Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z u m e m d r z e w p a c h n c y c h m c h e m i ˆ y w i c, w z n o s i s ił Z AHMoEtK e lr Y N * * * * - m i e j s c e, w k t ó r y m b i j e s e r c e M a z u r, a w s z e c h o b e c n y d u c h h i s t o r i i s p r a w i a, ˆ e c z a s s t a j e w T e n u n i k a t o w y l u k s u s o w y o b i e k t t o h a r m o n i a p i e c z o ł o w i c i e o d reegso t axuirv- o wai ne c z n e g o Z a m k u K r z yˆ a c k i e g o i n o w a t o r s k i c h r o z w i z a d e s i g n e r s k i c h, j a k i c h G ofl c i e n i e o d n a j d w ˆ a d n y m m i e j s c u w P o l s c e. H a s ł e m p r z yfl w i e c a j c y m o b i e k t o w i j e s t l e g e n d a r n a - wgyofl r aˆ c iannna ofl w i n d y w i d u a l n y m p o d e jfl c i u d o G ofl c i ( k aˆ d y i p o bk yo tn f e r e n c j a m a s w o j e g o o p i e k u n a ) i f a s c y n a c fl w i a t e m k u l i n a r i ó w t o r a j d l a s m a k o s z y ˆ y c i a i k u c h n i z c a ł ew ga o c hfll wa ir az t a m. oˆ l i w ofl c i d a j e t a kˆ e o r y g i n a l n a b a z a n o c l e g o w a : m i e j s c n o c l e g o w y c h w k o m p o n o w a n y c h w z a a r a nˆ o w a n e s k ry zd ł a Z a m k u ( R y c e r s k i e, K o m t u r s k i e, W ił z i e n n e i M yfl l i w s k i e ), u r o c z W i l lł P o d Z a m k i e m, c z y z n a j d u j c y s ił n a d s a m y m j e z i o r e m G ofl c i n i e c R y s k i M ł y n. c z t e r y o d m i e n n i k a m e 1 2 s a l k o n f e r e n c y j n y c h m o g c y c h p o m i efl c i n a w e t G ofl c i i n a j n o w o c z efl n i e j s z e w y p o s a u d io w i z u a l n e s p e ł n i a j s t a n d a r d y n a w e t n a j b a r d z i e j s k o m p l il ko og wi as nt y c h z n i e p r z e d s ił w z ił. 1

2 K O M N A T Y Z A M K O W E H o t e l Z A M E K R Y N * * * * - d z ił k i w i e l u i n w e s t y c j o m w p rio w a d z o n y m u s p r a w n i e n i o m - o d d a j e d o d y s p o z y c j i G ofl c i ł c z n i e 3 0 p-o osk o bi o w1 y c h o r a z p o k o -o i s2o b o w y c h, z c z e g o t r z y s p r z y s t o s o w a n e s p e c j a l n i e d l a o s óe b p e nł in o s p r a w n y c h. W k o m p o n o w a n e w c z t e r y z a b y t k o w e s k r z y d ł a : R y c e r s k i e, K o m t u r s k i e, W ił z i e n n e i M yfl l i w s k i e, r óˆ n i s ił o d s i e b i e u s y t u o w a n i e m, k s z t a ł t e m i w i de wl kó cofl h c i t a k ( i nc ih e s ma a m y c h p o k o i ). Z n a j d u j e s ił t u r ó w n i eˆ 7 p o k o i t y p u J u n- i o r k o m ns au t i t e o p o w i e r z c h n i 2 5 m 2, z k t ó r y c h k aˆ d a p o s i a d a s w o j e g o p a t- r ojne a d n e g o z s i e d m i u n a j w aˆ n i e j s z y c h d l a Z a m k u K o m t u r ó w. P o c z w s z y o d F r y d e r y k a v o n W a l l e n r o- d e p i e r w s z eg o k o m t u r a r y s k i e g o ( ), a s k o c z y w s z y n a R u d o l f i e v o n T i p p e l s k i r c- hoe sn t a t n i m k o m t u r z e Z a m k u ( ). P o k o j e z n a j d u j s ił w n a j s t a r s z y m s k r z y d l e K o m t u r s k i m, n a t r z e c i m p o z i o m i e. W H o t e l u Z A M E K R Y N * * * * p o w s t a ł o t a kˆ e 7 a p a r t a m e n t ó w, o e r zpcoh wn i 3 0 m 2 k aˆ d y. S t o l u k s u s o w e, w y g o d n e, p r z e s t r o n n e p o k o j e o n a j w yˆ s z y m s t a n d a r d z i e i s p e c y f is ck zł na ed j a j d e ks oił r a co jn i e z d w ó c h p o k o i 2 -o s o b o w e j s y p i a l n i o r a z p o k o j u d z i e n n e g o. P r z y n a l eˆ c a d o h o t e l u W i l l a P o d Z a m k i e m p o 3 p o k o j e -o1 s o b o w e o r a z 1 8 p o k o i -o s2 o b o w y c h, r o z l o k o w a n y c h n a t r z e c h p o z i o m a c h -w ix ei cx z n e j k a m i e n i c y. C złfl p o k o i p o s i a d a t a r a s y z wm i dnoa k icez a r o w n e J e z i o r o R y s k i e, a t a kˆ e m oˆ l i w ofl d o s t a w k i. 2

3 D Z I E D Z I N I E C Z a d a s z o n y D z i e d z i n i e c H o t e l u Z A M E K R Y* N* * * t o n a j b a r d z i e j o lfl n i e w a j c a i r e p r e z e n t a c y j n a s a l a o b n a n i m s p e ł n i a m y n a w e t n a j b a r d z i e j s z a l o n e m a r z e n i a i f a n t a z j e G ofl c i m e t r ó w k w a d zr ca ht no i w y c h p o w i 8 m e t r ó w w y s o k ofl c i p o d z n i e w a l a j c y m b a l d a c h i m e m i w o t o c z e n i u g u s t o w n y lc i h, ˆ z y r ah ni ds ot o r y c z n y m i z n a l e z i s k a m i w y e k s p o n o w a n y m i i p o dfl w i e t l o n y m i w p o d ł o d z e, z a p i e r a j d e c h w p i e r s i a c h i d a j o m oˆ l i w ofl c i a r a nˆ a c y j n e. Z g o d n i e z d a w n y m o b y c z a j e m t o n e w r a l g i c z n e m i e j s c e i s w o i s t a d u s z a T o w ł afl n i e n a D z i e d z i c u m a j m i ne aj js wc aˆ e n i e j s z e w y d a r z e n i a k u l t u r a l n e i r o z r y w k o w e : o d r o z b r z m i e w a j c y z g r z y t e m m i e c z y i c h r zł s t e m z b r o i t u r n i e j ó w r y c e r s k i c h, p r z e z m i e n i c e s ił f e e r i c h b as rm w a k i ó w s t a r o p o l b i e s i a d y w w y p oˆ y c z a n y c h p r z e z Z a m e k s t r o j a c h z e p o k i c z y p o b u d zra a jnc ił e w ky o nb c e r t y m u z y k i d a w n e j i w s p ó ł c z e s n e j, aˆ d o p r o f e s j o n a l n i e p r z y g o t o w a n y c h t a r g ó w i w y s t a w ( D z i e d z i n i e c t o e r óm wi ne ij eˆ s c e d o s k o n a d o n i e p o w t a r z a l n e j e k s p o z y c j i a u t ). N a s i G ofl c i e m a j p e w n ofl, iˆ nkiaˆ e dze o rwgyadnai rzzoew a n e n a D z i e d z i c u z o s t an i e z w i e c z o n e s u k c e s e m. 3

4 R E S T A U R A C J A U s y t u o w a n a w n a j s t a r s z e j i n a j b a r d z i e j m a g i c z n e j - c złfl w i e c i z n ex gi Vo z a m k u k r z yˆ a c k i e g o d w u s a l o w a R e s t a u r a c j a R e f e k t a r z i W i e l k i R e f e k t a r z t o m i e j s c e h o ł d u j c e n a j z n a k o m i t s z y m t r a d y c Hj o tm e l k u l i n a r n Z A M E K R Y N * * * *, d a w n a s i e d z i b a k o m t u r a, w k t ó r e j r y c e r z e z a k o n n i j a d a l i z w i e r z y nł i r yh b y l az s óow k o l i c z n y i j e z i o r, z o b o w i z u j e d o o b y c z a j n e g o z a c h o w a n i a o d z w i e r c i e d l a j c e g o s ił z a r ó w n o w w y k w i n a s t o l e j a k i b a r d z o p i e c z o ł o w i t y m p r z y g o pt o tw ra an w i. u W r e s t a u r a c j i k r ó l u j e p o n a d c z a s o w a k l a s y k a w n o w o c z e s n e j a r a nˆ a c jsi z. e f K u c h n i z d o b y w a ł k u l i n a r n e s z l i f y w n a j b a r d z i e j p r e s t iˆ o w y c h o b i e k t h o t e l a r s k i c h n a p ó ł n o c n y m z a c h o d z i e i i A, n g ln a g r a d z a n y c h r o z e t a m i A A. J e g o w i e l o l e t n i e d ofl w i a d c z e p o z w a l a n a k o m p o n o w a n i e d a z w y r a f i n o w a n y m k u n s z t e m, l e k k ofl c i i t w o r z e n i e d z i e ł k u l i n a r z p o ł c z e n i a s m a k ó w s t a r o p o l s k i c h, m ił d z y n a r o d o w y c h o r a z t r e n d ó w k u c h n i f u s i o n. K o r o na n e K u dc ah n i e S z e f t o c o n f i g z k a c z y c h n óˆ e k ; s e k r e t n e p r z y p r a w y i z i o ł a z p r z y z a m k o w e g o o g r o d u o r a z s p e c j a l n p r z y g o t o w y w a n i a w y d o b y w a j z m ił s a f e e r ił s m a k ó w i a r o m a t ó w. K aˆ d a p o r a r o k u t o i d e a l n y p d o i n s p i r a c j i k u l i n a r n y c h. W i o s n p r z y g o t o w u pj ae r asgił i, srza k i i p i e c z o n j a g n ił c i nł. L a t e m d o m i n u j d a k u c h n i w e g e t a r i a s k i e j. J e s i e n n y m i s p e c j a l n ofl c i a m i s p o t r a w y z g r z y b ó w i d z i c z y z n y, ( jbeolreo nwiie k, i, r y d z i k i, b aˆ a n t y ). Z i m a n a t o m i a s t t o p o p i s y k u c h n i s ł o w i a s k i e j, c z y l i p il e r, o ga i, t apkˆ y ze y, a rkonmeadt y c z n e b a b k i z i e m n i a c z a n e. P r z e z c a ł y r o k z a m k o w y c u k i e r n i k p o t r a f i w y c z a r o w a c u d a w p o s t a c i c i a s t i d e s e r ó w z r o z p ł y w a j c e j s ił w u s t a c h c z e k o l a d y, p a c h n c y c h i fl w i eˆ y c h o w o c ó w i ns ak jł wa yˆ d n si zk eó j w. j a k ofl c i 4

5 G Om C I N I E C R Yb S K I M Ł Y N G ofl c i n i e c R y s k i M ł y n z w i d o k i e m n a c z a r o w n e J e z i o r o R y s k i e z o s t a ł g r u n t o w n i e o d r e s t as uk ro oc wz ay n y, b y z G ofl c i z a r ó w n o n i e z w y k ł ofl c i w y s t r o j u j a k i p o t r a w o p a r t y c h n a t r a d y c y j n y c h r e c e p t u ria a c h p. o wj iuˆ t a j o d w e jfl P a s t w a p ił k n e K a r c z m a r k i, c zł s t u j c r e g i o n a l n y m s m a l c e m i o g ó r k a m i z a t a p i a n y m i w b e c z k a c h t a m t e s p iˆ a r n i. m w i eˆ o p i e c z o n y p a c h n c y c h l e b w r óˆ n y c h s m a k a c h bł d z i e s t a n o w i ł z n a k o m i t y d o d ao t e k z a r ó s m a k o w i t y c h r y b j a k i r o z p ł y w a j c y c h s ił w u s t a c h g o el bo en rk ei k. c z Sy m ˆ a k o s z e p o t r a w z r u s z t u bł d m o g l i u c z e s t n i c z y w g r i l l o w a n i u n a t a r a s i e z z a p i e r a j c y m d e c h U r ow ki u d o ki i e sm m. a k u s e r w o w a n y m P a s t w u d a n i o m d o d a j e s p o s ó b i c h p o d a- ngi la i n i a n a z a s t a w a j a k i w yfl m i e n i t e t r u n k i. P i e r o g i, b a b kł c z y k i s z kł w P a s t w o s m a k i e m p s z e n n e g o p i w a. K o n e s e r o m t r u n k ó w p r o p o n u j e m y t a kˆ e s z e r o k a g a mł m i o d ó w i w i n d w i e l o g o d z i n n e j d e g u s t a cg jofl i. c i n i e c R y s k i M ł y n o c z a r u j e t y c h, d l a k t ó r y c h j e d n a k o w o w aˆ n e s d o z n a p o d n i e b i e n i a i a t m o s f e r a o d w i e d z a n e g o m iw e j st cy a m. s a m y m b u d y n k u z n a j d u j e s ił r ó w n is eˆ k l e p " S m a k i M a z u r " o f e r u j c y s z e r o k g a mł p r o d u k t ó w r e g i o n a l n y c h. 5

6 W I E L K I K A P I T U L A R Z I K A P I T U L A R Z W i e l k i K a p i t u l a r z i K a p i t u l a r z t o s s i a d u j c e z e s o b s a l e, w k t ó r y c h c z a s p ł y n i e z u p i n a j b a r d z i e j c z u j e s ił d u c h a w i e k ó w m i n i o n y c h. D a w n i e j o d b y w a ł y s ił t u t a j z g r o om na nd yz ce h n i a b r a c i i t o c z o n o w s p ó l n e n a r a d y, d z ifl t o c z a r u j c e s a l e o p r z e z n a c z e n i u - kb oa n fk ei re et no cw y jm n. o 6

7 M i e j s c a e v e n t o w / e k o n f e r e n c ynje S a l e K o n f e r e n c y j n a P o w i e r z c h n i a [ m 2 ] S a l e K o n f e r e n c y j n a P o w i e r z c h n i a [ m 2 ] D z i e d z i n i e c W i e l k i K a p i t u l a r z J a g i e l l o n ó w 3 i n 1 K r ó l a W ł a d y s ła w a J a g i e ły ł K a p i t u l a r z 7 0 K s ił c i a W i t o l d a 7 2 V i l l a C a f e K s iłˆ n e j A n n y K r ó l a W ł. J a g i e ł ł+ y K s ił c i a W i t o l d a K s ił c i a W i t o l d a + K s iłˆ n e j A n n y C a s t l e C a s i n o

8 N a j w aˆ n i e j s z e t ra a k c j e h o t e l o w e B a s e n Z a m k o w y b a s e n z n a j d u j e ił s w g o t y c k i c h p o d z i e m i ab ca h s. e n ( o w y m i a r a c h 1 2 m d ł u g ofl c i, d o 1, 5 m g łł b o k ofl c i ) p o s i a d a d o d a t k o w e a t rb ai kc cz je e w o d n e, g e j z e r y, p r z e c i w f a lł. K p i e l w b a s e n i e, o b o k k t ó r e g o p ł o n i e o g i e w k o m i n k u, z a b a w a cw z y j aocd up zo zc i z y n e k w j e d n e j z d w ó c h s a un u s ł u g a w c e n i e n o c l e g u. K rł g i e l n i a Z m yfl l o p o t r z e b a c h n a s z y c h G ofl c i s t w o r z y l ifl m y w p e ł n i z a u t o m a t y z o w a n t r z y t o r o w k rł g i e l n ił p o ł c z o n z d o s k o n a l e z a o p a t r z o n y m b a r e m. P r o f e s j o n a l n a o b s ł u g a p o m a g a z g łł b i t a j n i k i g r y w b o w l i n g i o t a c z a c z o pti ke uk j cp yo c h g r a c z y. E l e m e n t r y w a l i z a c j i d o s t a r c z y p o z y t y w n e j e n e r g i i n a c a ł y d z i e. T o i d e a l n e m i e j s c e n a r e l a k s i d o b r z a b C a s t l e C a s i n o W y p o s aˆ o n e j e s t w 7 s t o ł ó w ( 3 x r u l e t k a, 2 x B l a c k J a c k, B a k a r a t, P eo m k e r T e x a s H o l d k o s z t w y n a jł c - i a P L N /s t ó ł. W i n i a r n i a O d k r y w a n a j s k r y t s z e t a j e m n i c e f a s c y n u j c e g o fl w i a t a w i n. M i efl c i s ił w o p a t r z o n y c h s k l e p i e n i a m i ł u k o w y m i g o t y c k i c h p o d z i e m i a c h i s t a n o w i i d e a l n e m i e j s c e d o k a m e r a l n y c h r o z m ó w b i z n e s o w y c h, i n t y m n y c h s p o t k a p r z y l a m p c e w y b o r na e gc o z y w i n a r c y c i e k a w y c h w a r s z t a t ó w w i n i a r s k i c h. K o r t t e n i s o w y T o m a l o w n i c z e m i e j s c e, touˆ b o k j e z i o r a M a t e u s z e k, s p r a w i a, z e G ofl c i e H o t e l u b a r d z c hł t n i e k o r z y s t a j t a zk i e j f o r m y c z y n n e g o w y p o c z y n k u o d w c z e s n e j w i o s n y d o p ó n e j j e s i e n i u s ł u g a d o d ak to w o p ł a t n a. N a w i e r z c h n i a s z t u c z n a. S a l a M yfl l i w s k a Z a p r a s z a m y G ofl c i d o s k o r z y s t a n i a z d w ó c h s t o ł ó w d o b i l a r d a b d t eˆ w y g o d n e g o o d p o c z y n k u n a k o m f o r t o w y c h k a n a p a c h. D o d a t k o w o, w y k w a l i f i k o w a n i b a r m a n i p r z y g o t u j P a s t w u p y s z n e d r i n k i, k t ó r e w o tu o cbzl eans ik u k o m i n k a, p o z w o l n a c h w i lł z a p o m n i e o c o d z i e n n ofl c i. S a l a F i t n e s s P o z w o l i n a b r a p o z y t y w n e j e n e r g i i n a c a łl y u b d zs it e a n i e s ił m i e j s c e m w y p o c z y n k u p o w y c z e r p u j c y m d n i u. S a l a d y s p o n u j e d uˆ y m w y b o r e m n o w o c z e s n e g o s p r zł t u t a k i m j a k : b i eˆ n i e t, r e n aˆ e r y e l i p t y c z n e, w i o s ł a C o n c e p t, r o w e r s t a c j o n a r n y. W t r a k c i e w i c z e G ofl m a j r ó w n i eˆ m oˆ l i w ofl fl l e d z e n i a t r a n s m i s ju i s ł Tu V g a w c e n i e n o c l e g u. T r a s a s p a c e r o w a w o k ó ł j e z i o r a O ł ó w W s z y s t k i c h G ofl c i z a p r a s z a m y d o s k o r z y s t a n i a z u r o k ó w p no ił eoˆ m ao l n e u j p o d n óˆ a z a m k u, m a l o w n i c z e j t r a s y se pr ao cw e j w o k ó ł j e d n e g o z n a j czzy ycsh t sj e z i o r K r a i n iy e lw k i c h J e z i o r M a z u r s k i c h. I d en ai le n a d a j e s ił d o p i e s z y c h s p a ctearkˆ ó w e N o r d i c W a l k i n g o r a z w y c i e c z e k r o w e r o w y c h. 8

9 P r z y g o t o w a l ifl m y d l a P a s t w ra z y t s p e c j a l n e p a k i e t y S- P Ao d 5 0 P L N / O s o bł. W z a l eˆ n ofl c i o d w y s o k ofl c i b u dˆ e t u o r a z p o t r z e b m oˆ e c i e P a s t wwo y b r a n a j l e p s z y w a r i a n t. J eˆ e jl ei d n a k ˆ a d n a z p r o p o z yncije i s p e ł n i a P a s t w a o c z e k i w a z p r z y j e m n ofl c i p r z y g o t u j e m y i n d y w i d u a l n o f e r tł. e m My oˆ r ó w n i eˆ z a p r o p o n o w a v o u c h e r k w o t o w y d o w y k o r z y s t a n i a n a z a b i e g i l u b k o s m e t y k i S P A. P a k i e t B r z o w y 5 0 P L N / O s o b a, 3 0 m i n u t P a k i e t S r e b r n y P L N / O s o b a, 5 5 m i n u t P a k i e t Z ł o t y P L N / O s o b a, 5 5 m i n u t D o w y b o r u : L a w e n d o w y p e e l i n g c a ł e g o c i a ł a- p e e l i n g z n u t k fl w i eˆ e j l a w e n d y w p r a w i C ił w d o b r y n a s t r ó j, K r o p e l k a m i o d u b r a c i z a k o n n y c h m a s aˆ p l e c ó w, r a m i o n i k a r k u c i e p ł y m m i o d e m i o l e j k a m i e t e r y c z n y m i. D o s k o n a l e r o z l u n i n a p ił t e m iłfl n i e o r a z o d p rłˆ y c i a ł o. D o w y b o r u : R e l a k s u j c y m a s aˆ p l e c ó w i k a r k u c i e p ł y m o l e j e m o r a z fl ti i n g u j c y m a s aˆ t w a r z y, A r o m a t y c z n y b ł o g o s t a n m a s aˆ c a ł e g o c i a łpa o z w o l i z r e d u k o w a p o z i o m s t r e s u o r a z p r z y n i e s i e u k o j e n i e o b o l a ł y m m iłfl n i o m, p r z y n o s z c r e l a k s i b ł o g o s t a n. D o w y b o r u : S e k r e t y p ił k n a n a p omd cz za u - e k s k lu z y w n y z a b i e g o dˆ y w c z y n a t w a r z. Z n a k i c z a s u z o s t a j w i d o c zn i e z r e d u k o w a n, es k ó r a n a b i e ra g ł a d k ofl c i i b l a. s k u N i e b i a s k i s p o k ó- jn a w i lˆ a j c a c e r e m o n i a n a c a ł e c i a ł o ( p e e l i n g, m a s k a, m a s aˆ ). P o w yˆ s z a o f e r t a S P A o b e j m u j e g r u p y l i c z c e e nj i e n iˆ m n i1 0 O s ó b. C hł t n i e p r z y g o t u j e m y s p e c j a l n y s c e n a r i u s z P a s t w a p o b y t u, u r o z m a i c g o w y b r a n y m i i m p r e z a m i i a t r a k c j Ma am mi y. n a d z i e jł, ˆ e z e c h c e c i e P a s t w o z a s z c z y c i n a s s w o j o b e c n ofl c i. G w a r a n t u j e m y, ˆ e bł d z i e t o n i e z a p o m n i a n e p r z eˆ y c i e. Z a p r a sz a m y P a s t w a t a kˆde o w i z y t y n a n a s z e j s t r o n i e i n t e rwn we w t. ozw aemj e k r y n. p l. Z p o w aˆ a n i e m, Ł u k a s z K u n d z i c z D y r e k t o r D z i a ł u M a r k e t i n g u i S p r z e d aˆ y T e l. : ( ) F a x : ( ) e - m a i l : m a r k e t in z a m e k r y n. p l H o t e l Z A M E K R Y N * * * * R y n, P l a c W o l n ofl c i 2 9

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

WIDOWISKO TANECZNE HARNASIE

WIDOWISKO TANECZNE HARNASIE WIDOWISKO TANECZNE HARNASIE P l a c P o d W i e l k K r o k w i, Z a k o p a n e 0 4. 0 8. 2 0 1 2 g o d z i n a 2 0. 0 0 M U Z Y K A : W o j c i e c h K i l a r / K a r o l S z y m a n o w s k i C H O

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Tło historyczne: Jedzenie, energia i praca rozwój nauki o żywieniu 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org.

Tło historyczne: Jedzenie, energia i praca rozwój nauki o żywieniu 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org. T ł o h i s t o r y c z n Je e: d z e n i e, e n e r g i a i p r ar co a z w ó j n a u k i o ˆ y w i e n i u W p r o w a d z e n i e J a k o wy ł a n i a j c a s ił g a ł n a u k li o, g it am o pó ow

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

K B R P G # 1 Jaka jest przyszłość gier f abularnych?

K B R P G # 1 Jaka jest przyszłość gier f abularnych? 1 R e d a k c j a i k o r e k t a : K a t a r z y n a A r i e e n C h r u c i c k a, T o m a s z S m a r t f o x S m e j l i s, M a r c i n S e j i S e g i t, S z y m o n S i l i d a n P i t e k, M a r

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

Funkcje wykonawcze a funkcjonowanie dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym

Funkcje wykonawcze a funkcjonowanie dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym E P a W M O V M,, - I S S N - Funkcje wykonawcze a funkcjonowanie dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym A N N A I. B R Z E Z I!b S K A *, A N N A N O W O T N I K * Funkcje wykonawcze, jako konstrukt

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

W tym numerze: CZY ABY NA PEWNO OI str. 5 COŚ NADLECIAŁO... str. 14

W tym numerze: CZY ABY NA PEWNO OI str. 5 COŚ NADLECIAŁO... str. 14 l u t y 2 0 1 2 W tym numerze: CZY ABY NA PEWNO OI str. 5 COŚ NADLECIAŁO... str. 14 O d N a c z e l n y c h : F e r i e z a n a m i, z i m a s a m a n i e w i e, c z y c h c e n a m u p r z y k r z y!!ˆ

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу l a t o g ó l n o p o l s k i e g o k o n k u r s u f o t o g r a f i c z n e g o гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E 2 0 0 5-2 0 1 0 ' 2 0 0 5-2 0 1 0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie uwagi u dzieci w wieku wczesnoszkolnym: grupy ryzyka

Funkcjonowanie uwagi u dzieci w wieku wczesnoszkolnym: grupy ryzyka E P a W M O V M,, - I S S N - Funkcjonowanie uwagi u dzieci w wieku wczesnoszkolnym: grupy ryzyka ANNA NOWOTNIK* Artykuł prezentuje wyniki badania, którego celem była diagnoza poziomu funkcjonowania uwagi

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

Ą ś Ę ń ń ń Ć ś ć Ę Ę ż ę ę ż ż ż ź ć ż Ę ś ż ż ż ń ź ż ę Ą ę ę Ć ż ć Ę Ę ż Ó ś ż ż ż ś ż ź ć Ą ś ź ę Ę ń śł ż ę ż ń Ą Ó ń Ę Ż Ę ę ę ż ć ż ń ś ń Ć ń ć żę ś Ę ń ę ś Ę Ę ż ćż ć ę ż Ę ż ś Ę ń ć ś ż Ą ń ż

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d z i e 2 0 1 5 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X W Y Z N A C Z A N I E O D K S Z T A C E T O W A R Z Y S Z Ą C Y C H H A R T O W A N I U P O W I E R Z C H N I O W Y M W I E

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH G R E E N M I L L A Q U A S Y S T E M : S Y S T E M Z R A S Z A C Z Y W Y N U R Z A L N Y C H i M I K R O N A W A D N I A N I E. O G Ó L N A L I S T A A S O R T Y M E N T O W A S z c z e g ó ł o w e i

Bardziej szczegółowo

PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM

PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM 1 Układ okresowy Co można odczytać z układu okresowego? - konfigurację elektronową - podział na bloki - podział na grupy i okresy - podział na metale i niemetale - trendy

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org C h r i s t i a n n E i j k m a n : P r o s t o t a c e c h p r a w d y ( S i m p l e x n o n v e r i s i g i l l u m ) E p i z o d 1 : W iù c e j n i k a w a w C a f é B a u e r W s z y s t k o z a c

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4 SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJG SE-KJH SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 Sp awik Middy Onions z Balsa+polycarbon 4+1/4+2/4+3/4+4

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

6. K o ł a 7. M i s a

6. K o ł a 7. M i s a S U P 6 0 9 v. 2 0 16 G R I L L R U C H O M Y, P R O S T O K Ą T N Y, Z D O L N Ą I B O C Z N Ą P Ó Ł K Ą S U P 6 0 9 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

0 polskiej krytyce muzycznej

0 polskiej krytyce muzycznej MACHEJEK: Zó H F KOLBUSZ CZ BY ALEC: P VIII Zj (ł 3) M SIENKIE ICZ: Eg Dó" ( 4) TYGODNIK ( 7) Kó 20 1980 ROK X X X BO G U SŁA SCH AEFFER 0 lj j l l ł f ó ł j ć : P ę ł ć ę ł Z ł ó ć R ą j l f ł C ó g f

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

latarnia morska wę d elbląg malbork an o el a z o i s olsztyn zamek krzyżacki w malborku Wisła płock żelazowa wola ęży z a me k ól.

latarnia morska wę d elbląg malbork an o el a z o i s olsztyn zamek krzyżacki w malborku Wisła płock żelazowa wola ęży z a me k ól. T ę Ł ó 499 ż Y ę ą T T ą ść ż B ę ó ąż ę ąż żą ó ę ż ę ś Ś SZ ź ź S żó ż śó ś ść E ó E ń ó ó ó E ó ś ż ó Ł Gó ę ó SZ ś ż ę ę T 6 5 ó ż 6 5 : 685 75 ą ę 8 Ó ńó ę: : U 5 ó ż ó 5 Śą Gó 4 ść ę U żę ż ć Z

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

ul. Umultowska 89b, Collegium Chemicum, Poznań tel ; fax

ul. Umultowska 89b, Collegium Chemicum, Poznań tel ; fax Wydział Chemii Zakład Chemii Analitycznej Plazma kontra plazma: optyczna spektrometria emisyjna w badaniach środowiska Przemysław Niedzielski ul. Umultowska 89b, Collegium Chemicum, 61-614 Poznań tel.

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a M G 4 1 0 v. 2 0 1 6 G R I L L K O C I O Ł E K P O D W Ó J N I E E M A L I O W A N Y Z P O P I E L N I K I E M 6 r e d n i c a 4 6 c m M G 4 1 0 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L A N I E S I M I N I O W Y C H P O D C Z A S C H O D U N A P O D S T A W I E S Y G N A W s E M G E u g e n u s z w

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo