Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów"

Transkrypt

1 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d z i e r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P i m. h m. S t e f a n a M i r o w s k i e g o R o z k a z L. 1 2 / W y j ą t k i z rzok a z u N a c z e l n i k a Z H P R o z k a z L. 9 / , z d n i a r. 1. Z a r z ą d z e n i a i i n f o r m a c j e I n f o r m a c j e I n f o r m u j ę o U c h w a ł a c h R a d y N a c z e l n e j Z H P : n r 3 0 / X X X V I I I / z d n i a 2 2 l i s t o p a d a r. w s p r a w i e k i e r u n k ó w p r a c y z k a d r ą Z H P n a l a t a , n r 3 2 / X X X V I I I / z d n i a 2 2 l i s t o p a d a r. w s p r a w i e d a l s z e j p r a c y n a d s y s t e m e m m e t o d y c z n y m Z H P I n f o r m u j ę o U c h w a l en a c z e l n e g o S ą d u H a r c e r s k i e g o Z H P n r 2 1 / X X X V I I I z d n i a 2 8 l i s t o p a d a r o k u w s p r a w i e w y b o r u d o N a c z e l n e g o S ą d u H a r c e r s k i e g o Z H P d h. h m. M a r k a C h a r a c z u k a M i a n o w a n i a M i a n u j ę n a f u n k c j ę i n s t r u k t o r ó w Z e s p o ł u W o o d b a d g e : h m. Z b i g n i e w a S k u p i s k i e g o i C h o r ą g i e w D o l n o 6 l ą s k a. W y j ą t k i z r o z k a z u N a c z e l n i k a Z H P R o z k a z L. 1 0 / , z d n i a r R o z w i ą z a n i a i p o w o ł a n i a s z t a b ó w, k o m i s j i, k o m e n d k u r s ó w P o w o ł u j ę w s k ł a d k o m e n d y C e n t r a l E u r o p e a n J a m b o r e e : p w d. J a k u b a H o ł y s z a i C h o r ą g i e w D o l n o 6 l ą s k a i z a s t ę p c a k o m e n d a n t a d s. f i n a n s o w y c h, p h m. A l e k s a n d r a K a r w a l a i C h o r ą g i e w D o l n o 6 l ą s k a i s z e f o w a b i u r a, * * * 1. Z a r z ą d z e n i a i i n f o r m a c j e Z a r z ą d z e n i a N a p o d s t a w i e 4 7 u s t. 1 i 3 S t a t u t u Z H P s t w i e r d z a m n i e w a W n o 6 ć p u 1n 1 k. t 1 u R o z k a z u L. 52/ K o m e n d a n t a H u f c a Z H P w L e g n i c y z d n i a r., d o t y c z ą c e g o u d z i e l e n i a n a g a n y D r u h o w i o d k r. D a w i d o w i C z a j a I n f o r m a c j e P o d a j ę d o w i a d o m o 6 c i D e c y z j ę K o m e n d a n t a i S k a r b n i k a C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P : S t r o n a 1 z 9

2 z m n i e j s z e n i a n a l i c z a n y c h o p ł a t d o d a t k o w y c h z a I I i I I I k w a r t a ł r. w y n i k a j ą c y c h D e c y z j a K o m e n d a n t a i S k a r b n i k a n r 2 4 / 2I X0 1 5 z d n i a r. w s p r a w i e a n u l o w a n i a k a r w y n i k a j ą c y c h z U c h w a ł y K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j n r 1 1 / I X / z d n i a w s p r a w i e z a s a d 6 w i a d c z e n i a u s ł u g w e w n ę t r z n y c h, D e c y z j a K o m e n d a n t a i S k a r b n i k a n r / 2 I5 X / z d n i a r. w sr pa w i e z a s a d 6 w i a d c z e n i a u s ł u g w e w n ę t r z n y c h d l a H u f c a Z H P w Z g o r z e l c u, D e c y z j a K o m e n d a n t a i S k a r b n i k a n r 2 6 / I X / z d n i a r. w s p r a w i e z m n i e j s z e n i a n a l i c z a n y c h po ł a t d o d a t k o w y c h z a I I i I I I k w a r t a ł r. w y n i k a j ą c y c h z a s a d 6 w i a d c z e n i a u s ł u g w e w n ę t r z n y c h d l a H u f c a Z H P w S y c o w i e, D e c y z j a K o m e n d a n t a i S k a r b n i k a n r 2 7 / I X / z d n i a r. w s p r a w i e u s t a l e n i a w y s o k o 6 c i s t a w k i z a j e d e n k i l o m e t r p r z e b i e g u o b oą wz iu j ą c e j w C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P, D e c y z j a K o m e n d a n t a i S k a r b n i k a n r 2 8 / I X / z d n i a r. w s p r a w i e d o d a t k o w e j s k ł a d k i c z ł o n k o w s k i e j z a d a n i o w e j n a w a r s z t a t y D r u h n a N u t k a, D e c y z j a K o m e n d a n t a i S k a r b n i k a n r 2 9 / I X / z d n i a r. w rsapw i e d o d a t k o w e j s k ł a d k i c z ł o n k o w s k i e j z a d a n i o w e j n a w a r s z t a t y d l a c z ł o n k ó w k o m i s j i r e w i z y j n y c h h u f c ó w, D e c y z j a K o m e n d a n t a i S k a r b n i k a n r 3 0 / I X / z d n i a r. w s p r a w i e d o d a t k o w e j s k ł a d k i c z ł o n k o w s k i e j z a d a n i o w e j n a K u r s K o m e n d a n t ó w i c z ł o n k ó w k o m e n d P o d a j ę d o w i a d o m o 6 c i D e c y z j e : D e c y z j a K o m e n d a n t a n r 2 5 / I X / z d n i a r. w s p r a w i e p o w o ł a n i a p e ł n o m o c n i k a K o m e n d a n t a C h o r ą g w i d s. u t w o r z e n i a H u f c a Z H P Ł a g i e w n i k i, D e c y z j a K o m e n d a n t a n r 2 6 / I X / z dn i a r. w s p r a w i e p o w o ł a n i a p e ł n o m o c n i k a K o m e n d a n t a C h o r ą g w i d s. u t w o r z e n i a H u f c a Z H P O l e 6 n i c a, D e c y z j a K o m e n d a n t a n r 2 7 / I X / z d n i a r. w s p r a w i pe o w o ł a n i a p e ł n o m o c n i k a K o m e n d a n t a C h o r ą g w i d s. u t w o r z e n i a H u f c a Z H P L u b i n, D e c y z j a K o m e n d a n t a n r 2 8 / I X / z d n i a w s p r a w i e p o w o ł a n i a p e ł n o m o c n i k a d o r e p r e z e n t o w a n i a p r z e d N a c z e l n y m S ą d e m H a r c e r s k i m s p r a w y o u k a r a n i e i n s t r u k t o r a, D e c y z j a K o m e n d a n t a n r 2 9 / I X / z d n i a w s p r a w i se t aul e n i a w y s o k o 6 c i s t a w k i z a j e d e n k i l o m e t r p r z e b i e g u z a u W y t k o w a n i e s a m o c h o d ó w p r y w a t n y c h d o c e l ó w s ł u W b o w y c h d l a p r a c o w n i k ó w C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P P o d a j ę d o w i a d o m o 6 c i, W e K o m e n d a C h o r ą g w i p o d j ę ł a n a s t ę p u j ą c e u c h w a ł y: U c h w a ł a K o m e n d y C h o r ą g w i n r 3 6 / I X / z d n i a r. w s p r a w i e p r z y j ę c i a p r o j e k t u B u d W e t u C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P n a r., U c h w a ł a K o m e n d y C h o r ą g w i n r 3 7 / I X / z d n i a r. w s p r a w i e w y o d r ę b n i e n i a k s i ę g o w e g o h a r c e r s k i c h b a z i s t a n i c j e d n o s t e k C h o r ą g w i D o l n o 6 le ąj s k i Z H P, U c h w a ł a K o m e n d y C h o r ą g w i n r 3 8 / I X / z d n i a r. w s p r az wais e a d 6 w i a d c z e n i a o p ł a t w e w n ę t r z n y c h, S t r o n a 2 z 9

3 U c h w a ł a K o m e n d y C h o r ą g w i n r 3 9 / I X / z d n i a P R O C E D U R A z a t w i e r d z a n i a i r o z l i c z a n i a w y p o c z y n k u H A Z w C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k iz eh j P P o d a j ę d o w i a d o m o 6 c i, W e K o m i s j a R e w i z y j n a C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P p o d j ę ł a n a s t ę p u j ą c e u c h w a ł y : U c h w a ł a n r 2 1 / I X / K o m i s j i R e w i z y j n e j C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a r. w s p r a w i e p o w o ł a n i a c z ł o n k a K o m i s j i, U c h w a ł a n r 2 2 / I X / K om i s j i R e w i z y j n e j C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a r. w s p r a w i e p r z y j ę c i a p r o t o k o ł u z k o n t r o l i d o k u m e n t a c j i f i n a n s o w e j I V k w a r t a ł u r., U c h w a ł a n r 2 3 / I X / K o m i s j i R e w i z y j n e j C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a r. w s p r a w i e z ai on pi o w a n i a s t a t u t u f u n d a c j i, U c h w a ł a n r 2 4 / I X / K o m i s j i R e w i z y j n e j C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a r. w s p r a w i e w y b o r u p o d m i o t u d o b a d a n i a b i l a n s u C h o r ą g w i z a r o k H u f c e P o d a n i e d o w i a d o m o 6 c i w y n i k ó w w y b o r ó w P o d a j ę d o w i a d o m o 6 c i w y n i k i w y b o r ó w z j a z d ó w h u f c ó w Z H P : O l e 6 n i c a z d n i a r., Ł a g i e w n i k i z d n i a r., L u b i n z d n i a r W s p r a w i e w y b o r ó w c z ł o n k ó w K o m i s j i R e w i z y j n y c h H u f c a Z H P : Z. j a z d H u f c a Z H P O l e 6 n i c a d o k o n a ł w y b o r u K o m i s j i R e w iz y j n e j w s k ł a d z i e : p h m. M a ł g o r z a t a L e n a r t i p r z e w o d n i c z ą c a, h m. E l W b i e t a K o k o t - z a s t ę p c z y n i p r z e w o d n i c z ą c e j, p h m. D o r o t a R o s a ł a - 5 w i t o i s e k r e t a r z, p w d. J a d w i g a W i e c z o r e k i c z ł o n k i n i, p h m. T e r e s a C w y n a r i c z ł o n k i n i, p h m. P a u l i n a W a w s z c z y k i c z ł o n k i n i Z. j a z d H u f c a Z H P Ł a g i e w n i k i d o k o n a ł w y b o r u K o m i s j i R e w i z y j n e j w s k ł a d z i e : p w d. D a r i a W ł o d a r c z y k - p r z e w o d n i c z ą c a, p w d. J a c e k S z c z ę 6 n i a k - z a s t ę p c a p r z e w o d n i c z ą c e j, p h m. B a r b a r a M a t u ł a i c z ł o n k i n i Z. j a z d H u f c a Z H P L u b i n d o k o n a ł w y b o r u K o m i s j i R e w i z y j n e j w s k ł a d z i e : p w d. T o m a s z N a t o s k i i p r z e w o d n i c z ą c y, p h m. J e r z y K o z i e ł i c z ł o n e k, p w d. M o n i k a M i s i e w i c z i c z ł o n k i n i, p w d. K a r o l i n a C y c h i c z ł o n k i n i, p w d. M a r t a W r z e 6 n i a k i c z ł o n k i n i W s pa rw i e w y b o r ó w S ą d u H a r c e r s k i e g o H u f c a Z H P : Z ja z d H u f c a Z H P O l e 6 n i c a d o k o n a ł w y b o r u S ą d u H a r c e r s k i e g o w s k ł a d z i e : h m. S t a n i s ł a w G a r b i c zi p r z e w o d n i c z ą c y, h m. W ł o d z i m i e r z O b i e g ł o i z a s t ę p c a p r z e w o d n i c z ą c e g o, S t r o n a 3 z 9

4 h m. B o g u m i ł a M a r c i n i a k i s e k r e t a r z Z. j a z d H u f c a Z H P Ł a g i e w n i k i d o k o n a ł w y b o r u S ą d u H a r c e r s k i e g o w s k ł a d z i e : h m. Z d z i s ł a w P i e t r a c h ai p r z e w o d n i c z ą c y, h m. J ó z e f F i l i si k zi a s t ę p c a p r z e w o d n i c z ą c e g o, h m. A n n a F i l i s k ai s e k r e t a r z W s p r a w i e w y b o r u K o m e n d y H u f c a Z H P : Z j a z d H u f c a Z H P O l e 6 n i c a d o k o n a ł w y b o r u K o m e n d y H u f c a w s k ł a d z i e : h m. Ł u k a s z B i n k o w s k i i K o m e n d a n t H u f c a, p h m. K a t a r z y n a S u c h i s k a i z a s t ę p c z y n i K o m e n d a n t a d s. p r o g r a m u i p r a c y z k a d r ą, p w d. K a m i l C h o j a c z y k i s k a r b n i k H u f c a, p h m. D a g m a r a S ł o w i a k o w s k a i c z ł o n k i n i K o m e n d y, h m. H a n n a M u s u r i c z ł o n k i n i K o m e n d y, h m. M a ł g o r z a t a P i w o w a r c z y k i c z ł o n k i n i K o m e n d y Z j a z d H u f c a Z H P Ł a g i e w n i k i d o k o n a ł w y b o r u K o m e n d y H u f c a w s k ł a d z i e : h m. R y s z a r d G a c e k i K o m e n d a n t a H u f c a, p h m. A n d r e a W i l k i z a s t ę p c z y n i K o m e n d a n t a d s.p r a c y z k a d r ą, p w d. P r z e m e k K u c h a r e k i s k a r b n ik H u f c a, p h m. M a ł g o r z a t a K o z a k i c z ł o n k i n i K o m e n d y d s. m e t o d y c z n y c h, p w d. J u l i e t t a W o j c i e c h o w s k a i c z ł o n k i n i K o m e n d y d s. p r o g r a m u Z j a z d H u f c a Z H P L u b i n d o k o n a ł w y b o r u K o m e n d y H u f c a w s k ł a d z i e : h m. Ł u k a s z N o w i c k i - K o m e n d a n t H u f c a, h m. B e a t a R z ep k a - z a s t ę p c z y n i K o m e n d a n t a, p w d. A n n a W i 6 n i e w s k a i s k a r b n i k H u f c a, p w d. M a r t a M r o c z k o - c z ł o n k i n i K o m e n d y d s. p r o g r a m o w y c h, h m. P a u l i n a L e w - c z ł o n k i n i K o m e n d y d s. p r a c y z k a d r ą, p h m. K a r o l i n a H u r e j - c z ł o n k i n i K o m e n d y d s. k s z t a ł c e n i a, h m. H a l i n a M a r e k - c z ł o n k i n i K o m e n d y d s. k w a t e r m i s t r z o w s k i c h, p w d. A n g e l i k a R z e U w i c k a - c z ł o n k i n i K o m e n d y d s. p r o m o c j i, p h m. R a d o s ł a w K o b y ł e c k i - c z ł o n e k K o m e n d y d s. r o z w o j u l i c z e b n e g o. N o w o w y b r a n y m w ł a d z ą g r a t u l u j ę i 8 y c z ę p o w o d z e n i a. 3. C h o r ą g i e w Z m i a n y w e w ł a d z a c h c h o r ą g w i I n f o r m u j ę, W e K o m i s j a R e w i z y j n a C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k iuecjh w a ł ą n r 2 1 / I X / z d n i a r. p o w o ł a ł a d o s w o j e g o s k ł a d u h m. K a t a r z y n ę S o b i e s z c z a s k ą Z w o l n i e n i a Z w a l n i a m z f u n k c j i s z e f a i n s p e k t o r a t u r a t o w n i c z e g o p w d. A n nlę e kasa n d r o w i c z - H u f i e c 5 r o d a 5 l ą s k a Z w a l n i a m z f u n k c j i k i e r o w n i k a ywd z i a ł u w s p a r c i a p r o g r a m o w e g o p h m. J ę d r z e j a K o w a l e w s k i e g o - H u f i e c 5 w i d n i c a M i a n o w a n i a n a f u n k c j ę P o w o ł u j ę w s k ł a d Z e s p o ł u K a d r y K s z t a ł c ą c e j C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j : S t r o n a 4 z 9

5 p h m. M a t e u s z a K o n c k i e g o - H u f i e c L u b a, h m. T o m a s z a A n t o s i a k a - H u f i e c W r o c ł a w, p h m. G r a W y n ę O p u l s k ą - H u f i e c Ł a g i e w n i k i C o f a n i e i p r z y z n a w a n i e u p r a w n i e h u f c o w y m k o m i s j o m s t o p n i i n s t r u k t o r s k i c h N a w n i o s e k C h o r ą g w i a n e j K o m i s j i S t o p n i I n s t r u k t o r s k i c h z d n i e m r. p r z y z n a j ę u p r a w n i e n i a d o o t w i e r a n i a i z a m y k a n i a p r ó b p o d h a r c m i s t r z o w s k i c h M i ę d z y h u f c o w e j K o m i s j i S t o p n i I n s t r u k t o r s k i c h h u f c ó w K a r k o n o s k i e g o, Z g o r z e l c a, K a m i e n n e j G ó r y o r a z L u b a n i a n a o k r e s d w ó c h l a t d o ( 2 2 w r z e 6 n i a r. ). P r z e p r a s z a m, 8 e i n f o r m a ca j n i e z o s t a ł a p o d a n a w r o z k a z a c h w c z e n i e j s z y c h. 4. R o z w i ą z a n i a i p o w o ł a n i a s z t a b ó w, k o m i s j i, k o m e n d k u r s ó w R o z w i ą z y w a n i e i p o w o ł y w a n i e k o m e n d k u r s ó w Z w a l n i a m k o m e n d ę B i w a k ó w R e f e r a t ó w C h o r ą g w i a n y c h w s k ł a d z i e : h m. M i c h a l i n a S ł a w i c z i H u f i e c Z i e m i D z i e r W o n i o w s k i e- j K o m e n d a n t k a z g r u p o w a n i a, Z w a l n i a m k o m e n d ę b i w a k u R e f e r a t u Z u c h o w e g o p o d n a z w ą p W s z y s c y j e s t e 6 m y a r t y s t a m i o w s k ł a d z i e : h m. M a ł g o r z a t a Z i ó ł k o w s k a - H u f i e c W r o c ł a w - K o m e n d a n t k a f o r m y, p h m. M i c h a ł Ko w a l c z y k i H u f i e c W r o c ł a w, p w d. A n n a G o 6 c i n i a k i H u f i e c W r o c ł a w Z w a l n i a m k o m e n d ę b i w a k u R e f e r a t u H a r c e r s k i e g o p o d n a z w ą p X X V I I I J e s i e n n y B i w a k I n t e g r a c y j n y o w s k ł a d z i e : p w d. M a r c i n N a j o w i c z i H u f i e c O ł a w a - K o m e n d a n t f o r m y, p h m. K a t a r z y n a R u d n i c k a i H u f i e c L u b i n, p h m. A n n a B r ó W i H u f i e c K ł o d z k o Z w a l n i a m k o m e n d ę b i w a k u R e f e r a t u S t a r s z o h a r c e r s k i e g o p o d n a z w ą p K o M e t o d y - R y d w a n M e t o d y k i o w s k ł a d z i e : p h m. N i k o l a R y m a s z e w s k a i H u f i e c Z i e m i W a ł b r z y s k i e- j K o m e n d a n t k a f o r m y, p h m. J u s t y n a B ą k i H u f i e c L eg n i c a, p w d. K r z e s i m i r J a n i c ki i H u f i e c L e g n i c a Z w a l n i a m k o m e n d ę b i w a k u R e f e r a t u W ę d r o w n i c z e g o p o d n a z w ą p W i e l k i e W a r s z t a t y W ę d r o w n i c z e o w s k ł a d z i e : p h m. M a t e u s z K o n c k i i H u f i e c L u b a i K o m e n d a n t f o r m y, p h m. M a g d a l e n a K o w a l e w s k a i H u f i e c N y s a ( C h o r ą g i e w O p o l s k a ), h m. Ł u k a s z L e w a n d o w s k i i H u f i e c B y s t r z y c a K ł o d z k a M i a n u j ę K o m e n d ę w a r s z t a t ó w p D r u h n a N u t k a o w s k ł a d z i e : h m. M a ł g o r z a t a Z i ó ł k o w s k a i k o m e n d a n t k a i H u f i e c W r o c ł a w, p h m. M i c h a ł K o w a l c z y k i H u f i e c W r o c ł a w, p w d. A n n a G o 6 c i n i a k i H u f i e c W r o c ł a w M i a n u j ę k o m e n d ę K u r s u K o m e n d H u f c ó w w s k ł a d z i e : h m. K r z y s z t o f W o j t a s - H u f i e c Z i e m i D z i e r W o n i o w s k i e- j k o o r d y n a t o r f o r m y, h m. K r z y s z t o f S t a c h ó w - H u f i e c G ł o g ó w, p h m. P a u l i n a R o k a s z e w i c z - H u f i e c L e g n i c a, S t r o n a 5 z 9

6 h m. J u l i a n n a Z a p a r t - H u f i e c 5 w i d n i c a ( S O K K ) M i a n u j e k o m e n d ę w a r s z t a t ó w d l a c z ł o n k ó w k o m i s j i r e w i z y j n y c h : p h m. V a n e t a N a w r o t - H u f i e c G ł o g ó w - k o o r d y n a t o r f o r m y, h m. K r z y s z t o f W o j t a s - H u f i e c Z i e m i D z i e r W o n i o w s k i e, j h m. M a r t a B a j r a k o w s k a- S y r e k - H u f i e c W r o c ł a w, p h m. K r z y s z t o f M a k a r o - H u f i e c B o l e s ł a w i e c, h m. J u l i a n n a Z a p a r t - H u f i e c 5 w i d n i c a ( S O K K ). 5. M i a n o w a n i a i n s t r u k t o r ó w Z a m k n i ę c i e p r ó b y n a s t o p i e p o d h a r c m i s t r z y n i / p o d h a r c m i s t r z a N a w n i o s e k C h o r ą g w i a n e j K o m i s j i S t o p n i I n s t r u k t o r s k i c h z a m y k a m p r ó b ę n a s t o p i e p o d h a r c m i s t r z y n i i p r z y z n a j ę s t o p i e ph oa dr c m i s t r z y n i p w d. M a r t y n i e T r z a s ci e H u f i e c B y s t r z y c a K ł o d z k a O t w a r c i e p r ó b y n a s t o p i e p o d h a r c m i s t r z y n i /p o d h a r c m i s t r z a N a w n i o s e k C h o r ą g w i a n e j K o m i s j i S t o p n i I n s t r u k t o r s k i co h t w i e r a m p r ó b ę n a s t o p i e p o d h a r c m i s t r z a p w d. R a f a ł o w i J e z i e r s k mi u e i H u f i e c Z g o r z e l e c, o p i e k u n h m. J a r o s ł a w R e u t O d z n a c z e n i a, p o c h w a ł y, w y r ó W n i e n i a P o c h w a ł y N a w n i o s e k h m. M a r k a S t o c h m i a ł k a N a c z e l n i k a P o c z t y H a r c e r s k i e j n r 2 8 W r o c ł a w p S z a n i e c o u d z i e l a m p o c h w a ł y i s e r d e c z n i e d z i ę k u j ę z a z o r g a n i z o w a n i e i p r z e p r o w a d z e n i e a k c j i p P a m i ę ć o n i j W ew y m i e n i o n y m d r u h n o m i d r u h o m : h m. K r y s t y n a U l i k a - C h o r ą g i e w D o l n o 6 l ą s k a, p h m. M i c h a ł K o w a l c z y k i H u f i e c W r o c ł a w, M a j a K o g u t H O - H u f i e c W r o c ł a w, K a m i l a P a t e r e k - H u f i e c W r o c ł a w, K i n g a F i e l e k - H u f i e c W r o c ł a w, K a m i l M a k a r - H u f i e c W r o c ł a w, K a m i l a B i z a c k a - H u f i e c W r o c ł a w, K r z y s z t o f G o g a c z - H u f i e c W r o c ł a w, S z y m o n G r z y b o w s k i - H u f i e c W r o c ł a w, J a n J o s i s k i - H u f i e c W r o c ł a w, P i o t r K r z e m i s k - i H u f i e c W r o c ł a w, M a t e u s z K w i a t k o w s k i - H u f i e c W r o c ł a w, K r z y s z t o f M os i e w i c z - H u f i e c W r o c ł a w, Ł u k a s z R o s i s k i - H u f i e c W r o c ł a w, P a t r y k T a r k i e w i c z - H u f i e c W r o c ł a w, K a c p e r W a c h n o w i c z - H u f i e c W r o c ł a w, K a r o l i n a W i a t r z y - k H u f i e c W r o c ł a w, M a r c e l W ó j c i k - H u f i e c W r o c ł a w, S t r o n a 6 z 9

7 M a r c i n W ó j c i k - H u f i e c W r o c ł a w, J a k u b V a g l e w s k i - H u f i e c W r o c ł a w D z i ę k u j ę i u d z i e l a m p o c h w a ł y z a k o o r d y n a c j e g r y i u r o c z y s t o 6 c i p r z e k a z a n i a B 5 P d r u h o w i p h m. D a r i u s zo w i R a c h w a ł o w i - H u f i e c K ł o d z k o S e r d e c z n i e d z i ę k u j ę i u d z i e l a m p o c h w a łzy a o r g a n iz a c j ę i p o m o c p o d c z a s p r z e k a z a n i a B e t l e j e m s k i e g o 5 w i a t ł a P o k o j u w B a z y l i c e M n i e j s z e j p. w. 6 w. E l W b i e t y w d n i u r. n i W e j w y m i e n i o n y m d r u h n o m i d r u h o m : A l e k s a n d r a A d a m i a k i H u f i e c W r o c ł a w, h m. A l d o n a B i k o w s k a i H u f i e c W r o c ł a w, p w d. M i r o s ł a w B i k o w s k i i H u f i e c W r o c ł a w, p h m. F i l i p C y g a ni H u f i e c 5 w i d n i c a, K a t a r z y n a G o l a r a i H u f i e c W r o c ł a w, p w d. O s k a r K a s z u b o w s k i - H u f i e c 5 w i d n i c a J a k u b Ł a b a z i H u f i e c W r o c ł a w, p h m. W o j c i e c h M a r u s z e w s k i - H u f i e c 5 w i d n i c a W e r o n i k a M i s i a k i H u f i e c W r o c ł a w, A l e k s a n d r a M i s z t a li H u f i e c W r o c ł a w, W e r o n i k a P e l c z y k i H u f i e c W r o c ł a w, E m i l i a P e l c z y ki H u f i e c W r o c ł a w, p h m. D a r i u s z R a c h w a ł i H u f i e c K ł o d z k o, p h m. P a u l i n a R o k a s z e w i c z - H u f i e c L e g n i c a, k s. p h m. D a n i e l R y d - z H u f i e c 5 w i d n i c a, J u l i a S i d o r u ki H u f i e c W r o c ł a w, p h m. J o a n n a S z a j d a i H u f i e c W r o c ł a w I g a S u r k o n t i H u f i e c W r o c ł a w, p h m. A g n i e s z k a S u r m a i H u f i e c W r o c ł a w, K i n g a O t c z y k i H u f i e c W r o c ł a w, M i c h a i n a W o j n a r i H u f i e c W r o c ł a w, J a k u b W o l s k i i H u f i e c W r o c ł a w, J o a n n a W i e r u s z e w s k a i H u f i e c W r o c ł a w, h m. J u l i a n n a Z a p a r t i H u f i e c 5 w i d n i c a D z i ę k u j ę i u d z i e l a m p o cwha ł y z a o p r a w ę m u z y c z n ą p o d c z a s m s z y 6 w. w B a z y l i c e M n i e j s z e j p. w. 6 w. E l W b i e t y w d n i u p r z e k a z a n i a B e t l e j e m s k i e g o 5 w i a t ł a P o k o j u : h m. K r z y s z t o f S t a c h ó w - H u f i e c G ł o g ó w, p w d. A n n a K a m z o l - H u f i e c S y c ó w, M a r t y n a R o k a s z e w i c z - H u f i e c G ł o g ó w, E w a C h o r ą W y - H u f i e c G ł o g ó w, A l e k s a n d r a M a z i a r z - H u f i e c G ł o g ó w, A n i t a M a t y j c z a k - H u f i e c G ł o g ó w, K a t a r z y n a G r z e s i a k- H u f i e c G ł o g ó w, M i c h a ł F r a n c z y k - H u f i e c G ł o g ó w, S t r o n a 7 z 9

8 K a r o l K i k o w s k i- H u f i e c G ł o g ó w, A d a m Z a w a d z k i - H u f i e c G ł o g ó w, B a r t ł o m i e j K i e r u c z y k- H u f i e c G ł o g ó w U d z i e l a m p o c h w a ł y z a r e p r e z e n t o w a n i e C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P p o d c z a s p r z e k a z y w a n i a B e t l e j e m s k i e g o 5 w i a t ł a P o k o j u u w ł a d z W o j e w ó d z t w a D o l n o 6 l ą s k i e j, P o w i a t u W r o c ł a w s k i e g o, M i a s t a W r o c ł a w o r a z i n n y c h i n s t y t u c j a c h h a r c e r k o m, h a r c e r z o m o r a z j e d n o s t k o m : p h m. K a m i l D o m a s k i i H u f i e c W r o c ł a w, p h m. Ł u k a s z D u d k i e w i c z - H u f i e c W r o c ł a w, p w d. J a k u b O s t r o w s k i - H u f i e c W r o c ł a w, V i o l e t t a M i l e w s k a - H u f i e c W r o c ł a w, p h m. R a f a ł R u m i a n o w s k i i H u f i e c W r o c ł a w i W s c h ó d, M a c i e j S a w i c k i - H u f i e c W r o c ł a w, E w a S t a s z a k - H u f i e c W r o c ł a w, P w d. A l e k s a n d r a S z a f i r s ki a H u f i e c W r o c ł a w W s c h ó d, M a ł g o r z a t a W i d z g o w s k a - H u f i e c W r o c ł a w, p w d. M a t e u s z W y l ę g a - H u f i e c W r o c ł a w, 3 8 W D S p T a r g e t o i H u f i e c W r o c ł a w W s c h ó d, 7 8 W D H " P o j u t r z e " - H u f i e c W r o c ł a w, 5 4 W r G Z " L e g o l a n d i a " - H u f i e c W r o c ł a w D z i ę k u j ę i u d z i e l a m p o c h w a ł y z a p o m o c p r z y o r g a n i z a c j i m i e j s k i e j W i g i l i i d l a u b o g i c h i b e z d o m n y c h w e W r o c ł a w i u n i W e j w y m i e n i o n y m h a r c e r k o m, h a r c e r z o m i d r u W y n i e : p h m. Ł u k a s z D u d k i e w i c z i H u f i e c W r o c ł a w, p w d. A d r i a n n a P ę k a l s k a - H u f i e c W r o c ł a w, p w d. J a n S i m s o n - H u f i e c W r o c ł a w, d h K r z y s z t o f M o s i e w i c z - H u f i e c W r o c ł a w, M a c i e j S a w i c k i - H u f i e c W r o c ł a w, S e b a s t i a n S t u d e n n y - H u f i e c W r o c ł a w, 3 8 W D S p T a r g e t o i H u f i e c W r o c ł a w W s c h ó d, 1 4. O d z n a k a K a d r y P r o g r a m o w e j P r z y z n a n i e O d z n a k i K a d r y P r o g r a m o w e j P r z y z n a j ę B O K P h m. H a n n i e M u s u r - H u f i e c O l e 6 n i c a, n u m e r B O K P / 2 0 / , p h m. B a r t ł o m i e j o w i L i s s e - k H u f i e c K ł o d z k o, B O K P / 2 1 / S p r o s t o w a n i a P o d a j ę d o w i a d o m o 6 c i, W e w r o z k a z i e L. / z a b r a k ł o w p u n k c i e W s p r a w i e w y b o r u K o m e n d y H u f c a Z H P w K a m i e n n e j G ó r z e n i e w y m i e n i o n o w s z y s t k i c h c z ł o n k ó w K o m e n d y. S t r o n a 8 z 9

9 B y ł o : Z. j a z d H u f c a Z H P w K a m i e n n e j G ó r z e d o k o n a ł w y b o r u K o m e n d y H u f c a w s k ł a d z i e : h m. A g n i e s z k a C z a j k o w s k a i W r ó b e l i K o m e n d a n t k a H u f c a, p w d. M a ł g o r z a t a D z i e d z i c i z a s t ę p c z y n i K o m e n d a n t k i H u f c a d s. p r o g r a m o w y c h, p w d. O l g a C z a j k o w s k a i z a s t ę p c z y n i K o m e n d a n t k i H u f c a d s. o r g a n i z a c y j n y c h i p r a c y z k a d r ą, p w d. P i o t r S o b c z y k i s k a r b n i k H u f c a. P o w i n n o b y ć : Z. j a z d H u f c a Z H P w K a m i e n n e j G ó r z e d o k o n a ł w y b o r u K o m e n d y H u f c a w s k ł a d z i e : h m. A g n i e s z k a C z a j k o w s k a i W r ó b e l i K o m e n d a n t k a H u f c a, p w d. M a ł g o r z a t a D z i e d z i c i z a s t ę p c z y n i K o m e n d a n t k i H u f c a d s. p r o g r a m o w y c h, p w d. O l g a C z a j k o w s k a i z a s t ę p c z y n i K o m e n d a n t k i H u f c a d s. o r g a n i z a c y j n y c h i p r a c y z k a d r ą, p w d. P io t r S o b c z y k i s k a r b n i k H u f c a, p w d. J a c e k C z a j k o w s k i i k w a t e r m i s t r z H u f c a. Z a p o m y ł k ę p r z e p r a s z a m. K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P /- / h m. Z b i g n i e w P a w e ł S k u p i s k i S t r o n a 9 z 9

ą ą ż ąż Ę ć ć ż ż ż ć ą ą

ą ą ż ąż Ę ć ć ż ż ż ć ą ą ą ą ź ą ą ż ż ź ź ą ą ż ąż Ę ć ć ż ż ż ć ą ą ą ą ż ż ż ż ż ż ć ą ą ą ą ź ż ą ą ż ź Ź ć ż ż ż ź ą ż ż ż ą ż ą ą ż ż ż Ó ż ć ą ż ż ą ż ą ż ą ż ż ż ż ż ż ć ź ć Ł ć ż ć ż ż ż ć ż ż ą ć ą ż ć ź ż ż ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

Ż Ź Ź ź Ż Ż Ź Ą Ą Ż ź Ś Ż Ż Ś Ź Ś Ą

Ż Ź Ź ź Ż Ż Ź Ą Ą Ż ź Ś Ż Ż Ś Ź Ś Ą Ś Ą Ó Ś Ś Ą Ś Ó Ż ć Ś Ż Ę ć Ż ź Ż Ź Ź ź Ż Ż Ź Ą Ą Ż ź Ś Ż Ż Ś Ź Ś Ą Ą Ż Ź Ś Ą Ń Ś Ą Ż ć Ż Ż Ż ć Ż Ż Ś Ź Ź Ż Ą Ń ź ź Ł Ę ć ć ć Ń ź ć Ż ź Ż źó ć Ż Ż Ó Ń Ż Ó Ź Ó Ż Ź Ż Ż Ż Ż Ę Ż Ż ć ć Ż ć Ó Ż Ż Ż Ą Ź Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ś ś

Ł Ś ś ż ź Ą ą ą ą ą Ł ś ż ś ś ą ż Ż ś ż ż ż ą ż Ł ą ą ą ń ą ś ś ą ą ą ż ś ą ą ż ą ą ą ą ż ń ą ść Ł Ś ś ś ś ą ś ś ą ń ż ą ś ź Ż ą ą ż ś ż ś ść Ź ż ż ś ą ń ą ś ż Ź Ź ż ż ż ą Ó Ż Ź ą Ś ż ść ż ą ź ż ą ą Ź ą Ś Ż

Bardziej szczegółowo

Ż Ę ć Ć ć ć Ą

Ż Ę ć Ć ć ć Ą Ś Ł Ż Ą Ż Ę ć Ć ć ć Ą ŚĘ Ż ź Ś Ż Ś Ś Ń Ę Ą Ś Ł Ś Ł Ż Ż ź ż Ą Ś Ż Ż Ś Ł Ą Ą Ó Ż Ż ż ć Ż ż ć ż Ó Ż ż ć ż ć ż Ą Ę ż Ó Ó ż ż Ó ć Ż ć Ż ć ć ź Ę Ę Ę ć Ż Ź Ż ż ć ż Ź Ę Ż ż ć Ś ć Ż Ę ż Ę ż ż ż Ż ż ż ż ż ĘŁ ż ż

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ź Ś Ś

Ś Ó Ź Ś Ś Ą Ł Ś ĄŻ Ó Ó Ę Ś Ó Ź Ś Ś Ś ć Ó Ć ć Ó Ą ć ć ć ć ć ć Ż Ą Ó Ź ć Ó ć ć ź ć ć Ą Ż ć ć Ó ć Ó ć Ń ć Ż Ż Ż ć Ę ć ć ć ć Ż Ż Ó Ć Ś Ż ŻĄ Ź Ź Ż Ż Ź Ź ć Ź Ś Ć ć Ś Ż ć ć Ó ć Ó ć Ć Ć ć Ó ć ć Ó ć Ć Ź Ó Ó ć ć ć Ó Ź Ś Ź

Bardziej szczegółowo

ć Ę ó ż ć

ć Ę ó ż ć Ą Ł ż ż Ę ó ó ó ć ó ć ó ż ó ó ż ó ć Ę ó ż ć ó ź ó ó ó ć ó ć ó ć ó ó ó ó ó Ę ó ó ó ż ó Ę ó ó ż ó óż ó ó ć ć ż ó Ą ó ó ć ó ó ó ó ó ż ó ó ó ó Ą ó ó ć ó ó ź ć ó ó ó ó ć ó Ę ó ż ż ó ó ż ż ó ó ó ć ó ć ó ć ó

Bardziej szczegółowo

ż ć

ż ć Ł Ł ż ć ć ż ć Ą Ł ó ó ć ż ć ć ż ć Ę ć Ę ć ć Ę ć ć ć Ę ż ć ć ć Ś ć Ę Ę ż ż ć ż Ę ć ć Ę ż ż Ę Ł ć ć Ą Ę Ł ć ć ć ż ć Ę Ł Ść Ą Ę Ł ć ć ć ć Ę Ł Ść Ą Ę Ł ć ć ć Ł ć Ę Ę ć ć ć ć Ł Ść ć ć Ę Ę Ł Ś Ą Ś Ś Ł Ą Ą ż

Bardziej szczegółowo

C e l e m c z ę ś c i d y s k u s y j n e j j e s t u ś w i a d o m i e n i e s o b i e, w o p a r c i u o r o z w a ż a n i a P i s m a Ś w.

C e l e m c z ę ś c i d y s k u s y j n e j j e s t u ś w i a d o m i e n i e s o b i e, w o p a r c i u o r o z w a ż a n i a P i s m a Ś w. 1. C e l s p o t k a n i a. C e l e m c z ę ś c i d y s k u s y j n e j j e s t u ś w i a d o m i e n i e s o b i e, w o p a r c i u o r o z w a ż a n i a P i s m a Ś w., ż e : B y d z b a w i o n y m

Bardziej szczegółowo

ć Ś Ś Ść

ć Ś Ś Ść ć Ś Ś Ść Ś Ł Ź Ść ć ć ć Ść ć Ść Ś Ść ć ć Ś Ó Ś Ś ć ć Ś Ś Ó Ś Ś ć Ą ć Ś Ś Ł ć Ś Ś Ł ć Ą Ść ć Ś Ó Ź ć ć Ś Ś ć ć ć Ś Ść Ść Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś ć Ą Ś Ą Ś Ś Ź Ź ć ć Ś Ę Ź Ł ź Ę Ę Ś Ś Ś Ę Ą Ź ć Ł Ś Ś Ś Ś ć Ś

Bardziej szczegółowo

ć ć Ą ć Ęć Ó Ą ź ć ć ć ć ź ź Ą ć Ę ć ź ć ć ć ź ć ź ć ć ć Ś Ź ź

ć ć Ą ć Ęć Ó Ą ź ć ć ć ć ź ź Ą ć Ę ć ź ć ć ć ź ć ź ć ć ć Ś Ź ź ź Ó ć Ę ć Ó ć ć ć ć Ź ć ź ć ć Ź ć ć ć Ą ć Ęć Ó Ą ź ć ć ć ć ź ź Ą ć Ę ć ź ć ć ć ź ć ź ć ć ć Ś Ź ź ć Ą ć Ą ć ź ć ź ć Ę ć ć Ź ź Ę ć ć ć ć Ę Ę ź ć Ó ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ź Ź ć ć ć ź Ę ć ć ć ć Ę Ąć ź Ź ć Ą ć ć

Bardziej szczegółowo

Ż ć ć Ł Ł ć ć Ł ć ć

Ż ć ć Ł Ł ć ć Ł ć ć ć Ć Ż Ć ć Ż ć ć Ż ć ć ć Ń Ż ć ć Ł Ł ć ć Ł ć ć Ą ć Ł ć ć Ł Ł ć Ż ć ć ć ź ź Ń ć Ń ź Ó Ó ć Ć ć Ó Ń Ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć Ź ć ć ć ź Ż Ć ź Ł ź ź Ą Ż Ł ć Ą Ż ć Ń ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź Ć ź ć ć Ż Ć Ć ć ć Ć ć ź ć

Bardziej szczegółowo

Ą Ź ć ć Ó Ó Ć Ć Ś

Ą Ź ć ć Ó Ó Ć Ć Ś Ł Ł ź Ę Ą Ą Ź ć ć Ó Ó Ć Ć Ś Ł Ą Ą Ó ć ć ć Ś Ś Ó Ś Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ć Ść Ó Ć ć Ź Ó ć Ó Ó Ó Ś Ź Ó ć ć ć Ł Ć Ź Ó Ó Ś ć Ź ć ć Ć ć ć ć Ź Ó ć Ó Ó Ś Ź Ó Ó Ś Ó ć ć ć Ś Ś Ó Ó Ó ć Ź Ł Ó ć Ś Ś Ó Ó ć Ź ć Ź Ł Ó Ó ć Ź

Bardziej szczegółowo

Ś Ż Ó Ś ż Ó ć ź ż ż Ą

Ś Ż Ó Ś ż Ó ć ź ż ż Ą Ś ż Ż Ż Ś Ż Ó ż ż ż Ą Ś Ż Ó Ś ż Ó ć ź ż ż Ą Ą Ó ż ż Ó Ś Ż Ó ż ż ż Ż Ź ź Ć Ó ż Ż ć Ż ż Ś ć Ś Ś Ż Ą Ż Ż Ó Ż Ż Ś Ż Ż Ź Ż Ż Ż Ę Ś Ż Ż Ś Ó Ż Ż ż Ą Ż Ą Ż Ś Ś ć Ź ć ć Ó ć Ś Ą Ó Ó ć Ż ż Ż Ó ż Ś Ś Ó Ś Ż Ż Ż Ż Ż

Bardziej szczegółowo

ź Ę

ź Ę ź Ę Ę ń Ń Ń Ą Ę ń ń Ę ć Ó ź ń ń ć Ę Ę ń ć ń ć Ę ń ń Ę Ą Ł ć ń Ę Ą ń Ę ń ń Ę ń Ę Ę Ę Ź Ę ń ć ć Ę ć Ź Ź Ź Ź Ń ć ć Ń Ę ć ć ć ć ć Ź ć ć ć ć Ę ń ć ń Ę Ę Ź ń Ó Ł Ź ć ć Ę ź ź Ń ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą ć ć Ę ć ń

Bardziej szczegółowo

Ź ź Ź

Ź ź Ź ć Ą Ź ź Ź Ę Ń Ż Ź ć ć ć Ź ć Ż ć ć Ł Ż Ź Ź ć ć ć Ż Ą Ź ć ć Ż Ź ć Ń Ż Ń Ć Ż Ż Ń ć ć Ż ć Ź Ż Ź Ż Ż Ż Ż ć ć ć ć Ż Ż ć ć Ż ć Ź Ę ć Ń ć Ź Ń Ź Ł ć Ż Ż Ż Ź Ż ć Ę Ę Ę Ł Ę Ę Ę Ż Ę ć Ź Ź ć Ź Ń Ź Ż ć ź Ż Ń Ł Ł Ą ć

Bardziej szczegółowo

ó ń ó

ó ń ó Ł ź ó ń ó ó ń ó ó ń ż ó ó Ł ń ó ó ń Ą ó ń ó ó ź Ł ó ó ó Ż ż Ł ó Ż ó ó ż Ś ż ó Ś ż Ż Ą Ź Ę Ó ó ó ó ń Ć ó ó ż ż Ż ó ó ń ó ż ż ó Ł ó Ż ó ż ŚÓ ż Ś ń ń Ś ż Ż ó ó Ę ó Ł ó ó ó Ą ż Ż Ó ó Ł ó Ę Ż ó ó ń ó Ż Ż ń

Bardziej szczegółowo

ć ć ź ć ć ć Ść ć ź ź ź ć ź Ą ź

ć ć ź ć ć ć Ść ć ź ź ź ć ź Ą ź ć ć ć ź ć ć ć ć ź ć Ż ź ź ć ć ź ć ć ć Ść ć ź ź ź ć ź Ą ź ć ć ć ć ć ć ź ź Ż ć ć ć ć ć Ś ć ć Ź ć Ś ź ć ź ć ź ć ź ć ź Ź ć ć Ś ź ć ć ź Ć ć ź Ó Ż ć ć ź Ś ź ź ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ź ź ć ć ć Ś Ć Ó ź ć ź ć ć

Bardziej szczegółowo

ć ć Ł ć Ź ć Ł ź ć Ś ć ć Ż Ł Ż ć ż ć

ć ć Ł ć Ź ć Ł ź ć Ś ć ć Ż Ł Ż ć ż ć Ł Ź Ł Ł ź ź Ż Ż ż Ż ć Ś ż ć ć Ę ć ć Ł ć Ź ć Ł ź ć Ś ć ć Ż Ł Ż ć ż ć Ł ć ć ć ć Ł Ż ć Ł ź ć Ś Ż Ż Ż ż Ż Ż ż Ż Ś Ż Ą Ł Ż ź Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ś Ż Ż ż Ż Ż ż ż Ł Ż Ś Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ś Ż Ę Ł Ź Ó ż Ę Ł ź Ł Ź Ż ż Ł Ż Ż ż

Bardziej szczegółowo

Ć ć ć Ś ć

Ć ć ć Ś ć ź Ę Ę Ę ź ć ć ć Ć ć ć Ś ć ź ć ć ć Ć Ś ź Ś Ć ć Ż ź ć Ż Ś Ł ŚĆ ć ć ć Ć ć Ść ć Ż ć ć ć ć ć ć ć ć Ą ć ć Ś ć Ś ć Ż Ś ć Ó ć Ś ć Ś ć ć ć ć Ś ć ć Ś ć Ć Ż ć Ć ć ć ć ć Ę ć ź ć ć ć ć ć ź ć ć ć Ć ź ć Ż ć ć ć Ś ć Ć

Bardziej szczegółowo

ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą

ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą ÓŚ ż Ć ą ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą ą Ę ŁĄ ż ą ą ą Ś ą Ś ą ą ą ż ć Ź ą ć Ó Ą Ę ą ś ą Ę ż ą ś Ź ą Ś ą Ą ŁĄ ś Ź Ś Ł Ź Ż ą Ć ś ś ć ś ą Ź ą ą ć Ź ś ą ą ą Ż Ó ś ś ś ś Ą Ś Ś ą Ź ą Ź ż ś ż Ę ć ś ą Ó ż ż Ą Ź Ż

Bardziej szczegółowo

ć

ć Ł Ę Ę Ą ć Ś ć ć ź ź ć ć ź ź ź ć ć ź Ś ć ć ć ć ć Ś ć Ż ć ŚĆ Ć Ż Ś Ż Ś Ż ć Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś ć Ć ć Ć ć Ć ć Ś Ś Ś ć Ć Ż Ć ć ć Ś Ż Ż Ś Ć Ż ć ć ć ć ć Ś Ś Ś ć Ż Ż ć ć Ś Ś ć Ś Ż ć Ś ć ć ć Ż Ć ć ć Ż Ś Ż Ć

Bardziej szczegółowo

ŁĄ

ŁĄ Ś ĄŻ ŁĄ Ź Ą ÓŹ Ś Ś Ą Ą Ś Ó ŚÓ Ó Ą Ó Ż Ź Ś Ż Ó Ó Ó Ż Ó Ą Ż Ó Ż Ż Ż Ż Ś Ą Ż Ć Ą Ć Ą Ż Ł Ś Ś Ź Ó Ś Ó Ó Ó Ś Ż Ź Ż Ż Ę Ą Ó Ś ź Ó Ę Ą Ź Ą Ż Ó Ś Ć Ę Ś Ą Ś Ś Ś Ą Ó Ę Ó Ę Ą Ż Ż Ó Ż ź Ą Ó Ś Ź Ż Ó Ż Ż Ź Ó Ó Ś Ś Ó

Bardziej szczegółowo

Ł ó ó Ż ż ó Ń Ń Ł ó ż Ę ż

Ł ó ó Ż ż ó Ń Ń Ł ó ż Ę ż Ł Ł Ń Ń Ł ó ó Ż ż ó Ń Ń Ł ó ż Ę ż Ł Ś Ł Ś Ś ó ż ć ó ó óż ó ć ó ć ż ć ż Ć ż ż ć ó ó ó ó Ś ó ż ż ŚĆ ż ż ż Ś ż ó ó ó ó Ą Ć ż ó ó ż ó Ę ż ó ó ó Ś ć ż ż ć ó Ę ć Ś ó ż ć ż ć ż ć ż Ę ó ż ż ź ó Ę Ę ó ó ż ó ó ć

Bardziej szczegółowo

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a M G 4 1 0 v. 2 0 1 6 G R I L L K O C I O Ł E K P O D W Ó J N I E E M A L I O W A N Y Z P O P I E L N I K I E M 6 r e d n i c a 4 6 c m M G 4 1 0 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E

Bardziej szczegółowo

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę ć ę ę Ł Ą Ś Ś ę Ś ę ę ć ć ę ę ę ę ć Ś ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę Ą ę Ą ę ć ę ć Ą ć ę ć ć ę Ę ę Ś Ą Ł Ó ę ć ę ę ę ę Ą ć ęć ę ć ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę Ą ę ę ę ę Ń ę Ó

Bardziej szczegółowo

Ę ż ć ŁĄ

Ę ż ć ŁĄ Ł Ł Ę ć ż Ś ć ć Ę Ę ż ć ŁĄ Ą Ł ć ć ć Ę ż ć Ą ć ć ż ć ć ż Ę ż ć ć ć ć ż Ę Ą ż ć Ś ż ć ż ż Ę ć ż Ł ć Ą Ę Ł ć ć ć Ś ć Ł ć ć Ą Ł ć ć ć ć ó Ę Ł ć ć Ą Ł ć ć ć Ł Ść ć ó ć ć ć ć ż Ł ć ć ć Ł Ą Ś Ł Ą ż Ę Ą ć ć ć

Bardziej szczegółowo

ź Ą Ę ź Ć

ź Ą Ę ź Ć Ę Ą Ą ź ó ź Ą Ę ź Ć ź ź ĄĘ ź ź Ą ó Ę Ą ź ź ź Ą ź Ę ó Ł Ś ó ó Ą ź ź ź Ą ź Ę ź ź Ą ź ź ź Ą Ł ź Ę Ę Ę ź Ą Ę ź Ą Ę Ą Ę Ę Ą ź ź Ą ó ź ó ź ź ź ź ź ź Ś ź ź Ą ź ź ź Ą ź ź ź Ź ź ó ź Ę ź Ą ó ź Ą Ż ź ź Ę ź Ź ź ź

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ó Ś ż Ś Ó Ś ŚÓ Ó

Ś Ó Ó Ś ż Ś Ó Ś ŚÓ Ó Ą Ł ć Ę Ę Ł Ź Ł ż ż ż ż Ó Ł Ś Ó Ó Ś ż Ś Ó Ś ŚÓ Ó ż Ż Ó Ż Ś ć ć ż Ś Ż Ó Ż Ó ż ż Ż ż ż Ż Ż Ą ć Ż Ó ż Ż Ż ż ż Ż Ó ż Ż Ś Ć ż Ł Ę Ę Ź ć Ó ć Ś Ż ż ż Ę ż ż Ę Ż Ś ż Ś Ż ż Ś Ż Ż ż ż Ż Ż Ż Ż ż Ś Ż Ż ż Ż ż ż Ź Ż

Bardziej szczegółowo

ŁĄ Ł

ŁĄ Ł Ł Ę Ś ŁĄ Ł Ś Ś Ś Ą Ś Ó Ę Ś Ą Ś Ę Ą Ą Ś Ą Ó Ó Ś Ś Ą Ą Ę ć ć ć ć Ó Ó ż ć ć ć ż ć ż ć Ł Ś Ś Ś Ą Ś Ę Ś Ś Ś Ś Ś ż Ś ć ż ć ż ć Ś Ś ż Ó ć ż ć Ó Ó ć ż Ó ć Ś ć Ź ć ż ż ć ć Ó ć ż ć ć Ó ć Ó ż ż ć Ó ż ć Ó ć ć ż Ó

Bardziej szczegółowo

ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść

ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść Ż Ż ć Ę Ę Ę ż ć ż Ś Ż Ż Ś Ż Ó ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść Ś Ś Ż ż Ż Ż Ł Ż ć ż Ś Ś Ż Ż Ś Ś Ż Ż ż Ż Ż Ść Ż Ż ż Ż Ż Ś Ą ć Ż ż Ł Ą ż Ś ż ż Ę Ż Ż Ś Ż Ę ć ż ż Ę ć ż ż Ż Ś Ż

Bardziej szczegółowo

ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż

ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż Ń ć Ś ż ź ź ź ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż Ę Ę ć ć ż Ł ż ź ż ż ż ć ż ż Ś ć ż ż ż Ś Ę ż Ó ć Ą ż ż ż ż ż ć ż ć ż ć Ą Ą ć Ę Ś Ś Ł ć ż ż ż Ł Ś Ś Ł ż Ę Ę ż ć Ę Ę ż ż ż Ł Ś ż ć ż ż ż ż Ś ż ż ć Ę ż ż ż

Bardziej szczegółowo

ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść

ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść ć Ż ż Ę ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść Ż Ść Ż ć Ż Ż Ż ż Ż ć Ł Ś Ż Ś ć Ż ć Ż ż ź Ż Ś ć ć ć ć Ó ć Ż Ść Ż ć ć Ż ż Ł Ż Ę ć ć ć Ż ć ć Ż ż ż ć Ż Ż ć Ł ć Ż Ć Ż Ż Ś Ż Ż Ż ć Ż ć ż ć Ż Ś Ż ć Ł ć

Bardziej szczegółowo

Ę Ę ŁĘ Ł Ł Ó Ż

Ę Ę ŁĘ Ł Ł Ó Ż ĄŁ Ł Ę Ę ŁĘ Ł Ł Ó Ż Ą Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ż Ó ć Ę Ą Ę Ą Ę Ó Ó Ó Ż Ó Ę Ż Ż Ż Ó Ó Ó Ó Ó Ż Ż Ż Ó Ź Ó Ó ć Ż ć Ż ć Ą ć Ó Ó Ż Ź Ź ź ź ź ź Ą ź Ż Ź Ó Ź ź ć ź ć ź Ź Ż Ó ć ć Ó Ó Ż Ź Ó Ó Ż Ć Ź Ó Ż Ż Ż Ż Ż Ę Ł Ż Ą Ć Ó

Bardziej szczegółowo

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ł Ą Ę ż ż ż ż Ó ż Ż Ż Ę Ż Ą Ż Ż ż Ś Ż Ś ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ę Ó Ł Ś ż ż Ę Ę ż Ó ż Ś Ę ń ń ń ż ń ń Ę Ę ń ż Ą ń Ś Ś Ę ń Ż Ę Ę ż ń ń ń ń ż Ę ń ń ń ń Ł Ę ń ń ń ń ż Ę ż ż ż Ź ż Ż ż Ż ż ż Ę ń Ę ż

Bardziej szczegółowo

Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ł ł ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą

Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ł ł ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą Ń Ę ł ó ó ł ż ć ó ś ą ą ż ą ą ń ł ś ś ąż ą Ę łó Ą Ę Ą Ó ą ż ą ł ą ź ć Ę ą ś ą ą Ł Ł ł ą Ą Ę Ą Ł ą ąż ą ż ć ą Ż ć ą Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ł ł ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ó ó ż ą ą ż ś ż Ę ź Ą ł ł ł ą ó ń ń Ę ż ż ń

Bardziej szczegółowo

Ś ź Ś Ś

Ś ź Ś Ś Ś ź Ś Ś Ę Ż Ę ź Ł Ą ź ź Ę ź Ą Ą Ę Ó Ś Ś Ś Ę Ś ź Ś Ś ź ź ź ź Ę Ą Ż Ą ź ź ź Ę ź Ę Ś ź ź ŚĆ Ś Ś ź ź Ą Ą Ą Ą ź ź ź Ż Ś Ą Ś Ą Ś Ń Ś Ą Ż Ś Ń Ś Ą Ą Ę Ś Ą ź ź ź Ą ź ź ź Ą Ż Ą Ą Ę ź Ę Ź ź ź Ą Ś Ą ź ź Ę ź Ą ź Ć

Bardziej szczegółowo

ć Ś

ć Ś Ą Ą Ń Ą ć Ś Ą ć Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś ź Ś ć Ś Ś ć Ś Ś ź Ż ć ź Ż ć Ą Ś ź ź ć Ę ć Ś ć Ś Ś Ś ź Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ą ć ć ć ć Ę ć ć Ś Ś Ś ć ć ć Ś Ś Ś Ś ć Ą ć ź ć ć Ę Ą Ś Ę ć ć ź Ę ć ć Ś Ę ź ć ć Ą Ę Ę Ą Ś Ś ź ć ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ę Ż ź

Ł Ł Ę Ż ź Ł Ł Ł Ę Ż ź Ż Ę Ź ć Ź ć ć ć ć ć Ż ć ź Ę Ź Ź Ę Ź Ą Ź Ą Ą Ż Ż Ę Ń Ź Ź ć Ę ć Ę Ę Ę Ę Ę Ą Ę ź ć Ą Ą Ę Ź Ł Ę Ż Ż Ą Ź Ą Ź Ź Ę Ń Ź Ś Ż Ą Ź ź ć ć Ą Ą Ł Ś Ź Ę Ę Ź Ę Ę Ą Ł Ę Ą Ę Ż Ą Ł Ł Ę Ę Ę Ę ź ź ć Ź ź Ś ć Ó

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć ń Ż Ę Ń ń ń ć Ę ź ń ń ń ć Ż Ś Ż Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć Ż ć ń ń ń ć Ż ń ć ń ń Ó Ń ź ń ń Ś Ś Ż ć ć ć ć Ż ć ć ń ć ń Ż ć Ó Ż Ż Ż ć Ą ć Ó Ł Ą Ą Ó Ń ń ń ć ć ć ć ń ń ć Ń Ś ć Ś Ż ć ń Ż

Bardziej szczegółowo

Ó ń ń ń ń ń ź Ł ć ć ź ć ź ć ć ź ź ć Ó ń ć ń ć Ą ź ć ć ź ń ń ń Ę Ś Ł ć ń ń ń Ó Ó Ó Ó Ą Ó ź ć Ó ź ń ć ź ź Ę Ś ć Ę Ż Ś ź Ć ć ź ć ć ń ź ć Ł Ł Ó Ś ć ć ź ć Ś ń Ł Ó Ś ć Ś Ś ć Ó Ś ź ń ź ź ń Ę Ę ń Ó ń ń ź ź ń

Bardziej szczegółowo