2. WPŁYW LOKALNYCH WARUNKÓW WIATROWYCH NA DYSPERSJĘ ZANIECZYSZCZEŃ W OTOCZENIU WYSOKICH BUDYNKÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. WPŁYW LOKALNYCH WARUNKÓW WIATROWYCH NA DYSPERSJĘ ZANIECZYSZCZEŃ W OTOCZENIU WYSOKICH BUDYNKÓW"

Transkrypt

1 M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N X M O D E L O W A N I E I A N A L I Z A W P Y W U L O K A L N Y C H W A R U N K W W I A T R O W Y C N A D Y S P E R S J Z A N I E C Z Y S Z C Z E W O T O C Z E N I U W Y S O K I C H B U D Y N K W H R e n a t a G n a t o w s k a 1 a 1 I n s t y t u t M a s z y n C i e p l n y c h, P o l i t e c h n ickz a s t o c h o w s k a a g n a t o w s k i m c. p c z. c z e s t. p l S t r e s z c z e n i e P u b l i k a c j a d o t y c z y m o d e l o w a n i a l o k a l n y c h w a r u n kƒ w w i a t r o w y c h w w a r s t w i e p r z y z i e m n e j z e s z c z e gƒ l n y m u w z g l d n i e n i e m z j a w i s k k s z t a t u j ą c y c h r o d o w i s k o w e c e c h y o b s z a rƒ w z a b u d o w a n y c h o r a z f o r m u j ą cp yr co ch e s y d y s p e r s j i z a n i e c z y s z c z e. S t o s o w a n e w p r a c y k o m p l e m e n t a r n e m e t o d y b a d a w c z e o b e j m u j ą z a rƒ w n o e k s p e nr t y m p r o w a d z o n y w t u n e l u a e r o d y n a m i c z n y m, j a k in u m e r y c z n e s y m u l a c j e p r z y u y c i u k o m e r c y j n e g o k o d u C F D ( Fu l- e n t ). P o d j t e wp u b l i k a c j i z a g a d n i e n i a r e zp e n t u j ą t e m a t y u z n a w a n e z a k l u c z o w e d l a p r o c e d u r p r o j e k t o w a n i a s t r e f y z a b u d o w a n e j. S o w a k l u c z o w e : m e t o d y b e z s i a t k o w e, l i n i a u g i c, ia p r o k s y m a c j a M O D E L I N G A N D A N A L Y S I S O F L O C A L W I N D C O N D I T I O N S O N P O L L U T A N T D I S P E R S I O N A R O U N D H I G H - R I S E B U I L D I N G S S u m m a r y T h e p u r p o s e o f t h i s p a p e r w i l l b e t h e s t u d y o f t h e c o m p l e x i m p a c t o f n a t u r e o f t h e v e l o cd i t y h e f iv eo lr d t e ax n s t r u c t u r e s g e n e r a t e d b y t h e p r e s e n c e o f -rhiisge h b u i l d i n g s o n t h e p o l l u t a n t d i s p e r s i o n i n a b o u n d a r y l a y e r. T h e p r o g r a m o f t h e s t u d y c o n s i s t s o f w i -t n du n n e l e x p e r i m e n t s a n d n u m e r i c a l s i m u l a t i o n U R A N S ( c o m m e r c i a l C F D c o d e F L U E N T ) p e r f o r m e d w i t h t h e u s e o f p h a s-a e v e r a g e d f o r m o f - k t u r b u l e n c e m o d e l i n R N G v e r s i o n. T h e i s s u e t a k e n i n t h e p u b l i c a t i o n r e p r e s e n t s t o p i c s c o n s i d e r e d cr utc hi e a l d ef so i g n o f b u-u i lp t a r e a s. K e y w o r d s : m e s h f r e e m e t h o d s, b e a m d e f l e c t i o, n a p p r o x i m a t i o n 1. W S T P R o z p r z e s t r z e n i a n i e s i z a n i e c z y s z c z e w o b s z a r a cw h i e k a w y m a g a w i c u w z g l d n i e n i a w s z y s t k i c h w y m i e no i- z a b u d o w a n y c h k s z t a t o w a n e j e s t p r z e z w i e l e c z y n n i kƒ w, n y c h c z y n n i kƒ w. t j. m. i n. l i c z b rƒ d e i w i e l k o ć e m i t o w a n y c h z azn-i e c z y s I s t o t n ą r o l w p o g b i a n i u w i e d z y n a t e m a t oz -a c h c z e, w a r u n kƒ w m e t e o r o l o g i c z n y c h. Z a p e w n i e n i e w a ci - w e j j a k o c i p o w i e t r z a w y m a g a o d p o w i e d n i e g o p r z e w- i d z ą c y c h w a t m o s f e r ze p r o c e sƒ w d y s p e r s j i o d g r y w a j ą b a d a n i a e k s p e r y m e n t a l n e p r o w a d z o n e w t u n e l a c h aoe -r t r z a n i a t a k i c h o basrƒ z w. J e g o e f e k t y w n o ć z a l e y d y n a m i c z n y c h. D o s t a r c z a j ą o n e m. i n. d a n y c h d o w e ir -y f w d u e j m i e r z e o d s t a n u p i o n o w e j s t a t e c z n o c i p o w i e t r zk a, c j i w y n i kƒ w u z y s k a n y c h z a p o m o c ą m o d e l o w a n i a p r d k o c i i k i e r u n k u w i a t r u, o p a dƒ w a t m o s f e r y c z n y c h n, u m e r y c z n e g o. P r o w a d z o n e s ą rƒ w n i e b a d a n i a w p e n e j k o n f i g u r a c j i b u d y n kƒ w o r a z p o e n i a rƒ d e e m i s j i. s k a l i w c e l u u z y s k a n id a n y c h d o t y c z ą c y c h c h a r a k t eyr- P o p r a w a j a k o c i p o w i e t r z a n a p o z i o m i e l o k a l n y m i o g r a n i c z e n i e w p y w u z a n i e c z y s z c z e n a z d r o w i e o -c z s t y k w i a t r u a t m o s f e r y c z n e g o n i e z b d n y c h m. i n. d l a p o p r a w n e j s y m u l a c j i n a t u r a l n e g o w i a t r u w t u n e l a c h 82

2 Renata Gnatowska aerodynamicznych. W ostatnich latach narzędziem istotnie wspierającym rozwój aerodynamiki środowiska stały się numeryczne techniki modelowania przepływu (CFD). W badaniach modelowych z zakresu aerodynamiki środowiska rzeczywiste kształty obiektów naziemnych zastępuje się najczęściej ich wersjami uproszczonymi, w przypadku budynków są to zwykle bryły prostopadłościenne [1, 3]. W artykule zaprezentowano rezultaty modelowych badań dotyczących wpływu lokalnych warunków wiatrowych na proces dyspersji zanieczyszczeń gazowych w otoczeniu układu dwóch prostopadłościanów o różnych wysokościach będącymi modelami wieżowców. Celem badań było określenie wpływu konfiguracji obiektów oraz położenia źródła emisji na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń gazowych emitowanych w otoczeniu analizowanego układu. Znajomość tych zagadnień może być pomocna nie tylko podczas poszukiwania lokalizacji wysokich budynków, ale również na etapie projektowania strefy zabudowanej, co jest niejednokrotnie pomijane. Rys. 1. Wizualizacja opływu pojedynczego obiektu [5] Charakter przepływu wiatru wokół układu obiektów zanurzonych w warstwie przyziemnej zależny jest od wielu czynników, m.in.: odległości między elementami, proporcji ich geometrii itp. [3 ]. Strefa oddziaływania obiektu, czyli obszar, gdzie prędkość powietrza jest silnie zaburzona obecnością przeszkody, ulega istotnej zmianie w przypadku umieszczenia w jego śladzie aerodynamicznym drugiego obiektu. Sytuację taką ilustruje rys. 2 prezentujący wynik powierzchniowej wizualizacji olejowej dla układu typu tandem dwóch brył prostopadłościennych charakteryzujący się stosunkiem wysokości H1/H2=0,6. Wyraźnie widać tutaj zaburzający wpływ drugiego obiektu, szczególnie w obszarze formowania się wiru podkowiastego oraz strefie wirów zakrawędziowych za pierwszym obiektem. Obecność drugiego modelu o większej wysokości spowodowało wystąpienie pomiędzy nimi strefy recyrkulacyjnej. Modelowanie i analiza dyspersji zanieczyszczeń wymaga dokładnego rozpoznania struktury pola przepływu wokół elementów zabudowy. 2. WPŁYW LOKALNYCH WARUNKÓW WIATROWYCH NA DYSPERSJĘ ZANIECZYSZCZEŃ W OTOCZENIU WYSOKICH BUDYNKÓW 2.1 STRUKTURA PRZEPŁYWU WIATRU W OTOCZENIU WYSOKIEJ ZABUDOWY Analiza dyspersji zanieczyszczeń gazowych w terenach zabudowanych wymaga dokładnego rozpoznania lokalnych warunków wiatrowych. Struktura przepływu wiatru wokół pojedynczego obiektu cechuje znaczny stopień złożoności. Na zdjęciu (rys. 1) prezentującym wynik powierzchniowej wizualizacji olejowej dla pojedynczego budynku wyodrębnić można podstawowe charakterystyczne obszary: obszar formowania się wiru podkowiastego oraz strefy bliskiego i dalekiego śladu. Widoczny jest tu wir podkowiasty (1), którego nazwa pochodzi od jego charakterystycznego kształtu, a także wiry zakrawędziowe (2), zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie tylnej ściany obiektu. Białe obszary na obrazie są generalnie identyfikowane, jako obszary stagnacji przepływu przy podłożu. Kolor czarny natomiast kojarzony jest z wysoką prędkością przepływu, np. szerokie pasmo przepływu bocznego, które rozciąga się również na znaczną odległość za obiektem. Rys. 2. Powierzchniowa wizualizacja olejowa dla układu obiektów typu tandem [4] 83

3 M O D E L O W A N I E I A N A L I Z A W P Y W U L O K A L N Y C H W A R U N K W W I A T R O W Y C H 2. 2 P R Z E D M I O T I S P O S B i n f o r m a c j i j a k o c i o w e j c h a r a k t e r y z u j ą c e j p r z e p y w. W y k o n a n e w i z u a l i z a c j e w s k a z u j ą n a c h a r a k t e r p r z e p y w u R E A L I Z A C J I B A D A w s t r e f i e p r z y z i e m n e j w p r z e s t r z e n i m i d z y b u d y n k a m i. N a l e y j e d n a k p a m i t a ć, e w i z u a l i z a c j a o l e j o w a d a j e P r z e d m i o t e m a n a l iz y j e s t k o n f i g u r a c j a o b i e k tƒ w o b r a z r e d n i e g o p o l a p r d k o c i, n i e u w z g l d n i a j ą c p r z y w u k a d z i e t a n d e m, t j. n a p y w p o w i e t r z a z a c h o d z i o d o p y w i e z j a w i s k o k r e s o w y c h. s t r o n y n i s z e g o o b i e k t u, c o s k u t k u j e w y s t ą p i e n i e m t z w. M e t o d b a d a w c z ą w y k o r z y s t y w a n ą w p r a c y rƒ w n o le - e f e k t u d o w n-w a s h p o l e g a j ą c e g o n a s p y w a n i u p o g l e z t e c h n i k a m i e k s p e r y m e n t a l n y m i s t a n o w i y s y m u l a c j e c i a n i e c z o o w e j o b i e k t u z a w i e t r z n e g o d u y c h m a s ep-o w i n u m e r y c z n e. Z a s t o s o w a n y m n a r z d z i e m n u m e r y c z n y m t r z a, c z e g o e f e k t e m s t j e s i l n a c y r k u l a c j a p o w i e t r z a s u ą c y m m o d e l o w a n i u k o n c e n t r a c j i z a n i e c z y s z c z e w p r z e s t r z e n i m i d z y o b i e k t a m i. R y s. 3 u k a z u j e pa o- d s t g a z o w y c h b y o o p r o g r a m o w a n i e k o m e r c y j n e F L U E N T w o w e z a l e n o c i p a r a m e t rƒ w g e o m e t r y c z n y c h o b i e k tƒ w v. 6. 3, a m o d e l o b l i c z e n i o w y o p i e r a s i n a m o d e l u - t u r b o r a z d e f i n i u j e u k a d w s pƒdr nz y c h. l e n c j i - k w w e r s j i R N G, k tƒ r y, z g o d n i e czy t o w a n ą W y s o k o c i b u d y n kƒ w p o z o s t a w a y n i e z m i e n n e o p ias - w c z e n i e j l i t e r a t u r ą, [ 3 1, ] 4, z a l e c a n y b y j a k o z a d oaw-a l n e p a r a m e t r e m H 1 / H 2 = G e o m e t r i a u k a d u j ą c o p o p r a w n y w o p i s i e a n a l i z o w a n e g o t u p r z e p y w u. ( S / D = 2, 5 ) d o b r a n a z o s t a a n a b a z i e d a n y c h l i t e roa-t u r S z c z e gƒ o w y o p i s m e t od y n u m e r y c z n e j z a w a r t y z o s t a w y c h [ 1-3 ], k tƒ r e w s k a z u j ą a n a l i z o w a n y t u p r z y p a d e k w p u b l i k a c j i a u t o r a [ 5 ]. j a k o p o w s z e c h n y b ą d a r c h i t e k t o n i c z n y p r o w a d z ą c y d o e k s t r e m a l n i e n i e k o r z y s t n y c h e f e k tƒ w w i a t r o w y c h. y - W m i a r S o z n a c z a o d l eg o ć m i d z y e l e m e n t a m i, k tƒ r a 2. 3 W Y N I K I Z A S T O S O W A N Y C H w p r z y p a d k u p r z e p r o w a d z o n y c h b a d a w y n o s i a S / D = M E T O D M O D E L O W Y C H 2. 5 ( g d z i e D j e s t d u g o c i ą k r a w d z i p o d s t a w y o b i e k tƒ w ). rƒ d o e m i s j i z a n i e c z y s z c z e u m i e s z c z o n o n a th r z e c Z a o b s e r w o w a n y m o d y f i k u j ą c y w p y w w z a j e m n e g o rƒ n y c h w y s o k o c i a c h z r = 0 H 1 p r z e d o b i e k t e m o d d z i a y w a n i a o b i e k tƒ w w u k a d z i e t a n d e m z n a j d u j e n a w i e t r z n y m w o d l e g o c i 2 D. s w o j e o d b i c i e w w y n i k a c h k o n c e n t r a c j i z a n i e c z y s z c z e n i a g a z o w e g o e m i t o w a n e g o w i c h o t o c z e n i u. Z m i a n a p oeo - n i a rƒ d a e m i s j i p o w o de u j b a r d z o d u e rƒ n i c e w p r o c e s i e r o z p r z e s t r z e n i a n i a s i b a d a n e g o z a n zi -e c z y s c z e n i a. N a r y s. 4 z e s t a w i o n o w y n i k i o b l i c z e n u zm -e r y c n y c h w p o s t a c i k o n c e n t r a c j i z a n i e c z y s z c z e n i a g a z o w e g o w p r z e k r o j u y / D = 0 w l u c e m i d z y b a d a n y m i o b i e k t a m i. D l a w y s o k o c i e m i t o r a z r 0 ( r y s. 4 a ) z n a c z n i k g a z o w y b y p r z e n o s z o n y p r z e z p r z y p o w i e r z c h n i o w e s t r u k t u r y w i r o w e g e n e r o w a n e w o t o c z e n i u p i e r w s z e g o o b i e k t u, c o b y o p r z y c z y n ą z n i k o m e g o s t e n i a z n a c z n i k a g a z o w e g o w l u c e p o m i d z y o b i e k t a m i. N a t o m i a s t n a j w i k s z ą w a r t o ć p r o c e n t o w eg o j e g o u d z i a u z a o b s e r w o w a n o p r z e d o b i e k t e m n a w i e t r z n y m, k tƒ r a w y n o s i a d o 1 0 % ( r y s. 4 n i e p r e z e n t u j e t e g o o b s z a r u ). Z w i k s z e n i e w y s o k o c i R y s. 3. S c h e m a t r o z p a t r y w a n e j k o n f i g u r a c j i o b i e k tƒ w w a -u k d z i e t a n d e m rƒ d a e m i s j i d o H 1 ( r y s. 4 b ) s p o w o d o w a o w z r o s t o b s z a r u w y s t p o w a n i a p o d w y s z o n e g o s t e n i a e m i t ao -w M o d e l o w a n i e r o z p r z e s t r z e n i a n i a s i z a n i e c z y s z c z e n e g o z a n i e c z ys z c z e n i a. M i m o t o n a j w i k s z e s t e n i e g a z o w y c h w o kƒ e l e m e n tƒ w u k a d u p o p r z e d z o n o a n a l i z ą w c i ą p o z o s t a o w o b r b i e p i e r w s z e g o o b i e k t u i w y n o s i o w y n i kƒ w e k s p e r y m e n t a l n y c h z w y k o r z y s t a n i e m t e c h n i k i d o 7 %, a s t e n i e g a z u z n a c z n i k o w e g o w l u c e p o m i d z y p o w i e r z c h n i o w e j w i z u a l i z a c j i o l e j o w e j. N a p o w i e r z c h n oi b i, e k t a m i w y n i o s o 1 %. W t y m p r z y p a d k u z a n i e c z zy -s t j. s p e c j a l n i e p r z y g o t o w a n ą c z a r n ą p y t, n a k tƒcrzeej n i e t r a n s p o r t o w a n e j e s t p r z e z s t r u k t u r y w i r o w e u s t a w i a n y j e s t m o d e l, n a n o s i s i w a r s t w m i e s z a n i nw y s t p u j ą c e w o t o cz e n i u o b u o b i e k tƒ w. W z w i ą z k u o l e j u p a r a f i n o w e g o, k w a s u o l e j o w e g o i d w u kt u l e tn y t a n u z m n i e j s z y m u d z i a e m z n a c z n i k a g a z o w e g o w w i r z e T i O 2. M i e s z a n i n r o z p r o w a d z a s i c i e n k o n a z n a c z n y m p o d k o w i a s t y m o b i e k t u n a w i e t r z n e g o z m n i e j s z y a s i o b s z a r z e w o kƒ o p y w a n e g o m o d e l u. U z y s k u j e s i w t e n s z e r o k o ć c h m u r y z a n i e c z y s z c z e w j e g o o t o c z e n i u. s p o sƒ b o b r a z p o w i e r z c h n i o w y c h l i n i i p r ą d u, k tƒ r y -u m o N a t o m i a s t r o z p r z e s t r z e n i a n i e s i z n a c z n i k a g a z o w e g o l i w i a o k r e l e n i e c h a r a k t e r y s t y c z n y c h p u n k tƒ w i o b s z a rƒe w m i t o w a n e g o n a w y s o k o c i H 1 ( r y s. 4 c ) p o d l e g a o d za i- a p r z e p y w u w o kƒ o b i e k t u, a t a kz e d u y m p r z y b l i e n i e m n i u gƒ r n e g o p r z e p y w u, c z e g o e f e k t e m b y o u z y s k a n i e p o z w a l a o s z a c o w a ć p r z es t r z e n n y o b r a z r u c h u p y n u. n a j w y s z e j w a r t o c i s t e n i a (- 1 3 % % ) w s t r e f i e r e c yur-k W e k s p e r y m e n t a l n y c h b a d a n i a c h a e r o d y n a m i c z n y c h l a c y j n e j m i d z y o b i e k t a m i. K o n s e k u t y w n e p o d w y s z a n i e m e t o d a t a j e s t rƒ d e m s z y b k i e j i a t w e j d o u z y s k a np io a o e n i a rƒ d a z a n i e c z y s z c z e s k u t k o w a o m n i e j s z y m s t e n i e m z n a c z n i k a g a z o w e g o ( % C O 2 ) w o t o c z e n i u 84

4 R e n a t a G n a t o w s k a b u d y n kƒ w. S t e n i e z n a c z n i k a w l u c e m i d z y o b i e k t a m i n i k a g a z o w e g o w o t o c z e n i u d wƒ c h m o d e l i b u d y n kƒ w. w y n o s i o p o n i e j 1 %, c z e g o p r z y c z y n ą b y o u n i e s i e n Ui se y t u o w a n i e rƒ d a p r z y p o d o u l u b n a n i e w i e l k i e j s t r u g i z a n i e c z y s z c z e p o w y e j o b i e k tƒ w i n i e u c z eys- t n i cw zy s o k o c i n a d n i m s k u t k u j e d u y m s t e n i e m z ae n- i a o n a w z o o n y m p r o c e s i e o p y w u b u d y n kƒ w. T r as n- c z y s z c z e w o b r b i e z a b u d o w y, c o p r z y c z y n i a s i d o p o r t z n a c z n i k a g a z o w e g o w l u c e p o m i d z y m o d e l a m i j e s t p o g o r s z e n i a j a k o c i p o w i e t r z a w s t r e f i e p r z e b y w a n i a r e z u l t a t e m d z i a a n i a s t r e f y r e c y r k u l a c j i, a s a m z n a c lz un di zk i. N a t o m i a s t z g o d n i e z l i t e r a t u r ą n a j k o r z y s t n i e j s z e d o s t a j e s i d o n i e j z a p o r e d n i c t w e m p r z e p y w u gƒ r n e gjo e. s t u m i e s z c z e n i e e moir ta z a n i e c z y s z c z e n a m o l i w i e N a j w i k s z a i l o ć g a z u p r z e n o s z o n a d o l u k i m i d uz -y b d u e j w y s o k o c i, c o z o s t a o rƒ w n i e p o t w i e r d z o n e d y n k a m i w w y n i k u d z i a a n i a t e g o m e c h a ni z m u o d b y w a a w w y n i k u n i n i e j s z y c h a n a l i z. Z a n i e c z y s z c z e n i a n i e s i d l a w y s o k o c i rƒ d a rƒ w nz e r j = H 1 a n a j m n i e j s z a d l a u c z e s t n i c z ą wƒ w c z a s wp r z e p y w i e w o kƒ b u d y n kƒ w, n i e z r = 0. w p y w a j ą w i c n a j a k o ć p o w i e t r z a w i c h o t o c z e n i u. W n i n i e j s z e j p r a c y a n a l i z o w a n o w p y w p o o e n i a rƒ d a z a n i e c z y s z c z e n i a n a r o z p r z e s t r z e n i a n i e s i z - z n a c a ) b ) c ) R y s. 4. W y n i k o b l i c z e n u m e r y c z n y ca h k o n c e n t r a c j a z a n i e c z y s z c z e n i a g a z o w e g o, C O[ % 2 ] w p r z e k r o j u y / D = 0 p o m i d z y b a d a n y m i o b i e k t a m i : a ) z r 0; b ) z r = 0. 5 H 1 ; c ) z r = H 1. P r z e d s t a w i o n e w y n i k i b a d a p o k a z u j ą, e o d p o wd i- e s z y c h b a d a j a k o d r o g i d o u z y s k a n i a i n f o r m a c j i o o -p o z i n i a l o k a l i z a c j a rƒ d a, a t a k e d o bƒ r g e o m e t r i i z a b u d mo iw e y s t e n a d a n y m t e r e n i e z a b u d o w a n y m. M e t o d a t a t e r e n u, m o e p o z y t y w n i e w p y w a ć n a d y s p e r s j e mo i- t p o z w a l a rƒ w n i e p r z e w i d z i e ć d r o g t r a n s p o r t u ez-a n i w a n y c h w i c h o t o c z e n i u z a n i e c z y s z c z e o r a z p r o w a d z i ć c z y s z c z e w p o s z c z e gƒ l n y c h m i e j s c a c h, c o w b a d a n i a c h d o p o p r a w y j a k o c i p o w i e t r z a n a p o z i o m i e p r z e ba yn iw a l u d z i. O t r z y m a n e w y n i k i n u m e r y c z n e g o m o d e l o w a n i a e k s p e r y m e n t a l n y c h j e s t t r u d n i e j s z e d o u z y s k a nz ia a s. to - s o w a n i e z a p r e z e n t o w a n y c h m e t o d m o d e l o w y c h p o z w a l a d y s p e r s j i z a n i e c z y s z c z e p o k r y w a j ą s i r e z uz l t a t a m i b a d a e k s p e r y m e n t a l n y c h p r o w a d z o n y c h w I n s t y t u c i e n a u m i e j t n e p l a n o w a n i e p r z e s t r z e n n e o b s z a rƒ w z u rib-a n z o w a n y c h, d a j e w i c m o l i w o ć w p y w a n i a n a j a k o ć M a s z y n C i e p l n y c h [ 4 ]. W s k a z u j e t o n a u y t e c z n o ć p o w i e t r z a w m i a s t a c h i o s i e d l a c h. z a s t o s o w a n e j m e t o d y n u m e r y c z n e j w p r o w a d z e n i u d al - 85

5 M O D E L O W A N I E I A N A L I Z A W P Y W U L O K A L N Y C H W A R U N K W W I A T R O W Y C H 3. P O D S U M O W A N I E I W N I O S K I z a p e w n i e n i a o d p o w i e d n i e j j a k o c i p o w i e t r z a j e s t o - o d p w i e d n i e k s z t a t o w a n i e o t o c z e n i a w i a t r o w e g o o b i e k tƒ w W p r a c y z w rƒ c o n o u w a g n a i s t o t n ą r o l j, a k ą n a z i e m n y c h. O t r z y m a n e w y n i k i m o d e l o w a n i a n u m e r y c z - w p r o c e s i e r o z p r z e s t r z e n i a n i a s i z n a c z n i k a g a z o w enge o g o k o n c e n t r a c j i z a n i e c z y s z c z e g a z o w y c h p o t w i e r d z i y e m i t o w a n e g o w o t o c z e n i u w y s o k i c h b u d y n kƒ w w o b s za - r a c h z a b u d o w a n y c h o d g r y w a s t o p i e i c h za n u r z e n i a s u s z n o ć p r z y j t y c h z a o e, o t r z y m abnoow i e m z a d o - w a l a j ą c ą z g o d n o ć zr e z u l t a t a m i b a d a d o w i a d c z a l n y c h w w a r s t w i e p r z y z i e m n e j o r a z w y s o k o ć p o o e n i a rƒ d pa r e z e n t o w a n y m i w p r a c y M o r y -K u c h a r c z y k i G n a t ow - e m i s j i. P r z e d s t a w i o n e w y n i k i p o k a z u j ą j a a k n we d l a s k a [ 5 ]. L i t e r a t u r a 1. B l o c k e n B., C a r m e l i e tj. : P e d e s t r i a n w i n d e n v i r o n m e n t a r o u n d b u i l d i n g s : l i t e r a t u r e r e v i e w a n d p r a c t i c a l e x a m p l e s. J. T h e r m a l E n v. & B l d g. S c i , 2 8 / 2, p F i s c h e r O., K o l o u e k V., P i r n e r M., N a p r s t e k J. : W i n d e f f e c t s o n c i v i l e n g i n e e r i n g s t r u c mt iu a r e s P. r a ha a c a, d e M a r t i n u z z i R. J., H a v e l B. : T u r b u l e n t f l o w a r o u n d t w o i n t e r f e r i n g -ms ou ur nf ta ec d e c u b i c o b s t a c l e s i n t a n d e m a r r a n g e m e n t. J. F l u i d E n g i n e e r i n g , 1 2 2, p M o r y -K u c h a r c z y k E., G n a t o w s k a R. : P o l l u t a n t d i s p e r s i o n i n f l o w a r o u n d b l u f f abrorda inegs e m e n t. I n : W i n d E n e r g y. P r o c. o f t h e E u r o m e c h C o l l o q u i u m. B e r l i n, H e i d e l b e r g : S p r i n g e r V2 e0 r0 l7 a, g, p G n a t o w s k a R. : N u m e r i c a l m o d e l i n g o f p o l l u t i o n d i s p e r s i o n a r o u n d t h e o b j e c t s i n t a n d e m a r r a n g e m e n t. E c o l o g i c a l C h e m i s t r y a n d E n g i n e e r i na g ( C h e m i a i I n y n i e r i a E k o l o g i c z n a A ) , V o l. 1 9 N o. 6, -p

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0 M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 8 9 6-7 7 X E K S P L O A T A C Y J N E B A D A N I A E N E R G E T Y C Z N O a E M I S Y J N E W K A D U K O M I N K O W E G O Z P A S Z C

Bardziej szczegółowo

M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L A N I E S I M I N I O W Y C H P O D C Z A S C H O D U N A P O D S T A W I E S Y G N A W s E M G E u g e n u s z w

Bardziej szczegółowo

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X W Y Z N A C Z A N I E O D K S Z T A C E T O W A R Z Y S Z Ą C Y C H H A R T O W A N I U P O W I E R Z C H N I O W Y M W I E

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SYMULACJI NUMERYCZNYCH W ZAGADNIENIACH PRZEPŁYWU WIATRU W OBSZARACH ZABUDOWANYCH

ZASTOSOWANIE SYMULACJI NUMERYCZNYCH W ZAGADNIENIACH PRZEPŁYWU WIATRU W OBSZARACH ZABUDOWANYCH PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie SERIA: Edukacja Techniczna i Informatyczna 2010 z. V M. Sosnowski, 1 R. Gnatowska Akademia im. Jana Długosza, 1 Politechnika Częstochowska ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Aerodynamika Ś rodowiska

Aerodynamika Ś rodowiska Aerodynamika Ś rodowiska dr inż. Elżbieta Moryń - Kucharczyk Temat: Ć wiczenie 11 Zastosowanie olejowej techniki wizualizacji Do analizy opływu obiektów 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest określenie

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

6. K o ł a 7. M i s a

6. K o ł a 7. M i s a S U P 6 0 9 v. 2 0 16 G R I L L R U C H O M Y, P R O S T O K Ą T N Y, Z D O L N Ą I B O C Z N Ą P Ó Ł K Ą S U P 6 0 9 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przekazanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

ŚĆ Ć ć ż ć ń Ę Ę ż ż Ą ń ż ć ż Ę ż Ę Ę Ć ż Ę ż Ś ż ż ż ż ż Ł ż ż Ę ż ĘŚ ż ć ć ŚĆ ć ń Ś ź ć ć ć ć ć ć ć ń ć Ę Ę ć ć ć Ł Ę Ą ź Ą Ę Ę Ł ć ć ż ć ż ż ć ż ż ż Ł ć ń ż Ł ż ń ń ż ż ć ż Ę ż Ę ć ż ż Ą ĘŚ ń ż ź Ę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE TERENÓW ZABUDOWANYCH W ZGODZIE Z ZASADAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Z ZASTOSOWANIEM METOD MODELOWYCH

PLANOWANIE TERENÓW ZABUDOWANYCH W ZGODZIE Z ZASADAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Z ZASTOSOWANIEM METOD MODELOWYCH Renata Gnatowska 1 PLANOWANIE TERENÓW ZABUDOWANYCH W ZGODZIE Z ZASADAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Z ZASTOSOWANIEM METOD MODELOWYCH Streszczenie. W niniejszej publikacji omówiono koncepcję planowania terenów

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA BADAŃ MODELO- WYCH W ANALIZIE DYSPERSJI ZANIECZYSZCZEŃ ZE ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI W STREFIE ZABUDOWANEJ

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA BADAŃ MODELO- WYCH W ANALIZIE DYSPERSJI ZANIECZYSZCZEŃ ZE ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI W STREFIE ZABUDOWANEJ PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie SERIA: Edukacja Techniczna i Informatyczna 2011 z. VI Marcin Sosnowski, 1 Renata Gnatowska Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 1 Politechnika

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

ó ś ś ń ó ń ść ż ć ń Ę Ę ć óń ś ó Ź ś Ń ŚĆ ś ń ó ś ś ó ń Ę ś ś ó ó ó ń ś ż ś ś Ś ó Ś ó ó ń ń ź ń ó ń ó ż ś Ó ó Ą ś Ę ń ś ś ó ó ń ó ś Ó ó ń ś Ę Ę ń Ę ń Ę ó ń ń ó ż ó Ę ó ń Ś ń ń ń ź ś Ę ó ó ó Ę ć Ą Ę ń

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DYFUZJI W STREFIE CIENIA AERODYNAMICZNEGO, GAZU EMITOWANEGO Z NISKIEGO ŹRÓDŁA PUNKTOWEGO BADANIA MODELOWE

ANALIZA DYFUZJI W STREFIE CIENIA AERODYNAMICZNEGO, GAZU EMITOWANEGO Z NISKIEGO ŹRÓDŁA PUNKTOWEGO BADANIA MODELOWE ANALIZA DYFUZJI W STREFIE CIENIA AERODYNAMICZNEGO, GAZU EMITOWANEGO Z NISKIEGO ŹRÓDŁA PUNKTOWEGO BADANIA MODELOWE Zbigniew BAGIEŃSKI Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Środowiska STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

ż Ę ń Ś ó ź ó ń Ę ó ó ź ó Ń ó ó ż ż ó ż ń ó ć ń ź ó ó ó Ę Ę ó ź ó ó Ł Ł Ą Ś ó ń ó ń ó Ł Ł ó ó ó ń Ś Ń ń ń ó ó Ś ó ć ó Ą Ą ń ć ć ó ż ó ć Ł ó ń ó ó ż ó ó ć ż ż Ą ż ń ó Śó ó ó ó ć ć ć ń ó ć Ś ć ó ó ż ó ó

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE NUMERYCZNE POLA PRZEPŁYWU WOKÓŁ BUDYNKÓW

MODELOWANIE NUMERYCZNE POLA PRZEPŁYWU WOKÓŁ BUDYNKÓW 1. WSTĘP MODELOWANIE NUMERYCZNE POLA PRZEPŁYWU WOKÓŁ BUDYNKÓW mgr inż. Michał FOLUSIAK Instytut Lotnictwa W artykule przedstawiono wyniki dwu- i trójwymiarowych symulacji numerycznych opływu budynków wykonanych

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

BADANIA NAUKOWE WSPIERAJĄCE PROCES EKSPLOATACJI SAMOLOTÓW F-16 W SIŁACH ZBROJNYCH RP

BADANIA NAUKOWE WSPIERAJĄCE PROCES EKSPLOATACJI SAMOLOTÓW F-16 W SIŁACH ZBROJNYCH RP BADANIA NAUKOWE WSPIERAJĄCE PROCES EKSPLOATACJI SAMOLOTÓW F-16 W SIŁACH ZBROJNYCH RP ALEKSANDER OLEJNIK, ROBERT ROGÓLSKI ŁUKASZ KISZKOWIAK Instytut Techniki Lotniczej Wydział Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowa

Bardziej szczegółowo

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż Ó śó ą ę Ę śćś ść ę ą ś ó ą ó Ł Ó ż Ś ą ś Ó ą ć ó ż ść śó ą Óść ó ż ż ą Ś Ś ż Ó ą Ó ą Ć Ś ż ó ż ę ąś ó ć Ś Ó ó ś ś ś ó Ó ś Ź ż ą ó ą żą śó Ś Ó Ś ó Ś Ś ąś Ó ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó

Bardziej szczegółowo

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d z i e 2 0 1 5 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3.1.2.a Test C.1 Ogólna ocena stanu chemicznego JCWPd wg danych z 2012 r. w podziale na 161 JCWPd

Załącznik 3.1.2.a Test C.1 Ogólna ocena stanu chemicznego JCWPd wg danych z 2012 r. w podziale na 161 JCWPd Załącznik 3.1.2.a Test C.1 Ogólna ocena JCWPd wg w podziale na 161 JCWPd Monitoring oraz ocena jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2012 2014 Nr JCWPd wziętych do JCWPd wg, w których

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ł ś ś Ł ś Ę Ę Ś Ś Ó Ę ź ś ś ś ś ś ń Ł Ą Ę ś ś ś Ś ń Ś ś Ę Ó Ź ś ś ś ś Ś ń ń ś ś Ś ń ź Ą ś ś Ł ź Ź Ś ś Ś ś ś ń ś Ś Ś ś Ł ś Ć ź ź ś Ś ś ś Ś ń Ć Ł Ą Ę ś ś ś Ś ść Ź ś Ś ś ś ś ń Ę ś Ś ś Ą Ó ś ś Ę Ł Ź ś

Bardziej szczegółowo

ć Ł Ą Ź Ś Ó Ó ŚĆ Ó Ż ż Ó Ó Ć Ó Ś Ą Ą Ź Ś Ś Ź Ź Ó ż Ó Ź Ś ż Ę ć ż Ę Ź ÓŻ Ś ż Ą Ó Ą Ś ż ź Ó ż ć Ż Ź Ó Ó ć ż ć ć ż ć Ą Ż Ż Ó ć Ź Ż ć Ę ć Ó Ż ć Ś ć ć Ó Ó Ą ć ć Ść ć ć Ż ż ż Ó Ż ż ć Ż ć ć ć ć ć Ó Ż ć Ę ć Ó

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

PN-B-03004:1988. Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03004:1988. Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie KOMINY PN-B-03004:1988 Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie Normą objęto kominy spalinowe i wentylacyjne, żelbetowe oraz wykonywane z cegły, kształtek ceramicznych lub betonowych.

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ą Ń Ę Ę ń ń ń Ń Ń Ń ń Ą Ą ń ń ćż Ą Ę ń ń ń Ó ń Ż Ą ń ŚĆ Ń Ś Ń Ś Ą Ś ć ń ć ź ń Ń ń ć ź Ń Ś Ó Ż ń ź ź ń ĄŚ Ą Ś Ń ń ń ń Ę Ę ń Ż Ż Ż ń ć ń Ń ć ń Ń ŚĆ Ć ń Ń Ń ŚÓ Ą ć ć Ą Ń ź Ę ć ć ć ź ć ć ź ć ź ć ź Ę ć

Bardziej szczegółowo

Centrum Techniki Okrętowej S.A. Gdańsk 14 lutego 2013r.

Centrum Techniki Okrętowej S.A. Gdańsk 14 lutego 2013r. WIDOK OGÓLNY CENTRUM BADAWCZO-PROJEKTOWEGO CTO S.A. STAN do ROKU 2008 WIDOK OGÓLNY CENTRUM BADAWCZO-PROJEKTOWEGO CTO S.A. STAN AKTUALNY WIDOK OGÓLNY CENTRUM BADAWCZO-PROJEKTOWEGO CTO S.A. PERSPEKTYWA DALSZEGO

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org C h r i s t i a n n E i j k m a n : P r o s t o t a c e c h p r a w d y ( S i m p l e x n o n v e r i s i g i l l u m ) E p i z o d 1 : W iù c e j n i k a w a w C a f é B a u e r W s z y s t k o z a c

Bardziej szczegółowo

Jan A. Szantyr tel

Jan A. Szantyr tel Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Zakład Mechaniki Płynów, Turbin Wodnych i Pomp J. Szantyr Wykład 1 Rozrywkowe wprowadzenie do Mechaniki Płynów Jan A. Szantyr jas@pg.gda.pl tel. 58-347-2507

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Udział Polski w atmosferycznym transporcie zanieczyszczeń powietrza na obszarze Europy

Udział Polski w atmosferycznym transporcie zanieczyszczeń powietrza na obszarze Europy Udział Polski w atmosferycznym transporcie zanieczyszczeń powietrza na obszarze Europy Anna Degórska Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy Przykład wykorzystania narzędzi opracowanych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Mechanika i Budowa Maszyn Projekt: Metoda elementów skończonych Prowadzący: dr hab. Tomasz STRĘK prof. nadzw. Autorzy: Małgorzata Jóźwiak Mateusz

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 950 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 5 maja 2011 r. Nazwa i adres INSTYTUT PODSTAW

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 9

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 9 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 9 ZASADY BHP I REGULAMIN LABORATORIUM POJAZDÓW... 10 Bezpieczne warunki pracy zapewni przestrzeganie podstawowych zasad bhp i przepisów porządkowych........... 10 Regulamin

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Wpływ wybranych czynników na inwestycje w energetyce wiatrowej

Wpływ wybranych czynników na inwestycje w energetyce wiatrowej Wpływ wybranych czynników na inwestycje w energetyce wiatrowej Autor: Katarzyna Stanisz ( Czysta Energia listopada 2007) Elektroenergetyka wiatrowa swój dynamiczny rozwój na świecie zawdzięcza polityce

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

AERODYNAMIKA SPALANIA

AERODYNAMIKA SPALANIA AERODYNAMIKA SPALANIA ZNACZENIE AERODYNAMIKI SPALANIA Paliwo Komora spalania, palenisko Ciepło Praca Spaliny Powietrze Ciepło Praca Odpady paleniskowe Rektor przepływowy CZYNNIKI Utleniacz: Paliwo: Spaliny:

Bardziej szczegółowo

Pomiar rozkładu ciśnień na modelu samochodu

Pomiar rozkładu ciśnień na modelu samochodu Miernictwo C-P 1 Pomiar rozkładu ciśnień na modelu samochodu Polonez (Część instrukcji dotyczącą aerodynamiki samochodu opracowano na podstawie książki J. Piechny Podstawy aerodynamiki pojazdów, Wyd. Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie pomiarów sodarowych do oceny warunków anemologicznych Krakowa

Zastosowanie pomiarów sodarowych do oceny warunków anemologicznych Krakowa Zintegrowany system monitorowania danych przestrzennych dla poprawy jakości powietrza w Krakowie Zastosowanie pomiarów sodarowych do oceny warunków anemologicznych Krakowa Ewa Krajny, Leszek Ośródka Zakład

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE. Podwójnego działania. Seria H250Co

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE. Podwójnego działania. Seria H250Co SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE Podwójnego działania Seria H2Co Norma ISO 6022/DIN 24333 Uszczelnienie ISO Ciśnienie robocze: 2 bar Średnice: od do mm Wersja 8 1 Charakterystyka ogólna - Ciśnienie robocze: 2 bar

Bardziej szczegółowo

śą ś ć Ą Ó ó Ę ń ó

śą ś ć Ą Ó ó Ę ń ó ć Ł Ś Ó ó ś ą ś Ł ń Ą Ę ń śą ś ć Ą Ó ó Ę ń ó Ę ń Źą ń ó Ą ś ś ń Ń ó ń ń ń ń ę ś Ę ń ń ś ą ą ą ę śó ń Ó Ś ę Ź ę ść ń ó ę Ę ń ó ą ó ą ą ą ę ą ó ń ń ę ć ń ó ó ń ą ń ę ó ś ą ś Ł ą ń ą ń Źą ń ę ś ń Ź ó ę ń

Bardziej szczegółowo

Farmy wiatrowe zlokalizowane w pobliżu parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu. Teresa Świerubska Suwalski Park Krajobrazowy

Farmy wiatrowe zlokalizowane w pobliżu parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu. Teresa Świerubska Suwalski Park Krajobrazowy Farmy wiatrowe zlokalizowane w pobliżu parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu Teresa Świerubska Suwalski Park Krajobrazowy Dlaczego wiatraki wybrały Suwalszczyznę? Biegun zimna i wichrowe

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

Á ŁĄ ä Ü Ó ć Ą Ś ő ď ść Í ľ ľ ľ ľ Í ć Ż ż ő ż ś ś ś Ż Ź Ść ść Ś ś Ś ś ść ż Ż ść ś ść ś ć ść Ść ś Ś śó Ż Ś Ż ś Ż ý ť ť ś Ż ś Ó Ó Ż ś ś ľ Ś Ż Ś Ś Ś Ś ś Ś Ó Ś Ż ś ś ś Ś Ź ś Ä Ś Ą ć Ś ś ś ż ľ ľ Ś ś ś ś ý ć

Bardziej szczegółowo

2 x U S B 2. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 3. 0 ( t y ł ),

2 x U S B 2. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 3. 0 ( t y ł ), J e s t e m y f i r m s p e c j a l i z u j c s i w m i n i a t u r o w y c h k o m p u t e r a c h, z n a j d u j c y c h s z e r o k i e z a s t o s o w a n i e p r z y : w y w i e t l a nu i t r e c

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Technologia elementów optycznych

Technologia elementów optycznych Technologia elementów optycznych dr inż. Michał Józwik pokój 507a jozwik@mchtr.pw.edu.pl Część 5 rysunek elementu optycznego Polskie Normy PN-ISO 10110-1:1999 Optyka i przyrządy optyczne -- Przygotowywanie

Bardziej szczegółowo