0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M ="

Transkrypt

1 M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D Z E N I A W Y P R A S K I K r z y s z t o f M r o z e k 1 a 1 I n s t y t u t T e c h n o l o g i i M e c h a n i c z n e j, P o l i t e c h n i k a P o z n a s k a a k r z y s z t o f. m r o z e p u t. p o z n a n. p l S t r e s z c z e n i e W p r a c y p o d j t o s i r o z w i ą z a n i a z a g a d n i e n i a o p t y m a l i z a c j i k o n s t r u k c j i f o r m y w t r y s k o w e j p o d kkąt tyew m n oe -f e c i co h d z e n i a w y p r a s e k w y k o r z y s t y w a n y c h w p r z e m y l e e l e k t r o t e c h n i c z n y m i e l e k t r o n i c z npyrm z. e p r o w a d z o n o b i l a n s c i e p l n y f o r m y t r a kątc u j w t r y s k i w a n e t w o r z y w o j a k o ƒ g w n e rƒ do c i ea p, z a p r z e w o d z e n i e, k o n w e k c j t e r m i c z ną o r a z p r o m i e n i o w a n i e j a k o p r o c e s y oc dh z e n i a. D o k o n a n o i d e n t y f i k a c j i p r o b l e m u o cd hz e n i a w y p r a s e k c i e n k o c i e n n y c h o m ae j m a si e o r a z due j l i c z b i e w y p y c h a c z y, a te a kz a p r e z e n t o w a n o b a r i e r y t e c h n o l o g i c z n e d -p o c z a s k o n s t r u o w a n i a u k aƒdw c h o d z e n i a. W y k o n a n o s z e r e g o b l i c z e i s y m u l a c j i d l a rƒ n y c h ƒ uw ko a d r e d n i c a c h k a n aƒ w o d 6 d o 1 0 m m. F o r m a p o d d a n a a n a l i z i e w y p o s a o n a j e s t zw i m n o k a n a o w y u k a d w t r y s k u o j e d n e j o p- w i e r z c h n i p o d z i a u. W p r a c y n i e u w z g l d n i o n o p r o b l e m a t y k i d o b o r u p a r ƒ a mw e ttre c h n o l o g i c z n y c h p r o c e s u w yt -r s k u i w y k o r z y s t a n o w a r t o c i z a l e c a n e p r z e z p r o d u c e n t a f o r m y. S o w a k l u c z o w e : f o r m y w t r y s k o w e, u k a d y c h o d z e n i a e, f e k t y w n o ć c h o d z e n i a O P T I M I Z A T I O N O F T H E I N J E C T I O N M O L D D E S I G N I N T E R M S O F C O O L I N G E F F I C A C Y O F M O U L D E D P I E C E S u m m a r y H e r e b y i n t h e p a p e r t h e p r o b l e m o f t h e o p t i m i z a t i o n o f t h e i n j e c t i o n m o l d d e s i g n i n t e r m s e of f i c oa oc ly i no gf m o l d e d p i e c e i s p r e s e n t e d. F o c u s e d o n t h e m o l d i n g s u s e d i n t h e e l e c t r i c a l a n d e l e c t r o n i c i n d u s t r y. H e a t b a l a n c e o f t h e i n j e c t i o n m o l d i s p r e s e n t e d t a k i n g m e l t a s t h e m a i n s o u r c e o f h i g h t e m p e r a t u r e a n d t h e u cht ei ao t n, c ocn o-d v e c t i o n a n d r a d i a t i o n a s c o o l i n g p r o c e s s e s. p rto hb l e m o f c o o l i n g o f t-w h ai ln l e d a n d l i g h t w e i g h t m o l d i n g s w i t h a l a r g e n u m b e r o f e j e c t o r s i s i d e n t i f i e d a n d t e c h n o l o g i c a l b a r r i e r s o f t h e c o o l i n g c h a n n ep lr s e s de en st ie gd n. as re er i e s o f c a l c u l a t i o n s a n d s i m u l a t i o n s f o r d i f f e r e n t s y s t e m s o f c h ah n ndeilas m ewt ie tr s f r o m 6 t o 1 0 m m w e r e p r e p a r e d. T h e a n a l y z e d m o l d i s e q u i p p e d w i t h a c o l d r u n n e r s y s t e m w i t h o n e p a r t i n g s u r f a c e. T h e s t u d y i ndcild u dne o t t h e i s s u e o f s e l e c t i o n o f t e c h n o l o g i c a l p a r a m e t e r s o f t h e i n j e c t i o n m o l d i n g p r o c e s s a n d u s erd e c to hm e m e vn ad le ud e s b y t h e m a n u f a c t u r e r o f t h e m o l d. K e y w o r d s : i n j e c t i o n m o l d s, c o o l i n g s y s t e m s, c o o l i n g e f f i c i e n c y 1. W S T P F o r m y w t r y s k o w e s t a n o w i ą n a j w a n i e j s z e o g n i w o p r o c e s u n a k o n w e n c j o n a l n y c h f o r m a c h t e m p e r a t u r a p r o c e s u w t r y s k i w a n i a t w o r z y w s z t u c z n y c h i o d p o w i a d a j ą c a e g o u k a d u ut r z y m y w a n a j e s t n a s t a y m p o z i o m i e z a k s z t a t, e s t e t y k, w a c i w o c i t e c h n i c z n e o rt a- z u( yn a j c z c i e j w z a k r e s i e a C w z a l e n o c i o d k o w e w y p r a s e k. P o m i j a j ą c p a r a m e t r y t e c h n o l o g i c e z, n r o d z a j u t w o r z y w a ) 1 []. M a j ą c d o c z y n i e n i a z t w o r z y w a m i s a m p r o c e s w t r y s k u s p r o w a d z a s i d o u p l a s t y c z n i e n i a t e r m o p l a s t y c z n y m i, t e m p e r a t u r a f o r m y j e s t z a w s z e t w o r z y w a, w y p e n i e n i a n i m w n k i f o r m u j ą c e j i s c h e -o d z n i s z a o d t e m p e r a t u r y w t r y s k i w a n e g o t w o r z y w a, d l a t e g o n i a k s z t a t u j ą c e j s i w y p r a s k i. P o d c z a s p r o w a d z e n iu a k a d t e n pr z y j t o n a z y w a ć u k a d e m c h o d z e n i a. 154

2 K r z y s z t o f M r o z e k J e d n y m z w a n i e js z y c h p r o b l e mƒ w w y s t p u j ą c y c h w p r o w a d z a j ą c e d o u k a d u d o d a t k o w e m e d i u m g r z e j n e w t r a k c i e p r o c e s u w t r y s k u j e s t z a p e w n i e n i e e f e k t y w n e g lo u b ch o d z ą c e w c e l u p o p r a w y j a k o c i w y p r a s e k [ 7, 8, 9 ]. i rƒ w n o m i e r n e g o o d p r o w a d z e n i a c i e p a o d o c h a d z a n e g o t w o r z y w a [1 ] t a k, a b y u n i k n ą ć p o w s t a n i a n a d m i e r n y c h n a p r e w a sn y c h m o g ą c y c h p o w o d o w a ć d e f o r m a c j e w y p r a s k i [ 2 ]. N a l e y w tm y m i e j s c u p o d k r e l i ć f a k t, i w w i k s z o c i p r z y p a d kƒ w p r o c e s c h o d z e n i a s t a n o w i o k o o 5 0 a 8 0 % c z a s u c a e g o c y k l u i j e s t j e d n y m z n a j w a n i e j s z y c h e t a pƒ w p r o c e s u w t r y s k u t w o r z y w s z t u c z n y c h [ 3 ]. R o s n ą c e o c z e k i w a n i a w s t o s u n k u d o j a k o c i, e s t e t y k i, w a c i w o c i t e c hinc z n y c h i u y t k o w y c h w y p r a s e k z t w o r z y w s z t u c z n y c h p o w o d u j ą, e w w i k s z o c i n -k o c e r nƒ w w i a t o w y c h o r a z i n s t y t u t a c h n a u k o w y c h p r oa w- d z o n e s ą b a d a n i a n a t e m a t p o p r a w y e f e k t y w n o c i i rƒ w n o m i e r n o c i c h o d z e n i a f o r m w t r y s k o w y. c h R y s. 1. B i l a n s c i e p l n y k o n w e n c j o n a l n e j f o r m y w t r y s k o w e j W p r a c y [ 4 ] p r z e a n a l i z o w a n o w p y w r e d n i c i z - r o m i e s z c z e n i a k a n aƒ w c h o d z ą c y c h, a t a k e k i e r u n e k B i l a n s c i e p l n y k o n w e n c j o n a l n e j f o r m y w t r y s k o w e j p r z e p y w u c i e c z y n a j a k o ć c h o d z e n i a f o r m y. W yak-a z ( r y s.1 ) p r z e d s t a w i a s i n a s t p u j ą c o : n o, e i s t n i e j e w p y w k i e r u n k u p r z e p y w u c h o d z i w a n a 0 ( 1 ) s y s t e m u c h o d z e n i a f o r m y, b u d u j ą c u p r o s z c z o n y m o d e l Q = Q T W p r o c e s c h o d z e n i a. H u a n g Z. p o d j ą s i o p t y m a l i z a c j i + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = m a t e m a t y c z n y u k a d u [ 3 ]. W o p r a c o w a n i u [ 5 ] s k u p i o n o S z u k a n y s t r u m i e c i e p s i n a d w u k r y t e r i a l n e j o p t y m a l i z a c j i s y s t e m u c h o d, z e n i a Q a p y n ą c y o d r o z g r z a n e j w y k o r z y s t u j ą c m e t o d g r a d i e n t u s p r z o n e g o. Gƒ w n y m p o w i e r z c h n i f o r m u j ą c e j d o k a n a u c h o d z ą c e g o m o n a c e l e m b a d a b y o z n a l e z i e n i e k o m p r o m i s u m i d z y mk a- p r z e d s t a w i ć z a p o m o c ą w z o r u ( r y s. 2 ) : s y m a l n y m s k rƒ c e n i e m c z a s u c h o d z e n i a a z a c h o w a n i e m a k c e p t o w a l n e j rƒ w n o m i e r n o c i p r o c e s u. Q = T ) ( 2 ) W n i n i e j s z y m o p r a c o w a n i u s k u p i o n o s i n a m i n ai -m l i z a c j i c z a s u c h o d z e n i a w s z e r s z y m a s p, e kp co in ei ew a n i e w y i z o l o w a n o u k a d u ch o d z e n i a z f o r m y, a r o z p ya -t r w a n o c a y u k a d f o r mu j ą c y w r a z z u k a d e m w l e w o w y m g d z i e A j e s t p o l e m p o w i e r z c h n i g n i a z d a c z y n n i e o ąd -d a j c e g o c i e p o λ, j e s t w s pƒ c z y n n i k i e m p r z e w o d n o c i c li -e p n e j m a t e r i a u, z k tƒ r e g o w y k o n a n o w k a d f o r m u j ą cl y t, o i w k a d a m i c h o d z ą c y m i. W p r a c y p r z e a n a l i z o w a n o o d l e g o ć k a n aƒ w c h o d z ą c y c h o d p o w i e r z c h n i g n i a z d a, rƒ w n i e w p y w g r u b o c i c i a n k i n a s z y b k o ć c h o d z e n i a T G j e s t r e d n i ą t e m p e r a t u r ą g n i a z d a f o r m u j ą cte K g jo e, s t w y p r a s k i p r z y z a c h o w a n i u s t a y c h p a r a m e t rƒ w t e coh-n l o g i c z n y c h i k o n s t r u k c yjc nh. r e d n i ą t e m p e r a t u r ą p o w i e r z c h n i ncy i ak a n a u c h o d zą - c e g o. K o r z y s t a j ą c z p r a w a N e w t o n a, m o n a o k r e l i ć w ar - 2. B I L A N S C I E P L N Y t o ć s t r u m i e n i a c i e p a p r z e j m o w a n e g o p r z e z c h o d z i w o : K O N W E N C J O N A L N E J F O R M Y W T R Y S K O W E J Q = αs(t T ) ( 3 ) g d z i e α j e s t w sƒc p z y n n i k i e m p r z e j m o w a n i a c i ea p, S t o Gƒ w n y m rƒ d e m c i e p a d o s t a r c z o n e g o d o f o r m y p o l e p o w i e r z c h n i k a n aƒ w c h o d z ą c y c h T, C j e s t t e m p e ra - w t r y s k o w e j j e s t u p l a s t y c z n i o n e t w o r z y w o w t r y n i t e t u r ą c h o d z i w a. p r z e z u k a d w l e w o w y d o w n k i f o r m u j ą c e j ( r y s. 1 ). P o u w z g l d n i e n i u s t r a t c i e p a ( p r o m i e n i o w a n i e n, - k o O p c j o n a l n i e f o r m a m o e z o s t a ć w y p o s a o n a w s y s t e m w e k c j a o r a z p r z e p y w c i e p a z f o r m y d o s t oƒ w y -w t r g o r ą c o k a n a o w y, k tƒ r y m a z a z a d a n i e p o d g r z e w a ć s k a r k i ) m o n a w y z n a c z y ć c z a s c h o d z e n i a w y p r a s k i o d u p l a s t y c z n i on e t w o r z y w o m i d z y n a s t p u j ą c y m i p o s o b i e m o m e n t u w y p e n i e n i a g n i a z d a d o m o m e n t u o s i ą g n i c i a c y k l a m i w t r y s k u. O d p r o w a d z a n i e c i e p a o d u k a d u t e m p e r a t u r y w y p y c h a n i a : o d b y w a s i n a d r o d z e p r z e w o d z e n i a, k o n w e k c j i [ 6 ] o r a z p r o m i e n i o w a n i a t e r m i c z n e g o d o s ą s i e d n i c h o r o d kƒ w o n i s z e j t e m p e r a t u r z e, m i d z y i n n y m i d o c h o d z i w a z n a j d u j ą c e go s i w z a m k n i t y m u k a d z i e c h o d z e n i a, s t o u w t r y s k a r k i, z k tƒ r y m b e z p o r e d n i o s t y k a j ą s i p y t y m o c u j ą c e l u b i z o l a c y j n e f o r m y o r a z o t a c z a j ą c e g o p o w i e t r z a. I s t n i e j ą rƒ w n i e r o z w i ą z a n i a t e c h n o l o g i c z n e, t = ln ( ) ( ) ( 4 ) g d z i e s t o g r u b o ć c i a n k i w y p r a s ka i, j e s t w s pƒ c z y nin - k i e m p r z e w o d z e n i a t e m p e r a t u r y, T T j e s t t e m p e r a t u r ą w t r y s k i w a n e g o t w o r z y w a, T W j e s t t e m p e r a t u r ą w yyp - c h a n i a w y p r a s k i. 155

3 OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI FORMY WTRYSKOWEJ POD KĄTEM EFEKTYWNOŚCI 3. P R O B L E M C H O D Z E N I A F O R M W T R Y S K O W Y C H T a b. 1. O b s z a r y w p y w a j ą c e n a j a k o ć c h o d z e n i a J a k j u w s p o m n i a n o, j e d n y m z w a n i e j s z y c h p r oe b- l mƒ w w y s t p u j ą c y c h p o d c z a s p r o c e s u w t r y s k u t w o r z y w s z t u c z n y c h j e s t t e c h n o l o g i a c h o d z e n i a. D o t y c h c z a s n a j c z c i e j s t o s o w a n ą m e t o d ą o d b i o r u c i e p a s ą k a n a y c h o d z ą c e w y k o n y w a n e k o n w e n c j o n a l n ą m e t o d ą w i e r ce - n i a, p r z e z k tƒ r e p r z e p y w a m e d i u m c h o d z ą c e ( r y s. 2 ). R y s. 2. W k a d k a f o r m u j ą c a w y p o s a o n a w k o n w e n c j on a l n y u k a d c h o d z e n i a W p r a c y p o d j t o s i a n a l i z y d z i a a n i a p r z e d os -t a w i n y c h w a r i a n tƒ w o r a z m o l i w o c i i c h rƒ w n o c z e s n e g o z a s t o s o w a n i a p o d k ą t e m o s i ą g n i c i a m o l i w i e n a j w y s z e j e f e k t y w n o c i d z i a a n i a u k a d u c h o d z e n i a p r z y j e d ne o- c z s n y m d ą e n i u d o rƒ w n o m i e r n e g o r o z k a d u pƒ l t e m p ae -r t u r y n a p o w i e r z c h n i a c h f o r m u j ą c y c h. 4. P R O C E C E S O P T Y M A L I Z A C J I P o s t r o n i e m a t r y c o w e j n i e j e s t t o p r o b l, e m en ma to O B I E K T B A D A m i a s t p o s t r o n i e s t e m p l o w e j c z s t o k r o ć k a n a y c h o d z ą c e w y k o n y w a n e s ą p o z a o b s z a r e m f o r m o w a n i a. W y n i k a t o z N a r y s. 4 p r z e d s t a w i o n o w y p r a s k o r a z j e j p oad-s t f a k t u, e p o s t r o n i e s t e m p l o w e j p r a c u j e s z e r e g way-p y c h w o w e p a r a m e t r y. O b i e k t j e s t w y k o r z y s t y w ay n d o p ro - c z y, a t a k e u m i e s z c z a n e s ą w s z e l k i e g o r o d z a j u wn y- m i e d u k c j i z ą c z y e l e k t r y c z n y c h j a k o p o k r y w a o b u d o w y. O d n e w k a d k i f o r m u j ą c e, z n a k o w n i k i, d a t o w n i k i i i n n e. s t r o n y t e c h n o l o g i c z n e j w y p r a s k a c h a r a k t e r y z u j e s i P o w o d u j e t o, e w s t e m p l o w y m w k a d z i e f o r m u j ą c y m p r o s t ą b u d o w ą g e o m e t r y c z n ą ( j e d n a p o w i e r z c h n i a o -p w y k o n u j e s i o gr o m n ą l i c z b o t w o rƒ w, m i d z y k tƒ r y m i d z i a u f o r m y ) o r a z d o ć i n t e n s y w n y m u e b r o nw ia e m t r u d n o j e s t p o p r o w a d z i ć p r o s t e k a n a y c h o d z ą c e. W w y m a g a j ą c y m z a s t o s o w a n i a 1 2 a 1 5 w y p y c h a c z y o r a z 8 t a k i e j s y t u a c j i n i e m a m o l i w o c i u z y s k a n i a e f e k t y w n e g o r d z e n i f o r m u j ą c y c h z a c z e p y n a j e d n o g n i a z d o. i rƒ w n o m i e r n e g o c h o d z e n i a f o r m y ( r y s. 3 ). O b i e k t b a d a t o d w u g n i a z d o w a f o r m a w t r y s k o w a o m a s i e k g i w y m i a r a c h g a b a r y t o w y c h m m ( r y s. 5 ). M a t e r i a e m w t r y s k i w a n y m j e s t P A 6. 6 ( F r i a n y l A 6 3 V 0 ) o t e m p e r a t u r z e C. T e m p e r a t u r f o r m y u st a l o n o n a p o z i o m i e 7 0, C n a t o - m i a s t c i n i e n i e m a k s y m a l n e w t r y s k u t o 9 0 M P a. R y s. 3. P r z e p y w c i e p a o d p o w i e r z c h n i f o r m u j ą c e j d o k a n aƒ w c h o d z ą c y c h W t a b e l i 1 p r z e d s t a w i o n o m e t o d y, k tƒ r y m i m o n a w p y n ą ć n a j a k o ć p r o c e s u c h o d z e nni a j. l e p s z y m r o z w i ą z a n i e m b y o b y s y m u l t a n i c z n e z a s t o s o w a n i e w s z y s t k i c h p r z e d s t a w i o n y c h w a r i a n tƒ, wj e d n a k e j e s t t o n i e m o l i w e, p o n i e w a w w i k s z o c i p r z y p a d kƒ w z a s to -s w a n i e j e d n e g o w y k l u c z a k o l e j n e. R y s. 4. W y p r a s k a, d l a k tƒ r e j p o d j t o s i c h o d z e n i a o p t y m a l i z a c j i u k a d u 156

4 K r z y s z t o f M r o z e k w t y m o b s z a r z e. W m i e j s c a c h B i C n a s t ą p i w z r o s t d o w a r t o c i C, c o j e s t w y n i k i e m o d p o w i e d n i o l o k a l n e g o p o g r u b i e n i a c i a n k i ( B ) o r a z w z r o s t u c i n i e n i a i t a r c i a t w o r z y w a ( C ). R y s. 5. O p t y m a l i z o w a n a f o r m a w t r y s k o w a 4. 2 W S T P N Y P R O C E S W T R Y S K U S y m u l a c j w y k o n a n o z a p o m o c ą p r o g r a m u A u t o d e s k M o l d f l o w A d v i s e r i r o z p o c z t o o d w s t p n e g o p r oe c- s u w t r y s k u, n a p o d s t a w i e k tƒ r e g o z a o b s e r w o w a ć m o n a k i e r u n k i p y n i c i a t w o r z y w a, l i n i e ą c z e n i a o r a z i -p r z e w d y w a n e s p a d k i t e m p e r a t u r y i c i n i e n i a ( r y s. 5, 6 ). R y s. 6. W y n i k i w s t p n e j s y m u l a c j i w y p e n i e n i a g n i a z d a a ) w y s t p o w a n i e l i n i i ą c z e n i a w w y p r a sb c ) e, r o z k a d t e m p e ra - t u r y w w y p r a s c e 4. 3 R W N O M I E R N O Ć P R O C E S U C H O D Z E N I A O j a k o c i u k a d u d e c y d u j e n i e t y l k o j e g o ewf-e k t y n o ć, a l e i rƒ w n o m i e r n o ć. N i e rƒ w n o m i e r n e c h o d z e n i e L i n i e ą c z e n i a s ą j e d n ą az j c nz c i e j p o j a w i a j ą c y c h s i w a d p o d c z a s p r o c e s u w t r y s k u. W p y w a j ą o n e n i e m o e d o p r o w a d z i ć d o p o w s t a w a n i a d u y c h n a p r e t y l k o n a w a c i w o c i e s t e t y c z n e w y p r a s k i, a l e i n a j e j w w y p r a s c e, k tƒ r e w e f e k c i e o b j a w i ą s i j e j z n i ek-s z t a c p a r a m e t r y t e c h n i c z n e [ 1 0 ]. O b o k n a p r e w e w n t r z n y c h n i e m l u b n a w e t p k n i c i e m( r y s. 7.) s ą o n e gƒ w n y m p o w o d e m p k a n i a w y p r a s e k p o d c z a s p r o c e s u m o n t a u o r a z w ok r e s i e i c h u y t k o w a n i a. kf- a t e m j e s t, e n i e m a m o l i w o c i w y e l i m i n o w a n i a l i n i i ą c z e n i a, j e d n a k e dpcoz a s e t a p u k o n s t r u k c j i f o r m y R y s. 7. K i e r u n e k i s t o p i e o d k s z t a c e n i a w z a l e n o c i o d w d u y m s t o p n i u m o n a w p y n ą ć n a w a r u n k i, w j a k i c h t e m p e r a t u r y w y s t p u j ą c e j w w y p r a s c e o n e s i k s z t a t u j ą. M i e j s c a p o w s t a w a n i a l i n i i ą c z e n i a p o w i n n y w d u y m s t o p n i u d e t e r m i n o w a ć b u d o w u k a d u N a rƒ w n o m i e r n o ć p r o c e s u c h o d z e n i a w p y w a j ą c h o d z e n i a w s z c z e gƒ l n o cw i t e d y, g d y p o j a w i a s i t a m b e z p o r e d n i o : re d n i c a, k s z t a t i r o z m i e s z c z e n i e k a n aƒ w s p a d e k c i n i e n i a. S p a d k o w i c i n i e n i a z w y k l e t o w a r z y s z y c h o d z ą c y c h. T e z k o l e i w d u e j m i e zr az le e ą o d i n n y c h s p a d e k t e m p e r a t u r y p y n ą c e g o t w o r z y w a, c o p o w o d u j e, o b s z arƒ w k o n s t r u k c j i f o r m, y j a k m. i n. l i c z b a w y p yac- h e t r u d n o j e s t u z y s k a ć p o p r a w n e p o ą c z e n i e z d eą r- z a j c z y, l i c z b a i k s z t a w k t a d e k f o r m u j ą c y c h, p r z e b i e g c y c h s i s t g r. u W t a k i c h m i e j s c a c h n a l e y u n i k a ć ni -n t e i r o d z a j u k a d u w l e w o w e g o, e t c. W p r a k t y c e w i e l u s y w n e g o c h o d z e n i a i u m o l i w i ć p y n ą c y m s t r u g o m k o n s t r u k t o rƒ w w p i e r w s z e j k o l e j n o c i s k u p i a s i n a u t w o r z e n i e s p o i n y w c a y m p r z e k r o j u w y p r a s k i. o b s z a r z e f o r m u j ą c y m, a d o p i e r o nka o c o w y m e t a p i e u z u p e n i a f o r m o u k a d c h o d z e n i a. T a k i e d z i a a n i e m o e b a r d z o n i e k o r z y s t n i e w p y n ą ć n a j a k o ć w y p r a s k i. 4.4 K O N S T R U K C J A U K A D U C H O D Z E N I A P o d c z a s k o n s t r u k c j i u k a d u c h o d z e n i a w z i t o p o d u w a g r e d n i c, l i c z b i p r z e b i e g k a n aƒ w c h o d z ą c y c h, a t a k e i c h o d l e g ć o o d p o w i e r z c h n i f o r m u j ą c y c h. W p i e r w s z y m e t a p i e o p r a c o w a n o c h o d z e n i e w k a d u d l a R y s. 5. P r o c e s w y p e n i a n i a g n i a z d a w c z a s i e s t r o n y s t e m p l o w ej z u w a g i n a w y s t p u j ą c e t a m o t w o r y p o d w y p y c h a c z e o r a z w k a d k i f o r m u j ą c e, a n a s t p n i e W s t p n a s y m u l a c j a p o z w o l i a rƒ w n i e w y z n a c z y ć d o s t o s o w a n o d o n i e g o o b i e g p o s t r o n i e m a tor- y c r o z k a d pƒ l t e m p e r a t u r y w m om e n c i e w y p e n i e n i a w n k i w e j.p r z e p r o w a d z o n o s z e r e g s y m u l a c j i, n a p o d s t a w i e f o r m u j ą c e j ( r y s. 6 b ). M o n a z a u w a y ć, e rƒ n i c e e t- e m p k tƒ r y c h w y z n a c z o n o o p t ym a l n y p o d w z g l d em e f e k t yw - r a t u r y w p o s z c z e gƒ l n y c h m i e j s c a c h s i g a j ą n a w e t 8 0 C n. o c i i rƒ w n o m i e r n o c iu k a d c h o d z e n i a.n a r y s. 8 W m i e j s c u A j e j w a r t o ć s p a d a o 4 5 C w s t o s u n k u d o z a p r e z e n t o w a n o w y b r a n e p r z e b i e g i u k a d u c h o d z e n i a. w a r t o c i w y j c i o w e jp o n i e w a t w o r z y w o p r z e s t a o p y n ą ć 157

5 OPTYMALIZACJA KONSTRUKCJI FORMY WTRYSKOWEJ POD KĄTEM EFEKTYWNOŚCI p r z y p a d k u j e s t d u y m w z e m c i e p l n y m z a j m u j e z b y t d u o c z a s u w p o rƒ w n a n i u d o p r o c e s u c h o d z e n i a s a m e j w y p r a s k i ), a j e e l i i s t n i e j e t a k a m o l i, wwo s kća z a n e j e st z m n i e j s ze - n i e g r u b o c i c i a n i e b e r w y p r a s k i k o s z t e m z w i k s z e n i a i c h l i c z b w y c e l u p o p r a w y rƒ w n o m i e r n o c i i e f e k t y w n o c i c h o d z e n i a. R y s. 8. W y b r a n e u k a d y c h o d z e n i a p o d d a n e s y m u l a c j i 5. W Y N I K I I W N I O S K I R y s. 9. W y n i k i b a d a s y m u l a c y j n y c h N a r y s. 9 p r z e d s t a w i o n o w y n i k i p r z e p r o w a d z o n y c h b a d a s y m u l a c y j n y c h. N a p o d s t a w i e o t r z y m a n y c h w y n i kƒ w m o n a s t w i er - d z i ć, e : a z w i k s z e n i e r e d n i c y k a n aƒ w c h o d z ą c y c h d l a wa y- p r s e k m a o g a b a r y t o w y c h w n i e w i e l k i m s t o p n i u w p y w a a n s z y b k o ć i c h c h o d z e n i a i m o e w n e g a t y w n y s p o sƒ b w p y n ą ć n a rƒ w n o m i e r n o ć p r o c e s u, a w z r o s t e f e k t y w n o c i c h o d z e n i a n a s t p u j e w r a z z e s p a d k i e m o d l e g o c i p o w i e r z c h n i c h o d z e n i a o od - p w i e r z c h n i f o r m u j ą c y c h, a w c e l u p o p r a w y rƒ w n o m i e r n o c i c h o d z e n i a z a l e c a n e j e s t z w i k s z e n i e l i c z b y k a n aƒ w c h o d z ą c y c h k o s z t e m s p a d k u i c h r e d n i c y, a p r z y r o z p a t r y w a n i u p r o c e s u w t r y s k u z u k a d e m z i m-n o k a n a o w y m n i e m a m o l i w o c i o p t y m a l i z a c j i p r o c e s u c h o d z e n i a ( o c h o d z e n i e u k a d u w l e w o w e g o, k tƒ r y w t y m N a p o d s t a w i e p r z e d s t a w i o n y c h w n i o s kƒ w p r z e p r o wa - d z o n o s y m u l a c j e w e r y f i k a c y j n e, kw tƒ r y c h u w z g l d n i o n o m o l i w o ć z a s t o s o w a n i a u k a d u w l e w o w e g o g o r ą c o k an- o w e g o. W y n i k i p r z e d s t a w i o n o n a r. y s1 0. R y s W y n i k i s y m u l a c j i w e r y f i k a c y j n y c h a e f e k t k o c o w y o p t y m a l i z a c j i 158

6 K r z y s z t o f M r o z e k P o d s u m o w u j ą c, m o n a s t w i e r d z i ć, e w c e l u o sąi- k o n f o r m a l n e ) [ 1 1 ]. W p r z y p a d k u w y p r a s e k c i e n k onc-i e g n i c i a e f e k t y w n e g o i w rƒ n o m i e r n e g o p r o c e s u c h o d z e n i a n y c h n a l e y d ą y ć o d z a s t o s o w a n i a u k a d u g o r ą c o k a n- w y p r a s k i n a l e y z a p r o j e k t o w a ć u k a d o d u e j l i c z b i e o w e g o w c e l u u n i k n i c i a w zƒ w c i e p l n y c h, k tƒ r e o -s t a n k a n aƒ w c h o d z ą c y c h r o z m i e s z c z o n y c h w p o b l i u o -p w i ą z i m n e k a n a y w l e w o w e. w i e r z c h n i f o r m u j ą c y c h k o s z t e m i c h r e d n i c y ( c h o d z e n i a P r a c a z o s t a a w y k o n a n a w r a m a c h p r o j e k t u n r I N N O T E C H -K 2 / I N 2 / 6 0 / / N C B R / 1 3 f i n a n s o w a n e g o p r z e z N a r o d o w e C e n t r u m B a d a i R o z w o j u. L i t e r a t u r a 1. Z a w i s t o w s k i H., F r e n k l e r D. : K o n s t r u k c j a f o r m w t r y s k o w y c h d o t w o r z y w t e r m o p l a s t y c z n y c h. W a r s: zwa Nw T a, C h e n S. C., C h a n g Y., H u a n g S. T. : S o l v i n g i n j e c t i o n m o l d e d p a r t w a r p a g e u n d e r a s y m m e t r i c m o l d c co o nl di i n-g t i o n s b y c o r r u g a t e d v a r i a t i o n s i n p a r t t h i c. k ni e sn st e r n a t i o n a l P o l y m e r P r o c e s s i n g , V o l. 2 7,- 8 p H u a n g Z. : T h e o p t i m a l d e s i g n o f i n j e c t i o n m o l d c o o l i n g s y s t e m. A d v a n c e d M a t e r i a l s R e s e a r c h o l , 0- V 4 9 5, p B e l l o-o c h e n d e T., O l a k o y e j o O. T., M e y e r J. P., B e j a n A., L o r e n t e S. : C o n s t r u c t a l f l o w o r i e n t a t i o n a ti e n c o n j u g c o o l i n g c h a n n e l s w i t h i n t e r n a l h e a t g e n e r a t i o n. I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f H e a t a n d M a s s T r1 a3 n, s f5e7 r, 2 0 p H u a n g J.H., F a d e l G.M.: B i -o b j e c t i v e o p t i m i z a t i o n d e s i g n o f h e t e r o g e n o u s i n j e c t i o n m o l d d e s i g n s y s t re -m s. J o u n a l o f M e c h a n i c a l D e s i g n , V o l , p G o l d s t e i n R. J., E c k e r t E. R. G., I b e l e W. E., P a t a n k a r S. V., S i m o n T. W., K u e h n T. H., S t r y k o w s k i a P m. m J a., T K. K., H e b e r l e i n J. V. R., D a v i d s o n J. H., B i s c h o f J., K u l a c k i F. A., K o r t s h, a gge an r ru i. c k S. : H e a t t r a n sa f e r a r e v i e w o f l i t e r a t u r e. I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f H e a t a n d M a s s T r a n s f e r , 4-61, 9 9p W a n g G.L., Z h a o G.Q., G u a n Y.J.: T h e r m a l r e s p o n s e o fa n e l e c t r i c h e a t i n g r a p i d h e a t c y c l e m o l d i n g m o l d a n d i t s e f f e c t o n s u r f a c e a p p e a r a n c e a n d t e n s i l e s t r e n g t h o f t h e m o l d e d p a r t. J o u r n a l o f A p pr l isecd i epn oc le y m e , V o l , p C h e n S.C., J o n g W.R., C h a n g J.A.: D y n a m i c m o l d s u r f a c e t e mp e r a t u r e c o n t r o l u s i n g i n d u c t i o n h e a t i n g a n d i t s e f f e c t s o n t h e s u r f a c e a p p e a r a n c e o f w e l d l i n e. J o u r n a l o f A p p l i e d P o l y m e r S c i e n c e , p. V o1 l , S r i t h e p Y., N e a l e y P., T u r n g.s.: L E f f e c t s o f a n n e a l i n g t i m e a n d t e m p e r a t u r e o n c rtyhs e t a l l i n i t y a n d h e a t r e s i s t a n c e b e h a v i o r o f i n j e c-m toi lo dn e d p o l y ( l a c t i c a c i d ). P o l y m e r E n g i n e e r i n g a n d S c i e n c e 2 0o 1l 3., 5V3, p D e m i t e r A., D e n i z S. : I n v e s t i g a t i o n o f t h e e f f e c t s o f w e l d l i n e s o n t h e m e c h a n i c a l p r o p e r tg iy e s c on a- n d e n s u m p t i o n f o r i n j e c t i o n m o u l d e d t h e r m o p l a s ti Ec ns e. r g y E d u c a t i o n S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y P a r t -EA n e r g y S c i e n c e a n d R e s e a r c h , V o l. 2, 9 p S a i f u l l a h A. B. M., M a s o o d S. H., S b a r s k i I. : T h e-s r tm ra ul c t u r a l a n a l y s i s o f -m ebt ia l l i c c o n f o r m a l c o o l i nf g o r i n j e c t i o n m o u l d. s I n t e r n a t i o n a l J o u r n a l o f A d v a n c e d M a n u f a c t u r i n g T e c h n o l o g y , V o l. 6 2, - p

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X W Y Z N A C Z A N I E O D K S Z T A C E T O W A R Z Y S Z Ą C Y C H H A R T O W A N I U P O W I E R Z C H N I O W Y M W I E

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0 M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 8 9 6-7 7 X E K S P L O A T A C Y J N E B A D A N I A E N E R G E T Y C Z N O a E M I S Y J N E W K A D U K O M I N K O W E G O Z P A S Z C

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L A N I E S I M I N I O W Y C H P O D C Z A S C H O D U N A P O D S T A W I E S Y G N A W s E M G E u g e n u s z w

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

2. WPŁYW LOKALNYCH WARUNKÓW WIATROWYCH NA DYSPERSJĘ ZANIECZYSZCZEŃ W OTOCZENIU WYSOKICH BUDYNKÓW

2. WPŁYW LOKALNYCH WARUNKÓW WIATROWYCH NA DYSPERSJĘ ZANIECZYSZCZEŃ W OTOCZENIU WYSOKICH BUDYNKÓW M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X M O D E L O W A N I E I A N A L I Z A W P Y W U L O K A L N Y C H W A R U N K W W I A T R O W Y C N A D Y S P E R S J Z A N

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d z i e 2 0 1 5 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM

PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM 1 Układ okresowy Co można odczytać z układu okresowego? - konfigurację elektronową - podział na bloki - podział na grupy i okresy - podział na metale i niemetale - trendy

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

6. K o ł a 7. M i s a

6. K o ł a 7. M i s a S U P 6 0 9 v. 2 0 16 G R I L L R U C H O M Y, P R O S T O K Ą T N Y, Z D O L N Ą I B O C Z N Ą P Ó Ł K Ą S U P 6 0 9 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S

Bardziej szczegółowo

Ą Ń ż ś ż ś Ż ż ść ż ż Ł ś śó ś Ź ź ż Ę Ą ś ż Ę ś ś żą Ź Ę Ń Ź ż Ę Ą ż Ź Ę Ź ś Ę ć ż Ń ż Ń Ą Ż ź ź ż Ę Ł ż ż ś źź ś ś ż ż ż ż ść ż Ę ż ż ż ś ż ś ż ż ś ż ż Ą ż Ń ś ż ż Ę ż ż ż Ę ś Ł ś ż ż ś ś ż ść

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny numer katalogowy. Przy zamówieniu

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Í í Í Á ń ý ý Ż í í ď Í Ĺ ń Í ń Ę ń ý Ż Ż ź ń ń Ę ń ý ý í ŕ Ĺ Ĺ Í Á í Ż Í É Í Ü ö ä Ż Ż Ż Ę ń ć Ę Ż ń Ę Ż ć ń Ł Ą ń Ę í Ę Ż Ż ý Ż Ż Ą Í É đ í Ł Ę Ł ć ő ť Ę ń í ć Í Ę Ę Ł Ą Ł ć ď ć Ę Ę ń Ó Ü ü Ĺ ý Ę ä í

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny katalogowy. Przy zamówieniu proszê

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

str. 4 GL 040E str. 4 EK 200A EK 200A str. 7 ER 05TE str. 7 LHR 15 ES LH 22EN str. 5 KS 260EPNS str. 13 HE 501 str. 10 HTE 300 str. 10 HE 901 str.

str. 4 GL 040E str. 4 EK 200A EK 200A str. 7 ER 05TE str. 7 LHR 15 ES LH 22EN str. 5 KS 260EPNS str. 13 HE 501 str. 10 HTE 300 str. 10 HE 901 str. Zastosowanie maszyn Przygotowanie pod³o a Ciêcie metalu Szlifowanie metalu Szybkie usuwanie pow³ok Szlif wykoñczeniowy Szlif zgrubny Szlif drobny Szlif wykoñczeniowy Przygotowanie do polerowania Polerowanie

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ

Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ É ý đ Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ Ł Ż Ł Ż őź á í ň Ż ű ä Ľ ô ď ŕ ć ć ć éŕ Ż ŕ ć Ł Ż Đ ŕ Ü É í ć Ł ŕ ź Ł Ł Ł ć Ó ő á ť Ó ĐŃ Üŕ ŁÓ

Bardziej szczegółowo

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org C h r i s t i a n n E i j k m a n : P r o s t o t a c e c h p r a w d y ( S i m p l e x n o n v e r i s i g i l l u m ) E p i z o d 1 : W iù c e j n i k a w a w C a f é B a u e r W s z y s t k o z a c

Bardziej szczegółowo

ul. Umultowska 89b, Collegium Chemicum, Poznań tel ; fax

ul. Umultowska 89b, Collegium Chemicum, Poznań tel ; fax Wydział Chemii Zakład Chemii Analitycznej Plazma kontra plazma: optyczna spektrometria emisyjna w badaniach środowiska Przemysław Niedzielski ul. Umultowska 89b, Collegium Chemicum, 61-614 Poznań tel.

Bardziej szczegółowo

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH G R E E N M I L L A Q U A S Y S T E M : S Y S T E M Z R A S Z A C Z Y W Y N U R Z A L N Y C H i M I K R O N A W A D N I A N I E. O G Ó L N A L I S T A A S O R T Y M E N T O W A S z c z e g ó ł o w e i

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4 SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJG SE-KJH SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 Sp awik Middy Onions z Balsa+polycarbon 4+1/4+2/4+3/4+4

Bardziej szczegółowo

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do Filtry cząstek stałych FAP - Motaquip 1 1611321080 EM;RURA FAP PSA 787,00 2 1611321180 EM;RURA FAP PSA 607 787,00 3 1611321280 EM;RURA FAP PSA 406 R 787,00 4 1611321380 EM;RURA FAP PSA 787,00 5 1611321480

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy znak sprawy:gcs.dzpi Strona 1 z 11

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy znak sprawy:gcs.dzpi Strona 1 z 11 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w e l e k t r y c z n y c h L p N A Z W A A R T Y K U Ł U O P I S I l o j e d n o s t k a m i a r y C e n

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

n a k r ę t e k Z, I I, I.

n a k r ę t e k Z, I I, I. H U T A W K A O G R O D O W A 2 - o s o b o w a t y p : J K S C 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z

Bardziej szczegółowo

ś ź Ą ś Ą ś ś Ę Ą ń ń ń ś ń ńś ś ń ć ń ś ś ź ć ś ś ź ź Ę Ę ś ć ś ś ć ś ść ń Ę ć ć ć ś ń ć ć ć ś ś Ą ź ść ĘĄ ś ś ć ść ć Ś ś ś ś Ą ś ź ś ś ź ń Ą ś ź Ń ś ś ś Ń ń ź ć ś ś ś ć Ń ś ń ś ź ś ń ń ć ć ś ń ć ń ć

Bardziej szczegółowo