Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m"

Transkrypt

1 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln ict wa zawodowe g o E g z a m i n p r z e p r o w a d z a n y j e s t w d w ó c h e t a p a c h : et ap p r ak t y c zn y : p oleg a n a s am odzi eln y m wy k on an i u p r zez k an dy dat a zadań eg zam i n ac y j n y c h s p r awdzaj ą c y c h um i ej ę t n oś c i p r ak t y c zn e et ap t eor et y c zn y : odb y wa s i ę w dwó c h c zę ś c i ac h ; p i s em n ej i us t n ej 1. c ś c i p i s n k n p y t i r t ó r h k ć t j c i g p c r y s b i s t i h i g i y p r y h r y p r i p t h r y ś r s k p t p r i s y p r p r y p t p r y k p r g p c i i p r i ę b i s t p t p s y c h i i i p i k i m k i n i w zę em ej an dy dat udzi ela odp owi edzi a an a z zak es u em at w: - ac un owoś zawodowa - dok um en ac a dzi ał aln oś os odar zej - un ek zawodowy - zas ady ezp ec zeń wa en ac or az oc on zec wp oż ar owej - ods awowe zas ady oc on odowi a - ods awowe zep awa ac - ods awowa ob lem at a awa os odar zeg o zar zą dzan a zeds or wem - ods aw olog edag og - et ody auc zan a 2. w c zę ś c i us t n ej k an dy dat odp owi ada n a p y t an i a z zak r es u n as t ę p uj ą c y c h t em at ó w: - t ec h n olog i a - m as zy n ozn aws t wo - m at er i ał ozn aws t wo Z adan ia do e t ap u p r akt yczn e g o i p yt an ia do e t ap u t e or e t yczn e g o p r zyg ot owywan e są n a p odst awie st an dar du wym ag ań u st alon e g o p r ze z Z wią ze k R ze m iosł a P olskie g o ( U st awa o r ze m ioś le z dn ia 2 2 m ar ca , t e kst je dn olit y: D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz )

2 Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m i s t r z z i e Zak wi ado wł aś wy dl a wal ac a w awo dz K a n d y d a t n a m i s t r z a p o w i n i e n u m i e ć : 1. C z y t a ć z e z r o z u m i e n i e m i n f o r m a c j e p r z e d s t a w i o n e w f o r m i e o p i s ó w, i n s t r u k c j i, r y s u n k ó w, s z k i c ó w, w y k r e s ó w, d o k u m e n t a c j i t e c h n i c z n y c h i t e c h n o l o g i c z n y c h, a w s z c z e g ó l n o ś c i : R p n a w a ć i s t a ć z n a k i g r a f i c z n e, n a c z e n i a w y m i a r ó w, u p r z c z e ń r y s u n k y c h, m a t e r i a ł ó w, e l e m e n t ó w a z z ł ą c z y w y s t ę p u j ą c y c h w k s t r u k c j a c h w y r ó w R p n a w a ć s t y m e n t y m a t e r i a ł ó w s t a n y c h d p r u k c j i w y r ó w a z r e ś l a ć i c h w y m i a r y R p n a w a ć w a d y d r e w n a a z w s k a z y w a ć i c h w p ł y w n a j a k ć w y r ó w R r ó ż n i a ć c e c h y i w ł a ś c i w c i m a t e r i a ł ó w d k s e r w a c j i d r e w n a R r ó ż n i a ć w y r y s t a r s k i e, e l e m e n t y i c h b u d y a z k s t r u k c j e m e b l i i s t a r k i b u d l a n e j R r ó ż n i a ć n a r z ę d z i a i m a s z y n y d r ó b k i d r e w n a Z n a ć m e t y t r z e n i a i p r z y g a n i a n a r z ę d z i d p r a c y R p n a w a ć r a b i a r k i s p e c j a l i s t y c z n e s t a n e w p r u k c j i w y r ó w S p z ą d z i ć r y s u n e k t e c h n i c z n y 1 0 Z n a ć z a s a d y p r a w i d ł e g m t a ż u w y r ó w 1.1. oz oz os ow oz os ow or on ob 1.2. oz oz or os ow o od ob ol or ok ; 1.3. oz oz or oś ob 1.4. oz oś o on ; 1.5. oz ob ol ow or on ol ow ; 1.6. oz o ob ; 1.7. od os ot ow o ; 1.8. oz oz ob os ow od ob 1.9. or ;.1. ow o on ob ol. P r z e t w a r z a ć d a n e l i c z b o w e i o p e r a c y j n e, w s z c z e g ó l n o ś c i : 2 O b l i c z a ć n a p s t a w i e r y s u n k u t e c h n i c z n e g i d a n y c h p a n y c h p r z e z p r u c e n t a i l ć m a t e r i a ł ó w p s t a w y c h, p n i c z y c h a z w y k c z e n i y c h ( t a r c i c a, t w z y w a d r z e w n e, ł ą c z n i k i i u c i a, r t w y k l e j e i m a t e r i a ł y w y k c z e n i e ) p r z e b n y c h d w y k a n i a w y r ó w 2 W s k a z y w a ć z a s t a n i e d r e w n a r e ś l y m p i i e w i l g n c i w w y r a c h 2 D i e r a ć t e c h n i k i p i a r u w i l g n c i d r e w n a d w y m a g a n e g s t n i a d ł a d n c i w y n i k u 2 W ł a ś c i w i e d i e r a ć r z a j e k l e j ó w a z m a t e r i a ł ó w w y k c z e n i y c h n a p s t a w i e i n f m a c j i p a n y c h p r z e z p r u c e n t a 2 O k r e ś l a ć l e p k ć m a t e r i a ł u l a k i e r n i c z e g p r z y p y k u b k a F d a 2 P r z y g a ć m a t e r i a ł l a k i e r n i c z y d n a n z e n i a 2 O b l i c z a ć w i e l k ć s t r a t m a t e r i a ł u l a k i e r n i c z e g p r z y n a t r y s k u p n e u m a t y c z n y m 2 O b l i c z a ć w y d a j n ć s t a n y c h m a t e r i a ł ó w 2 D i e r a ć n a r z ę d z i a i u s t a l a ć i c h p a r a m e t r y t e c h n i c z n e d r ó b k i s k r a w a n i e m 2 D i e r a ć t e c h n i e a z m a s z y n y, u r z ą d z e n i a i n a r z ę d z i a d w y k a n i a r e ś l e g w y r u s t a r s k i e g 2 p z ą d z a ć k a l k u l a c j e k z t ó w z w i ą z a n y c h z w y k a n i e m r e ś l e g w y r u s t a r s k i e g 2 D a ć p i a r u d ł a d n c i p a s a ń i w y k a n i a w y r u w a r c i u i ą z u j ą c e n m y j a k c i 2 D a ć b i e ż ą c e j k t r i i k s e r w a c j i m a s z y n i u r z ą d z e ń od o od od oś od ow om oc or oń ow or ok oz or ow oń ow ot o on ob.2. os ow o ok on oz om ot oś ob.3. ob om ot oś o o op ok oś ;.4. ob od or oń ow od or od od ;.5. oś o om oc or ;.6. ot ow o os ;.7. oś o..8. oś os ow ;.9. ob o ob ;.10. ob ol og or o on ok on o ob ol o;.11..s or os on ok on o ob ol o;.12.. ok on om ok oś ow on ob op o ob ow or oś ;.13. ok on on ol on. 3. B e z p i e c z n i e w y k o n y w a ć z a d a n i a z a w o d o w e z g o d n i e z p r z e p i s a m i b e z p i e c z e ń s t w a i h i g i e n y p r a c y, o c h r o n y p r z e c i w p o ż a r o w e j o r a z o c h r o n y ś r o d o w i s k a, a w s z c z e g ó l n o ś c i :

3 3 D i e r a ć p i e d n i e ś r k i h r y i s t e j w z a l e ż n c i r z a j u p r a c 3 W s k a z y w a ć s k u t k i n i e w ł a ś c i w e j s ł u g i m a s z y n, n a r z ę d z i i i n n y c h u r z ą d z e ń u ż y w a n y c h w s t a r s t w i e a z n i e s t a n i a w ł a ś c i w y c h z a b e z p i e c z e ń 3 Z g a n i z a ć s t a n i s k p r a c y p k ą t e m b h p i p 3 W s k a z y w a ć m i e j s c a i m a t e r i a ł y s t a n i ą c e n a j w i ę k s z e z a g r e n i e d l a z d r i a i ż y c i a l u d z i 3 Z n a ć z a s a d y t r a n s p t u m a t e r i a ł ó w w z a k ł a d a c h 3 D i e r a ć r z a j e ś r k ó w g a ś n i c z y c h w z a l e ż n c i ź r ó d ł a n i a 3 W s k a z y w a ć c z y n n c i z w i ą z a n e z u d z i e l a n i e m p y p r z e d l e k a r s k i e j p z k a n e u p c z a s w y k y w a n i a p r a c 3 Z n a ć z a s a d y z a b e z p i e c z a n i a l a k i e r n i 3 W s k a z y w a ć z a g r e n i a d l a z d r i a i ż y c i a c z ł i e k a i ś r i s k a n a t u r a l n e g z w i ą z a n e z w y k y w a n i e m p r a c a z z p r e s e m w y k c z a n i a p i e r z c h n i w y r ó w.1. ob od ow od oc on os ob oś od od.2. ob ol or os ow..3. or ow ow o od.p oż ;.4. ow oż ow ;.5. or.6. ob od od oś od og ;.7. oś om oc os od ow -m od on.8. ;.9. oż ow ow od ow o on ol or oc oń ow ob ol. Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i z w i ą z a n y c h z z a t r u d n i e n i e m i d z i a ł a l n o ś c i ą g o s p o d a r c z ą. K a n d y d a t n a m i s t r z a p o w i n i e n u m i e ć : 1. C z y t a ć z e z r o z u m i e n i e m i n f o r m a c j e p r z e d s t a w i o n e w f o r m i e : o p i s u, i n s t r u k c j i, t a b e l i, w y k r e s u, a w s z c z e g ó l n o ś c i : 1.1. R oz r ó ż n i a ć p od s t a w ow e p oj ę c i a i t e r m i n y z ob s z a r u f u n k c j on ow a n i a g os p od a r k i or a z p r a w a p r a c y, p r a w a p od a t k ow e g o i p r z e p i s ó w r e g u l u j ą c y c h p od e j m ow a n i e i w y k on y w a n i e d z i a ł a l n oś c i g os p od a r c z e j ; 1.2. R oz r ó ż n i a ć d ok u m e n t y z w i ą z a n e z z a t r u d n i e n i e m or a z p od e j m ow a n i e m i w y k on y w a n i e m d z i a ł a l n oś c i g os p od a r c z e j ; 1.3..I d e n t y f i k ow a ć i a n a l i z ow a ć i n f or m a c j e d ot y c z ą c e w y m a g a ń i u p r a w n i e ń p r a c ow n i k a, p r a c od a w c y, b e z r ob ot n e g o i k l i e n t a ; 1.4. W y k or z y s t y w a ć i n f or m a c j e d ot y c z ą c e s p os ob u z a r z ą d z a n i a m a ł ą f i r m ą i z n a ć z a s a d y or g a n i z a c j i p r a c y ; 1.5. Z n a ć z a s a d y n or m ow a n i a p r a c y i s y s t e m u p ł a c ; 1.6. W y k or z y s t y w a ć p od s t a w ow e w i a d om oś c i d ot y c z ą c e g os p od a r k i r y n k ow e j ; 1.7. W y p e ł n i a ć d ok u m e n t y r e j e s t r ow e, r oz l i c z e n i ow e i d e k l a r a c j e p od a t k ow e ; 1.8. K or z y s t a ć z e ź r ó d e ł w i e d z y e k on om i c z n e j i p r a w n e j ; 1.9. P os i a d a ć w i e d z ę d ot y c z ą c ą p r z e p i s ó w ok r e ś l a j ą c y c h z a t r u d n i a n i e i s z k ol e n i e p r a k t y c z n e m ł od oc i a n y c h u c z n i ó w w z a k ł a d z i e p r a c y. 2. P r z e t w a r z a ć d a n e l i c z b o w e i o p e r a c y j n e, a w s z c z e g ó l n o ś c i : 2.1. A n a l i z ow a ć i n f or m a c j e z w i ą z a n e z p od n os z e n i e m k w a l i f i k a c j i, p os z u k i w a n i e m p r a c y i z a t r u d n i e n i e m or a z p od e j m ow a n i e m i w y k on y w a n i e m d z i a ł a l n oś c i g os p od a r c z e j ; 2.2. S p or z ą d z i ć d ok u m e n t y z w i ą z a n e z p os z u k i w a n i e m p r a c y i z a t r u d n i e n i e m or a z p od e j m ow a n i e m i w y k on y w a n i e m d z i a ł a l n oś c i g os p od a r c z e j ; 2.3. R oz r ó ż n i a ć s k u t k i w y n i k a j ą c e z n a w i ą z a n i a i r oz w i ą z a n i a s t os u n k u p r a c y ; 2.4. D ok on y w a ć r oz l i c z e ń i k os z t or y s ow a n i a w y k on y w a n y c h c z y n n oś c i p od w z g l ę d e m op ł a c a l n oś c i p r ow a d z e n i a d z i a ł a l n oś c i g os p od a r c z e j ; 2.5. Z n a ć p od s t a w ow e z a s a d y s p or z ą d z a n i a b i z n e s p l a n u. P o d s t a w y p s y c h o l o g i i i p e d a g o g i k i o r a z m e t o d y k a n a u c z a n i a K a n d y d a t n a m i s t r z a p o w i n i e n p o s i a d a ć w i a d o m o ś c i i r o z u m i e ć p r o c e s y a w s z c z e g ó l n o ś c i : 1. W y j a ś n i a ć i o c e n i a ć s y t u a c j e s t o s u j ą c s i ę d o o p i s u z a g a d n i e ń i p r o b l e m ó w w o b s z a r z e :

4 1 p s y c h i i c i : r u m i e ć r w ó j p s y c h i c z n y c z ł i e k a i c z y n n i k i n a n i e g w p ł y w a j ą c e a z c e c h y p s y c h i c z n e c i i j e j s k ł a d n i k i : c h a r a k t e r i j e g c e c h y, z d n c i i u z d n i e n i a z a i n t e r e s a n i a i s k ł n c i t e m p e r a m e n t i j e g r z a j e z n a ć p e j ś c i e p s y c h i c z n e d u c z e n i a s i ę i p r e s ó w p n a w c z y c h : p r z e t w a r z a n i e i n f m a c j i r z a j e p a m i ę c i c z y n n i k i i n d y w i d u a l n e w p ł y w a j ą c e n a m y w a c j ę n a u c z a n i a c z y n n i k i z w i ą z a n e z g a n i z a c j ą n a u c z a n i a z n a ć s p y p t ę p a n i a i r e a g a n i a w s y t u a c j a c h t r u d n y c h : s t r e s i f r u s t r a c j a t y p y s y t u a c j i t r u d n y c h r e a k c j e n a s y t u a c j e t r u d n e 1 p s y c h i i r w e j i w y c h a w c z e j : p i a d a ć w i e d z ę n t r e s ó w r w y c h 1 b r a ć p u w a g ę c z y n n i k i r w e 1 p s y c h i i p r a c y : r e ś l a ć w z a j e m n y w p ł y w i d z i a ł y w a n i e w u k ł a d z i e c z ł i e k p r a c a z n a ć e t a p y d t a n i a c z ł i e k a d p r a c y : w p r a d z e n i e d p r a c y s z k e n i e z a w e i d k a l e n i e.1. ol og os ob ow oś oz oz ow o or os ob ow oś - o ol oś - ow on oś ; - o od od ol og o oc oz - or od ; - ot ; - or os ob os ow ow - ; - ; ol og oz oj ow ow os. ok oz oj ow ;.2.2. od oz oj ow..3. ol og ok od ow ; os os ow ow o - ow o ; - ol od ow os on. 2. S t o s o w a ć s i ę d o z a s a d p e d a g o g i k i d y d a k t y k i i m e t o d y k i n a u c z a n i a : 2 r e ś l a ć c e l e n a u c z a n i a w p r e s i e p r a k t y c z n e j n a u k i z a w u 2 z n a ć k r y t e r i a d u m e t n a u c z a n i a 2 u m i e ć p ł u g i w a ć s i ę p r r a m e m n a u c z a n i a 2 z n a ć z a s a d y n a u c z a n i a a z k t r i i e n y p r a c y u c z n i a 2 s t a ć p i e d n i e ś r k i d y d a k t y c z n e w p r e s i e k s z t a ł c e n i a 2 p l a n a ć n a u c z a n i e w g p s t a w y p r r a m e j k s z t a ł c e n i a w z a w z i e 2 s t a ć s i ę d s t a n d a r d ó w w y m a g a ń b ę d ą c y c h p s t a w ą d p r z e p r a d z a n i a e g z a m i n u p w i e r d z a j ą c e g k w a l i f i k a c j e w z a w z i e 2 d i e r a ć n i w a i f m y g a n i z a c y j n e p r a c y d y d a k t y c z n w y c h a w c z e j w k s z t a ł c e n i u z a w y m 2 p r a d z i ć d u m e n t a c j ę p e d a g i c z n ą w z a k ł a d z i e s z k ą c y m u c z n i ó w.1. ok oc od ;.2. ob or od ;.3. os og ;.4. or on ol oc ;.5. os ow od ow od oc ;.6. ow od og ow od ;.7. os ow o od o ow ot o od ;.8. ob og or or o ow od ow ;.9. ow ok og ol. I I. E t ap p r ak t y c z n y e g z am i n u o b e j m u j e p r ak t y c z n e u m i e j ę t n o ś c i z z ak r e s u k wal i f i k ac j i w z awo dz i e, o b j ę t e t e m at am i : 1. W y k o n an i e t ab o r e t u k u c h e n n e g o. 2. W y k o n an i e s z af k i n o c n e j. K a n d y d a t n a m i s t r z a p o w i n i e n u m i e ć : 1. P l a n o w a ć c z y n n o ś c i z w i ą z a n e z w y k o n y w a n i e m z a d a n i a p r ó b y p r a c y : 1.1. S p or z ą d z i ć p l a n d z i a ł a n i a ; 1.2. S p or z ą d z i ć w y k a z n i e z b ę d n y c h s u r ow c ó w, m a t e r i a ł ó w, s p r z ę t u k on t r ol n o - p om i a r ow e g o, n a r z ę d z i, ś r od k ó w oc h r on y os ob i s t e j ; 1.3. W y k on a ć n i e z b ę d n e ob l i c z e n i a, r y s u n k i l u b s z k i c e p om oc n i c z e ; 1.4. Z a p l a n ow a ć i l oś ć c z a s u p ot r z e b n ą d o w y k on a n i a z a d a n i a ; 1.5. U z a s a d n i ć w y b r a n y p l a n d z i a ł a n i a ; 1.6. D ok on a ć w e r y f i k a c j i p l a n u z r z e c z y w i s t oś c i ą. 2. O r g a n i z o w a ć s t a n o w i s k o p r a c y :

5 2 Z g r a d z i ć i r m i e ś c i ć n a s t a n i s k u p r a c y m a t e r i a ł y, n a r z ę d z i a, a p a r a t u r ę i s p r z ę t, z g n i e z z a s a d a m i b e z p i e c z e ń s t w a i h i g i e n y p r a c y a z h r y p r z e c i w p a r e j 2 S p r a w d z i ć s t a n t e c h n i c z n y m a s z y n, a p a r a t u r y, i s p r z ę t u 2 D r a ć z i e ż r z ą i ś r k i h r y i s t e j 2 U w z g l ę d n i ć ś r k i t r a n s p t u m i ę d z y s t a n i s k e g w z a l e ż n c i p r z e b i m l i w c i t e c h n i c z n y c h z a k ł a d u 2 Z n a ć e r g i c z n e w a r u n k i p r a c y i i c h w p ł y w n a t e m p w y g ę s a m z u c i e p r a c n i k a a z z w i ą z a n e z t y m z a s a d y B H P i p.1. om oz ow od or oc on oż ow ;.2. ;.3. ob od ob oc od oc on os ob ;.4. od or ow ow o oś od ot oż oś ;.5. on om o, od op oc ow or.p oż. 3. W y k o n a ć z a d a n i e e g z a m i n a c y j n e z z a c h o w a n i e m p r z e p i s ó w b e z p i e c z e ń s t w a i h i g i e n y p r a c y, o c h r o n y p r z e c i w p o ż a r o w e j i o c h r o n y ś r o d o w i s k a, i w y k a z a ć s i ę u m i e j ę t n o ś c i a m i o k r e ś l o n y m i w t e m a t a c h : 3 W y k a n i e t a b e t u k u c h e n n e g z s i e d z i s k i e m z p ł y t y l a m i n a n e j : 3 D r a ć m a t e r i a ł d w y k a n i a z a d a n i a 3 D a ć c i ę c i a n a p i l a r c e p r z e c z n e j 3 D a ć c i ę c i a n a p i l a r c e w z d ł u ż n e j 3 W y r ó w n a ć p i e r z c h n i e n a s t r u g a r c e w y r ó w n i a r c e 3 D a ć s t r u g a n i a p i e r z c h n i b a z u j ą c y c h e l e m e n t ó w t a b e t u 3 D a ć s t r u g a n i a w y m i a r e g n a s t r u g a r c e g r u b i a r c e 3 D a ć f m a t a n i a e l e m e n t ó w n a p i l a r c e f m a t e j 3 W y k a ć g n i a z d a n a w i e r t a r c e p i e j 3 W y k a ć c z y n a f r e z a r c e d n r z e c i e j 3 W y k a ć c z y n a f r e z a r c e d n r z e c i e j 3 W y k a ć p r i l a n i e e l e m e n t ó w n a f r e z a r c e d n r z e c i e j 3 D a ć s z l i f a n i a e l e m e n t ó w n a s z l i f i e r c e t a ś m e j 3 D a ć w i e r c e n i a w ó w p w k r ę t y n a w i e r t a r c e p i e j 3 W y k a ć r k r ó j p ł y t y l a m i n a n e j n a s i e d z i s k t a b e t u 3 D a ć c i ę c i a p ł y t y l a m i n a n e j n a p i l a r c e f m a t e j 3 W y k a ć l e i n a n i e w ą s k i c h p ł a s z c z y z n 3 P r z y g a ć p i e r z c h n i e e l e m e n t ó w t a b e t u d w y k c z e n i a 3 W y k c z y ć p i e r z c h n i e e l e m e n t ó w p i s t e t e m n a t r y s k y m 3 W y k a ć m t a ż w y r u 3 0 Z a p a k a ć i n a k a ć g y w y r ó b 3 W y k a ć z a d a n i e w p r z e w i d z i a n y m c z a s i e 3 2 U p z ą d k a ć s t a n i s k p r a c y, z y ś c i ć n a r z ę d z i a i s p r z ę t 3 3 R l i c z y ć m a t e r i a ł y i z a g p a r a ć p t a ł e p a d y.1. on or o ow.1.1. ob o on ;.1.2. ok on op ;.1.3. ok on ;.1.4. ow ;.1.5. ok on ow or ;.1.6. ok on ow o ;.1.7. ok on or ow or ow ;.1.8. on oz om ;.1.9. on op ol ow on ow ; on op ol ow on ow ; on of ow ol ow on ow ; ok on ow ow ; ok on ot or od on ow ; on oz ow o or ; ok on ow or ow ; on ok ow ; ot ow ow or o oń ; oń ow ol ow ; on on ob ;.1.2. ow oz ow ot ow ; on ;.1.2. or ow ow o oc ;.1.2. oz os od ow oz os od. 3 W y k a n i e s z a f k i n n e j z d r z w i c z k a m i w p u s z c z a n y m i : 3 W y k a ć r k r e p ł y t w i ó r y c h l a m i n a n y c h i p ł y t p i l ś n i y c h l a k i e r a n y c h 3 D a ć c i ę c i a e l e m e n t ó w d w y m i a r u n a p i l a r c e f m a t e j 3 W y k a ć f r e z a n i e w r ę g ó w n a ś c i a n k ę t y l n ą 3 D a ć l e i n a n i a w ą s k i c h p ł a s z c z y z n n a l e i n a r k a c h m e c h a n i c z n y c h z u ż y c i e m k l e j ó w t l i w y c h 3 S p z ą d z i ć p l a n w i e r c e ń n a p ą c z e n i a k k e i z ł ą c z a m e b l e 3 W y k a ć w i e r c e n i a w p ł a s z c z y z n a c h c z y c h i b z n y c h 3 Z a m a ć u c i a m e b l e i k k i m e b l e 3 W y k a ć m t a ż w y r u b e z u ż y c i a k l e j u / p a s a n i e e l e m e n t ó w n a s u c h 3 W y k a ć m t a ż p z e s p ó w 3 W y k a ć m t a ż w y r u 3 D a ć k m e t y k i w y r u 3 D a ć e n y j a k c i e j 3 Z a p a k a ć i n a k a ć g y w y r ó b 3 W y k a ć z a d a n i e w p r z e w i d z i a n y m c z a s i e 3 U p z ą d k a ć s t a n i s k p r a c y.2. on oc.2.1. on oz oj ow ow ow ow ;.2.2. ok on o or ow ;.2.3. on ow ;.2.4. ok on ok ow ok op ;.2.5. or oł oł ow ow ;.2.6. on oł ow oc ;.2.7. oc ow ok ow oł ow ;.2.8. on on ob ow o/ ;.2.9. on on od oł ; on on ob ; ok on os ob ; ok on oc oś ow ; ow oz ow ot ow ; on ; or ow ow o ;

6 Z a g os p od a r ow a ć p oz os t a ł e od p a d y ( d ok on a ć s e l e k c j i z g od n i e z z a s a d a m i oc h r on y ś r od ow i s k a n a t u r a l n e g o) ; W y k on a ć p r a c ę o ok r e ś l on e j j a k oś c i i e s t e t y c e ; U m i e ć z a s t os ow a ć w w y r ob i e r oz w i ą z a n i a n ow a t or s k i e p os z e r z a j ą c e f u n k c j e u ż y t k ow e i e s t e t y c z n e w y r ob u. 4. P r e z e n t o w a ć e f e k t w y k o n a n e g o z a d a n i a p r ó b y p r a c y : 4.1. U z a s a d n i ć s p os ó b w y k on a n i a z a d a n i a ; 4.2. P r z e a n a l i z ow a ć p r ob l e m y r e a l i z a c y j n e i p od a ć p r z y c z y n y i c h p ow s t a n i a ; 4.3. S f or m u ł ow a ć i p r z e d s t a w i ć w n i os k i u s p r a w n i a j ą c e w y k on a n i e z a d a n i a ; 4.4. O c e n i ć j a k oś ć w y k on a n e g o z a d a n i a. N i e z b ę d n e w y p o s a ż e n i e s t a n o w i s k d o w y k o n a n i a z a d a ń e g z a m i n a c y j n y c h o b j ę t y c h t e m a t a m i : 1. wy k on an i e t ab or et u k uc h en n eg o zg odn i e z dok um en t ac j ą ; 2. wy k on an i e s zaf k i n oc n ej z dr zwi c zk am i wp us zc zan y m i. P i e s z c z e n i e s p e ł n i a j ą c e w y m a g a n i a w y n i k a j ą c e z p r z e p i s ó w b e z p i e c z e ń s t w a, h i g i e n y p r a c y, h r y p r z e c i w p a r e j, e r g i i i h r y ś r i s k a Ś r k i h r y i s t e j, a p t e c z k a, i n s t r u k c j e s ł u g i m a s z y n i u r z ą d z e ń, n i e z b ę d n e m a t e r i a ł y d w y k a n i a p r a c y M a s z y n y i u r z ą d z e n i a : p i l a r k a s t a r s k a w z d ł u ż n p r z e c z n a, p i l a r k a f m a t a, s t r u g a r k a w y r ó w n i a r k a i g r u b i a r k a, f r e z a r k a d n r z e c i a, l e i n i a r k a w ą s k i c h p ł a s z c z y z n, w i e r t a r k a p i a, w i e r t a r k a p i a, s z l i f i e r k a t a ś m a i t a r c z a N a r z ę d z i a i s p r z ę t : k p l e t n a r z ę d z i i p r z y r z ą d ó w d r ę c z n e j i m a s z y n e j r ó b k i d r e w n a, s t r u g n i c e s t a r s k i e, u r z ą d z e n i a i n a r z ę d z i a d n a n z e n i a m a t e r i a ł ó w l a k i e r n i c z y c h, s z a f k i n a r z ę d z i e, w i e r t a r k a, w k r ę t a k i, p a p i e r ś c i e r n y, ś c i s k i s t a l e, m ł e k m e t a l y i g u m y b ą d ź d r e w n i a n y z f i l c ą p i ę t ą, s u w m i a r k a, m i a r a z w i j a n a, c z y ś c i w m e b l e, s t i k i i k r z e s ł a u c z n i s k i e, k a l k u l a t y om oc on oż ow on om oc on od ow. od oc on os ob ob o on. ol o op or ow ol ow on ow ok oz om on ow ow ow. om o ow ob ol o os ow ow ot ow ow ow o ow ol ow or.

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

In yni e r w s p a r c i a s p r z e d a y (SE Sy s t e m s En g i n e e r ) Micha³ K r au t S e n io r S y s t e m s E n g in e e r (m k r au t @ cis co. co m ) 2 0 0 6 C i s c o S y s t e m s, I n c.

Bardziej szczegółowo

Ą ÓŁ Ź ÓŹ Ó Ź Ź Ó Ź Ź Ś Ś Ó Ź Ó Ś Ó ć ć ć Ś Ó ć Ó Ó ź Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ć Ó Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ź ć Ó Ó Ó Ó Ó Ź Ź ć Ź Ó Ź ć Ó Ó Ó ć Ą Ś ć Ź Ś Ź ć Ó ź Ś Ł Ś Ś Ź Ś Ó Ź Ź Ź Ś Ś Ę Ź Ó Ś Ź Ó ć Ź Ź Ó ź Ó ć Ę Ó Ź ć

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Miejscowość i data FUNDACJA INF ORMCYJNA Ul. Wyzwolenia 107 / 65 85-792 Bydgoszcz Formularz zgłoszeniowy DANE O SO BOW E OS OB Y PRO SZ ĄCEJ O P OMOC ( os ob a p eł noletnia) IMIĘ I NAZ WISKO PESEL DOWÓD

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

ó óź óź óź ó ó ć ó ó ó ó Ą ó ó ó Ż ó ó ń Ą Ą Ą ó ó Ż ź Ś Ż Ż Ś Ż Ż Ż Ś Ż Ą ź ź Ą ź ź Ż Ż Ż Ś Ż ź Ż Ż Ż ć Ś Ż Ś ć Ł Ś Ś Ś Ł ć Ł Ś ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ń ń ń ó Żń ź ó ó ó ó ó Ż ó Ś ó ó ó ć ó ó ó ó ć ń Ż

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Ź ź Ę Ś Ś Ń ę ę ż Ę ż ę ż ę ż ę ż ż ę ż ż Ń ź ę ę Ę Ć ż Ź Ś ę ż ż ę ż Ź Ó ę Ź ż Ś ż ę ż Ź ę Ę Ź ż ę ę ż Ś ę ę Ó Ś ę Ę ę ę ę Ą Ę Ą Ę Ś ę ż ż Ź ę Ń Ź Ś Ś ę Ź ż Ź ź ę ć Ó ż ż Ę Ó ę ż Ń ż ę Ź ę Ź Ą ę ż ż Źę

Bardziej szczegółowo

2 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z S A M O C H O D O W Y K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a

Bardziej szczegółowo

Logotech-A A Instrukcja obsługi programu PIT (wersja 9.06.001) K A TO W I C E, G R U D Z I E Ń 20 0 6 S tr.2 P I T w er s j a 9.0 6.0 0 1 P I T w er s j a 9.0 6.0 0 1 S tr.3 SPIS TREŚCI 1. W STĘ P... 4

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ą Ń ć ź Ł Ł Ł Ś Ł ź Ź ć ź ć Ź ć Ź ć ć Ź ź ć ć Ó Ś Ę Ś Ś Ń ć ć ć ć Ś Ź Ź ć ć ć ć Ź ź Ę ć ć Ę ć ć ć ć Ź ć ć Ć ć Ę ź ź ć ź ć Ź Ę Ź ź ź Ę Ź Ę Ś Ą ć Ź ź ć ź ć Ę Ę ć Ę ć Ń Ś Ę Ó Ó ć Ó Ę Ź Ę Ę ź ć ć ć Ć

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Ó Ż ź Ó Ą Ż Ó ń ń ć ć ĘŚ Ś ŚĆ Ę ć ć ć ć Ś Ź ń ź ŚĆ ń Ś ź ć ć Ó ć ć ź ć ć ć ń ń Ł ć ź ć ń Ś ć ć ć Ł Ę Ś Ł Ę Ł ć ń ć Ś ź Ć Ś Ś ć ź Ó ź ć ć Ś ń ź Ś ź Ó Ś Ó Ś Ś ń Ś Ś ć ć ń ć ć Ż Ś ć ń ń Ł Ł ń ć ź ć ć Ó ć

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

autorska pracownia architektury "STUDIO AB" mgr inż. arch. Bogusław Horak 43-300 Bielsko-Biała ul. Słowackiego 8/6, tel. 0 604 369 154, (033)8169782, studioab@o2.pl 5. Projekt budowlany Remont pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Ż ć Ó Ś Ó ć Ę Ó Ś ź Ż Ż Ó Ż ź Ó ÓŚ Ć Ó ź Ó ź Ó Ź ć Ę Ó Ś Ż Ó Ó Ń Ą ź ź Ź Ś Ą Ą Ś Ą Ś ć ć ź ź Ó Ó Ę Ź Ą Ź Ę ĘŚ ć ź Ę Ę ź Ę ć Ś Ś Ę Ż Ż ć Ść ć ć Ń Ż Ś ć Ż Ż Ż Ż Ż Ó Ą Ę Ę Ę Ą Ż Ż Ż Ź Ż ć Ś Ż Ż Ż Ż Ż ć Ś

Bardziej szczegółowo

ᐗ劇OWA P YFIKA JA T HNINA Kod PV-45262100-2/ T B.03.00. Roboty przy wznoszeniu rusztowań ᖧ劇C 1. W Ę ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᆗ号ᖧ劇ych ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇

Bardziej szczegółowo

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki ZARZĄDZENIE Nr 270/2013 BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI Z DNIA 23 SIERPNIA 2013 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ÓŁ Ą Ś ż ę Ę ć ż ż ę ż ż ń ż ń ż ę ę ż ż ż ż ę ż ć ę żę ę ń ę ęć ż Ę ż ż ę ę ń Ą ęć ń ę ć ęć ęż ę ń ęć ń ęć ęż ę Ł ę ęć ę ęć Ł ę ę ę ęć ęć ę ę Ę ęż ę ń ęć Ę ć ęć ę ę ż ę ęż ę ń ż ę ń ż ć Ą Ą Ą żę ż ż ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ś Óń Ź ń Ń ż ż ć ż ć ć ż ż Ą ż ć Ó Ó ż ż ć ń ń ń Óń Ó ń ń Óć ć ć ń ń ń ń ń Ś ń ń ń ż ć ć Ś Ł ż ń ż ż Ś Ó Ó ń ń ń Ś Ś ć Ó ń Ś ż Ó Ó Ś Ó Ó ż ń Ś Ó Ę ń ń Ó Ó ń ń Ś ż ń Óń Ó Ś ń Ó Ś ń ż ń ż Ó ć ń ń ń ż Ó

Bardziej szczegółowo

l. Anyżᐧ剷 wᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷e ᐧ剷ᐧ剷w ᐧ剷 g tel.ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 nwe tycyjnych eᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 lᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷. net.ᐧ剷l ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷

Bardziej szczegółowo

ń Ę Ę Ę Ę ń ń Ś ź Ę ś ś Ę Ś Ą Ę Ę Ę Ę Ż Ę Ę ść Ą Ł Ę Ć ć Ś Ę Ę ś Ę Ż Ś Ę Ę ń Ż Ę Ć ź ć Ł ś Ę ś Ż ś Ś ś Ę ć Ł ś Ż ŚĆ Ę ń ŚĆ ść ś ś ń ś Ś ś ś Ęś Ę ć ś ść ń ń Ć ś Ą ń ć Ą Ś ń ś ś ć ć ś źć ć ź ś ń Ę ś Ę ć

Bardziej szczegółowo

Ó Ó ą ć ą ą ą Ź ą ą Ż Ż Ę Ó Ż ą ć ć ź Ó Ź ź ź ą Ó Ś ą ą ć ć Ż ą Ż ą Ó ą ć ą Ż Ó ć ć ć Ę ą Ó Ł Ó Ź Ę ą ć ć ź Ó Ź Ó Ź ć ć ą Ż ą ź Ż Ź ć ć ć Ż Ę Ą ą ą Ź Ż Ź Ź ź ź Ź ć ą ą ź ź Ż Ż Ą ź Ę ą ć ą ą Ó Ź ć Ę ź ź

Bardziej szczegółowo

Ć ę ą ą ę ó ó ó ó ą ęść ę ó ę ó ą ó ś ą ę ś ó ó ą Ć ą ą ę ó ą ą ę Ę ś ę ę ę ś ó ę ą ą ę ś ę ę ą ę ę ęś ą ę ó ń Ł ń ę ę ó ą ę ń ą ń ęś ą ą ę ó ś ę ó ęś ę ó ó ęś ść ć Ć ę ó ą Ę óż ą ć ą Ć ć ść ć ę ó ć ś

Bardziej szczegółowo

ŚĆ Ć ć ż ć ń Ę Ę ż ż Ą ń ż ć ż Ę ż Ę Ę Ć ż Ę ż Ś ż ż ż ż ż Ł ż ż Ę ż ĘŚ ż ć ć ŚĆ ć ń Ś ź ć ć ć ć ć ć ć ń ć Ę Ę ć ć ć Ł Ę Ą ź Ą Ę Ę Ł ć ć ż ć ż ż ć ż ż ż Ł ć ń ż Ł ż ń ń ż ż ć ż Ę ż Ę ć ż ż Ą ĘŚ ń ż ź Ę

Bardziej szczegółowo

ć ź ź Ł ź ź ź Ś ć ć Ę ÓŁ ź Ń ź ź ź ć ć Ń ć ć ć Ń ź Ę Ś Ń ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ź Ś Ę ź ź Ż ć ź ź ć ź Ń ź ć ć ć ź ź Ł Ń ć Ń Ń ź Ś Ń Ę Ę Ę ź ć ć Ę ź Ń Ł Ę ź ź Ń Ę Ę Ł Ł Ś Ś ć ć Ł ź ć ć Ł Ó Ż Ś Ł Ó ź Ę Ń

Bardziej szczegółowo

Ł ÓŁ Ł Ą Ś Ą Ą Ś Ś ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ę ć ń ć ć ć ć ć ć ć ń ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ń ń ć Ś ń ć ń ć ń ć ć Ś ć Ż Ś Ś ń Ł Ń ń ć ć ć ć Ś ń

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ł Ś ÓŁ Ł ć ć ź ÓŁ ć ć Ś ć ć Ą ć ć ć ź ć ć ć ć ć Ą Ó ÓŁ ć ć Ł Ł ź Ś ć ć ć ć Ł Ł ć ć Ł Ł Ł ć Ó ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ź Ż ź Ł ć Ż Ć Ż Ś Ż ć ć ć ć Ł Ż Ś ć Ś ź ć ź ć ć ć ź ć Ś Ź ŚĆ ź ć ć Ś Ś

Bardziej szczegółowo

ÓŁ Ą Ś Ą Ł Ś Ó Ą Ł ź ź Ą ż ż ż ż ż Ę Ę ź Ą ż Ę Ń Ę ż ż ź ż ż Ń ż Ą ż ć ż ć ć ć ć ż ć ć ć ć ż Ł Ę Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ź Ę ć ź ć ż ć ć ć ż ź ć ć ć ć ż ź ż ż ć ż ż ć ż Ę Ą ć Ł ź ż ż Ł Ó ÓŁ ć Ą ć Ą ż ż

Bardziej szczegółowo

Ł ś Ł Ą ś Ź Ł ś Ł ś ź ś ę ÓŁ ÓŁ ź ź ś ś ę ę ź ć ś ś ę ć ę ś ę ś ź ę ś ę ś ś ś ę ę ć ę ś Ł ę ę ę Ę Ą ś ś ś Ł ś ę ś Ł Ń Ł Ń ę ś ś ę Ż Ż ś Ż ś ś Ż ś ź ś ś ź ś ę ś ę Ń ę ę ę ś ę ś ę ś ź ś Ł ś ś ś ś ę ś ś

Bardziej szczegółowo

Ą Ł Ł Ł Ś ż ź ź Ł Ś Ą Ł Ś Ś Ł Ó ż Ł Ś Ą ć ć ż ż Ą ż ć ż ż ć ć ć Ś ć ż Ś ż ż Ą ć ż ż ć ć ć ć ż ż Ś ć ż ż ÓŁ ż ż ż Ł Ł Ś Ó ć ż Ł ż ż ż ż ż Ć Ó Ó ż ż Ó Ł Ł ż Ą ż ż ż ż ż ż ż ż ż ć ż ż ć ż ż ż ć ż ż ż Ł ć

Bardziej szczegółowo

Ń ÓŁ Ł Ś Ł Ł Ś ÓŁ Ł Ś Ń ÓŁ Ł Ń Ź ę Ą ę ę ę ę ę ę Ź ę ć ć ę ę ę ę ę Ź ć ę ę ę ć ć ę ę ę Ł ę ę ę Ł Ł ę ę ę ę ę ź ę ę ę ę ź ę ć ę ć ć ę ę ź ź ę ć ę ę ź Ź ę ź ę ę ć Ź Ą ć ć ć ę ę ę ę ę Ź ź ę ć Ł ź ę ę Ź Ę

Bardziej szczegółowo

Ę ś ó ó ź ć ó ó ą ś ą ą ż ą ą ś ś ą ż ą ó Ą Ę Ę Ą Ó ą ż ą ą ź ąż ą ś ą ą Ł ŁÓ Ę Ł Ę Ą Ą ą Ł ą ą ą ą ą ć ą Ę Ę Ą Ł ą ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ó Ż ż ż ą ą ż ś ż ź ó ą Ą Ę Ę ż ż ś ó ó ś ż ó ą ą ą ż ś ś ą

Bardziej szczegółowo

ᐧ哧 b i l l. ij i j i -. / / CZĘĆ C Z C ᐗ咗 OG O O OW L O ᐗ咗 OM Y OWO- Y -698 OW m 5 B h M h b L M M h b m 9-5 6 h ó f x 6 5 Z B Ż M ᆇ嗗 W O U W O mg ż h 6 99 5 p L M p 嘧 y mg ż h M h b 9 9 5 Z C CZĘĆ b y

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ń Ą Ę Ó Ś ę Ż żń ĆŻ Ż ś ść Ż Ó Ż Ż ń ść ń ę Ź ż Ż Ż ż ń ż ń Ż ÓŻ Ś Ó Ź Ż Ż Ź Ż ń Ż ś Ż Ż Ż Ż ść ż Ż Ż ń ń ść Ż ś Ż ś ż ś Ó ę ś ś Ż ż śż ś ż ę ę Ó Ż Ś Ó Ż Ó Ż ń ż ś Ż ń ż Óż ń ś ę ć Ż Ż ś żż Ż ś Ś Ż

Bardziej szczegółowo

Ą ś Ż ś ó Ę ó Ą ść ść Ó ść ą ś ąż ć ą ąż ą ć ż śćś ź ś ć ź ą ó ś ą ą ą ó ą ą ą ó ą ą ż ć ż ż ż ąż ź ś ó ą ó ż ą ą ó ą ą ś ą ź ą ą ą ąż ą ą ć ń ń ć ą ć ó ń ć ż ąż ó ó ć ż ć ąż Ś ą ą ć ó ś ą ą ą ó ó ą ą

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

ż Ś ń ń ć Ś ć ó ó ń ń ń ó Ś ń ó ń Ś ź ó ź ń Ś ń ń ó ó ń ó ó ó ż ó Ź ó ó ó ó ó ó ó ż ń ó ż ó ć ó ć ó ń ń ó ć ó ź ć Ó ć ć ż ó ó ź ó Ś ć Ó ó ń ć ż ć ó ó ć ń ć ó ó ć ż Ó ó ń ć ń ń ż ó Ś ć ó ó ż ń ó ż ń ż ó

Bardziej szczegółowo

Ó Ó Ó Ś Ó Ą Ż ć Ą Ś Ś Ś Ł ć Ż Ż Ó ć Ę Ś Ó Ł Ę Ę Ż Ś Ł Ś Ó Ó Ó ź Ż Ó Ą Ę Ź ź Ą Ę Ó Ę Ż Ż ź Ó Ść Ż Ś Ś Ź Ż Ó Ś ŚĆ ć Ó Ż Ć Ó Ś Ż Ó Ę ć Ę ć Ó ć Ą Ó Ś Ł Ś ć Ż ź Ż Ó Ó Ż Ś Ó ć ć Ń Ę Ść Ó Ó Ó ÓŹ ź Ś Ś Ś ć Ś Ś

Bardziej szczegółowo

Ł Ż Ó Ó Ż Ó Ę Ó Ó Ó Ó Ó Ę Ą Ż Ż Ż Ż Ż Ź Ó Ż Ó Ż Ż Ż Ą Ą Ż Ą ć Ż Ż Ó Ą Ó Ż Ó Ó Ą Ó Ż Ą Ż Ó Ó Ó Ę Ó Ż Ż Ż Ż Ż Ó Ą Ó Ą Ż Ź Ó Ż Ó Ó ÓŹ Ż Ć Ó Ó Ż Ź Ż Ó Ó Ą Ó Ź Ż Ż ź ź Ż ć ć Ó Ż Ó Ó Ż ź ć ź Ź ź Ż ź ć ć Ó ź

Bardziej szczegółowo

ć Ó Ó Ń ź Ą Ą Ć Ż Ń Ą Ó Ó Ó Ą Ż Ć Ż ć ć Ż Ó Ó Ć ć Ą Ą Ó Ą Ó Ź ć Ó Ó Ó Ż ć ń ń ń ć Ż Ź ć ń ó ó Ź Ó Ó Ó Ż Ó Ó ć Ó Ó Ż Ż Ż Ó Ż Ó Ą Ó Ó Ź Ż Ó Ą Ź ć Ą Ż Ż Ó Ń Ż Ó Ó Ź Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ż Ó Ż Ż Ą

Bardziej szczegółowo

Ś Ł Ś Ł Ś Ś Ę Ą Ó Ś Ó Ś Ę Ł Ś Ł Ś Ż ć ć Ż Ć Ó Ó ż Ó Ż Ó Ó ć Ś Ź Ó Ó ć Ó Ą Ó Ó Ó Ą Ó Ś Ę Ż ż Ń Ń ż ć Ę Ć Ń Ś Ź ż ż Ó ż Ó Ó Ó Ś Ż Ó Ś Ń Ś Ź Ą Ę Ł Ż Ż Ó Ż Ż Ó Ż Ó Ś Ę Ó Ą Ż ÓŻ Ó Ż Ś Ó Ó ż Ą ż Ś Ć Ł Ś Ó Ą

Bardziej szczegółowo

Ę ć Ć Ś Ó Ó Ś Ł Ą Ą Ż ż Ł Ł Ż Ż ż Óż Ż ż ż Ę ż Ó ż Ę ć ż Ę Ź ż Ż ż ż ż ń ń ć ć ż ż Ż Ż Ś ż ż ń ż ń ż ż ń ż Ą ż ż Ę ć ć ć ż ń Ż Ż Ż ż Ę Ż ć ń Ż Ż ć Ę Ą Ą ć ć Ł Ą Ę Ą ć ż ć ż ć ć ż ć ć ż Ż ć Ą ż ć Ą Ą Ż

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ą Ą Ą Ą Ż Ć Ł Ś ć ż Ł ż Ł ź Ś Ą Ł Ś Ż ź Ó Ś Ą Ó Ś ź Ł Ł ź Ł ź ć Ć Ą Ą Ą Ą ć ź Ą Ą Ż ż ć ć Ć Ą Ą Ą Ł Ó Ż Ó Ź Ń ź Ń ź Ą Ś Ż Ą Ł ż Ś Ś Ó ź ź Ń Ł ź Ż ź ź Ą ż ż Ą Ś Ą Ą Ą Ą Ą ź Ą Ą Ó ź Ś Ł Ł Ł ź

Bardziej szczegółowo

Ń ź Ś Ó Ó ć Ś Ś ć ć Ę ć ć ć ć ć ć Ś ć ć Ś ć Ó ć ć Ść Ść Ś Ś ć Ć ć ć Ó Ą ć Ć ć Ź ć Ź ć Ź Ł Ł ć Ó Ó ć Ó Ó ć ć ć ć ć ć ć ć Ź Ś ć Ę ć ć ć ć Ł Ł ć Ź Ą Ę Ł Ó Ś Ą Ł Ł Ó Ć Ś Ś Ą Ź ć Ź Ś Ś Ś ć Ś Ś ć ć ć ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

Ę ó ó ó Ó ź óź óź ó ć ó ó ó ó ń ó ń ć ó ć ń ó ć ó ć ó Ł ó ó ó Ą Ę ó ó ó ń ó ó ó ŚĆ ó ó ó ó ć ó ó ó ć ń ó ó ć ć ó ó ó ź ó ń ó ó ó ó ć ó ó ń ć ó ó ó ń ć ó ó ć ó ó ć ń ć ó ó ć ó ó ó ó ć ó ó ó ó ó ć ó ó ć

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ś Ą Ł ż ż Ł Ł Ł Ł Ą ć ź Ą ż ż ć ć Ą ć ć Ł ź ż ż Ł Ł ź ź ż ż ć ć ż ż ż ż ć ż ż ż ż ć ż ż ż Ą ż ż ż ż ż ć ż ć ć Ł ż ż ż ż ż Ą ż ż ć ż ć ć ć Ó Ł ć ż Ł Ś Ś Ą Ł ź ć Ł ć Ś ź ż ć ź ź ź ż ż ź ż ż ć ż ć ż ć

Bardziej szczegółowo

Ó ż ż ż ż ż ż ż ż ć Ń Ą ż ż Ó Ź Ó Ą Ń ć ż ż ż ć ż ć ż ż ż ż ć ć ż ż ć Ą ż ż ć ć ż Ż Ą ż ć ź ć ć Ą ć ć ć Ą ć Ą ż Ł ż Ó ć ć Ź ż ć ż ź ż ż Ż ć Ó Ź Ó Ą ż Ó Ą ć Ą ż ć Ą Ó ż Ś Ś Ż Ś Ł Ń Ś ź Ó ć ż Ś ż ć ź Ś Ś

Bardziej szczegółowo

ż Ó ż ć ż Ź Ż ć Ż Ż Ż ż Ó ć Ż ć ż ż ć ż Ó ż ć ż ż ć Ż Ż Ą ć ć ć Ż ć Ż Ż ć ć ż Ż ć ć ć Ż Ż ć Ł ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ż ż ć ć ć ÓŻ ć ć Ż ć Ó ć ć ć ć ć ć ć Ł ć ć Ż Ż ż Ą ć ć ć Ż ć Ż Ą ć Ż ć Ż Ż ć Ż Ż ż Ż ż ć

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

ę Ł Ó ę ę ć ę ę ż ę ę Ź Ć ć ę ę ż ę ę Ł ć ż ż ć ć ź ć ę Ń ć ę ż ę ć ęż Ń ć ż ć ź ę ę ź ę ć ż ć Ź ż ę Ł Ż ż ć Ź ę Ń ż ć ę ę ż ę ę ć ę ż ż ż Ł ę żę ż ć ź ę Ó ć ć ż ć ę ę ę ę ę ć ę Źć ę ę ę ę ę ę ż ż ż ć

Bardziej szczegółowo

Cisco Graduate Recruitment - Central & E astern E urop e Program C i s c o S al e s A s s oc i at e Kogo poszukujemy i jak aplikować? Katarzyna N ał ę c z k nal e c z@ c i s c o. c o m R e g i o nal R

Bardziej szczegółowo

Ł Ą ąż ż Ł ś ś Ą Ń Ę ąż ć ę ą ą ą ę ó ś ą ń ę ę ó ę ą ę ś ó ę ó ż ś ę ś ó ś ą ę ą ą ą ń ą Ś ż ś ść ść ć ą ą ą ś ę ż ęć ó ć ą ę ź ż ą ę ś ę ż ę ó ż ś ó ś ś ó ó ę óź ó ą ś ć ż ę ó ą ę ż ą Ąą ść ó ć ó ó ć

Bardziej szczegółowo

Í í Í Á ń ý ý Ż í í ď Í Ĺ ń Í ń Ę ń ý Ż Ż ź ń ń Ę ń ý ý í ŕ Ĺ Ĺ Í Á í Ż Í É Í Ü ö ä Ż Ż Ż Ę ń ć Ę Ż ń Ę Ż ć ń Ł Ą ń Ę í Ę Ż Ż ý Ż Ż Ą Í É đ í Ł Ę Ł ć ő ť Ę ń í ć Í Ę Ę Ł Ą Ł ć ď ć Ę Ę ń Ó Ü ü Ĺ ý Ę ä í

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

made in Germany Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller w klasie ekonomicznej

made in Germany Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller w klasie ekonomicznej niszczarki D O K U M E N T Ó W P Ł Y T C D / D V D K A R T K R E D Y T O W Y C H T WA R D Y C H D Y S KÓ W M I K R O F I L M Ó W Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 27 marca 2009 r. ᐗ卷Y - PAPIE IA ł ᐗ卷ᐗ卷ᐗ卷ᐗ卷 ᐗ卷 ᐗ卷 ᐗ卷ᐗ卷ᐗ卷ᐗ卷 ᐗ卷 ᐗ卷 ᐗ卷 ł ᐗ卷 PPᐗ卷 ᐗ卷 ł ᐗ卷 ᖷ哇ć ᐗ卷 ᐗ卷 ᐗ卷 ᐗ卷ᖷ哇 哷 ᖷ哇 ᐗ卷 ᐗ卷, m ᐗ卷 ᐗ卷 - ᐗ卷 ᖷ哇ę 哷 ᐗ卷 哷 ᐗ卷 łᐗ卷 ł -P ᐗ卷 哷 ᐗ卷 ᐗ卷ᐗ卷, ᐗ卷 哷 哷 ᐗ卷 ᖷ哇ęł ęᐗ卷 ᐗ卷 ᐗ卷ᐗ卷

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Ą Ń ż ś ż ś Ż ż ść ż ż Ł ś śó ś Ź ź ż Ę Ą ś ż Ę ś ś żą Ź Ę Ń Ź ż Ę Ą ż Ź Ę Ź ś Ę ć ż Ń ż Ń Ą Ż ź ź ż Ę Ł ż ż ś źź ś ś ż ż ż ż ść ż Ę ż ż ż ś ż ś ż ż ś ż ż Ą ż Ń ś ż ż Ę ż ż ż Ę ś Ł ś ż ż ś ś ż ść

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 PRZEBUDOWA BUDYNKU KINA NA ARCHIWUM DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, KSIĘGOWEJ,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data aktualizacji: 14.07.2011 Wydanie : 7 Strona: 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKC J A 1 : I d enty f i ka cj a s ub st an c ji/ mi esz a niny i i de nty fi k a cj a pr z e ds i ęb ior st w a. 1. 1. I d

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../6.2/WF/MARR/2014 NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

UMOWA NR.../6.2/WF/MARR/2014 NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO Projekt Moja firma moje miejsce pracy realizowany przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Ś ć Ó Ś Ó Ą Ł Ą Ź Ź Ó ć ć Ó Ź Ą Ą Ś Ą Ł Ó Ł Ń Ź Ź ź Ź ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ć Ą Ź ź ć ć ć ź Ą Ź Ą Ó Ó Ą Ń Ź ć ź ć ć ć Ą ź Ó ć Ą Ą ć ć ź Ó ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ł Ź Ź ć ć ź ź ć ć ć ć ć ć Ó

Bardziej szczegółowo

Nr ewid. WP-OIA/OKK/ UpB/ 15/2006

Nr ewid. WP-OIA/OKK/ UpB/ 15/2006 PROJEKT B U D OW L A N O W Y KON A W C Z Y t o m I o b i e k t : PRZEDSZKOLE PUBLICZNE nr 2 i n w e s t o r : G m i M i a s t o t w W l k p. A l. w s t a ń c ó w W l k p. 1 8 6 3 0 0 t w W l k p. l o k

Bardziej szczegółowo

6. *21!" 4 % rezerwy matematycznej. oraz (ii) $ :;!" "+!"!4 oraz "" % & "!4! " )$!"!4 1 1!4 )$$$ " ' ""

6. *21! 4 % rezerwy matematycznej. oraz (ii) $ :;! +!!4 oraz  % & !4!  )$!!4 1 1!4 )$$$  ' Memy fow 09..000 r. 6. *!" ( orz ( 4 % rezerwy memycze $ :;!" "+!"!4 orz "" % & "!4! " $!"!4!4 $$$ " ' "" V w dowole chwl d e wzorem V 0 0. &! "! "" 4 < ; ;!" 4 $%: ; $% ; = > %4( $;% 7 4'8 A..85 B..90

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ś Ę ź ź ź ź Ś ź ż Ę Ę Ś ż Ś ń Ś Ó Ą Ł Ą Ś ź Ę ć Ś ź ż ż ż ż ż ć ż ż Ń ć ń Ś ź ż ń ć ć ż ć ż źń ć ż ż ż ź ń ć ć Ł ż Ę ń ć ż ń ż ż Ś ź ż ń ń Ś ż Ś ń Ś ż ż Ś ń Ą ż Ł ć ż ż ż ń ż ż ż ż ń Ł ń Ę Ę Ą ń ź

Bardziej szczegółowo

Ń Ó Ą Ó Ą Ń ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ć Ń ć ć ć ź ź Ą ć ć ć ź Ź ź ć ŚĆ ć ć ć ź ć źń Ć Ż ź ć ć ć ź ć Ż Ą ć Ż ć ź ć ź ź ź Ą ć ć ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć Ą ć Ó ź Ó Ó Ń Ą Ó

Bardziej szczegółowo

ń Ą ń Ż Ż ń Ó ź Ę ź ź Ę ć ć ć Ś ź ŚĆ Ś ź ź ź ź Ś ź ń Ś Ó Ć ŚĆ Ć ć ć ć ź ń ć Ó ń ń ń Ś ń ń Ś ń ź ź ź źń Ź Ś ń Ć Ś Ś Ź ń ń Ś ń ń Ś ź ź Ś ź źń Ś ć ć ń Ś ń ń Ś Ś Ś Ś ń ź ź Ś ź źń ź Ś ń ź Ś Ś Ś ź ń ń Ś ń ń

Bardziej szczegółowo