Zanim zapytasz prawnika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zanim zapytasz prawnika"

Transkrypt

1 2

2 Zanim zapytasz prawnika 1

3 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań

4 N i n i e j s z a p u b l i k a c j a o b j t a j e s t l i c e n c j C r e a t i v e C o m m o n s 3. 0 U n p o r t e d E g z e m p l a r z p r z e z n a c z o n y d o b e z p ł a t n e j d y s t r y b u c j i S t a n p r a w n y n a d z i e Ø 1 l u t e g o r. A u t o r z y z a g a d n i e Ø A g n i e s z k a B a r a Ø s k a ( 2, 3, 5, ) J u s t y n a G o w i Ø s k a - K l e m e n c z a k ( ) R a d o s ł a w G r y s ( 6, 7, 1 0, 3 4, ) G r z e g o r z I l n i c k i ( 1 9, ) Ł u k a s z J a w o r s k i ( 8, 9, 3 2, 3 3 ) M a r c i n J a n i a k ( ) P a w e ł M y l i Ø s k i ( ) A d a m N o w a k ( ) A n d r o n a O t t o ( 4, ) M a t y l d a P a w ł o w i c z ( 2 3, 2 4, 4 0, 4 1 ) B a r b a r a P r z e w o n i a k ( 1, ) D a r i u s z W i n i e w s k i ( ) R e d a k c j a m e r y t o r y c z n a G r z e g o r z I l n i c k i R e d a k c j a t e c h n i c z n a i k o r e k t a A l e k s a n d r a S z y m c z a k P r o j e k t o k ł a d k i T Y P O D R O M P u b l i k a c j a w s p ó łnfa n s o w a n a z e r o d k ó w U n i i E u r o p e j s k i e j w r a m a c h E u r o p e j s k i e g o F u n d u s z u S p o ł e c z n e g o W y d a n i e I I S B N N a k ł a d : e g z. F u n d a c j a F a m i l i j n y P o z n a Ø u l. S t a s z i c a P o z n a Ø t e l. ( 6 1 ) , f a x ( 6 1 ) w w w. f a m i l i j n y. p l F o t o s k ł a d i o p r a c o w a n i e g rc az fn e : A K A P I T, P o z n a Ø, t e l D r u k i o p r a w a : O B I O D o m P r o d u k c y j n y S p. j., P o z n a Ø, u l. N i e s z a w s k a 3 4

5 S p i s t r e c i O d w y d a w c y 7 W s t p S k a r g a k a s a c y j n a w n o s z o n a p r z e z R z e c z n i k a P r a w O b y w a t e l s k i c h 5 6 Z A G A D N I E N I A Z W I Z A N E Z P R AW E M C Y W I L N Y M P o d z i a ł m a j t k u M a ł o l e t n i s p a d k o b i e r c a Te s t a m e n t o w e n a b y c i e s p a d k u Z a c h o w e k Z a p i s t e s t a m e n t o w y M a j t e k s p a d k o w y O b o w i z k i s p a d k o b i e r c y p o n a b y c i u s p a d k u O d r z u c e n i e s p a d k u a z r z e c z e n i e s i d z i e d z i c z e n i a K o l e j n o d z i e d z i c z e n i a u s t a w o w e g o O d p o w i e d z i a l n o z a d ł u g i s p a d k o w e U m o w a p o y c z k i O d w o ł a n i e d a r o w i z n y Z a s i e d z e n i e w u j c i u m a t e r i a l n y m i p r o c e s o w y m O c h r o n a p o s i a d a n i a P r z e d a w n i e n i e r o s z c z e Ø W y m o g i p i s m a p r o c e s o w e g o Z w o l n i e n i e o d k o s z t ó w s d o w y c h w p o s t p o w a n i u c y w i l n y m i p r z y z n a n i e p o m o c y p r a w n e j z u r z d u P r z y w r ó c e n i e t e r m i n u 5 3 Z A G A D N I E N I A Z W I Z A N E Z P R AW E M R O D Z I N N Y M P r z y s p o s o b i e n i e S e p a r a c j a U b e z w ł a s n o w o l n i e n i e P o d w y s z e n i e a l i m e n t ó w R o z w ó d 6 8 Z A G A D N I E N I A Z W I Z A N E Z P R AW E M A D M I N I S T R A C YJ N Y M W y m e l d o w a n i e a d m i n i s t r a c y j n e Z m i a n a i m i e n i a l u b n a z w i s k a Z e z w o l e n i e n a w y c i n k d r z e w a Z a w i a d c z e n i a P r a w a s t r o n y w p o s t p o w a n i u a d m i n i s t r a c y j n y m S k a r g a d o w o j e w ó d z k i e g o s d u a d m i n i s t r a c y j n e g o n a d e c y z j s a m o r z d o w e g o k o l e g i u m o d w o ł a w c z e g o B e z c z y n n o o r g a n u P e ł n o m o c n i k w p o s t p o w a n i u a d m i n i s t r a c y j n y m P r z y w r ó c e n i e t e r m i n u w p o s t p o w a n i u a d m i n i s t r a c y j n y m O d w o ł a n i e o d d e c y z j i o r g a n u a d m i n i s t r a c y j n e g o 9 3 5

6 Z A G A D N I E N I A Z W I Z A N E Z P R AW E M M I E S Z K A N I O W Y M C z ł o n k o s t w o w s p ó ł d z i e l n i D z i e d z i c z e n i e c z ł o n k o s t w a w s p ó ł d z i e l n i N a b y c i e c z ł o n k o s t w a w s p ó ł d z i e l n i p r z e z m a ł o l e t n i e g o S p ó ł d z i e l c z e f o r m y z a m i e s z k i w a n i a l o k a l i W y k u p m i e s z k a n i a n a l e c e g o d o T B S p r z e z n a j e m c U c h y l e n i e u c h w a ł y w s p ó l n o t y m i e s z k a n i o w e j Z A G A D N I E N I A Z W I Z A N E Z P R A W E M S O C J A L N Y M O R A Z P R AW E M U B E Z P I E C Z E ' S P O Ł E C Z N Y C H B e z r o b o c i e D o d a t e k m i e s z k a n i o w y J e d n o r a z o w a z a p o m o g a z t y t u ł u u r o d z e n i a d z i e c k a U c h y l e n i e p r a w o m o c n e g o m a n d a t u k a r n e g o W a r u n k o w e u m o r z e n i e p o s t p o w a n i a w i a d c z e n i e p i e l g n a c y j n e a z a s i ł e k p i e l g n a c y j n y W a r u n k o w e z a w i e s z e n i e w y k o n a n i a k a r y O d w o ł a n i e o d d e c y z j i Z U S Z a t a r c i e s k a z a n i a S p r z e c i w n a o r z e c z e n i e l e k a r z a o r z e c z n i k a Z U S M e d i a c j a w s p r a w a c h k a r n y c h i w s p r a w a c h p r z e s t p s t w 4 7. S k a r g a n a b e z c z y n n o Z U S O d w o ł a n i e d o P r e z e s a Z U S R e k l a m a c j a w s p r a w i e s t a n u k o n t a w Z U S O d w o ł a n i e o d n i e d o s t a r c z o n e j d e c y z j i w s p r a w i e e m e r y t u r y Z A G A D N I E N I A Z W I Z A N E Z P R A W E M P R A C Y U s t a l e n i e i s t n i e n i a s t o s u n k u p r a c y U m o w a n a c z a s o k r e l o n y C z a s p r a c y S p o r y s d o w e w s p r a w a c h z z a k r e s u p r a w a p r a c y O d w o ł a n i e o d w y p o w i e d z e n i a a l b o r o z w i z a n i a u m o w y o p r a c O d p o w i e d z i a l n o p o r z d k o w a p r a c o w n i k ó w O d p o w i e d z i a l n o p r a c o w n i k ó w z a s z k o d w y r z d z o n p r a c o d a w c y i z a m i e n i e i m p o w i e r z o n e P r z e c i w d z i a ł a n i e d y s k r y m i n a c j i i m o b b i n g o w i Z A G A D N I E N I A Z W I Z A N E Z P R A W E M K A R N Y M D o b r o w o l n e p o d d a n i e s i k a r z e O d p o w i e d z i a l n o k a r n a z a u p o r c z y w e u c h y l a n i e s i o d p ł a c e n i a a l i m e n t ó w p o p e ł n i o n y c h p r z e z n i e l e t n i c h O d s z k o d o w a n i e w p r o c e s i e k a r n y m P o s t p o w a n i e m a n d a t o w e w s p r a w a c h o w y k r o c z e n i a d r o g o w e w i a d e k w p o s t p o w a n i u k a r n y m U p r a w n i e n i a p o k r z y w d z o n e g o w p o s t p o w a n i u k a r n y m N o t y o a u t o r a c h

