Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln ict wa zawodowe g o [ 0 4 ] E g z a m i n p r z e p r o w a d z a n y j e s t w d w ó c h e t a p a c h : e t ap p r ak t y c zn y : p ole g a n a s am odzi e ln y m wy k on an i u p r ze z k an dy dat a zadań e g zam i n ac y j n y c h s p r awdzaj ą c y c h um i e j ę t n oś c i p r ak t y c zn e e t ap t e or e t y c zn y : odb y wa s i ę w dwó c h c zę ś c i ac h ; p i s e m n e j i us t n e j 1. c ś c i p i s e m n e j k e e n p y t i r e s t e m ó r h k ć e n t j c i g p c j r y s e k b e i e c ń s t i h i g i e n y p r y h r y p r c i j p t h r y ś r s k p t p r p i s y p r p r y p t p r m y k p r g p c g i i p r i ę b i s t m w zę an dy dat udzi la odp owi dzi a an a z zak u at w: - ac un owoś zawodowa - dok um ac a dzi ał aln oś os odar ze - un zawodowy - zas ady zp ze wa ac or az oc on ze wp oż ar owe - ods awowe zas ady oc on odowi a - ods awowe ze awa ac - ods awowa ob le at a awa os odar ze o zar zą dzan a ze ds or we 2. w c zę ś c i us t n e j k an dy dat odp owi ada n a p y t an i a z zak r e s u n as t ę p uj ą c y c h t e m at ó w: - t e c h n olog i a - m as zy n ozn aws t wo - m at e r i ał ozn aws t wo Z adan ia do e t ap u p r akt yczn e g o i p yt an ia do e t ap u p r akt yczn e g o p r zyg ot owywan e są n a p odst awie st an dar du wym ag ań u st alon e g o p r ze z m in ist r a wł aś ciwe g o ds. e du kacji ( U st awa o r ze m ioś le z dn ia 2 2 m ar ca , t e kst je dn olit y: D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz )

2 Zawód: mechanik pojazdów samochodowych I. E t ap t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n a i u s t n a) e g z am i n u o b e j m u j e : Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w y c h d l a k w a l i f i k a c j i w z a w o d z i e 1. C z y t a ć z e z r o z u m i e n i e m i n f o r m a c j e p r z e d s t a wi o n e w f o r m i e o p i s ó w, i n s t r u k c j i, r y s u n k ó w, s z k i c ó w, wy k r e s ó w, d o k u m e n t a c j i t e c h n i c z n y c h i t e c h n o l o g i c z n y c h, a w s z c z e g ó l n o ś c i : 1.1. r o z r ó ż n ia ć p o j ę c ia i p r a w a z d z ie d z in y m e c h a n ik i, t e r m o d y n a m ik i i e l e k t r o t e c h n ik i; 1.2. r o z p o z n a w a ć i k l a s y f ik o w a ć u k ł a d y, z e s p o ł y, p o d z e s p o ł y i e l e m e n t y p o j a z d ó w s a m o c h o d o w y c h ; 1.3. r o z p o z n a w a ć p o j ę c ia, o k r e ś l e n ia i w ie l k o ś c i d o t y c z ą c e p o j a z d ó w s a m o c h o d o w y c h o r a z s t o s o w a n e w b u d o w ie m a s z y n i e l e k t r o t e c h n ic e s a m o c h o d o w e j ; 1.4. r o z p o z n a w a ć p o ł ą c z e n ia c z ę ś c i u k ł a d ó w, p o d z e s p o ł ó w i z e s p o ł ó w o r a z e l e m e n t y o b w o d ó w e l e k t r y c z n y c h, h y d r a u l ic z n y c h i p n e u m a t y c z n y c h p o j a z d ó w s a m o c h o d o w y c h n a p o d s t a w ie r y s u n k ó w, s c h e m a t ó w m o n t a ż o w y c h o r a z o p is ó w ; 1.5. w y j a ś n ia ć z a s a d y d z ia ł a n ia m a s z y n, u r z ą d z e ń i n a r z ę d z i u n iw e r s a l n y c h i s p e c j a l is t y c z n y c h s t o s o w a n y c h p o d c z a s m o n t a ż u, b a d a ń d ia g n o s t y c z n y c h o r a z n a p r a w y i o b s ł u g i p o j a z d ó w s a m o c h o d o w y c h ; 1.6. r o z r ó ż n ia ć i in t e r p r e t o w a ć p o d s t a w o w e p a r a m e t r y t e c h n ic z n e p o j a z d ó w s a m o c h o d o w y c h, s il n ik ó w s p a l in o w y c h, u r z ą d z e ń s t a n o w is k o w y c h o r a z n a r z ę d z i u n iw e r s a l n y c h i s p e c j a l is t y c z n y c h, s t o s o w a n y c h p o d c z a s m o n t a ż u, b a d a ń d ia g n o s t y c z n y c h, n a p r a w y i o b s ł u g i p o j a z d ó w s a m o c h o d o w y c h ; 1.7. r o z p o z n a w a ć i k l a s y f ik o w a ć c z ę ś c i s a m o c h o d o w e w c h o d z ą c e w s k ł a d s il n ik a, p o d s t a w o w y c h u k ł a d ó w o r a z in s t a l a c j i p o j a z d ó w s a m o c h o d o w y c h. 2. P r z e t wa r z a ć d a n e l i c z b o we i o p e r a c y j n e, a w s z c z e g ó l n o ś c i : 2.1. a n a l iz o w a ć p r o c e s y r o b o c z e o r a z z u ż y c io w o -s t a r z e n io w e z a c h o d z ą c e w p o j a z d a c h s a m o c h o d o w y c h o r a z o k r e ś l a ć s p o s o b y n a p r a w y i r e g