I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I"

Transkrypt

1 M G v G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l& l P a r t y. W y m i a r y : c m x 5 1 c m, w y s o k o 6 ć c m P a r a m e t r y : M o c : kw, W y p o s a W e n i e : 1 r u s z t y W e l inwy o r a z 1 W e l i w n ap ł y t a g r z e w c z a o w y m i a r a c h 3 1 x 4 1 x 2, 3 W e l i w n e p a l n i k i o w y d ł u W o n e j t r w a ł o 6 c i, k o s z y k n a k a m i e n i e l a w y w c e l u u j e d n o l i c e n i a i a k u m u l a c j i e n e r g i i p ł o m i e n ip ao d r u s z t e m, dw a k o ł a u ł a t w i a j ą c e m a n e w r o w a n i e, p o d g r z e w a c z, d w i e p ó ł k i b o c z n e, p ó ła k d o l n a, z i n t e g r o w a n a z p o k r ę t ł a m i z a p a l a r ka i s k r o w a, t e r m o m e t r. P r z e z n a c z e n i e : G r i l l g a z o w y M G n a g a z p r o p a n -b u t a n p r z e z n a c z o n y j e s t w y ł ą c z n i e d o a m a t o r s k i e g o u W y t k u n a z e w n ą t r z p o m i e s z c z e. 7 y w n o 6 ć m o W e b y ć o p i e k a n a n a r u s z c i e g ł ó w n y m p r z y p o k r y w i e z a m k n i ę t e j l u b o t w a r t e j. W A 7 N E! P r z e d p r z y s t ą p i e n i e m d o z ł o W e n i a g r i l l a p r o s i m y z a p o z n a ć s i ę z n i n i e j s z ą i n s t r u k c j ą. Z a l e c a m y z a c h o w a n i e i n s t r u k c j i w b e z p i e c z n y m m i e j s c u n a w y p a d e k e w e n t u a l n e g o d e m o n t a W u / m o n t a W u w p r z y s z ł o 6 c i. P r z e d r o z p o c z ę c i e m u W y t k o w a n i a u r z ą d z e n i a, n i e z b ę d n e j e s t z a p o z n a n i e s i ę z p o n i W s z ą i n s t r u k c j ą b e z p i e c z e s t w a! U p e w n i j s i ę c z y T w ó j g r i l l j e s t p r a w i d ł o w o z ł o W o n y, z a i n s t a l o w a n y, k o n s e r w o w a n y i s e r w i s o w a n y, z g o d n i e z t ą i n s t r u k c j ą. N i e p r z e s t r z e g a n i e n i n i e j s z e j s t ir nu k c j i m o W e s k u t k o w a ć p o w a W n y m i u s z k o d z e n i a m i c i a ł a o r a z u r z ą d z e n i a. J e 6 l i m a s z p y t a n i a o d n o 6 n i e s k ł a d a n i a l u b u W y t k o w a n i a g r i l l a g a z o w e g o, z a s i ę g n i j p o r a d y u s p r z e d a w c y, d o s t a w c y g a z u l u b i m p o r t e r a.

2 I N S T R U K C J A B E Z P I E C Z E Ń S T W A 1. G r i l l j e s t p r z e z n a c z o n y zd ao s i l a n i a g a z e m P r o p a n-b u t a n o c i 6 n i e n i u 7 3m b a r. U p e w n i j s i ę p r z e d p o d ł ą c z e n i e m g r i l l a d o b u t l i g a z o w e j, W e z a s i l a s z g o g a z e m o w ł a 6 c i w y c h p a r a m e t r a c h : r o d z a j u g a z u i c i 6 n i e n i a. I s t o t n e i n f o r m a c j e n a t e m a t w y m a g a o d n o 6 n i e r o d z a j u g a z u, b u t l i o r a z p o d ł ą c z a n i a z n a j d z i e s z w d a l s z e j c z ę 6 c i n i n i e j s z e j i n so tr ra uz k cn ja i t a b l i c z c e z n a m i o n o w e j. 2. G r i l l n i e m o W e b y ć u W y t k o w a n y w p o m i e s z c z e n i a c h z a m k n i ę t y c h, p r z y c z e p a c h k e m p i n g o w y c h, w n a m i o t a c h l u b n a p o k ł a d a c h ł o d z i! D l a p r a w i d ł o w e g o s p a l a n i a i e f e k t y w n e j p r a cą y d zue rn zi a w y m a g a n a j e s t w ł a 6 c i w a w e n t y l a c j a. P o w i n n a o n a z a p e w n i a ć b e z p i e c z e s t w o u W y t k o w n i k o w i i i n n y m o s o b o m w o k o l i c y u r z ą d z e n i a. 3. G r i l l n a l e W y u s t a w i ć n a p ł a s k i m, p o z i o m y m, t w a r d y m, n i e p a l n y m i s t a b i l n y m p o d ł o W u, w o s ł o n i ę t y m o d w i a t r u m i e j s c u. N i e u W y w apć r z y s i l n y m w i e t r z e. Z a w s z e n a l e W y u s t a w i a ć g r i l l w b e z p i e c z n e j o d l e g ł o 6 c i o d p r z e d m i o t ó w ł a t w o p a l n y c h n p. g a ł ę z i, d r e w n i a n y c h p ł o t ó w l u b p o d ł ó g, p a l i w a, m a t e r i a ł ó w z e t y k i e t ą o s t r z e g a j ą c ą p r z e d ł a t w o p a l n o 6 c i ą i t p. W o l n a p r z e s t r z e w o k ó ł u r z ą d z e n i a p o w i n n a b y ć r ó w n a c o n a j m n i e j 1 m. 4. W ą W p r z y ł ą c z e n i o w y g a z u n i e m o W e s t y k a ć s i ę z g o r ą c y m i p r z e d m i o t a m i p o d c z a s u W y t k o w a n i a l u b p r z e c h o w y w a n i a. N i e o d ł ą c z a ć p r z y ł ą c z a l u b b u t l i p o d c z a s g r i l l o w a n i a. 5. N a l e W y z w r ó c i ć s z c z e g ó l n ą o s t r o W n o 6 ć n a g o r ą c e l u b o s t r e c z ę 6 cii l lga r. N i e n a c h y l a ć t w a r z y b e z p o 6 r e d n i o n a d g r i l l e m, s z c z e g ó l n i e p o d c z a s o t w i e r a n i a p o k r y w! y N i e d o t y k a ć g r i l l a n i e o s ł o n i ę t ą d ł o n i ą. P o d c z a s u W y t k o w a n iz a w s z e u W y w a ć r ę k a w i c y o c h r o n n e j i g o g l. i 6. N i g d y n i e p r z e m i e s z c z a ć g r i l l a, g d y j e s t j u W r o z p- aglro onzy i p o p a r z e n i e m l u b p o W a r e m! W t r a k c i e p r z e m i e s z c z a n i a z i m n e g o g r i l l a n a k ó ł k a c h n a l e W y z w r ó c i ć s z c z e g ó l n ą u w a g ę n a z a m k n i ę c i e p o k r y w y, p r z e m i e s z c z a n i e m o W e o d b y w a ć s i ę t y l k o b a r d z o w o l n o, p o p ł a s k i e j, r ó w n e j p o w i e r z c h n i! 7. B u t l a g a z o w a p o w i n n a p o d c z a s p r a c y b y ć u m i e s z c z o n a p o l e w e j s t r o n i e g r i l l a w m a k s y m a l n e j o d l e g ł o 6 c i, n a j a k ą p o z w a l a w ą ZW e. w z g l ę d ó w b e z p i e c z e s t w a z a b r a n i a s i ę u W y t k o w a n i a u r z ą d z e n i a z b u t l ą u m i e s z c z o n ą w 6 r o d k u s z a f k i g r i l l a! 8. W p r z y p a d k u w y k r y c i a n i e s z c z e l n o 6 c i l u b w y c z u w a l n e g o z a p a c h u g az u, n a l e W y n a t y c h m i a s t z a k r ę c i ć z a wo r y n a b u t l i i n a p a n, e l zu g a s i ć o g i e w yi c o f a ć u r z ą d z e n i e z u W y t k o w a n i a, d o c z a s u o g l ę d z i n p r z e z s p e c j a l i srt eę g. u l a r n i e d o k o n y w a ć p r ó b y s z c z e l n o 6 c i u r z ą d z e n i a. 9. P r z y p i e r w s z y m u W y c i u g r i l l p o w i n i e n b y ć r o z g r z a n y i mua tn ry z yw f a z i e p r a c y p r z e z 1 5 d o 3 0 m i n u t z a n i m p o t r a w y z o s t a n ą w y ł o W o n e n a r u s z t O S T R Z E 7 E N I E! C h r o n i ć p r z e d d o s t ę p e m d z i e c i i z w i e r z ą t d o m o w y c h! N i g d y n i e p o z o s t a w i a ć r o z p a l o n e g o g r i l l a b e z d o z u o! r G r i l l m o g ą o b s ł u g i w a ć w y ł ą c z n i e o s o b y t r z e U w e, p e ł n o l e t n i e i o p e ł n e j s p r a w n o 6N ci e i! p a l i ć p a p i e r o s ó w a n i t y t o n i u w p o b l i W u g r i l l a! 1 1. N i e u W y w a ć r o z p a ł e k, d r e w n a, w ę g l a d r z e w n e g o i t p. p r z y r o z p a l a n i u g r i l l a N a l e W y z w r ó c i ć s z c z e g ó l n ą o s t r o W n o 6 ć n a g o r ą c e l u b o s t r e c z ę 6 c i g r i l l a. N i e d o t y k a ć g r i l l a n i e o s ł o n i ę t ą d ł o n i ą M a k s y m a l n a m a s a W y w n o 6 c i n a r u s z c i e w y n o s i 2. 5 k g. G r i l l o w a n a W y w n o 6 ć p o w i n n a b y ć r o z ł o W o n a r ó w n o m i e r n i e n a c a ł y m r u s z c i e.m a k s y m a l n a m a s a W y w n o 6 c i n a p o d g r z e w a c z u w y n o s i 0, 5 k g y w n o 6 ć m o W e b y ć o p i e k a n a n a r u s z c i e p r z y p o k r y w i e z a m k n i ę t e j l u b o t w a r t e j. J e 6 l i p o k r y w a j e s t z a m k ni ę t a p o w y W e j 5 m i n u t, n a l e W y o t w o r z y ć j ą n a o k r e s c o n a j m n i e j 1 m i n u t y w c e l u s c h ł o d z e n i a N i e d o p u 6 c i ć d o n a g r o m a d z e n i a n a r u s z c i e l u b p o j e m n i k u n a t ł u s z c z n a d m i e r n y c h r e s z t e k W y w n o 6 c i, t ł u s z c z u b ą d U o l e j u, k t ó r e m o g ą z a p a l i ć s i ę p o d c z a s g r i l l o w a n i a Z a w s z e n a l e W y u p e w n i ć s i ę, W e g r i l l j e s t c a ł k o w i c i e z i m n y, p r z e d z a k o c z e n i e m u W y t k o w a n i a. P o z a k o c z e n i u u W y t k o w a n i a z a k r ę ć z a w ó r n a b u t l i l u b r e d u k t o r z e! 1 7. N a p r a w y m o g ą b y ć w y k o n y w a n e w y ł ą c z n i e p r z e z s e r w i s i m p o r t e r a. W s z e l k i e p r z e r ó b k i u r z ą d z e n i a m o g ą b y ć p r zy c z y n ą u s z k o d z e c i a ł a l u b u r z ą d z e n i a! 1 8. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m z a l e c a m y u W y w a n i e s p e c j a l i s t y c z n y c h a k c e s o r i ó w M a s t e r G r i l l & P a r t y. 2

3 I. D A N E T E C H N I C Z N E U M I E S Z C Z O N E N A T A B L I C Z C E Z N A M I O N O W E J N A Z W A I S Y M B O L A R T Y K U Ł U : O b c i ą W e n i e c i e p l n e : G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G / E L T H C a ł k o w i t e : k W ( g / h ). 3 p a l n i kp i o 3. 5 k W ( g / h ) K a t e g o r i a g a z u : I 3 B / P ( 3 7 ) R o d z a j g a z u : M I E S Z A N K A P r o p a n G 3 1 -B u t a n G 3 0 ( L P G ) C i 6 n i e n i e g a z u : 3 7 m b a r 5 r e d n i c a d ys z y : m m ( o z n a c z e n i e : m m ) T y p p a l nik a R u r o w y, 2 x 6 4 o t w o r o w y 2. 0 m m. 8 o t w o r ó w k r z y W o w y c h k o c o w y c h : 2 x 3. 0 m m i 6 x 2. 2 m m s t r e f y s p a l a n : i a s z e r o k o 6 ć : 2 x 1 7 m m, w y s o k o 6 ć : 3. 5 m m K o d p r o d u k t u : B T U w a g a! P r z e c z y t a j i n s tkr cu j ę p r z e d u r u c h o m i e n i e m u r z ą d z e n i a! U 8 y w a j t y l k o n a w o l n y m p o w i e t r z u! E l em e n t y g r i l l ma o g ą b y ć b a r d z o g o r ą c e - z a c h o w a j o s t r o 8 n o ć, c h r o p r z e d d z i e ć m i! R o z p a l a n i e g r i l l a p r z e p r o w a d z a j z a we s zp r z y o t w a r t e j p o k r y w i e! P o z a k o c z e n i u u 8 y t k o w a n i a z a w s z e z a m k n i j z a w ó r b u t li i o d ł ą c z b u t l! ę K r a j e p r z e z n a c z e n i a w z a l e W n o 6 c i o d k a t e g o r i i g a z u i z a s t o s o w a n e j d y s: z y I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I I 3 B / P ( 3 0 ) d l a : B E, C Y, D K, E E, FFI R,, G R, H U, I T, L T, N, LN O, S E, S I, K S, R O, H R, T R, B G, I S, L U, M T I 3 B / P ( 5 0 ) d l a : A T, S K, C, HD E I 3 B / P ( 3 7 ) d l a : P L F l o r a l a n d S p. z o. o S. p. k. u l. S t r u W a s k a 2 8 S t a n i s ł a w ó w P i e r w s z y, N i e p o r ę t I I. M o n t a W g r i l l a G r i l l d o s t a r c z a n y j e s t w o p a k o w a n i u, d o s a m o d z i e l o n e mg o n t a W u. P r o s i m y u w a W n i e r o z p a k o w a ć u r z ą d z e n i e z o p a k o w a n i a i z i d e n t y f i k o w a ć p o s z c z e g ó l n e c z ę 6 c i. D o o p a k o w a n i a g r i l l a z a ł ą c z o n o s z c z e g ó ł o w ą i n s t r u k c j ę p o k a z u j ą c ą p o s z c z e g ó l n e e t a p y m o n t a W u. P r o s i m y d o k o n a ć m o n t a W u z g o d n i e z i n s t r u k c j ą. Z a l e c a m y, a b y m o n t a W b y ł d o k o n a n y n a u t w a r d z o n y m, s u c h y m p o d ł o W u d l a u n i k n i ę c i a z a g u b i e n i a e l e m e n t ó w. D o m o n t a W u n a l e W y u W y ć n a r z ę d z i : 6 r u b o k r ę tg a w i a z d k o w e g o o r a z k l u c za n a s t a w n e g o ( n i e z a ł ą c z o n e ). R o z ł o W y ć e l e m e n t y s k ł a d o w e g r i l l a n a p o d ł o W u w p r z e j r z y s t y s p o s ó b, w y b i e r a j ą c d o t e g o w y s t a r c z a j ą c o p r z e s t r o n n e m i e j s c e. W p i e r w s z y m k r o k u n a l e W y p o ł ą c z y ć o d p o w i e d n i e e l e m e n t y m a n u a l n i e, a n a s t ę p n i e z a m o c o w a ć j e z a p o m o c ą 6 r u b i n a k r ę t e k. W y k a z e l e m e n t ó w m o n t a W o w y c h : U W A G A! P o m o n t a W u o r a z d o d a t k o w o p o p i e r w s z y m u W y c i u g r i l l au p e w n i ć s i ę, c z y w s z y s t k i e 6 r u b y i n a k r ę t k i s ą p o p r a w n i e d o k r ę c o n e! 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 1 0

11 O s t a t n i m e t a p e m m o n t a W u j e s t u m o c o w a n i e o z d o b n e j o s ł o n y p r z e d n i e j ( k u r t y n y ) n a s z a f k ę g r i l l a. 1 1

12 U W A G A! Z e w z g l ę d u b e z p i e c z e s t w a b u t l a g a z o w a n i e m o W e b y ć p r z e c h o w y w a n a a n i u W y t k o w a n a w s z a f c e g r i l l a! I I I. U W y t k o w a n i e U W A G A! P r z e d p r z y s t ą p i e n i e m d o u W y t k o w a n i a g r i l l a n a l e W y b e z w z g l ę d n i e z a p o z n a ć s i ę z I n s t r u k c j ą b e z p i e c z e s t w a. P o dz ca s u W y t k o w a n i a z a c h o w a ć s z c z e g ó l n ą o s t r o W n o 6 ć! D z i a ł a j ą c z g o d n i e i n s t r u k c j ą u W y t k o w a n i a z a p o b i e g n i e s z p o w a W n y m u s z k o d z e n i o m c i a ł a i z n i s z c z e n i u u r z ą d z e n i a. 1. Z ł o W y ć u r z ą d z e n i e z g o d n i e z p o w y W s z ą i n s t r u k cą j m o n t a W u. 2. P o ł ą c z y ć u r z ą d z e n i e w ę W e m d o g a z u z r e d u k t o r e m b u t l o w y m ( p a t r z : u w a g i p o n i W e. j ) 3. O d s t a w i ć b u t l ę p o z a u r z ą d z e n i en a o d l e g ł o 6 ć, n a j a k ą p o z w a l a s w o b o d n i e z w i s a j ą c y w. ą W Z a b r a n i a s i ę u W y t k o w a n i a u r z ą d z e n i a z b u t l ą u m i e s z c z o n ą w 6 r o ds kz u a f k i g r i l l a! 4. P r z y ł ą c z y ć r e d u k t o r d o z a w o r u b u t l o w e g o z g o d n i e z odł ą c z o n ą d o n i e g o i n s t r u k c j ą 5. P r z e d o t w a r c i e m z a w o r u b u t l o w e g o z a m k n ą ć w s z y s t k i e z a w o r y n a p a n e l u s t e r o w a n i a! 6. P r z e p r o w a d z i ć p r ó b ę s z c z e l n o 6 c i. 7. O b s ł u g i w a ć r e d u k t o r o r a z g r i l l o w a ć z g o d n i e z n i n i e j s z ą i n s t r u k c j. ą P R Z Y Ł A C Z E N I E B U T L I G A Z O W E J D O U R Z Ą D Z E N I A U r z ą d z e n i e j e s t p r z y s t o s o w a n e t y l k o d o z a s i l a n i a p r o p a n e m b u t a n e m o n i s k i m c i 6 n i e n i u p o p r z e z o d p o w i e d n i r e d u k t o r i e l a s t y c z n y w ą W. W ą W n a p r z y ł ą c z u d o u r z ą d z e n i a i d o r e d u k t o r a p o w i n i e n b y ć z a m o c o w a n y p r z y u W y c i u o p a s k i z a c i s k o w e j. G r i l l j e s t p r z y g o t o w a n y d o p r a c y z r e d u k t o r e m o c i 6 n i e n i u w y j 6 c i o w y m 3 7 m b a r. W s p r a w i e r e d u k t o r a z a s i ę g n i j p o r a d y u d o s t a w c y g a z u. K A V D O R A Z O W O P R Z E D R O Z P O C Z Ę C I E M U V Y T K O W A N I A N A L E V Y P R Z E P R O W A D Z I Ć P R Ó B Ę S Z C Z E L N O 5 C I Z a b r a n i a s i ę s p r a w d z a ć s z c z e l n o 6 ć z a p o m o c ą o t w a r t e g o o g n i a! R E D U K T O R I W Ą 7 E l e m e n t y t e d o s t a r c z a n e s ą w r a z z g r i l l e m i m u s z ą b y ć d o s t o s o w a n e d o p a r a m e t r u g a z u w d a n y m k r a j u p r z e z d y s t r y b u t o r a l u b d o s t a w c ę g a z u. S t o s o w a ć n a l e W y t y l k o w ę W e c e r t y f i k o w a n e d l a g a z u p r o p a-b n u t a n. T r w a ł o 6 ć r e d u k t o r a j e s t o c e n i a n a n a 1 0 a lwa ę t W a g a z o w e g o n a 2 l a t a i z a l e c a s, iaę b y p o t y m o k r e s i e w y m i e n i ć e l e m e n t y n a n o w e. S t o s o w a n i e n i e w ł a 6 c i w e g o w ę W a i r e d u k t o r a j e s t n i e b e z p i e c z n e. Z a w s z e p r z e d u r u c h o m i e n i e m g r i l l a s p r a w d z a j p o p r a w n o 6 ć t y c h e l e m e n t ó w. W ą W p o w i n i e n s p e ł n i a ć o d p o w i e d n i e n o r m y k r a j o w e ( n a w ę W u p o w i n i e n b y ć t r w a ł y n a p i s z a w i e r a j ą c y n a z w ę g a z u i r o k p r o d u k c j i ), nmio e W e b y ć d ł u W s z y n i W 1, 5 m. W ą W p o p ę k a n y c z y u s z k o d z o n y n a l e W y w y m i e n i ć. S p r a w d z i ć c z y w ą W n i e j e s t z a g i ę t y i c z y n i e s t y k a s i ę z e l e m re in lt la a m i p og z a m i e j s c e m p o d ł ą c z e n i a. P o d c z a s p o d ł ą c z a n i a d o b u t l i n i e n a l e W y w ę W a s k r ę c a ć i z g iu np ae ć w. n i ć s i ę c z y p o ł ą c z e n i a i w ą W s ą d r o W n e. 7 a d n a c z ę 6 ć w ę W a n i e p o w i n n a s t y k a ć s i ę z e l e m e n t a m i u r z ą d z e n i a. B u t l ę u s t a w i ć z l e w e j s t r o n y u r z ą d z e n i a w t a k i e j o d l e g ł o, 6n ca i j a k ą p o z w a l a w ąw. B U T L A G A Z O W A U r z ą d z e n i e m o W e b y ć s t o s o w a n e z b u t l a m i z a w i e r a j ą c y m i 5 k g l u b 1 2 k g g a z u p r o p-b a nu t a n. Z b u t l ą o b c h o d z i ć s i ę o s t r o W n i e n i e u p u s z c z a ć i n i e u d e r z a ć. G d y u r z ą d z e n i e n i e j e s t u W y w a n e, b u t l ę n a l e W y o d ł ą c z y ć a n a k r ó c i e c z a w o r u b u t l o w e g o n a kc ri ęć k a p t u r e k z a b e z p i e c z a j ą c y. B u t l i n i e w o l n o p r z e c h o w y w a ć w s z a f c e g r i l l a! B u t l a p o w i n n a b y ć p r z e c h o w y w a n a n a z e w n ą t r z w p o z y c j i p i o n o w e j, n i e d o s t ę p n a d l a d z i e c i. N i e n a l e W y b u t l i p r z e c h o w y w a ć w m i e j s c a c h g d z i e t e m p e r a t u r a m o W e p r z e k r a c z a ć p o z i o m

13 s t C. N i e p r z e c h o w y w a ć b u t l i w p o b l i W u p ł o m i e n i, c z y n n y c h p a l n i klóuw b i n n y c h U r ó d e ł z a p ł o n u. N I E P A L I Ć P A P I E R O S Ó W! S P R A W D Z A N I E S Z C Z E L N O 5 C I D l a s p o r z ą d z e n i a r o z t w o r u d o w y k r y w a n i a n i e s z c z e l n o 6 c i n a l e W y w s z k l a n c e r o zc pi u ć 61 c z ę 6 ć p ł y n u d o m y c i a w 3 c z ę 6 c i a c h w o d y. U p e w n i ć s i ę c z y w s z y s t k i e z a w o r y s ą z a m k n i ę t e. P r z y ł ą c zy ć r e d u k t o r d o b u t l i i p o k r ę t ł a n a p a n e l u u s t a w w p o z y c j i p W Y Ł o. zs ip ć r ca zw y d p o ł ą c z e n i a w ę W a s ą t r w a ł e i o t w ó r z z a w ó r n a b u t l i. S p i e n i o n e m y d l i n y n a lke łway d anć a p ę d z l e m n a m i e j s c a p o ł ą c z e i o b s e r w o w a ć c z y n i e u c h o d z i g a z. P o w i ę k s z a j ą c e s i ę b a k i w s k a z u j ą n a u c h o d z e n i e g a z u i k o n i e c z n o 6 ć u s z c z e l n i e n i a p o ł ą c z e. P r z e d u s z c z e l n i a n i e m n a l e W y z a m k n ą ć z a w ó r g a z u n a b u t l i. J e 6 l i p o u s z c z e l n i e n i u w d a l s z y m c i ą g u w y s t ę p u j e n i e s z c z e l n o 6 ć z a s i ę g n ą ć p o r a d y u d o s t a w c y g a z u. W Y P A L A N I E P R Z E D P I E R W S Z Y M U 7 Y C I E M I G R I L L O W A N I E P r z e d g r i l l o w a n i e m u p e w n i ć s i ę c z y r u s z t o r a z m i s a s ą c z y s t e i n i e w y m a g a j ą o c z y s z c z e n i a a u r z ą d z e n i e j e s t s t a b i l n e i n i e w y k a z u j e 6 l a d ó w : u s z k omdezceh a n i c z n y c h, b ą d U n i e p o s i a d a o s t r y c h c z ę 6 c i k o n s t r u k c jz i a. w s z e w y k o n a ć k o n t r o l ę s z c z e l n o 6 c i z g o d n i e z o p i s e m p o w y W e j. P r z e d p i e r w s z y m u W y c i em n a l e W y p r z e p a l i ć g r i l l p r z e z 1 5 m i n u t z z a m k n i ę t ą p o k r y w ą o r a z p a l n i k a m i n a s t a w i o n y m i n a p o z y c j ę M A X. W y s o k a t e m p e r a t u r a s p o w o d u j e w y p a l e n i e r e s z t e k f a r b y i u s u n i ę c i e z a p a c h Pu o. w y p a l a n i u u s u n ą ć z w ę g l o n e r e s z t k i z a p o m o c ą ł o p a t k i i s z c z o t k i m o s i ę W n e j. P o d c z a s w y p a l a n i a m o g ą p o j a w i ć s i ę o z n a k i d y m u l u b n i e p r z y j e m n y z a p a c h. S k o n t r o l o w a ć c z y p o j e m n i k n a t ł u s z c z e n i z a p e ł n i ł s i ę i w r a z i e p o t r z e b y o p r ó W n i ć g o i o c z y 6 c i ć. P r z e d z a p a l e n i e m g r i l l a n a l e W y u m i e 6 cw i ć k o s z u z n a j d u j ą c y m s i ę p o d r u s z t e m w k ł a d c i e p l n y w p o s t a c i c z y s t y c h k a m i e n i l a w y. K a m i e n i e l a w y n i e s t a n o w i ą s t a n d a r d o w e g o w y p o s a W e n i a g r i l l i a n a l e W y j e zu ap ki ć o s o b n o ( a r t. M G ). J e 6 l i p r ę d k o 6 ć w i a t r u p r z e k r a c z a 2 m / s, n i e u W y w a ć g r i l l a znwergóo c of r o n t e m d o k i e r u n k u w i a t r u! U W A G A! P o d c z a s z a p a l a n i a g r i l l a z a c h o w a ć s z c z e g ó l n ą o s t r o W n o 6 ć, n i g d y n i e n a c h y l a ć t w a r z y n a d u r z ą d z e n i e m! P o d c z a s r o z p a l a n i a g r i l l oa k rp y w a g r i l l a m u s i b y ć o t w a r t a. I N S T R U K C J A Z A P A L A N I A : P A L N I K I G Ł Ó W N E 1. U s t a w i ć p o k r ę t ł a z a w o r ó w n a p a n e l u s t e r o w a n i a w p o z y c j i p W Y Ł. o O t w o r z y ć p o k r y w ę g r i l l. a 2. P o d ł ą c z y ć r e d u k t o r d o b u t l i. O t w o r z y ć z a w ó r b u t l o w y i u W y w a j ą c w o d y m y d l a n e j s p r a w d z i ć s z c z e l n o 6 ćp o ł ą c z e p o m i ę d z y b u t l ą a r e d u k t o r e m. 3. N a c i s n ą ć p o k r ę t ł o z l e w e j s t r o n y p a n e l u i p r z e k r ę c i wć c i s k a j ą c o d w r o t n i e d o r u c h u w s k a z ó w e k z e g a r a d o p o z y c j i p s i l n y p ł o m i e o. P r z e k r ę c e n i u p o w i n i e n t o w a r z y s z y ć s ł y s z a l n y d U w i ę k z i n t e g r o w a n e j z a p a l a r k i. Lpeaw ly n i k p o w i n i e n s i ę z a p a l i ć, j e 6 l- i n i e p o w t ó r z y ć p r o c e d u r ę. 4. J e 6 l i p a l n i k n i e z a ppa o l idł w ó c h p r ó b a c h n a l e W y z a k r ę c i ć p o k r ę t ł o i p o w t ó r z ypć r o c e d u r ę k r o k u 3 p o u p ł y w i e 5 m i n u t. 5. G d y p a l n i k z a p a l i s i ę, n a l e W y u s t a w i ć j e g o m o c g r z e w c z ą m i ę d z y p o z i o m e m p s i l n y o a b a y o p s ł p ł o m i e. 1 3

14 6. G d y l e w y p a l n i k j u W s i ę p a l i n a l e W y n a c i6 sr no ąd ć k o w e p o k r ę t ł o i p r z e k r ę c i ć p r z e c i w n i e d o w s k a z ó w e k z e g a r a d o p o z y c j i. 5 r o d k o w y p a l n i k p o w i n i e n s i ę z a p a l i ć. J e 6 l i n i e, t o p r o c e d u r ę p o w t ó r z y ć. 7. J e 6 l i p a l n id ka l e j s i ę n i e p a l i, p o w t ó r z y ć 6 k. r o Jk e 6 l i p a l n i k n i e z a p a l pi o ł ds wi óę c h p r ó b a c h n a l e W y z a k r ę c i ć p o k r ę t ł o d, c z e k a ć 5 m i n u t i p o w t ó r z y ć k r o k G d y p a l n i k z a p a l i s i ę, n a l e W y u s t a w i ć j e g o m o c g r z e w c z ą m i ę d z y p o z i o m e m p s i l n y o a p s ł a b y o p ł o m i e. 9. G d y 6 r o d k o w y p a l n i k j u W s i ę p a l i n a l e W y n a c ip sr na ąw će p o k r ę t ł o i p r z e k r ę c i ć p r z e c i w n i e d o w s k a z ó w e k z e g a r a d o p o z y c j i. T r z e c i p a l n i k p o w i n i e n s i ę z a p a l i ć. J e 6 l i n i e, t o p r o c e d u r ę p o w t ó r z y ć J e 6 l i p a l n i k d a l e j s i ę n i e pwa tl ói r, z yp ć o k r o k 9. J e 6 l i p a l n i k n i e z a p a l i ł s i ę p o d w ó c h p r ó b a c h n a l e W y z a k r ę c i ć p o k r ę t ł o, o d c z e k a ć 5 m i n u t i p o w t ó r z y ć k r o k U s t a w i ć w ł a 6 c i w e o b c i ą W e n i e c i e p l n e p r z e z p r z e k r ę c a n i e p o k r ę t ł a d o p o z y c j i d u W y / m a ł y ( d u W y l u b m a ł y s y m b o l p ł o m i e n i a n a p a n e l u s tu ej rą c y m ) W c e l u w y ł ą c z e n i a g r i l l a w p i e r w s z e j k o l e j n o 6 c i z a k r ę c i ć z a w ó r b u t l o w y a n a s t ę p n i e w s z y s t k i e p o k r ę t ł a n a p a n e l u s t e r o w a n i a p r z e k r ę c i ć z g o d n i e z w s k a z ó w k a m i z e g a r a d o p o z y c j i p W Y Ł o. O s t r z e W e n i e : J e 6 l i k t ó r y 6 z p a l n i k ó w n i e z a p a l i ł s i ę, p o kp ra ęn te łl a u np ar z e k r ę c i ć w p o z y c j ę p W Y Ł o, z a m k n ą ć z a w ó r n a b u t l i, o d c z e k a ć p i ę ć m i n u t p r z e d p o w t ó r z e n i e m s e k w e n c j i z a p a l a n i a P o z a k o c z e n i u u W y t k o w a n i a z a m k n ą ć d o p ł y w g a z u p r z e z z a m k n i ę c i e z a w o r u n a b u t l i o r a z p r z e k r ę c e n i e w s z y s t k i c h p o k r ę t e ł w p o z y c j ę p W Y. Ł o W p r z y p a d k u p r z e s k o k u p ł o m i e n i a z d y s z y p a l n i k a d o j e g o w n ę t r z a w t r a k c i e u W y t k o w a n i a, w y ł ą c z y ć w s z y s t k i e p a l n i k i j a k w y W e j i o d c z e k a ć p i ę ć m i n u t p r z e d p o n o w n y m u r u c h o m i e n i e m. J e W e l i p r o b l e m z c o f a n i e m p ł o m i e n i a b ę d z i e s i ę p o w t a r z a ł p r z y p o n o w n y m r o z p a l a nzi wu r, ó ć s i ę o p o r a d ę d o p u n k t u z a k u p u u r z ą d z e n i a l u b d o s e r w i s u i m p o r t e r a. N i g d y n i e u s u w a j u s t e r k i s a m o d z i e l n i e, b o m o W e s z n a r a z i ć s i ę n a p o w a W n e z r a n i e n i a! P o r o z p a l e n i u g r i l l a u ł o W y ć p o t r a w y w m a sn i e p r z e k r a c z a j ą c e j2. 5 k g u W y w a j ą c r ę k a w i c y o c h r o n n e j. P o d c z a s p r a c y n i e c h w y t a ć u c h w y t u r u s z t u n i e o s ł o n i ę t ą d ł o n i ą, a b y u n i k n ą ć p o p a r z e n i a! U W A G A : V y w n o 6 ć m o W e b y ć o p i e k a n a n a r u s z c i e p r z y p o k r y w i e z a m k n i ę t e j l u b o t w a r t e j. J e 6 li p o k r y w a j e s t z a m k n i ę t a p o w y W e j 5 m i n u t, n a l e W y o t w o r z y ć j ą n a o k r e s c o n a j1 m n i e j m i n u t y w c e l u s c h ł o d z e n i a. I V. C z y s z c z e n i e, k o n s e r w a c j a, s e r w i s o w a n i e u r z ą d z e n i a U W A G A : C z y n n o 6 c i c z y s z c z e n i a i k o n s e r w a c j i w y k o n y w a ć p o o s t u d z e n i u u r z ą d z e n i a i p r z y z a m k n i ę t y m z a w o r z e n a b u t l i. O c z y s z c z e n i e g r i l l a n a l e W y w y k o n a ć p o k a W d y m u W y c i u W. y ł ą c z y ć u r z ą d z e n i e n a o k o ł o 1 5 m i n u t p r z e d r o z p o c z ę c i e m c z y s z c z e n i a i u s u n ą ć d o m i n i m u m r e s z t k i W y w n o 6 c i o r a z n a d m i a r t ł u s z c z u z t a c k Pi o. z a k o c z e n i u c z y s z c z e n i a z a w s z e o s u s z y ć w i l g o t n e p o w i e r z c h n i e z a p o m o c ą s u c h e j s z m a t y. P O W I E R Z C H N I E Z E W N Ę T R Z N E D o m y c i a s t o s o w a ć w o d n e r o z t w o r y d e t e r g e n t ó w l u b s o d y. D o u s u w a n i a t w a r d y c h z a n i e c z y s z c z e m o W n a u W y ć n i e r y s u j ą c y c h p r o s z k ó w a n a s t ę p n i e s p ł u k a ć w o d ą. 1 4

15 J e 6 l i w e w n ę t r z n a p o w i e r z c h n i a p o k r y w y j e s t p o k r y t a o d p r y s k a m i t ł u s z c z u i p i e c z e n i n a l e W y j e n a j p i e r w z w ę g l i ć z, ł u s z c z y ć i z e t r z e ć. N a s t ę p n i e u m y ć g o r ą c ą w o d ą z m y d ł e m. S p ł u k a ć w o d ą i w y s u s z y ć. N i g d y n i e s t o s o w a ć c z y 6 c i d e ł p i e c o w y c h. W E W N Ę T R Z N A M I S A G R I L A U s u n ą ć p o z o s t a ł o 6 c i o p i e k a n i a s t o s u j ą c s z c z o t k ę, z d z i e r a k i / l u b c z y 6 c i k a n a s t ę p n i e z m y ć w o d n y m r o z t w o r e m m y d ł a. S p ł u k a ć w o d ą i w y s u s z y ć. P O W I E R Z C H N I E Z T W O R Z Y W S Z T U C Z N Y C H M y ć m i ę k k ą s z m a t k ą i g o r ą c ą w o d a z m y d ł e m. S p ł u k a ć w o d ą, N i e u W y w a ć m a t e r i a ł ó w 6 c i e r n y c h l u b s t ę W o n y c h c z y 6 c i d e ł d o g r i l l i. R U S Z T I P O D G R Z E W A C Z D o m y c i a s t o s o w a ć w o d n e r o z t w o r y m y d l a n e. D o u s u w a n i a t w a r d y c h z a n i e c z y s z c z e u W y ć n i e r y s u j ą c y c h p r o s z k ó w a n a s t ę p n i e s p ł u k a ć w o d ą. R u s z t y W e l i w n e n a l e W y p o o c z y s z c z e n i u z a k o n s e r w o w a ć z a p o m o c ą p r z e t a r c i a o l e j e m j a d a l n y m. m o W n a C Z Y S Z C Z E N I E Z E S P O Ł U P A L N I K Ó W W s z y s t k i e po k r ę t ł a n a p a n e l u s t e r o w a n i a u s t ia ć w w p o z y c j i p W Y Ł, o z a k r ę c i ć z a w ó r b u ti l i o d ł ą c z y ć u r z ą d z e n i e o d b u t l i. Z d j ą ć r u s z t, p ł y t ę i k o s z y k n a k a m i e n i e. lc azwy y6 c i ć p a l n i k m i ę k k ą s z c z o t kmą o s i ę W n ą l u b s p r ę W o n y m p o w i e t r z e m i p r z e t r z e ć s z m a t k ą.o t w o r y p ł o m i e n i o w e i i n W e k t o r y c z y 6 c i ć s z c z o t k ą d o r u r l u b s z t y w n y m c i e n k i m d r u t e m. D o k o n a ć p r z e g l ą d u p a l n i k a c z y n i e m a p ę k n i ę ć l u b d z i u r. J e 6- lw i y msi ąe n i ć p a l n i k n a n o w y. P r z y m o n t o w a n i u p a l n i k a z w r ó c i ć u w a g ę, a b y d y s z e g a z o w e b y ł y p r a w i d ł o w o u s y t u o w a n e w z g l ę d e m r u r e k i n W e k c y j n y c h p a l n i k ó w. W n i e k t ó ry c h p r z y p a d k a c h n a s t ę p u j e w g r i l l u p r z e s k o k p ł o m i e n i a s p o w o d o w a n y z a t k a n i e m r u r k i i n W e k c y j n e j p r z e z k o k o n y o w a d ó w l u b s i e ć p a j ę c z ą. Z a n i e c z y s z c z e n i a t e n a l e W y u s u n ą ć s z c z o t k ą d o b u t e l e k l u b i n n y m s p o s o b e m t a, ka b y n a c a ł e j d ł u g o 6 c i p a l n i k b y ł c z y s t y. J e 6 l i s y t u a c j a p r z e s k o k u p ł o m i e n i a b ę d z i e s i ę p o w t a r z a ł a n a l e W y p o r a d z i ć s i ę d o s t a w c y g a z u. S E R W I S W r a z i e a w a r i i l u b w y c z u c i a z a p a c h u u l a t n i a j ą c e g o s i ę g a z u z a p r z e s t a ć u W y t k o w a n i a, z a k r ę c i ć d o p ł y w g a z u i p o w i a d o m i ć s e r w i s. W c e l u b e z p i e c z n e g o u W y t k o w a n i a r e g u l a r n i e w y k o n y w a ć p r z e g l ą d y u r z ą d z e n i a w s e r w i s i e s p r z ę t u g a z o w e g o. P r z y d a t n e w s k a z ó w k i d o t y c z ą c e g r i l l o w a n i : a W i a t r o r a z n i s k a t e m p e r a t u r a w y d ł u W a j ą p r o c e s g r i l l o w a n i a. B e z p o 6 r e d n i o p r z e d u ł o W e n i e m p o t r a w n a r u s z t m o W n a d o d a ć n a r u s z t s u b s t a n c j e a r o m a t y z u j ą c e, a b y p o t r a w y n a b r a ł y w y j ą t k o w e j n u t y s m a k o w e j : z i ó ł o z d r e w n i a ł y c h ł o d y g a c h, ( r o z m a r y n, t y m i a n e k, l i 6 ć l a u r o w y ) a l b o n a m o c z o n e u p r z e d n i o ł u p i n y o r z e c h ó w ( w ł o s k i c h, l a s k o w y c h b ą d U m i g d a ł ó w ), d r e w n a w i 6 n i i t p. N i e s t o s o w a ć d r e w n a i g l a s t e g o, g d y W n a d a j e p o t r a w o m c i e r p k i s m a k! C z a s p i e c z e n i a j e s t t y m d ł u W s z y, i m w i ę c e j p r o d u k t ó w z o s t a ł o w y ł o W o n y c h n a r u s z t. P o d c z a s g r i l l o w a n i a s p r a w d z a ć o k r e s o w o s t a n p o t r a w y, o d w r a c a j ą c j ą s z c z y p c a m-2 i 1 k r o t n i e w r a z i e p o t r z e b y. U n i k a ć c z ę s t e g o u n o s z e n i a p o k r y w y g r bi y l l ta e ma p e r a t u r a z b y t n i o n i e o p a d ł a. Z a l e c a s i ę u W y w a n i a t e r m o m e t r ó w d o p o t r a w a b y k o n t r o l o w a ć s t o p i e p i e c z e n i a. D l a u n i k n i ę c i a z a p a l e n i a s i ę w y t a p i a j ą c e g o s i ę t ł u s z c z u z a l e c a s i ę o d c i n a n i e z b ę d n y c h k a w a ł k ó w t ł u s z c z u z m i ę s a p r z e d j e g o g r i l l o w a n i e Jm e. 6 l i a n p o t r a w i e p o j a w i ą s i ę 1 5

16 p ł o m i e n i e, p r z e s u n ą ć j ą n a b r z e g r u s z t u i z a m k n ą ć p o k r y Pw łę o. n ą c y t ł u s z c z n a p o w i e r z c h n i w ę g l a d r z e w n e g o m o W n a u g a s i ć p r z y p o m o c y s o l i k u c h e n n e j. N a l e W y z a w s z e m y ć r ę c e p r z e d i p o k o n t a k c i e z s u r o w y m m i ę s e m, n i e u W y w a ć t y c h s a m y c h a k c e s o r i ó w d o k o n t a k t u z m i ę s e m s u r o w y m i u p i e c z o n y m. P i e c z e n i e w i ę k s z y c h i l o 6 c i m i ę s a b ę d z i e u ł a t w i o n e p o j e g o n a c i ę c i u. P r z e d p r z y s t ą p i e n i e m d o s p o W y c i a n a l e W y u p e w n i ć s i ę, W e m i ę s o j e s t d o k ł a d n i e u p i e c z o n e! G d y p o t r a w a j e s t d o s t a t e c z n i e u p i e c z o n a, m o W n ap r z e n i e 6 ć j ą z a p o m o c ą o d p o w i e d n i c h a k c e s o r i ó w d o g r i l l o w a n i a n a r u s z t p o d g r z e w a c z a, a b y n i e o s t y g ł a. P o d g r z e w a c z m o W e s ł u W y ć r ó w n i e W d o p o d g r z e w a n i a p i e c z y w a b ą d U w a r z y w. V. P r z e c h o w y w a n i e P o s k o c z o n e j p r a c y n a l e W y u p e w n i ć s i ę, c z y g r i l l j e s t z i m nd y o. g a Ds oz a n i a n i e u W y w a ć w o d y! G r i l l p r z e c h o w y w a ć w c z y s t y m i n i e z a w i l g o c o n y m p o m i e s z c z e n i u p o u p r z e d n i m z a k r ę c e n i u z a w o r u i o d ł ą c z e n i u b u t l i. B u t l ę p r z e c h o w y w a ć w d o b r z e w e n t y l o w a n e j p r z e s t r z e n i, o s ł o n i ę t ą p r z e d b e z p o 6 r e d n i m p r o m i e n i o w a n i e m s ł o c a. P o d ł u W s z y m p r z e c h o w y w a n i u z a w s z e p r z e p r o w a d z i ć t e s t s z c z e l n o 6 c i p r z e d r o z p a l e n i e m g r i l l a. N i e o b c i ą W a ć n a d m i e r n i e g r i l l a, a b y n i e s p o w o d o w a ć u s z k o d z e n i a n ó Wi e kk ó ł! V I. P o s t ę p o w a n i e r e k l a m a c y j n e Z g ł o s z e n i a r e k l a m a c y j n e z t y t u ł u n i e z g o d n o 6 c i t o w a r u z u m o w ą s p rd za ew y p o w i n n y b y ć d o k o n a n e w m i e j s c u z a k u p u u r z ą d z e n i a. P r o s i m y o z w r ó c e n i e u w a g i, i W n i e o d p o w i a d a m y z a u s z k o d z e n i a s p o w o d o w a n e n i e w ł a 6 c i w y m u W y t k o w a n i e m z g o d n i e z p o w y W s z ą i n s t r u k c j a o b s ł u g i l u b u W y t k o w a n i e m n i e z g o d n y m z p r z e z n a c z e n i e m p r o d u k t u. W p r z y p a d k u r e k l a m o w a n i a w / w p r o d u k t u n a b y w c a z o b o w i ą z a n y j e s t d o s t a r c z y ć p r o d u k t k o m p l e t n y i w o p a k o w a n i u u m o W l i w i a j ą c y m b e z p i e c z n y t r a n s p o r t. A r t y k u ł y z a b r u d z o n e n i e b ę d ą p r z y j m o w a n e d o n a p r a w y. P r o s i m y o z w r ó c e n i e u w a g i i W u t r z y m y w a n i e z b y t w y s o k i e j t e m p e r a t ulruy b z a n i e c h a n i a o t w i e r a n i a p o k r y w y z g o d n i e z n i n i e j s z ą i n s t r u k c j a o b s ł u g i, m o W e d o p r o w a d z i ć d o t r w a ł e g o p r z e b a r w i e n i a p o w i e r z c h n i l u b z n i s z c z e n i a u r z ą d z e n i a. Z a s t r z e g a m y m o W l i w o 6 ć z m i a n t e c h n i c z n y c h w s t o s u n k u d o p o n i W s z e j i n s t r u k c j i, n a s k u t e k w p r o w an di za a m o d y f i k a c j i s ł u W ą c y c h d o s k o n a l e n i u p r o d u k t u. F l o r a l a n d S p. z o. o. S p. k. u l. S t r u W a s k a 2 8, S t a n i s ł a w ó w P i e r w s z y, N i e p o r ę t, P oslk a w w w. f l o r a l a n d. p l w w w. m a s t e r g r i l l p a r t y. p l 1 6

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

ć ż Ł Ł ż Ł Ł Ł Ł Ł Ł ż Ł Ł Ź ć ż Ł ć ż ż ż Ą ż ż Ę ż Ł ĘĘ ć Ś Ą Ł ć ż ż Ó ż ć ż ż ż Ą ż Ą Ń Ź Ł ź ĘĘ Ą ć Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł ź ć Ę ć ć ć ż ż Ł Ź ć Ę ĄŁ Ą Ę ć ć Ź Ą ż ć ż Ł ź Ń Ł Ą Ę Ę ć ż ż Ę ć ż ć ż Ę Ę Ó

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

Ł Ą ąż ż Ł ś ś Ą Ń Ę ąż ć ę ą ą ą ę ó ś ą ń ę ę ó ę ą ę ś ó ę ó ż ś ę ś ó ś ą ę ą ą ą ń ą Ś ż ś ść ść ć ą ą ą ś ę ż ęć ó ć ą ę ź ż ą ę ś ę ż ę ó ż ś ó ś ś ó ó ę óź ó ą ś ć ż ę ó ą ę ż ą Ąą ść ó ć ó ó ć

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Ź ź Ę Ś Ś Ń ę ę ż Ę ż ę ż ę ż ę ż ż ę ż ż Ń ź ę ę Ę Ć ż Ź Ś ę ż ż ę ż Ź Ó ę Ź ż Ś ż ę ż Ź ę Ę Ź ż ę ę ż Ś ę ę Ó Ś ę Ę ę ę ę Ą Ę Ą Ę Ś ę ż ż Ź ę Ń Ź Ś Ś ę Ź ż Ź ź ę ć Ó ż ż Ę Ó ę ż Ń ż ę Ź ę Ź Ą ę ż ż Źę

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

ť Ü Ĺ ä Ů Ú Í Í Ť ř Ě Í ü Í ń đ ń ď ď ń Ż Ł í á í É Ĺ Ü Í Ť Ĺ Ĺ ű Í Í ť Í ŕ Ĺ Í Ü Ü ü Ż Ż ń ť Ą Ą ŕ Ą ń ń Ż ń Ż ń ý Ż ń í Á É É Ýá Í ä í Ĺ Ĺ í Í ů ť Ĺ ť Ź Ť Ť Ł ń ź Ź ń ń ć ń ć ń Ż í ť ń Ż Ĺ ŕ í Ú íí ť

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

ĺ ťĺ Ę ĺ Ą ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ń ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ę í ĺ ĺ ź ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ź Í ĺ ĺ ĺ Ą ĺ ĺ ĺ ĺ Ą ń Ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ í ĺ ć ń ĺ ť ŕ ő Í đ ń ťĺ ť ĺ í ĺ Í ĺ ď ń Ą Í ń Í Í ń ĺ ĺ í ĺ Í Ś Ł Ó Ś

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0 M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 8 9 6-7 7 X E K S P L O A T A C Y J N E B A D A N I A E N E R G E T Y C Z N O a E M I S Y J N E W K A D U K O M I N K O W E G O Z P A S Z C

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

Ł Ś Ą ó ó ó ś ó ó ś ó ó ó ó ó Ó ś ó ś ó ó ś Ó ó Ó ś ó ś ó ó ó Ź ó ó ś ó ó ó ś ó ść ó ó ó Ą ó ś ó ó ó ś śó ó ó ź ó ó ś ó Ź ś ó ć ó ś Ę Ą ó ś óź ó ó ś ó ś Ę ó Ó ź ść ó ó ś ś ś Ó ó ź ó ś Ó ó ó ó ó ó ś Ó ó

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

2 x U S B 2. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 3. 0 ( t y ł ),

2 x U S B 2. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 3. 0 ( t y ł ), J e s t e m y f i r m s p e c j a l i z u j c s i w m i n i a t u r o w y c h k o m p u t e r a c h, z n a j d u j c y c h s z e r o k i e z a s t o s o w a n i e p r z y : w y w i e t l a nu i t r e c

Bardziej szczegółowo

Ą Ń ż ś ż ś Ż ż ść ż ż Ł ś śó ś Ź ź ż Ę Ą ś ż Ę ś ś żą Ź Ę Ń Ź ż Ę Ą ż Ź Ę Ź ś Ę ć ż Ń ż Ń Ą Ż ź ź ż Ę Ł ż ż ś źź ś ś ż ż ż ż ść ż Ę ż ż ż ś ż ś ż ż ś ż ż Ą ż Ń ś ż ż Ę ż ż ż Ę ś Ł ś ż ż ś ś ż ść

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

T G Y ODNIK I PILSKI WTOREK PREZENTACJE 21 WTOREK PREZENTACJE 2 WAK W AC A J C E J Z REMON MO TE T M

T G Y ODNIK I PILSKI WTOREK PREZENTACJE 21 WTOREK PREZENTACJE 2 WAK W AC A J C E J Z REMON MO TE T M P R E Z E N T A C J E 1 9 2 0 P R E Z E N T A C J E T y g o d n i k r a d z i S p r a w d z o n y p r z e z d i a g n o s t ę s t a n s a m o c h o d u j e s t r ó w n i e w a n y, j a k d o b r a k o

Bardziej szczegółowo

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d z i e 2 0 1 5 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM

PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM 1 Układ okresowy Co można odczytać z układu okresowego? - konfigurację elektronową - podział na bloki - podział na grupy i okresy - podział na metale i niemetale - trendy

Bardziej szczegółowo

Rada chorągwi Komisja Rewizyjna Sąd Harcerski

Rada chorągwi Komisja Rewizyjna Sąd Harcerski C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d n i a 2 0 1 4 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

Í í Í Á ń ý ý Ż í í ď Í Ĺ ń Í ń Ę ń ý Ż Ż ź ń ń Ę ń ý ý í ŕ Ĺ Ĺ Í Á í Ż Í É Í Ü ö ä Ż Ż Ż Ę ń ć Ę Ż ń Ę Ż ć ń Ł Ą ń Ę í Ę Ż Ż ý Ż Ż Ą Í É đ í Ł Ę Ł ć ő ť Ę ń í ć Í Ę Ę Ł Ą Ł ć ď ć Ę Ę ń Ó Ü ü Ĺ ý Ę ä í

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny numer katalogowy. Przy zamówieniu

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

ĺ ĺ ę ĺ ż ż ĺ ś ń ś Ł ś ś ę ń ś ś ś ĺ Ż ś ę ń ę ę ę Ż ś ę ń ń ĺ Ł Ż ęć ś Í ż ĺ Ż ę ż ę ę ĺ ę ę ń ĺ ń ĺ ę ś ť ę ś ť Ě ę ń ę ń ż ę ż ę őż ę ę ő ś Ż ś ś í í í ę ô ę ę Í ę ś ę ń ń Ł ń ż ę ś ś ż ś ę ę í ő ę

Bardziej szczegółowo

Ł Ü Ľ Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ż Ł Ś Ń Ć Ł Ł Ł Ń Ł ý Ł Ł Ł ý Ł Ł Ó Ł ý ý Đ Ł Ł ý Ł Ć ý Đ Ł Ł Ł Ó Ż Ż í Ü Ĺ Ĺ ť í Ü

Ł Ü Ľ Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ż Ł Ś Ń Ć Ł Ł Ł Ń Ł ý Ł Ł Ł ý Ł Ł Ó Ł ý ý Đ Ł Ł ý Ł Ć ý Đ Ł Ł Ł Ó Ż Ż í Ü Ĺ Ĺ ť í Ü Ĺ Đ Ó Ü Ł Ł Ł Ü Ľ Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ż Ł Ś Ń Ć Ł Ł Ł Ń Ł ý Ł Ł Ł ý Ł Ł Ó Ł ý ý Đ Ł Ł ý Ł Ć ý Đ Ł Ł Ł Ó Ż Ż í Ü Ĺ Ĺ ť í Ü Ł Ł Ä Ć ź Ż Ż í ő ć ć ć Ť ő Đ Ü ü Ú ý Ĺ ć ď Ł Ż Ż ŕ ć ý Ż Ż Ĺ ý ť Ż ä Ĺ ź Ż ý Ż őő Ł

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo