1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy."

Transkrypt

1 W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e t o w» z s i e d z i b» w G d yp nr i z, y u l i c y O l i m p i j s k5k i e9 j, r e p r e z e n t o w a n» p r z e z D yr e k t o r a M a r k a Ł u c y k a, z w a n» d a l e j w t r e c i u m o w y Z a m a w i a j» c y m s, a ::::::::::::::::::::::::, r e p r e z e n t o w a n y m p r z e z ::::::::::::::, z w a n y m d a l e j w t r e c i u m o w y W y k o n a w c»s - w r e z u l t a c i e d o k o n a n i a p r z e z Z a m a w i a j» c e g o w y b o r u o f e r t y W y k o n a w c y w p o s t p o w a n i u o z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e w t r y b i e p r z e t a r g u n i e o g r a n i c z o no e g o w a r t o c i p o n i e j k w o t o k r e l o n y c h w p r z e p i s a c h w y k o n a w c z y c h w y d a n y c h n a p o d s t a w i e a r t 1 1 u s t u s t a8 w y - P r a w o z a m ó w i e p u b l i c z n y c h z n a k s p r a w y G CS D Z P I : o n a s t p u j» c e j t r e c i 1 P r z e d m i o t e m u m o w y j e s t p r o m o c j a M i a s t a G d y n i p r z e z z e s p óp ł i ł k i n o n e j m c z y z n W y k o n a w c y f::::::: s ( z w a n y m d a l e j f Z e s p o ł e m s ) o d d n i a z a w a r c i a u m o w y d o d n i a 3 0 l i s t o p a d a r o k u, o m i s t r z o s::::::: t w o p i ł k i n o n e j m c z y z n 2 W y k o n a w c a o w i a d c z a, e m i n p r z e d m i o t e m j e g o d z i a ł a l n o c i j e s t 1 ) u c z e s t n i c t w o Z es p o ł u w p r o f e s j o n a l n y c h z a w o d a c h s p o r t o w y c h o b e j m u j» c y c h w d r u g i e j p o ł o w i e r o k u w y s t p y w r o z g r y w k a c h o m i s t r z o:::::: s t w o p i ł k i n o n e j m c z y z n, 2 ) p r o m o c j a s p o r t u w s z c z e g ó l n o c i p o p r z e z r o d k i m a s o w e g o p r z e k a z u ( p r a s a, r a d i o, t e l e w i z j a, i n t e r n e t ), 3 ) p r o w a d z e n i e d z i a ł a l n o c i n a r z e c z r o z w o j u s p o r t u 1 3 W y k o n a w c a z o b o w i» z u j e s i w o k r e s i e w s k a z a n y m w 1 w r a m a c h p r o w a d z o n e j p r z e z n i e g o d z i a ł a l n o c i s p o r t o w e pj i łw c e n o n em j c z y z n, d o 1 ) p r z e d m i o t e m u m o w y j e s t u s ł u g a p r o m o c j i G m i n y M i a s t a G d y n i a r e a l in za o w a o k r e s i e o d d n i a z a w a r c i a u m o w y d o d n i a 3 0 l i s t o p a d a r o k u p o pz re zs ep z ó ł p i ł kni o n e j m c z y z n b i o r» c y u d z i a ł rw o z g r y w k a c h o m i s t r z o s t w o :::::::, k t ó r y p o d c z a s w s z y s t k i c h m e c z y p i ł k a r s k i c h r o z g r y w a n y c h w r o l i g o s p o d a r z a b d z i e w y s t p o w a ł w G d y n i, 2 ) p r o m o c j G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z W y k o n a w c p o d c z a s m e c z ó w l i g o w y c h, z a w o d ó w, w i d o w i s k s p o r t o w y c h i i m p r e z s p o r t o w o r e k r e a c y j n y c h o c h a r a k t e r zl e o k a l n y m i k r a j o w y m, 3 ) p o s i a d a n i e l u b u m i e s z c z e n i e p r z e z W y k o n a w c n a z w y f G d y n iw as o f i c j a l n e j n a z w i e Z e s p o ł u, z g ł o s z o n e j w ł a c i w e m u p o d m i o t o w i o r g a n i z u j» c eu m r o z g r y w k i o m i s t r z o s t w o ::::: p i ł k i n o n e j m c z y, z n k t ó r» o f i c j a l n ib e d z i e s i p o s ł u g i w a ł Z e s p ó ł, 4 ) k r e o w a n i e p o z y t y w n e g o w i z e r u n k u G m i n y M i a s t a G d y n i a w r a m a c h d z i a ł a p r o m o c y j n y c h p r z y g o t o w a n y c h i w y k o n yw a n y c h p r z e z W y k o n a w c o r a z n a j e g o k o s z t, 5 ) p r o m o w a n i e G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z W y k o n a w c p o p r z e z u m i e s z c z e n i e o r a z e k s p o n o w a n i e l o g o t y p ó w m i a s t a G d y n i n a m a t e r i a ł a c h i n f o r m a c y j npo r o m o c y j n y c h o r a z p o l i g r a f i c z n y c h p r z y g o t o w a n y c h i w y k o n a n y c h p r z e z W y wk c o n a o r a z n a j e g o k o s z t, 6 ) u y c z e n i e G m i n i e M i a s t a G d y n i a p r z e z y kwo n a w c w i z e r u n k u z a w o d n i k ó w z e s p o ł u o r a z c a ł e j d r u y n y d l a c e l ó w p r o m o c y j n y c h G m i n y M i a s t a G d y n i a

2 2 Z a k r e s r e a l i z a c j i p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a w s z c z e g ó l n o c i o b e j m u j e 1 ) p r o m o w a n i e G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z W y k o n a w c p o p r z e z u m i e s z c z e n i e o r a z e k s p o n o w a n i e w s k a z a n y c h p r z e z G m i n M i a s t o G d y n i a l o g o t y p ó w ( z w a n y c h d a l e j f L o g os ) n a m a t e r i a ł a c h i n f o r m a c y j n o p r o m o c y j n y c h i p o l i g r a f i c z n y c h, d o t y c z» c y c h i d e n t y f i k a c j i w i z u a l n e j, o t r e c i a c h u z g o d n i ognmy ic n» h zm i a s t a G d y n i a i p r z e z n i» z a a k c e p t o w a n y c h a p r z y g o t o w a n y c h i w y k o n a n y c h p r z e z W y k o n a w c z e r o d k ó w w ł a s n y c h w t y m m i d z y i n n y m i a ) u m i e s z c z e n i u L o g o l u b n a z w y f G d y n i as w w y b r a n y c h m a t e r i a ł a c h r e k l a m o w y c h i p u b l i k a c j a c h w y d a w a n y c h p r z y u y c i u m e t o d pg or la if i c z n y c h p r z e z k l u b p r z y o r g a n i z a c j i r o z g r y w e k n p m a t e r i a ł y p r a s o w e, p l a k a t y, k a l e n d a r z e p l a n s z o w e z w i z e r u n k i e m z e s p o ł u, b i l e t y, a k r e d y t a c j e i i n n e, b ) u m i e s z c z e n i u L o g o n a o f i c j a l n e j s t r o n i e i n t e r n e t o w e j Z e s p o ł u w r a z z l i n k i e m d o s t r o n y w w w g d y n i a s p o r t p l w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y, c ) u m i e s z c z e n i u L o g o w g r a f i c e, k t ó r a z o s t a n i e u m i e s z c z o n a n a 2 a u t o b u s a c h k o m u n i k a c j i m i e j s k i e j w G d y n i, d ) u m i e s z c z e n i u p o d c z a s s p o t k a s p o r t o w y c h z u d z i a ł e m Z e s p o ł u w c h a r a k t e r z e g o s p o d a r z a, w z d ł u d ł u g i e g o b o k u b o i s kt a d i o n u, k t ó r y m u s i s i m i e c i w G d y n i ( z w a n y m d a l e j f S t a d i o n e ms ) w p r z y p a d k u w y k o r z y s t a n i a e l e k t r o n i c z n y c h b a n d L- EsD p o t ó w r e k l a m o w y c h z L o g o d o r c z o n y c h p r z e z Z a m a w i a j» c e g o ( c z a s r e k l a m o w y 7 0p ), w p r z y p a d k u n i e w y k o r z y s t a n i a e l e k t r o n i c z n y c h b a n d - LlE od g o G m i n y M i a s t a G d y n i n a 4 b a n d a c h s t a t y c z n y c h o w y m i a r a c h 1 m x 5 m ( w y s x s z e r ), e ) u m i e s z c z e n i u L o g o n a b a n e r z e o w y m i a r a c h 1, 6 m x m ( w y s x s z e r ), e k s p o n o w a n y m w z d ł u d ł u g i e g o b o k u b o i s k a n a S t a d i o n i e p o d c z a s w s z y s t k i c h s p o t k a s p o r t o w y c h z u d za ił e m Z e s p o ł u w c h a r a k t e r z e g o s p o d a r z a, f ) u m i e s z c z e n i u L o g o n a 2 b a n e r a c h o w y m i a rca h 1, 6 m x 8 0 m ( w y s x s z e r ), e k s p o n o w a n y c h w z d ł u k r ó t k i c h b o k ó w b o i s k a n a S t a d i o n i e p o d c z a s w s z y s t k i c h s p o t k a s p o r t o w y c h z u d z i a ł e m Z e s p o ł u w c h a r a k t e r z e g o s p o d a r z a, g ) u m i e s z c z e n i u L o g o n a t a b l i c y w y w i a d ó w e k s p o n o w a n e j w f s t r e f i e m i e s z a n e js o r a z w s a l c e k o n f e r e n c y j n e j S t a d i o n u, h ) u m i e s z c z e n i u 2 f l a g L oz g o o r a z 1 f l a g i M i a s t a G d y n i p r z e d S t a d i o n e m, e k s p o n o w a n y c h p o d c z a s w s z y s t k i c h s p o t k a s p o r t o w y c h z u d z i a ł e m Z e s p o ł u c wh a r a k t e r z e g o s p o d a r z a, i ) u m i e s z c z e n i u L o g o n a f r o n t p a g e o f i c j a l n e j s t r o n y i n t e r n e t o w e j Z e s p o ł u :::::::: w r a z z l i n k i e m o d p o w i e d n i o d o s t r o n y w w w g d y n i a s p o r t p l, a t a k e u m i e s zl co zg eo n i e z l i n k i e m d o w y e j w y m i e n i o n e j s t r o n y w z a k ł a d c e f s p o n s oar rz ty n ei r zpys w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y, j ) u m i e s z c z e n i u L o g o n a s t r o n i e i n t e r n e t o w e j o f i c j a l n e j t e l e w i z j i k l u b o w e j ::::::::: w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y, k ) z a m i e s z c z e n i u i n f o r m a c j i p r o m u j» c y c h w y d a r z e n i a o r g a n i z o w a n e p r z e z Z a m a w i a j» c e g o i M i a s t o G d y n i a n a o f i c j a l n e j s t r o n i e i n t e r n e t o w e j Z e s p o ł u :::::::: o r a z o f i c j a l n y m p r o f i l u n a f a c e b o o kf u ::::::, p o u p r z e d n i m p r z e k a z a n i u i c h p r z e z Z a m a w i a j» c e g o, l ) u m i e s z c z e n i u L o g o n a t a b l i c y s p o n s o r ó w i p a r t n e r ó w k l u b u, u m i e s z c z o n e j n a S t a d i o n i e, e k s p o n o w a n e j p o d c z a s w s z y s t k i c h s p o t k a s p o r t o w y c h z u d z i a ł e m Z e s p o ł u w c h a r a k t e r z e g o s p o d a r z a, m ) u m o l i w i e n i u e k s p o z y c j i p r z e s t r z e n n y c h m a t e r i a ł ó w r e k l a m o w y c h p o d c z a s w s z y s t k i c h s p o t k a s p o r t o w y c h z u d z i a ł e m Z e s p o ł u w c h a r a k t e r z e g o s p o d a r z a, n ) p r z e k a z y w a n i u Z a m a w i a j» c e m u p o k a d y m m e c z u r o z e g r a n y m p r z e z Z e s p ó ł, f o t o r e l a c j i, s t a n o w i» c e j n i e m n i e j n i 1 0 z d j, n a a d r e s p r o m o c j g d y n i a s p o r t p l,

3 o ) u m o l i w i e n i e Z a m a w i a j» c e m u p r o w a d z e n i a a k c j i p r o m o c y j n e j M i a s t a G d y n i a o r a z o r g a n i z o w a n i a s t o i s k a p r o m o c y j n e g o p r z e d m e c z a m i, p o w c z e n i e j s zu ys mt a l e n i u f o r m y z W y k o n a w c», p ) z a g w a r a n t o w a n i e o b e c n o c i w y b r a n y c h z a w o d n i k ó w Z e s p o ł u w a k c j a c h p r o m o c y j n y c h Z a m a w i a j» c e g o i M i a s t a G d y n i a, p o u p r z e d n i m u z g o d n i e n i u i c h d y s p o z y c y j n o c i, q ) u m o l i w i e n i u Z a m a w i a j» c e m u i M i a s t u G d y n i a, p o u p r z e d n i m k a d o r a z o w y m u z y s k a n i u z g o d y o d w ł a c i c i e l a p r a w t e l e w i z y j n y c h, n a g r y w a n i a m e c z ó w z u d z i a ł e m Z e s p o ł u, n a p o t r z e b y w ł a s n e 2 ) p r o m o w a n i e G m i n y M i a s t a G d y n i p r z e z W y k o n a w c p o p r z e z u m i e s z c z e n i e o r a z e k s p o n o w a n i e l o g o t y p ó w G m i n y M i a s t a G d y n i a n a s t r o j a c h s p o r t o w y c h p r z y g o t o w a n y c h i w y k o n a n y c h p r z e z W y k o n a w c z e r o d k ó w w ł a s n y c h, d o t y c z» c e j i d e n t y f i k a c j i w i z u a l n e j w t y m m i d z y i n n y m i a ) u m i e s z c z e n i u L o g o z p r z o d u n a m e c z o w y c h k o s z u l k a c h k l u b o w y c h Z e s p o ł u, o w y m i a r a c h m i n i m a l n y c h 2 6 c m x 5, 5 c m ( d ł u g o x s z e r o k o ), e k s p o n o w a n y c h p o d c z a s w s z y s t k i c h s p o t k a s p o r t o w y c h z u d z i a ł e m Z e s p o ł u 3 W y k o n a w c a w r a m a c h r e a l i z a c j i u m o w y p r z e k a e G m i n i e M i a s t a G d y n i a a ) b e z p ł a t n e z a p r o s z e n i a w i l o c i 1 0 s z t u k, w z ta yp m r o s5 z e V I P, n a 3 d n i p r z e d k a d y m s p o t k a n i e m, k t ó r e b d z i e r or zy gw a n e n a t e r e n i e M i a s t a G d y n i a Z a m a w i a j» c y z o b o w i» z u j e s i p r z e d k a d y m s p o t k a n i e m d o d o s t a r c z e n i a d a n y c h o s o b o w y c h ( i m i, n a z w i s k o, P E S E L ) w s z y s t k i c h o s ó b, k t ó r y m z o s t a n» p r z e k a z a n e z a p r o s z e n i a b ) b e z p ł a t n e a k r e d y t a c j e w i l o c i m i n i m u m 5 s z t u k p r z e d r o z p o c z c i e m s e z o n u k P o s z c z e g ó l n e l o g o t y p yg m i n y M i a s t a G d y n i a o r a z n a z w a G d y n i a m u s z» b y z g o d n e z w ł a c i w y m i w z o r a m i z a w a r t y m i w k s i d z e z n a k u p r o m o c y j n e g o G D Y N I A m o j e m i a s t o, s t a n o w i» c e j z a ł» c z n i k d o Z a r z» d z e n i a n r k 1 1k V Ik M P r e z y d e n t a M i a s t a G d y n i z d n i a 0 8 l i s t o p a d a r o k u, w s p r a w i e a k c e p t a c j i z a s a d u y w a n i a z n a k u p r o m o c y j n e g o f G d y n i a M o j e M i a s t os w e w s z y s t k i c h d z i a ł a n i a c h p r o m o c y j n y c h i i n f o r m a c y j n y c h M i a s t a G d y n i W r a z ie j a k i c h klow i e k w» t p l i w o c i W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o s k o n t a k t o w a n i a s i z R e f e r a t e m P r o m o c j i i T u r y s t y k i U r z d u M i a s t a G d y n i 5 W z w i» z k u z p r o m o c j» M i a s t a G d y n i z a k a z a n e j e s t w y p o w i a d a n i e s i w s p o s ó b n e g a t y w n y o G m i n i e M i a s t a G d y n i a l u b j e d n o s t cze a m a w i a j» c e g o o r a z z a m i e s z c z a n i e p u b l i k a c j i o t r e c i a c h o b r a l i w y c h d l a n i n i e j s z y c h p o d m i o t ó w 4 1 S t r o n y u s t al aj» w y n a g r o d z e n i e W y k o n a w c y z a w i a d c z e n i e u s ł u g o k r e l o n y c h w 3 w ł» c z n e j w y s o k o c:::::: i z ło t y c h (s ł o w n i e :::::::: z ł o t y c h z e r o g r o s z y) b r u t t o W y n a g r o d z e n i e p ł a t n e b d z i e s u k c e s y w n i e d o w y k o n y w a n i a p r z e d m i o t u u m o w y w n a s t p u j» c y c h c z c i a c h ( r a t azc a h ) o k r e sy 1 a ) :::: b ) :::: c ) ::::: d ) :::: (:::::: ) K a d a c z wy n a g r o d z e n ia p ł a t na b d z i e w t e r m i n i e :::::: d n i o d z ł o e n i a w s i e d z i b i e Z a ma w i a j» c e g o p r a w i d ł o w e g o s p r a w o z d a n i a m e r y t o r y c z n e g o w r a z z d o k u m e n t a c j» z d j c i o w», p o t w i e r d z a j» c e g o w y k o n a n i e o b o w i» z k ó w w y n i k a j» c y c h 3, z k t ó r y c h w y n a g r o d z e n i e z g o d n i e z u s t 1 d o t y c z y ( s p r a w o z d a n i e c z c i o w e ), w r a z z f a k t u r» V A T 1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w okresie obowiązywania umowy.

4 2 W y n a g r o d z e n i e W y k o n a w c y p ł a t n e b d z i e n a r a c h u n e k b a n k o w y w s k a z a n y w f a k t u r z e 3 Z a d z i e z a p ł a t y u z n a j e s i d z i e o b c i»r aecnhiua n k u b a n k o w e g o Z a m a w i a j» c e g o 4 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o w y s t a w i a n i a f a k t u r V A T z g o d n i e z o b o w i» z u j» c y m i p r z e p i s a m i 5 G d y s k i e C e n t r u m S p o r t u o w i a d c z a, e j e s t p ł a t n i k i e m p o d a t k u V A T i p o s i a d a n u m e r N I P W a r u n k i e m r o z l i c z e n i a z a d a W y k o n a w c y w y n i k a j» c y c h z u m o w y j e s t s p o r z» d z e n i e i s k ł a d a n i Ze a m a w i a j» c e m u p r a w i d ł o w y c h s p r a w o z d a m e r y t o r y c z n y c h z a p o s z c z e g ó l n e e t a p y w y k o n a n i a u m o w y, o k t ó r y c h m o w a w 4 u s t 1 z w y k o n a n i a z a d a w r a z z d o k u m e n t a c j» f o t o g r a f i c z n» K a d e s p r a w o z d a n i e w i n n o b y p o d p i s a n e p rozseoz b y u p r a w n i o n e d o r e p r e z e n t o w a n i a W y k o n a w c y 6 1 W p r z y p a d k u n i e w y w i» z y w a n i a s i k t ó r e j k o l w i e k z e s t r o n z e z o b o w wi» y nz iak a j» c y c h z u m o w y, d r u g a s t r o n a m a p r a w o r o z w i» z a u m o w z e s k u t k i e m n a t y c h m i a s t o w y m p o u p r z e d n i m b e z s k u t e c z n y m w e z w a n i u d r u g i e j s t r o n y d o z a p r z e s t a n i a d o k o n y w a n i a n a r u s z e p o s t a n o w i e u m o w y i w y k o n a n i a o b o w i» z k ó w u m o w n y c h w w y z n a c z o n y m t e r m i n i e 2 W p r z y p a d k u n a r u s z e n i a p r z e z W y k o n a w c z a k a z u, o k t ó r y m m o w a w 3 u s t 5 Z a m a w i a j» c y m a p r a w o r o z w i» z a u m o w z e s k u t k i e m n a t y c h m i a s t o w y m 7 1 W r a z i e z a i s t n i e n i a i s t o t n e j z m i a n y o k o l i c z n o c i p o w o d u j» c e j, e w y k o n a n i e u m o w y n i e l e y w i n t e r e s i e p u b l i c z n y m, z e gco n i e m o n a b y ł o p r z e w i d z i e w c lh i w i z a w a r c i a u m o w y, Z a m a w i a j» c y m o e o d s t» p i o d u m o w y w t e r m i n i e 3 0 d n i o d p o w z i c i a w i a d o m o c i o t y c h o k o l i c z n o c i a c h 2 W p r z y p a d k u, o k t ó r y m m o w a w u s t1 W y k o n a w c a m o e» d a w y ł» c z n i e w y n a g r o d z e n i a n a l e n e g o z t y t u łu w y k o n a n i a c z c i u m o w y 8 S t r o n y n i e p r z e w i d u j» w y k o n a n i a u m o w y p r z ew z y k o n a w c z a p o m o c» p o d w y k o n a w c ó w 9 Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e, e w p r o w a d z e n i e z m i a n d o z a w a r t e j u m o w y m o l i w e b d z i e w s y t u a c j a c h, g d y Z a m a w i a j» c y u z n a, e z m i a n y t e s» n i e z b c de nl e m z a p e w n i e n i a p r a w i d ł o w e g o w y k o n a n i a u m o w y p r z e z s t r o n y, w s z c z e g ó l n o c i w n a s t p u j» c y c h p r z y p a d k a c h 1 ) o m y ł e k p i s a r s k i c h l u b b ł d ó w r a c h u n k o w y c h, 2 ) m a j» c y c h n a c e l u w y j a n i e n i e w» t p l i w o c i t r e c i u m o w y, j e l i b d z i e o n a b u d z i ł a w» t p l i w o c i i n t e r p r e t a c ny e j m i d z y s t r o n a m i, 3 ) k o n i e c z n o c i z m i a n y s p o s o b u w y k o n a n i a l u b z a k r e s u z a m ó w i e n i a z p r z y c z y n w c z e n i e j n i e p r z e w i d z i a n y c h, 4 ) k o n i e c z n o c i z m i a n y t e r m i n u w y k o n a n i a z a m ó w i e n i a z p r z y c z y n n i e z a w i n i o n y c h p r z e z W y k o n a w c, 5 ) j e e l i z m i a n y u m o w y, w t y m z m i a n y s p o su o b p ł a t n o c i, w y m a g a b d z i e o c h r o n a i n t e r e s u Z a m a w i a j» c e g o, 6 ) z m i a n y c e n y b r u t t o w z w i» z k u z e z m i a n» o b o w i» z u j» c y c h s t a w e k p o d a t k u o d t o w a r ó w i u s ł u g, 7 ) i n n y c h z m i a n k o r z y s t n y c h d l a Z a m a w i a j» c e g o, c h o c i a b y w i» z a ł o s i t o z k o n i e c z n o c i» z m i a n y t e r m i n u l u b s ps o b u w y k o n a n i a z a m ó w i e n i a

5 1 0 1 W s z e l k i e z m i a n y l u b u z u p e ł n i e n i a u m o w y w y m a g a j» f o r m y p i s e m n e j p o d r y g o r e m n i e w a n o c i 2 W y k o n a w c a z o b o w i» z u j e s i d o i n f o r m o w a n i a o z m i a n i e a d r e s u d o k o r e s p o n d e n c j i p o d r y g o r e m u z n a n i a d o r c z e n i a n a o s t a t n i w s k a z a n y a d ro e s d od r c z e z a s k u t e c z n e 3 W s p r a w a c h n i e u r e g u l o w a n y c h w u m o w i e z a s t o s o w a n i e m a j» p r z e p i s y K o d e k s u c y w i l n e g o o r a z u s t a w y P r a w o z a m ó w i e p u b l i c z n y c h 4 E w e n t u a l n e s p o r y m o g» c e w y n i k n» z u m o w y s t r o n y p o d d a j» p o d r o z s t r z y g n i c i e s» d u m i e j s c o w o w ł a ci w e g o d l a s id ez i b y Z a m a w i a j» c e g o 5 U m o w s p o r z» d z o n o w t r z e c h j e d n o b r z m i» c y c h e g z e m p l a r z a c h, z k t óh r yj ce d e n o t r z y m u j e W y k o n a w c a a dw a Z a m a w i a j» c y W y k o n a w c a Z a m a w i a j» c y

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

y 2 K PAK v o l. 5 4, r 1 2 / 2 0 0 8 869 Jausz ŚWIERZOWICZ 1, K r zy szt o f A D A CZY K, Ro m a A. T A B IS Z 3 1 POLITECHNIKA RZESZOWSKA I. IG NACEG O Ł U KASIEWICZA, ZAKŁ AD INF OR ATY KI W ZARZĄ D

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Clearswift. CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp z o.o. http://www.cc.com.pl/ http://www.mimesweeper.pl/

Clearswift. CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp z o.o. http://www.cc.com.pl/ http://www.mimesweeper.pl/ Jak zrealizować system C on ten t S ec u rity d la kilku ( n astu ) tysię c y u ż ytkown ikó w? - rozwią zan ia f irmy Clearswift CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp z o.o. http://www.cc.com.pl/ Rakowiecka

Bardziej szczegółowo

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r P ro to lc ó ly dodatkowo do..r x o jo s t r u Data za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r OA. S i. Qt-)S laicul riuncltff. broii latyvdit ^ }izk p io tt^ jj012^łcc-wijii 4,-Ćł IptZlrrnjJhL rm wlo^o-

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

made in Germany Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller w klasie ekonomicznej

made in Germany Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller w klasie ekonomicznej niszczarki D O K U M E N T Ó W P Ł Y T C D / D V D K A R T K R E D Y T O W Y C H T WA R D Y C H D Y S KÓ W M I K R O F I L M Ó W Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Informacja prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Informacja prawna Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Informacja prawna Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Postanowienia ogólne...1 Definicje wspólne...1 3. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Đ ±»µ ± ż»»ł ± ż ż» ± ż Ľ«±ľ± ż ą»»ł µ± ż»ł «µż Ó ± ±ş Ő»

Đ ±»µ ± ż»»ł ± ż ż» ± ż Ľ«±ľ± ż ą»»ł µ± ż»ł «µż Ó ± ±ş Ő» ±şň Ľ żľň ň ߼żł Ü ľ ± µ łą ň Óż ż ż Đż Ľ ň Üżł ż Ý» ż ± Mikołaj Wróblewski Wydział Informatyki Ř«ľ» Í»Ľ б» µż б ż µż Óż Í ż» µ Őż»Ľ ż Í» ± ż ż» Í»ł- «ň Đ ± ± ± íô ęđóçęë б ż Đ ±»µ ± ż»»ł ± ż ż» ± ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ś ń ń ń ź ź Ę Ś Ś Ć Ą Ę ź Ź Ń ń Ę Ą ń Ź ń ń ź Ś ń Ź ź ć Ł Ś Ą Ś ź Ą ń Ń Ź Ś Ó ŁÓ Ę Ó Ś ć ź Ę Ą Ś Ś Ś Ś ć Ą ź ń Ą ń Ź ź ź Ę Ł ń ń ń ź Ź Ą Ń Ą Ą ć Ź ń Ą Ń ń ń ź ć ń Ę Ś Ź ć ć ć ń ń ć ń ć ć Ź Ą ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ż Ó Ó Ż Ó Ę Ó Ó Ó Ó Ó Ę Ą Ż Ż Ż Ż Ż Ź Ó Ż Ó Ż Ż Ż Ą Ą Ż Ą ć Ż Ż Ó Ą Ó Ż Ó Ó Ą Ó Ż Ą Ż Ó Ó Ó Ę Ó Ż Ż Ż Ż Ż Ó Ą Ó Ą Ż Ź Ó Ż Ó Ó ÓŹ Ż Ć Ó Ó Ż Ź Ż Ó Ó Ą Ó Ź Ż Ż ź ź Ż ć ć Ó Ż Ó Ó Ż ź ć ź Ź ź Ż ź ć ć Ó ź

Bardziej szczegółowo

ż Ś ń ń ć Ś ć ó ó ń ń ń ó Ś ń ó ń Ś ź ó ź ń Ś ń ń ó ó ń ó ó ó ż ó Ź ó ó ó ó ó ó ó ż ń ó ż ó ć ó ć ó ń ń ó ć ó ź ć Ó ć ć ż ó ó ź ó Ś ć Ó ó ń ć ż ć ó ó ć ń ć ó ó ć ż Ó ó ń ć ń ń ż ó Ś ć ó ó ż ń ó ż ń ż ó

Bardziej szczegółowo

W ynik k onk urs u na l

W ynik k onk urs u na l num e r 8 2007 W ynik k onk urs u na ogo W ynik k onk urs u na ogo Dragonia M agaz ine. > s tr.50 M e tis s e Środow is k o graficz ne s tw orz one prz e z proje k tin Situ, k tóre ofe ruje innow acyjne

Bardziej szczegółowo

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu 3azeta Jarocińska T Y G 0 V $ m ZIEMI JARO CIŃSKIEJ NUMER 2 (120) IV \ h i ' M Jarocin, 15 stycznia 1993 r. CENA 3000 zl i AL, sgazety AROCIŃSKIEJ d n iu 16 s ty c z n ia w re s ta u ra c ji *WB o d b

Bardziej szczegółowo

Something for the eye, Something for the ear...

Something for the eye, Something for the ear... Soething for the eye, Soething for the ear....zolvik.risp.pl Logo i przykładoa reklaa yiaginoanej agencji projektoej. Softare: Adobe Illustrator Oficjalne logo Katedry Sieci i Systeó Operacyjnych Wyższej

Bardziej szczegółowo

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł PłODNA S tani sław Grochowiak Klemens Krzyżagórski FATALNE SKUTKI BUDO W ANIA SZUBIENIC XX ROCZNICA p t 1 n a ins!rupremiera sztuk Stanisława Grochowiaka: ar J

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK MIESZCZAŃSKI

TYGODNIK MIESZCZAŃSKI Nr 28. Kraków, dnia 7 Lipca 1912 r. Rcznik II. TYGDNIK MIESZCZAŃSKI Irtik M ieszczański*' RGAN KLUBU na we w szy śtk ;ch agencyach 5ków. [I RĘKDZIELNICZ-MIESZCZAŃSKIEG P R ENUMERATA.T ygdnika M ieszczańskieg'

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

Napisy i zpak_i. Wagony osobowe. Oznaczenia różne Grupa katalogowa 0550. p, 2.6.1. 4. Kró j w ymiary pisma w g BN-79/ 3500-13/ 00. p, 2. 6.

Napisy i zpak_i. Wagony osobowe. Oznaczenia różne Grupa katalogowa 0550. p, 2.6.1. 4. Kró j w ymiary pisma w g BN-79/ 3500-13/ 00. p, 2. 6. .. \ TRASPORT O A A -B A A Ż O W A apisy i zpak_i Wagny sbwe. typu sbweg -B-88 00-1/ SZYOWY Zamiast 1 B -80/ 00-1/ Oznaczenia różne Grupa katagwa 00 1, Przedmit arkusza nrmy, Przedmit wn niniejszeg arkusza

Bardziej szczegółowo

Praca doktorska. Muzyka w Biblii

Praca doktorska. Muzyka w Biblii Praca doktorska Robert Rachuta Muzyka w Biblii Napisana pod kierunkiem Prof. dr hab. Kazimierza Ilskiego 1 C h c i a ł b y m w t y m m i e j s c u s e r d e c z n i e p o d z i ę k o w a ć P r o f e s

Bardziej szczegółowo

MONITORING KULTUROWEJ POWIERZCHNI ZIEMI KS ZTA Ł TOWA NIE KRA JOB RA ZU PRZEZ CZŁ OWIEKA OD NA JD A WNIEJS ZY CH CZA S Ó W Henryk Stawicki Stawicki H., 2003: M o n ito rin g k u l tu ro wej o wierzc h

Bardziej szczegółowo

BILANS. Jerzy T. Skrzypek

BILANS. Jerzy T. Skrzypek BILANS Jerzy T. Skrzypek 1 Charakterystyka elementów balansu 2 Uwaga: wszystkie pozycje bilansu wyrażane są w ujęciu wartościowym a nie ilościowym. Zawartość prezentacji Aktywa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce,

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce, Umowa Żerków - Gasselte * Burm istrz Ż erkow a Janusz pajczyk i zastęp ca burm istrza»jsselte E gbert Seggers podpic i w u b iegły p iątek w.u rzędzie ^ a sta i G m iny w Ż erkow ie Jftiowę o w sp ółpracy

Bardziej szczegółowo

D!IENNIK PO!..!TY'J7.:NY, S':I:)t. :: :n 'J'( I LITER!\CK ~

D!IENNIK PO!..!TY'J7.:NY, S':I:)t. :: :n 'J'( I LITER!\CK ~ BUDOJtlY lczyznę zgodą i pracq 192! r GBDa pojedynczsgo numeru ii mk J:ok Zi1łożoi" lil91 REDAKC' w todz TELEFON AJ HOiu ki Ni l" ~ ' ' D!ENNK PO!!TY'J7:NY S'::)t :: :n 'J'( LTER!\CK ~ Wtoro dnia 10 maja

Bardziej szczegółowo

Katalog drukowany: Portal internetowy: Liczba unikalnych użytkowników: 27 400 Liczba odsłon: 106 000. * dane za okres XI.2012 I.

Katalog drukowany: Portal internetowy: Liczba unikalnych użytkowników: 27 400 Liczba odsłon: 106 000. * dane za okres XI.2012 I. Regionalny niezbędnik dla każdego rodzica, opiekuna, pedagoga www.dziec kow war sza wie.pl www.facebook.com/dzieckowwarszawie Katalog drukowany: Za sięg: Warszawa i okolice For mat: 190x240 mm Na kład:

Bardziej szczegółowo