8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i"

Transkrypt

1 M G v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l & P a rp tr yz e z n a c z o n e g o d o a m a t o r s k i e g o u W y t k u. W A V N E! P r z e d p r z y s t ą p i e n i e m d o z ł o W e n i a g r i l l a p r o s i m y z a p o z n a ć ę z s i n i n i e j s z ą i n s t r u k c j ą w c e l u p r z e p r o w a d z e n i a p r a w i d ł o w e g o m o n t a ow ru a z z a p e w n i e n i a b e z p i e c z n e g o u W y t k o w a n i a. Z a l e c a m y z a c h o w a n i e p o n i W s z e j i n s t r u k c j i w b e z p i e c z n y m m i e j s c u n a w y p a d e k e w e n t u a l n e g o d e m o n t a W u / m o n t a W u w p r z y s z ł o 6 c i. I N S T R U K C J A B E Z P I E C Z E Ń S T W A 1. G r i l l n a l e W y u s t a w i ć n a s t a b i l np ył m a, s k i m, p o z i o m y m p o d ł o W u, w d o b r z e w e n t y l o w a n y m, s u c h y m p o m i e s z c z e n i u l u b z a d a s z o n y m t a r a s i e, z a b e z p i e c z o n y m p r z e d o p a d a m i a t m o s f e r y c z n y m i. 2. Z a w s z e n a l e W y u s t a w i a ć g r i l l w b e z p i e c z n e j o d l e g ł o ( 6c co i n a j m n i e j 1, 5 m ) o d p r z e d m i o t ó w ł a t w o p a l n y c h n p. g a ł ę z i, d r e w n i a n y c h p ł o t ó w l u b p o d ł ó g, p a l iwt ap. 3. P r z e d r o z p o c z ę c i e m u W y t k o w a n i a s p r a w d z i ć c z y n a p i ę c i e z a s i l a n i a j e s t z g o d n e z n a p i ę c i e m p o d a n y m n a t a b l i c z c e z n a m i o n o w e j. G n i a z d k o z a s i l a n i a m u s i b y ć w y p o s a W o n e w b o l e c u z i e m i a j ą c y. N i e p o d ł ą c z a ć g r i l l a p o p r z e z m i n u t n i k i b ą d U i n n e u r z ą d z e n i a s t e r u j ą c e. 4. K a W d o r a z o w o p r z e d p r z y s t ą p i e n i e m d o u W y t k o w a n i a s p r a w d z i ć s t a n i z o l a c j i p r z e w o d u e l e k t r y c z n e g o. W r a z i e s t w i e r d z e n i a j a k i c h k o l w i e k u s z k o d z e, p ę k n i ę ć, p r z e c i ę c i a c z y t e W n a d t o p i e n i a i z o l a c j i z a n i e c h a ć u W y t k o w a n i a g r i l l a i z w r ó c i ć s i ę d o w sc e rl wu i s u w y m i a n y u s z k o d z o n y c h c z ę 6 c i. 5. U r z ą d z e n i e o r a z k a b e l z a s i l a j ą c y n i e m o g ą z n a j d o w a ć s i ę w p o b l i W u g o r ą c y c h p o w i e r z c h n i l u b o g n i a. 6. K a b e l p r z y ł ą c z e n i o w y n i e p o w i n i e n b y ć p o s k r ę c a n y a n i p r z e d ł u W a n y. 7. N i g d y n i e d o t y k a ć m e t a l o w y c h c z ę 6 c i g r i, l gl da y u r z ą d z e n i e j e s t p o d n a p i ę c i e m!

2 8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i e w i l g o c i b ą d oup a d ó w a t m o s f e r y c z n y c h. N i e s c h ł a d z ać g o r ą c e g o g r i l l a w o d ą. 9. N i e u W y t k o w a ć u r z ą d z e n i a, j e 6 l i t a c a u m i e s z c z o n a w k o r p u s i e p o d g r zą a łnki e j e s t z a n u r z o n a w w o d z i e ( p a t r z u w a g i w i n s t r u k c j i u W y t k o w a! n i a ) 1 0. U W A G A! G r i l l m o W e b y ć b a r d z o g o r ą c y, n i e p r z e s u w a ć p o d c z a s p r a c y! N i g d y n i e p r z e m i e s z c z a ć g r i l l a, g d y j e s t j u W r o z p a- lgornoy z i p o p a r z e n i e m l u b p o W a r e m! Zw r ó c i ć s z c z e g ó l n ą o s t r o W n o 6 ć n a g o r ą c e l u b o s t r e c z ę 6 c i g r inli le a. n a c h y l a ć t w a r z y b e z p o 6 r e d n i o n a d g r i l l e m! N i e d o t y k a ć g r i l l ub a j e g o e l e m e n t ó w n i e o s ł o n i ę t ą d ł o n i. ą P o d c z a s u W y t k o w a n i a z a w s z e s t o s o w a ć r ę k a w i c e o c h r o n n e M a k s y m a l n a m a s a W y w n o 6 c i n a r u s z c i e w y n o s i 1.0 k g. G r i l l o w a n a W y w n o 6 ć p o w i n n a b y ć r o z ł o W o n a r ó w n o m i e r n i e n a c a ł y m r u s z ci e O S T R Z E V E N I E! C h r o n i ć p r z e d d o s t ę p e m d z i e c i i z w i e r z ą t d o m o w y c h! N i g d y n i e p o z o s t a w i a ć r o z p a l o n e g o g r i l l a b e z d o z o r u! G r i l l m o g ą o b s ł u g i w a ć w y ł ą c z n i e o s o b y t r z e U w e, p e ł n o l e t n i i e o p e ł n e j s p r a w n o 6 c! i 1 3. N i e d o p u 6 c i ć d o n a g r o m a d z e n i a n a r u s zc i e n a d m i e r n y c h r e s z t e k W y w n o 6 c i, t ł u s z c z u b ą d U o l e j u, k t ó r e m o g ą z a p a l i ć s i ę p o d c z a s g r i l l o w a n i a P o z a k o c z e n i u g r i l l o w a n i a l u b p r z e d p r z y s t ą p i e n i e m d o c z y s z c z e n iua s t a w i ć p o k r ę t ł o w p o z y c j i p O F F o oi d ł ą c z y ć w t y c z k ę u r z ą d z e n i a o d s i e c i P r z e d z a k o c z e n i e m p r a c y z a w s z e n a l e W y u p e w n i ć s i ę, W e g r i l l j e s t c a ł k o w i c i e z i m n y. N i e p o z o s t a w i a ć u r z ą d z e n i a n a n o c n a z e w n ą t r z p o m i e s z c z e W p r z y p a d k u p o p a r z e n i a : o d ł ą c z y ć u r z ą d z e n i e o d s i e c i, n a t y c h m i a s t s c h ł o d z i ć o p a r z o n e m i e j s c e z i m n ą w o d ą i s k o n t a k t o w a ć s i ę z l e k a r z e m N i e d o k o n y w a ć s a m o w o l n y c h n a p r a w o p r ó c z c z y n n o 6 c i o b s ł u g o w y c h o p i s a n y c h w n i n i e j s z e j i n s t r u k c j i, b ą d U m o d y f i k a c j i u r z ą d z e n i a. W r a z i e p o t r z e b y z w r ó c i ć s i ę d o s e r w i s u P o d c z a s u W y t k o w a n i a g r i l l a e l e k t r y c z n e g o n i e s t o s o w a ć n i g d y d o p o d n o s z e n i a t e m p e r a t u r y 6 r o d k ó w ł a t w o p a l n y c h ( w ę g l a d r z e w n e g o, r o z p a ł e k, r o z p u s z c z a l n ió kw i t p. )! 1 9. P r z y p i e r w s z y m u W y c i u w ł ą c z y ć g r i l l p r z y n a s t a w i e n i u n a p o ł o w ę m o c y i p o z o s t a w i ć p o d n a d z o r e m p r z e z 2 0 m i n u t, p r z e d u ł o W e n i e m p o t r a w n a r u s z c i e W c e l u u n i k n i ę c i a p r z e k r o c z e n i a d o p u s z c z a l n e j t e m p e r a t u r y p r a c y, r u s z t g r z a ł k i g r i l l a e l e k t r y c z n e g o ni e m o W e b y ć p r z y k r y w a n y W a d n y m m a t e r i a ł e m o s ł o n o w y m n p. t a c k a m i d o g r i l l o w a n i a, f o l i ą a l u m i n i o w ą b ą d U p r z e z r o c z y s t ą, r ę k a w a m i d o p i e c z e n i a, p o k r y w k a m i b ą d U p o j e m n i k a m i i t p. N a k r y c i e g r i l l a e l e k t r y c z n e g o w y W e j w y m i e n i o n y m i m a t e r i a ł a m i m o W e s p o w o d o w a ć w z r o s t t e m p e r a t u r y g r z a ł k i p o n a d d o p u s z c z a l n ą i b y ć p o t e n c j a l n i e n i e b e z p i e c z n e d l a u W y t k o w n i k a b ą d U s p o w o d o w a ć u s z k o d z e n i e u r z ą d z e n i a! 2 1. Z a w s z e u p e w n i ć s i ę, W e g r i l l j e s t c a ł k o w i c i e z i zm en d y zp ar k o c z e n i e m p r a c y D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a n i e s p e c j a l i s t y c z n y c h a k c e s o r i ó w M a s t e r G r i l l & P a r t y. I N S T R U K C J A M O N T A V U I U V Y T K O W A N I A I. P r z e z n a c z e n i e i p a r a m e t r y t e c h n i c z n e G r i l l e l e k t r y c z n y p r z e z n a c z o wn y ł ą c z n i e d o p r z y g o t o w y w a n i a p o t r a w. I n n e z a s t o s o w a n i a u r z ą d z e n i a n i e s ą d o p u s z c z a l n! eu W y t ko w a ć w e w n ą t r z p o m i e s z c z e, w m i e j s c a c h d o b r z e w e n t y l o w a n y c h i n a u t w a r d z o n y m, n i e p a l n y m p o d ł o W u, g d z i e d o s t ę p n e j e s t z a s i l a n i e e l e k t r y c z n e 2 z3 g0 ov d n e z k l a s ą o c h r o n n o 6 c i - Iw y p o s a W o n e w i n s t a l a c j ę z p r z e w o d e m u z i e m i a j ą c y m. U r z ą d z e n i e p o s i a d a g r z a ł k ę e l e k t r y c z n ąw r a z z w y ł ą c z n i k i e m z a b e z p i e c z a j ą c y m o r a z t e r m o s t a t z w y ł ą c z n i k i e m s ł u W ą c y d o u s t a w i e n i a W ą d a n e j t e m p e r a t u r y g r i l l o wo ar an z i a 2

3 z a ł ą c z e n i a u r z ą d z e n i a. P o d g r z a ł k ą u m o c o w a n a j e s t a l u m i n i o w a t a c k a d o z b i e r a n i a o c i e k a j ą c e g o z p o t r a w t ł u s z c z u. W d o l n e j c z ę 6 c i g r i l l a u m i e s z c z o n o p ó ł k ę n a p r z y p r al wu y b p o t r a w y d o g r i l l o w a n i a. N a p i ę c i e z n a m i o n o w e [ V ] C z ę s t o t l i w o 6 ć z n a m i o n o w a p r ą d u [ H z ] 5 0 M o c z n a m i o n o w a [ W ] T e m p e r a t u r a g r i lo w a n i a p o t r a w [ o C ] w z a k r e s i e o k oł o S t o p i e o c h r o n y e l e k t r y c z n e ji P I P X 4 K l a s a o c h r o n n o 6 c i I U W y t k o w a n i e w y ł ą c z n i e w p o m i e s z c z e n i a c h I I. M o n t a W P r o s i m y r o z p a k o w a ć e l e m e n t y u r z ą d z e n ia z o p a k o w a n i a i z i d e n t y f i k o w a ć p o s z c z e g ó l n e c z ę 6 c i. D o k o n a ć m o n t a W u z g o d n i e z r y s u n k i e m. Z a l e c a m y, a b y m o n t a W b y ł d o k o n a n y n a u t w a r d z o n y m, s u c h y m p o d ł o W u d l a u n i k n i ę c i a z a g u b i e n i a e l e m e n t ó w D. o m o n t a W u n a l e W y u W y ć s t o s o w n y c h n a r z ę d z i : 6 r u b o k r ę t a o r a z k l u c( zny i e z a ł ą c z o n e.) P o z a k o c z e n i u m o n t a W u u p e w n i ć s i ę, c z y w s z y s t k i e 6 r u b y i n a k r ę t k i s ą p o p r a w n i e d o k r ę cp o n e! p i e r w s z y m u W y c i u z a l e c a s i ę p o w t ó r n e s p wr da z e n i e i e w e n t u a l n e d o k r ę c e n i e e l e m e n t ó w m o c u j ą c y c h. M o n t a W p r z e p r o w a d z i ć p r z y u r z ą d z e n i u o d ł ą c z o n y m o d s i e c i z a s i l a j ą c e j! I n s t r u k c j a m o n t a W u : 1. N a ł ó W o d d o ł u 4 p o d s t a w y n ó g i p r z e k r ę ć j e w k i e r u n k u p r z e c i w n y m d o r u c h u w s k a z ó w e k z e g a r a, a b y j e p r z y m o c o w a ć. 2. S k r ę ć n o g i z d o l n ą p ó ł k ą z a p o m o c ą 8 6 r u b. 3. N a ł ó W z m o n t o w a n y g r i l l n a n o g i, a b y o p a r ł y s i ę o p o d s t a w y n ó g. 4. N a m i s ę n a l e j o s t r o W n i e z i m n ą w o d ę, u w a W a j ą c, a b y n i e z a m o c z y ć g r z a ł k i, t e r m o s t a t u i p r z e w o d u z a s i l a j ą c e g o. P o z i o m w o d y p o w i n i e n w a h a ć s i ę m i ę d z y z n a c z n i k a m i M I N i M A X. 5. N a ł ó W n a m i s ę z n a l a n ą w o d ą a l u m i n i o w ą t a c k ę d o z b i e r a n i a t ł u s z c z. u 6. Z a m o c u j g r z a ł k ę w s u w a j ą c j ą o d p r z o d u d o w y s t ę p u m i s y. U p e w n i j s i ę i W g r z a ł k a j e s t p e w n i e z a m o c o w a n a d o m i s y, w p r z e c i w n y m w y p a d k u w y ł ą c z n i k b e z p i e c z e s t w a n i e d o p u 6 c i d o z a ł ą c z e n i a s i ę u r z ą d z e n i a! 7. N a ł ó W o w i e w k ę n a m i s ę, m o c u j ą c j ą azc z e p a m i d o g ó r n e j c z ę 6 c i m i s y. 8. W s t a w n a m i s ę, p o w y W e j g r z a ł k i, r u s z t g r i l l o w y. I I I. U W y t k o w a n i e U W A G A P o d c z a s u W y t k o w a n i a z a c h o w a ć s z c z e g ó l n ą o s t r o W n o 6 ć! 1. U p e w n i j s i ę, W e u r z ą d z e n i e j e s t o d ł ą c z o n e o d s i e c i z a s i l a j ą c e j. 2. W y b i e r z p ł a s k i e, b e z p i e c z n e i c z y sp to em i e s z c z e n i e d o g r i l l o w a n i a p o t r a wo d o b r e j w e n t y l a c j i i z d a l a o d p r z e d m i o t ó w ł a t w o p a l n y c h. 3. Z d e j m i j g r z a ł k ę i r u sozct z. y 6 ć r u s z t i i n n e c z ę 6 c i g r izlg lo ad n i e z o p i s e m w r o z d z i a l e p c z y s z c z e n i e u r z ą d z e n i a. o 4. N a m i s ę g r i l l a n a l e j c z y s t e j w o d y w t a k i6 ec j i, i la ob y p o z i o m w o d y z n a j d o w a ł s i ę m i ę d z y z n a c z n i k a m i M I N i M A X w y t ł o c z o n y m i n a t y l n e j 6 c i a n c e m i s y. N a ł ó W t a c k ę n a o c i e k a j ą c y t ł u sc z a n a s t ę p n i e g r z a ł k ę i r u s z t. 5. D o g r i l l o w a n i a u W y w a j w y ł ą c z n i e r o z m r o W o n y c h p r o d u k t ó w.u m i e 6 ć p o t r a w y w 6 r o d k o w e j c z ę 6 c i r us z t u. N i e o b c i ą W a j n a d m i e r n i e r u s z t u! 3

