Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org"

Transkrypt

1 C h r i s t i a n n E i j k m a n : P r o s t o t a c e c h p r a w d y ( S i m p l e x n o n v e r i s i g i l l u m ) E p i z o d 1 : W iù c e j n i k a w a w C a f é B a u e r W s z y s t k o z a c zù ù o s iù w p e w n e l e n i w e l e t n i e p o p o ù u d n i e r o k u w B e r l i n i e, w N i e m c z e c h, w C a f é B a u e r. W r o gpuo m i e s z c z e n i a s z l a c h e t n a p o s t a z b u j n y m w s e m g a r b i ù a s iù n a d s w o oj - p o p o ù u w k a w, c z y t a j c g a z e tù. B y ù t o 2 8 l e t n i h o l e n d e r s k i d o k t o r k, m acn h. r ie si tj ik am a n Ew iy jk o n a ù g e s t w k i e r u n k u k e l n e r a, k t r y p r z y z b y ù p o s p i e s z n i e. - P o p r o s z! j e s z c z e j ke ad n!' w!. - O c z y w i! c i e, p r o s z! p a n oa d. p o w i e d z i a ù k e l n e r, r z u c a j c o k i e m n a h o l e n d e r s k g a z e tù c z y t a n E i j k m a n a C o s p r o w a d z a p a n a d o B e r l i n za a? p y t a ù, n i e m o g c p o w s t r z y m a c ofl i e ck i a. w - P r z y b y ù e m s t u d i o w a!«b a k t e r i o l o g i! n a u n i w e r s y t e c i e pprood f eos ko ir ea m K o c h a, a b y z b a d a!«p r z y c z y n! p o w s t a w a n i a c h o r o b y b-b e re ir i. - B e r i-b e r i? z a p y t a ù k e l n e r a r t o b l i w y m t o nn ei m e s ù y s z a ù e m o t a k i e j c h o r o b i e. E i j k m a n w y p r o s t o w a ù s iù n a k r z efl l e. - T o c z! s t o s p o t y k a n a w I n d i a c h c h o r o b a, k t r a s t a ù a s i! e zpprioebclze e! m esm t wba n a r o d o w e g o w Hn o- l a d i i. - J a k t o? z a p y t a ù n a d m i e r n i e c i e k a w s k i k e l n e r. - w z e s z ù y m r o k u m j r z!' d w y s ù a ù f l o t! w o j e n n!' n a S u m a t r! a b y z a t r z y m a ù a p i r a cekc ie w k o p e r a c j e s t a t k o m k u p i e c k i m p o d j ù E i j k m a n T r z e b a b y ù o o d w o ù a!«o p e r a c j! o w o z d u p a l arm u j!' c e j w z r a s t a j!' c e j l i c z b y z a c h o r o w a! n a -b b e r i z a r w n o w! r d m a r y n a r z y, j a k i! o ù n i e r z y. K e l n e r o p a r ù s iù o s t o l i k, a n a j e g o t w a r z y o d m a l o w y w a ù o s iù z a i n t e r e s o w a n i e. - T o d o p r a w d y f a s c y n u j!' c e. T o m u s i b y!«b a r d z o c i!! k a c h o r o b a. - T a k, j e sc t a ù k o w i c i e p o z b a w i a j!' c a psri zù y t a k n ù E i j k m a n W i!'! e s i! z e s t r a t!' w a g i, e n oi se ùm a bm ii!! n i, o g r o m n y m z m! c z e n i e m, s t a n e m s p l!' t a n i a, u t r a t!' c z u c i a w k o! c z y n a c h i! oe rm a. z C pz! a rs at lo o b j a w i a s i! o p u c h l i z n!' n g s p o w o d o w a n!' z a t r z y m y w a n i e m p ù y n w w o rm gi ae n, i za t a k! e p o w i! k s z e n i e m m i!! rn-i a s e c o w e g o, c z y t e! j e g o n i e w y d o l n o! c i!'. K e l n e r, k t r y n a g l e ufl w i a d o m i ù s o b i e, e n i e p r z y n i s ù j e s z c z e d o k t o r o w i k a w y, p o d s u m o w a ù : - B a r d z o i m p o n u j!' c a p r a c a!! y c z! p a n u o d n i e s i e n i a s u k c e s u. N a t y c h m i a s t p r z yenio js kz! m a n k akw! wi -. n ù g ù o w i p o w r c i ù d o l e k t u r y. Z a r a z p o t e m k o l e j n a o s o b a w e s z ù a d o rnk i a w i a n e u r o l o g i e m i m u s z! s k o no sw ua!«l t s i! z R o b e r t e m p o d e s z ù a d o b a r o w e j l a d y. K o c h e m w s p r a w i e b a k t e ro ig oi li. - P o p r o s z! k a w!. C z y m a c i e m o! e h o l e n d ear -s k!' - g N i e m o! l i w e! z d u m i a ù s iù E i j k m a n D la c z e g o z e t!? n i e s p o t k a l i! m y s i! w c z e! n i e j? izj je os lt oe gm i efm K e l n e r w s k a z a ù n a k t s a l i. w s p ù p r a c u j!' c y m z K o c h e m n a d p r z y g o t o w a n i a m i - T e n H o l e n d e r, k t r y t a m s i e d z i c z y t a g j- e d y nd y o eb a d a! n a d b e-b r ie r i. J a k p a n z a p e w n e w ik e -, d o z e m p l a r z. t o r K o c h w y s u n!' ù s w o j!' n o w!' t e o r i! z a r ao z- y c h o r P r z y b y s z r u s z y ù w k i e r u n k u s t o l i k a w k c i e. b y, a j e s t e m p e w i e n,! e w ù a! n i e w t y m k i e r u n k - P o z w o l! s o b i e p r z e d s t a w i!«s i!. N a z y w a m r -s i! p Co ow i n n i! m y p j!!«, a b y z n a l e!!«r o z w i!' z a n i e. n e l i s W i n k l e r z U l r e c h t u. - T a k p r z y t a k n ù W i n k l e r J a r w n i e! ewriz e,! e E i j k m a n o d ù o y ù g a z e tù i w y c i g n ù rù kù. w i! k s z o!!«c h o r b j e s t w y n i k i e m z a r a! e n i a - o r g a n - J e s t e m C h r i s t i a a n E i j k m a n, o s t a t n i o z a A- m s t ez rm du p r z e z m i k r o o r g a n i z m y l au tb r uz c i a o r g a n i z m u m u, j e d n a k w c z e! n i e j z D! a k a r t y n a J a v i e. t o k s y n a m i. - C! za z b i e g o k o l i c z n o! cri o! z efl m i a ù s iù nw- i D w c h mù c z y z n w d a ù o s iù w r o z m o wù, z a pi o- m k l e r N i e d ù u g o w y j e! d! a m d o D! a k a r t y n a ep-o l e cn a j c o k a w a c h. Z a n i m o z ackz y l i s w o j i m p rio-w n i e r z!' d u, a b y b a d a!«p r z y c z y n! -b e rb i e. r i J e s t e m z o w a n r o z m o wù u s t a l i l i, e p o p r o s z d o k t o r a Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1

2 P e k e l h a r i n g a, d y r e k t o r a k o m i s j i, a b y E i j k- mmau n s i m y p r z y z n a!«,! e d o ht we ij l i c n a s z e a d ba n i a m g ù d o ù c z y d o K o m i s j i n a k ad r c i e. T a k w iù c w y g l d a ù m e d y c z n y z e s p ù, dr o e g o k t n i c z e g o n i e r o z s t r z y g n! ù y. E i j k m a n w y k o n a ù r u c h, w s k a z u j c y, e ùb y c h c i a n a l e a ù p r z e w o d n i c z c y b a d a W i n k l e r a, d o k tz oa r b r a g ù o s. C o r n e l i s P e kl eh a r i n g i p a r t n e r onwa y u ke i j k m a n a, - T a k, C h r i s t i a a n, m w o c o c h o dz zg i o. d z i ù s iù d o k t o r M. B. R o m e n y, w y r u s z y l i o n i s t a tak -i e m Ppe k e l h a r i n g. r o w y m z A m s t e r d a m u 2 2 p a d z i e r n i k a t e g o e -s a m - Z d a j e c i e s o b i e s p r a w!,! e n i e m o! oe sm ty a!«s p r g o r o k u. P r z e p ù y nù l i p r z e z fl w i e o z b u d oaw- a n y pko s t u l a t o m d o k t o r a K o c h a, a b y z n a al ke! t!«e r i! b n a ù S u e s k i oi t adr l i d o D a k a r t y, p r a w i e p o d r u gb! i ed!' j c!' p r z y c z y n!' c h o r o b y r. o z po c z ù E i j k m a n s t r o n i e g l o b u, 2 3 l i s t o p a dm a i. s j Ia c? h W y i z o l o w a p r z y c z y nù b e-b r ie r i w c e l u z n a l e z i e n irs a tlwea k. a D y s k u s j a 1 p r z y k ù a d o w o, n i e b y l i! m y w s t a n i e p o n o wn -n i e z a i f e k o w a!«z w i e r z!' t b a k t e r i a m i r o z w i n i! t y m ui - w k u l t r a c h p o b r a n y c h z i n n y c h z a i n f e k o w a n y c h z w i e r z!' t. J a k i e s!' m o! l i w e p r z y c z y n y c h o r o b y? - O c z y w i! c i e m a s z r a c j!, C h r i s t ip ao aw n i e d z i a ù C z y m o! e s z p o d a!«j a k i e k o l w i e k m o! l i wd e o k t o r P e k e l h a r i n g, a p o z o s t a l i z g o d n i e p o k i w a l i p r z y c z y n y e p i d e m i i -b b e r i? g ù o w a m i. - W p r z e s z ù o! c ip r z e r w a ù d o k t o r W i n k l e r l u d z i e O d c z e g o z a c z!' ù b y! p o s z u k i w a n i a yp -r z y c z p r z y p i s y w a l i b-b e re ir i n i e w y s t a r c z a j!' c e m u y -o d! n y? w i a n i u s i! o r a z n! d z y. C z y t o w c i!'! j e s t b r a n e p o d u w a g! j a k o p e w n a m o! l i w o!!«? - N a p r a w d!, C o r n e l i s i e, hc cz ey s z c p o we id z i e!«,! e t o E p i z o d 2 : W p o s z u k i w a n i u z a kean i a z n i s z c z e n i e u k ù a d u n e r w o w e g o n a u! t!' a k sdk a l!, P i e r w s z y m z a d a n i e m z e s p o ù u b y ù o u t w o r z ea n- i e l k t r e o b s e r w o w a l i! m y w c h o r y c h z w i e r z! t a c h j e s t b o r a t o r i u m. D o t e g o c e l u u z y s k a l i o kd ow ja e pw p o w o d o w a n e g ù o d e m i z g r y z o t!' d? o k t o r P e k e la h- C e n t r a l n y m S z p i t a l u W o j s k o w y m. M e t o d a a - b r i n g p o t r z s n ù g ù o w, a W i n k l e r z a r u m i e n i ù s iù. d a w c z a b y ù a d l a n i c h o c z y w i s t a p o t y m, o -j a k w z b E i j k m a n r o z efl m i a ù s iù z s a r k a z m u P ein k eg la h ai r g a c i l i s w o j w i e d zù i t e c h n ei mk ai t n ba a kt t e r i i w p o d s u m o w a ù : l a b o r a t o r i u m R o b e r tk ao c h a. M i e l i z a m i a r s z u k a i w y i z o l o w a b a k t e r diù p o wo i e d z i a l n z a c h o r o bù - T o o z n a c z a,! e p r a w d z i w a p r z y c z y n a mo u-s i p b e r i-b e r i, a a sntù p n i e w y k a z a, u y w a j c d o t e g c o h o d z i!«z z e w n!' t r z. C z y t o o t r u c i a! e ec nz iy e? z a k c e l u r n y c h z w i e r z t, e m o g w y w o ù a e p- o j a w - i P a n o w i e P e k e l h a r i n g z m a r s z c z y ù b r w Ni i e n i e s iù b-b e re ir i p o p r z e z z w y k ù e w y s t a w i e n iee - z w i m o! e m y r o z w i!' z a!«t e g o p r o b l e m u t u t a j. P o p r o s t u r zù c i a n a d z i a ù a n i e t e j b a k tu ek ro iw i e. bna ad a n i a b! d! m u s i a ù n a p i s a!«m j r a p o r t w o s t r o! n y s p o s b. n a d c h o r o b p o l e g a ù y n a o b s e r w a c j i p o od - m i k M r u s i m y w y j e c h a!«w p r z y s z ù y m t y g o d n i u, ej -a k w i s k o p e m p r b e k t k a n e k z a w i e rc ay jc h n e r w y. G d y c i e. c h o r o b a b e r-b i e r i b y ù a o b e c n a, n e r w y o b s ear-w o w E i j k m a n p o n o w n i e w s k a z a ù, e c h c e o cd ofl a. d n o w f o r m i e r o z ù o o n e j. P o d coz la es j nky c h ofl m i u - C h c i a ù b y m n a o c h o t n i k a t u t a j z o s t a!«i o -k o n t y n u m i e s iù c y z e s p o ù o w i u d a ù o s iù w y i z o l o w a b a k twe a!«r iù b, a d a n i a. c o d o k tr e j b y l i p e w n i, e t o t a w ù afl c i w a. B y- ù T to y lz ka o p r a w d! s z l a c h e t n e z t w o j e j s t r o n y a,- C h r i s t i j e d e n p r o b l e m : s t a r a j c s iù j a k t y l k o bm-o g l i a, n ize a o p r z y t a k n ù P e k e l h a r i n g z a p r o bpaot p r o - s e r w o w a l i j e d y n i e k i l k a z w i e r z t, k t r oe - p o se zù k s p g u b e r n a t o r a o z g o dù n a s po wn as no ir e t w o i c h z y c j i n a b a k t e r iù m i a ù y o b j a w y p o d o b n e a -d o obba jd a. w w b e r i-b e r i. G r u p a r o z e s z ù a s iù, k a d y z n a u k o w zc p ow c z r où P r z e d k o c e m l a t a n i e b y l i j u t a k po ej we ng i o s w p r z y g o t o w a n i a d o d ù u g i e j p o d r o wy r o tp n e j d o p o m y s ù u, e b-b e re ir i m u s i b y w y wyowùa n a p r z e z A m s t e r d a m u. N a s z c zùfl c i e, u d a ù o i m s iù z a ù a t w i b a k t e r iù. Z d a j c s o b i e s p r a wù z t e g o, e o k rze gs o dù p r a c d l a E i j k m a n a n a e pd rù zu e n i e p o b y t u n a K o m i s j i d o b i e g a ù k o c a s p o t k a l i s iù w o - l a b ojraavti e w c e kl ou n t y n u o w a n i a p r a c y. r i u m, a b y p r z e a n a l i z o w a p o s tù p. J a k z wky -k l e, D yd so k u s j a 2 t o r P e k e l h a r i n g p o d j ù i n i c j a t y wù : D l a c z e g o z e s p ù b y ù n i e p e w n y c o y -d o p r z c z y n y b e -b r ie r i? 2 Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy

3 J a k i c h r a d u d z i e l i ù b y! z e s p o ù o w i - b a Pd ao m i m o n e g a t y w n y c h w y n i k w, E i j k m a n k oyn-t c z e m u? n u o w a ù d ofl w i a d c z e n i e p r z e z k i l k a jn ykcoh l e d n i, z a s t a n a w i a j c s iù c o i n n e g o m o e j e s z c z e z r o b i. E p i z o d 3 : K u r c z a k o w y m o d e l b -b e rei r i C h r i s t i a a n E i j k m a n b y ù w s w o i m l ao br oi ru am t, p o c h y l o n y n a d m i k r o s k o p e m i z a t o p i o n y m yw- T o c o w y d a r z y ù o s iù p n i e j b y ù o n i e t yol- k o n i e s p d z i e w a n e, a l e t e d r u z g o c c e kdml aa n a E. i jn a g l e, o b i e g r u p y k u r c z aw k z a c zù ù y w y c h o d z i z oc -h o r fl l a c h. Z d a l e k a d o b i e g ù y g o o d g ù o s y k r o k w, b y g. d y Z a c zù ù y n a w e t z n w b i e g a. k t ofl w s z e d ù d o p o m i e s z c z e n i a. - N i e d o!!«,! e m o j e e k s p e r y m e n t y s!' n iy e- r o z s t r z - D o c t e u r, d o c t e u r, k u r c z a k i! O n e c h o rre - K ug n i! t e, t o n a d o d a t e k n i e w y c h o d z!' m i. C o j a t e c z a k i s!' c h o r e. - P o w o l i, P i e r r e r! o z efl m i a ù s iù E i j k m a Cn o s i! d z i e j e z k u r c z a k a m i P? i e r r e b y ù n o w y m a s yns-t e t e m d o k t o r a, cp ho o d z i ù z F r a n c j i. - P r z e w r a c a j!' s i! j a k b y b y ù y c h o r e! z r o b i!? E i j k m a n z a m k n ù s iù w s o b i e n a k i l kjn a y c kh o l e d n i, o d d a j c s iù i n t e n s y w n e j l e k t u r z e d a i j sc p o g l fl l e p o p r z e d s i e b i e, z a s t a n a w i a j c s iù y, - c z y k i k o l w i e k bù d z i e w s t a n i e z n a l e p r z y c z yo -nù c h o r E i j k m a n z e r w a ù s iù z m i e j s c a, a t o n j e ga o - g ù ob sy u. n g l e s iù z m i e n i ù w r a z z n a r a s t a j c ye m c e pn oi de nm i. D y s k u s j a 3 - S ù u c h a m? C z y t o w y g l!' d a j a k -b be er ri i? - T a k, t a k, p r b u j! t o p a n u p o w i e d- z ip e!«i e r r e D l a c z e g o e k s p e r y m e n t y b y ù y r o z caz-a r o w n i e m d l a n a u k o w c a? g e s t y k u l o w a ùn i e c i e r p l i w i e t ù u m a c z c. - A z a t e m m u s z! n a t y c h m i a s t p o b r a!«p r b k i t k a n e k J a k!' r a d!' p o d z i e l i ù b y! s i! az n eem i? j k m i k r w i,! e b y s p r a w d z i!«, c z y wt no o n ja e sp t e c h o r o b a z w y r a d n i a j!' c a n e r w y, t a k je ra i-b k ebr i, o r a z c z y E p i z o d 4 : R y n i e j e s t t y l k o r y e m m o g! w y h o d o w a!«p r b k! bk at e r y j n!'. E i j km a n p r z e k a z a ù w s z y s t k i m, a b y m u n i e - p r z P r a c e b a d a w c z e t e r a z p o s u w a ù y s iù g ù a db k o. S zsy z k a d z a, j e d n a k k t ofl n i efl m i a ù o z a p u k a ù d o d r z w s t w i e r d z o n o, e o b j a w y b y ù y t a k i e j a-b k e rw i. b e r ji e g o l a b o r a t o r i u m. T o b y ù o p i e k u n z w i e r z t, R a n o E i j k m a n m i a ù t e r a z m o d e l e rz zù w i c y m o n a b y ù o - P a n i e, b a r d z o p r z e p r a s z awm y j k a ù nrw e o w o p o w i e d z i e, e k uark co zw i m o d e l b e r-b ie r i. B y ù p o p e ù n i ù e m p o w a! n y b ù!' d. p r z e k o n a n y, e t o b y ù t e n p r z e ù o m, k t rue-g o p - o Cs o z t o t a k i e g o, R a n o z? a p y t a ù E i j k m a n. k i w a ù. A b y s z c z e g ù o w o k o n t r o l o w a d ofl we i- a d c z- P a n i e, k a r m i ù e m k u r c z a k i n i e p o t r z e b n y m o - j u! g n i e, p r z e n iù sk u r c z a k i z t e r e n w z e w nù t r z n y c h td o w a n y m b i a ù y m r y! e m z k u c h n i. fl r o d k a b u d y n k u i p o d z i e l i ù j e n a g r u p y au -m i e s - z ctzo n i e b r z m i a! t a k p o w a! n ir eo z efl m i a ù s iù j c w o s o b n y c h k l a t k a c h, n a s tù p n i e j e d n z E ig jr ku mp a n j a t o b i e n a p e w n o n i e b! d! r o bo i- ù k ù o p w y s t a w i a ù n a d z i a ù a n i e b a k t e r i i, k t erga o w g t n w i z t e g o p o w o d u! o d p o w i a d a ù a z a w y w o ù y w a n i e b-b e re ir i. W y d a ryz- - N i e, n i e, p a n n i e r o z u m i e. M a m y n o w e g ao - k u c h ù o s iù c ofl n i e o c z e keigwo a. n K ur c z a k i z o b u g r u p r z a, k t r y p o w t a r! ze a, t o w b r e w p r z e p i s o m j -w o s z y b k o z a c zù ù y y kwa z y w a o b j a w y b e-b r ie r i. - T o b a r d z o d z i w n e p o w i e d z i a ù E i j k m a n N i e s k o w y m, a b y k a r m i!«c y w i l n e k u r c z ajs k i k o w oy m r y! e m. z d a w a ù e m s o b i e s p r a w y z t e g o, j a k iw a z ajr ea! s t l t a - T o n a p e w n o n i e r o b i m i r! n iw cy y b u c h n ù c h o r o b a. E w i d e n t n i e k u r c z a k i z j e d n e j ga r- u p y s z ac rz e r y m fl m i e c h e m E i j k m a n J e d n a k u d a ù o c i s i! z i ù y r e s z t!. Z a c z ù z a t e m o d n o w a z n i e z a i wn af ne yk mo i z w ie - m n i e r o z b a w i!«. Z a t e m, c o z a m i e r z a s z z r o b i!«z s w o j!' p o m y ù k!'? r zù t a m i i c z y s t y m i k l a t k a m i, t y m r a z e m u -u t r z y- mp a n i e, j u! d a w n o ztmo i e n i ù e m o d p o w i e d z i a ù j c k l a t k i w d u e j o d l e g ù ofl ce bi i e o. d Ps oi n o w n i e R a n o a l e b y ù e m z b y t z a w s t y d z o n y, a b y p a n u o k u r c z a k i z o b u g r u p m i abùjy a woy b e r-bi e r i. t y m p o w i e d z i e!«. K a r m i! k u r c z a k i p a s z o!' w y-m b r - T o n i e m a! a d n e g o s e n s ru z e k ù E i j k m a n M u s i z o w y m r y! e m. M y! l i p a n,! e s i! o d t e g o r o z c h o r u j! b y!«i n n a d r o g a z a k a! a n i a, k t r e j n i e jae- s t e m -! C O w? i E i j k m a n p r a w i e p o d s k o c z y ù K a r m iù e! j e d o m. i n a c z e j o d t y g o? d n i w y k r z y k n ù. N a g ù a flm l y p r z e m k nù ù a m u p r z e z g ù o wù C : z y t o m o! e b y!«opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy , Research Group

4 p r z y c z y n!' i c h n i e d a j!' c e g o y j sa! i! n i!«w p o w r o t u d o z d r o w i a? E i j k m a n s p o j r z a ù p r o s t o w o c z y R a n o. - R a n o, p o s t!' p i ù e! w ù a! c i w i e. N a p e w! n do z in ei se z b m i a ù k ù o p o t w! g d y t o p o w i e d z i a ù y, r awz u l g i z a g ofl c i ù n a a tr wz y R a n o. U m y s ù E i j k m a n a z a c z ù p r a c o w a n a z w oiù - k s z n y c h o b r o t a c h. J u z a c z y n a ù r o z w a a d d- ofl w i a c z e n i a m a j c e n a c e l u z b a d a n i e d i e t y k u r c z a k w, a z a t e m p r z e k a z a ù o p i e k u n o w i s z c z e g ù o w e ki- n s t r u c j e. - R a n o, w y c z y!!«i z d e z y n f e k u j w s z y s t k i e tp -t a s i e k l a k i, jne ad k z a t r z y m a j t u t a j j e d n e g o z c h o r -y c h k u c z a k w d l a c e l w k o l e j n e g o e k s p e r y m e n t u d -. P o n a t o, n a t y c h m i a s t z d o b!' d! d l a m n i e n o w e, z d r o w e k u r c z a k i. - T a k, p a n i e, j u! p! d z! p o. w i e d z i a ù r o z roaw da n y R a n o o p u s z c z a j c p o k j. E i j k m a n t r z y m a ù j e d e n afl c i e k u r c z a k dw i encai e p r z e z p iù t y g o d n i. K a r m i ù d w a z d r o w e k u r c z a k i o r a z j e d n e g o c h o r e g o k u r c z a k ea g o tn oi w a n y m b r z o w y m r y e m. W k r t c e, s t a n c h o r e g o k u r c z a k a p o l e p s z y ù s iù, a d w c h z d r o w y c h k u r c z a ko -w p o z s t a ù b e z z m i a n. K i e d y k a r m i ù c z t e r y z dr r- o w e k u c z a k i g o t oawn y m b i aù y m r y e m s z y b k o w s z y s t k i e z a c h o r o w a ù y. N a s tù p n i e, z a r a z i ù d w a k u rkc -z a k i b a t e r i, k t r p o d e j r z e w a ù o w y w o ù y w a n io e b y c i h o r k a r m i ù j e n i e g o t o w a n y m b r z o w y m r y e m. r - K u c z a k i n i e z a c h o r o w a ù y. D w a p ao ùz e o s tk u r c z a k i j e g o g r u pù k o n t r o l n w c i k a r m i ù n i eog wo ta - n y m b r z o w y m r y e m i p o z o s t a ù y o n e p r zoy - z d r w i u. E i j k m a n m yfl l a ù n a d w y n i k a m i i w y w n oi wo as ù k, e b e z w t p i e n i a, k a r m i e n i e b i a ù y m l u b ù u s k a n y m r y e m s k u t k o w a ù o t y m, e k u r c z a k i ù a p a-ù y b e r i b e r i, a k a r m i e n i e i c h r y e m e r az j a w ci y m o t rù b y l e c z y ù o c h o r o bù e. d n Ja k w c i n i e b y ù w s t ayn-i e w j afl n i w ù afl c i w e g o m ea nc ih z m u t y c h z j a w i s k, w iù c d a l e j n a d t y m wg ùk o w a ù, m yfl l c. M o g i s t n i e j a k i efl fl r o d k i, d z iù k i k t r y m d i e t a w y t wia- r z a t r u c z n y w u k ù a d z i e t r a w i e n n y m. M o e i s t n i e j e s p o s b n a r o z w i j a n i e s z k o d l i w e j b a. k tz e rd ir iu g i e j o ns y t, r b y m o e, o t rù b y r y o w e z a w i e r a j s u b s tea -n c j e n i z bù d n e d l a y c i a i z d r o w i a, k t r y c h n i e z a w i e r a Z p o w o d u z ù e g o s t a n u z d r o w i a E i j k m a n m u s i a ù o p ufl c i D a k a r tù w r o k u , a b y n i g d y j u d o n i e j n i e p o w r c i. J e d n a k j e g o p o w r t dro - A m s t e d a m u n i e b y ù k o c e m j e g o b a d a w c z y c h w y s i ù k w w p o s z u k i w a n i u p r z y c z y bn e r i-b e r i, c z y t o n a J a v i e, c z y w H o l a n d i i. D y s k u s j a 4 C o p r b o w a ù o d k r y!«e i j k m a n s t o s u j!' c k i l k a w e r s j i d i e t? D l a c z e g o E i j k m a n d ù u g o n i e m ga ù l e! z!«n w y j a! n i e n i a? J a k!' r a d! d a ù b y! E i j k m a n o w i? E p i z o d 5 : R o z w i z a n i e z a g a d k i S z c z e g ù o w a p r a c a E i j k m a n a o t w ùo ra z yd r o gù d o r o z w i z a n i a z a g a d k i w i e l u i n n y m a c zb oa m d. B e z f u n d a m e n t w, k t r e o d k r y ù, z n a l e z i e n i e ar-o z w i z n i a b y ù o b y p r a w i e n i e m o l i w e. N a s tù p c a E i j k m a n a w D a k a r c i e, G e r r i t G r i j n s, b y ù p i e r w s z y m, k t r y m g ù z p e w nofl c i s t w i e r d z i, -b e ebrei r in i e b y ù a w y w o ù y w a n a b a k t e r i, c z y p e w n y m r o d z a ja e- m z t r u c i a, l e c z n i e d o b o r e m. W r o k u n a p i s a ù, e w r n y c h n a t u r a l n y c h p o y w i e n i a c h ù pw uy j s t s u b s t a n c j e, k t r y c h n i e o b e c n ofl c z y k o s iù d l a o b w o d o w e g o u k ù a d u n e r w o w e g o p o w a n y m i s z k o d a m i. T e s u b s t a n c j e ù a tewgo a j u l r o z p a d o w i, c o u k a z u j e, e s s u b s t a n c j a m i z ù o o n y m i i n i e m o g b y z a s t p i o n e p r o s t y m i s k ù a d n i k aem-i c h m i c z n y m i. 1 J e d n a k e d o p i e r o p o l s k i n a u k o w i e c K a z i m i e r z F u n k p o ù c z y ù r n e o d k r y c i a d o t y c z o rc e b c h s p o w o d o w a n y c h n i e d o b o r a m i s k ù a d n i k w o d w -y c z y c h w j e d n t e o r iù. W y j afl n i ù, o r oe b y c h t a k i e j a k s z k o r b u t, -b b eerrii o r a z w i e l e i n n y c h b p- o d o n y c h c h o r b p o j a w i a s iù, g d y n i e z r n i c o w a n a d i e t a j e s t s p o y w a n a p r z e z d ù u s z y c z a s z p o w o d u n i e d o b o r w s u b s t a n c j i n i e z bù d n e j d l a mi e- t a b o l z m u. 2 F u n k p r b o w a ù w y iozl o w a w i t a m i nù bie -r b e r i w r o k u i m yfl l a ù, e m u s iù t o d - u d a ù o, j e n a k j e g o z w i z e k s k ù a d a ù s iù g ù w n i e z n i a c y n y i w i t a m i n y B 3, k t r a j e s t c z y n n i k i e m c h oer -o b y n i d o b o r o w e j z w a n e j p e l a g r. M yfl l c, b s te a nsc uj a, k t r w y i z o l o w a ù n a l e a ù a de o m i ccz hn e j ka ls y a m i n, n a z w a ù n o w o o d k r y t b s ut a n c jù o d y w c z z i a r n o r y u. N i e w i e m t y l k o, c o t o d o k ù a d n i e j e s t. v i t a l a m i n e s. P n i e j, g d y o d k r y t o, e s u b s t a n c j e Bù d c z d e c y d o w a n y m, n i g d y s iù n i e apw oa dù d, w c i o d k r y w a j c n o w e m o l i w ofl c i o d i e j mp u jc 1 n o w e o p c j e w s w o i c h p o s z u ak ni iw a c h o d p o w i e d z i. C y t o w a n y w C a r p e n t e r z e ( ), s t r o n-2 y F u n k , s t r Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy

5 t e n i e b y ù y a m i n a m i, s k r c o n o i c h n a z wù i - d o C awr p e n t e r, K. J., & S u t h e B r. l a ( n 1d 9, 9 5 ). E i j k m a n s c o n-t r i b u t i o n t o t h e d i s c o v e r y o f v i t a m i n s. T h e J o u r n a l o f N u t r i t i o n t a m i n y ( 2 ), D o p i e r o w r o k u n o w y z e s p ù b a d a w c z y -, k t C a r t e r, K. C. ( ). T h e g e r m t h e o r y, b e r i b e r i,- a n d t h e d e r y z a s t p i ù E i j k m a n a n a J a v i e w y i z o l o w an ù - s u b s tc ia e n c y t h e o r y o f d i s e a s e. M e d i c a l H i s t o r y 1, , c jù c ho rn i c p r z e d b -b e reir i, z w a n t i a m i n l u b C o m p l e t e D i c t i o nr ay o f S c i e n t i f i c B i o g r a p h y ( ). E i j k m a n, w i t a m i n B 1. C h r i s t i a a n. R e t r i e v e d M a r c h 1 8, f r o m Ee n c y c l o p d i a. c o m : h t t p : / / w w w. e n c y c l o p e d i a. c o m / d o - c / 1 G 2 W k r t c e p o s w o i m p o w r o c i e d o H o l a n d i i E i j k m a n h t m l z o s t a ù w y b r a n y n a p r o f e s o r a B a k t e r i o l o gei-i i E Hr di mg ain, A. M. ( ) C o r n e l i s A d r i a n u s P e k e l h- a r i n g n y n a U n i w e r s y t e c i e w U l r e c h t c i e. B y ù rc -o r a z ba a b io g r a p h i c a l s k e t c h. e TJ o u r n a l o f N u t r i t i o n, , 3 d z i e j z a jù t y s w o i m i p rrs o fk ei sm oi o b o w i z k a m i. F u n k, C. ( ). T h e e t i o l o g y o f d e f i c i e n c y d i s e a s e s b e r i b e p o l y n e u r i t i s i n b i r d s, e p i d e m i c d r o p s y, s c i u r v y, e x p e r W r o k u p r z y j ù s t a n o w i s k o r e k t o r a Ur n- i w e m e n t a l s c u r v y i n a n i m a l s, i n f a n t i l e s c u r v y -b, e rs i h, i p b e r i s y t e t u. W n a s tù p n y m r o k u, k i e d y o d c h o d z i ù z p e l l a g r a. J o u r n a l o f S tda it ce i nm e, 2 0. s w o j e g o s t a n o w i s k a, w y g ù o s i ù p u b l i c z n y w y k ù a Jd a n ns ea n, B. C. P. ( ). C. E i j k m a n. J o u r n a l o f N u t r i t i o n, t e m a t s w o j e j p r a c y b a d a w c z e j, k t r y n o so i- ù p r o2 w 8. k u j c y y t u ù S i p l e x n o n v e r i s i g i l l u m. W r zm e rcrzi y t t, C., & T a n, S. Y. ( ). C h r i s t i a a n E i j k m a n ( ) : T h e v i c a r o f v i t a m i n s. S i n g a p o r e M e d i c a l J o u r n a l, s a m e j, p r o s t o t a n i e d a ù da o ws oiù d n i u j a k o e c- 5 2 ( 9 ), c h a p r a w d y, j a k w y r a a ù t o e p i g r a m a t. N i e dr oa s esn iù f e l d, L. ( ). V ie t a mv int a m i n. T h e e a r l y y e a r s o f z a p r z e c z y, e p r a w d a o w i t a m i n a c h o d k r y t a dz ia s c o v e r y. C l i n i c a l C h e m i s t r y, 4 3 ( 648) 5, y c i a E i j k m a n a n i e b y ù a p r o s t s p r a w, a m Vu edrn h o e f, J. ( ). C h r i s t i a n E i j k m a n : E a r l y N o b e l w i n n e r f b e r i b e r i r e s e a r c h. A m e r i c a n S o c i e t y f o r M i c r o b i o l o g y n a u k o w w a l k. N e w s, 6 4 ( 2 ). R e t r i e v e d M a r c h 1, f r o m W r o k u E i j k m a n o t r z y m a ù N a g r o dù o b ln a w h t t p : / / n e w s a r c h i v e. a s m. o r g / d e c 9 8 / f e a t u r e 2. a s p d z i e d z i n i e M e d y c y n y z a s w o j e y oc di ke r t i a m i n y, c o b y ù o n i e j a k o k o n t r o w e r s y j n e, p o n i e w a n i e O p o w i a d a n i e : C h r i s t i a n n E i j k m a n : P r o s t o t a c e c h p r a w d y w ù c z o n o d o n a g r o d y G e r r i t a G r i j n s a. K o m i t e t z o s t a ù o w s p ù r e d a g o w a n e p r z e z P e t e r a H e e r i n g a n ao pr ia sa z - N o b l o w s k i n i e m g ù n ao gd rz i G e r r i t a G r i j n s a n, e n a p o d s t a w ite ù a h i s t o r y c z nge o : O d y w i a n i e a u t o r s t w a p o n i e w a n i e b y ù t e g o r o k u n o m i n o w a n y. o - Z pa n d r e a s a J u n k a o r ab z i o g r af i i: C h r i s ti a n n E i j k m a n n a p i sa - w o d u s z y b k o p o g ars z a j c e g o s iù s t a n u z d r o w in a e j p r z e z S t e p h e n a K l a s s e n a, S a r a h D i e t r i c h i Coa -t h e r i n e F r e s e K l a s s. e n E i j k m a n a, K o mit e t z d e c y d o w a ù s iù n a g r o d z i g o p k i j e s z c z e b y ù o t o m o l i w e. C h r i s t i a a n E i j k m a n z m a r ù n a s tù p n e g o r o k u w w i e k u 7 2 l a t. O p o w i a d a n i e : C h r i s t i a n n E i j k m a n : P r o s t o t a c e c h p r a w d y z o s t a ù o n a p i s a n e z epz rs t e p h e n a K l a s s e n a, w s p ù r e d a g o w a n e D Y S K U S J A 5 p r z e z C a t h e r i n a F r o e s e K l a spsrsz ey nw s p a r c i u K o m i sj i ue - D l a c z e g o b y ù o t a k t r u d n o o d k ryy!«c z ypn! r z r o p e j s k i e j p r o( j e kt n r L L P G R b e r i-b e r i? C O M E N I U S - C M P ) i U n i w e r s y t e t u W i n n i p e g w K a n a d z. i e P u b l i k a c j a o d z w i e r c i e d l a j e d y n i e p o g l d y a u t o r w i K o m i s j a E u r o p e j s k a n i e m o e b y o d p o w i e d z i a l n a z a j a k i e k o l w i e k L i t e r a t u r a : w y k o r z y s t a n i e o p a r t e n a o r im na fc j a c h w n i e j z art w ya c h. A l l c h i n, D. ( ). C h r i s t i a a n E i j k m a n & t h e c a u s e o f b e r i-b e r i. I n D o i n g B i o l o g y, G l e n v i e w : H a r p e r C o l l i n s, p p A l l c h i n, D. ( n. d. ). C h r i s t i a n E i j k m a n a n d t h e c a u s e o f b e r i b e r i. I n : T e a c h i n g s c i e n c e t h r o u g h h i s t o r y. R e t r i e v e d M a r c h 1, f r o m h t t p : / / w w w 1. u m n. e d u / s h i p s / m o d u l e s / b i o l / b e r i b e r i. h t m B r u y n, G. W., & P o s e r, C. M. ( ). T h e h i s t o r y o f t r o p i c a l n e u r o l o g y : N u t r i t i o n a l d i s o r d e r s. C a n t o n, M A : S c i e n c e H i st o r y P u b l i c a t i o n s. C a r p e n t e r, K. J. ( ). B e r iib te e r i r, i cw e h a n d v i t a m i n B : A d i s e a s e, a c a u s e a n d a c u r e. B e r k e l e y : U n i v. o f C a l i f o r n i a P r e s s. C a r p e n t e r, K. J. ( ). T h e d i s c o v e r y o f T h i a m i n. A n n a l s o f N u t r i t i o n a n d M e t a b o l i s m, 6 1, Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy , Research Group

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X W Y Z N A C Z A N I E O D K S Z T A C E T O W A R Z Y S Z Ą C Y C H H A R T O W A N I U P O W I E R Z C H N I O W Y M W I E

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

6. K o ł a 7. M i s a

6. K o ł a 7. M i s a S U P 6 0 9 v. 2 0 16 G R I L L R U C H O M Y, P R O S T O K Ą T N Y, Z D O L N Ą I B O C Z N Ą P Ó Ł K Ą S U P 6 0 9 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH G R E E N M I L L A Q U A S Y S T E M : S Y S T E M Z R A S Z A C Z Y W Y N U R Z A L N Y C H i M I K R O N A W A D N I A N I E. O G Ó L N A L I S T A A S O R T Y M E N T O W A S z c z e g ó ł o w e i

Bardziej szczegółowo

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4 SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJG SE-KJH SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 Sp awik Middy Onions z Balsa+polycarbon 4+1/4+2/4+3/4+4

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM

PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM 1 Układ okresowy Co można odczytać z układu okresowego? - konfigurację elektronową - podział na bloki - podział na grupy i okresy - podział na metale i niemetale - trendy

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d z i e 2 0 1 5 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

n a k r ę t e k Z, I I, I.

n a k r ę t e k Z, I I, I. H U T A W K A O G R O D O W A 2 - o s o b o w a t y p : J K S C 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

Ą Ń ż ś ż ś Ż ż ść ż ż Ł ś śó ś Ź ź ż Ę Ą ś ż Ę ś ś żą Ź Ę Ń Ź ż Ę Ą ż Ź Ę Ź ś Ę ć ż Ń ż Ń Ą Ż ź ź ż Ę Ł ż ż ś źź ś ś ż ż ż ż ść ż Ę ż ż ż ś ż ś ż ż ś ż ż Ą ż Ń ś ż ż Ę ż ż ż Ę ś Ł ś ż ż ś ś ż ść

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny numer katalogowy. Przy zamówieniu

Bardziej szczegółowo

J o a n n a F R U Y S K A a nd a r m e r i i w o j s k o w. e jj a k p o d k r e l a C z, u bsauj k c e s p o w i e c i ik-r y m n a l n e j j e s t w

J o a n n a F R U Y S K A a nd a r m e r i i w o j s k o w. e jj a k p o d k r e l a C z, u bsauj k c e s p o w i e c i ik-r y m n a l n e j j e s t w D o r ó d e ł. R O C Z N I K H U M A N I S T Y C Z N Y R o k X I V : 2 0 1 6, z e s z y t 1 2 / 1 4 J o a n n a F r u y s k a ( W y d z i a ł P o l o n i s t y k i, U n i w e r s y t e t W a r s z a w

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Tło historyczne: Jedzenie, energia i praca rozwój nauki o żywieniu 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org.

Tło historyczne: Jedzenie, energia i praca rozwój nauki o żywieniu 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org. T ł o h i s t o r y c z n Je e: d z e n i e, e n e r g i a i p r ar co a z w ó j n a u k i o ˆ y w i e n i u W p r o w a d z e n i e J a k o wy ł a n i a j c a s ił g a ł n a u k li o, g it am o pó ow

Bardziej szczegółowo

Í í Í Á ń ý ý Ż í í ď Í Ĺ ń Í ń Ę ń ý Ż Ż ź ń ń Ę ń ý ý í ŕ Ĺ Ĺ Í Á í Ż Í É Í Ü ö ä Ż Ż Ż Ę ń ć Ę Ż ń Ę Ż ć ń Ł Ą ń Ę í Ę Ż Ż ý Ż Ż Ą Í É đ í Ł Ę Ł ć ő ť Ę ń í ć Í Ę Ę Ł Ą Ł ć ď ć Ę Ę ń Ó Ü ü Ĺ ý Ę ä í

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do Filtry cząstek stałych FAP - Motaquip 1 1611321080 EM;RURA FAP PSA 787,00 2 1611321180 EM;RURA FAP PSA 607 787,00 3 1611321280 EM;RURA FAP PSA 406 R 787,00 4 1611321380 EM;RURA FAP PSA 787,00 5 1611321480

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo