2 ), S t r o n a 1 z 1 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 ), S t r o n a 1 z 1 1"

Transkrypt

1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I I S t a d i o n p i ł kras k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c z e mk i m p r e z» t r y b u n G O S i R, T o r y, G ó r k a, O l i m p i j s k a A i C 1 Z a k r e s s p r z» t a n i a o b e j m u j e 1) 4 t r y b u n y o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i o k 8 2 6, 0 9 m 2) k r z e s e ł k a w i l o c i s z t, 2 3) c i» g i k o m u n i k a c y j n e n a p o z i o m i e 0 i 1 o ł» c z n e j r z pc oh wn i e o k , 1 5 ( mw t y m g a l e r i e i w o m i t o r i a k, 7c5 h o md n i k i, p l a c e, p a r k i n g i, s c h o d y , 4 m 2 ), 4) l e x a n y o p o w i e r z c h n i , m 5) 2 1 s a n i t a r i a t ó w o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i ,, 3 1 m 6) 5 p o m i e s z c z e p o m o c y m e d y c z n e j o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i 8 5, 2 3, 1 m 7) 5 p o m i e s z c z e k a s o w y c h o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i 8 8, 2 8 m 2 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a p r z e d m e c z e mk i m p r e z» 1 ) 4 t r y b u n y ( G O S i R, T o r y, G ó r k a, O l i m p i j s k a A i C ) a ) s p r z» t a n i e i m y c i e k r z e s e ł e k o r a z t r y b u n w t y m r ó w n i e u s u w a n i e g u m d o u c i a, p a p i e r k ó w, b u t e l e k i h i nznaynci e c z y s z c z e, b ) u s u w a n i e w o d y, l o d uk n i e g u z k r z e s e ł e k i t r y b u n, c ) m y c i e p o w i e r z c h n i p ł y t p o l i w g l a n o w y c h ( l e xdaz n i) e» l c y c h s e k t o r y 2 ) c i» g i k o m u n i k a c y j n e a ) m e c h a n i c z n e z a m i a t a n i a c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h w r a z z u s u n i c i e m z a n i e c z y s z c z e, w y m i a n» w o r k ó w n a mei c i o r a z w y w o z e m o d p a d ó w, b ) m y c i e m a s z y n o w e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h ( p o z i o m 1 ), c ) u s u w a n i e l o d uk n i e g u z c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h, d ) w r a z i e k o n i e c z n o c i p o s y p y w a n i e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h r o d k i e m a n t y p o l i z g o w y m 3 ) s a n i t a r i a t y a ) m y c i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t ca h r, n y c ) m y c i e p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t y c h g l a z u r», d ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h, e ) u z u p e ł n i a n i e p o d a j n i k ó w n a p a p i e r t o a l e t o w y, r c z n i k i p a p i e r o w e o r a z m y d ł o 4 ) p u n k t y m e d y c z n e a ) m y c i e i d e z y n f e k c j a u r z» d zse a n i t a r n y c h, c ) m y c i e p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t y c h g l a z u r», d ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h, e ) u z u p e ł n i a n i e p o d a j n i k ó w n a p a p i e r t o a l e t o w y, r c z n i k i p a p i e r o w e o r a z m y d ł o 5 ) p u n k t y k a s o w e a ) m y c i e p o w i e r z c h n i p o dó łg i l a d k a s o w y c h, S t r o n a 1 z 1 1

2 b ) w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h n a m i e c i 6 ) w y w ó z o d p a d ó w p o s p r z» t a n i u 7 ) R o z p o c z c i e s p r z» t a n i a p r z e d m e c z e mk i m p r e z» m a n a s t» p i n i e w c z e n i e j n i n a 4 8 h p r z e d m e c z e mk i m p r e z» a j e g o z a k o c z e n i e n a 1 2 h p r z e d m e c z e mk i m p r e z» 8 ) Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n i2e 0 u s ł u g s p r z» t a n i a p r z e d m e c z e mk i m p r e z» w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y I B S p r z» t a n i e p o m e c z uk i m p r e z i e t r y b u n G O S i R, T o r y, G ó r k a, O l i m p i j s k a A i C, d o j c i d l a k i b i c ó w g o c i 1 Z a k r e s s p r z» t a n i a o b e j m u j e 1 ) 4 t r y b u n y o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i 8 o6k0 9 m 2, 2 ) k r z e s e ł k a w i l o c i s z t, 2 3 ) c i» g i k o m u n i k a c y j n e n a p o z i o m i e 0 i 1 o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i o k 1 3 ( 2w 8 0, 1 5 m t y m g a l e r i e i w o m i t o r i a k, 7c5 h o md n i k i, p l a c e, p a r k i n g i, s c h o d y , 4 m 2 ) 4 ) l e x a n y o p o w i e r z c h n i , m 5 ) 2 1 s a n i t a r i a t ó w» o c łz n e j p o w i e r z c h n i 8 2 2, 3 1 2, m 6 ) 5 p o m i e s z c z e p o m o c y m e d y c z n e j o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i 8 5, 2 3, 1 m 7 ) 5 p o m i e s z c z e k a s o w y c h o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i 8 8 2,, 8 m 8 ) k o r y t a r z e t e c h n i c z n e o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i 2 5, 7 4 m 9 ) p ł y t b o i s k a o p o w i e r z c h n i , 0 m 1 0 ) d o j c i e d l a k i b i c óow cgi o p o w i e r z c h n i , 2 4 m 2 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a p o m e c z uk i m p r e z i e 1 ) 4 t r y b u n y ( G O S i R, T o r y, G ó r k a, O l i m p i j s k a A i C ) a ) s p r z» t a n i e i m y c i e k r z e s e ł e k i t r y b u n, b ) u s u w a n i e w o d y, l o d uk n i e g u z k r z e s e ł e k i t r y b u n y, c ) u s u w a n i e g u m d o u c i a, p a p i e r k ó w, b lu et k e i i n n y c h z a n i e c z y s z c z e, 2 ) c i» g i k o m u n i k a c y j n e a ) z b i e r a n i e m i e c i, w y m i a n a w o r k ó w n a m i e c i o r a z w y w ó z o d p a d ó w w ł» c z n i e z o d p a d a m i g a s t r o n o m i i, b ) m y c i e m a s z y n o w e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h ( p o z i o m 1 ), c ) m e c h a n i c z n e z a m i a t a n i a c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h, d ) u s u w a n i e n i e guk l o d u z c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h, e ) w r a z i e k o n i e c z n o c i p o s y p y w a n i e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h r o d k i e m a n t y p o l i z g o w y m 3 ) s a n i t a r i a t y a ) m y c i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h, c ) m y c i e p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t y c h g l a z u r», d ) o p r ó n i a n i e p o j e mn i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h, e ) u z u p e ł n i a n i e p o d a j n i k ó w n a p a p i e r t o a l e t o w y 4 ) p u n k t y m e d y c z n e a ) m y c i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h, c ) m y c i e p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t y c h g l a z u r», d ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w ay nm a i w o r k ó w f o l i o w y c h, e ) u z u p e ł n i a n i e p o d a j n i k ó w n a p a p i e r t o a l e t o w y, r c z n i k i p a p i e r o w e o r a z m y d ł o S t r o n a 2 z 1 1

3 5 ) p u n k t y k a s o w e a ) m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó g i l a d k a s o w y c h, b ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h 6 ) k o r y t a r z t e c h n i c z n- y s p r z» t n i c i e i u si u nc i e z a n i e c z y s z c z e o r a z z a m i e c e n i e 7 ) p ł y t a b o i s k a u s u n i c i e z a n i e c z y s z c z e z p ł y t y b o i s k a z e s z c z e g ó l n y m u w z g l d n i e n i e m s e r p e n t y n, p a p i e r ó w i i n n y c h p r z e d m i o t ó w z m u r a w y 8 ) d o j c i e d l a k i b i c ó w g o- c ui s u n i c i e z a n i e c z y s z c z e z d r o g i i t r a w n i k a z e s z c z e g ó l n y m u w z g l d n i e n i e m s e r p e n t y n, p a p i e r ó w i i n n y c h p r z e d m i o t ó w 9 ) w y w ó z o d p a d ó w p o s p r z» t a n i u 3 R o z p o c z c i e s p r z» t a n i a p o m e c z uk i m p r e z i e m a n a s t» p i n i e w c z e n i e j n i 4 h p o m e c z uk i m p r e z i e a j e g o z a k o c z e n i e d o 4 8 h p o m e c z uk i m p r e z i e 4 Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d zi e l e n i e 2 0 u s ł u g s p r z» t a n i a p o m e c z uk i m p r e z i e w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y I C S p r z» t a n i e p r z e d m e c z e mk i m p r e z» t r y b u n y O l i m p i j s k a B 1 Z a k r e s s p r z» t a n i a o b e j m u j e 1 ) t r y b u n o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i o k 5 2 8, 0 m 2 ) k r z e s e ł k a w i l o c i s z t, 3 ) f o y e r, s c h o d y, gra il e i w o m i t o r i a o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i o k 5 2 6, 7, 1 3 m 4 ) 5 s a n i t a r i a t ó w o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i , 5 6 m 2 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a p r z e d m e c z e mk i m p r e z» t r y b u n y O l i m p i j s k a 1 ) t r y b u n a O l i m p i j s k a a ) s p r z» t a n i e i m y c i e k r z e s e ł e k i t r y b u n w t y m u s u w a n i e g u m d o u c i a, p a p i e r k ó w, b u t e l e k i i n n y c h z a n i e c z y s z c z e, b ) u s u w a n i e w o d y, l o d uk n i e g u z k r z e s e ł e k i t r y b u n y, 2 ) c i» g i k o m u n i k a c y j n e w e w n» t r z b u d o w l i ( f o y e r, s c h o d y, g a l e r i a i w o m i t o r i a ) a ) z b i e r a n i e m i e c i, w y m i a n a w o r k ó w n a m i e c i, b ) m y c i e m a s z y n o w e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h, c ) m e c h a n i c z n e z a m i a t a n i a c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h, 3 ) s a n i t a r i a t y a ) m y c i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h, c ) m y c i e p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t y c h g l a z u r», d ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h, e ) m y c i e i p o l e r o w a n i e l u r s, t e f ) u z u p e ł n i a n i e p o d a j n i k ó w n a p a p i e r t o a l e t o w y ( b i a ł y ), r c z n i k i p a p i e r o w e ( b i a ł e ) o r a z m y d ł o 4 ) w y w ó z o d p a d ó w p o s p r z» t a n i u 3 R o z p o c z c i e s p r z» t a n i a p r z e d m e c z e mk i m p r e z» t r y b u n y O l i m p i j s k a m a n a s t» p i n i e w c z e n i e j n i n a 4 8 h p r z e d m e c z e mk i m p r e z» a j e g o o zcazke n i e n a 1 2 h p r z e d m e c z e mk i m p r e z» 4 Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n i2e 0 u s ł u g s p r z» t a n i a p r z e d m e c z e mk i m p r e z» t r y b u n y O l i m p i j s k a w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y I D S p r z» t a n i e p o m e c z uk i m p r e z i et r y b u n y O l i m p i j s k a B 1 Z a k r e s s p r z» t a n i a o b e j m u j e 1 ) t r y b un o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i o k 5 2 8, 0 m S t r o n a 3 z 1 1

4 2 ) k r z e s e ł k a w i l o c i s z t, 3 ) f o y e r, s c h o d y, g a l e r i e i w o m i t o r i a o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i o k 2, 5 6 7, 1 3 m 4 ) 5 s a n i t a r i a t ó w o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i , 5 6 m 2 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a p o m e c z uk i m p r e z i e t r y b u n y O l i mb p i j s k a 1 ) t r y b u n a O l i m p i j s k a B a ) s p r z» t a n i e i m y c i e k r z e s e ł e k i t r y b u n w t y m u s u w a n i e g u m d o u c i a, p a p i e r k ó w, b u t e l e k i i n n y c h z a n i e c z y s z c z e, b ) u s u w a n i e w o d y, l o d uk n i e g u z k r z e s e ł e k i t r y b u n y, 2 ) c i» g i k o m u n i k a c y j n e w e w n» t r z b u d o w l i ( f o y e r, s c h o d y, g a l e r i a ri i a w) o m i t o a ) z b i e r a n i e m i e c i, w y m i a n a w o r k ó w n a m i e c i, b ) m y c i e m a s z y n o w e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h, c ) m e c h a n i c z n e z a m i a t a n i a c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h, 3 ) s a n i t a r i a t y a ) m y c i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h, c ) m y c i e p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t y c h ug r» l a, z d ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h, e ) m y c i e i p o l e r o w a n i e l u s t e r, f ) u z u p e ł n i a n i e p o d a j n i k ó w n a p a p i e r t o a l e t o w y b i a ł y ), r c z n i k i p a p i e r o w e ( b i a ł e ) o r a z m y d ł o 4 ) w y w ó z o d p a d ó w p o s p r z» t a n i u 3 R o z p o c z c i e s p r z» t a n i a p o m e c z uk i m p r e z i e r y bt u n y O l i m p i j s k a B m a n a s t» p i n i e w c z e n i e j n i n a 4 h p o m e c z uk i m p r e z i e a j e g o z a k o c z e n i e 4 8 h p o m e c z uk i m p r e z i e 4 Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n i2 e 0 u s ł u g s p r z» t a n i a p o m e c z uk i m p r e z i e t r y b u n y O l i m p i j s k a B w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y I E S p r tz» a n i e d y u r n e 1 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t z a p e w n i g o t o w o s e r w i s u s p r z» t a j» c e g o w t r a k c i e m e c z uk i m p r e z y w i l o c i c o n a j m n i e j 4 o s ó b 2 W r a m a c h s p r z» t a n i a d y u r n e g o W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o 1 ) b i e» c e g o s p r z» t a n i a t r y b u n i c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h, 2 ) w y m i a n y w o r k ó w n a m i e c i, 3 ) w y m i a n y w y p e ł n i e p o d a j n i k ó w w s a n i t a r i a t a c h, 4 ) i n t e r w e n c y j n e g o m y c i a p o w i e r z c h n i p o d ł ó g w s a n i t a r i a t a c h i p u n k t a c h m e d y c z n y c h 3 Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n i 2e 0 u s ł u g s p r z» t a n i a d y u r n e g o w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y Z a m a w i a j» c y k a d o r a z o w o z l e c i W y k o n a w c y w y k o n a n i e u s ł u g i I F O d n i e a n i e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y - c hw o k r e s i e z i m o w y m o r a z w p r z y p a d k u w y s t» p i e n i a o p a d ó w n i e g uk g o ł o l e d z i w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y 1 O d n i e a n i e o b e j m u j e c i» g i k o m u n i k a c y j n e o ł» c z n e j p o w i e r z c h1 n3i 3o4k 7, 2 8 m 2 ( w t y m g a l e r i e i w o m i t o r i a k, 7c5 h o md n i k i, p l a c e, p a r k i n g i, s c h o d y 9 2 6, 6 0, 4 m t r y b u n a O l i m p i j s k a B 5 6 7, ) m 2 W r a m a c h o d n i e a n i a c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o S t r o n a 4 z 1 1

5 1 ) o d n i e a n i e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h, 2 ) o d n i e a n ie g a l e r i i i w o m i t o r i a, 3 ) o d n i e a n i e c h o d n i k ó w, p l a c ó w, p a r k i n g ó w, s c h o d ó w, 4 ) p o s y p y w a n i a c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h r o d k i e m a n t y p o l i z g o w y m, 5 ) o d n i e a n i a t r y b u n k r z e s e ł e k i p r z e j n a t r y b u n a c h 3 Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n i e p o 2 0 u s ł u g o d n i e a n i a w o k r e s i o b o w i» z y w a n i a u m o w y Z a m a w i a j» c y k a d o r a z o w o z l e c i W y k o n a w c y w y k o n a n i e u s ł u g i, w z a k r e s i e p r z e z n i e g o o k r e l o n y m I G M y c i e w y m a g a j» c e p o d n o n i k a, r u s z t o w a n i a l u b u d z i a ł u a l p i n i s t y 1 w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y, j e d e n r a z w m i e s i» c u 1 ) w i t r y n y s z k l a n ez j o b u s t r o n o p o w i e r z c h n i o k o ł o 4 0 2, 0 m 2 ) 7 s z t d a s z k ó w n a d k a s a m i i w e j c i a m i z o b u s t r o n, 3 ) p o m i e s z c z e s k y b o x n a t r y b u n i e V I P o p o w i e r z c h n i o k o ł o m 2 M y c i e, o k t ó r y m m o w a w u s t 1, n i e m o e p o z o s t a w i a s m u g a n i z a c i e k ó w n a m y t e j p o w i e r z c h n i I H Ion rf m a c j e u z u p e ł n i a j» c e 1 Z a m a w i a j» c y p o d a j e r o d z a j e p o d a j n i k ó w 1 ) p a p i e r t o a l e t o w y J O F E L A E , 2 ) r c z n i k i p a p i e r o w e J O F E L A H , 3 ) m y d ł o J O F E L A C Z a m a w i a j» c y p o d a j e l i c z b p o d a j n i k ó w p r z e w i d z i a n y c h d o w y p e ł n i e w t o a l e t a c h i p u n k t a c h m e d y c z n y c h w y m i e n i o n y c h w p k t I A 1 ) p a p i e r t o a l e t o w y s z t, 2 ) r c z n i k i p a p i e r o w e 7 2 s z t, 3 ) m y d ł o s z t 3 Z a m a w i a j» c y p o d a j e l i c z b p o d a j n i k ó w p r z e w i d z i a n y c h d o w y p e ł n i e w t o a l e t a c h i p u n k t a c h m e d y c z n y c h w y m i e n i o n y c h w p k t I C 1 ) p a p i e r t o a l e t o w y 1 5 s z t, 2 ) r c z n i ki p a p i e r o w e 1 0 s z t, 3 ) m y d ł o s z t 4 Z a m a w i a j» c y p o d a j e l i c z b w o r k ó w w y m i e n i o n y c h w p k t I A 1 ) w o r k i n a m i e c i o p o j e m n o c i l s z t, 2 ) w o r k i n a m i e c i o p o j e m n o c i l s z t 5 Z a m a w i a j» c y p o d a j e l i c z b w o r k ó w w y m i e n i o n y c h w p k t I C 1 ) w o r k i n a mi e c i o p o j e m n o c i l 0 s z t, 2 ) w o r k i n a m i e c i o p o j e m n o c i l s z t 6 W w y j» t k o w y c h w y p a d k a c h, z p o w o d u n p n i e s p r z y j a j» c y c h w a r u n k ó w a t m o s f e r y c z n y c h, m a j» c n a u w a d z e t e r m i n o w e z a k o c z e n i e s p r z» t a n i a, Z a m a w i a j» c y z a s t r z e g a s o b i e m o l i w o z m i a n ey r mt i n u r o z p o c z c i a s p r z» t a n i a 7 Z a m a w i a j» c y p r z e k a e W y k o n a w c y o r i e n t a c y j n y g r a f i k m e c z ó wk i m p r e z Z a m a w i a j» c y m a p r a w o p o w i a d o m i e n i a W y k o n a w c y o z m i a n i e t e r m i n u m e c z uk i m p r e z y l u b o d o d a t k o w y m m e c z uk i m p r e z i e n i w y n i k a j» c y z g r a f i k u, n a j p ó n i e j n a 4 d n i pd r zjee g o t e r m i n e m S t r o n a 5 z 1 1

6 I I B o s m a n a t p r z y s t a n i j a c h t o w e j M a r i n a G d y n i a 1 S p r z» t a n i e m b o s m a n a t u p r z y s t a n i j a c h t o w e j o b j t e s» a ) p o m i e s z c z e n i a b u d y n k u b i u r o w e g o o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i 7 5, 2 0, 4 w m s k ł a d k t ó r e g o w c h o d z» 2 p o m i e s z c z e n i a b i u r o w e, 2 t o a l e t y, p o m i e s z c zo ec nj ia e l n e s, k u b r y k o r a z p r a l n i a, b ) c h o d n i k p r z e d w e j c i e m d o b i u r a o p o w i e r z c h n i m 2 C z s t o t l i w o s p r z» t a n i a 1 ) o d n o n i e p u n k t ó w w y m i e n i o n y c h w u s t 3 p k t a ) o d s t y c z n i a d o k w i e t n i a i o d l i s t o p a d a d o g- r3 u drn ai za y w t y g o d n i u, b ) o d m a j a d o p a d z i e r n i k a c o d z i e n n i e 2 ) o d n o n i e p u n k t u w y m i e n i o n e g o w u s t 3 p k t 4 a ) o d 1 5 m a r c a d o 3 0 k w i e t n i a i w l i s t o p - a d3 z ir ea z y w t y g o d n i u, b ) o d m a j a d o p a d z i e r n i k a c o d z i e n n i e 3 ) o d n o n i e p u n k t u w y m i e n i o n e g o w u s t 3 p k t 5 a ) o d m a j a d o l i s t o p a d- a c o d z i e n n i e, 3 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a b o s m a n a t u p r z y s t a n i j a c h t o w e j 1 ) p o m i e s z c z e n i a b i u r o w e o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i 3 2, 2 5 m a ) z a m i a t a n i e i z m y w a n i e t w a r d y c h p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, b ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o p o z i o m y c h p o w i e r z c h n i m e b l i, p a r a p e t ó w, k a l o r y f e r ó w, n ó g k r z e s e ł t oi ł ósw, c ) c z y s z c z e n i e s p r z t ó w k o m p u t e r o w y c h o r a z s y s t e m u m o n i t o r i n g u, d ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o l u b m y c i e d r z w i w e j c i o w y c h, w e w n t r z n y c h i k l a m e k, e ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h w t y m o p r ó n i a n i e i m y c i e p o p i e l n i c z e k, f ) m y c i e o k i en b e z k o n i e c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i a c h 2 ) p o m i e s z c z e n i e s o c j a l n e, k u b r y k, p r ao l nł» i ac z n e j p o w i e r z c h n i 3 2, 5 4 m 2 a ) z a m i a t a n i e i z m y w a n i e t w a r d y c h p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, b ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o l u b m y c i e d r z w i w e j c i o w y c h, w e w n t r z n y c h i k l a m e k, c ) o p r ó n i a n i e p oj e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h w t y m o p r ó n i a n i e i m y c i e p o p i e l n i c z e k, d ) m y c i e o k i e n b e z k o n i e c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i, e ) m y c i e s p r z t ó w z e w n t r z n e i w e w n t r z n e l o d ó w k a, k u c h e n k a, k u c h e n k a m i k r o f a l o w a, o k a p, f ) m y c i e s z a f e k k u c h e n n y c h z e w n t r z n e i w e w n t r z n e g ) m y c i e u m y w a l e k, b l a t ó w i s t o ł ó w 3 ) p o m i e s z c z e n i a s a n i t a r n e ( t o a l e, t a p) o w i e r z c h n i a 3 m 2 a ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h, b ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, c ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c ih an n i p oc k r y t y c h g l a z u r», d ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h, e ) m y c i e i p o l e r o w a n i e l u s t r a, f ) u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n i c z n y c h ( p a p i e r u t o a l e t o w e g o, m y d ł a w p i a n i e, p a p i e r u d o r» k, r o d k ó w z a p a c h o w y c h ), g ) m y c i e o k i e n b e z k o n i e c z n o c i p nr a c w y s o k o c i a c h 4 ) p o m i e s z c z e n i a s a n i t a r n e ( t o a l e t a d l a n i e p e ł n o s p r a w, n y pc oh w) i e r z c h n i a 7 m 2 S t r o n a 6 z 1 1

7 a ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h, b ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, c ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i ck ir ay n t y pc oh g l a z u r», d ) m y c i e i p o l e r o w a n i e l u s t r a, e ) u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n i c z n y c h ( p a p i e r u t o a l e t o w e g o, m y d ł a w p ł y n i e, p a p i e r u d o r» k, r o d k ó w z a p a c h o w y c h ), 5 ) p o m i e s z c z e n i a s a n i t a r n e d o s t p n e d l a e g l a, r zp yo w i e r z c h n i a 7 5 m 2 a ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e ku cr jz» a d z e s a n i t a r n y c h, b ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, c ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t y c h g l a z u r», d ) m y c i e i p o l e r o w a n i e l u s t r a, e ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a n a t r y s k ó w f ) u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n i c z n y c h ( ipe ar pu t o a l e t o w e g o, m y d ł a w p ł y n i e, p a p i e r u d o r» k, r o d k ó w z a p a c h o w y c h ), 6 ) z a m i a t a n i e c h o d n i k a p r z e d w e j c i e m d o b i u r a o p o w i e r z c h n i m I I IB u d y n e k d l a r a t o w n i k ó w 1 S p r z» t a n i e m b u d y n k u d l a r a t o w n i k ó w o b j t e s» p o m i e s z c z e n i a b u d y n k u o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i 4 5, 3 9m 2, w s k ł a d k t ó r e g o w c h o d z» p o m i e s z c z e n i e r a t o w n i k ó w z p u n k t e m s o c j a l n y m i t o a l e t», s z a t n i a z n a t r y s k i e m i t o a l e t» o r a z p u n k t m e d y c z n y 2 C z s t o t l i w o s p r z» t a n i a o d 1 6 c z e r w c a d o 3 1 s i e rc po nd iz a i e n n i e 3 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a b u d y n k u d l a r a t o ww n i k ó 1 ) p o m i e s z c z e n i a r a t o w n i k ó w z p u n k t e m s o c j a l n y m i t o a lo e t» ł» c z n e j p o w i e r z c h n i 1 7, 8 8 m 2 a ) z a m i a t a n i e t w a r d y c h p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, b ) z m y w a n i e t w a r d y c h p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, c ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o p o z i o m y c h p o w i e r z c h n i m e b l i, d ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o s p r z ktoómwp u t e r o w y c h, e ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o l u b m y c i e d r z w i w e j c i o w y c h, w e w n t r z n y c h i k l a m e k, f ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h, g ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o p a r a p e t ó w, k a l o r y f e r ó w, n ó g k r z e s e ł i s t o ł ó w, h ) m y c i e o k i e n z k o n i e c z n o c i» c p rnaa w y s o k o c i a c h, i ) m y c i e s p r z t ó w z e w n t r z n e i w e w n t r z n e l o d ó w k a, k u c h e n k a, k u c h e n k a m i k r o f a l o w a, o k a p, j ) m y c i e u m y w a l k i i b l a t ó w, k ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h, l ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, m ) m y c i e i p o l e r o w aine l u s t r a, n ) u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n i c z n y c h ( p a p i e r u t o a l e t o w e g o, m y d ł a w p ł y n i e, p a p i e r u d o r a k, r o d k ó w z a p a c h o w y c h ) 2 ) s z a t n i a z n a t r y s k i e m z t o a l e t» o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i 2 1 5, 6 4 m a ) z a m i a t a n i e t w a r d y c h p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, b ) z m y w a n i e t w a r d y c h p o w i e r z c h n i po d ł ó g, c ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o p o z i o m y c h p o w i e r z c h n i m e b l i, d ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o l u b m y c i e d r z w i w e j c i o w y c h, w e w n t r z n y c h i k l a m e k, S t r o n a 7 z 1 1

8 e ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h, f ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o p a r a p e t ó w, k a l o r y f e r ó w, g ) m y c i e o ki e n z k o n i e c z n o c i» p r a c n a w y s o k o c i a c h, h ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h, i ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, j ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t y c h g l a z u r», k ) m y c i e n a t r y s k u, l ) m y c i e i p o l e r o w a n ile u s t r a, m ) u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n i c z n y c h ( p a p i e r u t o a l e t o w e g o, m y d ł a w p ł y n i e, p a p i e r u d o r a k, r o d k ó w z a p a c h o w y c h ) 3 ) p u n k t m e d y c z n y o p o w i e r z c h n i 1 1, m a ) z a m i a t a n i e t w a r d y c h p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, b ) z m y w a n i e t w a r d y c h p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, c ) p r z e c i e r a n i e n a wg io lt n o p o z i o m y c h p o w i e r z c h n i m e b l i, d ) m y c i e d r z w i w e j c i o w y c h i k l a m e k, e ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h, f ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h, g ) u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n i c z n y c h 4 ) p o d e s t d r e w n i a n y p r z e d b u d y n k i e m oł» c z n e j p o w i e r z c h n i 2 5 2, m a ) p o r a n n e z a m i a t a n i e c a ł e g o p o d e s t u d r e w n i a n e g o p r z e d w e j c i e m d o p o m i e s z c z e d o b u d y n k u r a t o w n i k ó w I V I n f o m a t 1 C z y s z c z e n i e i n f o m a t u o w y m i a r a c h c m k c m z n a j d u j» c e g o s i n a t e r e n i e p r z y s t a n i j a c h t o w e j M a r i n a G d y n i a 2 C z s t o tl i w o s p r z» t a n i a r a z w t y g o d n i u w g o d z i n a c h r a n n y c h 3 C z y s z c z e n i e e k r a n u d o t y k o w e g o o r a z o b u d o w y i n f o m a t u r o d k a m i s p e c j a l i s t y c z n y m i E k r a n L C D n a l e y c z y c i w i l g o t n a c i e r e c z k» U p o r c z y w e p l a m y r o z t w o r e m w o d y 5 0p i 5 0p a l k o h o l e m i z o p r o p y l o w y m ( a l k o h o ) l e m V S i ł o w n i a Z e w n t r z n a 1 S p r z» t a n i e m o b j t y j e s t t e r e n s i ł o w n i z e w n t o r z pn oe wj i e r z c h n i m 2 2 U s ł u g a w i a d c z o n a b d z i e c o d z i e n n i e ( s p r z» t a n i e w i n n o o d b y w a s i w g o d z i n a c h w c z e s n o r a n n y c h t j d o g o d z ) 3 Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e, i u s ł u g a s p r z» t ab n id a z i e r e a l i z o w a n a d o 1 7 m a j a r o k u W p r z y p a d k u k o n i e c z n o c i z m i a n y t e r m i n u z a k o c z e n i a u s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t u, Z a m a w i a j» c y p o w i a d o m i W y k o n a w c n a j p ó n i e j n a 7 d n i p r z e d p o w y e j p o d a n y m t e r m i n e m 4 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a 1 ) z a m i a t a n i e t e r e n u, 2 ) z e b r a n i e w s z y s t k i c h z a n i e c z y s z c z e s t a ł y c h, 3 ) w y w ó z o d p a d ó w i n i e c z y s t o c i z e b r a n y c h w s k u t e k w y k o n a n i a p o w y e j w s k a z a n y c h c z y n n o c i o r a z o p r ó n i e n i e i w y w ó z o d p a d ó w z 2 k o s z y n a m i e c i c e l e m i c h s k ł a d o w a n i a, u n i e s z k o d l i w i e n i a l u b u t y l i z a c j i z g o d n i e z co yb mo i w i» z u j» p r z e p i s a m i S t r o n a 8 z 1 1

9 V I N a r o d o w y S t a d i o n R u g b y 1. Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a s t a d i o n u p o o d b y c i u m e c z uk i m p r e z y 1 ) s p r z» t a n i e t r y b u n z c i» g a m i k o m u n i k a c y j n y m i, p o w i e r z c h n i a o k o ł o 1 2, m 2 ) s p r z» t n i c i e i u m y c i e k r z e s e ł e k, 3 ) s p r z» t n i c i e c h o d n i k ó w, c i» g ó w p i ec h s z yo r a z p a r k i n g ó w, p o w i e r z c h n i a o k o ł o m 2, 4 ) s p r z» t a n i e t r y b u n y g o c i w r a z z k r z e s e ł k a m i, p o w i e r z c h n i a t r y b u n y o k o ł o m 2, 5 ) r c z n e s p r z» t n i c i e t e r e n u d o k o ł a b o i s k a, p o w i e r z c h n i a o k o ł 2 o, m 6 ) o p r ó n i e n i e 6 s z t k o s z y o p o j e m n o c i l i o s8 z y s z o t p ok j e m n o c i l o r a z w y w i e z i e n i e m i e c i p o s p r z» t a n i u, 2. Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a p o m i e s z c z e s t a d i o n u 1 ) s p r z» t a n i e i c z y s z c z e n i e w y k ł a d z i n, p o w i e r z c h n i a o k o ł o m 2, 2 ) s p r z» t a n i e i m y c i e t e r a k o t y, z a k o n s e r w o w a n i e t e r a k o t y i f u g, p o w i e r z c h n i a o k o ł o m 2, 3. R o z p o c z c i e s p r z» t a n i a p o m e c z uk i m p r e z i e m a n a s t» p i n i e w c z e n i e j n i 4 h p o m e c z uk i m p r e z i e a j e g o z a k o c z e n i e d o 4 8 h p o m e c z uk i m p r e z i e 4. Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n i 1e 6 u s ł u g s p r z» t a n i a S t a d i o n u N a r o d o w e g o R u g b y w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y V I I O r o d e k H i p o t e r a p i i 1 S p r z» t a n i e m o r o d k a h i p o t e r a p i i o b j t e s» 1 ) c i» g i k o m u n i k a c y j n e o p o w i e r z c h n i 4 9, 7 3 m 2, 2 ) s e k r e t a r i a t z p o c z e k a l n i» o p o w i e r z c h n i 4 9, 5 1 m 2, 3 ) s z a t n i a o p o w i e r z c h n i 3 8, 4 5 m 2, 4 ) b i u r o o p o w i e r z c h n i 1 9, 5 2 m 2, 5 ) b i u r o i n s t r u k t o r a o p o w i e r z c1h8 n, i 6 0 m 2, 6 ) p o m i e s z c z e n i e s o c j a l n e o p o w i e r z c h n i 6, 4 9 m 2, 7 ) s z a t n i a o p o w i e r z c h n i 6, 4 9 m 2, 8 ) s a n i t a r i a t y o p o w i e r z c h n i 4 9, 2 6 m 2, 9 ) s a l a r e h a b i l i t a c y j n a o p o w i e r z c h n i 4 3, 5 4 m 2, 1 0 ) p u n k t m e d y c z n y o p o w i e r z c h n i 1 8, 6 9 m 2, 1 1 ) p o m i e s z c z e n i e p o m o c n i c z e 8, 9 5 m 2 2 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h 1 ) p i r a z y w t y g o d n i u a ) z m y w a n i e t w a r d y c h p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, b ) z a m i a t a n i e t w a r d y c h p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, c ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o p o z i o m y c h p o w i e r z c h n i m e b l i, d ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o l u b m y c i e d r z w i w e j c i o w y c h i k l a m e k, e ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h, f ) o p r ó n i a n i e k o s z a n a m i e c i p r z y w e j c i u d o O r o d k a 2 ) t r z y r a z y w t y g o d n i u p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o s z k l a n y c h p r z e s z k l e w e w n t r z n y c h 3 ) t r z y r a z y w r o km uy c i e o k i e n b e z k o n i e c z n co i p r a c n a w y s ok oc i S t r o n a 9 z 1 1

10 3 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a p o m i e s z c z e, o k t ó r y c h m o w a w u s t -1 7 p k t 2 1 ) 5 r a z y w t y g o d n i u a ) z a m i a t a n i e t w a r d y c h p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, b ) z m y w a n i e t w a r d y c h p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, c ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o p o z i o m y c h p o w i e r z c h n i m e b l i, d ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o l uyb c ime d r z w i w e j c i o w y c h i k l a m e k, e ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h, f ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h, g ) u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n i c z n y c h ( m y d ł a w p ł y n i e, p a p i e r u d o r a k, r o d k ó w z a p a c h o w y c h ), h ) w p o m i e s z c z e n i a c h z w y k ł a d z i n» z a m i a s t z a m i a t a n i a i z m y w a n i a p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, o d k u r z a n i e i c z y s z c z e n i e w y k ł a d z i n y 2 ) t r z y r a z y w t y g o d n i u p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o s z k l a n y c h p r z e s z k l e w e w n t r z n y c h 3 ) r a z w t y g o d n i u p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o p a r a p e t ó w, k a l o r y f e r ó w, ne ół g i k r z e s s t o ł ó w 4 ) t r z y r a z y w r o k um y c i e o k i e n b e z k o n i e c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i a c h 4 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a s a n i t a r i a t ó w 1 ) p i r a z y w t y g o d n i u a ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h, b ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, c ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h, d ) m y c i e i p o l e r o w a n i e l u s t e r, e ) u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n i c z n y c h ( p a p i e r u t o a l e t o w e g o, m y d ł a w p ł y n i e, p a p i e r u d o r a k, r o d k ó w z a p a c h o w y c h ), 2 ) r a z w t y g o d n i u m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r zc ci ha n p o k r y t y c h g l a z u r» 3 ) t r z y r a z y w r o k u m y c i e o k i e n b e z k o n i e c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i a c h 5 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a s a l i r e h a b i l i t a c y j n e j i p o m i e s z c z e n i a p o m o c n i c z e g o 1 ) r a z w t y g o d n i u a ) z a m i a t a n i e t w a r d y c h p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, b ) z m y w a n i e t w a r d y c h p o w i e rz c h n i p o d ł ó g, c ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o s p r z t ó w r e h a b i l i t a c y j n y c h, d ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o m a t e r a c y d o w i c z e, e ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h 2 ) t r z y r a z y w r o k u m y c i e o k i e n b e z k o n i e c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i a c h 6 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a p u n k t u m e d y c z n e g o 1 ) p i r a z y w t y g o d n i u a ) z m y w a n i e t w a r d y c h p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, b ) z a m i a t a n i e t w a r d y c h p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, c ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o p o z i o m y c h p o w i e r z c h n i m e b l i, d ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o l u b m y c i e d r z w i w e j c i o w y c h i k l a m e k, e ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o s z k l a n y c h p r z e s z k l e w e w n t r z n y c h, f ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h, 2 ) r a z w t y g o d n i u S t r o n a 1 0 z 1 1

11 a ) u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n i c z n y c h ( m y d ł a w p ł y n i e, p a p i e r u d o r a k ), b ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h 3 ) t r z y r a z y w r o k u m y c i e o k i e n b e z k o n i e c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i 7 M y c i e w y m a g a j» c e p o d n o n i k a, r u s z t o w a n i a l u b u d z i a ł u a l p i n i s t y 1 ) j e d e n r a z w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y u m y c i e z o b u s torko in e n o w y m i a r a c h x c m a ) 9 s z t u k u s y t u ł o w a n y c h w b u d y n k u b i u r ow y m, b ) 5 0 s z t u k u s y t u ł o w a n y c h w h a l i u j e d e n i o w e j 2 ) j e d e n r a z w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y u m y c i e z o b u s t 2r 0 o n w i e t l i k ó w o w y m i a r a c h x c m u s y t u ł o w a n y c h w s t a j n i V I I I T e r e n b o i s k a p r z y u l R a d o s n e j S p r z» t a n i e m o b j t y j e sp t a s p o m i d z y o g r o d z e n i e m a li» i n p o l a g r y o p o w i e r z c h n i m 2, n a t e r e n i e b o i s k a o s z t u c z n e j n a w i e r z c h n i C z s t o t l i w o s p r z» t a n i a 1 ) o d s t y c z n i a d o l u t e g o i w g r u - d n1 i u r a z w m i e» s ic u 2 ) o d m a r c a d o k w i e t n i a i o d p a d z i e r n i k a d o l i s - t o2 p ar da a z y w m i e s i» c, u 3 ) o d m a j a d o w r z e n i a - 4 r a z y w m i e s i» c u Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a 1 ) z e b r a n i e m i e c i, 2 ) z a m i a t a n i e, 3 ) o p r ó n i e n i e 4 p o j e m n i k ó w n a m i e c i ( z n a j d u j» c y c h s i n a t e r e n i e b o i s k a, w n a r o n i k a c h ) w r a z z w y w o z e m m i e c i Z A M A W I A J C Y W Y K O N A W C A S t r o n a 1 1 z 1 1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Í í Í Á ń ý ý Ż í í ď Í Ĺ ń Í ń Ę ń ý Ż Ż ź ń ń Ę ń ý ý í ŕ Ĺ Ĺ Í Á í Ż Í É Í Ü ö ä Ż Ż Ż Ę ń ć Ę Ż ń Ę Ż ć ń Ł Ą ń Ę í Ę Ż Ż ý Ż Ż Ą Í É đ í Ł Ę Ł ć ő ť Ę ń í ć Í Ę Ę Ł Ą Ł ć ď ć Ę Ę ń Ó Ü ü Ĺ ý Ę ä í

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Ą Ę Ą Ś Ń Ó Ę Ę Ę ź Ę Ę ź Ę Ń Ę Ę ź Ę Ę Ę ź Ę Ą Ę Ź Ą Ą Ę Ź Ź Ź Ń ź Ź Ń Ą Ę Ź Ą ź Ę Ź Ą Ę Ź Ą Ę Ą Ę Ę Ł Ń Ś Ę Ę Ń Ę ĘĄ Ę ĘĄ Ł Ę Ę Ę Ę Ź Ę Ę Ę Ę Ń ź Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę ź Ń Ę Ę Ń Ę Ę Ń Ą Ę Ę Ę Ą ź

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Ś Ę Ś Ą Ł Ę Ę Ę Ą ć Ę Ę ź ź Ń Ń Ę Ń Ń ź ź Ą ć Ą ć Ę Ą Ń Ń Ą Ę Ę ć Ą Ę ź Ą ć ć Ęć ć Ń ć ć ć ć ć Ś ć Ą ć ć ć Ń Ę Ś Ę Ę Ę ć Ę ć ć Ł ć Ń Ń Ęć Ę ź ć Ą Ę ź ć Ę Ę ź Ę Ą Ę Ą ć ź ź Ę ź Ę Ń ć ź ć ź Ę Ń Ę Ł Ę Ę ć

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

Ą Ń Ś Ś ŚĆ Ą Ę Ń Ż ć Ś Ś ć Ś Ś Ś Ó Ó Ś Ń ć Ś Ś Ś Ń ć Ś ź Ś Ś Ść Ś ź Ś ź ź Ń ź Ś Ń ź Ń ć ć Ń Ś ź ź ć ć ź Ą Ń ć Ę Ń ź ć Ę ź Ś ć Ę Ń Ą ć ć Ę Ś ć Ś Ś Ś Ś ź ź Ś Ń Ń Ń Ż ŚĆ Ś ź ź ć Ś Ś Ą Ę Ę Ń ź ź ź Ś Ę ć Ę

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ó Ż Ź Ż ń Ą Ó Ż ć ż ć Ó ż ż ć Ż ŚÓ Ę ń Ż Ż Ń Ż ć Ą ż Ł Ż ż ż Ł Ż Ó Ż ć ż ż ń ż ć ń Ż ć ż Ż ć ż ń ż Ż Ł ż ć ż ć Ż ż Ż Ż ć ż ń ń ń Ż ż ż Ż ć Ż ć Ł Ę ż Ż Ł Ż ć Ł Ż Ż Ż ń ż Ż Ż ń ĘĄ ż Ż Ł ć Ż ć Ź Ł Ż ć

Bardziej szczegółowo

Ę ń ń ć Ł Ś ń ź Ś ń ń ź Ś ć ć Ł ć ń ń Ś ć ń ć ć ć ć Ś ń ń ź ć ń ź ć ź ń ĘĄ ć ć ć ć ń ń Ź ń Ś Ś Ś Ń ć ń ń Ś ń ć ć ń Ń Ó Ć ć ć ń ć Ś ń ć ć Ś ń ć ć ć ń Ł Ę Ł ń ć Ś ń Ą ć ń ń ć ń ć ć ć Ń ć ć ń ć ć ń Ń Ś ć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

ć ż Ł Ł ż Ł Ł Ł Ł Ł Ł ż Ł Ł Ź ć ż Ł ć ż ż ż Ą ż ż Ę ż Ł ĘĘ ć Ś Ą Ł ć ż ż Ó ż ć ż ż ż Ą ż Ą Ń Ź Ł ź ĘĘ Ą ć Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ź ć Ę ć ć ć ż ż Ł Ź ć Ę ĄŁ Ą Ę ć ć Ź Ą ż ć ż Ł ź Ń Ł Ą Ę Ę ć ż ż Ę ć ż ć ż Ę Ę Ó

Bardziej szczegółowo

Ę ĘŃ ć Ą Ś ć ć ć ć ć ć Ń Ł ć Ń Ą ć ć Ę ć Ń ć Ń ć ź Ę Ń ć Ę ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ĄĄ Ę Ą ź ć Ą ć ć ź ź Ń Ą Ą Ę Ę Ę ć źć Ń Ą Ń ć Ł ź ź ć ć Ł ć Ę ć Ń Ń ź Ę ź ć Ę Ś Ń ć Ą Ń Ń Ń Ą Ą ź Ą Ę Ł ć Ń Ń ć ź Ń Ą Ę Ę

Bardziej szczegółowo

Ń Ń Ą Ń Ń Ń Ń Ń Ś ć Ó Ó Ó ź Ą Ń ź ć Ś ź Ń ć ć Ń ź Ń Ń Ś źć Ń Ś ź Ć Ń ź ć Ś ć Ń Ń ź ć Ń Ą ć ć Ń ź ź ź ź ź ź Ś ź Ś Ś ć ć Ń Ń ź ć ź ć ć ć Ś ć Ń ć Ń ć ć ć Ń Ą ć ć ź Ń ć Ł Ą ć Ć Ć Ń Ń Ć Ć Ń ć Ś Ń ć Ś ć Ń Ś

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

T G Y ODNIK I PILSKI WTOREK PREZENTACJE 21 WTOREK PREZENTACJE 2 WAK W AC A J C E J Z REMON MO TE T M

T G Y ODNIK I PILSKI WTOREK PREZENTACJE 21 WTOREK PREZENTACJE 2 WAK W AC A J C E J Z REMON MO TE T M P R E Z E N T A C J E 1 9 2 0 P R E Z E N T A C J E T y g o d n i k r a d z i S p r a w d z o n y p r z e z d i a g n o s t ę s t a n s a m o c h o d u j e s t r ó w n i e w a n y, j a k d o b r a k o

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org C h r i s t i a n n E i j k m a n : P r o s t o t a c e c h p r a w d y ( S i m p l e x n o n v e r i s i g i l l u m ) E p i z o d 1 : W iù c e j n i k a w a w C a f é B a u e r W s z y s t k o z a c

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

ódź ᐗ匧 B W CH ó ód d ᆗ啷 IW U ąd ó ód ó ód AC WAN : J BUD W AN - AM NN J A CH N C N ᆗ啷 ᆗ啷 ᆗ啷 d W A CH N C N - N U C JN -ADA ACJA ᆗ啷 ᐗ匧 J W : W ᆗ啷၇嗷ᆗ啷Y ᆗ啷 d W J N U CJ ᆗ啷 ż ᐧ嘧 ń ᐗ勷 J W WĘ N J N A ACJ AN

Bardziej szczegółowo

ť Ü Ĺ ä Ů Ú Í Í Ť ř Ě Í ü Í ń đ ń ď ď ń Ż Ł í á í É Ĺ Ü Í Ť Ĺ Ĺ ű Í Í ť Í ŕ Ĺ Í Ü Ü ü Ż Ż ń ť Ą Ą ŕ Ą ń ń Ż ń Ż ń ý Ż ń í Á É É Ýá Í ä í Ĺ Ĺ í Í ů ť Ĺ ť Ź Ť Ť Ł ń ź Ź ń ń ć ń ć ń Ż í ť ń Ż Ĺ ŕ í Ú íí ť

Bardziej szczegółowo

ć ń ń ć ć ń ń Ł Ę Ó Ł Ę Ó Ć Ą Ę ŁŁ Ł Ę Ę Ń Ę ć ź Ą ć ź Ń Ę Ę Ą Ł Ą ć Ą Ę Ą Ą Ł Ź ń Ą Ę Ę ź ń Ę ń ć ź Ó ć Ą ń Ś Ą Ć ć ć ń Ę ć ź ć ć ź ć ć Ą ź ć Ż ŁÓŻ Ł Ł Ęź Ą Ą Ę ć Ę ć Ę Ł Ż ń ć ń ć Ą Ą ć ń ń Ż

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

ź Ą Ł Ą Ó ź ć ć ć Ą Ń Ń Ń ź ź ć Ą ć Ś Ć Ź Ś Ć Ś Ę Ć ć ć Ś ź Ą ć Ą Ą Ś Ą ć ć Ż ć Ń ć ć ć Ż Ś Ź ć Ń Ć Ż Ń Ń Ś ć Ś Ó Ą Ń Ę Ć Ą ć ć ć ć Ś ć ć ć Ć Ś ć ć Ś ć Ó Ś ć ŚĆ ć ć Ą ć ź ŚĆ Ł Ń ć ć ć Ń Ń Ć Ń ć ć Ę Ń

Bardziej szczegółowo

Ś Ą Ó ń ń ł ń ń ń ż ęż Ż ń ś ż ż ę Ż ń Ó ł ś ń ł ż ęż Ż Óś ż Ó Ó ż Óś ż Ż ń ż ł ś ż ł ż ż ę ł Ó ś ę ł ś ż ł Ó ś Ź ę ż ś ż ł ż ż Ś ż ś ł ł ł ż ś ę ł ś ż ł ż ś ż ł ł ż ł ż ż ś ł ż Ż ł ś ł ś ł ę ę ę ę ę ł

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Ó Ł ć ź Ą ź Ń Ł ź Ę Ł Ń ż ż ż Ź Ł ć ć Ą ź Ę ż Ć ć Ł ż ć ć ć ż ć ć ż ć ć ż Ę Ź Ę ć Ś Ę ć ź ż ź ż Ę ż Ł ż ż ż ż ź Ń ć ż ż Ó Ś Ś ż Ą Ś Ą Ź ź ż ż Ę Ź Ź ż ź ż Ź Ź ć ć ć ź ć ż ż Ź żć ć ć Ź ż ż ć ć ż ć ż ż ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ą Ż Ż Ź Ł Ż Ć Ć Ż Ż ć Ź Ż Ż Ż Ć Ż Ć ź ć Ż ż ż Ż Ż ć Ż ż Ż Ż Ż ć Ż ż ć Ć ź Ą Ż Ż ż ć Ź Ż ż Ą Ą Ż ć Ź ź Ż ź ć Ą ć ć ż ż ź ź ć ć ż ż ż ź ć ć Ą ż Ą ż ż Ż Ż Ż ć ż Ż ć ż Ł Ż Ą Ż ź ż ć Ż Ż Ż Ć Ź Ź Ż Ą ć

Bardziej szczegółowo

Ż Ź Ą Ó Ś Ó Ś Ó Ś Ż Ó Ś Ó ć Ź ć ć ń ć ć Ż Ż ĄĄ ć Ź ć Ó ć ń ń ń ń ń Ś ń Ź Ś ń ń Ó Ó ć Ó Ź ć Ż ć Ó Ż Ó Ż Ó ć Ź Ś Ś Ą Ć ń ć Ż ń Ó ć Ś Ś Ć Ś Ź ć ń ć ń Ż ń Ś Ż ń ń Ó Ó Ś Ś Ąń ń ń Ż Ż Ś ń Ą Ą Ś ć ń Ś Ó ć Ó Ż

Bardziej szczegółowo

Ł ż ć ż ć ć ć ć ż ż ć ć Ł ć ź ć źć ż ż ź ź Ń ż Ń Ą ż ż Ł Ń ż Ń ż ż ż ź ż Ń ź ż ż ż ć ż ż ż ć ć ć ć Ą Ą ż ć ż ż ż ż ż ż ż ć Ó ż Ą Ó ż ć ć Ń ż ć ć ć ż ż Ą ć ż ŁĄ Ą ż Ą Ą Ł Ł ź ź ż Ł ź ż Ą ż ż Ó ć ż ż ż ż

Bardziej szczegółowo

ć Ó Ł Ł ć Ę ć ć Ę Ę ć ż ć Ź Ę ć ć Ź Ę ż Ą ż ć ć ć ż ż ż ż ż Ś Ą ż Ś ć ć ź Ż Ę ż Ę Ó Ę ż Ź Ś Ź ć Ę Ę Ę ż ć Ż ć ć Ę ż Ę Ż Ś ć ć ż ć Ź ć Ą ć Ą ż ć Ę Ź ć ź ć Ę ć ć ż ć Ę ć ć ż ż Ę Ę ż Ś Ź Ę ż Ł Ś ż ć ź ż ć

Bardziej szczegółowo

Ś Ż Ś ń ć ć ć ć ć ć ć ń ń ć ź Ł Ł Ś ź ź ć ź ć Ę Ę Łź Ś Ę ń Ś ć ć ć ć ń ń ć ć ć ć Ś ć Ś Ł Ł Ś ć ź ć ć Ę ć ć ć ć ć ć Ę ź ń ź Ś Ł ć ć ć ź ć ć ć Ę ć ź ź ć Ś ć ć ć ć Ę ć ć ć Ł ń ć ć ć Ł ć ć ń ć ń ń ń ń ń ć

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

ć ć Ą Ą Ę ć ń ć Ę ć ć Ę Ń Ą ćń ć ć Ą ź ń ć ć ć ć ć Ę ń ńć ć ć Ń ń ć ć ć ć ć ć ć ń ć ź ń ć ć ć ć ć ć ć ć ń ń ń ń ć Ę Ń ÓŁ ź ń ń ź ń Ś ć Ą Ę Ą ń Ń ń Ń Ń ź Ę ć Ń Ą Ą ŚĆ ń ź ń Ą ć ń ć Ą ń Ę ń ń ć ń Ą ź ć Ę

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Ż Ł Ź Ą Ó ź ź ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ć ć ć ć Ś ź ć ć ć ć ć ć ć ć Ą Ą Ż Ł Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

2. WPŁYW LOKALNYCH WARUNKÓW WIATROWYCH NA DYSPERSJĘ ZANIECZYSZCZEŃ W OTOCZENIU WYSOKICH BUDYNKÓW

2. WPŁYW LOKALNYCH WARUNKÓW WIATROWYCH NA DYSPERSJĘ ZANIECZYSZCZEŃ W OTOCZENIU WYSOKICH BUDYNKÓW M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X M O D E L O W A N I E I A N A L I Z A W P Y W U L O K A L N Y C H W A R U N K W W I A T R O W Y C N A D Y S P E R S J Z A N

Bardziej szczegółowo

Ł Ł ÓŁ Ń óń Ł Ę Ę ó ą ść ó ń ś ą ą Ę Ęą ó ś ś ś ąś ą ą ą Ł Ł ą ą Ę ą ó ą ść ó ś Ę ą óź ś ń Ś Ę ą ą ść ó ń ś ą ó ś ą Ł Ęś Ń Ę ó ą ść ó Ń ś ą ź ś ść Ś ą Ą ń Ł ĘŚ ĘĄ ą ś ó ś ą ą ą ó ś ść ś ó ą ą Ą ź ó ą ść

Bardziej szczegółowo

źź ć Ó Ż Ż ź Ś ń ń ń ź ź ń ż Ó Ł Ó Ł ź ń ź Ś ć ż Ś Ó Ś Ś Ó Ó Ź Ó Ó Ó ń Ś ż ń ń ń Łź ż ń ń ż ź ź ć Ż Ż ń Ź ń ć ż Ś ć Ś Ł ź Ż ć Ł Ł Ł ż Ł Ł ć ć Ł Ł Ź Ż Ó Ż ć ć ż Ó Ó ż Ź Ó Ó Ó Ć ć ź ź ż ż ź ć ć ń ź ź ź ć

Bardziej szczegółowo

Ę ć ć ć Ę ć ż ć ć Ż Ę Ę Ę ć ć Ę ć ć Ę ż ć ć ć Ę ć ć Ę Ę Ę Ę Ż Ę Ę ź Ż ż Ę Ść Ę ź Ę Ś ż Ż ć Ę Ę Ż Ł Ę ż ż ć ż Ą ć Ó Ę ż Ą Ó ż Ó Ę Ó Ó Ó Ó ż Ż Ż ć Ó ż ż ż ź ŚĆ Ś ć ż ć ć ż Ść Ś Ś ć ź ż ź ż ź ż ź ż ź ź ć

Bardziej szczegółowo

Ó Ż Ż Ó ź ź Ź Ą Ą Ó Ó Ł Ż Ź ć Ż Ć ć Ź Ł Ź ź Ź ć Ż ź Ą ć ć ć Ż Ó Ó Ź Ź Ż ź Ć Ó Ś Ć Ą ź ź Ó ć Ę Ź Ż Ó Ą Ź Ó ć Ą Ó Ą ź ź ć ć ć ć Ź ć ć Ć ć ć ć ć ć ć Ć ć ć ć ź ć Ó Ó Ł ź ź Ź ć Ę ć Ó ć Ó Ę Ę ź ć ź ć Ź Ć Ą ź

Bardziej szczegółowo