Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2."

Transkrypt

1 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t o w e j R e d B u l l A i r R Wa oc re l d C h a m p i o n s h i p G d y n i as F o r m u l a r z e o f e r t o w e i z a ł» c z n i k i 1 F o r m u l a r z o f e r t y, 2 O w i a d c z e n i e o s pe ł n i a n i u w a r u n k ó w u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u, 3 O w i a d c z e n i e o b r a k u p o d s t a w d o w y k l u c z e n i a, 4 W z ó r u m o w y, 5 W y k a z w y k o n a n y c h u s ł u g, 6 W y k a z o s ó b b i o r» c y c h u d z i a ł w r e a l i z a c j i z a m ó w i e n i a, 7 O w i a d c z e n i e, e o s o bky t ó r e b d» b r a ł y u d z i a ł w r e a l i z a c j i z a m ó w i e n i a p o s i a d a j» w y m a g a n e p r a w e m u p r a w n i e n i a 8 O w i a d c z e n i e W y k o n a w c y, z a w i e r a j» c e i n f o r m a c j o t y m, e n i e n a l e y d o g r u p y k a p i t a ł o w e j 9 L o k a l i z a c j ai m p r e z y m a s o w e j S p o r z» d z i ł A n n a B y c z k o w s k a Z a t w i e r d z i ł D y r e k t o r G O S imr a r e k Ł u c y k G d y n i a, d n i 1a 6 m a j a r o k u

2 R o z d z i a ł 1 N a z w a i a d r e s Z a m a w i a j» c e g Z a m a w i a j» c y m j e s t G d y s k i O r o d e k S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e, t o8w1- a5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9, t e l k f a k5s , , s t r o n a i n t e r n e t o w a w w w g d y n i a s p o r t p l, N I P , R E G O N R o z d z i a ł 2 I n f o r m a c j a o t r y b i e i s t o s o w a n i u p r z e 1 P o s t p o w a n i e p r o w a d z o n e j e s t w t r y b i e p r z e t a r g u n i e o g r a n i c z o n e g o o w a r t o c i p o n i e j k w o t o k r e l o n y c h w p r z e p i s a c h w y k o n a w c z y c h w y d a n yh c n a p o d s t a w i e a r t 1 1 u s t 8 u s t a w y z d n i a 2 9 s t y c z n i a 2 0r 0 4 P r a w o z a m ó w i e p u b l i c z n y c h ( t e k s t j e d n o l i t y D z U z r p o z z p ó n z m ) ( z w a n e j d a l e j f U s t a w»s ) z g o d n i e z a4r6 t U s3t 9 a w y 2 P o d s t a w» p r a w n» o p r a c o w a n i a S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W akróuw n Z a m ó w i e n i a j e s t w s z c z e g ó l n o c i U s t a w a, r o z p o r z» d z e n i e P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w z d n i a 1 9 l u t e g o r w s p r a w i e r o d z a j ó w d o k u m e n t ó w, j a k i c h m o e» d a z a m a w i a j» c y o d w y k o n a w c y, o r a z f o r m, w j a k i c h t e d o k u m e n t y m o g» b y s k ł a d a n e ( D z U z r ) p, o z o r a z r o z p o r z» d z e n i e P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w z d n i a 3 1 g r u d n i a r w s p r a w i e r e d n i e g o k u r s u z ł o t e g o w s t o s u n k u d o e u r o s t a n o w i» c e g o p o d s t a w p r z e l i c z a n i a w a r t o c i z a m ó w i e p u b l i c z n y c h ( D z U z r p o z ) 3 U s t a w a w r a z z a k t a m i w y k o n a w c z y m i o r a z n i n i e j s z a S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a ( S I W Z ) o b o w i» z u j» W y k o n a w c i Z a m a w i a j» c e g o p o d c z a s p r o w a d z e n i a c a ł e g o p o s t p o w a n i a o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a p u b l i c z n e g o 4 W s p r a w a c h n i e u r e g u l o w a n y c h w n i n i e j s z e j s p e c y f i k a c j i s t o s u j e s i U s t a w R o z d z i a ł 3 P r z e d m i o t z a m ó w i e n i a 1 P r z e d m i o t z a m ó w i e n i a z g o d n i e z C P V s k l a s y f i k o w a n y j e s t j7 a5 k2 o u s ł u g i w z a k r e s i e b e z p i e c z e s t w a p u b l i c z n e g7 o 9, u s ł u g i o c h r o n i a r s k i e 2 P r z e d m i o t e m z a m ó w i e n i a j e s t w i a d c z e n i e u s ł uzg a b e z p i e c z e n i a o s ó b i m i e n i a p o d c z a s m a s o w e j i m p r e z y s p o r t o w e j p o d n a z w» R e d B u l l A i r R aw co e r l d C h a m p i o n s h i p G d y n i a, z w a n e j d a l e j f I m p r e z»s k t, ó ra o d b d z i e s i n a t e r e n i e G d y n i w d n i a c h l i p c a r o k u 3 W r o z u m i e n i u a r t 3 p k t 3 l i t b ) uo s tbaewzy p i e c z e s t w i e i mrpe z m a s o w y c h z d n i a 2 0 m a r c a r ( t e k s t j e d n o l i t y D z U z r p o z z p o n z m ), I m p r e z a t a j e s t i m p r m a s o w» m a j» c» n a c e l u w s p ó ł z a w o d n i c t w o s p o r t o w e, o r g a n i z o w a n» n a t e r e n i e u m o l i w i a j» c y m p r z e p r o w a d z e n i e i m p r e z y s p o r t o w e j 4 M i s t r z o s t w a w ia t a R e d B u l l A i r R a ( c Re e d B u l l A i r R a c e W o r l d C h a m p i o n s h i p G d y n i a ), z w a n e d a l e j f R B A Rs t o o f i c j a l n e m i s t r z o s t w a w i a t a, u z n a w a n e p r z e z M i d z y n a r o d o w» F e d e r a c j L o t n i c z» W r a m a c h I m p r e z y o d b y w a j» s i w y c i g i M a s t e r C u p o r a z C h a l l e n g e r C u p C e l e m w y c i g u Ma s t e r C u p j e s t p o k o n a n i e p o w i e t r z n e g o t o r u w y t y c z o n e g o z a p o m o c» n a p e ł n i a n y c h p o w i e t r z e m p y l o n ó w w j a k n a j k r ó t s z y m c z a s i e, p r z y j a k n a j m n i e j s z e j i l o c i k a r W y c i g s k ł a d a s i z n a s t p u j» c y c h s e s j i l o t n i c z y c h T r e n i n g, K w a l i f i k a c j e, T o p 1 2, S u 8, F i n a l 4 P o d c z a s w s z y s t k i c h s e s j i w d a n e j c h w i l i n a t o r z e z n a j d u j e s i t y l k o j e d e n p i l o t C h a l l e n g e r C u p t o d r u g a k a t e g o r i a w y c i g o w a w r a m a c h M i s t r z o s t w w i a t a P i l o c i r y w a l i z u j» n a u p r o s z c z o n y c h l u b o d p o w i e d n i o p r z y s t o s o w a n y c h t o r a c h z a s t e r a m i s a m o l o t u E x t r a E L X S z c z e g ó ł o w e i n f o r m a c j e d o t y c z» c e s a m e j I m p r e z y j a k ij e j r e g u l a m i n u d o s t p n e s» n a n a s t p u j» c y c h s t r o n a c h i n t e r n e t o w y c h w w w r e d b u l l a i r r a c e c o mk p lc P Lk a r t i c l ek a b o-ur te d - b u l l- a i r- r a c e w w w r e d b u l l a i r r a c e c o mk p lc P Lk a r t i c l ek r u-laens d - p r i n c i p l e s 5 Z a m a w i a j» c y p o d a j e r a m o w y p l a n I m p r e z y 1 ) 2 5 l i p c a p i» t e k D z i e T r e n i n g o w y a ) p l a n I m p r e z y r o z p o c z c i e I m p r e z y m a s o w e j, s e s j e t r e n i n g o w e p i l o t ó w M a s t e r C l a s s, p r ó b y S i d e a c t ó w(k r ó t k i e w y s t p yt o w a r z y s z» c e, o r g a n i z o w a n e w p r z e r w a c h p o m i d z y p o s z c z e g ó l n y m i z a w o d a m i), S t r o n a 2 z 2 0

3 s e s j e t r e n i n g o w e p i l o t ó w C h a l leer n gc l a s s, o f i c j a l n e o t w a r c i e I m p r e z y, k o n c e r ty i i n n e w y d a r z e n i a n a l», d 2z 2 i e 0 0 z a k o c z e n i e I m p r e z y m a s o w e j, b ) p r z e w i d y w a n a l i c z b a u c z e s t n i k ó w j e d n o r a z o w o n a t e r e n i e I m p r e z y m a s o w e j o s ó b, c ) p r z e w i d y w a n a d ł u g o t r w an i a I m p r e z y m a s o w e j 1 3 g o d z i n 2 ) 2 6 l i p c a s o b o t a D z i e K w a l i f i k a c y j n y a ) p l a n I m p r e z y r o z p o c z c i e I m p r e z y m a s o w e j, s e s j e t r e n i n g o w e p i l o t ó w M a s t e r C l a s s i C h a l l e n g e r C l a s s, S i d e a c t y(k r ó t k i e w y s t p y t o w a r z y s z» c e, o r g a n i z oaw n e w p r z e r w a c h p o m i d z y p o s z c z e g ó l n y m i z a w o d a m i), k w a l i f i k a c j e p i l o t ó w M a s t e r C l a s s, S i d e a c t y(k r ó t k i e w y s t p y t o w a r z y s z» c e, o r g a n i z o w a n e w p r z e r w a c h p o m i d z y p o s z c z e g ó l n y m i z a w o d a m i ), C h a l l e n g e r C u p, c e r e m o n i a w r c z e n i a n a g r ó d, k o n c e r ty i i n n e w y d a r z e n i a n a l», d z2 i3 e z a k o c z e n i e I m p r e z y m a s o w e j, b ) p r z e w i d y w a n a l i c z b a u c z e s t n i k ó w j e d n o r a z o w o n a t e r e n i e i m p r e z y m a s o w e j o s ó b c ) p r z e w i d y w a n a d ł u g o t r w an i a I m p r e z y m a s o w e j 1 5 g o d z i n 3 ) 2 7 l i p c a n i e d z i e l a D z i e W y c i g u a ) p l a n I m p r e z y r o z p o c z c i e I m p r e z y m a s o w e j, T o p 1 2, S i d e a c t y (k r ó t k i e w y s t p y t o w a r z y s z» c e, o r g a n i z o w a n e w p r z e r w a c h p o m i d z y p o s z c z e g ó l n y m i z a w o d a m i ), S u p e r 8, F i n a l 4, c e r e m o n i a w r c z e n i a n a g r ó d 1, z a k o c z e n i e I m p r e z y m a s o w e j, b ) p r z e w i d y w a n a l i c z b a u c z e s t n i k ó w j e d n o r a z o w o n a t e r e n i e I m p r e z y m a s o w e j o s ó b, c ) p r z e w i d y w a n a d ł u g o t r w a n i a Ipmr e z y m a s o w e j 5 g o d z i n 6 W y k o n a w c a w r a m a c h n i n i e j s z e g o z a m ó w i e n i a z o b o w i» z a n y b d z i e d o w i a d c z e nw i a s z c z e g ó l n o c i n a s t p u j» c y c h u s ł u g 1 ) p r z y g o t o w a n i a i z ł o e n i a k o m p l e t n e g o w n i o s k u o w y d a n i e z e z w o l e n i a n a p r z e p r o w a d z e n i e I m p r e z y m a s o w e j ł» c z n i e z e w s z y s t k i m i n i e z b d n y m i d o k u m e n t a m i, z g o d n i e z o b o w i» z u j» c y m i p r z e p i s a m i p r a w a o r a z d o u z u p e ł n i a n i a i d o k o n y w a n i a w e w ł a c i w y m t e r m i n i e e w e n t u a l n y c h p o p r a w e k z ł o o n e g o w n i o s k u o w y d a n i e z e z w o l e n i a n a p r z e p r o w a d z e n i e I m p r e z y m a s o w e j j e e l i o k a e s i t o n i e z b d n e l u b p o t r z e b n e, w s z c z e g ó l n o c i j e ew le i z w i e d o t e g o o r g a n p r o w a d z» c y p o s t p o w a n i e 2 ) p r z y g o t o w a n i a p o z a d o k u m e n t a m i, o k t ó r y c h m o w a w p k t 1 i n n y c h n i e z b d n y c h d o k u m e n t ó w, o k t ó r y c h m o w a w n i n i e j s z y m R o z d z i a l e 3 ) u z y s k a n ia z e z w o l e n i a n a o r g a n i z a c j Im p r e z y m a s o w e j w i m i e n i u Z a m a w i a j» c e g o 4 ) z a p e w n i e n i a k i e r o w n i k a o d s p r a w b e z p i e c z e s t w a I m p r e z y m a s o w e j 5 ) z a p e w n i e n i a s ł u b r a t o w n i c t w a p o a r o w e g o s, p r z t u r a t o w n i c z e g o i g a n i c z e g o, o r a z r o d k ó w g a n i c z y c h n i e z b d n y c h d o z a b e z p i e c z e n i a I m p r e z y m a s o w e j 6 ) z a p e w n i e n i a o s ó b o c h r o n y w p o s t a c i s ł u b p o r z» d kco h w yi i n f o r m a c y j n y cn ha l» d z i e i n a a k w e n i e w o d n y m 7 ) z a p e w n i e n i a s pik e r a I m p r e z y m a s o w e j 8 ) z a p e w n i e n i a o z n a k o w a n e g o z m o t o r y z o w a n e g o p a t r o l u i n t e r w e n c y j n e g o W y k o n a w c y w i l o c i z a p e w n i a j» c e j p r a w i d ł o w e w y k o n a n i e z a m ó w i e n i a, 9 ) o c h r o n y m i e n i a n a t e r e n ime p rie z y m a s o w e j n a l» d z i e n i a a k w e n i e w o d n y m 1 0 ) z a p e w n i e n i a m o n i t o r i n g u i r e j e s t r a ci jm i p r e z y m a s o w e j, w z w i» z k u z cm z y W y k o n a w c a m a o b o w i» z e k w e w ł a s n y m z a k r e s i e d o z a p e w n i e n i a n i e z b d n e g o s p r z t uo r a z o s ó b w c e l u p r a w i d ł o w e g o w y k o n a n i a u s ł u g i w z a k r e s i e, o k t ó r y m wm a o w u s t ) z a p e w n i e n i a i w y d z i e l e n i a p o m i e s z c z e n i a d l a s ł u b k i e r u j» c y c h z a b e z p i e c z e n i e m I m p r e z y m a s o w e j 1 2 ) w s p ó ł p r a c y p r z y r e a l i z a c j i z a b e z p i e c z e n i a I m p r e z y z Z a m a w i a, j» oc dy pm o w i e d n i m i s ł u b a m i o r a z z e s p o ł e m d o s p r a w b e z p i e c z e s t w a R BA R S t r o n a 3 z 2 0

4 7 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y b d z i e w i a d c z y u s ł u g i n a p o d s t a w i e i z g o d n i e z o b o w i» z u j» c y m i p r z e p i s a m i p r a w a w z a k r e s i e o r g a n i z a c j i i m p r e z m a s o w, yw c h t y m w s z c z e g ó l n o c i n a p o d s t a w i e 1 ) U s t a w y z d n i a 2 0 m a r c a r o k u o b e z p i e c z e s t w i e i m p r e z m a s o w y c h ( t e k s t j e d n o l i t y D z U z r o k u p o z z p ó n z m ), 2 ) R o z p o r z» d z e n i a M i n i s t r a S p r a w W e w n t r z n y c h i A d m i n i s t r a c j i z d n i a 1 3 s i e r p n i a r o k u w s p r a w i e z a k r e s u i n s t r u k c j i p o s t p o w a n i a w p r z y p a d k u p o w s t a n i a p o a r u l u b i n n e g o m i e j s c o w e g o z a g r o e n i a w m i e j s c u i w c z a s i e i m pmra eszoyw e j ( D z U z r o k u N r 1 3 5, p o z ), 3 ) R o z p o r z» d z e n i a R a d y M i n i s t r ó w z d n i a 3 0 s i e r p n i a r o k u w s p r a w i e w y m o g ó w j a k i e p o w i n n i s p e ł n i a k i e r o w n i k d o s p r a w b e z p i e c z e s t w a, s ł u b y p o r z» d k o w e i s ł u b y i n f o r m a c y j n e ( t e k s t j e d n o l i t y U Dz z ro k u N r p o z z p ó n z m ), 4 ) U s t a w y z d n i a 2 2 s i e r p n i a r o k u o o c h r o n i e o s ó b i m i e n i a ( t e k s t j e d n o l i t y D z U z r o k u N r p o z z p ó n z m ) 8 C h a r a k t e r y s t y k a i d a n e d o t y c z» cie m p r e z y 1 ) w s t p n a I m p r e z j e s t n i e o d p ł a t n y 2 ) l o k a l i z a c j a Irm ep z y m a s o w e j Z a m a w i a j» c y o k r e l a t e r e n I m p r e z y m a s o w e j j a k o p l a a m i e j s k a G d y n i a r ó d m i e c i ei c z c i lp a y m i e j s k i e j G d y n ira e d ł o w o, B u l w a r N a d m o r s k i w G d y n i o r a z a k w e n w o d n y ( z g o d n i e z z a ł» c z n i ki e m n r 9 d o S I W Z ), n a t o m i a s t s z c z e g ó ł o w y p l a n t e r e n u I m p zr y e m a s o w e j, z a w i e r a j» c y w s z e l k i e w y m a g a n e p r a w e m e l e m e n t y w t y m m i n o k r e l e n i e m i e j s c w e j c i a n a t e r e n I m p r e z y m a s oówg e j, d r e w a k u a c j i, d r ó g d o j a z d o w y c h d l a s ł u b r a t o w n i c zi y c po h l i c, j iw y k o n a w c a w y k o n a w r a m a c h n i n i e j s z e g o z a m ó w i e n i a, z g o d n i e z p o so tw ain e n i a m i, o k t ó r y c h m o w a p o n i e j 3 ) l o t y w r a m a c h I m p r e z y o d b y w a s i b d» j e d y n i e n a d a k w e n e m w o d n y m, d l a k t ó r e j w y z n a c z o n o s t r e f b e z p i e c z e s t w a s t( r e f a w o l n a o d o s ó b i p r z e s z k ó d ), zngioe d z z a ł» c z n i k i e m n r 9 d o S I WsZ t r e f a p u b l i c z nza n a j d u j e s i w n a i j b sl z y m p u n k c i e l o t ó w o d l e g ł o c i o k m 4 ) t e r e n I m p r e z y m a s o w e j z o s t a n i we y d z i e l o n y p o p r z e z m i d z y i nn y m i o g r o d z e n i e, t a m y o s t r z e g a w c z e d o s t a r c z o n e i z a m o n t o w a n e p r z e z Z a m a w i a j» c e g o i u m i e j s c o w i o n e n a t e r e n i e u z g o d n i o n y m m i d z y W y k o n a w c» a Z a m a w i a j» c y m 5 ) w e j c i e n a t e r e n I m p r e z y m a s o w e j oydwba s i b d z i e p o p r z e z s y m b o l i c z n e b r a m y d o s t a r c z o n e i z a m o n t o w a n e p r z e z Z a m a w i a j» c e g o i u m i e j s c o w i o nne a t e r e n i e u z g o d n i o n y m m i d z y W y k o n a w c» a Z a m a w i a j» c y m n a b r a m a c h u s y t u o w a n e b d» w s z e l k i e o z n a k o w a n i a z w i» z a n e zi m p r e z» o r a z u d o s t p n i o n y z o s t a n i e r e g u l a m i n I m p r e z y m a s o w e j z a w i e r a j» c y w a r u n k i u c z e s t n i c t w a i z a s a d y zw a cn hi oa s i o s ó b n a n i e j o b e c n y c h 6 ) t e r e n I m p r e z y m a s o w e j b d z i e z l o k a l i z o w a n y w o b r b i e ur re as ct ja i D e l M a r, C o n t r a s t, M i n g a, V i n e g r e d i R u c o loar a z B a r a c u d a ( r e s t a u r a c j e z n a j d u j» s i p o z a t e r e n e m I m p r e z y m a s o w e j ), w z w i» z k u z c z y m W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y b d z i e d o s z c z e g ó l n e j k o n t r o l i w n o s z e n i a p r z e z u c z e s t n i k ó w I m p r e z y m a s o w e j, n a p o j ó w a l k o h o l o w y c h n a t e r e n I m p r e z y m a s o w e j 7 ) Z a m a w i a j» c y w e w ł a s n y m z a k r e s i e z a p e w n i s ł u b y z a b e z p i e c z e n ia m e d y c z n e g o I m p r e z y m a s o w e j o r a z z a p l e c z e h i g i e n i c z-nsoa n i t a r ne, n a t o m i a s t d o o b o w i» z k ó w W y k o n a w c y n a l e e b d z i e s k o o r d y n o w a n i e i k o n t r o l a w y k o n y w a n y c h c z y n n o c i p r z e z s ł u b y m e d y c z n e 8 ) Z a m a w i a j» c y w e w ł a s n y m z a k r e s i e z a p e wn i n a g ł o n i e n i e t e r e n u m i d z y i n n y m i d l a p o t r z e b k o m u n i k a t ó w w c e l u z a p e w n i e n i a b e z p i e c z e s t w a p o d c z a s I m p r e z y m a s o, w e w j t y m d l a p o t r z e b sik pe r a I m p r e z y 9 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y b d z i e w i a d c z y u s ł u g zi a b e z p i e c z e n i a I m p r e z y w k a d y d z i e w g o d z i n a c h 1 ) 2 5 lpic a o d g o d z i n y d o g o d z i n y , 2 ) 2 6 l i p c a o d g o d z i n y d o g o d z i n y , 3 ) 2 7 l i p c a o d g o d z i n y d o g o d z i n y , z a w y j» t k i e m o c h r o n y m i e n i a n a t e r e n i e I m p r e z y m a s o w e j, k t ó r e c h r o n i o n e b d z i e w s p o s ó b c i» g ł y o d d n i a 2 5 l i p c a rd o kgu o doz i n y d o d n i a 2 7 l i p c a r o k u d o g o d z1 i9 n y 0 0 S t r o n a 4 z 2 0

5 1 0 W r a z i e z a i s t n i e n i a p o t r z e b Z a m a w i a j» c e g o d o w y d ł u e n i a g o dwziian d c z e n i a u s ł u g i o, k t ó r y c h m o w a w u s t 9 w s z y s t k i c h s ł u b i o s ó b, z a w y j» t k i e m o s ó b o c h r o n y m i e n, i a W y k o n a w c a z o b o w i» z u j e s i do i c h w i a d c z e n i a w r a m a c h w y n a g r o d z e n i a o k r e l o n e g o w o f e r c i e 1 1 W r a z i e z m i a n y p o t r z e b Z a m a w i a j» c e g o m o l i w e s» o d s t p s t w a o d h a r m o n o g r a m u w i a d c z e n i a u s ł u g i i i l o c i w y k o n y w a n y c h u s ł u g Z m i a n y w a d n y m r a z i e n i e m o g» b y p o d s t a w» j a k i c h k o l w i e k r o s z c z e szte r o n y W y k o n a w c y 1 2 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y b d z i e d o p r z y g o t o w a n i a i z ł o e n i a w n i o s k u o w y d a n i e z e z w o l e n i a n a p r z e p r o w a d z e n i e Im p r e z y m a s o w e j, w z w i» z k u z c z y m z o b o w i» z a n y b d z i e d o p o d j c i a w i m i e n i u Z a m a w i a j» c e g o w s z e l k i c h c z y n n o c i o p i s a n y c h w u s t a w i e o b e z p i e c z e s t w i e i m p r e z m a s o w y c h, z m i e r z a j» c y c h d o w y d a n i a p r z e z P r e z y d e n t a M i a s t a G d y n i z e z w o l e n i a n a o r g a n i z a c j I m p r e z y 1 3 D o w n i o s k u s k ł a d a n e g o p r z e z Z a m a w i a j» c e g o, o k t ó r y m m o w a w u s t 1 2 W y k o n a w c a p r z y g o t u j e w p o r o z u m i e n i u z Z a m a w i a j» c y m i z a ł» c z y w y m a g a n e p r z e p i s a m i p r a w a d o k u m e n t y, w t y m w s z c z e g ó l n o c i 1 ) d o k u m e n t a c j i i n f o r m a c j e, o k t ó r y c h m o w a w a r t 2 6 u s tt a w y 1 o b e z p i e c z e s t w i e i m p r e z m a s o w y c h, t j w s z c z e g ó l n o c i a ) g r a f i c z n y p l a n o b i e k t u ( t e r e n u ), n a k t ó r y m m a b y p r z e p r o w a d z o n a i m p r e z a m a s o w a, w r a z z j e g o o p i s e m, z a w i e r a j» o zcn y a c z e n i e d r ó g d o j c i a i r o z c h o d z e n i a s i o s ó b u c z e s t n i c z» c y c h w i m p r e z i e m a s o w e j, d r ó g e w a k u a c y j n y c h i d r ó g d o j a z d o w y c h d l a p o j a z d ó w s ł u b r a t o w n i c z y c h i P oolzincajci z, e n i e p u n k t ó w p o m o c y m e d y c z n e j, p u n k t ó w c z e r p a l n y c hw o d y d o p i c i a i d o c e l ó w p r z e c i w p o a r o w y c h o r a z p u n k t ó w i n f o r m a c y j n y c h, o z n a c z e n i e l o k a l i z a c j i h y d r a n t ó w p r z e c i w p o a r o w y c h, z a w o r ó w, p r z y ł» c z y w o d y, g a z u i e n e r g i i e l e k t r y c z n e j o r a z i n n y c h e l e m e n t ó w m a j» c y c h w p ł y w n a b e z p i e c z e s t w o u y t k o w n i k ó w o b i e k t u b l ut e r e n u,i n f o r m a c j e o r o z m i e s z c z e n i u s ł u b p o r z» d k o w y c h o r a z s ł u b i n f o r m a c y j n y c h, r o z m i e s z c z e n i u o s ó b u c z e s t n i c z» c y c h w i m p r e z i e m a s o w e j i e w e n t u a l n y m r o z d z i e l e n i u i c h w e d ł u g s e k t o r ó w o r a z o r o z m i e s z c z e n i u p u n k t ó w g a s t r o n o m i c z n y c h i s a n i t a r i a t ó w b ) i n s t r u kc j p o s t p o w a n i a w p r z y p a d k u p o w s t a n i a p o a r u l u b i n n e g o m i e j s c o w e g o z a g r o e n i a w m i e j s c u i w c z a s i e i m p r e z y m a s, o w eo j k t ó r e j m o w a w a r t 6 u si t 5 4 u s t a w y o b e z p i e c z e s t w i e i m p r e z m a s o w y c h c ) i n f o r m a c j ol i c z b i e m i e j s c d l a o s ó b n a i m p r e z i e m a s opw re zj e, w i d y w a n y c h z a g r o e n i a c h b e z p i e c z e s t w a i p o r z» d k u p u b l i c z n e glo i, c z b i e, o r g a n i z a c j i, o z n a k o w a n i u, w y p o s a e n i u i s p o s o b i e r o z m i e s z c z e n i a s ł u b y p o r z» d k o w e j o r a z s ł u b y i n f o r m a c y j n e oj s o b i e w y z n a c z o n e j n a k i e r o w n i k a d o s p r a w b e z p i e c z e s t w a, w t y m j e g o d a n e o b e j m u j» c e i m i, n a z w i s k o, n u m e r P E S E L, n u m e r i d a t w y d a n i a z a w i a d c z e n i a o u k o c z e n i u k u r s u d l a k i e r o w n i k ó w d o s p r a w b e z p i e c z e s t w a i m p r e z m a s o w y c h i n f o r m a c j o z a i n s t a l o w a n y c h u r z» d z e n i a c h r e j e s t r u j» c y c h o b r a z i d w i k, o k t ó r y c h m o w a w a r t u s1t1 a w y o b e z p i e c z e s t w i e i m p r e z m a s o w y c h ( j e e lb i d z i e w y m a g a n e ) d ) h a r m o n o g r a m u d o s t p n i e n i a t e r e n u u c z e s t n i k o m Im p r e z y m a s o w e j o r a z h a r m o n o g r a m o p u s z c z e n i a p r z e z n i c h t e g o t e r e n u, j e e l i r e g u lim apm ri en z y m a s o w e j p r z e w i d u j e z m i e n n» l i c z b o s ó b w c z a s i e j eaj n ita, r w 2 ) p r o g r a m i o p r a c o w a n y p r z e z W y k o n a w c r e g u l a m i n Im p r e z y m a s o w e j, w r a z z i n f o r m a c j» o s p o s o b i e u d o s t p n i e n i a g o u c z e s t n iimk po rm e z y m a s o w e j 3 ) r e g u l a m i n t e r e n u, w r a z z i n f o r m a c j» o s p o s o b i e u d o s t p n i e n i a g o u c z e sim t pn ri ek zo y m m a s o w e j 4 ) p i s e m n» i n s t r u k c jȯ k r e l a j» c» z a d a n i a s ł u b y p o r z» d k o w e j o r a z s ł u b y i n f o r m a c y j n e j 5 ) w a r u n k i ł» c z n o c i p o m i d z y p o d m i o t a m i b i o r» c y m i u d z i a ł w z a b ez ep ni ie u c Im p r e z y m a s o w e j 6 ) p l a n e w a k u a c j i o s ó b z t e r e n u I m p r e z y m a s o w e j W y k o n a w c a n a k a d e w e z w a n i e Z a m a w i a j» c e g o z o b o w i» z a n y b d z i e w t e r m i n i e 2 d n i o d d n i a w e z w a n i a d o p r z e d ł o e n i a Z a m a w i a j» c e m u i n f o r m a c j i o s t a n i e z a a w a n s o w a n i a p r a c z w i» z a n y c h z p r z y g o t o w a n i e m d o k u m e n t ó w, o k t ó r y c h m o w a p o w y e j w r a z z i c h k o p i» S t r o n a 5 z 2 0

6 1 4 W r a m a c h z a m ó w i e n i a W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y b d z i e d o w y k o n a n i a n a st p u j» c y c h c z y n n o c i z m i e r z a j» c y c h d o u z y s k a n i a p r z e z Z a m a w i a j» c e g o z e z w o l e n i a n a p r z e p r o w a d z e n i e I m p r e z y m a s o w e j z g o d n i e z p r o c e d u r a m i o k r e l o n y m i w u s t a w i e o b e z p i e c z e s t w i e i m p r e z m a s o w y c h o r a z z g o d n i e z o b o w i» z u j» c y m i p r z e p i s a m i p r a w a 1 ) z ł o e n i a w n i o s ku o w y d a n i e z e z w o l e n i a n a p r z e p r o w a d z e n i e I m p r e z y m a s o w, enji e p ó n i e j n i n a 3 0 d n i p r z e d p l a n o w a n y m t e r m i n e m j e j r o z p o ct z j c in a j p ó n i e j d o d n i a 2 5 c z e r w c a r o k uw y k o n a w c a c o n a j m n i e j n a 5 d n i p r z ep dl a n o w a n y m t e r m i n e m z ł o e n i a w n i o s k u, p r z e d s t i a w Z a m a w i a j» c e m u p r z y g o t o w a n y w n i o s e k d o z a p o z n a n i a s i 2 ) n a d z o r o w a n i a t o c z» c e g o s i p o s t p o w a n i a p r o w a d z o n e g o w s k u t e zk ł o o n eg o d o P r e z y d e n t a M i a s t a G d y n iw n i o s k u o w y d a n i e z e z w o l e n i a n a p r z e p r o w a d z e n ii e m p r e z y m a s o w e j 3 ) n a d z o r o w a n i a t o c z» c e g o s i p o s t p o wnai a p r o w a d z o n e g o w s k u t e k z ł o o n e g o d o K o m e n d a n t a M i e j s k i e g o P o l i c j i w G d y n i, K o m e n d a n t a M i e j s k i e g o P a s t w o w e j S t r a y P o a r n e j w G d y n i, d y s p o n e n t a z e s p o ł ó w r a t o w n i c t w a i p a s t w o w e ig no s p e k t o r a s a n i t a r n e g o w n i o s kó w o w y d a n i e o p i n i i o n i e z b d n e j w i e l k o ł c i i s i r o d k ó w p o t r z e b n y c h d o z a b e z p i e c z e n i a i m p r e z y m a s o w e j, z a s t r z e e n i a c h d o s t a n u t e c h n i c z n e g o o b i e k t u ( t e r e n u ) z o o r a p r z e w i d y w a n y c h z a g r o e n i a c h 4 ) d o k o n y w a n i a w s z e l k i c h u z u p e ł n i e i o d p o w i e d z i n a z a p y t a n i a s k i e r o w a n e d o Z a m a w i a j» c e g o z e s t r o n y o r g a n ó w si ł u b, a m a j» c y c h z n a c z e n i e w p r z e d m i o t oc wh y p o s t p o w a n i a c h w t e r m i n i e w y z n ac z o n y m p r z e z t e o r g a n y i s ł u b y 1 5 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y b d z i e r ó w n i e d o w y k o n a n i a d o k u m e n t a c j i i r e a l i z a c j i j e j z a ł o e w p o s t a c i 1 ) k o n c e p c j i k o n t r o l i o s ó b w c h o d z» c y c h n a t e r ep n r e Iz my m a s o w e j 2 ) k o n c e p c j i n a d z o r u n a d i l o c i» o s ó b z n a j d u j» c y c h s i n a t e r e n i e I m p r e z y 3 ) k o n c e p c j i s p o s o b u z a m k n i c i a d a l s z e g o d o p ł y w u o s ó b n a t e r e n I m p r e z y m a s o w e j, w p r z y p a d k u o s i» g n i c i a z a ł o o n e j i l o c i o s ó b u c z e s t n i c z» c y c h w I m p r e z i e m a s o w e j 1 6 W r a m a c h z a m ó w i e n i a W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y b d z i e d o z a p e w n i e n i a o s o b y p e ł n i» c e j f u n k c j k i e r o w n i k a d o s p r a w b e z p i e c z e s t w a s p o r t o w e j i m p r e z y m a s o w e j 1 7 O s o b a W y k o n a w c y p e ł n i» c a f u n k c j k i e r o w n i k a d o s p r a w b e z p i e c z e s t w a m u s i p o s i a d a o d p o w i e d n i e u p r a w n i e n i a z g o d n e z u s t a w» o b e z p i e c z e s t w i e i m p r e z m a s o w y c h o r a z z r o z p o r z» d z e n i e m R a d y M i n i s t r ó w w s p r a w i e w y m o g ó w, j a k i e p o w i n n i s p e ł n i a k i e r o w n i k d o s p r a w b e z p i e c z e s t w a, s ł u b y p o r z» d k o w e i s ł u b y i n f o r m a c y j n e, o d p o w i e d n i» w i e d z i d o w i a d c z e n i e p o t r z e b n e d o w y k o n a n i a i n i e j s z e g o z a m ó w i e n i ao r a z z n a j o m o j z y k a a n g i e l s k i e g o w s t o p n i u k o m u n i k a t y w n y W y k o n a w c a z a p e w n i i d e n t y f i k a t o r k i e r o w n i k a d o s p r a w b e z p i e c z e s t w a z g o d n i e z w y m o g a m i u s t a w y o b e z p i e c z e s t w i e i m p r e z m a s o w y c h 1 8 K i e r o w n i k Im p r e z y m a s o w e j r e p r e z e n t o w a b d z i e Z a m a w i a j» c e g o w z a k r e s i e z a p e w n i e n i a b e z p i e c z e s t w a u c z e s t n i k o m I m p r e z y z g o d n i e z p r o c e d u r a m i o k r e l o n y m i w u s t a w i e o b e z p i e c z e s t w i e i m p r e z m a s o w y c h, o r a z z g o d n i e z i n n y m i o b o w i» z u j» c y m i p r z e p i s a m i p r a w a o r a z p r z y g o t o w a n y m i r e g u l a c j a m i, w t y m m i d z y im ni n yk o n c e p c j a m i, i n s t r u k c j a m i i r e g u l a m i n a m i d o t y c z» c y m i I m p r e z ym a s o w e j 1 9 O s o b a W y k o n a w c y p e ł n i» c a f u n k c j k i e r o w n i k a d o s p r a w b e z p i e c z e s t w a I m p r e z y z o b o w i» z a n a b d z i e w s z c z e g ó l n o c i d o 1 ) k o o r d y n o w a n i a c z y n n o c i p o d e j m o w a n y c h p r z e z p o d m i o t y z a a n g a o w a n e w z a b e z p i e c z e n i e Im p r e z y m a s o w e j w t r a k c i e i c h t r w a n i a, a t a k e p r z e d i p o 2 ) w s p ó ł p r a c y z o d p o w i e d n i m i k o m ó r k a m i op l i c j i j a k i i n n y m i s ł u b a mw i z a k r e s i e o r g a n i z a c j i z a b e z p i e c z e nimi pa r e z y m a s o w e j w t r a k c i e j e j t r w a n i a, a t a k e p r z e d i p o 3 ) k i e r o w a n i e i k o o r dy n o w a n i e s ł u b a m i p o r z» d k o w y m i o r a z i n f o r m a c y j n y m i n a t e r e n i e I m p r e z y m a s o w e j 4 ) w s p ó ł p r a c y z Z a m a w i a j» c y m l u b z o s o b a m i p r z e z n i e g o w s k a z a n y m i, w s z c z e g ó l n o c i p r z e k a z y w a n i a w s z e l k i c h i n f o r m a c j i o s y t u a c j a c h s t w a r z a j» c y c h z a g r o e n i e b e z p i e c z e s t w a p o d cz a s Im p r e z y m a s o w e j 5 ) d o k o n y w a n i a a n a l i z y s t a n u i n f r a s t r u k ttuerry e n u p o d w z g l d e m z g o d n o c i z w y m o g a m i b e z p i e c z e s t w a S t r o n a 6 z 2 0

7 6 ) b i e» c e j a n a l i z y s y t u a c j i w z a k r e s i e b e z p i e c z e s t w a w t r a k c i e t r w a n i a z a b e z p i e c z e n i a Im p r e z y m a s o w e j 7 ) b i e» c e j w s p ó ł p r a c y z Z a m a w i a j» c y m w z ra ek s i e w y m i a n y i n f o r m a c j i d o t y c z» c y c h i n f r a s t r u k t u r y t e r e n u m a j» c e j w p ł y w n a b e z p i e c z e s t w o u c z e s t n i k ó w Im p r e z y m a s o w e j 8 ) b i e» c e j w s p ó ł parc y z P o l i c j», S t r a» P o a r n», s ł u b aem di y c zmn y m i o r a z z Z a m a w i a j» c y m, w t y m z z e s p o ł e m d o s p r a w b e z p i e c z e s t w a A R B w z a k r e si e w y m i a n y i n f o r m a c j i d o t y c z» c y m b e z p i e c z e s t w a u c z e s t n i kimó w p r e z y m a s o w e j 9 ) u c z e s t n i c z e n i a w e w s z e l k i c h e w e n t u a l n y c h o d p r a w a c h p r z eim d p r e z» m a s o w» o r g a n i z o w a n y c h p r z e z Z a m a w i a j» c e g o w j e g o s i e d z i b i e l u b w k a d y m i n n y m m i e j s c u w t e r m i n i e p r z e z n i e gw oy z n a c z o n y m 1 0 ) p r z e p r o w a d z e n i a w k a d y d z i e p o p r z e d z a j» c y o d b y c i e simi p r e z y m a s o w e j r e w i z j i t e r e n u I m p r e z y i s p r a w d z e n i e s p r a w n o c i i p r a w i d ł o w o c i f u n k c j o n o w a n i a s y s t e m ó w i n f r a s t r u k t u rty e r e n u m a j» c e j w p ł y w n a b e z p i e c z e s t w o u c z e s t n i k ó w 1 1 ) n a d z o r o w a n i a i k o o r d y n a c j i p r a c z w i» z a n y c h z z a p e w n i e n i e m b e z p i e c z e s t w a o s o b o m o b e c n y m n a Im p r e z i e m a s o w e j o r a z p o r z» d k u p o d c z a s o d b y w a n i a s Im i p r e z y 1 2 ) z a p o z n a n i a s i z p o c z y n i o n y m i u z g o d n i e n i a m i o r g a n i z a t o r a Im p r e z y m a s o w e j z w i» z a n y m i z o r g a n i z a c j» i z a b e z p i e c z e n Im i e pm r e z y 1 3 ) o k r e l e n i a z a s a d w s p ó ł d z i a ł a nz i a P o l i c j», S t r a» P o a r n», s ł u b a m i m e d y c z n y m i o r a z i n n y m i s ł u b a m i r a t o w n i c z y m i k, t ó r e z o s t a ł y z a a n g a o w a n e d o o b s ł uim g i p r e z y 1 4 ) d o z a p o z n a n i a s i z a ) s z c z e g ó ł o w y m i z a s a d a m i p o s t p o w a n i a n a w y p a d e k p o w s t a n i a p o a r u l ui bn n e g o m i e j s c o w e g o z a g r o e n i a, b ) p l a n e m e w a k u a c j i, c ) r e g u l a m i n e m Im p r e z y m a s o w e j, d ) o r g a n i z a c j» ł» c z n o c i, p o m i d z y p o d m i o t a m i b i o r» c y m i u d z i a ł w z a b e z p i e c z e n i u Im p r e z y, e ) i n n y m i d o k u m e n t a m i o p r a c o w a n y m i d l a p o t r z e b Im p r e z y a m a j» c y m i w p ł y w n a b e z p i e c z e s t w o I m p re z y 1 5 ) p o s i a d a n i a w g o t o w o c i p r z y g o t o w a n e z g ł o s z e n i e, w i m i e n i u o r g a n i zima pt ro er za y, n a w y p a d e k p o t r z e b y u y c i a s i ł p o l i c y j n y c h, w p r z y p a d k u, g d y d z i a ł a n i a p o d j t e p r z e z s ł u b y p o r z» d k o w e o r g a n i z a t o rim a p r e z y m a s o w e j s» n i e s k u t e c z n e 1 6 ) b r a n i a c z y n n e g o u d z i u a ł w e w a k u a c j i l u d z i i s p r z t u w p r z y p a d k u p o w s t a n i a n a d z w y c z a j n y c h z a g r o e n a t e r e n i e p r z y l e g ł y m o r g a n i z o w aimn pi ra e z y m a s o w e j 1 7 ) w e r y f i k o w a n i a s ł u b y p o r z» d k o w e j i i n f o r m a c y j np eo j d k» t e m p o s i a d a n i a p r z e z t e o s o b y w y m a g a n y c h u p r a w n i e, o d b y t y c h s z k o l e, a w ł c i w e g o o z n a k o w a n i a i t p 1 8 ) k o o r d y n o w a n i a p r a c w s z y s t k i c h s ł u b b i o r» c y c h u d z i a ł w z a b e z p i e c z e n i u I m p r e z y m a s o w e j 1 9 ) z a p o z n a n i a p o d l e g ł y c h o s ó b z e s z c z e g ó ł o w y m i z a s a d a m i p o s t p o w a n i a n a w y p a d e k z a g r o e n i a p o a r o w e g o l u b i n n e g o m i e j s c o w e g o z a g r o e n i a p o d c z ad s b y woa n i a s i Im p r e z y m a s o w e j 2 0 ) z a p o z n a n i a p o d l e g ł y c h o s ó b z p l a n e m e w a k u a c j i, r e g u l a m i n e Im m p r e z y m a s o w e j, o r a z i n n y m i d o k u m e n t a m i i u s t a l e n i a m i p o c z y n i o n y m i z Z a m a w i a j» c y m 2 1 ) k o o r d y n o w a n i a w s p ó ł p r a c y z e s ł u b» a s y s t e n c k» p p o m e d y c z n», t e c h n i c z n», w p r z y p a d k u p o w s t a n i a z a g r o e n i a p o a r o w e g o b l ui n n e g o m i e j s c o w e g o z a g r o e n i a 2 2 ) o d p o w i a d a n i a z a o t w a r c i e w y j e w a k u a c y j n y c h z s e k t o r ó w, w k t ó r y c h p r z e b y w a j» u c z e s t n i c y, s t a n d r ó g e w a k u a c y j n y c h n a t e r e n i e w y z n a c z o n y m d l a p o t r z e b r e a l i z a c j i Im p r e z y m a s o w e j 2 3 ) o d p o w i a d a n i a z a s p r a w n e p r z e p r o w a d z e n i e e w a k u a c j i l u d z i i s p r z t u z t e r e n u z a g r o o n e g o, w p r z y p a d k u wy s t» p i e n i a m i e j s c o w y c h z a g r o e 2 4 ) w y m a g a n i a o d p o w i e d n i c h d o k u m e n t ó w o d f i r m o b s ł u g u j» c y c h Im p r e z m a s o w» 2 5 ) w y z n a c z e n i a o s o b y o d p o w i e d z i a l n e j z a o c h r o n p r z e c i w p ow» a r o( f u n k c j a t a m o e b y s p r a w o w a n a p r z e z o s o b p o s i a d a j» c» m i n t y t u ł z a w o d o w y t e c h n i k a p o a r n i, c t w a ) 2 6 ) w y k o n y w a n i a p o z o s t a ł y c h c z y n n o c i z g o d n i e z u s t a w» o b e z p i e c z e s t w i e i m p r e z m a s o w y c h S t r o n a 7 z 2 0

8 2 0 W r a m a c h u s ł u g i o b j t e j z a m ó w i e n i e m w o d n i e s i e n i u d o ke a g o dd n i a Im p r e z y W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t s z c z e g ó l n o c i z a p e w n i 1 ) u s ł u g o c h r o n y z g o d n i e z u s t a w» o b e z p i e c z e s t w i e i m p r e z m a s o w y c h, w t y m w m i e j s c u o d b y w a n i a s i s a m e j I m p r e z y j a k i n a t e r e n a c h b e z p o r e d n i o z w i» z a n y c h z o r g a n i z a c j» I m p r e z y 2 ) o b s a d s k ł a d a j» c» s i u mz u n d u r o w a n y c h z g o d n i e z a r t 2 0 i 2 1 u s t a w y o o c h r o n i e o s ó b i m i e n i a c z ł o n k ó w s ł u b y pwo s a o n y c h w n i e z b d n e w y p o s a e n i e w t y m w r o d k i ł» c z n o c i 3 ) o d p o w i e d n i» l i cb z c z ł o n k ó w o c h r o n y s ł u b, w t y m o k t ó r y c h m o w a w a r t 6 u s t 2 u s t a w y o b e z p i e c z e s t w i e ipmr e z m a s o w y c h p o s i a d a j» c y c h w y m a g a n e u p r a w n i e n i a d o w y k o n y w a n i a c z y n n o c i z g o d n i e z u s t» a w o b e z p i e c z e s t w i e i m p r e z m a s o w y c h a ) (d w i e c i e d w a d z i e c i a s i e d e m ) o só b o c h r o n y s ł u b y i n f o r m a c y j n e j i p o r z» d k o w e j w t y m 2 0 o s ó b d o z a b e z p i e c z e n i a a k w e n u w o d n e g o w, d n i u 2 5 l i p c a r o w k u, t y m 9 2 ( d z i e w i d z i e s i» t d w i e o) s o b y s ł u b y p o r z» d k o w e j, p o d l e g a j» c y c h k i e r o w n i k o w i d o s p r a w b e z p i e c z e s t w a, b ) ( p i s e dt w a d z i e c i a s i e d e m ) o s ó b o c h r o n y s ł u b y i n f o r m a c y j n e j i p o r z» d k o w e j w t y m 2 0 o s ó b d o z a b e z p i e c z e n i a a k nw u e w o d n e g o, w k a d y m d n i u t j 2 6 i 2 7 l i p c a r o k u w t y m ( d w i e c i e d w a n a c i e ) o s ós bł u b y p o r z» d k o w e j, p o d l e g a j» c y c h k i e r o w n i k o w i d o s p r a w b e z p i e c z e s t w a, c ) 5 0 (p i d z i e s i» ) t o s ó b o c h r o n y m i e n i a n a t e r e n i e I m p r e z y m a s o w, ew j k a d y d z i e I m p r e z y p o d l e g a j» c y c h k i e r onw i k o w i d o s p r a w b e z p i e c z e s t w, a 4 ) s p o r ó d o s ó b, o k t ó r y c h m o w a w p k t 3 l i t b a )c ) o n a j m n i e j 1 0 o s ó b z e z n a j o m o c i» j z y k a a n geil s k i e g o w s t o p n i u k o m u n i k a t y w n y d l a p o t r z e b z a b e z p i e c z e n i a I m p r e z y m a s o w e j n a l» d z i e ( m i d z y i n n y mt i e r e n w e j c i an a I m p r e z m a s o w» ) o r a z c o n a j m n i e j 1 0 o s ó b z e z n a j o m o c i» j z y k a a n g i e l s k i e g o s t ow p n i u k o m u n i k a t y w n y d l a p o t r z e b z a b e z p i e c z e n i a I m p r e z y m a s o w e j n a a k w e n i e w o d n y m 5 ) p o s i a d a n i e p r z e z s ł u b y p o r z» d k o w e i i n f o r m a c y j n e w y m a g a n e g o o z n a k o w a n i a i u k o c z o n y c h s z ko l e o r a z z a p e w n i e n i e p r a w i d ł o w e g o f u n k c j o n o w a n i a c z ł o n k ó w t y c h s ł u b, n a p o d s t a w i e i z g o d n i e z R o z p o r z» d z e n i e m R a d y M ió nw i sw t rs p r a w i e w y m o g ó w, j a k i e p o w i n n i s p e ł n i a k i e r o w n i k d o s p r a w b e z p i e c z e s t w a, s ł u b y p o r z» d k o w e i s ł u b y i n f o r m a c y j n e, w t y m z a p enwi e n i e p r z e z W y k o n a w c i d e n t y f i k a t o r ó w, z a w i e r a j» c y c h d a n e, o k t ó r y c h m o w a w u s t a w i e b o e z p i e c z e s t w i e i m p r e z m a s o w y c h 6 ) p r o w a d z e n i e e w i d e n c j iw y d a n y c h i d e n t y f i k a t o r ó w z g o d n i e z u s t a w» o b e z p i e c z e s t w i e i m p r e z m a s o w y c h 7 ) s p ik e r a I m p r e z y m a s o w e j z e z n a j o m o c» i j z y k a a n g i e l s k i e g o sw t o p n i u b a r d z o d o b r y m, w c e l u p o d a w a n i a k o m u n i k a t ó w p o r z» d k o w y c h, i n f o r m a c y j n y c h i w w y p a d k u z a i s t n i e n i a s y t u a c j i k r y z y s o w e j W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y b d z i e d o p r z y g o t o w a n i a t r e c i k o m u n i k a t ó w i u z g o d n i e n i a i c h z Z a m a w i a j» c y m 8 ) o z n a k o w a n y z m o t o r y z o w a n y p a t r o l i n t e r w e n c y j ny W y k o n a w c y w i l o c i z a p e w n i a j» c e j p r a w i d ł o w e w y k o n a n i e z a m ó w i e n i a k a d y p a t r o l, s k ł a d a s i m u s i z c o n a j m n i e j d w ó c h o s ó b o c h r o n y p o s i a d a j» c y c hs t a t u s p r a c o w n i k a o c h r o n y w r o z u m i e n i u u s t a w y o o c h r o n i e o s ó b i m i e n i ua p r a w n i e n i a d o p o d j c i a c z yon nc i b e z p o r e d n i e g o p r z y m u s u 9 ) o z n a c z e n i e t e r e n u I m p r e z y m a s o w e j z g o d n i e z p r z e p i s a m i u s t a w y o b e z p i e c z e s t w i e i m p r e z m a s o w y c h i w u z g o d n i e n i u z Z a m a w i a j» c y m 1 0 ) s t a n o w i s k o d o w o d z e n i a d l a s ł u bk i e r u j» c y c h z a b e z p i e c z e n i e m I m p r e z y a smo w e j w r a z z e w s z y s t k i m i n i e z b d n y m i m e d i a m i i ł» c z a m i t e l e k o m u n i k a c y j n y m w i l o k a l iazc j i u z g o d n i o n e j z Z a m a w i a j» c y m 1 1 ) n i e z b d n e w y p o s a e n i e w r o d k i ł» c z n o c i o r a z ł» c z n o p o m i d z y W y k o n a w c» a Z a m a w i a j» c y m, z e s p o ł e m d o s p r a w b e z p i e c z e s t w a R BA R, s ł u b a m i m e d y c z n y m i w t y m P o g o t o w i a R a t u n k o w e g o, S t r a» P o a r n», S t r a» M i e j s k», P o l i c j» c e no tr ra uz m z a r z» d z a n i a k r y z y s o w e g o 1 2 ) c z u w a n i e n a d b e z p i e c z e s t w e m i p o r z» d k i e m p u b l i c z n y m p r z e z s ł u b y p o r z» d k o w e 1 3 ) c z u w a n i e n a d b e z p i e c z e s t w e m u c z e s t n i k ó w I m p r e z y p r z e z s ł u by i n f o r m a c y j n e S t r o n a 8 z 2 0

9 1 4 ) c z u w a n i e n a d p r z e s t r z e g a n i e m p r z e z u c z e s t n i k ó w I m p r e z y r e g u l a m i n u I m p r e z y i r e g u l a m i n u o b i e k t u ( t e r e npu l) a y M i e j s k i egj d y n i a r ó d m i e c i ei c z c i p l a Ry e d ł o w o, B u l w a r u N a d m o r s k i e g o i t e r e n u a k w e n u w o d n e g o 1 5 ) z a p o b i e e n i e w e j c i a p r z e z o y s o bt r z e c i e n a t e r e n w y ł» c z o n y z e s t r e f y z pn ue bj, l i cw t y m w s z c z e g ó l n o c i n a a k w e n i ew o d n y m Z a m a w i a j» c y w e w ł a s n y m z a k r e s i e z a p e w n i n i e z b d n» i l o j e d n o s t e k p ł y w a j» c y cz ha m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i a ł 1 0 j e d n o s t e k p ł y w a j» c y c h, n a k t ó r y c h W y k o n a w c a z a p e w n i p o c o n a j m n i e j d w i e o s o b y, o k t ó r y c h m o w a w u s t 2 0 p k t 3 i ) w y z n a c z e n i e i u t r z y m a n i a d r o n o c i p r z e z c a ł y c z a s I m p r e z y m a s odwreój g e w a k u a c y j n y c h o r a z d r ó g u m o l i w i a j» c y c h d o j a z d p o j a z d o m s ł u b r a t o w n i c z yoclh i ci j i P, z g o d n i e z u s t a» w o b e z p i e c z e s t w i ei m p r e z m a s o w y c h 1 7 ) m o n i t o r i n g I m p r e z y m a s o w e j, w z w i» z k u z cm z y W y k o n a w c a m a o b o w i» z e k w e w ł a s n y m z a k r e s i e d o z a p e w n i e n i a n i e z b d n e g o s p r z ot rua z o s ó b w c eu l p r a w i d ł o w e g o w y k o n a n i a u s ł u g i 1 8 ) w y k o n y w a n i e c z y n n o c i p r z e z s ł u b y p o r z» d k o w e i i n f o r m a c y j n e nd a s t ap wo i e i z g o d n i e z u s t a w» o b e z p i e c z e s t w i e i m p r e z m a s o w y c h 1 9 ) w s p ó ł p r a c z w o l o n t a r i u s z a m i p o d c z a s I m p r e z y m a s o w e j 2 0 ) u y c i e p r z e z c z ł o n k a s ł u b y p o r z» d k o w e j, w r a z i e z a k ł ó c e n i a p r z e z u cizmeps rtenzi y k a m a s o w e j p o r z» d k u p u b l i c z n e g o l u b r e g u l a m i n óiwm p r e z y m a s o w e j, r o d k ó w p r z y m u s u b e z p o r e d n i e g o n a p o d s t a w i e i z g o d n i e z a r ut s t a3 w8 y o o c h r o n i e o s ó b i m i e n i a 2 1 ) o c h r o n a r t y s t ó w p o d c z a s k o n c e r t ó w o r g a n i z o w a n y c h w r a m a c h I m p r e z y m a s o w e j 2 2 ) w y k o n y w a n i e w s z y s t k i c h c z y n n o c i z w i» z a n y c h z r e a l i z a c j» o b o w i» z ka ób w e z p ie c z e n i a I m p r e z y m a s o w e j 2 3 ) w s p ó ł d z i a ł a n i e W y k o n a w c y z Z a m a w i a j» c y m 2 1 W y k o n a w c a j e s t o d p o w i e d z i a l n y z a w s z e l k i e s z k o d y w y r z» d z o n e p r z e z W y k o n a w c w z w i» z k u z w y k o n y w a n i e m p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a 2 2 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o p o w i a d o m i e n i a Z a m a w i a j» c e g o, o k ay m d s t w i e r d z o n y m p r z y p a d k u u s z k o d z e n i a l u b z n i s z c z e n i a m i e n i a Z a m a w i a j» c e g o, o b j t e g o p r z e d m i o t e m z a m ó w i e n i a 2 3 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o p r o w a d z e n i a d z i e n n i k a s ł u b y, w k t ó r yz m o b o w i» z a n y b d z i e d o w p i s a n i a z i m i e n i a i n a z w i s k a o r a z f u n k c j i w s z yssótb k ibc ih o r» o c y c h u d z i a ł w k a d y m d n i u w z a b e z p i e c z e n i u I m p r e z y m a s o w e j, w t y m t a k e o s o b y, o k t ó r y c h m o w a w u s t 2 0 W d z i e n n i k u s ł u b yw y k o n a w c a d o k o n a w s z e l k i c h w p i s ó w z w i» z a n y c h z r e a l i» z a c j p r z e d m i o t u u m o w y, w t y m m i d z y i n n y m i o d n o t o w a n e z d a r z e n i a i p oj dm eo w a n e c z y n n o c i w c e l u z a p o b i e e n i a c z y n ó w n i e d o z w o l o n y c h 2 4 P r z e z c a ł y c z a s w y k o n y w a n i a z a m ó w i e n i a Z a m a w i a j» c y u p r a w n i o n y b d z i e d o k o n t r o l i w y k o n y w a n i a p r z e z W y k o n a w c u s ł u g o b j t y c h p r z e d m i o t e m z a m ó w i e n i a 2 5 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o p o s i a d a n i a n a cs z ar e a l i z a c j i z a m ó w i e n i a, u b e z p i e c z e n i a o d o d p o w i e d z i a l n o c i c y w i l n e j w z a k r e s i e p r o w a d z o n e j d z i a ł a l n o c i g o s p o d a r c z e j n a s u m u b e z p i e c z e n i a n a w s z y s t k i e z d a r z e n i a n a k w o t n i e m n i e j s z» n i , 0 0 z ł ( s ł o w n i e j e d e n m i l i o n z ł o t y c h ), w t y m n a j e d nro z ezndiae n a k w o t n i e m n i e j s z» n i , 0 0 z ł ( s ł o w n i e p i s e t t y s i c y z ł o t y c h ) 2 6 W y k o n a w c a m o e p o w i e r z y w y k o n a n i e c z c i z a m ó w i e n i a p o d w y k o n a w c o m, z w y ł» c z e n i e m p o s i a d a n i a u p r a w n i e d o w y k o n y w a n i a p r z e d m i o t o w e g o z a m ó w i e n i a o p i s a n y c h w R o z d z i a l e 5 u s2 t p k t W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t w s k a z a w o f e r c i e c z c i z a m ó w i e n i a, k t ó r y c h w y k o n a n i e z a m i e r z a p o w i e r z y p o d w y k o n a w c o m, a w s t o s u n k u d o p o d w y k o n a w c ó w n a k t ó r y c h z a s o b y W y k o n a w c a p o w o ł u j e s i n a z a s a d a c h o k r e l o n y c h w a r t 2 6 u s t 2 b U s t a w y, w c e l u w y k a z a n i a s p e ł n i a n i a w a r u n k ó w u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u, o k t ó r y c h m o w a w a r t 2 2 u s t 1 U s t a w y W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t p o d a r ó w n i e n a z w ( f i r m ) p o d w y k o n a w c y 2 8 W y k o n a w c a p o n o s i p e ł n» o d p o w i e d z i a l n o z a c z y n n o c i w y k o n a n e p r z e z p o d w y k o n a w c ó w, r ó w n i e z a u s t e r k i g w a r a n c y j n e 2 9 Z a m a w i a j» c y n i e d o p u s z c z a s k ł a d a n i a o f e r t c z c i o w y c h 3 0 Z a m a w i a j» c y n i e d o p u s z c z a s k ł a d a n i a o f e r t w a r i a n t o w y c h 3 1 Z a m a w i a j» c y n i e p r z e w i d u j e z a w a r c i a u m o w y r a m o w e j S t r o n a 9 z 2 0

10 3 2 Z a m a w i a j» c y n i e u s t a n a w i a d y n a m i c z n e g o s y s t e m u z a k u p ó w 3 3 Z a m a w i a j» c y p r z ew i d u j e m o l i w o z a m ó w i e u z u p e ł n i a j» c y c h s t a n o w i» c y c h n i e w i c e j n i 2 0 p w a r t o c i z a m ó w i e n i a p o d s t a w o w e g o Z a m ó w i e n i a u z u p e ł n i a j» c e m o g» d o t y c z y c a ł o c i p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a R o z d z i a ł 4 T e r m i n i m i e j s c e r e a l i z a c j i z a m ó w 1 2 T e r m i n r e a l i z a c j i z aw mi óe n i a o d d n i a p o d p i s a n i a u m o wd yo d n i a 2 7 l i p c a ro k u, w t y m t e r m i n I m p r e z y m a s o w e j l i p c a r o k u M i e j s c e r e a l i z a c j i z a m ó w i e ntiea r e n i m p r e z y m a s o w e j p l a a m i e j s ka G d y n i a r ó dm i e c i e, c z pl a y m i e j s ki e j G d y n i a R e d ł o w o, B u l w a r N a d m o r s k i, a k w e n w o d n y o r a z t e r e n b e z p o r e d n i o p r z y l e g ł y l u bk z wi i» z a n y z o r g a n i z a c j» I m p r e z y R o z d z i a ł 5 W a r u n k i u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u o r a z o p i s s p e ł n i e n i a w a r u n 1 W y k o n a w c a m u s i s p e ł n i a ł» c z n i e w s z y s t k i e p o n i s z e w a r u n k i 1 ) w a r u n k i u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u or ke l o n e p r z e z Z a m a w i a j» c e g o n a p o d s t a w i e a r t 2 2 u s t 1 U s t a w y, t j a ) p o s i a d a u p r a w n i e n i a d o w y k o n y w a n i a p r z e d m i o t o w e g o z a m ó w i e n i a, b ) p o s i a d a w i e d z i d o w i a d c z e n i e n i e z b d n e d o r e a l i z a c j i p r z e d m i o t o w e g o z a m ó w i e n i a, c ) d y s p o n o w a o d p o w i e d n i m p o t e n c j a ł e m t e c h n ic z n y m o r a z o s o b a m i z d o l n y m i d o w y k o n a n i a z a m ó w i e n i a 2 ) n i e p o d l e g a w y k l u c z e n i u z p o s t p o w a n i a n a p o d s t a w i e a r t 2 4 u s t 1 U s t a w y 2 O p i s s p o s o b u d o k o n a n i a s p e ł n i e n i a w a r u n k ó w, o k t ó r y c h m o w a w u s t 1 1 ) w c e l u w y k a z a n i a s i s p e ł n i e n i e m w a r u n k u p o s i a d a n i a u p ri ae w n d o w y k o n y w a n i a p r z e d m i o t o w e g o z a m ó w i e n i a, W y k o n a w c a m u s i w y k a z a s i p o s i a d a n i e m a k t u a l n e j ( w a n e j ) n a d z i e s k ł a d a n i a o f e r t k o n c e s j i n a w i a d c z e n i e u s ł u g o c h r o n y m i e n i a w z a k r e s i e o b j t y m p r z e d m i o t e m z a m ó w i e n i a z g o d n i e u sz t a w» z d n i a 2 2 s i e r p n i a 1 9r 9 7 o o c h r o n i e o s ó b i m i e n i a ( t j D z U z r N r p o z z p ó n z m ), 2 ) w c e l u w y k a z a n i a s i s p e ł n i e n i e m w a r u n k pu o s i a d a n i a n i e z b d n e j w i e d z y i d o w i a d c z e n i a, W y k o n a w c a m u s i w y k a z a s i n a l e y t y m w y k o n a n i e m w o k r e s i e o s t a t n i c h 3 l a t p r z e d u p ł y w e m t e r m i n u s k ł a d a n i a o f e r t, a j e e l i o k r e s j e g o d z i a ł a l n o c i j e s t k r ó t s z y - w t y m o k r e s i e, c o n a j m n i e j j e d n e j n a l e y c i e w y k o n a n e j u s o ł u g i c h a r a k t e r z e i z ł o o n o c i p o r ó w n y w a l n e j z z a k r e s e m n i n i e j s z e g o z a m ó w i e n i a t j p o le g a j» c e j n a o c h r o n i e i m p r e z y m a s o w e j, w k t ó r e j p r z e w i d z i a n o u d z i a ł c o n a j m n i e j u c z e s t n i k ó w, 3 ) w c e l u w y k a z a n i a s i s p e ł n i e n i e m w a r u n k u d y s p o n o w a n i a o d p o w i e d n i m i o s o b a m i z d o l n y m i d o w y k o n a n i a z a m ó w i e n i a, W y k o n a w c a m u s i w y k a z a s i, e d y s p o n u j e c o n a jm n i e j a ) j e d n» o s o b» p e ł n i» c» f u n k c j k i e r o w n i k a d o s p r a w b e z p i e c z e s t w a i m p r e z y m a s o w e j, p o s i a d a j» c» u p r a w n i e n i a d o w y k o n y w a n i za y ncn o c i z g o d n i e z u s t a w» o b e z p i e c z e s t w i e i m p r e z m a s o w y c h, p o s i a d a j» c» c o n a j m n i e j 5 l e t n i e d o w i a d c z e n i e w p e ł n i e n i u f u n k c jki i e r o w n i k a d o s p r a w b e z p i e c z e s t w a i m p r e z m a s o w y c, h l e g i t y m u j» c» s i z n a j o m o c i» z y jk a a n g i e l s k i e g o sw t o p n i u k o m u n i k a t y w n y, b ) p i s e t d w u d z i e s t o m a s i e d m i o m a o s o b a m i o c h r o n y s ł u b y i n f o r m a c y j n e j i p o r z» d k o w e j w t y m d w u s t u d w u n a s t o m a o s o b a m i s ł u b y p o r z» d k o w e j, p o s i a d a j» c y m i w y m a g a n e u p r a w n i e n i a d o w y k o n y w a n i a c z y n n o c i z g o d n i e z u s t a w» o b e z p i e c z e s t w i e i m p r e z m a s o w y c h, w t y m d w u d z i e s t o m a o s o b a m li e g i t y m u j» c y m i s i z n a j o m o c i» j z y k a a n g i e l s k i e gs o t ow p n i u k o m u n i k a t y w n y, c ) p i d z i e s i c i o m ao s o b a m i o c h r o n y m i e ni a, p o s i a d a j» c y m i w y m a g a n e u p r a w n i e n i a d o w y k o n y w a n i a c z y n n o c i z g o d n i e z u s t a w» o o c h r o n i e o s ó b i m i e n i a, d ) je d n» o s o b» p e ł n i» c» f u n k c j ksepria i m p r e z y m a s o w e j, p o s i a d a j» c» u p r a w n i e n i a d o w y k o n y w a n i a c z y n n o c i z g o d n i e z u s t a w» o b e z p i e c z e s t w i e i m p r e z mw ay sc oh, p o s i a d a j» c» c o n a j m n i e j 5 l e t n i e d o w i a d c z e n i e w p e ł n i e n ci ju i fsu kp nei kr a i m p r e z S t r o n a 1 0 z 2 0

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X W Y Z N A C Z A N I E O D K S Z T A C E T O W A R Z Y S Z Ą C Y C H H A R T O W A N I U P O W I E R Z C H N I O W Y M W I E

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d z i e 2 0 1 5 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0 M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 8 9 6-7 7 X E K S P L O A T A C Y J N E B A D A N I A E N E R G E T Y C Z N O a E M I S Y J N E W K A D U K O M I N K O W E G O Z P A S Z C

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

n a k r ę t e k Z, I I, I.

n a k r ę t e k Z, I I, I. H U T A W K A O G R O D O W A 2 - o s o b o w a t y p : J K S C 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z

Bardziej szczegółowo

6. K o ł a 7. M i s a

6. K o ł a 7. M i s a S U P 6 0 9 v. 2 0 16 G R I L L R U C H O M Y, P R O S T O K Ą T N Y, Z D O L N Ą I B O C Z N Ą P Ó Ł K Ą S U P 6 0 9 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Z e s p ó ł d s. H A L i Z

Z e s p ó ł d s. H A L i Z C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P P L A N P R A C Y K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j I 2 0 1 5- V I 2 0 1 6 1. C h a r a k t e r y s t y k a C h o r ą g w i C h o r ą g

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

N a l e W y u n i k a ć d ł u g o t r w a ł e g o k o n t a k t u p o l a k i e r o w a n y c h p o w i e r z c h n i z w y s o k i m i t e m p e r a

N a l e W y u n i k a ć d ł u g o t r w a ł e g o k o n t a k t u p o l a k i e r o w a n y c h p o w i e r z c h n i z w y s o k i m i t e m p e r a J L G 3 6 6 P A W I L O N O G R O D O W Y J L G 3 6 6 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p a w i l o n u o g

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org C h r i s t i a n n E i j k m a n : P r o s t o t a c e c h p r a w d y ( S i m p l e x n o n v e r i s i g i l l u m ) E p i z o d 1 : W iù c e j n i k a w a w C a f é B a u e r W s z y s t k o z a c

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L A N I E S I M I N I O W Y C H P O D C Z A S C H O D U N A P O D S T A W I E S Y G N A W s E M G E u g e n u s z w

Bardziej szczegółowo

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH G R E E N M I L L A Q U A S Y S T E M : S Y S T E M Z R A S Z A C Z Y W Y N U R Z A L N Y C H i M I K R O N A W A D N I A N I E. O G Ó L N A L I S T A A S O R T Y M E N T O W A S z c z e g ó ł o w e i

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż Ó śó ą ę Ę śćś ść ę ą ś ó ą ó Ł Ó ż Ś ą ś Ó ą ć ó ż ść śó ą Óść ó ż ż ą Ś Ś ż Ó ą Ó ą Ć Ś ż ó ż ę ąś ó ć Ś Ó ó ś ś ś ó Ó ś Ź ż ą ó ą żą śó Ś Ó Ś ó Ś Ś ąś Ó ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy znak sprawy:gcs.dzpi Strona 1 z 11

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy znak sprawy:gcs.dzpi Strona 1 z 11 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w e l e k t r y c z n y c h L p N A Z W A A R T Y K U Ł U O P I S I l o j e d n o s t k a m i a r y C e n

Bardziej szczegółowo

2. WPŁYW LOKALNYCH WARUNKÓW WIATROWYCH NA DYSPERSJĘ ZANIECZYSZCZEŃ W OTOCZENIU WYSOKICH BUDYNKÓW

2. WPŁYW LOKALNYCH WARUNKÓW WIATROWYCH NA DYSPERSJĘ ZANIECZYSZCZEŃ W OTOCZENIU WYSOKICH BUDYNKÓW M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X M O D E L O W A N I E I A N A L I Z A W P Y W U L O K A L N Y C H W A R U N K W W I A T R O W Y C N A D Y S P E R S J Z A N

Bardziej szczegółowo

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a M G 4 1 0 v. 2 0 1 6 G R I L L K O C I O Ł E K P O D W Ó J N I E E M A L I O W A N Y Z P O P I E L N I K I E M 6 r e d n i c a 4 6 c m M G 4 1 0 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Gmina Brzeg ul. Robotnicza Brzeg. Biuro Usług Projektowo - Budowlanych. Maciej Boberski ul. Rynek 10/ Brzeg

Gmina Brzeg ul. Robotnicza Brzeg. Biuro Usług Projektowo - Budowlanych. Maciej Boberski ul. Rynek 10/ Brzeg D: N : DPT/DG-II/POPT// P /MOF//: W f ół JST f S ó ąń f ółf śó E F POPT - Zą: G - W: Uł P - M / - N S: POJEKT WYKONAWCZY DOGI Z : P Wś ż: DOGOWA T : P ł Wś S Ię N ń P P ż A Kę OP//POOD/ Są ż J S OP//PWOD/

Bardziej szczegółowo