Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą"

Transkrypt

1 W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b u d e t o w» ( ), u lo l i m p i j s k a 5k 9, r e p r e z e n t o w a n» p r z e z D y r e k t o r a M a r k a Ł u c y k a, z w a n» d a l e j w t r e c i u m o w y f Z a m a w i a j» c y m s a re p r e z e n t o w a n y m p r z e z 1 ::::::::::::::, 2 ::::::::::::::, z w a n y m d a l e j w t r e c i u m o w y f W y k o n a w c» s, w r e z u l t a c i e d o k o n a n i a p r z e z Z a m a w i a j» c e g o w y b o r u o f e r t y W y k o n a w c y w p o s t p o w a n i u o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a p u b l i c z n e g w o t r y b i e p r z e t a r g u n i e o g r a n i c z o n e g o n a u s ł o u g w a r t o c i p o n i e j k w o t o k r e l o n y c h w p r z e p i s a c h w y k o n a w c z wy yc dh a n y c h n a p o d s t a w i e a r t 1 1 u s t8 u s t a w y P r a w o z a m ó w i e p u b l i c z n y c h z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I o n a s t p u j» c e j t r e c i 1 W y k o n a w c a z o b o w i» z u j e s i d o w i a d c z e n i a u s ł u g w z a k r e s i e s p r z» t a n i a i u t r z y m a n i a c z y s t o c i p l a g d y s k i ci h p r z y s t a n i c jh at o w e j w z a k r e s i e i n a w a r u n k a c h o k r e l o n y c h w S p e c y f i k a c j i Is t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a i o f e r c i e ( k t ó r e t o d o k u m e n t y s t a n o w i» i n t e g r a l n» c z n i n i e j s z e j u m o w y ) 2 U s ł u g i d o t yz» c n a s t p u j» c y c h p l a i t e r e n ó w 1 ) (R e j o n A ) P l a a B a b i e D o ł y ( o d w e j cr i a 1 nd o w e j c i a n r 3 ), p o w i e r z c h n i a p l a y m 2, p o w t e r e n ó w z i e l o n y c h m 2 - z g o d n i e z m a p» s t a n o w i» c» z a ł» c z n i k n r 2 4 S I W Z, 2 ) ( R e j o n B ) P l a a O k s y w i e ( o d w e j c i a n r 3 d o w e j c i a n r 5 ), p o w i e r z c h n i a p l a m 2, p o w t e r e n ó w z i e l o nh y c m 2 - z g o d n i e z m a p» s t a n o w i» c» z a ł» c z n i k n r 2 5 S I W Z, 3 ) ( R e j o n C ) a ) P l a a r ó d m i e c i e ( o d w e j c i a n r 6 d o w e j c i a n r 1 1 ) ł» c z n i e z p l a c e m z a b a b u d y n k i e m s a n i t a r n y m d l a r a t o w n i k a i d r e w n i a n y m i t r a p a m i p o w i e r z c h n i a p l a y m 2, p o w i e r z c h n i a e rte n ó w m 2 z g o d n i e z m a p a m i s t a n o w i» c y m i z a ł» c z n i k i n r S I W Z, o r a z S i ł o w n i a z e w n t r z n a n a B u l w a r z e N a d m o r s k i m m 2, b ) p r z y s t a j a c h t o w a p o w i e r z c h n i a p r z y s t a n i , m p o w i e r z c h n i a a k w e n u w o d n e g o m 2 - z g o d n i e z m a p» s t a n ow i» c» z a ł» c z n i k n r 2 6 S I W Z, S t r o n a 1 z 1 4

2 4 ) ( R e j o n D ) P l a a R e d ł o w- o K» p i e l i s k o S t r z e o n e ( o d w e j c i a n r 1 12 ) d, o p 1o w i e r z c h n i a p l a y m, p o w t e r e n ó w mz g o d n i e z m a p a m i s t a n o w i» c y m i z a ł» c z n i k i n r d o S I W Z, 5 ) ( R e j o n E ) P l a a O d O p a s k i B eotwo en j D o C y p l a R e d ł o w s k i e g o ( K l i f u ) ( o d w e j c i a n r 1 3 d o w e j c i a n r 1 4 ), p o w i e r z c h n i a p l 1a 5y m 2, p o w t e r e n ó w z i e l o n y c h m 2 z g o d n i e z m a p a m i s t a n o w i» c y m i z a ł» c z n i k i n r d o S I W Z, 6 ) ( R e j o n F ) P l a a O d C y p l a R e d ł o w s k i e g o D o M o l a w O r ł o wd i e w e ( j c i a n r 1 5 d o w e j c i a n r 1 6 ), p o w i e r z c h n i a p l a 6 y m 2, p o w t e r e n ó w z i e l o n y c h m 2 z g o d n i e z m a p a m i s t a n o w i» c y m i z a ł» c z n i k i n r d o S I W Z, 7 ) ( R e j o n G ) P l a a O d M o l a w O r ł o w i e z W e j c i e m n a P l a P r z y U l i c y P r z e b e n d o w s k i c h ( o d w e j c i a r n 1 6 d o 1 8 ), p o w i e r z c h n i a p l a 8 y m 2, p o w t e r e n ó w z i e l o n y c h m z g o d n i e z m a p a m i s t a n o w i» c y m i z a ł» c z n i k i n r d o S I W Z, 8 ) ( R e j o n H ) P l a a O d W j a z d u O d K o l i b e k D o G r a n i c y A d m i n i s t r a c y j n e j S o p o t u ( o d w e j c i n r 1 8 d o 2 0 ), p o w i e r z c h n i a p l a3 1 y m 2, p o w t e r e n ó w z i e l o n y c h m 2 z g o d n i e z m a p a m i s t a n o w i» c y m i z a ł» c z n i k i n r d o S I W Z 3 1 C h a r a k t e r y s t y k a,z a k r e s i c z s t o t l i w ou s ł u g s t a n o w i» c y c h p rezd m i o t u m o w y 1 ) S p r z» t a n i e r c z n e- ( n i e d o t y c z y t e r e n u M a r i n y o) b e j m u j e c ) z e b r a n i e w s z y s t k i c h z a n i e c z y s z c z e s t a ł y c h z c a ł e g o t e r e n u o b j t e g o z a m ó w i e n i e m ł» c z n i e z g l o n a m i, w o d o r o s t a m i o d k ł a d a j» c y m i s i w z d ł u l i n i i b r z e g o w e j, d r e w n e m, p a d l i n», d ) n a s t p n i e z a g r a b i e n i e i w y r ó w n a n i e p o w i e r z c h n i p i a s k u w m i e j s c a c h w y s t p o w a n i a z a g ł b i e i p a g ó r k ó w, e ) z a m i a t a n i e s c h o d ó w, f ) m y c i e b a r i e r, ł a w e k i b a l u s t r a d ( n i e d o t y c z y m o l a w O r ł o w i e ), g ) w r e j o n i e p l a y G d y n i a r ó d m i e c i e z a m i a t a n i e d r e w n i a n y c h t r a p ó w, h ) w r e j o n i e p l a y G d y n i a O r ł o w o z a m i a t a n i e m o l a i A l e i K u k o w s k i e g o, i ) w r e j o n i e p l a y G d y n i a O r ł ow o m i e j s c u d o p u s z c z a j» c y m w p r o w a d z a n i e p s ó w n a p l a ( p l a a n a s z e r o k o c i d o m ) s p r z» t n i c i e p l a y z e w s z y s t k i c h z a n i e c z y s z c z e p o z o s t a w i o n y c h p r z e z p s y, j ) w r e j o n i e p l a y G d y n i a O k s y w i e w m i e j s c u d o p u s z c z a j» c y m w p r o w a d z a n i e p s ó w n a p l a ( p l a a n a s zo ke ro c i d o m ) - s p r z» t n i c i e p l a y z e w s z y s t k i c h z a n i e c z y s z c z e p o z o s t a w i o n y c h p r z e z p s y, k ) w y w ó z o d p a d ó w i n i e c z y s t o c i z e b r a n y c h w s k u t e k w y k o n a n i a p o w y e j w s k a z a n y c h c z y n n o c i c e l e m i c h s k ł a d o w a n i a, u n i e s z k o d l i w i e n i a l u b u t y l i z a c j z g o d n i e z o b o w i» z u j» ycm i p r z e p i s a m i, l ) s p r z» t a n i e d w ó c h p r z e b i e r a l n i b d» c y c h i n t e g r a l n» c z c i» b u d y n k u s a n i t a r n e g o d l a r a t o w n i k ó w n a p l a y G d y n i a r ó d m i e c i e W s e z o n i e l e t n i m p r z y p a d a j» c y m n a o k r eo s d d o u s ł u g a w i a d c z o n a b d z i e w r e j o n a c h w s z y s t k i c h p l a ( p l ra ó da m i e c i e ł» c z n i e z p l a c e m z a b a w i b u d y n k i e m s a n i t a r n y m d l a r a t o w n i k a ), ( p l a a O r ł o w o ł» c z n i e z e s p r z» t a n i e m c z c i p l a y d o p u s z c z a j» c e j w p r o w a d z a n i e p s ó w ), ( p l a a O k s y w i e ł» c z n i e z e s p r z» t a n i e m c z c i p l a y d o p u s z c z a j» c e j w p r o w a d z a n i e p s ó w ) c o d z i e nc nh iy e b, a e Z a m a w i a j» c y S t r o n a 2 z 1 4

3 d o k o n a r e z y g n a c j i z u s ł u g i, ( s p r z» t a n i e r c z n e w o k r e s i- e w i n n o o d b y w a s i w g o d z i n a c h w c z e s n o r a n n y c h t j d o g o d z ) W s e z o n i e z i m o w y m p r z y p a d a j» c y m n a o k r e s o d d o u s ł u g a w i a d c z o n a b d z i e w n a s t p u j» c y s p o s ó b w r e j o n i e p l a y r ó d m i e c i e ( b e z p l a c u z a b a w i b u d y n k u s a n i t a r n e g o d l a r a t o w n i k a ) 3 ( t r z y ) r a z y w t y g o d n i u w r e j o n i e p l R e d ł o w o, O r ł o w o 9 ( d z i e w i ) r a z y w m i e s i» c u ( z t y m z a s t r z e e n i e m, e u s ł u g a b d z i w i a d c z o n a z c z s t o t l i w o c i» c o n a j mj n i1 e r a z w k a d y m t y g o d n i u ), w r e j o n i e p l a B a b i e D o ł y i O k s y w i e 2 ( d w a ) r a z y w m i e s i» c u, w r e j o n i e p l a c u z a b a w i b u d y n k s a n i t a r n e g o d l a r a t o w n i k a 1 9 ( d z i e w i t n a c i e ) r a z y w m i e s i» c u, r e d n i o c o d r u g i d z o d d o u s ł u g a w i a d c z o n a b d z i e w ns at p u j» c y s p o s ó b w r e j o n i e p l a y r ó d m i e c i e o r a z w r e j o n i e p l a c u z a b a w i b u d y n k u s a n i t a r n e g o d l a r a t o w n i k a 5 ( p i r a z y w t y g o d n i u t j w k a d y p o n i e d z i a ł e k, r o d, p i» t e k, s o b o t i n i e d z i e l, w r p l a R e d ł o w o, O r ł o w o ( ł» c z n i e z e s p r z» t a n i e m c z p l ca i y d o p u s z c z a j» c e j w p r o w a d z a n i e p s ó w ) 3 ( t r z y ) r a z y w t y g o d n i u t j w k a d y p o n i e d z i a ł e k, r o d, i s o b o r a z n a c z c i p l a y w O r ł o w i e ( c z p l a y d o p u s z c z a j» c e j w p r o w a d z a n i e p s ó w ) 4 ( c z t e r y ) r a z y w t y g o d n i u w p o z o s t a ł e d n i t y g o d n i a t j w t o rw ea k r, t k u o d d o c z p i» t k u o r a z n i e d z i e l a, w r e j o n i e p l a B a b i e D o ł y i O k s y w i e ( ł» c z n i e z e s p r z» t a n i e m c z p l a y d o p u s z c z a j» c e j w p r o w a d z a n i e p s ó w ) 2 ( d w a ) r a z y w t y g o d n i u t j w k a d y p o n i e d z i a ł e k i p i» t e k, o r a z n a c z c i p l a y w O k s y w i u ( c z p l a y d o pj u s z c z a j» w p r o w a d z a n i e p s ó w ) 5 ( p i ) r a z y w t y g o d n i u w p o z o s t a ł e d n i t y g o d n i a t j s o b o t n i e d z i e l a, o r a z o d w t o r k u d o c z w a rotd k u 0, d o u s ł u g a w i a d c z o n a b d z i e w n a s t p u j» c y s p o s ó b w r e j o n i e p l a y r ó d m i e c i e ( b e z p l a c u z a b a w i b u d y n k u s a n i t a r n e g o dl a r a t o w n i k a ) 2 ( d w a ) r a z y w t y g o d n i u, w r e j o n a c h p l a R e d ł o w o, O r ł o w o 6 ( s z e ) r a z y w m i e s i» c u, ( z t y m z a s t r z e e n i e m, e u s ł u g a b d z i e w i a d c z o n a c z s t o t l i w o c i» c o n a j m n i e j 1 r a z w k a d y m t y g o d n i u ) w r e j o n i e p l a y B a b i e D o ł y O k s y w i e 2 ( d w a ) r a z y w ime s i» c u, w r e j o n i e p l a c u z a b a w i b u d y n k u s a n i t a r n e g o d l a r a t o w n i k a 1 9 ( d z i e w i t n a c i e ) r a z y w m i e s i» c u, r e d n i o c o d r u g i d z i e, - c h y b a e Z a m a w i a j» c y d o k o n a r e z y g n a c j i z u s ł u g i 2 ) O c z y s z c z a n i e p i a s k u o b e j m u j e a ) m e c h a n i c z n e p r z e s i e w a n i e p i a s k u p l a o w e g o n ag ł b o k o k o n i e c z n» d o w y e l i m i n o w a n i a n a g ł b o k o c i n a j m n i e j 1 5 c m z a n i e c z y s z c z e t y p u n i e d o p a ł k i p o p a p i e r o s a c h, o d p a d y b y t o w-og o s p o d a r c z e, i n n e p o c h o d z e n i a o r g a n i c z n e g o, b ) n a p o w i e t r z e n i e i s p u l c h n i e n i e p i a s k u p o p r z e z o d w r ó c e n i e j e g o s p o d n i e j w a r s t w y, c ) w y r ó w n a n i e t e r e n u p l a c e l e m l i k w i d a c j i z a g ł b i e i p a g ó r k ó w, d ) w y w ó z o d p a d ó w i n i e c z y s t o c i z e b r a n y c h w s k u t e k w y k o n a n i a p o w y e j w s k a z a n y c h c z y n n o c i c e l e m i c h s k ł a d o w a n i a, u n i e s z k o d l i w i e n i a l u b u t y l i z a c j i z g o d n i e o b o w i» z u j» c y m i p r z e p i s a m i W s e z o n i e l e t nm i p r z y p a d a j» c y m n a o k r e s o d d o u s ł u g a w i a d c z o n a b d z i e w r e j o n a c h p l a B a b i e D o ł y, r ó d m i e c i e, R e d ł o w o, O r ł o w o n a k a d o r a z o w e p o l e c e n i e Z a m a w i a j» c e g o ( o c z y s z c z a n i e p i a s k u w o k r e s i e w i n n o o d b y w a s i w g o d z i n a c h w c z e s n o r a n n y c h j t d o g o d z ) Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n i e o k -1c 6i 0u ( s t u s z e d z i e s i c i u ) t a k i c h z a b i e g ó w w o k r e s i e l e t n i m w t y m Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e 2 0 ( d w a d z i e c i a ) z a b i e g ó w n a p l a y B a b i e D o ł y, 6 0 ( s z e d z i e s i» t ) z a b i e g ó w n a p l a y r ó d m i e c i e, d4 z0 i e( c i z ) t e r S t r o n a 3 z 1 4

4 z a b i e g ó w n a p l a y R e d ł o w o, 4 0 ( c z t e r d z i e c i ) z a b i e g ó w n a p l a y O r ł o w o, ( 1 z a b i o z n a c z a j e d n» u s ł u g o c z y s z c z a n i a p i a s k u n a j e d n e j p l a y ) 3 ) N a p o w i e t r z a n i e p i a s k u o b e j m u j e z e s p ó ł m e c h a n i c z n y c h c z y n n o c i z m i e r z a j» c y c h d o n a p o w i e t r z a n i a p i a s k u a sn t a p n i e r ó w n a n i e p o w i e r z c h n i p l a y p o p r z e z b r o n o w a n i e i g r a b i e n i e W s e z o n i e l e t n i m p r z y p a d a j» c y m n a o k r e os d d o u s ł u g a w i a d c z o n a b d z i e w r e j o n a c h p l a B a b i e D o ł y, r ó d m i e c i e, R e d ł o w o, O r ł o w o n a k a d o r a z o w e p o l e c e n i e Z a m a w i a j» c e g o ( n a p o w i er tz a n i e p i a s k u w o k r e s i e w i n n o o d b y w a s i w g o d z i n a c h w c z e s n o r a n n y c h t j d o g o d z ) W s e z o n i e z i m o w y m p r z y p a d a j» c y m n a o k r e s o d d o u s ł u g a w i a d c z o n a b d z i e w r e j o n a c h p l a B a b i e D o ł y, r ó d m i e c i e, R e d ł o w o, O r ł o w o n a k a d o r a z o w e p o l e c e n i e Z a m a w i a j» c e g o Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n i e o k -1c 1i 0u ( s t u d z i e s i c i u ) t a k i c h z a b i e g ó w w o k r e s i e l e t n i m w t y m Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e 1 5 ( p i t n a c i e ) z a b i e g ó w n a p l a y B a b i e D o ł y, 3 5 ( t r z y d z i e c i p i ) z a b i e g ó w n a p l a y r ó d m i e ( c ti re z, y d 3z 5 i e c i p i ) z a b i e g ó w n a p l a y R e d ł o w o, 2 5 ( d w a d z i e c i a p i ) z a b i e g ó w n a p l a y O r ł o w o, o r a z 1 ( d z i e s i ) t a k i c h z a b i e g ó w w o k r e s i e z i m o w y m w t y m Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e p o 2 ( d w a ) z a b i e g i n a p l a y B a b i e D o ł y i R e d ł o w o i p o 3 ( t r z y ) z a b i e gri ó dnma i ep lca i e y i O r ł o w o, ( 1 z a b i e g o z n a c z a j e d n» u s ł u g n a p o w i e t r z a n i a p i a s k u n a j e d n e j p l a y ) 4 ) S p r z» t a n i e t e r e n ó w z i e l o n y c ho b e j m u j e a ) z e b r a n i e w s z y s t k i c h z a n i e c z y s z c z e s t a ł y c h z c a ł e g o t e r e n u o b j t e g o s p r z» t a n i e m w r a z z b i e» c y m u t r z y m a n i e m w c z y s t o c i w in a l e y t y m s t a n i e d o j n a p l a, b ) w y w ó z o d p a d ó w i n i e c z y s t o c i z e b r a n y c h w s k u t e k w y k o n a n i a p o w y e j w s k a z a n y c h c z y n n o c i c e l e m i c h s k ł a d o w a n i a, u n i e s z k o d l i w i e n i a l u b u t y l i z a c j i z g o d n i e o b o w i» z u j» c y m i p r z e p i s a m i W s e z o n i e l e t n i m p r z y p a d a j» c y m n a o k r e os d d o u s ł u g a w i a d c z o n a b d z i e w r e j o n a c h w s z y s t k i c h p l a c o d z i e n n i e, c h y b a e Z a m a w i a j» c y d o k o n a r e z y g n a c j i z u s ł u g i, ( w d n i a c h o d d o 3 0 w i n n o o d b y w a s i w g o d z i n a c h w c z e s n o r a n n y c h t j d o g o d z ) W s e z o n i e z i m o w y m p r z y p a d a j» c y m n a o k r e s o d d o u s ł u g a w i a d c z o n a b d z i e w r e j o n i e p l a y r ó d m i e c i e 3 ( t r z y ) r a z y w t y g o d n i u, w r e j o n a p l a R e d ł o w o, O r ł o w o 9 ( d z i e w i ) r a z y w m i e s i» c u ( z t y m z a s t r z e e n i e m, e u s ł u g b d z i e w i a d c z o n a z c z s t o t l i w o c i» c o n a j m n i e j 1 r a z w k a d y m t y g o d n i u ), a w r e j o n i e p l a y B a b i e D o ł y i O k s y w i e 2 ( d w a ) r a z y w m i e s i» o d c u 0, d o u s ł u g a w i a d c z o n a b d z i e w r e j o n i e p l a y r ó d m i e c i e 5 ( p i ) r a z y w t y g o d n i u, w r e j o n a p l a R e d ł o w o, O r ł o w o 3 ( t r za y z) y rw t y g o d n i u, a w r e j o n i e p l a y B a b i e D o ł y i O k s y w i e 2 ( d w a ) r a z y w t y g o d n i u o, d d o u s ł u g a w i a d c z o n a b d z i e w n a s t p u j» c y s p o s ó b w r e j o n i e p l a y r ó d m i e c i e 2 ( d w a ) r a z y w t y g o d n i u, w r e j o n a c h p l R e d ł o w o, O r ł o w o 6 ( s z e ) r a z y w m i eu s, i» ( cz t y m z a s t r z e e n i e m, e u s ł u g a b d z i e w i a d c z o n a z c z s t o t l i w o c i» c o n a j m n i e j 1 r a z w k a d y m t y g o d n i u ) w r e j o n i e p l a B a b i e D o ł y i O k s y w i e 2 ( d w a ) r a z y w m i e s i» c u, - c h y b a e Z a m a w i a j» c y d o k o n a r e z y g n a c j i z u s ł u g i 5 ) S p r z» t a n i e z a n i e c z y s z c z e o b e j m u j e u s u n i c i e w i k s z e g o r o d z a j u n i e c z y s t o c i s t a ł y c h n a p l a a c h, w s z c z e g ó l n o c i p o z o s t a ł o c i p o s z t o r m o w y c h ( n p p o w a l o n e S t r o n a 4 z 1 4

5 d r z e w a n a p r z e j c i a c h k o m u n i k a c y j n y c h, w y r z u c o n y s p r z t u y t k o w y, p a d l i n a ) r ó w n i e p r z y u y c i u n i e z b d n e g o s p r z t u m e c h a n i c z n e g o Stparnz» i e z a n i e c z y s z c z e p i a s k u w s e z o n i e l e t n i m w d n i a c h o d d o 3 0 w i 0n n9 o o d b y w a s i w g o d z i n a c h w c z e s n o r a n n y c h t j d o g o d z U s ł u g a w i a d c z o n a b d z i e s t o s o w n i e d o t a k i e j k o n i e c z n o c i, w z w i» z k u z c z y m W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t s a m d o b i e» c e jk o n t r o l i t e r e n u o b j t e g o t» u s ł u g» i d o w y k o n a n i a u s ł u g i w r a z i e z a i s t n i e n i e t a k i e j p o t r z e b y, a t a k e n a k a d e p o l e c e Z a m a w i a j» c e g o Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n i e o k - s 4t 0u ( c z t e r d z i e c i ) t a k i c h z a b i e g ó w w s e z o n i e z i m o w y m p r z y p a d a j» c y m n a o k r e s o d d o i o d d o 3 ( 0w 0 4 t y m Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e 8 z a b i e g ó w n a k a d e j z p l a ), o r a z 2 5 ( d w a d z i e c i a p i t a k i c h z a b i e g ó w w s e z o n i e l e t n i m p r z y p a d a j» c y m n a o ko rd e s d o ( w t y m Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e 5 z a b i e g ó w n a k a d e j z p l( a 1 ) z, a b i e g o z n a c z a j e d n» u s ł u g s p r z» t a n i a z a n i e c z y s z c z e n a j e d n e j p l a y ) 6 ) O p r ó n i a n i e k o s z y - w r a m a c h t e j u s ł u g i W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o w y s t a w i e n i a n a t e r e n a c h o b j t y c h u s ł u g» w ł a s n y c h k o s z y n a m i e c i, m e t a l o w y c h, s t a b i l n y c h, o p o j e m n o oc k i 5 0 l, ( z w y j» t k i e m 1 0 k o s z y z n a j d u j» c y c h s i p r z y p l a c u z a b a w n a t e r e n i e p l a y r ó d m i e c i e, b d» c y c h w ł a s n o c i» Z a m a w i a j» c e g o ), w n a s t p u j» c e j i l o c i a ) w s e z o n i e l e t n i m w o k r e s i e r e d n i o w o d l e g ł o c i c o 2 5 m o d s i e b i e w r e j o n a c h p l a s t r z e ocnh y t j w i l o c i B a b i e D o6 ł0 y s z t u k, r ó d m i e c i e s z t u k, R e d ł o w o s z t u k, O r ł o w o s z t u k, i w o d l e g ł o c i r e d n i o c o 5 0 m o d s i e b i e w r e j o n i e p l a y O k s y w i e w i l o c i 4 0 s z t u k, b ) w s e z o n i e z i m o w y m t j o d d o r e d n i o w o d l e g ł o c i 2c 5 o m o d s i e b i e w r e j o n a c h p l a s t r z e o n y c h t j w i l o c i B a b i e 6 0 D o sł zy t u k, r ó d m i e c i e s z t u k, R e d ł o w o s z t u k, O r ł o w o s z t u k, i w o d l e g ł o c i r e d n i o c o 5 0 m o d s i e b i e w r e j o n i e p l a y O k s y w i e w i l o c i 4 0 s z t u k, w r e j o n i e p l a c u rz ea nb ia e w n a t e p l a y G d y n i a r ó d m i e c i e 1 0 s z t u k, o r a z o d d o 3 0r e0 j4 o n p l a y r ó d m i e c i e 1 2 s z t u k, r e j o n p l a y R e d ł o w o 3 s z t u k i, r e j o n p l a y O r ł o w1 o 2 s z t u k, i d o o p r ó n i a n i a k o s z y w ł a s n y c h i b d» c y c h w ł a s n o c i» Z a m a w i a j» c e g o ( 1 0 k o s z y z n a j d u j» c y c h s i p r z y p l a c u z a b a w n a t e r e n i e p l a y G d y n i a r ó d m i e c i e ), k t ó r e p o l e g n a w y j c i u w o r k a z e m i e c i a m i i w ł o e n i u n o w e g o w o r k a z t w o r z y w a s z t u c z n e g o a t a k e n a z e b r a n i u m i e c i w o k o l i c y k o s z a, k t ó r e w y d o s t a ł y s i z n i e g o w s k u t e p r z e p e ł n i e n i a, w y w r ó c e n i a i s k o s z a l u b w i a t r u W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o w y w o z u o d p a d ó w i n i e c z y s t o c i c e l e m i c h s k ł a d o w a n i a, u n i e s z k o d l i w i e n i a l u b u t y l i z a c j i z g o d n i e z o b o w i» z u j» c y m i p r z e p i s a m i W s e z o n i e l e t n i m p r z y p a d a j» c y m n a o k r e s o0d d o u s ł u g a w i a d c z o n a b d z ie w r e j o n a c h w s z y s t k i c h p l a i w r e j o n i e p l a c u z a b a w i b u d y n k u s a n i t a r n e g o d l a r a t o w n i k a c o d z i e n n i e, c h y b a e Z a m a w i a j» c y d o k o n a r e z y g n a c j i z u s ł u g i W y k o n a w c a w r a m a c h j e d n e j j e d n o s t k i m i a r y u s ł u g i ( j e d e n d z i e n a j e d n e j p l a y ) z o b o w i» z a n y j e s t n a b i e» d cb oa o c z y s t o k o s z y i n i e d o p u c i d o i c h p r z e p e ł n i e n i a W s e z o n i e z i m o w y m p r z y p a d a j» c y m n a o k r e s o d d o u s ł u g a S t r o n a 5 z 1 4

6 w i a d c z o n a b d z i e w n a s t p u j» c y s p o s ó b w r e j o n i e p l a y r ó d m i e c i e ( b e z p l a c u z a b a w i p r z y l e g ł e g o b u d y n k u s a n i t a r n e g o d l a w rn ai tk oa ), 3 ( t r z y ) r a z y w t y g o d n i u, w r e j o n i e p l a R e d ł o w o, O r ł o w o 9 ( d z i e w i ) r a z y w m i e s i» c u ( z t y m z a s t r z e e n i e m, u s ł u g a b d z i e w i a d c z o n a c o n a j m n i e j 1 r a z w k a d y m t y g o d n i u ), w r e j o n i e p l a c u z a b a w i b u d y n k u s a n i t a r n e g o d l a r a t o w n i k a n a p l a y ró dc mi ie e 1 9 r a z y w m i e s i» c u, r e d n i o c o d r u g i d z i e o d, d o u s ł u g a w i a d c z o n a b d z i e w n a s t p u j» c y s p o s ó b w r e j o n i e p l a y r ó d m i e c i e i w r e j o n i e p l a c u z a b a w i b u d y n k u s a n i t a r n e g o d r a t o w n i k a 5 ( p i ) r a z y w t y g o d n i u t j w k a d y p o n i e d zoid a ł, e k p, i» tre k, s o b o t i n i e d z i e l, w r e j o n i e p l a R e d ł o w o, O r ł o w o 3 ( t r z y ) r a z y w t y g o d n i u t j w k p o n i e d z i a ł e k, r o d i s o b o t, w r e j o n i e p l a B a b i e D o ł y i O k s y w i e 2 ( d w a ) r a z t y g o d n i u t j w k a d y p o n i e d z i a ł e k i p oi» d t e0k 1, 1 0 d o u s ł u g a w id ac z o n a b d z i e w n a s t p u j» c y s p o s ó b w r e j o n i e p l a y r ó d m i e c i e ( b e z p l a c u z a b a w p r z y l e g ł e g o b u d y n k u s a n i t a r n e g o d l a r a t o w n i k a ), 2 ( d w a ) r a z y w t y g o d n i u, w r e j o n p l a R e d ł o w o, O r ł o w o 6 ( s z e ) r a z y w m i e s i» c u ( z t y m z a s t r z e e n i e m, a e u s ł u g b d z i e w i a d c z o n a c o n a j m n i e j 1 r a z w k a d y m t y g o d n i u ), w r e j o n i e p l a c u z a b a w b u d y n k u s a n i t a r n e g o d l a r a t o w n i k a n a p l a y r ó d m i e c i e 1 9 r a z y w m i e s i» c u, r e d n i o c o d r u g i d z i e, - c h y b a e Z a m a w i a j» c y d o k o n a r e z y g n a c j i l u b z l e c i d o d a t k o w y t e r m i n ewni iaa d c z u s ł u g i n a k t ó r e j k o l w i e k z p l a l u b t e r e n ó w o b j t y c h p r z e d m i o t e m z a m ó w i e n i a W r a m a c h u s ł u g i d o o b o w i» z k ó w W y k o n a w c y n a l e e b d z i e t a k e w o k r e s i e s e z o n u l e t n i e g o ( w d n i a c h ) o d b i ó r i w y w ó z m i e c i z p o s t a w i o n y c h n a p l a a c h o b i e k t ó w s o c jnaol- s a n i t a r n y c h ( p l a a B a b i e D o ł y, r ó d m i e c i e, O r ł o w o, R e d ł o w o ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d b a o e s t e t y k k o s z y, w t y m p r z e d e w s z y s t k i m w i n n y b y w j e d n o l i t y m k o l o r z e, o d w i e o n e, p o m a l o w a n e b e z l a d ó w r d z y, c z y t e o d p r y n i t e j f a r b y 7 ) S p r z» t a n i e d y u r n e o b e j m u j e z a p e w n i e n i e s t a ł e j o b s ł u g i p l a w g o d z w z a k r e s i e z b i e r a n i a n a b i e» c o m i e c i i z a n i e c z y s z c z e, w s z c z e g ó l n o c i t y p o z o s t a w i a n y c h n a p l a y p r z e z j e j u y t k o w n i k ó w ( t u r y s t ó w ), a t a k e g r a b i e n i e o b s z a r b o i s k d o r o z g r y w e k s p o r t o wc yh o r g a n i z o w a n y c h p r z e z Z a m a w i a j» c e g o n a t e r e n i e p l a, w n a s t p u j» c e j o b s a d z i e o s o b o w e j a ) p l a a B a b i e D o ł y i O k s y w i e 1 o s o b a, b ) p l a a r ó d m i e c i e - 2 o s o b y, c ) p l a a R e d ł o w o - 1 o s o b y, d ) p l a a O r ł o w o - 1 o s o b a J e d n o s t k» m i a r y u s ł u g i s p r z» t a n i a d y u r n e gs o t j e d e n d z i e o b s ł u g i n a j e d n e j p l a y, z t y m z a s t r z e e n i e m, e p l a a B a b i e D o ł y i p l a a O k s y w i e, w t y m p r z y p a d k u t r a k t o w a n e s» j a k o j e d n a p l a a U s ł u g i s p r z» t a n i a d y u r n e g o n a t e r e n i e p l a, o k t ó r y c h m o w a p o w y e j w i a d c z o n e b d» c o d z i e n n i e w o k r e s i e li em t np r z y p a d a j» c y m n a o k r e s o d d o , c h y b a e Z a m a w i a j» c y d o k o n a r e z y g n a c j i z u s ł u g i, a w p o z o s t a ł e d n i j e d y n i e d o d a t k o w e p o l e c e n i e Z a m a w i a j» c e g o Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e o4 k ( c z t e r e c h ) z a b i e g i w o k r e s i e z i m o w y m ( w t y m Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e z1 a b i e g n a k a d e j p l a y ) S t r o n a 6 z 1 4

7 8 ) Z i m o w e u t r z y m a n i e s c h o d ó w o b e j m u j e o d n i e a n i e i o c z y s z c z a n i e z l o d u s c h o d ó w o r a z w e j i z e j n a w s z y s t k i e p l a e o b j t e z a k r e s e m z a m ó w i e n i a, w t y m t r a p ó w n a p l a y r ó d m i e c i e, t a r a s ó w i m o l a w O r ł o w i e U s ł u g a z i m o w e g o u t r z y m a n i a s c h o d ó w b d z i e w i a d c z o n a w o k r e s i e z i m o w y m s t o s o w n i e d o t a k i e j k o n i e c z n o c i, w z w i» z k u z c z y m W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t s a m d o b i e» c e j k o n t r o l i t e r e n u o b j t e g o t» u s ł u g» i d o w y k o n a n i a u s ł u g i w r a z z a i s t n i e n i e t a k i e j p o t r z e b y, a t a k e n a k ac de e n i pe o lz ea m a w i a j» c e g o Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n i e o k -1c 5i 0u ( s t o p i d z i e s i» t ) t a k i c h z a b i e g ó w w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y, ( w t y m Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e 3 0 z a b i e g ó w n a k a d e j z p l a ), ( 1 z a b i e g o z n a c z a j e d n» u s ł u g z i m o w e g o u t r z y m a n i a s c h o d ó w n a j e d n e j p l a y ) 9 ) S p r z» t a n i e r c z n em a r i n y o b e j m u j e a ) z e b r a n i e w s z y s t k i c h z a n i e c z y s z c z e s t a ł y c h z t e r e n ó w u m i e j s c o w i o n y c h p r z e d i z a b i u r e m b o s m a n a t u p r z y s t a n i, p a r k i n g u m i e j s k i e g o, N a b r z e y M ł o d y c h e g l a r z y i B e n i o w s k i e g o, F a l o c h r o n u W s c h o d n i e go o r a z d r o g i d o j a z d o w e j i w y j a z d o w e j, b ) w y w ó z o d p a d ó w i n i e c z y s t o c i w t y m p a d l i n y z e b r a n y c h w s k u t e k w y k o n a n i a p o w y e j w s k a z a n y c h c z y n n o c i c e l e m i c h s k ł a d o w a n i a, u n i e s z k o d l i w i e n i a l u b u t y l i z a c j i z g o d n i e z o b o w i» z u j» c y m i p r z e p i s a m i W s e z o n i e l e t n i m p r z y p a d a j» c y m n a o k r e s o d d o u s ł u g a w i a d c z o n a b d z i e c o d z i e n n i e p r z e z 4 g o d z i n y p r z e z j e d n» o s o b W y k o n a w c y, c h y b a e Z a m a w i a j» c y d o k o n a r e z y g n a c j i z u s ł u g i ( s p r z» t a n i e r c z n e M a r i n y w o k r e s i e w i n n o o d b y w a s i w g o d z i n a c h w c z e s n o r a n n y cth j d o g o d z ) Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n i e o k -1c 5h 3 ( s t u p i d z i e s i c i u t r z e c h ) t a k i c h z a b i e g ó w w s e z o n i e l e t n i m W s e z o n i e z i m o w y m p r z y p a d a j» c y m n a o k r e s o d d o u s ł u g a w i a d c z o n a b d z i e j e d y n i e n a p o l e c e n i e Z a m a w i a j» c e g o Z a m a w ci y a j» p r z e w i d u j e u d z i e l e n i e 6 ( s z e c i u ) t a k i c h z a b i e g ó w 1 0 ) Z a m i a t a n i e M a r i n y o b e j m u j e o c z y s z c z e n i e N a b r z e y B e n i o w s k i e g o i M ł o d y c h e g l a r z y, F a l o c h r o n u W s c h o d n i e g o o r a z d r o g i d o j a z d o w e j i w y j a z d o w e j z p r z y s t a n i s a m o j e z d n» z a m i a t a r k» m e c h a n i c z n» p r z e z n a c z o n» o d z a m i a t a n i a c h o d n i k ó w o m a s i e w ł a s n e j p o n i e j 1 t o n y W s e z o n i e l e t n i m p r z y p a d a j» c y m n a o k r e os d d o u s ł u g a w i a d c z o n a b d z i e n a k a d o r a z o w e p o l e c e n i e Z a m a w i a j» c e g o Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n i e o k - c i 5u ( p i c i u ) t a k i c h z a b i e g ó w w si e z o n l e t n i m 1 1 ) S p r z» t a n i e z a n i e c z y s z c z e z w o d y d o t a k w e n u w o d n e g o M a r i n y - o b e j m u j e u s u n i c i e z w o d y n i e c z y s t o c i s t a ł y c h w t y m p a d l i n y p r z y u y c i u o d p o w i e d n i e g o s p r z t u n p c z e r p a k ó w W s e z o n i e l e t n i m p r z y p a d a j» c y m n a o k r e s o d d o u s ł u g a w i a d c z o n a b d z i e n a k a d o r a z o w e p o l e c e n i e Z a m a w i a j» c e g o ( s p r z» t a n i e z a n i e c z y s z c z e z w o d y w o k r e s i e w i n n o o d b y w a s i w g o d z i n a c h w c z e s n o r a n n y c h t j d o g o d z ) Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n i e o k - t 2u 0 ( d w u d z i e s t u ) t a k i c h z a b i e g ó w w o ns ie e z S t r o n a 7 z 1 4

8 l e t n i m Z a ł» c z n i k n r 5 W s e z o n i e z i m o w y m p r z y p a d a j» c y m n a o k r e s o d d o o r a z o d d o u s ł u g a w i a d c z o n a b d z i e n a k a d o r a z o w e p o l e c e n i e Z a m a w i a j» c e g o Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n i e o k - c h 4 ( c z t e r e c h ) t a k i c h z a b i e g ó w w s e z o n i e z i m o w y m 1 2 ) O d n i e a n i e M a r i n y - o b e j m u j e o d n i e a n i e i o c z y s z c z a n i e z l o d u d r o g i d o j a z d o w e j i w y j a z d o w e j z M a r i n y, d r ó g w e w n t r z n y c h t j N a b r z e a B e n i o w s k i e g o i N a b r z e a M ł o d y c h e g l a r z y o r a z p a r k i n g u M a r i n y U s ł u g a o d n i e a n i a M a r i n y b d z i e w i a d c z o n a w o k r e s i e z i m o wsytm o s o w n i e d o t a k i e j k o n i e c z n o c i, w z w i» z k u z c z y m W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t s a m d o b i e» c e j k o n t r o l i t e r e n u o b j t e g o t» u s ł u g» i d o w y k o n a n i a u s ł u g i w r a z i e z a i s t n i t a k i e j p o t r z e b y, a t a k e n a k a d e p o l e c e n i e Z a m a w i a j» c e g o Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d zi e l e n i e o k -1u 6 ( s z e s n a s t u ) t a k i c h z a b i e g ó w w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y 1 3 ) S p r z» t a n i e t e r e n u s i ł o w n i z e w n t r z n e j B u l w a r N a d m o r s ok bi e j m u j e a ) z a m i a t a n i e t e r e n u, b ) z e b r a n i e w s z y s t k i c h z a n i e c z y s z c z e s t a ł y c h, c ) w y w ó z o d p a d ó w i n i e c z y s t o c i z e b r a n y c h w s k u t e k kwoyn a n i a p o w y e j w s k a z a n y c h c z y n n o c i o r a z o p r ó n i e n i e i w y w ó z o d p a d ó w z 2 k o s z y n a m i e c i c e l e m i c h s k ł a d o w a n i a, u n i e s z k o d l i w i e n i a l u b u t y l i z a c j i z g o d n i e z o b o w i» z u j» c y m i p r z e p i s a m d ) o d n i e a n i e U s ł u g a w i a d c z o n a b d z i e c o d z i e n n i e, c h y b a e Z a m a w i a j» c y k o nda o r e z y g n a c j i z u s ł u g i ( s p r z» t a n i e w i n n o o d b y w a s i w g o d z i n a c h w c z e s n o r a n n y c h t j d o g o d z ) U s ł u g a o d n i e a n i a S i ł o w n i b d z i e w i a d c z o n a w o k r e s i e z i m o w y m s t o s o w n i e d o t a k i e j k o n i e c z n o c i, w z w i» z k u z c z y m W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t s a m d o b i e» c e j k o n t r o l i t e r e n u o b j t e g o t» u s ł u g» i d o w y k o n a n i a u s ł u g i w r a z i e z a i s t n i t a k i e j p o t r z e b y, a t a k e n a k a d e p o l e c e n i e Z a m a w i a j» c e g o O d n i e a n i e w i n n o o d b y w a s i w g o d z i n a c h w c z e s n o r a n n y c h t j d o g o d z Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n i e o1k 6 - u ( s z e s n a s t u ) t a k i c h z a b i e g ó w w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y 2 W p r z y p a d k u z m i a n y o k o l i c z n o c i o r a z z m i a n y p o t r z e b Z a m a w i a j» c e g o m o l i w e s» o d s t p s t w a o d i l o c i i c z s t o t l i w o c i w i a d c z e n i a u s ł u g o k r e l o n y c h w u s t 1 3 W p r z y p a d k u p o l e c e n i a Z a m a w i a j» c e g o w y k o n a n i a u s ł u g i u s ł u g a t a w i n n a b y w y k o n a n a p r z e z W y k o n a w c n i e z w ł o c z n i e, c h y b a e Z a m a w i a j» c y w s k a e l u b s t r o n y u s t a l» i n n y t e r m i n j e j w y k o n a n i a 4 1 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o p o w a d z e n i a D z i e n n i k a w y k o n a n y c h p r a c p r z e z c a ł y o k r e s t r w a n i a u m o w y W D z i e n n i k u W y k o n a w c a b d z i e o d n o t o w y w a ł n a b i e» c o ( t j w d n i u i c h w y k o n a n i a ) w s z e l k i e p r a c e w y k o n a n e w r a m a c h n i n i e j s z e j u m o w y P r a c e t e b d» p o t w i e r d z a n e w D z i e n n i k u p r z e z o s o b ( y ) u p o w a n i o n» ( e ) p r z e z Z a m a w i a j» c e g o S t r o n a 8 z 1 4

9 2 P r z e z c a ł y o k r e s o b o w i» z y w a n i a u m o w y Za m a w i a j» c y u p r a w n i o n y j e s t d o k o n t r o l i w y k o n y w a n i a p r z e z W y k o n a w c u s ł u g o b j t y c h u m o w» W p r z y p a d k u s t w i e r d z e n i a n i e p r a w i d ł o w o c i Z a m a w i a j» c y p o w i a d o m i o t y m f a k c i e W y k o n a w c 3 W p r z y p a d k u s t w i e r d z e n i a, e u s ł u g z o s t a ł a w y k o n a n a p r z e z W y k o n a w c n i e n a li ee y c W y k o n a w c y z a d a n» u s ł u g w y n a g r o d z e n i e n i e p r z y s ł u g u j e 4 P o n a d t o W y k o n a w c a w D z i e n n i k u o k t ó r y m m o w a w u s t 1 p o z a p r o w a d z o n y m i p r a c a m i z o b o w i» z a n y j e s t o p i s y w a w a r u n k i p o g o d o w e 5 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t w i a d c z y u s ł u g i z g o d n i e z o b o w i» z u j» c y m i w t y m z a k r e s i e p r z e p i s a m i, w t y m z g o d n i e z u s t a w» z d n i a r o u t r z y m a n i u c z y s t o i p o r z» d k u w g m i n a c h o r a z u s t a w» z d n i a r o o d p a d a c h 6 W p r z y p a d k u s t w i e r d z e n i a p r z e z W y k o n a w c p o j a w i e n i a s i n a w o d z i e p l a m r o p o p o c h o d n y c h W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t o t y m f a k c i e p o w i a d o m i n i e z w ł o c z n i e U r z» d M o r s k i o r a z Z a m a w i a j» c e g o W p r z y p a d k u z n a l e z i e n i a m a r t w e g o z w i e r z c i a, w s z c z e g ó l n o c i p t a k a, W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t o t y m f a k c i e p o w i a d o m i S t r a M i e j s k» 7 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t p o w i a d o m i Z a m a w i a j» c e g o o k a d y m s t w i e r d z o n y m p r z y p a d k u u s z k o d z e n i a l u b z n i s z c z e n i a m i e n i a Z a m a w i a j» c e g o z n a j d u j» c e g o s i n a t e r e n a c h o b j t y c h p r z e d m i o t e m z a m ó w i e n i a 5 1 Z a u s ł u g i o b j t e u m o w» W y k o n a w c a o t r z y m y w a b d z i e w y n a g r o d z e n i e u s t a lo n e z u w z g l d n i e n i e m n a s t p u j» cy c h c e n j e d n o s t k o wy c h 1 ) w o k r e s i e l e t n i m p l a a, k t ó r e j d o t y c z y u s ł u g a r o d z a j c z y n n o c i B a b i e D o ł y s p r z» t a n i e r c z n e o c z y s z c z a n i e p i a s k u s p r z» t a n i e z a n i e c z y sc z e o p r ó n i a n i e k o s z y ( 6 0 s z t u k ) s p r z» t a n i e d y u r n e ( 1 o s o b a ) c e n a j e d n o s t k o w a n e t t o w z ł o t y c h O k s y w i e s p r z» t a n i e r c z n e o p r ó n i a n i e k o s z y ( 4 0 s z t u k ) s p r z» t a n i e d y u r n ek r ó d m i e c i e s p r z» t a n i e r c z n e o c z y s z c z a n i e p i a s k u S t r o n a 9 z 1 4

10 o p r ó n i a n i e k o s z y ( s z t u k ) s p r z» t a n i e d y u r n e ( 2 o s o b y ) o p r ó n i a n i e k o s z y ( 1 0 s z t u k ) s p r z» t a n i e r c z n e M a r i n y z a m i a t a n i e M a r i n y z w o d y s p r z» t a n i e s i ł o w n i z e w n t r z n e j Z a ł» c z n i k n r 5 R e d ł o w o s p r z» t a n i e r c z n e o c z y s z c z a n i e p i a s k u o p r ó n i a n i e k o s z y ( s z t u k ) s p r z» t a n ie d y u r n e ( 1 o s o b y ) O r ł o w o s p r z» t a n i e r c z n e o c z y s z c z a n i e p i a s k u o p r ó n i a n i e k o s z y ( s z t u k ) s p r z» t a n i e d y u r n e ( 1 o s o b a ) k u s ł u g a w y k o n y w a n a b d z i e w r a m a c h sp r z» t a n i a d y u r n e g o n a p l a y B a b i e D o ł y, w z w i» z k u z c z y m c e n a j e d n o s t k o w a s p r z» t a n i a d y u r n e g o o k r e l o n a z o s t a ł a d l a o b u p l a w p o z y c j i s p r z» t a n i e d y u r n e p l a a B a b i e D o ł y 2 ) w o k r e s i e z i m o w y m p l a a, k t ó r e j d o t y c z y u s ł u g a r o d z a j c z y n n o c i B a b i e D o ł y s p r z» t a n i e r c z n e o p r ó n i a n i e k o s z y ( 6 0 s z t u k ) s p r z» t a n i e d y u r n e ( 1 o s o b a ) z i m o w e u t r z y m a n i e c e n a j e d n o s t k o wa n e t t o w z ł o t y c h S t r o n a 1 0 z 1 4

11 s c h o d ó w Z a ł» c z n i k n r 5 O k s y w i e s p r z» t a n i e r c z n e s p r z» t a n i e r c z n e ( w y z n a c z o n a p l a a d l a p s ó w ) o p r ó n i a n i e k o s z y ( 4 0 s z t u k ) z i m o w e u t r z y m a n i e s c h o d ó w r ó d m i e c i e s p r z» t a n i e r c z n e o p r ó n i a n i e k o s z y ( s z t u k ) o p r ó n i a n i e k o s z y ( 1 2 s z t u k ) s p r z» t a n i e d y u r n e ( 2 o s o b y ) z i m o w e u t r z y m a n i e s c h o d ó w o p r ó n i a n i e k o s z y ( 1 0 s z t u k ) s p r z» t a n i e r c z n e p l a c u z a b a w s p r z» t a n i e r c z n e M a r i n y s p r z» t a ni e z a n i e c z y s z c z e z w o d y o d n i e a n i e M a r i n y s p r z» t a n i e s i ł o w n i z e w n t r z n e j o d n i e a n i e s i ł o w n i z e w n t r z n e j R e d ł o w o s p r z» t a n i e r c z n e o p r ó n i a n i e k o s z y ( s z t u k ) o p r ó n i a n i e k o s z y ( 3 s z t u k i ) s p r z» t a n i e d y u r n e ( 1 o s o b y ) z i m o w e u t r z y m a n i e s c h o d ó w O r ł o w o s p r z» t a n i e r c z n e s p r z» t a n i e r c z n e S t r o n a 1 1 z 1 4

12 ( w y z n a c z o n a p l a a d l a p s ó w ) o p r ó n i a n i e k o s z y ( s z t u k ) o p r ó n i a n i e k o s z y ( 1 2 s z t u k ) s p r z» t a n i e d y u r n e ( 1 o s o b a ) z i m o w e s p r z» t a n i e s c h o d ó w Z a ł» c z n i k n r 5 2 R o z l i c z e n i e z a w i a d c z o n e u s ł u g i n a s t p o w a b dzza i e f a k t y c z n i e w y k o n a n e u s ł u gw i o k r e s a c h m i e s i c z n y c h n a p o d s t a w i e f a k t u r py r a w i d ł o w o w y s t a w i o n e j p r z e z W y k o n a w c z g o d n i e z D z i e n n i k i e m w y k o n a n y c h p r a c p o t w i e r d z o n y m p r z e z w y z n a c z o n e g o p r z e d s t a w i c i e l a Z a m a w i a j» c e g o 3 P o d s t a w» m i e s i c z n e g o w y n a g r o d z e n i a W y k o n a w c y b d z i e c e n a j e d n o s t k o w a z a d a n» u s ł u g o r a z i l o u s ł u g i w d a n y m e smi» i c u p o w i k s z o n e o o b o w i» z u j» c» s t a w k p o d a t k u o d t o w a r ó w i u s ł u g V A T 8p 4 F a k t u r a p ł a t n a b d z i e p r z e l e w e m n a r a c h u n e k b a n k o w y W y k o n a w c y w s k a z a n y n a f a k t u r z e w t e r m i n i3e 0 d n i o d d a t y o t r z y m a n i a f a k t up r yz e z Z a m a w i a j» c e g o 6 1 W p r z y p a d k u s t w i e r d z e n i a rpz e z Z a m a w i a j» c e g o, e w o k r e s i e k o l e j n y c h 3 m i e s i c y W y k o n a w c a p o m i m o o b o w i» z k u 3 r a z y n i e w y k o n a ł u s ł u g i l u b w y k o n a ł j» n i e n a l e y c i e Z a m a w i a j» c y u p r a w n i o n y b d z i e d o r o z w i» z a n i a u m o w y z e s k u t k i e m n a t y c h m i a s t o w y m 2 W p r z y p a d k u r o z w i» z a n i a u m o w y p r z e z Z a m aw i a j» c e g o w t r y b i e u s t 1 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y b d z i e d o z a p ł a t y k a r y u m o w n e j w w y s o k o 5p c i c e n y o f e r t o w e j 3 W p r z y p a d k u g d y w y s o k o s z k o d y p r z e n o s i b d z i e w y s o k o z a s t r z e o n e j w u s t 2 k a r y u m o w n e j Z a m a w i a j» c y m o e d o c h o d z i o d s z k o d o w a n i a u z u p e ł n i a j» ec g o n a z a s a d a c h o g ó l n y c h 4 N a l e n e Z a m a w i a j» c e m u k a r y u m o w n e m o g» z o s t a p o t r» c o n e z w y n a g r o d z e n i a W y k o n a w c y, o k t ó r y m m o w a w C e l e m z a b e z p i e c z e n i a r o s z c z e Z a m a w i a j» c e g o, W y k o n a w c a z ł o w y d n i u z a w a r c i a u m o w y z a b e z p i e c z e n i e n a l e y t e g o w y k o n a n iua m o w y w f o r m i e n a k w o t c e nsy t aonfoewri» t oc» w e j 5p b r u t t o w s k a z a n e j p r z e z W y k o n a w c w o f e r c i e 2 U s t a l a s i, e 1 0 0p z a b e z p i e c z e n i a j e s t p r z e z n anca z o nz e a b e z p i e c z e n i e n a l e y t e g o w y k o n a n i a u m o w y 3 W p r z y p a d k u z a b e z p i e c z e n i a z ł o o n e g o w p i e n i» d z u s t r o n y u s t a l a j», e Z a m a w i a j» c y z w r ó c i W y k o n a w c y z a b e z p i e c z e n i e w c i» g3u 0 d n i o d z a k o c z e n i a o b o w i» z y w a n i a u m o w y i u z n a n i a j e j p r z e z Z a m a w i a j» c e g o z a n a l e y c i e w y k o n a n» S t r o n a 1 2 z 1 4

13 8 U m o w a z o s t a j e z a w a r t a n a c z a s o k r e l o n y o:: d ::: : d o :::::::: Z a ł» c z n i k n r 5 9 W r a z i e w y s t» p i e n i a i s t o t n e j z m i a n y o k o l i c z n o c i p o w o d u j» c e j, e w y k o n a n i e u m o w y n i e l e w i n t e r e s i e p u b l i c z n y m, c z e g o n i e m o n a b y ł o p r z e w i d z i e w c h w i l i z a w a r c i a u m o w y, Z a m a w i a j» c y m o e o d s t» p i o d u m o w y w t e rm i n i e 3 0 d n i o d p o w z i c i a w i a d o m o c i o p o w y s z y c h o k o l i c z n o c i a c h W t a k i m w y p a d k u W y k o n a w c a m o e» d a j e d y n i e w y n a g r o d z e n i a n a l e n e g o m u z t y t u ł u w y k o n a n i a c z c i u m o w y 1 0 Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e, e w p r o w a d z e n i e z m i a n d o z a w a r t e j u m o w y m o l i w e b e d zw i s y t u a c j a c h, g d y Z a m a w i a j» c y u z n a, e z m i a n y t e s» n i e z b d n e c e l e m z a p e w n i e n i a p r a w i d ł o w e g o w y k o n a n i a u m o w y p r z e z s t r o n y, w s z c z e g ó l n o c i w n a s t p u j» c y c h p r z y p a d k a c h 1 ) o m y ł e k p i s a r s k i c h l u b b ł d ó w r a c h u n k o w y c h, 2 ) m a j» c y c h n a c e l u w y j a n i e n i e w» t p l i w o rc e i cti u m o w y, j e l i b d z i e o n a b u d z i ł a w» t p l i w o c i i n t e r p r e t a c y j n e m i d z y s t r o n a m i, 3 ) k o n i e c z n o c i z m i a n y s p o s o b u w y k o n a n i a l u b z a k r e s u z a m ó w i e n i a z p r z y c z y n w c z e n i e j n i e p r z e w i d z i a n y c h, 4 ) k o n i e c z n o c i z m i a n y t e r m i n u w y k o n a n i a z a m ó w i e n i a z p r z y c z y n n i e z a wn iy nc ih o p r z e z W y k o n a w c, 5 ) z m i a n y c e n b r u t t o w z w i» z k u z e z m i a n» o b o w i» z u j» c y c h s t a w e k p o d a t k u o d t o w a r ó w i u s ł u g, 6 ) j e e l i z m i a n y u m o w y, w t y m z m i a n y s p o s o b u p ł a t n o c i, w y m a g a b d z i e o c h r o n a i n t e r e s u Z a m a w i a j» c e g o, 7 ) i n n y c h z m i a n k o r z y s t n y c h d l a Z a m a w i a j» c e g o, h o cci a b y w i» z a ł o s i t o z k o n i e c z n o c i» z m i a n y t e r m i n u l u b s p o s o b u w y k o n a n i a z a m ó w i e n i a W s z e l k i e z m i a n y l u b u z u p e ł n i e n i a u m o w y w y m a g a j» f o r m y p i s e m n e j p o d r y g o r e m n i e w a n o c i 2 E w e n t u a l n e s p o r y w y n i k a j» c e z n i n i e j s z e j u m o w y r o z s t r z y g a b d z i e s» d c i wwy ł a m i e j s c o w o d l a s i e d z i b y Z a m a w i a j» c e g o 3 W s p r a w a c h n i e u r e g u l o w a n y c h w n i n i e j s z e j u m o w i e z a s t o s o w a n i e m a j» p r z e p i s y K o d e k s u C y w i l n e g o o r a z u s t a w y P r a w o z a m ó w i e p u b l i c z n y c h 4 U m o w n i n i e j s z» s p o r z» d z o n o w 3 j e d n o b r z m i» c y c h e g z e m p l a r z a c h, w t y m 2 d l a Z a m a w i a j» c e g o i 1 d l a W y k o n a w c y S t r o n a 1 3 z 1 4

14 Z A M A W I A J C Y W Y K O N A W C A S t r o n a 1 4 z 1 4

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X W Y Z N A C Z A N I E O D K S Z T A C E T O W A R Z Y S Z Ą C Y C H H A R T O W A N I U P O W I E R Z C H N I O W Y M W I E

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d z i e 2 0 1 5 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

Ć ź Ą Ć ź ź Ę Ę Ę Ę Ń Ą Ę ź ź Ó Ę Ę Ć Ę Ó ź ź ź ź Ń ź ź Ę Ę Ó ź Ć Ę ź ź Ą Ć Ę Ę Ę Ą Ć Ć Ż Ż Ó Ó Ą Ą Ą Ź Ą ź Ę Ą Ę Ó Ę ź Ę Ą Ś Ń Ż Ś Ó Ó Ó Ż Ę Ę Ę Ż Ź Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ż Ż Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ż Ż Ń Ę Ś Ę Ę ĘĘ ÓŚ Ę

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org C h r i s t i a n n E i j k m a n : P r o s t o t a c e c h p r a w d y ( S i m p l e x n o n v e r i s i g i l l u m ) E p i z o d 1 : W iù c e j n i k a w a w C a f é B a u e r W s z y s t k o z a c

Bardziej szczegółowo

T G Y ODNIK I PILSKI WTOREK PREZENTACJE 21 WTOREK PREZENTACJE 2 WAK W AC A J C E J Z REMON MO TE T M

T G Y ODNIK I PILSKI WTOREK PREZENTACJE 21 WTOREK PREZENTACJE 2 WAK W AC A J C E J Z REMON MO TE T M P R E Z E N T A C J E 1 9 2 0 P R E Z E N T A C J E T y g o d n i k r a d z i S p r a w d z o n y p r z e z d i a g n o s t ę s t a n s a m o c h o d u j e s t r ó w n i e w a n y, j a k d o b r a k o

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ó Ż Ź Ż ń Ą Ó Ż ć ż ć Ó ż ż ć Ż ŚÓ Ę ń Ż Ż Ń Ż ć Ą ż Ł Ż ż ż Ł Ż Ó Ż ć ż ż ń ż ć ń Ż ć ż Ż ć ż ń ż Ż Ł ż ć ż ć Ż ż Ż Ż ć ż ń ń ń Ż ż ż Ż ć Ż ć Ł Ę ż Ż Ł Ż ć Ł Ż Ż Ż ń ż Ż Ż ń ĘĄ ż Ż Ł ć Ż ć Ź Ł Ż ć

Bardziej szczegółowo

Ą Ń Ś Ś ŚĆ Ą Ę Ń Ż ć Ś Ś ć Ś Ś Ś Ó Ó Ś Ń ć Ś Ś Ś Ń ć Ś ź Ś Ś Ść Ś ź Ś ź ź Ń ź Ś Ń ź Ń ć ć Ń Ś ź ź ć ć ź Ą Ń ć Ę Ń ź ć Ę ź Ś ć Ę Ń Ą ć ć Ę Ś ć Ś Ś Ś Ś ź ź Ś Ń Ń Ń Ż ŚĆ Ś ź ź ć Ś Ś Ą Ę Ę Ń ź ź ź Ś Ę ć Ę

Bardziej szczegółowo

Ę ń ń ć Ł Ś ń ź Ś ń ń ź Ś ć ć Ł ć ń ń Ś ć ń ć ć ć ć Ś ń ń ź ć ń ź ć ź ń ĘĄ ć ć ć ć ń ń Ź ń Ś Ś Ś Ń ć ń ń Ś ń ć ć ń Ń Ó Ć ć ć ń ć Ś ń ć ć Ś ń ć ć ć ń Ł Ę Ł ń ć Ś ń Ą ć ń ń ć ń ć ć ć Ń ć ć ń ć ć ń Ń Ś ć

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

Ś Ł Ó Ó ć ć Ń ć Ą ć ć Ń Ń Ł Ńź Ą Ą Ł Ś Ń Ó Ó ź ć ć ć ć ć Ł Ż Ą Ł Ł Ś Ń Ó ć ć Ń Ą Ą ć ć ć Ś Ń ć ć Ą Ą ź ć Ś Ą Ą Ó ć Ą Ń ź Ą ć Ą ź Ą ź Ń ć ź ć Ą ź ć ć ć Ą ź ź ź Ą ź ź Ą Ą ź ź Ś Ś ć Ł ć ź Ą Ą ź Ą ć Ś ź

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Ć Ź Ć Ż Ż Ą Ą Ż ć Ś Ż Ń Ź ć ć Ą Ź Ń Ś Ż Ź Ę Ą Ą Ą Ć Ż Ą Ś Ź Ś ć ć ź ć ć Ź Ź Ż Ń Ń Ą Ć ć Ż Ę ć Ż Ń ź ź ć Ę Ź Ź Ą ź ć ć Ź Ź ź ź Ź ć Ź Ą Ę Ą Ź Ą Ż ć ć ć ć Ą ć ć Ń ć ć ć ć ć ć ź ź Ń ć ć Ź Ź ć Ż ć Ź ć ć Ń Ę

Bardziej szczegółowo

PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM

PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM 1 Układ okresowy Co można odczytać z układu okresowego? - konfigurację elektronową - podział na bloki - podział na grupy i okresy - podział na metale i niemetale - trendy

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Ć Ą Ł Ł Ó ó ó ó Ż ó ż ż ż ó ó ó Ś ż Ż Ź ó ż ż Ó ó ó Ź ż Ż ó ó Ź ż ż ó ó ć Ó Ż ó ó ż ź ż ż ż ż ć Ó ó ć Ś ó ó ó ó ż ó ó ż ż ó ż ó Ś ó Ź ó Ż ó ż Ś ż ó ż ó ż Ź Ź Ż ó ż ó Ś ó ż ć ż ż ó ó Ż ó Ź ó ó ó Ó ó ć Ż

Bardziej szczegółowo

ć Ę Ź ć Ń Ą ź Ę Ą Ę Ż Ą ć Ż Ą Ź Ą ć Ą Ż Ę Ó ź ć Ą Ą Ę Ą Ą Ą Ą ć ź Ś ć ć ć ć Ś Ę ć ć ć ź Ą ć ć Ą ć ć Ź ć ć ć Ę ć ć ć Ź ć Ą Ń Ń ć ć Ą ć Ą ć ć Ż ć ź Ó Ż ć ć ć Ą ć Ó Ż ć ć Ą Ę Ą ć Ż ć ć Ó Ó Ż ź ć Ż Ę Ż ź Ż

Bardziej szczegółowo

Ś Ś Ń Ł Ś ÓŁ ż Ż ż Ż ćż ż Ź ż Ż ć ż ć ź ż Ę Ż Ę ć ż ż ż ż ż ż ź ż ż ż ż Ż ć ż ć Ż Ż ć ż Ó ź Ż Ż Ź ż ż Ż ż Ż Ż ż ż ć ć Ż ż ć ż Ż Ść ć ż ć ż ć ć Ż ć ż Ż Ż ż ć ż ż Ó Ż ć ż ć ż ż ć ż ż Ż ć Ż ź Ę ć Ó ź Ż ć

Bardziej szczegółowo

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH G R E E N M I L L A Q U A S Y S T E M : S Y S T E M Z R A S Z A C Z Y W Y N U R Z A L N Y C H i M I K R O N A W A D N I A N I E. O G Ó L N A L I S T A A S O R T Y M E N T O W A S z c z e g ó ł o w e i

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2016

Plan działania na rok 2016 Plan działania na rok 2016 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 INFORMACJE O INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ Numer i nazwa Osi Priorytetowej Instytucja Zarządzająca Adres korespondencyjny

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Ą ś Ę ń ń ń Ć ś ć Ę Ę ż ę ę ż ż ż ź ć ż Ę ś ż ż ż ń ź ż ę Ą ę ę Ć ż ć Ę Ę ż Ó ś ż ż ż ś ż ź ć Ą ś ź ę Ę ń śł ż ę ż ń Ą Ó ń Ę Ż Ę ę ę ż ć ż ń ś ń Ć ń ć żę ś Ę ń ę ś Ę Ę ż ćż ć ę ż Ę ż ś Ę ń ć ś ż Ą ń ż

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

! " #$ %! $ &#' & &"

!  #$ %! $ &#' & & !" #$ %!$&#'&&" Wykonanie opracowania INPLUS Doradztwo Inwestycyjne 10-686 Olsztyn Ul. Wilczyskiego 25E/220 biuro@inplus.pl www.inplus.pl BDK s.c. BIURO ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNE 10-686 OLSZTYN,

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE M IN ISTER STW O FINANSÓW, ul. Św iętokrzyska 12, 00-916 W arszaw a Nazwa I adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Sawin Z W YKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo