u l. W i d o k 8 t e l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9"

Transkrypt

1 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r

2 K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, F a f i k C a f e, C r a c o w,

3 W ł a c i c i e l, K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, O w n e r, F a f i k C a f e, C r a c o w,

4 B a r o b u s y, t r a s a C z ę s t o c h o w a-k a t o w i c e, B u s d i n e r s, C z ę s t o c h o w a-k a t o w i c e r o u t e,

5 B a r o b u s h w n ę t r z e, t r a s a C z ę s t o c h o w-k a a t o w i c e, B u s d i n e r h i n t e r i o r, C z ę s t o c h o w-k aa t o w i c e r o u t e,

6 K r a k ó w, C r a c o w,

7 P r z e d D o m e m M e b l o w y m E m i l i a, W a r s z a w a, I n f r o n t o f t h e E m i l i a f u r n i t u r e s t o r e, W a r s a w,

8 S o p o t, S o p o t,

9 H o t e l i r e s t a u r a c j a E d e n, t r a s a w y l o t o w a z W a r s z a w y, E d e n H o t e l & R e s t a u r a n t, e x i t r o u t e f r o m W a r s a w,

10 W a r s z a w a, p r z y p l a c u U n i i L u b e l s k i e j, o k P l a c U n i i L u ble s k i e j, W a r s a w, c a

11 W n ę t r z e k a w i a r n i, K r a k ó w, I n a c a f e, C r a c o w,

12 D a n c i n g, r e s t a u r a c j a W a r s z a w i a n k i, K r a k ó w, D a n c i n g, W a r s z a w i a n k i R e s t a u r a n t, C r a c o w,

13 W i e w P o l s c e, I n a v i l l a g e i n P o l a n d,

14 R e s t a u r a c j a w P a ł a c u P u g e t ó w, K r a k ó w, R e s t a u r a n t, P u g e t P a l a c e, C r a c o w,

15 W a r s z a w a, p r z e d D o m e m H a n d l o w y m S m y k, o k I n f r o n t o f S m y k D e p a r t m e n t S t o r e, W a r s a w, c a

16 P o m n i k P o l e g ł y m w S ł u: b i e i O b r o n i e P o l s k i L u d o w e j, W a r s z a w a, p l a c z a Ż e l a z n ą B r a m ą, O s t a t n i a i nc ij a t y w a p o m n i k o w a z c z a s ó w P R L, p o m n i k n a z w a n y p r z e z m i e s z k a ń c ó w c p o m n i k i e m u t r w a l a c z ya i c u b e l i s k i e ma, z o s t a ł u s t a w i o n y w r o k u p r z e d P a ł a c e m L u b o m i r s k i c h w W a r s z a w i e. R o z e b r a n y w r o k u. O b e c n i e w t y m m i e j s c u z n a j d u j e s i ę p o m n i k T a d e u s z a K o c i u si z. k M o n u m e n t t o t h e F a l l e n i n t h e S e r v i c e a n d D e f e n c e o f P e o p l eb s P o l a n d, P l a c z a Ż e l a z n ą B r a m ą, W a r s a w, P e o p l eb s P o l a n db s l a s t m a j o r p u b l i c m o n u m e n t w a s e r e c t e d i n i n f r o n t o f t h e L u b o m i r s k i P a l a c e i n W a r s a w. S n e e r e d a t b y t h e p u b l i c f r o m tehre y vb e g i n n i n g a s d e v o t e d t o t h e s e c r e t p o l i c e, i t w a s p u l l e d d o w n i n T w e n t y y e a r s l a t e r, a T a d e u s z K o c i u s z k o m o n u m e n t w a s e r e c t e d o n t h e s i t e.

17 K o l e k c j a m o d y G r a: y n y H a s e, G r a: y n a H a s e f a s h i o n c o l l e c t i o n,

18 K a w i a r n i a L a p i d a r i u m n a S t a r y m M i e c i e, W a r s z a w a, L a p i d a r i u m C a f e, O l d T o w n, W a r s a w,

19 W a r s z a w a, W a r s a w,

20 S i e r p c, S i e r p c,

21 S i e r p c, S i e r p c,

22 W a r s z a w a, p r z y p l a c u U n i i L u b e l s k i e j, P l a c U n i i L u b e l s k i e j, W a r s a w,

23 W a r s z a w a, s t r a g a n p r z y P a ł a c u K u l t u r y i N a u k i w W a r s z a w i e o d u l. M a r s z a ł k o w s k i e j, P a p i e r t o a l e t o w y, c h u s t e c z k i i p o d p a s k i : d o b r a d e f i c y t o w e w c z a s a c h P R L u, t e r a z d o s t ę p n e b e z o g r a n i c z e ń. A s t r e e t v e n d o r b y t h e P a l a c e o f C u l t u r e a n d S c i e n c e, M a r s z a ł k o w s k a S t r e e t, W a r s a w, T o i l e t p a p e r, t i s s u e s a n d m e n s t r u a l p a d s : s c a r c e g o o d s u n d e r c o m m u n i s m, n o w a v a i l a b l e i n v a s t q u a n t i t i e s

24 W a r s z a w a, p r z e d D o m e m M e b l o w y m E m i l i a, I n f r o n t o f t h e E m i l i a f u r n i t u r e s t o r e, W a r s a w,

25 W a r s z a w a, s t r a g a n p r z y P a ł a c u K u l t u r y i N a u k i w W a r s z a w i e o d u l. M a r s z a ł k o w s k i e j, A s t r e e t v e n d o r b y t h e P a l a c e o f C u l t u r e a n d S c i e n c e, M a r s z a ł k o w s k a S t r e e t, W a r s a w,

26 Z a m k n i ę t e K i n o D e l f i n, G d a ń s-w k r z e s z c z, K i n o D e l f i n c i n e m a ( d e f u n c t ), G d a ń s k W r z e sz z, c

27 K o z ł ó w k a, M a t e r i a ł o p u b l i k o w a n y w n i e m i e c k i m m i e s i ę c z n i k u c A r ta C z y s z c z e n i e u l i c i g a b i n e t ó w z w i z u a l n y c h s y m b o l i k o m u n i z m u b u d z i ł o z a i n t e r e s o w a n i e o s t a t u s d z i e d z i c t w a o d c h o d z ą c e g o s y s t e m u. O d r o k u, w k o m p l e k s i e p a ł a c o w y m w K o z ł ó w c e, d z i a ł a ł a C e n t r a l n a S k ł a d n i c a M u z e a l n a M i n i s t e r s t w a K u l t u r y i S z t u k i, m i e s z c z ą c k o l e k c j ę r z e8 b s o c r e a l i s t y c z n y c h : z a k u p ó w i z l e c e ń. W i ę k s z o ć z e b r a n y c h w K o z ł ó w c e p r a c p o c h o d z i z l a t p i ę ć d z i e s i ą t y c h X X w i e k u, s z c z y t o w e g o o k r e s u s o c r e a l i z m u w s z t u k a c h p l a st y c z n y c h. K o z ł ó w k a, F r o m a p h o t o e s s a y p u b l i s h e d i n t h e G e r m a n m a g a z i n e A r t T h e r e m o v a l o f c o m m u n i s t s y m b o l s f r o m p u b l i c o f f i c e s a n d s q u a r e s r a i s e d q u e s t i o n s a b o u t t h e s t a t u s o f t h e o u t g o i n g e r ab s l e g a c y. T h e M i n i s t r y o f C u l t u r e a n d A r tb s t Co er na tg re a l D e Sp o t, f o u n d e d i n a n d l o c a t e d a t t h e Z a m o y s k i p a l a c e c o m p l e x i n K o z ł ó w k a, h e l d a l a r g e c o l l e c t i o n o f s o c i a-r l ie sa tl i s t s c u l p t u r e s a n d o b j e c t s, m a i n l y f r o m t h e s, t h e p e a k o f t h e d o c t r i n eb s i n f l u e n c e i n t h e v i s u a l a r t s.

28 H a n n a S u c h o c k a, W a r s z a w a, F o t o g r a f i a d l a n i e m i e c k i e g o p i s m o c B r i g i t t ea H a n n a S u c h o c k a z o s t a ł a u c h w y c o n a p r z e z T a d e u s z a w d z i e l n i c y r z ą d o w e j p r z y A l e j a c h U j a z d o w s k i c h, w j e j p i e r w s z y c h t y g o d n i a c h s p r a w o w a n i a u r z ę d u p r e m i e r a. H a n n a S u c h o c k a, W a r s a w, F r o m t h e A W o m e n o f t h e B r e a k t h r o u g hb s e r i e s f o r t h e G e r m a n m a g a z i nm e a d a m e H a n n a S u c h o c k a w a s p h o t o g r a p h e d i n t h e g o v e r n m e n t d i s t r i c t a t A l e j e U j a z d o w s k i e i n W a r s a w i n h e r f i r s t w e e k s a s P r i m e M i n i s t e r.

29 E w a S o c h a c k a, W a r s z a w a, Z c y k l u c K o b i e t y p r z e ł o m ua lda n i e m i e c k i e g o p i s m a c M a d a m ea D z i e n n i k a r k a i k r y t y k f i l m o w y d l a m a g a z y n u c K i n oa, w s p ó ł p r a c o w n i c z k a r e d a k c j i f i l m o w e j T e l e w i z j i P o l s k i e j. E w a S o c h a c k a, W a r s a w, F r o m t h e A W o m e n o f t h e B r e a k t h r o u g hb s e r i e s f o r t h e G e r m a n m a g a z i nm e a d a m e J o u r n a l i s t ad n f i l m c r i t i c f o r K ti h n e o m a g a z i n e a n d p u b l i c T V

30 M o n i k a M a ł k o w s k a, W a r s z a w a, Z c y k l u c K o b i e t y p r z e ł o m ua d l a n i e m i e c k i e g o p i s m a c M a d a m ea W p ł y w o w a k r y t y k s z t u k i, p o p u l a r y z u j ą c a d z i a ł a l n o ć w y s t a w i e n n i c z ą o r a z s y l w e t k i a r t y s t ó w w m e d i a c h m a s o w y c h: o d k o ń c a l a t o s i e m d z i e s i ą t y c h r e a l i z o w a ł a p r o g r a m y o s z t u c e w s p ó ł c z e s n e j d l a T e l e w i z j i P o l s k i e j o r a z P o l s k i e g o R a d i a. T a k: e p r o j e k t a n t k a, k o n s u l t a n t k a p r z y s t y l i z a c j i s e s j i z d j ę c i o w y c h, b a d a c z k a m o d y. M o n i k a M a ł k o w s k a, W a r s a w, F r o m t h e A W o m e n o f t h e B r e a k t h r o u g hb s e r i e s f o r t h e G e r m a n m a g a z i nm e a d a m e A n i n f l u e n t i a l a r t c r i t i c a n d -m me ad si sa p o p u l a r i z e r o f c o n t e m p o r a r y a r t, s h e h o s t e d v a r i o u s s h o w s f o r t h e p u b l i c T V a n d r a d i o f r o m t h e l a t e s. D e s i g n e r, s t y l i n g c o n s u l t a n t, f a s h i o n r e s e a r c h e r.

