3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i"

Transkrypt

1 M G W Ę D Z A R K A M G I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l & P a r t y. W A 7 N E! P r z e d p r z y s t ą p i e n i e m d o z ł o W e n i a u r z ą d z e n i a p r o s i m y z a p o z n a ć s i ę z n i n i e j s z ą i n s t r u k c j ą w c e l u p r z e p r o w a d z e n i a p r a w i d ł o w e g o m o n t a W u. Z a l e c a m y z a c h o w a n i e i n s t r u k c j i w b e z p i e c z n y m m i e j s c u n a w y p a d e k e w e n t u a l n e g o d e m o n t a W u / m o n t a W u w p r z y s z ł o 6 c i. Z a s t r z e g a m y m o W l i w o 6 ć z m i a n t e c h n i c z n y c h w s t o s u n k u d o p o n i W s z e j i n s t r u k c j i, n a s k u t e k w p r o w a d z a n i a m o d y f i k a c j i s ł u W ą c y c h d o s k o n a le n i u p r o d u k t u. U W A G A! P r z e d r o z p o c z ę c i e m u W y t k o w a n i a u r z ą d z e n i a, n i e z b ę d n e j e s t z a p o z n a n i e s i ę z p o n i W s z ą i n s t r u k c j ą b e z p i e c z e s t w a! Z w r ó c i ć s z c z e g ó l n ą u w a g ę n a t e s t o p a t r z o n y t y m z n a k i e m! I N S T R U K C J A B E Z P I E C Z E Ń S T W A 1. U r z ą d z e n i e p r z e z n a c z o n e j e s t d o i n d y w i du a l n e g o u W y t k u w o g r o d z i e. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a w i n n y m c e l u. 2. W ę d z a r k a n i g d y n i e m o W e b y ć u W y t k o w a n a w p o m i e s z c z e n i a c h z a m k n i ę t y c h! 3. W ę d z a r k ę n a l e W y u s t a w i ć n a p ł a s k i m, p o z i o m y m, t w a r d y m, n i e p a l n y m i s t a b i l n y m p o d ł o W u z a p e w n i a j ą c y m w y m a g a n ą n o 6 n o 6 ć, w m i e j s c u o s ł o n i ę t y m o d s i l n e g o w i a t r. u Z a w s z e n a l e W y u s t a w i a ć w ę d z a r k ę w b e z p i e c z n e j o d l e g ł o 6 c i ( m i n i m u m c m ) o d p r z e d m i o t ó w ł a t w o p a l n y c h n p. g a ł ę z i, d r e w n i a n y c h p ł o t ó w l u b p o d ł ó g, p a l, i w pa o d p a ł k i i t p.n i e u s t a w i a ć u r z ą d z e n i a p o d w y s t a j ą c y m i o k a p a m i, w p o b lwi u o t w a r t y c h d r z w i l u b o k i e. n 4. J a k o p a l i w a d o g r i l l o w a n i a u W y w a ć w y ł ą c z n i e w ę g l a d r z e w n e g o l u b b r y k i e t u z w ę g l a d r z e w n e g o b e z d o m i e s z e k s u b s t a n c j i w s p o m a g a j ą c y c h p a l e n i e. N i g d y n i e u W y w a ć w ę g l a k a m i e n n e g o! 5. N i e n a p e ł n i a ć n a d m i e r n i e m i s y p a l i w e m p r z e d r o z p a ln ei e m o r a z s t a l e u w a W a ć a b y n i e p r z e p e ł n i ć p a l e n i s k a p o p i o ł e m p o d c z a s u W y t k o w a n i a i m a x. i l o 6 ć p a l i wwa y n o s i 2, 7 k g. 6. U W A G A! N i e u W y w a ć s p i r y t u s u a n i b e n z y n y d o r o z p a l a n i a o r a z p o n o w n e g o r o z p a l a n i a p o z g a 6 n i ę c i u! U W y w a ć w y ł ą c z n i e p o d p a ł e k z g o d n y c h z E N ! 7. P r z y p i e r w s z y m u W y c i u w ę d z a r k a p o w i n n a b y ć r o z g r z a na a p a l i w o u t r z y m a n e w f o r m i e r o z W a r z o n e j p r z e z c o n a j m n i e j 3 0 m i n u t z a n i m p o t r a w y z o s t a n ą w y ł o W o n e n a r u s z t. 8. N i e p r z y r z ą d z a ć p o t r a w z a n i m p a l i w o n i e p o k r y j e s i ę w a r s t w ą p o p i o ł u! 9. M a k s y m a l n a m a s a W y w n o 6 c i n a r u s z c i e w y n o s i 2, 5 k g. W ę d z o n e m i ę s o p o w i n n o b y ć r o z ł o W o n e r ó w n o m i e r n i e n a c a ł y m r u s z c i e N i g d y n i e p r z e m i e s z c z a ć w ę d z a r k i, g d y j e s t j u W r o z p a la o - n g r o z i p o p a r z e n i e m l u b p o W a r e m! 1 1. O S T R Z E 7 E N I E! C h r o n i ć p r z e d d o s t ę p e m d z i e c i i z w i e r z ą t d o m o w y c h! N i g d y n i e p o z o s t a w i a ć r o z p a l o n e j w ę d z a r k i b e z d o z o r u! W ę d z a r k ę m o g ą o b s ł u g i w a ć w y ł ą c z n i e o s o b y t r z e 6 w e, p e ł n o l e t n i e i o p e ł n e j s p r a w n o! c i 1 2. N a l e W y z w r ó c i ć s z c z e g ó l n ą o s t r o W n o 6 ć n a g o r ą c e l u b o s t r e c z ę 6w cę i d z a r k i. N i e d o t y k a ć g r i l l a n i e o s ł o n i ę t ą d ł o n i ą. P o d c z a ys t ku ow w a n i a u W y w a ć r ę k a w i c y o c h r o n n e j i o k u l a r ó w

2 o c h r o n n y c h. N i e n a c h y l a ć n i g d y t w a r z y n a d p a l e n i s k i e m, c h r o n i ć u b r a n i e i w ł o s y o d k o n t a k t u z o g n i e m Z a c h o w a ć s z c z e g ó l n a u w a g ę p o d c z a s d o k ł a d a n i a p a l i w a d o p a l ą c e g o s i ę g r i l/ lwa ę d z a r k i! 1 4. N i e d o p u 6 c i ć d o n a g r o m a d z e n i a w r u s z t u n a d m i e r n y c h r e s z t e k W y w n o 6 c i, t ł u s z c z u b ą d U o l e j u, k t ó r e m o g ą z a p a l i ć s i ę p o d c zwa ęs d z e n i a N i e n a l e W y u W y w a ć w o d y d o g a s z e n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e n a l e W y u p e w n i ć s i ę, W e w ę d z a r k a j e s t c a ł k o w i c i e z i ma n, p r z e d u s u n i ę c i e m p o p i o ł u l u b z a k o c z e n i e m p r a c y i u s u w a n i e p o p i o ł u l u b p r z e n o s z e n i e, k i e dw y ę d z a r k a j e s t g o r ą ca g r o z i p o p a r z e n i e m l u b p o W a r e m D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a n i e s p e c j a l i s t y c z n y c h a k c e s o r i ó w M a s t e r G r i Pl l a & r t y Z a w s z e u W y w a ć z a w i e s z a n e g o p o j e m n i k a w ę g l o w e g o ( m i s y ). N i g d y n i e w y j m o w a ć z w ę d z a r k i g o r ą c e g o p o j e m n i k a z r o z W a r z o n y m l u b p a l ą c y m s i ę w ę g l e m N i e z a m y k a ć d r z w i c z e k p o k r y w y n a p i e r w s z y m e t a p i e r oz p a l a n i a P r z e d r o z p a l e n i e m p a l i w a u m i e 6 c i ć p o j e m n i k z w o d ą. N i g d y n i e w y s u w a ć p o j e m n i k a z w o d ą w i ę c e j n i W o 1 0 c m- g r o z i o p a r z e n i e m W p r z y p a d k u z a p a l e n i a s i ę t ł u s z c z u n a p o t r a w i e n a l e W y z a m k n ą ć p o k r y w ęi w y w i e t r z n i k i a b y z d u s i ć p ł o m i e n i e. N i e u W y w a ć w o d y d o g a s z e n i a p ł o n ąc e g o t ł u s z c z u! 2 2. N i e p r z e k r a c z a ć t e m p e r a t u r y w ę d z e n i a w y n o s z ą c e j s t C! N i e d o p u s z c z a ć d o z b i e r a n i a s i ę w ę g l a d r z e w n e g o b e z p o 6 r e d n i o p r z y w e w n ę t r z n y c h 6 c i a n k a c h g r i l l, ag d y W p r o w a d z i t o d o s k r ó c e n i a W y w o t n o 6 c i u r z ą d z e n i a. P a l i w o p o w i n n o b y ć u m i e s z c z o n e w y ł ą c z n i e n a r u s z c i e w ę g l o w y m D o g a s z o n y p o p i ó ł i n i e d o p a l o n y w ę g i e l d r z e w n y s k ł a d o w a ć z d a l a o d ł a t w o p a l n y c h p r z e d m i o t ó w i k o n s t r u k c j i P r z y u W y t k o w a n i e w ę d z a r k i z a l e c a s i ę z a b e z p i e c z e n i e o b e c n o 6 c i s p r z ę t u g a 6 n i c z e g o o d p o w i e d n i e g o t y p u. I N S T R U K C J A M O N T A V U I U V Y T K O W A N I A I. S c h e m a t b u d o w y u r zą d z e n i a W y k a z e l e m e n t ó w m o c u j ą c y c h ( t o r b a ) : r u b M 6 x 1 6 m m r u b y M 5 x 1 6 m m 3. 4 n a k r ę t k i M p o d k ł a d k i W y k a z c z ę 6 c i s k ł a d o w y c h : 1. 1 k o r p u s 2. 2 r u s z t y g r i l l o w e 3. 1 m i s a n a w o d ę 4. 1 w s p o r n i k m i s y n a w o d ę 5. 1 m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i 7. 1 w s p o r n i k m i s y n a w ę g i e l 8. 2 u c h w y t y d r z w i w r a z z e s p r ę W y n ą, p o d k ł a d k a m i i z a t r z a s k i e m 9. 1 t e r m o m e t r u c h w y t y b o c z n e s z y n y b o c z n e s z y b r y 2

3 I I. M o n t a W P r o s i m y r o z p a k o w a ć u r z ą d z e n i e z o p a k o w a n i a i z i d e n t y f i k o w a ć p o s z c z e g ó l n e c z ę 6 c i.d o k o n a ć m o n t a W u z g o d n i e z p o n i W s z y m r y s u n k i e m. Z a l e c a m y, a by m o n t a W b y ł d o k o n a n y n a u t w a r d z o n y m, s u c h y m p o d ł o W u d l a u n i k n i ę c i a z a g u b i e n i a e l e m e n t ó w o r a z b y w m o n t a W u u c z e s t n i c z y ł y d w i e o s o b y. D o m o n t a W u n a l e W y u W y ć s t o s o w n y c h n a r z ę d z i : 6 r u b o k r ę t a p ł a s k i e g o i k r z y W a k o w e g o, s z c z y p i e c o r a z k l u c za n a s t a w n e g o (n i e z a łą c z o n e ). P o z a k o c z e n i u m o n t a W u u p e w n i ć s i ę, c z y w s z y s t k i e 6 r u b y i n a k r ę t k i s ą p o p r a w n i e d o k r ę c o n e! K r o k 1 N a s u p o d k ł a d k i i s p r ę W y n ę n a w y s t a j ą c ą c z ę 6 ć r ą c z k i t a k j a k p o k a z a n o n a r y s u n k u W. ł ó W r ą c z k ę d o o t w o r u w d r z w i a c h a n a s t ę p n i e n a s u z d r u g i e j snt y r oe l e m e n t d o c i s k o w y. D o k r ę ć e l e m e n t d o c i s k o w y z a p o m o c ą d w ó c h 6 r u b M 6 x 1 6 m m. C z y n n o 6 ć p o w t ó r z w d r u g i c h d r z w i a c h. U W A G A : w c e l u z a m k n i ę c i a d r z w i r ą c z k a m u s i z o s t a ć n a j p i e r w p o p c h n i ę t a a n a s t ę p n i e p r z e k r ę c o n a. K r o k 2 W ł ó W d w i e 6 r u b y M 5 x 1 6 d o r ą c z k i, z r du g i e j s t r o n y n a s u d w i e p o d k ł a d k i i d o k r ę ć c a ł o 6 ć d o b o k u k o m o r y j a k p o k a z a n o n a r y s u n k u. P o w t ó r z c z y n n o 6 ć d l a d r u g i e j r ą c z k i. U W A G A : z a c h o w a ć o s t r o W n o 6 ć p r z y p r z e n o s z e n i u w ę d z a r k i. N i e p r z e n o s i ć n i g d y r o z p a l o n e g o u r z ą d z e n i a. D o p r z e n o s z e n i a u r z ą d z e n i a p o p r o 6 o p o m o c d r u g ą o s o b ę. K r o k 3 P o p r o 6 o p o m o c d r u g ą o s o b ę, a b y o d w r ó c i ć w ę d z a r k ę d n e m d o g ó r y. U W A G A! S p r a w d U n a j p i e r w c z y d r z w i s ą z a m k n i ę t e a b y n i e d o z n a ć z r a n i e n i a. D o ł ą c z 4 n o g i u W y w a j ą c r u b M 6 x 1 6 m m. P r z y p o m o c y d r u g i e j o s o b y o d w r ó ć p o n o w n i e w ę d z a r k ę d o w ł a 6 c i w e j p o z y c j i. 2

4 K r o k 4 Z a m o c u j 4 s z y b r y d o w e w n ę t r z n y c h 6 c i a n e k k o r p u s u z a p o m o c ą 4 6 r u b M 6 x 1 6 m m i 4 n a k r ę t e k. K r o k 5 W ł ó W 8 s z y n b o c z n y c h d o 6 r o d k a k o r p u s u. S z y n y b ę d ą s ł u W y ł y d o m o c o w a n i a r u s z t ó w o r a z w s p o r n i k ó w m i s : n a w o d ę i n a w ę g i e l. K r o k 6 W s t a w m i s ę n a w ę g i e l d o w s p o r n i k a. W s u z m i s ą p o m i ę d z y d o l n e s z y n y w w ę d z a r c e. w s p o r n i k K r o k 7 W s t a w m i s ę n a w o d ę d o w s p o r n i k a. W s u w s p o r n i k z m i s ą p o m i ę d z y s z y n y p o w y W e j m i s y n a w ę g i e l. K r o k 8 W s u r u s z t y g r i l l o w e p o m i ę d z y dw i e g ó r n e s z y n y. R y s u n e k z ł o W o n e j w ę d z a r k i 3

5 I I I. U W y t k o w a n i e U W A G A! P r z e d p r z y s t ą p i e n i e m d o u W y t k o w a n i a w ę d z a r k i n a l e W y b e z w z g l ę d n i e z a p o z n a ć s i ę z I n s t r u k c j ą b e z p i e c z e s t w a. P o d c z a s u W y t k o w a n i a z a c h o w a ć s z c z e g ó l n ą o s t r o W n o 6 ć! U W y w a n i e 6 r o d k ó w ł a t w o p a l n y c h n i e p r z e z n a c z o n y c h d o s t o s o w a n i a w g r i l l o w a n i u m o W e s p o w o d o w a ć p o p a r z e n i a, p o w s t a n i e p o W a r u, z a t r u c i e p r z y r z ą d z a n y c h p o t r a w b ą d U z n i s z c z e n i e p o w i e r z c h n i m e t a l o w y c h! U s t a w i ć u r z ą d z e n i e n a p ł a s k i m, n i e p a l n y m p o d ł o W u, n a z e w n ą t r z b uy dn k u. P r z e d u W y c i e m u p e w n i ć s i ę c z y r u s z t o r a z m i s a s ą c z y s t e i n i e w y m a g a j ą o c z y s z c z e n i a a u r z ą d z e n i e j e s t s t a b i l n e i n i e w y k a z u j e 6 l a d ó w : u s z k o d z e m e c h a n i c z n y c h, p r z e p a l e n i a p a l e n i s k a b ą d U n i e p o s i a d a o s t r y c h c z ę 6 c i k o n s t r u k c j i. N i e u W y w a ć n i g d y dw rę zg el wa n e g o w s t ę p n i e n a s ą c z o n e g o p o d p a ł k ą! U W A G A!! M i s a n a w ę g i e l m u s i b y ć z a w s z e u m i e s z c z o n a w k o m o r z e w y j m o w a ć m i s y z p ł o n ą c y m w ę g l e m z u r z ą d z e n i a! w ę d z a r k i. N i g d y n i e P r z e d p i e r w s z y m u W y c i e m w ę d z a r k a m u s i b y ć w s t ę p n i e k p r z e p a l oa nl a b y d o p o t r a w n i e p rz e n i k n ę ł y z a p a c h y f a r b y a p o w ł o k i z e w n ę t r z n e w ę d z a r k i n i e u l e gy ł u s z k o d z e n i u. C z y n n o 6 ć t a j e s t d ł u g o t r w a ł a ( k i l k a g o d z i n ) i n i e m o W e b y ć p o m i n i ę t a! Z t e g p o w o d u z a l e c a m y w c z e 6 n i e j s z e p r z y g o t o w a n i e w ę d z a r k i d o u W y c i a i z a p e w n i e n i e o d p o w i e d n i e j i l o 6 c i p a l ia w, a b y z d ą W y ć n a c z a s z p r z y g o t o w a n i e m p o t r a w. P i e r w s z e r o z p a l e n i e w ę d z a r k i ( k p r z e p a l a n i e l ) 1. W y j m i j m i s ę n a w o d ę z w ę d z a r k i. W s z y s t k i e p o w i e r z c h n i e w e w n ę t r z n e w ę d z a r k i z w y ł ą c z e n i e m m i s y w ę g l o w e j n a l e W y l e k k o z w i l W y ć o l e j e m j a d a l n y m. 2. O t w o r z y ć d o l n e d r z w i c z k i, o t w o r z y ć s z y b e r w ę d z a r k i. N a 6 r o d e k m i s y w ę g l o w e j w y ł o W y ć m a k s y m a l n i e o k o ł o 2, 3-2,7 k g w ę g l a d r z e w n e g o l u b n i e c o m n i e j s zą i l o 6 ć b r y k i e t u a n a s t ę p n i e u f o r m o w a ć g o w k s z t a ł c i e p ł a s k i e j p i r a m i d y w t a k i s p o s ó b, a b y p a l i w o n i e s t y k a ł o s i ę z e 6 c i a nk a m i w ę d z a r k i a n i n i e z n a j d o w a ł o s i ę w p o b l i W u d r z w i c z e k. T a k a i l o 6 ć p a l i w a p o w i n n a b y ć w y s t a r c z a j ą c a d o j e d n o k r o t n e g o p r z y r z ą d z e n i a p o t r a w y. D o r op za l a n i a m o W n a u W y ć S t a r t e r a. 3. Z a l e c a s i ę u W y w a n i a p o d p a ł e k dwo ę d z a r k i z g o d n i e z i n s t r u k c j ą p o d a n ą p r z ep z r o d u c e n t a. W p r z y p a d k u u W y c i a p o d p a ł k i p ł y n n e j o d c z e k a ć -23 m i n u t a b y p o d p a ł k a n a s ą c z y ł a w ę g i e l d r z e w n y. P o d p a ł k ę t r z y m a ć w b e z p i e c z n e j o d l e g ł o 6 c i o d w ę d z a r k i. 4. R o z p a l i ć o g i e z a c h o w u j ą c b e z p i e c z n a o d l e g ł o 6 ć o d r u s z t u. P r z e z p i e r w s z e 2 0 m i n u t r o z p a l a n i a n i e z a m y k a ć d o l n y c h d r z w i c z e k, a b y p o d p a ł k a w y p a l i ł a s i ę c a ł k o w i c i e! U W A G A! Z b y t s z y b k i e z a m k n i ę c i e d r z w i c z e k p o d c z a s r o z p a l a n i a w ę d z a r k i, g d y u W y t a r o z p a ł k a n i e z o s t a n i e w y p a l o n a, m o W e d o p r o w a d z i ć d o n a g r o m a d z e n i a s i ę w k o m o r z e p a l n e g o g a z u, k t ó r y m o We w y b u c h o w o z a p a l i ć s i ę w c h w i l i o t w a r c i da r z w i c z e k! 5. Z a c z e k a ć a W p ł o m i e n i e p r z y g a s n ą a w ę g i e l p o k r y j e s i ę w a r s t w ą s z a r e g o p o p i o ł u. Z a m k n ą ć d r z w i c z k i w ę d z a r k i pi o z w o l i ć n a 2 g o d z i n n y o k r e s p a l e n i a. 6. U z y s k a ć w z r o s t t e m p e r a t u r y o b s e r w u j ą c t e r m o m e t r. M o W n a t o o s i ą g n ą ć p o p r z e z w i ę k s z e o t w a r c i e w y w i e t r z n i k a o r a z p r z e z d o d a n i e w i ę k s z e j i l o 6 c i w ę g l a d r z e w n e g o / b r y k i e t u. U t r z y m a ć t e m p e r a t u r ę n a w y s o k i m p o z i o m i e p r z e z o k r e s 1 g o d z i n y a n a s t ę p n i e p o z w o l i ć a wb ęy d z a r k a w y g a s ł a. D o c z a s u w y g a 6 n i ę c i a w ę d z a r k a m u s i p o z o s t a w a ć p o d n a d z o r e m. U W A G A! N i g d y n i e p o z w a l a ć a b y t e m p e r a t u r a w e w n ą t r z w ę d z a r k i p r z e k r o c z y ł a p o z i o m p H O T o. R o z p a l a n i e w ę d z a r k i i w ę d z e n i e 1. O t w o r z y ć d o l n e d r z w i c z k i, o t w o r z y ć s z y b e r w ę d z a r k i. U s u n ą ć w s p o r n i k m i s y n a w o d ę w r a z z m i s ą. N a 6 r o d e k m i s y w ę g l o w e j w y ł o W y ć m a k s y m a l n i e o k o ł o 2,- 32, 7 k g w ę g l a d r z e w n e g o l u b n i e c o m n i e j s z ą i l o 6 ć b r y k i e t u a n a s t ę p n i e u f o r m o w a ć g o w k s z t a ł c i e p ł a s k i e j p i r a m i d y w t a k i s p o s ó b, a b y p a l i w o n i e s t y k a ł o s i ę z e 6 c i a n k a m i w ę d z a r k i a n i n i e z n a j d o w a ł o s 4

6 w p o b l i W u d r z w i c z e k. T a k a i l o 6 ć p a l i w a p o w i n n a b y ć w y s t a r c z a j ą c a d o j e d n o k r o t n e g o p r z y r z ą d z e n i a p o t r a w y. D o r o z p a l a n i a m o W n a u W y ć S t a r t e r a. 2. U W y ć p o d p a ł k i d o n a s ą c z e n i a w ę g l a d r z e w n e g o / b r y k i e t u i o d c z e k a ć 2-3 m i n u t y. P o d p a ł k ę t r z y m a ć w b e z p i e c z n e j o d l e g ł o 6 c i o d w ę d z a r k i. 3. R o z p a l i ć o g i e z a c h o w u j ą c b e z p i e c z n a o d l e g ł o 6 ć o d r u s z t u. P r z e z p i e r w s z e 2 0 m i n u t r o z p a l a n i a n i e z a m y k a ć d o l n y c h d r z w i c z e k, a b y p o d p a ł k a ywp a l i ł a s i ę c a ł k o w i c i e! U W A G A! Z b y t s z y b k i e z a m k n i ę c i e d r z w i c z e k p o d c z a s r o z p a l a n i a w ę d z a r k i, g d y u W y t a r o z p a ł k a n i e z o s t a n i e w y p a l o n a, m o W e d o p r o w a d z i ć d o n a g r o m a d z e n i a s i ę w k o m o r z e p a l n e g o g a z u, k t ó r y m o W e w y b u c h o w o z a p a l i ć s i ę w c h w i l i o t w a r c i a d r zc wz ie k! 4. P o d c z a s g d y p a l i w o p ł o n i e i n t e n s y w n i e m o W n a d o d a ć z a p o m o c ą d ł u g i c h s z c z y p i e c k a w a ł k i s p e c j a l n e g o d r e w n a a r o m a t y c z n e g o ( p a t r z u w a g i w r o z d z i a l e p o n i W e j ). 5. Z a c z e k a ć a W p ł o m i e n i e p r z y g a s n ą a w ę g i e l p o k r y j e s i ę w a r s t w ą s z a r e g o p o p i o ł u. Z a ł o W y ć r ę ka w i c e d o g r i l l o w a n i a a b y c h r o n i ć r ę c e W. s u n ą ć p o n o w n i e w s p o r n i k z m i s a n a w o d ę. U W A G A! A b y n i e d o s z ł o d o p o p a r z e n i a m i s y z w o d a n i e m o W n a w y s u w a ć z s z y n n a w i ę c e j n i W 1 0 c m. 6. O s t r o W n i e n a p e ł n i ć m i s ę n a w o d ę g o r ą c ą w o d ą l u b m a r y n a t ą d o p o z i o m u m a x. 2, c5m p o n i W e j g ó r n e j p o w i e r z c h n i m i s y( o k o ł o 3, 7 8. l ) M i s a p ł y n u w y s t a r c z a n a o k o ł o - 32 g o d z i n y w ę d z e n i a. 7. N a r u s z t a c h uł o W y ć p o t r a w y z a po m o c ą s z c z y p i e c w t e n s p o s ó b a b y t w o r z y ł y j e d n ą w a r s t w ę z p r z e r w a m i m i ę d z y k a w a ł k a m i. Z a m k n ą ć d o l n e i g ó r n e d r z w i c z k. i 8. P o 2-3 g o d z i n a c h w ę d z e n i a s p r a w d z i ć p o z i o m w o d y i p a l i w a w m i s a c h ( p a t r z u w a g i w d a l s z e j c z ę 6 c i i n s t r u k c j i ). U W A G A! N i e p o z w ó l a b y w o d a w y p a r o w a ł a c a ł k o w i c i e z m i s y. Z a c h o w a j p ł y n w m i s i e t a k d ł u g o j a k d ł u g o p a l i s i ę w ę g i e l / b r y k i e t. J e 6 l i w o d a e w, y ptałruusjz c z z p o t r a w k t ó r y z b i e r z e s i ę w m i s i e m o W e s i ę z a p a l i ć! 9. O p t y m a l n ą t e m p e r a t u r ą w ę d z e n i a j e s t z a k r e s o z n a c z o n y j a k o s t F 7( s t C ) W p r z y p a d k u w ę d z e n i a d u W y c h k a w a ł k ó w m i ę s a c z a s w ę d z e n i a w y n o s i o k o ł o 1 g o d z i n y n a k a W d e 0, 5 k g m i ę s a. Z a lcea s i ę u W y w a n i e o d r ę b n e g o t e r m o m e t r u u m i e s z c z o n e g o b e z p o 6 r e d n i o w m i ę s i e a b y u p e w n i ć s i ę, W e m i ę s o j e s t d o p i e c z o n e p r z e d u s u n i ę c i e m g o z k o m o r y w ę d z a r k i P o z w ó l a b y w ę d z a r k a o s t y g ła p o d n a d z o r e m i w y k o n a j c z y n n o 6 c i o p i s a n e w r o z d z i a l e o k o n s e r w a c jwi ę d z a r k i. D o d a w a n i e w o d y d o m i s y p o d c z a s w ę d z e n i a S p r a w d z a j p o z i o m w o d y w m i s i e, j e 6 l i w ę d z e ne i t r w a d ł u W e j n i W 2 g o d z i n y. N a n i s k i p o z i o m w o d y m o W e w s k a z y w a ć s y k g w a ł t o w n i e g o t u j ą c e j s i ę w o d y. W o d a m o W e z o s t a ć u z u p e ł n i o n a p o p r z e z o t w a r c i e d r z w i c z e k i d o l ia e n w o d y. U W A G A : Z a c h o w a j o s t r o W n o 6 ć g d y W p ł o m i e n i e m o g ą w y s t r z e l i ć z k o m o r y n a s k u t e k n a g ł e g o d o p ł y w u 6 w i e W e g o p o w i e t r z a. N i g d y n i e n a c h y l a j t w a r z y n a d u r z ą d z e n i e m p o d c z a s o t w i e r a n i a d r z w i c z e k! Z a c h o w a j p r z y t y m o s t r o W n o 6 ć i p r z e s t r z e g a j p o n i W s z e j i nksc tj ri u: K r o k 1 O d s u s i ę i o s t r o W n i e o t w ó r z d o l n e d r z w i c z k i w ę d z a r k i. P o z w ó l a b y c i e p ł o i d y m w y d o s t a ł y s i ę z d a l a o d T w o j e j t w a r z y. S p r a w d U w z r o k o w o p o z i o m w o d y. U W A G A : N i e w y s u w a j n i g d y w s p o r n i k a z m i s ą z s z y n w i ę c e j n i W n a 1 0 c m g d y W m o W e t o d o p r o w a d z i ć d o p o p a r z e n i a! 5

7 K r o k 2 J e 6 l i p o z i o m w o d y / m a r y n a t y j e s t n i s k i, n i e z b ę d n e j e s t j e g o u z u p e ł n i e n i e. Z a ł ó W o k u l a r y u c h r o n n e n a t w a r z. Z a p o m o c ą r ę k a w i c y d o g r i l l o w a n i a w s u n i ę t e j n a d ł o w y s u o s t r o W n i e w s p o r n i k z m i s ą n i e w i ę c e j n i W o 1 0 c m! K r o k 3 U z u p e ł n i j p oz i o m p ł y n u n i e w i ę c e j n i W 2, 5 c m p o n i W e j g ó r n e j k r a w ę d z i m i s y. D o d a w a j c i e c z p o w o l i a b y n i e r o z l a ł a s i ę. K r o k 4 O s t r o W n i e w s u w s p o r n i k z m i s ą d o o p o r u, z a m k n i j d r z w i c z k i w ę d z a r k i i k o n t y n u u j w ę d z e n i e. W s k a z ó w k i d o t y c z ą c e w ę d z e n i a : D l a u n i k n i ę c i a z a p a l ei na s i ę w y t a p i a j ą c e g o s i ę t ł u s z c z u z a l e c a s i ę o d c i n a n i e z b ę d n y c h k a w a ł k ó w t ł u s z c z u z m i ę s a p r z e d j e g o w ę d z e n i e m. P ł o n ą c y t ł u s z c z n a p o w i e r z c h n i w ę g l a d r z e w n e g o m o W n a u g a s i ć p r z y p o m o c y s o l i k u c h e n n e j. N a l e W y z a w s z e m y ć r ę c e p r z e d i p o k o n t a k c i e z s u r o w y m m ię s e m, n i e u W y w a ć t y c h s a m y c h a k c e s o r i ó w d o k o n t a k t u z m i ę s e m s u r o w y m i u p i e c z o n y m. P i e c z e n i e w i ę k s z y c h i l o 6 c i m i ę s a b ę d z i e u ł a t w i o n e p o j e g o n a c i ę c i u. P r z e d p r z y s t ą p i e n i e m d o s p o W y c i a n a l e W y u p e w n i ć s i ę, W e m i ę s o j e s t d o k ł a d n i e u p i e c z o n e! P o d c z a s w ę d z e n i a u n i k a ć c z ę s t e g o o t w i e r a n i da r z w i c z e k, a b y s p r a w d z i ć p o s t ę p p i e c z e n i, a g d y W p o w o d u j e t o z m n i e j s z e n i e t e m p e r a t u r y i w y d ł u W a c z a s p r z y g o t o w a n i a p o t r a w y. M i ę s o u m i e s z c z o n e w p o b l i W u W a r z ą c e g o s i ę w ę g l a p i e c z e s i ę i r u m i e n i s z y b c i e j. N a l e W y z m i e n i a ć l o k a l i zcaj ę W y w n o 6 c i p o d c z a s w ę d z e n i a z a p o m o c ą s z c z y p i e c l u b ł o p a t e k g r i l l o w y c h. J e 6 l i k a w a ł k i m i ę s a s ą z b y t n i o p r z y r u m i e n i o n e n a l e W y o w i n ą ć j e w s p o W y w c z ą f o l i ę a l u m i n i o w ą. U w a g a : z a w s z e u W y w a ć r ę k a w i c o c h r o n n y c h p o d c z a s w ę d z e n i a. N i e p o z w a l a ć n a c a ł k o w i t e o d p a r o w a n i e w o d y. N i e p o r u s z a ć m i s y z w o d ą p o d c z a s w ę d z e n i a, g d y W r o z l a n a w o d a i p a r a m o W e s p o w o d o w a ć p o p a r z e n i a! N i e w y s u w a ć m i s y z w ę g l e m p o d c z a s w ę d z e n i a! R e g u l a c j a t e m p e r a t u r y W c e l u z w i ę k s z e n i a t e m p e r a t u r y i c y r k u l a c j i p o w i e t r z a n a l e W y c a ł k o w i c i e o tć w osr z y b ry w 6 c i a n k a c h w ę d z a r k i. J e 6 l i t a o p e r a c j a n i e p o w i e d z i e s i ę k o n i e c z n e j e s t d o d a n i e w i ę k s z e j i l o 6 c w ę g l a d r z e w n e g o / b r y k i e t u. W U S A ( n i e d o t y c z y k r a j ó w U E ) d o s t o s o w a n i a w t y m t y p iwe ę d z a r k i d o p u s z c z o n e j e s t r ó w n i e W m i e s z a n i n a w ę g l a d r z e w n e g o / b r y k i e t u z d r e w n e m. S u c h e d r e w n o p a l i s i ę g w a ł t o w n i e j n i W w ę g i e l d r z e w n y i d l a t e g o z w i ę k s z e n i e p r o p o r c j i m i ę d z y u W y c i e m d r e w n a i w ę g l a d r z e w n e g o p r z y c z y n i a s i ę d o z w i ę k s z e n i a t e m p e r a t u r y. T w a r d e g a t u n k i d r z e w a n p. d ą b, h i k o r a, m e s q u i t e, d r z e w a o w o c o w e c z y s ę k a t e s ą d o s k o n a ł y m p a l i w e m z e w z g l ę d u n a w y s o k ą w y d a j n o 6 ć s p a l a n i a. U W y w a j ą c d r e w n a j a k o p a l i w a n a l e W y u p e w n i ć s i ę W e j e s t o n o k o n is e r w o w a n e, n a t u r a l n e i s u c h e. N i e u W y w a ć d r e w n a W y w i c z n e g o n p. s o s n y g d y W z m i e n i a n i e p r z y j e m n i e a r o m a t p o t r a w y. D r e w n o a r o m a t y c z n e. M o W n a u W y w a ć s p e c j a l n y c h a r o m a t y c z n y c h k a w a ł k ó w d r e w n a ( n a t u r a l n y c h l u b d o s t ę p n y c h w h a n d l u ) a b y n a d a ć p o t r a w i e W ą d a n y a r o m a t n p. h i k o r a, j a b ł o, w i 6 n i a. W i ę k s z o 6 ć d r z e w o w o c o w y c h m o W e z o s t a ć w y k o r z y s t a n a d o d o d a n i a a r o m a t u. N i e u W y w a ć W y w i c z n y c h g a t u n k ó w d r e w n a n p. s o s n y, g d y W n a d a j e n i e p r z y j e m n y s m a k p o t r a w o m. K a w a ł k i d r e w n a p o w i n n y m i e ć d ł u g o 6 ć o k o ł o 7, c m i 6 r e d n i c ę 2,-5 5 c m. O p r ó c z p r z y p a d k u g d y d r e w n o j e s t j e s z c z e z i e l o n e, n a l e W y w s t ę p n i e z a m o c z y ć k a w a ł k i d r e w n a w w o d z i e p r z e z 3 0 m i n u t b ą d U o w i n ą ć d r e w n o w k a w a ł k i f o l i i i w y k o n a ć k i l k a n a 6 c i e o t w o r ó w, a b y d r e w n o n i e s p a l i ł o s i ę z b y t 6

8 s z y b k o. Z w y k l e w y s t a r c z y u W y ć 5-6 k a w a ł k ó w d r e w n a, w i ę k s z a i l o 6 ć n i e j e s t n i e z b ę d n a, c h o ć w ł a 6 c i w ą i l o 6 ć n a l e W y d o b r a ć e k s p e r y m e n t a l n i e. D r e w n a a r o m a t y c z n e g o n i e d o d a j e s i ę z a s a d n i c z o p o w y ł o W e n i u p o t r a w u n a r u s z t. J e d n a k w p r z y p a d k u d u W y c h k a w a ł k ó w m i ę s a m o W e b y ć t o w y m a g a n e. P o d c z a s d o d a w a n i a d r e w n a z a c h o w a ć o s t r o W n o 6 ć i p r z e s t r z e g a ć w s k a z ó w e k p o d a n y c h w d a l s z e j c z ę 6 c i i n s t r u k c j i. D o d a w a n i e p a l i w a d o w ę d z a r k i D o d a t k o w e p a l i w o p o z a d a w k ą s t a r t o w ą m o W e b y ć n i e z b ę d n e d o p r z e d ł u W e n i a p r a c y u r z ą d z e n i a b ą d U z w i ę k s z e n i a t e m p e r a t u r y. 1. Z a ł ó W n a r ę k ę r ę k a w i c ę dgo r i l l o w a n i a. Z a c h o w a j o d s t ę p i o s t r o W n i e o t w ó rd z o l n e d r z w i c z k i w ę d z a r k i. U W A G A : Z a c h o w a j o s t r o W n o 6 ć g d y W p ł o m i e n i e m o g ą w y s t r z e l i ć z k o m o r y n a s k u t e k n a g ł e g o d o p ł y w u 6 w i e W e g o p o w i e t r z a. P o z w ó l a b y c i e p ł o i d y m w y d o s t a ł y s i ę z d a l a o d T w o j e j t w a r z y. N i g d y n i e n a c h y l a j t w a r z y n a d u r z ą d z e n i e m p o d c z a s o t w i e r a n i a d r z w i c z e k! S p r a w d U p o z i o m w ę g l a d r z e w n e g o / b r y k i e t u n a m i s i e. 2. Z a c h o w a j b e z p i e c z n ą o d l e g ł o 6 ć o d w ę d z a r k i. Z a p o m o c ą d ł u g i c h s z c z y p i e c l e k k o z g a r n i j p o p i ó ł z p a l ą c e g o/ W a r z ą c e g o s i ę w ę g l a d r z e w n e g o / b r y k i e t u. U W y w a j ą c s z c z y p i e c d o d a j p a l i w o d o m i s y w ę g l o w e j w ę d z a r k i u w a W a j ą c, a b y n i e w z b u d z i ć i s k i e r i l o t n oe pg io o łp u. M o W n a d o d a ć p a l i w o z a p o m o c ą S t a r t e r a. U W A G A! N i g d y n i e d o d a w a j r o z p a ł k i d o p ł o n ą c e g o l u b g o r ą c e g o p a l i w a. 3. G d y p a l i w o r o z p a l i s i ę z a m k n i j d r z w i c z k i w ę d z a r k i. I V. P r z e c h o w y w a n i e P o s k o c z o n e j p r a c y n a l e W y u p e w n i ć s i ę, c zw y ę d z a r k a j e s t z i ma n. D o d o g a s z a n i a n i e u W y w a ć w o d y! N i g d y n i e p o z o s t a w i a ć p o p i o ł u i n i e d o p a l o n e g o d r e w n a w u r z ą d z e n i u b e z n a d z o r u. N a s t ę p n i e u s u n ą ć p o p i ó ł z m i s y z a p o m o c ą ł o p a t k i. Z a p o m o c ą w ę W a o g r o d o w e g o z m o c z y ć p o w i e r z c h n i ę p o p i o ł u o r a z p o w i e r z c h n i e g l e b y w o k ó ł g r i l l a. O c z y 6 c i ć r u s z t z a p o m o c ą s z c z o t k i d o r u s z t u o r a z u m y ć r u s z t z a p o m o c ą g o r ą c e j w o d y z d o d a t k i e m p ł y n u d o m y c i a n a c z y l u b i n n y c h p r z e z n a c z o n y c h d o t e g o 6 r o d k ó w. P o w l e c r u s z t y c i e n k ą w a r s t w ą o l e j u j a d a l n e g o! O c z y 6 c i ć w e w n ę t r z n e i z e w n ę t r z n e p o w i e r z c h n i e u r z ą d z e n i a z a p o m o c ą w i l g o t n e j s z m a t y. N a k o n i e c o s u s z y ć w ę d z a r k ę, a b y z a p o b i e c j e g o k o r o z j i i p o w l e c w e w n ę t r z n e e l e m e n t y c i e n k ą w a r s t w ą o l e j u j a d a l n e g o! J e 6 l i r d z a p o j a w i s i ę n a z e w n ę t r z n e j p o w i e r z c wh ęn di z a r k i n a l e W y o c z y 6 c i ć t o m i e j s c e d r o b n o z i a r n i s t y m p a p i e r e m 6 c i e r n y m i p o w l e c w a r s t w ą l a k i e r u o d p o r n e g o n a w y s o k ą t e m p e r a t u r ę. N i g d y n i e m a l u j f a r b a m i w e w n ę t r z n y c h c z ę 6 c i w ę d z a r k i. O g n i s k a r d z y w e w n ą t r z g r i l l a m o W n a z a b e z p i e c z y ć z a p o m o c ą c i e n k i e j w a r s t w y o l e j u j a d a l n e g o. U r z ą d z e n i e p r z e c h o w y w a ć w c z y s t y m i n i e z a w i l g o c o n y m p o m i e s z c z e n i u. N i e o b c i ą W a ć n a d m i e r n i e w ę d z a r k i, a b y n i e s p o w o d o w a ć u s z k o d z e n i a n ó W e k! Z a l e c a s i ę u W y w a n i e s p e c j a l n e g o p o k r o w c a n a g r i l l, a b y z a b e z p i e c z wy ęć d z a r k ę p r z e d z a b r u d z e n i e m p o d c z a s j e g o p r z e c h o w y w a n i a. U W y w a j w ę d z a r k i r e g u l a r n i e opd c z a s s e z o n u a b y n i e d o p u 6 c i ć d o p o j a w i e n i a s i ę k o r o z j i. V. P o s t ę p o w a n i e r e k l a m a c y j n e Z g ł o s z e n i a r e k l a m a c y j n e z t y t u ł u n i e z g o d n o 6 c i t o w a r u z u m o w ą s p r z e d a W y p o w i n n y b y ć d o k o n a n e w m i e j s c u z a k u p u u r z ą d z e n i a. P r o s i m y o z w r ó c e n i e u w a g i, i W n i e o d p o w i a d a m y a z u s z k o d z e n i a s p o w o d o w a n e n i e w ł a 6 c i w y m u W y t k o w a n i e m z g o d n i e z p o w y W s z ą i n s t r u k c j a o b s ł u g i l u b u W y t k o w a n i e m n i e z g o d n y m z p r z e z n a c z e n i e m p r o d u k t u. W p r z y p a d k u r e k l a m o w a n i a w / w p r o d u k t u n a b y w c a z o b o w i ą z a n y j e s t d o s t a r c z y ć p r o d u k t k o m p l e t n y i w 7

9 o p a k o w a n i u u m o W l i w i a j ą c y m b e z p i e c z n y t r a n s p o r t. A r t y k u ł y z a b r u d z o n e n i e b ę d ą p r z y j m o w a n e d o n a p r a w y. F l o r a l a n d S p. z o. o. S p. k. u l. S t r u W a s k a 2 8, S t a n i s ł a w ó w P i e r w s z y, N i e p o r ę t, P o l a n d w w w. f l o r a l a n d. p l 8

ć Ó Ó Ż

ć Ó Ó Ż Ą Ą Ł Ą Ą ć Ó Ó Ż ć ć Ó ć Ó Ó Ó Ó Ó Ż Ą Ó Ż Ż Ż Ó Ó Ó Ó Ź Ó Ż Ó Ż Ą Ó Ó Ż ż Ż Ż Ż Ó Ó Ó Ó ÓĘ Ó Ż ż Ć Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ó Ó Ó Ż Ó Ó Ó Ó Ć Ó Ó Ż ć Ó Ó Ż ŻĄ Ż Ó Ó Ż Ż Ż ć Ą ż ż Ź Ż Ź Ź Ż Ż Ó Ź Ó Ą Ó Ó Ó Ż Ó Ż Ó

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ó Ą ć ć Ó Ą Ź Ó ć Ó Ó Ę Ą

Ł Ł Ó Ą ć ć Ó Ą Ź Ó ć Ó Ó Ę Ą Ą ź Ą Ą Ź Ń ź Ł Ł Ó Ą ć ć Ó Ą Ź Ó ć Ó Ó Ę Ą Ó Ó Ź Ó Ó ć ć Ź ć Ł Ź ć ć Ą Ó Ź Ó Ó ć ć ć Ł Ę ź Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę ć Ę Ź Ę Ę ć Ó Ę ć Ó ź Ę ÓÓ Ę Ę Ź Ó Ó ÓŹ Ł Ź Ź Ę ć Ó Ó Ź Ó Ó Ą ÓĘĘ Ó Ą Ź Ó Ó Ź Ć ÓŹ Ó ć Ą Ć Ę Ć

Bardziej szczegółowo

ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż

ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż Ż Ż ć ż ć ż Ż ć ż ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż Ż ż ń Ź ÓŻ ń ż ź Ą ń ż ć Ź ć ż ż ż ż ń ż ż ż ż ż Ż ż ń Ó ż ń ć ć ż Ć Ż ć ź Ż Ż ć Ż ż Ż Ę ż Ó Ć ć Ł Ę Ą Ł ĘŚ ż Ż Ż ć ć ć Ć Ą Ć ć ć ć ć ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ę ó Ę Ł Ó Ś Ź Ł ó ó Ń Ł Ę Ł

Ł Ę ó Ę Ł Ó Ś Ź Ł ó ó Ń Ł Ę Ł Ł Ł Ń Ń Ł Ę ó Ę Ł Ó Ś Ź Ł ó ó Ń Ł Ę Ł Ł Ó Ń Ł ó ó ó ó ó ó ć ć ć ć ó Ż ó ó Ą óź ó ó ó Ł ć ó ó ó ó ó ć ó Ó ó ó Ś ó ó ó Ś Ś ó ó ć Ż ź ó ó ó ó Ę Ą Ą ó ó ó ó ó ó ć ó ó ć ó ó ć ć ó ó ó Ą Ł Ń Ż Ą Ż Ą ó ź ó ó

Bardziej szczegółowo

Ł Ó Ł

Ł Ó Ł Ą Ł ź Ę Ź Ę Ł Ń Ł Ó Ł Ś Ó Ż ŁĄ ć Ź Ą ź Ś Ł ÓŁ ć ć Ń Ę Ź ć Ś Ś ć ź Ż Ą Ś ź Ś Ą ź Ż Ó Ń Ś Ś ć ź Ź Ź Ą ź Ę ź Ą Ś Ą Ś Ń Ń Ż Ż Ą Ą ź ź ź Ę ć Ą ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ź Ą ć ć Ę Ę Ż Ś Ś Ź Ł Ą Ą Ź ź Ś ź

Bardziej szczegółowo

Ń

Ń ź Ś ź ć Ń ŁĄ ĘŚ ć Ń Ś Ą ć ć ź ć Ń Ą ć ć ć Ń Ł Ą ć ć ć ć ć Ą Ń ć ź ć ź Ą ć Ł ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ń ć ć ć ć ź ć ć ć ŁĘ Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ń ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

Ą Ł Ą Ę Ą Ę Ą Ą Ń Ń Ą Ł Ł ŁĄ Ą

Ą Ł Ą Ę Ą Ę Ą Ą Ń Ń Ą Ł Ł ŁĄ Ą Ą Ą Ł Ł Ń Ą Ą Ł Ą Ę Ą Ę Ą Ą Ń Ń Ą Ł Ł ŁĄ Ą Ó Ą Ą Ą Ą Ę Ł Ą Ą Ę Ę Ą Ł Ą Ą Ę Ą Ę Ę Ę Ł Ę Ę Ą Ą Ł Ą Ą Ą Ę ĄĘ Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ę Ł Ą Ę Ó Ł Ą Ę Ą Ł Ę Ę Ą Ą Ź Ł Ń Ń Ą Ó Ż Ą ĄĘ Ę Ą Ą Ą Ę Ą Ł Ą Ą Ę Ł Ę Ó Ł Ł Ł Ę

Bardziej szczegółowo

Ż Ę ź Ó

Ż Ę ź Ó ź ź Ę Ą Ż Ę ź Ó Ź Ó ź Ę ź Ę Ę Ą Ź Ą Ń Ź Ź Ź Ź ź Ą ź Ę Ą Ć ź ź ź Ę ź Ź ź ź Ę Ł ź Ź Ź Ź ź ź Ź Ź ź ź Ą Ł Ó Ó Ą Ą Ś Ę Ę Ą Ą Ś Ś Ł Ę Ę ź ź Ó Ą Ą Ą Ł Ą Ę Ź Ę ź ź Ę Ą Ź Ź ź Ł Ą Ł Ą ź Ą ź Ł Ą Ó ĘŚ Ą Ę Ę ź Ź Ę

Bardziej szczegółowo

ń

ń Ą ń Ą ż ń Ł ć ń ć ż ć ż Ą ć ń ź ż Ę ż ż ć ń ć ż ć ż ć ż ń ż ć ż ń ń ń ż ń ń ż Ł ń ż ń ć ń ż Ń ć ż ń ń ń ń ń ż ż Ą ć ż ć ż ć ż ć Ń ć ć ń ć ć ń ć ć ż ń ń Ń ń ż ć ź ń ż ż ŁĄ ż ń ż ż ż Ą ż ć ń ż ć ż Ń ż Ń

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ó Ł ć Ą ć ć

Ł Ą Ó Ł ć Ą ć ć Ą Ł Ż Ż Ą Ń Ą Ś ź Ść ć Ł Ą Ó Ł ć Ą ć ć Ó ć Ż ż ż ż ć ć ż ć ż Ść Ż ć Ó ź Ł ć Ą ż ż ć ć Ś Ą ż ć Ę Ś Ś Ł ć ć ż ć ź Ż Ę Ó Ś ć ć Ś ż ż ć ć Ż Ó Ń ć Ó Ż Ść Ś ć ć Ż ć Ę ć Ł Ź ŁĄ ż Ó ć ć Ę Ż Ę Ł Ś Ł Ł Ż Ż Ż Ż ć

Bardziej szczegółowo

Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł

Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł ż Ó Ż Ż ż ź ż ż Ź Ż ż Ę Ą Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł Ń Ę ż ż Ź ż Ę Ż Ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż Ź ż ż ż Ź Ó Ś Ó ż Ś Ą Ą ż ż Ł Ą Ń Ą Ą Ł ż Ź ż ż ż ż ż ż ŁĄ Ł Ś ż Ż ż Ś ż ż ż Ż ż Ż Ż ż Ż Ż Ż ż ż Ń ź

Bardziej szczegółowo

Z e s p ó ł d s. H A L i Z

Z e s p ó ł d s. H A L i Z C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P P L A N P R A C Y K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j I 2 0 1 5- V I 2 0 1 6 1. C h a r a k t e r y s t y k a C h o r ą g w i C h o r ą g

Bardziej szczegółowo

Ł Ń ś ń ć Ź ś ń

Ł Ń ś ń ć Ź ś ń Ł Ł Ł Ń ś ń ć Ź ś ń ŁĄ Ę Ą Ą Ź ć ś ś Ź ć ć ć ć Ą ń ść ść ń Ź ń ś ś ń ń ń ń ń ś ń ś ść ś Ą ź Ź ś ś ń ć ń ń Ą ń ś ś ś ś Ź ś Ź ś ś Ź ś Ł Ś Ó Ą Ź Ą Ą Ó Ó ń ś ć ć ś ń ń Ść ń Ź ść ść ść ś ś ń ść ś ść ć ś Ń ć

Bardziej szczegółowo

Ą Ł Ę Ń Ą Ó ŚĆ Ś ć Ó ń ć ŚĆ ć ć

Ą Ł Ę Ń Ą Ó ŚĆ Ś ć Ó ń ć ŚĆ ć ć ń Ą Ą Ł Ę Ń Ą Ó ŚĆ Ś ć Ó ń ć ŚĆ ć ć Ś Ó ć ć ć ć Ż Ę Ż Ś Ć ń ć ń ć ć ć Ż Ż Ć ć Ż ć ć ć ć ć Ż Ż Ś Ć ń Ć Ó ć Ś Ś Ź ć ć ń ć ć Ż ć ć Ć Ż ń ć ć Ś Ć ć ŚĆ ć ć Ś ć Ż ć ć Ż ŚĆ Ś ń Ś Ż Ś ń Ż ń Ś ŹĆ Ś Ś Ś ń Ś ć Ó

Bardziej szczegółowo

ć Ę ó ż ć

ć Ę ó ż ć Ą Ł ż ż Ę ó ó ó ć ó ć ó ż ó ó ż ó ć Ę ó ż ć ó ź ó ó ó ć ó ć ó ć ó ó ó ó ó Ę ó ó ó ż ó Ę ó ó ż ó óż ó ó ć ć ż ó Ą ó ó ć ó ó ó ó ó ż ó ó ó ó Ą ó ó ć ó ó ź ć ó ó ó ó ć ó Ę ó ż ż ó ó ż ż ó ó ó ć ó ć ó ć ó

Bardziej szczegółowo

ÓŁ Ą Ś Ą Ś ę ń Ń ę ę ą ó Ź Ł ó ą ę ę ó ó ą ę Ś Ą ŚÓ ą ą ę Ó ó ę Ł ę ą ą ą Ż ęś ą ń Łą ó ń ó ó ą ę ą Ż ę ę ę ę ó ę ę ę ę ę ę ó ę ą ę ć ę ą ó ź ę ę ó ó óź ę ę ń ą ę ó ó ń ą ę ó ę ą ę ó ó ó ó ó ę ę ę ę ę

Bardziej szczegółowo

Ż ć ć Ł Ł ć ć Ł ć ć

Ż ć ć Ł Ł ć ć Ł ć ć ć Ć Ż Ć ć Ż ć ć Ż ć ć ć Ń Ż ć ć Ł Ł ć ć Ł ć ć Ą ć Ł ć ć Ł Ł ć Ż ć ć ć ź ź Ń ć Ń ź Ó Ó ć Ć ć Ó Ń Ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć Ź ć ć ć ź Ż Ć ź Ł ź ź Ą Ż Ł ć Ą Ż ć Ń ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź Ć ź ć ć Ż Ć Ć ć ć Ć ć ź ć

Bardziej szczegółowo

ź Ę

ź Ę ź Ę Ę ń Ń Ń Ą Ę ń ń Ę ć Ó ź ń ń ć Ę Ę ń ć ń ć Ę ń ń Ę Ą Ł ć ń Ę Ą ń Ę ń ń Ę ń Ę Ę Ę Ź Ę ń ć ć Ę ć Ź Ź Ź Ź Ń ć ć Ń Ę ć ć ć ć ć Ź ć ć ć ć Ę ń ć ń Ę Ę Ź ń Ó Ł Ź ć ć Ę ź ź Ń ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą ć ć Ę ć ń

Bardziej szczegółowo

Ź ź Ź

Ź ź Ź ć Ą Ź ź Ź Ę Ń Ż Ź ć ć ć Ź ć Ż ć ć Ł Ż Ź Ź ć ć ć Ż Ą Ź ć ć Ż Ź ć Ń Ż Ń Ć Ż Ż Ń ć ć Ż ć Ź Ż Ź Ż Ż Ż Ż ć ć ć ć Ż Ż ć ć Ż ć Ź Ę ć Ń ć Ź Ń Ź Ł ć Ż Ż Ż Ź Ż ć Ę Ę Ę Ł Ę Ę Ę Ż Ę ć Ź Ź ć Ź Ń Ź Ż ć ź Ż Ń Ł Ł Ą ć

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

ź ź ŁĄ ź Ę Ę Ę Ę ź ź Ę Ę Ł ź

ź ź ŁĄ ź Ę Ę Ę Ę ź ź Ę Ę Ł ź Ł Ę Ę Ć ź ź ŁĄ ź Ę Ę Ę Ę ź ź Ę Ę Ł ź ź ź ź ź Ę Ę Ł Ń Ł ź Ź ź ź ź Ą ź ź Ę Ę Ł Ę ź Ę Ę Ł Ę ź Ę Ą ź ź ź Ć ź ź Ę ź Ę ź Ę Ą Ę Ę Ę Ą ź Ą Ę Ę Ł ź Ć ź ź Ć ź Ę Ę Ł ź Ć ź Ą Ł Ć Ć Ę Ę Ę Ć Ł Ń ź ź Ę Ę Ł Ż ź Ć Ć Ż

Bardziej szczegółowo

ź ć

ź ć Ę Ą Ą Ł Ł Ą ź ć ć Ę Ź Ź Ź Ą Ę Ń Ł Ą Ć ŁĄ ŁĄ Ł Ę Ę Ć ć Ź Ź Ć Ć ć ć ć Ź ć ć ć Ź Ź Ć Ć Ź Ć Ą ć ć Ź ć Ć Ź Ć Ź Ź ć Ć Ć Ź Ł Ć Ź ć Ć Ć ć Ź ć Ę ć Ć Ć Ć Ć Ź Ć Ć Ź ć Ć Ć ć Ć Ł ć Ć Ć ć Ć Ć Ź ć ć Ć ć ć Ć Ą Ń ź Ć Ć

Bardziej szczegółowo

Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó

Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ł ÓŁ Ł Ż Ę Ł Ł Ł Ł ó ż ó ó ó ó ó Ń ó ó ó ó ó ó Ł Ę Ł ó ó Ł ó Ę Ł Ż Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ń Ć Ż ó Ż Ę Ś ó ó Ą Ę ż ż ż Ń Ń ż ć Ść ó ŚĆ ó Ę ć ż Ź ŚĆ ź Ę Ś ć ó ó Ś ż ź Ó

Bardziej szczegółowo

Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć

Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć Ł Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć Ś ć ż ć Ś ć ż ż ć Ść ć ć ć ć Ś Ś ż Ę Ś Ń ć ć Ś ć ć Ż ż ź ź ć ć ź Ż Ą Ś ź ż ż Ż Ż ż Ż ż Ż Ż ć ż Ż Ż ż ć ć Ż ć ć Ż Ą ć ć ż ź Ł Ł Ś Ą Ń Ż Ż Ż ć ć ż Ż ć Ż Ę ć Ż Ż ć

Bardziej szczegółowo

ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą

ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą ÓŚ ż Ć ą ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą ą Ę ŁĄ ż ą ą ą Ś ą Ś ą ą ą ż ć Ź ą ć Ó Ą Ę ą ś ą Ę ż ą ś Ź ą Ś ą Ą ŁĄ ś Ź Ś Ł Ź Ż ą Ć ś ś ć ś ą Ź ą ą ć Ź ś ą ą ą Ż Ó ś ś ś ś Ą Ś Ś ą Ź ą Ź ż ś ż Ę ć ś ą Ó ż ż Ą Ź Ż

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó

Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó Ź Ż Ż Ć ć Ź Ź Ż Ó Ó Ź ć ć Ż Ź Ó Ą Ó ć ć Ż ć Ó ć ć Ź ć ć ć Ż Ś Ć Ę Ć ć Ę Ó ć Ż Ż Ę Ż Ę Ź ć Ó Ó Ś ć Ł Ś Ó ć Ż Ś Ó Ó Ś Ż ć ć Ó Ó ć Ś Ó Ś Ć ć Ó Ó Ó Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą ź

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ź Ś Ś

Ś Ó Ź Ś Ś Ą Ł Ś ĄŻ Ó Ó Ę Ś Ó Ź Ś Ś Ś ć Ó Ć ć Ó Ą ć ć ć ć ć ć Ż Ą Ó Ź ć Ó ć ć ź ć ć Ą Ż ć ć Ó ć Ó ć Ń ć Ż Ż Ż ć Ę ć ć ć ć Ż Ż Ó Ć Ś Ż ŻĄ Ź Ź Ż Ż Ź Ź ć Ź Ś Ć ć Ś Ż ć ć Ó ć Ó ć Ć Ć ć Ó ć ć Ó ć Ć Ź Ó Ó ć ć ć Ó Ź Ś Ź

Bardziej szczegółowo

ń Ą ę ę Ż ę Ó Ó ż żę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ź ż ż Ż ż ż

ń Ą ę ę Ż ę Ó Ó ż żę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ź ż ż Ż ż ż Ą ń Ą ę ę Ż ę Ó Ó ż żę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ź ż ż Ż ż ż Ł ę ę Ż ę Ż ę ę ę ż Ż ę ń ę ę ę ę Ą ń ę ę Ź ę ę ż ż ę ę Ż ę Ż ę Ź ę ę Ą ę Ń ę ę ż ż ę Ą ę ź Ż ę ę ę Ó ć ń ę ę Ł ę ć ę ż ę Ń ę Ż ż ę ę Ż ę ę Ż ę ę

Bardziej szczegółowo

Ł ś ś ń ń ś

Ł ś ś ń ń ś Ę ń Ł ś ś ń ń ś ść ę ę ś ż ś ś ś ę ę ś ę ś ę ć ź ż ś ęś ż ę ś ś ś ć ź ę ę ś ś ść ć ę ę ś ś ę ę ę ę ś Ł Ł Ł Ł Ł ś ć ę ę ę ę ń Ą Ą ż ę ę Ł Ś ę Ł Ł ę ę ę ś Ą ę ę ę Ł Ł ń ń ś Ą Ń ś Ł Ó Ł ść ń ń ą ę ść ń

Bardziej szczegółowo

ć ć Ę ż Ą ż ż Ź ć Ę Ą ż Ą ć ż ć ć ż ż ć Ę ż ż ć ż ć

ć ć Ę ż Ą ż ż Ź ć Ę Ą ż Ą ć ż ć ć ż ż ć Ę ż ż ć ż ć ć ć Ł ć ć ć Ę ż Ą ż ż Ź ć Ę Ą ż Ą ć ż ć ć ż ż ć Ę ż ż ć ż ć ż ćż Ń ż ż ż ż ż ż ż ż Ź ż ż ż ć ć ż Ę Ń ć ż Ą ż Ś ż ż ć ć Ź ć ć ż ż Ź ż ć Ę Ń Ź ż ć ć ż Ń Ł ć ć ć Ż ż ć ć ż Ź ż Ę Ą ż ż ćż ż ż ć ż ż ż ć ć ż

Bardziej szczegółowo

Ś ń Ó Ł Ą Ę Ą Ń Ó Ś Ż Ę ń ń Ń Ł Ą ń

Ś ń Ó Ł Ą Ę Ą Ń Ó Ś Ż Ę ń ń Ń Ł Ą ń Ł Ł Ń Ń Ś ń Ó Ł Ą Ę Ą Ń Ó Ś Ż Ę ń ń Ń Ł Ą ń Ą Ł ń Ś Ś ć ń ć ć ń ć ć ć ŚĆ Ż ć ć ń ń ć ń Ż Ć ń ć ć ć ń ć ć ć ć ć ń ć ć Ż ć ń ć ć Ę ć ć ć ń ć ń Ą ć Ą Ó ć ć Ą ć ć ć ń Ł ć ć ń ć ć Ś Ć Ć Ć Ć Ć Ć ć Ć Ć Ć Ż ć

Bardziej szczegółowo

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a M G 4 1 0 v. 2 0 1 6 G R I L L K O C I O Ł E K P O D W Ó J N I E E M A L I O W A N Y Z P O P I E L N I K I E M 6 r e d n i c a 4 6 c m M G 4 1 0 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E

Bardziej szczegółowo

ó ń ó

ó ń ó Ł ź ó ń ó ó ń ó ó ń ż ó ó Ł ń ó ó ń Ą ó ń ó ó ź Ł ó ó ó Ż ż Ł ó Ż ó ó ż Ś ż ó Ś ż Ż Ą Ź Ę Ó ó ó ó ń Ć ó ó ż ż Ż ó ó ń ó ż ż ó Ł ó Ż ó ż ŚÓ ż Ś ń ń Ś ż Ż ó ó Ę ó Ł ó ó ó Ą ż Ż Ó ó Ł ó Ę Ż ó ó ń ó Ż Ż ń

Bardziej szczegółowo

Ę Ź ś ś ść ś ść ś ś ś ś Ż ż Ś ś Ę Ś ś śś Ł

Ę Ź ś ś ść ś ść ś ś ś ś Ż ż Ś ś Ę Ś ś śś Ł ś Ą ś Ż Ż Ł ź Ś Ż ż Ż ż ż Ó Ż Ę ś Ę Ę Ę ś ś Ł Ą Ę Ź ś ś ść ś ść ś ś ś ś Ż ż Ś ś Ę Ś ś śś Ł ż Ą ś ś ś ś ś ś ć ść Ę ś ś Ą Ę Ą ż Ę ś śś Ę ś ś ś ś ż Ę ć ś ć ż ć Óź Ę Ę Ę Ą ś ś ś Ś ś Ż Ż Ż żć ś ś ź Ę Ę ś ś

Bardziej szczegółowo

ń ń ś ń ę ę Ś ę Ż ę ę ś ń ę ż ń ęś ę ż ń ń Ą Ę ś ś ś ż Ż ś Ś ś ę ś Ś

ń ń ś ń ę ę Ś ę Ż ę ę ś ń ę ż ń ęś ę ż ń ń Ą Ę ś ś ś ż Ż ś Ś ś ę ś Ś ę ę Ą Ą ń Ó ś ś ś ń ń Ż ń Ą Ż śó ŚĆ ś ę ę ś ś ś Ż ś ść ń Ż Ś ń ń ś ń ę ę Ś ę Ż ę ę ś ń ę ż ń ęś ę ż ń ń Ą Ę ś ś ś ż Ż ś Ś ś ę ś Ś ę ę ś ń Ż Ż Ż ę ś ć Ą Ż Ż ś Ś Ą Ż ś Ś Ą Ż ś ś ś Ę Ą ę ń ś ę ż Ż ć Ś ń ę

Bardziej szczegółowo

ć ź Ą Ł ć

ć ź Ą Ł ć Ł Ł Ł Ł ć ź Ą Ł ć Ę ć Ń ź Ń Ń ź Ń Ś Ń ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć Ł ć ć ć ć Ę ć ć Ę Ń Ą ć Ą ć Ę ć ć ć Ę Ę ć Ń ć Ą ć ć ć ć Ę ć Ę ć Ę ź ć ć Ę ć Ę Ę ć ć ć ć ć ć ć Ę Ś ć ć ć ć ć ć Ę ć Ą ć Ę ć Ę Ę

Bardziej szczegółowo

Ł ó ó Ż ż ó Ń Ń Ł ó ż Ę ż

Ł ó ó Ż ż ó Ń Ń Ł ó ż Ę ż Ł Ł Ń Ń Ł ó ó Ż ż ó Ń Ń Ł ó ż Ę ż Ł Ś Ł Ś Ś ó ż ć ó ó óż ó ć ó ć ż ć ż Ć ż ż ć ó ó ó ó Ś ó ż ż ŚĆ ż ż ż Ś ż ó ó ó ó Ą Ć ż ó ó ż ó Ę ż ó ó ó Ś ć ż ż ć ó Ę ć Ś ó ż ć ż ć ż ć ż Ę ó ż ż ź ó Ę Ę ó ó ż ó ó ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ł ć

Ł Ł ć Ą Ł Ł Ł Ś Ł Ś Ć Ł Ł ć ź ć ż ć ź ź Ą Ś ż ć Ż ż Ą Ż Ś ćż Ą ż Ż ć Ś ć ć ć Ł Ą ź ź Ł Ż Ź ć ć ć Ż Ś ż ż ć Ł ć ź ż ż ż ć Ą ź ż ć ż ż ż ź ż Ą Ż Ż ż Ż Ą ż ć ź ż ź ć Ż Ł ż Ś ć Ż ć ć ż ć Ć ć ć ć ć ż ć Ż Ł Ł Ż Ź

Bardziej szczegółowo

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ł Ą Ę ż ż ż ż Ó ż Ż Ż Ę Ż Ą Ż Ż ż Ś Ż Ś ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ę Ó Ł Ś ż ż Ę Ę ż Ó ż Ś Ę ń ń ń ż ń ń Ę Ę ń ż Ą ń Ś Ś Ę ń Ż Ę Ę ż ń ń ń ń ż Ę ń ń ń ń Ł Ę ń ń ń ń ż Ę ż ż ż Ź ż Ż ż Ż ż ż Ę ń Ę ż

Bardziej szczegółowo

ń Ę ń ć ć ń Ę ź Ł ć

ń Ę ń ć ć ń Ę ź Ł ć Ę ć ć ń Ł ń ń ń ć ć Ę Ę Ę ń Ę ń ć ć ń Ę ź Ł ć źć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć Ż ń ń Ę Ż Ż ć Ę Ż ń ń Ę Ż ć Ł ź ć ŁŹ ć ć Ł ń ń Ł ń Ś Ż ć ć ć Ż ć ć Ż ć ź Ż ć ć ź ć Ś Ż ć ć ń ć ń ć ź ń ć ć ź ć Ś ń ć ń ń ć ć ć ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę ć ę ę Ł Ą Ś Ś ę Ś ę ę ć ć ę ę ę ę ć Ś ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę Ą ę Ą ę ć ę ć Ą ć ę ć ć ę Ę ę Ś Ą Ł Ó ę ć ę ę ę ę Ą ć ęć ę ć ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę Ą ę ę ę ę Ń ę Ó

Bardziej szczegółowo

ż ć ż ń Ń Ż ń ń ć ż ż ć Ż

ż ć ż ń Ń Ż ń ń ć ż ż ć Ż Ś Ą Ą Ł Ś Ł ż ć ż ń Ń Ż ń ń ć ż ż ć Ż ń Ż Ł ż ń ń ń Ę Ł Ż Ł Ł ż ż ć ń Ę ń ż Ć ń ŁĄ Ą ń ń Ć ć Ż ż Ń Ż Ż Ł ć Ę ń Ł ż Ś ć Ż ńę ń ż ń Ł Ż Ą ń ż Ź ż ć ż ń ć Ś Ż ń Ą ż Ą ć ć ńż Ś ń Ś Ż Ś ń ń Ł Ż Ł ż ń Ż Ś Ś

Bardziej szczegółowo

Ó ć ź ź ę ń ę ź ń ę ć ź ć ę ę ć ń ć

Ó ć ź ź ę ń ę ź ń ę ć ź ć ę ę ć ń ć Ą ę Ą Ó ÓŁ Ę ę ęć ń ę Ą ń Ł ć Ó ć ź ź ę ń ę ź ń ę ć ź ć ę ę ć ń ć ę Ę ń ęć ń ęć ęć ęć ć ć ć ć ć Ę ę ę ć ć ę ń ęć ń ęć ęć ęć ń ć ć ę ń ę ń ę ę ź ć ć ź ę ź ć ę ę ć ę ć ę ń ę ń ź ź ć ę ę ć ć ć ę ć ę ę ę ń

Bardziej szczegółowo

Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć

Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć ż Ś Ą ć ą ą ą ż ż ą ą ć ą ż Ę ą ć ż ć Ó ą ą ń ą ż ń ą Ń ą ą ą Ą ą ż ż Ą ż ą ź ą ą ż ż Ę ź ą ż ą ą ą ż Ź ą ń Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć ć ą ż ą ą ą ą ć ć ć ą ą

Bardziej szczegółowo

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć ń Ż Ę Ń ń ń ć Ę ź ń ń ń ć Ż Ś Ż Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć Ż ć ń ń ń ć Ż ń ć ń ń Ó Ń ź ń ń Ś Ś Ż ć ć ć ć Ż ć ć ń ć ń Ż ć Ó Ż Ż Ż ć Ą ć Ó Ł Ą Ą Ó Ń ń ń ć ć ć ć ń ń ć Ń Ś ć Ś Ż ć ń Ż

Bardziej szczegółowo

Ó ń ń ń ń ń ź Ł ć ć ź ć ź ć ć ź ź ć Ó ń ć ń ć Ą ź ć ć ź ń ń ń Ę Ś Ł ć ń ń ń Ó Ó Ó Ó Ą Ó ź ć Ó ź ń ć ź ź Ę Ś ć Ę Ż Ś ź Ć ć ź ć ć ń ź ć Ł Ł Ó Ś ć ć ź ć Ś ń Ł Ó Ś ć Ś Ś ć Ó Ś ź ń ź ź ń Ę Ę ń Ó ń ń ź ź ń

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

Ś ś Ę Ę Ó Ę Ą Ę ż Ż Ż

Ś ś Ę Ę Ó Ę Ą Ę ż Ż Ż Ń Ż ć Ż ć Ż Ż ś Ż Ą Ł Ł Ś ś Ę Ę Ó Ę Ą Ę ż Ż Ż Ą Ł ć Ń ż Ś ś ż Ś Ś Ś Ś ż ś ć ż ż ć ć Ł Ó ś Ę ś ś ż ś ś ś ż Ę ś ś ś ś ś ż ć ż ś ż ś ż ś ć ś ć Ł Ż ś ś Ń Ż ś Ż Ł Ń ś ć ć ż ś ś ż ś Ą ż ż ż ż Ą Ż ć ż ś ć Ę ć

Bardziej szczegółowo

ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść

ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść Ż Ż ć Ę Ę Ę ż ć ż Ś Ż Ż Ś Ż Ó ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść Ś Ś Ż ż Ż Ż Ł Ż ć ż Ś Ś Ż Ż Ś Ś Ż Ż ż Ż Ż Ść Ż Ż ż Ż Ż Ś Ą ć Ż ż Ł Ą ż Ś ż ż Ę Ż Ż Ś Ż Ę ć ż ż Ę ć ż ż Ż Ś Ż

Bardziej szczegółowo

ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż

ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż Ł ż ż Ż ć Ź ź ż ń ń Ż ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż ń ń ż ć ć ń Ó ż Ł Ł ż ż Ł ć Ó ć ć ż ż ć ć ć ż ć ć Ó ż Ź Ż ć ź ż Ó ć ć ń Ł ń ń ń ć Ś ż Ź Ź Ł ż ż ć ź Ź ć ć Ż Ó ń ć ć ń Ż ż ż Ą Ż ż Ź Ż ć ż Ó Ź ź Ą Ż Ł ż

Bardziej szczegółowo

Ń Ń Ń

Ń Ń Ń ź Ń ń ń ń ź ń Ń ń Ń Ń Ń ć ć ń ź ć ń ć ć ć ń Ń źń ń ń ć ń ć ć Ł Ą Ń ź ń ń ń ć ć ń ć Ą ć ć Ń ć ć Ń ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć Ń ć ć ć ć ć ń Ń Ń ć ć ć Ń Ń Ń ń Ń ź ź Ń Ń Ń Ę ń ć ń ń Ę Ń ć ć ń ń ź Ń ź ć ć Ę

Bardziej szczegółowo

ó Ć Ó Ż Ó ó Ó Ę Ź Ź Ź Ź ó

ó Ć Ó Ż Ó ó Ó Ę Ź Ź Ź Ź ó ż Ż Ż ó Ć Ó Ż Ó ó Ó Ę Ź Ź Ź Ź ó Ż ć ó Ó ó ó ó ń ń ó ń Ż Ż ó ó ó ć ó ń Ą Ż ó Ź Ł Ż ć Ó Ó ó Ż Ż ó ć ń ń Ź Ź ó Ź Ź Ż ó Ó Ź Ż Ź ó Ż ó ó ó ó Ó Ź ć ó Ż Ż Ż ó ó Ź ó Ż ó ź Ż ć ć ó ń ó Ź Ć Ą Ż ć ć ó Ż Ż ó ż ć Ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę

Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę Ł Ł Ł Ń Ń Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę Ł ć ć ć ź ć ć ź ć ć ć ć Ś Ś Ł ć ć ć Ę Ą ć ć Ź ć ć Ó ć ć ź Ł Ń ć Ś ć ć ć ć ć ć ć Ń Ę ć ć ć Ś Ś ć Ę ź Ń Ę ć Ń ć ź ć Ń ć ć ć ć ć ć ć Ę ź ć ć ć ć ć ć ć ŚĆ ć ź ć ć Ł ć ź Ą ć ć Ą

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ó

Ą Ś Ó Ó ź ź Ó Ą ć Ą Ś Ó Ś Ę Ś Ł Ź ć Ś ć Ź Ę Ś Ą Ó Ó ź ć ć Ź Ź Ę ć ź ź Ń Ł Ź Ź ź Ń Ź ć Ś Ę Ą Ś Ź Ń Ń ć Ó Ś Ś ź Ź Ź Ą Ń Ą ź Ń Ł Ń Ń Ń ź Ń ć ć ć ź ć Ś Ń ć ć Ę ć Ę ć Ę Ź Ś Ó Ź Ę Ś Ę Ź Ó Ź Ę Ń ć ź Ź Ó Ę ć Ś Ź Ń ć

Bardziej szczegółowo

ŁĄ

ŁĄ Ś ĄŻ ŁĄ Ź Ą ÓŹ Ś Ś Ą Ą Ś Ó ŚÓ Ó Ą Ó Ż Ź Ś Ż Ó Ó Ó Ż Ó Ą Ż Ó Ż Ż Ż Ż Ś Ą Ż Ć Ą Ć Ą Ż Ł Ś Ś Ź Ó Ś Ó Ó Ó Ś Ż Ź Ż Ż Ę Ą Ó Ś ź Ó Ę Ą Ź Ą Ż Ó Ś Ć Ę Ś Ą Ś Ś Ś Ą Ó Ę Ó Ę Ą Ż Ż Ó Ż ź Ą Ó Ś Ź Ż Ó Ż Ż Ź Ó Ó Ś Ś Ó

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Ś ź Ś Ś

Ś ź Ś Ś Ś ź Ś Ś Ę Ż Ę ź Ł Ą ź ź Ę ź Ą Ą Ę Ó Ś Ś Ś Ę Ś ź Ś Ś ź ź ź ź Ę Ą Ż Ą ź ź ź Ę ź Ę Ś ź ź ŚĆ Ś Ś ź ź Ą Ą Ą Ą ź ź ź Ż Ś Ą Ś Ą Ś Ń Ś Ą Ż Ś Ń Ś Ą Ą Ę Ś Ą ź ź ź Ą ź ź ź Ą Ż Ą Ą Ę ź Ę Ź ź ź Ą Ś Ą ź ź Ę ź Ą ź Ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ę Ż ź

Ł Ł Ę Ż ź Ł Ł Ł Ę Ż ź Ż Ę Ź ć Ź ć ć ć ć ć Ż ć ź Ę Ź Ź Ę Ź Ą Ź Ą Ą Ż Ż Ę Ń Ź Ź ć Ę ć Ę Ę Ę Ę Ę Ą Ę ź ć Ą Ą Ę Ź Ł Ę Ż Ż Ą Ź Ą Ź Ź Ę Ń Ź Ś Ż Ą Ź ź ć ć Ą Ą Ł Ś Ź Ę Ę Ź Ę Ę Ą Ł Ę Ą Ę Ż Ą Ł Ł Ę Ę Ę Ę ź ź ć Ź ź Ś ć Ó

Bardziej szczegółowo

ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż

ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż Ń ć Ś ż ź ź ź ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż Ę Ę ć ć ż Ł ż ź ż ż ż ć ż ż Ś ć ż ż ż Ś Ę ż Ó ć Ą ż ż ż ż ż ć ż ć ż ć Ą Ą ć Ę Ś Ś Ł ć ż ż ż Ł Ś Ś Ł ż Ę Ę ż ć Ę Ę ż ż ż Ł Ś ż ć ż ż ż ż Ś ż ż ć Ę ż ż ż

Bardziej szczegółowo