Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m"

Transkrypt

1 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln ict wa zawodowe g o E g z a m i n p r z e p r o w a d z a n y j e s t w d w ó c h e t a p a c h : et ap p r ak t y c zn y : p oleg a n a s am odzi eln y m wy k on an i u p r zez k an dy dat a zadań eg zam i n ac y j n y c h s p r awdzaj ą c y c h um i ej ę t n oś c i p r ak t y c zn e et ap t eor et y c zn y : odb y wa s i ę w dwó c h c zę ś c i ac h ; p i s em n ej i us t n ej 1. c ś c i p i s n k n p y t i r t ó r h k ć t j c i g p c r y s b i s t i h i g i y p r y h r y p r i p t h r y ś r s k p t p r i s y p r p r y p t p r y k p r g p c i i p r i ę b i s t p t p s y c h i i i p i k i m k i n i w zę em ej an dy dat udzi ela odp owi edzi a an a z zak es u em at w: - ac un owoś zawodowa - dok um en ac a dzi ał aln oś os odar zej - un ek zawodowy - zas ady ezp ec zeń wa en ac or az oc on zec wp oż ar owej - ods awowe zas ady oc on odowi a - ods awowe zep awa ac - ods awowa ob lem at a awa os odar zeg o zar zą dzan a zeds or wem - ods aw olog edag og - et ody auc zan a 2. w c zę ś c i us t n ej k an dy dat odp owi ada n a p y t an i a z zak r es u n as t ę p uj ą c y c h t em at ó w: - t ec h n olog i a - m as zy n ozn aws t wo - m at er i ał ozn aws t wo Z adan ia do e t ap u p r akt yczn e g o i p yt an ia do e t ap u t e or e t yczn e g o p r zyg ot owywan e są n a p odst awie st an dar du wym ag ań u st alon e g o p r ze z Z wią ze k R ze m iosł a P olskie g o ( U st awa o r ze m ioś le z dn ia 2 2 m ar ca , t e kst je dn olit y: D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz )

2 Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m i s t r z z i e Zak wi ado wł aś wy dl a wal ac a w awo dz K a n d y d a t n a m i s t r z a p o w i n i e n u m i e ć : 1. C z y t a ć z e z r o z u m i e n i e m i n f o r m a c j e p r z e d s t a w i o n e w f o r m i e o p i s ó w, i n s t r u k c j i, r y s u n k ó w, s z k i c ó w, w y k r e s ó w, d o k u m e n t a c j i t e c h n i c z n y c h i t e c h n o l o g i c z n y c h, a w s z c z e g ó l n o ś c i : R p n a w a ć i s t a ć z n a k i g r a f i c z n e, n a c z e n i a w y m i a r ó w, u p r z c z e ń r y s u n k y c h, m a t e r i a ł ó w, e l e m e n t ó w a z z ł ą c z y w y s t ę p u j ą c y c h w k s t r u k c j a c h w y r ó w R p n a w a ć s t y m e n t y m a t e r i a ł ó w s t a n y c h d p r u k c j i w y r ó w a z r e ś l a ć i c h w y m i a r y R p n a w a ć w a d y d r e w n a a z w s k a z y w a ć i c h w p ł y w n a j a k ć w y r ó w R r ó ż n i a ć c e c h y i w ł a ś c i w c i m a t e r i a ł ó w d k s e r w a c j i d r e w n a R r ó ż n i a ć w y r y s t a r s k i e, e l e m e n t y i c h b u d y a z k s t r u k c j e m e b l i i s t a r k i b u d l a n e j R r ó ż n i a ć n a r z ę d z i a i m a s z y n y d r ó b k i d r e w n a Z n a ć m e t y t r z e n i a i p r z y g a n i a n a r z ę d z i d p r a c y R p n a w a ć r a b i a r k i s p e c j a l i s t y c z n e s t a n e w p r u k c j i w y r ó w S p z ą d z i ć r y s u n e k t e c h n i c z n y 1 0 Z n a ć z a s a d y p r a w i d ł e g m t a ż u w y r ó w 1.1. oz oz os ow oz os ow or on ob 1.2. oz oz or os ow o od ob ol or ok ; 1.3. oz oz or oś ob 1.4. oz oś o on ; 1.5. oz ob ol ow or on ol ow ; 1.6. oz o ob ; 1.7. od os ot ow o ; 1.8. oz oz ob os ow od ob 1.9. or ;.1. ow o on ob ol. P r z e t w a r z a ć d a n e l i c z b o w e i o p e r a c y j n e, w s z c z e g ó l n o ś c i : 2 O b l i c z a ć n a p s t a w i e r y s u n k u t e c h n i c z n e g i d a n y c h p a n y c h p r z e z p r u c e n t a i l ć m a t e r i a ł ó w p s t a w y c h, p n i c z y c h a z w y k c z e n i y c h ( t a r c i c a, t w z y w a d r z e w n e, ł ą c z n i k i i u c i a, r t w y k l e j e i m a t e r i a ł y w y k c z e n i e ) p r z e b n y c h d w y k a n i a w y r ó w 2 W s k a z y w a ć z a s t a n i e d r e w n a r e ś l y m p i i e w i l g n c i w w y r a c h 2 D i e r a ć t e c h n i k i p i a r u w i l g n c i d r e w n a d w y m a g a n e g s t n i a d ł a d n c i w y n i k u 2 W ł a ś c i w i e d i e r a ć r z a j e k l e j ó w a z m a t e r i a ł ó w w y k c z e n i y c h n a p s t a w i e i n f m a c j i p a n y c h p r z e z p r u c e n t a 2 O k r e ś l a ć l e p k ć m a t e r i a ł u l a k i e r n i c z e g p r z y p y k u b k a F d a 2 P r z y g a ć m a t e r i a ł l a k i e r n i c z y d n a n z e n i a 2 O b l i c z a ć w i e l k ć s t r a t m a t e r i a ł u l a k i e r n i c z e g p r z y n a t r y s k u p n e u m a t y c z n y m 2 O b l i c z a ć w y d a j n ć s t a n y c h m a t e r i a ł ó w 2 D i e r a ć n a r z ę d z i a i u s t a l a ć i c h p a r a m e t r y t e c h n i c z n e d r ó b k i s k r a w a n i e m 2 D i e r a ć t e c h n i e a z m a s z y n y, u r z ą d z e n i a i n a r z ę d z i a d w y k a n i a r e ś l e g w y r u s t a r s k i e g 2 p z ą d z a ć k a l k u l a c j e k z t ó w z w i ą z a n y c h z w y k a n i e m r e ś l e g w y r u s t a r s k i e g 2 D a ć p i a r u d ł a d n c i p a s a ń i w y k a n i a w y r u w a r c i u i ą z u j ą c e n m y j a k c i 2 D a ć b i e ż ą c e j k t r i i k s e r w a c j i m a s z y n i u r z ą d z e ń od o od od oś od ow om oc or oń ow or ok oz or ow oń ow ot o on ob.2. os ow o ok on oz om ot oś ob.3. ob om ot oś o o op ok oś ;.4. ob od or oń ow od or od od ;.5. oś o om oc or ;.6. ot ow o os ;.7. oś o..8. oś os ow ;.9. ob o ob ;.10. ob ol og or o on ok on o ob ol o;.11..s or os on ok on o ob ol o;.12.. ok on om ok oś ow on ob op o ob ow or oś ;.13. ok on on ol on. 3. B e z p i e c z n i e w y k o n y w a ć z a d a n i a z a w o d o w e z g o d n i e z p r z e p i s a m i b e z p i e c z e ń s t w a i h i g i e n y p r a c y, o c h r o n y p r z e c i w p o ż a r o w e j o r a z o c h r o n y ś r o d o w i s k a, a w s z c z e g ó l n o ś c i :

3 3 D i e r a ć p i e d n i e ś r k i h r y i s t e j w z a l e ż n c i r z a j u p r a c 3 W s k a z y w a ć s k u t k i n i e w ł a ś c i w e j s ł u g i m a s z y n, n a r z ę d z i i i n n y c h u r z ą d z e ń u ż y w a n y c h w s t a r s t w i e a z n i e s t a n i a w ł a ś c i w y c h z a b e z p i e c z e ń 3 Z g a n i z a ć s t a n i s k p r a c y p k ą t e m b h p i p 3 W s k a z y w a ć m i e j s c a i m a t e r i a ł y s t a n i ą c e n a j w i ę k s z e z a g r e n i e d l a z d r i a i ż y c i a l u d z i 3 Z n a ć z a s a d y t r a n s p t u m a t e r i a ł ó w w z a k ł a d a c h 3 D i e r a ć r z a j e ś r k ó w g a ś n i c z y c h w z a l e ż n c i ź r ó d ł a n i a 3 W s k a z y w a ć c z y n n c i z w i ą z a n e z u d z i e l a n i e m p y p r z e d l e k a r s k i e j p z k a n e u p c z a s w y k y w a n i a p r a c 3 Z n a ć z a s a d y z a b e z p i e c z a n i a l a k i e r n i 3 W s k a z y w a ć z a g r e n i a d l a z d r i a i ż y c i a c z ł i e k a i ś r i s k a n a t u r a l n e g z w i ą z a n e z w y k y w a n i e m p r a c a z z p r e s e m w y k c z a n i a p i e r z c h n i w y r ó w.1. ob od ow od oc on os ob oś od od.2. ob ol or os ow..3. or ow ow o od.p oż ;.4. ow oż ow ;.5. or.6. ob od od oś od og ;.7. oś om oc os od ow -m od on.8. ;.9. oż ow ow od ow o on ol or oc oń ow ob ol. Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i z w i ą z a n y c h z z a t r u d n i e n i e m i d z i a ł a l n o ś c i ą g o s p o d a r c z ą. K a n d y d a t n a m i s t r z a p o w i n i e n u m i e ć : 1. C z y t a ć z e z r o z u m i e n i e m i n f o r m a c j e p r z e d s t a w i o n e w f o r m i e : o p i s u, i n s t r u k c j i, t a b e l i, w y k r e s u, a w s z c z e g ó l n o ś c i : 1.1. R oz r ó ż n i a ć p od s t a w ow e p oj ę c i a i t e r m i n y z ob s z a r u f u n k c j on ow a n i a g os p od a r k i or a z p r a w a p r a c y, p r a w a p od a t k ow e g o i p r z e p i s ó w r e g u l u j ą c y c h p od e j m ow a n i e i w y k on y w a n i e d z i a ł a l n oś c i g os p od a r c z e j ; 1.2. R oz r ó ż n i a ć d ok u m e n t y z w i ą z a n e z z a t r u d n i e n i e m or a z p od e j m ow a n i e m i w y k on y w a n i e m d z i a ł a l n oś c i g os p od a r c z e j ; 1.3..I d e n t y f i k ow a ć i a n a l i z ow a ć i n f or m a c j e d ot y c z ą c e w y m a g a ń i u p r a w n i e ń p r a c ow n i k a, p r a c od a w c y, b e z r ob ot n e g o i k l i e n t a ; 1.4. W y k or z y s t y w a ć i n f or m a c j e d ot y c z ą c e s p os ob u z a r z ą d z a n i a m a ł ą f i r m ą i z n a ć z a s a d y or g a n i z a c j i p r a c y ; 1.5. Z n a ć z a s a d y n or m ow a n i a p r a c y i s y s t e m u p ł a c ; 1.6. W y k or z y s t y w a ć p od s t a w ow e w i a d om oś c i d ot y c z ą c e g os p od a r k i r y n k ow e j ; 1.7. W y p e ł n i a ć d ok u m e n t y r e j e s t r ow e, r oz l i c z e n i ow e i d e k l a r a c j e p od a t k ow e ; 1.8. K or z y s t a ć z e ź r ó d e ł w i e d z y e k on om i c z n e j i p r a w n e j ; 1.9. P os i a d a ć w i e d z ę d ot y c z ą c ą p r z e p i s ó w ok r e ś l a j ą c y c h z a t r u d n i a n i e i s z k ol e n i e p r a k t y c z n e m ł od oc i a n y c h u c z n i ó w w z a k ł a d z i e p r a c y. 2. P r z e t w a r z a ć d a n e l i c z b o w e i o p e r a c y j n e, a w s z c z e g ó l n o ś c i : 2.1. A n a l i z ow a ć i n f or m a c j e z w i ą z a n e z p od n os z e n i e m k w a l i f i k a c j i, p os z u k i w a n i e m p r a c y i z a t r u d n i e n i e m or a z p od e j m ow a n i e m i w y k on y w a n i e m d z i a ł a l n oś c i g os p od a r c z e j ; 2.2. S p or z ą d z i ć d ok u m e n t y z w i ą z a n e z p os z u k i w a n i e m p r a c y i z a t r u d n i e n i e m or a z p od e j m ow a n i e m i w y k on y w a n i e m d z i a ł a l n oś c i g os p od a r c z e j ; 2.3. R oz r ó ż n i a ć s k u t k i w y n i k a j ą c e z n a w i ą z a n i a i r oz w i ą z a n i a s t os u n k u p r a c y ; 2.4. D ok on y w a ć r oz l i c z e ń i k os z t or y s ow a n i a w y k on y w a n y c h c z y n n oś c i p od w z g l ę d e m op ł a c a l n oś c i p r ow a d z e n i a d z i a ł a l n oś c i g os p od a r c z e j ; 2.5. Z n a ć p od s t a w ow e z a s a d y s p or z ą d z a n i a b i z n e s p l a n u. P o d s t a w y p s y c h o l o g i i i p e d a g o g i k i o r a z m e t o d y k a n a u c z a n i a K a n d y d a t n a m i s t r z a p o w i n i e n p o s i a d a ć w i a d o m o ś c i i r o z u m i e ć p r o c e s y a w s z c z e g ó l n o ś c i : 1. W y j a ś n i a ć i o c e n i a ć s y t u a c j e s t o s u j ą c s i ę d o o p i s u z a g a d n i e ń i p r o b l e m ó w w o b s z a r z e :

4 1 p s y c h i i c i : r u m i e ć r w ó j p s y c h i c z n y c z ł i e k a i c z y n n i k i n a n i e g w p ł y w a j ą c e a z c e c h y p s y c h i c z n e c i i j e j s k ł a d n i k i : c h a r a k t e r i j e g c e c h y, z d n c i i u z d n i e n i a z a i n t e r e s a n i a i s k ł n c i t e m p e r a m e n t i j e g r z a j e z n a ć p e j ś c i e p s y c h i c z n e d u c z e n i a s i ę i p r e s ó w p n a w c z y c h : p r z e t w a r z a n i e i n f m a c j i r z a j e p a m i ę c i c z y n n i k i i n d y w i d u a l n e w p ł y w a j ą c e n a m y w a c j ę n a u c z a n i a c z y n n i k i z w i ą z a n e z g a n i z a c j ą n a u c z a n i a z n a ć s p y p t ę p a n i a i r e a g a n i a w s y t u a c j a c h t r u d n y c h : s t r e s i f r u s t r a c j a t y p y s y t u a c j i t r u d n y c h r e a k c j e n a s y t u a c j e t r u d n e 1 p s y c h i i r w e j i w y c h a w c z e j : p i a d a ć w i e d z ę n t r e s ó w r w y c h 1 b r a ć p u w a g ę c z y n n i k i r w e 1 p s y c h i i p r a c y : r e ś l a ć w z a j e m n y w p ł y w i d z i a ł y w a n i e w u k ł a d z i e c z ł i e k p r a c a z n a ć e t a p y d t a n i a c z ł i e k a d p r a c y : w p r a d z e n i e d p r a c y s z k e n i e z a w e i d k a l e n i e.1. ol og os ob ow oś oz oz ow o or os ob ow oś - o ol oś - ow on oś ; - o od od ol og o oc oz - or od ; - ot ; - or os ob os ow ow - ; - ; ol og oz oj ow ow os. ok oz oj ow ;.2.2. od oz oj ow..3. ol og ok od ow ; os os ow ow o - ow o ; - ol od ow os on. 2. S t o s o w a ć s i ę d o z a s a d p e d a g o g i k i d y d a k t y k i i m e t o d y k i n a u c z a n i a : 2 r e ś l a ć c e l e n a u c z a n i a w p r e s i e p r a k t y c z n e j n a u k i z a w u 2 z n a ć k r y t e r i a d u m e t n a u c z a n i a 2 u m i e ć p ł u g i w a ć s i ę p r r a m e m n a u c z a n i a 2 z n a ć z a s a d y n a u c z a n i a a z k t r i i e n y p r a c y u c z n i a 2 s t a ć p i e d n i e ś r k i d y d a k t y c z n e w p r e s i e k s z t a ł c e n i a 2 p l a n a ć n a u c z a n i e w g p s t a w y p r r a m e j k s z t a ł c e n i a w z a w z i e 2 s t a ć s i ę d s t a n d a r d ó w w y m a g a ń b ę d ą c y c h p s t a w ą d p r z e p r a d z a n i a e g z a m i n u p w i e r d z a j ą c e g k w a l i f i k a c j e w z a w z i e 2 d i e r a ć n i w a i f m y g a n i z a c y j n e p r a c y d y d a k t y c z n w y c h a w c z e j w k s z t a ł c e n i u z a w y m 2 p r a d z i ć d u m e n t a c j ę p e d a g i c z n ą w z a k ł a d z i e s z k ą c y m u c z n i ó w.1. ok oc od ;.2. ob or od ;.3. os og ;.4. or on ol oc ;.5. os ow od ow od oc ;.6. ow od og ow od ;.7. os ow o od o ow ot o od ;.8. ob og or or o ow od ow ;.9. ow ok og ol. I I. E t ap p r ak t y c z n y e g z am i n u o b e j m u j e p r ak t y c z n e u m i e j ę t n o ś c i z z ak r e s u k wal i f i k ac j i w z awo dz i e, o b j ę t e t e m at am i : 1. W y k o n an i e t ab o r e t u k u c h e n n e g o. 2. W y k o n an i e s z af k i n o c n e j. K a n d y d a t n a m i s t r z a p o w i n i e n u m i e ć : 1. P l a n o w a ć c z y n n o ś c i z w i ą z a n e z w y k o n y w a n i e m z a d a n i a p r ó b y p r a c y : 1.1. S p or z ą d z i ć p l a n d z i a ł a n i a ; 1.2. S p or z ą d z i ć w y k a z n i e z b ę d n y c h s u r ow c ó w, m a t e r i a ł ó w, s p r z ę t u k on t r ol n o - p om i a r ow e g o, n a r z ę d z i, ś r od k ó w oc h r on y os ob i s t e j ; 1.3. W y k on a ć n i e z b ę d n e ob l i c z e n i a, r y s u n k i l u b s z k i c e p om oc n i c z e ; 1.4. Z a p l a n ow a ć i l oś ć c z a s u p ot r z e b n ą d o w y k on a n i a z a d a n i a ; 1.5. U z a s a d n i ć w y b r a n y p l a n d z i a ł a n i a ; 1.6. D ok on a ć w e r y f i k a c j i p l a n u z r z e c z y w i s t oś c i ą. 2. O r g a n i z o w a ć s t a n o w i s k o p r a c y :

5 2 Z g r a d z i ć i r m i e ś c i ć n a s t a n i s k u p r a c y m a t e r i a ł y, n a r z ę d z i a, a p a r a t u r ę i s p r z ę t, z g n i e z z a s a d a m i b e z p i e c z e ń s t w a i h i g i e n y p r a c y a z h r y p r z e c i w p a r e j 2 S p r a w d z i ć s t a n t e c h n i c z n y m a s z y n, a p a r a t u r y, i s p r z ę t u 2 D r a ć z i e ż r z ą i ś r k i h r y i s t e j 2 U w z g l ę d n i ć ś r k i t r a n s p t u m i ę d z y s t a n i s k e g w z a l e ż n c i p r z e b i m l i w c i t e c h n i c z n y c h z a k ł a d u 2 Z n a ć e r g i c z n e w a r u n k i p r a c y i i c h w p ł y w n a t e m p w y g ę s a m z u c i e p r a c n i k a a z z w i ą z a n e z t y m z a s a d y B H P i p.1. om oz ow od or oc on oż ow ;.2. ;.3. ob od ob oc od oc on os ob ;.4. od or ow ow o oś od ot oż oś ;.5. on om o, od op oc ow or.p oż. 3. W y k o n a ć z a d a n i e e g z a m i n a c y j n e z z a c h o w a n i e m p r z e p i s ó w b e z p i e c z e ń s t w a i h i g i e n y p r a c y, o c h r o n y p r z e c i w p o ż a r o w e j i o c h r o n y ś r o d o w i s k a, i w y k a z a ć s i ę u m i e j ę t n o ś c i a m i o k r e ś l o n y m i w t e m a t a c h : 3 W y k a n i e t a b e t u k u c h e n n e g z s i e d z i s k i e m z p ł y t y l a m i n a n e j : 3 D r a ć m a t e r i a ł d w y k a n i a z a d a n i a 3 D a ć c i ę c i a n a p i l a r c e p r z e c z n e j 3 D a ć c i ę c i a n a p i l a r c e w z d ł u ż n e j 3 W y r ó w n a ć p i e r z c h n i e n a s t r u g a r c e w y r ó w n i a r c e 3 D a ć s t r u g a n i a p i e r z c h n i b a z u j ą c y c h e l e m e n t ó w t a b e t u 3 D a ć s t r u g a n i a w y m i a r e g n a s t r u g a r c e g r u b i a r c e 3 D a ć f m a t a n i a e l e m e n t ó w n a p i l a r c e f m a t e j 3 W y k a ć g n i a z d a n a w i e r t a r c e p i e j 3 W y k a ć c z y n a f r e z a r c e d n r z e c i e j 3 W y k a ć c z y n a f r e z a r c e d n r z e c i e j 3 W y k a ć p r i l a n i e e l e m e n t ó w n a f r e z a r c e d n r z e c i e j 3 D a ć s z l i f a n i a e l e m e n t ó w n a s z l i f i e r c e t a ś m e j 3 D a ć w i e r c e n i a w ó w p w k r ę t y n a w i e r t a r c e p i e j 3 W y k a ć r k r ó j p ł y t y l a m i n a n e j n a s i e d z i s k t a b e t u 3 D a ć c i ę c i a p ł y t y l a m i n a n e j n a p i l a r c e f m a t e j 3 W y k a ć l e i n a n i e w ą s k i c h p ł a s z c z y z n 3 P r z y g a ć p i e r z c h n i e e l e m e n t ó w t a b e t u d w y k c z e n i a 3 W y k c z y ć p i e r z c h n i e e l e m e n t ó w p i s t e t e m n a t r y s k y m 3 W y k a ć m t a ż w y r u 3 0 Z a p a k a ć i n a k a ć g y w y r ó b 3 W y k a ć z a d a n i e w p r z e w i d z i a n y m c z a s i e 3 2 U p z ą d k a ć s t a n i s k p r a c y, z y ś c i ć n a r z ę d z i a i s p r z ę t 3 3 R l i c z y ć m a t e r i a ł y i z a g p a r a ć p t a ł e p a d y.1. on or o ow.1.1. ob o on ;.1.2. ok on op ;.1.3. ok on ;.1.4. ow ;.1.5. ok on ow or ;.1.6. ok on ow o ;.1.7. ok on or ow or ow ;.1.8. on oz om ;.1.9. on op ol ow on ow ; on op ol ow on ow ; on of ow ol ow on ow ; ok on ow ow ; ok on ot or od on ow ; on oz ow o or ; ok on ow or ow ; on ok ow ; ot ow ow or o oń ; oń ow ol ow ; on on ob ;.1.2. ow oz ow ot ow ; on ;.1.2. or ow ow o oc ;.1.2. oz os od ow oz os od. 3 W y k a n i e s z a f k i n n e j z d r z w i c z k a m i w p u s z c z a n y m i : 3 W y k a ć r k r e p ł y t w i ó r y c h l a m i n a n y c h i p ł y t p i l ś n i y c h l a k i e r a n y c h 3 D a ć c i ę c i a e l e m e n t ó w d w y m i a r u n a p i l a r c e f m a t e j 3 W y k a ć f r e z a n i e w r ę g ó w n a ś c i a n k ę t y l n ą 3 D a ć l e i n a n i a w ą s k i c h p ł a s z c z y z n n a l e i n a r k a c h m e c h a n i c z n y c h z u ż y c i e m k l e j ó w t l i w y c h 3 S p z ą d z i ć p l a n w i e r c e ń n a p ą c z e n i a k k e i z ł ą c z a m e b l e 3 W y k a ć w i e r c e n i a w p ł a s z c z y z n a c h c z y c h i b z n y c h 3 Z a m a ć u c i a m e b l e i k k i m e b l e 3 W y k a ć m t a ż w y r u b e z u ż y c i a k l e j u / p a s a n i e e l e m e n t ó w n a s u c h 3 W y k a ć m t a ż p z e s p ó w 3 W y k a ć m t a ż w y r u 3 D a ć k m e t y k i w y r u 3 D a ć e n y j a k c i e j 3 Z a p a k a ć i n a k a ć g y w y r ó b 3 W y k a ć z a d a n i e w p r z e w i d z i a n y m c z a s i e 3 U p z ą d k a ć s t a n i s k p r a c y.2. on oc.2.1. on oz oj ow ow ow ow ;.2.2. ok on o or ow ;.2.3. on ow ;.2.4. ok on ok ow ok op ;.2.5. or oł oł ow ow ;.2.6. on oł ow oc ;.2.7. oc ow ok ow oł ow ;.2.8. on on ob ow o/ ;.2.9. on on od oł ; on on ob ; ok on os ob ; ok on oc oś ow ; ow oz ow ot ow ; on ; or ow ow o ;

6 Z a g os p od a r ow a ć p oz os t a ł e od p a d y ( d ok on a ć s e l e k c j i z g od n i e z z a s a d a m i oc h r on y ś r od ow i s k a n a t u r a l n e g o) ; W y k on a ć p r a c ę o ok r e ś l on e j j a k oś c i i e s t e t y c e ; U m i e ć z a s t os ow a ć w w y r ob i e r oz w i ą z a n i a n ow a t or s k i e p os z e r z a j ą c e f u n k c j e u ż y t k ow e i e s t e t y c z n e w y r ob u. 4. P r e z e n t o w a ć e f e k t w y k o n a n e g o z a d a n i a p r ó b y p r a c y : 4.1. U z a s a d n i ć s p os ó b w y k on a n i a z a d a n i a ; 4.2. P r z e a n a l i z ow a ć p r ob l e m y r e a l i z a c y j n e i p od a ć p r z y c z y n y i c h p ow s t a n i a ; 4.3. S f or m u ł ow a ć i p r z e d s t a w i ć w n i os k i u s p r a w n i a j ą c e w y k on a n i e z a d a n i a ; 4.4. O c e n i ć j a k oś ć w y k on a n e g o z a d a n i a. N i e z b ę d n e w y p o s a ż e n i e s t a n o w i s k d o w y k o n a n i a z a d a ń e g z a m i n a c y j n y c h o b j ę t y c h t e m a t a m i : 1. wy k on an i e t ab or et u k uc h en n eg o zg odn i e z dok um en t ac j ą ; 2. wy k on an i e s zaf k i n oc n ej z dr zwi c zk am i wp us zc zan y m i. P i e s z c z e n i e s p e ł n i a j ą c e w y m a g a n i a w y n i k a j ą c e z p r z e p i s ó w b e z p i e c z e ń s t w a, h i g i e n y p r a c y, h r y p r z e c i w p a r e j, e r g i i i h r y ś r i s k a Ś r k i h r y i s t e j, a p t e c z k a, i n s t r u k c j e s ł u g i m a s z y n i u r z ą d z e ń, n i e z b ę d n e m a t e r i a ł y d w y k a n i a p r a c y M a s z y n y i u r z ą d z e n i a : p i l a r k a s t a r s k a w z d ł u ż n p r z e c z n a, p i l a r k a f m a t a, s t r u g a r k a w y r ó w n i a r k a i g r u b i a r k a, f r e z a r k a d n r z e c i a, l e i n i a r k a w ą s k i c h p ł a s z c z y z n, w i e r t a r k a p i a, w i e r t a r k a p i a, s z l i f i e r k a t a ś m a i t a r c z a N a r z ę d z i a i s p r z ę t : k p l e t n a r z ę d z i i p r z y r z ą d ó w d r ę c z n e j i m a s z y n e j r ó b k i d r e w n a, s t r u g n i c e s t a r s k i e, u r z ą d z e n i a i n a r z ę d z i a d n a n z e n i a m a t e r i a ł ó w l a k i e r n i c z y c h, s z a f k i n a r z ę d z i e, w i e r t a r k a, w k r ę t a k i, p a p i e r ś c i e r n y, ś c i s k i s t a l e, m ł e k m e t a l y i g u m y b ą d ź d r e w n i a n y z f i l c ą p i ę t ą, s u w m i a r k a, m i a r a z w i j a n a, c z y ś c i w m e b l e, s t i k i i k r z e s ł a u c z n i s k i e, k a l k u l a t y om oc on oż ow on om oc on od ow. od oc on os ob ob o on. ol o op or ow ol ow on ow ok oz om on ow ow ow. om o ow ob ol o os ow ow ot ow ow ow o ow ol ow or.

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó 3 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu W U L K A N I Z A T O R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś 8 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu C I E Ś L A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ń

Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ń ż ć Ę Ę ś ą ą ż ą ą ń ś ą ą Ą Ę Ą ą ą ą Ź ć ą ą ś ą ą ą Ą Ę Ą Ł ą ą ą ą Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ń Ą ą ż ż ą ą ż ś ż ź Ę ż ż ń Ę Ś Ę ś ż ą ą ą ż ś ś ś ż ż ą ą ż ą ż ś ą ą ż ś ś ą ą ś ż ś

Bardziej szczegółowo

Zawód: kaletnik I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z o m o ś c u m ę ś c c c h d j z d z K a n d y d a t n a m t r z a p n

Zawód: kaletnik I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z o m o ś c u m ę ś c c c h d j z d z K a n d y d a t n a m t r z a p n 6 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K A L E T N I K Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż

ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż Ż Ż ć ż ć ż Ż ć ż ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż Ż ż ń Ź ÓŻ ń ż ź Ą ń ż ć Ź ć ż ż ż ż ń ż ż ż ż ż Ż ż ń Ó ż ń ć ć ż Ć Ż ć ź Ż Ż ć Ż ż Ż Ę ż Ó Ć ć Ł Ę Ą Ł ĘŚ ż Ż Ż ć ć ć Ć Ą Ć ć ć ć ć ż

Bardziej szczegółowo

Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó

Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ł ÓŁ Ł Ż Ę Ł Ł Ł Ł ó ż ó ó ó ó ó Ń ó ó ó ó ó ó Ł Ę Ł ó ó Ł ó Ę Ł Ż Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ń Ć Ż ó Ż Ę Ś ó ó Ą Ę ż ż ż Ń Ń ż ć Ść ó ŚĆ ó Ę ć ż Ź ŚĆ ź Ę Ś ć ó ó Ś ż ź Ó

Bardziej szczegółowo

Ń Ł Ł

Ń Ł Ł Ń ź Ż Ń Ł Ł ĄŁ Ź ć ć Ó Ś ć Ź Ś Ż ć Ł ć ć ć Ą Ż ć Ż ć Ż Ą ć Ą Ś Ł Ł Ś Ń Ź ć Ó Ź ź ĄŁ Ą Ł Ą Ó Ś Ź Ż Ń ć Ą Ź ź Ź Ą Ź Ż Ź ź ć Ż Ż Ż Ś Ż ć ź Ć Ś Ź ć Ź ć Ż Ź Ó Ł ÓŁ Ł Ó Ł Ź Ś Ż Ź Ą ź Ę Ą Ś Ź Ź Ę Ś Ń Ż Ź Ł ź

Bardziej szczegółowo

ć Ż Ę Ę Ę ć Ż Ż Ż Ś Ż Ę ż Ę Ż Ł Ę ć ż Ó Ę Ó

ć Ż Ę Ę Ę ć Ż Ż Ż Ś Ż Ę ż Ę Ż Ł Ę ć ż Ó Ę Ó ć ź ż ź ż Ę Ż ż Ó Ę Ę Ó Ą Ę Ó ć Ż Ę Ę Ę ć Ż Ż Ż Ś Ż Ę ż Ę Ż Ł Ę ć ż Ó Ę Ó Ż Ó Ę Ę Ę Ś Ż ć Ś Ę Ż Ę Ż Ę Ę Ż Ę Ś Ę Ę Ę ć ć Ó ć Ż ź Ó Ż Ż Ś Ż Ś Ą Ś Ż Ł Ł Ż Ż Ó Ó Ó Ą Ż Ó Ń Ż Ż ć Ę Ąć Ó Ż Ó Ż ć Ę ć ć Ą Ś Ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ń Ł

Ł Ń Ł ć Ł Ń Ł ź ć Ę Ł Ę ć Ż Ę Ń Ż Ś Ą Ę Ę Ą Ą ź ź ź Ń ź Ń ź Ą Ę ć Ę ź ć Ń Ę ź ź Ż Ś ć Ń ć Ó ź ć ć ć Ć Ę Ę ć Ę Ę Ą ć ź Ę ź Ń ć Ę Ę Ż Ś ź ź Ę Ń Ó Ę ź Ę Ę Ń Ż Ż Ą Ń Ę ć Ę ć ć Ą Ę ć ć ź Ę Ń Ń ź Ś ź ć Ę Ę Ł ć Ń ć

Bardziej szczegółowo

Ż Ż Ś Ł Ż Ż ń Ż Ż Ż Ł

Ż Ż Ś Ł Ż Ż ń Ż Ż Ż Ł ź Ż Ł Ż ć Ę Ż Ż Ś Ł Ż Ż ń Ż Ż Ż Ł Ą Ż Ż Ż ź ź Ż Ą Ą Ź Ł ź Ż Ż Ż Ł ń Ł ń Ż Ź ć Ż Ś Ł Ż Ż Ą Ż Ą Ł ć Ż Ż Ł ć ć Ś ć Ł Ó Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ż Ś ń Ę Ż Ż Ż ź Ż Ś Ż Ł Ś ć Ę Ł Ś Ó ć ń Ę Ł Ż Ż ń Ż ń Ł ź Ł ć Ł ć Ż Ż ź ń

Bardziej szczegółowo

Ę ś Ł ń ś ś ć ć ś ś ś ń ń ń ść ń ść ś Ł ć ź ć Ę Ą ś ś ś ś ś ś ń ń źń ś ń ń ś ń ń ś ź ń Ę ń Ą Ę ś ś ć ń ś ń ń Ł ś ś ń ś ź ś ś ń ć ść ść ść ń ś ź ś ń ś ś ść ś ń ń ń ś Ę Ł ń Ą ś Ś Ę ń Ś Ę ść ś ś ń Ę ń ś ź

Bardziej szczegółowo

ż ą ż ż ż ż Ł ż ż Ą Ł ż ż ż ą ż ń ą ń ą ż ż ż ż ż ż

ż ą ż ż ż ż Ł ż ż Ą Ł ż ż ż ą ż ń ą ń ą ż ż ż ż ż ż ż Ó Ę ż ą ż ż ż ż Ł ż ż Ą Ł ż ż ż ą ż ń ą ń ą ż ż ż ż ż ż Ł Ć Ę ż Ł ż Ć ż ż ż ń ą ą ż ą ą ń ż ą ą ą ą ą ż ń ż ż ż ż ż ż ż ż ą ż ą ż ą ż ż ż ą ą ą ą ą ż ż ż ż ń ż ą ą ą ż żą ą ń ą ą ą ż ą ż ą żą ą ż Ą ą

Bardziej szczegółowo

Ł Ł ż Ś ż Ś Ź ć

Ł Ł ż Ś ż Ś Ź ć Ł Ę Ł Ł ż Ś ż Ś Ź ć ć Ść Ż ż ż ż Ś Ś Ć ć Ś Ę ĘĆ Ł Ł ŚĆ ŚĆ Ą ż ć ĘŚ Ą Ą Ę ż Ć Ś ć Ż Ż ć Ś Ą ż ż Ż Ą Ą Ś Ż ż ż Ś Ś Ę ż Ś Ś ż Ś Ż Ść Ś ż ć ż Ł ż ż ż Ł ż Ł Ż ż Ą Ą Ą ć Ś ż ż ż Ż Ś ż Ł Ś ź ż ż ź Ź ź ź Ź Ź Ę

Bardziej szczegółowo

Ł ś ś ś Ą ż Ą Ń Ł Ł

Ł ś ś ś Ą ż Ą Ń Ł Ł Ł Ł Ń Ń Ł ś ś ś Ą ż Ą Ń Ł Ł Ł ż Ę ż ż ś ś ż ć ż ś ś Ę ż Ę ż ś ś ż ż ś ś ś ż ż ż ś ść ż ś ż ż ż ż ż ź ś ż ż ś ż ż ś ś ś ż ć ż ż ć ś ż ś ś ż ś ż ż Ę ż ż Ź ź ź ś ź ż ż ż ź ż ż ść ż ś ś ś ż ź ż ś Ń ź ż ź ż

Bardziej szczegółowo

Ę ź Ż Ę ź ć ź ć Ą ć ć ć ć ć ż ź

Ę ź Ż Ę ź ć ź ć Ą ć ć ć ć ć ż ź ć ź ź ż ć ż ż ć ć ż ż ć ć ć Ź ż ć ż ź Ź Ź ć Ę ź Ż Ę ź ć ź ć Ą ć ć ć ć ć ż ź ź ż ć ć Ę ć Ą ć ż ć ż Ę Ź ż ź ż ć ź ż ć ź ż Ż ż Ź ć Ą Ś Ż Ń ż Ń ć Ń Ń ż Ą Ś Ł ć ż ż ż Ę ż Ń Ą ż ć Ł Ą ż ć ż Ą ż Ę Ę Ą ż ź Ą Ę

Bardziej szczegółowo

Ę ś ś ń ź ź Ę ć Ę Ł ń ś ń ś Ż ń Ę ś ń Ę ś Ę ń ś ń ś ś Ż ś Ę ń ś ś ś Ę Ę ś ś ś Ę ś ść ś ść

Ę ś ś ń ź ź Ę ć Ę Ł ń ś ń ś Ż ń Ę ś ń Ę ś Ę ń ś ń ś ś Ż ś Ę ń ś ś ś Ę Ę ś ś ś Ę ś ść ś ść Ś Ś ś ś ś ś Ą Ą ź ź ć ź Ę ś ń ś ś Ę ś ś ń ź ź Ę ć Ę Ł ń ś ń ś Ż ń Ę ś ń Ę ś Ę ń ś ń ś ś Ż ś Ę ń ś ś ś Ę Ę ś ś ś Ę ś ść ś ść ć Ę ć Ą ś ś ń ń ć ś ś ń Ń ś ś ć ć ń ś ź ś ść ń Ź ń ść ś ń ń ść ś ś ń ść ń ść

Bardziej szczegółowo

Ć ć ń Ć ń ć ć Ć

Ć ć ń Ć ń ć ć Ć ć Ł ś ś Ć ć ć ń Ć ć ń Ć ń ć ć Ć Ć Ć ń ć Ł ś ć ń ć Ć ś Ć ń ć ć ź ś ś ść Ł ść ś ć ź ć ś ć ś ć ć ć ć Ć ś ś ć Ć ń ś ź ć ź ć ś ń ń ń ś Ą źć Ć Ć Ć ć ź ć ź ś ć Ę Ć ś ć ś ć ć ś Ć ć ś Ę Ć Ć ć ź ć ć Ć ń Ę ć ć ń

Bardziej szczegółowo

Ł Ż ś ć ż ż ś ś ż ś Ę ś Ę ż ź Ż ść Ż

Ł Ż ś ć ż ż ś ś ż ś Ę ś Ę ż ź Ż ść Ż Ż Ę Ł Ż ś ć ż ż ś ś ż ś Ę ś Ę ż ź Ż ść Ż Ż ś ś ś ć ś Ż ć ź ż ś ż ć ź ź ź Ę ć ż Ń ść ć Ł Ż ś ść ś ż ć ż ć ć ć ć ć ść ć ś ś ć ż ź ć ć ż ś ć Ę ś ż ć ść ć ź ź ś Ź ś ść ś ś ć ś ż ż ś ś ś ś ś ż ś ś Ź ż ś Ś ś

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ź Ś Ś

Ś Ó Ź Ś Ś Ą Ł Ś ĄŻ Ó Ó Ę Ś Ó Ź Ś Ś Ś ć Ó Ć ć Ó Ą ć ć ć ć ć ć Ż Ą Ó Ź ć Ó ć ć ź ć ć Ą Ż ć ć Ó ć Ó ć Ń ć Ż Ż Ż ć Ę ć ć ć ć Ż Ż Ó Ć Ś Ż ŻĄ Ź Ź Ż Ż Ź Ź ć Ź Ś Ć ć Ś Ż ć ć Ó ć Ó ć Ć Ć ć Ó ć ć Ó ć Ć Ź Ó Ó ć ć ć Ó Ź Ś Ź

Bardziej szczegółowo

ż ć ż ż Ż ą Ż ą ą ą ą ń ą Ż ą ą ń ą ą ą Ż ą ć ą Ś Ż ą Ę ą ń ż ż ń ą ą ą ą Ż

ż ć ż ż Ż ą Ż ą ą ą ą ń ą Ż ą ą ń ą ą ą Ż ą ć ą Ś Ż ą Ę ą ń ż ż ń ą ą ą ą Ż ń Ś Ę Ś Ś ń Ż ą ż Ż ą ą żą ąż ż Ż Ż Ż ą ą Ż ż ą Żą ą ą ą ż Ś ą ą Ż ż ą ą ą ą Ż Ż ć ż ć ż ż Ż ą Ż ą ą ą ą ń ą Ż ą ą ń ą ą ą Ż ą ć ą Ś Ż ą Ę ą ń ż ż ń ą ą ą ą Ż ą ą ą Ż ń ą ą ń ż ń Ż Ś ą ą ż ą ą Ś Ś ż Ś

Bardziej szczegółowo

Ł Ó Ł

Ł Ó Ł Ą Ł ź Ę Ź Ę Ł Ń Ł Ó Ł Ś Ó Ż ŁĄ ć Ź Ą ź Ś Ł ÓŁ ć ć Ń Ę Ź ć Ś Ś ć ź Ż Ą Ś ź Ś Ą ź Ż Ó Ń Ś Ś ć ź Ź Ź Ą ź Ę ź Ą Ś Ą Ś Ń Ń Ż Ż Ą Ą ź ź ź Ę ć Ą ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ź Ą ć ć Ę Ę Ż Ś Ś Ź Ł Ą Ą Ź ź Ś ź

Bardziej szczegółowo

ż ż ż ż ż ż ż Ś ż ń ż ż Ę ż ż ż ż ń ż ż Ś ż ż ż ż ń Ł

ż ż ż ż ż ż ż Ś ż ń ż ż Ę ż ż ż ż ń ż ż Ś ż ż ż ż ń Ł Ś ż Ś Ą ż ż Ą ńż ń ż ż ż ż ż ż Ą ż żń ź Ś ż Ę ż ń ź ń ż Ę ź ń ż ż Ś ż ń ż ż ż ż ż ż ż Ś ż ń ż ż Ę ż ż ż ż ń ż ż Ś ż ż ż ż ń Ł Ś ż ż ż ż ż ż ż ń ń żń ż ż Ę ż Ś ż ż ż ż ć ń Ą ż ż ń ż ż ż ń ż ż ż ż ć Ł ż

Bardziej szczegółowo

6 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R Y M A R Z Kod z klasyfikacji zawod¾w i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawod¾w

Bardziej szczegółowo

Ł Ę ó Ę Ł Ó Ś Ź Ł ó ó Ń Ł Ę Ł

Ł Ę ó Ę Ł Ó Ś Ź Ł ó ó Ń Ł Ę Ł Ł Ł Ń Ń Ł Ę ó Ę Ł Ó Ś Ź Ł ó ó Ń Ł Ę Ł Ł Ó Ń Ł ó ó ó ó ó ó ć ć ć ć ó Ż ó ó Ą óź ó ó ó Ł ć ó ó ó ó ó ć ó Ó ó ó Ś ó ó ó Ś Ś ó ó ć Ż ź ó ó ó ó Ę Ą Ą ó ó ó ó ó ó ć ó ó ć ó ó ć ć ó ó ó Ą Ł Ń Ż Ą Ż Ą ó ź ó ó

Bardziej szczegółowo

Ł ó ó Ę ó Ą Ń Ó Ę Ż Ó Ś Ń Ł Ń ź

Ł ó ó Ę ó Ą Ń Ó Ę Ż Ó Ś Ń Ł Ń ź Ł Ł Ń Ń Ł ó ó Ę ó Ą Ń Ó Ę Ż Ó Ś Ń Ł Ń ź Ą Ł ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ł Ą Ą ó ó ć ć ó ć ó ó ź ó ć ó ó Ś ć ó ć ć Ś ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ć ó ó ź ć ó ź ó ź ó ó ó ź ć ź ź ó ó ź ź ó ó ó ć ó ó ź

Bardziej szczegółowo

ń Ę ń Ś Ą Ń ż Ą ż ż ż ż ż ć ć ż ż ż ż ż ń ź ż ż ż ć ż ć ż ż ż ż ż ń Ą ż ń ń ż ń Ń Ę ż ź ń ż ć ć ń ż ż ż ń ż ż ż ć ć ń Ń ń ż ż Ń ć Ę ń ć ć ż ż ż ż ń Ę ń ż Ź Ś ż ć ć ż Ś ż ż ć ń ń ż ć ć ż Óż ń ń ż ż ć ć

Bardziej szczegółowo

Ń

Ń ź Ś ź ć Ń ŁĄ ĘŚ ć Ń Ś Ą ć ć ź ć Ń Ą ć ć ć Ń Ł Ą ć ć ć ć ć Ą Ń ć ź ć ź Ą ć Ł ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ń ć ć ć ć ź ć ć ć ŁĘ Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ń ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

ć Ę ć Ę ć Ę ż ź ż Ą ć Ą ż Ę Ę ć ż ź ż Ę ż ż Ą ż

ć Ę ć Ę ć Ę ż ź ż Ą ć Ą ż Ę Ę ć ż ź ż Ę ż ż Ą ż Ń Ę Ę ć Ę ć Ę ć Ę ż ź ż Ą ć Ą ż Ę Ę ć ż ź ż Ę ż ż Ą ż Ę ż Ę ż ć ż Ę ż Ł ż ć ź Ę Ą ź ż Ź Ę ż Ę ź Ę ż ż ż ć ż ż ź ć Ę ż ż ż ż ź ć ż ż ć ź ż ć ź Ę ż Ę ć ź Ę ź ć Ę ź Ę Ą Ę ź ż ć ź ź ź Ę ż ć ć Ę Ę ż Ł ż ż ż

Bardziej szczegółowo

ź Ż ć ć ć Ł ć Ż ć ć

ź Ż ć ć ć Ł ć Ż ć ć Ł Ł ć Ł ź Ż ć ć ć Ł ć Ż ć ć ć ć ć Ł Ę ć ć ć Ę Ę ć ć Ę ć ć Ł ć ć Ć Ę ć ć Ę Ż ć Ż ź Ę ć Ę Ż ć ź ć ć ć Ę ć Ć Ę ć ć Ę ć ć ć ć ć ć Ę ć ć ć ć Ę Ł ź ć ć Ę ź Ć Ł ć Ó ź ć Ę Ł Ń Ó Ł Ę ć ŚĆ Ó Ó ć ć Ż Ż ć Ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Ę Ę Ó ć ź Ż Ż Ą Ł Ę ć Ę Ą ź ć ź ć Ę

Ę Ę Ó ć ź Ż Ż Ą Ł Ę ć Ę Ą ź ć ź ć Ę Ę Ń Ł ź ź Ż Ą Ł ć Ę Ę Ó ć ź Ż Ż Ą Ł Ę ć Ę Ą ź ć ź ć Ę ć Ż ć Ą ź Ę Ż Ę Ż Ą Ń ć ź Ł ć Ń ć ź ć ć Ń ć Ż Ę Ę ć ć ć Ą Ę Ę ź ć ć Ż Ż Ę ĘĘ Ż ć Ą Ę ć ć ć Ę ć ź ć Ś ź Ę ć Ź ć Ę ć Ę ź ć Ż Ż Ż ć Ś Ę ć Ż Ż ź Ł Ę ć

Bardziej szczegółowo

Ń Ń Ń

Ń Ń Ń ź Ń ń ń ń ź ń Ń ń Ń Ń Ń ć ć ń ź ć ń ć ć ć ń Ń źń ń ń ć ń ć ć Ł Ą Ń ź ń ń ń ć ć ń ć Ą ć ć Ń ć ć Ń ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć Ń ć ć ć ć ć ń Ń Ń ć ć ć Ń Ń Ń ń Ń ź ź Ń Ń Ń Ę ń ć ń ń Ę Ń ć ć ń ń ź Ń ź ć ć Ę

Bardziej szczegółowo

Ś ć Ć ć ć Ź ć ć ć Ź ć ć Ś ć Ź ć Ź ć ć ć ź ć ć ć ć Ź Ć ćś ć ć Ć ć

Ś ć Ć ć ć Ź ć ć ć Ź ć ć Ś ć Ź ć Ź ć ć ć ź ć ć ć ć Ź Ć ćś ć ć Ć ć Ł Ę Ś ć Ć ć ć Ź ć ć ć Ź ć ć Ś ć Ź ć Ź ć ć ć ź ć ć ć ć Ź Ć ćś ć ć Ć ć ć Ź ć ć ć Ś ć Ć ć Ś Ć ć ć Ś ć Ś ć Ś ć Ś Ć Ź ć ć ź Ź ć Ś Ć Ć Ą Ć Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ź Ć Ź Ź ŚĆ Ś Ę ź Ś Ź Ź Ź ć ć Ś Ś Ś Ś Ź Ź Ś Ś Ć Ś ć Ć Ą

Bardziej szczegółowo

ć Ń

ć Ń ć Ń ć ź Ł Ń Ń ź Ł Ń Ń Ń Ń ź ź ć Ń ź Ń Ń ź Ś Ś ź Ś Ś Ń Ń Ń Ę Ś Ę ć ź ź Ę Ś ź Ą ź ź Ś Ś Ę ć Ń Ń Ń Ń Ń ć Ń Ń ć Ł Ł Ń Ę Ę ć Ę Ę Ę ź Ą ć Ł Ę Ę Ś ć ć Ę Ł Ę Ż Ą ź Ł Ą ź Ę ź ć Ę Ł Ę ćł Ł Ł Ą ź Ł Ę ź ć Ę Ę

Bardziej szczegółowo

Ł Ś Ł Ś ć ć ć ź Ę ć ć ź ć ć ć ć ć Ę ć ć

Ł Ś Ł Ś ć ć ć ź Ę ć ć ź ć ć ć ć ć Ę ć ć Ś Ź Ś Ś Ś Ę Ł Ś Ł Ś ć ć ć ź Ę ć ć ź ć ć ć ć ć Ę ć ć ć ź ć Ę ć ć ź Ę Ę ć Ę ć ć Ć ć ć ć ć Ę ć Ć ź ć ź Ą Ą ź Ę Ę ć ć ć ć ć Ę Ó Ż Ę Ę Ó Ś Ó ć ć Ż ć Ś Ś ć ć Ś Ś Ś Ś Ś ć Ś ć ź Ę Ę Ę ź Ą Ś ć Ą Ę Ś ź ć Ó ć Ę

Bardziej szczegółowo

ć ć ż ć ź ż ż ź ź ŚĆ Ź ź ć Ź ź ź ź ź Ś Ą Ć Ć ć Ź ź

ć ć ż ć ź ż ż ź ź ŚĆ Ź ź ć Ź ź ź ź ź Ś Ą Ć Ć ć Ź ź Ł Ł ć ć Ś Ź Ć Ś ć ć ż ć ź ż ż ź ź ŚĆ Ź ź ć Ź ź ź ź ź Ś Ą Ć Ć ć Ź ź Ś Ć Ć Ś ź Ć ż ż ź ż Ć ć ż Ć Ć ż ż ź Ć Ś Ś ż ż ć ż ż Ć ż Ć Ś Ś Ź Ć Ę ż Ś Ć ć ć ź ź Ś Ć Ś Ć Ł Ś Ź Ś ć ż Ś Ć ć Ś ż ÓŹ Ś Ś Ź Ś Ś Ć ż ż Ś ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ś ś

Ł Ś ś ż ź Ą ą ą ą ą Ł ś ż ś ś ą ż Ż ś ż ż ż ą ż Ł ą ą ą ń ą ś ś ą ą ą ż ś ą ą ż ą ą ą ą ż ń ą ść Ł Ś ś ś ś ą ś ś ą ń ż ą ś ź Ż ą ą ż ś ż ś ść Ź ż ż ś ą ń ą ś ż Ź Ź ż ż ż ą Ó Ż Ź ą Ś ż ść ż ą ź ż ą ą Ź ą Ś Ż

Bardziej szczegółowo

ż ń Ł ń ń ż ż ż ż ż

ż ń Ł ń ń ż ż ż ż ż Ą ń ż ż ż Ś ż ń Ł ń ń ż ż ż ż ż ż Ś ń Ł ń ż ć ż ż ż ż Ł Ł ż ż ć ż ń Ź ć ż Ę ż ń ć Ź ż Ł ż Ł ż ż ć Ś ż ć ż Ą ż ń ż Ź ż Ź Ą ż ń ż ż ń ć ż ć ć ż ż ż ż ć ż ć Ś ż ń ż ż Ź ż ć ż Ę ż ć ż Ę Ą ń ż Ę Ź ż ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

ć Ą Ą Ł Ą

ć Ą Ą Ł Ą ź ź ź ć ć Ą Ą Ł Ą ź ź Ę Ą ź Ą ć Ł Ł Ą Ś Ę ź ź Ą Ą ź ć ć Ł Ę ć ź ć ć Ą Ć ź ź ź ć ć ć ć ć ź ź ć ć ź ć Ś Ę ć ć ć ć Ł ź ź ź ź ć Ę Ż ć ć ć ć Ę Ę ć Ę Ę ć ć Ę ć ć Ł ć Ć ć Ł Ł Ę Ę ć Ę ć ź ć Ń Ł Ł Ł Ś ć ć ć Ę Ś

Bardziej szczegółowo

ń ń ń ń ń Ż ć Ż Ł Ż Ł Ś ć ń Ś Ę Ż ć ń Ż Ż Ż Ą Ż Ż Ł Ż Ś

ń ń ń ń ń Ż ć Ż Ł Ż Ł Ś ć ń Ś Ę Ż ć ń Ż Ż Ż Ą Ż Ż Ł Ż Ś ź Ł ń Ż Ż ń Ą ć ń ń ń Ż Ł ń ń ń ń ń ń ń Ż ć Ż Ł Ż Ł Ś ć ń Ś Ę Ż ć ń Ż Ż Ż Ą Ż Ż Ł Ż Ś ń Ę Ę ń ń ć Ż Ż Ą Ą Ż ć ć ń ć ć ń ć ń ń Ż Ż ń Ż Ż Ż ń Ź Ż Ż Ę ń Ł ń Ś Ł Ż ń ń Ś ń ć Ż Ż Ż Ę Ł Ż ń ń Ż ń Ą Ż ń Ż Ż ń

Bardziej szczegółowo

ż Ę Ł Ą ż ż ż ź Ł ć Ł ż ć ć Ść ć ź ż ż Ź ć ć ć ć ć ć ć ż ż Ś Ś ż Ś ć ż ć ć Ł Ść ż Ś ż Ś ż ć ż ć ć ć ż ć ż ć ż ż ż ż ć ż ż Ł ć ż ć Ł ż Ź Ę ż ż Ś ć ż ż ć Ź Ś ż Ą ż ć Ś ć ć ż ć ć Ś ż Ź Ł ć ć ć Ć ć ć Ś ć ż

Bardziej szczegółowo

Ę Ż Ż Ż ś ż Ż

Ę Ż Ż Ż ś ż Ż Ż ż ż ś ś ż ż ż ś ż Ż Ź ś Ź Ź ś ś ż ż ś ś ś ś Ż ś Ż Ę Ż Ż Ż ś ż Ż ś ś ś Ż Ą ż ś ś ź Ż ż ż ś ś ż Ł Ż ź ż ż ś ś Ę ż ż ż ż Ę ś ż ć ś Ę ż ś ż ś Ż ż ś ż ś ść ść Ę ż ż ż ś ż Ą Ż Ś ś Ą Ż ż ż ś Ę ś Ż ś Ń ś ż Ą

Bardziej szczegółowo

ż

ż ż ż ż ń Ł Ń Ś Ę ż Ą ż ż ż Ż ż Ę ń ż ż ż Ą Ą ż Ą ń ż ń ć ż ć ć Ę Ą ż Ń Ę Ę Ę ż ź ż ż ć ż ż ć ć Ę Ą ż Ę ż ć ż ć ż Ę Ą ż Ę Ę Ę ż Ę ż ż ż Ż ż ć ż ń ć ń ż ż ż Ą Ę Ą ń ń ń ń ń ż Ą ć ż Ź ż ć Ą Ż ż Ś Ą ż Ą Ą ż

Bardziej szczegółowo

Ś Ę Ą Ł Ś Ł Ł Ł Ł Ł Ś Ś Ł Ł Ł Ą Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ą Ł

Ś Ę Ą Ł Ś Ł Ł Ł Ł Ł Ś Ś Ł Ł Ł Ą Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ą Ł ę Ą Ł Ł Ś Ę Ą Ł Ś Ł Ł Ł Ł Ł Ś Ś Ł Ł Ł Ą Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ą Ł Ł ś ś ś ś ę ś ę ę ś ść ść ść ę ę ę ść ę ś Ą Ą ś Ż ść Ź Ś Ą ę ść ść ść Ą ś Ż ę Ż Ń Ą Ł ś ę ś ę ś ś ę ś ś ść Ę Ś ś Ś ś Ś ś Ś ź ę ź ę ść ś ę Ę ś Ł ść

Bardziej szczegółowo

Ę Ę ć ć Ę Ą Ę Ą Ę Ę Ę Ę Ę Ę ź Ę Ż Ę Ę Ę Ę ć Ę Ę ć Ę ć

Ę Ę ć ć Ę Ą Ę Ą Ę Ę Ę Ę Ę Ę ź Ę Ż Ę Ę Ę Ę ć Ę Ę ć Ę ć Ł ź Ą Ł Ę Ż Ę Ą ź ź Ę Ę Ę Ę ć ć Ę Ą Ę Ą Ę Ę Ę Ę Ę Ę ź Ę Ż Ę Ę Ę Ę ć Ę Ę ć Ę ć ź Ę Ę Ę ź Ę ć ź Ę ć Ę ź ć Ę ć Ę Ł ź Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę Ę ź Ę ć ź Ę ć Ę Ę Ę Ę ź Ę Ę ź ź ź ź ź Ę ź ź ź Ę ć ć Ń ź ź ź ź ź Ą ć ź

Bardziej szczegółowo

Ż Ź Ż ż Ś Ś Ź Ż Ż Ż Ż Ż ć ć Ż

Ż Ź Ż ż Ś Ś Ź Ż Ż Ż Ż Ż ć ć Ż ż Ż Ź Ż ż Ś Ś Ź Ż Ż Ż Ż Ż ć ć Ż ć Ż Ę ż Ż Ź Ź ż Ż Ż ć Ż ż ć ż ć Ż Ż Ż ż Ż Ń ż Ż Ż ż ż ż ć ć Ż ć Ź ż ż Ź ż ć ż ć Ę ć ż Ł Ż ż ż ć ć Ż Ż ż Ż ż Ż ć Ż Ż ć Ż ż Ż Ż ć ć ć ć Ę ż ż ż Ę ź ż Ź Ź ż Ż Ń ć Ż Ź Ż Ż

Bardziej szczegółowo