7 O d w y d a w c y F u n d a c j a F a m i l i j n y P o z n a Ø p o w s t a ł a w e w r z e n i u 2 0w a0 r1 u n k a m i e k o n o m i c z n y m i r o d z i n z d z i e m i o r a z b r a k i e m r o k u j a k o o r g a n i z a c j a p o z a r z d o w a, d z i a ł a j c a n a d or sz t e cpz n e j o f e r t y p r z e d s z k o l n e j w m i e j s c u i c h z a m i e s z k a n i a. i n t e r e s u p u b l i c z n e g o. W r o k u u z y s k a ł a s t a t u s F uo nr dg a c- j a, z d a j c s o b i e s p r a w, e t e n o k r e s y c i a j e s t b a r d z o n i z a c j i p o y t k u p u b l i c z n e g o. J e j d z i a ł a l n o s k u p iw a a sn y i w n a r o z w o j u k a d e g o d z i e c k a, u r u c h o m i ł a u n i k a t o w p r o b l e m a t y c e z z a k r e s u o w i a t y, w y c h o w a n i a i p o l w i t ys k ai l i k r a j u s i e p r z e d s z k o l i, k t ó r e z a p e w n i a j b e z p ł a t n, s p o ł e c z n e j. O d m o m e n t u p o w s t a n i a F u n d a c j a p o m o g ł a p i c i o g o d z i n n o p i e k n a d d z i e m i. U t w o r z y ł a d o t y c h c z a s k i l k u d z i e s i c i u t y s i c o m o s ó b w r a m a c h s z k o l e Ø, p rp o gn ra ad p l a c ó w e k p r z e d s z k o l n y c h n a t e r e n i e p i c i u w o - m ó w a k t y w i z a c j i z a w o d o w e j, b e z p ł a t n e g o p o r a d n i c t wja e w ó d z t w ( w i e l k o p o l s k i e g o, d o l n o l s k i e g o, ł ó d z k i e g o, p o - p r a w n e g o i p s y c h o l o g i c z n e g o o r a z p r o w a d z o n y c h p r z emz o r s k i e g o i m a z o w i e c k i e g o ), p o z y s k u j c n a t e n c e l o k o ł o s i e b i e p l a c ó w e k o p i e k u Ø c z y c h, e d u k a c y j n y c h i s o c j1 o8 t em i- l i o n ó w z ł o t y c h z e r o d k ó w z e w n t r z n y c h. A k t u a l n i e r a p e u t y c z n y c h. Z r e a l i z o w a ł a k i l k a d z i e s i t p r o j e k t óp w r, o w da od z- i p o n a d 6 0 p l a c ó w e k k i e r u j c y c h s w o j o f e r t d o f n a n s o w a n y c h p r z e z r ó n e p o d m i o t y. Z s u k c e s e m p on -a j m ł o d s z y c h. F u n d a c j a n i e z a p o m i n a t a k e o p o t r z e b a c h z y s k u j e fn a n s e z E u r o p e j s k i e g o F u n d u s z u S p o ł e c z n e gmo ł. o d z i e y i k s z t a ł c i p o z n a Ø s k i c h p o d o p i e c z n y c h w P u b l i c z - D y n a m i c z n y r o z w ó j F u n d a c j i o d z w i e r c i e d l a j u t w o r z on ne e j S z k o l e P o d s t a w o w e j n r 5 2 n a F a b i a n o w i e, N i e p u b l i c z - o d d z i a ł y w e W r o c ł a w i u, G d a Ø s k u, W a r s z a w i e i Ł o d z i. n e j S z k o l e P o d s t a w o w e j G a l i l e o o r a z w N i e p u b l i c z n y m G ł ó w n y m z a d a n i e m r e a l i z o w a n y m p r z e z F u n d a c j j e sgt i m n a z j u m n r 1. G d a Ø s c y u c z n i o w i e n a t o m i a s t b d m i e l i d z i a ł a l n o e d u k a c y j n a n a k a d y m e t a p i e r o z w o j u nc iz eł bo a- w e m m o l i w o n a u k i w p r o w a d z o n e j p r z e z F u n d a c j w i e k a. D l a d z i e c i n a j m ł o d s z y c h r e a l i z u j e t e n c e l S pz ok po rl ze e z P o d s t a w o w e j n a M i a ł k i m S z l a k u. p r o w a d z e n i e p r z e d s z k o l i i p u n k t ó w p r z e d s z k o l n y c h. IFnu- n d a c j a F a m i l i j n y P o z n a Ø, p a m i t a j c j a k w a n a t e n s y w n o d z i a ł a Ø w t y m z a k r e s i e b y ł a r e a k c j n a j se as mt o -a k t y w n o z a w o d o w a w y c i u k a d e g o c z ł o w i e k a, d z i e l n i e z d i a g n o z ao nw y w r o k u p r o b l e m b r a k u m i e j sr c e a l i z u j e o d r o k u p r o j e k t y s z k o l e n i o w e o r a z a k t y - d l a d z i e c i w w i e k u p r z e d s z k o l n y m, k t ó r y p o d y k t o w a n y w i bz ya ł c y j n e, d o fn a n s o w y w a n e z E u r o p e j s k i e g o F u n d u s z u 7

8 S p o ł e c z n e g o. W r a m a c h z r e a l i z o w a n y c h p r o j e k t ó w ( t a -W i e l o l e t n i e d o w i a d c z e n i e F u n d a c j i w d z i a ł a n i a c h n a k i c h j a k m. i n. : N a u k a i p r a c a i n w e s t y c j w s i e b i re z e c z d wb iu e d o w y s p o ł e c z e Ø s t w a o b y w a t e l s k i e g o z a o w o c o - e d y c j e, P o d n i e s w o j e k w akl ai cf j e b d k o n k u r e n c y jw -a ł o w r o k u, k i e d y t o F u n d a c j a p o z y s k a ł a p o n a d n a n a r y n k u p r a c y, N o w e p e r s p e k t y w y d l a k o b i e t 34, 5 5 +, m i l i o n a z ł o t y c h z e r o d k ó w E u r o p e j s k i e g o F u n d u - W y s z e k w a l i fk a c j e s z a n s d l a C i e b i e ) F u n d a c j a p os mz ou - S p o ł e c z n e g o n a r e a l i z a c j p r o j e k t u S i e B i u r P o r a d g ł a o s o b o m u z y s k a w y s z e k w a kl ai cf j e z a w o d o w e, P r a w n y c h i I n f o r m a c j i O b y w a t e l s k i e j. W r a m a c h t e g o a t y m s a m y m z w i k s z y i c h s z a n s e n a r y n k u p r a c y p. r ozje e k t u o p r a c o w a n o m o d e l w i a d c z e n i a b e z p ł a t n y c h w s p a r c i a w p o s t a c i k u r s ó w z a w o d o w y c h, p r a k t y k i s tp a o r ay, d p r a w n y c h i i n f o r m a c j i o b y w a t e l s k i e j, k t ó r y w d r o - a t a k e w a r s z t a t ó w m o t y w a c y j n y c h, w a r s z t a t ó w m n e -o n o, t w o r z c c z t e r y B i u r a P o r a d P r a w n y c h i I n f o r m a c j i m o t e c h n i k, d o r a d z t w a z a w o d o w e g o g r u p o w e g o i i n - O b y w a t e l s k i e j : w P o z n a n i u, P i l e, K o n i n i e o r a z L e s z n i e. d y w i d u a l n e g o c z y t r e n i n g u u m i e j t n o c i s p o ł e c z n yr co h z p o c z ł y o n e s w o j d z i a ł a l n o w k w i e t n i u r o k u. k o r z y s t a ł y k o b i e t y p o z o s t a j c e b e z z a t r u d n i e n i a, w Rtoycm z n e d o w i a d c z e n i e S i e c i B i u r P o r a d P r a w n y c h i I n - w w i e k u i k o b i e t y z t e r e n ó w w i e j s k i c h o r a z m ł of do zr im e a c j i O b y w a t e l s k i e j p o t w i e r d z a o g r o m n e z a p o t r z e - z a g r o o n a w y k l u c z e n i e m s p o ł e c z n y m. N a r e a l i z a c j tb yo cw h a n i e s p o ł e c z n e n a b e z p ł a t n p o m o c p r a w n. P r z e z p r o j e k t ó w F u n d a c j a p o z y s k a ł a o k o ł o 4, 6 m i l i o n a z ło kt ry ec s h 1 2 m i e s i c y z u s ł u g B i u r s k o r z y s t a ł o 7, 5 t y s i c a z E u r o p e j s k i e g o F u n d u s z u S p o ł e c z n e g o. o s ó b. U d z i e l o n o p o n a d 1 0 t y s i c y p o r a d p r a w n y c h i p o - F a m i l i j n y P o z n a Ø o d p o c z t k ó w s w o j e j d z i a ł a l n ro a d c i z z a k r e s u i n f o r m a c j i o b y w a t e l s k i e j. p o d e j m u j e t a k e i n i c j a t y w y n a r z e c z z m n i e j s z e n i a ngi łeó-w n y m c e l e m d z i a ł a l n o c i B i u r P o r a d P r a w n y c h i I n - r ó w n o c i i m a r g i n a l i z a c j i s p o ł e c z n e j, s p o w o d o w af no er j m a c j i O b y w a t e l s k i e j j e s t z a p e w n i e n i e d o s t p u d o f a - n i e r ó w n y m d o s t p e m d o i n f o r m a c j i, p r o w a d z c r ó c-h o w e j, p r o f e s j o n a l n e j p o m o c y p r a w n e j o s o b o m, k t ó r e z e n o r o d n e f o r m y b e z p ł a t n e g o p o r a d n i c t w a. D z i a ł a l n o w z g l d ó w f n a n s o w y c h n i e m a j m o l i w o c i s k o r z y s t a n i a w t y m z a k r e s i e p r z e j a w i a s i m. i n. p o p r z e z p r o w az d zp oł -a t n y c h u s ł u g k a n c e l a r i i p r a w n y c h. I d e b e z p ł a t n e g o n y o d r o k u P u n k t I n f o r m a c y j n o - K o n s u l t a c y j n y p od rl a d n i c t w a j e s t s t w o r z e n i e m o l i w o c i z d o b y c i a w i e d z y O f a r P r z e m o c y, o f e r u j c y p o m o c i n f o r m a c y j n, p s ync a h o t- e m a t o b o w i z u j c e g o p r a w a w i e d z y, k t ó r a p o z w a - l o g i c z n i p r a w n o s o b o m z n a j d u j c y m s i w t r u dln a e j n a a k t y w n e r a d z e n i e s o b i e z t r u d n o c i a m i y c i o w y m i. s y t u a c j i y c i o w e j s z c z e g ó l n i e cb je en ne tf o m d o t k n i - W k a d y m z b i u r z a t r u d n i e n i d o r a d c y o b y w a t e l s c y t y m p r o b l e m e m p r z e m o c y w r o d z i n i e. O d r o k u i, d o r a d c y p r a w n i p o m a g a j w r o z w i z y w a n i u p r o b l e - w e w s p ó ł p r a c y z O k r g o w R a d A d w o k a c k, F u n d a c j a m ó w, o f e r u j c b a r d z o s z e r o k i z a k r e s p o r a d n i c t w a. O b e j - p r o w a d z i ł a P u n k t P o r a d P r a w n y c h, a r o k p ó n i e j z a mc uz j łe a o n o : p r a w o c y w i l n e, w t y m p o s t p o w a n i e c y w i l n e ; t a k e u d z i e l a p o r a d o b y w a t e l s k i c h w r a m a c h B i u r a p rpa ow -o k a r n e, w t y m p o s t p o w a n i e k a r n e ; p r a w o a d m i n i - r a d O b y w a t e l s k i c h. W r o k u r o z s z e r z y ł a d z i a ł as lt nr o a c y j n e, w t y m p o s t p o w a n i e a d m i n i s t r a c y j n e ; p r a w o p o r a d n i c z o T e r a p i d l a a Or f P r z e m o c y D o m o w e j, P u n k t r o d z i n n e ; p r a w o p r a c y ; p r a w o s p a d k o w e ; p r a w o s p ó ł e k W s p a r c i a d l a R o d z i n, Te l e f o n Z a u f a n i a d l a S e n i o r ó w h aonrdalz o w y c h ; p r a w o s p ó ł d z i e l c z e ; p r a w o p o m o c y s p o - C e n t r u m P r o m o c j i Z d r o w i a. ł e c z n e j i p r a w o u b e z p i e c z e Ø s p o ł e c z n y c h. N a t o m i a s t i n - 8

9 f o r m a c j e o b y w a t e l s k i e m o g d o t y c z y t a k i c h z a g a d n id e o Ø, w i a d c z e Ø K l i e n t a, u m i e j t n o c i a m i b u d o w a n i a r e l a c j i j a k : f n a n s e, n i e r u c h o m o c i, w i a d c z e n i a s o c j a l n e w, z aujbeemzn-e g o z a u f a n i a, d o c i e k l i w e g o d e n i a d o u s t a l e - p i e c z e n i a s p o ł e c z n e, z a t r u d n i e n i e i b e z r o b o c i e, rno id a z i ns a t, a n u f a k t y c z n e g o z a i s t n i a ł e g o p r o b l e m u, a t a k e c u d z o z i e m c y, r e p a t r i a n c i, u c h o d c y, l e c z e n i e i zo dp oi le nk o a c i ł c z e n i a w s p a r c i a p s y c h o l o g i c z n e g o z o b i e k - m e d y c z n a, n i e p e ł n o s p r a w n o, o b y w a t e l a i n s t y t u ct jy a w, n o c e n s y t u a c j i K l i e n t a. K o m p e t e n c j e p e r s o n e l u s p a d k i, s p r a w y k o n s u m e n c k i e, s t o s u n k i m i d z y l u d z zk ai ae n, g a o w a n e g o d o w i a d c z e n i a u s ł u g p o r a d n i c z y c h w ł a s n o, p o z b a w i e n i e w o l n o c i. s s y s t e m a t y c z n i e d o s k o n a l o n e i e w a l u o w a n e w r a m a c h F o r m y w i a d c z o n e j p o m o c y d o s t o s o w y w a n e s i n d y -w a r s z t a t ó w o p a r t y c h n a a u t o r s k i c h p r o g r a m a c h s z k o l e - w i d u a l n i e d o p o t r z e b k a d e g o K l i e n t a i j e g o p r o b nl ie mo wu. y c h. M o e t o b y n a p r z y k ł a d : i n f o r m a c j a u s t n a o m o l i w ywcsh z e l k i e i n f o r m a c j e i p o r a d y u d z i e l a n e s w e d ł u g s p o s o b a c h p o s t p o w a n i a w o p i s a n y m p r z e z K l i e n t a s ot ka r- e l o n y c h s t a n d a r d ó w s b e z p ł a t n e, p o u f n e, b e z - n i e f a k t y c z n y m s p r a w y z p o w o ł a n i e m s i n a p o d s t asw t r o n n e, r z e t e l n e, a k t u a l n e o r a z p r o f e s j o n a l n e. B a r d z o p r a w n ; w y j a n i e n i e p r z e p i s ó w p r a w n y c h m a j c y c h zw aa - n y m s t a n d a r d e m w u d z i e l a n i u w s p a r c i a K l i e n t o m s t o s o w a n i e w s y t u a c j i K l i e n t a ; w y j a n i e n i e t r y b ó w Bpi ou sr t P- o r a d P r a w n y c h i I n f o r m a c j i O b y w a t e l s k i e j j e s t p o w a n i a ; w y j a n i e n i e p o t e n c j a l n y c h k o n s e k w e n c j i tdalk a e z a c h c a n i e K l i e n t ó w d o s a m o d z i e l n o c i. D o r a d c y k a d e g o z m o l i w y c h s p o s o b ó w r o z w i z a n i a p r o b l e m u o b y w a t e l s c y i d o r a d c y p r a w n i d d o t e g o, a b y K l i e n c i K l i e n t a ; w s k a z a n i e i n s t y t u c j i w ł a c i w y c h d o z a ł aw ti wa id eo -m i e i s a m o d z i e l n i e d o k o n y w a l i w y b o r u s p o s o b u n i a s p r a w y l u b i n f o r m a c j a o o r g a n i z a c j a c h s p o ł e c zr no yz cw h i z a n i a z a i s t n i a ł e g o p r o b l e m u ; m o t y w u j K l i e n t ó w i c h a r y t a t y w n y c h, k t ó r e m o g p o m ó c K l i e n t o w i w sdp o -m o l i w i e n a j s z e r s z e j a k t y w n o c i w r o z w i z a n i u s w o j e j s ó b s p e c j a l i s t y c z n y. N i e r z a d k o p o m o c p o l e g a r ó w nt ir e u d n e j s y t u a c j i o r a z m o b i l i z u j d o p o z n a n i a i z r o z u m i e - n a w r c z e n i u p o w s z e c h n i e d o s t p n y c h f o r m u l a r z y p no i- a p r z e p i s ó w p r a w n y c h d o t y c z c y c h d a n e j s p r a w y. z w ó w, w z o r ó w p i s m p r o c e s o w y c h o r a z i n n y c h m a t e r i a - P o w y s z e c e l e, j a k r ó w n i e c h p o s z e r z e n i a d o s t - ł ó w. W m i a r p o t r z e b p r a w n i c y m o g o p r a c o w a o p i n pi u d o w i e d z y i i n f o r m a c j i, d z i k i k t ó r y m K l i e n t m o e p r a w n, p o m ó c w p r z y g o t o w a n i u p i s m a p r o c e s o w e g o s a m o d z i e l n i e p o d e j m o w a d z i a ł a n i a p r a w n e, p r z y w i e - l u b i n n y c h p i s m, u m ó w, w n i o s k ó w c z y p r z y w y p e ł n i a cn ai łu y o p r a c o w a n i u n i n i e j s z e g o p o r a d Zn ia nk ia m z a p y t a s z f o r m u l a r z y u r z d o w y c h. p r a w n i k a Te n z b i ó r n a j c z c i e j r o z p a t r y w a n y c h s p r a w B a r d z o w a n y m e l e m e n t e m u d z i e l a n e j p o m o c y j e s t w B i u r a c h P o r a d P r a w n y c h i I n f o r m a c j i O b y w a t e l s k i e j z o - w s p a r c i e p s y c h o l o g i c z n e, k t ó r e g o K l i e n t m o e o c z e k si tw a ł p r z y g o t o w a n y z n a d z i e j, e p r z y c z y n i s i d o p o g ł - o d d o r a d c ó w z a a n g a o w a n y c h p r z y r e a l i z a c j i p r o j e kb ti eu. n i a w i a d o m o c i p r a w n e j, u m o l i w i a j c e j k o r z y s t a n i e D o r a d c y p r a w n i o p r ó c z m e r y t o r y c z n e g o i m e t o d o l oz - p r a w p r z y s ł u g u j c y c h o b y w a t e l o m. g i c z n e g o p r z y g o t o w a n i a d o w i a d c z e n i a p r o f e s j o n a l n e j p o m o c y p r a w n e j, w y k a z u j s i r ó w n i e a d e k w a t n y m i D o r o t a S z a f k o, M a t e u s z K r a j e w s k i u m i e j t n o c i a m i k o m u n i k a c y j n y m i, p r z e d e w s z y s t k i m k o o r d y n a t o r z y p r o j e k t u u m i e j t n o c i a m i w y s ł u c h a n i a n i e r z a d k o d r a m a t y c z n y c h S i e B i u r P o r a d P r a w n y c h i I n f o r m a c j i O b y w a t e l s k i e j 9

10 10

11 W s t p O d d a j c P a Ø s t w u d o r k n i n i e j s z p u b l i k a c j l i c z yjm ey s, t e m y w i a d o m i, e w i z y t a u p r a w n i k a, w y j a n i e - e u d a n a m s i p o d z i e l i d o w i a d c z e n i e m w t y p o w ync ih e s y t u a c j i k l i e n t a i p o d j c i e p r z e z n i e g o s a m o d z i e l n y c h s p r a w a c h, z k t ó r y m i s p o t y k a m y s i n a c o d z i e Ø, u dkzrioeklóaw - p r a w n y c h n i e z a w s z e w y s t a r c z a j d o z r o z u m i e - j c b e z p ł a t n e j p o m o c y p r a w n e j. S t d t e z n a c z n cn z i a s y t u a c j i, w k t ó r e j s i z n a l a z ł. W t e d y w ł a n i e k l i e n t o p r a c o w a n i a s t a n o w i p r o b l e m a t y k a : c y w i l n a, r o d z i nc nz a, s t o p o s z u k u j e d o d a t k o w y c h r ó d e ł i o p r a c o w a Ø, k t ó - l o k a t o r s k a, s o c j a l n a, p r a c o w n i c z a i e m e r y t a l n o - r erne t obw ya ł, y b y u z u p e ł n i e n i e m j e g o w i e d z y p r a w n e j. W a l o r e m d o t y c z c a w z n a c z n e j m i e r z e o s ó b, k t ó r y m t r u d n i e j o p jr ea sc t o w a n i a Z a n i m z a p y t a s z p r a w n i k a j e s t f a k t, e p o z w o l i s o b i e n a k o r z y s t a n i e z u s ł u g p ł a t n e g o preełd naog -o w a l i j e p r a k t y c y o s o b y, k t ó r e n a c o d z i e Ø w y s t - m o c n i k a. p u j p r z e d s d a m i, o r g a n a m i a d m i n i s t r a c j i p u b l i c z n e j, N i e z a k ł a d a m y, e z w i z ł e o p r a c o w a n i e t e m a t u np oe g- o c j u j z b a n k a m i, d e w e l o p e r a m i i p r a c o d a w c a m i. z w o l i p r z y g o t o w a s i s a m o d z i e l n i e d o p r o w a d z e np io a r a d n i k j e s t w i c p e w n y m z b i o r o w y m d o w i a d c z e n i e m s p r a w y s d o w e j l u b r o z s t r z y g n i c i a s p r a w y w u r z dj ze ig e o. a u t o r ó w. L i c z y m y, e n i n i e j s z a p u b l i k a c j a b d z i e R e d a g u j c p r e z e n t o w a n P a Ø s t w u p u b l i k a c j s t a r akloil-e j n y m w k ł a d e m o r g a n i z a c j i p o z a r z d o w y c h w r o z w ó j m y s i j e d n a k n a d a j e j c h a r a k t e r m o l i w i e p r a k to yb cs z na y r u p o m o c y p r a w n e j i z a b e z p i e c z e n i e p r a w p o d m i o - i p r z e j r z y s t y. Z a w a r l i m y w n i e j t a k e w s k a z ó w k i jtaok w ypcr h z yo-b y w a t e l i. g o t o w a p i s m o p r o c e s o w e, g d z i e m o n a z n a l e w i c e j i n f o r m a c j i, c z y t e k t ó r e o r z e c z e n i a S d u N a j w y s z e g o G r z e g o r z I l n i c k i m o g m i e z a s t o s o w a n i e w P a Ø s t w a s p r a w i e. 11

12 12

13 Z A G A D N I E N I A Z W I Z A N E Z P R A W E M C Y W I L N Y M 13

14 1 P o d z i a ł m a j t k u J a k d o k o n a p o d z i a ł u m a j t k u w s p ó l n e g o m a ł o n k ó w p o r o z w o d z i e? O p i s p r z y p a d k u : P a n i E d y t a r o z w i o d ł a s i w r o k ou s zi e g n k o n s e n s u s u. W t a k i m p r z y p a d k u n i e p o z o s t a j e s w o i m m e m p a n e m M a r k i e m. D o t e j p o r y n i e d o k o n ai -n n a d r o g a j a k w y s t p i e n i e d o s d u z w n i o s k i e m o p o - l i p o d z i a ł u m a j t k u. W s k ł a d m a j t k u w s p ó l n e g o w c hdozd izai ł m a j t k u w s p ó l n e g o. m i e s z k a n i e w ł a s n o c i o w e i s a m o c h ó d m a r k i A u d i. M i e s zw - p i e r w s z e j c z c i t a k i e g o w n i o s k u n a l e y w y s z c z e - k a n i e j e s t n i e w i e l k i e, s k ł a d a s i z d w ó c h p o k o i, a g ój le ng i o w as rk -ł a d n i k i m a j t k u w s p ó l n e g o b y ł y c h m a ł o n k ó w. t o j e s t w y c e n i a n a n a z ł. O b e c n a w a r t o Nsa alme o -y p r z y t y m p a m i t a, e w s k ł a d m a j t k u w s p ó l n e - c h o d u t o z ł o d r o z w o d u j e d z i n i m p a n M ga o r e k w. c h o d z w s z y s t k i e r z e c z y n a b y t e p r z e z m a ł o n k ó w w t r a k c i e t r w a n i a m a ł e Ø s t w a. W o b e c p o w y s z e g o d o W n i o s k i p r a w n e : P a n i E d y t a i p a n M a r e k m a j d w si ke ł a d n i k ó w m a j t k u w s p ó l n e g o n i e w c h o d z r z e c z y, k t ó - m o l i w o c i d o k o n a n i a p o d z i a ł u m a j t k u. J e e l i dro e j d s t r o n y n a b y ł y p r z e d z a w a r c i e m z w i z k u m a ł e Ø s k i e g o d o p o r o z u m i e n i e w s p r a w i e p o d z i a ł u m a j t k u, m a j o dr o a z t e, k t ó r e n a b y ł y p o j e g o u s t a n i u. P o n a d t o p r a w o w y b o r u d o d a t k o w o d w i e d r o g i. P o p i e r w s z e m o g u d a p r z e w i d u j e w y j t k i o d t e j r e g u ł y. W y s z c z e g ó l n i o n e z o - s i d o n o t a r i u s z a i t a m d o k o n a p o d z i a ł u. G d y b y w s st ka ł ay d s y t u a c j e, w k t ó r y c h n i e k t ó r e s k ł a d n i k i m a j t k u n i e m a j t k u n i e w c h o d z i ł a n i e r u c h o m o s t r o n y n i e wmcuh-o d z d o m a j t k u w s p ó l n e g o p o m i m o f a k t u, i z o s t a - s i a ł y b y n a w e t z a c h o w a f o r m y a k t u n o t a r i a l n e g o. D rł uy g n a b y t e p r z e z j e d n e g o z m a ł o n k ó w w c z a s i e t r w a n i a o p c j j e s t z ł o e n i e w s d z i e w n i o s k u o z g o d n y p omdazł i ae ł Ø s t w a, n p. : m a j t k u. N a l e y p a m i t a, i u g o d a z a w a r t a p r z e d Î n o t a p - r z e d m i o t y o s o b i s t e g o u y t k u, r i u s z e m m a t a k a s a m m o c p r a w n j a k w y r o k s d u d o - k o n u j c y p o d z i a ł u. Î o d s z k o d o w a n i a u z y s k a n e z a w y r z d z o n s z k o d c i e - P a n i E d y t a p r ó b o w a ł a p o r o z u m i e s i z p a n e m M a r - l e s n o r a z z a d o u c z y n i e n i a, k i e m c o d o s p o s o b u p o d z i a ł u m a j t k u. O d r o z w o Îd u p r z e d m i o t y u z y s k a n e t y t u ł e m d a r o w i z n y, l e g a t u, m i n ł y j u j e d n a k d w a l a t a i w d a l s z y m c i g u n i e m o g d z i e d z i c z e n i a, 14

15 Î p r a w a n i e z b y w a l n e, n a p ó ł ". J e d n a k e z w a n y c h p o w o d ó w k a d y z m a ł - Î n a g r o d y z a i n d y w i d u a l n e o s i g n i c i a, o n k ó w m o e d a, a b y u s t a l e n i e u d z i a ł ó w w m a j t k u Î p r a w a i n d y w i d u a l n e, j a k n p. p r a w o a u t o r s k i e. w s p ó l n y m n a s t p i ł o z u w z g l d n i e n i e m s t o p n i a, w k t ó - r y m k a d y z n i c h p r z y c z y n i ł s i d o p o w s t a n i a t e g o m a - j t k u ( a r t. 4 3 K o d e k s u r o d z i n n e g o i o p i e k u Ø c z e g o ). P r z y W d a l s z e j c z c i w n i o s k u z a w i e r a m y p r o p o z y c j e p o - o c e n i e, w j a k i m s t o p n i u k a d y z m a ł o n k ó w p r z y c z y n i ł d z i a ł u m a j t k u. J a k o e p a n M a r e k n i e z g a d z a s i z p r o - s i d o p o w s t a n i a m a j t k u w s p ó l n e g o, u w z g l d n i a s i p o z y c j p a n i E d y t y, t o t a w e w n i o s k u p r z e d s t a w i a s w o j t a k e n a k ł a d o s o b i s t e j p r a c y p r z y w y c h o w a n i u d z i e c i p r o p o z y c j p o d z i a ł u m a j t k u. i w e w s p ó l n y m g o s p o d a r s t w i e d o m o w y m. W p r a k t y c e w y r ó n i a m y t r z y s p o s o b y d o k o n a n i a p o - S k ł a d i w a r t o m a j t k u u l e g a j c e g o p o d z i a ł o w i u s t a l a d z i a ł u : s d. S k ł a d m a j t k u u s t a l a s i w e d ł u g s t a n u n a d z i e Ø u s t a - Î p o d z i a ł fz y c z n y n a j c z c i e j s t o s o w a n y j e s t w n ó i w a - w s p ó l n o c i m a j t k o w e j, z a j e g o w a r t o w e d ł u g c e n c z a s, g d y d o p o d z i a ł u w c h o d z w y ł c z n i e r u c h o m r o y - n k o w y c h z d a t y p o d z i a ł u. D o w n i o s k u n a l e y w ó w c z a s c i a l b o j e s t w i c e j n i j e d n a n i e r u c h o m o, l u d b o ł g d c y z y z d o w o d y p r a w a w ł a s n o c i j e s t t o s z c z e g ó l n i e j e d n e j n i e r u c h o m o c i d a s i w y d z i e l i d w i e o d r w a b n n e e p r z y n i e r u c h o m o c i a c h ( n a l e y w ó w c z a s d o ł c z y c z c i, n p. p o d z i a ł d o m u n a t z w. g ó r i d ó ł, o d p i s k s i g i w i e c z y s t e j ). N a l e y t a k e p r z e d s t a w i d o k u - Î p r z y z n a n i e p r a w a w ł a s n o c i j e d n e j z e s t r o n z jm e dn nt o -p o t w i e r d z a j c y u s t a n i e w s p ó l n o c i m a j t k o w e j n p. c z e s n y m o b o w i z k i e m s p ł a t y n a r z e c z d r u g i e g o m wa ył r- o k r o z w o d o w y, s e p a r a c y j n y c z y t e z w y r o k z n o s z c y o n k a. W w y n i k u t a k i e g o p o d z i a ł u j e d y n y m w ł a c iwcsi peó-l n o m a j t k o w. l e m s k ł a d n i k ó w m a j t k u z o s t a j e j e d e n z m a ł o n k ó w. O p ł a t a s d o w a z a w n i o s e k o p o d z i a ł m a j t k u p o Z o b o w i z a n y j e s t o n j e d n a k z a p ł a c i d r u g i e m u s u m s t a n i u w s p ó l n o c i m a ł e Ø s k i e j w y n o s i z ł. J e e l i o d p o w i a d a j c a u d z i a ł o w i t e g o m a ł o n k a w m a j t kwu n. i o s e k z a w i e r a z g o d n y p r o j e k t p o d z i a ł u m a j t k u, p o - Î s p r z e d a m a j t k u i p o d z i a ł s u m y u z y s k a n e j m i bdize y r a s i o p ł a t z n a c z n i e n i s z : z ł. O p ł a t a j e s t s t a ł a b y ł y c h m a ł o n k ó w. Te n s p o s ó b j e s t n a j b a r d z i e j ri a dnyi- e z a l e y o d w a r t o c i m a j t k u w s p ó l n e g o. N a t o m i a s t k a l n y, a l e c z a s a m i j e d y n y m o l i w y, z w ł a s z c z a ww y nsa yg -r o d z e n i e n o t a r i u s z a l i c z o n e j e s t o d o g ó l n e j w a r t o - t u a c j i, g d y a d n e z m a ł o n k ó w n i e m a z d o l n o c i c i d o d z i e l o n e g o m a j t k u, n i e m o e b y j e d n a k w i k s z e n i s p ł a c e n i a d r u g i e g o z m a ł o n k ó w. w y n i k a t o z e s t a w e k o p ł a t, k t ó r e u n o r m o w a n e s u r z - d o w o. C o d o z a s a d y m a ł o n k o w i e m a j r ó w n y u d z i a ł w m a - j t k u w s p ó l n y m. P o w i n n i p o d z i e l i s i n i m z a t e m p ó ł B a r b a r a P r z e w o n i a k 15

16 2 M a ł o l e t n i s p a d k o b i e r c a K i e d y m ó w i m y o m a ł o l e t n i m s p a d k o b i e r c y? J a k i e s k o n s e k w e n c j e p r a w n e s p a d k o b r a n i a p r z e z m a ł o l e t n i e g o? O p i s p r z y p a d k u : P a n i A n n a m a l e t n i s i o s t r nai l e j s z y c h s p r a w a c h d o t y c z c y c h o s o b y l u b m a j t k u o r a z m a t k p a n i N i n i o j c a p a n a J a n a. O j c di ze ic e cj ka a n p o w i n n i j e w y s ł u c h a, j e d n a k e w i n n i p r z y t y m n a g l e u m a r ł. W y j a n i e n i a w y m a g a k w e s t i a d z i e d z i c z eu nw iz a g l d n i a j e g o r o z w ó j u m y s ł o w y, s t a n z d r o w i a i s t o - p r z e z d w u n a s t o l e t n i A l. p i e Ø d o j r z a ł o c i o r a z w m i a r m o l i w o c i r o z s d n e y - c z e n i a. W n i o s k i p r a w n e : R o z p o c z y n a j c o m ó w i e n i e z a g a d n i e - Z g o d n i e z a r t K o d e k s u c y w i l n e g o ( k c ), s p a d k o - n i a n a l e y p r z e d e w s z y s t k i m u s t a l i, k o g o u w a a bs i e r cza a m o e p r z y j s p a d e k b e z o g r a n i c z e n i a o d p o w i e - m a ł o l e t n i e g o. W r o z u m i e n i u p o l s k i e g o p r a w a c y w i l n ed gz o i a l n o c i z a d ł u g i ( p r z y j c i e p r o s t e ) l u b p r z y j s p a d e k m a ł o l e t n i t o o s o b a, k t ó r a n i e u k o Ø c z y ł a 1 8 l a t i nz i e o gz ra aw na ir c- z e n i e m t e j o d p o w i e d z i a l n o c i ( p r z y j c i e z d o - ł a m a ł e Ø s t w a ( k o b i e t a ). M a ł o l e t n i a k o b i e t a p r z e z b zr ao wd az ir e- j s t w e m i n w e n t a r z a ) a l b o s p a d e k o d r z u c i. O w i a d - c i e m a ł e Ø s t w a u z y s k u j e b o w i e m p e ł n o l e t n i o. c z e n i e o t y m, c z y p r z y j m u j e s i s p a d e k z d o b r o d z i e j - W o m a w i a n y m p r z y k ł a d z i e s p a d k o b i e r c a m i u s t a w o -s t w e m i n w e n t a r z a a l b o c z y s i g o o d r z u c a m o n a z ł o y w y m i p a n a J a n a b d : o n a N i n a o r a z c ó r k i A n n a i w Atl ea r. m i n i e s z e c i u m i e s i c y o d d n i a m i e r c i s p a d k o - P o n i e w a A l a, b d c a j e d n y m z e s p a d k o b i e r c ó w, mda a w c y ( a r t p a r. 1 k c ). S k ł a d a s i j e p r z e d n o t a r i u - z a l e d w i e 1 2 l a t, z a t e m n i e p o s i a d a z d o l n o c i d o s zc ez m y n l- u b w s d z i e. P o s i e d z e n i e s d u, n a k t ó r y m z o s t a - n o c i p r a w n y c h. O z n a c z a t o, e w s z e l k i e d e c y z j e n i e o d p- r z y j t e t a k i e o w i a d c z e n i e, m u s i s i o d b y w c i g u n o n i e s p a d k u p o d e j m u j e w j e j i m i e n i u p r z e d s t a6 w im- i e s i c y o d c h w i l i z g o n u s p a d k o d a w c y. O d r z u c e n i e c i e l u s t a w o w y w t y m w y p a d k u m a t k a, k t ó r a s p r a ws up -a d k u p o w o d u j e b r a k o d p o w i e d z i a l n o c i s p a d k o b i e r - j c n a d c ó r k w ł a d z r o d z i c i e l s k, w i n n a m. i n. c wy y kzoa - p o z o s t a w i o n e p r z e z s p a d k o d a w c j a k i e k o l w i e k n y w a p i e c z n a d j e j o s o b i m a j t k i e m. W m y l a zr ot b. o w9 i 5 z a n i a. O s o b a, k t ó r a o d r z u c i ł a s p a d e k n i c w t e d y 4 K o d e k s u r o d z i n n e g o i o p i e k u Ø c z e g o r o d z i c e ( w nti ye m d z i e d z i c z y o r a z n i e o d p o w i a d a z a d ł u g i. T r a k t o w a n a p r z y p a d k u m a t k a ) p r z e d p o w z i c i e m d e c y z j i w w a j e- s t t a k, j a k b y z m a r ł a p r z e d s p a d k o d a w c ( a r t k c ). 16

17 W j e j m i e j s c e w c h o d z n a t o m i a s t d z i e c i i w n u k i. ÎM o g o z n a c z e n i e w n i o s k o d a w c y ( i m i, n a z w i s k o, a d r e s r o - o n e z k o l e i p r z y j t e n s p a d e k a l b o g o o d r z u c i. d z i c ó w d z i e c k a ), C o i s t o t n e, g d y s p a d k o b i e r c j e s t o s o b a n i e m aî j c a o z n a c z e n i e u c z e s t n i k a p o s t p o w a n i a ( i m i, n a z w i - p e ł n e j z d o l n o c i d o c z y n n o c i p r a w n y c h ( a r t. 1 1 k c ), sb kr o a, k a d r e s m a ł o l e t n i e g o d z i e c k a ), o w i a d c z e n i a w t e r m i n i e s z e c i u m i e s i c y j e s t Î w t e d t y y t u ł w n i o s k u : W n i o s e k o z e z w o l e n i e n a d o k o n a n i e j e d n o z n a c z n y z p r z y j c i e m s p a d k u z d o b r o d z i e j s t w e m c z y n n o c i p r z e k r a c z a j c e j z a k r e s z w y k ł e g o z a r z d u i n w e n t a r z a. M a ł o l e t n i e d z i e c k o n i e p r z e j m i e d ł u g ó w m a j t k i e m d z i e c k a m a ł o l e t n i e g o, o s o b y z m a r ł e j, j e e l i w j e g o i m i e n i u o w i a d c z e n i e o d - Î o k r e l e n i e w e w n i o s k u t e g o, o c o w n o s i m y, r z u c e n i u s p a d k u z ł o r o d z i c e. W c z e n i e j m u s z u z y - s k a n a t o z e z w o l e n i e s d u r o d z i n n e g o. O d r z u c e Î n i e u z a s a d n i e n i e w n i o s k u, c z y l i o p i s a n i e c z y n n o c i s p a d k u j e s t t o c z y n n o, k t ó r a p r z e k r a c z a z a k r e s z w p y r - a w n e j, k t ó r e j w n i o s e k d o t y c z y o r a z w s k a z a n i e k ł e g o z a r z d u m a j t k i e m m a ł o l e t n i e g o d z i e c k a, k t ó r e p o w o d ó w, d l a k t ó r y c h w y r a e n i e p r z e z s d z g o d y n a o d r z u c e n i e s p a d k u p o z m a r ł e j o s o b i e w i m i e n i u p o z o s t a j e p o d w ł a d z r o d z i c i e l s k ( a r t K o d e k s u r o d z i n n e g o i o p i e k u Ø c z e g o ). W r a z i e b r a k u z e z w o l e n i a d z i e c k a m a ł o l e t n i e g o j e s t k o n i e c z n e, n o t a r i u s z a n i s d n i e p r z y j m i e p o w y s z e g o o w i a dî c z e -w ł a s n o r c z n y p o d p i s w n i o s k o d a w c y / w n i o s k o d a w - n i a w s p r a w i e o d r z u c e n i a s p a d k u. W n i o s e k o z e z w o l e n i e c ó w, n a o d r z u c e n i e s p a d k u w i m i e n i u m a ł o l e t n i e g o p o w i nîi e n z a ł c z n i k i ( o d p i s w n i o s k u, s k r ó c o n y o d p i s a k t u u r o - z a w i e r a : d z e n i a m a ł o l e t n i e g o d z i e c k a, s k r ó c o n y o d p i s a k t u Î m i e j s c o w o i d a t, z g o n u o s o b y z m a r ł e j, k o p i e w e z w a Ø d o z a p ł a t y k i e - r o w a n y c h d o o s o b y z m a r ł e j ). Î a d r e s s d u r e j o n o w e g o ( w y d z i a ł r o d z i n n y i n i e l e t - n i c h ) w e d ł u g m i e j s c a z a m i e s z k a n i a d z i e c k a, A g n i e s z k a B a r a Ø s k a 17

18 3 Te s t a m e n t o w e n a b y c i e s p a d k u O k o l i c z n o c i n a b y c i a s p a d k u n a p o d s t a w i e t e s t a m e n t u. E l e m e n t y t e s t a m e n t u O p i s p r z y p a d k u : P a n J a n m a b r a t a P a w ł a o r a z s i o s tc r z y l i o s o b a p e ł n o l e t n i a n i e o g r a n i c z o n a s d o w n i e c o d o O l. O j c i e c p a n a J a n a, p a n a P a w ł a i p a n i O l i w t e s tz ad mo el n co i e c i p r a w n e j. Te s t a m e n t n a l e y s p o r z d z i o s o b i - z a p i s a ł c a ł y s w ó j m a j t e k c ó r c e O l i. A r t y k u ł o m a w ica i e p, r on-i e m o n a g o s p o r z d z i p r z e z p r z e d s t a w i c i e l a c z y b l e m, c z y w t a k i e j s y t u a c j i P a w e ł i J a n t a k e d zpieeł dnzoimco z c n. i k a ( a r t k c ). Te s t a m e n t m o n a s p o r z d z i j e d y n i e w o k r e l o n e j p r z e z p r a w o f o r m i e w a r t o t u d o - W n i o s k i p r a w n e : P o w o ł a n i e d o s p a d k u c z y l i p r z e k a zd a -, e n i e w a n y b d z i e t e s t a m e n t w p o s t a c i w y d r u k u n i e w s p a d k u m a j t k u a l b o s p a d k o b r a n i e, w y n i k a z z u s kt oa m- p u t e r a p o d p i s a n e g o p r z e z s p a d k o d a w c. w y a l b o z t e s t a m e n t u. Z a r t K o d e k s u c y w i l n e g o K( ok dc e) k s c y w i l n y p r z e w i d u j e n a s t p u j c e r o d z a j e t e s t a - w y n i k a, e p i e r w s z e Ø s t w o m a t e s t a m e n t, c o o z n a c z a m, e n te ó w : d z i e d z i c z e n i e u s t a w o w e c o d o c a ł o c i s p a d k u n a s t p u j e 1 ) t e s t a m e n t y z w y k ł e : w t e d y, g d y s p a d k o d a w c a n i e p o w o ł a ł s p a d k o b i e r c y a l b o g d y a d n a z o s ó b, k t ó r e p o w o ł a ł, n i e c h c e l u b n i Î e m o t e s t a m e n t w ł a s n o r c z n y ( h o l o g rcazfn y ), b y s p a d k o b i e r c. D z i e d z i c z e n i e u s t a w o w e c o d o c z Î c i t e s t a m e n t n o t a r i a l n y, s p a d k u n a s t p u j e w t e d y, g d y s p a d k o d a w c a n i e p o w o łîa ł t e s t a m e n t a l l o g r ac fz n y, d o t e j c z c i s p a d k o b i e r c y a l b o g d y k t ó r a k o l w i e k z k i l k u 2 ) t e s t a m e n t y s z c z e g ó l n e : o s ó b, k t ó r e p o w o ł a ł d o c a ł o c i s p a d k u, n i e c h c e l u b n i e m o e b y s p a d k o b i e r c ( c z y l i g d y z o s t a n i e c z sîp a d ktu e s t a m e n t u s t n y, n i e z a g o s p o d a r o w a n a t e s t a m e n t e m ). Î t e s t a m e n t n a s t a t k u / w s a m o l o c i e, Te s t a m e n t t o j e d y n a c z y n n o p r a w n a, k t ó r a m o Îe t e s t a m e n t w o j s k o w y. w y w o ł a s k u t k i p r a w n e p o m i e r c i o s o b y ( a r t k c ). Te s t a m e n t m o e s p o r z d z i ( i o d w o ł a ) j e d y n i e o s o b Ta e s t a m e n t s z c z e g ó l n y t r a c i m o c z u p ł y w e m 6 m i e s i c y p o s i a d a j c a p e ł n z d o l n o d o c z y n n o c i p r a w n y oc d h, u s t a n i a o k o l i c z n o c i, k t ó r e u z a s a d n i a ł y n i e z a c h o w a - 18

19 n i e f o r m y t e s t a m e n t u z w y k ł e g o, c h y b a e s p a d k o d a w c a Te s t a m e n t m o n a o d w o ł a ( a r t k c ). O d w o ł a n i e z m a r ł p r z e d u p ł y w e m t e g o t e r m i n u. B i e g t e r m i n u u lteegsa t a m e n t u m o e n a s t p i w n a s t p u j c y s p o s ó b : z a w i e s z e n i u p r z e z c z a s, w c i g u k t ó r e g o s p a d k o d aî w c a s p a d k o d a w c a s p o r z d z i n o w y t e s t a m e n t, a j e e l i n i e m a m o n o c i s p o r z d z e n i a t e s t a m e n t u z w y k ł e g o. n i e z a z n a c z y w n i m, e p o p r z e d n i o d w o ł u j e, u l e g a - N a j b a r d z i e j p o p u l a r n f o r m j e s t t e s t a m e n t w ł a s n o -j o d w o ł a n i u t y l k o t e p o s t a n o w i e n i a p o p r z e d n i e g o r c z n y ( t z w. h o l o g rcazfn y ). S p o r z d z a s i g o w ł a s n o - t e s t a m e n t u, k t ó r y c h n i e m o n a p o g o d z i z t r e c i r c z n y m p i s m e m, z a w i e r a d a t o r a z p o d p i s t e s t a t o r a. n o w e g o t e s t a m e n t u, U s t a w a w y m a g a, a b y b y ł o n s p o r z d z o n y p i s m e m r c z - Î s p a d k o d a w c a w z a m i a r z e o d w o ł a n i a t e s t a m e n t n y m, z a t e m w y d r u k o w a n i e j e g o t r e c i i p o d p i s a n i e n i e z n i s z c z y l u b p o z b a w i g o c e c h, o d k t ó r y c h z a l e y j e g o j e s t w w i e t l e p r a w a d o p u s z c z a l n e. T e s t a m e n t m o e w a n o, r ó w n i e z o s t a s p o r z d z o n y w f o r m i e a k t u n o t a r i a l n e g o, c o z w i k s z a p e w n o t e s t a t o r a, e j e g o t e s t a m e n Î t b s - p a d k o d a w c a d o k o n a w t e s t a m e n c i e z m i a n, z k t ó - d z i e w a n y i s k u t e c z n y. I n n f o r m j e s t t e s t a m e n t a l r l y o c - h w y n i k a w o l a o d w o ł a n i a j e g o p o s t a n o w i e Ø. g r a f c z n y, w k t ó r y m t e s t a t o r w o b e c n o c i d w ó c h w i a dw-s z y s t k i e f o r m y t e s t a m e n t u s r ó w n o w a n e, o z n a c z a k ó w m o e o w i a d c z y s w o j o s t a t n i w o l u s t n i e w o bt eo c, e m o n a o d w o ł a t e s t a m e n t e m w ł a s n o r c z n i e s p i - w ó j t a, p r e z y d e n t a m i a s t a, b u r m i s t r z a, s t a r o s t y c zs y a n ym m a r -t e s t a m e n t w f o r m i e a k t u n o t a r i a l n e g o. T a k w i c s z a ł k a w o j e w ó d z t w a. Z c z y n n o c i t e j s p o r z d z a s i o s po rb oy - n p. o p i e k u j c e s i k i m s t a r s z y m, l i c z c e n a s p a - t o k ó ł, k t ó r y j e s t n a s t p n i e p o d p i s y w a n y p r z e z t edsetk a twoy -n i k a j c y z t e s t a m e n t u p o d p i s a n e g o u n o t a r i u s z a, r a, w i a d k ó w i o s o b, w o b e c k t ó r e j w o l a z o s t a ł a o m ow ig a d -o b a w i a s i z m i a n y t e s t a m e n t u p o p r z e z s p o r z - c z o n a. d z e n i e n o w e g o t e s t a m e n t u w ł a s n o r c z n e g o, z m i a n y Z g o d n i e z a r t k c t e s t a m e n t j e s t n i e w a n y, r ojze p oer lz i d z e Ø t e s t a m e n t o w y c h w l i c i e, i t p. z o s t a ł s p o r z d z o n y : Te s t a m e n t p r z e d s t w i e r d z e n i e m n a b y c i a s p a d k u m u s i Î w s t a n i e w y ł c z a j c y m w i a d o m e a l b o s w o b o d n e z o s t a o t w a r t y i o g ł o s z o n y, w p r z y p a d k u n a t o m i a s t t e - p o w z i c i e d e c y z j i i w y r a e n i e w o l i, s t a m e n t u u s t n e g o o g ł a s z a s i n a p i s a n e p r z e z w i a d k a p i s m o s t w i e r d z a j c e j e g o t r e. O t w a r c i a i o g ł o s z e n i a d o - Î p o d w p ł y w e m b ł d u u z a s a d n i a j c e g o p r z y p u s z c z e - k o n u j e s d s p a d k u, j e l i m a d o w ó d m i e r c i s p a d k o d a w c y. n i e, e g d y b y s p a d k o d a w c a n i e d z i a ł a ł p o d w p ł y w e m O w i a d c z e n i e o p r z y j c i u l u b o d r z u c e n i u s p a d k u m o n a b ł d u, n i e s p o r z d z i ł b y t e s t a m e n t u t e j t r e c i, z ł o y p r z e d s d e m l u b n o t a r i u s z e m w c i g u s z e c i u m i e - Î p o d w p ł y w e m g r o b y. s i c y o d d n i a, w k t ó r y m s p a d k o b i e r c a d o w i e d z i a ł s i o t y - N a n i e w a n o t e s t a m e n t u z p o w y s z y c h p r z y c z ytn u l e s w e g o p o w o ł a n i a. S d s p a d k u w y d a j e p o s t a n o w i e - n i e m o n a s i p o w o ł a p o u p ł y w i e 3 l a t o d d n i a, w kn ti óe r yo m s t w i e r d z e n i u n a b y c i a s p a d k u p o p r z e p r o w a d z e n i u o s o b a m a j c a w t y m i n t e r e s d o w i e d z i a ł a s i o p r z y crzo yz np ir e a w y. O d 2 p a d z i e r n i k a r o k u p r a w o d o s p a d k u n i e w a n o c i, a w k a d y m r a z i e p o u p ł y w i e l a t d z i em so i nca i u p o w i a d c z y t a k e u n o t a r i u s z a. N o t a r i u s z m o e o d o t w a r c i a s p a d k u. s p o r z d z i a k t p o w i a d c z e n i a d z i e d z i c z e n i a p o u p r z e d - 19

20 n i m s p i s a n i u p r o t o k o ł u d z i e d z i c z e n i a. Z a r e j e s t r o w aznay t e m w o m a w i a n y m p r z y k ł a d z i e p o o j c u d z i e d z i c z y a k t p o w i a d c z e n i a d z i e d z i c z e n i a m a s k u t k i p r a w o m to yc l- k o c ó r k a, p o n i e w a t y l k o j o j c i e c w y m i e n i ł w t e s t a - n e g o p o s t a n o w i e n i a o s t w i e r d z e n i u n a b y c i a s p a d km u e. n c i e. P o z o s t a j e k w e s t i a z a c h o w k u, a l e t o j u o s o b n y S t w a r z a t o m o l i w o u r z d o w e g o s t w i e r d z e n i a n a b y ct ie a m a t r o z w a a Ø p r a w n y c h. s p a d k u b e z p o t r z e b y p r z e p r o w a d z a n i a p o s t p o w a n i a s d o w e g o. A g n i e s z k a B a r a Ø s k a 20

21 4 Z a c h o w e k K t o j e s t u p r a w n i o n y d o z a c h o w k u? O p i s p r z y p a d k u : P a n i M o n i k a b y ł a j e d y n c ó r k a z m asr p- a d k u z u s t a w y a r t k c. D o k r g u u p r a w i o n y c h ł e g o P i o t r a W. z p i e r w s z e g o m a ł e Ø s t w a. Z o j c e m d o n ize a c h o w k u n a l e r ó w n i e p r z y s p o s o b i e n i i i c h z s t p - u t r z y m y w a ł a k o n t a k t ó w. P i o t r W. o e n i ł s i p o w t ó nr i n, i e a. t a k e p r z y s p o s a b i a j c y. W k a d y m p r z y p a d k u n a l e y J e g o o n z o s t a ł a B e a t a W. N i e m i a ł d z i e c i z d r du og ki oe ng a o o c e n y, k t ó r a z t y c h o s ó b b y ł a b y p o w o ł a n a d o m a ł e Ø s t w a. P r z e d m i e r c i s p o r z d z i ł t e s t a m e n t, w s p ka td ók -u z u s t a w y. P r a w a d o z a c h o w k u z o s t a j b o w i e m r y m p o w o ł a ł d o c a ł o c i s p a d k u d r u g o n. W s p a dp ko u z b a w i o n e o s o b y, k t ó r e u s t a w a n a k a z u j e t r a k t o w a p o z o s t a w i ł n i e r u c h o m o z a b u d o w a n b u d y n k i e m w i e - t a k, j a k b y n i e d o y ł y c h w i l i o t w a r c i a s p a d k u, t j. k t ó r e l o r o d z i n n y m p o ł o o n w c e n t r u m m i e j s c o w o c i K. z r z e k ł y s i d z i e d z i c z e n i a p o z m a r ł y m, o d r z u c i ł y s p a d e k, z o s t a ł y u z n a n e z a n i e g o d n e d z i e d z i c z e n i a, a t a k e w y ł - W n i o s k i p r a w n e : S w o b o d a d y s p o n o w a n i a m a j t k i e m c z o n e o d d z i e d z i c z e n i a o r z e c z e n i e m s d u o r a z w y d z i e - z a y c i a, n a p r z y k ł a d w f o r m i e d a r o w i z n, c z y s w do zb io cd za o n e. W m i e j s c e o s ó b w y ł c z o n y c h o d d z i e d z i c z e n i a t e s t o w a n i a p o z w a l a j c a n a d o w o l n e d y s p o n o w a n i e m a -( t a k j a k b y n i e d o y ł y o t w a r c i a s p a d k u ) m o g w e j i c h j t k i e m w t e s t a m e n c i e n a w y p a d e k m i e r c i m o g p r o wzas- t p n i. S k u t e k t a k i n a s t p i t y l k o w ó w c z a s, g d y z s t p - d z i d o p o k r z y w d z e n i a o s ó b n a j b l i s z y c h s p a d k o d a wnc i y. c i n i e s o b j c i z r z e c z e n i e m, a p r z y w y d z i e d z i c z e n i u O c h r o n a p r a w n a j b l i s z e j r o d z i n y z m a r ł e g o n a l e y u p rd ao w n i e n i e d o z a c h o w k u z s t p n y c h w y d z i e d z i c z o n e g o p o d s t a w o w y c h z a ł o e Ø p r a w a s p a d k o w e g o i j e s t u r e g uw -y n i k a w p r o s t z a r t k c. l o w a n a w k s i d z e I V K o d e k s u c y w i l n e g o ( k c ) w i n s t y tr uo -s z c z e n i e o z a c h o w e k j e s t d z i e d z i c z n e, p r z y c z y m c j i z a c h o w k u ( a r t k c ), z a p e w n i a j c e j o sr o bs oz m c z e n i e t o p r z e c h o d z i n a s p a d k o b i e r c ó w o s o b y w s k a z a n y m w u s t a w i e o k r e l o n k o r z y z e s p a d k u un pa r- a w n i o n e j, j e e l i c i s p a d k o b i e r c y n a l e d o k r g u o s ó b w e t w b r e w w o l i z m a r ł e g o. U p r a w n i o n y m i d o z a c h o w k u s u p r a w n i o n y c h d o z a c h o w k u p o p i e r w s z y m s p a d k o d a w - z s t p n i, m a ł o n e k c y. D o p o z b a w i e n i a p r a w a d o z a c h o w k u s t o s o w a n e j e s t o r a z r o d z i c e s p a d k o d a w c y, k t ó r z y b y l i b y p o w o ł a n i w y d o z i e d z i c z e n i e. P r z y c z y n a w y d z i e d z i c z e n i a u p r a w n i o - 21

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org C h r i s t i a n n E i j k m a n : P r o s t o t a c e c h p r a w d y ( S i m p l e x n o n v e r i s i g i l l u m ) E p i z o d 1 : W iù c e j n i k a w a w C a f é B a u e r W s z y s t k o z a c

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH G R E E N M I L L A Q U A S Y S T E M : S Y S T E M Z R A S Z A C Z Y W Y N U R Z A L N Y C H i M I K R O N A W A D N I A N I E. O G Ó L N A L I S T A A S O R T Y M E N T O W A S z c z e g ó ł o w e i

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

6. K o ł a 7. M i s a

6. K o ł a 7. M i s a S U P 6 0 9 v. 2 0 16 G R I L L R U C H O M Y, P R O S T O K Ą T N Y, Z D O L N Ą I B O C Z N Ą P Ó Ł K Ą S U P 6 0 9 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S

Bardziej szczegółowo

made in Germany Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller w klasie ekonomicznej

made in Germany Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller w klasie ekonomicznej niszczarki D O K U M E N T Ó W P Ł Y T C D / D V D K A R T K R E D Y T O W Y C H T WA R D Y C H D Y S KÓ W M I K R O F I L M Ó W Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Í í Í Á ń ý ý Ż í í ď Í Ĺ ń Í ń Ę ń ý Ż Ż ź ń ń Ę ń ý ý í ŕ Ĺ Ĺ Í Á í Ż Í É Í Ü ö ä Ż Ż Ż Ę ń ć Ę Ż ń Ę Ż ć ń Ł Ą ń Ę í Ę Ż Ż ý Ż Ż Ą Í É đ í Ł Ę Ł ć ő ť Ę ń í ć Í Ę Ę Ł Ą Ł ć ď ć Ę Ę ń Ó Ü ü Ĺ ý Ę ä í

Bardziej szczegółowo

2. WPŁYW LOKALNYCH WARUNKÓW WIATROWYCH NA DYSPERSJĘ ZANIECZYSZCZEŃ W OTOCZENIU WYSOKICH BUDYNKÓW

2. WPŁYW LOKALNYCH WARUNKÓW WIATROWYCH NA DYSPERSJĘ ZANIECZYSZCZEŃ W OTOCZENIU WYSOKICH BUDYNKÓW M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X M O D E L O W A N I E I A N A L I Z A W P Y W U L O K A L N Y C H W A R U N K W W I A T R O W Y C N A D Y S P E R S J Z A N

Bardziej szczegółowo

J o a n n a F R U Y S K A a nd a r m e r i i w o j s k o w. e jj a k p o d k r e l a C z, u bsauj k c e s p o w i e c i ik-r y m n a l n e j j e s t w

J o a n n a F R U Y S K A a nd a r m e r i i w o j s k o w. e jj a k p o d k r e l a C z, u bsauj k c e s p o w i e c i ik-r y m n a l n e j j e s t w D o r ó d e ł. R O C Z N I K H U M A N I S T Y C Z N Y R o k X I V : 2 0 1 6, z e s z y t 1 2 / 1 4 J o a n n a F r u y s k a ( W y d z i a ł P o l o n i s t y k i, U n i w e r s y t e t W a r s z a w

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż Ó śó ą ę Ę śćś ść ę ą ś ó ą ó Ł Ó ż Ś ą ś Ó ą ć ó ż ść śó ą Óść ó ż ż ą Ś Ś ż Ó ą Ó ą Ć Ś ż ó ż ę ąś ó ć Ś Ó ó ś ś ś ó Ó ś Ź ż ą ó ą żą śó Ś Ó Ś ó Ś Ś ąś Ó ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0 M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 8 9 6-7 7 X E K S P L O A T A C Y J N E B A D A N I A E N E R G E T Y C Z N O a E M I S Y J N E W K A D U K O M I N K O W E G O Z P A S Z C

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ

Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ É ý đ Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ Ł Ż Ł Ż őź á í ň Ż ű ä Ľ ô ď ŕ ć ć ć éŕ Ż ŕ ć Ł Ż Đ ŕ Ü É í ć Ł ŕ ź Ł Ł Ł ć Ó ő á ť Ó ĐŃ Üŕ ŁÓ

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

ť Ü Ĺ ä Ů Ú Í Í Ť ř Ě Í ü Í ń đ ń ď ď ń Ż Ł í á í É Ĺ Ü Í Ť Ĺ Ĺ ű Í Í ť Í ŕ Ĺ Í Ü Ü ü Ż Ż ń ť Ą Ą ŕ Ą ń ń Ż ń Ż ń ý Ż ń í Á É É Ýá Í ä í Ĺ Ĺ í Í ů ť Ĺ ť Ź Ť Ť Ł ń ź Ź ń ń ć ń ć ń Ż í ť ń Ż Ĺ ŕ í Ú íí ť

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Ó Ą Ó Ó Ó Ó Ż Ą Ę Ś Ż Ś Ó Ó Ó Ż Ś Ó Ó Ć Ż Ę Óż ż Ę Ó Ę Ś Ó Ó Ą Ż Ś Ż Ż Ź Ż ź Ż Ż ż Ó Ę Ę Ż Ó Ó Ó Ó Ó Ż Ó Ó Ż Ó Ę ÓĘ Ó Ó ż Ó Ó Ż ź ź ź ź Ó ż Ę Ó Ś Ó ź ż ź ó Ó Ó Ó Ż Ó Ż ź Ś Ś Ś Ż ż Ż Ś Ż Ż Ż Ż Ż Ó Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

Data opracowania

Data opracowania AZWA I ARES JEOSTKI PROJEKTUJĄCEJ: IURO PROJEKTOWE - KRZYSZTOF AAY Gó - Wz fx -: @ ZAAIE IWESTYCYJE (AZWA I ARES OIEKTU): R z J z R z zż T S A L P Lś KATGORIA OIEKTU UOWLAEGO: XXV z IV ó z TYTUŁ I SKŁA

Bardziej szczegółowo

latarnia morska wę d elbląg malbork an o el a z o i s olsztyn zamek krzyżacki w malborku Wisła płock żelazowa wola ęży z a me k ól.

latarnia morska wę d elbląg malbork an o el a z o i s olsztyn zamek krzyżacki w malborku Wisła płock żelazowa wola ęży z a me k ól. T ę Ł ó 499 ż Y ę ą T T ą ść ż B ę ó ąż ę ąż żą ó ę ż ę ś Ś SZ ź ź S żó ż śó ś ść E ó E ń ó ó ó E ó ś ż ó Ł Gó ę ó SZ ś ż ę ę T 6 5 ó ż 6 5 : 685 75 ą ę 8 Ó ńó ę: : U 5 ó ż ó 5 Śą Gó 4 ść ę U żę ż ć Z

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

T G Y ODNIK I PILSKI WTOREK PREZENTACJE 21 WTOREK PREZENTACJE 2 WAK W AC A J C E J Z REMON MO TE T M

T G Y ODNIK I PILSKI WTOREK PREZENTACJE 21 WTOREK PREZENTACJE 2 WAK W AC A J C E J Z REMON MO TE T M P R E Z E N T A C J E 1 9 2 0 P R E Z E N T A C J E T y g o d n i k r a d z i S p r a w d z o n y p r z e z d i a g n o s t ę s t a n s a m o c h o d u j e s t r ó w n i e w a n y, j a k d o b r a k o

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

Ą ś Ę ń ń ń Ć ś ć Ę Ę ż ę ę ż ż ż ź ć ż Ę ś ż ż ż ń ź ż ę Ą ę ę Ć ż ć Ę Ę ż Ó ś ż ż ż ś ż ź ć Ą ś ź ę Ę ń śł ż ę ż ń Ą Ó ń Ę Ż Ę ę ę ż ć ż ń ś ń Ć ń ć żę ś Ę ń ę ś Ę Ę ż ćż ć ę ż Ę ż ś Ę ń ć ś ż Ą ń ż

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Tło historyczne: Jedzenie, energia i praca rozwój nauki o żywieniu 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org.

Tło historyczne: Jedzenie, energia i praca rozwój nauki o żywieniu 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org. T ł o h i s t o r y c z n Je e: d z e n i e, e n e r g i a i p r ar co a z w ó j n a u k i o ˆ y w i e n i u W p r o w a d z e n i e J a k o wy ł a n i a j c a s ił g a ł n a u k li o, g it am o pó ow

Bardziej szczegółowo

ś ź Ą ś Ą ś ś Ę Ą ń ń ń ś ń ńś ś ń ć ń ś ś ź ć ś ś ź ź Ę Ę ś ć ś ś ć ś ść ń Ę ć ć ć ś ń ć ć ć ś ś Ą ź ść ĘĄ ś ś ć ść ć Ś ś ś ś Ą ś ź ś ś ź ń Ą ś ź Ń ś ś ś Ń ń ź ć ś ś ś ć Ń ś ń ś ź ś ń ń ć ć ś ń ć ń ć

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L A N I E S I M I N I O W Y C H P O D C Z A S C H O D U N A P O D S T A W I E S Y G N A W s E M G E u g e n u s z w

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ą Ż Ż Ź Ł Ż Ć Ć Ż Ż ć Ź Ż Ż Ż Ć Ż Ć ź ć Ż ż ż Ż Ż ć Ż ż Ż Ż Ż ć Ż ż ć Ć ź Ą Ż Ż ż ć Ź Ż ż Ą Ą Ż ć Ź ź Ż ź ć Ą ć ć ż ż ź ź ć ć ż ż ż ź ć ć Ą ż Ą ż ż Ż Ż Ż ć ż Ż ć ż Ł Ż Ą Ż ź ż ć Ż Ż Ż Ć Ź Ź Ż Ą ć

Bardziej szczegółowo

ó ó ć Ż Ł Ą Ż ó ż ć Ż ó Ą ó ó Ą ć ó ó Ł Ł ó ć ó ż ć ż Śó ó ó ó ć ó ż ć Ą ż ĘĄ ó Ś Ż óź Ż ć ó Ż Ż Ż ć ń Ą ó Ą ż ó Ż ó Ł ó ó Ż ó ó ó ź Ś ó Ą ć Ś ó ó ż ó ż Ł ńę ó ń ó ń ż ć ó Ż Ż ż ć Ż ć ć ć ż ó ń óź ó ć

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

O X Y a 4 O X Y T Z l O X Y D Z. 4 E - Y Z W 7 - a l a I P P A B X P l a 7 f 4. a S a a S O X Y H 4 s 7 S. A. T Z. i. a z i ) 4 Y z 7 a P Z z Z. 7 a Y j a F i. 9. P 4 7 Z. Y j a j 9. k 4 8 9. ( i s 7 4

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo