Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln ict wa zawodowe g o E g z a m i n p r z e p r o w a d z a n y j e s t w d w ó c h e t a p a c h : e t ap p r ak t yc zn y: p ole g a n a s am odzi e ln ym wyk on an i u p r ze z k an dydat a zadañ e g zam i n ac yj n yc h s p r awdzaj ¹ c yc h um i e j ê t n o c i p r ak t yc zn e e t ap t e or e t yc zn y: odb ywa s i ê w dwó c h c zê c i ac h ; p i s e m n e j i us t n e j 1. c c i p i s e m n e j k e e n p i r e s t e m ó r h k æ e n t j c i g p c j r e k b e i e c ñ s t i h i g i e n p r h r p r c i j p t h r r s k p t p r p i s p r p r p t p r m p r g p c g i i p r i ê b i s t m p t p s h i i i p e i k i m e t i w zê an dydat udzi la odp owi dzi a yt an a z zak u at w: - ac un owo zawodowa - dok um ac a dzi a³ aln o os odar ze - ys un zawodowy - zas ady zp ze wa y ac y or az oc on y ze wp o ar owe - ods awowe zas ady oc on y odowi a - ods awowe ze y awa ac y - ods awowa ob le at yk a awa os odar ze o zar z¹ dzan a ze ds or we - ods awy yc olog dag og - odyk an auc zan a 2. w c zê c i us t n e j k an dydat odp owi ada n a p yt an i a z zak r e s u n as t ê p uj ¹ c yc h t e m at ó w: - t e c h n olog i a - m as zyn ozn aws t wo - m at e r i a³ ozn aws t wo Z adan ia do e t ap u p r akt yczn e g o i p yt an ia do e t ap u t e or e t yczn e g o p r zyg ot owywan e s¹ n a p odst awie st an dar du wym ag añ u st alon e g o p r ze z Z wi¹ ze k R ze m ios³ a P olskie g o ( U st awa o r ze m io le z dn ia 2 2 m ar ca , t e kst je dn olit y: D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p ó n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz )

2 Zawód: radiesteta I. Etap teoretyczny (czê æ pisemna i ustna) egzaminu mistrzow sk iego ob ej muj e: Z ak res w iado m o c i i u m iej ê tn o c i w ³ a c iw y c h dl a k w al if ik ac j i w z aw o dz ie K a n d y d a t n a m i s t r z a p o w i n i e n u m i e æ : C z y t a æ z e z r o z u m i e n i e m i n f o r m a c j e p r z e d s t a w i o n e w f o r m i e o p i s u, i n s t r u k c j i, r y s u n k ó w, s z k i c ó w, w y k r e s ó w, d o k u m e n t a c j i t e c h n i c z n e j i t e c h n o l o g i c z n e j, w s z c z e g ó l n o c i : z n i a æ d z a j e e k e y z d i e e z y j n y c h o w a æ n a z w y i p o j ê c i a o b o w i ¹ z u j ¹ c e w d i e e z j i z n i a æ m e t o d y i t e c h n i k i w y k o n y w a n i a p c d i e e z y j n y c h z p o z n a w a æ f y z a b u e ñ g e o p a t y c z n y c h w t e n i e o t w a y m i w p o m i e c z e n i a c h o ¹ d z a æ d o k u m e n t a c j ê e k e y z y d i e e z y j n e j z p o z n a w a æ z m i a n y z a c h o d z ¹ c e w f a c h g e o p a t y c z n y c h z p o z n a w a æ i k l a f i k o w a æ p o z i o m k o d l i w o c i o d d z i a ³ y w a n i a f g e o p a t y c z n y c h n a m a t e ê o y w i o n ¹ i n i e o y w i o n ¹ z n i a æ e t a p y i z a k p o w a w a n i a z a b u e ñ g e o p a t y c z n y c h z n i a æ m e t o d y i e t a p y n e u t l i z a c j i t y c h z a b u e ñ z n i a æ k o y n e i n i e k o y n e p a m e t m i e j u j ê æ w o d y p i t n e j z n i a æ k o y n e i n i e k o y n e p a m e t m i e j i u j ê æ w o d y p e m y o w e j z n i a æ p c e z a c h o d z ¹ c e p o d c z a p o w a w a n i a w a w w o d o n o n y c h i n y c h u j ê æ w o d y z n i a æ i i n t e t o w a æ d a n e i i n f o a c j e p e d a w i o n e w p o a c i m a p, w y k w, m a p g e o d e z y j n y c h, p e k j ó w g e o l o g i c z n y c h z n i a æ p w i d ³ o w e w a o c i ( n o y ) d o t y c z ¹ c e w o d y z d a t n e j d o p i c i a, p e m y o w e j z n i a æ d z a j e u d n i i o d w i e ó w g ³ ê b i n o w y c h ro ró ro sp rt ra st 1.2. st so ra st 1.3. ro ró ra ra st ro st re rz re rt sz 1.5. sp rz sp rt ra st 1.6. ro st re 1.7. ro sy sz st re ri 1.8. ro ró re s st rz 1.9. ro ró ra rz ro ró rz st rz st ra ry sc ro ró rz st rz st ra ry sc rz s³ ro ró ro sy s st rst ró ro ró rp re rm rz st st re só rz ro ro ró ra rt rm rz s³ ro ró ro st rt 2. P r z e t w a r z a æ d a n e l i c z b o w e i o p e r a c y j n e, w s z c z e g ó l n o c i 2 d o b i e æ d z a j i z a k e k e y z y w z a l e n o c i d o p e p w a d z o n e g o z p o z n a n i a w ê p n e g o 2 w a z y w a æ m i e j a i f y z a b u e ñ g e o p a t y c z n y c h w t e n i e o t w a y m i p o m i e c z e n i a c h z a m k n i ê t y c h 2 z p o z n a w a æ p y c z y n y z a b u e ñ g e o p a t y c z n y c h w t e n i e o t w a y m i p o m i e c z e n i a c h z a m k n i ê t y c h 2 a c o w a æ a n u i n t e n w n o c i i k o d l i w o c i p m i e n i o w a n i a f z a b u e ñ n a p o d a w i e p e p w a d z o n e g o z p o z n a n i a 2 o k l a æ c z e g ó ³ o w o m i e j a z a b u e ñ g e o p a t y c z n y c h o d p o w i e d n i c h d o l o k a l i z a c j i u j ê æ w o d y 2 k o y a æ z i n k c j i, m a p g e o d e z y j n y c h, p l a n ó w, k i c ó w 2 z p o z n a w a æ m b o l i k ê i o z n a c z e n i a n y c h d z a j ó w m a p, k i c ó w, p l a n ó w, p e k j ó w, 2 u a l a æ k o l e j n o æ p o ê p o w a n i a p o d c z a z p o z n a w a n i a f z a b u e ñ g e o p a t y c z n y c h 2 d o b æ t e c h n i k ê i m e t o d ê p w a d z e n i a e k e y z y 2 u a l a æ k o l e j n o æ p o ê p o w a n i a p o d c z a w y k o n y w a n i a e k e y z y 2 u a l a æ m e t o d y i o b y n e u t l i z a c j i i z a b e z p i e c z e ñ p e d k o d l i w y m p m i e n i o w a n i e m g e o p a t y c z n y m n a p o d a w i e p e p w a d z o n e g o z p o z n a n i a 2 a c o w a æ k o t y z w i ¹ z a n e z w y k o n a w w e m u u g w z a k e d i e e z j i.1. ra ro re s sp rt rz ro ro st.2. sk sc st re rz re rt sz.3. ro rz rz re rt sz.4. sz st sy sz ro st re rz st rz ro ro.5. re sz sc rz.6. rz st st ru sz.7. ro sy ró ro sz rz ro.8. st st s ro st re rz.9. ra ro sp rt.10. st st s sp rt.11. st sp so ra rz sz ro st rz ro ro.12. sz sz st s³ re si ra st

3 3. B e z p i e c z n i e w y k o n y w a æ z a d a n i a z a w o d o w e z g o d n i e z p r z e p i s a m i b e z p i e c z e ñ s t w a i h i g i e n y p r a c y, o c h r o n y p r z e c i w p o a r o w e j o r a z o c h r o n y r o d o w i s k a, a w s z c z e g ó l n o c i : 3.1. st o so w a æ p rz e p i sy b e z p i e c z e ñ st w a i h i g i e n y p ra c y, o c h ro n y p rz e c i w p o a ro w e j o ra z o c h ro n y ro d o w i sk a o b o w i ¹ z u j ¹ c e w c z a si e p ro w a d z e n i a e k sp e rt y z ra d i e st e z y j n y c h 3.2. d o b i e ra æ ro d k i o c h ro n y o so b i st e j st o so w a n e w ra d i e st e z j i 3.3. w sk a z y w a æ z a g ro e n i a w y st ê p u j ¹ c e p o d c z a s ro z p o z n a w a n i a st re f z a b u rz e ñ g e o p a t y c z n y c h w t e re n i e o t w a rt y m i p o m i e sz c z e n i a c h z a m k n i ê t y c h 3.4. w sk a z y w a æ z a g ro e n i a w y st ê p u j ¹ c e w p rz y p a d k u n i e w ³ a c i w e g o d o b o ru sp rz ê t u ra d i e st e z y j n e g o 3.5. w sk a z y w a æ z a g ro e n i a w y st ê p u j ¹ c e p o d c z a s p ra c y n i e w ³ a c i w y m l u b w a d l i w y m sp rz ê t e m ra d i e st e z y j n y m w sk a z y w a æ sp o so b y z a p o b i e g a n i a n i e k o rz y st n y m w p ³ y w o m sz k o d l i w e g o p ro m i e n i o w a n i a st re f g e o p a t y c z n y c h n a ra d i e st e t ê Z ak res w iado m o c i i u m iej ê tn o c i z w i¹ z an y c h z z atru dn ien iem i dz ia³ al n o c i¹ g o sp o darc z ¹. K a n d y d a t n a m i s t r z a p o w i n i e n u m i e æ 1. C z y t a æ z e z r o z u m i e n i e m i n f o r m a c j e p r z e d s t a w i o n e w f o r m i e o p i s ó w, i n s t r u k c j i, t a b e l, w y k r e s ó w, a w s z c z e g ó l n o c i : 1.1. ro z ró n i a æ p o d st a w o w e p o j ê c i a i t e rm i n y z o b sz a ru f u n k c j o n o w a n i a g o sp o d a rk i o ra z p ra w a p ra c y, p ra w a p o d a t k o w e g o i p rz e p i só w re g u l u j ¹ c y c h p o d e j m o w a n i a i w y k o n y w a n i e d z i a ³ a l n o c i g o sp o d a rc z e j ; 1.2. ro z ró n i a æ d o k u m e n t y z w i ¹ z a n e z z a t ru d n i e n i e m o ra z p o d e j m o w a n i e m i w y k o n y w a n i e m d z i a ³ a l n o c i g o sp o d a rc z e j ; 1.3. i d e n t y f i k o w a æ i a n a l i z o w a æ i n f o rm a c j e d o t y c z ¹ c e w y m a g a ñ i u p ra w n i e ñ p ra c o w n i k a, p ra c o d a w c y, b e z ro b o t n e g o, k l i e n t a k o rz y st a æ z p u b l i k o w a n y c h w i a d o m o c i d o t y c z ¹ c y c h g o sp o d a rk i ry n k o w e j 2. P r z e t w a r z a æ d a n e l i c z b o w e i o p e r a c y j n e, a w s z c z e g ó l n o c i 2.1. a n a l i z o w a æ i n f o rm a c j e z w i ¹ z a n e z p o d n o sz e n i e m k w a l i f i k a c j i, p o sz u k i w a n i e m p ra c y i z a t ru d n i e n i e m o ra z p o d e j m o w a n i e m i w y k o n y w a n i e m d z i a ³ a l n o c i g o sp o d a rc z e j 2.2. sp o rz ¹ d z a æ d o k u m e n t y z w i ¹ z a n e z p o sz u k i w a n i e m p ra c y i z a t ru d n i e n i e m o ra z p o d e j m o w a n i e m i w y k o n y w a n i e m d z i a ³ a l n o c i g o sp o d a rc z e j 2.3. ro z ró n i a æ sk u t k i w y n i k a j ¹ c e z n a w i ¹ z a n i a i ro z w i ¹ z a n i a st o su n k u p ra c y W y p e ³ n i a æ d e k l a ra c j e p o d a t k o w e, d ru k i re j e st ra c y j n e i d ru k i Z U S P o dstaw y p sy c h o l o g ii i p edag o g ik i o raz m eto dy k a n au c z an ia K a n d y d a t n a m i s t r z a p o w i n i e n p o s i a d a æ w i a d o m o c i i r o z u m i e æ p r o c e s y a w s z c z e g ó l n o c i : 1. W y j a n i a æ i o c e n i a æ s y t u a c j e s t o s u j ¹ c s i ê d o o p i s u z a g a d n i e ñ i p r o b l e m ó w w o b s z a r z e : p c h o l o g i i o b o w o c i : z u m i e æ z w ó j p c h i c z n y c z ³ o w i e k a i c z y n n i k i n a n i e g o w p ³ y w a j ¹ c e o z c e c h y p c h i c z n e o b o w o c i i j e j ³ a d n i k i : c h a k t e i j e g o c e c h y, z d o l n o c i i u z d o l n i e n i a ; z a i n t e w a n i a i ³ o n n o c i ; t e m p e m e n t i j e g o d z a j e z n a æ p o d e j c i e p c h o l o g i c z n e d o u c z e n i a ê i p c e w p o z n a w c z y c h : p e t w a a n i e i n f o a c j i d z a j e p a m i ê c i ; c z y n n i k i i n d y w i d u a l n e w p ³ y w a j ¹ c e n a m o t y w a c j ê n a u c z a n i a ; c z y n n i k i z w i ¹ z a n e z o a n i z a c j ¹ n a u c z a n i a z n a æ o b y p o ê p o w a n i a i a g o w a n i a w t u a c j a c h t d n y c h : i f c j a ; sy so ro ro sy ra sy so sk - ra r - re so sk - ra ro sy si ro só - rz rz rm ro - - rg sp so st re sy ru - st re s ru st ra

4 - t y p y sy t u a c j i t ru d n y c h ; - re a k c j e n a sy t u a c j e t ru d n e p sy c h o l o g i i ro z w o j o w e j i w y c h o w a w c z e j : p o si a d a æ w i e d z ê n t. o k re só w ro z w o j o w y c h ; b ra æ p o d u w a g ê c z y n n i k i ro z w o j o w e p sy c h o l o g i i p ra c y : o k re l a æ w z a j e m n y w p ³ y w i o d d z i a ³ y w a n i e w u k ³ a d z i e c z ³ o w i e k p ra c a ; z n a æ e t a p y d o st o so w a n i a c z ³ o w i e k a d o p ra c y : - w p ro w a d z e n i e d o p ra c y ; - sz k o l e n i e z a w o d o w e i d o sk o n a l e n i e. 2. S t o s o w a æ s i ê d o z a s a d p e d a g o g i k i d y d a k t y k i i m e t o d y k i n a u c z a n i a : 2.1. o k re l a æ c e l e n a u c z a n i a w p ro c e si e p ra k t y c z n e j n a u k i z a w o d u ; 2.2. z n a æ k ry t e ri a d o b o ru m e t o d n a u c z a n i a ; 2.3. u m i e æ p o s³ u g i w a æ si ê p ro g ra m e m n a u c z a n i a ; 2.4. z n a æ z a sa d y n a u c z a n i a o ra z k o n t ro l i i o c e n y p ra c y u c z n i a ; 2.5. st o so w a æ o d p o w i e d n i e ro d k i d y d a k t y c z n e w p ro c e si e k sz t a ³ c e n i a ; 2.6. p l a n o w a æ n a u c z a n i e w g p o d st a w y p ro g ra m o w e j k sz t a ³ c e n i a w z a w o d z i e ; 2.7. st o so w a æ si ê d o st a n d a rd ó w w y m a g a ñ b ê d ¹ c y c h p o d st a w ¹ d o p rz e p ro w a d z a n i a e g z a m i n u p o t w i e rd z a j ¹ c e g o k w a l i f i k a c j e w z a w o d z i e ; 2.8. d o b i e ra æ o g n i w a i f o rm y o rg a n i z a c y j n e p ra c y d y d a k t y c z n o w y c h o w a w c z e j w k sz t a ³ c e n i u z a w o d o w y m ; 2.9. p ro w a d z i æ d o k u m e n t a c j ê p e d a g o g i c z n ¹ w z a k ³ a d z i e sz k o l ¹ c y m u c z n i ó w. I I. E t ap p r ak t y c z n y e g z am i n u o b e j m u j e p r ak t y c z n e u m i e j ê t n o c i z z ak r e s u k wal i f i k ac j i w z awo dz i e, u j ê t e w t e m at ac h : 1. W s k az an i e s t r e f z ab u r z e ñ g e o p at y c z n y c h w t e r e n i e o t war t y m i p o m i e s z c z e n i ac h z am k n i ê t y c h z g o dn i e z wy m ag an i am i. 2. W s k az an i e m i e j s c a u j ê c i a wo dy p i t n e j i u j ê æ wo dy p r z e m y s ³ o we j w r ó n o r o dn y m t e r e n i e o t war t y m, z g o dn i e z wy m ag an i am i. K a n d y d a t n a m i s t r z a p o w i n i e n u m i e æ : P l a n o w a æ c z y n n o c i z w i ¹ z a n e z w y k o n a n i e m z a d a n i a : o ¹ d z i æ p l a n d z i a ³ a n i a o ¹ d z i æ w y k a z n i e z b ê d n y c h p y ¹ d ó w, w c ó w, m a t e a ³ ó w, ê t u k o n t l n o p o m i a w e g o, n a ê d z i, d k ó w o c h n y o b i e j w y k o n a æ n i e z b ê d n e n k i, o b l i c z e n i a l u b k i c e p o m o c n i c z e sp rz 1.2. sp rz rz rz su ro ri sp rz ro ro rz ro ro so st 1.3. ry su sz. 2. O r g a n i z o w a æ s t a n o w i s k o p r a c y : 2.1. z g ro m a d z i æ i ro z m i e c i æ n a st a n o w i sk u p ra c y m a t e ri a ³ y, n a rz ê d z i a, a p a ra t u rê i sp rz ê t z g o d n i e z z a sa d a m i b e z p i e c z e ñ st w a i h i g i e n y p ra c y o ra z o c h ro n y p rz e c i w p o a ro w e j 2.2. sp ra w d z i æ st a n t e c h n i c z n y, p rz y rz ¹ d ó w, a p a ra t u ry i sp rz ê t u 2.3. d o b ra æ o d z i e ro b o c z ¹ i ro d k i o c h ro n y o so b i st e j. 3. W y k o n a æ z a d a n i e p r a k t y c z n e z z a c h o w a n i e m p r z e p i s ó w b e z p i e c z e ñ s t w a i h i g i e n y p r a c y, o c h r o n y p r z e c i w p o a r o w e j i o c h r o n y r o d o w i s k a i w y k a z a æ s i ê u m i e j ê t n o c i a m i w o k r e l o n y c h p r ó b a c h p r a c y : 3 W a z a n i e f z a b u e ñ g e o p a t y c z n y c h w t e n i e o t w a y m i p o m i e c z e n i a c h z a m k n i ê t y c h z g o d n i e z w y m a g a n i a m i 3 u a l i æ d z a j f o ê i z a k w y k o n a n i a u u g i z u w z g l ê d n i e n i e m g e i i k l i e n t a 3 z a b e z p i e c z y æ m i e j e p e p w a d z e n i a e k e y z y i p e p w a d z i æ z p o z n a n i e w ê p n e.1. sk st re rz re rt sz..1.1 st ro rm re s s³ su st.1.2 sc rz ro sp rt rz ro ro st.

5 m m m p o i n f o rm o w a æ k l i e n t a o f o rm i e i sp o so b i e p rz e p ro w a d z e n i a e k sp e rt y z y st o so w a æ z a sa d y b e z p i e c z e ñ st w a i h i g i e n y p ra c y o ra z o c h ro n y p rz e c i w p o a ro w e j p o d c z a s p rz e p ro w a d z e n i a z a d a n i a d o b ra æ sp rz ê t ra d i e st e z y j n y w ³ a c i w y d l a p ro w a d z o n e j e k sp e rt y z y p rz e p ro w a d z i æ ro z p o z n a n i e o g ó l n e st a n u g e o p a t y c z n e g o w sk a z a n e g o i e j sc a sp re c y z o w a æ sz c z e g ó ³ o w o l o k a l n e st re f y z a b u rz e ñ o k re l i æ e w e n t u a l n e p rz y c z y n y p o w st a w a n i a z a b u rz e ñ g e o p a t y c z n y c h o sz a c o w a æ st o p i e ñ sz k o d l i w o c i p ro m i e n i o w a n i a w sk a z a n y c h st re f z a b u rz e ñ g e o p a t y c z n y c h z g o d n i e z p rz y j ê t ¹ sk a l a o c e n y, sp o rz ¹ d z i æ sz k i c, p l a n m i e j sc a p rz e p ro w a d z a n e j e k sp e rt y z y w o d p o w i e d n i e j sk a l i, z w y m i a ro w a æ, n a n i e æ c h a ra k t e ry st y c z n e o b i e k t y, w y k re l i æ p rz e b i e g st re f z a b u rz e ñ g e o p a t y c z n y c h sf o rm u ³ o w a æ w n i o sk i p o p rz e p ro w a d z o n y m ro z p o z n a n i u sf o rm u ³ o w a æ z a l e c e n i a i p rz e p ro w a d z i æ d z i a ³ a n i a z a p o b i e g a j ¹ c e sz k o d l i w e m u w p ³ y w o w i p ro m i e n i o w a n i a st re f z a b u rz e ñ g e o p a t y c z n y c h k o n t ro l o w a æ n a b i e ¹ c o j a k o æ w y k o n a n e j u s³ u g i i u su w a æ n i e p ra w i d ³ o w o c i w y k o n a æ z a d a n i e w p rz e w i d z i a n y m c z a si e sf o rm u ³ o w a æ z a l e c e n i a d o p rz e p ro w a d z o n e j e k sp e rt y z y ra d i e st e z y j n e j u p o rz ¹ d k o w a æ m i e j sc e p rz e p ro w a d z a n i a e k sp e rt y z y 3 W a z a n i e m i e j a u j ê c i a w o d y p i t n e j i u j ê æ w o d y p e m y o w e j w n o d n y m t e n i e o t w a y m, z g o d n i e z w y m a g a n i a m i 3 u a l i æ d z a j f o ê i z a k w y k o n a n i a u u g i z u w z g l ê d n i e n i e m g e i i k l i e n t a 3 z a b e z p i e c z y æ m i e j e p e p w a d z e n i a e k e y z y i p e p w a d z i æ z p o z n a n i e 3 w ê p n e 3 p o i n f o o w a æ k l i e n t a o f o i e i o b i e p e p w a d z e n i a e k e y z y 3 o w a æ z a d y b e z p i e c z e ñ w a i h i g i e n y p c y o z o c h n y p e c i w p o a w e j p o d c z a p e p w a d z e n i a z a d a n i a 3 d o b æ ê t d i e e z y j n y w ³ a c i w y d l a p w a d z o n e j e k e y z y 3 p e p w a d z i æ z p o z n a n i e o g ó l n e a n u g e o p a t y c z n e g o w a z a n e g o i e j a 3 c y z o w a æ c z e g ó ³ o w o l o k a l i z a c j ê m i e j a u j ê c i a w o d y w z a l e n o c i o d d z a j u b a d a n e g o t e n u 3 d o k o n a æ o c e n y l o k a l i z a c j i u j ê c i a w o d y i o u ³ o w a æ z a l e c e n i a d l a u d n i a y 3 o k l i æ e w e n t u a l n e p y c z y n y u t d n i e ñ w p w a d z e n i u o d w i e u l u b b u d o w i e u d n i, w t y m o d w i e u g ³ ê b i n o w e g o 3 o a c o w a æ g ³ ê b o k o æ o d w i e u l u b u d n i, i l o c i w a w w o d o n o n y c h, i ¹ o æ g ³ ó w n e j w a w y w o d o n o n e j, w y d a j n o æ i j a k o æ w o d y 3 o ¹ d z i æ k i c, p l a n m i e j a p e p w a d z a n e j e k e y z y w o d p o w i e d n i e j a l i, z w y m i a w a æ, n a n i e æ c h a k t e y c z n e o b i e k t y, w y k l i æ p e b i e g f y z a b u e n i a g e o p a t y c z n e g o, m i e j e l o k a l i z a c j i o d w i e u l u b b u d o w y u d n i, w t y m u d n i g ³ ê b i n o w e j 3 o u ³ o w a æ w n i o i p o p e p w a d z e n i u e k e y z y 3 o u ³ o w a æ z a l e c e n i a i p e p w a d z i æ d z i a ³ a n i a z a p o b i e g a j ¹ c e e w e n t u a l n y m p o m y ³ k o m w o z n a c z e n i u m i e j a o d w i e u l u b u d n i 3 k o n t l o w a æ n a b i e ¹ c o j a k o æ w y k o n a n e j u u g i i u w a æ n i e p w i d ³ o w o c i 3 w y k o n a æ z a d a n i e w p e w i d z i a n y m c z a e 3 o u ³ o w a æ z a l e c e n i a d o p e p w a d z e n i a o d w i e u l u b b u d o w y u d n i w t y m o d w i e u g ³ ê b i n o w e g o 3 u p o ¹ d k o w a æ m i e j e p e p w a d z a n i a e k e y z y.2. sk sc rz s³ ró ro re rt..2.1 st ro rm re s s³ su st.2.2 sc rz ro sp rt rz ro ro.2.3 st..2.4 rm rm sp so rz ro sp rt.2.5 st so sa st ra ra ro rz ro s rz ro.2.6 ra sp rz ra st ro sp rt.2.7 rz ro ro st sk sc.2.8 sp re sz sc ro re.2.9 sf rm st rz.2.10 re rz ru ro rt st rt.2.11 sz rt st rst sz rst.2.12 sp rz sz sc rz ro sp rt sk ro ra ry st re rz st re rz sc rt st st.2.13 sf rm sk rz ro sp rt.2.14 sf rm rz ro sc rt st.2.15 ro s³ su ra.2.16 rz si.2.17 sf rm rz ro rt st rt.2.18 rz sc rz ro sp rt 4. P r e z e n t o w a æ e f e k t y w y k o n a n e g o z a d a n i a : 4.1. u z a sa d n i æ sp o só b w y k o n a n i a z a d a n i a 4.2. o c e n i æ j a k o æ w y k o n a n e g o z a d a n i a

6 N i e z b ê dn e wy p o s a e n i e s t an o wi s k e g z am i n ac y j n y c h do wy k o n an i a z adañ p r ak t y c z n y c h o k r e l o n y c h t e m at am i : 1. W s k az an i e s t r e f z ab u r z e ñ g e o p at y c z n y c h w t e r e n i e o t war t y m i p o m i e s z c z e n i ac h z am k n i ê t y c h z g o dn i e z wy m ag an i am i. W y k o n a n i e z a d a n i a p o w i n n o b y æ p e p w a d z o n e w t e n i e o t w a y m o p o w i e c h n i o k 0, 5 0 h a, n i e z a d e w i o n y m, b e z n a d m i e e j i l o c i g a p i ó w i o b p o n n y c h g d z i e i n i e j e o b o d a p o a n i a ê p a, o g d y d z i a ³ k o w e, t e n y k a c y j n e ) W c e l a c h w e f i k a c j i p w a d z o n y c h e k e y z, w a z a n e j e p o a d a n i e m a p e k g e o d e z y j n y c h i g e o l o g i c z n y c h d a n e g o t e n u T a m a m e t c z n a 2 5 m, k o m p a k i c o w n i k o m i e c z e n i e d o p e p w a d z e n i a l o k a l i z a c j i f z a b u e ñ g e o p a t y c z n y c h o p o w i e c h n i o k 5 0 m, : u m y w a l k a z d o ê p e m d o b i e ¹ c e j c i e p ³ e j i z i m n e j w o d y P o d a w o w y ê t d i e e z y j n y : z e a w w a h a d e ³ p y c h, z e a w w a h a d e ³ e c j a l i y c z n y c h, z e a w d e k j e d n o m i e n n y c h, d e k d w u m i e n n y c h, z o n a t o w S t ó ³, k e a, p o d a w o w e p y b o k l a i e : o ³ ó w e k, l i n i j k a, e k i e a, k ¹ t o m i e, p a p i e m i l i m e t w y d k i o c h n y i n d y w i d u a l n e j A p t e c z k a rz ro re rt rz. - 1, rz rn só st ro st sw ru sz si.( rk ro re re re ry ro sp rt sk st si re. ry s, sz.p sz rz ro st re rz rz. 2 st. st sp rz ra st st ro st st sp st st ró ra ró ra re ró. rz s³ st rz ry re rsk rk rz r ro. ro ro.. 2. W s k az an i e m i e j s c a u j ê c i a wo dy p i t n e j l u b u j ê æ wo dy p r z e m y s ³ o we j w r ó n o r o dn y m t e r e n i e o t war t y m z g o dn i e z wy m ag an i am i. W y k o n a n i e z a d a n i a p o w i n n o b y æ p e p w a d z o n e w t e n i e o t w a y m o p o w i e c h n i o k 2 h a, n i e z a d e w i o n y m i z a d e w i o n y m, n i z i n n y m i g ó y y m ; z o b i e k t a m i p e m y o w y m i i k o m u n a l n y m i, o m o l i w i e d u y m o p n i u z n i c o w a n i a Z a d a n i e p o w i n n o b y æ w y k o n y w a n e b e z n a d m i e e j i l o c i g a p i ó w i o b p o n n y c h z z a p e w n i e n i e m o b o d y p o a n i a ê p a, t e n y w o k ó ³ o b i e k t ó w p e m y o w y c h, t e n y k a c y j n e, o g d y d z i a ³ k o w e ) W c e l a c h w e f i k a c j i p w a d z o n y c h e k e y z, w a z a n e j e p o a d a n i e m a p e k g e o d e z y j n y c h i g e o l o g i c z n y c h d a n e g o t e n u T a m a m e t c z n a 2 5 m, k o m p a k i c o w n i k o m i e c z e n i e d o g f i c z n e g o o p c o w a n i a p e p w a d z o n e j e k e y z y, : u m y w a l k a z d o ê p e m d o b i e ¹ c e j c i e p ³ e j i z i m n e j w o d y P o d a w o w y ê t d i e e z y j n y : z e a w w a h a d e ³ p y c h, z e a w w a h a d e ³ e c j a l i y c z n y c h, z e a w d e k j e d n o m i e n n y c h, d e k d w u m i e n n y c h, z o n a t o w S t ó ³, k e a, p o d a w o w e p y b o k l a i e : o ³ ó w e k, l i n i j k a, e k i e a, k ¹ t o m i e, p a p i e m i l i m e t w y d k i o c h n y i n d y w i d u a l n e j A p t e c z k a rz ro re rt rz rz rz rz st rz s³ st ró. rn só st ro sw ru sz si.( rk re rz s³ re re re ro ry ro sp rt sk st si re. ry s, sz.p sz ra ra rz ro sp rt st. st sp rz ra st st ro st st sp st st ró ra ró ra re ró. rz s³ st rz ry re rsk rk rz r ro. ro ro..

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

6 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R Y M A R Z Kod z klasyfikacji zawod¾w i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawod¾w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

In yni e r w s p a r c i a s p r z e d a y (SE Sy s t e m s En g i n e e r ) Micha³ K r au t S e n io r S y s t e m s E n g in e e r (m k r au t @ cis co. co m ) 2 0 0 6 C i s c o S y s t e m s, I n c.

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Zawód: fryzjer Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k a d o m o ś c i i u m i t n o ś c i a ś c i h d l a k l i k a c d res

Zawód: fryzjer Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k a d o m o ś c i i u m i t n o ś c i a ś c i h d l a k l i k a c d res 9 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F R Y Z J E R Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny katalogowy. Przy zamówieniu proszê

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Miejscowość i data FUNDACJA INF ORMCYJNA Ul. Wyzwolenia 107 / 65 85-792 Bydgoszcz Formularz zgłoszeniowy DANE O SO BOW E OS OB Y PRO SZ ĄCEJ O P OMOC ( os ob a p eł noletnia) IMIĘ I NAZ WISKO PESEL DOWÓD

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny numer katalogowy. Przy zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax.

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax. Wersja archiwalna O g ło sze n ie o r o zp o czę ciu p o st ę p o w a n ia w t r yb ie p r ze t a r g u n ie o g r a n iczo n e g o n a za d a n ie p n. : " D o w ó z u czn ió w d o G imn a zju m n r 1

Bardziej szczegółowo

Wiedza i umiejętności wykazane poniżej są niezbędnym do nauczania biologii i będą kształtowane przez cały etap edukacyjny w gimnazjum.

Wiedza i umiejętności wykazane poniżej są niezbędnym do nauczania biologii i będą kształtowane przez cały etap edukacyjny w gimnazjum. K l a s a 1 B i o l o g i a j a k o n a u k a o ż yc i u. Z d r o w i e c z ł o w i e k a a ś r o d o w i s k o Wiedza i umiejętności wykazane poniżej są niezbędnym do nauczania biologii i będą kształtowane

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L A N I E S I M I N I O W Y C H P O D C Z A S C H O D U N A P O D S T A W I E S Y G N A W s E M G E u g e n u s z w

Bardziej szczegółowo

ódź ᐗ匧 B W CH ó ód d ᆗ啷 IW U ąd ó ód ó ód AC WAN : J BUD W AN - AM NN J A CH N C N ᆗ啷 ᆗ啷 ᆗ啷 d W A CH N C N - N U C JN -ADA ACJA ᆗ啷 ᐗ匧 J W : W ᆗ啷၇嗷ᆗ啷Y ᆗ啷 d W J N U CJ ᆗ啷 ż ᐧ嘧 ń ᐗ勷 J W WĘ N J N A ACJ AN

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

ó óź óź óź ó ó ć ó ó ó ó Ą ó ó ó Ż ó ó ń Ą Ą Ą ó ó Ż ź Ś Ż Ż Ś Ż Ż Ż Ś Ż Ą ź ź Ą ź ź Ż Ż Ż Ś Ż ź Ż Ż Ż ć Ś Ż Ś ć Ł Ś Ś Ś Ł ć Ł Ś ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ń ń ń ó Żń ź ó ó ó ó ó Ż ó Ś ó ó ó ć ó ó ó ó ć ń Ż

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ł ś ś Ł ś Ę Ę Ś Ś Ó Ę ź ś ś ś ś ś ń Ł Ą Ę ś ś ś Ś ń Ś ś Ę Ó Ź ś ś ś ś Ś ń ń ś ś Ś ń ź Ą ś ś Ł ź Ź Ś ś Ś ś ś ń ś Ś Ś ś Ł ś Ć ź ź ś Ś ś ś Ś ń Ć Ł Ą Ę ś ś ś Ś ść Ź ś Ś ś ś ś ń Ę ś Ś ś Ą Ó ś ś Ę Ł Ź ś

Bardziej szczegółowo

ć Ł Ą Ź Ś Ó Ó ŚĆ Ó Ż ż Ó Ó Ć Ó Ś Ą Ą Ź Ś Ś Ź Ź Ó ż Ó Ź Ś ż Ę ć ż Ę Ź ÓŻ Ś ż Ą Ó Ą Ś ż ź Ó ż ć Ż Ź Ó Ó ć ż ć ć ż ć Ą Ż Ż Ó ć Ź Ż ć Ę ć Ó Ż ć Ś ć ć Ó Ó Ą ć ć Ść ć ć Ż ż ż Ó Ż ż ć Ż ć ć ć ć ć Ó Ż ć Ę ć Ó

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE BUDYNKU PRODUKCYJNEGO Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE BUDYNKU PRODUKCYJNEGO Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ MDL expo International Sp. z o.o. Sp. k. Świerkówki 15 64-605 Wargowo / Poland Tel +48612964075 / 80 Fax +48612964049 Mail info.poland@mdl-expo.com Web www.mdl-expo.com Świerkówki, d ia 12.05.2016 r. ZAPROSZENIE

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

ᆇ勷D O DLO P K K P UL. G. KU B O Gmina iasto zczecin ydział Gosᆇ勷odaᆇ勷ᆇ勷i Komᆇ勷naᆇ勷neᆇ勷 i Ocᆇ勷ᆇ勷ony ᖧ哧ᆇ勷odowisᆇ勷a D O 70-546 zczecin ᆇ勷ᆇ勷. ᆇ勷mii Kᆇ勷aᆇ勷oweᆇ勷 1 B Ż ᖧ哧ᆇ勷dowᆇ勷ana PO ၇喗D Ł K LKUL in 喷. ᆇ勷 喷ᖧ哧ieta

Bardziej szczegółowo

7. OBLICZENIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ

7. OBLICZENIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ kosztów ealizacji po Róż nica k sztów (końc owy fekt Mg CO 620798,31 166123 141070 25053 30,13 lata 24,8 zł/mg CO 2 20604 Imie i nazwisko mgr inż. arzena ew andowska Nr uprawnień udowlanych lbo r pisu

Bardziej szczegółowo

啇c go b kt ᆗ匷 y l y s l g y l. P ysł ᆗ匷 ᆗ匷 s ob kt b o l go ᆗ匷 l. P ysł ᆗ匷ᆗ匷.. ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 啇c go Pᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷 ᆗ匷 s 啇c go l. ᆗ匷. 呷b s ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷2-500 ᆗ匷 s o ot o co 啇c go ᆗ匷 P ó O g Z I s y TECHPLAN ᆗ匷 ᆗ匷

Bardziej szczegółowo

INWENTARZ AKT SENATU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1849-1939 SYGNATURA: S II 1-1471. opracował: Józef Zieliński

INWENTARZ AKT SENATU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1849-1939 SYGNATURA: S II 1-1471. opracował: Józef Zieliński INWENTARZ AKT SENATU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1849-1939 SYGNATURA: S II 1-1471 opracował: Józef Zieliński A. ORGANIZACJA, NAUKA I NAUCZANIE DZIAŁ I 1. DZIENNIKI PODAWCZE S II 1 Dziennik

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE M IN ISTER STW O FINANSÓW, ul. Św iętokrzyska 12, 00-916 W arszaw a Nazwa I adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Sawin Z W YKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki ZARZĄDZENIE Nr 270/2013 BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI Z DNIA 23 SIERPNIA 2013 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

1 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K M O N T E R M A S Z Y M I U R Z Ą D Z E Ń K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j

Bardziej szczegółowo

Nasady kominowe. Nasady kominowe. Łukasz Darłak

Nasady kominowe. Nasady kominowe. Łukasz Darłak Nasady kominowe Łukasz Darłak wentylacja grawitacyjna i odprowadzenie spalin najczęstsze problemy problem braku właściwego ciągu kominowego w przewodach spalinowych powstawanie ciągu wstecznego problem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 5 stycznia 2012 r. Pozycja 15. z dnia 19 grudnia 2011 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 5 stycznia 2012 r. Pozycja 15. z dnia 19 grudnia 2011 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2012 r. Pozycja 15 1) z dnia 19 grudnia 2011 r. Na podstawie art. 14b 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Cisco Graduate Recruitment - Central & E astern E urop e Program C i s c o S al e s A s s oc i at e Kogo poszukujemy i jak aplikować? Katarzyna N ał ę c z k nal e c z@ c i s c o. c o m R e g i o nal R

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI.

TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI. Poznań, Medziela 27. października 1895 r. Rok II. m u i i m w n u s i TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI. P rz eg lą d P oznański14 wychodzi w każdą Setcotę. b rfla k e y a : Poznań, Ul. św. Mareima

Bardziej szczegółowo

Ranking centrów handlowych

Ranking centrów handlowych 1 1 Ranking centrów handlowych w opinii najemców Raport z badań ilościowych Dla FORUM NAJEMCÓW Wrzesień 2010 2 ZAWARTOŚĆ RAPORTU I. CELE BADANIA 4 II. METODOLOGIA 6 III. PODSUMOWANIE IV. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H.

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H. A N T O N I L I P O W S K I W K ĘT A C H. wyrób kafli i cegieł s z a m o t o w y c h poleca: w najlepszych gatunkach piece kaflowe, pokojowe i kuchenne z gliny szamotowej w różnych kolorach i deseniach

Bardziej szczegółowo

2 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R O M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

C za. r ze j. a ce POLICJA. e c ka. ow a. w a W. z 23. Krótka. zna. K ąp ielo PKS PKS. lażo PKS. PKS Konecka

C za. r ze j. a ce POLICJA. e c ka. ow a. w a W. z 23. Krótka. zna. K ąp ielo PKS PKS. lażo PKS. PKS Konecka Czrn 22 n k Trs Cz 34 do w W j z Pom n "Pie ik Przyro kło Gtn dy iki" Kon ec r 35 k Dorzeczn 21 33 Spółdzielcz 19 20 32 18 31 17 29 Re lk 25 30 so w 11 16 12 10 Sos now 28 24 Tur ys 6 5 14 13 lżo w K ąp

Bardziej szczegółowo

M 9 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu A L A R Z T A P E C I A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r

Bardziej szczegółowo

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu.

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu. Ludzkie gadanie Agnieszka Osiecka Soprano Soprano 4 4 q=120 mp Tu mp Tu Seeryn Kraeski arr voc. Andrze Borzym. tu tut tu tu tu. tu tut tu tu tu Alto Tenor Bass 5 4 4 mp Tu mp Pa ra ra rap pa pa tu tu tu

Bardziej szczegółowo

Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej

Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INFORMATOR Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej W c z a s i e d r u g ie g o p o s ie d z e n ia K o m is ji Z a k ła d o w e j p r z y ję

Bardziej szczegółowo

2 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z S A M O C H O D O W Y K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a

Bardziej szczegółowo

Blokowanie wielu miejsc przez jednego kandydata Brak rzetelnych danych pozwalających racjonalnie kształtować politykę sieci szkół

Blokowanie wielu miejsc przez jednego kandydata Brak rzetelnych danych pozwalających racjonalnie kształtować politykę sieci szkół Korzyści Blokowanie wielu miejsc przez jednego kandydata Brak rzetelnych danych pozwalających racjonalnie kształtować politykę sieci szkół Du a liczba dokumentów Wielokrotne wprowadzanie i przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

Ę ś ó ó ź ć ó ó ą ś ą ą ż ą ą ś ś ą ż ą ó Ą Ę Ę Ą Ó ą ż ą ą ź ąż ą ś ą ą Ł ŁÓ Ę Ł Ę Ą Ą ą Ł ą ą ą ą ą ć ą Ę Ę Ą Ł ą ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ó Ż ż ż ą ą ż ś ż ź ó ą Ą Ę Ę ż ż ś ó ó ś ż ó ą ą ą ż ś ś ą

Bardziej szczegółowo

Ce n n i k Zabie g ó w

Ce n n i k Zabie g ó w Ce n n i k Zabie g ó w D w o r e k Sa r a s w a t i ZABIEGI N A TWARZ O D MŁADZAJĄC O-NAWILŻAJĄCY ZABIEG Z PŁATEM KOLAGEN O WYM. Zabie g z a n a t o m i c z n y m p ł a t e m h y d r o ż e l o w y m, w

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo