I V. N a d z ó r... 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I V. N a d z ó r... 6"

Transkrypt

1 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a r. P O L I T Y K A B E Z P I E C Z E Ń S T W A I N F O R M A C J I W C H O R Ą G W I D O L N O L Ą S K I E J Z H P S p i s t r e 6 c i A. D e k l a r a c j a P o l i t y k i B e z p i e c z e s t w... a. 2 B. D e f i n i c j e C. D. C e l i z a k r e s s t o s o w a n i a P o l i t y k i B e z p i e c z e s t w a w G K Z... H P 4 S p o s ó b r e a l i z a c j i P o l i t y k i B e zc pz ie e s t w a :... 5 E. Z a s a d y d o t y c z ą c e z a r z ą d z a n i a, o c h r o n y i p r z e t w a r z a n i a d a n y c h o s o b o w y c h :... 6 I. W y k a z z b i o r ó w d a n y c h o s o b o w y c h p r z e t w a r z a n y c h w p o s z c z e g ó l n y c h w y d z i a ł a c h... 6 I I. P r z e p ł y w d a n y c h... 6 I I I. O d p o w i e d z i a l n o 6 ć... 6 I V. N a d z ó r... 6 V. O s o b y u p o w a W n i o n e d o p r z e t w a r z a n i a d a n y c h o s o b o w y c h... 7 V I. A d m i n i s t r a t o r B e z p i e c z e s t w a I n f o r m a c j... i 7 V I I. O b s z a r p r z e t w a r z a n i a d a n y c h o s o b o w y c h... 7 V I I I. 5 r o d k i t e c h n i c z n e i o r g a n i z a c y j n e d l a z a p e w n i e n i a p o u f n o 6 c i p r z e t w a r z a n y c h d a n y... c 7 h 1. Z a r z ą d z a n i e s y s t e m a m i b e z p i e c z e s t w a i n f o r m a c j... i H a s ł a U W y t k o w n i c y s y s t e m ó w i n f o r m a t y c z n y c h B e z p i e c z e s t w o z a s o b ó w i n f o r m a t y c z n y c h K o p i e z a p a s o w e z a s o b ó w i n f o r m a t y c z n y c h P r z e c h o w y w a n i e n o 6 n i k ó w z d a n y m i : K o n s e r w a c j a, n a p r a w a i l i k w i d a c j a s y s t e m ó w i z a s o b... ó w K o m u n i k a c j a w s i e c i k o m p u t e r o w e j : I X. P o s t ę p o w a n i e w s y t u a c j i n a r u s z e n i a o c h r o n y d a n y c h o s o b o w y c h X. P o s t a n o w i e n i a k o c o w e S t r o n a 1 z 1 4

2 A. D e k l a r a c j a P o l i t y k i B e z p i e c z e s t w a. K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P j a k o a d m i n i s t r a t o r d a n y c h o s o b o w y c h, d b a j ą c o o c h r o n ę p r y w a t n o 6 c i o r a z p r z e c i w d z i a ł a j ą c m o W l i w o 6 c i n a r u s z e n i a b e z p i e c z e s t w a t y c h d a n y c h z a w a r t y c h w p r z e t w a r z a n y c h z b i o r a c h, d e k l a r u j e z a a n g a W o w a n i e w r e a l i z a c j ę z a d a w i ą z a n y c h z e s p e ł n i e n i e m w y m a g a P o l i t y k i B e z p i e c z e s t w a, z a p e w n i e n i e w s z e l k i c h n i e z b ę d n y c h 6 r o d k ó w d l a s k u t e c z n e j i e f e k t y w n e j r e a l i z a c j i c e l ó w P o l i t y k i o r a z p o d e j m o w a n i e d z i a ł a k o n i e c z n y c h d o z a p o b i e g a n i a z a g r o W e n i o m t a k i m j a k : 1. N a r u s z a n i e b e z p i e c z e s t w a d a n y c h p r z e z n i e a u t o r y z o w a n e i c h p r z e t w a r z a n i e : u j a w n i a n i e o s o b o m n i e u p o w a W n i o n y m p r o c e d u r o c h r o n y d a n y c h s t o s o w a n y c h w C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P. 2. U j a w n i e n i e o s o b o m n i e u p o w a W n i o n y m d a n y c h p r z e t w a r z a n y c h w C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P w t y m t a k W e n i e u m y 6 ln e u j a w n i e n i e d a n y c h o s o b o m p o s t r o n n y m, p r z e b y w a j ą c y m b e z n a d z o r u l u b n i e d o s t a t e c z n i e n a d z o r o w a n y m w p o m i e s z c z e n i a c h g d z i e s ą p r z e c h o w y w a n e l u b p r z e t w a r z a n e d a n e o s o b o w e. 3. P o d e j m o w a n i e p r a c y w s y s t e m i e i n f o r m a t y c z n y m z p r z e ł a m a n i e m l u b z a n i e c h a n i e m s t o s o w a n i a p r o c e d u r o c h r o n y d a n y c h p r z e z o s o b y b e z o d p o w i e d n i c h p o z w o l e ( u p o w a W n i e n i e, i d e n t y f i k a t o r, h a s ł o ). 4. C e l o w e l u b p r z y p a d k o w e r o z p r o s z e n i e d a n y c h w I n t e r n e c i e z o m i n i ę c i e m z a b e z p i e c z e s y s t e m u. 5. A t a k i z I n t e r n e t u. 6. N a r u s z e n i e z a s a d i p r o c e d u r o k r e 6 l o n y c h w o kd u m e n t a c j i p r z e z o s o b y u p o w a W n i o n e d o p r z e t w a r z a n i a d a n y c h o s o b o w y c h. 7. A w a r i e s p r z ę t u i o p r o g r a m o w a n i a w y n i k a j ą c e z u m y 6 l n e g o d z i a ł a n i a. 8. Z d a r z e n i a l o s o w e. 9. N i e w ł a 6 c i w e u t r z y m a n i e i n f r a s t r u k t u r y. B. D e f i n i c j e. I l e k r o ć w P o l i t y c e B e z p i e c z e s t w a o r a z d o k u m e n t a c ph o w i ą z a n y c h j e s t m o w a o : 1. u s t a w i e i r o z u m i e s i ę p r z e z t o u s t a w ę z d n i e 2 0 s i e r p n i a r o k u p O o c h r o n i e d a n y c h o s o b o w y c h o ( t e k s t j e d n. D z. U. z r. N r 1 0 1, p o z z e z m. ) ; 2. r o z p o r z ą d z e n i u i r o z u m i e s i ę p r z e z t o r o z p o r z ą d z e n i e M i n i s t r a S p r a w W e w n ę t r z n y c h i A d m i n i s t r a c j i z 2 9 k w i e t n i a r o k u p W s p r a w i e d o k u m e n t a c j i p r z e t w a r z a n i a d a n y c h o s o b o w y c h o r a z w a r u n k ó w t e c h n i c z n y c h i o r g a n i z a c y j n y c h j a k i m p o w i n n y o d p o w i a d a ć u r z ą d z e n i a i s y s t e m y i n f o r m a t y c z n e s ł u W ą c e d o p r z e t w a r z a n i a d a n y c h o s o b o w y c h o (D z. U. z r. N r 1 0 0, p o z ) ; S t r o n a 2 z 1 4

3 3. P o l i t y c e B e z p i e c z e s t w a i r o z u m i e s i ę p r z e z t o z e s t a w p r a w, r e g u ł i p r a k t y c z n y c h d o 6 w i a d c z e r e g u l u j ą c y c h s p o s ó b z a r z ą d z a n i a, o c h r o n y i d y s t r y b u c j i i n f o r m a c j i w r a W l i w e j ( t u t a j d a n y c h o s o b o w y c h ) w e w n ą t r z o k r e 6 l o n e j o r g a n i z a c j i ; 4. A D ( t j. a d m i n i s t r a t o r z e d a n y c- h r) o z u m i e s i ę p r z e z t o j e d n o s t k ę o r g a n i z a c y j n ą t j. C h o r ą g i e w D o l n o 6 l ą s k a Z H P, p o d m i o t l u b o s o b ę, o k t ó r y c h m o w a w a r t. 3 u s t a w y, d e c y d u j ą c y o c e l a c h i 6 r o d k a c h p r z e t w a r z a n i a d a n y c h o s o b o w y c h r e p r e z e n t o w a n y p r z e z D y r e k t o r a ; 5. A B I ( t j. a d m i n i s t r a t o r z e b e z p i e c z e s t w a i n f o r m a c ji i ) r o z u m i e s i ę p r z e z t o o s o b ę u p o w a W n i o n ą p r z e z K o m e n d a n t a C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P d o n a d z o r u i k o n t r o l i p r z e s t r z e g a n i a z a s a d o c h r o n y p r z e t w a r z a n i a d a n y c h o s o b o w y c h w C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P ; 6. A S I ( t j. ma id n i s t r a t o r z e s y s t e m u i n f o r m a t y c z n e g o ) i r o z u m i e s i ę p r z e z t o o s o b ę u p o w a W n i o n ą p r z e z a d m i n i s t r a t o r a d a n y c h d o z a r z ą d z a n i a p r z e t w a r z a n i e m d a n y c h o s o b o w y c h w C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P ; 7. U D O ( t j. u W y t k o w n i k u d a n y c h o s o b o w y c h ) i r o z u m i e s i ę p r z e z t o o s o b ę u pw oa W n i o n ą d o p r z e t w a r z a n i a d a n y c h o s o b o w y c h, k t ó r e j n a d a n o i d e n t y f i k a t o r i p r z y z n a n o h a s ł o w s y s t e m i e i n f o r m a t y c z n y m ; 8. d a n y c h o s o b o w y c h i r o z u m i e s i ę p r z e z t o w s z e l k i e i n f o r m a c j e d o t y c z ą c e z i d e n t y f i k o w a n i a l u b m o W l i w e j d o z i d e n t y f i k o w a n i a o s o b y f i z y c z n ekj t, ó r e j t o W s a m o 6 ć m o W n a o k r e 6 l i ć b e z p o 6 r e d n i o l u b p o 6 r e d n i o w s z c z e g ó l n o 6 c i p r z e z p o w o ł a n i e s i ę n a n u m e r i d e n t y f i k a c y j n y a l b o j e d e n l u b k i l k a s p e c y f i c z n y c h c z y n n i k ó w o k r e 6 l a j ą c y c h j e j c e c h y f i z y c z n e, f i z j o l o g i c z n u m y s ł o w e, e k o n o m i c z n e, k u l t u r o w e l u b s p o ł ec z n e ; 9. z b i o r z e d a n y c h o s o b o w y c h i r o z u m i e s i ę p r z e z t o k a W d y p o s i a d a j ą c y z e s t a w d a n y c h o c h a r a k t e r z e o s o b o w y m, d o s t ę p n y c h w e d ł u g o k r e 6 l o n y c h k r y t e r i ó w, n i e z a l e W n i e o d t e g o, c z y z e s t a w t e n j e s t r o z p r o s z o n y l u b p o d z i e l o n y f u n k c j o n a l n i e ; 1 0. S I ( t j. s y s t e m i e o ir nm fa t y c z n y m ) - r o z u m i e s i ę p r z e z t o z e s p ó ł w s p ó ł p r a c u j ą c y c h z e s o b ą u r z ą d z e, p r o g r a m ó w, p r o c e d u r p r z e t w a r z a n i a i n f o r m a c j i i n a r z ę d z i p r o g r a m o w y c h z a s t o s o w a n y c h w c e l u p r z e t w a r z a n i a d a n y c h ; 1 1. z a b e z p i e c z e n i u d a n y c h w s y s t e m i e i n f o r m a t y c z n y m - r o z u m i e s i ę p r z ez t o r o z u m i e s i ę p r z e z t o w d r o W e n i e i e k s p l o a t a c j ę s t o s o w n y c h 6 r o d k ó tw e c h n i c z n y c h i o r g a n i z a c y j n y c h z a p e w n i a j ą c y c h o c h r o n ę d a n y c h p r z e d i c h n i e u p r a w n i o n y m p r z e t w a r z a n i e m 1 2. p r z e t w a r z a n i u d a n y c h o s o b o w y c h i r o z u m i e s i ę p r z e z t o j a k i e k o l w i e k o p e r a c j e w y k o n y w a n e n a d a n y c h o s o b o w y c h, t a k i e j a k z b i e r a n i e, u t r w a l a n i e, p r z e c h o w y w a n i e, o p r a c o w y w a n i e, z m i e n i a n i e, u d o s t ę p n i a n i e i u s u w a n i e z w y ł ą c z e n i e m d a n y c h w s k a z a n y c h w a r t u s t a w y, d o t y c z ą c y c h : z b i o r ó w d a n y c h w s y s t e m a c h i n f o r m a t y c z n y c h ; w k a r t o t e k a c h, s k o r o w i d z a c h, k s i ę g a c h, w y k a z a c h i w i n n y c h z b i o r a c h e w i d e n c y j n y c h i d e n t y f i k a t o r z e i r o z u m i e s i ę p r z e z t o c i ą g z n a k ó w l i t e r o w y c h, c y f r o w y c h l u b i n n y c h j e d n o z n a c z n i e i d e n t y f i k u j ą c y o s o b ę u p o w a W n i o n a d o p r z e t w a r z a n i a d a n y c h o s o b o w y c h w s y s t e m i e i n f o r m a t y c zn y m ; S t r o n a 3 z 1 4

4 1 4. h a l e i r o z u m i e s i ę p r z e z t o c i ą g z n a k ó w l i t e r o w y c h, c y f r o w y c h l u b i n n y c h, z n a n y j e d y n i e o s o b i e u p r a w n i o n e j d o p r a c y w s y s t e m i e i n f o r m a t y c z n y m ; 1 5. s i e c i t e l e k o m u n i k a c y j n e j i r o z u m i e s i ę p r z e z t o s i e ć t e l e k o m u n i k a c y j n ą w r o z u m i e n i u a r t. 2 p k t 3 2 u s t a w y 1 6 z l i p c a r o k u p P r a w o t e l e k o m u n i k a c y j n e o ( D z. U. N r 1 7 1, p o z z e z m. ) ; 1 6. s i e c i p u b l i c z n e j - r o z u m i e s i ę p r z e z t o p u b l i c z n ą s i e ć t e l e k o m u n i k a c y j n ą w r o z u m i e n i u a r t. 2, p k t 2 9 u s t a w y z 1 6 l i p c a r o k u p P r a w o t e l e k o m u n i k a c y j n e o ; 1 7. t e l e t r a n s m i s j i i r o z u m i e s i ę p r z e z t o p r z e s y ł a n i e i n f o r m a c j i z a p o 6 r e d n i c t w e m s i e c i t e l e k o m u n i k a c y j n e j ; 1 8. r o z l i c z a l n o c ii r o z u m i e s i ę p r z e z t o w ł a 6 c i w o 6 ć z a p e w n i a j ą c ą, W e d z i a ł a n i a p o d m i o t u m o g ą b y ć p r z y p i s a n e w s p o s ó b j e d n o z n a c z n y t y l k o t e m u p o d m i o t o w i ; 1 9. i n t e g r a l n o c i d a n y ch i r o z u m i e s i ę p r z e z t o w ł a 6 c i w o 6 ć z a p e w n i a j ą c ą, W e d a n e n i e z o s t a ł y z m i e n i o n e l u b z n i s z c z o n e w s p o s ó b n i e a u t o r y z o w a n y ; 2 0. p o u f n o c i d a n y c h i r o z u m i e s i ę p r z e z t o w ł a 6 c i w o 6 ć z a p e w n i a j ą c ą, W e d a n e o s o b o w e n i e s ą u d o s t ę p n i a n e n i e u p o w a W n i o n y m p o d m i o t o m ; 2 1. r a p o r c ie i r o z u m i e s i ę p r z e z t o p r z y g o t o w a n e p r z e z s y s t e m i n f o r m a t y c z n y z e s t a w i e n i a z a k r e s u i t r e 6 c i p r z e t w a r z a n y c h d a n y c h ; 2 2. u w i e r z y t e l n i e n i u i r o z u m i e s i ę p r z e z t o d z i a ł a n i e, k t ó r e g o c e l e m j e s t w e r y f i k a c j a d e k l a r o w a n e j t o W s a m o 6 c i p o d m i o t u. C. C e l i z a k r e s s t o s o w a n i ap o l i t y k i B e z p i e c z e s t w a w G K Z H P W d r o W e n i e P o l i t y k i B e z p i e c z e s t w a w C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P s ł u W y z a p e w n i e n i u w y s o k i e g o p o z i o m u b e z p i e c z e s t w a d a n y c h o s o b o w y c h w r o z u m i e n i u p a r a g r a f u 6 r o z p o r z ą d z e n i a M S W i A w p r z e t w a r z a n y c h s y s t e m a c h i n f o r m a t y c z n y c h w e w n ą t r z C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P o rz a w j e d n o s t k a c h j e j p o d l e g ł y c h. T y p o w y m i z a g r o W e n i a m i d a n y c h o s o b o w y c h d l a p o u f n o 6 c i, a u t e n t y c z n o 6 c i, d o s t ę p n o 6 c i o r a z i n t e g r a l n o 6 c i s ą : 1. Z a g r o W e n i a l o s o w e, k t ó r e z a g r o W e n i a, k t ó r e n i e s ą p o w o d o w a n e c e l o w y m d z i a ł a n i e( m n p. k l ę s k i W y w i o ł o w e, p r z e r w y w z a s i l a n i u, a w a r i e s p r z ę t o w e, b ł ę d y o p r o g r a m o w a n i a, n i e z a m i e r z o n e p o m y ł k i u W y t k o w n i k ó w, a d m i n i s t r a t o r a, n i e z a m i e r z o n e w p r o w a d z a n i e z ł o 6 l i w e g o l u b w r o g i e g o o p r o g r a m o w a n i a ). 2. Z a g r o W e n i e z a m i e r z o n e, c z y l i 6 w i a d o m e i c e l o w e, n p. : n i e u p r a w n i o n y d o s t ę p d o z a s o b ó w s y s t e m u ( w ł a m a n i e ) z z e w n ą t r z l u b z j e g o w n ę t r z a ; n i e u p r a w n i o n y d o s t ę p, p r z e k a z l u b u j a w n i e n i e i n f o r m a c j i ( n p. k r a d z i e W y, p o d s ł u c h u ) ; u W y c i e z ł o 6 l i w e g o o p r o g r a m o w a n i a ( w i r u s y, k o n i e t r o j a s k i e ) ; b e z p o 6 r e d n i e z a g r o W e n i e z a s ob ó w s y s t e m u ( n p. u s z k o d z e n i e s p r z ę t u, u s u n i ę c i e l u b m o d y f i k a c j a p r o g r a m u l u b d a n y c h ). W a W n y m e l e m e n t e m S y s t e m u B e z p i e c z e s t w a I n f o r m a c j i j e s t s t a ł a a n a l i z a o r a z m o n i t o r o w a n i e z a g r o W e d l a p r z e t w a r z a n y c h w C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H Pi p o d l e g ł y c h j e j j e d n ko as ct h d a n y c h o s o b o w y c h w t y m d a n e n a n o 6 n i k a c h e l e k t r o n i c z n y c h j a k i t r a d y c y j n y c h ( k s i ę g i, w y k a z y, S t r o n a 4 z 1 4

5 e w i d e n c j e ). D o d a t k o w y m z a g r o W e n i e m w y m a g a j ą c y m m o n i t o r o w a n i a d l a p r z e t w a r z a n y c h d a n y c h e l e k t r o n i c z n y c h j e s t m o W l i w y d o s t ę p d o p o ł ą c z e z s i e c i a m i z e w n ę t r z n. y m i D o k u m e n t P o l i t y k a B e z p i e c z e s t w a w C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P o p i s u j e n i e z b ę d n y d o u z y s k a n i a t e g o b e z p i e c z e s t w a z b i ó r p r o c e d u r i z a s a d d o t y c z ą c y c h p r z e t w a r z a n i a d a n y c h o s o b o w y c h o r a z i c h z a b e z p i e c z e n i a. E f e k t y r e a l i z a c j i P o l i t y k i B e z p i e c z e s t w a t o : 1. z a p e w n i e n i e p o u f n o 6 c i, i n t e g r a l n o 6 c i i r o z l i c z a l n o 6 c i p r z e t w a r z a n y c h d a n y c h o s o b o w y c h ; 2. p r z e c i w d z i a ł a n i e r e a l n y m i i d e n t y f i k o w a l n y m z a g r o W e n i o m b e z p i e c z e s t w a d a n y c h o s o b o w y c h ; 3. w d r o W e n i e i d o s k o n a l e n i e o k r e 6 l o n y c h s p o s o b ó w p r z e t w a r z a n i a, p r z e c h o w y w a n i a i u do s t ę p n i a n i a d a n y c h o s o b o w y c h ; 4. t w o r z e n i e b a z y t e c h n i c z n e j i w y p o s a W e n i a u m o W l i w i a j ą c y c h p r z e c h o w y w a n i e z a s o b ó w i n f o r m a c y j n y c h o r a z z a s o b ó w i n f o r m a t y c z n y c h w t y m : s t r u k t u r y i e g z e m p l a r z y b a z d a n y c h, o b i e k t ó w m a t e r i a l n y c h. P r o c e d u r y i z a s a d y o k r e 6 l o n e w t y m o dk u m e n c i e s t o s u j e s i ę d o w s z y s t k i c h o s ó b u p o w a W n i o n y c h d o p r z e t w a r z a n i a d a n y c h o s o b o w y c h w C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P, w t y m : K o m e n d y C h o r ą g w i, o s ó b z a t r u d n i o n y c h w C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P, a d m i n i s t r a t o r ó w d a n y c h o s o b o w y c h w h u f c a c h. D. S p o s ó b r e a l i z a c j Pi o l i t y k i B e z p i e c z e s t w a : 1.R o z w ó j s t r u k t u r y o r g a n i z a c y j n e j z a p e w n i a j ą c e j r e a l i z a c j ę P o l i t y k i B e z p i e c z e s t w a, 2.P r o w a d z e n i e d o k u m e n t a c j i : a. d o t y c z ą c e j e w i d e n c j i s y s t e m ó w i i s t o t n y c h c z y n n o 6 c i a d m i n i s t r a c y j n y c h w y k o n y w a n y c h w s y s t e m a c h i n f o r m a t y c z n y c h o r a z i n n y c h c z y n n o 6 c i z w i ą z a n y c h z o b s ł u g ą z a s o b ó w i n f o r m a c y j n y c h i i n f o r m a t y c z n y c h z a w i e r a j ą c y c h d a n e o s o b o w e, b. s p o r z ą d z a n i e i s t o s o w a n i e i n s t r u k c j i z a r z ą d z a n i a s y s t e m a m i i n f o r m a t y c z n y m i, k t ó r y c h t r e 6 ć o k r e 6 l o n o w r o z p o r z ą d z e n i u M S W i A. 3. S t o s o w a n i e 6 r o d k ó w t e c h n i c z n y c h z a p e w n i a j ą c y c h o c h r o n ę p r z e t w a r z a n y c h d a n y c h o s o b o w y c h. 4. D z i a ł a n i a k o n t r o l n e o r a z a n a l i z a i o c e n a r y z y k a : a. i d e n t y f i k o w a n i e i a n a l i z o w a n i e z a g r o W e, b. m o n i t o r o w a n i e b e z p i e c z e s t w a w y t w a r z a n i a, p r z e t w a r z a n i a i p r z e k a z y w a n i a i n f o r m a c j i z a w i e r a j ą c y c h d a n e o s o b o w e, c. m o n i t o r o w a n i e p r a c y n a s t a n o w i s k a c h p r z e t w a r z a n i a d a n y c h o s o b o w y c h, d. m o n i t o r o w a n i e s y s t e m u z a b e z p i e c z e. 5. S z k o l e n i a p r a c o w n i k ó w o r a z i n s t r u k t o r ó w w z a k r e s i e : S t r o n a 5 z 1 4

6 a. u t r z y m y w a n i a w y s o k i e j 6 w i a d o m o 6 c i o d n o 6 n i e k o n i e c z n o 6 c i z a p e w n i e n i a o c h r o n y d a n y c h o s o b o w y c h, b. r o z u m i e n i a i p r a w i d ł o w e g o s t o s o w a n i a p r z e p i s ó w o o c h r o n i e d a n y c h o s o b o w y c h, c. u m i e j ę t n o 6 c i p o s ł u g i w a n i a s i ę s p r z ę t e m i o p r o g r a m o w a n i e m s ł u W ą c y m p r z e t w a r z a n i u d a n y c h o s o b o w y c h. 6. D z i a ł a n i a d o s k o n a l ą c e w z a k r e s i e : a. o g r a n i c z e n i a w p ł y w u n i e p o W ą d a n y c h c z y n n i k ó w z e w n ę t r z n y c h m o g ą c y c h m i e ć z n a c z e n i e d l a b e z p i e c z e s t w a d a n y c h o s o b o w y c h, b. z a b e z p i e c z e n i u d a n y c h o s o b o w y c h p r z e d z i d e n t y f i k o w a n y m i i p o t e n c j a l n y m i z a g r o W e n i a m i. E. Z a s a d y d o t y c z ą c e z a r z ą d z a n i a, o c h r o n y i p r z e t w a r z a n i a d a n y c h o s o b o w y c h : I. W y k a z z b i o r ó w d a n y c h o s o b o w y c h p r z e t w a r z a n y c h w p o s z c z e g ó l n y c h w y d z i a ł a c h W y k a z z b i o r ó w d a n y c h o s o b o w y c h p r z e t w a r z a n y c h w B i u r z e K o m e n d y D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P, w y d z i a ł a c h d z i a ł a j ą c y c h p r z y K o m e n d z i e C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P o r a z w h u f c a c h n a l e W ą c y c h d o C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P, z e w s k a z a n i e m o b s z a r u p r z e t w a r z a n i a d a n y c h o s o b o w y c h o r a z z a s t o s o w a n y c h p r o g r a m ó w d o p r z e t w a r z a n i a t y c h d a n y c h s ą z a w a r t e w Z a ł ą c z n i k u n r 1. W y k a z z a w i e r a t a k W e o p i s s t r u k t u r y z b i o r ó w w s k a z u j ą c y z a w a r t o 6 ć p o s z c z e g ó l n y c h p ó l i n f o r m a c y j n y c h i p o w i ą z a n i a m i ę dz y n i m i, j e 6 l i t a k i e i n f o r m a c j e s ą d o s t ę p n e. I I. P r z e p ł y w d a n y c h W p r z y p a d k u p r z e p ł y w u d a n y c h m i ę d z y p o s z c z e g ó l n y m i s y s t e m a m i s p o s ó b p r z e p ł y w u d a n y c h j e s t z a w a r t y w Z a ł ą c z n i k u n r 2 I I I. O d p o w i e d z i a l n o ć K a W d a o s o b a p r z e t w a r z a j ą c a d a n e p o n o s i o d p o w i e d z i a l n o 6 ć w y n i k a j ą c ą z z a k r e s u j e j c z y n n o 6 c i, w s z c z e g ó l n o 6 c i z a z n i s z c z e n i e, n i e p r a w i d ł o w ą m o d y f i k a c j ę, u d o s t ę p n i e n i e d a n y c h o s o b o m t r z e c i m, p r a w i d ł o w e k o n s t r u o w a n i e i t e r m i n o w ą z m i a n ę h a s e ł, s t o s o w a n y c h e l e m e n t ó w z a b e z p i e c z e p r o g r a m o w y c h i s p r z ę t o w y c h. I V. N a d z ó r N a d z ó r n a d p r z e s t r z e g a n i e m z a s a d o c h r o n y p r z e t w a r z a n y c h d a n y c h o s o b o w y c h p r o w a d z i p o w o ł a n y p r z e z K o m e n d a n t a C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P A d m i n i s t r a t o r B e z p i e c z e s t w a I n f o r m a c j i. I n f o r m a c j e d o t y c z ą c e p o w i e r z e n i a o b o w i ą z k ó w a d m i n i s t r a t o r a b e z p i e c z e s t w a i n f o r m a c j i s ą r pz e c h o w y w a n e w a k t a c h o s o b o w y c h. S t r o n a 6 z 1 4

7 V. O s o b y u p o w a W n i o n e d o p r z e t w a r z a n i a d a n y c h o s o b o w y c h O s o b y u p o w a W n i o n e d o p r z e t w a r z a n i a d a n y c h o s o b o w y c h ( A S I, U D O ) w p o s z c z e g ó l n y c h z b i o r a c h w e w s p ó ł p r a c y z A d m i n i s t r a t o r e m B e z p i e c z e s t w a I n f o r m a c j i k o o r d y n u j ą p r o c e s a ny a l i z r y z y k a, z w i ą z a n e g o z p r z e t w a r z a n i e m d a n y c h o s o b o w y c h w s y s t e m i e i n f o r m a t y c z n y m, o k r e 6 l a j ą i w d r a W a j ą s t a n d a r d y z a b e z p i e c z e n i a i n f o r m a c j i, w e r y f i k u j ą i s t n i e n i e z a b e z p i e c z e z a p e w n i a j ą c y c h u p r a w n i o n y d o s t ę p i a u t e n t y f i k a c j ę w s y s t e m i e i n f o r m a t y c z n y m, m o on ri ut j ą p o z i o m b e z p i e c z e s t w a d a n y c h o s o b o w y c h, k o n t r o l u j ą p r z e s t r z e g a n i e z a s a d b e z p i e c z e s t w a p r z e t w a r z a n i a d a n y c h, p r o w a d z ą s z k o l e n i a z z a k r e s b e z p i e c z n e g o p r z e t w a r z a n i a d a n y c h, s p r a w u j ą n a d z ó r n a d z a c h o w a n i e m z a s a d p o l i t y k i b e z p i e c z e s t w a o r a z n a d r e a lcijzą a i n s t r u k c j i d o t y c z ą c y c h o c h r o n y d a n y c h o s o b o w y c h. V I. A d m i n i s t r a t o r B e z p i e c z e s t w a I n f o r m a c j i A d m i n i s t r a t o r B e z p i e c z e s t w a I n f o r m a c j i c o n a j m n i e j r a z n a p ó ł r o k u s p o r z ą d z a i p r z e d s t a w i a a d m i n i s t r a t o r o w i d a n y c h r a p o r t y d o t y c z ą c e s t a n u b e z p i e c z e s pt rw za e t w a r z a n y c h z a s o b ó w i n f o r m a c y j n y c h. R a p o r t y z a w i e r a j ą w n i o s k i i p r o p o z y c j e d o t y c z ą c e s p r a w b e z p i e c z e s t w a, w t y m : 1. w s k a z a n i a n i e d o c i ą g n i ę ć l u b z a n i e d b a ; 2. d o k o n a n i a k o n i e c z n y c h z a b e z p i e c z e o r a z n i e z b ę d n y c h d o p o s a W e ; 3. w p r o w a d z e n i a p r o c e d u r p o s t ę p o w a n i a l u b z m i a n y t r e 6 c i i s t n i e j ą c y c h p r o c e d u r ; 4. s p o s o b ó w p o d n o s z e n i a w 6 r ó d p r a c o w n i k ó w i i n s t r u k t o r ó w C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P w i e d z y w z a k r e s i e b e z p i e c z e s t w a d a n y c h o s o b o w y c h ; O s o b y u p o w a W n i o n e d o p r z e t w a r z a n i a d a n y c h o s o b o w y c h p o d e j m u j ą d z i a ł a n i a z m i e r z a j ą c e d o e l i m i n a c j i z a g r o W e w s k a z a n y c h w r a p o r t a c h. V I I. O b s z a r p r z e t w a r z a n i a d a n y c h o s o b o w y c h 1. Z a o b s z a r, w k t ó r y m s ą p r z e t w a r z a n e d a n e o s o b o w e u z n a j e s i ę o k r e 6 l o n e Z w a ł ą c z n i k u n r 3 b u d y n k i, p o m i e s z c z e n i a l u b c z ę 6 c i p o m i e s z c z e, w k t ó r y c h z n a j d u j ą s i ę s t a n o w i s kc a y pl ru ab d o k u m e n t y z w i ą z a n e z p r z e t w a r z a n i e m d a n y c h o s o b o w y c h, u r z ą d z e n i a ł ą c z n o 6 c i l u b d o s t ę p u d o s i e c i t e l e k o m u n i k a c y j n y c h, k t ó r y m i s ą p r z e s y ł a n e d a n e o s o b o w e. 2. P r z e b y w a n i e w o b s z a r z e p r z e t w a r z a n i a d a n y c h o s o b o w y c h o s ó b n i e u p r a w n i o n y c h d o d o s t ę p u d o d a n y c h o s o b o w y c h j e s t d o p u s z c z a l n e t y l k o z a z g o d ą w ł a 6 c i w e g o a d m i n i s t r a t o r a d a n y c h o s o b o w y c h o r a z w o b e c n o 6 c i o s o b y u p o w a W n i o n e j d o p r z e t w a r z a n i a t y c h d a n y c h. 3. P o m i e s z c z e n i a w o b s z a r z e p r z e t w a r z a n i a d a n y c h o s o b o w y c h s ą c h r o n i o n e f i z y c z n i e w s p o s ó b u n i e m o W l i w i a j ą c y d o s t ę p d o n i c h o s ó b n i e u p r a w n i o n y c h V I I I. r o d k i t e c h n i c z n e i o r g a n i z a c y j n e d l a z a p e w n i e n i a p o u f n o c i p r z e t w a r z a n y c h d a n y c h 5 r o d k i t e c h n i c z n e i o r g a n i z a c y j n e d l a z a p e w n i e n i a p o u f n o 6 c i, i n t e g r a l n o 6 c i i r o z l i c z a l n o 6 p r z e t w a r z a n y c h d a n y c h z a w a r t e s ą w I n s t r u k ci j Z a r z ą d z a n i a S y s t e m a m i I n f o r m a t y c z n y m i b ę d ą c e j Z a ł ą c z n i k i e m n r 4 S t r o n a 7 z 1 4

8 1. Z a r z ą d z a n i e s y s t e m a m i b e z p i e c z e s t w a i n f o r m a c j i W s z y s t k i e s p r a w y d o t y c z ą c e b e z p i e c z e s t w a d a n y c h o s o b o w y c h w C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P p r o w a d z i p o w o ł y w a n y p r z e z K o m e n d a n t a C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j A B I w p o r o z u m i e n i u z p o w o ł a n y m d o a d m i n i s t r o w a n i a s y s t e m e m A S I ; P r a c e z w i ą z a n e z z a r z ą d z a n i e m s y s t e m a m i i n f o r m a t y c z n y m i m o g ą w y k o n y w a ć j e d y n i e w y z n a c z e n i i u p o w a W n i e n i w Z a ł ą c z n i k u 4 c A S I l u b i n n i w y z n a c z e n i i u p o w a W n i e n i p r z e z A D w o b e c n o 6 c i A S I K a W d a o s o b a d o p u s z c z o n a d o p r a c y p r z y p r z e t w a r z a n i u d a n y c h o s o b o w y c h : z. o s t a j e w s k a z a n a n a w n i o s e k K o m e n d a n t a C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P l u b k o m e n d a n t a h u f c a, k t ó r e g o w z ó r s t a n o w i Z a ł ą c z n i k n r 4 a ; p. o s i a d a z a k r e s c z y n n o 6 c i o k r e 6 l a j ą c y j e j u p r a w n i e n i a i w ioed dpzo i a l n o 6 ć ; p. o t w i e r d z a w ł a s n o r ę c z n y m p o d p i s e m z n a j o m o 6 ć d o k u m e n t ó w w a r u n k u j ą c y c h d o s t ę p d o p r z e t w a r z a n y c h d a n y c h o s o b o w y c h Z a ł ą c z n i k 4 b, p. o n o s i o d p o w i e d z i a l n o 6 ć w y n i k a j ą c ą z z a k r e s u j e j c z y n n o 6 c i, w s z c z e g ó l n o 6 c i z a z n i s z c z e n i e, n i e p r a w i d ł o w ą m o d y f i k a c j ęo r a z u d o s t ę p n i e n i e d a n y c h o s o b o w y c h o s o b o m t r z e c i m, m. a p r z y z n a n y z a k r e s u p r a w n i e n a j n i W s z y z u m o W l i w i a j ą c y c h w y k o n y w a n i e z a d a z w i ą z a n y c h z d o s t ę p e m d o p r z e t w a r z a n y c h d a n y c h o s o b o w y c h Z a ł ą c z n i k 4 c, j 6. e s t w p i s a n a d o r e j e s t r u o p i s u j ą c e g o j e g o u p r a w n i ez na iła ą c z n i k 4 d D l a k a W d e j o s o b y, k t ó r e j d a n e o s o b o w e s ą p r z e t w a r z a n e w s y s t e m i e i n f o r m a t y c z n yi m ( O D O ) z w y j ą t k i e m s y s t e m ó w s ł u W ą c y c h d o p r z e t w a r z a n i a d a n y c h o s o b o w y c h o g r a n i c z o n y c h w y ł ą c z n i e d o e d y c j i t e k s t u w c e l u u d o s t ę p n i e n i a g o n a p i 6- msiye s t e m t e n z a p e w n i a o d n o t o w a n i e : d. a t y p i e r w s z e g o w p r o w a d z e n i a d a n y c h d o s y s t e m u ; i. d e n t y f i k a t o r a u W y t k o w n i k a w p r o w a d z a j ą c e g o d a n e o s o b o w e d o s y s t e m u, c h y b a W e d o s t ę p d o s y s t e m u i n f o r m a t y c z n e g o i p r z e t w a r z a n y c h w n i m d a n y c h p o s i a d a w y ł ą c z n i e j e d n a o s o b a ; U. r ó d ł a d a n y c h, w p r z y p a d k u z b i e r a n i a d a n y c h, n i e o d o s o b y, k t ó r e j o n e d o t y c z ą ; s. p r z e c i w u, o k t ó r y m m o w a w a r t. 3 2 u s t. 1 p k t 8 u s t a w y o. d n o t o w a n i e i n f o r m a c j i, o k t ó r y c h m o w a w u s t. 1 p k t 1 i 2, n a s t ę p u j e a u t o m a t y c z n i e p o z a t w i e r d z e n i u p r z e z u W y t k o w n i k a o p e r a c j i w p r o w a d z e na i d a n y c h d. l a k a W d e j o s o b y, k t ó r e j d a n e o s o b o w e s ą p r z e t w a r z a n e w s y s t e m i e i n f o r m a t y c z n y m, s y s t e m z a p e w n i a s p o r z ą d z e n i e i w y d r u k o w a n i e r a p o r t u z a w i e r a j ą c e g o w p o w s z e c h n i e z r o z u m i a ł e j f o r m i e i n f o r m a c j e, o k t ó r y c h m o w a w u s t w. p r z y p a d k u p r z e t w a r z a n i a d a ny c h o s o b o w y c h, w c o n a j m n i e j d w ó c h s y s t e m a c h i n f o r m a t y c z n y c h, w y m a g a n i a, o k t ó r y c h m o w a w u s t. 1 p k t 4, m o g ą b y ć r e a l i z o w a n e w j e d n y m z n i c h l u b w o d r ę b n y m s y s t e m i e i n f o r m a t y c z n y m p r z e z n a c z o n y m d o t e g o c e l u. 2. H a s ł a D o p r a c y z s y s t e m a m i i n f o r m a t y c z n y m i d o p u s z c z a n i s ą j e d y n i e U D O p o s i a d a j ą c y i n d y w i d u a l n y i d e n t y f i k a t o r u W y t k o w n i k a i o s o b i s t e h a s ł o. O s o b y z a t r u d n i o n e p r z y p r z e t w a r z a n i u d a n y c h p o s i a d a j ą z a k r e s y c z y n n o 6 c i o k r e 6 l a j ą c e i c h u p r a w n i e n i a i o d p o w i e d z i a l n o 6 ć S y s t e m y i n f o r m a t y c z n e p o w i n n y w y m u s z a ć n a u W y t k o w n i k a c h z m i a n ę h a s ł a n a j d a l e j c o 3 0 d n i. W s y s t e m a c h i n f o r m a t y c z n y c h, w k t ó r y c h n i e j e s t t o m o W l i w e, a d m i n i s t r a t o r s y s t e m u S t r o n a 8 z 1 4

9 m a o b o w i ą z e k w y m u s i ć z m i a n ę h a s ł a u W y t k o w n i k ó w n i e r z a d z i e j n i W c o 3 0 d n i. O k a W d y m o d s t ę p s t w i e o d t e j z a s a d y A S I m a o b o w i ą z e k p o i n f o r m o w a n i a A B I w r a p o r c i e o p i s u j ą c y m p r z y c z y n y, k o n s e k w e n c j e o r a z p o d j ę t e d z i a ł a n i a z a p o b i e g a w c z e K a W d a o s o b a p r z e t w a r z a j ą c a d a n e p o n o s i o d p o w i e d z i a l n o 6 ć z a p r a w i d ł o w e k o n s t r u o w a n i e i t e r m i n o w ą z m i a n ę h a s e ł. 3. U W y t k o w n i c y s y s t e m ó w i n f o r m a t y c z n y c h Z a r e j e s t r o w a n i a i w y r e j e s t r o w a n i a u W y t k o w n i k ó w s y s t e m ó w i n f o r m a t y c z n y c h s ł u W ą c y c h d o p r z e t w a r z a n i a d a n y c h o s o b o w y c h d o k o n u j ą A S I p o a k c e p t a c j i f o r m a l n e j A B I A S I p r o w a d z i e w i d e n c j ę n a d a n y c h i n d y w i d u a l n y c h i d e n t y f i k a t o r ó w u W y t k o w n i k ó w z a w i e r a j ą c ą n a z w ę u W y t k o w n i k a, j e g o i d e n t y f i k a t o r, d a t ę n a d a n i a o r a z d a t ę w y c o f a n i a. N i e d o p u s z c z a l n e j e s t p r z y z n a w a n i e t e g o s a m e g o i d e n t y f i k a t o r a p o w t ó r n i e r ó W n y m u W y t k o w n i k o m, n a w e t p o u p ł y w i e d o w o l n e g o c z a s u o d w y c o f a n i a p o p r z e d n i e g o u W y t k o w n i k a A S I p r o w a d z i d z i e n n i k s y s t e m u z a w i e r a j ą c y i n f o r m a c j e o p r a c y s y s t e m u i w y k o n y w a n y c h w s y s t e m a c h i n f o r m a t y c z n y c h i s t o t n y c h c z y n n o 6 c i a c h a d m i n i s t r a c y j n y c h. 4. B e z p i e c z e s t w o z a s o b ó w i n f o r m a t y c z n y c h S y s t e m y i n f o r m a t y c z n e s ł u W ą c e d o p r z e t w a r z a n i a d a n y c h s o b o w y c h m u s z ą p o s i a d a ć d o k u m e n t p o t w i e r d z a j ą c y i c h l e g a l n o 6 ć i b y ć z g o d n e z u s t a w ą o or co hn i e d a n y c h o s o b o w y c h S y s t e m y i n f o r m a t y c z n e m u s z ą b y ć w y p o s a W o n e w j e d n o l i t y s y s t e m o c h r o n y a n t y w i r u s o w e j. A S I p r z e p r o w a d z a o k r e s o w e k o n t r o l e z a s o b ó w i n f o r m a t y c z n y c h, z g o d n i e z p r z y j ę t y m h a r m o n o g r a m e m d l a S I, z a b e z p i e c z e n i a a n t y w i r u s o w e g o. W p r z y p a d k u w y k r y c i a w i r u s a p o w i a d a m i a A B I i u s u w a w i r u s a p o s i a d a n y m p r o g r a m e m. D a n e o k o n t r o l a c h o r a z r a p o r t a c h z a b e z p i e c z e a n t y w i r u s o w y c h o d n o t o w u j e s i ę w d z i e n n i k u s y s t e m u Z e w n ę t r z n e n o 6 n i k i d a n y c h s ą p r z e d i c h u W y c i e m s p r a w d z a n e p r o g r a m e m a n t y w i r u s o w y m W g r y w a n i e j a k i e g o k o l w i e k o p r o g r a m o w a n i a d o s y s t e m ó w i n f o r m a t y c z n y c h, n a k t ó r y c h p r z e t w a r z a n e s ą d a n e o s o b o w e, j e s t m o W l i w e t y l k o p r z e z a d m i n i s t r a t o r a s y s t e m u l u b z a j e g o w i e d z ą i p o a k c e p t a c j i f o r m a l n e j a d m i n i s t r a t o r a b e z p i e c z e s t w a i n f o r m a c j i S y s t e m y i n f o r m a t y c z n e m u s z ą b y ć z a b e z p i e c z o n e p r z e d u t r a t ą p r z e t w a r z a n y c h d a n y c h s p o w o d o w a n ą a w a r i ą z a s i l a n i a l u b z a k ł ó c e n i a m i w s i e c i z a s i l a j ą c e j S y s t e m y i n f o r m a t y c z n e p o w i n n y b y ć w y p o s a W o n e w n a s t ę p u j ą c e f u n k c j e s y s t e m o w e : I. d e n t y f i k a c j a u W y t k o w n i k ó w k o r z y s t a j ą c y c h z z a s o b ó w s y s t e m u i n f o r m a t y c z n e g o z a p o m o c ą z e s t a w u i d e n t y f i k a t o r / h a s ł o. P o p i ę c i u n i e u d a n y c h p r ó b a c h z a l o g o w a n i a s i ę k o n t o u W y t k o w n i k a j e s t b l o k o w a n e U. w i e r z y t e l n i e n i e u W y to kw n i k ó w u z y s k u j ą c y c h d o s t ę p d o z a s o b ó w s y s t e m u, w t y m : k o n t r o l a p r a w d o s t ę p u d o i n t e r f e j s ó w s y s t e m u ; k o n t r o l a p r a w d o s t ę p u d o u s ł u g s y s t e m u ; k o n t r o l a p r a w d o s t ę p u d o z a s o b ó w s y s t e m u R. e j e s t r a c j a i 6 l e d z e n i e i n f o r m a c j i o d o s t ę p a c h l u b p r ó b a c h d o s t ę p u s do o b ó w z a i u s ł u g s y s t e m u ; R. e j e s t r a c j a i 6 l e d z e n i e k o m u n i k a t ó w o b ł ę d a c h w p r a c y s y s t e m u. S t r o n a 9 z 1 4

10 U. w i e r z y t e l n i a n i e w i a d o m o 6 c i p r z e s y ł a n y c h z a p o m o c ą 6 r o d k ó w t e c h n i k i t e l e i n f o r m a t y c z n e j ; W. y k r y w a n i e o b e c n o 6 c i w r o g i e g o o p r o g r a m o w a n i a w d a n y c h w p ł y w a j ą c y c h d o s y s t e m u z s i e c i ; K. o n t r o l a i n t e g r a l n o 6 c i o p r o g r a m o w a n i a z a i n s t a l o w a n e g o w s y s t e m i e ; D. o s t ę p d o k o m p u t e r ó w i s y s t e m ó w j e s t c h r o n i o n y s y s t e m e m i d e n t y f i k a t o r ó w i h a s e ł u W y t k o w n i k ó w. 5. K o p i e z a p a s o w e z a s o b ó w i n f o r m a t y c z n y c h. Z a b e z p i e c z e n i e z a s o b ó w i n f o r m a t y c z n y c h p r z e z t w o rz e n i e k o p i i ( z a p a s o w e, r o b o c z e ) d a n y c h j e s t r e g u ł ą, o p i s a n ą s z c z e g ó ł o w o d l a k a W d e g o s y s t e m u w I n s t r u k c j i Z a r z ą d z a n i a S y s t e m a m i I n f o r m a t y c z n y m i. 6. P r z e c h o w y w a n i e n o 6 n i k ó w z d a n y m i : Z a s o b y i n f o r m a c y j n e o r a z n o 6 n i k i z d a n y m i p o d l e g a j ą s z c z e g ó l n e j o c h r o n i e p r z e d k r a d z i e W ą, m o d y f i k a c j ą z a w a r t o 6 c i, p o d g l ą d a n i e m i k o p i o w a n i e m Z a s o b y i n f o r m a c y j n e, w s z c z e g ó l n o 6 c i w y d r u k i z a w i e r a j ą c e d a n e o s o b o w e o r a z n o 6 n i k i z d a n y m i p r z e c h o w u j e s i ę w w a r u n k a c h u n i e m o W l i w i a j ą c y c h d o s t ę p d o n i c h o s o b o m n i e p o w o ł a n y m. O i l e j e s t t o e zn bi ę d n e d o b i e W ą c e j p r a c y l u b w y k o n y w a n i a z l e c o n e g o z a d a n i a d o p u s z c z a s i ę i c h p r z e c h o w y w a n i e z n a j d u j ą c y c h s i ę w o b s z a r z e b e z p i e c z e s t w a s z a f k a c h b i u r o w y c h p l o m b o w a n y c h r e f e r e n t k ą D a n e o s o b o w e p r z e k a z y w a n e p o z a o b s z a r b e z p i e c z e s t w a m u s z ą b y ć o d b i e r a n e z a p o t w i e r d z e n i e m p r z e z u p r a w n i o n y c h o d b i o r c ó w, w s p o s ó b z a p e w n i a j ą c y z a c h o w a n i e p o u f n o 6 c i d a n y c h U d o s t ę p n i a n i e d a n y c h p r a c o w n i k o m u p o w a W n i o n y c h i n s t y t u c j i o d b y w a s i ę n a z a s a d a c h u s t a l o n y c h o d d z i e l n y m p r z e p i s a m i, w z g o d z i e z n i n i e j s z ą i n s t r u k c j ą Z a s o b y i n f or m a c y j n e, w s z c z e g ó l n o 6 c i w y d r u k i, k t ó r e z a w i e r a j ą d a n e o s o b o w e i s ą p r z e z n a c z o n e d o u s u n i ę c i a n a l e W y z n i s z c z y ć z g o d n i e z z a s a d a m i n i s z c z e n i a d o k u m e n t ó w I I I k l a s y t a j n o 6 c i w g n o r m y D I N S z c z e g ó ł o w e z a s a d y p r z e c h o w y w a n i a i p r z e k a z y w a n i a n o 6 n i k ó w z d a n y m i s ą z a w a r t e w I n s t r u k c j a c h d o t y c z ą c y c h p o s z c z e g ó l n y c h s y s t e m ó w i n f o r m a t y c z n y c h 7. K o n s e r w a c j a, n a p r a w a i l i k w i d a c j a s y s t e m ó w i z a s o b ó w K o n s e r w a c j a, n a p r a w a i l i k w i d a c j a s y s t e m ó w i n f o r m a t y c z n y c h, z a s o b ó w i n f o r m a c y j n y c h i i n f o r m a t y c z n y c h z b i o r ó w d a n y c h o so b o w y c h : S y s t e m y i n f o r m a t y c z n e ( S I ), n p. s y s t e m y z a r z ą d z a n i a b a z a m i d a n y c h, p r z y p o m o c y k t ó r y c h j e s t z b u d o w a n a b a z a d a n y c h o s o b o w y c h m u s z ą p o s i a d a ć c e r t y f i k a t l e g a l n o 6 c i i b y ć n a l i 6 c i e p r o d u k t ó w s e r w i s o w a n y c h p r z e z p r o d u c e n t a o p r o g r a m o w a n i a S y s t e m y i n f or m a t y c z n e ( S I ) m u s z ą b y ć z a b e z p i e c z o n e p r z e d u t r a t ą p r z e t w a r z a n y c h d a n y c h s p o w o d o w a n ą a w a r i ą z a s i l a n i a l u b z a k ł ó c e n i a m i w s i e c i z a s i l a j ą c e j P r z e z n a c z o n e d o n a p r a w y u r z ą d z e n i a l u b n o 6 n i k i d a n y c h z a w i e r a j ą c e d a n e o s o b o w e p o z b a w i a s i ę p r z e d n a p r a w ą d a n y c h o so b o w y c h a l b o n a p r a w i a s i ę j e p o d n a d z o r e m A S I l u b w y z n a c z o n e g o i u p o w a W n i o n e g o p r z e z A D i n s t r u k t o r a C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P. S t r o n a 1 0 z 1 4

11 7. 4. Z a w i e r a j ą c e d a n e o s o b o w e u r z ą d z e n i a l u b n o 6 n i k i d a n y c h p r z e z n a c z o n e d o p r z e k a z a n i a o d b i o r c y n i e u p r a w n i o n e m u d o o t r z y m a n i a d a n y c h o s o b o w y c h p r z e d p r z e k a z a n i e m p o z b a w i a s i ę z a p i s u t y c h d a n y c h w s p o s ó b u n i e m o W l i w i a j ą c y i c h o d t w o r z e n i e P r z e z n a c z o n e d o l i k w i d a c j i u r z ą d z e n i a l u b n o 6 n i k i d a n y c h z a w i e r a j ą c e d a n e o s o b o w e A S I w o b e c n o 6 c i A B I p o z b a w i a w c z e 6 n i e j z a p i s u t y c h d a n y c h w s p o s ó b u n i e m o W l i w i a j ą c y i c h o d t w o r z e n i e, a g d y n i e j e s t t o m o W l i w e, u s z k a d z a s i ę w s p o s ó b u n i e m o W l i w i a j ą c y i c h o d t w o r z e n i e. F a k t d o k o n a n i a l i k w i d a c j i p o t w i e r d z a s i ę p r o t o k o ł e m i o d n o t o w u j e w d z i e n n i k u s y s t e m u. 8. K o m u n i k a c j a w s i e c i k o m p u t e r o w e j : Z a s o b y i n f o r m a t y c z n e s ł u W ą c e d o p r z e t w a r z a n i a d a n y c h o s o b o w y c h m a j ą c e p o d ł ą c z e n i e d o s i e c i I n t e r n e t, z a b e z p i e c z a s i ę p r ze ep d o w no ił a n y m d o s t ę p e m d o t e g o s y s t e m u P r z e s y ł a n i e d a n y c h o s o b o w y c h p r z e z s i e c i p u b l i c z n e m u s i b y ć z a b e z p i e c z o n e m e c h a n i z m a m i s z y f r o w a n i a, a d o s t ę p d o s t r o n u m o W l i w i a j ą c y c h d o s t ę p d o d a n y c h o s o b o w y c h m o W l i w y j e s t j e d y n i e z a p o m o c ą p r o t o k o ł u H T T P S i S S L P r z e s y ł a n i e d a n y c h o s o b o w y c h p o p r z e z p o c z t ę i n t e r n e t o w ą p o w i n n o b y ć o g r a n i c z o n e d o n i e z b ę d n e g o m i n i m u m i z a w s z e z a p o m o c ą f o r m a t ó w u n i e m o W l i w i a j ą c y c h d o s t ę p d o d a n y c h b e z p o s i a d a n i a u n i k a t o w e g o d l a p r z e s y ł k i h a s ł a. H a s ł a n i e m o g ą b y ć p r z e k a z y w a n e t ą s a m ą d r o g ą e l e k t r o n i c z n ą. ( t z n j e W e l i d a n e i d ą s p a k o w a n e z h a s ł e m t o h a s ł o z o s t a j e p r z e k a z a n e S M S ) I X. P o s t ę p o w a n i e w s y t u a c j i n a r u s z e n i a o c h r o n y d a n y c h o s o b o w y c h. 1. P r z y p a d k i z a k w a l i f i k o w a n e j a k o n a r u s z e n i e l u b u z a s a d n i o n e p o d e j r z e n i e n a r u s z e n i a z a b e z p i e c z e n i a s y s t e m u i n f o r m a t y c z n e g o, w k t ó r y m p r z e t w a r z a n e s ą d a n e o s o b o w e t o g ł ó w n i e : a ) b ) c ) s y t u a c j e l o s o w e l u b n i e p r z e w i d z i a n e o d d z i a ł y w a n i e c z y n n i k ó w z e w n ę t r z n y c h n a z a s o b y s y s t e m u j a k n p. w y b u c h g a z u, p o W a r, z a l a n i e p o m i e s z c z e, k a t a s t r o f a b u d o w l a n a, n a p a d, d z i a ł a n i a t e r r o r y cs zt ny e, n i e p o W ą d a n a i n g e r e n c j a e k i p y r e m o n t o w e j i t p., n i e w ł a 6 c i w e p a r a m e t r y 6 r o d o w i s k a, n p. n i e w ł a 6 c i w a w i l g o t n o 6 ć, t e m p e r a t u r a, o d d z i a ł y w a n i e p o l a e l e k t r o m a g n e t y c z n e g o, w s t r z ą s y l u b w i b r a c j e, a w a r i a s p r z ę t u l u b o p r o g r a m o w a n i a, k t ó r e w y r a U n i e w s k a z u j ą n a u 6m ly n e d z i a ł a n i e w k i e r u n k u n a r u s z e n i a o c h r o n y d a n y c h l u b s a b o t a W, d ) n i e w ł a 6 c i w e d z i a ł a n i e s e r w i s u, w t y m t a k W e p o z o s t a w i e n i e s e r w i s a n t ó w b e z n a d z o r u, e ) p o j a w i e n i e s i ę k o m u n i k a t u a l a r m o w e g o p o c h o d z ą c e g o o d c z ę 6 c i s y s t e m u z a p e w n i a j ą c e j o c h r o n ę z a s o b ó w l u b i n n e g o k o m u n i k a t u o p o d o b n y m z n a c z e n i u, f ) g ) h ) z ł a j a k o 6 ć d a n y c h w s y s t e m i e l u b i n n e o d s t ę p s t w o o d s t a n u o c z e k i w a n e g o, w s k a z u j ą c e n a z a k ł ó c e n i a s y s t e m u l u b i n n ą n a d z w y c z a j n ą i n i e p o W ą d a n ą m o d y f i k a c j ę w s y s t e m i e, n a r u s z e n i e l u b p r ó b a n a r u s z e n i a i n t e g r a l n o 6 c i s y s t e m u b al zu y b d a n y c h w t y m s y s t e m i e, s t w i e r d z e n i e m o d y f i k a c j i d a n y c h, p r ó b y i c h m o d y f i k a c j i l u b z m i a n y w s t r u k t u r z e d a n y c h b e z u p o w a W n i e n i a, S t r o n a 1 1 z 1 4

12 i ) s t w i e r d z e n i e n i e d o p u s z c z a l n e j m a n i p u l a c j i d a n y m i o s o b o w y m i w s y s t e m i e i n f o r m a t y c z n y m, j ) u j a w n i e n i e o s o b o m n i e u p o w a W n i o n y m d a n y c h o s o b o w y c h l u b o b j ę t y c h t a j e m n i c ą p r o c e d u r o c h r o n y p r z e t w a r z a n i a l u b i n n y c h c h r o n i o n y c h e l e m e n t ó w s y s t e m u z a b e z p i e c z e, k ) f u n k c j o n o w a n i e s y s t e m u l u b j e g o s i e c i k o m p u t e r o w e j w y k a z u j ą c e o d s t ę p s t w a o d z a ł o W o n e g o r y t m u p r a c y, u p r a w d o p o d o b n i a j ą c e p r z e ł a m a n ie l u b z a n i e c h a n i e o c h r o n y d a n y c h o s o b o w y c h, n p. p r a c a p r z y k o m p u t e r z e l u b w s i e c i o s o b y, k t ó r a n i e j e s t d o p u s z c z o n a d o j e g o o b s ł u g i, s y g n a ł o u p o r c z y w y m n i e a u t o r y z o w a n y m l o g o w a n i u, i t p., l ) o b e c n o 6 ć w o b s z a r z e b e z p i e c z e s t w a o s ó b p o s t r o n n y c h b e z d o z o r u p r a c o w n i k ó w z a t r u d n i o n y c h p r z y p r z e t w a r z a n i u d a n y c h o s o b o w y c h, m ) u j a w n i e n i e i s t n i e n i a n i e a u t o r y z o w a n y c h k o n t d o s t ę p u do a n y c h l u b t z w. p b o c z n e j f u r t, k i o i t p., n ) p o d m i a n a l u b z n i s z c z e n i e n o 6 n i k ó w z d a n y m i o s o b o w y m i b e z z a c h o w a n i a p r o c e d u r y ; s k a s o w a n i e l u b s k o p i o w a n ie d a n y c h o s o b o w y c h w s p o s ó b n i e d o z w o l o n y, o ) n a r u s z e n i e d y s c y p l i n y p r a c y w z a k r e s i e p r z e s t r z e g a n i a p r o c e d u r b e z p i e c z e s t w a i n f o r m a c j i ( n p. n i e w y l o g o w a n i e s i ę p r z e d o p u s z c z e n i e m s t a n o w i s k a p r a c y, p o z o s t a w i e n i e w y d r u k o w a n y c h d a n y c h o s o b o w y c h w d r u k a r c e c z y w k s e r o g r a f i e, n i e w y k o n a n i e w o k r e 6 l o n y m t e r m i n i e k o p i i b e z p i e c z e s t w a, i t p. ). 2. Z a n a r u s z e n i e o c h r o n y d a n y c h u w a W a s i ę r ó w n i e W s t w i e r d z o n e n i e p r a w i d ł o w o 6 c i w z a k r e s i e z a b e z p i e c z e n i a f i z y c z n e g o m i e j s c p r z e t w a r z a n i a d a n y c h o s o b o w y c h, n p. p o z o s t a w i e n i e o t w a r t e g o p o m i e s z c z e n i a w o b s z a r z e b e z p i e c z e s t w a ; u m o W l i w i e n i e n i e a u t o r y z o w a n e g o d o s t ę p u d o u r z ą d z e a r c h i w i z u j ą c y c h i t p. 3. W p r z y p a d k u s t w i e r d z e n i a n a r u s z e n i a : a ) z a b e z p i e c z e n i a s y s t e m u i n f o r m a t y c z n e g o, b ) s t a n u u r z ą d z e, c ) z a w a r t o 6 c i z b i o r u d a n y c h o s o b o w y c h, d ) w y n i k a j ą c e g o z u j a w n i e n i a m e t o d y p r a c y l u b s p o s o b u d z i a ł a n i a p r o g r a m u, e ) j a k o 6 c i t r a n s m i s j i d a n y c h w s i e c i t e l e k o m u n i k a c y j n e j m o g ą c e j w s k a z y w a ć n a n a r u s z e n i e z a b e z p i e c z e t y c h d a n y c h, f ) i n n y c h z d a r z e m o g ą c y c h m i e ć w p ł y w n a n a r u s z e n i e d a n y c h o s o b o w y c h ( n p. p o W a r i t p. ). 4. K a W d a o s o b a z a t r u d n i o n a p r z y p r z e t w a r z a n i u d a n y c h o s o b o w y c h j e s t o b o w i ą z a n a n i e z w ł o c z n i e p o w i a d o m i ć o t y m f a k c i e a d m i n i s t r a t o r a s y s t e m u i a d m i n i s t r a t o r a b e z p i e c z e s t w a i n f o r m a c j i. 5. O s o b y s t w i e r d z a j ą c e n a r u s z e n i e o c h r o n y d a n y c h o s o b o w y c h, o k t ó r y c h m o w a w p k t. 4 i 5 w o c z e k i w a n i u n a p r z e b y c i e a d m i n i s t r a t o r a b e z p i e c z e s t w a i n f o r m a c j i m u s z ą : a ) z a s t o s o w a ć s i ę d o i n n y c h i n s t r u k c j i i r e g u l a m i n ó w, j e W e l i o d n o s z ą s i ę o n e d o z a i s t n i a ł e g o p r z y p a d k u, S t r o n a 1 2 z 1 4

13 b ) n i e z w ł o c z n i e p o d j ą ć c z y n n o 6 c i n i e z b ę d n e d l a p o w s t r z y m a n i a n i e p o W ą d a n yh c s k u t k ó w z a i s t n i a ł e g o n a r u s z e n i a, o i l e i s t n i e j e t a k a m o W l i w o 6 ć, n a s t ę p n i e u w z g l ę d n i ć w d z i a ł a n i r ó w n i e W u s t a l e n i e p r z y c z y n l u b s p r a w c ó w, c ) w s t r z y m a ć b i e W ą c ą p r a c ę w c e l u z a b e z p i e c z e n i a m i e j s c a z d a r z e n i a, d ) z a n i e c h a ć, d a l s z y c h p l a n o w a n y c h p r z e d s i ę w z i ę ć, k te ó rw i ą W ą s i ę z z a i s t n i a ł y m n a r u s z e n i e m i m o g ą u t r u d n i ć j e g o u d o k u m e n t o w a n i e i a n a l i z ę, e ) p o d j ą ć i n n e d z i a ł a n i a p r z e w i d z i a n e i o k r e 6 l o n e w i n s t r u k c j a c h t e c h n i c z n y c h i t e c h n o l o g i c z n y c h s t o s o w n i e d o o b j a w ó w i k o m u n i k a t ó w t o w a r z y s z ą c y c h n a r u s z e n i u, f ) u d o k u m e n t o w a ć w s t ę p n i e z a i s t n i a ł e n a r u s z e n i e, g ) n i e o p u s z c z a ć b e z u z a s a d n i o n e j p o t r z e b y m i e j s c a z d a r z e n i a d o c z a s u p r z y b y c i a a d m i n i s t r a t o r a b e z p i e c z e s t w a i n f o r m a c j i l u b o s o b y u p o w a W n i o n e j. 6. P o p r z y b y c i u n a m i e j s c e n a r u s z e n i a o c h r o n y d a n y c h o s o b o w y c h A d m i n i s t r a t o r B e z p i e c z e s t w a I n f o r m a c j i : a) z a p o z n a j e s i ę z z a i s t n i a ł ą s y t u a c j ą i d o k o n u j e w y b o r u m e t o d y d a l s z e g o p o s t ę p o w a n i a m a j ą c n a u w a d z e w n i o s k i z p r z e p r o w a d z o n y c h w c z e 6 n i e j s y m u l a c j i z a g r o W e o r a z p o l i t y k ę b e z p i e c z e s t w a O 6 r o d k a w t y m z a k r e s i e, b) W ą d a d o k ł a d n e j r e l a c j i z i sztan i a ł e g o n a r u s z e n i a o d o s o b y p o w i a d a m i a j ą c e j, j a k r ó w n i e W o d k a W d e j i n n e j o s o b y, k t ó r a m o W e p o s i a d a ć i n f o r m a c j e z w i ą z a n e z z a i s t n i a ł y m n a r u s z e n i e m. c) A d m i n i s t r a t o r b e z p i e c z e s t w a i n f o r m a c j i d o k u m e n t u j e z a i s t n i a ł y p r z y p a d e k n a r u s z e n i a o r a z s p o r z ą d z a r a p o r, t k t ó r y p o w i n i e n w s z c z e g ó l n o 6 c i z a w i e r a ć : w s k a z a n i e o s o b y p o w i a d a m i a j ą c e j o n a r u s z e n i u o r a z i n n y c h o s ó b z a a n g a W o w a n y c h l u b o d p y t a n y c h w z w i ą z k u z n a r u s z e n i e m, o k r e 6 l e n i e c z a s u i m i e j s c a n a r u s z e n i a i p o w i a d o m i e n i a, o k r e 6 l e n i e r o d z a j u n a r u s z e n i a i o k o l i 6c cz i n o t o w a r z y s z ą c y c h, o p i s p o d j ę t e g o d z i a ł a n i a i m e t o d y p o s t ę p o w a n i a, w s t ę p n ą o c e n ę p r z y c z y n w y s t ą p i e n i a n a r u s z e n i a, o c e n ę p r z e p r o w a d z o n e g o p o s t ę p o w a n i a w y j a 6 n i a j ą c e g o i n a p r a w c z e g o. d ) P o w y c z e r p a n i u n i e z b ę d n y c h 6 r o d k ó w d o r a U n y c h p o z a i s t n i a ł y m n a r u s z e n i u a d m i n i s t r a t o r b e z p i e c z e s t w a i n f o r m a c j i z a s i ę g a n i e z b ę d n y c h o p i n i i i p r o p o n u j e p o s t ę p o w a n i e n a p r a w c z e, w t y m u s t o s u n k o w u j e s i ę d o k w e s t i i e w e n t u a l n e g o o d t w o r z e n i a d a n y c h z z a b e z p i e c z e o r a z t e r m i n u w z n o w i e n i a p r z e t w a r z a n i a d a n y c h. e ) f ) Z a i s t n i a ł e n a r u s z e n i e p oi wn n o s t a ć s i ę p r z e d m i o t e m s z c z e g ó ł o w e j, z e s p o ł o w e j a n a l i z y z u d z i a ł e m K i e r o w n i k a W y d z i a ł u, A d m i n i s t r a t o r a B e z p i e c z e s t w a I n f o r m a c j i i a d m i n i s t r a t o r a s y s t e m u. A n a l i z a, o k t ó r e j m o w a w p k t. 7, p o w i n n a z a w i e r a ć w s z e c h s t r o n n a o c e n ę z a i s t n i a ł e g o n a r u s z e n i a, w sk a z a n i e o d p o w i e d z i a l n y c h, w n i o s k i c o d o e w e n t u a l n y c h p r z e d s i ę w z i ę ć p r o c e d u r a l n y c h, o r g a n i z a c y j n y c h, k a d r o w y c h i t e c h n i c z n y c h, k t ó r e p o w i n n y z a p o b i e c p o d o b n y m n a r u s z e n i o m w p r z y s z ł o 6 c i. K o m e n d a n t h u f c a l u b k i e r o w n i k w y d z i a ł u p r z e k a z u j e a n a l i z ę K o m e n d a n t o w i C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P. S t r o n a 1 3 z 1 4

14 g ) W o b e c o s o b y, k t ó r a w p r z y p a d k u n a r u s z e n i a z a b e z p i e c z e s y s t e m u i n f o r m a t y c z n e g o l u b u z a s a d n i o n e g o d o m n i e m a n i a t a k i e g o n a r u s z e n i a n i e p o d j ę ł a d z i a ł a n i a o k r e 6 l o n e g o w n i n i e j s z e j I n s t r u k c j i, a w s z c z e g ó l n o 6 c i n i e p o w i a d o m i ł a oe dpn oi we ij o s o b y z g o d n i e z o k r e 6 l o n y m i z a s a d a m i, a t a k W e g d y n i e z r e a l i z o w a ł a s t o s o w n e g o d z i a ł a n i a d o k u m e n t u j ą c e g o t e n p r z y p a d e k, w s z c z y n a s i ę p o s t ę p o w a n i e d y s c y p l i n a r n e. h ) P r z y p a d k i n i e u z a s a d n i o n e g o z a n i e c h a n i a o b o w i ą z k ó w w y n i k a j ą c y c h z n i n i e j s z e j p r o c e d u r y m o g ą b y ć p o t r a k t o w a n e j a k o c i ę W k i e n a r u s z e n i e o b o w i ą z k ó w p r a c o w n i c z y c h, w s z c z e g ó l n o 6 c i p r z e z o s o b ę, k t ó r a w o b e c n a r u s z e n i a z a b e z p i e c z e n i a s y s t e m u i n f o r m a t y c z n e g o l u b u z a s a d n i o n e g o d o m n i e m a n i a t a k i e g o n a r u s z e n i a n i e p o w i a d o m i ł a o t y m A d m i n i s t r a t o r a B e z p i e ce z s t w a I n f o r m a c j i l u b p r z e ł o W o n y c h. X. P o s t a n o w i e n i a k o c o w e. 1. K a W d y p r a c o w n i k, k o m e n d a n t h u f c a i i n s t r u k t o r C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j zzoh bp o w i ą z a n y j e s t d o z n a j o m o 6 c i P o l i t y k i B e z p i e c z e s t w a i p r z e p i s ó w o o c h r o n i e d a n y c h o s o b o w y c h o r a z o d p o w i e d n i e g o i c h s t o s o w a n i a n a z a j m o w a n y m s t a n o w i s k u. 2. N i e p r z e s t r z e g a n i e p r z e p i s ó w o o c h r o n i e d a n y c h o s o b o w y c h z a g r o W o n e j e s t s a n k c j a m i k a r n y m i p r z e w i d z i a n y m i : a ) w u s t a w i e o o c h r o n i e d a n y c h o s o b o w y c h z d n. 2 9 s i e r p n i a ; b ) K o d e k s i e P r a c y ; c ) u s t a w o s ł u W b i e c y w i l n e j i p r a c o w n i k a c rh z ęu d ó w p a s t w o w y c h. 1. P o d p i s a n e o 6 w i a d c z e n i e o z a z n a j o m i e n i u s i ę z w y m i e n i o n y m i p r z e p i s a m i i i c h s t o s o w a ni i u z a ł ą c z n i k n r, 4 b p r z e c h o w y w a n e j e s t w a k t a c h o s o b o w y c h p r a c o w n i k a. S t r o n a 1 4 z 1 4

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Ż Ż Ł Ż ń ń Ó ź ń Ś Ę ź ś ś Ź ś ś Ź ń ź Ż Ś źń Ż ń Ź ś Ą Ź ź ść ź ś Ź ń ś ś ść ś Ź ś ś ń ź Ę ń ź Ż ć ź ź ś ź Ź ź ń ń ś Ź ś ć ź ź ź Ą Ś ź Ż ź ź ź ś ć Ą Ę ś ś ź ń ń Ż ń ń ń ć ś Ź ź ń Ź Ń Ź ź ź ś ś ź Ź ść

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ę ń ń ń ź ź ż ń ć ż ń ć ć ń ń ń ż ć ż ć Ż ń ń ż ń ń ń ć ź ż ń ń ć ń ń źń ć ń ź ż ć ń ż ć ń Ó ć ć Ć ć ń ń ń ń ń ń ń ń ć ć Ą ń ć ń ń ż ń ż ń ń ć ń ń ń ć ć ż ż ż ń ń ć ć ń ń ż ć Ź ń ń ń ż ż ż ć ć Ź Ź

Bardziej szczegółowo

ć Ł Ń Ę Ć ń ń ń Ó ń ć ń ń ń ć ń ć ń ń ć ć ć ć ń ń ć ń Ń ń Ę ć ć ć ź ń Ą ń Ń ń ć ń ń ń ń ń ć ć ń Ę ć ć ć ć ć ć ć ć Ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ń Ż ć ć ń ć Ć ć Ć Ż ć ć Ć ć ć ć ć ć Ż Ć ć ć ć ń Ń Ż Ę ć Ę ń ń

Bardziej szczegółowo

źń ź ć ż Ś ń ż ż ć ż ć ż ń ń ź ż ź źń ń ć ć ż ź ż ń ń ź Ś ż ź ź ć ń ń ź ń ż ź ż Ą ń ż ż ż ć ż ń Ą ź Ę ź ń ń ń ż ż ź ź Ę ć ń ń ź ż ń ź źń Ę Ś ż ń ż ż Ć ż Ł ć Ó Ó ź ż ń ń źń ż ź ń Ś Ź ń ż ż ż ń ż ż ć ć ń

Bardziej szczegółowo

Ł Ł ń Ż Ń ń ć Ż ć Ą ć ń Ż ć Ż ć ń Ż ń ć ć ń ń Ż ń ć Ź ć Ż ć ć ć Ł ź ć ń ń ć Ż ń ń ń ń Ą ń Ż ć ń Ą Ż ć ń ć Ą ć ń Ż ć Ż ń ń ń ć Ż ć ć ń Ż ń ń ń Ż ć ź ć ń ń ć ć ź ń ć Ż Ż ć Ż ń ć ń Ł ć ń Ż ź ć ć Ż ć ć Ż ź

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Ń Ń Ą Ń Ń Ń Ń Ń Ś ć Ó Ó Ó ź Ą Ń ź ć Ś ź Ń ć ć Ń ź Ń Ń Ś źć Ń Ś ź Ć Ń ź ć Ś ć Ń Ń ź ć Ń Ą ć ć Ń ź ź ź ź ź ź Ś ź Ś Ś ć ć Ń Ń ź ć ź ć ć ć Ś ć Ń ć Ń ć ć ć Ń Ą ć ć ź Ń ć Ł Ą ć Ć Ć Ń Ń Ć Ć Ń ć Ś Ń ć Ś ć Ń Ś

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ź Ł Ź Ę Ś Ę Ę Ś Ą Ę Ś Ą Ć Ć ć Ę Ą Ł Ś ć ń ć Ł ć Ź ć Ę Ą Ą Ź ź ź ć ć ć ć ć ń ń ć ć ń Ó ź Ę Ą ć ć ć Ź ć Ź ć ć ń ń ć ń Ó ć Ą ń ć Ę Ą Ą ń ń ń ń ć ń ć ć Ź ć ń Ź ń ń Ć ń ń ń Ę Ą Ś Ą ń ć ń ć ź ń Ę Ś Ą Ąć

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Ą Ó ć Ó Ś ć Ó Ń ć ć ź ć ŚÓ ć ź ć Ź Ź Ó ć ć Ź Ź ć Ą ź Ż Ó ź ć ć Ż Ó Ó ć Ó ć Ą Ś Ó ć Ź Ż ć ć ć Ż Ź ć Ź Ś ź Ź Ś Ó ź ć ć ć ć ć Ó ć Ć Ó ć ć ć ć ć ć Ż Źć ć ć Ó ć Ó ć ć Ó ć ć Ć ć Ż Ó ć Ć Ż Ź ć Ę Ę Ż Ź Ż ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Ś ć Ą Ż Ż Ź Ą Ś ż Ź Ż Ó Ł Ś Ą Ó ć ź Ą Ś Ż Ż Ść Ś Ó ć ć ć Ó Ż ć Ó Ż Ż Ś Ż Ó Ś Ż Ż ć ć Ó Ść Ś Ż Ó ć ć Ź Ż ć Ż Ś Ó Ż żć Ś Ś Ź ć Ż ć Ż Ż ż ć Ź Ż Ż Ż ć ć ć ć Ż Ó Ż Ó Ź Ł Ż Ż Ó Ż Ę Ż ć Ż Ó Ś Ó Ą Ż Ś ć Ż Ś Ś

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ź Ż Ń Ń Ń Ć Ź Ź Ż Ż Ć Ź Ć Ź Ć Ż Ć Ź Ń Ń Ź Ż Ń Ż Ź Ź Ł Ą ź Ń Ź Ź Ż Ą ź Ą Ź Ź Ź Ń ź Ż Ń Ź ź Ę Ż Ź Ż Ż Ż Ż Ć ź Ź Ź Ź Ć Ź Ź Ź ź Ą Ź Ę Ć Ę Ż Ż Ń Ę Ż Ź Ż ź Ę Ć Ń Ż Ź Ź Ź Ą Ż Ł Ż Ż Ć Ż Ź Ł Ź ź Ą Ź Ó Ź ź Ć

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Ź Ż Ż Ź Ó Ść Ś Ó Ż Ż ć ć Ś Ż Ź Ś Ś ć Ó Ą Ź Ż Ą ć Ź Ź Ż Ś Ż ć Ś Ź Ś Ż Ż ć ć Ś Ś Ż Ó Ś Ę ć ć Ś Ż Ż Ż ć ć ć Ź Ź Ś Ę Ź Ź ć Ś ć Ś Ż ć Ć Ż Ść Ź Ź Ś Ść Ż Ź Ź Ś Ś Ż Ł ć Ś Ź Ó ć Ź Ś Ż Ś Ą Ś ź Ź ć ć Ś Ś Ą ć Ż Ż

Bardziej szczegółowo

ź Ą Ł Ą Ó ź ć ć ć Ą Ń Ń Ń ź ź ć Ą ć Ś Ć Ź Ś Ć Ś Ę Ć ć ć Ś ź Ą ć Ą Ą Ś Ą ć ć Ż ć Ń ć ć ć Ż Ś Ź ć Ń Ć Ż Ń Ń Ś ć Ś Ó Ą Ń Ę Ć Ą ć ć ć ć Ś ć ć ć Ć Ś ć ć Ś ć Ó Ś ć ŚĆ ć ć Ą ć ź ŚĆ Ł Ń ć ć ć Ń Ń Ć Ń ć ć Ę Ń

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Ś Ą Ó ń ń ł ń ń ń ż ęż Ż ń ś ż ż ę Ż ń Ó ł ś ń ł ż ęż Ż Óś ż Ó Ó ż Óś ż Ż ń ż ł ś ż ł ż ż ę ł Ó ś ę ł ś ż ł Ó ś Ź ę ż ś ż ł ż ż Ś ż ś ł ł ł ż ś ę ł ś ż ł ż ś ż ł ł ż ł ż ż ś ł ż Ż ł ś ł ś ł ę ę ę ę ę ł

Bardziej szczegółowo

Ą Ę Ą Ś Ń Ó Ę Ę Ę ź Ę Ę ź Ę Ń Ę Ę ź Ę Ę Ę ź Ę Ą Ę Ź Ą Ą Ę Ź Ź Ź Ń ź Ź Ń Ą Ę Ź Ą ź Ę Ź Ą Ę Ź Ą Ę Ą Ę Ę Ł Ń Ś Ę Ę Ń Ę ĘĄ Ę ĘĄ Ł Ę Ę Ę Ę Ź Ę Ę Ę Ę Ń ź Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę ź Ń Ę Ę Ń Ę Ę Ń Ą Ę Ę Ę Ą ź

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Ó Ł ć ź Ą ź Ń Ł ź Ę Ł Ń ż ż ż Ź Ł ć ć Ą ź Ę ż Ć ć Ł ż ć ć ć ż ć ć ż ć ć ż Ę Ź Ę ć Ś Ę ć ź ż ź ż Ę ż Ł ż ż ż ż ź Ń ć ż ż Ó Ś Ś ż Ą Ś Ą Ź ź ż ż Ę Ź Ź ż ź ż Ź Ź ć ć ć ź ć ż ż Ź żć ć ć Ź ż ż ć ć ż ć ż ż ż

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa zamówienia według grupy robót CPV Kod grupy robót Tory Odwodnienie Trakcja

Lp. Nazwa zamówienia według grupy robót CPV Kod grupy robót Tory Odwodnienie Trakcja ćś ż ę ą ą ś ż ą ą ę ą ą ę ą ą ę ą ą ę ą ą ę ą ą ę ą ą ę ą ą ę ą ą ę ś ą ą ę ± Ω Ω ą ą ą ą ś ć Ω ± ± ą ą ą ą ą ść ą ść ń ż ń ń

Bardziej szczegółowo

Ś Ę Ś Ą Ł Ę Ę Ę Ą ć Ę Ę ź ź Ń Ń Ę Ń Ń ź ź Ą ć Ą ć Ę Ą Ń Ń Ą Ę Ę ć Ą Ę ź Ą ć ć Ęć ć Ń ć ć ć ć ć Ś ć Ą ć ć ć Ń Ę Ś Ę Ę Ę ć Ę ć ć Ł ć Ń Ń Ęć Ę ź ć Ą Ę ź ć Ę Ę ź Ę Ą Ę Ą ć ź ź Ę ź Ę Ń ć ź ć ź Ę Ń Ę Ł Ę Ę ć

Bardziej szczegółowo

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X W Y Z N A C Z A N I E O D K S Z T A C E T O W A R Z Y S Z Ą C Y C H H A R T O W A N I U P O W I E R Z C H N I O W Y M W I E

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Ł ż ć ż ć ć ć ć ż ż ć ć Ł ć ź ć źć ż ż ź ź Ń ż Ń Ą ż ż Ł Ń ż Ń ż ż ż ź ż Ń ź ż ż ż ć ż ż ż ć ć ć ć Ą Ą ż ć ż ż ż ż ż ż ż ć Ó ż Ą Ó ż ć ć Ń ż ć ć ć ż ż Ą ć ż ŁĄ Ą ż Ą Ą Ł Ł ź ź ż Ł ź ż Ą ż ż Ó ć ż ż ż ż

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Ż Ł Ź Ą Ó ź ź ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ć ć ć ć Ś ź ć ć ć ć ć ć ć ć Ą Ą Ż Ł Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

ó ż ż ć ę ó ó ą ę ó ó ę ó ę ó ż ó ą ę ą ę ó ń ó ę ó ź ę ó ż ę ż ó Ę ą ą ą ą ą ą ą ą ęż ą ć ż ą ź ń ó ń ę ą ó ż Ę ó ą ó ą ó ó ó ó ą ó ó ą ó ńó ęż ó ą ą ó ęż ą ć ę ą ó ż ó ą ó ą ó ó ę ó ż ó ą ó ą ą ó ęż

Bardziej szczegółowo

Ę ę ę ę ę Ó Ę ę ż ę ż ę ż ę ż Ę ę ż ę ę ę Ś ź Ó ż Ę ę Ź Ę ż ż Ę ć Ę ź ę ź ż ę Ó ę ż ę ę Ę ę Ę ź ż Ę Ó ę Ś Ę ę ę ęż ęż ę Ó ż ż Ó ę ę ż ęż ęż ż ę Ę ę ź ę ż Ę Ę ę Ś ż ź Ś ż ę ż Ę ęę ź ż ź Ó ż ę ż Ś Ź Ę ż

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

ń ń ć Ą ń Ą ć ń ń Ą ć Ą ń ń Ś ć ń ń ń ć ź ń ć ń Ś Ą ź ń ć Ą ć ć ź ń ź ź ń ć ń ź ć ź ć ń Ż ć ź ć ń ć ź ź ź ć ń ń ć ć ć ź ć ń Ś ń Ś ń ń ń ń Ę ń Ż ź ń Ć ź Ż ć ć ź ć Ż ń ń ć Ą ć ź ń Ś ź ń ń ń ź ć ć Ś ź ź ń

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ę ź ć ć Ą Ź Ł Ń ć ć ź Ę ź ź ź ć Ł Ź ć ć Ą Ń ć ć ć ć ź ć Ź Ź ź Ą ć Ł Ł ć Ę ć ć Ę ć Ą Ą ć ć ć Ź ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć Ę ć Ź Ą ć Ą ć Ę ć Ę ć ć Ź Ź ć ź ć Ó Ą ć ź Ź ź ć ć Ę Ą Ę ć Ź Ź Ą Ę Ę Ą Ł Ę ć ź Ź Ź

Bardziej szczegółowo

Ó Ż Ż Ó ź ź Ź Ą Ą Ó Ó Ł Ż Ź ć Ż Ć ć Ź Ł Ź ź Ź ć Ż ź Ą ć ć ć Ż Ó Ó Ź Ź Ż ź Ć Ó Ś Ć Ą ź ź Ó ć Ę Ź Ż Ó Ą Ź Ó ć Ą Ó Ą ź ź ć ć ć ć Ź ć ć Ć ć ć ć ć ć ć Ć ć ć ć ź ć Ó Ó Ł ź ź Ź ć Ę ć Ó ć Ó Ę Ę ź ć ź ć Ź Ć Ą ź

Bardziej szczegółowo

Ó Ł ę ź Ż ę ęć ę ę ę ę ć ę Ń ć ę ę Ł ń Ł Ł ę ń ę ć Ę ę ę Ń Ń Ł ń Ń ź ę ę ę ę ę Ń ć ę Ń Ę ń ę ę ć Ę ę ę ń ę ę ęć ę ę ę ę ć ń ć Ę ę ę ź Ę ę ę ć ę ę ź Ó ę Ł ę ę ć ń ę Ę ę ć ń Ź Ń ę ę ę ę Ń ę ć ę ę ć ń ć ę

Bardziej szczegółowo

Óź Ę Ś Ó Ż Ś Ż Ż Ż Ż Ż ć ć ć ć Ż ć ć Ż Ś Ść ć Ż ć ć Ś Ź Ń Ż ź ź Ż Ż Ś ć Ś Ń Ż Ż Ż Ś Ś Ż Ś Ż ć Ś Ś Ź Ż ć Ł Ą Ń ź ć Ż Ł Ś Ż ź Ż Ś Ż Ż Ł Ś Ż ź ć Ó Ż Ż ź ć Ż Ś Ż Ś ź Ż ć ź ź ć Ó Ż Ę ź Ś Ż Ź Ż Ż Ł Ł Ż Ł ć

Bardziej szczegółowo

Ź ź ć Ę ć Ó ć ż ź Ź ć ź ć ć ć ż ć ć ć ż ż Ą ć ż ź Ł ć ż ż Ę ć ć ć ź ź Ł ć Ć Ó Ó ć Ó ć ć Ą Ąć ć ć ć ć ć ć ż Ó Ł Ź ż Ł ż Ó ć ż Ł ć ż ć ć ź ż ż ć ć ć ź ż Ł ć Ź ż ć ć Ń ć Ł ć ż ć ć ż ż ć Ł ć ć ć ć ć Ę ż ż

Bardziej szczegółowo

Ą Ó ń ę ć Ó ę Ź Ą Ż ć ż ż ż Ź ń Ó ę Ż ź Ę ę ę ć ż ę ę ę ż ę ć ć ć Ż ż ć ź ć ż ć ć ę ć ę ć ń ę ć ż ę Ż ę ę ć ć ę ż ż ę ż ę ę ę ż ż ę ż ę ę ż ż ę ń ż ż ż ę ż ż ż ż ę ż ż ż ż ć ż ę ę ę ż ń ć ż ż ę ż ę ę

Bardziej szczegółowo

ć ć ć ń ć ć ć ć ć ć ń Ą ć ć Ą ń Ś Ą Ż ń Ś ń ć ń ć ń ć ń ń ń ź ń ń ń ń ń ń Ż Ń Ś Ó Ś ń ń ć Ń ć ć ć ć Ć ń ć ń Ń ń ń ć ć ń ń ć ń ń ń ń ń ć ń ć Ą Ą ń Ś Ś Ą Ż ń Ó ń ć Ś Ą Ą Ą Ń Ś ń ń ń ć ń ć ń ć ń ń ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

ź ś Ę ź ś ś ś ś ś ś ś ś Ę ś Ę Ę Ę Ę ś ź Ę Ę ś ś ś ś ś Ę ś ź Ę Ę ś ś ź ź Ź ź ś ś ś ś Ę ś ś Ę ś ś ś ś ś Ę ś Ą Ą ś Ż ź ś Ą ś Ż ź ś ś ś ś ś Ą Ą Ó ź ś Ź ś Ź ś ś Ę ś ś Ź ś ś ś ś Ź ś ś ś Ó ś ś ś ś ś ź ś

Bardziej szczegółowo

Ź ź ź ż ź ć Ż ć ż ć Ż Ż Ż Ż ć ż Ż Ó ć Ń Ó Ż ć Ż Ż Ż ż Ś Ł Ł Ż Ż ż Ż Ż ż ć Ż ż Ę Ę Ą ż Ąć ć ź ć ż ć ż Ó Ż Ł Ż Ż ż Ż Ł Ż Ż Ż Ż ć Ó ć Ż ż ć Ó ż Ż ć Ż Ś ć ć ć ć ż ć ć ż Ż Ż Ż ż Ż ż ć ć ż ć Ś Ż Ó ż ż ć ż ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ź ń Ą Ą Ż Ś Ą ń ź ń ź ź ń ń Ą ć ń ń ń Ó ć ć Ź ń ć Ę ć Ż ć Ź ć ć ć ć ć ć Ż ć ć ć ć ń ź ń ć ć ń ź ń ń ć ć ć ć ń ź ć ć ć ć ć ń ć Ź ć ć ć ń ź Ó ń ń ć ć ć Ę ć ć ć ń ć ć ć ć ć ć ń ń ń ć Ś ć ć Ą ń Ź ź ń ć ć

Bardziej szczegółowo