Zanim zapytasz prawnika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zanim zapytasz prawnika"

Transkrypt

1 2

2 Zanim zapytasz prawnika 1

3 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań

4 N i n i e j s z a p u b l i k a c j a o b j t a j e s t l i c e n c j C r e a t i v e C o m m o n s 3. 0 U n p o r t e d E g z e m p l a r z p r z e z n a c z o n y d o b e z p ł a t n e j d y s t r y b u c j i S t a n p r a w n y n a d z i e Ø 1 l u t e g o r. A u t o r z y z a g a d n i e Ø A g n i e s z k a B a r a Ø s k a ( 2, 3, 5, ) J u s t y n a G o w i Ø s k a - K l e m e n c z a k ( ) R a d o s ł a w G r y s ( 6, 7, 1 0, 3 4, ) G r z e g o r z I l n i c k i ( 1 9, ) Ł u k a s z J a w o r s k i ( 8, 9, 3 2, 3 3 ) M a r c i n J a n i a k ( ) P a w e ł M y l i Ø s k i ( ) A d a m N o w a k ( ) A n d r o n a O t t o ( 4, ) M a t y l d a P a w ł o w i c z ( 2 3, 2 4, 4 0, 4 1 ) B a r b a r a P r z e w o n i a k ( 1, ) D a r i u s z W i n i e w s k i ( ) R e d a k c j a m e r y t o r y c z n a G r z e g o r z I l n i c k i R e d a k c j a t e c h n i c z n a i k o r e k t a A l e k s a n d r a S z y m c z a k P r o j e k t o k ł a d k i T Y P O D R O M P u b l i k a c j a w s p ó łnfa n s o w a n a z e r o d k ó w U n i i E u r o p e j s k i e j w r a m a c h E u r o p e j s k i e g o F u n d u s z u S p o ł e c z n e g o W y d a n i e I I S B N N a k ł a d : e g z. F u n d a c j a F a m i l i j n y P o z n a Ø u l. S t a s z i c a P o z n a Ø t e l. ( 6 1 ) , f a x ( 6 1 ) w w w. f a m i l i j n y. p l F o t o s k ł a d i o p r a c o w a n i e g rc az fn e : A K A P I T, P o z n a Ø, t e l D r u k i o p r a w a : O B I O D o m P r o d u k c y j n y S p. j., P o z n a Ø, u l. N i e s z a w s k a 3 4

5 S p i s t r e c i O d w y d a w c y 7 W s t p S k a r g a k a s a c y j n a w n o s z o n a p r z e z R z e c z n i k a P r a w O b y w a t e l s k i c h 5 6 Z A G A D N I E N I A Z W I Z A N E Z P R AW E M C Y W I L N Y M P o d z i a ł m a j t k u M a ł o l e t n i s p a d k o b i e r c a Te s t a m e n t o w e n a b y c i e s p a d k u Z a c h o w e k Z a p i s t e s t a m e n t o w y M a j t e k s p a d k o w y O b o w i z k i s p a d k o b i e r c y p o n a b y c i u s p a d k u O d r z u c e n i e s p a d k u a z r z e c z e n i e s i d z i e d z i c z e n i a K o l e j n o d z i e d z i c z e n i a u s t a w o w e g o O d p o w i e d z i a l n o z a d ł u g i s p a d k o w e U m o w a p o y c z k i O d w o ł a n i e d a r o w i z n y Z a s i e d z e n i e w u j c i u m a t e r i a l n y m i p r o c e s o w y m O c h r o n a p o s i a d a n i a P r z e d a w n i e n i e r o s z c z e Ø W y m o g i p i s m a p r o c e s o w e g o Z w o l n i e n i e o d k o s z t ó w s d o w y c h w p o s t p o w a n i u c y w i l n y m i p r z y z n a n i e p o m o c y p r a w n e j z u r z d u P r z y w r ó c e n i e t e r m i n u 5 3 Z A G A D N I E N I A Z W I Z A N E Z P R AW E M R O D Z I N N Y M P r z y s p o s o b i e n i e S e p a r a c j a U b e z w ł a s n o w o l n i e n i e P o d w y s z e n i e a l i m e n t ó w R o z w ó d 6 8 Z A G A D N I E N I A Z W I Z A N E Z P R AW E M A D M I N I S T R A C YJ N Y M W y m e l d o w a n i e a d m i n i s t r a c y j n e Z m i a n a i m i e n i a l u b n a z w i s k a Z e z w o l e n i e n a w y c i n k d r z e w a Z a w i a d c z e n i a P r a w a s t r o n y w p o s t p o w a n i u a d m i n i s t r a c y j n y m S k a r g a d o w o j e w ó d z k i e g o s d u a d m i n i s t r a c y j n e g o n a d e c y z j s a m o r z d o w e g o k o l e g i u m o d w o ł a w c z e g o B e z c z y n n o o r g a n u P e ł n o m o c n i k w p o s t p o w a n i u a d m i n i s t r a c y j n y m P r z y w r ó c e n i e t e r m i n u w p o s t p o w a n i u a d m i n i s t r a c y j n y m O d w o ł a n i e o d d e c y z j i o r g a n u a d m i n i s t r a c y j n e g o 9 3 5

6 Z A G A D N I E N I A Z W I Z A N E Z P R AW E M M I E S Z K A N I O W Y M C z ł o n k o s t w o w s p ó ł d z i e l n i D z i e d z i c z e n i e c z ł o n k o s t w a w s p ó ł d z i e l n i N a b y c i e c z ł o n k o s t w a w s p ó ł d z i e l n i p r z e z m a ł o l e t n i e g o S p ó ł d z i e l c z e f o r m y z a m i e s z k i w a n i a l o k a l i W y k u p m i e s z k a n i a n a l e c e g o d o T B S p r z e z n a j e m c U c h y l e n i e u c h w a ł y w s p ó l n o t y m i e s z k a n i o w e j Z A G A D N I E N I A Z W I Z A N E Z P R A W E M S O C J A L N Y M O R A Z P R AW E M U B E Z P I E C Z E ' S P O Ł E C Z N Y C H B e z r o b o c i e D o d a t e k m i e s z k a n i o w y J e d n o r a z o w a z a p o m o g a z t y t u ł u u r o d z e n i a d z i e c k a U c h y l e n i e p r a w o m o c n e g o m a n d a t u k a r n e g o W a r u n k o w e u m o r z e n i e p o s t p o w a n i a w i a d c z e n i e p i e l g n a c y j n e a z a s i ł e k p i e l g n a c y j n y W a r u n k o w e z a w i e s z e n i e w y k o n a n i a k a r y O d w o ł a n i e o d d e c y z j i Z U S Z a t a r c i e s k a z a n i a S p r z e c i w n a o r z e c z e n i e l e k a r z a o r z e c z n i k a Z U S M e d i a c j a w s p r a w a c h k a r n y c h i w s p r a w a c h p r z e s t p s t w 4 7. S k a r g a n a b e z c z y n n o Z U S O d w o ł a n i e d o P r e z e s a Z U S R e k l a m a c j a w s p r a w i e s t a n u k o n t a w Z U S O d w o ł a n i e o d n i e d o s t a r c z o n e j d e c y z j i w s p r a w i e e m e r y t u r y Z A G A D N I E N I A Z W I Z A N E Z P R A W E M P R A C Y U s t a l e n i e i s t n i e n i a s t o s u n k u p r a c y U m o w a n a c z a s o k r e l o n y C z a s p r a c y S p o r y s d o w e w s p r a w a c h z z a k r e s u p r a w a p r a c y O d w o ł a n i e o d w y p o w i e d z e n i a a l b o r o z w i z a n i a u m o w y o p r a c O d p o w i e d z i a l n o p o r z d k o w a p r a c o w n i k ó w O d p o w i e d z i a l n o p r a c o w n i k ó w z a s z k o d w y r z d z o n p r a c o d a w c y i z a m i e n i e i m p o w i e r z o n e P r z e c i w d z i a ł a n i e d y s k r y m i n a c j i i m o b b i n g o w i Z A G A D N I E N I A Z W I Z A N E Z P R A W E M K A R N Y M D o b r o w o l n e p o d d a n i e s i k a r z e O d p o w i e d z i a l n o k a r n a z a u p o r c z y w e u c h y l a n i e s i o d p ł a c e n i a a l i m e n t ó w p o p e ł n i o n y c h p r z e z n i e l e t n i c h O d s z k o d o w a n i e w p r o c e s i e k a r n y m P o s t p o w a n i e m a n d a t o w e w s p r a w a c h o w y k r o c z e n i a d r o g o w e w i a d e k w p o s t p o w a n i u k a r n y m U p r a w n i e n i a p o k r z y w d z o n e g o w p o s t p o w a n i u k a r n y m N o t y o a u t o r a c h

7 O d w y d a w c y F u n d a c j a F a m i l i j n y P o z n a Ø p o w s t a ł a w e w r z e n i u 2 0w a0 r1 u n k a m i e k o n o m i c z n y m i r o d z i n z d z i e m i o r a z b r a k i e m r o k u j a k o o r g a n i z a c j a p o z a r z d o w a, d z i a ł a j c a n a d or sz t e cpz n e j o f e r t y p r z e d s z k o l n e j w m i e j s c u i c h z a m i e s z k a n i a. i n t e r e s u p u b l i c z n e g o. W r o k u u z y s k a ł a s t a t u s F uo nr dg a c- j a, z d a j c s o b i e s p r a w, e t e n o k r e s y c i a j e s t b a r d z o n i z a c j i p o y t k u p u b l i c z n e g o. J e j d z i a ł a l n o s k u p iw a a sn y i w n a r o z w o j u k a d e g o d z i e c k a, u r u c h o m i ł a u n i k a t o w p r o b l e m a t y c e z z a k r e s u o w i a t y, w y c h o w a n i a i p o l w i t ys k ai l i k r a j u s i e p r z e d s z k o l i, k t ó r e z a p e w n i a j b e z p ł a t n, s p o ł e c z n e j. O d m o m e n t u p o w s t a n i a F u n d a c j a p o m o g ł a p i c i o g o d z i n n o p i e k n a d d z i e m i. U t w o r z y ł a d o t y c h c z a s k i l k u d z i e s i c i u t y s i c o m o s ó b w r a m a c h s z k o l e Ø, p rp o gn ra ad p l a c ó w e k p r z e d s z k o l n y c h n a t e r e n i e p i c i u w o - m ó w a k t y w i z a c j i z a w o d o w e j, b e z p ł a t n e g o p o r a d n i c t wja e w ó d z t w ( w i e l k o p o l s k i e g o, d o l n o l s k i e g o, ł ó d z k i e g o, p o - p r a w n e g o i p s y c h o l o g i c z n e g o o r a z p r o w a d z o n y c h p r z emz o r s k i e g o i m a z o w i e c k i e g o ), p o z y s k u j c n a t e n c e l o k o ł o s i e b i e p l a c ó w e k o p i e k u Ø c z y c h, e d u k a c y j n y c h i s o c j1 o8 t em i- l i o n ó w z ł o t y c h z e r o d k ó w z e w n t r z n y c h. A k t u a l n i e r a p e u t y c z n y c h. Z r e a l i z o w a ł a k i l k a d z i e s i t p r o j e k t óp w r, o w da od z- i p o n a d 6 0 p l a c ó w e k k i e r u j c y c h s w o j o f e r t d o f n a n s o w a n y c h p r z e z r ó n e p o d m i o t y. Z s u k c e s e m p on -a j m ł o d s z y c h. F u n d a c j a n i e z a p o m i n a t a k e o p o t r z e b a c h z y s k u j e fn a n s e z E u r o p e j s k i e g o F u n d u s z u S p o ł e c z n e gmo ł. o d z i e y i k s z t a ł c i p o z n a Ø s k i c h p o d o p i e c z n y c h w P u b l i c z - D y n a m i c z n y r o z w ó j F u n d a c j i o d z w i e r c i e d l a j u t w o r z on ne e j S z k o l e P o d s t a w o w e j n r 5 2 n a F a b i a n o w i e, N i e p u b l i c z - o d d z i a ł y w e W r o c ł a w i u, G d a Ø s k u, W a r s z a w i e i Ł o d z i. n e j S z k o l e P o d s t a w o w e j G a l i l e o o r a z w N i e p u b l i c z n y m G ł ó w n y m z a d a n i e m r e a l i z o w a n y m p r z e z F u n d a c j j e sgt i m n a z j u m n r 1. G d a Ø s c y u c z n i o w i e n a t o m i a s t b d m i e l i d z i a ł a l n o e d u k a c y j n a n a k a d y m e t a p i e r o z w o j u nc iz eł bo a- w e m m o l i w o n a u k i w p r o w a d z o n e j p r z e z F u n d a c j w i e k a. D l a d z i e c i n a j m ł o d s z y c h r e a l i z u j e t e n c e l S pz ok po rl ze e z P o d s t a w o w e j n a M i a ł k i m S z l a k u. p r o w a d z e n i e p r z e d s z k o l i i p u n k t ó w p r z e d s z k o l n y c h. IFnu- n d a c j a F a m i l i j n y P o z n a Ø, p a m i t a j c j a k w a n a t e n s y w n o d z i a ł a Ø w t y m z a k r e s i e b y ł a r e a k c j n a j se as mt o -a k t y w n o z a w o d o w a w y c i u k a d e g o c z ł o w i e k a, d z i e l n i e z d i a g n o z ao nw y w r o k u p r o b l e m b r a k u m i e j sr c e a l i z u j e o d r o k u p r o j e k t y s z k o l e n i o w e o r a z a k t y - d l a d z i e c i w w i e k u p r z e d s z k o l n y m, k t ó r y p o d y k t o w a n y w i bz ya ł c y j n e, d o fn a n s o w y w a n e z E u r o p e j s k i e g o F u n d u s z u 7

8 S p o ł e c z n e g o. W r a m a c h z r e a l i z o w a n y c h p r o j e k t ó w ( t a -W i e l o l e t n i e d o w i a d c z e n i e F u n d a c j i w d z i a ł a n i a c h n a k i c h j a k m. i n. : N a u k a i p r a c a i n w e s t y c j w s i e b i re z e c z d wb iu e d o w y s p o ł e c z e Ø s t w a o b y w a t e l s k i e g o z a o w o c o - e d y c j e, P o d n i e s w o j e k w akl ai cf j e b d k o n k u r e n c y jw -a ł o w r o k u, k i e d y t o F u n d a c j a p o z y s k a ł a p o n a d n a n a r y n k u p r a c y, N o w e p e r s p e k t y w y d l a k o b i e t 34, 5 5 +, m i l i o n a z ł o t y c h z e r o d k ó w E u r o p e j s k i e g o F u n d u - W y s z e k w a l i fk a c j e s z a n s d l a C i e b i e ) F u n d a c j a p os mz ou - S p o ł e c z n e g o n a r e a l i z a c j p r o j e k t u S i e B i u r P o r a d g ł a o s o b o m u z y s k a w y s z e k w a kl ai cf j e z a w o d o w e, P r a w n y c h i I n f o r m a c j i O b y w a t e l s k i e j. W r a m a c h t e g o a t y m s a m y m z w i k s z y i c h s z a n s e n a r y n k u p r a c y p. r ozje e k t u o p r a c o w a n o m o d e l w i a d c z e n i a b e z p ł a t n y c h w s p a r c i a w p o s t a c i k u r s ó w z a w o d o w y c h, p r a k t y k i s tp a o r ay, d p r a w n y c h i i n f o r m a c j i o b y w a t e l s k i e j, k t ó r y w d r o - a t a k e w a r s z t a t ó w m o t y w a c y j n y c h, w a r s z t a t ó w m n e -o n o, t w o r z c c z t e r y B i u r a P o r a d P r a w n y c h i I n f o r m a c j i m o t e c h n i k, d o r a d z t w a z a w o d o w e g o g r u p o w e g o i i n - O b y w a t e l s k i e j : w P o z n a n i u, P i l e, K o n i n i e o r a z L e s z n i e. d y w i d u a l n e g o c z y t r e n i n g u u m i e j t n o c i s p o ł e c z n yr co h z p o c z ł y o n e s w o j d z i a ł a l n o w k w i e t n i u r o k u. k o r z y s t a ł y k o b i e t y p o z o s t a j c e b e z z a t r u d n i e n i a, w Rtoycm z n e d o w i a d c z e n i e S i e c i B i u r P o r a d P r a w n y c h i I n - w w i e k u i k o b i e t y z t e r e n ó w w i e j s k i c h o r a z m ł of do zr im e a c j i O b y w a t e l s k i e j p o t w i e r d z a o g r o m n e z a p o t r z e - z a g r o o n a w y k l u c z e n i e m s p o ł e c z n y m. N a r e a l i z a c j tb yo cw h a n i e s p o ł e c z n e n a b e z p ł a t n p o m o c p r a w n. P r z e z p r o j e k t ó w F u n d a c j a p o z y s k a ł a o k o ł o 4, 6 m i l i o n a z ło kt ry ec s h 1 2 m i e s i c y z u s ł u g B i u r s k o r z y s t a ł o 7, 5 t y s i c a z E u r o p e j s k i e g o F u n d u s z u S p o ł e c z n e g o. o s ó b. U d z i e l o n o p o n a d 1 0 t y s i c y p o r a d p r a w n y c h i p o - F a m i l i j n y P o z n a Ø o d p o c z t k ó w s w o j e j d z i a ł a l n ro a d c i z z a k r e s u i n f o r m a c j i o b y w a t e l s k i e j. p o d e j m u j e t a k e i n i c j a t y w y n a r z e c z z m n i e j s z e n i a ngi łeó-w n y m c e l e m d z i a ł a l n o c i B i u r P o r a d P r a w n y c h i I n - r ó w n o c i i m a r g i n a l i z a c j i s p o ł e c z n e j, s p o w o d o w af no er j m a c j i O b y w a t e l s k i e j j e s t z a p e w n i e n i e d o s t p u d o f a - n i e r ó w n y m d o s t p e m d o i n f o r m a c j i, p r o w a d z c r ó c-h o w e j, p r o f e s j o n a l n e j p o m o c y p r a w n e j o s o b o m, k t ó r e z e n o r o d n e f o r m y b e z p ł a t n e g o p o r a d n i c t w a. D z i a ł a l n o w z g l d ó w f n a n s o w y c h n i e m a j m o l i w o c i s k o r z y s t a n i a w t y m z a k r e s i e p r z e j a w i a s i m. i n. p o p r z e z p r o w az d zp oł -a t n y c h u s ł u g k a n c e l a r i i p r a w n y c h. I d e b e z p ł a t n e g o n y o d r o k u P u n k t I n f o r m a c y j n o - K o n s u l t a c y j n y p od rl a d n i c t w a j e s t s t w o r z e n i e m o l i w o c i z d o b y c i a w i e d z y O f a r P r z e m o c y, o f e r u j c y p o m o c i n f o r m a c y j n, p s ync a h o t- e m a t o b o w i z u j c e g o p r a w a w i e d z y, k t ó r a p o z w a - l o g i c z n i p r a w n o s o b o m z n a j d u j c y m s i w t r u dln a e j n a a k t y w n e r a d z e n i e s o b i e z t r u d n o c i a m i y c i o w y m i. s y t u a c j i y c i o w e j s z c z e g ó l n i e cb je en ne tf o m d o t k n i - W k a d y m z b i u r z a t r u d n i e n i d o r a d c y o b y w a t e l s c y t y m p r o b l e m e m p r z e m o c y w r o d z i n i e. O d r o k u i, d o r a d c y p r a w n i p o m a g a j w r o z w i z y w a n i u p r o b l e - w e w s p ó ł p r a c y z O k r g o w R a d A d w o k a c k, F u n d a c j a m ó w, o f e r u j c b a r d z o s z e r o k i z a k r e s p o r a d n i c t w a. O b e j - p r o w a d z i ł a P u n k t P o r a d P r a w n y c h, a r o k p ó n i e j z a mc uz j łe a o n o : p r a w o c y w i l n e, w t y m p o s t p o w a n i e c y w i l n e ; t a k e u d z i e l a p o r a d o b y w a t e l s k i c h w r a m a c h B i u r a p rpa ow -o k a r n e, w t y m p o s t p o w a n i e k a r n e ; p r a w o a d m i n i - r a d O b y w a t e l s k i c h. W r o k u r o z s z e r z y ł a d z i a ł as lt nr o a c y j n e, w t y m p o s t p o w a n i e a d m i n i s t r a c y j n e ; p r a w o p o r a d n i c z o T e r a p i d l a a Or f P r z e m o c y D o m o w e j, P u n k t r o d z i n n e ; p r a w o p r a c y ; p r a w o s p a d k o w e ; p r a w o s p ó ł e k W s p a r c i a d l a R o d z i n, Te l e f o n Z a u f a n i a d l a S e n i o r ó w h aonrdalz o w y c h ; p r a w o s p ó ł d z i e l c z e ; p r a w o p o m o c y s p o - C e n t r u m P r o m o c j i Z d r o w i a. ł e c z n e j i p r a w o u b e z p i e c z e Ø s p o ł e c z n y c h. N a t o m i a s t i n - 8

9 f o r m a c j e o b y w a t e l s k i e m o g d o t y c z y t a k i c h z a g a d n id e o Ø, w i a d c z e Ø K l i e n t a, u m i e j t n o c i a m i b u d o w a n i a r e l a c j i j a k : f n a n s e, n i e r u c h o m o c i, w i a d c z e n i a s o c j a l n e w, z aujbeemzn-e g o z a u f a n i a, d o c i e k l i w e g o d e n i a d o u s t a l e - p i e c z e n i a s p o ł e c z n e, z a t r u d n i e n i e i b e z r o b o c i e, rno id a z i ns a t, a n u f a k t y c z n e g o z a i s t n i a ł e g o p r o b l e m u, a t a k e c u d z o z i e m c y, r e p a t r i a n c i, u c h o d c y, l e c z e n i e i zo dp oi le nk o a c i ł c z e n i a w s p a r c i a p s y c h o l o g i c z n e g o z o b i e k - m e d y c z n a, n i e p e ł n o s p r a w n o, o b y w a t e l a i n s t y t u ct jy a w, n o c e n s y t u a c j i K l i e n t a. K o m p e t e n c j e p e r s o n e l u s p a d k i, s p r a w y k o n s u m e n c k i e, s t o s u n k i m i d z y l u d z zk ai ae n, g a o w a n e g o d o w i a d c z e n i a u s ł u g p o r a d n i c z y c h w ł a s n o, p o z b a w i e n i e w o l n o c i. s s y s t e m a t y c z n i e d o s k o n a l o n e i e w a l u o w a n e w r a m a c h F o r m y w i a d c z o n e j p o m o c y d o s t o s o w y w a n e s i n d y -w a r s z t a t ó w o p a r t y c h n a a u t o r s k i c h p r o g r a m a c h s z k o l e - w i d u a l n i e d o p o t r z e b k a d e g o K l i e n t a i j e g o p r o b nl ie mo wu. y c h. M o e t o b y n a p r z y k ł a d : i n f o r m a c j a u s t n a o m o l i w ywcsh z e l k i e i n f o r m a c j e i p o r a d y u d z i e l a n e s w e d ł u g s p o s o b a c h p o s t p o w a n i a w o p i s a n y m p r z e z K l i e n t a s ot ka r- e l o n y c h s t a n d a r d ó w s b e z p ł a t n e, p o u f n e, b e z - n i e f a k t y c z n y m s p r a w y z p o w o ł a n i e m s i n a p o d s t asw t r o n n e, r z e t e l n e, a k t u a l n e o r a z p r o f e s j o n a l n e. B a r d z o p r a w n ; w y j a n i e n i e p r z e p i s ó w p r a w n y c h m a j c y c h zw aa - n y m s t a n d a r d e m w u d z i e l a n i u w s p a r c i a K l i e n t o m s t o s o w a n i e w s y t u a c j i K l i e n t a ; w y j a n i e n i e t r y b ó w Bpi ou sr t P- o r a d P r a w n y c h i I n f o r m a c j i O b y w a t e l s k i e j j e s t p o w a n i a ; w y j a n i e n i e p o t e n c j a l n y c h k o n s e k w e n c j i tdalk a e z a c h c a n i e K l i e n t ó w d o s a m o d z i e l n o c i. D o r a d c y k a d e g o z m o l i w y c h s p o s o b ó w r o z w i z a n i a p r o b l e m u o b y w a t e l s c y i d o r a d c y p r a w n i d d o t e g o, a b y K l i e n c i K l i e n t a ; w s k a z a n i e i n s t y t u c j i w ł a c i w y c h d o z a ł aw ti wa id eo -m i e i s a m o d z i e l n i e d o k o n y w a l i w y b o r u s p o s o b u n i a s p r a w y l u b i n f o r m a c j a o o r g a n i z a c j a c h s p o ł e c zr no yz cw h i z a n i a z a i s t n i a ł e g o p r o b l e m u ; m o t y w u j K l i e n t ó w i c h a r y t a t y w n y c h, k t ó r e m o g p o m ó c K l i e n t o w i w sdp o -m o l i w i e n a j s z e r s z e j a k t y w n o c i w r o z w i z a n i u s w o j e j s ó b s p e c j a l i s t y c z n y. N i e r z a d k o p o m o c p o l e g a r ó w nt ir e u d n e j s y t u a c j i o r a z m o b i l i z u j d o p o z n a n i a i z r o z u m i e - n a w r c z e n i u p o w s z e c h n i e d o s t p n y c h f o r m u l a r z y p no i- a p r z e p i s ó w p r a w n y c h d o t y c z c y c h d a n e j s p r a w y. z w ó w, w z o r ó w p i s m p r o c e s o w y c h o r a z i n n y c h m a t e r i a - P o w y s z e c e l e, j a k r ó w n i e c h p o s z e r z e n i a d o s t - ł ó w. W m i a r p o t r z e b p r a w n i c y m o g o p r a c o w a o p i n pi u d o w i e d z y i i n f o r m a c j i, d z i k i k t ó r y m K l i e n t m o e p r a w n, p o m ó c w p r z y g o t o w a n i u p i s m a p r o c e s o w e g o s a m o d z i e l n i e p o d e j m o w a d z i a ł a n i a p r a w n e, p r z y w i e - l u b i n n y c h p i s m, u m ó w, w n i o s k ó w c z y p r z y w y p e ł n i a cn ai łu y o p r a c o w a n i u n i n i e j s z e g o p o r a d Zn ia nk ia m z a p y t a s z f o r m u l a r z y u r z d o w y c h. p r a w n i k a Te n z b i ó r n a j c z c i e j r o z p a t r y w a n y c h s p r a w B a r d z o w a n y m e l e m e n t e m u d z i e l a n e j p o m o c y j e s t w B i u r a c h P o r a d P r a w n y c h i I n f o r m a c j i O b y w a t e l s k i e j z o - w s p a r c i e p s y c h o l o g i c z n e, k t ó r e g o K l i e n t m o e o c z e k si tw a ł p r z y g o t o w a n y z n a d z i e j, e p r z y c z y n i s i d o p o g ł - o d d o r a d c ó w z a a n g a o w a n y c h p r z y r e a l i z a c j i p r o j e kb ti eu. n i a w i a d o m o c i p r a w n e j, u m o l i w i a j c e j k o r z y s t a n i e D o r a d c y p r a w n i o p r ó c z m e r y t o r y c z n e g o i m e t o d o l oz - p r a w p r z y s ł u g u j c y c h o b y w a t e l o m. g i c z n e g o p r z y g o t o w a n i a d o w i a d c z e n i a p r o f e s j o n a l n e j p o m o c y p r a w n e j, w y k a z u j s i r ó w n i e a d e k w a t n y m i D o r o t a S z a f k o, M a t e u s z K r a j e w s k i u m i e j t n o c i a m i k o m u n i k a c y j n y m i, p r z e d e w s z y s t k i m k o o r d y n a t o r z y p r o j e k t u u m i e j t n o c i a m i w y s ł u c h a n i a n i e r z a d k o d r a m a t y c z n y c h S i e B i u r P o r a d P r a w n y c h i I n f o r m a c j i O b y w a t e l s k i e j 9

10 10

11 W s t p O d d a j c P a Ø s t w u d o r k n i n i e j s z p u b l i k a c j l i c z yjm ey s, t e m y w i a d o m i, e w i z y t a u p r a w n i k a, w y j a n i e - e u d a n a m s i p o d z i e l i d o w i a d c z e n i e m w t y p o w ync ih e s y t u a c j i k l i e n t a i p o d j c i e p r z e z n i e g o s a m o d z i e l n y c h s p r a w a c h, z k t ó r y m i s p o t y k a m y s i n a c o d z i e Ø, u dkzrioeklóaw - p r a w n y c h n i e z a w s z e w y s t a r c z a j d o z r o z u m i e - j c b e z p ł a t n e j p o m o c y p r a w n e j. S t d t e z n a c z n cn z i a s y t u a c j i, w k t ó r e j s i z n a l a z ł. W t e d y w ł a n i e k l i e n t o p r a c o w a n i a s t a n o w i p r o b l e m a t y k a : c y w i l n a, r o d z i nc nz a, s t o p o s z u k u j e d o d a t k o w y c h r ó d e ł i o p r a c o w a Ø, k t ó - l o k a t o r s k a, s o c j a l n a, p r a c o w n i c z a i e m e r y t a l n o - r erne t obw ya ł, y b y u z u p e ł n i e n i e m j e g o w i e d z y p r a w n e j. W a l o r e m d o t y c z c a w z n a c z n e j m i e r z e o s ó b, k t ó r y m t r u d n i e j o p jr ea sc t o w a n i a Z a n i m z a p y t a s z p r a w n i k a j e s t f a k t, e p o z w o l i s o b i e n a k o r z y s t a n i e z u s ł u g p ł a t n e g o preełd naog -o w a l i j e p r a k t y c y o s o b y, k t ó r e n a c o d z i e Ø w y s t - m o c n i k a. p u j p r z e d s d a m i, o r g a n a m i a d m i n i s t r a c j i p u b l i c z n e j, N i e z a k ł a d a m y, e z w i z ł e o p r a c o w a n i e t e m a t u np oe g- o c j u j z b a n k a m i, d e w e l o p e r a m i i p r a c o d a w c a m i. z w o l i p r z y g o t o w a s i s a m o d z i e l n i e d o p r o w a d z e np io a r a d n i k j e s t w i c p e w n y m z b i o r o w y m d o w i a d c z e n i e m s p r a w y s d o w e j l u b r o z s t r z y g n i c i a s p r a w y w u r z dj ze ig e o. a u t o r ó w. L i c z y m y, e n i n i e j s z a p u b l i k a c j a b d z i e R e d a g u j c p r e z e n t o w a n P a Ø s t w u p u b l i k a c j s t a r akloil-e j n y m w k ł a d e m o r g a n i z a c j i p o z a r z d o w y c h w r o z w ó j m y s i j e d n a k n a d a j e j c h a r a k t e r m o l i w i e p r a k to yb cs z na y r u p o m o c y p r a w n e j i z a b e z p i e c z e n i e p r a w p o d m i o - i p r z e j r z y s t y. Z a w a r l i m y w n i e j t a k e w s k a z ó w k i jtaok w ypcr h z yo-b y w a t e l i. g o t o w a p i s m o p r o c e s o w e, g d z i e m o n a z n a l e w i c e j i n f o r m a c j i, c z y t e k t ó r e o r z e c z e n i a S d u N a j w y s z e g o G r z e g o r z I l n i c k i m o g m i e z a s t o s o w a n i e w P a Ø s t w a s p r a w i e. 11

12 12

13 Z A G A D N I E N I A Z W I Z A N E Z P R A W E M C Y W I L N Y M 13

14 1 P o d z i a ł m a j t k u J a k d o k o n a p o d z i a ł u m a j t k u w s p ó l n e g o m a ł o n k ó w p o r o z w o d z i e? O p i s p r z y p a d k u : P a n i E d y t a r o z w i o d ł a s i w r o k ou s zi e g n k o n s e n s u s u. W t a k i m p r z y p a d k u n i e p o z o s t a j e s w o i m m e m p a n e m M a r k i e m. D o t e j p o r y n i e d o k o n ai -n n a d r o g a j a k w y s t p i e n i e d o s d u z w n i o s k i e m o p o - l i p o d z i a ł u m a j t k u. W s k ł a d m a j t k u w s p ó l n e g o w c hdozd izai ł m a j t k u w s p ó l n e g o. m i e s z k a n i e w ł a s n o c i o w e i s a m o c h ó d m a r k i A u d i. M i e s zw - p i e r w s z e j c z c i t a k i e g o w n i o s k u n a l e y w y s z c z e - k a n i e j e s t n i e w i e l k i e, s k ł a d a s i z d w ó c h p o k o i, a g ój le ng i o w as rk -ł a d n i k i m a j t k u w s p ó l n e g o b y ł y c h m a ł o n k ó w. t o j e s t w y c e n i a n a n a z ł. O b e c n a w a r t o Nsa alme o -y p r z y t y m p a m i t a, e w s k ł a d m a j t k u w s p ó l n e - c h o d u t o z ł o d r o z w o d u j e d z i n i m p a n M ga o r e k w. c h o d z w s z y s t k i e r z e c z y n a b y t e p r z e z m a ł o n k ó w w t r a k c i e t r w a n i a m a ł e Ø s t w a. W o b e c p o w y s z e g o d o W n i o s k i p r a w n e : P a n i E d y t a i p a n M a r e k m a j d w si ke ł a d n i k ó w m a j t k u w s p ó l n e g o n i e w c h o d z r z e c z y, k t ó - m o l i w o c i d o k o n a n i a p o d z i a ł u m a j t k u. J e e l i dro e j d s t r o n y n a b y ł y p r z e d z a w a r c i e m z w i z k u m a ł e Ø s k i e g o d o p o r o z u m i e n i e w s p r a w i e p o d z i a ł u m a j t k u, m a j o dr o a z t e, k t ó r e n a b y ł y p o j e g o u s t a n i u. P o n a d t o p r a w o w y b o r u d o d a t k o w o d w i e d r o g i. P o p i e r w s z e m o g u d a p r z e w i d u j e w y j t k i o d t e j r e g u ł y. W y s z c z e g ó l n i o n e z o - s i d o n o t a r i u s z a i t a m d o k o n a p o d z i a ł u. G d y b y w s st ka ł ay d s y t u a c j e, w k t ó r y c h n i e k t ó r e s k ł a d n i k i m a j t k u n i e m a j t k u n i e w c h o d z i ł a n i e r u c h o m o s t r o n y n i e wmcuh-o d z d o m a j t k u w s p ó l n e g o p o m i m o f a k t u, i z o s t a - s i a ł y b y n a w e t z a c h o w a f o r m y a k t u n o t a r i a l n e g o. D rł uy g n a b y t e p r z e z j e d n e g o z m a ł o n k ó w w c z a s i e t r w a n i a o p c j j e s t z ł o e n i e w s d z i e w n i o s k u o z g o d n y p omdazł i ae ł Ø s t w a, n p. : m a j t k u. N a l e y p a m i t a, i u g o d a z a w a r t a p r z e d Î n o t a p - r z e d m i o t y o s o b i s t e g o u y t k u, r i u s z e m m a t a k a s a m m o c p r a w n j a k w y r o k s d u d o - k o n u j c y p o d z i a ł u. Î o d s z k o d o w a n i a u z y s k a n e z a w y r z d z o n s z k o d c i e - P a n i E d y t a p r ó b o w a ł a p o r o z u m i e s i z p a n e m M a r - l e s n o r a z z a d o u c z y n i e n i a, k i e m c o d o s p o s o b u p o d z i a ł u m a j t k u. O d r o z w o Îd u p r z e d m i o t y u z y s k a n e t y t u ł e m d a r o w i z n y, l e g a t u, m i n ł y j u j e d n a k d w a l a t a i w d a l s z y m c i g u n i e m o g d z i e d z i c z e n i a, 14

15 Î p r a w a n i e z b y w a l n e, n a p ó ł ". J e d n a k e z w a n y c h p o w o d ó w k a d y z m a ł - Î n a g r o d y z a i n d y w i d u a l n e o s i g n i c i a, o n k ó w m o e d a, a b y u s t a l e n i e u d z i a ł ó w w m a j t k u Î p r a w a i n d y w i d u a l n e, j a k n p. p r a w o a u t o r s k i e. w s p ó l n y m n a s t p i ł o z u w z g l d n i e n i e m s t o p n i a, w k t ó - r y m k a d y z n i c h p r z y c z y n i ł s i d o p o w s t a n i a t e g o m a - j t k u ( a r t. 4 3 K o d e k s u r o d z i n n e g o i o p i e k u Ø c z e g o ). P r z y W d a l s z e j c z c i w n i o s k u z a w i e r a m y p r o p o z y c j e p o - o c e n i e, w j a k i m s t o p n i u k a d y z m a ł o n k ó w p r z y c z y n i ł d z i a ł u m a j t k u. J a k o e p a n M a r e k n i e z g a d z a s i z p r o - s i d o p o w s t a n i a m a j t k u w s p ó l n e g o, u w z g l d n i a s i p o z y c j p a n i E d y t y, t o t a w e w n i o s k u p r z e d s t a w i a s w o j t a k e n a k ł a d o s o b i s t e j p r a c y p r z y w y c h o w a n i u d z i e c i p r o p o z y c j p o d z i a ł u m a j t k u. i w e w s p ó l n y m g o s p o d a r s t w i e d o m o w y m. W p r a k t y c e w y r ó n i a m y t r z y s p o s o b y d o k o n a n i a p o - S k ł a d i w a r t o m a j t k u u l e g a j c e g o p o d z i a ł o w i u s t a l a d z i a ł u : s d. S k ł a d m a j t k u u s t a l a s i w e d ł u g s t a n u n a d z i e Ø u s t a - Î p o d z i a ł fz y c z n y n a j c z c i e j s t o s o w a n y j e s t w n ó i w a - w s p ó l n o c i m a j t k o w e j, z a j e g o w a r t o w e d ł u g c e n c z a s, g d y d o p o d z i a ł u w c h o d z w y ł c z n i e r u c h o m r o y - n k o w y c h z d a t y p o d z i a ł u. D o w n i o s k u n a l e y w ó w c z a s c i a l b o j e s t w i c e j n i j e d n a n i e r u c h o m o, l u d b o ł g d c y z y z d o w o d y p r a w a w ł a s n o c i j e s t t o s z c z e g ó l n i e j e d n e j n i e r u c h o m o c i d a s i w y d z i e l i d w i e o d r w a b n n e e p r z y n i e r u c h o m o c i a c h ( n a l e y w ó w c z a s d o ł c z y c z c i, n p. p o d z i a ł d o m u n a t z w. g ó r i d ó ł, o d p i s k s i g i w i e c z y s t e j ). N a l e y t a k e p r z e d s t a w i d o k u - Î p r z y z n a n i e p r a w a w ł a s n o c i j e d n e j z e s t r o n z jm e dn nt o -p o t w i e r d z a j c y u s t a n i e w s p ó l n o c i m a j t k o w e j n p. c z e s n y m o b o w i z k i e m s p ł a t y n a r z e c z d r u g i e g o m wa ył r- o k r o z w o d o w y, s e p a r a c y j n y c z y t e z w y r o k z n o s z c y o n k a. W w y n i k u t a k i e g o p o d z i a ł u j e d y n y m w ł a c iwcsi peó-l n o m a j t k o w. l e m s k ł a d n i k ó w m a j t k u z o s t a j e j e d e n z m a ł o n k ó w. O p ł a t a s d o w a z a w n i o s e k o p o d z i a ł m a j t k u p o Z o b o w i z a n y j e s t o n j e d n a k z a p ł a c i d r u g i e m u s u m s t a n i u w s p ó l n o c i m a ł e Ø s k i e j w y n o s i z ł. J e e l i o d p o w i a d a j c a u d z i a ł o w i t e g o m a ł o n k a w m a j t kwu n. i o s e k z a w i e r a z g o d n y p r o j e k t p o d z i a ł u m a j t k u, p o - Î s p r z e d a m a j t k u i p o d z i a ł s u m y u z y s k a n e j m i bdize y r a s i o p ł a t z n a c z n i e n i s z : z ł. O p ł a t a j e s t s t a ł a b y ł y c h m a ł o n k ó w. Te n s p o s ó b j e s t n a j b a r d z i e j ri a dnyi- e z a l e y o d w a r t o c i m a j t k u w s p ó l n e g o. N a t o m i a s t k a l n y, a l e c z a s a m i j e d y n y m o l i w y, z w ł a s z c z a ww y nsa yg -r o d z e n i e n o t a r i u s z a l i c z o n e j e s t o d o g ó l n e j w a r t o - t u a c j i, g d y a d n e z m a ł o n k ó w n i e m a z d o l n o c i c i d o d z i e l o n e g o m a j t k u, n i e m o e b y j e d n a k w i k s z e n i s p ł a c e n i a d r u g i e g o z m a ł o n k ó w. w y n i k a t o z e s t a w e k o p ł a t, k t ó r e u n o r m o w a n e s u r z - d o w o. C o d o z a s a d y m a ł o n k o w i e m a j r ó w n y u d z i a ł w m a - j t k u w s p ó l n y m. P o w i n n i p o d z i e l i s i n i m z a t e m p ó ł B a r b a r a P r z e w o n i a k 15

16 2 M a ł o l e t n i s p a d k o b i e r c a K i e d y m ó w i m y o m a ł o l e t n i m s p a d k o b i e r c y? J a k i e s k o n s e k w e n c j e p r a w n e s p a d k o b r a n i a p r z e z m a ł o l e t n i e g o? O p i s p r z y p a d k u : P a n i A n n a m a l e t n i s i o s t r nai l e j s z y c h s p r a w a c h d o t y c z c y c h o s o b y l u b m a j t k u o r a z m a t k p a n i N i n i o j c a p a n a J a n a. O j c di ze ic e cj ka a n p o w i n n i j e w y s ł u c h a, j e d n a k e w i n n i p r z y t y m n a g l e u m a r ł. W y j a n i e n i a w y m a g a k w e s t i a d z i e d z i c z eu nw iz a g l d n i a j e g o r o z w ó j u m y s ł o w y, s t a n z d r o w i a i s t o - p r z e z d w u n a s t o l e t n i A l. p i e Ø d o j r z a ł o c i o r a z w m i a r m o l i w o c i r o z s d n e y - c z e n i a. W n i o s k i p r a w n e : R o z p o c z y n a j c o m ó w i e n i e z a g a d n i e - Z g o d n i e z a r t K o d e k s u c y w i l n e g o ( k c ), s p a d k o - n i a n a l e y p r z e d e w s z y s t k i m u s t a l i, k o g o u w a a bs i e r cza a m o e p r z y j s p a d e k b e z o g r a n i c z e n i a o d p o w i e - m a ł o l e t n i e g o. W r o z u m i e n i u p o l s k i e g o p r a w a c y w i l n ed gz o i a l n o c i z a d ł u g i ( p r z y j c i e p r o s t e ) l u b p r z y j s p a d e k m a ł o l e t n i t o o s o b a, k t ó r a n i e u k o Ø c z y ł a 1 8 l a t i nz i e o gz ra aw na ir c- z e n i e m t e j o d p o w i e d z i a l n o c i ( p r z y j c i e z d o - ł a m a ł e Ø s t w a ( k o b i e t a ). M a ł o l e t n i a k o b i e t a p r z e z b zr ao wd az ir e- j s t w e m i n w e n t a r z a ) a l b o s p a d e k o d r z u c i. O w i a d - c i e m a ł e Ø s t w a u z y s k u j e b o w i e m p e ł n o l e t n i o. c z e n i e o t y m, c z y p r z y j m u j e s i s p a d e k z d o b r o d z i e j - W o m a w i a n y m p r z y k ł a d z i e s p a d k o b i e r c a m i u s t a w o -s t w e m i n w e n t a r z a a l b o c z y s i g o o d r z u c a m o n a z ł o y w y m i p a n a J a n a b d : o n a N i n a o r a z c ó r k i A n n a i w Atl ea r. m i n i e s z e c i u m i e s i c y o d d n i a m i e r c i s p a d k o - P o n i e w a A l a, b d c a j e d n y m z e s p a d k o b i e r c ó w, mda a w c y ( a r t p a r. 1 k c ). S k ł a d a s i j e p r z e d n o t a r i u - z a l e d w i e 1 2 l a t, z a t e m n i e p o s i a d a z d o l n o c i d o s zc ez m y n l- u b w s d z i e. P o s i e d z e n i e s d u, n a k t ó r y m z o s t a - n o c i p r a w n y c h. O z n a c z a t o, e w s z e l k i e d e c y z j e n i e o d p- r z y j t e t a k i e o w i a d c z e n i e, m u s i s i o d b y w c i g u n o n i e s p a d k u p o d e j m u j e w j e j i m i e n i u p r z e d s t a6 w im- i e s i c y o d c h w i l i z g o n u s p a d k o d a w c y. O d r z u c e n i e c i e l u s t a w o w y w t y m w y p a d k u m a t k a, k t ó r a s p r a ws up -a d k u p o w o d u j e b r a k o d p o w i e d z i a l n o c i s p a d k o b i e r - j c n a d c ó r k w ł a d z r o d z i c i e l s k, w i n n a m. i n. c wy y kzoa - p o z o s t a w i o n e p r z e z s p a d k o d a w c j a k i e k o l w i e k n y w a p i e c z n a d j e j o s o b i m a j t k i e m. W m y l a zr ot b. o w9 i 5 z a n i a. O s o b a, k t ó r a o d r z u c i ł a s p a d e k n i c w t e d y 4 K o d e k s u r o d z i n n e g o i o p i e k u Ø c z e g o r o d z i c e ( w nti ye m d z i e d z i c z y o r a z n i e o d p o w i a d a z a d ł u g i. T r a k t o w a n a p r z y p a d k u m a t k a ) p r z e d p o w z i c i e m d e c y z j i w w a j e- s t t a k, j a k b y z m a r ł a p r z e d s p a d k o d a w c ( a r t k c ). 16

17 W j e j m i e j s c e w c h o d z n a t o m i a s t d z i e c i i w n u k i. ÎM o g o z n a c z e n i e w n i o s k o d a w c y ( i m i, n a z w i s k o, a d r e s r o - o n e z k o l e i p r z y j t e n s p a d e k a l b o g o o d r z u c i. d z i c ó w d z i e c k a ), C o i s t o t n e, g d y s p a d k o b i e r c j e s t o s o b a n i e m aî j c a o z n a c z e n i e u c z e s t n i k a p o s t p o w a n i a ( i m i, n a z w i - p e ł n e j z d o l n o c i d o c z y n n o c i p r a w n y c h ( a r t. 1 1 k c ), sb kr o a, k a d r e s m a ł o l e t n i e g o d z i e c k a ), o w i a d c z e n i a w t e r m i n i e s z e c i u m i e s i c y j e s t Î w t e d t y y t u ł w n i o s k u : W n i o s e k o z e z w o l e n i e n a d o k o n a n i e j e d n o z n a c z n y z p r z y j c i e m s p a d k u z d o b r o d z i e j s t w e m c z y n n o c i p r z e k r a c z a j c e j z a k r e s z w y k ł e g o z a r z d u i n w e n t a r z a. M a ł o l e t n i e d z i e c k o n i e p r z e j m i e d ł u g ó w m a j t k i e m d z i e c k a m a ł o l e t n i e g o, o s o b y z m a r ł e j, j e e l i w j e g o i m i e n i u o w i a d c z e n i e o d - Î o k r e l e n i e w e w n i o s k u t e g o, o c o w n o s i m y, r z u c e n i u s p a d k u z ł o r o d z i c e. W c z e n i e j m u s z u z y - s k a n a t o z e z w o l e n i e s d u r o d z i n n e g o. O d r z u c e Î n i e u z a s a d n i e n i e w n i o s k u, c z y l i o p i s a n i e c z y n n o c i s p a d k u j e s t t o c z y n n o, k t ó r a p r z e k r a c z a z a k r e s z w p y r - a w n e j, k t ó r e j w n i o s e k d o t y c z y o r a z w s k a z a n i e k ł e g o z a r z d u m a j t k i e m m a ł o l e t n i e g o d z i e c k a, k t ó r e p o w o d ó w, d l a k t ó r y c h w y r a e n i e p r z e z s d z g o d y n a o d r z u c e n i e s p a d k u p o z m a r ł e j o s o b i e w i m i e n i u p o z o s t a j e p o d w ł a d z r o d z i c i e l s k ( a r t K o d e k s u r o d z i n n e g o i o p i e k u Ø c z e g o ). W r a z i e b r a k u z e z w o l e n i a d z i e c k a m a ł o l e t n i e g o j e s t k o n i e c z n e, n o t a r i u s z a n i s d n i e p r z y j m i e p o w y s z e g o o w i a dî c z e -w ł a s n o r c z n y p o d p i s w n i o s k o d a w c y / w n i o s k o d a w - n i a w s p r a w i e o d r z u c e n i a s p a d k u. W n i o s e k o z e z w o l e n i e c ó w, n a o d r z u c e n i e s p a d k u w i m i e n i u m a ł o l e t n i e g o p o w i nîi e n z a ł c z n i k i ( o d p i s w n i o s k u, s k r ó c o n y o d p i s a k t u u r o - z a w i e r a : d z e n i a m a ł o l e t n i e g o d z i e c k a, s k r ó c o n y o d p i s a k t u Î m i e j s c o w o i d a t, z g o n u o s o b y z m a r ł e j, k o p i e w e z w a Ø d o z a p ł a t y k i e - r o w a n y c h d o o s o b y z m a r ł e j ). Î a d r e s s d u r e j o n o w e g o ( w y d z i a ł r o d z i n n y i n i e l e t - n i c h ) w e d ł u g m i e j s c a z a m i e s z k a n i a d z i e c k a, A g n i e s z k a B a r a Ø s k a 17

18 3 Te s t a m e n t o w e n a b y c i e s p a d k u O k o l i c z n o c i n a b y c i a s p a d k u n a p o d s t a w i e t e s t a m e n t u. E l e m e n t y t e s t a m e n t u O p i s p r z y p a d k u : P a n J a n m a b r a t a P a w ł a o r a z s i o s tc r z y l i o s o b a p e ł n o l e t n i a n i e o g r a n i c z o n a s d o w n i e c o d o O l. O j c i e c p a n a J a n a, p a n a P a w ł a i p a n i O l i w t e s tz ad mo el n co i e c i p r a w n e j. Te s t a m e n t n a l e y s p o r z d z i o s o b i - z a p i s a ł c a ł y s w ó j m a j t e k c ó r c e O l i. A r t y k u ł o m a w ica i e p, r on-i e m o n a g o s p o r z d z i p r z e z p r z e d s t a w i c i e l a c z y b l e m, c z y w t a k i e j s y t u a c j i P a w e ł i J a n t a k e d zpieeł dnzoimco z c n. i k a ( a r t k c ). Te s t a m e n t m o n a s p o r z d z i j e d y n i e w o k r e l o n e j p r z e z p r a w o f o r m i e w a r t o t u d o - W n i o s k i p r a w n e : P o w o ł a n i e d o s p a d k u c z y l i p r z e k a zd a -, e n i e w a n y b d z i e t e s t a m e n t w p o s t a c i w y d r u k u n i e w s p a d k u m a j t k u a l b o s p a d k o b r a n i e, w y n i k a z z u s kt oa m- p u t e r a p o d p i s a n e g o p r z e z s p a d k o d a w c. w y a l b o z t e s t a m e n t u. Z a r t K o d e k s u c y w i l n e g o K( ok dc e) k s c y w i l n y p r z e w i d u j e n a s t p u j c e r o d z a j e t e s t a - w y n i k a, e p i e r w s z e Ø s t w o m a t e s t a m e n t, c o o z n a c z a m, e n te ó w : d z i e d z i c z e n i e u s t a w o w e c o d o c a ł o c i s p a d k u n a s t p u j e 1 ) t e s t a m e n t y z w y k ł e : w t e d y, g d y s p a d k o d a w c a n i e p o w o ł a ł s p a d k o b i e r c y a l b o g d y a d n a z o s ó b, k t ó r e p o w o ł a ł, n i e c h c e l u b n i Î e m o t e s t a m e n t w ł a s n o r c z n y ( h o l o g rcazfn y ), b y s p a d k o b i e r c. D z i e d z i c z e n i e u s t a w o w e c o d o c z Î c i t e s t a m e n t n o t a r i a l n y, s p a d k u n a s t p u j e w t e d y, g d y s p a d k o d a w c a n i e p o w o łîa ł t e s t a m e n t a l l o g r ac fz n y, d o t e j c z c i s p a d k o b i e r c y a l b o g d y k t ó r a k o l w i e k z k i l k u 2 ) t e s t a m e n t y s z c z e g ó l n e : o s ó b, k t ó r e p o w o ł a ł d o c a ł o c i s p a d k u, n i e c h c e l u b n i e m o e b y s p a d k o b i e r c ( c z y l i g d y z o s t a n i e c z sîp a d ktu e s t a m e n t u s t n y, n i e z a g o s p o d a r o w a n a t e s t a m e n t e m ). Î t e s t a m e n t n a s t a t k u / w s a m o l o c i e, Te s t a m e n t t o j e d y n a c z y n n o p r a w n a, k t ó r a m o Îe t e s t a m e n t w o j s k o w y. w y w o ł a s k u t k i p r a w n e p o m i e r c i o s o b y ( a r t k c ). Te s t a m e n t m o e s p o r z d z i ( i o d w o ł a ) j e d y n i e o s o b Ta e s t a m e n t s z c z e g ó l n y t r a c i m o c z u p ł y w e m 6 m i e s i c y p o s i a d a j c a p e ł n z d o l n o d o c z y n n o c i p r a w n y oc d h, u s t a n i a o k o l i c z n o c i, k t ó r e u z a s a d n i a ł y n i e z a c h o w a - 18

19 n i e f o r m y t e s t a m e n t u z w y k ł e g o, c h y b a e s p a d k o d a w c a Te s t a m e n t m o n a o d w o ł a ( a r t k c ). O d w o ł a n i e z m a r ł p r z e d u p ł y w e m t e g o t e r m i n u. B i e g t e r m i n u u lteegsa t a m e n t u m o e n a s t p i w n a s t p u j c y s p o s ó b : z a w i e s z e n i u p r z e z c z a s, w c i g u k t ó r e g o s p a d k o d aî w c a s p a d k o d a w c a s p o r z d z i n o w y t e s t a m e n t, a j e e l i n i e m a m o n o c i s p o r z d z e n i a t e s t a m e n t u z w y k ł e g o. n i e z a z n a c z y w n i m, e p o p r z e d n i o d w o ł u j e, u l e g a - N a j b a r d z i e j p o p u l a r n f o r m j e s t t e s t a m e n t w ł a s n o -j o d w o ł a n i u t y l k o t e p o s t a n o w i e n i a p o p r z e d n i e g o r c z n y ( t z w. h o l o g rcazfn y ). S p o r z d z a s i g o w ł a s n o - t e s t a m e n t u, k t ó r y c h n i e m o n a p o g o d z i z t r e c i r c z n y m p i s m e m, z a w i e r a d a t o r a z p o d p i s t e s t a t o r a. n o w e g o t e s t a m e n t u, U s t a w a w y m a g a, a b y b y ł o n s p o r z d z o n y p i s m e m r c z - Î s p a d k o d a w c a w z a m i a r z e o d w o ł a n i a t e s t a m e n t n y m, z a t e m w y d r u k o w a n i e j e g o t r e c i i p o d p i s a n i e n i e z n i s z c z y l u b p o z b a w i g o c e c h, o d k t ó r y c h z a l e y j e g o j e s t w w i e t l e p r a w a d o p u s z c z a l n e. T e s t a m e n t m o e w a n o, r ó w n i e z o s t a s p o r z d z o n y w f o r m i e a k t u n o t a r i a l n e g o, c o z w i k s z a p e w n o t e s t a t o r a, e j e g o t e s t a m e n Î t b s - p a d k o d a w c a d o k o n a w t e s t a m e n c i e z m i a n, z k t ó - d z i e w a n y i s k u t e c z n y. I n n f o r m j e s t t e s t a m e n t a l r l y o c - h w y n i k a w o l a o d w o ł a n i a j e g o p o s t a n o w i e Ø. g r a f c z n y, w k t ó r y m t e s t a t o r w o b e c n o c i d w ó c h w i a dw-s z y s t k i e f o r m y t e s t a m e n t u s r ó w n o w a n e, o z n a c z a k ó w m o e o w i a d c z y s w o j o s t a t n i w o l u s t n i e w o bt eo c, e m o n a o d w o ł a t e s t a m e n t e m w ł a s n o r c z n i e s p i - w ó j t a, p r e z y d e n t a m i a s t a, b u r m i s t r z a, s t a r o s t y c zs y a n ym m a r -t e s t a m e n t w f o r m i e a k t u n o t a r i a l n e g o. T a k w i c s z a ł k a w o j e w ó d z t w a. Z c z y n n o c i t e j s p o r z d z a s i o s po rb oy - n p. o p i e k u j c e s i k i m s t a r s z y m, l i c z c e n a s p a - t o k ó ł, k t ó r y j e s t n a s t p n i e p o d p i s y w a n y p r z e z t edsetk a twoy -n i k a j c y z t e s t a m e n t u p o d p i s a n e g o u n o t a r i u s z a, r a, w i a d k ó w i o s o b, w o b e c k t ó r e j w o l a z o s t a ł a o m ow ig a d -o b a w i a s i z m i a n y t e s t a m e n t u p o p r z e z s p o r z - c z o n a. d z e n i e n o w e g o t e s t a m e n t u w ł a s n o r c z n e g o, z m i a n y Z g o d n i e z a r t k c t e s t a m e n t j e s t n i e w a n y, r ojze p oer lz i d z e Ø t e s t a m e n t o w y c h w l i c i e, i t p. z o s t a ł s p o r z d z o n y : Te s t a m e n t p r z e d s t w i e r d z e n i e m n a b y c i a s p a d k u m u s i Î w s t a n i e w y ł c z a j c y m w i a d o m e a l b o s w o b o d n e z o s t a o t w a r t y i o g ł o s z o n y, w p r z y p a d k u n a t o m i a s t t e - p o w z i c i e d e c y z j i i w y r a e n i e w o l i, s t a m e n t u u s t n e g o o g ł a s z a s i n a p i s a n e p r z e z w i a d k a p i s m o s t w i e r d z a j c e j e g o t r e. O t w a r c i a i o g ł o s z e n i a d o - Î p o d w p ł y w e m b ł d u u z a s a d n i a j c e g o p r z y p u s z c z e - k o n u j e s d s p a d k u, j e l i m a d o w ó d m i e r c i s p a d k o d a w c y. n i e, e g d y b y s p a d k o d a w c a n i e d z i a ł a ł p o d w p ł y w e m O w i a d c z e n i e o p r z y j c i u l u b o d r z u c e n i u s p a d k u m o n a b ł d u, n i e s p o r z d z i ł b y t e s t a m e n t u t e j t r e c i, z ł o y p r z e d s d e m l u b n o t a r i u s z e m w c i g u s z e c i u m i e - Î p o d w p ł y w e m g r o b y. s i c y o d d n i a, w k t ó r y m s p a d k o b i e r c a d o w i e d z i a ł s i o t y - N a n i e w a n o t e s t a m e n t u z p o w y s z y c h p r z y c z ytn u l e s w e g o p o w o ł a n i a. S d s p a d k u w y d a j e p o s t a n o w i e - n i e m o n a s i p o w o ł a p o u p ł y w i e 3 l a t o d d n i a, w kn ti óe r yo m s t w i e r d z e n i u n a b y c i a s p a d k u p o p r z e p r o w a d z e n i u o s o b a m a j c a w t y m i n t e r e s d o w i e d z i a ł a s i o p r z y crzo yz np ir e a w y. O d 2 p a d z i e r n i k a r o k u p r a w o d o s p a d k u n i e w a n o c i, a w k a d y m r a z i e p o u p ł y w i e l a t d z i em so i nca i u p o w i a d c z y t a k e u n o t a r i u s z a. N o t a r i u s z m o e o d o t w a r c i a s p a d k u. s p o r z d z i a k t p o w i a d c z e n i a d z i e d z i c z e n i a p o u p r z e d - 19

20 n i m s p i s a n i u p r o t o k o ł u d z i e d z i c z e n i a. Z a r e j e s t r o w aznay t e m w o m a w i a n y m p r z y k ł a d z i e p o o j c u d z i e d z i c z y a k t p o w i a d c z e n i a d z i e d z i c z e n i a m a s k u t k i p r a w o m to yc l- k o c ó r k a, p o n i e w a t y l k o j o j c i e c w y m i e n i ł w t e s t a - n e g o p o s t a n o w i e n i a o s t w i e r d z e n i u n a b y c i a s p a d km u e. n c i e. P o z o s t a j e k w e s t i a z a c h o w k u, a l e t o j u o s o b n y S t w a r z a t o m o l i w o u r z d o w e g o s t w i e r d z e n i a n a b y ct ie a m a t r o z w a a Ø p r a w n y c h. s p a d k u b e z p o t r z e b y p r z e p r o w a d z a n i a p o s t p o w a n i a s d o w e g o. A g n i e s z k a B a r a Ø s k a 20

21 4 Z a c h o w e k K t o j e s t u p r a w n i o n y d o z a c h o w k u? O p i s p r z y p a d k u : P a n i M o n i k a b y ł a j e d y n c ó r k a z m asr p- a d k u z u s t a w y a r t k c. D o k r g u u p r a w i o n y c h ł e g o P i o t r a W. z p i e r w s z e g o m a ł e Ø s t w a. Z o j c e m d o n ize a c h o w k u n a l e r ó w n i e p r z y s p o s o b i e n i i i c h z s t p - u t r z y m y w a ł a k o n t a k t ó w. P i o t r W. o e n i ł s i p o w t ó nr i n, i e a. t a k e p r z y s p o s a b i a j c y. W k a d y m p r z y p a d k u n a l e y J e g o o n z o s t a ł a B e a t a W. N i e m i a ł d z i e c i z d r du og ki oe ng a o o c e n y, k t ó r a z t y c h o s ó b b y ł a b y p o w o ł a n a d o m a ł e Ø s t w a. P r z e d m i e r c i s p o r z d z i ł t e s t a m e n t, w s p ka td ók -u z u s t a w y. P r a w a d o z a c h o w k u z o s t a j b o w i e m r y m p o w o ł a ł d o c a ł o c i s p a d k u d r u g o n. W s p a dp ko u z b a w i o n e o s o b y, k t ó r e u s t a w a n a k a z u j e t r a k t o w a p o z o s t a w i ł n i e r u c h o m o z a b u d o w a n b u d y n k i e m w i e - t a k, j a k b y n i e d o y ł y c h w i l i o t w a r c i a s p a d k u, t j. k t ó r e l o r o d z i n n y m p o ł o o n w c e n t r u m m i e j s c o w o c i K. z r z e k ł y s i d z i e d z i c z e n i a p o z m a r ł y m, o d r z u c i ł y s p a d e k, z o s t a ł y u z n a n e z a n i e g o d n e d z i e d z i c z e n i a, a t a k e w y ł - W n i o s k i p r a w n e : S w o b o d a d y s p o n o w a n i a m a j t k i e m c z o n e o d d z i e d z i c z e n i a o r z e c z e n i e m s d u o r a z w y d z i e - z a y c i a, n a p r z y k ł a d w f o r m i e d a r o w i z n, c z y s w do zb io cd za o n e. W m i e j s c e o s ó b w y ł c z o n y c h o d d z i e d z i c z e n i a t e s t o w a n i a p o z w a l a j c a n a d o w o l n e d y s p o n o w a n i e m a -( t a k j a k b y n i e d o y ł y o t w a r c i a s p a d k u ) m o g w e j i c h j t k i e m w t e s t a m e n c i e n a w y p a d e k m i e r c i m o g p r o wzas- t p n i. S k u t e k t a k i n a s t p i t y l k o w ó w c z a s, g d y z s t p - d z i d o p o k r z y w d z e n i a o s ó b n a j b l i s z y c h s p a d k o d a wnc i y. c i n i e s o b j c i z r z e c z e n i e m, a p r z y w y d z i e d z i c z e n i u O c h r o n a p r a w n a j b l i s z e j r o d z i n y z m a r ł e g o n a l e y u p rd ao w n i e n i e d o z a c h o w k u z s t p n y c h w y d z i e d z i c z o n e g o p o d s t a w o w y c h z a ł o e Ø p r a w a s p a d k o w e g o i j e s t u r e g uw -y n i k a w p r o s t z a r t k c. l o w a n a w k s i d z e I V K o d e k s u c y w i l n e g o ( k c ) w i n s t y tr uo -s z c z e n i e o z a c h o w e k j e s t d z i e d z i c z n e, p r z y c z y m c j i z a c h o w k u ( a r t k c ), z a p e w n i a j c e j o sr o bs oz m c z e n i e t o p r z e c h o d z i n a s p a d k o b i e r c ó w o s o b y w s k a z a n y m w u s t a w i e o k r e l o n k o r z y z e s p a d k u un pa r- a w n i o n e j, j e e l i c i s p a d k o b i e r c y n a l e d o k r g u o s ó b w e t w b r e w w o l i z m a r ł e g o. U p r a w n i o n y m i d o z a c h o w k u s u p r a w n i o n y c h d o z a c h o w k u p o p i e r w s z y m s p a d k o d a w - z s t p n i, m a ł o n e k c y. D o p o z b a w i e n i a p r a w a d o z a c h o w k u s t o s o w a n e j e s t o r a z r o d z i c e s p a d k o d a w c y, k t ó r z y b y l i b y p o w o ł a n i w y d o z i e d z i c z e n i e. P r z y c z y n a w y d z i e d z i c z e n i a u p r a w n i o - 21

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

made in Germany Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller w klasie ekonomicznej

made in Germany Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller w klasie ekonomicznej niszczarki D O K U M E N T Ó W P Ł Y T C D / D V D K A R T K R E D Y T O W Y C H T WA R D Y C H D Y S KÓ W M I K R O F I L M Ó W Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller

Bardziej szczegółowo

In yni e r w s p a r c i a s p r z e d a y (SE Sy s t e m s En g i n e e r ) Micha³ K r au t S e n io r S y s t e m s E n g in e e r (m k r au t @ cis co. co m ) 2 0 0 6 C i s c o S y s t e m s, I n c.

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Information and C ommu nic ation N e tw ork s

HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Information and C ommu nic ation N e tw ork s HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Przegląd n o w y c h f u n k c j i ( 1 ) HiPath 3 0 0 0 V. 3. 0 n o w e fu n kc j e : Z ac ho w u j e w s z e l ką fu n kc j o n al n o ś ć Hic o m 1 5 0 H V. 1.

Bardziej szczegółowo

T WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W CZĘSTOCHOWIE

T WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W CZĘSTOCHOWIE T WOJEWÓDZK URZĄD STTYSTYCZNY W CZĘSTOCHOWE. U W u L Egz. nr ho r r ~ " m > \ r.:.l n r NFORMCJ W ZKRESE KSZTŁTOWN SĘ KOSZTÓW WYNKÓW FNNSOWYCH W USPOŁECZNONYCH PRZEDSĘBORSTWCH WOJEWÓDZTW CZĘSTOCHOWSKEGO

Bardziej szczegółowo

y 2 K PAK v o l. 5 4, r 1 2 / 2 0 0 8 869 Jausz ŚWIERZOWICZ 1, K r zy szt o f A D A CZY K, Ro m a A. T A B IS Z 3 1 POLITECHNIKA RZESZOWSKA I. IG NACEG O Ł U KASIEWICZA, ZAKŁ AD INF OR ATY KI W ZARZĄ D

Bardziej szczegółowo

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r P ro to lc ó ly dodatkowo do..r x o jo s t r u Data za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r OA. S i. Qt-)S laicul riuncltff. broii latyvdit ^ }izk p io tt^ jj012^łcc-wijii 4,-Ćł IptZlrrnjJhL rm wlo^o-

Bardziej szczegółowo

TE AT R. PAŃST\r UWY. im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM

TE AT R. PAŃST\r UWY. im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM PAŃST\r UWY TE AT R im. (Juliusza Osterwp \V G OR Z O 'V IE ' ;V LKP. PROGRAM JULIAN TUWIM wt-dług D y n [ I\ T o n : l\11 R O S ŁAW S ~IOLA R RUSZKOWSKI EGO JADZIA WDOWA K I E R O W N I I\ L I T E H A

Bardziej szczegółowo

I [.JtłitrL(~ żorka Ol-az zaa n gażowan iu Teresy K usnierek z Kuratorium i t:alego grona pedagogicznego. dok o ńcz e nie na str.

I [.JtłitrL(~ żorka Ol-az zaa n gażowan iu Teresy K usnierek z Kuratorium i t:alego grona pedagogicznego. dok o ńcz e nie na str. nr 11 (2i) I:stcp,-,d 1992 I [.JtłitrL(~ miesiecznik mieszkanców Gnliny Nowe Miasto nad War t~a. Rok III Nawet nie zdążyliśmy Za pośredni ctwem Stow ar zyszenia Ille-et- Vila ine P ologne nawi ąz an e

Bardziej szczegółowo

! "! #$ % -. / 0 123 4 56/7 / 8. 0 < 9 42 13 : 8 5 47 8. / 0; BCN BK A C T X [ \ ]^ _

! ! #$ % -. / 0 123 4 56/7 / 8. 0 < 9 42 13 : 8 5 47 8. / 0; BCN BK A C T X [ \ ]^ _ Odpady RAPORT O STANIE ŚRODOISKA OJEÓDZTIE AŁOPOLSKI 2002 ROKU 1 3 3 K r ak ó w 2 0 0 3 I V O D P A D Y Kinga Duleba, Dorota Łęczycka, Teresa Reczek C e l e n ad r zę d n y p ol it y k i e k ol og ic zn

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Clearswift. CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp z o.o. http://www.cc.com.pl/ http://www.mimesweeper.pl/

Clearswift. CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp z o.o. http://www.cc.com.pl/ http://www.mimesweeper.pl/ Jak zrealizować system C on ten t S ec u rity d la kilku ( n astu ) tysię c y u ż ytkown ikó w? - rozwią zan ia f irmy Clearswift CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp z o.o. http://www.cc.com.pl/ Rakowiecka

Bardziej szczegółowo

KATALOG TARCZ HAMULCOWYCH 2012 r.

KATALOG TARCZ HAMULCOWYCH 2012 r. Samochody japońskie i koreańskie Spis treści MARKA Str. DAEWOO / CHEVROLET 2 DAIHATSU 3 HONDA 4 HYUNDAI 8 ISUZU 11 KIA 12 MAZDA 13 MITSUBISHI 17 NISSAN 23 PROTON 30 SSANGYONG 30 SUBARU 31 SUZUKI 32 TOYOTA

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i 977023929420435 > STRONA 5 STRONA 5 STRONA 13 U k r d ł m i l i o n P o ż e g n n i e O s t t n i REKLAMA Kndydt n Prezydent Bytomi 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 z ł o t y c h z E l e k t r o n i k i e m p o

Bardziej szczegółowo

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI

JEDYNE BIURO NIERUCHOMOŚCI nr 7 luty 2013! Rozmowa z Markiem Bąkiem Wójtem Jejkowic! Rozmowa z Andrzejem Kowalczykiem Wójtem Gaszowic! Wywiad z Cezarym Rajcą członkiem Zarządu MKS Czerwionka! 20-lecie Chóru Jutrzenka! Koncerty kolęd!

Bardziej szczegółowo

Something for the eye, Something for the ear...

Something for the eye, Something for the ear... Soething for the eye, Soething for the ear....zolvik.risp.pl Logo i przykładoa reklaa yiaginoanej agencji projektoej. Softare: Adobe Illustrator Oficjalne logo Katedry Sieci i Systeó Operacyjnych Wyższej

Bardziej szczegółowo

Ranking centrów handlowych

Ranking centrów handlowych 1 1 Ranking centrów handlowych w opinii najemców Raport z badań ilościowych Dla FORUM NAJEMCÓW Wrzesień 2010 2 ZAWARTOŚĆ RAPORTU I. CELE BADANIA 4 II. METODOLOGIA 6 III. PODSUMOWANIE IV. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA

Bardziej szczegółowo

STRZELCE OPOLSKIE. Kadłub. peł. ięc. hter. 2007-2013.

STRZELCE OPOLSKIE. Kadłub. peł. ięc. hter. 2007-2013. STRZELCE OPOLSKIE łeck Mokre - 23 Łn 192,04 G Puzk Europejsk Fundusz Roln n Rzecz Rozoju Obszró ejskch: Europ neując obszr ejske Mesęcznk oprcon przez Gnę Strzelce Opolske Mesęcznk spółfnnson ze środkó

Bardziej szczegółowo

4 http://poczta.w p.pl/d677/index.htm l7flgh & starapoczta=0& lfba=l 273474513117 2010-05-10

4 http://poczta.w p.pl/d677/index.htm l7flgh & starapoczta=0& lfba=l 273474513117 2010-05-10 1 m. SPIS ZAW ARTO III. Relacja ) 1/2. Dokumenly (sensu slriclo) dolyczące osoby relalora ------- 1/3. Inne m aleiialy dokum enlacyjne dotyczące osoby relalora II. Materiały uzupełniające relację lll/

Bardziej szczegółowo

17.04 7.05.2013 NR 8 (143) Światowy Dzień Książki. Świętuj z nami. Czytaj! 2+1. na książki. z tego Tomu Kultury. ponad 100 tytułów w ofercie

17.04 7.05.2013 NR 8 (143) Światowy Dzień Książki. Świętuj z nami. Czytaj! 2+1. na książki. z tego Tomu Kultury. ponad 100 tytułów w ofercie 17.04 7.05.2013 NR 8 (143) Światowy Dzień Książki Świętuj z nami. Czytaj! 2+1 na książki z tego Tomu Kultury ponad 100 tytułów w ofercie Czytaj! Światowy Dzień Książki 23 kwietnia 2+1 na książki z tego

Bardziej szczegółowo

Đ ±»µ ± ż»»ł ± ż ż» ± ż Ľ«±ľ± ż ą»»ł µ± ż»ł «µż Ó ± ±ş Ő»

Đ ±»µ ± ż»»ł ± ż ż» ± ż Ľ«±ľ± ż ą»»ł µ± ż»ł «µż Ó ± ±ş Ő» ±şň Ľ żľň ň ߼żł Ü ľ ± µ łą ň Óż ż ż Đż Ľ ň Üżł ż Ý» ż ± Mikołaj Wróblewski Wydział Informatyki Ř«ľ» Í»Ľ б» µż б ż µż Óż Í ż» µ Őż»Ľ ż Í» ± ż ż» Í»ł- «ň Đ ± ± ± íô ęđóçęë б ż Đ ±»µ ± ż»»ł ± ż ż» ± ż

Bardziej szczegółowo

125 FAST BIKE 1987- X 34.16 *** 125 KK APTS 1987- X 34.16 *** GILERA 125 KZ /ENDURANCE 1985- X 34.16 *** 125 RRT NEBRASKA 1987- X 34.

125 FAST BIKE 1987- X 34.16 *** 125 KK APTS 1987- X 34.16 *** GILERA 125 KZ /ENDURANCE 1985- X 34.16 *** 125 RRT NEBRASKA 1987- X 34. marka model NAZWA rocznik przód HONDA SJ 50 BALI KHT000152 34.16 *** SJ 100 BALI 34.16 *** CA 125 REBEL 34.16 *** CLR 125 CITY FLY 34.16 *** CRM 125 1990-34.16 *** N 125 1989-34.16 *** L 125 L PARIS-DAKAR

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE w 2010 roku FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010

ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE w 2010 roku FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010 ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010 ANEKS STATYSTYCZNY ANNEX Warszawa, październik 2011 rok Warsaw, October 2011 1 2 CZĘŚĆ A (mln EUR) PART A (mio EUR)

Bardziej szczegółowo

=+&G-# "+ =,@A)?) TaRH4 QbcVEcO ^HQadeF a,08,@2@/ 1$>?%f,,,:)16'/,:6- Q#08%6)?% Q$0*$0 3# ;< 6*=3(0'/.0>*: Nie zaśmiecili ale posprzątali

=+&G-# + =,@A)?) TaRH4 QbcVEcO ^HQadeF a,08,@2@/ 1$>?%f,,,:)16'/,:6- Q#08%6)?% Q$0*$0 3# ;< 6*=3(0'/.0>*: Nie zaśmiecili ale posprzątali nr 27 paÿdziernik 2014! Węgiel dla emerytów! Nowa fabryka Tenneco! Marcin Herok medalista z Leszczyn! Nowy sezon w CKE CZERWIONKA-LESZCZYNY! Do 20 października trwa rekrutacja wolontariuszy do ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo