Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści"

Transkrypt

1 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a r. I n s t r u k c j a z a r z ą d z a n i a s y s t e m e m i n f o r m a t y c z n y m p r z e t w a r z a j ą c y m d a n e o s o b o w e w C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P S p i s t r e 6 c i 1. D e f i n i c j e C e l, Z a k r e s, P r z e d m i o t o c h r o n. y O b s z a r b e z p i e c z e s t w a Z a r z ą d z a n i e s y s t e m a m i i n f o r m a t y c z n y m i H a s ł a U W y t k o w n i c y s y s t e m u i n f o r m a t y c z n e g o B e z p i e c z e s t w o z a s o b ó w i n f o r m a t y c z n y c h : K o p i e z a p a s o w e z a s o b ó w i n f o r m a t y c z n y c h P r z e c h o w y w a n i e n o 6 n i k ó w z d a n y m i : K o n s e r w a c j a, n a p r a w a i l i k w i d a c j a s y s t e m ó w i n f o r m a t y c z n y c h, z a s o b óiw n f o r m a c y j n y c h i i n f o r m a t y c z n y c h z b i o r ó w d a n y c h o s o b o w y c h : K o m u n i k a c j a w s i e c i k o m p u t e r o w e j : S t r o n a 1 z 1 1

2 1. D e f i n i c j e. I l e k r o ć w I n s t r u k c j i o r a z P o l i t y c e B e z p i e c z e Cs ht ow ra ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P j e s t m o w a o : u s t a w i e i r o z u m i e s i ę p r z e z t o u s t a w ę z d n i a 2 0 s i e r p n i a r o k u p O o c h dr ao n yi ce h o s o b o w y c h o ( D z. U. z r. z e z m. ) o r a z u s t a w y : z. d n i a 2 9 w r z e 6 n i a r o k u p O r a c h u n k o w o 6 c i o ( D z. U. z z e z m. ) ; z. d n i a 2 7 l i p c a r o k u p O o c h r o n i e b a z d a n y c h o ( D z. U. z z e z m. ) ; z. d n i a 1 7 l u t e g o r. o i n f o yr zm a ct j i d z i a ł a l n o 6 c i p o d m i o t ó w r e a l i z u j ą c y c h z a d a n i a p u b l i c z n e ( D z. U. z d n i a z e z m. ) ; z. d n i a 6 w r z e 6 n i a p O d o s t ę p i e d o i n f o r m a c j i p u b l i c z n e j o ( D z. U. z z e z m. ) r o z p o r z ą d z e n i u i r o z u m i e s i ę p r z e z t o r o z p o r z ą d z e n i a : M. i n i s t r a S p r a w W e w n ę t r z n y c h i A d m i n i s t r a c j i z 2 9 k w i e t n i a r o k u p W s p r a w i e d o k u m e n t a c j i p r z e t w a r z a n i a d a n y c h o s o b o w y c h o r a z w a r u n k ó w t e c h n i c z n y c h i o r g a n i z a c y j n y c h j a k i m p o w i n n y o d p o w i a d a ć u r z ą d z e n i a i s y s t e m y i n f o r m a t y c z n e s ł u W ą c e d o p r z e t w a r z a n i a d a n y c h o s o b o w y c h o (D z. U. z r. N r 1 0 0, p o z ) ; M. i n i s t r a S p r a w W e w n ę t r z n y c h i A d m i n i s t r a c j i z d n i a 1 8 s t y c z n i a r. p W s p r a w i e B i u l e t y n u I n f o r m a c j i P u b l i c z n e j o ( D z. U. N r 1 0 p o z. 6 8 ) ; M. i n i s t r a S p r a w W e w n ę t r z n y c h i A d m i n i s t r a c j i z d n i a 1 8 g r u d n i a r. p W i e s p r a w i n s t r u k c j i k a n c e l a r y j n e j d l a z e s p o l o n e j a d m i n i s t r a c j i r z ą d o w e j w w o j e w ó d z t w i e o ( D z. U. N r p o z ) ; M. i n i s t r a S p r a w W e w n ę t r z n y c h i A d m i n i s t r a c j i z d n i a 3 0 p a U d z i e r n i k a r. p W s p r a w i e s z c z e g ó ł o w e g o s p o s o b u p o s t ę p o w a n i a z d o k u m e n t a m i e l e k t r o n i c z n y m i o ( D z. U. N r p o z ) P o l i t y c e B e z p i e c z e s t w a i r o z u m i e s i ę p r z e z t o z e s t a w p r a w, r e g u ł i p r a k t y c z n y c h d o 6 w i a d c z e r e g u l u j ą c y c h s p o s ó b z a r z ą d z a n i a, o c h r o n y i d y s t r y b u c j i i n f o r m a c j i w r a W l i w e j ( t u t a j d a n y c h o s o b o w y c h ) w e w n ą t r z o k r e 6 l o n e j o r g a n i z a c j i ; A D ( t j. a d m i n i s t r a t o r z e d a n y c h - ) r o z u m i e s i ę p r z e zk o m e n d a n t a C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P, o k t ó r e j m o w a w a r t. 3 u s t a w y, d e c y d u j ą c y o c e l a c h i 6 r o d k a c h p r z e t w a r z a n i a d a n y c h o s o b o w y c h ; A B I ( t j. A d m i n i s t r a t o r z e B e z p i e c z e s t w a I n f o r m a c ji i ) r o z u m i e s i ę p r z e z t o o s o b ę u p o w a W n i o n ą p r z e z a d m i n i s t r a t o r a d a n y c h d o n a d z o r u i k o n t r o l i p r z e s t r z e g a n i a z a s a d o c h r o n y p r z e t w a r z a n i a d a n y c h o s o b o w y c h w Z H P ; A S I ( t j. A d m i n i s t r a t o r z e S y s t e m u I n f o r m a t y c z n e g o i ) r o z u m i e s i ę p r z e z t o o s o b ę u p o w a W n i o n ą p r z e z a d m i n i s t r a t o r a d a n y c h d o z a r z ą d z a n i a i w y k o n y w a n i a c z y n n o 6 c i i n f o r m a t y c z n y c h w s y s t e m i e s ł u W ą c y m d o p r z e t w a r z a n i e m d a n y c h o s o b o w y c h w Z H P ; U D O ( t j. u 8 y t k o w n i k u d a n y c h o s o b o w y c h ) i r o z u m i e s i ę p r z e z t o o s o b ę u p o w a W n i o n ą d o p r z e t w a r z a n i a d a n y c h o s o b o w y c h w z a k r e s i e o k r e 6 l o n y m w u p o w a W n i e n i u, k t ó r e j n a d a n o i d e n t y f i k a t o r i p r z y z n a n o h a s ł o w s y s t e m i e i n f o r m a t y c z n y m ; O D O ( t j. o d b i o r c y d a n y c h o s o b o w y c h ) i r o z u m i e s i ę p r z e z t o o s o b ę, k t ó r e j u d o s t ę p n i a n e s ą d a n e o s o b o w e, z w y ł ą c z e n i e m : o. s o b y, k t ó r e j d a n e d o t y c z ą, o. s o b y u p o w a W n i o n e j d o p r z e t w a r z a n i a d a n y c h o s o b o w y c h ( A S I, U D O ), p. r z e d s t a w i c i e l a, o k t ó r y m m o w a w a r t. 3 1 a u s t a w y, p. o d m i o t u, o k t ó r y m m o w a w a r t. 3 1 u s t a w y, S t r o n a 2 z 1 1

3 o. r g a n ó w p a s t w o w y c h l u b o r g a n ó w s a m o r z ą d u t e r y t o r i a l n e g o, k t ó r y m t e d a n e s ą u d o s t ę p n i a n e w z w i ą z k u z p r o w a d z o n y m p o s t ę p o w a n i e m ; d a n y c h o s o b o w y c h i r o z u m i e s i ę p r z e z t o w s z e l k i e i n f o r m a c j e d o t y c z ą c e z i d e n t y f i k o w a n i a l u b m o W l i w e j d o z i d e n t y f i k o w a n i a o s o b y f i z y c z n e j, k t ó r e j t o W s a m o 6 ć m o W n a o k r e 6 l i ć b e z p o 6 r e d n i o l u b p o 6 r e d n i o w s z c z e g ó l n o 6 c i p r z e z p o w o ł e a n is i ę n a n u m e r i d e n t y f i k a c y j n y a l b o j e d e n l u b k i l k a s p e c y f i c z n y c h c z y n n i k ó w o k r e 6 l a j ą c y c h j e j c e c h y f i z y c z n e, f i z j o l o g i c z n e, u m y s ł o w e, e k o n o m i c z n e, k u l t u r o w e l u b s p o ł e c z n e ; z b i o r z e d a n y c h o s o b o w y c h i r o z u m i e s i ę p r z e z t o k a W d y p o s i a d a j ą c y s t r u k t u r ę z e s t a w d a n y c h o c h a r a k t e r z e o s o b o w y m, d o s t ę p n y c h w e d ł u g o k r e 6 l o n y c h k r y t e r i ó w, n i e z a l e W n i e o d t e g o, c z y z e s t a w t e n j e s t r o z p r o s z o n y l u b p o d z i e l o n y f u n k c j o n a l n i e ; S I ( t j. s y s t e m i e i n f o r m a t y c z n y m -) r o z u m i e s i ę p r z e z t o z e s p ó ł w s p ó ł p r a c u j ą c y c h z e s o b ą u r z ą d z e, p ro g r a m ó w, p r o c e d u r p r z e t w a r z a n i a i n f o r m a c j i i n a r z ę d z i p r o g r a m o w y c h z a s t o s o w a n y c h w c e l u p r z e t w a r z a n i a d a n y c h i t u : s t o s o w a n e r ó w n i e W p o j ę c i e D S I i D e d y k o w a n e S y s t e m y I n f o r m a t y c z n e, s y s t e m y d o ł ą c z a n e d o i n f r a s t r u k t u r y w c e l u r e a l i z a c j i w y o d r ę b n i o n y c h z a d a ; z a b e z p i e c z e n i u d a n y c h w s y s t e m i e i n f o r m a t y c z n y m - r o z u m i e s i ę p r z e z t o r o z u m i e s i ę p r z e z t o w d r o W e n i e i e k s p l o a t a c j ę s t o s o w n y c h 6 r o d k ó w t e c h n i c z n y c h i o r g a n i z a c y j n y c h z a p e w n i a j ą c y c h o c h r o n ę d a n y c h p r z e d i c h n i e u p r a w n i o n y m p r z e t w a r z a n i e m ; p r z e t w a r z a n i u d a n y c h o s o b o w y c h i r o z u m i e s i ę p r z e z t o j a k i e k o l w i e k o p e r a c j e w y k o n y w a n e n a d a n y c h o s o b o w y c h, t a k i e j a k z b i e r a n i e, u t r w a l a n i e, p r z e c h o w y w a n i e, o p r a c o w y w a n i e, z m i e n i a n i e, u d o s t ę p n i a n i e i u s u w a n i e z w y ł ą c z e n i e m d a n y c h w s k a z a n y c h w a r t u s t a w y, d o t y c z ą c y : c h z. b i o r ó w d a n y c h w s y s t e m a c h i n f o r m a t y c z n y c h ; w. k a r t o t e k a c h, s k o r o w i d z a c h, k s i ę g a c h, w y k a z a c h w i n n y c h z b i o r a c h e w i d e n c y j n y c h ; i d e n t y f i k a t o r z ei r o z u m i e s i ę p r z e z t o n u m e r p e s e l j e d n o z n a c z n i e i d e n t y f i k u j ą c y o s o b ę u p o w a W n i o n ą d o p r z e t w a r z a n i a d a n y c h o s o b o w y c h w s y s t e m i e i n f o r m a t y c z n y m ; h a 6 l e i r o z u m i e s i ę p r z e z t o c i ą g z n a k ó w l i t e r o w y c h, c y f r o w y c h l u b i n n y c h, z n a n y j e d y n i e o s o b i e u p r a w n i o n e j d o p r a c y w s y s t e m i e i n f o r m a t y c z n y m ; s i e c i t e l e k o m u n i k a c y j n e ji r o z u m i e s i ę p r z e z t o s i e ć t e l e k o m u n i k a c y j n ą w r o zi ue mn i u a r t. 2 p k t 3 2 u s t a w y z 1 6 l i p c a r o k u p P r a w o t e l e k o m u n i k a c y j n e o ( D z. U. N r 1 7 1, p o z z e z m. ) ; s i e c i p u b l i c z n e j- r o z u m i e s i ę p r z e z t o p u b l i c z n ą s i e ć t e l e k o m u n i k a c y j n ą w r o z u m i e n i u a r t. 2, p k t 2 9 u s t a w y z 1 6 l i p c a r o k u pt Pe rl ae wk o m u n i k a c y j n e o ; t e l e t r a n s m i s j ii r o z u m i e s i ę p r z e z t o p r z e s y ł a n i e i n f o r m a c j i z a p o 6 r e d n i c t w e m s i e c i t e l e k o m u n i k a c y j n e j ; r o z l i c z a l n o 6 ci i r o z u m i e s i ę p r z e z t o w ł a 6 c i w o 6 ć z a p e w n i a j ą c ą, W e d z i a ł a n i a p o d m i o t u m o g ą b y ć p r z y p i s a n e w s p o s ó b j e d n o z n a c z n y t y l k o t e m u p o d m i o t o w i ; i n t e g r a l n o 6 c i d a n y c h i r o z u m i e s i ę p r z e z t o w ł a 6 c i w o 6 ć z a p e w n i a j ą c ą, W e d a n e n i e z o s t a ł y z m i e n i o n e l u b z n i s z c z o n e w s p oó sb n i e a u t o r y z o w a n y ; p o u f n o 6 c i d a n y c h i r o z u m i e s i ę p r z e z t o w ł a 6 c i w o 6 ć z a p e w n i a j ą c ą, W e d a n e o s o b o w e n i e s ą u d o s t ę p n i a n e n i e u p o w a W n i o n y m p o d m i o t o m ; r a p o r c i e i r o z u m i e s i ę p r z e z t o p r z y g o t o w a n e p r z e z s y s t e m i n f o r m a t y c z n y z e s t a w i e n i a z a k r e s u i t r e 6 c i p r z e rt zw a n y c h d a n y c h ; u w i e r z y t e l n i e n i u i r o z u m i e s i ę p r z e z t o d z i a ł a n i e, k t ó r e g o c e l e m j e s t w e r y f i k a c j a d e k l a r o w a n e j t o W s a m o 6 c i p o d m i o t u. S t r o n a 3 z 1 1

4 2. C e l, Z a k r e s, P r z e d m i o t o c h r o n y C e l e m z a r z ą d z a n i a j e s t : Z. a p e w n i e n i e b e z p i e c z e s t w a i p o u f n o 6 c i d a n y c h, w t y m z a b e z p i e c z e ne i i c h p r z e d n i e u p r a w n i o n y m u j a w n i e n i e m ; Z. a b e z p i e c z e n i e d a n y c h p r z e d n i e u p r a w n i o n y m d o s t ę p e m ; Z. a b e z p i e c z e n i e d a n y c h p r z e d u d o s t ę p n i e n i e m o s o b o m n i e u p o w a W n i o n y m ( n i e u p r a w n i o n y m p o z y s k a n i e m ) ; Z. a b e z p i e c z e n i e p r z e d u t r a t ą d a n y c h ; Z. a b e z p i e c z e n i e p r z e d u s z k o d z e n ie m l u b z n i s z c z e n i e m d a n y c h o r a z p r z e d i c h n i e l e g a l n ą m o d y f i k a c j ą ; O c h r o n i e p o d l e g a j ą d a n e, s p r z ę t k o m p u t e r o w y, s y s t e m y o p e r a c y j n e z n a j d u j ą c e s i ę w o b s z a r z e b e z p i e c z e s t w a o k r e 6 l o n y m w p u n k c i e P r z e d m i o t e m z a r z ą d z a n i a s ą : Z. a s o b y i n f o r m a c y j n e z a w i e r a j ą c e d a n e o s o b o w e o r a z i c h p o u f n o 6 ć i a u t e n t y c z n o 6 ć, a w s z c z e g ó l n o 6 c i o c h r o n a p r a w o s ó b f i z y c z n y c h d o s w o b o d n e g o d y s p o n o w a n i a w ł a s n y m i d a n y m i o s o b o w y m i, Z. a s o b y i n f o r m a t y c z n e w t y m : s t r u k t u r y i e g z e m p l a r z e b a z d a n y c h ; s t a n d a r d y a d m i n i s t r a c y j n e d o t y c z ą c e s y s t e m ó w i n f o r m a t y c z n y c h z w i ą z a n y c h z p r z e t w a r z a n i e m b a z d a n y c h ; o b i e k t y m a t e r i a l n e o r a z i c h u W y w a n i e ; in n e s z c z e g ó l n e u w a r u n k o w a n i a d o t y c z ą c e z a s o b ó w. 3. O b s z a r b e z p i e c z e s t w a Z a o b s z a r, w k t ó r y m s ą p r z e t w a r z a n e d a n e o sb o w e u z n a j e s i ę p o m i e s z c z e n i a w y m i e n i o n e w Z a ł ą c z n i k u n r 3 d o P o l i t y k i B e z p i e c z e s t w a w p o z y c j a c h : P r z e b y w a n i e w p o m i e s z c z e n i a c h w o b s z a r z e b e z p i e c z e s t w a o s ó b n i e u p r a w n i o n y c h d o d o s t ę p u d o d a n y c h o s o b o w y c h j e s t d o p u s z c z a l n e t y l k o w o b e c n o 6 c i o s o b y u p o w a W n i o n e j d o d o s t ę p u d o t y c h d a n y c h l u b z a z g o d ą A D l u b A B I P o m i e s z c z e n i a w o b s z a r z e b e z p i e c z e s t w a s ą z a m y k a n e w s p o s ó b u n i e m o W l i w i a j ą c y d o s t ę p d o n i c h o s ó b n i e u p r a w n i o n y c h. 4. Z a r z ą d z a n i e s y s t e m a m i i n f o r m a t y c z n y m i W s z y s t k i e s p r a w y d o t y c z ą c e b e z p i e c z e s t w a d a n y c h o s o b o w y c h w C h o r ą g i e w D o l n o 6 l ą s k a Z H P p r o w a d z i p o w o ł a n y p r z e z A D, A B I, d z i a ł a j ą c y w p o r o z u m i e n i u z p o w o ł a n y m d o a d m i n i s t r o w a n i a s y s t e m e m i n f o r m a t y c z n y m - A S I P r a c e z w i ą z a n e z z a r z ą d z a n i e m s y s t e m a m i i n f o r m a t y c z n y m i m o g ą w y k o n y w a ć j e d y n i e w y z n a c z e n i i u p o w a W n i e n i w g w z o r u w s k a z a n e g o w Z a ł ą c z n i k u 5 c A S I l u b i n n i w y z n a c z e n i i u p o w a W n i e n i p r z e z A D K a W d a o s o b a d o p u s z c z o n a d o p r a c y p r z y p r z e t w a r z a n i u d a n y c h o s o b o w y c h : S t r o n a 4 z 1 1

5 z. o s t a j e w s k a z a n a n a w n i o s e k A D, k t eó rg o w z ó r s t a n o w i Z a ł ą c z n i k n r 5; a p. o s i a d a z a k re s c z y n n o 6 c i o k r e 6 l a j ą c y j e j u p r a w n i e n i a i o d p o w i e d z i a l n o 6 ć ; p. o t w i e r d z a w ł a s n o r ę c z n y m p o d p i s e m z n a j o m o 6 ć d o k u m e n t ó w w a r u n k u j ą c y c h d o s t ę p d o p r z e t w a r z a ny c h d a n y c h o s o b o w y c h Z a ł ą c z n i k 5 b, p. o n o s i o d p o w i e d z i a l n o 6 ć w y n i k a j ą c ą z z a k r e s u j e j c z y n n o 6 c i, w s z c zn eo g6óc li z a z n i s z c z e n i e, n i e p r a w i d ł o w ą m o d y f i k a c j ę o r a z u d o s t ę p n i e n i e d a n y c h o s o b o w y c h o s o b o m t r z e c i m, p. o s i a d a w ł a s n y u n i k a l n y k l u c z z k o d e m d o s t ę p u d o p o m i e s z c z e w o b s z a r z e b e z p i e c z e s t w a, m a p r z y z n a n y z a k r e s u p r a w n i e n a j n i W s z y z u m o W l i w i a j ą c y c h w y k o n y w a ni e z a d a z w i ą z a n y c h z d o s t ę p e m d o p r z e t w a r z a n y c h d a n y c h o s o b o w y c h Z a ł ą c z n i k 5 c, j e s t w p i s a n a d o r e j e s t r u o p i s ue jg ąo c j e g o u p r a w n i e n i a Z a ł ą c z n i k d H a s ł a D o p r a c y z s y s t e m a m i i n f o r m a t y c z n y m i p r z e t w a r z a j ą c y m i d a n e o s o b o w e d o p u s z c z a n i s ą j e d y n i e U D O p o s i a d a j ą c y i n d y w i d u a l n y i d e n t y f i k a t o r u W y t k o w n i k a i o s o b i s t e h a s ł o. O s o b y z a t r u d n i o n e p r z y p r z e t w a r z a n i u d a n y c h p o s i a d a j ą z a k r e s y c z y n n o 6 c i o k r e 6 l a j ą c e i c h u p r a w n i e n i a i o d p o w i e d z i a l n o 6 ć A S I z m i e n i a g ł ó w n e h a s ł a d o s y s t e m ó w i n f o r m a t y c z n y c h p r z e t w a r z a j ą c ed a n e o s o b o w e n a j d a l e j c o 2 1 d n i. A k t u a l n e h a s ł a w o p i e c z ę t o w a n e j k o p e r c i e s ą p r z e c h o w y w a n e w s e j f i e. O t w a r c i a k o p e r t y z h a s ł a m i m o W e d o k o n a ć w s y t u a c j a c h w y j ą t k o w y c h u p o w a W n i o n a p r z e z A D o s o b a S y s t e m y i n f o r m a t y c z n e p r z e t w a r z a j ą c e d a n e o s o b o w e p o w i n n y w y m u s z a ć n a u W y t k o w n i k a c h z m i a n ę h a s ł a n a j d a l e j c o 2 1 d n i. W s y s t e m a c h i n f o r m a t y c z n y c h, w k t ó r y c h n i e j e s t t o m o W l i w e, a d m i n i s t r a t o r s y s t e m u m a o b o w i ą z e k w y m u s i ć z m i a n ę h a s ł a u W y t k o w n i k ó w n i e r z a d z i e j n i W c o 2 1 d n i. O k a W d y m o d s t ę p s t w i e o d t e j z a s a d y A S I m a o b o w i ą z e k p o i n f o r m o w a n i a A B I w r a p o r c i e o p i s u j ą c y m p r z y c z y n y, k o n s e k w e n c j e o r a z p o d j ę t e d z i a ł a n i a z a p o b i e g a w c z e U W y t k o w n i k b e z p o 6 r e d n i o p o o t r z y m a n i u o d A S I z e s t a w u z a w i e r a j ą c e g o i d e n t y f i k a t o r o r a z h a s ł o ( t z w. h a s ł o s t a r t o w e ), p o w i n i e n t o h a s ł o p r z wy s zpy im e r l o g o w a n i u d o s y s t e m u z m i e n i ć j e n a i n n e, z n a n e t y l k o s o b i e, H a s ł a m u s z ą z a w i e r a ć c o n a j m n i e j 1 0 z n a k ó w b ę d ą c y c h z a w s z e k o m b i n a c j ą m a ł y c h i d u W y c h l i t e r, c y f r o r a z z n a k ó w s p e c j a l n y c h, t j. m u s i z a w i e r a ć z a w s z e e l e m e n t y z w y m i e n i o n y c h g r u p : m a ł e l i trey, d u W e l i t e r y, c y f r y, z n a k i s p e c j a l n e K a W d a o s o b a p r z e t w a r z a j ą c a d a n e p o n o s i o d p o w i e d z i a l n o 6 ć z a p r a w i d ł o w e k o n s t r u o w a n i e i t e r m i n o w ą z m i a n ę h a s e ł. 6. U 8 y t k o w n i c y s y s t e m u i n f o r m a t y c z n e g o A S I p r o w a d z i e w i d e n c j ę n a d a n y c h i n d y w i d u a l n y c h i d e n t y f i k a t o r ó w u W y t k o w n i k ó w z a w i e r a j ą c ą n a z w ę u W y t k o w n i k a, j e g o i d e n t y f i k a t o r, d a t ę n a d a n i a o r a z d a t ę w y c o f a n i a. N i e d o p u s z c z a l n e j e s t p r z y z n a w a n i e t e g o s a m e g o i d e n t y f i k a t o r a p o w t ó r n i e r ó W n y m S t r o n a 5 z 1 1

6 u W y t k o w n i k o m, n a w e t p o u p ł y w i e d o w o l n e g o c z a s u o d w y c o f a n i a p o p r z e d n i e g o u W y t k o w n i k a U W y t k o w n i k, k t ó r y u t r a c i ł u p r a w n i e n i a d o s t ę p u d o s y s t e m ó w i n f o r m a t y c z n y c h m u s i b y ć b e z z w ł o c z n i e w y r e j e s t r o w a n y, a j e g o h a s ł o u n i e w a W n i o n e A S I p r o w a d z i d z i e n n i k s y s t e m u z a w i e r a j ą c y i n f o r m a c j e o p r a c y s y s t e m u i w y k o n y w a n y c h w s y s t e m a c h i n f o r m a t y c z n y c h i s t o t n y c h c z y n n o 6 c i a c h a d m i n i s t r a c y j n y c h. 7. P r o c e d u r y r o z p o c z ę c i a i z a k o c z e n i a p r a c y w s y s t e m i e i n f o r m a t y c z n y m : K a W d o r a z o w o o s o b a r o z p o c z y n a j ą c a p r a c ę m a k a W d o r a z o w o o b o w i ą z e k s p r a w d z e n i a, c z y n i e n a r u s z o n o b e z p i e c z e s t w a, s z c z e g ó l n i e f i z y c z n e g o p r z e z a sw pd rz e n i e n p. : z a m k n i ę c i a d r z w i, o k i e n, r o l e t i t p R o z p o c z ę c i e p r a c y w s y s t e m i e p r z e t w a r z a j ą c y m d a n e o s o b o w e p o l e g a n a w y k o n a n i u k o l e j n o : w. ł ą c z e n i a k o m p u t e r a, z. a l o g o w a n i a u W y t k o w n i k a k o m p u t e r a w s y s t e m i e o p e r a c y j n y m t e g o k o m p u t e r a o r a z w s i e c i, u. r u c h o m i e n i a s y s t e m u p r z e t w a r z a n i a d a n y c h o s o b o w y c h, z. a l o g o w a n i a u W y t k o w n i k a s y s t e m u P o d c z a s n i e o b e c n o 6 c i n a s t a n o w i s k u p r a c y w y p o s a W o n y m w s y s t e m i n f o r m a t y c z n y n i e d o z w o l o n e j e s t p o z o s t a w i e n i e g o z z a l o g o w a n y m u W y t k o w n i k i e m, w y m a g a n e w i ę c j e s t k a W d o r a z o w o z a m k n i ę c i e o t w a r t y c h z b i o r ó w i p r o g r a m ó w o r a z w y l o g o w a n i e u W y t k o w n i k a z s y s t e m u W p r z y p a d k u n i e p r a w i d ł o w e g o z a c h o w a n i a z e s t r o n y s y s t e m u i n f o r m a t y c z n e g o ( n p. b r a k m o W l i w o 6 c i z a l o g o w a n i a, n i e t y p o w e r e a k c j e s y s t e m u n a c z y n n o 6 c i u W y t k o w n i k a ) l u b w p r z y p a d k u p o d e j r z e n i a n a r u s z e n i a i n t e g r a l n o 6 c i z e s t a w u s p r z ę t u, s i e c i, z a s o b ó w s y s t e m o w y c h u W y t k o w n i k p o w i a d a m i a p r z e ł o W o n e g o, a t e n p o d e j m u j e d z i a ł a n i a w s p ó l n i e z A S I o r a z A B I Z a k o c z e n i e p r a c y w s y s t e m i e p o l e g a n a : w. y l o g o w a n i u s i ę u W y t k o w n i k a s y s t e m u, z. a m k n i ę c i u s y s t e m u p r z e t w a r z a n i a d a n y c h o s o b o w y c h, w. y ł ą c z e n i u k o m p u t e r a P o z a k o c z e n i u d n i a p r a c y o s t a t n i a o p u s z c z a j ą c a p o m i e s z c z e n i e o s o b a m a o b o w i ą z e k s p r a w d z e n i a w y ł ą c z e n i a z b ę d n y c h u r z ą d z e e l e k t r y c z n y c h i ł ą c z n o 6 c i, s p r a w d z e n i a z a m k n i ę c i a o k i e n, r o l e t, w a p r z y p a d k u, k i e d y p o m i e s z c z e n i e n a l e W ą c e d o o b s z a r u p r z e t w a r z a n i a d a n y c h o s o b o w y c h n i e j e s t c h r o n i o n e e l e k t r o n i c z n y m s y s t e m e m k o n t r o l i d o s t ę p u, z a b e z p i e c z e n i a d r z w i n p. p l o m b ą z o d c i 6 n i ę t ą n a n i e j r e f e r e n t k ą. 8. B e z p i e c z e s t w o z a s o b ó w i n f o r m a t y c z n y c h : K o r z y s t a n i e z z a s o b ó w i n f o r m a t y c z n y c h C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P. S t r o n a 6 z 1 1

7 W. s z e l k i e d z i a ł a n i a u W y t k o w n i k ó w s y s t e m ó w i n f o r m a t y c z n y c h C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P o r a z j e d n o s t e k j e j p o d l e g a j ą c y c sh ą m o n i t o r o w a n e K. o r z y s t a n i e z z a s o b ó w u m i e s z c z o n y c h n a s e r w e r a c h p o l e g a n a u dz i e l e n i u u W y t k o w n i k o w i o k r e 6 l o n y c h p r a w d o s t ę p u d o w y b r a n y c h z a s o b ó w. Z a s o b y d z i e l ą s i ę n a : a d m i n i s t r a c y j n e ( d o s t ę p d o z a s o b ó w n a p o z i o m i e a d m i n i s t r a t o r a ), z a d a n i o w e ( w y d z i a ł o w e ), p o z o s t a ł e ( d o s t ę p d o I n t e r n e t u, d o s t ę p d o o k r e 6 l o n y c h f u n k c j o n a l ni o 6n cp i. k o p i i z a p a s o w y c h i t p. ) D. z i a ł a n i a z a b r o n i o n e : u d o s t ę p n i a n i e s w o i c h l o g i n ó w i h a s e ł o s o b o m t r z e c i m ; u d o s t ę p n i a n i e s w o i c h l o g i n ó w i h a s e ł d o p o c z t y e l e k t r o n i c z n e j o s o b o m t r z e c i m ; p r a c a p r z y w y k o r z y s t a n i u k o n t a i n n e j o s o b y ; j a k i e k o l w i e k d z i a ł a n i a d e s t a b i l i z u j ą c e p r a c ę k o m p u t e r ó w l u b s i e c i k o m p u t e r o w e j, i n s t a l a c j a i u r u c h a m i a n i e o p r o g r a m o w a n i a n i e a u t o r y z o w a n e g o p r z e z A S I, n p. 6 c i ą g n i ę t e g o p o b r a n e g o z I n t e r n e t u, c z a s o p i s m l u b p r z y n i e s i o n e g o z e s o b ą z i n n e g o U r ó d ł a S y s t e m y in f o r m a t y c z n e s ł u W ą c e d o p r z e t w a r z a n i a d a n y c h o s o b o w y c h, n p. s y s t e m y z a r z ą d z a n i a b a z a m i d a n y c h, p r z y p o m o c y k t ó r y c h j e s t z b u d o w a n a b a z a d a n y c h o s o b o w y c h, m u s z ą : p o s i a d a ć c e r t y f i k a t l e g a l n o 6 c i, b y ć n a l i 6 c i e p r o d u k t ó w s e r w i s o w a n y c h p r z e z p r o d u c e n t a o p r o g r a m ow a n i a, b y ć z g o d n e z u s t a w ą o o c h r o n i e d a n y c h o s o b o w y c h S y s t e m y i n f o r m a t y c z n e m u s z ą b y ć w y p o s a W o n e w j e d n o l i t y s y s t e m o c h r o n y a n t y w i r u s o w e j O. s o b a u p o w a W n i o n a p r z e z A B I p r z e p r o w a d z a o k r e s o w e k o n t r o l e z a s o b ó w i n f o r m a t y c z n y c h, z g o d n i e z p r z y j ę t y m d l a S I h ao rn mo g r a m e m d l a S I, z a b e z p i e c z e n i a a n t y w i r u s o w e g o Z. e w n ę t r z n e n o 6 n i k i d a n y c h s ą p r z e d i c h u W y c i e m s p r a w d z a n e p r o g r a m e m a n t y w i r u s o w y m. W p r z y p a d k u w y k r y c i a w i r u s a u s u w a g o p o s i a d a n y m p r o g r a m e m, w p o w a W n i e j s z y c h p r z y p a d k a c h p o w i a d a m i a A B I D. a n e o k o n t r o l a c h or a z r a p o r t a c h z a b e z p i e c z e a n t y w i r u s o w y c h o d n o t o w u j e s i ę w d z i e n n i k u s y s t e m u S y s t e m y i n f o r m a t y c z n e s ą z a b e z p i e c z a s i ę p r z e d u t r a t ą p r z e t w a r z a n y c h d a n y c h s p o w o d o w a n ą a w a r i ą z a s i l a n i a l u b z a k ł ó c e n i a m i w s i e c i z a s i l a j ą c e j S y s t e m y i n f o r m a t y c z n e p o w i n n y b y ć w y p o s a W o n e w n a s t ę p u j ą c e f u n k c j e s y s t e m o w e : I. d e n t y f i k a c j a u W y t k o w n i k ó w k o r z y s t a j ą c y c h z z a s o b ó w s y s t e m u i n f o r m a t y c z n e g o z a p o m o c ą z e s t a w u i d e n t y f i k a t o r / h a s ł o. P o p i ę c i u n i e u d a n y c h p r ó b a c h z a l o g o w a n i a s i ę k o n t o u W y t k o w n i k a j e s t b l o k o w a n e n a o k r e s m i n. 3 o d zg i n. P o k o l e j n y c h p i ę c i u n i e u d a n y c h p r ó b a c h z a l o g o w a n i a s i ę, k o n t o j e s t b l o k o w a n e w s p o s ó b u m o W l i w i a j ą c y j e g o o d b l o k o w a n i e t y l k o p r z e z A S I U. w i e r z y t e l n i a n i e u W y t k o w n i k ó w u z y s k u j ą c y c h d o s t ę p d o z a s o b ó w s y s t e m u, w t y m : k o n t r o l a p r a w d o s t ę p u d o i n t e r f e j s ós w y s t e m u ; k o n t r o l a p r a w d o s t ę p u d o u s ł u g s y s t e m u ; S t r o n a 7 z 1 1

8 k o n t r o l a p r a w d o s t ę p u d o z a s o b ó w s y s t e m u R. e j e s t r a c j a i 6 l e d z e n i e i n f o r m a c j i o d o s t ę p a c h l u b p r ó b a c h d o s t ę p u d o z a s o b ó w i u s ł u g s y s t e m u ; R. e j e s t r a c j a i 6 l e d z e n i e k o m u n i k a t ó w o b ł ę d a c h w p r a c y s y s t e m u U. w i e r z y t e l n i a n i e w i a d o m o 6 c i p r z e s y ł a n y c h z a p o m o c ą 6 r o d k ó w t e c h n i k i t e l e i n f o r m a t y c z n e j ; W. y k r y w a n i e o b e c n o 6 c i w r o g i e g o o p r o g r a m o w a n i a w d a n y c h w p ł y w a j ą c y c h d o s y s t e m u z s i e c i ; K. o n t r o l a i n t e g r a l n o 6 c i o p r o g r a m o w a n i a z a i n s t a l o w a n e g o w s y s t e m i e ; D. o s t ę p d o k o m p u t e r ó w i s y s t e m ó w j e s t c h r o n i o n y s y s t e m e m i d e n t y f i k a t o r ó w i h a s e ł u W y t k o w n i k ó w I. n n e s z c z e g ó l n e u w a r u n k o w a n i a d o t y c z ą c e b e z p i e c z e s t w a z a s o b ó w : 9. K o p i e z a p a s o w e z a s o b ó w i n f o r m a t y c z n y c h. S z c z e g ó ł o w y o p i s t w o r z e n i a k o p i z a p a s o w y c h o r a z i c h p r z he oc w y w a n i a o p i s u j e z a ł ą c z n i k n r f P r z e c h o w y w a n i e n o 6 n i k ó w z d a n y m i : P r z e z n o 6 n i k i d a n y c h n a l e W y r o z u m i e ć w s z y s t k i e m e d i a, n i e z a l e W n i e o d p o s t a c i w j a k i e j w y s t ę p u j ą, k t ó r e s ł u W ą d o p r z e c h o w y w a n i a d a n y c h, w s z c z e g ó l n o 6 c i : w s z e l k i e g o r o d z a j u d y s k i e t k i, t a 6 m y m a g n e t y c z npe a, m i ę c i t y p u F L A S H ; d y s k i : o p t y c z n e, w y m i e n n e, t w a r d e ( t a k W e w y m o n t o w a n e z k o m p u t e r ó w ) ; w y d r u k i w y m i e n n e ; o r a z i n n e m e d i a n i e w y m i e n i o n e p o w y W e j, k t ó r e u m o W l i w i a j ą p r z e c h o w y w a n i e d a n y c h Z a s o b y i n f o r m a c y j n e o r a z n o 6 n i k i z d a n y m i p o d l e g a j ą s z c z e g ó l n oe cj h r o n i e p r z e d k r a d z i e W ą, m o d y f i k a c j ą z a w a r t o 6 c i, p o d g l ą d a n i e m i k o p i o w a n i e m N o 6 n i k i e l e k t r o n i c z n e p r z e z n a c z o n e d o p r z e c h o w y w a n i a d a n y c h p o w i n n y c h a r a k t e r y z o w a ć s i ę o d p o w i e d n i ą i z a l e W n ą o d p l a n o w a n e g o o k r e s u p r z e c h o w y w a n i a - t r w a ł o 6 c i ą z a p i s u. W a r u n k i r o d6 o w i s k o w e p o m i e s z c z e ( t e m p e r a t u r a, w i l g o t n o 6 ć, p o l e m a g n e t y c z n e ), w k t ó r y c h p r z e c h o w u j e s i ę n o 6 n i k i p o w i n n y o d p o w i a d a ć s p e c y f i k a c j i w a r u n k o m d o s t a r c z o n e j o k r e 6 l o n y m p r z e z p r o d u c e n t a n o 6 n i k ó w Z a s o b y i n f o r m a c y j n e, w s z c z e g ó l n o 6 c i w y d r u k i z a w i e r a j ą c e de a no s o b o w e o r a z n o 6 n i k i z d a n y m i, p r z e c h o w u j e s i ę w w a r u n k a c h u n i e m o W l i w i a j ą c y c h d o s t ę p d o n i c h o s o b o m n i e p o w o ł a n y m. O i l e j e s t t o n i e z b ę d n e d o b i e W ą c e j p r a c y l u b w y k o n y w a n i a z l e c o n e g o z a d a n i a d o p u s z c z a s i ę i c h p r z e c h o w y w a n i e w z n a j d u j ą c y c h s i ę w o b s z a r z e b e z p i e c z e s t w a s z a f k a c h b i u r o w y c h p l o m b o w a n y c h r e f e r e n t k ą P r z e c h o w y w a n e n o 6 n i k i z a w i e r a j ą c e d a n e o s o b o w e p o w i n n y b y ć w y r a U n i e o z n a c z o n e w s p o s ó b u m o W l i w i a j ą c y ł a t w ą i c h i d e n t y f i k a c j ę. M a t o n a c e l u : z a p o b i e g a n i e p r z y p a d k o w e m u u d o s t ę p n i e n i u i c h d o p o n o w n e g o u W y c i a ; z a p o b i e g a n i e n i e u m y 6 l n e m u u j a w n i e n i u d a n y c h o s o b o w y c h ; s y g n a l i z o w a n i e u W y t k o w n i k o m o k o n i e c z n o 6 c i s z c z e g ó l n e j i c h o c h r o n y. S t r o n a 8 z 1 1

9 D a n e o s o b o w e p r z e k a z y w a n e p o z a o b s z a r b e z p i e c z e s t w a m u s z ą b y ć o d b i e r a n e z a p o t w i e r d z e n i e m p r z e z u p r a w n i o n y c h o d b i o r c ó w, w s p o s ó b z a p e w n i a j ą c y z a c h o w a n i e p o u f n o 6 c i d a n y c h U d o s t ę p n i a n i e d a n y c h o s o b o m u p o w a W n i o n y c h i n s t y t u c j i o d b y w a s i ę n a z a s a d a c h u s t a l o n y c h o d d z i e l n y m p r z e p i s a m i, w z g o d z i e z n i n i e j s z ą i n s t r u k c j ą D a n e p o d l e g a j ą c e e w i d e n c j i i a r c h i w i z a c j i n a l e W y p r z e c h o w y w a ćn a n o 6 n i k a c h u m o W l i w i a j ą c y c h i c h p r z e k a z a n i e d o a r c h i w u m i z g o d n i e z r o z p o r z ą d z e n i e m M S W i A z 2 l i s t o p a d a r. ( D z. U. N r t.. ) w s p r a w i e w y m a g a t e c h n i c z n y c h f o r m a t ó w z a p i s u i i n f o r m a t y c z n y c h n o 6 n i k ó w d a n y c h, n a k t ó r y c h u t r w a l o n o m a t e r i a ł y a r c h i w a l n e p r z e k a z y w a n e d o a r c h i w ó w p a s t w o w y c h Z a s o b y i n f o r m a c y j n e, w s z c z e g ó l n o 6 c i w y d r u k i, k t ó r e z a w i e r a j ą d a n e o s o b o w e i s ą p r z e z n a c z o n e d o u s u n i ę c i a, n a l e W y z n i s z c z y ć z g o d n i e z z a s a d a m i n i s z c z e n i a d o k u m e n t ó w I I I k l a s y t a j n o 6 c i w g n o r m y D I N K o n s e r w a c j a, n a p r a w a i l i k w i d a c j a s y s t e m ó w i n f o r m a t y c z n y c h, z a s o b ó w i n f o r m a c y j n y c h i i n f o r m a t y c z n y c h z b i o r ó w d a n y c h o s o b o w y c h : K o n s e r w a c j a, n a p r a w a : w s z e l k i e p r a c e z w i ą z a n e z n a p r a w a m i i k o n s e r w a c j ą s y s t e m u i n f o r m a t y c z n e g o p r z e t w a r z a j ą c e g o d a n e o s o b o w e m u s z ą u w z g l ę d n i a ć z a c h o w a n i e w y m a g a n e g o p o z i o m u z a b e z p i e c z e n i a t y c h d a n y c h p r z e d d o s t ę p e m d o n i c h o s ó b n i e u p o w a W n i o n y c h. P r a c e s e r w i s o w e m o g ą b y ć w y k o n y w a n e w y ł ą c z n i e w s i e d z i b i e j e d n o s t k i o r g a n i z a c y j n e j. W p r z y p a d k u u s z k o d z e n i a z e s t a w u k o m p u t e r o w e g o n o 6 n i k i n f o r m a c j i z d aynm i o s o b o w y m i z o s t a j e z a b e z p i e c z o n y p r z e z A S I. w p r z y p a d k u k o n i e c z n o 6 c i p r z e p r o w a d z e n i a p r a c s e r w i s o w y c h p o z a s i e d z i b ą j e d n o s t k i o r g a n i z a c y j n e j d a n e o s o b o w e z n a p r a w i a n e g o u r z ą d z e n i a m u s z ą z o s t a ć w s p o s ó b t r w a ł y u s u n i ę t e. O d p o w y W s z e g o w y m a g a n i a m o W l i w e j e s t o d s t ę p s t w o, j e W e l i u r z ą d z e n i e, p o d c z a s p r z e b y w a n i a p o z a s i e d z i b ą j e d n o s t k i o r g a n i z a c y j n e j, b ę d z i e p o d s t a ł y m n a d z o r e m o s o b y u p o w a W n i o n e j, w s k a z a n e j p r z e z A B I. W i z y t y p r z e d s t a w i c i e l i f i r m z e w n ę t r z n y c h, k t ó r y c h c e l e m j e s t d o k o n y w a n i e n a p r a w o r a z m o d y f i k a c j i w s p r z ę c i e l u b w p r o g r a m a c h u W y t k o w a n y c h n a s t a n o w i s k a c h k o m p u t e r o w y c h C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P m u s z ą b y ć u p r z e d n i o u z g o d n i o n e z A B I L i k w i d a c j a, n i s z c z e n i e n o 6 n i k ó w : P r z e z n a c z o n e d o l i k w i d a c j i / z n i s z c z e n i a u r z ą d z e n i a l u b n o 6 n i k i d a n y c h z a w i e r a j ą c e d a n e o s o b o w e A S I w o b e c n o 6 c i A B I p o z b a w i a w c z e 6 n i e j z a p i s u t y c h d a n y c h w s p o s ó b u n i e m o W l i w i a j ą c y i c h o d t w o r z e n i e, a g d y n i e j e s t t o m o W l i w e, u s z k a d z a j e s i ę w s p o s ó b u n i e m o W l i w i a j ą c y i c h o d t w o r z e n i e d a n y c h. R o z u m i e s i ę p r z e z t o t a k i e d z i a ł a n i a, k t ó r e p r o w a d z ą d o p o z b a w i e n i a i c h u r z ą d z e i n o 6 n i k ó w d a n y c h c e c h p o z w a l a j ą c y c h n a i d e n t y f i k a c j ę ( o d c z y t a n i e ) d a n y c h z n a j d u j ą c y c h s i ę n a t y c h n o 6 n i k a c h. F a k t d o k o n a n i a l i k w i d a c j i p o t w i e r d z a s i ę p r o t o k o ł e m i o d n o t o w u j e w d z i e n n i k u s y s t e m u D a n e o s o b o w e p r z e c h o w y w a n e n a n o 6 n i k a c h p o w i n n y b y ć z n i c h u s u w a n e w m o m e n c i e u s t a n i a p r z y c z y n, d l a k t ó r y c h m i a ł y b y ć o n e p r z e c h o w y w a n e n a n o 6 n i k a c h l u b t e W p o u p ł y w i e c z a s u p r z e z j a k i m i a ł y s i ę o n e z n a j d o w a ć n a n o 6 n i k a c h. S t r o n a 9 z 1 1

10 N o 6 n i k i, z k t ó r y c h u s u w a s i ę d a n e p o w i n n y p o u s u n i ę c i u d a h n y cb y ć s p r a w d z a n e p o d k ą t e m p o p r a w n o 6 c i ( n i e o d w r a c a l n o 6 c i ) w y k o n a n e j o p e r a c j i u s u n i ę c i a d a n y c h o s o b o w y c h. O d p o w i e d z i a l n o 6 ć z a s p r a w d z e n i e p o p r a w n o 6 c i w y k o n a n e j o p e r a c j i p o n o s i A S I w p o r o z u m i e n i u z A B I l u b o s o b a p r z e z n i e g o u p o w a W n i o n a N o 6 n i k i p a p i e r o w e ( wy d r u k i ) n i e p r z e z n a c z o n e d o p o n o w n e g o u W y t k u o r a z n i e a r c h i w i z o w a n e p o w i n n y b y ć n a t y c h m i a s t n i e z w ł o c z n i e n i s z c z o n e. O k a W d y m p r z y p a d k u n i s z c z e n i a w y d r u k ó w z a w i e r a j ą c y c h d a n e o s o b o w e d e c y d u j e p r z e ł o W o n y k o m ó r k i o r g a n i z a c y j n e j, k t ó r a j a k o o s t a t n i a k o r z ydsatna y czh z n a j d u j ą c y c h s i ę n a n i c h. K i e r o w n i k k o m ó r k i o r g a n i z a c y j n e j p r o w a d z i e w i d e n c j ę z n i s z c z o n y c h z a j e g o p o z w o l e n i e m w y d r u k ó w z a w i e r a j ą c y c h d a n e o s o b o w e Z a n i s z c z e n i e n o 6 n i k ó w z a w i e r a j ą c y c h d a n e o s o b o w e o r a z z a d o k u m e n t o w a n i e t y c h p r o c e s ó w w e w i d e n c j i od p o w i e d z i a l n y j e s t A S I w p o r o z u m i e n i u z A B I. E w i d e n c j a z n i s z c z o n y c h n o 6 n i k ó w m u s i p o z w a l a ć n a o k r e 6 l e n i e : l i c z b y z n i s z c z o n y c h n o 6 n i k ó w d a n e g o t y p u, r o d z a j u d a n y c h o s o b o w y c h z a p i s a n y c h n a n o 6 n i k a c h, k o m ó r e k o r g a n i z a c y j n y c h, z k t ó r y c h p o c h o d z ą n o 6 n i k i, d a n y c h o s o b y z l e c a j ą c e j z n i s z c z e n i e n o 6 n i k ó w i d a n y c h o s o b o w y c h z n a j d u j ą c y c h s i ę n a n i c h, o r a z i n n y c h d a n y c h, k t ó r e z o s t a n ą u z n a n e p r z e z a d m i n i s t r a t o r a z a n i e z b ę d n e N o 6 n i k i p r z e z n a c z o n e d o z n i s z c z e n i a p r z e c h o w u j e s i ę w c h r o n i o n y m p o m i e s z c z e n i u P r o t o k ó ł l i k w ia dc j i / p r z e k a z a n i a n o 6 n i k a z a w i e r a j ą c y i n f o r m a c j e o d a c i e i p r z y c z y n a c h o p e r a c j i, s p o s o b i e p o z b a w i e n i a n o 6 n i k a d a n y c h o s o b o w y c h p o d p i s u j e k i e r o w n i k j e d n o s t k i o r g a n i z a c y j n e j, A S I o r a z A B I. P r o t o k o ł y s ą p r z e c h o w y w a n e p r z e z s o5 k rl a t p r z e z A B I - Z a ł ą c z n i k 5e. P o w i n n y o n e z a w i e r a ć d a n e : o s o b y, k t ó r a w y k o n a ł a w y d r u k z a p i s a ł a n o 6 n i k o r a z d a t ę z r e a l i z o w a n i a t e j c z y n n o 6 c i, o s o b y, k t ó r a z n i s z c z y ł a w y d r u k n o 6 n i k o r a z d a t ę w y k o n a n i a t e j c z y n n o 6 c i, n a z w y k o m ó r e k o r g a n i z a c y j n y c h, k t ó r e w y k o r z y s t y w a ł a d a n e z n a j d u j ą c y c h i sę n a t y c h w y d r u k a c h, e w e n t u a l n i e i n n e i s t o t n e e l e m e n t y K o m u n i k a c j a w s i e c i k o m p u t e r o w e j : Z a s o b y i n f o r m a t y c z n e s ł u W ą c e d o p r z e t w a r z a n i a d a n y c h o s o b o w y c h p o w i n n y m i e ć 6 c i 6 l e k o n t r o l o w a n y d o s t ę p d o p u b l i c z n y c h, o g ó l n o d o s t ę p n y c h s i e c i i n t e r n e t o w y c h 6 c i 6 l e knot r o l o w a n y. W p r z y p a d k u w y s t ę p o w a n i a t a k i e j k o n i e c z n o 6 c i d o s t ę p u d o s i e c i p u b l i c z n y c h p o ł ą c z e n i e t a k i e w i n n o b y ć p r e w e n c y j n i e m o n i t o r o w a n e p r z e z o s o b ę u p o w a W n i o n ą p r z e z A B I i w p o r o z u m i e n i u z A B I o r a z a d m i n i s t r a c j ą t e c h n i c z n ą A d m i n i s t r a c j a t e c h n i c z n a s ty es m a m i i n f o r m a t y c z n y m i d o s t ę p n y m i n a s t a n o w i s k a c h p r a c y s ł u W ą c y c h d o p r z e t w a r z a n i a d a n y c h o s o b o w y c h m u s i u w z g l ę d n i a ć z a p e w n i a n i e s z c z e g ó l n e j o c h r o n y p r e w e n c y j n e j o r a z s y s t e m a t y c z n e m o n i t o r o w a n i e z d a r z e r e j e s t r o w a n y c h p r z e z s y s t e m i n f o r m a t y c z n y. S t r o n a 1 0 z 1 1

11 P r z e s y ł a n i e i n f o r m a c j i z a w i e r a j ą c y c h d a n e o s o b o w e 6 r o d k a m i i n n y m i n i W s i e c i w y d z i e l o n e, m u s i b y ć u z g o d n i o n e p r z e z A S I w p o r o z u m i e n i u z A B I i A d m i n i s t r a t o r e m D a n y c h. S t r o n a 1 1 z 1 1

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ę Ż ć ć ą Ź ą Ś Ę ą Ź Ą Ż Ą ą ź ą Ł Ą Ś Ą ą

Ł Ł Ę Ż ć ć ą Ź ą Ś Ę ą Ź Ą Ż Ą ą ź ą Ł Ą Ś Ą ą ą Ł Ó ą Ą ą ą Ó Ś Ó ą Ż ą Ś Ą Ł Ł Ę Ż ć ć ą Ź ą Ś Ę ą Ź Ą Ż Ą ą ź ą Ł Ą Ś Ą ą ć Ś ą ą ą ć ą ą ć ą ą Ź ą ćś ą ą ą Ż ą ą ć ą ć ą ć ą ą ć ć ą ą Ż ą ą ć Ł ĘŚĆ Ź Ść ą ą ą ą ŚŚ ć ą ą Ż Ź ą ć ć ć ą ą ąą ą ć ą

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż Ó śó ą ę Ę śćś ść ę ą ś ó ą ó Ł Ó ż Ś ą ś Ó ą ć ó ż ść śó ą Óść ó ż ż ą Ś Ś ż Ó ą Ó ą Ć Ś ż ó ż ę ąś ó ć Ś Ó ó ś ś ś ó Ó ś Ź ż ą ó ą żą śó Ś Ó Ś ó Ś Ś ąś Ó ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó

Bardziej szczegółowo

Ł Ś Ł Ś ć ć ć ź Ę ć ć ź ć ć ć ć ć Ę ć ć

Ł Ś Ł Ś ć ć ć ź Ę ć ć ź ć ć ć ć ć Ę ć ć Ś Ź Ś Ś Ś Ę Ł Ś Ł Ś ć ć ć ź Ę ć ć ź ć ć ć ć ć Ę ć ć ć ź ć Ę ć ć ź Ę Ę ć Ę ć ć Ć ć ć ć ć Ę ć Ć ź ć ź Ą Ą ź Ę Ę ć ć ć ć ć Ę Ó Ż Ę Ę Ó Ś Ó ć ć Ż ć Ś Ś ć ć Ś Ś Ś Ś Ś ć Ś ć ź Ę Ę Ę ź Ą Ś ć Ą Ę Ś ź ć Ó ć Ę

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ń

Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ń ż ć Ę Ę ś ą ą ż ą ą ń ś ą ą Ą Ę Ą ą ą ą Ź ć ą ą ś ą ą ą Ą Ę Ą Ł ą ą ą ą Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ń Ą ą ż ż ą ą ż ś ż ź Ę ż ż ń Ę Ś Ę ś ż ą ą ą ż ś ś ś ż ż ą ą ż ą ż ś ą ą ż ś ś ą ą ś ż ś

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

ć Ż Ę Ę Ę ć Ż Ż Ż Ś Ż Ę ż Ę Ż Ł Ę ć ż Ó Ę Ó

ć Ż Ę Ę Ę ć Ż Ż Ż Ś Ż Ę ż Ę Ż Ł Ę ć ż Ó Ę Ó ć ź ż ź ż Ę Ż ż Ó Ę Ę Ó Ą Ę Ó ć Ż Ę Ę Ę ć Ż Ż Ż Ś Ż Ę ż Ę Ż Ł Ę ć ż Ó Ę Ó Ż Ó Ę Ę Ę Ś Ż ć Ś Ę Ż Ę Ż Ę Ę Ż Ę Ś Ę Ę Ę ć ć Ó ć Ż ź Ó Ż Ż Ś Ż Ś Ą Ś Ż Ł Ł Ż Ż Ó Ó Ó Ą Ż Ó Ń Ż Ż ć Ę Ąć Ó Ż Ó Ż ć Ę ć ć Ą Ś Ż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Z e s p ó ł d s. H A L i Z

Z e s p ó ł d s. H A L i Z C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P P L A N P R A C Y K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j I 2 0 1 5- V I 2 0 1 6 1. C h a r a k t e r y s t y k a C h o r ą g w i C h o r ą g

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

N a l e W y u n i k a ć d ł u g o t r w a ł e g o k o n t a k t u p o l a k i e r o w a n y c h p o w i e r z c h n i z w y s o k i m i t e m p e r a

N a l e W y u n i k a ć d ł u g o t r w a ł e g o k o n t a k t u p o l a k i e r o w a n y c h p o w i e r z c h n i z w y s o k i m i t e m p e r a J L G 3 6 6 P A W I L O N O G R O D O W Y J L G 3 6 6 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p a w i l o n u o g

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Ł Ń Ł

Ł Ń Ł ć Ł Ń Ł ź ć Ę Ł Ę ć Ż Ę Ń Ż Ś Ą Ę Ę Ą Ą ź ź ź Ń ź Ń ź Ą Ę ć Ę ź ć Ń Ę ź ź Ż Ś ć Ń ć Ó ź ć ć ć Ć Ę Ę ć Ę Ę Ą ć ź Ę ź Ń ć Ę Ę Ż Ś ź ź Ę Ń Ó Ę ź Ę Ę Ń Ż Ż Ą Ń Ę ć Ę ć ć Ą Ę ć ć ź Ę Ń Ń ź Ś ź ć Ę Ę Ł ć Ń ć

Bardziej szczegółowo

Ż Ż Ś Ł Ż Ż ń Ż Ż Ż Ł

Ż Ż Ś Ł Ż Ż ń Ż Ż Ż Ł ź Ż Ł Ż ć Ę Ż Ż Ś Ł Ż Ż ń Ż Ż Ż Ł Ą Ż Ż Ż ź ź Ż Ą Ą Ź Ł ź Ż Ż Ż Ł ń Ł ń Ż Ź ć Ż Ś Ł Ż Ż Ą Ż Ą Ł ć Ż Ż Ł ć ć Ś ć Ł Ó Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ż Ś ń Ę Ż Ż Ż ź Ż Ś Ż Ł Ś ć Ę Ł Ś Ó ć ń Ę Ł Ż Ż ń Ż ń Ł ź Ł ć Ł ć Ż Ż ź ń

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

ż ą ż ż ż ż Ł ż ż Ą Ł ż ż ż ą ż ń ą ń ą ż ż ż ż ż ż

ż ą ż ż ż ż Ł ż ż Ą Ł ż ż ż ą ż ń ą ń ą ż ż ż ż ż ż ż Ó Ę ż ą ż ż ż ż Ł ż ż Ą Ł ż ż ż ą ż ń ą ń ą ż ż ż ż ż ż Ł Ć Ę ż Ł ż Ć ż ż ż ń ą ą ż ą ą ń ż ą ą ą ą ą ż ń ż ż ż ż ż ż ż ż ą ż ą ż ą ż ż ż ą ą ą ą ą ż ż ż ż ń ż ą ą ą ż żą ą ń ą ą ą ż ą ż ą żą ą ż Ą ą

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

6. K o ł a 7. M i s a

6. K o ł a 7. M i s a S U P 6 0 9 v. 2 0 16 G R I L L R U C H O M Y, P R O S T O K Ą T N Y, Z D O L N Ą I B O C Z N Ą P Ó Ł K Ą S U P 6 0 9 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S

Bardziej szczegółowo

ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż

ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż Ż Ż ć ż ć ż Ż ć ż ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż Ż ż ń Ź ÓŻ ń ż ź Ą ń ż ć Ź ć ż ż ż ż ń ż ż ż ż ż Ż ż ń Ó ż ń ć ć ż Ć Ż ć ź Ż Ż ć Ż ż Ż Ę ż Ó Ć ć Ł Ę Ą Ł ĘŚ ż Ż Ż ć ć ć Ć Ą Ć ć ć ć ć ż

Bardziej szczegółowo

ń

ń Ę Ę ż Ę ć ń ń Ą Ą Ę ń ć Ą ń ń Ś ń ń ń ż ń ń ż ń ż ż ż ż ż ż ć ć Ą ź Ę ń ż ż ż Ż ż Ą Ł ż Ę ż ż Ę ć ć Ą ż ż ć ć ż ć ż Ę ż ż ń Ż ż ć Ą ż Ęć ń ż ż ń ć ć Ę Ł ż Ę Ę ć ż ń Ł ż Ż ż Ż Ę ż Ź ż Ź ż ź Ę Ź ń ż Ź ż

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

ź Ą Ę ź Ć

ź Ą Ę ź Ć Ę Ą Ą ź ó ź Ą Ę ź Ć ź ź ĄĘ ź ź Ą ó Ę Ą ź ź ź Ą ź Ę ó Ł Ś ó ó Ą ź ź ź Ą ź Ę ź ź Ą ź ź ź Ą Ł ź Ę Ę Ę ź Ą Ę ź Ą Ę Ą Ę Ę Ą ź ź Ą ó ź ó ź ź ź ź ź ź Ś ź ź Ą ź ź ź Ą ź ź ź Ź ź ó ź Ę ź Ą ó ź Ą Ż ź ź Ę ź Ź ź ź

Bardziej szczegółowo

Ł Ł ż Ś ż Ś Ź ć

Ł Ł ż Ś ż Ś Ź ć Ł Ę Ł Ł ż Ś ż Ś Ź ć ć Ść Ż ż ż ż Ś Ś Ć ć Ś Ę ĘĆ Ł Ł ŚĆ ŚĆ Ą ż ć ĘŚ Ą Ą Ę ż Ć Ś ć Ż Ż ć Ś Ą ż ż Ż Ą Ą Ś Ż ż ż Ś Ś Ę ż Ś Ś ż Ś Ż Ść Ś ż ć ż Ł ż ż ż Ł ż Ł Ż ż Ą Ą Ą ć Ś ż ż ż Ż Ś ż Ł Ś ź ż ż ź Ź ź ź Ź Ź Ę

Bardziej szczegółowo

ĄŁ Ś Ś Ą Ą Ą Ź ć Ł ć Ą ć ć ć ć ć Ś Ą Ł ć ć ć ć ć ć Ł Ś Ą ź ź ź Ą Ń Ń Ą Ą Ł Ś Ą Ś Ą ć Ś Ą Ś Ł ć Ą Ł Ś Ł Ś Ó ź Ż ŁĄ Ś Ł Ż Ś Ó ź Ó Ą Ł Ą Ś ćą Ś Ą Ś Ó Ą ź Ś ź Ą Ą Ś ć Ń Ł Ł ź Ś Ł Ą Ą Ą d) e ; d cl d d (9

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

ć ż ć Ł ż Ę Ł Ę Ł ń Ę Ę ż ż ń ż

ć ż ć Ł ż Ę Ł Ę Ł ń Ę Ę ż ż ń ż ń Ę ż ż ż Ę ż Ż Ż Ó Ż ż Ę Ę ż ż Ż ż ż Ę Ą Ę ć ż ć Ł ż Ę Ł Ę Ł ń Ę Ę ż ż ń ż Ń ń Ę ń ż Ę ń żć ż Ż ć Ę Ż Ł Ż ń Ę ż Ż Ę ć ń ć Ę Ó ń ń ń Ę ń Ń ź ż ż Ę Ż Ż ń ż ż ń ż ć ż ńż Ż Ż ź Ę Ż ż Ę ń Ż ż ź Ż Ż ć ż ń

Bardziej szczegółowo

Ę ś Ł ń ś ś ć ć ś ś ś ń ń ń ść ń ść ś Ł ć ź ć Ę Ą ś ś ś ś ś ś ń ń źń ś ń ń ś ń ń ś ź ń Ę ń Ą Ę ś ś ć ń ś ń ń Ł ś ś ń ś ź ś ś ń ć ść ść ść ń ś ź ś ń ś ś ść ś ń ń ń ś Ę Ł ń Ą ś Ś Ę ń Ś Ę ść ś ś ń Ę ń ś ź

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

Ż ń Ż

Ż ń Ż Ó Ł Ż ń Ż Ę ć Ź Ę ź ć ć ć ć Ł ć ć ć Ż ć ć ć ć ć Ę ź Ż Ż ć ć ć Ą Ł ć Ż ć ć Ę ć ć ć ć ź Ę ć Ę Ę ć ć ć ć Ę ć ć Ż Ę Ę ć Ż ć Ę ć Ę Ż ć ń ć ć Ż Ż ć Ż ć ń ć ć Ż ń ń ź ć ń ń ć Ę ć ć ć ń ć ć ć Ę ń Ę ć ć ć ź Ę ń

Bardziej szczegółowo

ć ć ź ć Ę Ź ć ć ć ć ć

ć ć ź ć Ę Ź ć ć ć ć ć Ą ć ź Ś ź ć ź ć ć ć ź ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć Ę Ź ć ć ć ć ć ć ć Ę ć ź ć ć ć ź ć ć ć ź ć ć ź ć ć ć Ó ć ć ć ć ć ć ć ć Ę ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ź ź Ę ź ć ć ć Ó ć ć Ę ć ć ź ć ć ć Ó ź Ż

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

ć Ż ć ć Ż ć ć ć Ż ć ć ć ć ć Ź ć Ę ć ć Ń Ą ć ć ć Ź Ź Ź ć Ź Ź ć ć ć Ń ć Ł Ę Ł Ę Ę ć Ł ć ć Ą Ę Ę Ę Ł Ę Ś Ę Ł Ł Ś Ł Ę Ę ź Ę Ł Ę Ł Ę Ś Ę ź Ł Ż Ż Ś Ł Ę Ę ĄĘ Ę Ę Ę Ł Ś Ś ć Ę Ś Ś ć ź Ę Ż ć Ę Ę Ę ć ć ć ć Ę Ę Ę

Bardziej szczegółowo

ć Ń

ć Ń ć Ń ć ź Ł Ń Ń ź Ł Ń Ń Ń Ń ź ź ć Ń ź Ń Ń ź Ś Ś ź Ś Ś Ń Ń Ń Ę Ś Ę ć ź ź Ę Ś ź Ą ź ź Ś Ś Ę ć Ń Ń Ń Ń Ń ć Ń Ń ć Ł Ł Ń Ę Ę ć Ę Ę Ę ź Ą ć Ł Ę Ę Ś ć ć Ę Ł Ę Ż Ą ź Ł Ą ź Ę ź ć Ę Ł Ę ćł Ł Ł Ą ź Ł Ę ź ć Ę Ę

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

Ż Ż Ł Ż ń ń Ó ź ń Ś Ę ź ś ś Ź ś ś Ź ń ź Ż Ś źń Ż ń Ź ś Ą Ź ź ść ź ś Ź ń ś ś ść ś Ź ś ś ń ź Ę ń ź Ż ć ź ź ś ź Ź ź ń ń ś Ź ś ć ź ź ź Ą Ś ź Ż ź ź ź ś ć Ą Ę ś ś ź ń ń Ż ń ń ń ć ś Ź ź ń Ź Ń Ź ź ź ś ś ź Ź ść

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ę ń ń ń ź ź ż ń ć ż ń ć ć ń ń ń ż ć ż ć Ż ń ń ż ń ń ń ć ź ż ń ń ć ń ń źń ć ń ź ż ć ń ż ć ń Ó ć ć Ć ć ń ń ń ń ń ń ń ń ć ć Ą ń ć ń ń ż ń ż ń ń ć ń ń ń ć ć ż ż ż ń ń ć ć ń ń ż ć Ź ń ń ń ż ż ż ć ć Ź Ź

Bardziej szczegółowo

ć Ł Ń Ę Ć ń ń ń Ó ń ć ń ń ń ć ń ć ń ń ć ć ć ć ń ń ć ń Ń ń Ę ć ć ć ź ń Ą ń Ń ń ć ń ń ń ń ń ć ć ń Ę ć ć ć ć ć ć ć ć Ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ń Ż ć ć ń ć Ć ć Ć Ż ć ć Ć ć ć ć ć ć Ż Ć ć ć ć ń Ń Ż Ę ć Ę ń ń

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Ą Ł Ą Ę Ą Ę Ą Ą Ń Ń Ą Ł Ł ŁĄ Ą

Ą Ł Ą Ę Ą Ę Ą Ą Ń Ń Ą Ł Ł ŁĄ Ą Ą Ą Ł Ł Ń Ą Ą Ł Ą Ę Ą Ę Ą Ą Ń Ń Ą Ł Ł ŁĄ Ą Ó Ą Ą Ą Ą Ę Ł Ą Ą Ę Ę Ą Ł Ą Ą Ę Ą Ę Ę Ę Ł Ę Ę Ą Ą Ł Ą Ą Ą Ę ĄĘ Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ę Ł Ą Ę Ó Ł Ą Ę Ą Ł Ę Ę Ą Ą Ź Ł Ń Ń Ą Ó Ż Ą ĄĘ Ę Ą Ą Ą Ę Ą Ł Ą Ą Ę Ł Ę Ó Ł Ł Ł Ę

Bardziej szczegółowo

źń ź ć ż Ś ń ż ż ć ż ć ż ń ń ź ż ź źń ń ć ć ż ź ż ń ń ź Ś ż ź ź ć ń ń ź ń ż ź ż Ą ń ż ż ż ć ż ń Ą ź Ę ź ń ń ń ż ż ź ź Ę ć ń ń ź ż ń ź źń Ę Ś ż ń ż ż Ć ż Ł ć Ó Ó ź ż ń ń źń ż ź ń Ś Ź ń ż ż ż ń ż ż ć ć ń

Bardziej szczegółowo

Ó ń ń ń ŚĆ ń Ą ń ź Ć ć ń ć ź ĘŚ Ó Ł Ą ń ŚĆ ź ć Ść ć Ś ć ź ź ń ź ŚĆ ń ź ć ć ć Ó ń Ę ń ć ń ć ć ń ń ń ń ć ć ń ź ć ć ń ń ć ń ń ć Ą ć ć ń ź ń ń ź Ź ć Ó Ł Ę Ł ć ń ń ć ć ć ń ć Ę ć ć ń ć Ć ć ć ć Ś ć ń ć ć ź ń

Bardziej szczegółowo

ź ź ć ź ź ź Ó Ó ć Ć ć ć Ą ć ć ź ć ć ć ć Ś

ź ź ć ź ź ź Ó Ó ć Ć ć ć Ą ć ć ź ć ć ć ć Ś Ś Ó ź ź ź ź ź ź ź ź ć ź ź ź Ó Ó ć Ć ć ć Ą ć ć ź ć ć ć ć Ś ć ć ć ć ź ź ć ź ź ć Ą ź ź ź ć ć ć ź ć ć ć ć Ó ź Ą ć ć ź ć ź ź ć ć ć Ż ć Ó ć ź ź ź ź ź Ą ź ź ź ź ź ź ć ć ź ć ź ć ź ć ź Ą ź ć ź ć ć Ó ć ć ć ć ć Ś

Bardziej szczegółowo

Ł Ł ń Ż Ń ń ć Ż ć Ą ć ń Ż ć Ż ć ń Ż ń ć ć ń ń Ż ń ć Ź ć Ż ć ć ć Ł ź ć ń ń ć Ż ń ń ń ń Ą ń Ż ć ń Ą Ż ć ń ć Ą ć ń Ż ć Ż ń ń ń ć Ż ć ć ń Ż ń ń ń Ż ć ź ć ń ń ć ć ź ń ć Ż Ż ć Ż ń ć ń Ł ć ń Ż ź ć ć Ż ć ć Ż ź

Bardziej szczegółowo

śą ś ć Ą Ó ó Ę ń ó

śą ś ć Ą Ó ó Ę ń ó ć Ł Ś Ó ó ś ą ś Ł ń Ą Ę ń śą ś ć Ą Ó ó Ę ń ó Ę ń Źą ń ó Ą ś ś ń Ń ó ń ń ń ń ę ś Ę ń ń ś ą ą ą ę śó ń Ó Ś ę Ź ę ść ń ó ę Ę ń ó ą ó ą ą ą ę ą ó ń ń ę ć ń ó ó ń ą ń ę ó ś ą ś Ł ą ń ą ń Źą ń ę ś ń Ź ó ę ń

Bardziej szczegółowo

ż ń Ś Ó ó Ą Ą ó ż Ó ż ć Ś ż ć ó ó ó ń ń ń ó Ę Ś ó Ś Ś ń ó ĘŚ ż Ę Ś ó ż Ś ż ż ń ż ń ó ż ń Ń ń ń Ą ń ó ó ń ć Ń ć ó Ę ż ó ó ó ż ń Ą ó ó ż ń ń ó ż ó ż ó ó Ś ó ó ó ć ć ż Ę ń ó Ń Ń ń ż ż ĘŚ ń óź ż ż ń ó ń ó

Bardziej szczegółowo

Ł Ż Ó Ź ĘŚ Ą Ń Ł Ą Ł ĘŚ Ę Ł Ż Ż Ż Ń Ł Ó Ą Ż Ś ć Ś ć ć Ź Ś ć ć Ó ż Ó Ó Ź Ó Ś ŚÓ ż Ś ć ć Ś Ś ż Ó Ć Ś Ś ŚÓ Ś ć ć Ś Ś Ś ć ć Ś Ę Ś Ó Ś Ó Ś Ż Ś Ść ź Ś ć Ó Ś Ć Ó Ś Ść Ó ć Ę ć Ś Ś Ę Ó Ó Ź Ź Ó ż ć ć ć ć ć ć ż ć

Bardziej szczegółowo