2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt"

Transkrypt

1 M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A M I C Z N E J Z O B I E K T E M 3 D P a w e B a r a n o w s k i 1 a, J e r z y M a a c h o w s k i 1 b, T a d e u s z N i e z g o d a 1 c 1 K a t e d r a M e c h a n i k i i I n f o r m a t y k i S t o s o w a n e j, W y d z i a M e c h a n i c z n y, W o j s k o w a A k a d e m i a T e c h n i c z n a, a p b a r a n o w s k w a t. e d u. p l, b j e r z y. m a l a c h o w s k w a t. e d u. p, l c t n i e z g o d w a t. e d u. p l S t r e s z c z e n i e W n i n i e j s z e j p r a c y p r z e d s t a w i o n o p r o c e s m o d e l o w a n i a n u m e r y c z n e g o o r a z s y m u l a c j i w i r t u a l n e j w e a s p e k c i s p r a w d z e n i a m o l i w o c i w y s t r z asu i a t k i z b l i o n e j k o n s t r u k c y j n i e d o k i soibaetz w a d n i a j ą c e j, k tƒ r e s u ą o b e c n i e d o c h w i l o w e g o u n i e r u c h a m i a n i a o sƒ b. P r o cs e w y s t r z e l e n i a s i a t k i z r e a l i z o w a n o w s p ok sƒ tƒ b r, y o d z w i e r c i e d l a e -r z c z y w i s t e w a r u n k i p o d c z a s w y p r o w a d z a n i a s i a t k i z g o w i c y k a r a b i n k-g a u n e. tw w y n i k u s p a l a n i a p r o c h u s t r z e lin- c z e g o p o w s t a e c i n i e n i e w p r o w a d z a w r u clh e me e n t y m a s o w e p o ą c z o n e z w i e r z c h ok a m i s i a t k i o b e z w a d n i a j ą c e j. W s y m u l a c j a c h n u m e r y c z n y c h s y t u a c j a t a z o s t a a o d z w i e r c i e d l o n a p o p r z e z z a s t o s o wc ah nw i e l o w e j c h a r a k t e r y s ty - k i c i n in ei a p r o c h u s t r z e l n i c z e g o. A n a l i z y p r z e p r o w a d z o n o p r z y u y c i u k o d u o b l i c z e n i o w -D e gyo n a L, S w w y n i k u k tƒ r y c h p oƒ r w n a n o rƒ n e w a r t o c i i m p u l sƒ w c i n i e n i a o r a z i c h w p y w n a z a c h o w a n i e s i s i a t k i p o d c zo as s t al- o t u. t e c z n i e u z y s k a n e r e z u l t a t y p o s u y y d o p r z e p r o w a d z e n i a s y m u l a c j i z d e r z e n i a s i a t k i z l e c ą c y m o b i. e k t e m 3 D S o w a k l u c z o w e : s i a t k a o b e z w a d n i a j ą c a, p r o cmh e, t o d a e l e m e n tƒ w s k o c z o n y c h, L S-D y n a N U M E R I C A L D E S C R I P T I O N O F N E T L A U N C H I N G P R O C E S S W I T H R E S P E C T T O D Y N A M I C I N T E R A C T I O N W I T H 3 D O B J E C T S u m m a r y I n t h i s p a p e r t h e n u m e r i c a l m o d e l l i n g a n d v i r t u a l s i m u l a ttihoe n l ao uf n c h i n g p r o c es s o f a n e t s i m i l a r t o t h e w e l l-k n o w n n e t-g u n i s p r e s e n t e d T. h e i n i t i a-b l o u n d a r y c o n d i t i o n s o f t h e m o d e l w a s i d e n t i c a l a s t h o s e i n a c t u a l c o n f i g u r a t i o, n w h e r e n e t i s l a u n c h e d f r o m a g u n h eaas d. a r e s u l t oa f d e t o n a t i o n o f g u n p o w d e r t, h e s u d d e n p r es - s u r e j u m p i sg e n e r a t e d, w h i c h p u s h e s p i s t o n st h o u g h g a s t u n n e l. s I n a n a l y s e s t h e l i t e r a t u r ec h a r a c t e r i s t i c po rf e s - s u r e i m p u l s e w a s a p p l i e d o n t h e b o t t o m s e g m e n t s o f t h e m a s s e l e. mne unmt es r i c a l s i m u l a t i o n s w e r e p e r f o r m e d s -u i n g e x p l i c i t -D L Sy n a c o d e. C o n s e q u e n t l y, d i f f e r e n t p r e s s u r e c h a r a c t e r i s t i c s w e r e c o m p a r e d w i t h t h e i r i n f l u e n c e o n o b t a i n e d r e s u l t. s F i n a l l y, o b t a i n e d r e s u l t s w e r e u s esd u bisn e q u e n t a n a l y s e s o f i n t e r a c t i o n b e t w e e n t h e n e t y a- n d f l i n g r i g i d o b j e c t. K e y w o r d s : o v e r w h e l m i n g n e t, g u n p o w d e r, f i n i t e l eem e n t m e t h o d, L S-D y n a 1. W S T P B r o n i e u r a z o w a s t a n o w i b a r d z o s z e r o k ą g r u p w s y t u a c j a c h, g d z i e t z w. o s t r a a m u n i c j a j e s t z a b r o n i o n a u z b r o j e n i a, k tƒ re j gƒ w n y m z a d a n i e m j e s t o b e z w a d n ie - n i e ( c h w i l o w e ) y w e g o c e l u, p r z y j e d n o c z e s n y m oz -a c h w a n i u m a e g o p r a w d o p o d o b i e s t w a u s z c z e r b k u z d r o w i a o r a z t a m, g d z i e n a j w a n i e j s z y m c e l e m j e s t s t u m i e n i e k o n f l i k t u b ą d m a s o w e g o p r o t e s t u l u b b u n t W u. p o ą - c z e n i u z e s p e c j a l n ą t a k t yok rąa z o d p o w i e d n i m w y s z k o le - l u b m i e r c i. T e g o t y p u b r o s t o s o w a n a j e s t n a j c z c i e j n ie m t a k a b r o o k a z u j e s i n i e z a s t ą p i o n y m r o d k i e m d l a 7

2 N U M E R Y C Z N Y O P I S P R O C E S U W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I W A S P E K C I E I N T E R A K C J I o d d z i aƒ w p r e w e n c j i, w i z i e n n i c t w a, c z y s t r a y gzr-a n i c n e j [ 1.] W s k a d u z b r o j e n i a n i e u r a z o w e g o w c h o d z ą s i a t k i 2. B A D A N Y P R O B L E M o b e z w a d n i a j ą c e ( a n g. n e t-g u n ) ( ry s 1 ) o rƒ n e j kno K o n s t r u k c j a s i a t k i o b e z w a d n i a j ą c e j s t r u k c j i i k o n f i g u r a c j i, j e d n a k p o d s t a zw ao sw a d a p o zo - s t a j e n i e z m i e n n a p: o w y s t r z e l e n i u w k i e r u n k u c e l u m a g o T y p o w a s i a t k a o b e z w a d n i a j ą c a s k a d a s i z d wƒ c h o b e z w a d n i ć n a m o l i w i e d u gci z a s. Te g o t y p u b r o j e s t z n a n a j u o d d a w n a. Z n a l a z az a s t o s o w a n i e gƒ w n i e w z a s a d n i c z y c h e l e m e n tƒ w. P i e r w s z y m z nh i c s ą wƒ k n a t w o r z ą c e s p l o t ( l i n k ), k tƒ y r z k o l e i t w o r z y o c z k a, c h w y t a n i u d z i k i e j z w i e r z y: n y o d m a y c h o k a zƒ w, t j. a o n e, p o ą c z o n e w c a o, ć b u d u j ą s i a t k. D r u g i m e -e l p t a k i, d o w i k s z y c h, t j. jn ei le e c z y o s. i Ne i e m n i e j j e d n a k m e n t e m s ą e l e m e n t y m a s o w e z a m o c o w a n e n a w i e r z c h o - j e j p r a k t y c z n o ć i s k u t e c z n osć p o w o d o w a a, e s p r aw - d z a s i w rƒ n y c h z a d a n i a c h b o j o w y c h, j a k i p o d c z a s w s z e l k i e g o r o d z a j u z a m i e s z e k. S i a t k a o b e z w a d n i a j ą c a m o e b y ć w y s t r z e l o n a b e z p o r e d n i o z g o w i c y k a r a b i n k u a c h s i a t k i, t z w. t o c z k i d no aw p e l u b c h w y t a k i. I c h z a d a n i e m j e s t r o z w i n i c i e s i a t k i p o d c z a s l o t u o r ai z - o w n i c i e s i n a c e l u i j e g o s k r p o w a n i e. W p r z y p a d k u z e s t a w u o b e z w a d n i a j ą c e g o, w k tƒ r y m ( s t a n d a r d o w a t e c h n i k a ) l u b n i e b e z p o r e d n pi o d c z a s j e j z a s t o s o w a n o p r o c h s t r z e l n i c, zw y w y n i k u j e g o s p a l a n i a l o t u, n p. p r z y yu c i u g r a n a t u. p o w s t a j ą g a z y, k tƒ r e w y d o s t a j ą s i p r z e z l u f d o k o m o r y g a z o w e j n a s a d k i. D a l e j, t r a f i a j ą c d o k a n aƒ w g a z o w, y c h n a c i s k a j ą n a t o c z k i n a p d o w e s i a t k i o b e z w a d n i a, j ą c e j p o w o d u j ą c i c h w y r z u c e n i e. T o c z k i w y c i ą g a j ą s i a t k o b e z w a d n i a j ą c ą z k i e l i c h a n a s a, d nk ai d a j ą c j e j r u c h d o p r z o d u z j e d n o c z e s n y m j e j r o z w i n i c i epm o. d c z a s l o t u r e d n i c a s i a t kp i o w i k s z a s i w m i a r r u c ha u d o p e ne - g o r o z w in i c i a ( d o o s i ą g n i c is ta r e fy o d d z i a y w a n i a). N a s t p n i e, p o d c z a s k o n t a k t u z c e l e m b, r z e g i s i a t k i R y s. 1. S i a t k a o b e z w a d n i a j ą c a w r a z z m i o t a c z e m [ 2 ] P r a c a p r z e d s t a w i a p r o c e s m o d e l o w a n i a n u m e r y c ze n- g o o r a z s y m u l a c j i w i r t u a l n e j w a s p e k c i e sdpzrean wi a c i ą g n i t e p r z e z t o c z k i n a p d o w e o w i j a j ą p r z e s z k o d i p o w o d u j ą j e j o b e z w a d n i e n i e. P r z y k a d t a k i e j kn o- s t r u k c j i p r z e d s t a w i o n y j e s t ryn s a. 2. m o l i w o c i w y s t r z a u s i a t k i z b l i o n e j k o n s t r u k c y j n i e d o s i a t e k o b e z w a d n i a j ą c e j, k tƒ r e s u ą o b e c n i e d o o -c h w i l w e g o u n i e r u c h a m i a n i a o sƒ b. P r o c e s w y s t r z e l e n i a s i a t k i z r e a l i z o w a n o w s p o sƒ b, k tƒ r y o d z w i e r c i e d l a r z e c z y w i s t e w a r u n k i p o d c z a s w y p r o w a d z a n i a s i a t k i z g o w i c y ka a- r b i n k a n e t-g u n, t z n. c i n i e n i e p o w s t a e z e s p a l a n i a p r o c h u w p r o w a d z a w r u c h e l e m e n t y m a s o w e z a m o c o w a n e n a w i e r z c h o k a c h s i a t. k i W s y m u l a c j a c h n u m e r y c z n y c h s y t u a c j a t a z o s t a a o d z w i e r c i e d l o n a p o p r z e z z a sat-o s o w n i e c h w i l o w e j c h a r a k t e r y sk ti y c i n i e n i a p r o c h u s t r iz -e l n c z e g o. A n a l i z y p r z e p r o w a d z o n o p r z y u y c i u k o d u io- b l c z e n i o w e g o L S-D y n a. Po rƒ w n a n o rƒ n e w a r t o c i i m p ul - R y s. 2. S i a t k a o b e z w a d n i a j ą c a w r a z z m i o t a c z e 5 m ] [ 2. 2 P r o c e s s p a l a n i a p r o c h u sƒ w c i n i e n i a o r a z i c h w p y w n a z a c h o w a n i e s i s i a t k i P r o c e s s p a l a n i a p r o c hƒ w j e s t c i l e p o w i ą z a n iy - z c p o d c z a s l o t u.d o d a t k o w o p o rƒ w n a n e z o s t a y c h a r a k t e ry - n i e n i e m p o w s t a j ą c y m w o t o c z e n i u a d u n k u p r o c h o w e g o. s t y c z n e p a r a m e t r y,. t j p r d k o ć i s t o p i e r o z w i n i c i a W g [ 6 ] w p o w i e r z c h n i o w e j w a r s t w i e p r o c h nu a s t p u j e s i a t k i w z a l e n o c i o d p r z y j t e j c h a r a k t e r y s t y k i c i n i e n i a. t z w. p r o c e s g a z y f i k a c j i, c z y l i p r z e de o s ti a np ir o d u k tƒ w W p r z e p r o w a d z o n y c h b a d a n i a c h p r z y j t o m a t e r i a r o z k a d u d o a t m o s f e r y g a z o w e j o t a c z a j ą c e j z i a. r n a w y s o k o w y t r z y m a y o p r z e m y s o w e j n a z w i e K e v l a r 4 9. W e w n ą t r z n a s t p u j e e g z o t e r m i c z n a r e a k c j a c h e m i c z n a Wƒ k n a a r a m i d o w e u y t e w t e g o t y p u m a t e r i a l e p oas- i o r a z t o w a r z y s z ą c y j e gj w a t o w n y w z r o s t t e m p e r a t u r y d a j ą b a r d z o w y s o k ą w y t r z y m a o ć w a s n ą i w y s o k i g a zƒ w. W p i e r w s z y m e t a p i e t e g o p r o cseu n a s t p u j e m o d u Y o u n g a, k tƒ r y d e t e r m i n u j e j e g o s z t y w n o ć. z a p o n n a p o w i e r z c h n i z i a r e n, z yk ctƒ h r z o o n y j e s t O m a w i a n e z a g a d n i e n i e j e s t b e z p o r e d n i o p o w i ą z a n e z a d u n e k. D a l s z y r o z wƒ j t e g o p r o c e ps ru z e b i e g a w g ą b p r a c a m i a u t o rƒ w [ 3, 4 ], w k tƒ r y c h p r z e d s t a w i so yn mo u l a - z i a r e n i o d b y w a s i w a r s t w a m i. D o a t m o s f e r y o t a c z a j ą c e j c je p r o c e s u z d e r z e n i a d wƒ c h c i a ( o r a z s k u t kƒ w i c h a d u n e k p r o c h o w y p r z e d o s t a j e s i m a s a g a zƒ w o d p oaw- i z d e r z e n i a ) o z n a c z ą c o rƒ n i ą c y c h s i w a c i w o c i a c h d a j ą c a z m i a n i e o b j t o c i p a l yą c h s i z i a r e n 6,7[,8 ]. s z t y w n o c i o w y c h. W r a m a c h t y c h p r a c p r z e d s t a w i o n o o d m i e n n ą f i l o z o f i m o d e l o w a n i a r u c h u s i. a t kp io rƒ w n a - W p r o c e s i e s p a l a n i a m a t e r i a u m i o t a j ą c e g o w f i le u n i e w y n i kƒ w z t y c h p r a c p o z w o l i w w i k s z y m s t o p n i u m o n a r o z rƒ n i ć c z t e r y o k r e sty o w a r z y s z ą c e z j a w i s k u z r oz u m i e ć o m a w i a n e z a g a d n i en i e, a c o z a t y m i d, z i e s t r z a u[ 6 ] : u z y s k a ć b a r d z i e j w i a r y g o d n e r e z u l t. a t y 8

3 P a w e B a r a n o w s k i, J e r z y M a a c h o w s k i, T a d e u s z N i e z g o d a 1. o k r e s w s t p n y, 2. o k r e s p i e r w s z y, 3. o k r e s d r u g i, 4. o k r e s t r z e c i. O k r e s w s t p n y r o z p o c z y n a s i d z i a a n i ez m e w n t rz - n e g o i m p u l s u ( n p. u d e r z e n i e m i g l i c y ). Wƒ w c z a s z a p a l a s i m a s a z a p o n n i k a i o t w o r a m i w d n i e u s k i p r z e d o s t a j ą s i d o k o m o r y z a d u n k i e m p r o c h o w y m. P o d d z i a a n i e m t e m p e r a t u r y i c i n i e n i a z = ( 2 p 5 M P a ) n a s t p u j e z a p o n p r o c h u. W t y m o k r e s i e p r o c e s s pa an li a m a t e r i a u m i oat- j ą c e g o m o n a t r a k t o w a ć j a k o p i r o s t a t y c z n y d o c h w i l i p o k o n a n i a c i n i e n i a w c i c i a 0 = ( 2 p0 5 0 M P a ) p o c i s k u w p r z e wƒ d l u f y [ 9 ]. O k r e s p i e r w s z y ( p o d s t a w o w y ) z w i ą z a n y j e s t z ą - c i g y m d o p y w e m g a zƒ w p o w s t a j ą c y c h w w y n i k u s p a l e n i a m a t e r i a u m i o t aj ą c e g o, j a k rƒ w n i e n i e u s t a n n y m wo z- r s t e m p r d k o c i p o c i s k u i p o w i k s z a n i e m s i o b j t o c i z a p o c i s k i e m. W t y m o k r e s i e g a z y, k tƒ r e p o w s t a y z m a t e r i a u m i o t a j ą c e g o, u z y s k u j ą c i n i e n i e m a k s y m a l n e. W o k r e s i e d r u g i m d o p y w g a zƒ w z m n i e j s z a s i i z - r o R y s. 3. a ) I m p u l s c i n i e n i a w f u n k c j i c z a s u C, h ab r) a k t e r y s t y k a p o c z y n a s i dai a b a t y c z n e r o z p r a n i e g a zƒ w p r ooc-h i n t e n s y w n o c i p o w s t a w a n i a g a zƒ w w f u n k c j i s p a l a n i a w y c h, n a t o m i a s t w t r z e c i m n a s t p u j e w y l o t g a zƒ w p o w s t a y c h p o s p a l e n i u m a t e r i a u m i o t a j ą c e g o. P r o c e s s p a l a n i a m a t e r i a u m i o t a j ą c e g o m o n a o p i s a ć 3. p r o c h u [6,7 ] M O D E L O W A N I E z a p o m o c ą k l a s y c z n y c h rƒ w n a m o d e l u m a t e m a t y c z n e - N U M E R Y C Z N E g o. W i c h s k a d w c h o d z ą[ 6, 7, 8 ] : - rƒ w n a n i e c i n i e na i g a zƒ w p r o c h o w y c h p o w s t a j ą c y c h w w y n i k u s p a l a n i a p r o c h u : 3. 1 M o d e l n u m e r y c z n y s i a t k i B a z u j ą c n a p r z e d s t a w i o n e j p o w y e j k o n s t r u k c j i s i a t k i 2 f 0,5 m k v ( r y s. 1, 2 ) u t w o r z o n o p o d o b n y m o d e l n u m e r y c z n y s i e c i, p ( 1 ) k tƒ r e j w y s t r z a z r e a l i z o w a n o p o p r z e z i m p u l s i cn i e n i a w0 s l p r z y o o n y d o t o c z kƒ w n a p d o w y c h. J e j g e o m e t r i a o r a z k s z t a t o c z e k z o s t a z a c z e r p n i t y z p o w s z e c h n i oe - s t o s - rƒ w n a n i e b i l a n s u m a s y: w a n y c h r o z w i ą z a, k tƒ r e s ą s p o t y k a n e w y c i u c o nd -z i e d n y m, t z n. s i a t k i o s p l o c i e r y b a c koi rm a z s i e c i p a j c z e j p ( 2 ) ( r y s. 4 ). dt - rƒ w n a n i e b i l a n s u m a s y: dv m p s ( 3 ) dt g d z i e : f - s i a p r o c h u, ω - m a s a p r o c h u, Ψ - w z g l d n a m a s a s p a l o n e g o p r o c h u,m - m a s a p o c i s k u, φ - w s pƒ c z y n n i k f i k c y j n o c i m a sk y, - w y k a d n i k a d ia - b a t y, s - p o l e p r z e k r o j u p o c i s k l u, - d r o g a p r z e l o t u p o c i s k u p r z e z l u f, δ - g s t o ć p r o c h u, α - k o w o l u m e n, v - p r d k o ć p o c i s k u,γ - i n t e n s y w n o ć p o w s t a w a n i a g a zƒ w, w - o b j t o ć k o n s t r u k c y j n a. z e k s p e r y m e n t u [9 ], a j e j n u m e r y c z n a r e a l i z a c j a z o s t a n i e s z e r z e j o p i s a n a w n a s t p n y m r o z d z i a l e. R y s. 4. a ) S p l o t s i e c i r y b a c k ib e) j s, i e ć p a j c z a [ 3, 4 ] P r z e d s t a w i o n e n a r y s u n k u p o w y e j k o n s t r u k c j e b y y b a z ą d o u t w o r z e n i a n o w e j s i a t k i u k o a d z i e g e o m e t r y cz - n y m o p i s a n y m n a z e w n t r z n y m o b r y s i e r e g u l a r n e g o C h a r a k t e r y s t y k i n t e n s y w n o c i p o w s t a wnai a g a zƒ w, o m i o b o k u o r e d n i c y 30, 5 m o r a z o b w o d z i e o c z k a k tƒ r a o p i s u j e w a s n o c i m a t e r i a m iu o t a j ą ce g o ( p r o c h u ) w y n o s z ą c y m m m. P a r a m e t r y g e o m e t r y c z n e s i a t k i w f u n k c j i w z g l d n e j m a s y s p a l o n e g o a d u n, k um o n a z o s t a y d o b r a n e t a k, a b y o d p o w i a d a y z a o e n i o m o t r z y m a ć z e k s p e r y m e n t u p r z y u y c i u l u f y b a l i s t y c z n e pj r o w a d z o n y c h b a d a. W k o n s e k w e n c j i z o s t a w y p r a co - ( r y s. 3 b ). Z t ą c h a r a k t e r y s t y k ą j e s t rƒ w n i e c i ląe - p o w wi a n y m o d e l n u m e r y c z n y z b u d o w a n y z e l e m e n tƒ w s k o - z a n y w y k r e s c i n i e n i a w fkucnj i c z a s u( r y s. 3 a ), k tƒ r e g o p o d o b n y p r z e b i e g z o s t a w y k o r z y s t a n y w p r o w a d z o n y c h c z o n y c h [1 0, 11 ]. D o u t w o r z e n i a s i a t ko i b e z w a d n i a j ą c e j, z r a c j i s w o j e j b u d o w y, u y et lo e m e n tƒ w j e d n o w y m i a r o - b a d a n i a c h. C h a r a k t e r y s t y k a z os t a a z a c z e r p n i t a w y c h p r z e n o s z ą c y c h o b c i ą e n i e w k i e r u n k u o s i o w, y m 9

4 N U M E R Y C Z N Y O P I S P R O C E S U W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I W A S P E K C I E I N T E R A K C J I n a t o m i a s t t o c z k i n a p d o w e z a m o d e l o w ao n p r z y u y c i u e l e m e n tƒ w b r y o w y c h t y p u h e k s a g o n a l n e g o. M o d e l n u m e r y c z n y s i a t k i s k a d a s i z 6 6e7 l6 em 8 e n - tƒ w i w zƒ w. N a j e j w i e r z c h o k a c h z a m o c o w a n o 8 t o c z kƒ w o ą c z n e j m a s i e w y n o s z ą c e j 0, 4 k g, n a k tƒ r y c h b u d o w s k a d a o s i ą c z n i e e l e m e n tƒ w b r y o w y c h. ą c z n a m a s a s i a t k i z e l e m e n t a m i m a s o w y m i w y n o s i a ~ 2, 0 k g ( s a m a m a s a s i a t k i w y n o s i a, 6~ 1 k g, c o w y n ia k- - o b e z p o r e d n i o z p r z e k r o j u p o p r z e c z n e g o wƒ k i e n : 3, 1 4 e 6 m 2 ). D o d a t k o w o, w c e l u o d z w i e r c i e d l e n i a w y s t r z a u s i a t k, i z a m o d e l o w a n o z a s o b n i k k a r a b i n k a w r a z z k an- a m i g a z o w y m i, d l a k tƒ r y c h p r z y j t o c h a r a k t e r y s t y k m a t e r i a u n i e o d k s z t a c a l n e g o. O m a w i a n y m o d e l n u me - r y c z n y p r z e d s t a w i o n o n a r y s. 5 T a b. 1. P r z y j t e d a n e m a t e r i a o w e d l a s i a t k i o b e z w a d n i a j[3 ą, c 4, e j12 ] M a t e r i a K e v l a r 4 [ k g / m E [ P a 1, 2 2 e W y d u e n i e p r z y z e r w a n i u [ % 3, P r o c e s w y s t r z a u s i a t k i S y m u l a c j a w y s t r z a u s i a t k i o b e z w a d n i a j ą c e j e -p r z p r o w a d z o n a z o s t a a z z a s t o s o w a n i e m i m p u l s u c i n i e n i a p r z yo o n e g o d o d o l n y c h p o w i e r z c h n i ( s e g m e n tƒ w ) t o c z kƒ w n a p d o w y c h. D z i k i t e m u c i a r k i z o s t a y w p r o w a d z o n e w r u c h p o s t p o w y, a k i e r u n e k i c h r u c h u w y m u s z o n y b y p o p r z e z k s z t a t k a n aƒ w g a z o w y c h ( d e f i n i ca j k o n t a k t u p o m i d z y e l e m e n t a m i t w o r z ą c y m i t o c z k ia c i a nk a m i k a n aƒ w g a z o w y c h ). P o o p u s z c z e n i u k a n aƒ w g a z o w y c h s i y b e z w a d n o c i w a r u n k o w a y r o z w i j a n i e s i s i a t k i wpƒ n i e j s z e j f a z i e. l o t u P r z e b i e g c h a r a k t e r y s t y k ci i n i e n i a z a c z e r p n i t y oz- s t a z 9 ], [ k tƒ r y z m i e r z o n y b y d l a m a t e r i a u m i o t a j ą c e g o ( p r o c h u ) o m a s i e 1, 4 g. P o m i a r y p r z e p r oa wd z o n e b y y w k o m o r z e n a b o j o w e j, w k tƒ r y c h u w z g l d n i o n o o k r e s z a p o n u, o k r e s p i r o s t a t y c z n y i p i r o d y n a m i c z n y, o k r e s a d i a b a t y c z n e g o r o z p r a n i a s i g a zƒ w p r o c h o w y c h o r a z o k r e s p o w y l ot o w e g o d z i a a n i a g a zƒ w p r o c h o w y c h. Z m i e - r z o n y p rz e b i e g c i n i e n i a p r z e d s t a w i o n y j e srt y s n. a 6. R y s. 5. M o d e l n u m e r y c z n y u k a d u s i a t k a-z a s o b n i k J a k j u w c z e n i e j w s p o m n i a n o, p io s y w a n e j s i a t c e a -n d a n o c e c h y m a t e r i a u o l i n i o-s w op r y s t e j c h a r a k tye-r s t y c e n a p r ne i ea o d k s z t a c e n i e. W p r z e p r o w a d z o n y c h b a d a n i a c h p r z y j t o m a t e r i a w y s o k o w y t r z y m a y o p r z e m y s o w e j n a z w i e K e v l a r 4 9, k tƒ r e g o p a r a m e t r y p r z e d s t a w i o n e s ą w t a b e l i 1. N a l e y z a z n a c z y ć, e R y s. 6. W y j c i o w y i m p u l s c i n i e n i pa r z y o o n y d o d o l n y c h w r e a l i z o w a n y c h a n a l i z a c h w y s t r z a u s i a t k i py r o c e s s e g m e n tƒ w t o c z kƒ w n a p d o w y c h p r z y j t y w p r a c y[ 13 ] z w i ą z a n e z e z r y w a n i e m wƒ k i e n s i at k i n i e m a j ą w p y w u J a k w s p o m n i a n o w c z e n i e j, j e d n y m z gƒ w n y c h c e lƒ w n a u z y s k a n e w y n i k i. Dl a t e g o t e z d e c y d o w a n o s i p io -m a u t o rƒ w j e s t p r z e p r o w a d z e n i e a n a l i zpy o rƒ w n a w c z e j n ą ć k r y t e r i u m z n i s z c z e n i a, k tƒ r e b y w po r o w a d z a n e w y s t r z a u s i a t k i w z a l e n o c i o d u y t e g o i m p u l s u e -c i n i p r z e z a u t o rƒ w w p o p r z e d n i c h p r a c a c h [ 3, 4 ]. n i a. W t y m c e l u p r z e d s t a w i o n ą c h a r a k t e r y s t yck i n i e n i a p o d d a n o m o d y f i k a c j i ( r y s. 6 ) p o p r z e z w y d u e n i e j e j c z a s u d z i a a n i, a sk u t k i e m c z e g o p o w s t ao 5 o d m i e n n y c h p r z e b i e gƒ w : o d n a j b a r d z i eg jw a t o w n e g o w z r o s t u c i ne i- n i a, d o n a j b a r d z ie j a g o d n e j k r z y w e j (r y s. 7 ). M o d y f i - 10

5 P a w e B a r a n o w s k i, J e r z y M a a c h o w s k i, T a d e u s z N i e z g o d a k a c j a t a w y n i k a a z f a k t u, e p r wo c e s i e s p a l a n i a p r o c h u r o z w i ą z a n i e b d z i e o d b i e g a ć o d r o z w i ą z a n i a r z e c z y w ei -s t o c z e k u j e s i o t r z y m a n i a c h a r a k t e r y s t yc ki i n i e n i a za n- g o [ 10 ]. W a r u n e k C F L m o n a o p i s a ć w n a s t p u j ą c y c z ą c o rƒ n e j o dp r o c e s u d e t o n a c j i m a t e r i aƒ w w y b u oc -h s p o sƒ b [ 10 ] : w y c h ( s i l n y p i k c i n i e n i a w b a r d z o k rƒ t k i m p r z e d z i a l e u u t x t y u z t c z a s u ( k i l k a m i k r o s e k u n d ) [ 1 4 ] z c h a r a k t e r y s t y c z n ą f acfl z ą CFL ( 7 ) max x y z s i l n e g o n a d c i n i e n i a i n a s t p u j ą c ą p o n i m f a z ą i - p o d c n i e n i a ). O j a k o c i s p a l a n i a p r o c h u i o c z e k i w a n y c h g d z i e : u x, u y, u z a p r d k o c i, Δ t a k r o k c z a s o w y, Δ x, p a r a m e t r a c h w d u e j m i e r z e d e c y d u j e u z y s k a n a i ew l k o ć Δ y, Δ z a d u g o ć c h a r a k t e r y s t y c z n a, C F L m a x a w a r t o ć m a k s y m a l n e g o c i n i e n i a d z i a a j ą c a w j a k n a j d u s z y m s t a e j z a l e n a o d z a s t o s o w a n e g o m o d e l u n u m e r y c z n e g o p r z e d z i a l e c z a s u ( k i l k a m i l i s e k u ne fd ) e. k t t e n u z y s k u j e ( w o m a w i a n y c h b a d a n i a c h p r z y j t o C F L m a x = 0,6 6, c o j e s t s i w w y n i k u rƒ w n o m i e r n e g o p r o c e s u s p a l a n ipa r o c h u w a r t o c i ą z a l e c a n ą d l a s z y b k o z m i e n n y c h z j a w) i. s k [7, 8, 1 31, 5 ]. R y s. 7. P r z e b i e g i i m p u l sƒ w c i n i e n i a p r z y j t e d o a n a l i z 3. 3 S y m u l a c j e n u m e r y c z n e W c e l u n u m e r y c z n e g o z a m o d e l o w a n i a z a p r e z e n t o wa - n y c h p r z y p a d kƒ w z a s t o s o w a n o p r o g r a m o b l i c z e n i o w y L S -D y n a, w y k o r z y s t u j ą c y d o r o z w i ą z y w a n i a z a g a d n i e m e c h a n i c z n y c h m e t o d b e z p o r e d n i e g o c a k o w a n i a p e n y c h rƒ w n a r u c h u p r z y u y c i u a l g o r y t m u t z w. rƒ ni c c e n t r a l n y c h. W m e t o d z i e t e j p r d k o ć o r a z y - p r z s p i e s z e n i e w y b r a n e g o p u n k t u p r z e d s t a w i a s i j 1a 0 k ] o : [ 1 x x xn ( 4 ) 1 n 1 n t 2 1 n 2 1 xn x 1 x 1 ( 5 ) tn n n 2 2 O gƒ l n e m a c i e r z o w e rƒ w n a n i e r u c h u d l ab a d a n e g o p r z y p a d k u o p i s a n e j e s t w s p o sƒ b n a s t p u j ą c y : Mx = F F Cx g d z i e : M g l o b a l n a m a c i e r z b e z w a d n o, c i C - g l o b a l n a m a c i e r z t u m i e n, i af w e k t o r s i z e w n t r z n y c h, F w e k t o r s i w e w n t r z n y c. h P o n a d t o s t a b i l n o ć o b l i c z e z a g w a r a n t o w a n a b y a p r z e z w a r u n e k C o u r a n t a -F r i e d r i c h sa -L e w y e g o, k tƒ r y mƒ w i, e w i e l k o ć k r o k u c z a s o w e g o u y w a n e g o w a n a l i z i e n u m e r y c z n e jn i e m o e p r z e k r o c z y ć p e w n e j w i e l k o c i g r a n i c z n e j, g d y w p r z e c i w n y m w y p a d k u m e t o d a s t r a c i s t a b i ln o ć. W k o n s e k w e n c j i u z y s k a n e ( 6 ) 4. W Y N I K I A N A L I Z N U M E R Y C Z N Y C H W p r o w a d z o n y c h b a d a n i a c h z a k o c o w y c z a s o b li - c z e p r z y j t o 0, 0 5 s. R e z u l t a t e m w y k o n a n y c h s y m u l a c j i k o m p u t e r o w y c h b y y p o d s t a w o w e c h a r a k t e r y s t y k i z w i ą z a n e z a n a l i z o w a n y m u k a d e m d l a p o s z c z e gƒ l n y c h p r z e b i e gƒ w i m p u l sƒ w c i n i e n i a W. k o n s e k w e n c j i p o rƒw - n a n e z o s t a y : - p r d k o ć w y p a d k o w a s i a t k i, - s t o p i e r o z w i n i c i a s i a t k i, N a ry s. 8 p r z e d s t a w i o n o w y k r e s p r d k o c i w y p a dok- w e j d l a w y b r a n e g o w z a j e d n e g o z e l e m e n tƒ w moa -s w y c h. Z a u w a y ć m o n a, e w r a z z p r z e s u n i c i e m mk a- s y m a l n e j w a r t o c i i m plu s u c i n i e n i a w c z a s i e w a r t o ć m a k s y m a l n e j p r d k o c i w y p a d k o w e j u z y s k a n a z o s t a a d l a rƒ n y c h c h w i l c z a s o w y c. h R y s. 9 u k a z u j e p r z e b i e g is t o p n i a r o z w i n i c i a s i a t k i d l a p o s z c z e gƒ l n y c h p r z y p a d kƒ w. S t w i e r d z o n o, e m a k - s y m a l n ą r e d n i c r o z w i n i t e j s i a t k i ( o k. 5 0 % w s t o s u n k u d o g e o m e t r y c z n e g o w y m i a r u p r z y p e n y m r o z w i n i c i u ) u z y s k a n o d l a c h w i l i c z a s o w e j t = s. P o t y m c z a s i e, w s k u t e k w y s t p u j ą c y c h s i i n e r c j a l n y c, h r o z w i n i c i e s i e c i z a c z o m a Pl re zć e. p r o w a - d z o n e a n a l i z y d l a rƒ n y c h p r z e b i e gƒ w c i n i e o dud-z i a j ą c y c h n a t o c z k i i e n w y k a z a y z n a c z ą c y c h rƒ n i c w p r o c e s i e r o z w i n i c i a s i a tz k i p. u n k t u w i d z e n i a p r aw - d o p o d o b i e s t w a z d e r z e n i a s i a t k i z n a d l a t u j ą c y m ko-b i e t e m n a l e y u z n a ć t e n m o m e n t z a j a k n a j b a r d z i e j w i a - c w y. J e d n a k e c e l e m a u t o rƒ w n i e b y o i d e a l n e o d z wr i- e c i e d l e n i e z a c h o w a n i a s i s i a t k i p o d c z a s w y s t r z e l e n i a, a l e p o k a z a n i e m o l i w o c i n u m e r y c z n e j s y m u l a c j i z j a w i s k a z w i ą z a n e g o z w y s t r z a e m o r a z i n t e r a k c j ą s i a t k i z o b i e k t e m l e c ą c y m, c o b y o p r z e d s t a w i o n e w [ 3, 4 ]. O m a w i a n y e f e k t y w i d o c z n y j e s t n a r y s. 1 0, k tƒ r yp r z ed - s t a w i a r o z w i n i c i e s i a t k i d l a w y b r a n yp ci h c i u c h w i l c z a s o w y c h, d l a i m p u l s u 1. 11

6 N U M E R Y C Z N Y O P I S P R O C E S U W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I W A S P E K C I E I N T E R A K C J I R y s. 8. W y k r e s p r d k o c i w y p a d k o w e j d l a w y b r a n e g o w z a j e d n e g o z t o c z kƒ w n a p d o w y c h R y s. 9. W y k r e s r o z w i n i c i a s i a t k a w f u n k c j i c z a s u d l a w s z y s t k i c h a n a l i z o w a n y c h p r z y p a d kƒ w ( % w s t o s u n k u d o m a k s y m a l n e g o r o z w i n i c i) a R y s P r o c e s r o z w i j a n i a s i s i a wt yk mi u: s z e n i e i m p u l s e m c i n i e n i a 1 5. S Y M U L A C J A P R O C E S U W w y n i k u a n a l i z o t r z y m a n o z n i s z c z e n i eo r a z d e f or - m a c j s i a t k i, k tƒ, r aj a k s i o k a z a, o m i a a z a rƒ w n o I N T E R E A K C J I S I A T K I g l o b a l n y, j a k l o k a l n y c h a r a k t e r r y( s. 12 ). K o n t a k t s i a t k i Z O B I E K T E M 3 D z o b i e k t e m 3 D s k u t k o w a z m i a n ą t r a j e k t o r i i l o t u o r a z o b n i e n i e m j e g o r p d k o c i w y p a d k o w e j, c o u k a z u j e P r z e d s t a w i o n e p o w y e j w y n i k i b y y p o d s t a w ą d o w y k r e s p r z e d s t a w i o n y n a r y s Z a u w a y ć m o n a, e p r z e p r o w a d z e n i a w k o l e j n y m e t a p i e a n a l i z y n u m e r y c z n e j s i a t k a n i e j e s t z d o l n a d o z a t r z y m a no ib a i e k t u n i e od - p r o c e s u z d e r z e n i a l e c ą c e g o o b i e k t u 3 D z e s t r u k t u r ą k s z t a c a l n e g o, a j e d y n i e d o p e w n e j z m i a n y tj oe rg u o l o t u s i a t k i o b e z w a d n i a cj eą j ( r y s. 1 1 ). D o a n a l i z y p r z y j t o o r a z z m n i e j s z e n i a p r d k o c i p o s t p o. wwe yj n i k i p r d k o - i m p u l s w y j c i o w y, g d z i e o dp c z a s w y s t r z a u s i a t k i zem -i c i w f u n k c j i c z a s u m i a y rƒ w n i e o d z w i e r c i e d l e n i e w r z o n o j e j p r d k o ć w y p a d k o w ąw p r o w a d z o n ą d o m o d e l u b i l a n s i e e n e r g e t y c z n y mc a e g o u k a d u p r z e d s tw ai o n y m z s i a t k ą j u r o z p i t ą, k tƒ r e j m o d e l o w a n i e z o s t a o s z e r z e j n a r y s. 14. o p i s a n e w [ 3, 4 ]. R y s K o n f i g u r a c j a u k a d u p r z y j t a d o b a d a s y m u l a c y j n y c h [ 3, 4 ] 12

7 P a w e B a r a n o w s k i, J e r z y M a a c h o w s k i, T a d e u s z N i e z g o d a u z y s k a ć b a r d z i e j w i a r y g o d n e r e z u l t a t y p r o w a d z o n y c h p r a c. P r z e d s t a w i o n a k o n c e p c j a m o d e l o w a n i a w y s t r z a u s i a t k i o r a z p r o c e s u i n t e r a k c j i z n i e o d k s z t a c a l nky -m o b i e t e m s z e r z e j z o s t a a s p r a w d z o n a w p r z e p r o w a d z o n y c h t e s t a c h. W s p o sƒ b p r a k t y c z n y p o t w i e r d z o n o w i e l e z e w s p o m n i a n y c h z a g a d n i e i w y k a z a n o, e n a j w a n i e j s z y m a s p e k t e m j e s t w s p o m n i a n y p r o c e s i n t e r a k c j i. A u t o r z y n a d r o d z e b a d a e k s p e r y m e n t a l n y c h o r a z n u m e r y c z n y c h, k tƒ r y c h w y n i k i z a p r e z e n t o w a n o w cez- n i e j [ 3, 4 ], w y k a z a l i, e z p u n k t u w i d z e n i a s k u t e c z n o c i p r z e k i e r o w a n i a n a d l a t u j ą c e g o o b i e k t u p r o c e s k o n t a k t u R y s W i z u a l i z a c j a p r o c e s u p r z e b i j a n i a ( n i s z c z e n i a ) s i a t k i p o p r o c e s i e k o n t a k t u z n i e o d k s z t a c a l n y m c i a [ 3 e] m p o m i d z y s i a t k ą a o b i e k t e m p o w i nn i e b y ć j a k n a jd u - s z y. Z t e g o t e w z g l d u z a n a j b a r d z i e j p o ą md oa mn ey n t z d e r z en i a n a l e y u z n a ć f a, z w k tƒ r e j s i a t k a p r z y b i e r a k s z t a t r o z w i j a j ą c e g o s i k o k o n u a d il a t u j ą c y o b i e k t m a s z a n s w s pƒ p r a c o w a ć z j e j n a j w i k s z ą p o w i e r z c h n i ą. P r z e p r o w a d z o n e a n a l i z y it e s t y w y k a z a y t a k e, e p r a k t y c z nie e n e r g i a k i n e t y c z n a s i a t k i n i e p oipa r a jw e j s k u t e c z n o c i ( w a s p e k c i e z a t r z y m a n i a n a d l a t u j ą c e g o o b i e k t u ), a j e d y n i e p o z w a l a w p y w a ć n a c z a s j e j er -o z o n i a w l o c i e. P a r a m e t r t e n z a l e n y j e s t o d c a o c i o w e j R y s W y k r e s p r d k o c i w f u n k c j i c z a s u d l a m a s y w y s t r z e l i w a n e g o u k a d u ( s i a t k a z c i a r k a m i ) a n a l i z o w an e g o u k a d u i s t a n o w i j e d e n z e l e m e n tƒ w z n a c z ą c o or ga n i c z a j ą c y c h m o l i w o c i j e g o w y s t r z a. u W z w i ą z k u z p o w y s z y m f a k t e m, w k o l e j n y c h k ro - k a c h a u t o r z y m a j ą z a m i a r w y p r a c o w a ć i d o b r a ć n a d r o d z e a n a l i z n u m e r y c z n y c h o p t y m a l n e m a s y o r a z w y m i a r y c i a r kƒ w s i a t, k i k tƒ r em a j ą z n a c z ą c y w p y w n a z a c h o w a n i e s i s i a t k i p o d c z a s r o z w i j a n i a A usti o r. z y w s w o i c h d a l s z y c h b a d a n i a c h r o z w a a j ą b a d a n ci ha a r ak - t e r y s t y k i c i n i e n ib a e z p o r e d n i o w k a n a a c h g a z o w y c h k a r a b i n k a. P r z y j t e d o a n a l i z y p a r a m e t r y w y t r z y moa - R y s B i l a n s e n e r g e t y c z n y w u k a d z i e c i o w e l i n e k o r a z w y m i a r y s i a t k i s ą p a r a m e ti r admo ce - l o w y m i i n i e b d ą p o d l e g a ć d a l s z y m m o d y f i k a c j o m. 6. W N I O S K I P r z e d s t a w i o n a p r z e z a u t o rƒ w p r a c a j e s t c z c i rą - s z e s z y c h b a d a z w i ą z a n y c h z s y m u l a c j a m i n u m e r y c z n y m i i n t e r a k c j i s i a t k i o b e z w a d n i a j ą cleej c ąz c ą b r y ą s z t y w n ą o r a z j ej w p y w u n a z a c h o w a n i e s i t e g o o b i e k t u p o z d e r z e n i u. U z y s k a n e w y n i k i p o z w o l ą w w i k s z y m s t op - n i u z r o z u m i e ć o m a w i a n e z a g a d n i e n i e, a c o z a t y m i, d z i e P r a c a n a u k o w a f i n a n s o w a n a z e r o d kƒ w n a n a u k w l a t a c h j a k o p r o j e k t r o z w o j o w y L i t e r a t u r a 1. M o r r i s J. : No n -l e t h a l i t y : a g l o b a l s t r a. tr egv yi s e d e d i t i o n , O n l i n e : h t t p : / / w w w. c o d a e n t e r p r i s e s. c o m / p r o d u c t s. h t m l. 3. B a r a n o w s k i P., B u k a a J., D a m a z i a k K., M a a c h o w s k i J., M a z u r k i e w i c z i. e, z gno d a T. : O p i s n u m e r y c z n y d y n a m i c z n e g o o d d z i a y w a n i a p o m i d z y c i a e m s z t y w n y m a s t r u k t u r ą s i a t kji o. u r n a l o f T r a n s d i s c i p l i n a r y Ss -y t e m s S c i e n c e, , V o l. 1 6, N o 1., p B a r a n o w s k i P., B u k a a J., D a m a z i a k K., M a a c h o w s k i J., M a z u r k i e w i c z., N i e z g o d a T. : B a d a n i a n zu nm e r y c p r o c e s u z d e r z e n i a s i a t k i o b e z w a d n i a j ą c e j i c i a a s z t y w n e g o w P rl o bc li e m. y M e c h a t r o n i k i: U z b r o j e n i e, L o t - n i c t w o, In y n i e r i a b e z p i e c z e s t w. a , V o l. 4, N o. 1 ( 1 1 ), p

8 N U M E R Y C Z N Y O P I S P R O C E S U W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I W A S P E K C I E I N T E R A K C J I 5. O n l i n e : h t t p : / / w w w. l a w e n f o r c e m e n t m a l l. c o m / t a l o n. p h p. 6. S i e r i e b r i a k o w M. : B a l i s t y k a w e w n t r z n a. W a r s z a w a : W y d a w n i c t w o M O N, R a d o m s k i, M. : Z a s t o s o w a n i e s y m u l a c j i k o m p u t e r o w e j z j a w i s k a s t r z a u d o s t e r o w a n i a j a k o c i p r o c h u w p r o d u k c j i a m u n i c j i m ao k a l i b r o w e j. W : S y m p o z j u m n a u k o w o - te c h n i c z n e M e t o d y s y m u l a c j i z j a w i s k b a l i s t y c z n y c h. W a r - s z a w a : O f i c. W y d. P o l W. a r s z., R a d o m s k i M. : Z a g a d n i e n i e z a p o n u d r o b n o z i a r n i s t e g o a d u n k u m i o t a j ą c e g o w a m u n i c j i m a o k a l i b r. o wp e jr o - b l e m y T e c h n i k i U z b r o j e n i a i R a d i o l o k a c j1 i9 9 3, z 5. 0, s. 6 7 a a z o w s k i J. : N u m e r y c z n a a n a l i z a d y n a m i c z n e j w s pƒ p r a c y p o c i s k u i Rl ou zf py r. a w a d o k t o r s k a. W a r s z a w a, H a l l q u i s t J. O : L S-D y n a : T h e o r e t i c a l m a n u a. l C a l i f o r n i a L i v e r m o r e S o f t w a r e T e c h n o l o g y C o r p o r a t i o n, B e l y t s c h k o T., L i u W. K., M o r a n B. : N o n l i n e a r F i n i t e Enltes m ef o r c o n t i n u a a n d s t r u c t u rjeo s h. n W i l e y & S o n s, K e v l a r a r a m i d f i b e r t e c h n i c a l g u i d e, D u P o n t aandcve d F i b e r S y s t e m s, -7 H / 0 0, U S A a z o w s k i J., M a a c h o w s k i J. M: o d e l o w a n i e z a g a d n i e n i a s p r z e n i a w r o d o w i s k u A L E n a p r z y k a d z i e u k a d u p o c i s k-l u f a. W : N a u k o w e a s p e k t y t e c h n i k i u z b r o j e n i a i b e z p i e c z e. s t wt a.1, r o z d z. 2. W a r s z a w a : W y d. W A T, , s M a a c h o w s k i J. : M o d e l o w a n i e i b a d a n i a i n t e r a k c j i c i a o -g sa tz ap er z y o d d z i a y w a n i u i m p u l s u c i n i e n i a nea - e l m e n t y k o n s t r u k c j i r u r o c i ą g u W a. r s z a w a : B E L S t u d i o, L e c i e j e w s k i Z. E: x p e r i m e n t a l s t u d y o f p o s s i b i l i t i e s f o r e m p l o yo mf e nl ti n e a r f o r m o f b u r n i n g r a t e l acw h atroa c te - r i s e t h e b u r n i n g p r o c e s s o f -gfri anien e d p r o p e l l a n. t s C e n t r a l E u r o p e a n J o u r n a l o f E n e r g e t i c M a t e r i a l2 s0 0 8, 5 ( 1 ), p. 4 5 a

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0 M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 8 9 6-7 7 X E K S P L O A T A C Y J N E B A D A N I A E N E R G E T Y C Z N O a E M I S Y J N E W K A D U K O M I N K O W E G O Z P A S Z C

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L A N I E S I M I N I O W Y C H P O D C Z A S C H O D U N A P O D S T A W I E S Y G N A W s E M G E u g e n u s z w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

2. WPŁYW LOKALNYCH WARUNKÓW WIATROWYCH NA DYSPERSJĘ ZANIECZYSZCZEŃ W OTOCZENIU WYSOKICH BUDYNKÓW

2. WPŁYW LOKALNYCH WARUNKÓW WIATROWYCH NA DYSPERSJĘ ZANIECZYSZCZEŃ W OTOCZENIU WYSOKICH BUDYNKÓW M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X M O D E L O W A N I E I A N A L I Z A W P Y W U L O K A L N Y C H W A R U N K W W I A T R O W Y C N A D Y S P E R S J Z A N

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż Ó śó ą ę Ę śćś ść ę ą ś ó ą ó Ł Ó ż Ś ą ś Ó ą ć ó ż ść śó ą Óść ó ż ż ą Ś Ś ż Ó ą Ó ą Ć Ś ż ó ż ę ąś ó ć Ś Ó ó ś ś ś ó Ó ś Ź ż ą ó ą żą śó Ś Ó Ś ó Ś Ś ąś Ó ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org C h r i s t i a n n E i j k m a n : P r o s t o t a c e c h p r a w d y ( S i m p l e x n o n v e r i s i g i l l u m ) E p i z o d 1 : W iù c e j n i k a w a w C a f é B a u e r W s z y s t k o z a c

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

Ą Ń ż ś ż ś Ż ż ść ż ż Ł ś śó ś Ź ź ż Ę Ą ś ż Ę ś ś żą Ź Ę Ń Ź ż Ę Ą ż Ź Ę Ź ś Ę ć ż Ń ż Ń Ą Ż ź ź ż Ę Ł ż ż ś źź ś ś ż ż ż ż ść ż Ę ż ż ż ś ż ś ż ż ś ż ż Ą ż Ń ś ż ż Ę ż ż ż Ę ś Ł ś ż ż ś ś ż ść

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny numer katalogowy. Przy zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ą Ż Ż Ź Ł Ż Ć Ć Ż Ż ć Ź Ż Ż Ż Ć Ż Ć ź ć Ż ż ż Ż Ż ć Ż ż Ż Ż Ż ć Ż ż ć Ć ź Ą Ż Ż ż ć Ź Ż ż Ą Ą Ż ć Ź ź Ż ź ć Ą ć ć ż ż ź ź ć ć ż ż ż ź ć ć Ą ż Ą ż ż Ż Ż Ż ć ż Ż ć ż Ł Ż Ą Ż ź ż ć Ż Ż Ż Ć Ź Ź Ż Ą ć

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

T G Y ODNIK I PILSKI WTOREK PREZENTACJE 21 WTOREK PREZENTACJE 2 WAK W AC A J C E J Z REMON MO TE T M

T G Y ODNIK I PILSKI WTOREK PREZENTACJE 21 WTOREK PREZENTACJE 2 WAK W AC A J C E J Z REMON MO TE T M P R E Z E N T A C J E 1 9 2 0 P R E Z E N T A C J E T y g o d n i k r a d z i S p r a w d z o n y p r z e z d i a g n o s t ę s t a n s a m o c h o d u j e s t r ó w n i e w a n y, j a k d o b r a k o

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

ť Ü Ĺ ä Ů Ú Í Í Ť ř Ě Í ü Í ń đ ń ď ď ń Ż Ł í á í É Ĺ Ü Í Ť Ĺ Ĺ ű Í Í ť Í ŕ Ĺ Í Ü Ü ü Ż Ż ń ť Ą Ą ŕ Ą ń ń Ż ń Ż ń ý Ż ń í Á É É Ýá Í ä í Ĺ Ĺ í Í ů ť Ĺ ť Ź Ť Ť Ł ń ź Ź ń ń ć ń ć ń Ż í ť ń Ż Ĺ ŕ í Ú íí ť

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

latarnia morska wę d elbląg malbork an o el a z o i s olsztyn zamek krzyżacki w malborku Wisła płock żelazowa wola ęży z a me k ól.

latarnia morska wę d elbląg malbork an o el a z o i s olsztyn zamek krzyżacki w malborku Wisła płock żelazowa wola ęży z a me k ól. T ę Ł ó 499 ż Y ę ą T T ą ść ż B ę ó ąż ę ąż żą ó ę ż ę ś Ś SZ ź ź S żó ż śó ś ść E ó E ń ó ó ó E ó ś ż ó Ł Gó ę ó SZ ś ż ę ę T 6 5 ó ż 6 5 : 685 75 ą ę 8 Ó ńó ę: : U 5 ó ż ó 5 Śą Gó 4 ść ę U żę ż ć Z

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny katalogowy. Przy zamówieniu proszê

Bardziej szczegółowo

Í í Í Á ń ý ý Ż í í ď Í Ĺ ń Í ń Ę ń ý Ż Ż ź ń ń Ę ń ý ý í ŕ Ĺ Ĺ Í Á í Ż Í É Í Ü ö ä Ż Ż Ż Ę ń ć Ę Ż ń Ę Ż ć ń Ł Ą ń Ę í Ę Ż Ż ý Ż Ż Ą Í É đ í Ł Ę Ł ć ő ť Ę ń í ć Í Ę Ę Ł Ą Ł ć ď ć Ę Ę ń Ó Ü ü Ĺ ý Ę ä í

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

ó ó ć Ż Ł Ą Ż ó ż ć Ż ó Ą ó ó Ą ć ó ó Ł Ł ó ć ó ż ć ż Śó ó ó ó ć ó ż ć Ą ż ĘĄ ó Ś Ż óź Ż ć ó Ż Ż Ż ć ń Ą ó Ą ż ó Ż ó Ł ó ó Ż ó ó ó ź Ś ó Ą ć Ś ó ó ż ó ż Ł ńę ó ń ó ń ż ć ó Ż Ż ż ć Ż ć ć ć ż ó ń óź ó ć

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

Ż Ż Ż ę ęć Ą Ł ż Ę ę Ą Ż ń ń Ś ę Ć Ó Ó Ó Ó Ó Ę Ó ż Ż ę ż ż ń ę Ń Ą ż Ł ń Ę @ o (^ l r 3 d } LO l'*!q..\ C d 9 =i,ti 6!> +!!- t '7 - o Ń =ń il Ęt :l! Ź t 6 U >,o!ó =l O >,r o o = r d! dl.9 t t U> :il

Bardziej szczegółowo

ĺ ĺ ę ĺ ż ż ĺ ś ń ś Ł ś ś ę ń ś ś ś ĺ Ż ś ę ń ę ę ę Ż ś ę ń ń ĺ Ł Ż ęć ś Í ż ĺ Ż ę ż ę ę ĺ ę ę ń ĺ ń ĺ ę ś ť ę ś ť Ě ę ń ę ń ż ę ż ę őż ę ę ő ś Ż ś ś í í í ę ô ę ę Í ę ś ę ń ń Ł ń ż ę ś ś ż ś ę ę í ő ę

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ą Ń Ę Ę ń ń ń Ń Ń Ń ń Ą Ą ń ń ćż Ą Ę ń ń ń Ó ń Ż Ą ń ŚĆ Ń Ś Ń Ś Ą Ś ć ń ć ź ń Ń ń ć ź Ń Ś Ó Ż ń ź ź ń ĄŚ Ą Ś Ń ń ń ń Ę Ę ń Ż Ż Ż ń ć ń Ń ć ń Ń ŚĆ Ć ń Ń Ń ŚÓ Ą ć ć Ą Ń ź Ę ć ć ć ź ć ć ź ć ź ć ź Ę ć

Bardziej szczegółowo

In yni e r w s p a r c i a s p r z e d a y (SE Sy s t e m s En g i n e e r ) Micha³ K r au t S e n io r S y s t e m s E n g in e e r (m k r au t @ cis co. co m ) 2 0 0 6 C i s c o S y s t e m s, I n c.

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

ĺ Ä Ą Ż ďĺí Íĺ ĺ Ż Ą Ż Ż ę ś Í ę ĺ ĺ Żę ę ę ś Ó ĺ ś ś Í őźĺ ę ń ś ž ś ę ęń Ż Ż í ĺ ĺ ĺ ź ĺ ĺ ĺ ĺ ę ę ś ś ę ę Ż ĺ ź ń őź ĺ ś Ż Í ę ĺ ĺ ę ś ę Ż ś ĺ Í ď Ż Ż Ż Í ę Ł ę í ś đ ĺ ĺ Ż ś ę ś ĺ ę ę ę ś Żđ ę Ż ę

Bardziej szczegółowo

ć ż Ł Ł ż Ł Ł Ł Ł Ł Ł ż Ł Ł Ź ć ż Ł ć ż ż ż Ą ż ż Ę ż Ł ĘĘ ć Ś Ą Ł ć ż ż Ó ż ć ż ż ż Ą ż Ą Ń Ź Ł ź ĘĘ Ą ć Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ź ć Ę ć ć ć ż ż Ł Ź ć Ę ĄŁ Ą Ę ć ć Ź Ą ż ć ż Ł ź Ń Ł Ą Ę Ę ć ż ż Ę ć ż ć ż Ę Ę Ó

Bardziej szczegółowo

Ń Ł Ń Ó Ł Ę Ó Ó Ę ĘŚ Ó ÓŚ Ó Ę Ć Ó Ć Ę Ł Ó Ę Ć Ś Ż Ś Ś Ó Ó Ś Ń Ś Ó Ę Ę Ż Ć Ś Ó Ę Ó Ę Ę Ę Ę Ó Ś Ę Ę Ł Ć Ć Ś Ó Ę Ź Ę Ż Ź Ś Ź Ę Ę Ę Ó Ó Ó Ę Ę Ę Ę Ó Ę Ę Ć Ę Ć Ł Ź Ę Ę Ś Ń Ę Ć Ź Ó Ź Ó Ó Ę Ć Ć Ć Ź Ę Ę Ć Ę Ę

Bardziej szczegółowo

Ł Ś Ą ó ó ó ś ó ó ś ó ó ó ó ó Ó ś ó ś ó ó ś Ó ó Ó ś ó ś ó ó ó Ź ó ó ś ó ó ó ś ó ść ó ó ó Ą ó ś ó ó ó ś śó ó ó ź ó ó ś ó Ź ś ó ć ó ś Ę Ą ó ś óź ó ó ś ó ś Ę ó Ó ź ść ó ó ś ś ś Ó ó ź ó ś Ó ó ó ó ó ó ś Ó ó

Bardziej szczegółowo

made in Germany Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller w klasie ekonomicznej

made in Germany Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller w klasie ekonomicznej niszczarki D O K U M E N T Ó W P Ł Y T C D / D V D K A R T K R E D Y T O W Y C H T WA R D Y C H D Y S KÓ W M I K R O F I L M Ó W Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller

Bardziej szczegółowo

n a k r ę t e k Z, I I, I.

n a k r ę t e k Z, I I, I. H U T A W K A O G R O D O W A 2 - o s o b o w a t y p : J K S C 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z

Bardziej szczegółowo