e n e r a c j i c z ę ś c i; 2.2. in t e r p r e t o w a ć w y n ik i p o m ia r ó w p a r a m e t r ó w t e c h n ic z n y c h p o j a z d ó w p r z e d s t a w io n e w p o s t a c i t a b e l, w y k r e s ó w i o p is ó w ; 2.3. d o b ie r a ć n a r z ę d z ia i o p r z y r z ą d o w a n ie d o w y k o n y w a n y c h p r a c w z a k r e s ie m o n t a ż u, b a d a ń d ia g n o s t y c z n y c h, n a p r a w y i o b s ł u g i p o j a z d ó w s a m o c h o d o w y c h ; 2.4. d o b ie r a ć u r z ą d z e n ia i p r z y r z ą d y p o m ia r o w e w z a l e ż n o ś c i o d r o d z a j u i w a r t o ś c i m ie r z o n e j w ie l k o ś c i, w o p a r c iu o d a n e z a w a r t e w d o k u m e n t a c j i t e c h n o l o g ic z n e j n a p r a w y, o b s ł u g i o r a z d ia g n o z o w a n ia p o j a z d ó w s a m o c h o d o w y c h ; 2.5. p r z e p r o w a d z a ć k a l k u l a c j e d o t y c z ą c e z u ż y c ia s u r o w c ó w, m a t e r ia ł ó w o r a z c z a s u w y k o n a n ia u s ł u g i w o p a r c iu o d o k u m e n t a c j ę t e c h n o l o g ic z n ą l u b t a r y f ik a t o r y. B e z p i e c z n i e k o n y ć z a d a n i a z a d o z g o d n i e z p r z e p i s a m i b e z p i e c z e ń s t i h i g i e n y p r a c y, o c h r o n y p r z e c i o ż a r o j o r a z o c h r o n y ś r o d o s k a, a s z c z e g ó l n o ś c i : 3 s t o s o w a ć p r z e p y b e z p c z e ń s t w a h n y p r a c y, o c h r o n y p r z e c p o ż a r o w e j o r a z o c h r o n y ś r o d o w k a o b o w z u j ą c e p o d c z a s m o n t a ż u, n a p r a w y o b s ł u g p o j a z d ó w s a m o c h o d o w y c h ; 3 w s k a z y w a ć z a g r o ż e n d l a ż y c z d r o w p o d c z a s p r a c m o n t a ż o w y c h, n a p r a w c z y c h, z w y k o r z y s t a n m n a r z ę d z m a s z y n u r z ą d z e ń z a s a n y c h e n e r g e l e k t r y c z n ą, s p r ę ż o n y m p o w t r z e m, p r a c z e l e m e n t a m w u j ą c y m m a s z y n, t o k s y c z n y m d z ł a n m s p a l s a m o c h o d o w y c h, w y s o k ą t e m p e r a t u r ą o r a z p o d c z a s w y w a ż a n s t a t y c z n e g o d y n a m z n e g o c z ę ś c p o j a z d u s a m o c h o d o w e g o b a d a ń d g n o s t y c z n y c h ; 3 d o b r a ć ś r o d k o c h r o n y o s o b t e j d o p r a c z w z a n y c h z m o n t a ż e m, d g n o z o w a n m, n a p r a w ą o b s ł u g ą p o j a z d ó w s a m o c h o d o w y c h ; 3 w s k a z y w a ć s p o s o b y u d z l a n p o m o c y p r z e d l e k a r s k j p o s z k o d o w a n y m w w y p a d k a c h p o d c z a s p r a c z w z a n y c h z m o n t a ż e m, d g n o z o w a n m, n a p r a w ą o b s ł u g ą p o j a z d ó w s a m o c h o d o w y c h 3. wy wa wo we wa wp we wi w.1. is ie i ig ie iw is ią i i.2. ia ia i ia ie i, i il ią ie i ir i ia ie in ia i ic i i ia.3. ie i is ią ia ie i.4. ie ia ie ią ia ie i.

3 Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i z w i ą z a n y c h z z a t r u d n i e n i e m i d z i a ł a l n o ś c i ą w g o s p o d a r c e 1. C z y t a ć z e z r o z u m i e n i e m i n f o r m a c j e p r z e d s t a wi o n e w f o r m i e o p i s ó w, i n s t r u k c j i, t a b e l, wy k r e s ó w, a w s z c z e g ó l n o ś c i : 1.1. r o z r ó ż n ia ć p o d s t a w o w e p o j ę c ia i t e r m in y z o b s z a r u f u n k c j o n o w a n ia g o s p o d a r k i o r a z p r a w a p r a c y, p r a w a p o d a t k o w e g o i p r z e p is ó w r e g u l u j ą c y c h p o d e j m o w a n ie i w y k o n y w a n ie d z ia ł a l n o ś c i g o s p o d a r c z e j ; 1.2. r o z r ó ż n ia ć d o k u m e n t y z w ią z a n e z z a t r u d n ie n ie m o r a z p o d e j m o w a n ie m i w y k o n y w a n ie m d z ia ł a l n o ś c i g o s p o d a r c z e j ; 1.3. id e n t y f ik o w a ć i a n a l iz o w a ć in f o r m a c j e d o t y c z ą c e w y m a g a ń i u p r a w n ie ń p r a c o w n ik a, p r a c o d a w c y, b e z r o b o t n e g o i k l ie n t a. 2. P r z e t wa r z a ć d a n e l i c z b o we i o p e r a c y j n e, a w s z c z e g ó l n o ś c i : 2.1. a n a l iz o w a ć in f o r m a c j e z w ią z a n e z p o d n o s z e n ie m k w a l if ik a c j i, p o s z u k iw a n ie m p r a c y i z a t r u d n ie n ie m o r a z p o d e j m o w a n ie m i w y k o n y w a n ie m d z ia ł a l n o ś c i g o s p o d a r c z e j ; 2.2. s p o r z ą d z a ć d o k u m e n t y z w ią z a n e z p o s z u k iw a n ie m p r a c y i z a t r u d n ie n ie m o r a z p o d e j m o w a n ie m i w y k o n y w a n ie m d z ia ł a l n o ś c i g o s p o d a r c z e j ; 2.3. r o z r ó ż n ia ć s k u t k i w y n ik a j ą c e z n a w ią z a n ia i r o z w ią z a n ia s t o s u n k u p r a c y. II. Etap praktyczny egzaminu obejmuje praktyczne umiejętności z zakres u kw al if ikacji w zaw od zie, objęte tematami: 1. W y k o n an i e n ap r awy o k r e ś l o n e g o u k ł adu l u b p o dz e s p o ł u p o j az du s am o c h o do we g o z g o dn i e z do k u m e n t ac j ą. 2. D i ag n o z o wan i e s t an u t e c h n i c z n e g o i o b s ł u g a ws k az an e g o p o j az du s am o c h o do we g o. 1. P l a n o wa ć c z y n n o ś c i z wi ą z a n e z wy k o n a n i e m z a d a n i a : 1.1. s p o r z ą d z ić p l a n d z ia ł a n ia ; 1.2. s p o r z ą d z ić w y k a z n ie z b ę d n y c h s u r o w c ó w, m a t e r ia ł ó w, s p r z ę t u k o n t r o l n o - p o m ia r o w e g o, n a r z ę d z i; 1.3. w y k o n a ć n ie z b ę d n e o b l ic z e n ia, r y s u n k i l u b s z k ic e p o m o c n ic z e. 2. O r g a n i z o wa ć s t a n o wi s k o p r a c y : 2.1. z g r o m a d z ić i r o z m ie ś c ić n a s t a n o w is k u p r a c y m a t e r ia ł y, n a r z ę d z ia, u r z ą d z e n ia i s p r z ę t z g o d n ie z z a s a d a m i b e z p ie c z e ń s t w a i h ig ie n y p r a c y o r a z o c h r o n y p r z e c iw p o ż a r o w e j ; 2.2. s p r a w d z ić s t a n t e c h n ic z n y m a s z y n, u r z ą d z e ń i s p r z ę t u ; 2.3. d o b r a ć o d z ie ż r o b o c z ą i ś r o d k i o c h r o n y in d y w id u a l n e j. 3. W y k o n a ć z a d a n i e e g z a m i n a c y j n e z z a c h o wa n i e m p r z e p i s ó w b e z p i e c z e ń s t wa i h i g i e n y p r a c y, o c h r o n y p r z e c i wp o ż a r o we j o r a z o c h r o n y ś r o d o wi s k a i wy k a z a ć s i ę u m i e j ę t n o ś c i a m i u j ę t y m i t e m a t a m i : 3. 1 W y k o n a n i e n a p r a o k r e ś l o n e g o u k ł a d u l u b p o d z e s p o ł u p o j a z d u s a m o c h o d o g o z g o d n i e z d o k u m e n t a c j ą : 3 p r z y g o t o w a ć u k ł a d l u b p o d z e s p ó ł d o n a p r a w y ; 3 d o k o n a ć d e m o n t a ż u n a p r a w n e g o e l e m e n t u l u b p o d z e s p o ł u ; 3 p o s ł u g a ć s o p r z y r z ą d o w a n m, n a r z ę d z m u r z ą d z e n m p r z y r z ą d a m p o m r o w y m 3 o c e n s t a n t e c h n z n y c z ę ś c s k ł a d o w y c h u k ł a d u l u b p o d z e s p o ł u ; 3 d o b r a ć n z b ę d n e c z ę ś c z a m n n e, n o r m a l, m a t e r ł y t e c h n o l o g z n e e k s p l o a t a c y j n e ; 3 w y k o n y w a ć n a p r a w ę u k ł a d u l u b p o d z e s p o ł u ; 3 k o n t r o l o w a ć n a b ż ą c o j a k o ś ć p r a c u s u w a ć u s t e r k 3 s p r a w d z p o p r a w n o ś ć n a p r a w y ; wy we ia.1.3. iw ię ie ia i, ia i i i ia i;.1.4. ić ic i.1.5. ie ie i ie ia ia ic i ie i i;.1.8. ić

4 u t r z y m y w a ć ł a d i p o r z ą d e k n a s t a n o w is k u p r a c y ; w y k o n a ć z a d a n ie w p r z e w id z ia n y m c z a s ie ; u p o r z ą d k o w a ć s t a n o w is k o p r a c y, o c z y ś c ić n a r z ę d z ia i s p r z ę t, r o z l ic z y ć m a t e r ia ł y, z a g o s p o d a r o w a ć o d p a d y D i a g n o z o wa n i e s t a n u t e c h n i c z n e g o i o b s ł u g a ws k a z a n e g o p o j a z d u s a m o c h o d o we g o : p r z y g o t o w a ć p o j a z d s a m o c h o d o w y d o b a d a n ia d ia g n o s t y c z n e g o i o b s ł u g i; p r z y g o t o w a ć p r z y r z ą d y i u r z ą d z e n ia d ia g n o s t y c z n e i o b s ł u g o w e ; p o s ł u g iw a ć s ię n a r z ę d z ia m i; d o k o n a ć p r z e g l ą d u s t a n u t e c h n ic z n e g o p o j a z d u s a m o c h o d o w e g o ; p r z e p r o w a d z ić b a d a n ia i p o m ia r y d ia g n o s t y c z n e u k ł a d ó w l u b p o d z e s p o ł ó w ; in t e r p r e t o w a ć w y n ik i p o m ia r ó w n a p o d s t a w ie d o k u m e n t a c j i t e c h n ic z n e j ; u s t a l ić z a k r e s n a p r a w y u k ł a d u l u b p o d z e s p o ł u p o j a z d u ; d o k o n a ć o b s ł u g i p o j a z d u s a m o c h o d o w e g o ; k o n t r o l o w a ć n a b ie ż ą c o j a k o ś ć p r a c i u s u w a ć u s t e r k i; u t r z y m y w a ć ł a d i p o r z ą d e k n a s t a n o w is k u p r a c y ; w y k o n a ć z a d a n ie w p r z e w id z ia n y m c z a s ie ; u p o r z ą d k o w a ć s t a n o w is k o p r a c y, o c z y ś c ić n a r z ę d z ia i s p r z ę t, r o z l ic z y ć m a t e r ia ł y, z a g o s p o d a r o w a ć o d p a d y. 4. P r e z e n t o wa ć e f e k t wy k o n a n e g o z a d a n i a : 4.1. u z a s a d n ić s p o s ó b w y k o n a n ia z a d a n ia ; 4.2. o c e n ić j a k o ś ć w y k o n a n e g o z a d a n ia. N i e z b ę dn e wy p o s aż e n i e s t an o wi s k e g z am z adań p r ak t y c z n y c h u j ę t y c h t e m at am i : i n ac y j n y c h do wy k o n an i a 1. W y k o n a n i e n a p r a wy o k r e ś l o n e g o u k ł a d u l u b p o d z e s p o ł u p o j a z d u s a m o c h o d o we g o z g o d n i e z d o k u m e n t a c j ą S t a n o w is k o o p o w ie r z c h n i i k u b a t u r z e d o s t o s o w a n e j d o w ie l k o ś c i n a p r a w ia n y c h p o j a z d ó w, z w y m u s z o n ą w e n t y l a c j ą. P o d ł o g a ł a t w o z m y w a l n a i a n t y p o ś l iz g o w a. P o j a z d s a m o c h o d o w y, z e s p o ł y, p o d z e s p o ł y p o j a z d u s a m o c h o d o w e g o. K o m p l e t d o k u m e n t a c j i t e c h n ic z n o - t e c h n o l o g ic z n e j w f o r m ie : d o k u m e n t u, k l is z y f o t o g r a f ic z n e j, n o ś n ik ó w e l e k t r o n ic z n y c h. C z y t n ik i n o ś n ik ó w d o k u m e n t a c j i: k o m p u t e r, c z y t n ik m ik r o f il m ó w. P o d n o ś n ik, p o d s t a w k i p o d s a m o c h ó d o r e g u l o w a n e j w y s o k o ś c i, s p e c j a l is t y c z n y w ó z e k t r a n s p o r t o w y, s t ó ł ś l u s a r s k i j e d n o s t a n o w is k o w y w y p o s a ż o n y w im a d ł o ś l u s a r s k ie r ó w n o l e g ł e, s t o j a k i s p e c j a l is t y c z n e d o d e m o n t a ż u l u b m o n t a ż u p o d z e s p o ł ó w s a m o c h o d o w y c h, u n iw e r s a l n a m y j k a d o c z ę ś c i, k o m p l e t k l u c z y d y n a m o m e t r y c z n y c h, k o m p l e t n a r z ę d z i ( u n iw e r s a l n y c h i s p e c j a l is t y c z n y c h ), k o m p l e t n a r z ę d z i ś l u s a r s k ic h, k o m p l e t k l u c z y : p ł a s k ic h, n a s a d o w y c h, r u r o w y c h ; k o m p l e t w k r ę t a k ó w, s z c z y p c e u n iw e r s a l n e, ś c ią g a c z e u n iw e r s a l n e, r ę c z n a p r a s a h y d r a u l ic z n a, k o m p l e t p r z y r z ą d ó w p o m ia r o w y c h. M a t e r ia ł y p o m o c n ic z e : z e s t a w n o r m a l ió w, p ł y n y e k s p l o a t a c y j n e, ś r o d k i i s p r z ę t d o u t r z y m y w a n ia c z y s t o ś c i, p o j e m n ik d o g r o m a d z e n ia o d p a d ó w t e c h n o l o g ic z n y c h. I n s t r u k c j e o b s ł u g i m a s z y n i u r z ą d z e ń. Ś r o d k i o c h r o n y in d y w id u a l n e j. A p t e c z k a. 2. D i a g n o z o wa n i e s t a n u t e c h n i c z n e g o i o b s ł u g a ws k a z a n e g o p o j a z d u s a m o c h o d o we g o S t a n o w is k o s p e ł n ia j ą c e w y m a g a n ia w y n ik a j ą c e z p r z e p is ó w b e z p ie c z e ń s t w a i h ig ie n y p r a c y o r a z o c h r o n y p r z e c iw p o ż a r o w e j. P o j a z d s a m o c h o d o w y, p o d n o ś n ik, p o d s t a w k i p o d s a m o c h ó d. K o m p l e t d o k u m e n t a c j i t e c h n ic z n e j. K o m p l e t k l u c z y d y n a m o m e t r y c z n y c h, k o m p l e t n a r z ę d z i u n iw e r s a l n y c h i s p e c j a l is t y c z n y c h, m a n o m e t r, m ie r n ik p r ę d k o ś c i o b r o t o w e j s il n ik a, l a m p a s t r o b o s k o p o w a, a r e o m e t r, t e r m o m e t r ; m ie r n ik i: a m p e r o m ie r z, w o l t o m ie r z, o m o m ie r z. P r z y r z ą d y i u r z ą d z e n ia d o p o m ia r u : u s t a w ie n ia k ó ł, s p r a w d z a n ia p o z io m u p a l iw a w k o m o r z e p ł y w a k o w e j, c iś n ie n ia p o w ie t r z a w o g u m ie n iu, l u z u s u m a r y c z n e g o n a k o l e k ie r o w n ic z y m, u s t a w ie n ia ś w ia t e ł, s k u t e c z n o ś c i d z ia ł a n ia h a m u l c ó w, k o n t r o l i z ł ą c z y e l e k t r y c z n y c h. A n a l iz a t o r y s p a l in s il n ik ó w o z a p ł o n ie is k r o w y m i s a m o c z y n n y m. U r z ą d z e n ia d o w y m u s z e n ia s z a r p n ię ć k o ł a m i j e z d n y m i p o j a z d u d l a k o n t r o l i l u z u w e l e m e n t a c h z a w ie s z e n ia i u k ł a d u k ie r o w n ic z e g o. M a t e r ia ł y p o m o c n ic z e : z e s t a w n o r m a l ió w, b e z p ie c z n ik i, ż a r ó w k i s a m o c h o d o w e, p ł y n h a m u l c o w y i p ł y n d o c h ł o d n ic y, w o d a d e s t y l o w a n a d o a k u m u l a t o r a, s m a r y ; m a t e r ia ł y, ś r o d k i i s p r z ę t d o u t r z y m a n ia c z y s t o ś c i n a s t a n o w is k u. I n s t r u k c j e o b s ł u g i m a s z y n i u r z ą d z e ń. Ś r o d k i o c h r o n y in d y w id u a l n e j. A p t e c z k a.

5

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś 8 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu C I E Ś L A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó 3 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu W U L K A N I Z A T O R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b

Bardziej szczegółowo

6 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R Y M A R Z Kod z klasyfikacji zawod¾w i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawod¾w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Zawód: kaletnik I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z o m o ś c u m ę ś c c c h d j z d z K a n d y d a t n a m t r z a p n

Zawód: kaletnik I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z o m o ś c u m ę ś c c c h d j z d z K a n d y d a t n a m t r z a p n 6 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K A L E T N I K Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

ódź ᐗ匧 B W CH ó ód d ᆗ啷 IW U ąd ó ód ó ód AC WAN : J BUD W AN - AM NN J A CH N C N ᆗ啷 ᆗ啷 ᆗ啷 d W A CH N C N - N U C JN -ADA ACJA ᆗ啷 ᐗ匧 J W : W ᆗ啷၇嗷ᆗ啷Y ᆗ啷 d W J N U CJ ᆗ啷 ż ᐧ嘧 ń ᐗ勷 J W WĘ N J N A ACJ AN

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter-el ek tronik I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k res wia d omoś c i i u miej ę tnoś c i wł a ś c iwy c

Zawód: monter-el ek tronik I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k res wia d omoś c i i u miej ę tnoś c i wł a ś c iwy c 2 8 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M O N T E R - E L E K T R O N I K Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

In yni e r w s p a r c i a s p r z e d a y (SE Sy s t e m s En g i n e e r ) Micha³ K r au t S e n io r S y s t e m s E n g in e e r (m k r au t @ cis co. co m ) 2 0 0 6 C i s c o S y s t e m s, I n c.

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

ó óź óź óź ó ó ć ó ó ó ó Ą ó ó ó Ż ó ó ń Ą Ą Ą ó ó Ż ź Ś Ż Ż Ś Ż Ż Ż Ś Ż Ą ź ź Ą ź ź Ż Ż Ż Ś Ż ź Ż Ż Ż ć Ś Ż Ś ć Ł Ś Ś Ś Ł ć Ł Ś ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ń ń ń ó Żń ź ó ó ó ó ó Ż ó Ś ó ó ó ć ó ó ó ó ć ń Ż

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

Zawód: fryzjer Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k a d o m o ś c i i u m i t n o ś c i a ś c i h d l a k l i k a c d res

Zawód: fryzjer Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k a d o m o ś c i i u m i t n o ś c i a ś c i h d l a k l i k a c d res 9 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F R Y Z J E R Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

2 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z S A M O C H O D O W Y K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

1 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K M O N T E R M A S Z Y M I U R Z Ą D Z E Ń K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Miejscowość i data FUNDACJA INF ORMCYJNA Ul. Wyzwolenia 107 / 65 85-792 Bydgoszcz Formularz zgłoszeniowy DANE O SO BOW E OS OB Y PRO SZ ĄCEJ O P OMOC ( os ob a p eł noletnia) IMIĘ I NAZ WISKO PESEL DOWÓD

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Zawód: lakiernik p o r e c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n a i u s a ) e g z a m i n u o b e j m u j e : Z o m o ś c u m ę t ś c c c h d j z d z K a n d

Zawód: lakiernik p o r e c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n a i u s a ) e g z a m i n u o b e j m u j e : Z o m o ś c u m ę t ś c c c h d j z d z K a n d 2 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu L A K I E R N I K Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Hałas RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2002 ROKU 1 5 5 K r ak ó w 2 0 0 3 V I H A Ł A S Mirosław Dzierko, Dariusz Kapustka N a p r s t r n l a t r j g p a r c a j u n y j e s t r

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

Zawód: kamieniarz I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z akres w iad o mo ś c i i u miej ę t no ś c i w ł aś c iw y c h d l

Zawód: kamieniarz I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z akres w iad o mo ś c i i u miej ę t no ś c i w ł aś c iw y c h d l 3 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K A M I E N I A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D D R Ó G W O JEW Ó D Z KI CH W KRA KO W I E

Z A R Z Ą D D R Ó G W O JEW Ó D Z KI CH W KRA KO W I E D U - 4 Z A R Z Ą D D R Ó G W O JEW Ó D Z KI CH W KRA KO W I E W Y D Z IA Ł IN Ż Y N I ER II R U CH U I.T y t u ł p ro ce d u ry Z A T W I ER D Z A N I E P R O JEK T Ó W T Y M CZ A SO W EJ O R G A N I

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny katalogowy. Przy zamówieniu proszê

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ

Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ É ý đ Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ Ł Ż Ł Ż őź á í ň Ż ű ä Ľ ô ď ŕ ć ć ć éŕ Ż ŕ ć Ł Ż Đ ŕ Ü É í ć Ł ŕ ź Ł Ł Ł ć Ó ő á ť Ó ĐŃ Üŕ ŁÓ

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo