I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p"

Transkrypt

1 A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y ) h t t pkk g d y n i a s p o r t p lk k a t e g o r i ak a d m i n i s t r a c j ak z a m o w i e- pn ui ba l i c z n ek p r z e t a r-g o g r a n i c z o n yk O g ł o s z e n r z d n i a r G d y n i a P r z e b u d o w a z a s k l e p i o n y c h b o i s k s z k o l n y c h p r z y u l W o l n o c i w G d y n i n a t e r e Z e s p o ł u S z k ó ł O g ó l n o k s z t a ł c» c y c h n r 2 O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U - R o b o t y b u d o w l a n e Z a m i e s z c z a o g ł o s z e n i ao b o w i» z k o w e O g ł o s z e d o t y c z y z a m ó w i e n i a p u b l i c z n e g o Z a m ó w i e d o t y c z y p r o j e k t u l u b p r o g r a m u w s p ó ł f i n a n s o w a n e g o z e r o d k ó w U n i i E u r o p e j s k i e j t a k N a z w a p r o j e k t u l u b p r o g r a m u R o z w ó j s y s t e m u g o s p o d a r o w a n i a w o d a m i o p a d o w y m i n a t e r e G d y n i O z a m ó w i e m o g» u b i e g a s i w y ł» c z z a k ł a d y p r a c y c h r o n i o n e j o r a z w y k o n a w c y, k t ó r y c h d z i a ł a l n o, l u b d z i a ł a l n o i c h w y o d r b n i o n y c h o r g a n i z a c y j j e d n o s t e k, k t ó r e b d» r e a l i z o w a ł y z a m ó w i e, o b e j m u j e s p o ł e c z n» i z a w o d o w» i n t e g r a c j o s ó b b d» c y c h c z ł o n k a m i g r u p s p o ł ec z m a r g i n a l i z o w a n y c h N a l e y p o d a m i n i m a l n y p r o c e n t o w y w s k a n i k z a t r u d n i a o s ó b n a l e» c y c h d o j e d n e j l u b w i c e j k a t e g o r i i, o k t ó r y c h m o w a w a r t 2 2 u s t 2 u s t a w y P z p, m j s z y n i 3 0p, o s ó b z a t r u d n i o n y c h p r z e z z a k ł a d y p r a c y c h r o n i o n e j w y lk uo b n a w c ó w a l b o i c h j e d n o s t k i ( w p ) S E K C J A I Z A M A W I A J C Y P o s t p o w a p r z e p r o w a d z a c e n t r a l n y z a m a w i a j» c y P o s t p o w a p r z e p r o w a d z a p o d m i o t, k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r z e p r o w a d z e p o s t p o w a n i a

2 I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p o w a n i a P o s t p o w a j e s t p r z e p r o w a d z a n e w s p ó l p r z e z z a m a w i a j» c y c h J e e l i t a k, n a l e y w y m i e n i z a m a w i a j» c y c h, k t ó r z y w s p ó l p r z e p r o w a d z a j» p o s t p o w a o r a z p o d a a d r e s y i c h s i e d z i b, k r a j o w e n u m e r y i d e n t y f i k a c y j n e o r a z o s o b y d o k o n t a k t ó w w r a z z d a n y m i d o k o n t a k t ó w P o s t p o w a j e s t p r z e p r o w a d z a n e w s p ó l z z a m a w i a j» c y m i z i n n y c h p a s t w c z ł o n k o w s k i c h U n i i E u r o p e j s k i e j W p r z y p a d k u p r z e p r o w a d z a n i a p o s t p o w a n i a w s p ó l z z a m a w i a j» c y m i z i n n y c h p a s t w c z ł o n k o w s k i c h U n i i E u r o p e j s k i e mj a j» c e z a s t o s o w a k r a j o w e p r a w o z a m ó w i e p u b l i c z n y c h I 1 ) N A Z W A I A D R E S G d y s k i e C e n t r u m S p o r t u, k r a j o w y n u m e dr e ni t y f i k a c y j n y , u l O l i m p i j s k a 5k 9, G d y n i a, w o j p o m o r s k i e, sp ta w o P o l s k a, t e l m, a ie l s e k r e t a r i a g d y n i a s p o r t p l, f a k s A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j ( U R L ) w w w g d y n i a s p o r t p l I 2 ) R O D Z A J Z A M A W I A J C E G O A d m i n i s t r a c j a s a m o r z» d o w a I 3 ) W S P Ó L N E U D Z I E L A N I E Z A M Ó W I E N I A ( j e e l i d o t y c z y ) P o d z i a ł o b o w i» z k ó w m i d z y z a m a w i a j» c y m i w p r z y p a d k u w s p ó l n e g o p r z e p r o w a d z a n i a p o s t p o w a n i a, w t y m w p r z y p a d k u w s p ó l n e g o p r z e p r o w a d z a n i a p o s t p o w a n i a z z a m a w i a j» c y m i z i n n y c h p a s t wc z ł o n k o w s k i c h U n i i E u r o p e j s k i e j ( k t ó r y z z a m a w i a j» c y c h j e s t o d p o w i e d z i a l n y z a p r z e p r o w a d z e p o s t p o w a n i a, c z y i w j a k i m z a k r e s i e z a p r z e p r o w a d z e p o s t p o w a n i a o d p o w i a d a j» p o z o s t a l i z a m a w i a j» c y, c z y z a m ó w i e b d z i e u d z i e l a n e p r z e z k a d e g o z z a m a w i a j»c y c h i n d y w i d u a l, c z y z a m ó w i e z o s t a u d z i e l o n e w i m i e n i u i n a r z e c z p o z o s t a ł y c h z a m a w i a j» c y c h ) I 4 ) K O M U N I K A C J A N i e o g r a n i c z o n y, p e ł n y i b e z p o r e d n i d o s t p d o d o k u m e n t ó w z p o s t p o w a n i a m o n a u z y s k a p o d a d r e s e m ( U R L ) A d r e s s t r o n y i n t e r noewte j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a t a k h t t pkk g d y n i a s p o r t p lk k a t e g o r i ak a d m i n i s t r a c j ak z a m o w i e- pn ui ba l i c z n ek p r z e t a r-g o g r a n i c z o n yk

3 D o s t p d o d o k u m e n t ó w z p o s t p o w a n i a j e s t o g r a n i c z o - n y w i c e j i n f o r m a c j i m o nuaz y s k a p o d a d r e s e m O f e r t y l u b w n i o s k i o d o p u s z c z e d o u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u n a l e y p r z e s y ł a E l e k t r o n i c z a d r e s D o p u s z c z o n e j e s t p r z e s ł a o f e r t l u b w n i o s k ó w o d o p u s z c z e d o u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u w i n n y s p o s ó b W y m a g a n e j e s t p r z e s ł a o f e r t l u b w n i o s k ó w o d o p u s z c z e d o u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u w i n n y s p o s ó b t a k I n n y s p o s ó b O f e r t n a l e y z ł o y w f o r m i e p i s e m n e j w s e k r e t a r i a c i e Z a m a w i a j» c e g o A d r e s u l O l i m p i j s k a 5k G d y n i a K o m u n i k a c j a e l e k t r o n i c z n a w y m a g a k ozry s t a n i a z n a r z d z i i u r z» d z e l u b f o r m a t ó w p l i k ó w, k t ó r e s» o g ó l d o s t p n e N i e o g r a n i c z o n y, p e ł n y, b e z p o r e d n i i b e z p ł a t n y d o s t p d o t y c h n a r z d z i m o n a u z y s k a p o d a d r e s e m ( U R L ) S E K C J A I I P R Z E D M I O T Z A M Ó W I E N I A I I 1 ) N a z w a n a d a n a z a m ó w i e n i up r z e z z a m a w i a j» c e g o P r z e b u d o w a z a s k l e p i o n y c h b o i s k s z k o l n y c h p r z y u l W o l n o c i w G d y n i n a t e r e Z e s p o ł u S z k ó ł O g ó l n o k s z t a ł c» c y c h n r 2 N u m e r r e f e r e n c y j n y G C S D Z P I P r z e d w s z c z c i e m p o s t p o w a n i a o u d z i e l e z a m ó w i e n i a p r z e p r o w a d z o n o d i atleo cg h n i c z n y I I 2 ) R o d z a j z a m ó w i e n ira o b o t y b u d o w l a n e I I 3 ) I n f o r m a c j a o m o l i w o c i s k ł a d a n i a o f e r t c z c i o w y c h Z a m ó w i e p o d z i e l o n e j e s t n a c z c i N i e

4 I I 4 ) K r ó t k i o p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e ( n w i a e l k o, z a k r e s, r o d z a j i i l o d o s t a w u, b ur so łb uó g t l b u d o w l a n y c h l u b o k r e l e z a p o t r z e b o w a n i a i w y m a g a a w ) p r z y p a d k u p a r t n e r s t w a i n n o w a c y j n e g o - o k r e l e z a p o t r z e b o w a n i a n a i n n o w a c y j n y p r o d u k t, u s ł u g l u b r o b o t y b u d o w l a n e 1 P r z e d m i o t z a m ó w i e n i a z g o d z e W s p ó l n y m S ł o w n i k i e m Z a m ó w i e C P V s k l a s y f i k o w a n y j e s t j a k o p r z y g o t o w a t e r e n u p o d b u d o w, r o b o t y w z a k r e s i e b u r z e n i a, r o b o t y z i e m n e r0o b o t y w z a k r e s i e u s u w a n i a g l e b y r o b o t y b u d o w l a n e z w i» z a n e z o b i e k t a m i n a t e r e n a c h s p o r t o w y c h M o n t a i w z n o s z e g o t o w y c h k o n s t r u k c j i w z n o s z e o g r o d z e 2 P r z e d m i o t e m z a m ó w i e n i a j e s t p r z e b u d o w a b o i s k a a s f a l t o w e g o p o ł o o n e g o w G d y n i p r z y u l W o l n o c i 2 2 B n r d z o b r b D z i a ł k i L e n e, n a b o i s k o d o p i ł k i n o n e j o n az we i es rz zt cu hc nz i n e j t r a w y z p r z e z n a c z e m d o g r y w p i ł k n o n» o r a z n a b o i s k o z n a w i e r z c h n i» p o l i u r e t a n o w», p r z e p u s z c z a l n y c h d l a w o d y, n a p o d b u d o w i e z e s k r z y n e k p o l i p r o p y l e n o w y c h r e t e-n c y j n o r o z s» c z a j» c y c h, z g o d z p r o j e k t e m b u d o w l- aw ny ok o n a w c z y m p o d n a z w» f P r z e b u d o w a z a s k l e p i o n y c h b o i s k s z k o l n y c h p r z y u l W o l n o c i w G d y n i n a t e r e Z e s p o ł u S z k ó ł O g ó l n o k s z t a ł c» c y c h n r 2s o r a z p r o j e k t e m p o d n a z w» f R e m o n t i s t j» c y c h t r y b u n n a t e r e Z e s p o ł u S z k ó ł O g ó l n o k s z t a ł c» c y c h n r 2s o p r a c o w a n y c h p r z e z Ł u k a s z a C z a p l i- c Sk ti e eg lo u S p z o o, ( s t a n o w i» c y m i o d p o w i e d n i o z a ł» c z n i k i n r 8 i 9 d o S I W Z ), s p e c y f i k a c j» t e c h n i c z n» w y k o n a n i a i o d b i o r u r o b ó t b u d o w l a n y c h ( s t a n o w i» c» z a ł» c z n i k n r 1 0 d o S I W Z ) W y ł» c z d l a c e l ó w i n f o r m a c y j n y c h Z a m a w i a j» c y z a ł» c z a p r z e d m i a r y r o b ó t ( ws i» t acn e o o d p o w i e d n i o z a ł» c z n i k i n r 1 1 i 1 2 d o S I W Z ) 3 P r z e d m i o t z a m ó w i e n i a b d z i e r e a l i z o w a n y w r a m a c h p r o j e k t u p n R o z w ó j s y s t e m u g o s p o d a r o w a n i a w o d a m i o p a d o w y m i n a t e r e G d y n i z a d a n r 4 P r z e b u d o w a z a s k l e p i o n y c h b o i s k s z k o l n y c h p r z y u l W o l n og cd i y n w i G m i n a M i a s t a G d y n i r e a l i z u j e p r o j e k t p n R o z w ó j s y s t e m u g o s p o d a r o w a n i a w o d a m i o p a d o w y m i n a t e r e G d y n i, d o f i n a n s o w a n y z e r o d k ó w F u n d u s z u S p ó j n o c i w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o I n f r a s t r u k t u r a i r o d o w i s k o , D z i a ł a 2 1 f A d a p t a c j a m id ao n z k l i m a t u w r a z z z a b e z p i e c z e m i z w i k s z e m o d p o r n o c i n a k l s k i y w i o ł o w e, w s z c z e g ó l n o c i k a t a s t r o f y n a t u r a l n e o r a z m o n i t o r i n g r o d o w i s k as, T y p p r o j e k t u f S y s t e m y g o s p o d a r o w a n i a w o d a m i o p a d o w y m i n a t e r e n a c h m i e j s k i c h 4 Z a k r e s p r a c b d» pcryzceh d m i o t e m z a m ó w i e n i a o b e j m u j e w s z c z e g ó l n o c i 1 ) w y k o n a r o b ó t r o z b i ó r k o w y c h i p r a c d e m o n t a o w y c h, 2 ) w y k o n a r o b ó t z i e m n y c h, 3 ) w y k o n a o b r z e y b e t o n o w y c h z e l e m e n t ó w o w y m i a r a c h x 3 0 x 8 c m u s a d o w i o n y c h n a b e t o n o w e j ł a w i e f u n d a m e n t o w e j, 4 ) w y kaonni e n o w e j n a w i e r z c h n i z e s z t u c z n e j t r a w y, t k a n e j ( 1 0 0p t k a n y j e d n o c z e z w ł ó k n e m r u n a, d o p u s z c z a s i z a s t o s o w a n i a w a r s t w y l a t e k s u z u y c i e m b u t a d i e n u i p o l i u r e t a n u ) o n a s t p u j» c e j k o n s t r u k c j i a ) w a r s t w a t r a w y s y n t e t y c z n e j w y p e ł n i o n e j p i a s k i e m kc wo aw ry m i g r a n u l a t e m E P D M o g r u b o c i 5 c m, b ) w a r s t w a z m a t y s h o c k p a d - P XA D o g r u b o c i 1 2 m m, p r z e p u s z c z a l n e j d l a w o d y o p a d o w e j z u w a g i n a c h a r a k t e r s y s t e m u o d p r o w a d z e n i a w ó d o p a d o w y c h d o s k r z y n e k r e t e n c y j n o r o z s» c z a j» c y c h, c ) w a r s t w a s y s t e m o w e j p o d b u d o wp y o l i p r o p y l e n o w e j w f o r m i e s k r z y n e k r e t e n c y j n- or o z s» c z a j» c y c h o g r u b o c i 8, 5 c m, d ) w a r s t w a p o s p ó ł k i z a g s z c z o n a d o I d 0, 6 o g r u b o c i 1 0 c m, e ) w a r s t w a g e o w ł ó k n i n y s e p a r-afc iyljtn roa c y j n e j, f ) w a r s t w a w y r ó w n a w c z a z p i a s k u z a g s z c z o n e g o d o I d 0, 7 o g r u b o 2 5c-i 3 5 c m, 5 ) w y k o n a n o w e j n a w i e r z c h n i p o l i u r e t a n o w e j o n a s t p u j» c e j k o n s t r u k c j i a ) w a r s t w a s y n t e t y c z n a w y k o c z e n i o w a o g r u b o c i 8 m m s k ł a d a j» c a s i z m i e s z a n i n y g r a n u l a t u E P D M i l e p i s z c z a p o l i u r e t a n o w e g o, b ) w a r s t w a s y n t e t y c z n a b a z o w a o g r u b o c i 8 kmł m a dsa j» c a s i z m i e s z a n i n y g r a n u l a t u S B R i l e p i s z c z a p o l i u r e t a n o w e g o, g ) w a r s t w a e l a s t y c z n a p o d n a w i e r z c h n i w ł a c i w» o

5 g r u b o c i 2, 5 c m, h ) w a r s t w a s y s t e m o w e j p o d b u d o w y p o l i p r o p y l e n o w e j w f o r m i e s k r z y n e k r e t e n c y j n o- r o z s» c z a j» c y c h o g r u b o c i 8, 5 c m, i t) w a w a pr os s p ó ł k i z a g s z c z o n a d o I d 0, 6 o g r u b o c i 1 0 c m, j ) w a r s t w a g e o w ł ó k n i n y s e p a r a c- fy ij nl to r a c y j n e j, k ) w a r s t w a w y r ó w n a w c z a z p i a s k u z a g s z c z o n e g o d o I d 0, 7 o g r u b o c- i c m, 6 ) w y k o n a n o w e j n a w i e r z c h n i z k o s t k i b e t o n o w e j o n a s t p u j» c e j k o n s t r u k a c ) j i w a r s t w a k o s t k i b e t o n o w e j w k o l o r z e s z a r y m o g r u b o c i 6 c m, b ) w a r s t w a p o d s y p k i c e m e n t o- pw io a s k o w e j o g r u b o c i 4 c m, c ) w a r s t w a w y r ó w n a w c z a z p i a s k u z a g s z c z o n e g o d o I d 0, 7 o g r u b o c i 4 0 c m, 7 ) d o s t a w i m o n t a w y p o s a e n i a b o i s k a w p o s t a c i a ) d w ó c h m eb k r a d o p i ł k i n o n e j o w y m i a r a c h 3 x 2 m, o k o n s t r u k c j i a l u m i n i o w e j, m o n t o w a n y c h w t u l e j a c h, p o s i a d a j» c y c h a t e s t b e z p i e c z e s t w a o r a z z g o d n o z n o r m» P N - E N , b ) d w ó c h k o s z y d o k o s z y k ó w k i o k o n s t r u k c j i s t a l o w e j o c y n k o w a n e j, o w y m i a r a c h w y s i g u m, t a b l i c y x m m i w y s o k o c i m o n t a o w e j o b r c z y n a d p ł a s z c z y z n» n a w i e r z c h n i 3, 0 5 m, m o n t o w a n y c h w f u n d a m e n t a c h b l o k o w y c h, z t a b l i c a m i z k r a t o w n i c y o b r a m o w a n e j p r o f i l e m s t a l o w y m z s i a t k a m i z ł a c u c h a z e s t a l i r d z e w n e j, p o s i a d a j» c y c h a t e s t b e z p i esctzwea o r a z z g o d n o z n o r m» P N- E N , c ) d w ó c h s ł u p k ó w d o s i a t k ó w k i o k o n s t r u k c j i a l u m i n i o w e j, o w y s o k o c i 2, 5 4 m p o w y e j p ł a s z c z y z n y n a w i e r z c h n i, z r e g u l a c j» w y s o k o c i m o c o w a n i a s i a t k i i m e c h a n i z m e m n a c i» g o w y m, m o n t o w a n y c h w t u l e j a c h a l u m i n i o w y c h z o pk r y w a m i t u l e i, s i a t k» d o p i ł k i s i a t k o w e j i a n t e n k a m i, p o s i a d a j» c y c h a t e s t b e z p i e c z e s t w a p o t w i e r d z a j» c y z g o d n o z n o r- m» E N P N , d ) t a b l i c y i n f o r m a c y j n e j z r e g u l a m i n e m, e ) c z t e r e c h c h o r» g i e w e k u c h y l n y c h z p o l i w g l a n u, 8 ) d o s t a w i m o n t a tc ay b li in f o r m a c y j n e j ( t y m c z a s o w e j ) o r a z t a b l i c y p a m i» t k o w e j s t a ł e j F u n d u s z y E u r o p e j s k i c h, 9 ) w y k o n a p i ł k o c h w y t ó w z a b r a m k a m i o w y s o k o c i 6 m, 1 0 ) w y k o n a p i ł k o c h w y t ó w w z d ł u b o c z n e j l i n i i b o i s k a o w y s o k o c i 4 m, 1 1 ) w y k o n a r e m o n t u i s t j» c y c h t r y b u 2 n ) 1 w y k o n a p r z e p u s t ó w p o d p r z y s z ł e o w i e t l e, 1 3 ) w y k o n a o b s i a n i a t e r e n u t r a w», 1 4 ) w y k o n a r o b ó t w y k o c z e n i o w y c h i u p o r z» d k o w a t e r e n u 5 N o w a n a w i e r z c h n i a, o k t ó r e j m o w a w u s t 4 p k t 4 m u s i s p e ł n i a ł» c z p o n i s z e w a r u n k i 1 ) z a p e w n i a d o b r e w a r u n k i g r y w r ó n y c h t e m p e r a t u r a c h t j - 5 od d o 2 5 s t o p n i C e l s j u s z a, g d y n a w i e r z c h n i a p r z e z n a c z o n a j e s t n a o b i e k t z e w n t r z n y, 2 ) z a p e w n i a s t a ł e i t r w a ł e u t r z y m a r ó w n o c i n a w i e r z c h n i w o k r e s i e e k s p l o a t a c j i, 3 ) z a p e w n i a p o r ó w n y w a l n o w a r u n knóa w g r y s z t u c z n e j n a w i e r z c h n i z w a r u n k a m i g r y n a t r a w i e n a t u r a l n e j, 4 ) z a p e w n i a m o l i w o g r y w o b u w i u p i ł k a r s k i m u z b r o j o n y m w k o ł k i, 5 ) b y m o c n a, w y t r z y m a ł a i o d p o r n a n a w y r y w a z e w z g l d u n a c z s t e j e j w y k o r z y s t a, 6 ) b y b e z p i e c z n a d l a z d r o w oi sa ó b i z y nc i ea j k o r z y s t a j» c y c h, w z w i» z k u z c z y m t r a w a s y n t e t y c z n a j a k i g r a n u l a t g u m o w y E P D M m u s z» p o s i a d a a t e s t h i g i e n i c z n y w y d a n y p r z e z P a s t w o w y Z a k ł a d H i g i e n y, 7 ) o f e r o w a n a n a w i e r z c h n i a p o w i n n a s p e ł n i a w y m o g i u y t k o w e z g o d n e z w a r u n k a m i o k r e l o n y m i e z p r Fz I F A Q u a l i t y C o n c e p t f o r F o o t b a l l T u r f H a n d b o o k O f T h e M e t h o d s d l a p o z i o m u m i n i m u m F I F A 1 S T A R ( d o p u s z c z a l n y c e r t y f i k a t F I F A 2 S T A R ) l u b b y z g o d n a z F I F A Q u a l i t y P r o g r a m m e F o r F o o t b a l l T u r f ( d o s t p n y n a s t r o w w w f i f a c o m ) z p a d z i e r n i k a a rpo ok zu i od ml u m i n i m u m F I F A Q u a l i t y ( d o p u s z c z a l n y c e r t y f i k a t F I F A Q u a l i t y P r o ), z e w z g l d u n a u y t k o w a j e j p r z e z m i d z y i n n y m i m ł o d z i e o w e z e s p o ł y p i ł k i n o n e j d o j u n i o r ó w s t a r s z y c h w ł» c z u c z e s t n i c z» c e w r o z g r y w k a c h p r o w a d z o n y c h p r z e z P o l s k i Z w i» z e k P in ło k in e j, c o p o w i n n o z o s t a p o t w i e r d z o n e s t o s o w n y m c e r t y f i k a t e m F I F A 1 S T A R l u b 2 S T A R l u b Q u a l i t y l u b Q u a l i t y P r o d l a o b i e k t u w y k o n a n e g o z o f e r o w a n e g o s y s t e m u n a w i e r z c h n i ( Z a m a w i a j» c y d o p u s z c z a z a s t o s o w a i n n e j p o d b u d o w y n i s h o c k p a d ) i w y n i k a m i b a d a b ol ra a t o r y j n y c h ( r a p o r t z b a d a L a b o s p o r t l u- b I S A S p o r t l u b S p o r t s L a b s L t d ) p o t w i e r d z a j» c y m i z g o d n o p a r a m e t r ó w o f e r o w a n e g o s y s t e m u n a w i e r z c h n i z w y m o g a m i F I F A, 8 ) o f e r o w a n a n a w i e r z c h n i a o r a z g r a n u l a t m u s z» b y z g o d n e z R o z p o r z» d z e m ( W E ) n r k P ar l a m e n t u E u r o p e j s k i e g o i R a d y z d n i a 1 8 g r u d n i a

6 r w s p r a w i e r e j e s t r a c j i, o c e n y, u d z i e l a n i a z e z w o l e i s t o s o w a n y c h o g r a n i c z e w z a k r e s i e c h e m i k a l i ó w ( R E A C H ) i u t w o r z e n i a E u r o p e j s k i e j A g e n c j i C h e m i k a l i ó w ( o r a z z g o d n a z R o z p o r z» d z e m P a r l a m e n t u E u r o p e j s k i e g o i R a d y ( W E ) n r k z d n i a 1 6 g r u d n i a r w s p r a w i e k l a s y f i k a c j i, o z n a k o w a n i a i p a k o w a n i a s u b s t a n c j i i m i e s z a n i n, z m i e n i a j» c e i u c h y l a j» c e d y r e k t y w y 6 7k 5 4 8k E W G i k 4 5k W E o r a z z m i e n i a j» c e r o z p o r z» d z e ( W E ) n r k T e k s t m a j» c y z na c z e d l a E O G ), z m i e n i a j» c e d y r e k t y w k 4 5k W E o r a z u c h y l a j» c e r o z p o r z» d z e R a d y ( E W G ) n r 7 9 3k 9 3 i r o z p o r z» d z e K o m i s j i ( W E ) n r k 9 4, j a k r ó w d y r e k t y w R a d y 7 6k 7 6 9k E W G i d y r e k t y w y K o m i s j i 9 1k 1 5 5k E W G, 9 3k 6 7k E W G, 9 3k 1 0 5k E W G i k 2 1k W E, w t y m p o s i a d a b a d a n i a z a l e n e g o i n s t y t u t u p o t w i e r d z a j» c e s p e ł p r z e z o f e r o w a n» t r a w i g r a n u l a t w y m o g ó w r o d o w i s k o w y c h w z a k r e s i e m a k s y m a l n e j z a w a r t o c i m e t a l i c i k i c h i s u b s t a n c j i s z k o d l i w y c h, l u b i n n y d o k u m e n t n p w p o s t a c i s t o s o w n e g o o w i a d c z e n i a 9,) p o s i a d a b a d a n i a n a z g o d n o z n o r m» - EP N w p o s t a c i c e r t y f i k a t u l u b d e k l a r a c j i z g o d n o c i z a k t u a l n» n o r m», l u b a p r o b a t y t e c h n i c z n e j I T B l u b w y n i k u b a d a s p e c j a l i s t y c z n e g o l a b o r a t o r i u m b a d a j» c e g o n a w i e r z c h s p o r t o w e n p L a b o s p o r t, 1p0 o) s i a d a k a r t t e c h n i c z n» o f e r o w a n e j n a w i e r z c h n i p o t w i e r d z o n» p r z e z j e j p r o d u c e n t a, 1 1 ) p o s i a d a a u t o r y z a c j p r o d u c e n t a n a w i e r z c h n i s y n t e t y c z n e j, w y s t a w i o n» d l a w y k o n a w c y n a r e a l i z o w a n» i n w e s t y c j w r a z z p o t w i e r d z e m g w a r a n c j i u d z i e l o n e j p r z e z p r o d u c e n nt a t n a w i e r z c h n i, 1 2 ) p o s i a d a C e r t y f i k a t F I F A 1 S T A R l u b 2 S T A R l u b Q u a l i t y l u b Q u a l i t y P r o d l a o b i e k t u, n a k t ó r y m z a m o n t o w a n o j u o f e r o w a n y s y s t e m n a w i e r z c h n i ( t r a w a s y n t e t y c z n a, g r a n u l a t E P D M l u b S B R ) Z a m a w i a j» c y w y m a g a u z y s k a n i a c e r t y f i k a c j i a dp lo d b u d o w y s h o c k p a d, 1 3 ) p o s i a d a g w a r a n c j p r o d u c e n t a t r a w y s y n t e t y c z n e j n a o k r e s m i n i m u m 5 l a t, 1 4 ) p o s i a d a g w a r a n c j p r o d u c e n t a g r a n u l a t u j a k i b d z i e z a s t o s o w a n y w o f e r o w a n y m s y s t e m i e n a o k r e s m i n i m u m 5 l a t, p o t w i e r d z o n» p r z e z p r o d u c e n t a t r a w y s y n t e t yc z n e j, i z a s t o s o w a n y g r a n u l a t s p e ł n i a j e g o w y m a g a n i a j a k o c i o w e, 1 5 ) s p e ł n i a n a s t p u j» c e p a r a m e t r y t e c h n i c z n e a ) s k ł a d w ł ó k n a p o l i e t y l e n ( P E ) 1 0 0p, b ) k o l o r z i e l o n y, p r e f e r o w a n y w r ó n y c h o d c i e n i a c h, c ) r o d z a j i p r z e k r ó j w ł ó k n a w ł ó k n a m o n o f i l o w ek m o n o f i l a m e n t o w e ( 1 0 0p ) w z m o c n i o n e r d z e m, d ) w y s o k o c a ł k o w i t a w ł ó k n a 5 0 m m k - 6 p, e ) g r u b o w ł ó k n a m i n μ m, f ) c i a r Dw tł eó x k n a m i n , g ) i l o w ł ó k n a n a m 2 m i n w ł ó k i e nk m 2, h ) w y t r z y m a ł o n a w y r y w a p c z k ó w t r a w y ( p r z e d s t ar z e m ) m i n 4 0 N, i ) p r z e p u s z c z a l n o w o d y d l a c a ł e g o s y s tm ei mn u m mk h, j ) w y p e ł s k ł a d a j» c e s i z w a r s t w y p i a ps rk zu e s i e w a n y, p ł u k a n y, s u c h y w a r s t w y g r a n u l a t u E P D M n o w e g o z p r o d u k c j i w k o l o r z e s z a r y m g r a n u l a c j a, g r u b o c i w a r s t, w i ( m wm a) g a ( k gk m 2 ) z g o d z k a r t» t e c h n i c z n» p r o d u c e n t a s y s t e m u n a w i e r z c h n i, 1 6 ) p o s i a d a d o k u m e n tk y p o t w i e r d z a j» c yk c e p a r a m e t r y o f e r o w a n e j n a w i e r z c h n i, o k t ó r y c h m o w a w s z c z e g ó l n o c i w p k t 1 5 l i t a ) o r a z i d ) ) w p o s t a c i m i d z y i n n y m i w y n i k u b a d a n ra zw ci he n i p r z e z s p e c j a l i s t y c z n e l a b o r a t o r i u m b a d a j» c e n a w i e r z c h s p o r t o w e n p L a b o s p o r t, l u b I T B l u b k a r t y t e c h n i c z n e j, 1 7 ) m o l i w o m o n t a u o f e r o w a n e j n a w i e r z c h n i n a s k r z y n k a c h r e t e n c -y rj on zo s» c z a j» c y c h, 1 8 ) w p r z y p a d k u r ó n i c d o t y c z» c y c h w y m a g a n y c h p a r aem t r ó w t e c h n i c z n y c h n a w i e r z c h n i, p o m i d z y d o k u m e n t a c j» p r o j e k t o w» a S I W Z, o b o w i» z u j» p o s t a n o w i e n i a S I W Z 6 N o w a n a w i e r z c h n i a, o k t ó r e j m o w a w u s t 4 p k t 5 m u s i s p e ł n i a ł» c z p o n i s z e w a r u n k i 1 ) z a p e w n i a d o b r e w a r u n k i g r y w r ó n y c h t e m p e r a t u r a c h td j - 5 o d o 2 5 s t o p n i C e l s j u s z a, g d y n a w i e r z c h n i a p r z e z n a c z o n a j e s t n a o b i e k t z e w n t r z n y, 2 ) z a p e w n i a s t a ł e i t r w a ł e u t r z y m a r ó w n o c i n a w i e r z c h n i w o k r e s i e e k s p l o a t a c j i, 3 ) b y b e z p i e c z n a d l a z d r o w i a i y c i a o s ó b z j k o r z y s t a j» c y c h, m i e j e d n o l i toy r kcozle r w o n y c e g l a s t y, 4 ) b y z g o d n a z w y m o g a m i a k t u a l n e j n o r m y P N - E N , 5 ) p o s i a d a k a r t t e c h n i c z n» p o t w i e r d z o n» p r z e z j e j p r o d u c e n t a, 6 ) p o s i a d a a t e s t P Z H, ( P a s t w o w y Z a k ł a d H i g i e n y ) l u b d o k u m e n t r ó w n o w a n y, 7 ) p o s i a d a

7 a u t o r y z a c j p r o d u c e na t n a w i e r z c h n i p o l i u r e t a n o w e j, w y s t a w i o n» d l a w y k o n a w c y n a r e a l i z o w a n» i n w e s t y c j w r a z z p o t w i e r d z e m g w a r a n c j i u d z i e l o n e j p r z e z p r o d u c e n t a n a t n a w i e r z c h n i, 8 ) s p e ł n i a n a s t p u j» c e p a r a m e t r y t e c h n i c z n e a ) p r z e p u s z c z a l n a d l a w o d y, b ) w y t r z y m a ł o n a r oz c i» g a B 0, 4 Nk m m 2, c ) w y d ł u e w z g l d n e p r z y r o z c i» g a n i u B 5 4 p, d ) o d p o r n o n a c i e r a w a p a r a c i e T a b e r a A 1, 6 g, e ) o p ó r p o l i z g u n a w i e r z c h -n 1i 1a 0, s u c h a 8 0 n a w i e r z c h n i a m o k r a , f ) w o d o p r z e p u s z c z a l n o B m mk h, 9 ) w p r z y p a d k u r ó n i c d o t y c z» c y c h w y m a g a n y c h p a r a m e t r ó w t e c h n i c z n y c h n a w i e r z c h n i, p o m i d z y d o k u m e n t a c j» p r o j e k t o w» a S I W Z, o b o w i» z u j» p o s t a n o w i e n i a S I W Z, 1 0 ) p o s i a d a d o k u m e n tk y p o t w i e r d z a j» c yk c e p a r a m e t r y o f e r o w a n e j n a w i e r z c h n i, o k t ó r y c h m o w a w s z c z e g ó l n o c i w p k t 8 l i t b f )) w p o s t a c i w y n i k u b a d a n a w i e r z c h n i p r z e z s p e c j a l i s t y c z n e l a b o r a t o r i u m b a d a j» c e n a w i e r z c h s p o r t o w e n p L a b o s p o r t, I T B 7 S z c z e g ó ł o w y o p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a z a w i e r a z a ł» c z o n a d o k u m e n t a c j a p r o j e k t o w a s t a n o w i» c a o d p o w i e d n i o z a ł» c z n i k n r d o 8 S I W Z 8 W p r z y p a d k u w y s t» p i e n i a w d o k u m e n t a c j i p r o j e k t o w e j n a z w d o s t a w c ó w, m a t e r i a ł ó w, n a l e y j e t r a k t o w a j a k o p r z y k ł a d o w e, z e w z g l d u n a z a s a d y u s t a w y P r a w o z a m ó w i e p u b l i c z n y c h O z n a c z a t o, e W y k o n a w c a m o e z a o f e r o w a m a t e r i a ł y r ó w n o w a n e, p o d w a r u n k i e m, e k l a s a i c h j a k o c i b d z i e o d p o w i a d a p o d a n e j w m a t e r i a ł a c h p r z e t a r g o w y c h o r a z b d» z a c h o w a n e p a r a m e t r y t e c h n i c z n e i j a k o c i o w e W t e j s y t u a c j i W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y b d z i e p r z e d p r z y s t» p i e m d o m o n t a uk r o b ó t u z y s k a z g o d Z a m a w i a j» c e g ok i n s p e k t o r a n a d z o r u n a z a s t o s o w a z a m i e n n i k ó w W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y b d z i e p o d a n a z w d o s t a w c y, p r o d u c e n t a o r a z n a z w o f e r o w a n e g o m a t e r i a ł u i u d o k u m e n t o w a j e g o j a k o, c e l e m p o r ó w n a n i a P o n a d t o W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y b d z i e d o s t a r c z y d o k u m e n t a c j d o p u s z c z a j» c» p r o p o no w a n e r o z w i» z a n i a m a t e r i a ł o w o- t e c h n i c z n e d o s t o s o w a n i a w b u d o w n i c t w i e 9 Z a m a w i a j» c y z o b o w i» z u j e s i p r o t o k o l a r p r z e k a z a t e r e n b u d o w y w t e r m i 4 d n i r o b o c z y c h o d d n i a p o d p i s a n i a u m o w y 1 0 P o p r z e k a z a n i u t e r e n u b u d o w y, W y k o n a w c a p o n o s i p e ł n» o d p o w i ed z i a l n o z a p r z e k a z a n y t e r e n b u d o w y 1 1 W s z y s t k i e m a t e r i a ł y, k t ó r e z o s t a n» u y t e p r z e z W y k o n a w c d o w y k o n a n i a z a m ó w i e n i a m u s z» z g o d z a r t 1 0 u s t a w y P r a w o B u d o w l a n e b y d o p u s z c z o n e d o o b r o t u i p o s i a d a o k r e l o n e w u s t a w i e z d n i a 3 0 s i e r p n i a r s y s o t e m i e o c e n y z g o d n o c i d o k u m e n t y p o t w i e r d z a j» c e o c e n z g o d n o c i 1 2 N a c z a s w y k o n y w a n i a z a m ó w i e n i a W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o p r z y g o t o w a n i a t e r e n u b u d o w y z g o d z a r t 4 2 u s t 2-3 p kut s t a2w y P r a w o B u d o w l a n e t j o d p o w i e d n i o z a b e z p i e c z y t e r e n b uwd y o, u m i e c i n a b u d o w i e w w i d o c z n y m m i e j s c u t a b l i c i n f o r m a c y j n» o r a z d a n e d o t y c z» c e b e z p i e c z e s t w a p r a c y i o c h r o n y z d r o w i a P o n a d t o w y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o p o s t a w i e n i a t y m c z a s o w e j t a b l i c y i n f o r m a c y j n e j F u n d u s z y E u r o p e j s k i c h w m i e j s c u w s k a z a n y m p r z ezz a m a w i a j» c e g o p r z e d r o z p o c z c i e m r o b ó t b u d o w l a n y c h o r a z s t a ł e j t a b l i c y p a m i» t k o w e j p o i c h z a k o c z e n i u 1 3 W y k o n a w c a z o r g a n i z u j e p l a c b u d o w y w ł a s n y m s t a r a m i n a w ł a s n y k o s z t, z a p e w n i o c h r o n m i e n i a, p r z e s t r z e g a w a r u n k ó w B H P i p p o o r a z u t r zp yo mr az» d e k n a p l a c u b u d o w y 1 4 W y k o n a w c a z o b o w i» z u j e s i w ł a s n y m s t a r a m i n a w ł a s n y k o s z t w y k o n a z a s i l a p l a c u b u d o w y w e n e r g i e l e k t r y c z n» i w o d, n a w a r u n k a c h u z g o d n i o n y c h z Z a m a w i a j» c y m 1 5 O d p o w i e d z i a l n o z a n a l e y t e z a p e w b e z p i e c zwea, s to c h r o n y z d r o w i a i b e z p i e c z e s t w a p r z e c i w p o a r o w e g o w o k r e s i e w y k o n y w a n i a z a m ó w i e n i a p o n o s i b d z i e W y k o n a w c a 1 6 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t p r o w a d z i r o b o t y w t a k i s p o s ó b, a b y w y s t» p i ł y u s z k o d z e n i a o b i e k t u i i n f r a s t r u k t u r y z l o k a l i z o w a n e j e n a p lta ec ru e nbiu d o w y o r a z o b i e k t ó w i i n f r a s t r u k t u r y z l o k a l i z o w a n e j p o z a t e r e n e m p l a c u b u d o w y w p r z y p a d k u w y s t» p i e n i a u s z k o d z e t y c h o b i e k t ó w l u bk i i n f r a s t r u k t u r y, W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o n a p r a w y u s z k o d z e l u b o d t w o r z e n i a t y c h o b i e k t ó w l u bk i i n f r a s t r u kwtyukro yn a w c a j e s t z o b o w i» z a n y

8 d o n a t y c h m i a s t o w e g o u s u n i c i a w s z e l k i c h s z k ó d i a w a r i i s p o w o d o w a n y c h p r z e z W y k o n a w c 1 7 W y k o n a w c a m a o b o w i» z e k p o w i a d o m i Z a m a w i a j» c e g o o e w e n t u a l n y c h t r u d n o c i a c h z w i» z a n y c h z w y k o n a m r o b ó t b u d o w l a n y c h, c i s ł o c i a m ni i kw ay j» c y m i z d o k u m e n t a c j i p r o j e k t o w e j p r z e d r o z p o c z c i e m r o b ó t 1 8 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o z a p e w n i a s p e c j a l i s t y c z n e g o k i e r o w n i c t w a d o p r o w a d z e n i a b u d o w y P r z y c z y m W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t z a p e w n i s t a ł» o b e c n o n a m i e j s c u w y k o n y w a n i a u m o w y o boy s w s k a z a n e j w o f e r c i e j a k o p e ł n i» c e j f u n k c j k i e r o w n i k a b u d o w y 1 9 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o u c z e s t n i c z e n i a w r a d a c h b u d o w y w p r z y p a d k u i c h z w o ł a n i a P r z e d s t a w i c i e l e m W y k o n a w c y n a r a d a c h b u d o w y j e s t k i e r o w n i k b u d o w y 2 0 P o r e a l i z a c j i z a m ó w i e n oi na a ww cy a k z o b o w i» z a n y j e s t u p o r z» d k o w a t e r e n b u d o w y i d o p r o w a d z i d o s t a n u p i e r w o t n e g o t e r e n w o k ó ł b u d o w y W y k o n a w c a z o b o w i» z u j e s i d o u p r z» t n i c i a p l a c u b u d o w y, w y w i e z i e n i a i u t y l i z a c j i p o w s t a ł y c h o d p a d ó w n a k o s z t w ł a s n y 2 1 W y k o n a w c a z g ł a s z a p i s e m Za wm i a j» c e m u z a k o c z e w y k o n a n i a c a ł o c i r o b ó t o b j t y c h z a m ó w i e m, p ó j j e d n a k n i w t e r m i 4 d n i o d z a k o c z e n i a r o b ó t b u d o w l a n y c h i p o o s i» g n i c i u g o t o w o c i d o o d b i o r u 2 2 Z a m a w i a j» c y z o b o w i» z u j e s i p r z y s t» p i d o o d b i o r u k o c o w e g o c a ł o co i n a wn y kc h r o b ó t w c i» g u 1 4 d n i o d d a t y z g ł o s z e n i a, z z a s t r z e e m p o s t a n o w i e n i a u s t 2 3 i P r z e d z g ł o s z e m p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a d o o d b i o r u W y k o n a w c a w y k o n a i d o s t a r c z y w s z y s t k i e z b d n e t e s t y, o d b i o r y i b a d a n i a z w y n i k i e m p o z y t y w n y m o r a z w y k o n a i d o s t a r c z y d o k u m e n t a c j p o w y k o n a w c z», o k t ó r e j m o w a w u s t W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o w y k o n a n i a i d o s t a r c z e n i a Z a m a w i a j» c e m u k o m p l e t n e j, p o d p i s a n e j p r z e z W y k o n a w c, d o k u m e n t a c j i p o w y k o n a w c z e j w w e r s j i p a p i e r o w e j, z b d n e j d o p r z e p r o w a d z e dn bi ia o ro u k o c o w e g o c a ł o c i r o b ó t, z a w i e r a j» c e j m i d z y i n n y m i 1 ) p i s e m n e o w i a d c z e k i e r o w n i k a b u d o w y, e p r z e d m i o t z a m ó w i e n i a w y k o n a n o z g o d z d o k u m e n t a c j» p r o j e k t o w» i z o f e r t» W y k o n a w c y, 2 ) d o k u m e n t a c j p r o j e k t o w» p o w y k o n a w c z», 3 ) d o k u m e n t a c j t e c h zn n» i c z a m o n t o w a n y c h u r z» d z e k m a t e r i a ł ó w, 4 ) c e r t y f i k a t y, d e k l a r a c j e o r a z i n n e d o k u m e n t y w t y m o z n a k o w a n i a t o w a r ó w, d o t y c z» c e z a m o n t o w a n y c h m a t e r i a ł ó wk u r z» d z e, 5 ) d o k u m e n t y, o k t ó r y c h m o w a w u s t 5 i 6, 6 ) w s z e l k i e z b d n e p o m i a r y, w s z c z e g ó l n o oc li o w y s z wk ri ac z p z k o p i» z g ł o s z e n i a p r a c g e o d e z y j n y c h w R e f e r a c i e D o k u m e n t a c j i G e o d e z y j n e j i K a r t o g r a f i c z n e j W y d z i a ł u G o s p o d a r k i N i e r u c h o m o c i a m i i G e o d e z j i U r z d u M i a s t a G d y n i, 2 5 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o p r z e k a z a n i a Z a m a w i a j» c e m u g e o d e z y j n e g o p o m i a r u pyokw o n a w c z e g o z w ł o c z p o j e g o o t r z y m a n i u z R e f e r a t u D o k u m e n t a c j i G e o d e z y j n e j i K a r t o g r a f i c z n e j W y d z i a ł u G o s p o d a r k i N i e r u c h o m o c i a m i i G e o d e z j i U r z d u M i a s t a G d y n i, p ó j j e d n a k n i w t e r m i 5 0 d n i o d d a t y o d b i o r u k o c o w e g o c a ł o c i w y k o n a n y c h ró ot b 2 6 W p r z y p a d k u b r a k u j a k i e g o k o l w i e k e l e m e n t u d o k u m e n t a c j i p o w y k o n a w c z e j Z a m a w i a j» c y w e z w i e W y k o n a w c d o u z u p e ł n i a W t a k i m p r z y p a d k u t e r m i n o d b i o r u u l e g a o d p o w i e d n i o w y d ł u e n i u o c z a s u z u p e ł n i a b r a k u j» c e j d o k u m e n t a c j i 2 7 Z a m a w i a j» c y d o p u s z c zr a o z l i c z e n i a c z c i o w e, c z c i e j n i r a z w m i e s i» c u z g o d z p o s t a n o w i e n i a m i u m o w y s t a n o w i» c e j z a ł» c z n i k n r 4 d o S I W Z 2 8 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t u d z i e l i r k o j m i z a w a d y i g w a r a n c j i n a p r z e d m i o t z a m ó w i e n i a n a o k r e s m i n i m u m 3 l a t ( 3 6 m i e s i c y» ) c l iocd z d a t y o d b i o r u k o c o w e g o r o b ó t b u d o w l a n y c h z a w y j» t k i e m u d z i e l o n e j n a o k r e s 5 l a t ( 6 0 m i e s i c y ) g w a r a n c j i i r k o j m i z a w a d y n a z a o f e r o w a n» n a w i e r z c h n i z e s z t u c z n e j t r a w y i g r a n u l a t 2 9 W y k o n a w c a z o b o w i» z u j e s i d o p o d j c i a c z y n n o c i w r a m a c h r k o j m li u b g w a r a n c j i p ó j n i w c i» g u 2 4 g o d z i n o d z g ł o s z e n i a» d a p r z e z Z a m a w i a j» c e g o w t y m z a k r e s i e i d o u s u n i c i a u s t e r k i w t e r m i u z g o d n i o n y m p r z e z s t r o n y, a w p r z y p a d k u b r a k u p o r o z u m i e n i a s t r o n w t y m z a k r e s i e w t e r m i 7 d n i 3 0 Z a m a w i a j» c y do p u s z c z a s k ł a d a n i a o f e r t c z c i o w y c h 3 1 Z a m a w i a j» c y d o p u s z c z a s k ł a d a n i a o f e r t w a r i a n t o w y c h 3 2 Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e z a w a r c i a u m o w y r a m o w e j 3 3

9 Z a m a w i a j» c y u s t a n a w i a d y n a m i c z n e g o s y s t e m u z a k u p ó w 3 4 Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e m o l i w o u d z i eel n i a z a m ó w i e o k t ó r y c h m o w a w a r t 6 7 u s t 1 p k t 6 U s t a w y, s t a n o w i» c y c h w i c e j n i 5 0p w a r t o c i z a m ó w i e n i a p o d s t a w o w e g o Z a m ó w i e n i a m o g» d o t y c z y c a ł o c i p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a o p i s a n e g o w R o z d z i a l e 3 u s -t 6 S1 I W Z 3 5 Z a m a w i a j» c y n a p o d s t a w i e a r t 92 u s t 3 a U s t a w y w y m a g a o d W y k o n a w c y l u b p o d w y k o n a w c y z a t r u d n i a p r z e z c a ł y o k r e s r e a l i z a c j i z a m ó w i e n i a, n a p o d s t a w i e u m o w y o p r a c w r o z u m i e n i u u s t a w y z d n i a 2 6 c z e r w c a r K o d e k s p r a c y ( t j D z U z r p o z z p ó n z m ) k i e r o w n i k a b u d o w y, k t ó r y b d z i e p r o w a d z i ł r o b o t y o b j t e z a m ó w i e m N a k a d e» d a Z a m a w i a j» c e g o W y k o n a w c a z o b o w i» z u j e s i w t e r m i 7 d n i o d w e z w a n i a p r z e d s t a w i d o w o d y z a t r u d n i a ( n p o w i a d c z e W y k o n a w c y, z a n o n i m i z o w a n e u m o w y o p r a c i t p ) o s o b y, o k t ó r e j m o w a w y e j W p r z y p a d k u b r a k u z a t r u d n i a o s o b y n a p o d s t a w i e u m o w y o p r a c p r z y r e a l i z a c j i z a m ó w i e n i a l u b p r z e d s t a w i e n i a d o w o d ó w p o t w i e r d z a j» c y c h j e j z a t r u d, W y k o n a w c y z o s t a n a l i c z o n a k a r a u m o w n a o k r e l o n a w u m o w i e 3 6 T a b l i c e i n f o r m-ap ca ym ji» n ot k o w e F u n d u s z y E u r o p e j s k i c h t y m c z a s o w» ( w y m 8 0 x c m ) o r a z s t a ł» ( w y m 8 0 x c m ) n a l e y w y k o n a j a k o j e d n o s t r o n n e z m a t e r i a ł u t r w a ł e g o, o d p o r n e g o n a d z i a ł a c z y n n i k ó w a t m o s f e r y c z n y c h ( t j t e m p e r a t u r, o p a d y, w i a t r ), n a c i e r a o r a z o d u e j cwi y t r z y m a ł o m e c h a n i c z n e j i c h e m i c z n e j, z t r e c i» i n f o r m a c y j n» o r a z l o g o t y p a m i w p e ł n y m k o l o r z e, p o k r y t y c h l a m i n a t e m f a n t y g r a f f i t is, u m o c o w a n e n a w y s o k o c i c m o d d o l n e j k r a w d z i t a b l i c y n a d w ó c h s ł u p k a c h o p r z e k r o j u k w a d r a t o w y m W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o r zu yt m a n i a t a b l i c w d o b r y m s t a t e c h n i c z n y m, w t y m z a p e w n i a a b y i n f o r m a c j a b y ł a c a ł y c z a s w y r a w i d o c z n a, o d p o w i e d n i o d l a t a b l i c y t y m c z a s o w e j d o d n i a o d b i o r u k o c o w e g o, d l a t a b l i c y s t a ł e j w o k r e s i e u d z i e l o n e j g w a r a n c j i 3 7 T a b l i c i n f o r m a c y ju ns a z y F ue nu dr o p e j s k i c h W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t u s t a w i w t e r m i 3 0 d n i o d d n i a p o d p i s a n i a u m o w y, l e c z p ó j n i p r z e d r o z p o c z c i e m r o b ó t, n a t o m i a s t t a b l i c p a m i» t k o w» s t a ł» W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t z a m o n t o w a n a d z i e o d b i o r u k o c o w e g o w m i e j s c e ez md o n t o w a n e j t y m c z a s o w e j t a b l i c y i n f o r m a c y j n e j 3 8 T a b l i c e i n f o r m a c y j n a t y m c z a s o w a o r a z p a m i» t k o w a s t a ł a m u s z» b y z g o d n e z n a s t p u j» c y m i w y t y c z n y m i w z a k r e s i e i n f o r m a c j i i p r o m o c j i 1 ) P o d r c z n i k w n i o s k o d a w c y i b e n e f i c j e n t a p r o g r a m ó w p o l i t y k i s p ó j n o0 1c 4i w z a k r e s i e i n f o r m a c j i i p r o m o c j i D o k u m e n t j e s t d o s t p n y n a s t r o h t t pkk w w w f u n d u s z e e u r o p e j s k i e g o v p l ( n a d z i e o g ł o s z e n i a p o s t p o w a n i a d o s t p n y p o d l i n k i e m h t t pkk w w w f u n d u s z e e u r o p e j s k i e g o v p lk m e d i ak k P o d r e c z n i kc w n i o s k o d a w c yc ic b e n e f i c je n t ac i n f oc p r o m oc p d f ) 2 ) K a r t a w i z u a l i z a c j i P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o I n f r a s t r u k t u r a i r o d o w i s k o d o s t p h t t p skk w w w p o i s g o v p lk m e d i ak k k a r t ac w z o rc F E I S p d f 3 ) K s i g a i d e n t y f i k a c j i w i z u a l n e j z n a k u m a r k i F u n d u s z e E u r o p e j s k i e i z n a k ó w pr ao mg ó w p o l i t y k i s p ó j n o c i n a l a t a d o s t p h t t p skk w w w f u n d u s z e e u r o p e j s k i e g o v p lk m e d i ak k K I WC G r u d z i e n p d f 4 ) W y t y c z n e w z a k r e s i e i n f o r m a c j i i p r o m o c j i p r o g r a m ó w o p e r a c y j n y c h p o l i t y k i s p ó j n o c i n a l a t a d o s t p h t t p sk w w w f u n d u s z e e u r o p e j s k i e g o v p lk m e d i ak k W y t y c z n ec wc z a k r e s i ec i n f o r m a c j ic ic p r o m o c j ic 3C l i s t o p a d ac p d f W y t y c z n e d o p r o j e k t u, o k t ó r y c h m o w a w p u n k c i e 1 ) i 3 ) s t a n o w i» z a ł» c z n i k i n r 1 3 i n r 1 4 d o S I W Z 3 9 N a t a b l i c y i n f o r m a c y j n e j o r a z t a b lei j c y p a m i» t k o w F u n d u s z y E u r o p e j s k i c h w m i e j s c a c h, g d z i e w s p o m n i a n e w u s t 3 8 w y t y c z n e p r z e w i d u j» i n f o r m a c j e d o u z u p e ł n i a n i a, n a l e y u m i e c i n a s t p u j» c» t r e T y t u ł p r o j e k t u R o z w ó j s y s t e m u g o s p o d a r o w a n i a w o d a m i o p a d o w y m i n a t e r e G d y n i C e l p r o j e k t u W z m o c n ipe o rondo c i n a z a g r o e n i a z w i» z a n e z e z m i a n a m i k l i m a t u p o p r z e z z w i k s z e z a b e z p i e c z e n i a t e r e n ó w z u r b a n i z o w a n y c h M i a s t a G d y n i p r z e d p o d t o p i e n i a m i, z a l a n i a m i i n a g ł y m i p o w o d z i a m i

10 B e n e f i c j e n t G m i n a M i a s t a G d y n i 4 0 W z ó r t a b l i c y i n f o r m a c y j n e j o r a z t a» btlkioc wy e j p, a mw i t y m t r e, k o l o r y s t y k o r a z l o k a l i z a c j, p r z e d i c h w y k o n a m i m o n t a e m, W y k o n a w c a u z g o d n i z W y d z i a ł e m P r o j e k t ó w R o z w o j o w y c h U r z d u M i a s t a G d y n i I I 5 ) G ł ó w n y k o d C P4V D o d a t k o w e k o d y C P V , , , , I I 6 ) C a ł k o w i t a w a r t o z a m ó w i e n( ij a e e l i z a m a w i a j» c y p o d a j e i n f o r m a c j e o w a r t o c i z a m ó w i e n i a ) W a r t o b e z V A T W a l u t a ( w p r z y p a d k u u m ó w r a m o w y c h l u b d y n a m i c z n e g o s y s t e m u z a k u p ó w s z a c u n k o w a c a ł k o w i t a m a k s y m a l n a w a r t o w c a ł y m o k r e s ie o b o w i» z y w a n i a u m o w y r a m o w e j l u b d y n a m i c z n e g o s y s t e m u z a k u p ó w ) I I 7 ) C z y p r z e w i d u j e s i u d z i e l e z a m ó w i e, o k t ó r y c h m o w a w a r t 6 7 u s t 1 p k t 6 i 7 l u b w a u s t 6 p k t 3 u s t a w y Ptz ap k O k r e l e p r z e d m i o t u, w i e l k o c i l u b z a k r e s u o r a z w a r nu a n k jó aw k i c h z o s t a n» u d z i e l o n e z a m ó w i e n i a, o k t ó r y c h m o w a w a r t 6 7 u s t 1 p k t 6 l u b w a r t u s t 6 p k t 3 u s t a w y P z p Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e m o l i w o u d z i e l e n i a z a m ó w i e o k t ó r y c h m o w a w a r t 6 7 u s t 1 p k t 6 U s t a w y, s t a n o w i» c y c h w i c e j n i 5 0p w ac ri t oz a m ó w i e n i a p o d s t a w o w e g o Z a m ó w i e n i a m o g» d o t y c z y c a ł o c i p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a o p i s a n e g o w R o z d z i a l e 3 -u6 s t S I W1Z I I 8 ) O k r e s, w k t ó r y m r e a l i z o w a n e b d z i e z a m ó w i e l u b o k r e s, n a k t ó r y z o s t a ł a z a w a r t a u m o w a r a m o w a l u b o k r e s, n a k t ó r y z o s t a ł u s ot wa in o n y d y n a m i c z n y s y s t e m z a k u p ó w O k r e s w d n i a c h I I 9 ) I n f o r m a c j e d o d a t k o Tw e r m i n r e a l i z a c j i z a m ó w i e n i a d ł u e j n i ( s t o t r z y d z i e c i ) d n i o d d n i a p o d p i s a n i a u m o w y S E K C J A I I I I N F O R M A C J E O C H A R A K T E R Z E P R A W N Y M, E K O N O M I C Z N Y M, F I N A N S O W Y M I T E C H N I C Z N Y M I I I 1 ) W A R U N K I U D Z I A Ł U W P O S T P O W A N I U I I I 1 1 ) K o m p e t e n c j e l u b u p r a w n i a d o p r o w a d z e n i a o k r e l o n e j d z i a ł a l n o c i z a w o d o w e j, o i l e w y n i k a t o z o d r b n y c h p r z e p i s ó w O k r e l e w a r u n k ó w I I I 1 2 ) S y t u a c j a f i n a n s o w a l u b e k o n o m i c z n a O k r e l e w a r u n k ó w I I I 1 3 ) Z d o l n o t e c h n i c z n a l u b z a w o d o w a O k r e l e w a r u n k ó w W y k o n a w c a s p e ł n i w a r u n e k j e e l i w y k a e, e a ) w o k r e s i ce h o 5 s t la at t n i p r z e d u p ł y w e m t e r m i n u s k ł a d a n i a o f e r t, a j e e l i o k r e s j e g o d z i a ł a l n o c i - j ew s t y km r ó t s z y

11 o k r e s i e, w y k o n a ł n a l e y c i e c o n a j m j d w i e r o b o t y b u d o w l a n e o c h a r a k t e r z e i z ł o o n o c i p o r ó w n y w a l n e j z z a k r e s e m n i j s z e g o z a m ó w i e n i a, t j k a d a» p ocla e gnaa j b u d o w i e z e w n t r z n e j n a w i e r z c h n i z e s z t u c z n e j t r a w y b o i s k a s p o r t o w e g o n a ł» c z n e j p o w i e r z c h n i m i n i m u m m 2 ( s ł o w p i s e t m e t r ó w k w a d r a t o w y c h ) b ) d y s p o n u j e p r z y n a j m j j e d n» o s o b» p o s i a d a j» c» u p r a w n i a k i e r o w n i k a b u d o w y d o p r o w a d z e n i a r o b ój t t y c h z a m ó w i e m z u p r a w n i a m i b u d o w l a n y m i w s p e c j a l n o c i k o n s t r u k c y j nbo u d o w l a n e j w c o n a j m j w o g r a n i c z o n y m z a k r e s i e i z c o n a j m j r o c z n y m d o w i a d c z e m n a t y m s t a n o w i s k u, k t ó r» s k i e r u j e d o r e a l i z a c j i z a m ó w i e n i a Z a m a w i a j» c y w y m a g a o d w y k o n a w c ó w w s k a z a n i a w o f e r c i e l u b w e w n i o s k u o d o p u s z c z e d o u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u i m i o n i n a z w i s k o s ó b w y k o n u j» c y c h c z y n n o c i p r z y r e a l i z a c j i z a m ó w i e n i a w r a z z i n f o r m a c j» o k w a l i f i k a c j a c h z a w o d o w y c h l u b d o w i a d c z e n i u t y c h o s ó b t a k II I 2 ) P O D S T A W Y W Y K L U C Z E N I A I I I 2 1 ) P o d s t a w y w y k l u c z e n i a o k r e l o n e w a r t 2 4 u s t 1 u s t a w y P z p I I I 2 2 ) Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e w y k l u c z e w y k o n a w c y n a p o d s t a w i e a r t 2 4 u s t 5 u s t a w y P z p t a k Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e n a s t p u j» c e f a k u l t a t y w n e p o d s t a w y wuyckzle n i a ( p o d s t a w a w y k l u c z e n i a o k r e l o n a w a r t 2 4 u s t 5 p k t 1 u s t a w y P z p ) ( p o d s t a w a w y k l u c z e n i a o k r e l o n a w a r t 2 4 u s t 5 p k t 2 u s t a w y P z p ) ( p o d s t a w a w y k l u c z e n i a o k r e l o n a w a r t 2 4 u s t 5 p k t 3 u s t a w y P z p ) ( p o d s t a w a w y k l u c z e n i a o k r e l o n a w a r t u s2t 4 5 p k t 4 u s t a w y P z p ) ( p o d s t a w a w y k l u c z e n i a o k r e l o n a w a r t 2 4 u s t 5 p k t 5 u s t a w y P z p ) ( p o d s t a w a w y k l u c z e n i a o k r e l o n a w a r t 2 4 u s t 5 p k t 6 u s t a w y P z p ) ( p o d s t a w a w y k l u c z e n i a o k r e l o n a w a r t 2 4 u s t 5 p k t 7 u s t a w y P z p ) ( p o d s t a w a w y k l u c z e n i a o k r el o n a w a r t 2 4 u s t 5 p k t 8 u s t a w y P z p ) I I I 3 ) W Y K A Z O W I A D C Z E S K Ł A D A N Y C H P R Z E Z W Y K O N A W C W C E L U W S T P N E G O P O T W I E R D Z E N I A, E N I E P O D L E G A O N W Y K L U C Z E N I U O R A Z S P E Ł N I A W A R U N K I U D Z I A Ł U W P O S T P O W A N I U O R A Z S P E Ł N I A K R Y T E R I A S E L E K C J I O w i a d c z e o p o d lg ea n i u w y k l u c z e n i u o r a z s p e ł n i a n i u w a r u n k ó w u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u t a k O w i a d c z e o s p e ł n i a n i u k r y t e r i ó w s e l e k c j i I I I 4 ) W Y K A Z O W I A D C Z E L U B D O K U M E N T Ó W, S K Ł A D A N Y C H P R Z E Z W Y K O N A W C W P O S T P O W A N I U N A W E Z W A N I E Z A M A W I A J A C E G O W C E L U P O T W I E R D Z E N I A O K O K T Ó R Y C H M O W A W A R T 2 5 U S T 1 P K T 3 U S T A W Y P Z P L I C Z N O C I, O o d p i s z w ł a c i w e g o r e j e s t r u l u b z c e n t r a l n e j e w i d e n c j i i i n f o r m a c j i o d z i a ł a l n o c i g o s p o d a r c z e j j e e l i o d r b n e p r z e p i s y w y m a g a j» w p i s u d o r e j e s t r u l u b e w i d e n c j i, w c e l u p o t w i e r d z e n i a b r a k u p o d s t a w w y k l u c z e n i a n a p o d s t a w i e a r t 2 4 u s t 5 p k t 1 u s t a w y

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy znak sprawy:gcs.dzpi Strona 1 z 11

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy znak sprawy:gcs.dzpi Strona 1 z 11 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w e l e k t r y c z n y c h L p N A Z W A A R T Y K U Ł U O P I S I l o j e d n o s t k a m i a r y C e n

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X W Y Z N A C Z A N I E O D K S Z T A C E T O W A R Z Y S Z Ą C Y C H H A R T O W A N I U P O W I E R Z C H N I O W Y M W I E

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ

Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ É ý đ Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ Ł Ż Ł Ż őź á í ň Ż ű ä Ľ ô ď ŕ ć ć ć éŕ Ż ŕ ć Ł Ż Đ ŕ Ü É í ć Ł ŕ ź Ł Ł Ł ć Ó ő á ť Ó ĐŃ Üŕ ŁÓ

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

N a l e W y u n i k a ć d ł u g o t r w a ł e g o k o n t a k t u p o l a k i e r o w a n y c h p o w i e r z c h n i z w y s o k i m i t e m p e r a

N a l e W y u n i k a ć d ł u g o t r w a ł e g o k o n t a k t u p o l a k i e r o w a n y c h p o w i e r z c h n i z w y s o k i m i t e m p e r a J L G 3 6 6 P A W I L O N O G R O D O W Y J L G 3 6 6 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p a w i l o n u o g

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

n a k r ę t e k Z, I I, I.

n a k r ę t e k Z, I I, I. H U T A W K A O G R O D O W A 2 - o s o b o w a t y p : J K S C 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z

Bardziej szczegółowo

2 x U S B 2. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 3. 0 ( t y ł ),

2 x U S B 2. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 3. 0 ( t y ł ), J e s t e m y f i r m s p e c j a l i z u j c s i w m i n i a t u r o w y c h k o m p u t e r a c h, z n a j d u j c y c h s z e r o k i e z a s t o s o w a n i e p r z y : w y w i e t l a nu i t r e c

Bardziej szczegółowo

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH G R E E N M I L L A Q U A S Y S T E M : S Y S T E M Z R A S Z A C Z Y W Y N U R Z A L N Y C H i M I K R O N A W A D N I A N I E. O G Ó L N A L I S T A A S O R T Y M E N T O W A S z c z e g ó ł o w e i

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś 8 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu C I E Ś L A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE K l uc z uda ro w y 6 1 0 N m 1 /2 3 68 2, 6 k od: MA 2 4 6 0 Z est a w - k l uc z uda ro w y 36 0 N m 1 /2 260 16 4, 3 K l uc z uda ro w y 1 2 8 0 N m 1 /2 k o mpo zyt K l uc z uda ro w y 1 350 N m 1/2

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

6. K o ł a 7. M i s a

6. K o ł a 7. M i s a S U P 6 0 9 v. 2 0 16 G R I L L R U C H O M Y, P R O S T O K Ą T N Y, Z D O L N Ą I B O C Z N Ą P Ó Ł K Ą S U P 6 0 9 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S

Bardziej szczegółowo

Í í Í Á ń ý ý Ż í í ď Í Ĺ ń Í ń Ę ń ý Ż Ż ź ń ń Ę ń ý ý í ŕ Ĺ Ĺ Í Á í Ż Í É Í Ü ö ä Ż Ż Ż Ę ń ć Ę Ż ń Ę Ż ć ń Ł Ą ń Ę í Ę Ż Ż ý Ż Ż Ą Í É đ í Ł Ę Ł ć ő ť Ę ń í ć Í Ę Ę Ł Ą Ł ć ď ć Ę Ę ń Ó Ü ü Ĺ ý Ę ä í

Bardziej szczegółowo

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу l a t o g ó l n o p o l s k i e g o k o n k u r s u f o t o g r a f i c z n e g o гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E 2 0 0 5-2 0 1 0 ' 2 0 0 5-2 0 1 0

Bardziej szczegółowo

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż Ó śó ą ę Ę śćś ść ę ą ś ó ą ó Ł Ó ż Ś ą ś Ó ą ć ó ż ść śó ą Óść ó ż ż ą Ś Ś ż Ó ą Ó ą Ć Ś ż ó ż ę ąś ó ć Ś Ó ó ś ś ś ó Ó ś Ź ż ą ó ą żą śó Ś Ó Ś ó Ś Ś ąś Ó ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo