Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 2 7k 0 5k S P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l s k a - G d y n i a U s ł u g i wz a k r e s i e p r o m o c j i k S O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u U s ł u g i N i n i e j s z e o g ł o s z e n i e z o s t a ł o p r z e k a z a n e d o p u b l i k a c j i w S u p l e m e n c i e d o D z i e n n i k a U r z d o w e g o U n i i E u r o p e j s k i e j w d n2 i2 u r o k u i z a m i e s z c z o n o w d n i2 u r o k u p o d n u m e r e m k S D y r e k t y w a k 1 8k W E S e k c j a I I n s t y t u c j a z a m a w i a j» c a I 1 N) a z w a, a d r e s y i p u n k t y k o n t a k t o w e G d y s k i e C e n t r u m S p o r t u u l O l i m p i j s k a 5k 9 O s o b a d o k o n t a k t ó w M a c i e j Z a b o r s k i, J o a n n a S z a b ł o w s k a G d y n i a P O L S K A T e l q E - m a i l s e k r e t a rai g d y n i a s p o r t p l F a k s q A d r e s y i n t e r n e t o w e O g ó l n y a d r e s i n s t y t u c j i z a m a w i a j» wc we w j g d y n i a s p o r t p l W i c e j i n f o r m a c j i m o n a u z y s k a p o d a d r e s epm o w y s z y ( - e ) p u n k t -( y ) k o n t a k t o w y -( e ) S p e c y f i k a c j e i d o k u m e n t y d o d a t k o w e ( w t y m d o k u m e n t y d o t y c z» c e d i a l o g u k o n k u r e n c y j n e g o o r a z d y n a m i c z n e g o s y s t e m u z a k u p ó w ) m o n a u z y s k a p o d a d r e s e mp o w y s z y ( - e ) p u n k t -( y ) k o n t a k t o w y (- e ) O f e r t y l u b w n i o s k i o d o p u s z c z e n i e d o u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u n a l e e s y łpa r z n a a d r e s P o w y s z y ( - e ) p u n k t -( y ) k o n t a k t o w y -( e ) I 2 R) o d z a j i n s t y t u c j i z a m a w i a j» c e j I n n a J e d n o s t k a b u d e t o w a g m i n y m i a s t a G d y n i a I 3 G) ł ó w n y p r z e d m i o t l u b p r z e d m i o t y d z i a ł a l n o c i R e k r e a c j a, k u l t u r a i r e l i g i a I 4 U) d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a w i m i e n i u i n n yicnh s t y t u c j i z a m a w i a j» c y c h I n s t y t u c j a z a m a w i a j» c a d o k o n u j e z a k u p u w i m i e n i u i n n y c h i n s t y t u c j i z a m a w i a j» c y c h n i e S e k c j a I I P r z e d m i o t z a m ó w i e n i a I I 1 O ) p i s I I 1 N1 a) z w a n a d a n a z a m ó w i e n i u p r z e z i n s t y t u c j z a m a w i a j» c» P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p pó ił ł k i n o n e j I I 1 R2 o) d z a j z a m ó w i e n i a o r a z l o k a l i z a c j a r o b ó t b u d o w l a n y c h, m i e j s c e r e a l i z a c j i d o s t a w y l u b w i a d c z e n i a u s ł u g U s ł u g i K a t e g o r i a u s ł u g n r 1 3 U s ł u g i r e k l a m o w e G ł ó w n e m i e j s c e l u b l o k a l i z a c j a r o b ó t b u d o w l a n y c h, m i e j s c e r e a l i z a c j i d o s tiaawdy c zleunb i a w u s ł u g P o l s k a K o d N U T S P L I I 1 I3 n) f o r m a c j e n a t e m a t z a m ó w i e n i a p u b l i c z n e g o, u m o w y r a m o w e j l u b d y n a m i c z n e g o s y s t e m u z a k u p ó w ( D S Z ) O g ł o s z e n i e d o t y c z y z a m ó w i e n i a p u b l i c z n e g o I I 1 I4 n) f o r m a c j e n a t e m a t u m o w y r a m o w e j I I 1 K5 r) ó t k i o p i s z a m ó w i e n ila u b z a k u p u 1 P r z e d m i o t z a m ó w i e n i a z g o d n i e z C P V s k l a s y f i k o w a n y j e s t j a k o u s ł u g i w z a k r e s i e p r o m o c j i

2 2 P r z e d m i o t e m z a m ó w i e n i a j e s t u s ł u g a p r o m o c j i G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p ó ł p i ł k i n o n e j m c z y z n z p o d z i a ł e m n a 2 c z c i 3 P i e r w s za c z z a m ó w i e n i a o b e j m u j e p r o m o c j G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p ó ł p i ł k i n o n e j m c z y z n p o d c z a s r o z g r y w e k o m i s t r z o s t w o E k s t r a k l a s y l u b I L i g i p i ł k i n o n e j m c z y z n 4 D r u g a c z z a m ó w i e n i a o b e j m u j e p r o m o c j G m i n y M i a s t a G d y n i p r z e z z e s p ó ł p i łekj i n o n m c z y z n p o d c z a s r o z g r y w e k o m i s t r z o s t w o I I l u b I I I L i g i p i ł k i n o n e j m c z y z n 5 O p i s p i e r w s z e j c z c i p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a 1 ) p r z e d m i o t e m z a m ó w i e n i a j e s t u s ł u g a p r o m o c j i G m i n y M i a s t a G d y n i a r e a l i z o w a n a w o k r e s i e o d d n i a z a w a r c i a u m o w y d o d n i a 3 0 s t lo ip a d a r o k u p o p r z e z z e s p ó ł p i ł k i n o n e j m c z y z n b i o r» c y u d z i a ł w r o z g r y w k a c h o m i s t r z o s t w o E k s t r a k l a s y l u b I L i g i, k t ó r y p o d c z a s w s z y s t k i c h m e c z y p i ł k a r s k i c h r o z g r y w a n y c h w r o l i g o s p o d a r z a b d z i e w y s t p o w a ł w G d y n i, 2 ) p r o m o c j G m i n y M i a s t a G d y n i a r zpe z W y k o n a w c p o d c z a s m e c z ó w l i g o w y c h, z a w o d ó w, w i d o w i s k s p o r t o w y c h i i m p r e z s p o r t o w o r e k r e a c y j n y c h o c h a r a k t e r z e l o k a l n y m i k r a j o w y m, 3 ) p o s i a d a n i e l u b u m i e s z c z e n i e p r z e z W y k o n a w c n a z w y f G d y n i as w o f i c j a l n e j n a z w i e Z e s p o ł u, z g ł o s z o n e j w ł a c i w e m u p o d m io t o w i o r g a n i z u j» c e m u r o z g r y w k i o m i s t r z o s t w o E k s t r a k l a s y l u b I L i g i p i ł k i n o n e j m c z y z n, k t ó r» o f i c j a l n i e b d z i e s i p o s ł u g i w a ł Z e s p ó ł, 4 ) k r e o w a n i e p o z y t y w n e g o w i z e r u n k u G m i n y M i a s t a G d y n i a w r a m a c h d z i a ł a p r o m o c y j n y c h p r z y g o t o w a n y c h i w y k o n y w a n y c h p r ze z W y k o n a w c o r a z n a j e g o k o s z t, 5 ) p r o m o w a n i e G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z W y k o n a w c p o p r z e z u m i e s z c z e n i e o r a z e k s p o n o w a n i e l o g o t y p ó w m i a s t a G d y n i n a m a t e r i a ł a c h i n f o r m a c y j n o p r o m o c y j n y c h o r a z p o l i g r a f i c z n y c h p r z y g o t o w a n y c h i w y k o n a n y c h p r z e z W y k o n a w c z o rn a j e g o k o s z t, 6 ) u y c z e n i e G m i n i e M i a s t a G d y n i a p r z e z W y k o n a w c w i z e r u n k u z a w o d n i k ó w z e s p o ł u o r a z c a ł e j d r u y n y d l a c e l ó w p r o m o c y j n y c h G m i n y M i a s t a G d y n i a 7 ) z a k r e s r e a l i z a c j i p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a w s z c z e g ó l n o c i o b e j m u j e 7 1 p r o m o w a n i e G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z W y k o n a w c p o p r z e z u m i e s z c z e n i e o r a z e k s p o n o w a n i e w s k a z a n y c h p r z e z G m i n M i a s t o G d y n i a l o g o t y p ó w ( z w a n y c h d a l e j f L o g os ) n a m a t e r i a ł a c h i n f o r m a c y j n o p r o m o c y j n y c h i p o l i g r a f i c z n y c h, d o t y c z» c y c h i d e n t y f i k a c j i j, w i z u a l n e o t r e c i a c h u z g o d n i o n y c h z G m i n» M i a s t a G d y n i a i p r z e z n i» z a a k c e p t o w a n y c h a p r z y g o t o w a n y c h i w y k o n a n y c h p r z e z W y k o n a w c z e r o d k ó w w ł a s n y c h w t y m m i d z y i n n y m i a ) u m i e s z c z e n i u L o g o l u b n a z w y f G d y n i as w w y b r a n y c h m a t e r i a ł a c h r e k l a m o w y c h i p u b l i k a c j a c h w y d a w a n y c h p r z y u y c i u m e t o d p o l i g r a f i c z n y c h p r z e z k l u b p r z y o r g a n i z a c j i r o z g r y w e k n p m a t e r i a ł y p r a s o w e, p l a k a t y, k a l e n d a r z e p l a n s z o w e z w i z e r u n k i e m Z e s p o ł u, b i l e t y, a k r e d y t a c j e i i n n e, b ) u m i e s z c z e n i u L o g o n a o f i c j a l n e j s t r o n i e i n t e r n e t o w e j Z e s pz o łz u lwir nak i e m d o s t r o n y w w w g d y n i a s p o r t p l w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y, c ) u m i e s z c z e n i u L o g o w g r a f i c e, k t ó r a z o s t a n i e u m i e s z c z o n a n a 2 a u t o b u s a c h k o m u n i k a c j i m i e j s k i e j w G d y n i, d ) u m i e s z c z e n i u p o d c z a s p o t k a s p o r t o w y c h z u d z i a ł e m Z e s p o ł u w c h a r a k t e r z e g o s p o d a r z a, w z d ł u d ł u g i e g o b o k u b o i s k a s t a d i o n u, k t ó r y m u s i s i m i e c i w G d y n i ( z w a n y m d a l e j f S t a d i o n e ms ) w p r z y p a d k u w y k o r z y s t a n i a e l e k t r o n i c z n y c h b a n d L E- D s p o t ó w r e k l a m o w y c h z L o g o d o r c z o n y c h p r z ez Z a m a w i a j» c e g o ( c z a s r e k l a m o w y 7 0 p ), w p r z y p a d k u n i e w y k o r z y s t a n i a e l e k t r o n i c z n y c h b a n d - L LE D o g o n a 4 b a n d a c h s t a t y c z n y c h o w y m i a r a c h 1 m x 5 m ( w y s x s z e r ), e ) u m i e s z c z e n i u L o g o n a b a n e r z e o w y m i a r a c h 1, 6 m x m ( w y s x s z e r ), e k s p o n o w a n y m w z d ł u d ł u g i e g o b o k u b o i s k a n a S t a d i o n i e p o d c z a s w s z y s t k i c h s p o t k a s p o r t o w y c h z u d z i a ł e m Z e s p o ł u w c h a r a k t e r z e g o s p o d a r z a, f ) u m i e s z c z e n i u L o g o n a 2 b a n e r a c h o w y m i a r a c h 1, 6 m x 8 0 m ( w y s x s z e r ), e k s p o n o w a n y c h w z d ł u k r ó t k i c h b o k ó w b o i s k a n a S t a d i o n i e paos d c zw s z y s t k i c h s p o t k a s p o r t o w y c h z u d z i a ł e m Z e s p o ł u w c h a r a k t e r z e g o s p o d a r z a, g ) u m i e s z c z e n i u L o g o n a t a b l i c y w y w i a d ó w e k s p o n o w a n e j w f s t r e f i e m i e s z a n e js o r a z w s a l c e k o n f e r e n c y j n e j S t a d i o n u,

3 h ) u m i e s z c z e n i u 2 f l a g z L o g o o r a z 1 f l a g i M i a s t a G d y n i a dp ir oz ne ed m, S t e k s p o n o w a n y c h p o d c z a s w s z y s t k i c h s p o t k a s p o r t o w y c h z u d z i a ł e m Z e s p o ł u w c h a r a k t e r z e g o s p o d a r z a, i ) u m i e s z c z e n i u L o g o n a f r o n t p a g e o f i c j a l n e j s t r o n y i n t e r n e t o w e j Z e s p o ł u w r a z z l i n k i e m o d p o w i e d n i o d o s t r o n y w w w g d y n i a s p o r t p l, a t a k e u m i e s z c z e n i e L o g o M i a s t a G d y n i a z l i n k i e m d o w y e j w y m i e n i o n e j s t r o n y w z a k ł a d c e f s p o n s o r z y i p a r t n e r z ys w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y, j ) u m i e s z c z e n i u L o g o n a s t r o n i e i n t e r n e t o w e j o f i c j a l n e j t e l e w i z j i k lo uk br oe ws ei j e w o b o w i» z y w a n i a u m o w y, k ) z a m i e s z c z e n i u i n f o r m a c j i p r o m u j» c y c h w y d a r z e n i a o r g a n i z o w a n e p r z e z Z a m a w i a j» c e g o i M i a s t o G d y n i a n a o f i c j a l n e j s t r o n i e i n t e r n e t o w e j Z e s p o ł u o r a z o f i c j a l n y m p r o f i l u n a f a c e b o o k ' u p o u p r z e d n i m p r z e k a z a n i u i c h p r zzeaz m a w i a j» c e g o, l ) u m i e s z c z e n i u L o g o n a t a b l i c y s p o n s o r ó w i p a r t n e r ó w k l u b u, u m i e s z c z o n e j n a S t a d i o n i e, e k s p o n o w a n e j p o d c z a s w s z y s t k i c h s p o t k a s p o r t o w y c h z u d z i a ł e m Z e s p o ł u w c h a r a k t e r z e g o s p o d a r z a, m ) u m o l i w i e n i u e k s p o z y c j i p r z e s t r z e n n y c h m a t e r i a ł ó w a mroewkylc h p o d c z a s w s z y s t k i c h s p o t k a s p o r t o w y c h z u d z i a ł e m Z e s p o ł u w c h a r a k t e r z e g o s p o d a r z a, n ) p r z e k a z y w a n i u Z a m a w i a j» c e m u p o k a d y m m e c z u r o z e g r a n y m p r z e z Z e s p ó ł, f o t o r e l a c j i, s t a n o w i» c e j n i e m n i e j n i 1 0 z d j, n a p ra od mr oe cs j g d y n i a s p o r t p l, o ) u m o l i w i e n i e Z a m a w i a j» c e m u p r o w a d z e n i a a k c j i p r o m o c y j n e j M i a s t a G d y n i a o r a z o r g a n i z o w a n i a s t o i s k a p r o m o c y j n e g o p r z e d m e c z a m i, p o w c z e n i e j s z y m u s t a l e n i u f o r m y z W y k o n a w c», p ) z a g w a r a n t o w a n i e o b e c n o c i w yrba n y c h z a w o d n i k ó w Z e s p o ł u w a k c j a c h p r o m o c y j n y c h Z a m a w i a j» c e g o i M i a s t a G d y n i a, p o u p r z e d n i m u z g o d n i e n i u i c h d y s p o z y c y j n o c i, q ) u m o l i w i e n i u Z a m a w i a j» c e m u i M i a s t u G d y n i a, p o u p r z e d n i m k a d o r a z o w y m u z y s k a n i u z g o d y o d w ł a c i c i e l a p r a w t e l e w i z y j n y c h, n a ng ir a y w m e c z ó w z u d z i a ł e m Z e s p o ł u, n a p o t r z e b y w ł a s n e 7 2 p r o m o w a n i e G m i n y M i a s t a G d y n i p r z e z W y k o n a w c p o p r z e z u m i e s z c z e n i e o r a z e k s p o n o w a n i e l o g o t y p ó w G m i n y M i a s t a G d y n i a n a s t r o j a c h s p o r t o w y c h p r z y g o t o w a n y c h i w y k o n a n y c h p r z e z W y k o n a w c z e r o d k ó w w ł a s n y ch, d o t y c z» c e j i d e n t y f i k a c j i w i z u a l n e j w t y m m i d z y i n n y m i a ) u m i e s z c z e n i u L o g o z p r z o d u n a m e c z o w y c h k o s z u l k a c h k l u b o w y c h Z e s p o ł u, o w y m i a r a c h m i n i m a l n y c h 2 6 c m x 5, 5 c m ( d ł u g o x s z e r o k o ), e k s p o n o w a n y c h p o d c z a s w s z y s t k i c h s p o t k a s p o r t o w y c h z u d z i am ł ez e s p o ł u 7 3 W y k o n a w c a w r a m a c h r e a l i z a c j i u m o w y p r z e k a e G m i n i e M i a s t a G d y n i a a ) b e z p ł a t n e z a p r o s z e n i a w i l o c i 1 0 s z t u k, w t y m 5 z a p r o s z e V I P, n a 3 d n i p r z e d k a d y m s p o t k a n i e m, k t ó r e b d z i e r o z g r y w a n e n a t e r e n i e M i a s t a G d y n i Z a m a w i a j» c y z o b o wsi» i z u j e p r z e d k a d y m s p o t k a n i e m d o d o s t a r c z e n i a d a n y c h o s o b o w y c h ( i m i, n a z w i s k o, P E S E L ) w s z y s t k i c h o s ó b, k t ó r y m z o s t a n» p r z e k a z a n e z a p r o s z e n i a b ) b e z p ł a t n e a k r e d y t a c j e w i l o c i m i n i m u m 5 s z t u k p r z e d r o z p o c z c i e m s e z o n u k O p i s d r u g i e j c z p rcz i e d m i o t u z a m ó w i e n i a 1 ) p r z e d m i o t e m z a m ó w i e n i a j e s t u s ł u g a p r o m o c j i G m i n y M i a s t a G d y n i a r e a l i z o w a n a w o k r e s i e o d d n i a z a w a r c i a u m o w y d o d n i a 3 0 l i s t o p a d a r o k u p o p r z e z z e s p ó ł p i ł k i n o n e j m c z y z n b i o r» c y u d z i a ł w r o z g r y w k a c h o m i s t r z o s t w o I I ll ui b g i, I I Ik t ó r y p o d c z a s w s z y s t k i c h m e c z y p i ł k a r s k i c h r o z g r y w a n y c h w r o l i g o s p o d a r z a b d z i e w y s t p o w a ł w G d y n i, 2 ) p r o m o c j G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z W y k o n a w c p o d c z a s m e c z ó w l i g o w y c h, z a w o d ó w, w i d o w i s k s p o r t o w y c h i i m p r e z s p o r t o w o r e k r e a c y j n y c h o c h a r a k t e r zr e g i o n a l n y m i k r a j o w y m, 3 ) p o s i a d a n i e l u b u m i e s z c z e n i e p r z e z W y k o n a w c n a z w y f G d y n i as w o f i c j a l n e j n a z w i e Z e s p o ł u, z g ł o s z o n e j w ł a c i w e m u p o d m i o t o w i o r g a n i z u j» c e m u r o z g r y w k i I I l u b I I I L i g i p i ł k i n o n e j m c z y z n, k t ó r» o f i c j a l n i e b d z i e s i p o s ł u g ipwóał ł, Z e s 4 ) k r e o w a n i e p o z y t y w n e g o w i z e r u n k u G m i n y M i a s t a G d y n i a w r a m a c h d z i a ł a p r o m o c y j n y c h p r z y g o t o w a n y c h i w y k o n y w a n y c h p r z e z W y k o n a w c o r a z n a j e g o k o s z t,

4 5 ) p r o m o w a n i e G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z W y k o n a w c p o p r z e z u m i e s z c z e n i e o r a z e k s p o n o w a n i e l o g o t y p ó w Gm i n y M i a s t a G d y n i a n a m a t e r i a ł a c h i n f o r m a c y j n po r o m o c y j n y c h o r a z p o l i g r a f i c z n y c h p r z y g o t o w a n y c h i w y k o n a n y c h p r z e z W y k o n a w c o r a z n a j e g o k o s z t, 6 ) u y c z e n i e G m i n i e M i a s t u G d y n i a p r z e z W y k o n a w c w i z e r u n k u z a w o d n i k ó w z e s p o ł u o r a z c a ł e j d r u y n y d l a c e l órw o mpo c y j n y c h G m i n y M i a s t a G d y n i, 7 ) Z a k r e s r e a l i z a c j i p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a w s z c z e g ó l n o c i o b e j m u j e 7 1 p r o m o w a n i e G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z W y k o n a w c p o p r z e z u m i e s z c z e n i e o r a z e k s p o n o w a n i e w s k a z a n y c h p r z e z G m i n M i a s t a G d y n i a l o g o t y p ó w ( z w a n y c h d a l e j g f os L) o n a m a t e r i a ł a c h i n f o r m a c y j n o p r o m o c y j n y c h i p o l i g r a f i c z n y c h, d o t y c z» c y c h i d e n t y f i k a c j i w i z u a l n e j, o t r e c i a c h u z g o d n i o n y c h z G m i n» M i a s t a G d y n i a i p r z e z n i» z a a k c e p t o w a n y c h a p r z y g o t o w a n y c h i w y k o n a n y c h p r z e z W y k o n a w c z e r o d k ó w w ł a s n y c h w t y m m i z y d i n n y m i a ) u m i e s z c z e n i u L o g o l u b n a z w y f G d y n i as w w y b r a n y c h m a t e r i a ł a c h r e k l a m o w y c h i p u b l i k a c j a c h w y d a w a n y c h p r z y u y c i u m e t o d p o l i g r a f i c z n y c h p r z e z k l u b p r z y o r g a n i z a c j i r o z g r y w e k n p m a t e r i a ł y p r a s o w e, p l a k a t y, k a l e n d a r z e p l a n s z o w e z w i z e r u n k i e m zpe os ł u, b i l e t y, a k r e d y t a c j e i i n n e, b ) u m i e s z c z e n i u L o g o n a o f i c j a l n e j s t r o n i e i n t e r n e t o w e j Z e s p o ł u w r a z z l i n k i e m d o s t r o n y w w w g d y n i a s p o r t p l w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y, c ) z a m i e s z c z e n i u L o g o n a m a rt ie a ł a c h r e k l a m o w y c h z w i» z a n y c h z r o z g r y w k a m i Z e s p o ł u, w y s y ł a n y c h d r o g» e l e k t r o n i c z n» ( n e w s l e t t e r ), d ) u m i e s z c z e n i u L o g o n a 3 b a n e r a c h, e k s p o n o w a n y c h n a s t a d i o n i e, k t ó r y m u s i s i m i e c i w G d y n i ( z w a n y m d a l e j f S t a d i o n e ms ), p o d c z a s w s z y s t k i c h s p o t k a s pyo cr h t o wz u d z i a ł e m Z e s p o ł u w c h a r a k t e r z e g o s p o d a r z a, e ) u m i e s z c z e n i u 3 f l a g z L o g o, e k s p o n o w a n y c h n a S t a d i o n i e p o d c z a s w s z y s t k i c h s p o t k a s p o r t o w y c h z u d z i a ł e m Z e s p o ł u w c h a r a k t e r z e g o s p o d a r z a, f ) e k s p o n o w a n i u L o g o n a t e l e b i m i e u s y t u o w a n y m p r z y b o i s k u S t a d, i opn ou d c z a s w s z y s t k i c h s p o t k a s p o r t o w y c h z u d z i a ł e m Z e s p o ł u w c h a r a k t e r z e g o s p o d a r z a, g ) e k s p o n o w a n i u s p o t u r e k l a m o w e g o G m i n y M i a s t a G d y n i a n a t e l e b i m i e u s y t u o w a n y m p r z y b o i s k u S t a d i o n u, p o d c z a s w s z y s t k i c h s p o t k a s p o r t o w y c h z u d z i a ł e m Z e s p o ł u w c h a r a k t e r z e g o s p o d a r z a, h ) p r z e k a z y w a n i u Z a m a w i a j» c e m u p o k a d y m m e c z u r o z e g r a n y m p r z e z Z e s p ó ł, f o t o r e l a c j i, s t a n o w i» c e j n i e m n i e j n i 1 0 z d j, n a p ra od mr oe cs j g d y n i a s p o r t p l, i ) u m o l i w i e n i e Z a m a w i a j» c e m u p r o w a d z e n i a a k c j i p r o m o c y j n e j M i a s t a G d y n i o r a z o r g a n i z o w a n i a s t o i s k a p r o m o c y j n e g o p r z e d m e c z a m i, p o w c z e n i e j s z y m u s t a l e n i u f o r m y z W y k o n a w c», j ) z a g w a r a n t o w a n i e o b e c n o c i w y b r a n y c h z a w o d n i k ó w Z e s p o ł u w a k c j a c h p r o m o c y j n y c h Z a m a w i a j» c e g o i M i a s t a G d y n i p, o u p r z e d n i m u z g o d n i e n i u i c h d y s p o z y c y j n o c i, k ) u m o l i w i e n i u Z a m a w i a j» c e m u i M i a s t u G d y n i a, p o u p r z e d n i m k a d o r a z o w y m u z y s k a n i u z g o d y o d w ł a c i c i e l a p r a w t e l e w i z y j n y c h, n a g r y w a n i a m e c z ó w z u d z i a ł e m Z e s p o ł u, n a p o t r z e b y w ł a s n e 7 2 p r o m o w a n i e G m i n y M i a s t a G d y n i p r z e z W y k o n a w c p o p r z e z u m i e s z c z e n i e o r a z e k s p o n o w a n i e l o g o t y p ó w G m i n y M i a s t a G d y n i n a s t r o j a c h s p o r t o w y c h p r z y g o t o w a n y c h i w y k o n a n y c h p r z e z W y k o n a w c z e r o d k ó w w ł a s n y c h, d o t y c z» c e j i d e n t y f i k a c j i w i z u a l n e j, w t y m m i d z y i n n y m i a ) u m i e s z c z e n i u L o g o z t y ł u n a k o s z u l k a c h k l u b o w y c h, o w y m i a r a c h m i n i m a l n y c h 2 6 c m x 5, 5 c m ( d ł u g o x s z e r o k o ), e k s p o n o w a n y c h p o d c z a s w s z y s t k i c h r o z g r y w e k k r a j o w y c h, w k t ó r y c h b d z i e b r a ł u d z i a ł Z e s p ó ł W y k o n a w c y, b ) u m i e s z c z e n i u L o g o n a l e w y m r k a w i e k o s z u l e k k l u b o w y c h mo i aw ry a c h m i n i m a l n y c h 5 c m x 5 c m ( d ł u g o x s z e r o k o ), e k s p o n o w a n y c h p o d c z a s w s z y s t k i c h r o z g r y w e k k r a j o w y c h, w k t ó r y c h b d z i e b r a ł u d z i a ł Z e s p ó ł W y k o n a w c y c ) u m i e s z c z e n i u n a p i s u f g d y n i a s p o r t p ls n a d o l e t y ł u k o s z u l e k k l u b o w y c h, o w y m i a r a c h m i n i m a l n y c h 2 0 c m x 3, 5 c m ( d ł u g o x s z e r o k o ), e k s p o n o w a n y c h p o d c z a s w s z y s t k i c h r o z g r y w e k k r a j o w y c h, w k t ó r y c h b d z i e b r a ł u d z i a ł Z e s p ó ł W y k o n a w c y

5 7 3 W y k o n a w c a w r a m a c h r e a l i z a c j i u m o w y p r z e k a e G m i n i e M i a s t a G d y n i a a ) b e z p ł a t n e z a p r o s z e n i a w i l o c i 1 0 s z t u k, d na i 3 p r z e d k a d y m s p o t k a n i e m, k t ó r e b d z i e r o z g r y w a n e n a t e r e n i e G m i n y M i a s t a G d y n i, b ) b e z p ł a t n e a k r e d y t a c j e w i l o c i m i n i m u m 5 s z t u k p r z e d r o z p o c z c i e m s e z o n u k Z a m ó w i e n i e z o s t a ł o p o d z i e l o n e n a 2 c z c i W y k o n a w c a m o e z ł o y o f e r t t ey dl n» k o n a j c z z a m ó w i e n i a 8 Z a m a w i a j» c y z a s t r z e g a o b o w i» z e k o s o b i s t e g o w y k o n a n i a p r z e z W y k o n a w c k l u c z o w y c h c z c i z a m ó w i e n i a z w i» z a n y c h b e z p o r e d n i o z c z y n n o c i a m i p r o m o c y j n y m i p r z e z Z e s p ó ł 9 Z a m a w i a j» c y n i e d o p u s z c z a s k ł a d a n i a o f e r t w a r i a n t o w y c h 1 0 Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e m o l i w o z a m ó w i e u z u p e ł n i a j» c y c h s t a n o w i» c y c h n i e w i c e j n i 3 0 p w a r t o c i z a m ó w i e n i a p o d s t a w o w e g o Z a m ó w i e n i a u z u p e ł n i a j» c e m o g» d o t y c z y c a ł o c i p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a 1 1 Z a m a w i a j» c y n i e p r z e w i d u j e z a w a r c i a u m o w y r a m o w e j 1 2 Z a m a w i a j» c y n i e u s t a n a w i a d y n a m i c z n e g o s y s t e m u z a k u p ó w I I 1 W6 s) p ó l n y S ł o w n i k Z a m ó w i e ( C P V ) I I 1 I7 n) f o r m a c j e n a t e m a t P o r o z u m i e n i a w s p r a w i e z a m ó w i e r z» d o w y c h ( G P A ) Z a m ó w i e n i e j e s t o b j t e P o r o z u m i e n i e m w s p r a w i e z a m ó w i e r z» d o w y c h ( G P A ) n i e I I 1)C8z c i T o z a m ó w i e n i e p o d z i e l o n e j e s t n a c z c i t a k O f e r t y m o n a s k ł a d a w o d n i e s i e n i u d o t y l k o j e d n e j c z c i I I 1 I9 n) f o r m a c j e o o f e r t a c h w a r i a n t o w y c h D o p u s z c z a s i s k ł a d a n i e o f e r t w a r i a n t o w y c h n i e I I 2 W ) i e l k o l u b z a k r e s z a m ó w i e n i a I I 2 C1 a) ł k o w i t a w ie l k o l u b z a k r e s Z a m ó w i e n i e p o w y e j E U R I I 2 I2 n) f o r m a c j e o o p c j a c h O p c j e n i e I I 2 I3 n) f o r m a c j e o w z n o w i e n i a c h J e s t t o z a m ó w i e n i e p o d l e g a j» c e w z n o w i e n i u n i e I I 3 C ) z a s t r w a n i a z a m ó w i e n i a l u b t e r m i n r e a l i z a c j i R o z p o c z c i e Z a k o c z e n i0 e I n f o r m a c j e o c z c i a c h z a m ó w i e n i a C z n r 1 N a z w a P r o m o c j a G G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p ó ł p i ł k i n o n e j m c z y z n p o d c z a s r o z g r y w e k o m i s t r z o s t w o E k s t r a k l a s y l u b I L i g i p i ł k i n o n e j m c z y z n 1 )K r ó t k i o p i s 1 ) p r z e d m i o t e m z a m ó w i e n i a j e s t u s ł u gp ar o m o c j i G m i n y M i a s t a G d y n i a r e a l i z o w a n a w o k r e s i e o d d n i a z a w a r c i a u m o w y d o d n i a 3 0 l i s t o p a d a r o k u p o p r z e z z e s p ó ł p i ł k i n o n e j m c z y z n b i o r» c y u d z i a ł w r o z g r y w k a c h o m i s t r z o s t w o E k s t r a k l a s y l u b I L i g i, k t ó r y p o d c z a s w s z y s t k i c h m e c z y p i ł k a r s k i c h rgorzy w a n y c h w r o l i g o s p o d a r z a b d z i e w y s t p o w a ł w G d y n i, 2 ) p r o m o c j G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z W y k o n a w c p o d c z a s m e c z ó w l i g o w y c h, z a w o d ó w, w i d o w i s k s p o r t o w y c h i i m p r e z s p o r t o w o r e k r e a c y j n y c h o c h a r a k t e r z e l o k a l n y m i k r a j o w y m, 3 ) p o s i a d a n i e l u b u m i e s z c z e np ir ez e z W y k o n a w c n a z w y f G d y n i as w o f i c j a l n e j n a z w i e Z e s p o ł u, z g ł o s z o n e j w ł a c i w e m u p o d m i o t o w i o r g a n i z u j» c e m u r o z g r y w k i o m i s t r z o s t w o E k s t r a k l a s y l u b I L i g i p i ł k i n o n e j m c z y z n, k t ó r» o f i c j a l n i e b d z i e s i p o s ł u g i w a ł Z e s p ó ł, 4 ) k r e o w a n i e p o z y t y w n e g o w i z eu rn k u G m i n y M i a s t a G d y n i a w r a m a c h d z i a ł a p r o m o c y j n y c h p r z y g o t o w a n y c h i w y k o n y w a n y c h p r z e z W y k o n a w c o r a z n a j e g o k o s z t, 5 ) p r o m o w a n i e G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z W y k o n a w c p o p r z e z u m i e s z c z e n i e o r a z e k s p o n o w a n i e l o g o t y p ó w m i a s t a G d y n i n a m a t e r i a ł a c h i n f o rymj an co p r o m o c y j n y c h o r a z p o l i g r a f i c z n y c h p r z y g o t o w a n y c h i w y k o n a n y c h p r z e z W y k o n a w c o r a z n a j e g o k o s z t, 6 ) u y c z e n i e G m i n i e M i a s t a G d y n i a p r z e z W y k o n a w c w i z e r u n k u z a w o d n i k ó w z e s p o ł u o r a z c a ł e j d r u y n y d l a c e l ó w p r o m o c y j n y c h G m i n y M i a s t a G d y n i a 7 ) z a k r e sr e a l i z a c j i p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a w s z c z e g ó l n o c i o b e j m u j e

6 7 1 p r o m o w a n i e G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z W y k o n a w c p o p r z e z u m i e s z c z e n i e o r a z e k s p o n o w a n i e w s k a z a n y c h p r z e z G m i n M i a s t o G d y n i a l o g o t y p ó w ( z w a n y c h d a l e j f L o g os ) n a m a t e r i a ł a c h i n f o r m a c y j n o p r o m o c y j n y c h i p o l i g r a f i c z n y c h, d o t y c z» c y c h i d e n t y f i k a c j i w i z u a l n e j, o t r e c i a c h u z g o d n i o n y c h z G m i n» M i a s t a G d y n i a i p r z e z n i» z a a k c e p t o w a n y c h a p r z y g o t o w a n y c h i w y k o n a n y c h p r z e z W y k o n a w c z e r o d k ó w w ł a s n y c h w t y m m i d z y i n n y m i a ) u m i e s z c z e n i u L o g o l u b n a zf w yg d y n i as w w y b r a n y c h m a t e r i a ł a c h r e k l a m o w y c h i p u b l i k a c j a c h w y d a w a n y c h p r z y u y c i u m e t o d p o l i g r a f i c z n y c h p r z e z k l u b p r z y o r g a n i z a c j i r o z g r y w e k n p m a t e r i a ł y p r a s o w e, p l a k a t y, k a l e n d a r z e p l a n s z o w e z w i z e r u n k i e m Z e s p o ł u, b i l e t y, a k r e d y t a c j e i i n n e, b ) u m i es z c z e n i u L o g o n a o f i c j a l n e j s t r o n i e i n t e r n e t o w e j Z e s p o ł u w r a z z l i n k i e m d o s t r o n y w w w g d y n i a s p o r t p l w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y, c ) u m i e s z c z e n i u L o g o w g r a f i c e, k t ó r a z o s t a n i e u m i e s z c z o n a n a 2 s aacuh t okbo um u n i k a c j i m i e j s k i e j w G d y n i, d ) u m i e s z c z e n i u p o d c z a s s p o t k a s p o r t o w y c h z u d z i a ł e m Z e s p o ł u w c h a r a k t e r z e g o s p o d a r z a, w z d ł u d ł u g i e g o b o k u b o i s k a s t a d i o n u, k t ó r y m u s i s i m i e c i w G d y n i ( z w a n y m d a l e j f S t a d i o n e ms ) w p r z y p a d k u w y k o r z y s t a n i a e l e k t r oc nz in y c h b a n d L E D - s p o t ó w r e k l a m o w y c h z L o g o d o r c z o n y c h p r z e z Z a m a w i a j» c e g o ( c z a s r e k l a m o w y 7 0 p ), w p r z y p a d k u n i e w y k o r z y s t a n i a e l e k t r o n i c z n y c h b a n d - LLE od g o n a 4 b a n d a c h s t a t y c z n y c h o w y m i a r a c h 1 m x 5 m ( w y s x s z e r ), e ) u m i e s z c z e n i u L o g o n a b a n e r zo e w y m i a r a c h 1, 6 m x m ( w y s x s z e r ), e k s p o n o w a n y m w z d ł u d ł u g i e g o b o k u b o i s k a n a S t a d i o n i e p o d c z a s w s z y s t k i c h s p o t k a s p o r t o w y c h z u d z i a ł e m Z e s p o ł u w c h a r a k t e r z e g o s p o d a r z a, f ) u m i e s z c z e n i u L o g o n a 2 b a n e r a c h o w y m i a r a c h 1, 6 m x 8 0 m ( w y s x k s pz oe nr o w) a, n ye c h w z d ł u k r ó t k i c h b o k ó w b o i s k a n a S t a d i o n i e p o d c z a s w s z y s t k i c h s p o t k a s p o r t o w y c h z u d z i a ł e m Z e s p o ł u w c h a r a k t e r z e g o s p o d a r z a, g ) u m i e s z c z e n i u L o g o n a t a b l i c y w y w i a d ó w e k s p o n o w a n e j w f s t r e f i e m i e s z a n e js o r a z w s a l c e k o n f e r e n c y j n e j S t a d i o n u, h ) um i e s z c z e n i u 2 f l a g z L o g o o r a z 1 f l a g i M i a s t a G d y n i p r z e d S t a d i o n e m, e k s p o n o w a n y c h p o d c z a s w s z y s t k i c h s p o t k a s p o r t o w y c h z u d z i a ł e m Z e s p o ł u w c h a r a k t e r z e g o s p o d a r z a, i ) u m i e s z c z e n i u L o g o n a f r o n t p a g e o f i c j a l n e j s t r o n y i n t e r n e t o w e j Z e s p o ł u w r a z z l i n k i e m o d p o w i e d n i o d o s t r o n y w w w g d y n i a s p o r t p l, a t a k e u m i e s z c z e n i e L o g o M i a s t a G d y n i a z l i n k i e m d o w y e j w y m i e n i o n e j s t r o n y w z a k ł a d c e f s p o n s o r z y i p a r t n e r z ys w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y, j ) u m i e s z c z e n i u o gl o n a s t r o n i e i n t e r n e t o w e j o f i c j a l n e j t e l e w i z j i k l u b o w e j w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y, k ) z a m i e s z c z e n i u i n f o r m a c j i p r o m u j» c y c h w y d a r z e n i a o r g a n i z o w a n e p r z e z Z a m a w i a j» c e g o i M i a s t o G d y n i a n a o f i c j a l n e j s t r o n i e i n t e r n e t o w e j Z e s p o ł u o r a z o f i c j a l n a y m f ap cr eo bf oi ol k u ' u, p o u p r z e d n i m p r z e k a z a n i u i c h p r z e z Z a m a w i a j» c e g o, l ) u m i e s z c z e n i u L o g o n a t a b l i c y s p o n s o r ó w i p a r t n e r ó w k l u b u, u m i e s z c z o n e j n a S t a d i o n i e, e k s p o n o w a n e j p o d c z a s w s z y s t k i c h s p o t k a s p o r t o w y c h z u d z i a ł e m Z e s p o ł u w c h a r a k t e r z e g o s p o d a r z a, m ) u m o l i w i e n i u e k s p o z y c j i p r z e s t r z e n n y c h m a t e r i a ł ó w r e k l a m o w y c h p o d c z a s w s z y s t k i c h s p o t k a s p o r t o w y c h z u d z i a ł e m Z e s p o ł u w c h a r a k t e r z e g o s p o d a r z a, n ) p r z e k a z y w a n i u Z a m a w i a j» c e m u p o k a d y m m e c z u r o z e g r a n y m p r z e z Z e s p ó ł, f o t o r e l a c j i, s t a n o w i» c e j n i e m n i e j n i d1 j 0 z, n a a d r ep s r o m o c j g d y n i a s p o r t p l, o ) u m o l i w i e n i e Z a m a w i a j» c e m u p r o w a d z e n i a a k c j i p r o m o c y j n e j M i a s t a G d y n i a o r a z o r g a n i z o w a n i a s t o i s k a p r o m o c y j n e g o p r z e d m e c z a m i, p o w c z e n i e j s z y m u s t a l oe rn mi y u z f W y k o n a w c», p ) z a g w a r a n t o w a n i e o b e c n o c i w y b r a n y c h z a w o d n i k ó w Z e s p o ł u w a k c j a c h p r o m o c y j n y c h Z a m a w i a j» c e g o i M i a s t a G d y n i a, p o u p r z e d n i m u z g o d n i e n i u i c h d y s p o z y c y j n o c i, q ) u m o l i w i e n i u Z a m a w i a j» c e m u i M i a s t u G d y n i a, p o u p r z e d n i m k a d o r a z o w y m u z y si ku a n z g o d y o d w ł a c i c i e l a p r a w t e l e w i z y j n y c h, n a g r y w a n i a m e c z ó w z u d z i a ł e m Z e s p o ł u, n a p o t r z e b y

7 w ł a s n e 7 2 p r o m o w a n i e G m i n y M i a s t a G d y n i p r z e z W y k o n a w c p o p r z e z u m i e s z c z e n i e o r a z e k s p o n o w a n i e l o g o t y p ó w G m i n y M i a s t a G d y n i a n a s t r o j a c h s p o r t o w y c h p r z y g o t o wc ah n yi w y k o n a n y c h p r z e z W y k o n a w c z e r o d k ó w w ł a s n y c h, d o t y c z» c e j i d e n t y f i k a c j i w i z u a l n e j w t y m m i d z y i n n y m i a ) u m i e s z c z e n i u L o g o z p r z o d u n a m e c z o w y c h k o s z u l k a c h k l u b o w y c h Z e s p o ł u, o w y m i a r a c h m i n i m a l n y c h 2 6 c m x 5, 5 c m ( d ł u g o x s z e r o k o ), e k s p o nco h w apn oy d c z a s w s z y s t k i c h s p o t k a s p o r t o w y c h z u d z i a ł e m Z e s p o ł u 7 3 W y k o n a w c a w r a m a c h r e a l i z a c j i u m o w y p r z e k a e G m i n i e M i a s t a G d y n i a a ) b e z p ł a t n e z a p r o s z e n i a w i l o c i 1 0 s z t u k, w t y m 5 z a p r o s z e V I P, n a 3 d n i p r z e d k a d y m s p o t k a n i e m, k t ó r e b d z i e r o z g r y w an a e t e r e n i e M i a s t a G d y n i Z a m a w i a j» c y z o b o w i» z u j e s i p r z e d k a d y m s p o t k a n i e m d o d o s t a r c z e n i a d a n y c h o s o b o w y c h ( i m i, n a z w i s k o, P E S E L ) w s z y s t k i c h o s ó b, k t ó r y m z o s t a n» p r z e k a z a n e z a p r o s z e n i a b ) b e z p ł a t n e a k r e d y t a c j e w i l o c i m i n i m u m 5 s z t u k p r z e d r o iz ep m o c sz e zc o n u k )W s p ó l n y S ł o w n i k Z a m ó w i e ( C P V ) )W i e l k o l u b z a k r e s 4 )I n f o r m a c j e o r ó n y c h d a t a c h d o t y c z» c y c h c z a s u t r w a n i a l u b r o z p o c z c i ak r e a l i z a c j i z a m ó w i e n i a 5 )I n f o r m a c j e d o d a t k o w e n a t e m a t c z c i z a m ó w i e n i a C z n r 2 N a z w a P r o m oa c jg m i n y M i a s t a G d y n i p r z e z z e s p ó ł p i ł k i n o n e j m c z y z n p o d c z a s r o z g r y w e k o m i s t r z o s t w o I I l u b I I I L i g i p i ł k i n o n e j m c z y z n 1 )K r ó t k i o p i s 1 ) p r z e d m i o t e m z a m ó w i e n i a j e s t u s ł u g a p r o m o c j i G m i n y M i a s t a G d y n i a r e a l i z o w a n a w o k r e s i e o d d n i a z a w a r c i a u m o w y d o d n i a 3 0 l i s t o p a d a r o k u p o p r z e z z e s p ó ł p i ł k i n o n e j m c z y z n b i o r» c y u d z i a ł w r o z g r y w k a c h o m i s t r z o s t w o I I l u b I I I L i g i, k t ó r y p o d c z a s w s z y s t k i c h m e c z y p i ł k a r s k i c h r o z g r y w a n y c h w r o l i g o s p o d a r z a b d z i e w y s t p o w a ł w G d y n i, 2 ) p r o m o c j G m i n y M i a s t a G d y a n i p r z e z W y k o n a w c p o d c z a s m e c z ó w l i g o w y c h, z a w o d ó w, w i d o w i s k s p o r t o w y c h i i m p r e z s p o r t o w o r e k r e a c y j n y c h o c h a r a k t e r z e r e g i o n a l n y m i k r a j o w y m, 3 ) p o s i a d a n i e l u b u m i e s z c z e n i e p r z e z W y k o n a w c n a z w y f G d y n i as w o f i c j a l n e j n a z w i e Z e s p o ł u, z g ł o s z o n e j w ł a c i w e m u p o d m i o t o w i o r g a n i z u j» c e m u r o z g r y w k i I I l u b I I I L i g i p i ł k i n o n e j m c z y z n, k t ó r» o f i c j a l n i e b d z i e s i p o s ł u g i w a ł Z e s p ó ł, 4 ) k r e o w a n i e p o z y t y w n e g o w i z e r u n k u G m i n y M i a s t a G d y n i a w r a m a c h d z i a ł a p r o m o c y j n y c h p r z y g o t o w a n y c h i w y k o n y w a n y c h p r z e z W y k o n a w c o ra z n a j e g o k o s z t, 5 ) p r o m o w a n i e G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z W y k o n a w c p o p r z e z u m i e s z c z e n i e o r a z e k s p o n o w a n i e l o g o t y p ó w G m i n y M i a s t a G d y n i a n a m a t e r i a ł a c h i n f o r m a c y j pn ro o m o c y j n y c h o r a z p o l i g r a f i c z n y c h p r z y g o t o w a n y c h i w y k o n a n y c h p r z e z W y k o n a w c o r a z no a k jo es gz t, 6 ) u y c z e n i e G m i n i e M i a s t u G d y n i a p r z e z W y k o n a w c w i z e r u n k u z a w o d n i k ó w z e s p o ł u o r a z c a ł e j d r u y n y d l a c e l ó w p r o m o c y j n y c h G m i n y M i a s t a G d y n i, 7 ) Z a k r e s r e a l i z a c j i p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a w s z c z e g ó l n o c i o b e j m u j e 7 1 p r o m o w a n i e G m i n y M i a s t a G d y n i a zp er z W y k o n a w c p o p r z e z u m i e s z c z e n i e o r a z e k s p o n o w a n i e w s k a z a n y c h p r z e z G m i n M i a s t a G d y n i a l o g o t y p ó w ( z w a n y c h d a l e j f L o g os ) n a m a t e r i a ł a c h i n f o r m a c y j n o p r o m o c y j n y c h i p o l i g r a f i c z n y c h, d o t y c z» c y c h i d e n t y f i k a c j i w i z u a l n e j, o t r e c i a c h u z g o d n i o n y c h z G m i n» i ams t a G d y n i a i p r z e z n i» z a a k c e p t o w a n y c h a p r z y g o t o w a n y c h i w y k o n a n y c h p r z e z W y k o n a w c z e r o d k ó w w ł a s n y c h w t y m m i d z y i n n y m i a ) u m i e s z c z e n i u L o g o l u b n a z w y f G d y n i as w w y b r a n y c h m a t e r i a ł a c h r e k l a m o w y c h i p u b l i k a c j a c h w y d a w a n y c h p r z y u y c i u m e t o d p o l i g r af i c z n y c h p r z e z k l u b p r z y o r g a n i z a c j i r o z g r y w e k n p m a t e r i a ł y p r a s o w e, p l a k a t y, k a l e n d a r z e p l a n s z o w e z w i z e r u n k i e m z e s p o ł u, b i l e t y, a k r e d y t a c j e i i n n e, b ) u m i e s z c z e n i u L o g o n a o f i c j a l n e j s t r o n i e i n t e r n e t o w e j Z e s p o ł u w r a z z l i n k i e m d o s t r o n y w w w g d y n i a s p o r t p l w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y, c ) z a m i e s z c z e n i u L o g o n a m a t e r i a ł a c h r e k l a m o w y c h z w i» z a n y c h z r o z g r y w k a m i Z e s p o ł u, w y s y ł a n y c h d r o g» e l e k t r o n i c z n» ( n e w s l e t t e r ),

8 d ) u m i e s z c z e n i u L o g o n a b 3 a n e r a c h, e k s p o n o w a n y c h n a s t a d i o n i e, k t ó r y m u s i s i m i e c i w G d y n i ( z w a n y m d a l e j f S t a d i o n e ms ), p o d c z a s w s z y s t k i c h s p o t k a s p o r t o w y c h z u d z i a ł e m Z e s p o ł u w c h a r a k t e r z e g o s p o d a r z a, e ) u m i e s z c z e n i u 3 f l a g z L o g o, e k s p o n o w a n y c h n a S t a d i o n i e p o d c z a s w s z ys sp to kt ik ca h s p o r t o w y c h z u d z i a ł e m Z e s p o ł u w c h a r a k t e r z e g o s p o d a r z a, f ) e k s p o n o w a n i u L o g o n a t e l e b i m i e u s y t u o w a n y m p r z y b o i s k u S t a d i o n u, p o d c z a s w s z y s t k i c h s p o t k a s p o r t o w y c h z u d z i a ł e m Z e s p o ł u w c h a r a k t e r z e g o s p o d a r z a, g ) e k s p o n o w a n i u s p o t u r e k l a m o w e g o G m i n y M i a s t a G d y n i a n a t e l e b i m i e u s y t u o w a n y m p r z y b o i s k u S t a d i o n u, p o d c z a s w s z y s t k i c h s p o t k a s p o r t o w y c h z u d z i a ł e m Z e s p o ł u w c h a r a k t e r z e g o s p o d a r z a, h ) p r z e k a z y w a n i u Z a m a w i a j» c e m u p o k a d y m m e c z u r o z e g r a n y m p r z e z Z e s p ó ł, f o t o r e l a c j i, s t a n o w i» c e j n i e m n i e j n i 0 z1d j, n a a d rpe rs o m o c j g d y n i a s p o r t p l, i ) u m o l i w i e n i e Z a m a w i a j» c e m u p r o w a d z e n i a a k c j i p r o m o c y j n e j M i a s t a G d y n i o r a z o r g a n i z o w a n i a s t o i s k a p r o m o c y j n e g o p r z e d m e c z a m i, p o w c z e n i e j s z y m u s t a lf eo nr im uy z W y k o n a w c», j ) z a g w a r a n t o w a n i e o b e c n o c i w y b r a n y c h z a w o d n i k ó w Z e s p o ł u w a k c j a c h p r o m o c y j n y c h Z a m a w i a j» c e g o i M i a s t a G d y n i, p o u p r z e d n i m u z g o d n i e n i u i c h d y s p o z y c y j n o c i, k ) u m o l i w i e n i u Z a m a w i a j» c e m u i M i a s t u G d y n i a, p o u p r z e d n i m k a d o r a z o w y m u z ny is u k a z g o d y o d w ł a c i c i e l a p r a w t e l e w i z y j n y c h, n a g r y w a n i a m e c z ó w z u d z i a ł e m Z e s p o ł u, n a p o t r z e b y w ł a s n e 7 2 p r o m o w a n i e G m i n y M i a s t a G d y n i p r z e z W y k o n a w c p o p r z e z u m i e s z c z e n i e o r a z e k s p o n o w a n i e l o g o t y p ó w G m i n y M i a s t a G d y n i n a s t r o j a c h s p o r t o w y c h p r z y g o t o wc ah n yi w y k o n a n y c h p r z e z W y k o n a w c z e r o d k ó w w ł a s n y c h, d o t y c z» c e j i d e n t y f i k a c j i w i z u a l n e j, w t y m m i d z y i n n y m i a ) u m i e s z c z e n i u L o g o z t y ł u n a k o s z u l k a c h k l u b o w y c h, o w y m i a r a c h m i n i m a l n y c h 2 6 c m x 5, 5 c m ( d ł u g o x s z e r o k o ), e k s p o n o w a n y c h p o d c z a s w s z y sh t kriocz g r y w e k k r a j o w y c h, w k t ó r y c h b d z i e b r a ł u d z i a ł Z e s p ó ł W y k o n a w c y, b ) u m i e s z c z e n i u L o g o n a l e w y m r k a w i e k o s z u l e k k l u b o w y c h o w y m i a r a c h m i n i m a l n y c h 5 c m x 5 c m ( d ł u g o x s z e r o k o ), e k s p o n o w a n y c h p o d c z a s w s z y s t k i c h r o z g r y w e k k r a j o w y c h, w k t ó r y c h b d z i eb r a ł u d z i a ł Z e s p ó ł W y k o n a w c y c ) u m i e s z c z e n i u n a p i s u f g d y n i a s p o r t p ls n a d o l e t y ł u k o s z u l e k k l u b o w y c h, o w y m i a r a c h m i n i m a l n y c h 2 0 c m x 3, 5 c m ( d ł u g o x s z e r o k o ), e k s p o n o w a n y c h p o d c z a s w s z y s t k i c h r o z g r y w e k k r a j o w y c h, w k t ó r y c h b d z i e b r a ł u d z i a ł WZ ye ks op nó ał w c y 7 3 W y k o n a w c a w r a m a c h r e a l i z a c j i u m o w y p r z e k a e G m i n i e M i a s t a G d y n i a a ) b e z p ł a t n e z a p r o s z e n i a w i l o c i 1 0 s z t u k, n a 3 d n i p r z e d k a d y m s p o t k a n i e m, k t ó r e b d z i e r o z g r y w a n e n a t e r e n i e G m i n y M i a s t a G d y n i, b ) b e z p ł a t n e a k r e d y t a c j e w i l o c i m i n i5 m us mz t u k p r z e d r o z p o c z c i e m s e z o n u k )W s p ó l n y S ł o w n i k Z a m ó w i e ( C P V ) )W i e l k o l u b z a k r e s 4 )I n f o r m a c j e o r ó n y c h d a t a c h d o t y c z» c y c h c z a s u t r w a n i a l u b r o z p o c z c i ak r e a l i z a c j i z a m ó w i e n i a 5 )I n f o r m a c j e d o d a t k o w e n a t e m a t c z c i z a m ó w i e n i a S e k c j a I I I I n f o r m a c j e o c h a r a k t e r z e p r a w n y m, e k o n o m i c z n y m, f i n a n s o w y m i t e c h n i c z n y m I I I W1 a) r u n k i d o t y c z» c e z a m ó w i e n i a I I I 1W 1 y ) m a g a n e w a d i a i g w a r a n c j e 1 W y k o n a w c a p r z y s t p u j» c d o p r z e t a r g u o b o w i» z a n y j e s t p r z e d u p ł y w e m t e r m i n u s k ł a d a n i a o f e r t o k r e nl eo g o w R o z d z i a l e 1 4 S I W Z w n i e w a d i u m w w y s o k o c i 1 ) d l a I c z c i z a m ó w i e n i a w w y s o k o c i , 0 0 z ł ( o s i e m n a c i e t y s i c y z ł o t y c h 0 0k ), 2 ) d l a I I c z c i z a m ó w i e n i a w w y s o k o c i , 0 0 z ł ( d w a t y s i» c e d w i e c i e z ł o t y c h 0 0k ) 2 W a d i u m m o e b y w n o s z o n e w j e d n e j l u b k i l k u n a s t p u j» c y c h f o r m a c h 1 ) p i e n i» d z u, 2 ) p o r c z e n i a c h b a n k o w y c h l u b p o r c z e n i a c h s p ó ł d z i e l c z e j k a s y o s z c z d n o - k cr ie do yw to o w e j, z

9 t y m e p o r c z e n i e k a s y j e s t z a w s z e p o r c z e n i e m p i e n i n y m, 3 ) g w a r a n c j a c h u b e z p i e c z e n i o w y c h, 4 ) g w a r an c j a c h b a n k o w y c h, 5 ) p o r c z e n i a c h u d z i e l a n y c h p r z e z p o d m i o t y, o k t ó r y c h m o w a w a r t 6 b u s t 5 p k t 2 u s t a w y z d n i a 9 l i s t o p a d a r o u t w o r z e n i u P o l s k i e j A g e n c j i R o z w o j u P r z e d s i b i o r c z o c i 3 W a d i u m w n i e s i o n e w p i e n i» d z u n a l e y w p ł a c i p r z e l e w e m n a r aeck h ubna n k o w y Z a m a w i a j» c e g o w P K O B P S A O d d z i a ł 1 7 w G d y n i n r z d o p i s k i e m 1 ) d l a I c z c i z a m ó w i e n i a f W a d i u m n a P r o m o c j G m i n y M i a s t a G d yc nz i a Is, 2 ) d l a I I c z c i z a m ó w i e n i a f W a d i u m n a P r o m o c j G m i n y M i a s t a G dcyz n i a I Is 4 W a d i u m w n o s z o n e w p i e n i» d z u u w a a s i z a w n i e s i o n e s k u t e c z n i e w ó w c z a s, g d y p r z e d u p ł y w e m t e r m i n u d o s k ł a d a n i a o f e r t t j d o d n i a 2 l i p c a r d o g o d z n a s t» p i u z n a n i e n a r a c h u n k u b a n k o w y m Z a m a w i a j» c e g o 5 W a d i u m w n o s z o n e w f o r m i e i nn e j n i p i e n i n a m u s i s p e ł n i a n a s t p u j» c e w a r u n k i 1 ) o d p o w i a d a c o d o w a r t o c i w y s o k o c i w a d i u m o k r e l o n e j p o w y e j w u s t 1, 2 ) o d p o w i a d a c o d o t e r m i n u w a n o c i t e r m i n o w i z w i» z a n i a o f e r t» o k r e l o n e m u w S I W Z, 3 ) z a w i e r a w s w o j e j t r e c i o k o l i c z n o tc ói r, y cw h kg w a r a n t ( p o r c z y c i e l ) w p ł a c i k w o t w a d i u m Z a m a w i a j» c e m u, w r a z z k l a u z u l» m ó w i» c», e w y p ł a t a n a s t» p i n a p i e r w s z e» d a n i e Z a m a w i a j» c e g o b e z p r a w a p r o t e s t u g w a r a n t a ( p o r c z y c i e l a ) 6 W y k o n a w c a, k t ó r y n i e w n i e s i e w a d i u m w w y m a g a n e j f o r m i e i t e r m oi sn ti ae n iz e w y k l u c z o n y z p o s t p o w a n i a 7 D o k u m e n t p o t w i e r d z a j» c y w n i e s i e n i e w a d i u m w f o r m i e p i e n i n e j n a l e y z a ł» c z y d o o f e r t y, b» d z ł o y p r z e d u p ł y w e m t e r m i n u s k ł a d a n i a o f e r t w s e k r e t a r i a c i e G C S 8 W a d i u m w f o r m a c h o k r e l o n y c h w u s t 2 p k-t 5, 2 n a l e y ł» z a c z y d o o f e r t y, b» d z ł o y p r z e d u p ł y w e m t e r m i n u s k ł a d a n i a o f e r t w s e k r e t a r i a c i e G C S W a d i u m w n o s z o n e wk w f o r m a c h n a l e y z ł o y w o r y g i n a l e 9 Z a m a w i a j» c y z w r a c a w a d i u m w s z y s t k i m W y k o n a w c o m n i e z w ł o c z n i e p o w y b o r z e o f e r t y n a j k o r z y s t n i e j s z e j l u b u n i e wiae n i u p o s t p o w a n i a, z w y j» t k i e m W y k o n a w c y, k t ó r e g o o f e r t a z o s t a ł a w y b r a n a j a k o n a j k o r z y s t n i e j s z a, z z a s t r z e e n i e m u s t Z a m a w i a j» c y z a t r z y m u j e w a d i u m w r a z z o d s e t k a m i, j e e l i W y k o n a w c a w o d p o w i e d z i n a w e z w a n i e, o k t ó r y m m o w a w a r t 2 6 u s t 3 U s t az w y p, r z y c z y n l e» c y c h p o j e g o s t r o n i e, n i e z ł o y ł d o k u m e n t ó w l u b o w i a d c z e, o k t ó r y c h m o w a w a r t 2 5 u s t 1 U s t a w y, p e ł n o m o c n i c t w, l i s t y p o d m i o t ó w n a l e» c y c h d o t e j s a m e j g r u p y k a p i t a ł o w e j, o k t ó r e j m o w a w a r t 2 4 u s t 2 p k t 5 U s t a w y, l u b i n f o r m a c j i o t ye m, n i e n a l e y d o g r u p y k a p i t a ł o w e j, l u b n i e w y r a z i ł z g o d y n a p o p r a w i e n i e o m y ł k i, o k t ó r e j m o w a w a r t 8 7 u s t 2 p k t 3 U s t a w y, c o p o w o d o w a ł o b r a k m o l i w o c i w y b r a n i a o f e r t y z ł o o n e j p r z e z W y k o n a w c j a k o n a j k o r z y s t n i e j s z e j 1 1 W y k o n a w c y, k t ó r e g o o f e r t a tz ao łs a w y b r a n a j a k o n a j k o r z y s t n i e j s z a, Z a m a w i a j» c y z w r a c a w a d i u m n i e z w ł o c z n i e p o z a w a r c i u u m o w y w s p r a w i e z a m ó w i e n i a p u b l i c z n e g o o r a z w n i e s i e n i u z a b e z p i e c z e n i a n a l e y t e g o w y k o n a n i a u m o w y 1 2 Z a m a w i a j» c y z a t r z y m u j e w a d i u m w r a z z o d s e t k a m i, j e e l i W y k o n akw tc óa r, e g o o f e r t a z o s t a ł a w y b r a n a 1 ) o d m ó w i ł p o d p i s a n i a u m o w y w s p r a w i e z a m ó w i e n i a p u b l i c z n e g o n a w a r u n k a c h o k r e l o n y c h w o f e r c i e, 2 ) z a w a r c i e u m o w y w s p r a w i e z a m ó w i e n i a p u b l i c z n e g o s t a ł o s i n i e m o l i w e z p r z y c z y n l e» c y c h p o s t r o n i e W y k o n a w c y 1 3 Z a m a w i a j»c y» d a p o n o w n e g o w n i e s i e n i a w a d i u m p r z e z W y k o n a w c, k t ó r e m u z w r ó c o n o w a d i u m n a p o d s t a w i e u s t 9, j e e l i w w y n i k u r o z s t r z y g n i c i a o d w o ł a n i a j e g o o f e r t a z o s t a ł a w y b r a n a j a k o n a j k o r z y s t n i e j s z a W y k o n a w c a w n o s i w a d i u m w t e r m i n i e o k r e l o n y m p r z e z Z a m a w i a j» c e g o I I I 1G 2 ł ) ó w n e w a r u n k i f i n a n s o w e i u z g o d n i e n i a p ł a t n i c z e ik l u b o d n i e s i e n i e d o o d p o w i e d n i c h p r z e p i s ó w j e r e g u l u j» c y c h I I I 1F 3 o ) r m a p r a w n a, j a k» m u s i p r z y j» g r u p a w y k o n a w c ó w, k t ó r e j z o s t a n i e u d z i e l o n e z a m ó w i e n i e

10 I I I 1I 4 n ) n e s z c z e g ó l n e w a r u n k i W y k o n a n i e z a m ó w i e n i a p o d l e g a s z c z e g ó l n y m w a r u n k o m n i e I I I W2 a) r u n k i u d z i a ł u I I I 2S 1 y ) t u a c j a p o d m i o t o w a w y k o n a w c ó w, w t y m w y m o g i z w i» z a n e z w p i s e m d o r e j e s t r u z a w o d o w e g o l u b h a n d l o w e g o I n f o r m a c j e i f o r m a l n o c i k o n i e c z n e d o d o k o n a n i a o c e n y s p e ł n i a n i a w y m o gw óy w k o n 1 a w c a m u s i s p e ł n i a ł» c z n i e w s z y s t k i e p o n i s z e w a r u n k i 1 ) w a r u n k i u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u o k r e l o n e p r z e z Z a m a w i a j» c e g o n a p o d s t a w i e a r t 2 2 u s t 1 U s t a w y, t j a ) p o s i a d a u p r a w n i e n i a d o w y k o n y w a n i a p r z e d m i o t o w e g o z a m ó w i e n i a, 2 ) n i e p o d l e g a w y k l u c zi eu n z p o s t p o w a n i a n a p o d s t a w i e a r t 2 4 u s t 1 U s t a w y 2 O p i s s p o s o b u d o k o n a n i a s p e ł n i e n i a w a r u n k ó w, o k t ó r y c h m o w a w u s t 1 1 ) w c e l u w y k a z a n i a s i s p e ł n i e n i e m w a r u n k u p o s i a d a n i a u p r a w n i e d o w y k o n y w a n i a p r z e d m i o t o w e g o z a m ó w i e n i a, W y k o n a w c a m u s i w y k a z a s i p o s i a d a n i e m u p r a w n i e n i a d o w y k o n y w a n i a o k r e l o n e j d z i a ł a l n o c i l u b c z y n n o c i o k r e l o n e p r z e p i s a m i u s t a w y z d n i a 2 5 c z e r w c a r o s p o r c i e ( t e k s t j e d n o l i t y D z U z r p o z ) t j a ) w p r z y p a d k u I c z c i z a m ó w i e n i a p o s i a d a a k t u a l n» lw iy cd ea nn» c j p r z e z K o m i s j d s L i c e n c j i K l u b o w y c h P o l s k i e g o Z w i» z k u P i ł k i N o n e j z e z w a l a j» c» n a u d z i a ł w r o z g r y w k a c h E k s t r a k l a s y l u b I L i g i w s e z o n i e k w p i ł c e n o n e j m c z y z n o r g a n i z o w a n y c h p r z e z P o l s k i Z w i» z e k P i ł k i N o n e j, b ) w p r z y p a d k u I I c z cmi ó wz ia e n i a p o s i a d a a k t u a l n» l i c e n c j w y d a n» p r z e z K o m i s j d s L i c e n c j i K l u b o w y c h P o l s k i e g o Z w i» z k u P i ł k i N o n e j z e z w a l a j» c» n a u d z i a ł w r o z g r y w k a c h I I L i g i w s e z o n i e k w p i ł c e n o n e j m c z y z n o r g a n i z o w a n y c h p r z e z P o l s k i Z w i» z e k P i ł k i N o n e j l u b p o si a d a a k t u a l n» l i c e n c j w y d a n» p r z e z P o m o r s k i Z w i» z e k P i ł k i N o n e j u p o w a n i a j» c» k l u b d o u d z i a ł u w r o z g r y w k a c h o m i s t r z o s t w o I I I l i g i p i ł k i n o n e j w s e z o n i e r o z g r y w k o w y m k W y k o n a w c a j e s t z o b o w i» z a n y w y k a z a, n i e p ó n i e j n i n a d z i e s k ł af de ar t n i, a s po e ł n i a n i e w a r u n k ó w, o k t ó r y c h m o w a w u s t 1 o r a z w y k a z a s i b r a k i e m p o d s t a w d o w y k l u c z e n i a z p o w o d u n i e s p e ł n i a n i a w a r u n k ó w, o k t ó r y c h m o w a w a r t 2 4 u s t 1 U s t a w y 4 W p r z y p a d k u W y k o n a w c ó w, k t ó r z y w s p ó l n i e u b i e g a j» s i o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n ina k i w a r u o k r e l o n e w u s t 1 p k t 1 m o g» s p e ł n i a ł» c z n i e P o z a t y m o d r b n i e k a d y z W y k o n a w c ó w m u s i s p e ł n i a w a r u n k i n i e p o d l e g a n i a w y k l u c z e n i u z p o s t p o w a n i a, o k t ó r y c h m o w a w a r t 2 4 u s t 1 U s t a w y 5 O c e n a s p e ł n i e n i a p r z e z W y k o n a w c w a r u n k ó w o k r e l o n y c h w u s t d o k 1o n a n a z o s t a n i e z g o d n i e z f o r m u ł» s p e ł n i ak n i e s p e ł n i a w o p a r c i u o i n f o r m a c j e z a w a r t e w d o k u m e n t a c h i o w i a d c z e n i a c h p r z e d ł o o n y c h p r z e z W y k o n a w c w r a z z o f e r t» i w y s z c z e g ó l n i o n y c h w R o z d z i a l e 6 S I W Z 6 Z p o s t p o w a n i a o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a w y k l u ci z a Wsy k o n a w c ó w n a p o d s t a w i e a r t 2 4 u s t 1 2 i 2 a U s t a w y 7 W c e l u p o t w i e r d z e n i a, e W y k o n a w c a s p e ł n i a p o w y s z e w a r u n k i Z a m a w i a j» c y» d a n a s t p u j» c y c h d o k u m e n t ó w 1 ) w c e l u p o t w i e r d z e n i a s p e ł n i a n i a w a r u n k ó w u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u, W y k o n a w c a s k ł a d a w r a z z of e r t» n a s t p u j» c e d o k u m e n t y a ) o w i a d c z e n i e o s p e ł n i e n i u p r z e z W y k o n a w c w a r u n k ó w u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u o k r e l o n y c h w a r t 2 2 u s t 1 U s t a w y, ( w e d ł u g w z o r u s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 2 d o S I W Z ), b ) w p r z y p a d k u I c z c i z a m ó w i e n i a a k t u a l n» d e c y z j K o m i sl ji i c edn sc j i K l u b o w y c h P o l s k i e g o Z w i» z k u P i ł k i N o n e j o p r z y z n a n i u l i c e n c j i n a u d z i a ł w r o z g r y w k a c h E k s t r a k l a s y l u b I L i g i w s e z o n i e k w p i ł c e n o n e j m c z y z n l u b a k t u a l n» l i c e n c j w y d a n» p r z e z K o m i s j d s L i c e n c j i K l u b o w y c h P o l s k i e g o Z w i» z k u P i o ł k ni e j N z e z w a l a j» c» n a u d z i a ł w r o z g r y w k a c h E k s t r a k l a s y l u b I L i g i w s e z o n i e k w p i ł c e n o n e j m c z y z n o r g a n i z o w a n y c h p r z e z P o l s k i Z w i» z e k P i ł k i N o n e j, c ) w p r z y p a d k u I I c z c i z a m ó w i e n i a a k t u a l n» d e c y z j K o m i s j i d s L i c e n c j i K l u b o w y c h P o l s k i e g o Z w i» z k u P i ł k i N o n e j o p r z y z n a n i u l i c e n c j i n a u d z i a ł w r o z g r y w k a c h I I L i g i w s e z o n i e k

11 w p i ł c e n o n e j m c z y z n l u b a k t u a l n» l i c e n c j w y d a n» p r z e z K o m i s j d s L i c e n c j i K l u b o w y c h P o l s k i e g o Z w i» z k u P i ł k i N o n e j z e z w a l a j» c» n a u d z i a ł w r o z g r y w k a i c h w I si e zl oi ng i e k w p i ł c e n o n e j m c z y z n o r g a n i z o w a n y c h p r z e z P o l s k i Z w i» z e k P i ł k i N o n e j l u b a k t u a l n» l i c e n c j w y d a n» p r z e z P o m o r s k i Z w i» z e k P i ł k i N o n e j u p o w a n i a j» c» k l u b d o u d z i a ł u w r o z g r y w k a c h o m i s t r z o s t w o I I I l i g i p i ł k i n o n e j w s e z o nw ik e o w ry om z g2 r0 y1 5k ) w c e l u w y k a z a n i a b r a k u p o d s t a w d o w y k l u c z e n i a z p o s t p o w a n i a, w o k o l i c z n o c i a c h o k t ó r y c h m o w a w a r t 2 4 u s t 1 U s t a w y, W y k o n a w c a s k ł a d a w r a z z o f e r t» a ) o w i a d c z e n i e o b r a k u p o d s t a w d o w y k l u c z e n i a, ( w e d ł u g w z o r u s t a n o w i» c e g o zk a ł» n r c z3 n i d o S I W Z ), b ) a k t u a l n y o d p i s z w ł a c i w e g o r e j e s t r u l u b z c e n t r a l n e j e w i d e n c j i i i n f o r m a c j i o d z i a ł a l n o c i g o s p o d a r c z e j, j e e l i o d r b n e p r z e p i s y w y m a g a j» w p i s u d o r e j e s t r u l u b e w i d e n c j i, w c e l u w y k a z a n i a b r a k u p o d s t a w d o w y k l u c z e n i a w o p a r c i u o a4 r t u s t 2 1 p k t 2 U s t a w y, w y s t a w i o n e g o n i e w c z e n i e j n i n a 6 m i e s i c y p r z e d u p ł y w e m t e r m i n u s k ł a d a n i a w n i o s k ó w o d o p u s z c z e n i e d o u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a a l b o s k ł a d a n i a o f e r t, c ) a k t u a l n e z a w i a d c z e n i e w ł a c i w e g o n a c z e l n i k a u r z d u b osw ke ag ro p o t w i e r d z a j» c e g o, e W y k o n a w c a n i e z a l e g a z o p ł a c a n i e m p o d a t k ó w, l u b z a w i a d c z e n i a, e u z y s k a ł p r z e w i d z i a n e p r a w e m z w o l n i e n i e, o d r o c z e n i e l u b r o z ł o e n i e n a r a t y z a l e g ł y c h p ł a t n o c i l u b w s t r z y m a n i e w c a ł o c i w y k o n a n i a d e c y z j i w ł a c i w e g o o r g- a wn yu s t a w i o n e g o n i e w c z e n i e j n i 3 m i e s i» c e p r z e d u p ł y w e m t e r m i n u s k ł a d a n i a w n i o s k ó w o d o p u s z c z e n i e d o u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a a l b o s k ł a d a n i a o f e r t, d ) a k t u a l n e z a w i a d c z e n i e w ł a c i w e g o o d d z i a ł u Z a k ł a d u U b e z p i e c z e S p o ł e c z n y c h l u b K a s y R o l n i c z e g o U b e z p i e c z e n i a S p o ł e c z n e g o p o t w i e r d z a j» c e g o, e W y k o n a w c a n i e z a l e g a z o p ł a c a n i e m s k ł a d e k n a u b e z p i e c z e n i a z d r o w o t n e i s p o ł e c z n e, l u b p o t w i e r d z e n i a, e u z y s k a ł p r z e w i d z i a n e p r a w e m z w o l n i e n i e, o d r o c z e n i e l u b r o z ł o e n i e n a r a t y z a l e g ł y c h p ł a t n o c i l u b w s t r z y m a n i e w c a ł o c i w y k o n a n i a d e c y z j i w ł a c i w e g o o r g- awn yu s t a w i o n e g o n i e w c z e n i e j n i 3 m i e s i» c e p r z e d u p ł y w e m t e r m i n u s k ł a d a n i a w n i o s k ó w o d o p u s z c z e n i e d o u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a a l b o s k ł a d a n i a o f e r t, e ) a k t u a l n» i n f o r m a c j K r z a j o w e g o R e j e s t r u K a r n e g o w z a k r e s i e o k r e l o n y m w a r t 2 4 u s t 1 p k t 9 u s t a w y, w y s t a w i o n e j n i e w c z e n i e j n i 6 m i e s i c y p r z e d u p ł y w e m t e r m i n u s k ł a d a n i a w n i o s k ó w o d o p u s z c z e n i e d o u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a a l b o s k ł a d a n i a o f e r t, f ) a k t u an» l i n f o r m a c j z K r a j o w e g o R e j e s t r u K a r n e g o w z a k r e s i e o k r e l o n y m w a r t 2 4 u s t 1 p k t 4-8 u s t a w y, w y s t a w i o n e j n i e w c z e n i e j n i 6 m i e s i c y p r z e d u p ł y w e m t e r m i n u s k ł a d a n i a w n i o s k ó w o d o p u s z c z e n i e d o u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a a l b o s ka ł a d a n i o f e r t, g ) a k t u a l n» i n f o r m a c j z K r a j o w e g o R e j e s t r u K a r n e g o w z a k r e s i e o k r e l o n y m w a r t 2 4 u s t 1 p k t 1 0 i 1 1 u s t a w y, w y s t a w i o n e j n i e w c z e n i e j n i 6 m i e s i c y p r z e d u p ł y w e m t e r m i n u s k ł a d a n i a w n i o s k ó w o d o p u s z c z e n i e d o u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u o u d z i e l e n mi óe w iz ea n i a a l b o s k ł a d a n i a o f e r t 8 J e e l i W y k o n a w c a m a s i e d z i b l u b m i e j s c e z a m i e s z k a n i a p o z a t e r y t o r i u m R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j, z a m i a s t d o k u m e n t ó w, o k t ó r y c h m o w a w u s t 7 p k t 2 1 ) l i t b e ) s k ł a d a d o k u m e n t l u b d o k u m e n t y, w y s t a w i o n e w k r a j u, w k t mó a r y sm i e d z i b l u b m i e j s c e z a m i e s z k a n i a, p o t w i e r d z a j» c e o d p o w i e d n i o, e a ) n i e o t w a r t o j e g o l i k w i d a c j i a n i n i e o g ł o s z o n o u p a d ł o c i, b ) n i e z a l e g a z u i s z c z a n i e m p o d a t k ó w, o p ł a t, s k ł a d e k n a u b e z p i e c z e n i e s p o ł e c z n e i z d r o w o t n e a l b o e u z y s k a ł p r z e w i d z i a n e p er m a w z w o l n i e n i e, o d r o c z e n i e l u b r o z ł o e n i e n a r a t y z a l e g ł y c h p ł a t n o c i l u b w s t r z y m a n i e w c a ł o c i w y k o n a n i a d e c y z j i w ł a c i w e g o o r g a n u, c ) n i e o r z e c z o n o w o b e c n i e g o z a k a z u u b i e g a n i a s i o z a m ó w i e n i e 2 ) l i t g f ) s k ł a d a z a w i a d c z e n i e w ł a c i w e g o o r g a n u s» de og wo l u b a d m i n i s t r a c y j n e g o m i e j s c a z a m i e s z k a n i a a l b o z a m i e s z k a n i a o s o b y, k t ó r e j d o k u m e n t y d o t y c z», w z a k r e s i e o k r e l o n y m w a r t 2 4 u s t 1 p k- t 8, 41 0 i 1 1 U s t a w y 9 D o k u m e n t y, o k t ó r y c h m o w a w u s t 8 p k t 1 l i t a i c o r a z p k t 2 p o w i n n y b y w y s t a w i o n e n i e w c z e n i e j n i 6 m i e s i c y p r z e d u p ł y w e m t e r m i n u s k ł a d a n i a o f e r t D o k u m e n t, o k t ó r y m m o w a w

12 u s t 8 p k t 1 l i t b p o w i n i e n b y w y s t a w i o n y n i e w c z e n i e j n i 3 m i e s i» c e p r z e d u p ł y w e m t e r m i n u s k ł a d a n i a o f e r t 1 0 J e e l i w k r a j u m i e j s c a z a m i e s z k a n i a o s o b y lr ua b j u w, kw k t ó r y m W y k o n a w c a m a s i e d z i b l u b m i e j s c e z a m i e s z k a n i a, n i e w y d a j e s i d o k u m e n t ó w, o k t ó r y c h m o w a w u s t 2, z a s t p u j e s i j e d o k u m e n t e m z a w i e r a j» c y m o w i a d c z e n i e, w k t ó r y m o k r e l a s i t a k e o s o b y u p r a w n i o n e d o r e p r e z e n t a c j i W y k o n a w c y, z ł o o n e p r zwełd a c i w y m o r g a n e m s» d o w y m, a d m i n i s t r a c y j n y m a l b o o r g a n e m s a m o r z» d u z a w o d o w e g o l u b g o s p o d a r c z e g o o d p o w i e d n i o k r a j u m i e j s c a z a m i e s z k a n i a o s o b y l u b k r a j u, w k t ó r y m w y k o n a w c a m a s i e d z i b l u b m i e j s c e z a m i e s z k a n i a, l u b p r z e d n o t a r i u s z e m P o s t a n o w i e n i e u s t 9 s usjte o s i o d p o w i e d n i o 1 1 D o k u m e n t y p o t w i e r d z a j» c e s p e ł n i a n i e w a r u n k ó w u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u n a l e y z ł o y w o r y g i n a l e l u b k o p i i p o w i a d c z o n e j z a z g o d n o z o r y g i n a ł e m p r z e z W y k o n a w c ( z a w y j» t k i e m o w i a d c z e n i a o s p e ł n i e n i u w a r u n k ó w u d z i a ł u w p o s t p o w a, n i ku t ó r e n a l e y z ł o y w o r y g i n a l e ) 1 2 W p r z y p a d k u W y k o n a w c ó w w s p ó l n i e u b i e g a j» c y c h s i o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a k o p i e d o k u m e n t ó w d o t y c z» c y c h o d p o w i e d n i o W y k o n a w c y l u b t y c h p o d m i o t ó w s» p o w i a d c z o n e z a z g o d n o z o r y g i n a ł e m p r z e z W y k o n a w c l u b t e p o d m i o t y 1 3 D o k u m e n t y s p o r z» d z o n e w j z y k u o b c y m w i n n y b y s k ł a d a n e w r a z z t ł u m a c z e n i e m n a j z y k p o l s k i 1 4 P o n a d t o W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t z a ł» c z y d o o f e r t y s p o r z» d z o n e j n a f o r m u l a r z u o f e r t o w y m ( w e d ł u g w z o r u s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 1 A l u b 1 B d o S I W Z ) 1 ) l i s t p o d m i o t ó w n a l e» c y c h d o t e j s a m e j g r u p y k a p i t a ł o w e j, o k t ó r e j m o w a w a r t 2 4 u s t 2 p k t 5 U s t a w y a l b o i n f o r m a c j o t y m, e n i e n a l e y d o g r u p y k a p i t a ł o w e j ( w e d ł u g w z o r u s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S I W Z w ) o r y g i n a l e a l b o w p o s t a c i u w i e r z y t e el j n i no on t a r i a l n i e k o p i i 2 ) d o k u m e n t y, n i e b d» c e d o k u m e n t a m i p o t w i e r d z a j» c y m i s p e ł n i e n i e w a r u n k ó w u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u a ) p e ł n o m o c n i c t w o - j e e l i u m o c o w a n i e d o r e p r e z e n t o w a n i a i s k ł a d a n i a o w i a d c z e w o l i w i m i e n i u W y k o n a w c y n i e w y n i k a z i n n y c h d o k u m e n t ó zw a ł» c z o n y c h d o o f e r t- y w o r y g i n a l e a l b o w p o s t a c i u w i e r z y t e l n i o n e j n o t a r i a l n i e k o p i i b ) p e ł n o m o c n i c t w o l u b i n n y d o k u m e n t p o t w i e r d z a j» c y u m o c o w a n i e p e ł n o m o c n i k a d o r e p r e z e n t o w a n i a W y k o n a w c ó w w s p ó l n i e u b i e g a j» c y c h s i o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a, o k t ó r y m m o w a w u s t 1 6 p k t - 2 w o r y g i n a l e a l b o w p o s t a c i u w i e r z y t e l n i o n e j n o t a r i a l n i e k o p i i 1 5 W y k o n a w c y w s p ó l n i e u b i e g a j» c y s i o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a z o b o w i» z a n i s» u s t a n o w i p e ł n o m o c n i k a d o r e p r e z e n t o w a n i a i c h w p o s t p o w a n i u o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a a l b o r e p r e ze n t o w a n i a w p o s t p o w a n i u i z a w a r c i a u m o w y w s p r a w i e z a m ó w i e n i a p u b l i c z n e g o 1 6 O f e r t a s k ł a d a n a w s p ó l n i e p r z e z w i c e j n i j e d n e g o W y k o n a w c p o w i n n a d o d a t k o w o 1 ) z a w i e r a o d d z i e l n e d l a k a d e g o z W y k o n a w c ó w o w i a d c z e n i a i d o k u m e n t y a ) w p r z y p a d k u W y k o n a w c ó w k r a j o w y c h - w s k a z a n e w u s t 7 p k t 2 o r a z u s t 1 4 p k t 1, b ) w p r z y p a d k u W y k o n a w c ó w z a g r a n i c z n y c h - w s k a z a n e u s t 7 p k t 2 a l b o w u s t 8 l u b u s t 1 0 o r a z u s t 1 4 p k t 1, 2 ) z a w i e r a p e ł n o m o c n i c t w o l u b i n n y d o k u m e n t p o t w i e r d z a j» c y u m o c o w a n i e p e ł n o m o c n i k a d o r e p re z e n t o w a n i a W y k o n a w c ó w w s p ó l n i e u b i e g a j» c y c h s i o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a 1 7 Z a m a w i a j» c y w s k a z u j e, e z m o c y a r t 2 3 i U s t a w y p o d m i o t y w y s t p u j» c e w s p ó l n i e p o n o s z» s o l i d a r n» o d p o w i e d z i a l n o z a n i e w y k o n a n i e l u b n i e n a l e y t e w y k o n a n i e z a m ó w i e n i a 1 8 W p r z y p a d k u w y b o r u o f e r t y s k ł a d a n e j w s p ó l n i e p r z e d z a w a r c i e m u m o w y o z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e W y k o n a w c y z o b o w i» z a n i b d» d o z ł o e n i a Z a m a w i a j» c e m u u m o w y r e g u l u j» c e j w s p ó ł p r a c t y c h W y k o n a w c ó w I I I 2Z 2 d ) o l n o e k o n o m i c z n a i f i n a n s o w a I I I 2K 3 w ) a l i f i k a c j e t e c h nz in ce I I I 2I 4 n ) f o r m a c j e o z a m ó w i e n i a c h z a s t r z e o n y c h I I I S3 p) e c y f i c z n e w a r u n k i d o t y c z» c e z a m ó w i e n a u s ł u g i I I I 3I 1 n ) f o r m a c j e d o t y c z» c e o k r e l o n e g o z a w o d u w i a d c z e n i e u s ł u g i z a s t r z e o n e j e s t d l a o k r e l o n e g o z a w o d u n i e I I I 3O 2 s ) o b y o d p o w i e d z i a l n e z a w y k o na n i e u s ł u g i

13 O s o b y p r a w n e p o w i n n y w s k a z a n a z w i s k a o r a z k w a l i f i k a c j e z a w o d o w e o s ó b o d p o w i e d z i a l n y c h z a w y k o n a n i e u s ł u g i n i e S e k c j a I V P r o c e d u r a I V 1 )R o d z a j p r o c e d u r y I V 1 1 R) o d z a j p r o c e d u r y O t w a r t a I V 1 2 O) g r a n i c z e n i e l i c z b y w y k o n a w c ó w, k t ó r z y z o s t za an» p r o s z e n i d o s k ł a d a n i a o f e r t l u b d o u d z i a ł u I V 1 3 Z) m n i e j s z e n i e l i c z b y w y k o n a w c ó w p o d c z a s n e g o c j a c j i l u b d i a l o g u I V 2 )K r y t e r i a u d z i e l e n i a z a m ó w i e n i a I V 2 1 K) r y t e r i a u d z i e l e n i a z a m ó w i e n i a O f e r t a n a j k o r z y s t n i e j s z a e k o n o m i c z n i e z u w z g l d n i e n i e m k r y t e r it óe w r ika r yo k r e l o n e p o n i e j 1 C e n a b r u t t o o f e r t y W a g a T e r m i n p ł a t n o c i w y n a g r o d z e n i a W y k o n a w c y W a g a 1 I V 2 2 I) n f o r m a c j e n a t e m a t a u k c j i e l e k t r o n i c z n e j W y k o r z y s t a n a b d z i e a u k c j a e l e k t r o n i c z n a n i e I V 3 )I n f o r m a c j e a d m i n i s t r a c y j n e I V 3 1 N) u m e r r e f e r e n c yj n y n a d a n y s p r a w i e p r z e z i n s t y t u c j z a m a w i a j» c» G C S D Z P I I V 3 2 P) o p r z e d n i e p u b l i k a c j e d o t y c z» c e t e g o s a m e g o z a m ó w i e n i a n i e I V 3 3 W) a r u n k i o t r z y m a n i a s p e c y f i k a c j i, d o k u m e n t ó w d o d a t k o w y c h l u b d o k u m e n t u o p i s o w e g o I V 3 4 T) e r m i n s k ł a d a n i a o f e rl t u b w n i o s k ó w o d o p u s z c z e n i e d o u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u I V 3 5 D) a t a w y s ł a n i a z a p r o s z e d o s k ł a d a n i a o f e r t l u b d o u d z i a ł u z a k w a l i f i k o w a n y m k a n d y d a t o m I V 3 6 J ) z y k i, w k t ó r y c h m o n a s p o r z» d z a o f e r t y l u b w n i o s k i o d o p u s z c z e n i e d o u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u p o l s k i I V 3 7 M) i n i m a l n y o k r e s, w k t ó r y m o f e r e n t b d z i e z w i» z a n y o f e r t» w d n i a c h 6 0 ( o d u s t a l o n e j d a t y s k ł a d a n i a o f e r t ) I V 3 8 W) a r u n k i o t w a r c i a o f e r t D a t a M i e j s c o w o O t w a r c i e o f e r t o d b d z i e s i w s i e d z i b i e Z a m a w i a j» ( 8c 1- e g5o 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 ), w s a l i k o n f e r e n c y j n e j ( p a r t e r p o k ó j n r 0 1 ) O s o b y u p o w a n i o n e d o o b e c n o c i p o d c z a s o t w a r c i a o f e r t n i e S e k c j a V I I n f o r m a c j e u z u p e ł n i a j» c e V I 1 )I n f o r m a c j e o p o w t a r z a j» c y m s i c h a r a k t e r z e z a m ó w i e n i a J e s t t o z a m ó w i e n i e co h a r a k t e r z e p o w t a r z a j» c y m s i n i e V I 2 )I n f o r m a c j e o f u n d u s z a c h U n i i E u r o p e j s k i e j Z a m ó w i e n i e d o t y c z y p r o j e k t uk p r o g r a m u f i n a n s o w a n e g o z e r o d k ó w U n i i E u r o p e j s k i e j n i e V I 3 )I n f o r m a c j e d o d a t k o w e 1 Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e m o l i w o z a m ó w i e u z u p e ł n i a j» c y c ah n os wt i» c y c h n i e w i c e j n i 3 0 p w a r t o c i z a m ó w i e n i a p o d s t a w o w e g o Z a m ó w i e n i a u z u p e ł n i a j» c e m o g» d o t y c z y c a ł o c i p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a 2 T e r m i n r e a l i z a c j i z a m ó w i e- n i na f o r m a c j a d o d a t k o w a d o p u n k t u I I - t3 e r m i n r e a l i z a c j i z a m ó w i e n i a o d d n i a p o d p i s a n i a m ou w y d o d n i a r V I 4 )P r o c e d u r y o d w o ł a w c z e V I 4 1 O) r g a n o d p o w i e d z i a l n y z a p r o c e d u r y o d w o ł a w c z e K r a j o w a I z b a O d w o ł a w c z a u l P o s t p u 1 7 a W a r s z a w a

14 P O L S K A T e l q A d r e s i n t e r n e t o w y h t t pkk w w w u z p g o v p l F a k s q V I 4 2 S) k ł a d a n i e o d w o ł a D o k ł a d n e i n f o r m a c j e n a t e m a t t e r m i n ó w s k ł a d a n i a o d w o ł a D o k ł a d n e i n f o r m a c j e n a t e m a t t e r m i n ó w s k ł a d a n i a o d w o ł a 1 r o d k i o c h r o n y p r a w n e j p r z y s ł u g u j» W y k o n a w c y, a t a k e i n n e m u p o d m i o t o w i, j e e l i m a l u b m i a ł i n t e r e s w u z y s k a n i u d a n e g o z a m ó w i e n i a o r a z p o n i ó s ł l u b m o e p o n i e s z k o d w w y n i k u n a r u s z e n i a p r z e z Z a m a w i a j» c e g o p r z e p i s ó w U s t a w y 2 r o d k i o c h r o n y p r a w n e j w o b e c o g ł o s z e n i a o z a m ó w i e n i u o r a z s p e c y f i k a c j i i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a p r z y s ł u g u j» r ó w n i e o r g a n i z a c j o m w p i s a n y m n a l i s t, o k t ó r e j m o w a w a r t p k t 5 U s t a w y 3 O d w o ł a n i e p r z y s ł u g u j e w y ł» c z n i e o d n i e z g o d n e j z p r z e p i s a m i U s t a w y c z y n n o c i Z a m a w i a j» c e g o p o d j t e j w p o s t p o w a n i u o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a l u b z a n i e c h a n ina o ccz i y, n d o k t ó r e j z a m a w i a j» c y j e s t z o b o w i» z a n y n a p o d s t a w i e U s t a w y 4 O d w o ł a n i e p o w i n n o w s k a z y w a c z y n n o l u b z a n i e c h a n i e c z y n n o c i Z a m a w i a j» c e g o, k t ó r e j z a r z u c a s i n i e z g o d n o z p r z e p i s a m i u s t a w y, z a w i e r a z w i z ł e p r z e d s t a w i e n i e z a r z u t ó w, o k r e l a» d a ni e o r a z w s k a z y w a o k o l i c z n o c i f a k t y c z n e i p r a w n e u z a s a d n i a j» c e w n i e s i e n i e o d w o ł a n i a 5 O d w o ł a n i e w n o s i s i d o P r e z e s a K r a j o w e j I z b y O d w o ł a w c z e j w f o r m i e p i s e m n e j a l b o e l e k t r o n i c z n e j o p a t r z o n e j b e z p i e c z n y m p o d p i s e m e l e k t r o n i c z n y m w e r y f i k o w a n y m z a p o m o c» w a n e g o k w a l i f i k o w a n e g o c e r t y f i k a t u 6 O d w o ł u j» c y p r z e s y ł a k o p i o d w o ł a n i a Z a m a w i a j» c e m u p r z e d u p ł y w e m t e r m i n u d o w n i e s i e n i a o d w o ł a n i a w t a k i s p o s ó b, a b y m ó g ł o n z a p o z n a s i z j e g o t r e c i» p r z e d u p ł y w e m t e g o t e r m i n u D o m n i e m y w a s i, i Z a m a w i a j» c y m ó g ł p ozzan a s i z t r e c i» o d w o ł a n i a p r z e d u p ł y w e m t e r m i n u d o j e g o w n i e s i e n i a, j e e l i p r z e s ł a n i e j e g o k o p i i n a s t» p i ł o p r z e d u p ł y w e m t e r m i n u d o j e g o w n i e s i e n i a z a p o m o c» j e d n e g o z e s p o s o b ó w o k r e l o n y c h w a r t 2 7 u s t 2 U s t a w y 7 O d w o ł a n i e w n o s i s i w t e r m i n a ckh r e o l o n y c h w a r t U s t a w y 8 P o z o s t a ł e p o s t a n o w i e n i a d o t y c z» c e r o d k ó w o c h r o n y p r a w n e j r e g u l u j» p r z e p i s y D z i a ł u V I U s t a w y V I 4 3 ) r ó d ł o, g d z i e m o n a u z y s k a i n f o r m a c j e n a t e m a t s k ł a d a n i a o d w o ł a K r a j o w a I z b a O d w o ł a w c z a u l P o s t p u 1 7 a W a r s z a w a P O L S K A T e l q A d r e s i n t e r n e t o w y h t t pkk w w w u z p g o v p l F a k s q V I 5 )D a t a w y s ł a n i a n i n i e j s z e g o o g ł o s z e n i a

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

made in Germany Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller w klasie ekonomicznej

made in Germany Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller w klasie ekonomicznej niszczarki D O K U M E N T Ó W P Ł Y T C D / D V D K A R T K R E D Y T O W Y C H T WA R D Y C H D Y S KÓ W M I K R O F I L M Ó W Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller

Bardziej szczegółowo

y 2 K PAK v o l. 5 4, r 1 2 / 2 0 0 8 869 Jausz ŚWIERZOWICZ 1, K r zy szt o f A D A CZY K, Ro m a A. T A B IS Z 3 1 POLITECHNIKA RZESZOWSKA I. IG NACEG O Ł U KASIEWICZA, ZAKŁ AD INF OR ATY KI W ZARZĄ D

Bardziej szczegółowo

Đ ±»µ ± ż»»ł ± ż ż» ± ż Ľ«±ľ± ż ą»»ł µ± ż»ł «µż Ó ± ±ş Ő»

Đ ±»µ ± ż»»ł ± ż ż» ± ż Ľ«±ľ± ż ą»»ł µ± ż»ł «µż Ó ± ±ş Ő» ±şň Ľ żľň ň ߼żł Ü ľ ± µ łą ň Óż ż ż Đż Ľ ň Üżł ż Ý» ż ± Mikołaj Wróblewski Wydział Informatyki Ř«ľ» Í»Ľ б» µż б ż µż Óż Í ż» µ Őż»Ľ ż Í» ± ż ż» Í»ł- «ň Đ ± ± ± íô ęđóçęë б ż Đ ±»µ ± ż»»ł ± ż ż» ± ż

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE w 2010 roku FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010

ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE w 2010 roku FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010 ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010 ANEKS STATYSTYCZNY ANNEX Warszawa, październik 2011 rok Warsaw, October 2011 1 2 CZĘŚĆ A (mln EUR) PART A (mio EUR)

Bardziej szczegółowo

D!IENNIK PO!..!TY'J7.:NY, S':I:)t. :: :n 'J'( I LITER!\CK ~

D!IENNIK PO!..!TY'J7.:NY, S':I:)t. :: :n 'J'( I LITER!\CK ~ BUDOJtlY lczyznę zgodą i pracq 192! r GBDa pojedynczsgo numeru ii mk J:ok Zi1łożoi" lil91 REDAKC' w todz TELEFON AJ HOiu ki Ni l" ~ ' ' D!ENNK PO!!TY'J7:NY S'::)t :: :n 'J'( LTER!\CK ~ Wtoro dnia 10 maja

Bardziej szczegółowo

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Autor i sztuka William Shakespeare Ur. 2j. IV. 1564 r. w m i e ści e SLratfo rcl on Avo n w Anglii Poeta i dramalopisarz angielski, tak że aktor i w

Bardziej szczegółowo

Something for the eye, Something for the ear...

Something for the eye, Something for the ear... Soething for the eye, Soething for the ear....zolvik.risp.pl Logo i przykładoa reklaa yiaginoanej agencji projektoej. Softare: Adobe Illustrator Oficjalne logo Katedry Sieci i Systeó Operacyjnych Wyższej

Bardziej szczegółowo

MONITORING KULTUROWEJ POWIERZCHNI ZIEMI KS ZTA Ł TOWA NIE KRA JOB RA ZU PRZEZ CZŁ OWIEKA OD NA JD A WNIEJS ZY CH CZA S Ó W Henryk Stawicki Stawicki H., 2003: M o n ito rin g k u l tu ro wej o wierzc h

Bardziej szczegółowo

Sport pomaga odreagować Zbigniew Bródka

Sport pomaga odreagować Zbigniew Bródka Sport pomaga odreagować Zbigniew Bródka E G Z E M P L A R Z B E Z P Ł AT N Y I S S N 0 8 6 7-2 1 6 4 ROZMOWA O ZDROWIU: 02 2015 P I S M O I Z B L E K A RS K I CH Temat miesiąca 12 Kolejki i onkologia:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie porownawcze najpopularniejszych i darmowych programow GPS. dostepnych na smartfony i tablety

Zestawienie porownawcze najpopularniejszych i darmowych programow GPS. dostepnych na smartfony i tablety etawienie poownawcze najpopulaniejzych i damowych pogamow pogamow nawigacyjnych dogowych i teenowych, pogamow pezentacyjnych i pogamow diagnotycznych u dotepnych na matfony i tablety *' *' *' *' *' *'

Bardziej szczegółowo

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA www.hella.com/wiperblades Pióra wycieraczek firmy HELLA Jako wiodący partner renomowanych europejskich producentów samochodów firma HELLA już od 1899 roku produkuje

Bardziej szczegółowo

Linux podrêcznik administratora sieci

Linux podrêcznik administratora sieci Linux podrêcznik administratora sieci Olaf Kirch, Terry Dawson Tytu³ orygina³u: Linux Network Administrator s Guide, Second Edition T³umaczenie: Krzysztof abanowski Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Authorized

Bardziej szczegółowo

W ynik k onk urs u na l

W ynik k onk urs u na l num e r 8 2007 W ynik k onk urs u na ogo W ynik k onk urs u na ogo Dragonia M agaz ine. > s tr.50 M e tis s e Środow is k o graficz ne s tw orz one prz e z proje k tin Situ, k tóre ofe ruje innow acyjne

Bardziej szczegółowo

Regulamin pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych z dnia 12 września 2014 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych z dnia 12 września 2014 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych z dnia 12 września 2014 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów

Bardziej szczegółowo

PR OC RA/\ ( JPL. 2.:/. - 1 ) ul. (/)ąhra11jj~kier10-5

PR OC RA/\ ( JPL. 2.:/. - 1 ) ul. (/)ąhra11jj~kier10-5 ( JPL. 2.:/. - 1 ) ul. (/)ąhra11jj~kier10-5 Dyr. ZB G N E W SZCZERBOW S K 111111 111111111111111 11111 1111111111111 111 1111 11 111 1111 11 1111111 11111 1111 1111 11 111 11111111 111 11 PR OC RA/\ li

Bardziej szczegółowo

Ube- fur d1. vmm. war i g in en Sechs annen er. l ch.n Pterde. die Battar1et. w lchen jedooh er. 100 wieder abgefuhrt wurd n.gros~

Ube- fur d1. vmm. war i g in en Sechs annen er. l ch.n Pterde. die Battar1et. w lchen jedooh er. 100 wieder abgefuhrt wurd n.gros~ , An M A R S V L I E r nti,am E S 0 /219b In Befogung des te egrapbiaohen Befe1es vom 16 Jfumer 19)6, QU ub /Ni2076 w1rd in der Anage e1n Verzg c11n1 Ube d n B ub 2/des Art1er1ereg1ment s, s 1e ein Verzeichnia

Bardziej szczegółowo

J?AÄ"SSLTSaBtSÖ! W 5owff$

J?AÄSSLTSaBtSÖ! W 5owff$ CM* num eru 2# g r e n y Nr 81 Częstochowa niedziela, 5 kwietnia poniedziałek, 6 kwietnia 1942 r. R o k I V Dziwna 5esl Erzecia w iosna wojenna, W dalekich m ajakach płonących horyzontów toczy się ku dniom

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju IADPG Instytut Anliz Dignz i Prgnz Gspdrczych Al. Ppie Jn Pw³ II 42 70-415 Szczecin Tel/fx 091 46 46 949 www.idipg.pl ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE stn istniej¹cy i perspektywy rzwju

Bardziej szczegółowo

KOMISJA STANDARYZACJI NAZW GEOGRAFICZNYCH POZA GRANICAMI POLSKI przy Głównym Geodecie Kraju

KOMISJA STANDARYZACJI NAZW GEOGRAFICZNYCH POZA GRANICAMI POLSKI przy Głównym Geodecie Kraju KOMISJA STANDARYZACJI NAZW GEOGRAFICZNYCH POZA GRANICAMI POLSKI przy Głównym Geodecie Kraju COMMISSION FOR STANDARDIZATION OF GEOGRAPHICAL NAMES OUTSIDE POLAND affiliated to the Surveyor General of Poland

Bardziej szczegółowo

Burs ztn i je go znac ze nie w no wo c ze s ny, branding mias t i re gio nó w. II Fo rum Mias t S zlaku Burs ztyno we go 1 9 maja G dańs k

Burs ztn i je go znac ze nie w no wo c ze s ny, branding mias t i re gio nó w. II Fo rum Mias t S zlaku Burs ztyno we go 1 9 maja G dańs k Burs ztn i je go znac ze nie w no wo c ze s ny, branding mias t i re gio nó w II Fo rum Mias t S zlaku Burs ztyno we go 1 9 maja G dańs k MARKA i je j ro la w pro mo c ji mias t i re gio nó w Marka je

Bardziej szczegółowo

Systemy CAD, CAM, ERP dla producentów mebli tapicerowanych

Systemy CAD, CAM, ERP dla producentów mebli tapicerowanych Akademia Rolnicza im. A.Cieszkowskiego w Poznaniu Centrum Transferu Innowacji i Technologii dla Meblarstwa Katedra Meblarstwa Komitet Technologii Drewna PAN Systemy CAD, CAM, ERP dla producentów mebli

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce,

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce, Umowa Żerków - Gasselte * Burm istrz Ż erkow a Janusz pajczyk i zastęp ca burm istrza»jsselte E gbert Seggers podpic i w u b iegły p iątek w.u rzędzie ^ a sta i G m iny w Ż erkow ie Jftiowę o w sp ółpracy

Bardziej szczegółowo

Oo/4A. Warszawa, dnia 15.04.2014r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI. wg rozdzielnika

Oo/4A. Warszawa, dnia 15.04.2014r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI. wg rozdzielnika wg rozdzielnika OO909 Wrnawa 1504 2014 INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI T:21/3 Dnia [5.04.2014 Marta NIEPORĘCKA, nrtel. 2268731 22 PRZEWODNICZĄCY KOMISM Lilianna OCHAL Oo/4A Załącznik

Bardziej szczegółowo

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA www.hella.com/wiperblades Pióra wycieraczek firmy HELLA Jako wiodący partner najbardziej znanych europejskich producentów samochodów ciężarowych fi rma HELLA już

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych. Industrial Ethernet IE-SW-BL05T-4TX-1ST

Arkusz danych. Industrial Ethernet IE-SW-BL05T-4TX-1ST Seria BasicLine firmy Weidmüller składa się z niezarządzalnych przełączników Plug & Play w wytrzymałej obudowie aluminiowej o stopniu ochrony IP30. Sprzęt może być dostarczany wraz z ptami Fast Ethernet

Bardziej szczegółowo

Felgi ANZIO Lista zastosowań

Felgi ANZIO Lista zastosowań Felgi ANZIO Lista zastosowań zima 2013/2014 ANZIO ANZIO Come Come into into Fashion Fashion ALFA ROMEO Alfa 159 5 110 7 x 16 38 LIGHT LI70638O11 85-147 205/55R16 Ł MP074 TÜV 159 Sportwagon 38 WAVE WA70638O11

Bardziej szczegółowo

$2 l Student ma ptawo ublega. 5iP za poslednict\^,em uczelni o SlypeDdium minist a za wybih]e osiqgniacia Sportowe oraz

$2 l Student ma ptawo ublega. 5iP za poslednict\^,em uczelni o SlypeDdium minist a za wybih]e osiqgniacia Sportowe oraz Rcgul$min pomocy m'teriahej - ustrlania wysokosci' przvznawrnia iwvplacani' (wi'dcz n PomocY materialnej studentom w Wyzszej Szkole Kosmetologii i OchronJ Zdrowia w Bi'lvmstoku Postanowienia og6lne sr

Bardziej szczegółowo