Zanim zapytasz prawnika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zanim zapytasz prawnika"

Transkrypt

1 2

2 Zanim zapytasz prawnika 1

3 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań

4 N i n i e j s z a p u b l i k a c j a o b j t a j e s t l i c e n c j C r e a t i v e C o m m o n s 3. 0 U n p o r t e d E g z e m p l a r z p r z e z n a c z o n y d o b e z p ł a t n e j d y s t r y b u c j i S t a n p r a w n y n a d z i e Ø 1 l u t e g o r. A u t o r z y z a g a d n i e Ø A g n i e s z k a B a r a Ø s k a ( 2, 3, 5, ) J u s t y n a G o w i Ø s k a - K l e m e n c z a k ( ) R a d o s ł a w G r y s ( 6, 7, 1 0, 3 4, ) G r z e g o r z I l n i c k i ( 1 9, ) Ł u k a s z J a w o r s k i ( 8, 9, 3 2, 3 3 ) M a r c i n J a n i a k ( ) P a w e ł M y l i Ø s k i ( ) A d a m N o w a k ( ) A n d r o n a O t t o ( 4, ) M a t y l d a P a w ł o w i c z ( 2 3, 2 4, 4 0, 4 1 ) B a r b a r a P r z e w o n i a k ( 1, ) D a r i u s z W i n i e w s k i ( ) R e d a k c j a m e r y t o r y c z n a G r z e g o r z I l n i c k i R e d a k c j a t e c h n i c z n a i k o r e k t a A l e k s a n d r a S z y m c z a k P r o j e k t o k ł a d k i T Y P O D R O M P u b l i k a c j a w s p ó łnfa n s o w a n a z e r o d k ó w U n i i E u r o p e j s k i e j w r a m a c h E u r o p e j s k i e g o F u n d u s z u S p o ł e c z n e g o W y d a n i e I I S B N N a k ł a d : e g z. F u n d a c j a F a m i l i j n y P o z n a Ø u l. S t a s z i c a P o z n a Ø t e l. ( 6 1 ) , f a x ( 6 1 ) w w w. f a m i l i j n y. p l F o t o s k ł a d i o p r a c o w a n i e g rc az fn e : A K A P I T, P o z n a Ø, t e l D r u k i o p r a w a : O B I O D o m P r o d u k c y j n y S p. j., P o z n a Ø, u l. N i e s z a w s k a 3 4

5 S p i s t r e c i O d w y d a w c y 7 W s t p S k a r g a k a s a c y j n a w n o s z o n a p r z e z R z e c z n i k a P r a w O b y w a t e l s k i c h 5 6 Z A G A D N I E N I A Z W I Z A N E Z P R AW E M C Y W I L N Y M P o d z i a ł m a j t k u M a ł o l e t n i s p a d k o b i e r c a Te s t a m e n t o w e n a b y c i e s p a d k u Z a c h o w e k Z a p i s t e s t a m e n t o w y M a j t e k s p a d k o w y O b o w i z k i s p a d k o b i e r c y p o n a b y c i u s p a d k u O d r z u c e n i e s p a d k u a z r z e c z e n i e s i d z i e d z i c z e n i a K o l e j n o d z i e d z i c z e n i a u s t a w o w e g o O d p o w i e d z i a l n o z a d ł u g i s p a d k o w e U m o w a p o y c z k i O d w o ł a n i e d a r o w i z n y Z a s i e d z e n i e w u j c i u m a t e r i a l n y m i p r o c e s o w y m O c h r o n a p o s i a d a n i a P r z e d a w n i e n i e r o s z c z e Ø W y m o g i p i s m a p r o c e s o w e g o Z w o l n i e n i e o d k o s z t ó w s d o w y c h w p o s t p o w a n i u c y w i l n y m i p r z y z n a n i e p o m o c y p r a w n e j z u r z d u P r z y w r ó c e n i e t e r m i n u 5 3 Z A G A D N I E N I A Z W I Z A N E Z P R AW E M R O D Z I N N Y M P r z y s p o s o b i e n i e S e p a r a c j a U b e z w ł a s n o w o l n i e n i e P o d w y s z e n i e a l i m e n t ó w R o z w ó d 6 8 Z A G A D N I E N I A Z W I Z A N E Z P R AW E M A D M I N I S T R A C YJ N Y M W y m e l d o w a n i e a d m i n i s t r a c y j n e Z m i a n a i m i e n i a l u b n a z w i s k a Z e z w o l e n i e n a w y c i n k d r z e w a Z a w i a d c z e n i a P r a w a s t r o n y w p o s t p o w a n i u a d m i n i s t r a c y j n y m S k a r g a d o w o j e w ó d z k i e g o s d u a d m i n i s t r a c y j n e g o n a d e c y z j s a m o r z d o w e g o k o l e g i u m o d w o ł a w c z e g o B e z c z y n n o o r g a n u P e ł n o m o c n i k w p o s t p o w a n i u a d m i n i s t r a c y j n y m P r z y w r ó c e n i e t e r m i n u w p o s t p o w a n i u a d m i n i s t r a c y j n y m O d w o ł a n i e o d d e c y z j i o r g a n u a d m i n i s t r a c y j n e g o 9 3 5

6 Z A G A D N I E N I A Z W I Z A N E Z P R AW E M M I E S Z K A N I O W Y M C z ł o n k o s t w o w s p ó ł d z i e l n i D z i e d z i c z e n i e c z ł o n k o s t w a w s p ó ł d z i e l n i N a b y c i e c z ł o n k o s t w a w s p ó ł d z i e l n i p r z e z m a ł o l e t n i e g o S p ó ł d z i e l c z e f o r m y z a m i e s z k i w a n i a l o k a l i W y k u p m i e s z k a n i a n a l e c e g o d o T B S p r z e z n a j e m c U c h y l e n i e u c h w a ł y w s p ó l n o t y m i e s z k a n i o w e j Z A G A D N I E N I A Z W I Z A N E Z P R A W E M S O C J A L N Y M O R A Z P R AW E M U B E Z P I E C Z E ' S P O Ł E C Z N Y C H B e z r o b o c i e D o d a t e k m i e s z k a n i o w y J e d n o r a z o w a z a p o m o g a z t y t u ł u u r o d z e n i a d z i e c k a U c h y l e n i e p r a w o m o c n e g o m a n d a t u k a r n e g o W a r u n k o w e u m o r z e n i e p o s t p o w a n i a w i a d c z e n i e p i e l g n a c y j n e a z a s i ł e k p i e l g n a c y j n y W a r u n k o w e z a w i e s z e n i e w y k o n a n i a k a r y O d w o ł a n i e o d d e c y z j i Z U S Z a t a r c i e s k a z a n i a S p r z e c i w n a o r z e c z e n i e l e k a r z a o r z e c z n i k a Z U S M e d i a c j a w s p r a w a c h k a r n y c h i w s p r a w a c h p r z e s t p s t w 4 7. S k a r g a n a b e z c z y n n o Z U S O d w o ł a n i e d o P r e z e s a Z U S R e k l a m a c j a w s p r a w i e s t a n u k o n t a w Z U S O d w o ł a n i e o d n i e d o s t a r c z o n e j d e c y z j i w s p r a w i e e m e r y t u r y Z A G A D N I E N I A Z W I Z A N E Z P R A W E M P R A C Y U s t a l e n i e i s t n i e n i a s t o s u n k u p r a c y U m o w a n a c z a s o k r e l o n y C z a s p r a c y S p o r y s d o w e w s p r a w a c h z z a k r e s u p r a w a p r a c y O d w o ł a n i e o d w y p o w i e d z e n i a a l b o r o z w i z a n i a u m o w y o p r a c O d p o w i e d z i a l n o p o r z d k o w a p r a c o w n i k ó w O d p o w i e d z i a l n o p r a c o w n i k ó w z a s z k o d w y r z d z o n p r a c o d a w c y i z a m i e n i e i m p o w i e r z o n e P r z e c i w d z i a ł a n i e d y s k r y m i n a c j i i m o b b i n g o w i Z A G A D N I E N I A Z W I Z A N E Z P R A W E M K A R N Y M D o b r o w o l n e p o d d a n i e s i k a r z e O d p o w i e d z i a l n o k a r n a z a u p o r c z y w e u c h y l a n i e s i o d p ł a c e n i a a l i m e n t ó w p o p e ł n i o n y c h p r z e z n i e l e t n i c h O d s z k o d o w a n i e w p r o c e s i e k a r n y m P o s t p o w a n i e m a n d a t o w e w s p r a w a c h o w y k r o c z e n i a d r o g o w e w i a d e k w p o s t p o w a n i u k a r n y m U p r a w n i e n i a p o k r z y w d z o n e g o w p o s t p o w a n i u k a r n y m N o t y o a u t o r a c h

7 O d w y d a w c y F u n d a c j a F a m i l i j n y P o z n a Ø p o w s t a ł a w e w r z e n i u 2 0w a0 r1 u n k a m i e k o n o m i c z n y m i r o d z i n z d z i e m i o r a z b r a k i e m r o k u j a k o o r g a n i z a c j a p o z a r z d o w a, d z i a ł a j c a n a d or sz t e cpz n e j o f e r t y p r z e d s z k o l n e j w m i e j s c u i c h z a m i e s z k a n i a. i n t e r e s u p u b l i c z n e g o. W r o k u u z y s k a ł a s t a t u s F uo nr dg a c- j a, z d a j c s o b i e s p r a w, e t e n o k r e s y c i a j e s t b a r d z o n i z a c j i p o y t k u p u b l i c z n e g o. J e j d z i a ł a l n o s k u p iw a a sn y i w n a r o z w o j u k a d e g o d z i e c k a, u r u c h o m i ł a u n i k a t o w p r o b l e m a t y c e z z a k r e s u o w i a t y, w y c h o w a n i a i p o l w i t ys k ai l i k r a j u s i e p r z e d s z k o l i, k t ó r e z a p e w n i a j b e z p ł a t n, s p o ł e c z n e j. O d m o m e n t u p o w s t a n i a F u n d a c j a p o m o g ł a p i c i o g o d z i n n o p i e k n a d d z i e m i. U t w o r z y ł a d o t y c h c z a s k i l k u d z i e s i c i u t y s i c o m o s ó b w r a m a c h s z k o l e Ø, p rp o gn ra ad p l a c ó w e k p r z e d s z k o l n y c h n a t e r e n i e p i c i u w o - m ó w a k t y w i z a c j i z a w o d o w e j, b e z p ł a t n e g o p o r a d n i c t wja e w ó d z t w ( w i e l k o p o l s k i e g o, d o l n o l s k i e g o, ł ó d z k i e g o, p o - p r a w n e g o i p s y c h o l o g i c z n e g o o r a z p r o w a d z o n y c h p r z emz o r s k i e g o i m a z o w i e c k i e g o ), p o z y s k u j c n a t e n c e l o k o ł o s i e b i e p l a c ó w e k o p i e k u Ø c z y c h, e d u k a c y j n y c h i s o c j1 o8 t em i- l i o n ó w z ł o t y c h z e r o d k ó w z e w n t r z n y c h. A k t u a l n i e r a p e u t y c z n y c h. Z r e a l i z o w a ł a k i l k a d z i e s i t p r o j e k t óp w r, o w da od z- i p o n a d 6 0 p l a c ó w e k k i e r u j c y c h s w o j o f e r t d o f n a n s o w a n y c h p r z e z r ó n e p o d m i o t y. Z s u k c e s e m p on -a j m ł o d s z y c h. F u n d a c j a n i e z a p o m i n a t a k e o p o t r z e b a c h z y s k u j e fn a n s e z E u r o p e j s k i e g o F u n d u s z u S p o ł e c z n e gmo ł. o d z i e y i k s z t a ł c i p o z n a Ø s k i c h p o d o p i e c z n y c h w P u b l i c z - D y n a m i c z n y r o z w ó j F u n d a c j i o d z w i e r c i e d l a j u t w o r z on ne e j S z k o l e P o d s t a w o w e j n r 5 2 n a F a b i a n o w i e, N i e p u b l i c z - o d d z i a ł y w e W r o c ł a w i u, G d a Ø s k u, W a r s z a w i e i Ł o d z i. n e j S z k o l e P o d s t a w o w e j G a l i l e o o r a z w N i e p u b l i c z n y m G ł ó w n y m z a d a n i e m r e a l i z o w a n y m p r z e z F u n d a c j j e sgt i m n a z j u m n r 1. G d a Ø s c y u c z n i o w i e n a t o m i a s t b d m i e l i d z i a ł a l n o e d u k a c y j n a n a k a d y m e t a p i e r o z w o j u nc iz eł bo a- w e m m o l i w o n a u k i w p r o w a d z o n e j p r z e z F u n d a c j w i e k a. D l a d z i e c i n a j m ł o d s z y c h r e a l i z u j e t e n c e l S pz ok po rl ze e z P o d s t a w o w e j n a M i a ł k i m S z l a k u. p r o w a d z e n i e p r z e d s z k o l i i p u n k t ó w p r z e d s z k o l n y c h. IFnu- n d a c j a F a m i l i j n y P o z n a Ø, p a m i t a j c j a k w a n a t e n s y w n o d z i a ł a Ø w t y m z a k r e s i e b y ł a r e a k c j n a j se as mt o -a k t y w n o z a w o d o w a w y c i u k a d e g o c z ł o w i e k a, d z i e l n i e z d i a g n o z ao nw y w r o k u p r o b l e m b r a k u m i e j sr c e a l i z u j e o d r o k u p r o j e k t y s z k o l e n i o w e o r a z a k t y - d l a d z i e c i w w i e k u p r z e d s z k o l n y m, k t ó r y p o d y k t o w a n y w i bz ya ł c y j n e, d o fn a n s o w y w a n e z E u r o p e j s k i e g o F u n d u s z u 7

8 S p o ł e c z n e g o. W r a m a c h z r e a l i z o w a n y c h p r o j e k t ó w ( t a -W i e l o l e t n i e d o w i a d c z e n i e F u n d a c j i w d z i a ł a n i a c h n a k i c h j a k m. i n. : N a u k a i p r a c a i n w e s t y c j w s i e b i re z e c z d wb iu e d o w y s p o ł e c z e Ø s t w a o b y w a t e l s k i e g o z a o w o c o - e d y c j e, P o d n i e s w o j e k w akl ai cf j e b d k o n k u r e n c y jw -a ł o w r o k u, k i e d y t o F u n d a c j a p o z y s k a ł a p o n a d n a n a r y n k u p r a c y, N o w e p e r s p e k t y w y d l a k o b i e t 34, 5 5 +, m i l i o n a z ł o t y c h z e r o d k ó w E u r o p e j s k i e g o F u n d u - W y s z e k w a l i fk a c j e s z a n s d l a C i e b i e ) F u n d a c j a p os mz ou - S p o ł e c z n e g o n a r e a l i z a c j p r o j e k t u S i e B i u r P o r a d g ł a o s o b o m u z y s k a w y s z e k w a kl ai cf j e z a w o d o w e, P r a w n y c h i I n f o r m a c j i O b y w a t e l s k i e j. W r a m a c h t e g o a t y m s a m y m z w i k s z y i c h s z a n s e n a r y n k u p r a c y p. r ozje e k t u o p r a c o w a n o m o d e l w i a d c z e n i a b e z p ł a t n y c h w s p a r c i a w p o s t a c i k u r s ó w z a w o d o w y c h, p r a k t y k i s tp a o r ay, d p r a w n y c h i i n f o r m a c j i o b y w a t e l s k i e j, k t ó r y w d r o - a t a k e w a r s z t a t ó w m o t y w a c y j n y c h, w a r s z t a t ó w m n e -o n o, t w o r z c c z t e r y B i u r a P o r a d P r a w n y c h i I n f o r m a c j i m o t e c h n i k, d o r a d z t w a z a w o d o w e g o g r u p o w e g o i i n - O b y w a t e l s k i e j : w P o z n a n i u, P i l e, K o n i n i e o r a z L e s z n i e. d y w i d u a l n e g o c z y t r e n i n g u u m i e j t n o c i s p o ł e c z n yr co h z p o c z ł y o n e s w o j d z i a ł a l n o w k w i e t n i u r o k u. k o r z y s t a ł y k o b i e t y p o z o s t a j c e b e z z a t r u d n i e n i a, w Rtoycm z n e d o w i a d c z e n i e S i e c i B i u r P o r a d P r a w n y c h i I n - w w i e k u i k o b i e t y z t e r e n ó w w i e j s k i c h o r a z m ł of do zr im e a c j i O b y w a t e l s k i e j p o t w i e r d z a o g r o m n e z a p o t r z e - z a g r o o n a w y k l u c z e n i e m s p o ł e c z n y m. N a r e a l i z a c j tb yo cw h a n i e s p o ł e c z n e n a b e z p ł a t n p o m o c p r a w n. P r z e z p r o j e k t ó w F u n d a c j a p o z y s k a ł a o k o ł o 4, 6 m i l i o n a z ło kt ry ec s h 1 2 m i e s i c y z u s ł u g B i u r s k o r z y s t a ł o 7, 5 t y s i c a z E u r o p e j s k i e g o F u n d u s z u S p o ł e c z n e g o. o s ó b. U d z i e l o n o p o n a d 1 0 t y s i c y p o r a d p r a w n y c h i p o - F a m i l i j n y P o z n a Ø o d p o c z t k ó w s w o j e j d z i a ł a l n ro a d c i z z a k r e s u i n f o r m a c j i o b y w a t e l s k i e j. p o d e j m u j e t a k e i n i c j a t y w y n a r z e c z z m n i e j s z e n i a ngi łeó-w n y m c e l e m d z i a ł a l n o c i B i u r P o r a d P r a w n y c h i I n - r ó w n o c i i m a r g i n a l i z a c j i s p o ł e c z n e j, s p o w o d o w af no er j m a c j i O b y w a t e l s k i e j j e s t z a p e w n i e n i e d o s t p u d o f a - n i e r ó w n y m d o s t p e m d o i n f o r m a c j i, p r o w a d z c r ó c-h o w e j, p r o f e s j o n a l n e j p o m o c y p r a w n e j o s o b o m, k t ó r e z e n o r o d n e f o r m y b e z p ł a t n e g o p o r a d n i c t w a. D z i a ł a l n o w z g l d ó w f n a n s o w y c h n i e m a j m o l i w o c i s k o r z y s t a n i a w t y m z a k r e s i e p r z e j a w i a s i m. i n. p o p r z e z p r o w az d zp oł -a t n y c h u s ł u g k a n c e l a r i i p r a w n y c h. I d e b e z p ł a t n e g o n y o d r o k u P u n k t I n f o r m a c y j n o - K o n s u l t a c y j n y p od rl a d n i c t w a j e s t s t w o r z e n i e m o l i w o c i z d o b y c i a w i e d z y O f a r P r z e m o c y, o f e r u j c y p o m o c i n f o r m a c y j n, p s ync a h o t- e m a t o b o w i z u j c e g o p r a w a w i e d z y, k t ó r a p o z w a - l o g i c z n i p r a w n o s o b o m z n a j d u j c y m s i w t r u dln a e j n a a k t y w n e r a d z e n i e s o b i e z t r u d n o c i a m i y c i o w y m i. s y t u a c j i y c i o w e j s z c z e g ó l n i e cb je en ne tf o m d o t k n i - W k a d y m z b i u r z a t r u d n i e n i d o r a d c y o b y w a t e l s c y t y m p r o b l e m e m p r z e m o c y w r o d z i n i e. O d r o k u i, d o r a d c y p r a w n i p o m a g a j w r o z w i z y w a n i u p r o b l e - w e w s p ó ł p r a c y z O k r g o w R a d A d w o k a c k, F u n d a c j a m ó w, o f e r u j c b a r d z o s z e r o k i z a k r e s p o r a d n i c t w a. O b e j - p r o w a d z i ł a P u n k t P o r a d P r a w n y c h, a r o k p ó n i e j z a mc uz j łe a o n o : p r a w o c y w i l n e, w t y m p o s t p o w a n i e c y w i l n e ; t a k e u d z i e l a p o r a d o b y w a t e l s k i c h w r a m a c h B i u r a p rpa ow -o k a r n e, w t y m p o s t p o w a n i e k a r n e ; p r a w o a d m i n i - r a d O b y w a t e l s k i c h. W r o k u r o z s z e r z y ł a d z i a ł as lt nr o a c y j n e, w t y m p o s t p o w a n i e a d m i n i s t r a c y j n e ; p r a w o p o r a d n i c z o T e r a p i d l a a Or f P r z e m o c y D o m o w e j, P u n k t r o d z i n n e ; p r a w o p r a c y ; p r a w o s p a d k o w e ; p r a w o s p ó ł e k W s p a r c i a d l a R o d z i n, Te l e f o n Z a u f a n i a d l a S e n i o r ó w h aonrdalz o w y c h ; p r a w o s p ó ł d z i e l c z e ; p r a w o p o m o c y s p o - C e n t r u m P r o m o c j i Z d r o w i a. ł e c z n e j i p r a w o u b e z p i e c z e Ø s p o ł e c z n y c h. N a t o m i a s t i n - 8

9 f o r m a c j e o b y w a t e l s k i e m o g d o t y c z y t a k i c h z a g a d n id e o Ø, w i a d c z e Ø K l i e n t a, u m i e j t n o c i a m i b u d o w a n i a r e l a c j i j a k : f n a n s e, n i e r u c h o m o c i, w i a d c z e n i a s o c j a l n e w, z aujbeemzn-e g o z a u f a n i a, d o c i e k l i w e g o d e n i a d o u s t a l e - p i e c z e n i a s p o ł e c z n e, z a t r u d n i e n i e i b e z r o b o c i e, rno id a z i ns a t, a n u f a k t y c z n e g o z a i s t n i a ł e g o p r o b l e m u, a t a k e c u d z o z i e m c y, r e p a t r i a n c i, u c h o d c y, l e c z e n i e i zo dp oi le nk o a c i ł c z e n i a w s p a r c i a p s y c h o l o g i c z n e g o z o b i e k - m e d y c z n a, n i e p e ł n o s p r a w n o, o b y w a t e l a i n s t y t u ct jy a w, n o c e n s y t u a c j i K l i e n t a. K o m p e t e n c j e p e r s o n e l u s p a d k i, s p r a w y k o n s u m e n c k i e, s t o s u n k i m i d z y l u d z zk ai ae n, g a o w a n e g o d o w i a d c z e n i a u s ł u g p o r a d n i c z y c h w ł a s n o, p o z b a w i e n i e w o l n o c i. s s y s t e m a t y c z n i e d o s k o n a l o n e i e w a l u o w a n e w r a m a c h F o r m y w i a d c z o n e j p o m o c y d o s t o s o w y w a n e s i n d y -w a r s z t a t ó w o p a r t y c h n a a u t o r s k i c h p r o g r a m a c h s z k o l e - w i d u a l n i e d o p o t r z e b k a d e g o K l i e n t a i j e g o p r o b nl ie mo wu. y c h. M o e t o b y n a p r z y k ł a d : i n f o r m a c j a u s t n a o m o l i w ywcsh z e l k i e i n f o r m a c j e i p o r a d y u d z i e l a n e s w e d ł u g s p o s o b a c h p o s t p o w a n i a w o p i s a n y m p r z e z K l i e n t a s ot ka r- e l o n y c h s t a n d a r d ó w s b e z p ł a t n e, p o u f n e, b e z - n i e f a k t y c z n y m s p r a w y z p o w o ł a n i e m s i n a p o d s t asw t r o n n e, r z e t e l n e, a k t u a l n e o r a z p r o f e s j o n a l n e. B a r d z o p r a w n ; w y j a n i e n i e p r z e p i s ó w p r a w n y c h m a j c y c h zw aa - n y m s t a n d a r d e m w u d z i e l a n i u w s p a r c i a K l i e n t o m s t o s o w a n i e w s y t u a c j i K l i e n t a ; w y j a n i e n i e t r y b ó w Bpi ou sr t P- o r a d P r a w n y c h i I n f o r m a c j i O b y w a t e l s k i e j j e s t p o w a n i a ; w y j a n i e n i e p o t e n c j a l n y c h k o n s e k w e n c j i tdalk a e z a c h c a n i e K l i e n t ó w d o s a m o d z i e l n o c i. D o r a d c y k a d e g o z m o l i w y c h s p o s o b ó w r o z w i z a n i a p r o b l e m u o b y w a t e l s c y i d o r a d c y p r a w n i d d o t e g o, a b y K l i e n c i K l i e n t a ; w s k a z a n i e i n s t y t u c j i w ł a c i w y c h d o z a ł aw ti wa id eo -m i e i s a m o d z i e l n i e d o k o n y w a l i w y b o r u s p o s o b u n i a s p r a w y l u b i n f o r m a c j a o o r g a n i z a c j a c h s p o ł e c zr no yz cw h i z a n i a z a i s t n i a ł e g o p r o b l e m u ; m o t y w u j K l i e n t ó w i c h a r y t a t y w n y c h, k t ó r e m o g p o m ó c K l i e n t o w i w sdp o -m o l i w i e n a j s z e r s z e j a k t y w n o c i w r o z w i z a n i u s w o j e j s ó b s p e c j a l i s t y c z n y. N i e r z a d k o p o m o c p o l e g a r ó w nt ir e u d n e j s y t u a c j i o r a z m o b i l i z u j d o p o z n a n i a i z r o z u m i e - n a w r c z e n i u p o w s z e c h n i e d o s t p n y c h f o r m u l a r z y p no i- a p r z e p i s ó w p r a w n y c h d o t y c z c y c h d a n e j s p r a w y. z w ó w, w z o r ó w p i s m p r o c e s o w y c h o r a z i n n y c h m a t e r i a - P o w y s z e c e l e, j a k r ó w n i e c h p o s z e r z e n i a d o s t - ł ó w. W m i a r p o t r z e b p r a w n i c y m o g o p r a c o w a o p i n pi u d o w i e d z y i i n f o r m a c j i, d z i k i k t ó r y m K l i e n t m o e p r a w n, p o m ó c w p r z y g o t o w a n i u p i s m a p r o c e s o w e g o s a m o d z i e l n i e p o d e j m o w a d z i a ł a n i a p r a w n e, p r z y w i e - l u b i n n y c h p i s m, u m ó w, w n i o s k ó w c z y p r z y w y p e ł n i a cn ai łu y o p r a c o w a n i u n i n i e j s z e g o p o r a d Zn ia nk ia m z a p y t a s z f o r m u l a r z y u r z d o w y c h. p r a w n i k a Te n z b i ó r n a j c z c i e j r o z p a t r y w a n y c h s p r a w B a r d z o w a n y m e l e m e n t e m u d z i e l a n e j p o m o c y j e s t w B i u r a c h P o r a d P r a w n y c h i I n f o r m a c j i O b y w a t e l s k i e j z o - w s p a r c i e p s y c h o l o g i c z n e, k t ó r e g o K l i e n t m o e o c z e k si tw a ł p r z y g o t o w a n y z n a d z i e j, e p r z y c z y n i s i d o p o g ł - o d d o r a d c ó w z a a n g a o w a n y c h p r z y r e a l i z a c j i p r o j e kb ti eu. n i a w i a d o m o c i p r a w n e j, u m o l i w i a j c e j k o r z y s t a n i e D o r a d c y p r a w n i o p r ó c z m e r y t o r y c z n e g o i m e t o d o l oz - p r a w p r z y s ł u g u j c y c h o b y w a t e l o m. g i c z n e g o p r z y g o t o w a n i a d o w i a d c z e n i a p r o f e s j o n a l n e j p o m o c y p r a w n e j, w y k a z u j s i r ó w n i e a d e k w a t n y m i D o r o t a S z a f k o, M a t e u s z K r a j e w s k i u m i e j t n o c i a m i k o m u n i k a c y j n y m i, p r z e d e w s z y s t k i m k o o r d y n a t o r z y p r o j e k t u u m i e j t n o c i a m i w y s ł u c h a n i a n i e r z a d k o d r a m a t y c z n y c h S i e B i u r P o r a d P r a w n y c h i I n f o r m a c j i O b y w a t e l s k i e j 9

10 10

11 W s t p O d d a j c P a Ø s t w u d o r k n i n i e j s z p u b l i k a c j l i c z yjm ey s, t e m y w i a d o m i, e w i z y t a u p r a w n i k a, w y j a n i e - e u d a n a m s i p o d z i e l i d o w i a d c z e n i e m w t y p o w ync ih e s y t u a c j i k l i e n t a i p o d j c i e p r z e z n i e g o s a m o d z i e l n y c h s p r a w a c h, z k t ó r y m i s p o t y k a m y s i n a c o d z i e Ø, u dkzrioeklóaw - p r a w n y c h n i e z a w s z e w y s t a r c z a j d o z r o z u m i e - j c b e z p ł a t n e j p o m o c y p r a w n e j. S t d t e z n a c z n cn z i a s y t u a c j i, w k t ó r e j s i z n a l a z ł. W t e d y w ł a n i e k l i e n t o p r a c o w a n i a s t a n o w i p r o b l e m a t y k a : c y w i l n a, r o d z i nc nz a, s t o p o s z u k u j e d o d a t k o w y c h r ó d e ł i o p r a c o w a Ø, k t ó - l o k a t o r s k a, s o c j a l n a, p r a c o w n i c z a i e m e r y t a l n o - r erne t obw ya ł, y b y u z u p e ł n i e n i e m j e g o w i e d z y p r a w n e j. W a l o r e m d o t y c z c a w z n a c z n e j m i e r z e o s ó b, k t ó r y m t r u d n i e j o p jr ea sc t o w a n i a Z a n i m z a p y t a s z p r a w n i k a j e s t f a k t, e p o z w o l i s o b i e n a k o r z y s t a n i e z u s ł u g p ł a t n e g o preełd naog -o w a l i j e p r a k t y c y o s o b y, k t ó r e n a c o d z i e Ø w y s t - m o c n i k a. p u j p r z e d s d a m i, o r g a n a m i a d m i n i s t r a c j i p u b l i c z n e j, N i e z a k ł a d a m y, e z w i z ł e o p r a c o w a n i e t e m a t u np oe g- o c j u j z b a n k a m i, d e w e l o p e r a m i i p r a c o d a w c a m i. z w o l i p r z y g o t o w a s i s a m o d z i e l n i e d o p r o w a d z e np io a r a d n i k j e s t w i c p e w n y m z b i o r o w y m d o w i a d c z e n i e m s p r a w y s d o w e j l u b r o z s t r z y g n i c i a s p r a w y w u r z dj ze ig e o. a u t o r ó w. L i c z y m y, e n i n i e j s z a p u b l i k a c j a b d z i e R e d a g u j c p r e z e n t o w a n P a Ø s t w u p u b l i k a c j s t a r akloil-e j n y m w k ł a d e m o r g a n i z a c j i p o z a r z d o w y c h w r o z w ó j m y s i j e d n a k n a d a j e j c h a r a k t e r m o l i w i e p r a k to yb cs z na y r u p o m o c y p r a w n e j i z a b e z p i e c z e n i e p r a w p o d m i o - i p r z e j r z y s t y. Z a w a r l i m y w n i e j t a k e w s k a z ó w k i jtaok w ypcr h z yo-b y w a t e l i. g o t o w a p i s m o p r o c e s o w e, g d z i e m o n a z n a l e w i c e j i n f o r m a c j i, c z y t e k t ó r e o r z e c z e n i a S d u N a j w y s z e g o G r z e g o r z I l n i c k i m o g m i e z a s t o s o w a n i e w P a Ø s t w a s p r a w i e. 11

12 12

13 Z A G A D N I E N I A Z W I Z A N E Z P R A W E M C Y W I L N Y M 13

14 1 P o d z i a ł m a j t k u J a k d o k o n a p o d z i a ł u m a j t k u w s p ó l n e g o m a ł o n k ó w p o r o z w o d z i e? O p i s p r z y p a d k u : P a n i E d y t a r o z w i o d ł a s i w r o k ou s zi e g n k o n s e n s u s u. W t a k i m p r z y p a d k u n i e p o z o s t a j e s w o i m m e m p a n e m M a r k i e m. D o t e j p o r y n i e d o k o n ai -n n a d r o g a j a k w y s t p i e n i e d o s d u z w n i o s k i e m o p o - l i p o d z i a ł u m a j t k u. W s k ł a d m a j t k u w s p ó l n e g o w c hdozd izai ł m a j t k u w s p ó l n e g o. m i e s z k a n i e w ł a s n o c i o w e i s a m o c h ó d m a r k i A u d i. M i e s zw - p i e r w s z e j c z c i t a k i e g o w n i o s k u n a l e y w y s z c z e - k a n i e j e s t n i e w i e l k i e, s k ł a d a s i z d w ó c h p o k o i, a g ój le ng i o w as rk -ł a d n i k i m a j t k u w s p ó l n e g o b y ł y c h m a ł o n k ó w. t o j e s t w y c e n i a n a n a z ł. O b e c n a w a r t o Nsa alme o -y p r z y t y m p a m i t a, e w s k ł a d m a j t k u w s p ó l n e - c h o d u t o z ł o d r o z w o d u j e d z i n i m p a n M ga o r e k w. c h o d z w s z y s t k i e r z e c z y n a b y t e p r z e z m a ł o n k ó w w t r a k c i e t r w a n i a m a ł e Ø s t w a. W o b e c p o w y s z e g o d o W n i o s k i p r a w n e : P a n i E d y t a i p a n M a r e k m a j d w si ke ł a d n i k ó w m a j t k u w s p ó l n e g o n i e w c h o d z r z e c z y, k t ó - m o l i w o c i d o k o n a n i a p o d z i a ł u m a j t k u. J e e l i dro e j d s t r o n y n a b y ł y p r z e d z a w a r c i e m z w i z k u m a ł e Ø s k i e g o d o p o r o z u m i e n i e w s p r a w i e p o d z i a ł u m a j t k u, m a j o dr o a z t e, k t ó r e n a b y ł y p o j e g o u s t a n i u. P o n a d t o p r a w o w y b o r u d o d a t k o w o d w i e d r o g i. P o p i e r w s z e m o g u d a p r z e w i d u j e w y j t k i o d t e j r e g u ł y. W y s z c z e g ó l n i o n e z o - s i d o n o t a r i u s z a i t a m d o k o n a p o d z i a ł u. G d y b y w s st ka ł ay d s y t u a c j e, w k t ó r y c h n i e k t ó r e s k ł a d n i k i m a j t k u n i e m a j t k u n i e w c h o d z i ł a n i e r u c h o m o s t r o n y n i e wmcuh-o d z d o m a j t k u w s p ó l n e g o p o m i m o f a k t u, i z o s t a - s i a ł y b y n a w e t z a c h o w a f o r m y a k t u n o t a r i a l n e g o. D rł uy g n a b y t e p r z e z j e d n e g o z m a ł o n k ó w w c z a s i e t r w a n i a o p c j j e s t z ł o e n i e w s d z i e w n i o s k u o z g o d n y p omdazł i ae ł Ø s t w a, n p. : m a j t k u. N a l e y p a m i t a, i u g o d a z a w a r t a p r z e d Î n o t a p - r z e d m i o t y o s o b i s t e g o u y t k u, r i u s z e m m a t a k a s a m m o c p r a w n j a k w y r o k s d u d o - k o n u j c y p o d z i a ł u. Î o d s z k o d o w a n i a u z y s k a n e z a w y r z d z o n s z k o d c i e - P a n i E d y t a p r ó b o w a ł a p o r o z u m i e s i z p a n e m M a r - l e s n o r a z z a d o u c z y n i e n i a, k i e m c o d o s p o s o b u p o d z i a ł u m a j t k u. O d r o z w o Îd u p r z e d m i o t y u z y s k a n e t y t u ł e m d a r o w i z n y, l e g a t u, m i n ł y j u j e d n a k d w a l a t a i w d a l s z y m c i g u n i e m o g d z i e d z i c z e n i a, 14

15 Î p r a w a n i e z b y w a l n e, n a p ó ł ". J e d n a k e z w a n y c h p o w o d ó w k a d y z m a ł - Î n a g r o d y z a i n d y w i d u a l n e o s i g n i c i a, o n k ó w m o e d a, a b y u s t a l e n i e u d z i a ł ó w w m a j t k u Î p r a w a i n d y w i d u a l n e, j a k n p. p r a w o a u t o r s k i e. w s p ó l n y m n a s t p i ł o z u w z g l d n i e n i e m s t o p n i a, w k t ó - r y m k a d y z n i c h p r z y c z y n i ł s i d o p o w s t a n i a t e g o m a - j t k u ( a r t. 4 3 K o d e k s u r o d z i n n e g o i o p i e k u Ø c z e g o ). P r z y W d a l s z e j c z c i w n i o s k u z a w i e r a m y p r o p o z y c j e p o - o c e n i e, w j a k i m s t o p n i u k a d y z m a ł o n k ó w p r z y c z y n i ł d z i a ł u m a j t k u. J a k o e p a n M a r e k n i e z g a d z a s i z p r o - s i d o p o w s t a n i a m a j t k u w s p ó l n e g o, u w z g l d n i a s i p o z y c j p a n i E d y t y, t o t a w e w n i o s k u p r z e d s t a w i a s w o j t a k e n a k ł a d o s o b i s t e j p r a c y p r z y w y c h o w a n i u d z i e c i p r o p o z y c j p o d z i a ł u m a j t k u. i w e w s p ó l n y m g o s p o d a r s t w i e d o m o w y m. W p r a k t y c e w y r ó n i a m y t r z y s p o s o b y d o k o n a n i a p o - S k ł a d i w a r t o m a j t k u u l e g a j c e g o p o d z i a ł o w i u s t a l a d z i a ł u : s d. S k ł a d m a j t k u u s t a l a s i w e d ł u g s t a n u n a d z i e Ø u s t a - Î p o d z i a ł fz y c z n y n a j c z c i e j s t o s o w a n y j e s t w n ó i w a - w s p ó l n o c i m a j t k o w e j, z a j e g o w a r t o w e d ł u g c e n c z a s, g d y d o p o d z i a ł u w c h o d z w y ł c z n i e r u c h o m r o y - n k o w y c h z d a t y p o d z i a ł u. D o w n i o s k u n a l e y w ó w c z a s c i a l b o j e s t w i c e j n i j e d n a n i e r u c h o m o, l u d b o ł g d c y z y z d o w o d y p r a w a w ł a s n o c i j e s t t o s z c z e g ó l n i e j e d n e j n i e r u c h o m o c i d a s i w y d z i e l i d w i e o d r w a b n n e e p r z y n i e r u c h o m o c i a c h ( n a l e y w ó w c z a s d o ł c z y c z c i, n p. p o d z i a ł d o m u n a t z w. g ó r i d ó ł, o d p i s k s i g i w i e c z y s t e j ). N a l e y t a k e p r z e d s t a w i d o k u - Î p r z y z n a n i e p r a w a w ł a s n o c i j e d n e j z e s t r o n z jm e dn nt o -p o t w i e r d z a j c y u s t a n i e w s p ó l n o c i m a j t k o w e j n p. c z e s n y m o b o w i z k i e m s p ł a t y n a r z e c z d r u g i e g o m wa ył r- o k r o z w o d o w y, s e p a r a c y j n y c z y t e z w y r o k z n o s z c y o n k a. W w y n i k u t a k i e g o p o d z i a ł u j e d y n y m w ł a c iwcsi peó-l n o m a j t k o w. l e m s k ł a d n i k ó w m a j t k u z o s t a j e j e d e n z m a ł o n k ó w. O p ł a t a s d o w a z a w n i o s e k o p o d z i a ł m a j t k u p o Z o b o w i z a n y j e s t o n j e d n a k z a p ł a c i d r u g i e m u s u m s t a n i u w s p ó l n o c i m a ł e Ø s k i e j w y n o s i z ł. J e e l i o d p o w i a d a j c a u d z i a ł o w i t e g o m a ł o n k a w m a j t kwu n. i o s e k z a w i e r a z g o d n y p r o j e k t p o d z i a ł u m a j t k u, p o - Î s p r z e d a m a j t k u i p o d z i a ł s u m y u z y s k a n e j m i bdize y r a s i o p ł a t z n a c z n i e n i s z : z ł. O p ł a t a j e s t s t a ł a b y ł y c h m a ł o n k ó w. Te n s p o s ó b j e s t n a j b a r d z i e j ri a dnyi- e z a l e y o d w a r t o c i m a j t k u w s p ó l n e g o. N a t o m i a s t k a l n y, a l e c z a s a m i j e d y n y m o l i w y, z w ł a s z c z a ww y nsa yg -r o d z e n i e n o t a r i u s z a l i c z o n e j e s t o d o g ó l n e j w a r t o - t u a c j i, g d y a d n e z m a ł o n k ó w n i e m a z d o l n o c i c i d o d z i e l o n e g o m a j t k u, n i e m o e b y j e d n a k w i k s z e n i s p ł a c e n i a d r u g i e g o z m a ł o n k ó w. w y n i k a t o z e s t a w e k o p ł a t, k t ó r e u n o r m o w a n e s u r z - d o w o. C o d o z a s a d y m a ł o n k o w i e m a j r ó w n y u d z i a ł w m a - j t k u w s p ó l n y m. P o w i n n i p o d z i e l i s i n i m z a t e m p ó ł B a r b a r a P r z e w o n i a k 15

16 2 M a ł o l e t n i s p a d k o b i e r c a K i e d y m ó w i m y o m a ł o l e t n i m s p a d k o b i e r c y? J a k i e s k o n s e k w e n c j e p r a w n e s p a d k o b r a n i a p r z e z m a ł o l e t n i e g o? O p i s p r z y p a d k u : P a n i A n n a m a l e t n i s i o s t r nai l e j s z y c h s p r a w a c h d o t y c z c y c h o s o b y l u b m a j t k u o r a z m a t k p a n i N i n i o j c a p a n a J a n a. O j c di ze ic e cj ka a n p o w i n n i j e w y s ł u c h a, j e d n a k e w i n n i p r z y t y m n a g l e u m a r ł. W y j a n i e n i a w y m a g a k w e s t i a d z i e d z i c z eu nw iz a g l d n i a j e g o r o z w ó j u m y s ł o w y, s t a n z d r o w i a i s t o - p r z e z d w u n a s t o l e t n i A l. p i e Ø d o j r z a ł o c i o r a z w m i a r m o l i w o c i r o z s d n e y - c z e n i a. W n i o s k i p r a w n e : R o z p o c z y n a j c o m ó w i e n i e z a g a d n i e - Z g o d n i e z a r t K o d e k s u c y w i l n e g o ( k c ), s p a d k o - n i a n a l e y p r z e d e w s z y s t k i m u s t a l i, k o g o u w a a bs i e r cza a m o e p r z y j s p a d e k b e z o g r a n i c z e n i a o d p o w i e - m a ł o l e t n i e g o. W r o z u m i e n i u p o l s k i e g o p r a w a c y w i l n ed gz o i a l n o c i z a d ł u g i ( p r z y j c i e p r o s t e ) l u b p r z y j s p a d e k m a ł o l e t n i t o o s o b a, k t ó r a n i e u k o Ø c z y ł a 1 8 l a t i nz i e o gz ra aw na ir c- z e n i e m t e j o d p o w i e d z i a l n o c i ( p r z y j c i e z d o - ł a m a ł e Ø s t w a ( k o b i e t a ). M a ł o l e t n i a k o b i e t a p r z e z b zr ao wd az ir e- j s t w e m i n w e n t a r z a ) a l b o s p a d e k o d r z u c i. O w i a d - c i e m a ł e Ø s t w a u z y s k u j e b o w i e m p e ł n o l e t n i o. c z e n i e o t y m, c z y p r z y j m u j e s i s p a d e k z d o b r o d z i e j - W o m a w i a n y m p r z y k ł a d z i e s p a d k o b i e r c a m i u s t a w o -s t w e m i n w e n t a r z a a l b o c z y s i g o o d r z u c a m o n a z ł o y w y m i p a n a J a n a b d : o n a N i n a o r a z c ó r k i A n n a i w Atl ea r. m i n i e s z e c i u m i e s i c y o d d n i a m i e r c i s p a d k o - P o n i e w a A l a, b d c a j e d n y m z e s p a d k o b i e r c ó w, mda a w c y ( a r t p a r. 1 k c ). S k ł a d a s i j e p r z e d n o t a r i u - z a l e d w i e 1 2 l a t, z a t e m n i e p o s i a d a z d o l n o c i d o s zc ez m y n l- u b w s d z i e. P o s i e d z e n i e s d u, n a k t ó r y m z o s t a - n o c i p r a w n y c h. O z n a c z a t o, e w s z e l k i e d e c y z j e n i e o d p- r z y j t e t a k i e o w i a d c z e n i e, m u s i s i o d b y w c i g u n o n i e s p a d k u p o d e j m u j e w j e j i m i e n i u p r z e d s t a6 w im- i e s i c y o d c h w i l i z g o n u s p a d k o d a w c y. O d r z u c e n i e c i e l u s t a w o w y w t y m w y p a d k u m a t k a, k t ó r a s p r a ws up -a d k u p o w o d u j e b r a k o d p o w i e d z i a l n o c i s p a d k o b i e r - j c n a d c ó r k w ł a d z r o d z i c i e l s k, w i n n a m. i n. c wy y kzoa - p o z o s t a w i o n e p r z e z s p a d k o d a w c j a k i e k o l w i e k n y w a p i e c z n a d j e j o s o b i m a j t k i e m. W m y l a zr ot b. o w9 i 5 z a n i a. O s o b a, k t ó r a o d r z u c i ł a s p a d e k n i c w t e d y 4 K o d e k s u r o d z i n n e g o i o p i e k u Ø c z e g o r o d z i c e ( w nti ye m d z i e d z i c z y o r a z n i e o d p o w i a d a z a d ł u g i. T r a k t o w a n a p r z y p a d k u m a t k a ) p r z e d p o w z i c i e m d e c y z j i w w a j e- s t t a k, j a k b y z m a r ł a p r z e d s p a d k o d a w c ( a r t k c ). 16

17 W j e j m i e j s c e w c h o d z n a t o m i a s t d z i e c i i w n u k i. ÎM o g o z n a c z e n i e w n i o s k o d a w c y ( i m i, n a z w i s k o, a d r e s r o - o n e z k o l e i p r z y j t e n s p a d e k a l b o g o o d r z u c i. d z i c ó w d z i e c k a ), C o i s t o t n e, g d y s p a d k o b i e r c j e s t o s o b a n i e m aî j c a o z n a c z e n i e u c z e s t n i k a p o s t p o w a n i a ( i m i, n a z w i - p e ł n e j z d o l n o c i d o c z y n n o c i p r a w n y c h ( a r t. 1 1 k c ), sb kr o a, k a d r e s m a ł o l e t n i e g o d z i e c k a ), o w i a d c z e n i a w t e r m i n i e s z e c i u m i e s i c y j e s t Î w t e d t y y t u ł w n i o s k u : W n i o s e k o z e z w o l e n i e n a d o k o n a n i e j e d n o z n a c z n y z p r z y j c i e m s p a d k u z d o b r o d z i e j s t w e m c z y n n o c i p r z e k r a c z a j c e j z a k r e s z w y k ł e g o z a r z d u i n w e n t a r z a. M a ł o l e t n i e d z i e c k o n i e p r z e j m i e d ł u g ó w m a j t k i e m d z i e c k a m a ł o l e t n i e g o, o s o b y z m a r ł e j, j e e l i w j e g o i m i e n i u o w i a d c z e n i e o d - Î o k r e l e n i e w e w n i o s k u t e g o, o c o w n o s i m y, r z u c e n i u s p a d k u z ł o r o d z i c e. W c z e n i e j m u s z u z y - s k a n a t o z e z w o l e n i e s d u r o d z i n n e g o. O d r z u c e Î n i e u z a s a d n i e n i e w n i o s k u, c z y l i o p i s a n i e c z y n n o c i s p a d k u j e s t t o c z y n n o, k t ó r a p r z e k r a c z a z a k r e s z w p y r - a w n e j, k t ó r e j w n i o s e k d o t y c z y o r a z w s k a z a n i e k ł e g o z a r z d u m a j t k i e m m a ł o l e t n i e g o d z i e c k a, k t ó r e p o w o d ó w, d l a k t ó r y c h w y r a e n i e p r z e z s d z g o d y n a o d r z u c e n i e s p a d k u p o z m a r ł e j o s o b i e w i m i e n i u p o z o s t a j e p o d w ł a d z r o d z i c i e l s k ( a r t K o d e k s u r o d z i n n e g o i o p i e k u Ø c z e g o ). W r a z i e b r a k u z e z w o l e n i a d z i e c k a m a ł o l e t n i e g o j e s t k o n i e c z n e, n o t a r i u s z a n i s d n i e p r z y j m i e p o w y s z e g o o w i a dî c z e -w ł a s n o r c z n y p o d p i s w n i o s k o d a w c y / w n i o s k o d a w - n i a w s p r a w i e o d r z u c e n i a s p a d k u. W n i o s e k o z e z w o l e n i e c ó w, n a o d r z u c e n i e s p a d k u w i m i e n i u m a ł o l e t n i e g o p o w i nîi e n z a ł c z n i k i ( o d p i s w n i o s k u, s k r ó c o n y o d p i s a k t u u r o - z a w i e r a : d z e n i a m a ł o l e t n i e g o d z i e c k a, s k r ó c o n y o d p i s a k t u Î m i e j s c o w o i d a t, z g o n u o s o b y z m a r ł e j, k o p i e w e z w a Ø d o z a p ł a t y k i e - r o w a n y c h d o o s o b y z m a r ł e j ). Î a d r e s s d u r e j o n o w e g o ( w y d z i a ł r o d z i n n y i n i e l e t - n i c h ) w e d ł u g m i e j s c a z a m i e s z k a n i a d z i e c k a, A g n i e s z k a B a r a Ø s k a 17

18 3 Te s t a m e n t o w e n a b y c i e s p a d k u O k o l i c z n o c i n a b y c i a s p a d k u n a p o d s t a w i e t e s t a m e n t u. E l e m e n t y t e s t a m e n t u O p i s p r z y p a d k u : P a n J a n m a b r a t a P a w ł a o r a z s i o s tc r z y l i o s o b a p e ł n o l e t n i a n i e o g r a n i c z o n a s d o w n i e c o d o O l. O j c i e c p a n a J a n a, p a n a P a w ł a i p a n i O l i w t e s tz ad mo el n co i e c i p r a w n e j. Te s t a m e n t n a l e y s p o r z d z i o s o b i - z a p i s a ł c a ł y s w ó j m a j t e k c ó r c e O l i. A r t y k u ł o m a w ica i e p, r on-i e m o n a g o s p o r z d z i p r z e z p r z e d s t a w i c i e l a c z y b l e m, c z y w t a k i e j s y t u a c j i P a w e ł i J a n t a k e d zpieeł dnzoimco z c n. i k a ( a r t k c ). Te s t a m e n t m o n a s p o r z d z i j e d y n i e w o k r e l o n e j p r z e z p r a w o f o r m i e w a r t o t u d o - W n i o s k i p r a w n e : P o w o ł a n i e d o s p a d k u c z y l i p r z e k a zd a -, e n i e w a n y b d z i e t e s t a m e n t w p o s t a c i w y d r u k u n i e w s p a d k u m a j t k u a l b o s p a d k o b r a n i e, w y n i k a z z u s kt oa m- p u t e r a p o d p i s a n e g o p r z e z s p a d k o d a w c. w y a l b o z t e s t a m e n t u. Z a r t K o d e k s u c y w i l n e g o K( ok dc e) k s c y w i l n y p r z e w i d u j e n a s t p u j c e r o d z a j e t e s t a - w y n i k a, e p i e r w s z e Ø s t w o m a t e s t a m e n t, c o o z n a c z a m, e n te ó w : d z i e d z i c z e n i e u s t a w o w e c o d o c a ł o c i s p a d k u n a s t p u j e 1 ) t e s t a m e n t y z w y k ł e : w t e d y, g d y s p a d k o d a w c a n i e p o w o ł a ł s p a d k o b i e r c y a l b o g d y a d n a z o s ó b, k t ó r e p o w o ł a ł, n i e c h c e l u b n i Î e m o t e s t a m e n t w ł a s n o r c z n y ( h o l o g rcazfn y ), b y s p a d k o b i e r c. D z i e d z i c z e n i e u s t a w o w e c o d o c z Î c i t e s t a m e n t n o t a r i a l n y, s p a d k u n a s t p u j e w t e d y, g d y s p a d k o d a w c a n i e p o w o łîa ł t e s t a m e n t a l l o g r ac fz n y, d o t e j c z c i s p a d k o b i e r c y a l b o g d y k t ó r a k o l w i e k z k i l k u 2 ) t e s t a m e n t y s z c z e g ó l n e : o s ó b, k t ó r e p o w o ł a ł d o c a ł o c i s p a d k u, n i e c h c e l u b n i e m o e b y s p a d k o b i e r c ( c z y l i g d y z o s t a n i e c z sîp a d ktu e s t a m e n t u s t n y, n i e z a g o s p o d a r o w a n a t e s t a m e n t e m ). Î t e s t a m e n t n a s t a t k u / w s a m o l o c i e, Te s t a m e n t t o j e d y n a c z y n n o p r a w n a, k t ó r a m o Îe t e s t a m e n t w o j s k o w y. w y w o ł a s k u t k i p r a w n e p o m i e r c i o s o b y ( a r t k c ). Te s t a m e n t m o e s p o r z d z i ( i o d w o ł a ) j e d y n i e o s o b Ta e s t a m e n t s z c z e g ó l n y t r a c i m o c z u p ł y w e m 6 m i e s i c y p o s i a d a j c a p e ł n z d o l n o d o c z y n n o c i p r a w n y oc d h, u s t a n i a o k o l i c z n o c i, k t ó r e u z a s a d n i a ł y n i e z a c h o w a - 18

19 n i e f o r m y t e s t a m e n t u z w y k ł e g o, c h y b a e s p a d k o d a w c a Te s t a m e n t m o n a o d w o ł a ( a r t k c ). O d w o ł a n i e z m a r ł p r z e d u p ł y w e m t e g o t e r m i n u. B i e g t e r m i n u u lteegsa t a m e n t u m o e n a s t p i w n a s t p u j c y s p o s ó b : z a w i e s z e n i u p r z e z c z a s, w c i g u k t ó r e g o s p a d k o d aî w c a s p a d k o d a w c a s p o r z d z i n o w y t e s t a m e n t, a j e e l i n i e m a m o n o c i s p o r z d z e n i a t e s t a m e n t u z w y k ł e g o. n i e z a z n a c z y w n i m, e p o p r z e d n i o d w o ł u j e, u l e g a - N a j b a r d z i e j p o p u l a r n f o r m j e s t t e s t a m e n t w ł a s n o -j o d w o ł a n i u t y l k o t e p o s t a n o w i e n i a p o p r z e d n i e g o r c z n y ( t z w. h o l o g rcazfn y ). S p o r z d z a s i g o w ł a s n o - t e s t a m e n t u, k t ó r y c h n i e m o n a p o g o d z i z t r e c i r c z n y m p i s m e m, z a w i e r a d a t o r a z p o d p i s t e s t a t o r a. n o w e g o t e s t a m e n t u, U s t a w a w y m a g a, a b y b y ł o n s p o r z d z o n y p i s m e m r c z - Î s p a d k o d a w c a w z a m i a r z e o d w o ł a n i a t e s t a m e n t n y m, z a t e m w y d r u k o w a n i e j e g o t r e c i i p o d p i s a n i e n i e z n i s z c z y l u b p o z b a w i g o c e c h, o d k t ó r y c h z a l e y j e g o j e s t w w i e t l e p r a w a d o p u s z c z a l n e. T e s t a m e n t m o e w a n o, r ó w n i e z o s t a s p o r z d z o n y w f o r m i e a k t u n o t a r i a l n e g o, c o z w i k s z a p e w n o t e s t a t o r a, e j e g o t e s t a m e n Î t b s - p a d k o d a w c a d o k o n a w t e s t a m e n c i e z m i a n, z k t ó - d z i e w a n y i s k u t e c z n y. I n n f o r m j e s t t e s t a m e n t a l r l y o c - h w y n i k a w o l a o d w o ł a n i a j e g o p o s t a n o w i e Ø. g r a f c z n y, w k t ó r y m t e s t a t o r w o b e c n o c i d w ó c h w i a dw-s z y s t k i e f o r m y t e s t a m e n t u s r ó w n o w a n e, o z n a c z a k ó w m o e o w i a d c z y s w o j o s t a t n i w o l u s t n i e w o bt eo c, e m o n a o d w o ł a t e s t a m e n t e m w ł a s n o r c z n i e s p i - w ó j t a, p r e z y d e n t a m i a s t a, b u r m i s t r z a, s t a r o s t y c zs y a n ym m a r -t e s t a m e n t w f o r m i e a k t u n o t a r i a l n e g o. T a k w i c s z a ł k a w o j e w ó d z t w a. Z c z y n n o c i t e j s p o r z d z a s i o s po rb oy - n p. o p i e k u j c e s i k i m s t a r s z y m, l i c z c e n a s p a - t o k ó ł, k t ó r y j e s t n a s t p n i e p o d p i s y w a n y p r z e z t edsetk a twoy -n i k a j c y z t e s t a m e n t u p o d p i s a n e g o u n o t a r i u s z a, r a, w i a d k ó w i o s o b, w o b e c k t ó r e j w o l a z o s t a ł a o m ow ig a d -o b a w i a s i z m i a n y t e s t a m e n t u p o p r z e z s p o r z - c z o n a. d z e n i e n o w e g o t e s t a m e n t u w ł a s n o r c z n e g o, z m i a n y Z g o d n i e z a r t k c t e s t a m e n t j e s t n i e w a n y, r ojze p oer lz i d z e Ø t e s t a m e n t o w y c h w l i c i e, i t p. z o s t a ł s p o r z d z o n y : Te s t a m e n t p r z e d s t w i e r d z e n i e m n a b y c i a s p a d k u m u s i Î w s t a n i e w y ł c z a j c y m w i a d o m e a l b o s w o b o d n e z o s t a o t w a r t y i o g ł o s z o n y, w p r z y p a d k u n a t o m i a s t t e - p o w z i c i e d e c y z j i i w y r a e n i e w o l i, s t a m e n t u u s t n e g o o g ł a s z a s i n a p i s a n e p r z e z w i a d k a p i s m o s t w i e r d z a j c e j e g o t r e. O t w a r c i a i o g ł o s z e n i a d o - Î p o d w p ł y w e m b ł d u u z a s a d n i a j c e g o p r z y p u s z c z e - k o n u j e s d s p a d k u, j e l i m a d o w ó d m i e r c i s p a d k o d a w c y. n i e, e g d y b y s p a d k o d a w c a n i e d z i a ł a ł p o d w p ł y w e m O w i a d c z e n i e o p r z y j c i u l u b o d r z u c e n i u s p a d k u m o n a b ł d u, n i e s p o r z d z i ł b y t e s t a m e n t u t e j t r e c i, z ł o y p r z e d s d e m l u b n o t a r i u s z e m w c i g u s z e c i u m i e - Î p o d w p ł y w e m g r o b y. s i c y o d d n i a, w k t ó r y m s p a d k o b i e r c a d o w i e d z i a ł s i o t y - N a n i e w a n o t e s t a m e n t u z p o w y s z y c h p r z y c z ytn u l e s w e g o p o w o ł a n i a. S d s p a d k u w y d a j e p o s t a n o w i e - n i e m o n a s i p o w o ł a p o u p ł y w i e 3 l a t o d d n i a, w kn ti óe r yo m s t w i e r d z e n i u n a b y c i a s p a d k u p o p r z e p r o w a d z e n i u o s o b a m a j c a w t y m i n t e r e s d o w i e d z i a ł a s i o p r z y crzo yz np ir e a w y. O d 2 p a d z i e r n i k a r o k u p r a w o d o s p a d k u n i e w a n o c i, a w k a d y m r a z i e p o u p ł y w i e l a t d z i em so i nca i u p o w i a d c z y t a k e u n o t a r i u s z a. N o t a r i u s z m o e o d o t w a r c i a s p a d k u. s p o r z d z i a k t p o w i a d c z e n i a d z i e d z i c z e n i a p o u p r z e d - 19

20 n i m s p i s a n i u p r o t o k o ł u d z i e d z i c z e n i a. Z a r e j e s t r o w aznay t e m w o m a w i a n y m p r z y k ł a d z i e p o o j c u d z i e d z i c z y a k t p o w i a d c z e n i a d z i e d z i c z e n i a m a s k u t k i p r a w o m to yc l- k o c ó r k a, p o n i e w a t y l k o j o j c i e c w y m i e n i ł w t e s t a - n e g o p o s t a n o w i e n i a o s t w i e r d z e n i u n a b y c i a s p a d km u e. n c i e. P o z o s t a j e k w e s t i a z a c h o w k u, a l e t o j u o s o b n y S t w a r z a t o m o l i w o u r z d o w e g o s t w i e r d z e n i a n a b y ct ie a m a t r o z w a a Ø p r a w n y c h. s p a d k u b e z p o t r z e b y p r z e p r o w a d z a n i a p o s t p o w a n i a s d o w e g o. A g n i e s z k a B a r a Ø s k a 20

21 4 Z a c h o w e k K t o j e s t u p r a w n i o n y d o z a c h o w k u? O p i s p r z y p a d k u : P a n i M o n i k a b y ł a j e d y n c ó r k a z m asr p- a d k u z u s t a w y a r t k c. D o k r g u u p r a w i o n y c h ł e g o P i o t r a W. z p i e r w s z e g o m a ł e Ø s t w a. Z o j c e m d o n ize a c h o w k u n a l e r ó w n i e p r z y s p o s o b i e n i i i c h z s t p - u t r z y m y w a ł a k o n t a k t ó w. P i o t r W. o e n i ł s i p o w t ó nr i n, i e a. t a k e p r z y s p o s a b i a j c y. W k a d y m p r z y p a d k u n a l e y J e g o o n z o s t a ł a B e a t a W. N i e m i a ł d z i e c i z d r du og ki oe ng a o o c e n y, k t ó r a z t y c h o s ó b b y ł a b y p o w o ł a n a d o m a ł e Ø s t w a. P r z e d m i e r c i s p o r z d z i ł t e s t a m e n t, w s p ka td ók -u z u s t a w y. P r a w a d o z a c h o w k u z o s t a j b o w i e m r y m p o w o ł a ł d o c a ł o c i s p a d k u d r u g o n. W s p a dp ko u z b a w i o n e o s o b y, k t ó r e u s t a w a n a k a z u j e t r a k t o w a p o z o s t a w i ł n i e r u c h o m o z a b u d o w a n b u d y n k i e m w i e - t a k, j a k b y n i e d o y ł y c h w i l i o t w a r c i a s p a d k u, t j. k t ó r e l o r o d z i n n y m p o ł o o n w c e n t r u m m i e j s c o w o c i K. z r z e k ł y s i d z i e d z i c z e n i a p o z m a r ł y m, o d r z u c i ł y s p a d e k, z o s t a ł y u z n a n e z a n i e g o d n e d z i e d z i c z e n i a, a t a k e w y ł - W n i o s k i p r a w n e : S w o b o d a d y s p o n o w a n i a m a j t k i e m c z o n e o d d z i e d z i c z e n i a o r z e c z e n i e m s d u o r a z w y d z i e - z a y c i a, n a p r z y k ł a d w f o r m i e d a r o w i z n, c z y s w do zb io cd za o n e. W m i e j s c e o s ó b w y ł c z o n y c h o d d z i e d z i c z e n i a t e s t o w a n i a p o z w a l a j c a n a d o w o l n e d y s p o n o w a n i e m a -( t a k j a k b y n i e d o y ł y o t w a r c i a s p a d k u ) m o g w e j i c h j t k i e m w t e s t a m e n c i e n a w y p a d e k m i e r c i m o g p r o wzas- t p n i. S k u t e k t a k i n a s t p i t y l k o w ó w c z a s, g d y z s t p - d z i d o p o k r z y w d z e n i a o s ó b n a j b l i s z y c h s p a d k o d a wnc i y. c i n i e s o b j c i z r z e c z e n i e m, a p r z y w y d z i e d z i c z e n i u O c h r o n a p r a w n a j b l i s z e j r o d z i n y z m a r ł e g o n a l e y u p rd ao w n i e n i e d o z a c h o w k u z s t p n y c h w y d z i e d z i c z o n e g o p o d s t a w o w y c h z a ł o e Ø p r a w a s p a d k o w e g o i j e s t u r e g uw -y n i k a w p r o s t z a r t k c. l o w a n a w k s i d z e I V K o d e k s u c y w i l n e g o ( k c ) w i n s t y tr uo -s z c z e n i e o z a c h o w e k j e s t d z i e d z i c z n e, p r z y c z y m c j i z a c h o w k u ( a r t k c ), z a p e w n i a j c e j o sr o bs oz m c z e n i e t o p r z e c h o d z i n a s p a d k o b i e r c ó w o s o b y w s k a z a n y m w u s t a w i e o k r e l o n k o r z y z e s p a d k u un pa r- a w n i o n e j, j e e l i c i s p a d k o b i e r c y n a l e d o k r g u o s ó b w e t w b r e w w o l i z m a r ł e g o. U p r a w n i o n y m i d o z a c h o w k u s u p r a w n i o n y c h d o z a c h o w k u p o p i e r w s z y m s p a d k o d a w - z s t p n i, m a ł o n e k c y. D o p o z b a w i e n i a p r a w a d o z a c h o w k u s t o s o w a n e j e s t o r a z r o d z i c e s p a d k o d a w c y, k t ó r z y b y l i b y p o w o ł a n i w y d o z i e d z i c z e n i e. P r z y c z y n a w y d z i e d z i c z e n i a u p r a w n i o - 21

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org C h r i s t i a n n E i j k m a n : P r o s t o t a c e c h p r a w d y ( S i m p l e x n o n v e r i s i g i l l u m ) E p i z o d 1 : W iù c e j n i k a w a w C a f é B a u e r W s z y s t k o z a c

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

made in Germany Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller w klasie ekonomicznej

made in Germany Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller w klasie ekonomicznej niszczarki D O K U M E N T Ó W P Ł Y T C D / D V D K A R T K R E D Y T O W Y C H T WA R D Y C H D Y S KÓ W M I K R O F I L M Ó W Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

Í í Í Á ń ý ý Ż í í ď Í Ĺ ń Í ń Ę ń ý Ż Ż ź ń ń Ę ń ý ý í ŕ Ĺ Ĺ Í Á í Ż Í É Í Ü ö ä Ż Ż Ż Ę ń ć Ę Ż ń Ę Ż ć ń Ł Ą ń Ę í Ę Ż Ż ý Ż Ż Ą Í É đ í Ł Ę Ł ć ő ť Ę ń í ć Í Ę Ę Ł Ą Ł ć ď ć Ę Ę ń Ó Ü ü Ĺ ý Ę ä í

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

ť Ü Ĺ ä Ů Ú Í Í Ť ř Ě Í ü Í ń đ ń ď ď ń Ż Ł í á í É Ĺ Ü Í Ť Ĺ Ĺ ű Í Í ť Í ŕ Ĺ Í Ü Ü ü Ż Ż ń ť Ą Ą ŕ Ą ń ń Ż ń Ż ń ý Ż ń í Á É É Ýá Í ä í Ĺ Ĺ í Í ů ť Ĺ ť Ź Ť Ť Ł ń ź Ź ń ń ć ń ć ń Ż í ť ń Ż Ĺ ŕ í Ú íí ť

Bardziej szczegółowo

Ó Ą Ó Ó Ó Ó Ż Ą Ę Ś Ż Ś Ó Ó Ó Ż Ś Ó Ó Ć Ż Ę Óż ż Ę Ó Ę Ś Ó Ó Ą Ż Ś Ż Ż Ź Ż ź Ż Ż ż Ó Ę Ę Ż Ó Ó Ó Ó Ó Ż Ó Ó Ż Ó Ę ÓĘ Ó Ó ż Ó Ó Ż ź ź ź ź Ó ż Ę Ó Ś Ó ź ż ź ó Ó Ó Ó Ż Ó Ż ź Ś Ś Ś Ż ż Ż Ś Ż Ż Ż Ż Ż Ó Ż Ż

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

T G Y ODNIK I PILSKI WTOREK PREZENTACJE 21 WTOREK PREZENTACJE 2 WAK W AC A J C E J Z REMON MO TE T M

T G Y ODNIK I PILSKI WTOREK PREZENTACJE 21 WTOREK PREZENTACJE 2 WAK W AC A J C E J Z REMON MO TE T M P R E Z E N T A C J E 1 9 2 0 P R E Z E N T A C J E T y g o d n i k r a d z i S p r a w d z o n y p r z e z d i a g n o s t ę s t a n s a m o c h o d u j e s t r ó w n i e w a n y, j a k d o b r a k o

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Ą ś Ę ń ń ń Ć ś ć Ę Ę ż ę ę ż ż ż ź ć ż Ę ś ż ż ż ń ź ż ę Ą ę ę Ć ż ć Ę Ę ż Ó ś ż ż ż ś ż ź ć Ą ś ź ę Ę ń śł ż ę ż ń Ą Ó ń Ę Ż Ę ę ę ż ć ż ń ś ń Ć ń ć żę ś Ę ń ę ś Ę Ę ż ćż ć ę ż Ę ż ś Ę ń ć ś ż Ą ń ż

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

Tło historyczne: Jedzenie, energia i praca rozwój nauki o żywieniu 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org.

Tło historyczne: Jedzenie, energia i praca rozwój nauki o żywieniu 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org. T ł o h i s t o r y c z n Je e: d z e n i e, e n e r g i a i p r ar co a z w ó j n a u k i o ˆ y w i e n i u W p r o w a d z e n i e J a k o wy ł a n i a j c a s ił g a ł n a u k li o, g it am o pó ow

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

ś ź Ą ś Ą ś ś Ę Ą ń ń ń ś ń ńś ś ń ć ń ś ś ź ć ś ś ź ź Ę Ę ś ć ś ś ć ś ść ń Ę ć ć ć ś ń ć ć ć ś ś Ą ź ść ĘĄ ś ś ć ść ć Ś ś ś ś Ą ś ź ś ś ź ń Ą ś ź Ń ś ś ś Ń ń ź ć ś ś ś ć Ń ś ń ś ź ś ń ń ć ć ś ń ć ń ć

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ą Ż Ż Ź Ł Ż Ć Ć Ż Ż ć Ź Ż Ż Ż Ć Ż Ć ź ć Ż ż ż Ż Ż ć Ż ż Ż Ż Ż ć Ż ż ć Ć ź Ą Ż Ż ż ć Ź Ż ż Ą Ą Ż ć Ź ź Ż ź ć Ą ć ć ż ż ź ź ć ć ż ż ż ź ć ć Ą ż Ą ż ż Ż Ż Ż ć ż Ż ć ż Ł Ż Ą Ż ź ż ć Ż Ż Ż Ć Ź Ź Ż Ą ć

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

ó ó ć Ż Ł Ą Ż ó ż ć Ż ó Ą ó ó Ą ć ó ó Ł Ł ó ć ó ż ć ż Śó ó ó ó ć ó ż ć Ą ż ĘĄ ó Ś Ż óź Ż ć ó Ż Ż Ż ć ń Ą ó Ą ż ó Ż ó Ł ó ó Ż ó ó ó ź Ś ó Ą ć Ś ó ó ż ó ż Ł ńę ó ń ó ń ż ć ó Ż Ż ż ć Ż ć ć ć ż ó ń óź ó ć

Bardziej szczegółowo

ś Ę ś Ę ź ś Ó ś ś Ś ć ś ź Ź ść ć ś Ż ś ś Ż Ż Ż ś Ż ź ś ś ć Ż ś ś Ż ś ś ś ś Ó ś Ż ź ś ź ś ć ź ś ś ś ć ć Ń ś ś ś ź ś ś ś ś Ń ś Ż ś ś ś Ź Ó ć Ę ś ś ś Ń Ż Ś Ż ś ś ź ź ć Ó Ó ś ś ź Ś ć Ż Ń ś ź Ą ś ś Ż ć ć ść

Bardziej szczegółowo

O X Y a 4 O X Y T Z l O X Y D Z. 4 E - Y Z W 7 - a l a I P P A B X P l a 7 f 4. a S a a S O X Y H 4 s 7 S. A. T Z. i. a z i ) 4 Y z 7 a P Z z Z. 7 a Y j a F i. 9. P 4 7 Z. Y j a j 9. k 4 8 9. ( i s 7 4

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L A N I E S I M I N I O W Y C H P O D C Z A S C H O D U N A P O D S T A W I E S Y G N A W s E M G E u g e n u s z w

Bardziej szczegółowo

W tym numerze: CZY ABY NA PEWNO OI str. 5 COŚ NADLECIAŁO... str. 14

W tym numerze: CZY ABY NA PEWNO OI str. 5 COŚ NADLECIAŁO... str. 14 l u t y 2 0 1 2 W tym numerze: CZY ABY NA PEWNO OI str. 5 COŚ NADLECIAŁO... str. 14 O d N a c z e l n y c h : F e r i e z a n a m i, z i m a s a m a n i e w i e, c z y c h c e n a m u p r z y k r z y!!ˆ

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Ę ĘŃ ć Ą Ś ć ć ć ć ć ć Ń Ł ć Ń Ą ć ć Ę ć Ń ć Ń ć ź Ę Ń ć Ę ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ĄĄ Ę Ą ź ć Ą ć ć ź ź Ń Ą Ą Ę Ę Ę ć źć Ń Ą Ń ć Ł ź ź ć ć Ł ć Ę ć Ń Ń ź Ę ź ć Ę Ś Ń ć Ą Ń Ń Ń Ą Ą ź Ą Ę Ł ć Ń Ń ć ź Ń Ą Ę Ę

Bardziej szczegółowo

In yni e r w s p a r c i a s p r z e d a y (SE Sy s t e m s En g i n e e r ) Micha³ K r au t S e n io r S y s t e m s E n g in e e r (m k r au t @ cis co. co m ) 2 0 0 6 C i s c o S y s t e m s, I n c.

Bardziej szczegółowo

啇c go b kt ᆗ匷 y l y s l g y l. P ysł ᆗ匷 ᆗ匷 s ob kt b o l go ᆗ匷 l. P ysł ᆗ匷ᆗ匷.. ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 啇c go Pᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷 ᆗ匷 s 啇c go l. ᆗ匷. 呷b s ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷2-500 ᆗ匷 s o ot o co 啇c go ᆗ匷 P ó O g Z I s y TECHPLAN ᆗ匷 ᆗ匷

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

Ą Ń ż ś ż ś Ż ż ść ż ż Ł ś śó ś Ź ź ż Ę Ą ś ż Ę ś ś żą Ź Ę Ń Ź ż Ę Ą ż Ź Ę Ź ś Ę ć ż Ń ż Ń Ą Ż ź ź ż Ę Ł ż ż ś źź ś ś ż ż ż ż ść ż Ę ż ż ż ś ż ś ż ż ś ż ż Ą ż Ń ś ż ż Ę ż ż ż Ę ś Ł ś ż ż ś ś ż ść

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 164/XXVI I/09 RADY G M INY P A W Ł O W I C Z K I

U C H W A Ł A Nr 164/XXVI I/09 RADY G M INY P A W Ł O W I C Z K I U C H W A Ł A Nr 164/XXVI I/09 RADY G M INY P A W Ł O W I C Z K I z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

P o d s t a w o w e d e f i n i c j e I S y s t e m e l e k t r o e n e r g e t y c z n y - s i e c i e l e k t r o e n e r g e t y c z n e w r a z z

P o d s t a w o w e d e f i n i c j e I S y s t e m e l e k t r o e n e r g e t y c z n y - s i e c i e l e k t r o e n e r g e t y c z n e w r a z z N i e z a w o d n om e l e k t r o e n e r g e t y c z n y c h s y s t e m ó w s i e c i o w y c h W y k ł a d 5. P o d s t a w o w e d e f i n i c j e I S y s t e m e l e k t r o e n e r g e t y c z n

Bardziej szczegółowo

Ę ś ó ó ź ć ó ó ą ś ą ą ż ą ą ś ś ą ż ą ó Ą Ę Ę Ą Ó ą ż ą ą ź ąż ą ś ą ą Ł ŁÓ Ę Ł Ę Ą Ą ą Ł ą ą ą ą ą ć ą Ę Ę Ą Ł ą ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ó Ż ż ż ą ą ż ś ż ź ó ą Ą Ę Ę ż ż ś ó ó ś ż ó ą ą ą ż ś ś ą

Bardziej szczegółowo

Đ ±»µ ± ż»»ł ± ż ż» ± ż Ľ«±ľ± ż ą»»ł µ± ż»ł «µż Ó ± ±ş Ő»

Đ ±»µ ± ż»»ł ± ż ż» ± ż Ľ«±ľ± ż ą»»ł µ± ż»ł «µż Ó ± ±ş Ő» ±şň Ľ żľň ň ߼żł Ü ľ ± µ łą ň Óż ż ż Đż Ľ ň Üżł ż Ý» ż ± Mikołaj Wróblewski Wydział Informatyki Ř«ľ» Í»Ľ б» µż б ż µż Óż Í ż» µ Őż»Ľ ż Í» ± ż ż» Í»ł- «ň Đ ± ± ± íô ęđóçęë б ż Đ ±»µ ± ż»»ł ± ż ż» ± ż

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Ą ń Ź Ą ń ń Ą ń Ą ń Ć ń Ń Ą ń ń ńń ń ń ń ń Ś ń Ó ń ń ń Ć ń ń Ś ń ń Ś ń ń ń ń Ą ń Ą ń Ć ń ń Ó ń Ń Ł Ą Ą ń ń ń Ż ń Ą ń Ą Ą ń ńń Ł Ś ń ń ń ń ń ń ń ń Ś Ś Ż ń Ś ń ń ń Ż ń Ń Ś Ś Ś ń ń ń Ó Ą ń ń ń ń Ś Ó Ó Ó ń

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

Ą ć ć ć ć Ź Ź ź ź Ę Ł Ń Ą ź Ł Ę Ę Ń Ń Ź Ź ć Ę Ę Ś ź ć ć ć ć Ź ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ź ć ć ć ć ć Ź ć ć Ć ć Ę Ą Ś Ń Ń ź Ń Ź ź ć ć ć Ą Ą ć ź ź ć Ę ć ź Ą ć Ń Ę Ę Ę Ę ć Ą Ę ć ź Ó ć ć Ń Ę Ń Ń ć Ś Ą Ę ć Ś ć Ń

Bardziej szczegółowo

POLSKI NARODOWY KATOLICKI KOŚCIÓŁ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POLSKI NARODOWY KATOLICKI KOŚCIÓŁ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POLSKI NARODOWY KATOLICKI KOŚCIÓŁ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ekumeniczna Wspólnota Modlitewna świętego Pawła Apostoła REGUŁA Ojcze spraw, aby stanowili jedno (J 17, 21) WARSZAWA 2010 E k u me n i c z

Bardziej szczegółowo

135 X 4000 135 X 2500 185 X

135 X 4000 135 X 2500 185 X eveling diesel rzekładnia hydrostatyczna z dyferencjałami 4W ZTRY KOŁ SKRĘT eveling 135 X 4000 eveling 135 X 2500 eveling 185 X 3000 eveling eveling eveling 135 x 4000 O 2500-3000 beta 8,5 8,5 6 2080 1620

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Ł Ś Ą ó ó ó ś ó ó ś ó ó ó ó ó Ó ś ó ś ó ó ś Ó ó Ó ś ó ś ó ó ó Ź ó ó ś ó ó ó ś ó ść ó ó ó Ą ó ś ó ó ó ś śó ó ó ź ó ó ś ó Ź ś ó ć ó ś Ę Ą ó ś óź ó ó ś ó ś Ę ó Ó ź ść ó ó ś ś ś Ó ó ź ó ś Ó ó ó ó ó ó ś Ó ó

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

ÓŁ Ś Ó Ó Ó ć ć ć Ź Ó ŚĆ Ś ć ć ć ŚĆ Ź ć Ż Ó Ś Ó ć Ł Ż Ł Ż Ż ć ź ÓŁ Ż Ó Ź Ó Ó Ż ź Ś ć Ż Ś Ó Ź Ż ć ć ć Ż Ó Ó Ś Ó Ó Ź ć ź Ó Ź Ż Ó Ó Ż Ó Ś Ś Ż Ź Ś Ó Ź Ź Ó Ó Ł ÓŁ Ż Ż Ł Ó Ż Ż Ż ć ć ć Ż ź ź ć ź ć Ź Ó ć Ś Ś

Bardziej szczegółowo

Ś ć Ó Ś Ó Ą Ł Ą Ź Ź Ó ć ć Ó Ź Ą Ą Ś Ą Ł Ó Ł Ń Ź Ź ź Ź ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ć Ą Ź ź ć ć ć ź Ą Ź Ą Ó Ó Ą Ń Ź ć ź ć ć ć Ą ź Ó ć Ą Ą ć ć ź Ó ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ł Ź Ź ć ć ź ź ć ć ć ć ć ć Ó

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

1 10BKPANC 6,5 0:21:10 03:15 [min/km] 0:21:10. 3 TRZEBIEL 6,5 0:22:35 03:28 [min/km] 0:22:34

1 10BKPANC 6,5 0:21:10 03:15 [min/km] 0:21:10. 3 TRZEBIEL 6,5 0:22:35 03:28 [min/km] 0:22:34 I 10NC U C I E J O Ł J 2 3 9 9 I E O Ó, O I I U E I E C O I I I C E U O Ó N O C Š C E C E I O C Y Ł O I E J 1 0 a n c E U J 4 O 8, I Ł O Y O 5 U U I U Y E I I, I E O E J E U Ł Ó N J E C I N O Ł Y U I N

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

Ł Ł ŁÓ Ę ó ź ś óź ś ó Ó ż Ł Ł Ń Łó ó Ś ó ó ż ó Ó ś ś ż ż ż śó Ó ó ś ó ś ś Ó ś ś Ś ó Ś Ż ż Ó Ć ó Ó Ź Ż ż ś Ó Ó ż ś Ż Ż Ż ó Ź śó ó Ż Ż ż ó ż ó ś ś ć ó Ś Ó ż Ć Ż ś ó ć Ż ż Ó Ś ó ś ó Ó Ż Ż Ż Ś ó ć ś Ó Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ą ąż ż Ł ś ś Ą Ń Ę ąż ć ę ą ą ą ę ó ś ą ń ę ę ó ę ą ę ś ó ę ó ż ś ę ś ó ś ą ę ą ą ą ń ą Ś ż ś ść ść ć ą ą ą ś ę ż ęć ó ć ą ę ź ż ą ę ś ę ż ę ó ż ś ó ś ś ó ó ę óź ó ą ś ć ż ę ó ą ę ż ą Ąą ść ó ć ó ó ć

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ FUNDRAISEREM? (Wykład z pieniędzmi w tle)

JAK ZOSTAĆ FUNDRAISEREM? (Wykład z pieniędzmi w tle) F u n dpr ao il si kn ig e u S t op wo las rk zi e y s zs et on wi e a r zf yus nz ed nr ia e i s Fi nu gn u d r a i s ip nog lu s k i e P os l st ok wi e a rsz tyo sw zae rnz yi e s z ef nu i ne d Fr

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo