Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,"

Transkrypt

1 R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l K o n k u r s j e s t n o m i n o w a n y dk o u l i n a r n e g o P u c h a r u P o l s k i 2o0r1g5a n i z o w a n e g o p r z emz ił d z y n a r o d o w e T a r g i P o z n a s k i e. I. O r g a n i z a t o r z y k o n k u r s u O r g a n i za t o r e m k o n k u r s u j egsrt u p a A n d e r s, p r z y m e r y t o r y c z n e j w s p ó ł p rfa uc ny d a c j i K l u b u S z e f ó w K u c h n i. S p o n s o r t y t u l a r n y P e r n o d R i c a r d P o l s k a S p o n s o r s t r a t e g i c z n y M A K R O C a s h a n d C a r r y P o l s k a S. A. S O K O Ł Ó W S. A. I I. C z a s i m i e j s c e M i e j s c e k o n k u r s u : H o t e l u Z A M E K R Y N * * * * P l a c W o l n o!fl c i 2, R y n. D a t a : r. O f i c j a l n y m a d r e s e m d o k o n t a k t u i k o r e s p o n d e n c j i d o t y c z! c y m p r z e b i e g u i m p r e z y o r a z j a k o d zo ir ag la n y o zd a p o jw ei j e s k u t e c z n o!fl! j e s t : D a r i u s z S t r u c i s k i S z e f K u c h n i H o t e l A n d e r s * * * * d. s t r u c i n s k h o t e l a n d e r s. p l T e l

2 I r en e u s z K o n i u s z e k S z e f K u c h n i H o t e l Z A M E K R Y N * * * * I re n e u s z. k o n i usz e z a m e k r y n. p l T e l Ł u k a s z K u n d z ic z D y r e k t o r d s. M a rk e ti n g u i S p r z ed aˆ y H o t e l Z A M E K R Y N * * * * l u k a s z.k u n d z i c z am e k r y n.p l T e l I I I. W a r u n k i u c z e s t n i c t w a 1. W k o n k u r s i e m o g! u c z e s t n i c z y! k u c h a r z e z d o w o l n y c h z a k ła as dt ór w o n ogm i c z n y c h, z a r ó w n o h o t e l a r s k i c h j a k i p o j e d y n c z y c h r e s t a u r a c j i z c a ł e j P o l s k i. 2. U c z e s t n i c y k o n k u r s u m u s z! p r a c o w a! z g o d n i e z e s w o i m i k w a l i f i k a c j a m i w z a k ł a d a c h g a s t r o nó or me i cd zo nk yo cn h a, ł y k t z g ł o s z e n i a, a!ˆ d o m o m e n t u r o z s t r z y g n i!ł c i a k o n k u r s u. 3. W s z y s c y k u c h a r z e b i o r! c y u d z i a ł w k o n k u r s i e m o g! p o s i a d a! d o w o l n y s t o p w h i e r a r c h i i z a w o d o w e j. 4. W a r u n k i k o n k u r s u n i e e l i m i n u j! u d z i a ł u w n i m o s ó b, k t ó r e z d o b y ł y w p o p r z e d n i c h l a t a c h my e d i a l e, d w y r ó!ˆ n i e n i a z a r ó w n o w p o p r z e d n i c h e d y c j a c h k o n k u r s u d e L Al ra t c u i s i n e M a r t e l l j a k i w i n n y c h k o n k u r s a k r a j o w y c h o r a z z a g r a n i c z n y c h. 5. U c z e s t n i c y k o n k u r s u p o w i n n i b y! p e ł n o l e t n i, j a k r ó w n i e!ˆ n i e m o g! 3p 0r -zt eekgro orcoz ky! u!ˆ y c i a w d n i u r o z p o c z!ł c i a k o n k u r s u ( d o w ó d o s o b i s t y ). 6. W k o n k u r s i e u c z e s t n i c z! e k i p y dowbuoow se. B a r d z o m i l e w i d z i a n e bł d d r uˆ y n y z u d z i a ł e m k o b i e t 7. P o t w i e r d z e n i e z g ł o s z e n i a d o k o n k u r s u p o w i n n o b y! d o k o n a n e w f o r m i e p-m i saei mlne em j b! ( ed! p o c z t! t r a d y c y j n! ) n a z a ł! c z o n y c h f o r m u l a r z a c h w r a z z o p i s e m t e c h n o l o g i c z n y m o r a z z w y r a! n y m z d j!ł n acni eej m pwoy tkro a w y i p r z e s ł a n e n a a d r e s : S z e f K u c h n i D a r i u s z S t r u c i s k i H o t e l A n d e r s S t a r e J a b ł o n k i f a x ( ) t e l. ( ) t e l. k o m e -m a i l d. s t r u c i n s k h o t e l a n d e r s. p l F o r m u l a r z z g ł o s z e n i o w y m oˆ n a p o b r a n a : h t t p : / / n e w s g a s t r o. p l / h t t p : / / w w w. p a p a j a. p l /

3 h t t p : / / w w w. z a m e k r y n. p l / U W A G A! T e r m i n n a d s y ł a n i a z g ł o s z e! u p ł y w a w 1d5 n i u l u t e g o r o. k ut e r m i n u w a!ˆ a s i!ł z a z a c h o w a n y p r z y p a d k u w y s ł a n i a -m ae i l a n a j p ó! n i e j w t y m d n i u, b! d! l i s t u z d a t! s t e m p l a p o c z t o w e g o n i e 1 2 p ó! l nu it ejgso z! n i!ˆ r o k u. 8. F o r m u l a r z z e z g ł o s z e n i e m u c z e s t n i c t w a n a l e!ˆ y w y p e ł n i! t a k, a b y z a w i e r a ł c z y t e l n e i m z i!ł z i n un ma ez rw ei m s k o w r a t e l e f o n u i ea sd er m e-m a i l o r a z p e ł n! n a z w!ł z a k ł a d u z g ł a s z a j! c e g o s w o j e g o u c z e s t n i k a. W r a z z e z g ł o s z e n i e d o k o n a! a k c e p t a c j i t r e!fl c i n i n i e j s z e g o R e g u l a m i n u, z k t ó r y m k a n d y d a c i n a u c z e s t n i k ó w m!ł o g! t a k!ˆ z a e p o zn na a! s i s t r o n i e i n t e r n e t o w e j O r g a n i z a wt wo w r. a z a( m e k r y n. p l) b! d! w j e g o s i e d z i b i e. P o n a d t o k a n d y d a c i z o b o w i! z a n i s! z ł o!ˆ e n i a o!fl w i a d c z e n i a, i!ˆ w y r a!ˆ a j! z g o d!ł n a p u b l i k a c j!ł i c h w i z e r u n k ó w u w i e c z n i o n y c h! d! f o t ot ge rc ah fn ick! z n i e b f i l m o w! w t r a k c i e p r z e b i e g u k o n k u r st u a, k!ˆ e a o n i e o d p ł a t n y m p r z e n i e s i e n i u n a O r g a n i z a t o r a a u t o r s k i c h p m a j! t k o w y c h d o s t w o r z o n y c h p r z e z s i e b i e p o t r a w n a p o l a c h e k s p l o a t a c j i : u w i e c z n i a n i e d o, w o l n! r o z p o w s z e c h n i a n i e w e w s z e l k i e g o r o d z a j u m e d i a c h. 9. K o m i s j a p o w o ł a n a p r z e z O r g a n i z a t oorka o nda w s t!ł p n e j s e l e k c j i u c z e s t n i k ó w n a p o d s t a w i e s u b i e k t y w n e j o c e n y o p z d j!ł c i a z g ł o s z o n e j p o t r a w y. O s o b y z a k w a l i f i k o w a n e d o u d z i a ł u w k o n k u r s i e ( w d n i a c h 2 7. ) l uzt oy s t 1 a n! m a r c a p o w i a d o m i o n e o z a k w a l i f i k o w a n i a d o k o n k u r s u d o d n i a 2 0 l u t e gko u. 2 0W 1 5 p rrzoy p a d k u n i e m o!ˆ n o!fl c i u c z e s t n i c t w a w k o n k u r s i e k t ó r e g o!fl z c z ł o n k ó w e k i p y d w u o s o b o w e j, z a k ł a d g a s t r o n o m i c z n y z a t r u d n i a j! c y e kzia! p!ł pmro!ˆ z ee d w s k a d n i e m 2 0 l u t e g o r o k u u c z e s t n i k a z a s t!ł p c z e g o. W p r z y p a d k u n i e m o!ˆ n o!fl c i u c z e s t n i c t wo a m i cs aj ła e j w yeb ki ie pr y a k e k i p!ł z a s t!ł p c z! s p o!fl r ó d k a n d y d a t ó w z g ł o s z o n y c h, a l e p i e r w o t n i e n i e z a k w a l i f i k o w a n y c h, kł to óc rz zn y i e s! b i n f o r m o w a n i o z a k w a l i f i k o w a n i u d o k o n k u r s u. I V. Z a s a d y o r g a n i z a c y j n e 1. K a!ˆ d y u c z e s t n i k k o n k u r s u l u b j e g o z a k ł a d p o k r y w a k o s z t y p r z e jp ar zo d u k to ór w a z u!ˆ y t y c h d o w y k o n a n i a d a n i a k o n k u r s o w e g o. 2. O r g a n i z a t o r z a p e w n i a p r o d u k t g ł ó w n y o b o w i! z k o w y k o n k u r s u 3. O r g a n i z a t o r k o n k u r s u p o k r y w a k o s z t y z a k w a t e r o w a n i a i w y!ˆ y w i e n i a ( z g o d n i e z p r o d g r ak mo el m a c j i w d n i u p r z y j a z d u d o!fl n i a d a n i a w d n i u w y j a z d u ) 4. O r g a n i z a t o r z a p e w n i a s t a n o w i s k a p r a c y p r z y g o t o w a n e d l a k a!ˆ d e j z e k i p : w y p o s a!ˆ o n e w p i e-p c a r ko ow ny w e k c y j n C O N V O T E R M, k u c h e n k i i n d u k c y j n e, 2 s z t., s t ó ł r o b o c z y, z l e w o z m y w a k j e d n o k o m o r o w y w r a z z e s tw oc łz ey m o d s t a o r a z m e t r o w y s t ó ł r o b o c z y. 5. D r o b n y s p r z!ł t p o te rb zn y d o w y k o n a n i a p o t r a w y k a!ˆ d y z e s p ó ł u c z e s t n i c z! c y w k o n k u r s i e p r z y w o z i z e s o b!. 6. W s z y s c y u c z e s t n i c y k o n k u r s u w y s t!ł p u j! w s t a n d a r d o w y c h s t r o j a c h k u c h a r s k i c h. 7. O r g a n i z a t o r z a p e w n i a b e z p i e c z e! s t w o w s z y s t k i m o s o b o m o b e c n y m w m i e j s c u p r z e p r o w a d z e n i a k o n k u r s u. 8. K o n k u r s j e s t i m p r e z! z a m k n i!ł t!. P o z a u c z e s t n i k a m i i o s o b a m i a u t o r y z o w a n y m i p r z e z O r g a n ni a z a tm oi re a j s cw e s t!ł p p r z e p r o w a d z a n i a k o n k u r s u m a j! t y l k o p e ł n o l e t n i e i m i e n n i e z a p r o s z o n e o s o b y. 9. O r g a n i z a t o r w y p o s a!ˆ y s t a n o w i s k a p r a c y w!fl r o d k i c z y s t o!fl c i i i gmiaetneircizanłe y ThO R K. V. R e g u ł y p r z e p r o w a d z a n i a k o n k u r s u 1. K a!ˆ d a p r a c a w y k o n a n a p r z e z u c z e s t n i k a k o n k u r s u b!ł d z i e u w a!ˆ a n a z a p r a c!ł p r z y g o t o w a n! s p ne kc uj ra s l n i e n ni a e k o b!ł d z i e p o w t ó r z e n i e m p r a c y z i n n y c h k o n k u r s ó w. 2. K o n k u r s z o s t a n i e p r z e p r o w a d z o n y w d n i u t2e 8 g o l u r o k u.

4 3. W y k o n a n i e z a d a n i a k o n k u r s o w e g o b!ł d z i e o c e n i a n e p r z e z p o w o ł a n y c h p r z e z O r g a n i z a t o r a j u r o rcóh w w p rtarczuej! c h c y s k ł a d a c h j u r o r s k i c h : t e c h n i c z n y m, d e g u s t a c y j n y m i k o n e s e r ó w. J u r y t e c h n i c z ns ke ł a d a j! c e s i!ł s z ez f ó w k u c h n i m o!ˆ e p r z y z n a! ke a!ˆ j de k i p i e m a x p u n k t ó w. J u r y d e g u s t a c y j sn ke ł a d a j! c e s i!ł z S z e f ó w K u c h n i m o!ˆ e p r z y z n a! k a!ˆ d e j e k i p i e m a x p u n k t ó w. J u r y k o n e s e r ó w p r z y z n a s w o j! o s o b n! n a g r o d!ł. T y l k o O c e n a J u r y D e g u s t a c y j n e g o i T e c h n i c z n e g o n o m i n u j e d o K u l i n a r n e g o P u c h a r u P o l s k i 4. P o d c z a s k o n k u r s u w s z y s c y u c z e s t n i c y z a j m u j! s t a n o w i s k a w y l o s o w a n e p o d c z a s o d p r a w y, k t ó r a w od dn b!ł i u d z2 i7 e s i!ł l u t e g o r o k u o g o d z i n i e K a!ˆ d a e k i p a k o n k u r s o w a o t r z y m a 1 0 m i n u t p r z e d r o z p o c z!ł c i e m p r a c y n a r o z ł o!ˆ e n i e d r o b n e g o p sr po rd z!ł u k t u ó w i o r a z z a z n a j o m i e n i e s i!ł z w y p o s a!ˆ e n i e m d o s t a r c z o n y m p r z e z O r g a n i z a t o r a. 6. K a!ˆ d a d w u o s o b o w a e k i p a m u s i w y k o n a! p o t r a w!ł w f o r m i e d a n i a g ł ó w n e g o d l a 1 2 o s ó b, p o d a n! w ty ał! l ec rz zn ai ce h. n a D o s t a r c z o n y c h p r z e z O r g a n i z a t o r a 7. K a!ˆ d a e k i p a u c z e s t n i c z! c a w k o n k u r s i e! zo kb o w o i m u s i p r z y g o t o w a! d a n i e z u!ˆ y c i e m P I E C A K O N W E K C Y J N O P A R O W E G O C O N V O T H E R M 8. O r g a n i z a t o r d o p u s z c z a z a s t o s o w a n i e d o d a t k o w e g o u r z! d z e n i a g r z e j n e g o ( 1 s z t. ) o d e j m u j! c n ije e d nz o u r z! w y p o s a!ˆ e n i a s t a n o w i s k a V I. S k ł a d n i k i o b o w i z k o w e : 1. W o ł o w i n a k u l i n a r n a S o k o ł ó- wu c z t a Q u l i n a r n a 2. E l e m e n t y k u l i n a r n e d o w y b o kr ru z: yˆ o w a l u b b a v e t t el u b r o s t b e f w i l o!fl c i 5 k g n a d r u!ˆ y n!ł 3. S z p i k k o s t n y w o ł o w y 1 k g 4. O r g a n i z a t o r d o s t a r c z y k a!ˆ d e j d r u!ˆ y n i e w d n i u k o n k u r s u 5 k g w y b r a n e g o e l e m e n t u k u l i n a r in ke u g o k oi s t1 n ekgg o s z p w o ł o w e g o. 5. P o z o s t a ł e s k ł a d n i k i d o w o l n e w g e s t i i u c z e s t n i k a 6. N i e w o l n o u!ˆ y! k o n i a k u, M A R T E L L, j a k o d o d a t k u d o d a n i a n p. d o s o s u l u b m a r y n o w a n i a. 7. P o w y k o n a n i u p o t r a w y k a!ˆ d a e k i p a b!ł d z i e m u s i a ł a d o b r a! o d p o w i e d n i r o d z a j k o n i a k u M A R T E L L, e k j a k o d o h a r m o n i z u j! c y z e s m a k i ep mo t r a w y. 8. W s z y s t k i e p r a c e k o n k u r s o w e p o w i n n y b y! w y j! t k o w o o r y g i n a l n e, j e d n o c z e!fl n i e b a r d z o e l e g a tn nc e k. i e i w y k w i n 9. C z a s p r z y g o t o w a n i a, o d m o m e n t u w e j!fl c i a n a s t a n o w i s k o p r a c y, d o m o m e n t u u s t a w i e n i a 1 2 p r zpyogroctjoi w an a y c h l a d z i e e k s p e d y c y j n e j n i e mro!ˆ z e k rpa c z a! 1 g o d z i n y. N i e d o t r z y m a n i e p o d a n e g o c z a s u p o c i! g n i e z a s o b! k o n i e c n a l i c z e n i a p u n k t ó w k a r n y c h, a e k i p i e p r z e k r a c z a j! c e j r e g u l a m i n o w y c z a s p r a c y p o n a d 1 5 o nma i npu rt z ezro wsat naa n i e a p o t r a w a z o s t a n i e o c e n i o n a w s t o p n i u, j a k i m z o s tao łw a npa r. z y g o 1 0. W y s t!ł p k a!ˆ d e j e k i p y p o w i n i e n z a w i e r a! w s o b i e e l e m e n t y w i d o w i s k o w e j s z t u k i k u l i n a r n eij n, e z j ai k, rl óe wk nk io!fl e!ˆ c i f i p e r f e k c j i w y k o n a n i a W s z y s t k i e p r o d u k t y u!ˆ y t e w k o n k u r s i e n i e m o g! b y! p o d d a n e w c z e!fl n i e j s z e j o b r ó b c e, a d o, d a jt ak ri z oy swn ke r ocb zi y o w e g r z y b y m o g! b y! j e d y n i e u m y t e i o b r a n e, l e c z w!ˆ a d e n s p o s ó b n i e u f o r m o w a n e, r ó w n i e!ˆ s b!ł k o d! r u p iu!ˆ a ky i t e, o i l e m u s z! b y! w p o s t a c i s u r o w e j ( p r o s i m y t a k k o m p o n o w a! d a n i a, a b y u n i k a! p r o d u k t ó w k o n s e r w ow wo yr cz h o n i y c ph r z e t p r z e z p r z e m y s ł s p o!ˆ y w c z y ).

5 1 2. W s z y s t k i e k o n k u r s o w e d a n i a m u s z! s k ł a d a! s i!ł w y ł! c z n i e z j a d a l n y c h p r o d u k t ó w, d o t y c z y o rtao c jri ó. w n i e!ˆ d e k 1 3. D e c y z j a j u r y u s t a l a j! c a w y n i k k o n k u r s u j e s t o s t a t e c z n a i n i e p o d w a!ˆ a l n a W s z y s c y u c z e s t n i c y k o n k u r s u o t r z y m u j! d y p l o m y z a u c z e s t n i c t w o o r auz p o dm ri on bk ni e a e k i p a, k t ó r a z d o b!ł d z i e p i e r w s z e m i e j s c e o t r z y m a P u c h a r o r a z n a g r o d y u f u n d o w a n e p r z e z o r g a n i z a t o r a. P u c h a r, o k tz ód ra yn m i u m o w a w p o p r z e d n i m, m a c h a r a k t e r p r z e c h o d n i, p o z o s t a j e o n w ł a s n o!fl c i! O r g a n i z a t o r a, a n a g r o d z o bn oa w i! n izm a nea k i p a j e st d o z w r o t u n a j e g o p r o!fl b!ł b e z p o!fl r e d n i o p r z e d t e r m i n e m k o l e j n e j e d y c j i k o n k u r s u. E k zi pi e a, P uk ct hó ar r a mz a d o b!ł d p r a w o u c z e s t n i c t w a w k o l e j n e j e d y c j i b e z w s t!ł p n y c h e l i m i n a c j i O r g a n i z a t o r k o n k u r s u z a s t r z e g a s o b i e p r a w o d o p u b l i k a c j i p r z e p i s ó w a w i kz od nj!ł! k u r s po ow ty rc h n i e z a l e!ˆ n i e o d z a j!ł t e g o m i e j s c a O r g a n i z a t o r k o n k u r s u z a s t r z e g a s o b i e r ó w n i e!ˆ p r a w o d o p o w o ł a n i a j u r y s e l e k c y j n e g o, n yj ce!ˆ h e dl o i wi zl i!ł o!fl! c i a c h!ł t u d z i a ł u w k o n k u r s i e p r z e k r o c z y i l o!fl c i u t r u d n i a j! c e p r a w i d ł o w y p r z e b i e g k o n k u r s u W s z y s t k i e w y n i k i z o s t a n! o g ł o s z o n e n a U r o c z y s t e j G a l i w d n i u 2 8 l u t e g o r o k u W t r a k c i e U r o c z y s t e j G a l i, k o n k u r s u o r a z w r!ł c z e n i a n a g r ó d w s z y s c y u c z e s t n i c y z o b o w i! pz ia en ni i a s! w d so t rw oy js u t! k u c h a r s k i m.

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Tło historyczne: Jedzenie, energia i praca rozwój nauki o żywieniu 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org.

Tło historyczne: Jedzenie, energia i praca rozwój nauki o żywieniu 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org. T ł o h i s t o r y c z n Je e: d z e n i e, e n e r g i a i p r ar co a z w ó j n a u k i o ˆ y w i e n i u W p r o w a d z e n i e J a k o wy ł a n i a j c a s ił g a ł n a u k li o, g it am o pó ow

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

K B R P G # 1 Jaka jest przyszłość gier f abularnych?

K B R P G # 1 Jaka jest przyszłość gier f abularnych? 1 R e d a k c j a i k o r e k t a : K a t a r z y n a A r i e e n C h r u c i c k a, T o m a s z S m a r t f o x S m e j l i s, M a r c i n S e j i S e g i t, S z y m o n S i l i d a n P i t e k, M a r

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

W tym numerze: CZY ABY NA PEWNO OI str. 5 COŚ NADLECIAŁO... str. 14

W tym numerze: CZY ABY NA PEWNO OI str. 5 COŚ NADLECIAŁO... str. 14 l u t y 2 0 1 2 W tym numerze: CZY ABY NA PEWNO OI str. 5 COŚ NADLECIAŁO... str. 14 O d N a c z e l n y c h : F e r i e z a n a m i, z i m a s a m a n i e w i e, c z y c h c e n a m u p r z y k r z y!!ˆ

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

WIDOWISKO TANECZNE HARNASIE

WIDOWISKO TANECZNE HARNASIE WIDOWISKO TANECZNE HARNASIE P l a c P o d W i e l k K r o k w i, Z a k o p a n e 0 4. 0 8. 2 0 1 2 g o d z i n a 2 0. 0 0 M U Z Y K A : W o j c i e c h K i l a r / K a r o l S z y m a n o w s k i C H O

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу l a t o g ó l n o p o l s k i e g o k o n k u r s u f o t o g r a f i c z n e g o гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E 2 0 0 5-2 0 1 0 ' 2 0 0 5-2 0 1 0

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Funkcje wykonawcze a funkcjonowanie dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym

Funkcje wykonawcze a funkcjonowanie dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym E P a W M O V M,, - I S S N - Funkcje wykonawcze a funkcjonowanie dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym A N N A I. B R Z E Z I!b S K A *, A N N A N O W O T N I K * Funkcje wykonawcze, jako konstrukt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X W Y Z N A C Z A N I E O D K S Z T A C E T O W A R Z Y S Z Ą C Y C H H A R T O W A N I U P O W I E R Z C H N I O W Y M W I E

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH G R E E N M I L L A Q U A S Y S T E M : S Y S T E M Z R A S Z A C Z Y W Y N U R Z A L N Y C H i M I K R O N A W A D N I A N I E. O G Ó L N A L I S T A A S O R T Y M E N T O W A S z c z e g ó ł o w e i

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy znak sprawy:gcs.dzpi Strona 1 z 11

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy znak sprawy:gcs.dzpi Strona 1 z 11 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w e l e k t r y c z n y c h L p N A Z W A A R T Y K U Ł U O P I S I l o j e d n o s t k a m i a r y C e n

Bardziej szczegółowo

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d z i e 2 0 1 5 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

Í í Í Á ń ý ý Ż í í ď Í Ĺ ń Í ń Ę ń ý Ż Ż ź ń ń Ę ń ý ý í ŕ Ĺ Ĺ Í Á í Ż Í É Í Ü ö ä Ż Ż Ż Ę ń ć Ę Ż ń Ę Ż ć ń Ł Ą ń Ę í Ę Ż Ż ý Ż Ż Ą Í É đ í Ł Ę Ł ć ő ť Ę ń í ć Í Ę Ę Ł Ą Ł ć ď ć Ę Ę ń Ó Ü ü Ĺ ý Ę ä í

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

n a k r ę t e k Z, I I, I.

n a k r ę t e k Z, I I, I. H U T A W K A O G R O D O W A 2 - o s o b o w a t y p : J K S C 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie uwagi u dzieci w wieku wczesnoszkolnym: grupy ryzyka

Funkcjonowanie uwagi u dzieci w wieku wczesnoszkolnym: grupy ryzyka E P a W M O V M,, - I S S N - Funkcjonowanie uwagi u dzieci w wieku wczesnoszkolnym: grupy ryzyka ANNA NOWOTNIK* Artykuł prezentuje wyniki badania, którego celem była diagnoza poziomu funkcjonowania uwagi

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r. DZE UZĘDY EÓDZA DLŚLĄE, d 24 2016 2966 UCHAŁA XXV/540/16 ADY EE CŁAA d 16 2016 ś g bdó b ó d gó d 18 2 15 d 8 1990 ąd g (D U 2016 446) 12 11 92 1 d 5 1998 ąd (D U 2015 1445 1890), ą 17 4 5 d 7 ś 1991 ś

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM

PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM 1 Układ okresowy Co można odczytać z układu okresowego? - konfigurację elektronową - podział na bloki - podział na grupy i okresy - podział na metale i niemetale - trendy

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ

Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ É ý đ Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ Ł Ż Ł Ż őź á í ň Ż ű ä Ľ ô ď ŕ ć ć ć éŕ Ż ŕ ć Ł Ż Đ ŕ Ü É í ć Ł ŕ ź Ł Ł Ł ć Ó ő á ť Ó ĐŃ Üŕ ŁÓ

Bardziej szczegółowo

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a M G 4 1 0 v. 2 0 1 6 G R I L L K O C I O Ł E K P O D W Ó J N I E E M A L I O W A N Y Z P O P I E L N I K I E M 6 r e d n i c a 4 6 c m M G 4 1 0 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

ť Ü Ĺ ä Ů Ú Í Í Ť ř Ě Í ü Í ń đ ń ď ď ń Ż Ł í á í É Ĺ Ü Í Ť Ĺ Ĺ ű Í Í ť Í ŕ Ĺ Í Ü Ü ü Ż Ż ń ť Ą Ą ŕ Ą ń ń Ż ń Ż ń ý Ż ń í Á É É Ýá Í ä í Ĺ Ĺ í Í ů ť Ĺ ť Ź Ť Ť Ł ń ź Ź ń ń ć ń ć ń Ż í ť ń Ż Ĺ ŕ í Ú íí ť

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

6. K o ł a 7. M i s a

6. K o ł a 7. M i s a S U P 6 0 9 v. 2 0 16 G R I L L R U C H O M Y, P R O S T O K Ą T N Y, Z D O L N Ą I B O C Z N Ą P Ó Ł K Ą S U P 6 0 9 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Ą ś Ę ń ń ń Ć ś ć Ę Ę ż ę ę ż ż ż ź ć ż Ę ś ż ż ż ń ź ż ę Ą ę ę Ć ż ć Ę Ę ż Ó ś ż ż ż ś ż ź ć Ą ś ź ę Ę ń śł ż ę ż ń Ą Ó ń Ę Ż Ę ę ę ż ć ż ń ś ń Ć ń ć żę ś Ę ń ę ś Ę Ę ż ćż ć ę ż Ę ż ś Ę ń ć ś ż Ą ń ż

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo