Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln ict wa zawodowe g o E g z a m i n p r z e p r o w a d z a n y j e s t w d w ó c h e t a p a c h : e t ap p r ak t yc zn y: p ole g a n a s am odzi e ln ym wyk on an i u p r ze z k an dydat a zadañ e g zam i n ac yj n yc h s p r awdzaj ¹ c yc h um i e j ê t n o c i p r ak t yc zn e e t ap t e or e t yc zn y: odb ywa s i ê w dwó c h c zê c i ac h ; p i s e m n e j i us t n e j 1. c c i p i s e m n e j k e e n p i r e s t e m ó r h k æ e n t j c i g p c j r e k b e i e c ñ s t i h i g i e n p r h r p r c i j p t h r r s k p t p r p i s p r p r p t p r m p r g p c g i i p r i ê b i s t m p t p s h i i i p e i k i m e t i w zê an dydat udzi la odp owi dzi a yt an a z zak u at w: - ac un owo zawodowa - dok um ac a dzi a³ aln o os odar ze - ys un zawodowy - zas ady zp ze wa y ac y or az oc on y ze wp o ar owe - ods awowe zas ady oc on y odowi a - ods awowe ze y awa ac y - ods awowa ob le at yk a awa os odar ze o zar z¹ dzan a ze ds or we - ods awy yc olog dag og - odyk an auc zan a 2. w c zê c i us t n e j k an dydat odp owi ada n a p yt an i a z zak r e s u n as t ê p uj ¹ c yc h t e m at ó w: - t e c h n olog i a - m as zyn ozn aws t wo - m at e r i a³ ozn aws t wo Z adan ia do e t ap u p r akt yczn e g o i p yt an ia do e t ap u t e or e t yczn e g o p r zyg ot owywan e s¹ n a p odst awie st an dar du wym ag añ u st alon e g o p r ze z Z wi¹ ze k R ze m ios³ a P olskie g o ( U st awa o r ze m io le z dn ia 2 2 m ar ca , t e kst je dn olit y: D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p ó n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz )

2 Zawód: radiesteta I. Etap teoretyczny (czê æ pisemna i ustna) egzaminu mistrzow sk iego ob ej muj e: Z ak res w iado m o c i i u m iej ê tn o c i w ³ a c iw y c h dl a k w al if ik ac j i w z aw o dz ie K a n d y d a t n a m i s t r z a p o w i n i e n u m i e æ : C z y t a æ z e z r o z u m i e n i e m i n f o r m a c j e p r z e d s t a w i o n e w f o r m i e o p i s u, i n s t r u k c j i, r y s u n k ó w, s z k i c ó w, w y k r e s ó w, d o k u m e n t a c j i t e c h n i c z n e j i t e c h n o l o g i c z n e j, w s z c z e g ó l n o c i : z n i a æ d z a j e e k e y z d i e e z y j n y c h o w a æ n a z w y i p o j ê c i a o b o w i ¹ z u j ¹ c e w d i e e z j i z n i a æ m e t o d y i t e c h n i k i w y k o n y w a n i a p c d i e e z y j n y c h z p o z n a w a æ f y z a b u e ñ g e o p a t y c z n y c h w t e n i e o t w a y m i w p o m i e c z e n i a c h o ¹ d z a æ d o k u m e n t a c j ê e k e y z y d i e e z y j n e j z p o z n a w a æ z m i a n y z a c h o d z ¹ c e w f a c h g e o p a t y c z n y c h z p o z n a w a æ i k l a f i k o w a æ p o z i o m k o d l i w o c i o d d z i a ³ y w a n i a f g e o p a t y c z n y c h n a m a t e ê o y w i o n ¹ i n i e o y w i o n ¹ z n i a æ e t a p y i z a k p o w a w a n i a z a b u e ñ g e o p a t y c z n y c h z n i a æ m e t o d y i e t a p y n e u t l i z a c j i t y c h z a b u e ñ z n i a æ k o y n e i n i e k o y n e p a m e t m i e j u j ê æ w o d y p i t n e j z n i a æ k o y n e i n i e k o y n e p a m e t m i e j i u j ê æ w o d y p e m y o w e j z n i a æ p c e z a c h o d z ¹ c e p o d c z a p o w a w a n i a w a w w o d o n o n y c h i n y c h u j ê æ w o d y z n i a æ i i n t e t o w a æ d a n e i i n f o a c j e p e d a w i o n e w p o a c i m a p, w y k w, m a p g e o d e z y j n y c h, p e k j ó w g e o l o g i c z n y c h z n i a æ p w i d ³ o w e w a o c i ( n o y ) d o t y c z ¹ c e w o d y z d a t n e j d o p i c i a, p e m y o w e j z n i a æ d z a j e u d n i i o d w i e ó w g ³ ê b i n o w y c h ro ró ro sp rt ra st 1.2. st so ra st 1.3. ro ró ra ra st ro st re rz re rt sz 1.5. sp rz sp rt ra st 1.6. ro st re 1.7. ro sy sz st re ri 1.8. ro ró re s st rz 1.9. ro ró ra rz ro ró rz st rz st ra ry sc ro ró rz st rz st ra ry sc rz s³ ro ró ro sy s st rst ró ro ró rp re rm rz st st re só rz ro ro ró ra rt rm rz s³ ro ró ro st rt 2. P r z e t w a r z a æ d a n e l i c z b o w e i o p e r a c y j n e, w s z c z e g ó l n o c i 2 d o b i e æ d z a j i z a k e k e y z y w z a l e n o c i d o p e p w a d z o n e g o z p o z n a n i a w ê p n e g o 2 w a z y w a æ m i e j a i f y z a b u e ñ g e o p a t y c z n y c h w t e n i e o t w a y m i p o m i e c z e n i a c h z a m k n i ê t y c h 2 z p o z n a w a æ p y c z y n y z a b u e ñ g e o p a t y c z n y c h w t e n i e o t w a y m i p o m i e c z e n i a c h z a m k n i ê t y c h 2 a c o w a æ a n u i n t e n w n o c i i k o d l i w o c i p m i e n i o w a n i a f z a b u e ñ n a p o d a w i e p e p w a d z o n e g o z p o z n a n i a 2 o k l a æ c z e g ó ³ o w o m i e j a z a b u e ñ g e o p a t y c z n y c h o d p o w i e d n i c h d o l o k a l i z a c j i u j ê æ w o d y 2 k o y a æ z i n k c j i, m a p g e o d e z y j n y c h, p l a n ó w, k i c ó w 2 z p o z n a w a æ m b o l i k ê i o z n a c z e n i a n y c h d z a j ó w m a p, k i c ó w, p l a n ó w, p e k j ó w, 2 u a l a æ k o l e j n o æ p o ê p o w a n i a p o d c z a z p o z n a w a n i a f z a b u e ñ g e o p a t y c z n y c h 2 d o b æ t e c h n i k ê i m e t o d ê p w a d z e n i a e k e y z y 2 u a l a æ k o l e j n o æ p o ê p o w a n i a p o d c z a w y k o n y w a n i a e k e y z y 2 u a l a æ m e t o d y i o b y n e u t l i z a c j i i z a b e z p i e c z e ñ p e d k o d l i w y m p m i e n i o w a n i e m g e o p a t y c z n y m n a p o d a w i e p e p w a d z o n e g o z p o z n a n i a 2 a c o w a æ k o t y z w i ¹ z a n e z w y k o n a w w e m u u g w z a k e d i e e z j i.1. ra ro re s sp rt rz ro ro st.2. sk sc st re rz re rt sz.3. ro rz rz re rt sz.4. sz st sy sz ro st re rz st rz ro ro.5. re sz sc rz.6. rz st st ru sz.7. ro sy ró ro sz rz ro.8. st st s ro st re rz.9. ra ro sp rt.10. st st s sp rt.11. st sp so ra rz sz ro st rz ro ro.12. sz sz st s³ re si ra st

3 3. B e z p i e c z n i e w y k o n y w a æ z a d a n i a z a w o d o w e z g o d n i e z p r z e p i s a m i b e z p i e c z e ñ s t w a i h i g i e n y p r a c y, o c h r o n y p r z e c i w p o a r o w e j o r a z o c h r o n y r o d o w i s k a, a w s z c z e g ó l n o c i : 3.1. st o so w a æ p rz e p i sy b e z p i e c z e ñ st w a i h i g i e n y p ra c y, o c h ro n y p rz e c i w p o a ro w e j o ra z o c h ro n y ro d o w i sk a o b o w i ¹ z u j ¹ c e w c z a si e p ro w a d z e n i a e k sp e rt y z ra d i e st e z y j n y c h 3.2. d o b i e ra æ ro d k i o c h ro n y o so b i st e j st o so w a n e w ra d i e st e z j i 3.3. w sk a z y w a æ z a g ro e n i a w y st ê p u j ¹ c e p o d c z a s ro z p o z n a w a n i a st re f z a b u rz e ñ g e o p a t y c z n y c h w t e re n i e o t w a rt y m i p o m i e sz c z e n i a c h z a m k n i ê t y c h 3.4. w sk a z y w a æ z a g ro e n i a w y st ê p u j ¹ c e w p rz y p a d k u n i e w ³ a c i w e g o d o b o ru sp rz ê t u ra d i e st e z y j n e g o 3.5. w sk a z y w a æ z a g ro e n i a w y st ê p u j ¹ c e p o d c z a s p ra c y n i e w ³ a c i w y m l u b w a d l i w y m sp rz ê t e m ra d i e st e z y j n y m w sk a z y w a æ sp o so b y z a p o b i e g a n i a n i e k o rz y st n y m w p ³ y w o m sz k o d l i w e g o p ro m i e n i o w a n i a st re f g e o p a t y c z n y c h n a ra d i e st e t ê Z ak res w iado m o c i i u m iej ê tn o c i z w i¹ z an y c h z z atru dn ien iem i dz ia³ al n o c i¹ g o sp o darc z ¹. K a n d y d a t n a m i s t r z a p o w i n i e n u m i e æ 1. C z y t a æ z e z r o z u m i e n i e m i n f o r m a c j e p r z e d s t a w i o n e w f o r m i e o p i s ó w, i n s t r u k c j i, t a b e l, w y k r e s ó w, a w s z c z e g ó l n o c i : 1.1. ro z ró n i a æ p o d st a w o w e p o j ê c i a i t e rm i n y z o b sz a ru f u n k c j o n o w a n i a g o sp o d a rk i o ra z p ra w a p ra c y, p ra w a p o d a t k o w e g o i p rz e p i só w re g u l u j ¹ c y c h p o d e j m o w a n i a i w y k o n y w a n i e d z i a ³ a l n o c i g o sp o d a rc z e j ; 1.2. ro z ró n i a æ d o k u m e n t y z w i ¹ z a n e z z a t ru d n i e n i e m o ra z p o d e j m o w a n i e m i w y k o n y w a n i e m d z i a ³ a l n o c i g o sp o d a rc z e j ; 1.3. i d e n t y f i k o w a æ i a n a l i z o w a æ i n f o rm a c j e d o t y c z ¹ c e w y m a g a ñ i u p ra w n i e ñ p ra c o w n i k a, p ra c o d a w c y, b e z ro b o t n e g o, k l i e n t a k o rz y st a æ z p u b l i k o w a n y c h w i a d o m o c i d o t y c z ¹ c y c h g o sp o d a rk i ry n k o w e j 2. P r z e t w a r z a æ d a n e l i c z b o w e i o p e r a c y j n e, a w s z c z e g ó l n o c i 2.1. a n a l i z o w a æ i n f o rm a c j e z w i ¹ z a n e z p o d n o sz e n i e m k w a l i f i k a c j i, p o sz u k i w a n i e m p ra c y i z a t ru d n i e n i e m o ra z p o d e j m o w a n i e m i w y k o n y w a n i e m d z i a ³ a l n o c i g o sp o d a rc z e j 2.2. sp o rz ¹ d z a æ d o k u m e n t y z w i ¹ z a n e z p o sz u k i w a n i e m p ra c y i z a t ru d n i e n i e m o ra z p o d e j m o w a n i e m i w y k o n y w a n i e m d z i a ³ a l n o c i g o sp o d a rc z e j 2.3. ro z ró n i a æ sk u t k i w y n i k a j ¹ c e z n a w i ¹ z a n i a i ro z w i ¹ z a n i a st o su n k u p ra c y W y p e ³ n i a æ d e k l a ra c j e p o d a t k o w e, d ru k i re j e st ra c y j n e i d ru k i Z U S P o dstaw y p sy c h o l o g ii i p edag o g ik i o raz m eto dy k a n au c z an ia K a n d y d a t n a m i s t r z a p o w i n i e n p o s i a d a æ w i a d o m o c i i r o z u m i e æ p r o c e s y a w s z c z e g ó l n o c i : 1. W y j a n i a æ i o c e n i a æ s y t u a c j e s t o s u j ¹ c s i ê d o o p i s u z a g a d n i e ñ i p r o b l e m ó w w o b s z a r z e : p c h o l o g i i o b o w o c i : z u m i e æ z w ó j p c h i c z n y c z ³ o w i e k a i c z y n n i k i n a n i e g o w p ³ y w a j ¹ c e o z c e c h y p c h i c z n e o b o w o c i i j e j ³ a d n i k i : c h a k t e i j e g o c e c h y, z d o l n o c i i u z d o l n i e n i a ; z a i n t e w a n i a i ³ o n n o c i ; t e m p e m e n t i j e g o d z a j e z n a æ p o d e j c i e p c h o l o g i c z n e d o u c z e n i a ê i p c e w p o z n a w c z y c h : p e t w a a n i e i n f o a c j i d z a j e p a m i ê c i ; c z y n n i k i i n d y w i d u a l n e w p ³ y w a j ¹ c e n a m o t y w a c j ê n a u c z a n i a ; c z y n n i k i z w i ¹ z a n e z o a n i z a c j ¹ n a u c z a n i a z n a æ o b y p o ê p o w a n i a i a g o w a n i a w t u a c j a c h t d n y c h : i f c j a ; sy so ro ro sy ra sy so sk - ra r - re so sk - ra ro sy si ro só - rz rz rm ro - - rg sp so st re sy ru - st re s ru st ra

4 - t y p y sy t u a c j i t ru d n y c h ; - re a k c j e n a sy t u a c j e t ru d n e p sy c h o l o g i i ro z w o j o w e j i w y c h o w a w c z e j : p o si a d a æ w i e d z ê n t. o k re só w ro z w o j o w y c h ; b ra æ p o d u w a g ê c z y n n i k i ro z w o j o w e p sy c h o l o g i i p ra c y : o k re l a æ w z a j e m n y w p ³ y w i o d d z i a ³ y w a n i e w u k ³ a d z i e c z ³ o w i e k p ra c a ; z n a æ e t a p y d o st o so w a n i a c z ³ o w i e k a d o p ra c y : - w p ro w a d z e n i e d o p ra c y ; - sz k o l e n i e z a w o d o w e i d o sk o n a l e n i e. 2. S t o s o w a æ s i ê d o z a s a d p e d a g o g i k i d y d a k t y k i i m e t o d y k i n a u c z a n i a : 2.1. o k re l a æ c e l e n a u c z a n i a w p ro c e si e p ra k t y c z n e j n a u k i z a w o d u ; 2.2. z n a æ k ry t e ri a d o b o ru m e t o d n a u c z a n i a ; 2.3. u m i e æ p o s³ u g i w a æ si ê p ro g ra m e m n a u c z a n i a ; 2.4. z n a æ z a sa d y n a u c z a n i a o ra z k o n t ro l i i o c e n y p ra c y u c z n i a ; 2.5. st o so w a æ o d p o w i e d n i e ro d k i d y d a k t y c z n e w p ro c e si e k sz t a ³ c e n i a ; 2.6. p l a n o w a æ n a u c z a n i e w g p o d st a w y p ro g ra m o w e j k sz t a ³ c e n i a w z a w o d z i e ; 2.7. st o so w a æ si ê d o st a n d a rd ó w w y m a g a ñ b ê d ¹ c y c h p o d st a w ¹ d o p rz e p ro w a d z a n i a e g z a m i n u p o t w i e rd z a j ¹ c e g o k w a l i f i k a c j e w z a w o d z i e ; 2.8. d o b i e ra æ o g n i w a i f o rm y o rg a n i z a c y j n e p ra c y d y d a k t y c z n o w y c h o w a w c z e j w k sz t a ³ c e n i u z a w o d o w y m ; 2.9. p ro w a d z i æ d o k u m e n t a c j ê p e d a g o g i c z n ¹ w z a k ³ a d z i e sz k o l ¹ c y m u c z n i ó w. I I. E t ap p r ak t y c z n y e g z am i n u o b e j m u j e p r ak t y c z n e u m i e j ê t n o c i z z ak r e s u k wal i f i k ac j i w z awo dz i e, u j ê t e w t e m at ac h : 1. W s k az an i e s t r e f z ab u r z e ñ g e o p at y c z n y c h w t e r e n i e o t war t y m i p o m i e s z c z e n i ac h z am k n i ê t y c h z g o dn i e z wy m ag an i am i. 2. W s k az an i e m i e j s c a u j ê c i a wo dy p i t n e j i u j ê æ wo dy p r z e m y s ³ o we j w r ó n o r o dn y m t e r e n i e o t war t y m, z g o dn i e z wy m ag an i am i. K a n d y d a t n a m i s t r z a p o w i n i e n u m i e æ : P l a n o w a æ c z y n n o c i z w i ¹ z a n e z w y k o n a n i e m z a d a n i a : o ¹ d z i æ p l a n d z i a ³ a n i a o ¹ d z i æ w y k a z n i e z b ê d n y c h p y ¹ d ó w, w c ó w, m a t e a ³ ó w, ê t u k o n t l n o p o m i a w e g o, n a ê d z i, d k ó w o c h n y o b i e j w y k o n a æ n i e z b ê d n e n k i, o b l i c z e n i a l u b k i c e p o m o c n i c z e sp rz 1.2. sp rz rz rz su ro ri sp rz ro ro rz ro ro so st 1.3. ry su sz. 2. O r g a n i z o w a æ s t a n o w i s k o p r a c y : 2.1. z g ro m a d z i æ i ro z m i e c i æ n a st a n o w i sk u p ra c y m a t e ri a ³ y, n a rz ê d z i a, a p a ra t u rê i sp rz ê t z g o d n i e z z a sa d a m i b e z p i e c z e ñ st w a i h i g i e n y p ra c y o ra z o c h ro n y p rz e c i w p o a ro w e j 2.2. sp ra w d z i æ st a n t e c h n i c z n y, p rz y rz ¹ d ó w, a p a ra t u ry i sp rz ê t u 2.3. d o b ra æ o d z i e ro b o c z ¹ i ro d k i o c h ro n y o so b i st e j. 3. W y k o n a æ z a d a n i e p r a k t y c z n e z z a c h o w a n i e m p r z e p i s ó w b e z p i e c z e ñ s t w a i h i g i e n y p r a c y, o c h r o n y p r z e c i w p o a r o w e j i o c h r o n y r o d o w i s k a i w y k a z a æ s i ê u m i e j ê t n o c i a m i w o k r e l o n y c h p r ó b a c h p r a c y : 3 W a z a n i e f z a b u e ñ g e o p a t y c z n y c h w t e n i e o t w a y m i p o m i e c z e n i a c h z a m k n i ê t y c h z g o d n i e z w y m a g a n i a m i 3 u a l i æ d z a j f o ê i z a k w y k o n a n i a u u g i z u w z g l ê d n i e n i e m g e i i k l i e n t a 3 z a b e z p i e c z y æ m i e j e p e p w a d z e n i a e k e y z y i p e p w a d z i æ z p o z n a n i e w ê p n e.1. sk st re rz re rt sz..1.1 st ro rm re s s³ su st.1.2 sc rz ro sp rt rz ro ro st.

5 m m m p o i n f o rm o w a æ k l i e n t a o f o rm i e i sp o so b i e p rz e p ro w a d z e n i a e k sp e rt y z y st o so w a æ z a sa d y b e z p i e c z e ñ st w a i h i g i e n y p ra c y o ra z o c h ro n y p rz e c i w p o a ro w e j p o d c z a s p rz e p ro w a d z e n i a z a d a n i a d o b ra æ sp rz ê t ra d i e st e z y j n y w ³ a c i w y d l a p ro w a d z o n e j e k sp e rt y z y p rz e p ro w a d z i æ ro z p o z n a n i e o g ó l n e st a n u g e o p a t y c z n e g o w sk a z a n e g o i e j sc a sp re c y z o w a æ sz c z e g ó ³ o w o l o k a l n e st re f y z a b u rz e ñ o k re l i æ e w e n t u a l n e p rz y c z y n y p o w st a w a n i a z a b u rz e ñ g e o p a t y c z n y c h o sz a c o w a æ st o p i e ñ sz k o d l i w o c i p ro m i e n i o w a n i a w sk a z a n y c h st re f z a b u rz e ñ g e o p a t y c z n y c h z g o d n i e z p rz y j ê t ¹ sk a l a o c e n y, sp o rz ¹ d z i æ sz k i c, p l a n m i e j sc a p rz e p ro w a d z a n e j e k sp e rt y z y w o d p o w i e d n i e j sk a l i, z w y m i a ro w a æ, n a n i e æ c h a ra k t e ry st y c z n e o b i e k t y, w y k re l i æ p rz e b i e g st re f z a b u rz e ñ g e o p a t y c z n y c h sf o rm u ³ o w a æ w n i o sk i p o p rz e p ro w a d z o n y m ro z p o z n a n i u sf o rm u ³ o w a æ z a l e c e n i a i p rz e p ro w a d z i æ d z i a ³ a n i a z a p o b i e g a j ¹ c e sz k o d l i w e m u w p ³ y w o w i p ro m i e n i o w a n i a st re f z a b u rz e ñ g e o p a t y c z n y c h k o n t ro l o w a æ n a b i e ¹ c o j a k o æ w y k o n a n e j u s³ u g i i u su w a æ n i e p ra w i d ³ o w o c i w y k o n a æ z a d a n i e w p rz e w i d z i a n y m c z a si e sf o rm u ³ o w a æ z a l e c e n i a d o p rz e p ro w a d z o n e j e k sp e rt y z y ra d i e st e z y j n e j u p o rz ¹ d k o w a æ m i e j sc e p rz e p ro w a d z a n i a e k sp e rt y z y 3 W a z a n i e m i e j a u j ê c i a w o d y p i t n e j i u j ê æ w o d y p e m y o w e j w n o d n y m t e n i e o t w a y m, z g o d n i e z w y m a g a n i a m i 3 u a l i æ d z a j f o ê i z a k w y k o n a n i a u u g i z u w z g l ê d n i e n i e m g e i i k l i e n t a 3 z a b e z p i e c z y æ m i e j e p e p w a d z e n i a e k e y z y i p e p w a d z i æ z p o z n a n i e 3 w ê p n e 3 p o i n f o o w a æ k l i e n t a o f o i e i o b i e p e p w a d z e n i a e k e y z y 3 o w a æ z a d y b e z p i e c z e ñ w a i h i g i e n y p c y o z o c h n y p e c i w p o a w e j p o d c z a p e p w a d z e n i a z a d a n i a 3 d o b æ ê t d i e e z y j n y w ³ a c i w y d l a p w a d z o n e j e k e y z y 3 p e p w a d z i æ z p o z n a n i e o g ó l n e a n u g e o p a t y c z n e g o w a z a n e g o i e j a 3 c y z o w a æ c z e g ó ³ o w o l o k a l i z a c j ê m i e j a u j ê c i a w o d y w z a l e n o c i o d d z a j u b a d a n e g o t e n u 3 d o k o n a æ o c e n y l o k a l i z a c j i u j ê c i a w o d y i o u ³ o w a æ z a l e c e n i a d l a u d n i a y 3 o k l i æ e w e n t u a l n e p y c z y n y u t d n i e ñ w p w a d z e n i u o d w i e u l u b b u d o w i e u d n i, w t y m o d w i e u g ³ ê b i n o w e g o 3 o a c o w a æ g ³ ê b o k o æ o d w i e u l u b u d n i, i l o c i w a w w o d o n o n y c h, i ¹ o æ g ³ ó w n e j w a w y w o d o n o n e j, w y d a j n o æ i j a k o æ w o d y 3 o ¹ d z i æ k i c, p l a n m i e j a p e p w a d z a n e j e k e y z y w o d p o w i e d n i e j a l i, z w y m i a w a æ, n a n i e æ c h a k t e y c z n e o b i e k t y, w y k l i æ p e b i e g f y z a b u e n i a g e o p a t y c z n e g o, m i e j e l o k a l i z a c j i o d w i e u l u b b u d o w y u d n i, w t y m u d n i g ³ ê b i n o w e j 3 o u ³ o w a æ w n i o i p o p e p w a d z e n i u e k e y z y 3 o u ³ o w a æ z a l e c e n i a i p e p w a d z i æ d z i a ³ a n i a z a p o b i e g a j ¹ c e e w e n t u a l n y m p o m y ³ k o m w o z n a c z e n i u m i e j a o d w i e u l u b u d n i 3 k o n t l o w a æ n a b i e ¹ c o j a k o æ w y k o n a n e j u u g i i u w a æ n i e p w i d ³ o w o c i 3 w y k o n a æ z a d a n i e w p e w i d z i a n y m c z a e 3 o u ³ o w a æ z a l e c e n i a d o p e p w a d z e n i a o d w i e u l u b b u d o w y u d n i w t y m o d w i e u g ³ ê b i n o w e g o 3 u p o ¹ d k o w a æ m i e j e p e p w a d z a n i a e k e y z y.2. sk sc rz s³ ró ro re rt..2.1 st ro rm re s s³ su st.2.2 sc rz ro sp rt rz ro ro.2.3 st..2.4 rm rm sp so rz ro sp rt.2.5 st so sa st ra ra ro rz ro s rz ro.2.6 ra sp rz ra st ro sp rt.2.7 rz ro ro st sk sc.2.8 sp re sz sc ro re.2.9 sf rm st rz.2.10 re rz ru ro rt st rt.2.11 sz rt st rst sz rst.2.12 sp rz sz sc rz ro sp rt sk ro ra ry st re rz st re rz sc rt st st.2.13 sf rm sk rz ro sp rt.2.14 sf rm rz ro sc rt st.2.15 ro s³ su ra.2.16 rz si.2.17 sf rm rz ro rt st rt.2.18 rz sc rz ro sp rt 4. P r e z e n t o w a æ e f e k t y w y k o n a n e g o z a d a n i a : 4.1. u z a sa d n i æ sp o só b w y k o n a n i a z a d a n i a 4.2. o c e n i æ j a k o æ w y k o n a n e g o z a d a n i a

6 N i e z b ê dn e wy p o s a e n i e s t an o wi s k e g z am i n ac y j n y c h do wy k o n an i a z adañ p r ak t y c z n y c h o k r e l o n y c h t e m at am i : 1. W s k az an i e s t r e f z ab u r z e ñ g e o p at y c z n y c h w t e r e n i e o t war t y m i p o m i e s z c z e n i ac h z am k n i ê t y c h z g o dn i e z wy m ag an i am i. W y k o n a n i e z a d a n i a p o w i n n o b y æ p e p w a d z o n e w t e n i e o t w a y m o p o w i e c h n i o k 0, 5 0 h a, n i e z a d e w i o n y m, b e z n a d m i e e j i l o c i g a p i ó w i o b p o n n y c h g d z i e i n i e j e o b o d a p o a n i a ê p a, o g d y d z i a ³ k o w e, t e n y k a c y j n e ) W c e l a c h w e f i k a c j i p w a d z o n y c h e k e y z, w a z a n e j e p o a d a n i e m a p e k g e o d e z y j n y c h i g e o l o g i c z n y c h d a n e g o t e n u T a m a m e t c z n a 2 5 m, k o m p a k i c o w n i k o m i e c z e n i e d o p e p w a d z e n i a l o k a l i z a c j i f z a b u e ñ g e o p a t y c z n y c h o p o w i e c h n i o k 5 0 m, : u m y w a l k a z d o ê p e m d o b i e ¹ c e j c i e p ³ e j i z i m n e j w o d y P o d a w o w y ê t d i e e z y j n y : z e a w w a h a d e ³ p y c h, z e a w w a h a d e ³ e c j a l i y c z n y c h, z e a w d e k j e d n o m i e n n y c h, d e k d w u m i e n n y c h, z o n a t o w S t ó ³, k e a, p o d a w o w e p y b o k l a i e : o ³ ó w e k, l i n i j k a, e k i e a, k ¹ t o m i e, p a p i e m i l i m e t w y d k i o c h n y i n d y w i d u a l n e j A p t e c z k a rz ro re rt rz. - 1, rz rn só st ro st sw ru sz si.( rk ro re re re ry ro sp rt sk st si re. ry s, sz.p sz rz ro st re rz rz. 2 st. st sp rz ra st st ro st st sp st st ró ra ró ra re ró. rz s³ st rz ry re rsk rk rz r ro. ro ro.. 2. W s k az an i e m i e j s c a u j ê c i a wo dy p i t n e j l u b u j ê æ wo dy p r z e m y s ³ o we j w r ó n o r o dn y m t e r e n i e o t war t y m z g o dn i e z wy m ag an i am i. W y k o n a n i e z a d a n i a p o w i n n o b y æ p e p w a d z o n e w t e n i e o t w a y m o p o w i e c h n i o k 2 h a, n i e z a d e w i o n y m i z a d e w i o n y m, n i z i n n y m i g ó y y m ; z o b i e k t a m i p e m y o w y m i i k o m u n a l n y m i, o m o l i w i e d u y m o p n i u z n i c o w a n i a Z a d a n i e p o w i n n o b y æ w y k o n y w a n e b e z n a d m i e e j i l o c i g a p i ó w i o b p o n n y c h z z a p e w n i e n i e m o b o d y p o a n i a ê p a, t e n y w o k ó ³ o b i e k t ó w p e m y o w y c h, t e n y k a c y j n e, o g d y d z i a ³ k o w e ) W c e l a c h w e f i k a c j i p w a d z o n y c h e k e y z, w a z a n e j e p o a d a n i e m a p e k g e o d e z y j n y c h i g e o l o g i c z n y c h d a n e g o t e n u T a m a m e t c z n a 2 5 m, k o m p a k i c o w n i k o m i e c z e n i e d o g f i c z n e g o o p c o w a n i a p e p w a d z o n e j e k e y z y, : u m y w a l k a z d o ê p e m d o b i e ¹ c e j c i e p ³ e j i z i m n e j w o d y P o d a w o w y ê t d i e e z y j n y : z e a w w a h a d e ³ p y c h, z e a w w a h a d e ³ e c j a l i y c z n y c h, z e a w d e k j e d n o m i e n n y c h, d e k d w u m i e n n y c h, z o n a t o w S t ó ³, k e a, p o d a w o w e p y b o k l a i e : o ³ ó w e k, l i n i j k a, e k i e a, k ¹ t o m i e, p a p i e m i l i m e t w y d k i o c h n y i n d y w i d u a l n e j A p t e c z k a rz ro re rt rz rz rz rz st rz s³ st ró. rn só st ro sw ru sz si.( rk re rz s³ re re re ro ry ro sp rt sk st si re. ry s, sz.p sz ra ra rz ro sp rt st. st sp rz ra st st ro st st sp st st ró ra ró ra re ró. rz s³ st rz ry re rsk rk rz r ro. ro ro..

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó 3 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu W U L K A N I Z A T O R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś 8 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu C I E Ś L A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

6 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R Y M A R Z Kod z klasyfikacji zawod¾w i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawod¾w

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Zawód: kaletnik I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z o m o ś c u m ę ś c c c h d j z d z K a n d y d a t n a m t r z a p n

Zawód: kaletnik I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z o m o ś c u m ę ś c c c h d j z d z K a n d y d a t n a m t r z a p n 6 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K A L E T N I K Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

In yni e r w s p a r c i a s p r z e d a y (SE Sy s t e m s En g i n e e r ) Micha³ K r au t S e n io r S y s t e m s E n g in e e r (m k r au t @ cis co. co m ) 2 0 0 6 C i s c o S y s t e m s, I n c.

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D D R Ó G W O JEW Ó D Z KI CH W KRA KO W I E

Z A R Z Ą D D R Ó G W O JEW Ó D Z KI CH W KRA KO W I E D U - 4 Z A R Z Ą D D R Ó G W O JEW Ó D Z KI CH W KRA KO W I E W Y D Z IA Ł IN Ż Y N I ER II R U CH U I.T y t u ł p ro ce d u ry Z A T W I ER D Z A N I E P R O JEK T Ó W T Y M CZ A SO W EJ O R G A N I

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter-el ek tronik I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k res wia d omoś c i i u miej ę tnoś c i wł a ś c iwy c

Zawód: monter-el ek tronik I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k res wia d omoś c i i u miej ę tnoś c i wł a ś c iwy c 2 8 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M O N T E R - E L E K T R O N I K Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

GEOLOGIA INŻYNIERSKA - PROGRAM WYKŁADU

GEOLOGIA INŻYNIERSKA - PROGRAM WYKŁADU GEOLOGIA INŻYNIERSKA - PROGRAM WYKŁADU. Wstęp. Podstawowe definicje i pojęcia. Klasyfikacja gruntów według norm polskich. 2. Podstawowe właściwości fizyczne gruntów. Podstawowe i pochodne wskaźniki identyfikacyjne.

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE K l uc z uda ro w y 6 1 0 N m 1 /2 3 68 2, 6 k od: MA 2 4 6 0 Z est a w - k l uc z uda ro w y 36 0 N m 1 /2 260 16 4, 3 K l uc z uda ro w y 1 2 8 0 N m 1 /2 k o mpo zyt K l uc z uda ro w y 1 350 N m 1/2

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Zawód: fryzjer Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k a d o m o ś c i i u m i t n o ś c i a ś c i h d l a k l i k a c d res

Zawód: fryzjer Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k a d o m o ś c i i u m i t n o ś c i a ś c i h d l a k l i k a c d res 9 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F R Y Z J E R Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Rada chorągwi Komisja Rewizyjna Sąd Harcerski

Rada chorągwi Komisja Rewizyjna Sąd Harcerski C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d n i a 2 0 1 4 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X W Y Z N A C Z A N I E O D K S Z T A C E T O W A R Z Y S Z Ą C Y C H H A R T O W A N I U P O W I E R Z C H N I O W Y M W I E

Bardziej szczegółowo

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax.

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax. Wersja archiwalna O g ło sze n ie o r o zp o czę ciu p o st ę p o w a n ia w t r yb ie p r ze t a r g u n ie o g r a n iczo n e g o n a za d a n ie p n. : " D o w ó z u czn ió w d o G imn a zju m n r 1

Bardziej szczegółowo