4 6. U p e w n i j s i ę, i W p a n e l t e r m o s t a t u z g r z a ł kj ąe s t p e w n i e z a m o c o w a n a d o m i s y, w p r z e c i w n y m w y p a d k u w y ł ą c z n i k b e z p i e c z e s t w a n i e d o p u 6 c i d o z a ł ą c z e n i a s i ę u r z ą d z e n i a! 7. P o d ł ą c z u r z ą d z e n i e d o U r ó d ł a p r ą d uw y p o s a W o n e w g n i a z d k o z b o l c e m u z i e m i a j ą c y m i p r z e k r ę ć p o k r ę t ł o t e r m o s t a zt gu o d n i e z r u c h e m w s k a z ó w e k z e g a r a d l a w y b r a n i a o d p o w i e d n i e j t e m p e r a t u r y g r i l l o w a n i a d l a d a n e j p o t r a w y. P o z yoc Fj F a o p w s k a z u j e w y ł ą c z e n i e u r z ą d z e n i a, a p M A X - on a j w y W s z ą t e m p e r a t u r ę p r a c y. 8. P r o d u k t w y p o s a W o n y j e s t w t e r m o s t a t o k r e s o w o w ł ą c z a j ą c y i w y ł ą c z a j ą c y g r z a ł k ę d l a u z y s k a n i a W ą d a n e j t e m p e r a t u r y. Z t e g o p o w o d u l a m p k a k o n t r o l n ą u m i e s z c z o n a n a p a n e l u t e r m o s t a t u o k r e s o w o z a p a l a s i ę i g a 6 n i e p o d c z a s p r a c y. Z a p a ls ei nę il e a m p k i s y g n a l i z u j e p r a c ę g r z a ł Zk u i W. y c i e e n e r g i i e l e k t r y c z n e j j e s t z a l e W n e o d u s t a w i e n i a t e r m o s t a t u. W p r z y p a d k u d ł u g o t r w a ł e g o g r i l l o w a n i a z a l e c a s i ę u s t a w i e n i e g r z a ł k i n a p o z y c j ę p M A X o. 9. U ł ó W p o t r a w y ( k i e ł b a s k i, r y b y ) b e z p o 6 r e d n a i o r u s z c i e, w ł ą c z n e j m a s i e n i e p r z e k r a c z a j ą c e j 1, 5 k g N. i e u W y w a j n i g d y f o l i i p l a s t i k o w e j b ą d U a l u m i n i o bw ąe d j U t a c e k g r i l l o w y c h d o n a k r y c i a r u s z t u! 1 0. N i g d y n i e u W y w a j w ę g l a d r z e w n e g o l u b r o z p a ł e k p r z y u W y t k o w a n i u g r i l l a e l e k t r y c z n e g o! 1 1. W p r z y p a d k u, g d y r y n i e n k a d o z b i e r a n i a t ł u s z c z u z a p e ł n i s i ę, n a l e W y o d łz ąa cs zi yl ć a n i e o d u r z ą d z e n i a i u s u n ą ć n a d m i a r t ł u s z c z u. N a d m i a r t ł u s z c z u m o W e s p o w o d o w a ć z a p a l e n i e s i ę p o t r a w y b ą d U g r i lw l ca z. a s i e p r a c y m o W n a w k a W d e j c h w i l w y ł ą c z y ć g r z a ł k ę p r z e k r ę c a j ą c p o k r ę t ł o t e r m o s t a t u w p o z y c j ę p O F F o l u b o d ł ą c z a j ą c g n i a z d k o o d p r ą d u P o z a k o c z o n e j p r a c y g d y p o t r a w y s ą o d p o w i e d n i o u p i e c z o n e p r z e k r ę ć p o k r ę t ł o t e r m o s t a t u n a p o z y c j ę w y ł ą c z o n ą Op F F o i o d ł ą c z u r z ą d z e n i e o d s i e c i e l e k t r y c z n e j. P o o s t y g n i ę c i u u r z ą d z e n i a o c z y 6 ć g r i l l z g o d n i e z e w s k a z ó w k a m i z a w a r t y m i w r o z d z i a l e p c z y s z c z e n i e ur z ą d z e n i a o. D o o z i ę b i a n i a n i e u W yj w ao d y l u b i n n y c h p ł y n ó w, g d y W m o W e t o s p o w o d o w a ć p o r a W e n i e p r ą d e m! R e g u l a c j a w y s o k o 6 c i r u s z t u R u s z t m o W e z o s t a ć u m i e s z c z o n y n a r ó W n y c h w y s o k o 6 c i a c h ( p o z y c j a 1, 2 l u b 3 ). I m w y W e j u m i e s z c z o n y r u s z t t y m p o t r a w a j e s t s łiaebj o g r z e w a n a. I V. C z y s z c z e n i e u r z ą d z e n i a 1. Z a w s z e o d ł ą c z a j z a s i l a n i e o d u r z ą d z e n i a p r z e d c z y s z c z e n i a g r i l lu a p. e w n i j s i ę c z y g r i l l j e s t z i m n y. N i g d y n i e c z y 6 ć u r z ą d z e n i a, k t ó r e j e s t g o r ą c e! 2. R o z ł ó W e l e m e n t y g r i l l a w k o l e j n o 6 c i o d w r o t n e j d o w s k a z a n e j w ui kn cs jt i r m o n t a W u. P o z d j ę c i u g r z a ł k i o s t r o W n i e u s u w o d ę z m i s y a n a s t ę p n i e w y t r z y j w i l g o ć s u c h ą t k a n i n ą. 3. O c z y 6 ć g r z a ł k ę z a p o m o c ą w i l g o t n e j m i ę k k i e j t k a n i nn y i. e u W y w a j w o d y d o c z y s z c z e n i a e l e m e n t ó w e l e k t r y c z n y c h g r i l l! au w a W a j a b y w i l g o ć n i e p o z o s t a ł a n a W a d n y c h z c z ę 6 c i g r i l l a m a j ą c y c h k o n t a k t z n a p i ę c i e m e l e k t r y c z n y m : g r z a ł c e, e l e m e n t a c h t e r m o s t a t u, p r z e w o d z i e z a s i l a j ą c y m, i t p. 4. N a s t ę p n i e o c z y 6 ć m i s ę, r u s z t, a c k ę d o z b i e r a n i a t ł u s z c z u i t p. z a p o m owcoą d y z n i e w i e l k ą i l o 6 c i ą 6 r o d k a d o m y c i a n a c z y. 5. D o c z y s z c z e n i a n i e u W y w a j d r u c i a n y c h s z c z o t e k, m y j e k a l u m i n i o w y c h l u b p r o s z k u c z y s z c z ą c e g o. U p e w n i j s i ę, W e e l e m e n t y e l e k t r y c z n e i i c h o s ł o n y n i e s ą w i l g o t n e. 4

5 V. P r z e c h o w y w a n i e P o s k o c z o n e j p r a c y n a l e W y u p e w n i ć s i ę, c z y g r i l l j e s t z i m n y. G r i l l p r z e c h o w y w a ć w c z y s t y m i n i e z a w i l g o c o n y m p o m i e s z c z e n i u. N i e o b c i ą W a ć n a d m i e r n i e g r i l l a, a b y n i e s p o w o d o w a ć u s z k o d z e n i a n ó W e k! V I. U s u w a n i e u s t e r e k i op s t ę p o w a n i e r e k l a m a c y j n e U r z ą d z e n i e w y p o s a W o n e j e s t w w y ł ą c z n i k s i e c i o w y, k t ó r y a u t o m a t y c z n i e o d ł ą c z a g r z a ł k ę, g d y t a n i e n a zj d u j e s i ę n a o b u d o w i e g r i l W l a p. r z y p a d k u, g d y g r z a ł k a g r i l l a n i e g r z e j e, n a l e W y w p i e r w s z e j k o l e j n o 6 c i s k o n t r o l o w a ć, c z y r u s z t g r z e w c z y z t e r m o s t a t e m j e s t p o p r a w n i e z a m o c o w a n y n a k o r p u s i e g r i l l a ( b o l e c w o b u d o w ime i s y m u s i w s p o s ó b c i ą g ł y n a c i s k a ć n a włyą c z n i k z n a j d u j ą c y s i ę p o d p o k r y w ą p a n e l u t e r m o s t a t u ). K a W d e i n n e u s z k o d z e n i e, z w ł a s z c z a u s z k o d z e n i e g r z a ł k i, k a b l a z a s i l a j ą c e g o, t e r m o s t a t u, n i e m o W e b y ć s a m o d z i e l n i e n a p r a w i a n e p r z e z u W y t k o w n i k a. W p o w y W s z y m p r z y p a d k u n a l e W y p r z e k a z a ć u r z ą d z e n i e d o s pc ej a l i s t y c z n e g o s e r w i s u. P r o d u c e n t n i e o d p o w i a d a z a u s z k o d z e n i a s p o w o d o w a n e n i e w ł a 6 c i w y m u W y t k o w a n i e m l u b u W y t k o w a n i e m n i e z g o d n y m z p r z e z n a c z e n i e m p r o d u k t u. W p r z y p a d k u r e k l a m o w a n i a w / w p r o d u k t u n a b y w c a z o b o w i ą z a n y j e s t d o s t a r c z y ć p r o d u k t k o m p l e t n y i w o p ao kw a n i u u m o W l i w i a j ą c y m b e z p i e c z n y t r a n s p o r t d o o d b i o r c y. A r t y k u ł y z a b r u d z o n e n i e b ę d ą p r z y j m o w a n e d o n a p r a w y. Z g ł o s z e n i a r e k l a m a c y j n e z t y t u ł u z g o d n o 6 c i z u m o w ą s p r z e d a W y b ą d U g w a r a n c j i p o w i n n y b y ć d o k o n a n e w m i e j s c u z a k u p u u r z ą d z e n i a i z g ł a s z a n e w r a z z d o w o d e m z a k u p u. V I I. Z e s t a w i e n i e e l e m e n t ó w u r z ą d z e n i a 5

6 V I I I. C e r t y f i k a t y b e z p i e c z e s t w a i o z n a c z e n i a U r z ą d z e n i e p o s i a d a n a s t ę p u j ą c e c e r t y f i k ai t oy z n a c z e n i a: C e r t y f i k act E U r z ą d z e n i a o p a t r z o n e t y m z n a k i e m p o d l e g a j ą e u r o p e j s k i ed j y r e k t y w i e w s p r a w i e z u W y t e g o s p r z ę t u e l e k t r y c z n e g o i e l e k t r o n i c z n e g o ( W E E E ) / 9 6 / W E, k t ó r a o z n a c z a k o n i e c z n o 6 ć s e l e k t y w n e j z b i ó r k i o d p a d ó w. P o z a k o c z o n e j e k s p l o a t a c j i u r z ą d z e n i a n i e w o l n o w y r z u c a ć a n i s k ł a d o w a ć z i n n y m i o d p a d a m i, l e c z p o w i n n o b y ć o n o z w r ó c o n e p r z e z k o n s u m e n t a d o s p r z e d a w c y b ą d U i m p o r t e r a l u b d o s t a r c z o n e d o S i e c i G m i n n y c h P u n k t ó w Z b i ó r k i O d p a d ó w E l e k t r y c z n y c h i E l e k t r o n i c z n y c h. W ł a 6 c i w a s e g r e g a c j a i s e l e k t y w n a z b i ó r k a z u W y t e g o s p r z ę t u z m n i e j s z a n e g a t y w n e o d d z i a ł y w a n i e s u b s t a n c j i n i e b e zipe c z n y c h n a 6 r o d o w i s k o n a t u r a l n e i z d r o w i e c z ł o w a i! e k K l a s a o c h r o n n o 6 c i : I P X 4 D o u W y t k u w e w n ą t r z p o m i e s z c z e Z a s t r z e g a m y m o W l i w o 6 ć z m i a n t e c h n i c z n y c h w s t o s u n k u d o p o n i W s z e j i n s t r u k c j i, n a s kwu pt reok w a d z a n i a m o d y f i k a c j i s ł u W ą c y c h d o s k o n a l e n i u p r o d u k t u. F l o r a l a n d S p. z o. So p.. k. u l. S t r u W a s k a 2 8, S t a n i s ł a w ó w P i e r w s z y, N i e p o r ę t, P oslk a w w w. f l o r a l a n d. p l w w w. m a s t e r g r i l l p a r t y. p l 6

7 K A R T A G W A R A N C Y J N A I W A R U N K I G W A R A N C J I P r o d u k t z a k u p i o n y i u W y t k o w a n y n a t e r e n i e R z e c z p o s p o l i t e j P o l s k i e j o b j ę t y j e s t 1 2 m i e s i ę c z n ą j ą g. w a r a n c W r a m a c h o b o w i ą z y w a n i a g w a r a n c j i b ę d ą u s u w a n e n i e o d p ł a t n i e w s z y s t k i e u s t e r k i p o d w a r u n k i e m, W e s p o w o d o w a n e z o s t a ł y w a d a m i p r o d u k c y j n y m i b ą d U t e c h n i c z n y m i p r o d u k t u o r a z g d y u r z ą d z e n i e b y ł o u W y t k o w a n e z g o d n i e z p r z e z n a c z e n i e m i z w y m o g a m i z a w a r t y m i w i n s t r u k c j i o b s ł u g i. N i n i e j s z a k a r t a g w a r a n c y j n a w r a z c z y t e l n y m d o w o d e m z a k u p u : f a k t u r ą b ą d U p a r a g o n e m o r a z z r e k l a m o w a n y m p r o d u k t e m j e s t d o w o d e m p r z y s ł u g u j ą c e j g w a r a n c j i. N i n i e j s z a g w a r a n c j a n i e o b e j m u j e z a k u p i o n y c h u r z ą d z e, w k t ó r y c h u s z k o d z e n i a p o w s t a ł y n a s k u t e k : n i e w ł a 6 c i w e j l u b n i e s t a r a n n e j o b s ł u g i l u b e k s p l o a t a c j i n i e z g o d n e j z p r z e z n a c z e n i e m l u b n a s k u t e k n i e w i e d z y u W y t k ow n i k a b ą d U n i e p r z e s t r z e g a n i a z a s a d b e z p i e c z n e g o u W y t k o w a n i, a m e c h a n i c z n e g o u s z k o d z e n i a p r o d u k t u p o w s t a ł e g o w s k u t e k : p r z e c i ą W e n i a n, i e w ł a 6 c i w e g o p r z e c h o w y w a n i a, t r a n s p o r t u l u b n i e w y k o n a n i a p r z e w i d z i a n y c h z a b i e g ó w k o n s e r w a c y j n y c h, n a t u r a l n e g o z u W y c i a b ę d ą ce g o k o n s e k w e n c j ą u W y t k o w a n i a r z e c z y w t r a k c i e p r a w i d ł o w e j e k s p l o a t a c j i, n a p r a w d o k o n a n y c h p r z e z o s o b y d o t e g o n i e u p o w a W n i o n e, c z y n n o 6 c i k o n s e r w a c y j n o -n a p r a w c z y c h w y k o n a n y c h p r z e z u W y t k o w n i k a, w w y n i k u k t ó r y c h w a d a p o w s t a ł a, d z i a ł a n i a s i ł y w y W s z e j ( p o W ao r w, ó d pu, w y ł a d o w a n i a a t m o s f e r y c z n e, i t p. ), u W y w a n i a n i e o r y g i n a l n y c h c z ę 6 c i z a m i e n n y c h b ą d U s t o s o w a n i a m a t e r i a ł ó w e k s p l o a t a c y j n y c h n i e p r z e z n a c z o n y c h d o u W y w a n i a z d a n y m p r o d u k t e m, W y b ó r s p o s o b u u s u n i ę c i a w a d y n a l e W y d o G w a r a n t a, k t ó r y m o W e r z e c z n a p r a w i ć p o p r z e z : n a p r a w ę b ą d U w y m i a n ę c z ę 6 c i u s z k o d z o n e j, l u b w ym i a n ę c a ł e j r z e c z y. N i e z a l e W n i e o d s p o s o b u u s u n i ę c i a w a d y g w a r a n c j a t r w a d a l e j, p r z e d ł u W o n a o c z a s u s u w a n i a w a d y p r z e z g w a r a n t a. W r a z i e w y m i a n y a r t y k u ł u l u b j e g o i cnza ę 6 c n o w e b ą d U i c h n a p r a w y w r a m a c h g w a r a n c j i, g w a r a n c j a b i e g n i e n a n o w o w o d n i e s i e n i u d po o w i e d n i o d o a r t y k u ł u l u b j e g o c z ę 6 c i. N i n i e j s z a g w a r a n c j a n i e w y ł ą c z a, n i e o g r a n i c z a a n i n i e z a w i e s z a u p r a w n i e k u p u j ą c e g o w y n i k a j ą c y c h z t y t u ł u n i e z g o d n o 6 c i t o w a r u z u m o w ą s p r z e d a W y. P o s t ę p o w a n i e r e k l a m a c y j n e : W p r z y p a d k u r e k l a m a c j i u W y t k o w n i k m a o b o w ią z e k d o s t a r c z e n i a w a d l i w e g o u r z ą d z e n i a d o m i e j s c a j e g o z a k u p u. R e k l a m u j ą c y z o b o w i ą z u j e s i ę d o s t a r c z y ć s p r z e d a w c y c z y s t e i k o m p l e t n e u r z ą d z e n i e w r a z z k r ó t k i m o p i s e m s t w i e r d z o n y c h w a d. G w a r a n t z o b o w i ą z u j e s i ę r o z p a t r z y ć z g ł o s z e n i e r e k l a m a c y j n e w c i ą g u 1 4 i do nd j e g o z g ł o s z e n i a. W p r z y p a d k u u z n a n i a r e k l a m a c j i z a u z a s a d n i o n ą G w a r a n t z o b o w i ą z u j e s i ę d o n a p r a w y u r z ą d z e n i a l u b j e g o u s z k o d z o n e j c z ę 6 c i w c i ą g u 1 4 d n i o d d a t y j e g o d o s t a r c z e n i a d o s p r z e d a w c y. J e 6 l i u s u n i ę c i e w a d y, z p o w o d u j e j s k o m p l i k o w a n i a w y m a g a z n a c z n e g o n a k ł a d u p r a c y l u b w y m a g a z a m ó w i e n i a c z ę 6 c i z a m i e n n y c h z z a g r a n i c y, t e r m i n t e n u l e g a s t o s o w n e g o p r z e d ł u W e n o i u o k r e s s p r o w a d z e n i a c z ę 6 c i, p r z y c z y m G w a r a n t d o ł o W y n a l e W y t e j s t a r a n n o 6 c i, a b y u s u n ą ć w a d ę, w m o W l i w i e n a j k r ó t s z y m t e r m i n i e. M o d e l m i e j s c e z a k u p u d a t a z a k u p u ( c z y t e l n i e ) p i e c z ę ć i p o d p i s s p r z e d a w c y d a t a z g ł o s z e n i a i o p i s r e k l a m a c j i d a t a z g ł o s z e n i a i o p i s r e k l a m a c j i d a t a z g ł o s z e n i a i o p i s r e k l a m a c j i G w a r a n t : F l o r a l a n ds p. z o. o. S p. k, u l. S t r u W a s k a 2 8, S ti as nł a w ó w P i e r w s z y, N i e p o r ę t, P o l s k a 7

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

ź Ń ć Ą ź Ł ź ź ź ź Ę Ń ć Ą Ę

ź Ń ć Ą ź Ł ź ź ź ź Ę Ń ć Ą Ę ÓŁ ÓŁ Ó Ó ź Ą ź Ń ć Ą ź Ł ź ź ź ź Ę Ń ć Ą Ę Ę Ą Ę Ń Ą Ę Ą Ą Ę Ł ć ź ć ź Ę ć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ł Ą Ą Ł ć ć ć Ą Ą ź Ą Ł Ą ź ź Ó Ę Ę ź ć ź ź Ą ć Ą ć Ę ć Ę ć ć Ć ć ć Ć ć Ź Ć ź Ć ć Ą Ł Ń Ż ć Ź Ą ć Ń ć

Bardziej szczegółowo

ł ó ś ó Ę

ł ó ś ó Ę ł ó ÓŁ Ł Ó Ą ć ł ś ł ś Ś ł ł ó ł ł Ś ł ż ł ł ó ł ń ó ń Ę ł Ę ó ł ó ś ó Ę ł ń ł ó ń ł ó ś ó ł ł ł ł ń ó ł Ś ń Ę ó ł ó ś ó ł ó ł ół Ą Ł ł ł Ą ł ó ó ł ż ł ł ł ł ł ł ł ł ó ł ł ł ł ł ł ł ł ół ó ó Ą ó ś ó ł

Bardziej szczegółowo

ń ź ź ź ń ń ń ż ż ń ń ć Ę ń

ń ź ź ź ń ń ń ż ż ń ń ć Ę ń Ę Ł Łź Ł Ł Ł Ł Ń Ł Ę ń ż ń ź ź ź ź ń ź ź ź ń ń ń ż ż ń ń ć Ę ń ń ż Ń ż ż ż ć ż Ó ź ć ć ń Ó ć ń ń ż ż Ę Ź ż ć ż ń ż ż ż ń ż ń Ó ż ż ż ż ż Ń ż Ń ż ż ń ć Ęć ź ż ż ż ż ż ż Ź ż ń Ę ż ń ń ć Ą ń ń Ź Ę Ł Ą Ł Ł

Bardziej szczegółowo

ń ź ź ń ń ź ć Ń ń Ż ń

ń ź ź ń ń ź ć Ń ń Ż ń Ę Ę ń ń ń ć Ń ć ć Ń ź ń ć ć ź ć ź ń ź ź ń ń ź ć Ń ń Ż ń Ł Ł ń Ę ź ź Ś Ś ź ń ń ź ń ń ń ń Ś ź Ę ź ń Ą ń ć ć ń ć ń Ą ć ź ź Ś ź Ś ń ń ń ń ń ń ć ń ń Ą ć ń Ś ń ń ź ź ź ć ć ń Ł Ę ń ć ń ń ź Ń ź ń Ś Ś Ś ć ń ć ź

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ó Ś Ż ż Ń Ł

Ł Ł Ó Ś Ż ż Ń Ł Ł Ó Ł Ń Ń Ł Ł Ó Ś Ż ż Ń Ł ÓŁ Ń ź Ł Ż ć ć ż ż Ś ź Ę ź ż ż Ś ż Ę ż Ę Ż ż Ż ż ć ŚÓ ć ż ż Ć Ś ć ż ż Ę ż ż ć ż ż ż ć ż ż ż ć ż ż ż ć ć Ś Ż ć ż ż ż ź Ą ŚĆ Ą ż ż ż ż ż ć ż ż ć ż ć ż ż ż ć Ę ż ż ż ć ż ć Ę Ż ć

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

ÓŁ Ą Ś Ą Ś ę ń Ń ę ę ą ó Ź Ł ó ą ę ę ó ó ą ę Ś Ą ŚÓ ą ą ę Ó ó ę Ł ę ą ą ą Ż ęś ą ń Łą ó ń ó ó ą ę ą Ż ę ę ę ę ó ę ę ę ę ę ę ó ę ą ę ć ę ą ó ź ę ę ó ó óź ę ę ń ą ę ó ó ń ą ę ó ę ą ę ó ó ó ó ó ę ę ę ę ę

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Ś ń Ó Ł Ą Ę Ą Ń Ó Ś Ż Ę ń ń Ń Ł Ą ń

Ś ń Ó Ł Ą Ę Ą Ń Ó Ś Ż Ę ń ń Ń Ł Ą ń Ł Ł Ń Ń Ś ń Ó Ł Ą Ę Ą Ń Ó Ś Ż Ę ń ń Ń Ł Ą ń Ą Ł ń Ś Ś ć ń ć ć ń ć ć ć ŚĆ Ż ć ć ń ń ć ń Ż Ć ń ć ć ć ń ć ć ć ć ć ń ć ć Ż ć ń ć ć Ę ć ć ć ń ć ń Ą ć Ą Ó ć ć Ą ć ć ć ń Ł ć ć ń ć ć Ś Ć Ć Ć Ć Ć Ć ć Ć Ć Ć Ż ć

Bardziej szczegółowo

ó ń ó

ó ń ó Ł ź ó ń ó ó ń ó ó ń ż ó ó Ł ń ó ó ń Ą ó ń ó ó ź Ł ó ó ó Ż ż Ł ó Ż ó ó ż Ś ż ó Ś ż Ż Ą Ź Ę Ó ó ó ó ń Ć ó ó ż ż Ż ó ó ń ó ż ż ó Ł ó Ż ó ż ŚÓ ż Ś ń ń Ś ż Ż ó ó Ę ó Ł ó ó ó Ą ż Ż Ó ó Ł ó Ę Ż ó ó ń ó Ż Ż ń

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Ł Ó Ł

Ł Ó Ł Ą Ł ź Ę Ź Ę Ł Ń Ł Ó Ł Ś Ó Ż ŁĄ ć Ź Ą ź Ś Ł ÓŁ ć ć Ń Ę Ź ć Ś Ś ć ź Ż Ą Ś ź Ś Ą ź Ż Ó Ń Ś Ś ć ź Ź Ź Ą ź Ę ź Ą Ś Ą Ś Ń Ń Ż Ż Ą Ą ź ź ź Ę ć Ą ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ź Ą ć ć Ę Ę Ż Ś Ś Ź Ł Ą Ą Ź ź Ś ź

Bardziej szczegółowo

Ś ś Ę Ę Ó Ę Ą Ę ż Ż Ż

Ś ś Ę Ę Ó Ę Ą Ę ż Ż Ż Ń Ż ć Ż ć Ż Ż ś Ż Ą Ł Ł Ś ś Ę Ę Ó Ę Ą Ę ż Ż Ż Ą Ł ć Ń ż Ś ś ż Ś Ś Ś Ś ż ś ć ż ż ć ć Ł Ó ś Ę ś ś ż ś ś ś ż Ę ś ś ś ś ś ż ć ż ś ż ś ż ś ć ś ć Ł Ż ś ś Ń Ż ś Ż Ł Ń ś ć ć ż ś ś ż ś Ą ż ż ż ż Ą Ż ć ż ś ć Ę ć

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

ń ń ę ę ę ć ę ę ć ę ę ć ę Ś ę ę ę ć ć ę ć ń ę Ę ć ę ć ć ń ę Ę

ń ń ę ę ę ć ę ę ć ę ę ć ę Ś ę ę ę ć ć ę ć ń ę Ę ć ę ć ć ń ę Ę Ę ę ĄĄ Ą Ą Ł Ę ę ń ę Ę ć ę ę ę ę ć ę ć ń ę ć ź ć ć ę Ł Ł Ł Ł ń ń ę ę ę ć ę ę ć ę ę ć ę Ś ę ę ę ć ć ę ć ń ę Ę ć ę ć ć ń ę Ę Ą Ę Ł Ę ćę Ę Ę ŁŁ ę ź Ł Ę ń Ł Ł Ł ć Ł ę Ł Ź Ę ę Ą Ę Ł Ę Ą Ó ń ń Ę ń Ś ń Ś ń Ł

Bardziej szczegółowo

Ą Ł Ę Ń Ą Ó ŚĆ Ś ć Ó ń ć ŚĆ ć ć

Ą Ł Ę Ń Ą Ó ŚĆ Ś ć Ó ń ć ŚĆ ć ć ń Ą Ą Ł Ę Ń Ą Ó ŚĆ Ś ć Ó ń ć ŚĆ ć ć Ś Ó ć ć ć ć Ż Ę Ż Ś Ć ń ć ń ć ć ć Ż Ż Ć ć Ż ć ć ć ć ć Ż Ż Ś Ć ń Ć Ó ć Ś Ś Ź ć ć ń ć ć Ż ć ć Ć Ż ń ć ć Ś Ć ć ŚĆ ć ć Ś ć Ż ć ć Ż ŚĆ Ś ń Ś Ż Ś ń Ż ń Ś ŹĆ Ś Ś Ś ń Ś ć Ó

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Ż ć ć Ł Ł ć ć Ł ć ć

Ż ć ć Ł Ł ć ć Ł ć ć ć Ć Ż Ć ć Ż ć ć Ż ć ć ć Ń Ż ć ć Ł Ł ć ć Ł ć ć Ą ć Ł ć ć Ł Ł ć Ż ć ć ć ź ź Ń ć Ń ź Ó Ó ć Ć ć Ó Ń Ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć Ź ć ć ć ź Ż Ć ź Ł ź ź Ą Ż Ł ć Ą Ż ć Ń ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź Ć ź ć ć Ż Ć Ć ć ć Ć ć ź ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ł ź ź ź Ł ź ź ź Ą

Ł Ł ź ź ź Ł ź ź ź Ą Ń Ą Ł Ń Ń Ł Ł ź ź ź Ł ź ź ź Ą Ó Ó Ź Ź Ś ź ź Ł Ł ź Ś Ł Ą ź ź Ń Ż Ą Ł Ó Ą Ś ź Ą ź Ą Ś ź Ś Ś Ł Ó Ł ź ź Ł Ł ź Ś Ś Ł ź Ł Ń Ł Ł Ł Ł Ą Ł ź Ś Ż Ł Ą Ą ź ź ź Ż ź Ń Ą Ż ź Ą Ą Ą Ą Ą Ł Ź Ż Ż ź Ą Ż Ą Ą Ń Ż Ż Ź Ą Ń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

ź Ę

ź Ę ź Ę Ę ń Ń Ń Ą Ę ń ń Ę ć Ó ź ń ń ć Ę Ę ń ć ń ć Ę ń ń Ę Ą Ł ć ń Ę Ą ń Ę ń ń Ę ń Ę Ę Ę Ź Ę ń ć ć Ę ć Ź Ź Ź Ź Ń ć ć Ń Ę ć ć ć ć ć Ź ć ć ć ć Ę ń ć ń Ę Ę Ź ń Ó Ł Ź ć ć Ę ź ź Ń ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą ć ć Ę ć ń

Bardziej szczegółowo

Ź ź Ź

Ź ź Ź ć Ą Ź ź Ź Ę Ń Ż Ź ć ć ć Ź ć Ż ć ć Ł Ż Ź Ź ć ć ć Ż Ą Ź ć ć Ż Ź ć Ń Ż Ń Ć Ż Ż Ń ć ć Ż ć Ź Ż Ź Ż Ż Ż Ż ć ć ć ć Ż Ż ć ć Ż ć Ź Ę ć Ń ć Ź Ń Ź Ł ć Ż Ż Ż Ź Ż ć Ę Ę Ę Ł Ę Ę Ę Ż Ę ć Ź Ź ć Ź Ń Ź Ż ć ź Ż Ń Ł Ł Ą ć

Bardziej szczegółowo

ń ń ń

ń ń ń Ą ź ć ń ń Ą ń ń ń Ą Ó ń Ą ć Ą Ń Ą ć ć ć ń ń Ą ć Ą ć ć ń ń ń ń ź ć ź Ą ć ć ć Ę ń Ó ń ń Ę Ą ć ń ń Ń ń ń Ń ć ć ń ź Ę ń ź ń ź ć ć ź ć ń ń ć ć ć ń ć ć ć ć ć Ę ć ć ź ć ź ń ć ć ń Ą ń ć ź ć Ą ź ć ń ć ź Ó Ś ć ń

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ś Ą Ń

Ł Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ś Ą Ń Ó Ą Ę ń Ł Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ś Ą Ń Ł Ł Ó ż Ę ć ż ń Ł ż Ó ć ń ń ń ń Ł Ą Ł Ą ż ż ń ń Ł Ą Ę Ł ż ż ĄĄ ń Ł Ź ń Ę ń ż ń Ń ć ć ż ć ż Ó ż ż Ą ż Ę ż Ó ń ż ż Ś Ę Ę ń ń ń Ł ź ż Ó ż ŚÓ ż ź ć ń Ą Ą Ą ż Ę Ł Ń ń Ą Ę Ę ź ż

Bardziej szczegółowo

Ś Ą Ą

Ś Ą Ą Ś Ą Ł Ś Ś Ą Ą Ś Ś Ć Ś Ś Ł Ó Ź ź ź ź Ł Ą Ł Ą Ą Ą Ź Ó Ł Ó Ą Ó Ł Ś ŚÓ Ł Ł Ó Ó Ź Ł ź Ó Ó Ó Ó Ń Ó Ś Ó Ś Ą Ó Ś Ó Ą Ą Ś Ą Ą Ś Ś Ó Ó Ą Ą Ś Ó Ó Ą Ś Ą Ą Ć Ó Ó Ą Ą Ó ź Ś ŚÓ Ś Ó Ł Ó Ł Ó Ź Ź Ą Ź Ą Ź Ą Ź Ą ź Ś Ś Ś

Bardziej szczegółowo

Ż ś ś ś ń Ż ś

Ż ś ś ś ń Ż ś Ł ÓŁ ń ś Ś ń ń ń ś ń Ż ś ś ś ń Ż ś ś Ś ń Ż ść ń ś Ę ń ś ś ś ś ś ś Ż ń ś Ź ś ść ś ś ś ś ń ś ść Ż ś ś ś ś Ą Ś ń ś ś ń ś ś Ż Ż ś ć ś ś ś ś Ż Ż Ż ść ń ś ś ć ś ś ś ś Ż ść Ł Ż ś Ź ś ś Ę ś Ż ć Ż Ż ć ć ń Ż ć ć

Bardziej szczegółowo

Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó

Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ł ÓŁ Ł Ż Ę Ł Ł Ł Ł ó ż ó ó ó ó ó Ń ó ó ó ó ó ó Ł Ę Ł ó ó Ł ó Ę Ł Ż Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ń Ć Ż ó Ż Ę Ś ó ó Ą Ę ż ż ż Ń Ń ż ć Ść ó ŚĆ ó Ę ć ż Ź ŚĆ ź Ę Ś ć ó ó Ś ż ź Ó

Bardziej szczegółowo

ć ć ć ć ć ć ź ć ź ć Ć Ó Ż Ó Ć Ł ć ć ć ć ć Ą

ć ć ć ć ć ć ź ć ź ć Ć Ó Ż Ó Ć Ł ć ć ć ć ć Ą ć ć ń ń ć ć ć ć ń ć ń ć ć ć ć ć ć ć ź ć ź ć Ć Ó Ż Ó Ć Ł ć ć ć ć ć Ą ć Ó Ż ÓŻ ć Ó Ó Ż Ó Ż Ó ń Ó Ż ć Ż ń ź ć ć ć ć ć ć ć ń ź ń Ż ć Ł Ź ć ć ź ź ć ć Ż Ś Ż Ż Ó ć ź ć ć ń ć ń Ą ń Ą Ó ć Ó ć Ś ć ć ć ń Ś ć ć Ż

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Ń Ł Ł

Ń Ł Ł Ń ź Ż Ń Ł Ł ĄŁ Ź ć ć Ó Ś ć Ź Ś Ż ć Ł ć ć ć Ą Ż ć Ż ć Ż Ą ć Ą Ś Ł Ł Ś Ń Ź ć Ó Ź ź ĄŁ Ą Ł Ą Ó Ś Ź Ż Ń ć Ą Ź ź Ź Ą Ź Ż Ź ź ć Ż Ż Ż Ś Ż ć ź Ć Ś Ź ć Ź ć Ż Ź Ó Ł ÓŁ Ł Ó Ł Ź Ś Ż Ź Ą ź Ę Ą Ś Ź Ź Ę Ś Ń Ż Ź Ł ź

Bardziej szczegółowo

ć ć Ę ż Ą ż ż Ź ć Ę Ą ż Ą ć ż ć ć ż ż ć Ę ż ż ć ż ć

ć ć Ę ż Ą ż ż Ź ć Ę Ą ż Ą ć ż ć ć ż ż ć Ę ż ż ć ż ć ć ć Ł ć ć ć Ę ż Ą ż ż Ź ć Ę Ą ż Ą ć ż ć ć ż ż ć Ę ż ż ć ż ć ż ćż Ń ż ż ż ż ż ż ż ż Ź ż ż ż ć ć ż Ę Ń ć ż Ą ż Ś ż ż ć ć Ź ć ć ż ż Ź ż ć Ę Ń Ź ż ć ć ż Ń Ł ć ć ć Ż ż ć ć ż Ź ż Ę Ą ż ż ćż ż ż ć ż ż ż ć ć ż

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Ł ś ś ń ń ś

Ł ś ś ń ń ś Ę ń Ł ś ś ń ń ś ść ę ę ś ż ś ś ś ę ę ś ę ś ę ć ź ż ś ęś ż ę ś ś ś ć ź ę ę ś ś ść ć ę ę ś ś ę ę ę ę ś Ł Ł Ł Ł Ł ś ć ę ę ę ę ń Ą Ą ż ę ę Ł Ś ę Ł Ł ę ę ę ś Ą ę ę ę Ł Ł ń ń ś Ą Ń ś Ł Ó Ł ść ń ń ą ę ść ń

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ź Ś Ś

Ś Ó Ź Ś Ś Ą Ł Ś ĄŻ Ó Ó Ę Ś Ó Ź Ś Ś Ś ć Ó Ć ć Ó Ą ć ć ć ć ć ć Ż Ą Ó Ź ć Ó ć ć ź ć ć Ą Ż ć ć Ó ć Ó ć Ń ć Ż Ż Ż ć Ę ć ć ć ć Ż Ż Ó Ć Ś Ż ŻĄ Ź Ź Ż Ż Ź Ź ć Ź Ś Ć ć Ś Ż ć ć Ó ć Ó ć Ć Ć ć Ó ć ć Ó ć Ć Ź Ó Ó ć ć ć Ó Ź Ś Ź

Bardziej szczegółowo

ć Ó Ó Ż

ć Ó Ó Ż Ą Ą Ł Ą Ą ć Ó Ó Ż ć ć Ó ć Ó Ó Ó Ó Ó Ż Ą Ó Ż Ż Ż Ó Ó Ó Ó Ź Ó Ż Ó Ż Ą Ó Ó Ż ż Ż Ż Ż Ó Ó Ó Ó ÓĘ Ó Ż ż Ć Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ó Ó Ó Ż Ó Ó Ó Ó Ć Ó Ó Ż ć Ó Ó Ż ŻĄ Ż Ó Ó Ż Ż Ż ć Ą ż ż Ź Ż Ź Ź Ż Ż Ó Ź Ó Ą Ó Ó Ó Ż Ó Ż Ó

Bardziej szczegółowo

ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś

ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś ń ść ś Ź ć ź ś Ę ń ś Ę ś ń ś ś ź ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś ń ń ń ń ś ć ń ć Ą Ó Ó ń Ś ń ś Ę ć ś ś ć ś ć ń ń ś ś ń Ó ń ć ć ć Ź ś ć ć Ś ś ć ć ć ść ś ń ś ś ń ć ź ń ć Ó ś ś ś ś ń ś ść ść ć ś śó ść ć ń

Bardziej szczegółowo

ĄĄ

ĄĄ Ń Ę Ą Ą ĄĄ Ś ĘĘ Ę Ę Ę Ś Ń Ń Ę Ę Ę Ń Ę Ą ź Ę Ś Ą ź ź Ę Ę Ń Ę Ę ź ź ź Ę Ń Ę Ą Ę ź ź Ń Ó Ó Ś Ę Ń Ń ź Ę Ą Ł ź Ą ź Ą Ę ź Ń Ą ź ź ź Ń ź ź ź ź Ą ź Ą Ę Ą ź Ą Ą Ś ź Ą Ę Ę Ę Ę Ę Ę ź Ń Ń ź Ę ź Ę Ń Ł Ł Ń Ś ź Ń Ń Ę

Bardziej szczegółowo

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż Ó śó ą ę Ę śćś ść ę ą ś ó ą ó Ł Ó ż Ś ą ś Ó ą ć ó ż ść śó ą Óść ó ż ż ą Ś Ś ż Ó ą Ó ą Ć Ś ż ó ż ę ąś ó ć Ś Ó ó ś ś ś ó Ó ś Ź ż ą ó ą żą śó Ś Ó Ś ó Ś Ś ąś Ó ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó

Bardziej szczegółowo

Ł ć ć ż ć Ś Ś Ł Ś Ł Ł Ź

Ł ć ć ż ć Ś Ś Ł Ś Ł Ł Ź Ł Ś ĘĄ Ś Ł ż Ą ż ń ć ż ć Ś Ł Ł Ź Ł ć ć ż ć Ś Ś Ł Ś Ł Ł Ź Ł ż ć ż ć ń Ł ć Ó ć ć ć ż ć ć ć ć ć ż ć ż Ó ć ź ć Ś Ł Ł Ź Ś ć ć Ą ć Ó ż ć ż ż ć ć ż ć ń ż Ł ć ń ć ć ć ż ć ć Ś Ł Ł ż Ł ć Ę ż ć Ł ż Ń Ó ż ż ć ż ć

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó

Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó Ź Ż Ż Ć ć Ź Ź Ż Ó Ó Ź ć ć Ż Ź Ó Ą Ó ć ć Ż ć Ó ć ć Ź ć ć ć Ż Ś Ć Ę Ć ć Ę Ó ć Ż Ż Ę Ż Ę Ź ć Ó Ó Ś ć Ł Ś Ó ć Ż Ś Ó Ó Ś Ż ć ć Ó Ó ć Ś Ó Ś Ć ć Ó Ó Ó Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą ź

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Ń

Ń ź Ś ź ć Ń ŁĄ ĘŚ ć Ń Ś Ą ć ć ź ć Ń Ą ć ć ć Ń Ł Ą ć ć ć ć ć Ą Ń ć ź ć ź Ą ć Ł ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ń ć ć ć ć ź ć ć ć ŁĘ Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ń ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

ć ź Ą Ł ć

ć ź Ą Ł ć Ł Ł Ł Ł ć ź Ą Ł ć Ę ć Ń ź Ń Ń ź Ń Ś Ń ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć Ł ć ć ć ć Ę ć ć Ę Ń Ą ć Ą ć Ę ć ć ć Ę Ę ć Ń ć Ą ć ć ć ć Ę ć Ę ć Ę ź ć ć Ę ć Ę Ę ć ć ć ć ć ć ć Ę Ś ć ć ć ć ć ć Ę ć Ą ć Ę ć Ę Ę

Bardziej szczegółowo

ż ń ź ń Ł ń Ż ż ż ż ż Ż ń ń ń ń ć

ż ń ź ń Ł ń Ż ż ż ż ż Ż ń ń ń ń ć Ó ź ż ń ć Ą ż ń ź ń Ł ń Ż ż ż ż ż Ż ń ń ń ń ć Ó ń Ź ć Ą ć ń ń ż ń ż Ż ż ń ż ń ń ń ń Ź Ż ń Ż ż ń Ż ć ć ż Ś ń Ż ż ń ż Ę ż ń ń ć Ę ż ć ż ć ż ć ż ż ć Ź ć Ż Ó ż ń ń ź Ł ń ć Ó ż Ż ń ń ż ń ż ć ż ń Ź ń ń ń ń ż

Bardziej szczegółowo

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ł Ą Ę ż ż ż ż Ó ż Ż Ż Ę Ż Ą Ż Ż ż Ś Ż Ś ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ę Ó Ł Ś ż ż Ę Ę ż Ó ż Ś Ę ń ń ń ż ń ń Ę Ę ń ż Ą ń Ś Ś Ę ń Ż Ę Ę ż ń ń ń ń ż Ę ń ń ń ń Ł Ę ń ń ń ń ż Ę ż ż ż Ź ż Ż ż Ż ż ż Ę ń Ę ż

Bardziej szczegółowo

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę ć ę ę Ł Ą Ś Ś ę Ś ę ę ć ć ę ę ę ę ć Ś ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę Ą ę Ą ę ć ę ć Ą ć ę ć ć ę Ę ę Ś Ą Ł Ó ę ć ę ę ę ę Ą ć ęć ę ć ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę Ą ę ę ę ę Ń ę Ó

Bardziej szczegółowo

Ł ó ó Ę ó Ą Ń Ó Ę Ż Ó Ś Ń Ł Ń ź

Ł ó ó Ę ó Ą Ń Ó Ę Ż Ó Ś Ń Ł Ń ź Ł Ł Ń Ń Ł ó ó Ę ó Ą Ń Ó Ę Ż Ó Ś Ń Ł Ń ź Ą Ł ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ł Ą Ą ó ó ć ć ó ć ó ó ź ó ć ó ó Ś ć ó ć ć Ś ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ć ó ó ź ć ó ź ó ź ó ó ó ź ć ź ź ó ó ź ź ó ó ó ć ó ó ź

Bardziej szczegółowo

ź Ą Ę ź Ć

ź Ą Ę ź Ć Ę Ą Ą ź ó ź Ą Ę ź Ć ź ź ĄĘ ź ź Ą ó Ę Ą ź ź ź Ą ź Ę ó Ł Ś ó ó Ą ź ź ź Ą ź Ę ź ź Ą ź ź ź Ą Ł ź Ę Ę Ę ź Ą Ę ź Ą Ę Ą Ę Ę Ą ź ź Ą ó ź ó ź ź ź ź ź ź Ś ź ź Ą ź ź ź Ą ź ź ź Ź ź ó ź Ę ź Ą ó ź Ą Ż ź ź Ę ź Ź ź ź

Bardziej szczegółowo

ń

ń Ę Ę ż Ę ć ń ń Ą Ą Ę ń ć Ą ń ń Ś ń ń ń ż ń ń ż ń ż ż ż ż ż ż ć ć Ą ź Ę ń ż ż ż Ż ż Ą Ł ż Ę ż ż Ę ć ć Ą ż ż ć ć ż ć ż Ę ż ż ń Ż ż ć Ą ż Ęć ń ż ż ń ć ć Ę Ł ż Ę Ę ć ż ń Ł ż Ż ż Ż Ę ż Ź ż Ź ż ź Ę Ź ń ż Ź ż

Bardziej szczegółowo

ó Ć Ó Ż Ó ó Ó Ę Ź Ź Ź Ź ó

ó Ć Ó Ż Ó ó Ó Ę Ź Ź Ź Ź ó ż Ż Ż ó Ć Ó Ż Ó ó Ó Ę Ź Ź Ź Ź ó Ż ć ó Ó ó ó ó ń ń ó ń Ż Ż ó ó ó ć ó ń Ą Ż ó Ź Ł Ż ć Ó Ó ó Ż Ż ó ć ń ń Ź Ź ó Ź Ź Ż ó Ó Ź Ż Ź ó Ż ó ó ó ó Ó Ź ć ó Ż Ż Ż ó ó Ź ó Ż ó ź Ż ć ć ó ń ó Ź Ć Ą Ż ć ć ó Ż Ż ó ż ć Ż

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć

Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć ż Ś Ą ć ą ą ą ż ż ą ą ć ą ż Ę ą ć ż ć Ó ą ą ń ą ż ń ą Ń ą ą ą Ą ą ż ż Ą ż ą ź ą ą ż ż Ę ź ą ż ą ą ą ż Ź ą ń Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć ć ą ż ą ą ą ą ć ć ć ą ą

Bardziej szczegółowo

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć ń Ż Ę Ń ń ń ć Ę ź ń ń ń ć Ż Ś Ż Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć Ż ć ń ń ń ć Ż ń ć ń ń Ó Ń ź ń ń Ś Ś Ż ć ć ć ć Ż ć ć ń ć ń Ż ć Ó Ż Ż Ż ć Ą ć Ó Ł Ą Ą Ó Ń ń ń ć ć ć ć ń ń ć Ń Ś ć Ś Ż ć ń Ż

Bardziej szczegółowo

Ó ń ń ń ń ń ź Ł ć ć ź ć ź ć ć ź ź ć Ó ń ć ń ć Ą ź ć ć ź ń ń ń Ę Ś Ł ć ń ń ń Ó Ó Ó Ó Ą Ó ź ć Ó ź ń ć ź ź Ę Ś ć Ę Ż Ś ź Ć ć ź ć ć ń ź ć Ł Ł Ó Ś ć ć ź ć Ś ń Ł Ó Ś ć Ś Ś ć Ó Ś ź ń ź ź ń Ę Ę ń Ó ń ń ź ź ń

Bardziej szczegółowo

Ń Ń Ń

Ń Ń Ń ź Ń ń ń ń ź ń Ń ń Ń Ń Ń ć ć ń ź ć ń ć ć ć ń Ń źń ń ń ć ń ć ć Ł Ą Ń ź ń ń ń ć ć ń ć Ą ć ć Ń ć ć Ń ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć Ń ć ć ć ć ć ń Ń Ń ć ć ć Ń Ń Ń ń Ń ź ź Ń Ń Ń Ę ń ć ń ń Ę Ń ć ć ń ń ź Ń ź ć ć Ę

Bardziej szczegółowo

Ó Ł ć ć

Ó Ł ć ć ź Ź ź Ź Ź ź Ó Ó Ł ć ć Ó Ć Ó Ó ć ć ć Ź ć ć Ó ź Ę Ź Ę ć ć ć Ł Ź Ę ź Ę Ę ć ć Ź Ó ć ć ć Ó ć Ó Ź Ó Ó Ó Ź ć Ó Ź Ó Ź Ź Ź Ó Ź Ź Ó Ó Ó ć ÓŹ Ź Ó Ć Ć Ó Ć Ó Ć Ź Ó Ó ć ÓÓ ć Ź ć ć Ź Ł Ę ć Ę Ę Ł Ł Ł Ź Ę Ę Ó Ń Ń ź Ł Ł

Bardziej szczegółowo

ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż

ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż Ł ż ż Ż ć Ź ź ż ń ń Ż ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż ń ń ż ć ć ń Ó ż Ł Ł ż ż Ł ć Ó ć ć ż ż ć ć ć ż ć ć Ó ż Ź Ż ć ź ż Ó ć ć ń Ł ń ń ń ć Ś ż Ź Ź Ł ż ż ć ź Ź ć ć Ż Ó ń ć ć ń Ż ż ż Ą Ż ż Ź Ż ć ż Ó Ź ź Ą Ż Ł ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę

Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę Ł Ł Ł Ń Ń Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę Ł ć ć ć ź ć ć ź ć ć ć ć Ś Ś Ł ć ć ć Ę Ą ć ć Ź ć ć Ó ć ć ź Ł Ń ć Ś ć ć ć ć ć ć ć Ń Ę ć ć ć Ś Ś ć Ę ź Ń Ę ć Ń ć ź ć Ń ć ć ć ć ć ć ć Ę ź ć ć ć ć ć ć ć ŚĆ ć ź ć ć Ł ć ź Ą ć ć Ą

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ó

Ą Ś Ó Ó ź ź Ó Ą ć Ą Ś Ó Ś Ę Ś Ł Ź ć Ś ć Ź Ę Ś Ą Ó Ó ź ć ć Ź Ź Ę ć ź ź Ń Ł Ź Ź ź Ń Ź ć Ś Ę Ą Ś Ź Ń Ń ć Ó Ś Ś ź Ź Ź Ą Ń Ą ź Ń Ł Ń Ń Ń ź Ń ć ć ć ź ć Ś Ń ć ć Ę ć Ę ć Ę Ź Ś Ó Ź Ę Ś Ę Ź Ó Ź Ę Ń ć ź Ź Ó Ę ć Ś Ź Ń ć

Bardziej szczegółowo