31 A n e t a K r ę g l i c k a, W a r s z a w a, Z c y k l u c K o b i e t y p r z e ł o m ua d l a n i e m i e c k i e g o p i s m a c M a d a m ea F e n o m e n A n e t y K r ę g l i c k i e j s y t u u j e s i ę m i ę d z y l e g e n d a r n ą, n i e z r e a l i z o w a n ą k a r i e r ą V i o l e t t y V i l l a s w L a s V e g a s, u d a r e m n i o n ą p r z e z w ł a d z e P R L u p r z e z n i e w y d a n i e p a s z p o r t u, a w s p ó ł c z e s n ą k a r i e r ą m o d e l k i A n i R u b i k n a m i ę d z y n a r o d o w y c h w y b i e g a c h. K r ę g l i c k a, w y b r a n a w r o k u j a k o M i s s P o l o n i a o r a z j a k o M i s s Ś w i a t a, s t a ł a s i ę d o s ł o t w n a i r e z ą z m i e n i a j ą c e j s i ę P o l s k i. A n e t a K r ę g l i c k a, W a r s a w, F r o m t h e A W o m e n o f t h e B re a k t h r o u g hb s e r i e s f o r t h e G e r m a n m a g a z i n e M a d a m e T h e p h e n o m e n o n o f A n e t a K r ę g l i c k a i s s i t u a t e d s o m e w h e r e b e t w e e n t h e s i n g e r V i o l e t t a V i l l a s, w h o w a s w a n t e d i n L a s V e g a s b u t n e v e r a l l o w e d t o g o b y t h e c o m m u n i s t s, a n d t h e c o n t e m p o r a r y c a r e e r o f t h e P o l i-b s ho r n s u p e r m o d e l A n j a R u b i k. M i s s P o l o n i a a n d M i s s W o r l d , s h e b e c a m e l i t e r a l l y tf ha e c e o f t h e n e w P o l a n d.

32 A n n a P i e l a k, W a r s z a w a, Z c y k l u c K o b i e t y p r z e ł o m ua d l a n i e m i e c k i e g o p i s m a c M a d a m ea K o b i e t a w b i z n e s i e, w z d o m i n o w a n y m p r z e z m ę: c z y z n w i e c i e, A n n a P i e l a k b y ł a d y r e k t o r k ą k a s y n a w h o t e l u V i c t o r i a. W t y m c z a s i e i s t n i a ł y j e s z c z e w W a r s z a w i e k a s y n a w H o t e l u M a r i o t t o r a z w G r a n d H o t e l u. K a s y n o w V i c t o r i i b y ł o d r u g i m, n a j p o p u l a r n i e j s z y m p o Mrai o t c i e, m i e j s c e m h a z a r d u w W a r s z a w i e. A n n a P i e l a k, W a r s a w, F r o m t h e A W o m e n o f t h e B r e a k t h r o u g hb s e r i e s f o r t h e G e r m a n m a g a z i nm e a d a m e A b u s i n e s s w o m a n i n a m a l e-d o m i n a t e d w o r l d, A n n a P i e l a k w a s t h e m a n a g e r o f t h e V i c t o r i a H o t e l c a s i n o. A t t h e t i, m et h e r e w e r e o n l y t w o o t h e r c a s i n o s i n W a r s a w : a t t h e M a r r i o t t H o t e l a n d t h e G r a n d H o t e l. T h e V i c t o r i a c a s i n o w a s s e c o n d o n l y t o t h e M a r r i o t t i n t e r m s o f p o p u l a r i t y.

33 P r o f e s o r D o r o t a S i m o n i d e s, O p o l e, Z c y k l u c K o b i e t y p r z e ł o m ua d l a n i e m i e c k i e gpoi s m a c M a d a m ea D o r o t a S i m o n i d e s, w c z e n i e j p o s ł a n k a w S e j m i e w o k r e s i e P R L o r a z c z ł o n k i n i c S o l i d a r n o c ia, w e w c z e s n y c h l a t a c h d z i e w i ę ć d z i e s i ą t y c h b y ł a a k t y w n a j a k o d z i a ł a c z k a n a r z e c z p r a w m n i e j s z o c i n i e m i e c k i e j i p o j e d n a n i a - p o l s k o n i e m i e c k i e g o. W S e n a c i e, p r z y w r ó c o n y m d e c y z j ą o b r a d O k r ą g ł e g o S t o ł u, r e p r e z e n t o w a ł a o k r ę g o p o l s k i, z a m i e s z k i w a n y p r z e z n a j l i c z n i e j s z e w P o l s c e s k u p i s k o m n i e j s z o c i n i e m i e c k i e j. P r o f e s s o r D o r o t a S i m o n i d e s, O p o l e, F r o m t h e A W o m e n o f t h e B r e a k t h r o u g hb s e r i e s f o r t h e G e rn m am a g a z i n e M a d a m e D o r o t a S i m o n i d e s, m e m b e r o f p a r l i a m e n t i n P e o p l eb s P o l a n d a n d a S o l i d a r i t y a c t i v i s t, b e c a m e a c t i v e i n t h e e a r l y s a s a n a d v o c a t e o f G e r m a n m i n o r i t y r i g h t s a n -G d epro ml ai n s h r e c o n c i l i a t i o n. I n t h e S e n a t e, w h i c h w a s r e s t o r e d f o l lh oe w ir nog u ntd t a b l e A g r e e m e n t o f , s h e r e p r e s e n t e d t h e O p o l e d i s t r i c t, w h i c h h a s t h e l a r g e s t G e r m a n m i n o r i t y i n P o l a n d.

34 H e n r y k K r o l l i H a n n a, G o g o l i n, Ś l ą s k O p o l s k i, R e p o r t a: o m n i e j s z o c i n i e m i e c k i e j n a O p o l s z c z y8 n i e, d l a n i e m i e c k i e g o p i s m a c S t e rna. Z a m i e s z k u j ą c y P o l s k ę N i e m c y, k t ó r z y w p o w o j e n n e j r z e c z y w i s t o c i P R L u s t a l i s i ę t e m a t e m t a b u, w d e m o k r a t y c z n e j P o l s c e o d z y s k a l i p r a w o g ł o s u, t o: s a m o c i. N o w e l a k w i e t n i o w a z r o k u, f u n k c j o n u j ą c a p r z e d w p r o w d z e n i e m M a ł e j K o n s t y t u c j i, z a g w a r a n t o w a ł a mn i e j s z o c i n i e m i e c k i e j m i e j s c e w p a r l a m e n c i e. W s p ó l n o c i e N i e m c ó w n a Ś l ą s k u O p o l s k i m p r z e w o d z i ł H e n r y k K r o l l, p r z e w o d n i c z ą c y T o w a r z y s t w a S p o ł e c z n-k o u l t u r a l n e g o N i e m c ó w n a Ś l ą s k u O p o l s k i m. E n t u z j a z m m n i e j s z o c i n i e m i e c k i e j s y m b o l i c z n i e o d d a j e s c e n a t a ń c a z mł o d ą P o l k ą, H a n n ą. H e n r y k K r o l l a n d H a n n a, G o g o l i n, O p o l e P r o v i n c e, F r o m a p h o t o e s s a y o n t h e G e r m a n m i n o r i t y i n t h e O p o l e a r e a f o r t h e G e r m a n m a g a z is n t e r n A t a b o o s u b j e c t d u r i n g t h e P e o p l eb s P o l a n d e r a, P o l i s h G e r m a n s r e g a i n e d t h e i r r i g hc t e o f v o i i n t h e n e w p o l i t i c a l r e a l i t y ; a l a w i n t r o d u c e d i n A p r i l g u a r a n t e e d t h e G e r m a n m i n o r i t y s e a t s i n t h e n a t i o n a l p a r l i a m e n t. H e n r y k K r o l l w a s t h e G e r m a n c o m m u n i t y l e a d e r i n t h e O p o l e a r e a. H i s i m p r o v i s e d d a n c e w i t h a y o u n g P o l i s h w o m a n, H a n n a, c o n v te hy e s e r ab s e n t h u s i a s t i c m o o d.

35 W a r s z a w a, W a r s a w,

36 W a r s z a w a, u l i c a P u ł a w s k a, P u ł a w s k a S t r e e t, W a r s a w,

37 W a r s z a w a, W a r s a w,

38 W a r s z a w a, W a r s a w,

39 W y t y c z n o, R e p o r t a: w e w s p ó ł p r a c y z e s z w e d z k i m d z i en n i k a r z e m L e i f S ø r m a nb e m ; b r a k d a n y c h 3 0 w r z e n i a i 1 p a8 d z i e r n i k a r o k u r o z e g r a ł a s i ę t u t a j b i t w a z A r m i ą C z e r o w n ą, z a t u s z o w a n a w o k r e s i e P R L u, b ą d8 o p i s y w a n a j a k o b i t w a z N i e m c a m i. Z i n i c j a t y w y m i e s z k a ń c ó w W y t y c z n a, w a t m o s f e r z e k o n f l i k t ó w o k s z t a ł ti c h a r a k t e r p o m n i k a b i t w y, w k t ó r e j z g i n ę ł a l u d n o ć w i e l u w y z n a ń, w r o k u z r e a l i z o w a n o z a ł o: e n i e z k o p c e m, t a b l i c ą p a m i ą t k o w ą o r a z k r z y: a m i r z y m s k o k a t o l i c k i m i. W y t y c z n o, e a s t e r n P o l a n d, F r o m a p h o t o e s s a y f o r a n u n k n o w n c l i e n t ( c o l l a b o r a t i to h n Dw ai n i s h r e p o r t e r L e i f S ø r m a n ) O n 3 0 S e p t e m b e r a n d 1 O c t o b e r , t h e P o l i s h b o r d e r c o r p s ( K O P ) f o u g h t a b a t t l e a g a i n s t t h e a d v a n c i n g R e d A r m y n e a r t h e v i l l a g e o f W y t y c z n o i n t h e L u b l i n a r e a ; d u r i n g t h e P e o p l eb s P o l a n d e r a, t h e b a t t l e w a s e i t h e r t a beod o iosr d e s c r i b e d a s h a v i n g b e e n a g a i n s t t h e G e r m a n s. I n , o n t h e i n i t i a t i v e o f l o c a l r e s i d e n t s, t h e b a t t l e, i n w h i c h m e n o f m a n y r e l i g i o n s l o s t t h e i l i v e s, w a s c o m m e m o r a t e d w i t h a m o u n d, a p l a q u e, a n d R o m a n C a t h o l i c c r o s s e s.

40 W a r s z a w a ( P r a g a ), P r a g a n e i g h b o u r h o o d, W a r s a w,

41 W a r s z a w a ( P r a g a ), P r a g a n e i g h b o u r h o o d, W a r s a w,

42 Z a k ł a d f o t o g r a f i c z n y, G o g o l i n, Ś l ą s k O p o l s k i, P h o t o s t u d i o, G o g o l i n, O p o l e P r o v i n c e,

43 D o m w ł a s n y a r t y s t y, W a r s z a w a, A t t h e a r t i s tb s m e h, o W a r s a w,

44 W a r s z a w a, W a r s a w,

45 E l: b i e t a F i c o w s k a, W a r s z a w a, p l a c W i l s o n a, r. F o t o g r a f i e d l a s z w a j c a r s k i e g o m a g a z y n u c D i e W e l t w o c h ea R e p o r t a: o E l: b i e c i e F i c o w s k i e j, w y p r o w a d z o n e j p o d c z a s d r u g i e j w o j n y w i a t o w e j z g e t t a w a r s zw as k i e g o, p r z e d s t a w i a b o h a t e r k ę p o d c z a s c o d z i e n n y c h z a k u p ó w n a p l a c u W i l s o n a w W a r s z a w i e. P o z a s w o i m p i e r w o t n y m k o n t e k s t e m, s e r i a t a s t a ł a s i ę d o k u m e n t a c j ą i k o n o s f e r y m i a s t a. W p o w y: s z y c h z d j ę c i a c h g ł ó w n y m i e l e m e n t a m i m ó w i ą c y m i s ą d r u g i p l a n o r a z d e t a l : baanny, t a r g w a r z y w n y, s k l e p w p r z y c z e p i e k e m p i n g o w e j, k i o s k r u c h u... E l: b i e t a F i c o w s k a, P l a c W i l s o n a, W a r s a w, F r o m a p h o t o e s s a y f o r t h e S w i s s m a g a z i nd e i e W e l t w o c h e T h e f e a t u r e p r e s e n t s E l: b i e t a F i c o w s k a, s a v e d f r o m t h e W a r s a w G h e t t o d u r i n g t h e d S e c o n W o r l d W a r, d o i n g h e r d a i l y s h o p p i n g a t P l a c W i l s o n a i n W a r s a w. B e s i d e s i t s o r i g i n a l c o n t e x t, t h e s e r i e s b e c a m e a l s o a d o c u m e n t a t i o n o f t h e u r b a n i c o n o s p h e r e o f t h e e r a, w h i c h c a n b e s e e n i n t h e b a c k g r o u n d : a b a n a n a v e n d o r, a f a r m e r s m a r k e t, a c a m p i n ig l et r a t u r n e d i n t o a s h o p, a n e w s p a p e r s t a n d.

46

47

48

49 W a r s z a w a, W a r s z a w a ( P r a g a ), A n a b a n d o n e d W a r s z a w a c a r, P r a g a n e i g h b o u r h o o d, W a r s a w,

50 W a r s z a w a, W a r s a w,

51 H a n n a z P o l i t y k ą, W a r s z a w a, H a n n a r e a d i n g P o l i t y k a, W a r s a w

52 H e n r y k K r o l l z r o d z i n ą i p r z y j a c i ó ł m i, G o g o l i n, Ś l ą s k O p o l s k i, R e p o r t a: o m n i e j s z o c i n i e m i e c k i e j n a O p o l s z c z y8 n i e, d l a n i e m i e c k i e g o p i s m a c S t e r na. H e n r y k K r o l l w i t h f a m i l y a n d f r i e n d s, G o g o l i n, O p o l e P r o v i n c e, F r o m a p h o t o e s s a y o n t h e G er m a n m i n o r i t y i n t h e O p o l e a r e a, f o r t h e G e r m a n m a g a z is nt e r n

53 W a r s z a w a, W a r s a w,

54 D o m B r a c i J a b ł k o w s k i c h, W a r s z a w a, J a b ł k o w s k i B r o t h e r s d e p a r t m e n t s t o r e, W a r s a w,

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Ź Ź Ó Ł Ś Ź Ń Ż Ę Ę ź Ę Ź ĘĄ ż ź Ę Ź Ż ź Ź Ł ź Ę Ż ż Ż Ą ź ż Ż Ż ż Ź ż ć ć ć Ż ż ż Ź ż ż Ź Ź Ż ć ć Ą Ż ć Ż Ń Ó ż ć ż Ż ż Ż Ź Ż ż ż Ę ż Ź Ź Ź Ź Ź ĄĄ ź Ż Ź Ź Ź Ż Ź Ź ź Ż Ź ź ź ź Ś Ź Ę ĘĄ ż Ż Ę ż ć Ś ĄĄ Ę

Bardziej szczegółowo

Ę ĘŃ ć Ą Ś ć ć ć ć ć ć Ń Ł ć Ń Ą ć ć Ę ć Ń ć Ń ć ź Ę Ń ć Ę ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ĄĄ Ę Ą ź ć Ą ć ć ź ź Ń Ą Ą Ę Ę Ę ć źć Ń Ą Ń ć Ł ź ź ć ć Ł ć Ę ć Ń Ń ź Ę ź ć Ę Ś Ń ć Ą Ń Ń Ń Ą Ą ź Ą Ę Ł ć Ń Ń ć ź Ń Ą Ę Ę

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

ć Ó ć Ź ć ć ć ć ć ć Ś Ą ć ź Ź ć Ź Ź ć ć ć Ą Ź ĄĄ ć ź ć ć ć ć ć ć Ą ź Ó ć ć ć ć ć ć ć Ą ć ź ć ć ć Ś Ą ź ć Ó ć ć ć Ł ć ć Ą ć ć Ą Ó ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć Ść ć ć Ó ć Ę ć ć ÓĄ Ś ć ć ć Ą ć ć Ź ź Ś ć Ź ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy znak sprawy:gcs.dzpi Strona 1 z 11

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy znak sprawy:gcs.dzpi Strona 1 z 11 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w e l e k t r y c z n y c h L p N A Z W A A R T Y K U Ł U O P I S I l o j e d n o s t k a m i a r y C e n

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Í í Í Á ń ý ý Ż í í ď Í Ĺ ń Í ń Ę ń ý Ż Ż ź ń ń Ę ń ý ý í ŕ Ĺ Ĺ Í Á í Ż Í É Í Ü ö ä Ż Ż Ż Ę ń ć Ę Ż ń Ę Ż ć ń Ł Ą ń Ę í Ę Ż Ż ý Ż Ż Ą Í É đ í Ł Ę Ł ć ő ť Ę ń í ć Í Ę Ę Ł Ą Ł ć ď ć Ę Ę ń Ó Ü ü Ĺ ý Ę ä í

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

!"#$ %&!'"()$*+$",&%-!.,*/

!#$ %&!'()$*+$,&%-!.,*/ !" #!"#$ %&!'"($*+$",&%-!.,*/! "'* 0 $% & ' ((#* #*" % % +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 11 2 +,-./+0 ((#* #*" % % (1" # 3 456*/%&("& %4 7$%&!./'*!4%%,4-58*/.98 $*58!6(,.'(3333333333333333333333333333333333333333333333333:!"#$%&'("*+$,",'-."/0"

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Ł ś ą ś ż ą Ż ż ż ó ó ó ó ś ą ą Ś ą ą ó ą ś Ż ą ż ż ż ą ą Ś ą ą ą ż ś ą ó ą Ę ą ą ś ą ą ó ś ą ś Ą ż ż ą ą Ś ą Ż ą ż Ł ó ą ś ą ó ó Ę ą ą Ś ą ą ó ą ą ż ś ą ą Ę ż Ąą ą ś ą ą ą ą ś Ż ó ą ą ż ż ą ą Ś ą Ę ó

Bardziej szczegółowo

ś Ę ś Ę ź ś Ó ś ś Ś ć ś ź Ź ść ć ś Ż ś ś Ż Ż Ż ś Ż ź ś ś ć Ż ś ś Ż ś ś ś ś Ó ś Ż ź ś ź ś ć ź ś ś ś ć ć Ń ś ś ś ź ś ś ś ś Ń ś Ż ś ś ś Ź Ó ć Ę ś ś ś Ń Ż Ś Ż ś ś ź ź ć Ó Ó ś ś ź Ś ć Ż Ń ś ź Ą ś ś Ż ć ć ść

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

Ł ć ć Ł Ą Ń Ę Ą Ń Ń Ą Ą ć Ń Ń ć Ą ć ć ź ć ź Ł Ł Ą Ę ć ć ć ć ć ć Ź ć Ę ĘĄ ć Ę ĘĄ Ę Ł Ł ź Ę ć ć ć Ę Ł Ż Ę Ł ź ć Ł ć ź Ę ź Ą Ą ć ć ć Ą Ł Ł Ą ć Ę Ę Ę ć ć ć ć Ą Ę Ń Ę Ą Ń ć Ł Ą Ń Ę Ą Ń Ę ć Ń ć Ć ć Ń Ń ć ć ć

Bardziej szczegółowo

ć ć Ą Ę Ę Ę Ę Ą ć ć ć ć ć ź Ą Ą Ą Ą ć Ą Ą Ą Ą ź Ę Ż ć ć Ł Ł ź ź Ł ć Ę Ę Ń Ż Ń ć Ę ć Ś Ś ć Ą Ę ć ć ć Ę ź Ę Ę Ń Ę Ń Ę Ę ć Ę Ę Ę Ę ć ć ź ć ć Ę ć Ę ć ć ć ć Ę Ę ź Ł Ę Ą Ą Ą Ę ź ź ć ź ć Ł ć Ł Ę ć Ą Ł

Bardziej szczegółowo

Ź Ó Ź Ź Ą ź ź Ń Ó ć Ź ć ć Ź Ó Ń ź Ó Ś Ó Ó Ó Ą ź ź Ó Ą Ą Ź ć Ź Ó Ó Ó Ą ć ć ć Ą ć Ó Ść ć Ś Ść Ś Ó ć ć Ś Ó Ó ć Ś ć ć ć Ó Ó ć ć Ó Ś Ą Ó ć Ź ĘĄ Ó Ó Ą Ś Ó Ź Ą Ł Ś ć Ź Ł Ł Ą Ó Ś Ł ć ć Ź Ó Ź Ł Ć ć Ó ć Ś Ź Ó ć

Bardziej szczegółowo

ż Ź Ą Ż Ż Ż ć Ó Ą Ó ź ć Ż Ż ź ż ż Ź ż ć ż Ż ć Ż Ż ż Ę Ą Ę Ą Ż Ść ć ż ż Ą ć Ź Ś ć Ż ż ż ż ż Ż ż Ż ż ż Ś ż Ź ż Ą ĘĄ Ż ć ć ż ż ż Ż ż Ż ć ż Ż ż ć ż Ż Ś Ż ż ć ż Ź Ż Ź ż ć Ź Ś ż Ź ż ż ź ż Ż ż Ż ż ż ż ż ż Ę Ś

Bardziej szczegółowo

ź Ę Ą ć ź Ą ć ć ć ź ć ć ź ć ć Ł Ę ź ć ź ć Ś Ę ź Ę Ą Ą Ś Ę ć ź ć ć ć ć ź Ę Ę ć ć ź ź ć ź ć ź ź ź ć ź ć ć ź ź ź ć Ę ć ć Ę ć Ń ć Ł Ą Ę ź Ę ć ź ć ź Ł Ę ź ź Ą Ę ć Ś Ś Ś ź Ś ź ź ź Ś Ś ć Ż Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Portu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

6. K o ł a 7. M i s a

6. K o ł a 7. M i s a S U P 6 0 9 v. 2 0 16 G R I L L R U C H O M Y, P R O S T O K Ą T N Y, Z D O L N Ą I B O C Z N Ą P Ó Ł K Ą S U P 6 0 9 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Pompy Armatura Serwis. Silniki przyszłości już dzisiaj w KSB Silniki KSB SuPremE

Pompy Armatura Serwis. Silniki przyszłości już dzisiaj w KSB Silniki KSB SuPremE Pompy Armatura Serwis Silniki przyszłości już dzisiaj w KSB Silniki KSB SuPremE 02 a am a as e er i a s i m stw w e Rozpoznanie w całym cyklu życia Państwa pomp i armatury obszarów potencjalnej oszczędności

Bardziej szczegółowo

Ó Ć Ó Ż Ó Ó Ó Ó Ż Ó Ę Ę Ę Ó Ź Ź Ę Ź Ź Ó Ź Ż Ó Ó Ę Ó Ń Ą Ó Ą Ź Ź Ó Ę Ź Ó Ż Ń Ź Ż Ż Ź Ę Ż Ł Ó Ź Ó Ń Ż Ę Ó Ź Ó Ż Ó Ć Ę Ó Ó Ó Ć Ż Ę Ę Ó ÓĘ Ż Ź Ż Ę Ó Ź Ź Ą Ó Ę Ź Ó Ź Ł Ń Ę Ę Ń Ó Ó Ę Ó Ó Ź Ż Ó Ó Ź Ź Ó Ó Ż Ó

Bardziej szczegółowo

Ę Ą Ę Ł Ł Ę ż Ł ż Ą ż ż ż ć ż ć Ł ż Ę Ą Ę Ł ż Ó ć ŚĆ Ś Ś Ń ż ż Ż Ć Ń Ę Ę ÓĘ ć ż ż Ó Ę Ó ć ć ż ż ż ż ż Ą ć Ł ż Ó ć ć Ł Ś ć Ż Ź Ś ć ć ż Ę ż ć ć ż ć Ą ż Ś Ł Ł ż ć ż ć Ą ż ć Ś ż ż ż ć ć ć ć Ć ż ć ż ć ż ż ż

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ą Ń Ę Ę ń ń ń Ń Ń Ń ń Ą Ą ń ń ćż Ą Ę ń ń ń Ó ń Ż Ą ń ŚĆ Ń Ś Ń Ś Ą Ś ć ń ć ź ń Ń ń ć ź Ń Ś Ó Ż ń ź ź ń ĄŚ Ą Ś Ń ń ń ń Ę Ę ń Ż Ż Ż ń ć ń Ń ć ń Ń ŚĆ Ć ń Ń Ń ŚÓ Ą ć ć Ą Ń ź Ę ć ć ć ź ć ć ź ć ź ć ź Ę ć

Bardziej szczegółowo

Cena : 10,09 zł Nr katalogowy : NGK BPR7E 001 Stan magazynowy : niski Średnia ocena : brak recenzji. watermark

Cena : 10,09 zł Nr katalogowy : NGK BPR7E 001 Stan magazynowy : niski Średnia ocena : brak recenzji. watermark Informacje o produkcie Świeca NGK V-LINE >19< BPR7E Cena : 10,09 zł Nr katalogowy : NGK BPR7E 001 Stan magazynowy : niski Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 17-01-2017 W elektrodzie środkowe znajduje

Bardziej szczegółowo

ś ź Ą ś Ą ś ś Ę Ą ń ń ń ś ń ńś ś ń ć ń ś ś ź ć ś ś ź ź Ę Ę ś ć ś ś ć ś ść ń Ę ć ć ć ś ń ć ć ć ś ś Ą ź ść ĘĄ ś ś ć ść ć Ś ś ś ś Ą ś ź ś ś ź ń Ą ś ź Ń ś ś ś Ń ń ź ć ś ś ś ć Ń ś ń ś ź ś ń ń ć ć ś ń ć ń ć

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4 SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJG SE-KJH SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 Sp awik Middy Onions z Balsa+polycarbon 4+1/4+2/4+3/4+4

Bardziej szczegółowo

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org C h r i s t i a n n E i j k m a n : P r o s t o t a c e c h p r a w d y ( S i m p l e x n o n v e r i s i g i l l u m ) E p i z o d 1 : W iù c e j n i k a w a w C a f é B a u e r W s z y s t k o z a c

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ

Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ É ý đ Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ Ł Ż Ł Ż őź á í ň Ż ű ä Ľ ô ď ŕ ć ć ć éŕ Ż ŕ ć Ł Ż Đ ŕ Ü É í ć Ł ŕ ź Ł Ł Ł ć Ó ő á ť Ó ĐŃ Üŕ ŁÓ

Bardziej szczegółowo

n a k r ę t e k Z, I I, I.

n a k r ę t e k Z, I I, I. H U T A W K A O G R O D O W A 2 - o s o b o w a t y p : J K S C 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z

Bardziej szczegółowo

Ą Ą ć ć ć Ń Ś Ś ć ć ć Ąć Ń Ą ć Ą ć ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ą Ą Ą ć ć Ą ć ć ć ć Ś ć ć ć ć ć Ś ć ć Ń Ś Ś : y8 R 8 \\,. \5 -: fr \\) \ tg -8!, l"...-:-' -{\ 8 \\ -f, -\.\.]- * t e i s * si! i, -1

Bardziej szczegółowo

Ł Ł ÓŁ Ń óń Ł Ę Ę ó ą ść ó ń ś ą ą Ę Ęą ó ś ś ś ąś ą ą ą Ł Ł ą ą Ę ą ó ą ść ó ś Ę ą óź ś ń Ś Ę ą ą ść ó ń ś ą ó ś ą Ł Ęś Ń Ę ó ą ść ó Ń ś ą ź ś ść Ś ą Ą ń Ł ĘŚ ĘĄ ą ś ó ś ą ą ą ó ś ść ś ó ą ą Ą ź ó ą ść

Bardziej szczegółowo

Ę Ę Ę Ó Ę Ę Ó Ź ć Ł Ś Ó Ó Ł Ł Ż ć ć Ż Ą Ż ć Ę Ę ź ć ź Ą Ę Ż ć Ł Ę ć Ż Ę Ę ć ć Ż Ż Ę Ż Ż ć Ó Ę Ę ć Ę ć Ę Ę Ż Ż Ż Ż ź Ż Ę Ę ź Ę ź Ę Ż ć ć Ą Ę Ę ć Ę ć ć Ź Ą Ę ć Ę Ą Ę Ę Ę ć ć ć ć Ć Ą Ą ć Ę ć Ż ć Ę ć ć ć Ą

Bardziej szczegółowo

ń ń ź ź ć ń ń Ą Ź ń Ą ĄĄ Ą ń ź Ł Ł ń ć Ó Ą Ą ń ń ć ń ć ź ć ć Ó ć Ó ć Ś ć Ó ń ć ć ć ź ć Ą Ó Ź Ź Ź Ą ź Ó Ą ń ń Ź Ó Ź Ń ć Ń ć ź ń ń ń ń ń ń Ń ń Ź ń Ź Ź Ź ń ń ń Ą Ź Ó ĄĄ ń Ą ń ń Ó Ń Ó Ó ń Ą Ó ź ń ź Ą Ó Ą ź

Bardziej szczegółowo

Ę Ł ć Ą ż Ł Ł Ą Ó ż Ł Ś Ę Ś Ó Ł Ń Ą Ą Ł Ą ĄĄ ż ć Ś Ź ć ć Ł ć ć ć Ś Ó Ś Ś ć ć ć ć Ó ć ć ć Ś ż Ł Ą ż Ś ż Ł ć ć Ó ć ć Ą ć Ś ć ż ć ć Ś ć Ł Ń ć ć Ę ć ć ć Ó ć ć ć ć ć ć ź ć ć Ó ć ć ć ć ć ż ć ć ć ć Ł ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Ż ź ź ź ź ź ć ć Ą Ą ć Ą ź ź ć Ż Ś ź ć ć Ę ć ź ź ć ź Ą ĄĄ Ń Ą Ń ć ć ć ć Ę ć Ń ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć Ń Ń ć ć ź ź ć Ę Ę ć Ą ć ć ć ć ć Ń Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ź Ą ć ć ć Ń ć ć ć ć ź ć ć ć Ń Ń ć ź ź ć ź ź ć

Bardziej szczegółowo