SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Z n a k s p r a w y GC S D Z P I S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h C S G o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i ws i r u F o r m u l a r z e o f e r t o w e i z a ł» c z n i k i 1 F o r m u l a r z o f e r t y 2 O w i a d c z e n i e o s p e ł n i a n i u w a r u n k ó w u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u 3 O w i a d c z e n i e o b r a k u p o d s t a w d o w y k l u c z e n i a 4 W z ó r u m o w y 5 W y k a z u s ł u g 6 W y k a z s p r z t u 7 W y k a z o s ó b, k t ó r e b d» u c z e s t n i c z y w w y k o n y w a n i u z a m ó w i e n i a 8 O w i a d c z e n i e o p o s i a d a n y c h u p r a w n i e n i a c h 9 W z ó r o w i a d c z e n i a W y k o n a w c y, z a w i e r a j» c e i n f o r m a c j o t y m, e n i e n a l e y d o g r u p y k a p i t a ł o w e j 1 0 F o r m u l a r z s p e c y f i k a c j i c e n o w e j S p o r z» d z i ł A n n a B y c z k o w s k a, J o a n n a S z a b ł o w s k a Z a t w i e r d z i ł D y r e k t o r G C S M a r e k Ł u c y k G d y n i a, d n i0a 5 m a j a r o k u S t r o n a 1 z 2 3

2 R o z d z i a ł 1 N a z w a i a d r e s Z a m a w i a j» c e g Z a m a w i a j» c y m j e s t G d y s k i e C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k a b u d e t o w a, G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9, t e l k f a -x 5 8k , , s t r o n a i n t e r n e t o w a w w g d y n i a s p o r t p l, N I P , R E G O N R o z d z i a ł 2 I n f o r m a c j a o t r y b i e i s t o s o w a n i u p r z e 1 P o s t p o w a n i e p r o w a d z o n e j e s t w t r y b i e p r z e t a r g u n i e o g r a n i c z o n e g o o w a r t o c i p o n i e j k w o t o k r e l o n y c h w p r z e p i s a c h w y k o n a wzcy c h w y d a n y c h n a p o d s t a w i e a r t 1 1 u s t 8 u s t a w y z d n i a 2 9 s t y c z n i a r P r a w o z a m ó wpi ue b l i c z n y c h ( t e k s t j e d n o l i t y D z U z r p o z z p ó n z m ) ( z w a n e j d a l e j f U s t a w»s ) z g o d n i e z a4r6 t U s3t 9 a w y 2 P o d s t a w» p r a w n» o p r a c o w a n i a S p e c y f i k a c j i t oitsn y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a j e s t w s z c z e g ó l n o c i U s t a w a, r o z p o r z» d z e n i e P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w z 1 9 d n li ua t e g o r w s p r a w i e r o d z a j ó w d o k u m e n t ó w, j a k i c h m o e» d a z a m a w i a j» c y o d w y k o n a w c y, o r a z f o r m, w j a k i c h t e d o k u m e n t y m o g» b y s k ł a d a n e ( D z 2U z r p o z ), o r a z r o z p o r z» d z e n i e P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w z d n i a 2 3 g r u d n i a r w s p r a w i e r e d n i e g o k u r s u z ł o t e g o w s t o s u n k u d o e u r o s t a n o w i» c e g o p o d s t a w p r z e l i c z a n i a w a r t o c i z a m ó w i e p u b l i c z n y c h ( D z U z r p o z ) 3 U s t a w a w r a z z a k t a m i w y k o n a w c z y m i o r a z n i n i e j s z a S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a ( z w a n a d a l e j f S I W Zs ) o b o w i» z u j» W y k o n a w c i Z a m a w i a j» c e g o p o d c z a s p r o w a d z e n i a c a ł e g o p o s t p o w a n i a o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a p u b l i c z n e g o 4 W s p r a w a c h n i e u r e g u l o w a n y c h w n i n i e j s z e j S I W Z o s ut j e s i U s t a w R o z d z i a ł 3 P r z e d m i o t z a m ó w i e n i a 1 P r z e d m i o t z a m ó w i e n i a z g o d n i e z C P V s k l a s y f i k o w a n y j e s t j a k o u s ł u g i u t r z y m a n i a t e r e n ó w s p o r t o w y c h, u s ł u g i w z a k r e s i e t r a w n i k ó w, n a s i o n a, w i r, n a w o z y, k o s i a r k i d o p i e l g n a c j i t r a w n i k ó w, z i e l e n i p a r k o w e j l u b t e r e n ó w s p o r t o w y c h, r ó n y s p r z t o g r o d n i c z y, p r o d u k t y z g u m y 2 P r z e d m i o t e m z a m ó w i e n i a j e s t w y k o n a n i e w r o k u p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n y c h n a t r z e c h b o i s k a c h t r a w i a s t y c h G d y s k i Ce eg no t r u m S p o r t u o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i m o r a z p r a c z w i» z a n y c h z k o s z e n i e m t r a w n i k a t e r e n u p ł a s k i e g o h a l i w i d o w i s k o w o s p o r t o w e j G d y n i a A r e n a w r a z z d o s t a w» n a s i o n t r a w y, n a w o z u, w i r u r ó w n i e d l a p o t r z e b in n y c h o b i e k t ó w Z a m a w i a j» c e g o o r a z w y n a j e m m a s z y n 3 P r a c e p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n e r e a l i z o w a n e b d» d l a p o t r z e b n a s t p u j» c y c h o b i e k t ó w Z a m a w i a j» c e g o 1 ) b o i s k a S t a d i o n u Mi e j s k i e g o z n a j d u j» c e g o s i p r zoy l iuml p i j sk i e j5 w G d y n i, 2 ) b o i s k a t r a w i a s t e g o b o c z n e gzo n a j d u j» c e g o s iṗ r z y u l O l i m p ikjise j5 w G d y n i, 3 ) b o i s k a t r a w i a s t e g o z n a j d u j» c e g o w s i G d y n i O k s y w i e r e j o n R o n d a B i t w y p o d O l i w» i u l m i d o w i c z a, 4 ) t e r e n u h a l i w i d o w i s k o w o s p o r t o w e j G d y n i a A r e n a z n a j d u j» c e j s i p r z y u l K a z i m i e r z a G ó r s k i e g o 8 w G d y n i 4 D o s t a w y r e a l i z o w a n e b d» d l a p o t r z e b n a s t p u j» c y c h o b i e k t ó w Z a m a w i a j» c e g o 1 ) b o i s k a S t a d i o n u Mi e j s k i e g o z n a j d u j» c e g o s i p r z y O lui l m p i j sk i e j 5 w G d y n i o p o w i e r z c h n i , m 2 ) b o i s k a t r a w i a s t e g o b o c z n e g o z n a j d u j» c e g o ps ri z y u l O l i m p ikjise j 5 w G d y n i o p o w i e r z c h n i , m 3 ) b o i s k a t r a w i a s t e g o z n a j d u j» c e g o w s i G d y n i O k s y w i e r e j o n R o n d a B i t w y p o d O l i w» i u l m i d o w i c z a o p o w i e r z c h n i , m 4 ) p r z y s t a n i j a c h t o w e- j M a r i n y G d y n i a z n a j d u j» c e j s i p r z y A l e i J a n a P a w ł a I I 1 3 A w G, d y n i S t r o n a 2 z 2 3

3 5 ) O r o d k a H i p o t e r a pi i z n a j d u j» c e g o s i p r z y u l S p ó ł d z i e l c z e j 4 w G d y n i, 6 ) b o i s k a z e s z t u c z n» n a w i e r z c h n i» z n a j d u j» c e g o s i p r z y u l O l i m p i j s k i e j 5 o w G d y n i p o w i e r z c h n i , m, 7 ) b o i s k a z e s z t u c z n» t r a w» z n a j d uej» g o c s i n a o b i e k c i e N a r o d o w e g o t a Sd i o n u R u g b y p r z y u l a zk i m i e r z a G ó r s k i e g o 1 0 w G d y n i o p o w i e r z c h n i m, 8 ) h a l i w i d o w i s k o w o s p o r t o w e j G d y n i a A r e n a z n a j d u j» c e j s i p r z y u l K a z i m i e r z a G ó r s k i e g o 8 w G d y n i t r a w n i k i p ł a s k i e o p o w i e r z c h n i m 5 Z a k r e s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a o b e j m u j e 1 ) d o s t a w w i r u o g ra m a t u r z e m a x 0, 2 c m ł» c z n i e t o n, 2 ) d o s t a w n a s i o n t r a w y d o r e g e n e r a c j i b o i s k s p o r t o w( yo cd h m i a n y u y t e d o k o m p o z y c j i m u s z» b y r e k o m e n d o w a n e n a b o i s k a s p o r t o w) e ł» c z n i e 1 2 1k5 g, 3 ) d o s t a w n a s i o n t r a w y d l a p o t r z e b r e g e n e r a c j i t r a w n i k a p r z y s t a n i e j a c Mh at ro iw n a G d y n i a ł» c z n i e 1 5 k g, 4 ) d o s t a w n a s i o n t r a w y d l a p o t r z e b r e g e n e r a c j i w y b i e g u d l a k o n i o r o d k a h i p o t e r a p i i ł» c z n i e 5 0 k g, 5 ) d o s t a w n a w o z u d l a p o t r z e b r e g e n e r a c j i b o i s k s p o r t o w ył» c h c z n i e k g, 6 ) d o s t a w n a w o z u d l a p o t r z e b r e g e n e r a c j i t r a w npi rk za y s t a n i j a c h t o w e j M a r i n a G d y n i a ł» c z n i e k g, 7 ) d o s t a w p r e p a r a t u c h w a s t o b ó j c z e g o d o u s u w a n i a r o l i n m i d z y i n n y m i z p o m i d z y k o s t k i b r u k o w e j 3 l, 8 ) u s ł u g w e r t y k u l a c j i i m a s z y n o w e g o w g ł b n e g o d w u k i e r u n k o w e g o p o d s i e w u n a s i o n t r a w, w t y m d o d a t k o w y p o d si e w n a s i o n t r a w s i e w n i k i e m k o ł o w y m i r c z- n ił» e c z n ie 8 z a b i e g ó w n a t r z e c h o b i e k t a, c h 9 ) u s ł u g a e r a c j i p e r f o r a c y j n e j p i o -n ko ow łe kj o w e j - ł» c z n ie 8 z a b i e g ó w n a t r z e c h b o i s k, a c h 1 0 ) u s ł u g a e r a c j i p e r f o r a c y j n e j p i o n- so zw ce zj e lni o w e j ł» c z n i e 1 2 z a b i e g ó w n a S t oa nd i e M i e j s k i m, 1 1 ) u s ł u g p i a s k o w a n i a b o i s k ł» c z n ie 6 z a b i e g ó w n a t r z e c h b o i s k, a c h 1 2 ) u s ł u g m i e j s c o w e j w y m i a n y t r a w y w r a z z d a r n i n» (- 24, 5 c m ) n a ł» c z n e j p o w i e r z c h n i o k o ł o m 2, w t y m ts a d i o n M i e j s k i , m 1 3 ) u s ł u g k o s z e n i a t r a w y n a t r a w n i k a c h p ł a s k i c h hi a l w i d o w i s k o w o s p o r t o w e j G d y n i a A r e n a r a z n a d w a t y g o d n i e w o k r e s i e o d m a dj o a k o c a p a d z i e r n i k, a 1 4 ) u s ł u g r e g e n e r a c j i t r a w n i kh a l i w i d o w i s k o w o s p o r t o w e j G d y n i a A r e n az n i s z c z o n e g o p r z e z d z i k- i n a ł» c z n e j p o w i e r z c h n i o k o ł o m 2, 1 5 ) u s ł u g t o p d r e s i nu g ł» c z n i e 4 z a b i e g i n a t rc zh e o b i e k t a c h w t y m 2 u s ł u g i n a S t a d i o n i e M i e j s k i m, 1 u s ł u g a n a b o i s k u t r a w i a s t y m b o c z n y m i 1 u s ł u g a n a b o i s k u w G d y n i O k s y w i e, 1 6 ) u s ł u g o p r y s k u e k o u y n i a c z e mc z y l i p r e p a r a t e m b i o h uums o w y m ł» c z n i e 8 z a b i e g ó w n a S t a d i o n i e Mi e j s ki m, 1 7 ) w y n a j e m c z y s z c z a r k i d os z t u c z n e j n a w i e r z c h n i b e z o p e r a t o r a 5 r a z y w r o k u n a 2 t y g o d n i e - c z a s p r a c y ł» c z n i e 7 0 g o d z i n w t y m 4 0 g o d z i on b id el ka t u, o k t ó r y m m o w a w u s t 4p k t 7, 3 0 g o d z i n odbliae k t u, o k t ó r y m m o w a w u s t p k4t 6, 1 8 ) w y n a j e m k o s i a r k i ort a c y j n e j ( t r a k t o r k a ) b e z o p e r a- t on ra a c a ł y o k r e s o b o w i» z y w a n i a u m o w y c z a s p r a c y 2 0 g o d z i n t y g o d n i o w o, 1 9 ) d o s t a w g r a n u l a t u E P D M g u m o w e g o z r e c y k l i n g u w k o l o r z e c z a r n y m l u b s z a r y m ł» c z n i e 6 w o r k ó w p o k g w k a d y m w o r k u 6 D o s t a w y, o k t ó r y c h m o w a w ut s 5 p k t - 15 p r z e z n a c z o n e s» z a r ó w n o d l a p o t r z e b u s ł u g p i e l g n a c y j n o - r e n o w a c y j n y c h w y k o n y w a n y c h p r z e z W y k o n a w c j a k r ó w n i e d l a p o t r z e b p r a c p i e l g n a c y j n o - r e n o w a c y j n y c h w y k o n y w a n y c h s a m o d z i e l n i e p r z e z o s o b y Z a m a w i a j» c e g o W z w i» z k u z c z y m Z a m a w i a j» cy w c e l u u n i k n i c i a s y t u a c j i s t o s o w a n i a n a o b i e k c i e s p o r t o w y m r ó n y c h r o d z a j ó w, g a t u n k ó w p r o d u k t ó w w n i n i e j s z y m p o s t p o w a n i u z l e c a W y k o n a w c y n i e z b d n» d o k o c a r o k u k o m p l e k s o w» d o s t a w p r o d u k t ó w z w i» z a n y c h z u t r z y m a n i e m p r z e d m i o t o w y c h o b i e k t ó w s p o r t oywc h S t r o n a 3 z 2 3

4 7 W y m a g a n i a w z a k r e s i e d o s t a r c z o n y c h n a w o z ó w i o p r y s k ó w 1 ) w y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o s t a r c z y n a w o z y g r a n u l o w a n e i n a w o z y k r y s t a l i c z n e d o o p r y s k u o n a s t p u j» c y m s k ł a d z i e a ) t r a w n i k ( n a w ó z ) w c z e s n o w i o s e n n y o s k ł a d z i e N ( 1 4p ), P ( 5p ), K ( 8p ), M g( O 8p () 2p, ), F e w i l o c i k g, b ) n a w o z y k r y s t a l i c z n e d o o p r y s k u o s k ł a d z i e N ( 2 0p ), P ( 2 0p ) w, ik l o ( 2 c0p i ) 8, 4 k g, c ) n a w o z y k r y s t a l i c z n e d o o p r y s k u o s k ł a d z i e N ( 1 1p ), P ( 1 2p ), K ( 3 8p ), w i l o c i 3 6 k g, d ) n a w ó z m i k r o e l e m e n t o w y z a w i e r a j» c y m a g n e z w z b o g a c o n y w m i k r o e le m e n t y M g O 1 6p,w i l o c i 3 0 k g, e ) n a w ó z m i k r o e l e m e n t o w y z a w i e r a j» c y e l a z o w f o r m i e c h e l a t o w e j F e ( 1 3p ) w i l o c i 1 2 k g, f ) p r e p a r a t d o l i s t n y z a w i e r a j» c y k r z e m a k t y ww n y i, l o c i 2 0 l i t r ó w, g ) p r e p a r a t d o l i s t n y o w ł a c i w o c i a c h b i o s t y m u l u j» c y c h, w i l o c, i 6 l i t r ó w h ) t r a w n i k ( n a w ó z )w i o s e n n y o s k ł a d z i e N ( 2 0p ), P ( 6p ), K ( 1 2p ), M g O ( 2p ), F e ( 1p ), w i l o k g, i ) t r a w n i k ( n a w ó z )l e t n i o s k ł a d z i e N ( 1 4p ), P ( 6p ), K ( 1 7p ), M g O ( 2p ), F e ( 2p ), w i l o c i 1 k g, j ) t r a w n i k ( n a w ó z ) j e s i e n n y o s k ł a d z i e N ( 7p ), P ( 5p,), M gk O ( ( 1 7p 4p ), F e ( 6p ), w i l o c i k g, k ) n a w ó z o s k ł a d z i e N ( 1 6p ), P ( 5p ) K ( 5p ) w i l o c i k g 2 ) n a w o z y o r a z p r e p a r a t y d o l i s t n e s t o s o w a n e d o n a w o e n i a i d o l i s t n e g o d o k a r m i a n i a b o i s k m u s z» b y d o s t a r c z o n e w o r y g i n a l n y c h o p a k o w a n i a c h, z w i d o c z n a d a t» p ri o di u k c j w a n y m t e r m i n e m p r z y d a t n o c i p o t w i e r d z o n y m p r z e z p r o d u c e n t a n a w o z ó w 3 ) w p r z y p a d k u n a w o z ó w g r a n u l o w a n y c h d o g l e b o w y c h w y m a g a n a j e s t r e j e s t r a c j a p r o d u k t ó w d o n a w o e n i a t r a w n i k ó w 4 ) d o s t a r c z o n e n a w o z y p o w i n n y s p e ł n i a p o n i s z e w y m a g a n i a a ) n a w o z y d o g l e b o w e g r a n u l o w a n e m u s z» a 1 b y w i e l o s k ł a d n i k o w e w z b o g a c o n e w p e ł e n p a k i e t m i k r o e l e m e n t ó w o r a z p o d w y s z o n» w a r t o m a g n e z u i e l a z a, a 2 z a w i e r a d o d a t e k s u b s t a n c j i o r g a n i c z n y c h m a j» c y c h n a c e l u p o d n i e s i e n i e s p r a w n o c i k o m p l e k s u s o r p c y j n e g o g l e b y, a 3 w p r z y p a d k u p r o d u k t ó w s t o s o w a n y c h w p e ł n i o k r e s u w e g e t a c j i w y m a g a n e s» p r o d u k t y o k o n t r o l o w a n y m u w a l n i a n i ua z o t u ( i n h i b i t o r n i t r y f i k a c j i ), b ) n a w o z y o r a z p o z o s t a ł e p r o d u k t y d o l i s t n e b 1 n a w o z y - w i e l o s k ł a d n i k o w e o z b i l a n s o w a n y m s k ł a d z i e N P K, s y p k i e, r o z p u s z c z a l n e w w o dz i e, z a w i e r a j» c e w s w o i m s k ł a d z i e p a k i e t m i k r o e l e m e n t ó w o r a z s u b s t a n c j e s t y m u l u j» c e w z r o s t t r a w y ( a m i n o k w a s y, w i t a m i n y, t y t a n i t ), b 2 n a w ó z m a g n e z o w y z d o d a t k i e m m i k r o e l e m e n t ó w c a ł k o w i c i e r o z p u s z c z a l n y w w o d z i e, b 3 c h e l a t e l a z a o r o z p u s z c z a l n y w w o d o z i ez a w a r t o c i m i n i m a l n e j F e 1 2p l u b w i c e j, c h e l a t o w a n y z u y c i e m ( E D T A, H E E D T A ), b 4 p r o d u k t y d o l i s t n e z a w i e r a j» c e k r z e m i t y t a n w f o r m i e a k t y w n e j c a ł k o w i c i e d o s t p n e j d l a r o l i n, p o w o d u j» c e p o d n i e s i e n i e o d p o r n o c i m u r a w y n a c z y n n i k i s t r e s o w e j a k n i s k i e t e m p e r a t u r y, z a s o l e n i e o r a z i n t e n s y f i k u j e p r o c e s y f o t o s y n t e z y w p r z y p a d k u n i e d o b o r u w i a t ł a 8 W y m a g a n i a w z a k r e s i e d o s t a r c z o n y c h n a s i o n t r a w 1 ) c e r t y f i k o w a n e n a s i o n a m i e s z a n e k t r a w g a z o n o w y c h ( y c i c a t r w a ł a, w i e c h l i n a ł» k o w a ), z p r z e z n a c z e n i e m n a o b i e k t y s p to or w e, 2 ) d o s t a r c z o n e w o r y g i n a l n y c h o p a k o w a n i a c h z a k t u a l n y m i w i a d e c t w a m i j a k o c i, w i a d c z» c y m i o s p e ł n i e n i u k r a j o w y c h w y m o g ó w o d n o n i e s i ł y k i e ł k o w a n i a, c z y s t o c i n a s i o n, z a c h w a s z c z e n i a, S t r o n a 4 z 2 3

5 3 ) o d m i a n y c h a r a k t e r y z u j» c e s i p o d w y s z o n» o d p o r n o c i» n a u d e p t y w a n i e c hmaen i c z n e u s z k o d z e n i a o d y n a m i c z n e j c h a r a k t e r y s t y c e o d r o s t u o r a z p o z w a l a j» c a n a n i s k i e k o s z e n i e m u r a w y 4 ) o d m i a n y p r z e z n a c z o n e d o o s i» g n i c i a d u e j g s t o c i t r a w n i k a, o d p o r n e n a c z s t e k o s z e n i e, p o s i a d a j» c e j e d n o l i t y z i e l o n y k o l o r o r a z w o l n e o d c h w a sc th óo w r óob r, a z 5 ) d l a p o t r z e b s t a d i o n u m i e j s k i e g o k g n a s i o n t r a w y t y p u s u p e r s p o r t l u b r ó w n o w a n a, w k t ó r e j s k ł a d w c h o d z» 5 0p y c i c a t r w a ł a, 5 0p w i e c h l i n a ł» k o w a o r a z k g n a s i o n t r a w y t y p u S O S l u b r ó w n o w a n a, w k t ó r e j s k ł a d w c h o d z i y c i c a t r w a ł a 1 0 0p, 6 ) d l a p ot r z e b p r z y s t a n i j a c h t o w e j M a r i n a G d y n i a d o s t a w 1 5 k g n a s i o n t r a w y m i e s z a n k a s p o r t o w a ( n p s u p e r s p o r t l u b r ó w n o w a - n a w ) s k ł a d, k t ó r e j w c h o d z» y c i c a t r w a ł a 5 0p, w i e c h l i n a ł» k o w a 5 0p, 7 ) d l a p o t r z e b w y b i e g ó w o r o d k a h i p o t e r a p i i d o s t a w 5 0 k g n a s i o n t r a w y t r a w a n a p a s t w i s k a d l a k o n i n, a d a j» c a s i n a w i k s z o t y p ó w g l e b, w y t r z y m a ł a n a m ri o z y d o b r z e z n o s z» c a u d e p t y w a n i e, e z w z g l d u n a s p e c y f i k u k ł a d u p o k a r m o w e g o k o n i s k ł a d g a t u n k o w y p o w i n i e n z a w i e r a c o n a j m n i e j 2 5p y c i c y t r w a ł e j, 2 0p k o s t r z e w y t r z c i n o w e j, 2 0p k o s t r z e w y c z e r w o n e j, 1 0p ty m o t k i ł» k o w e j, 1 5p w i e c h l i n y ł» k o w e j, 5p k o n i c z y n y b i a ł e j, k 5p u p k ó w k i p o s p o l i t e j, 8 ) d l a p o t r z e b p o z o s t a ł y c h o b i e k t ó w m i e s z a n k a r e g e n e r a c y jpnra z e z n a c z e n i e g ł ó w n a r e g e n e r a c j a b o i s k a w y k o n a n a w l e t n i e j rw p ri ze e m ie d z y r o z g r y w k a m i, z g o d n a z z a l e c e n i a m i n o r m y R S M 1 ( 5 0p w i e c h l i n a ł» k o w a 2 l u b 3 o d m i a n y o r a z 5 0p y c i c a t r w a ł a 2 l u b 3 o d m i a n y -) w i l o c i k g, 9 ) d l a p o t r z e b p o z o s t a ł y c h o b i e k t ó w m i e s z a n k a r e g e n e r a c y jpnra z e z n a c z e n i e b i e» c a n a p r a w a i d o s i e w k i b o i s ksa k, ł a d g a t u n k o w y z g o d n y z z a l e c e n i a m i n o r m y R S M 2 ( 1 5p w i e c h l i n a ł» k o w a 1 l u b 2 o d m i a n y, 8 5p y c i c a t r w a2 ł a l u b 3 o d m i a n y ), w m i e s z a n c e d o p u s z c z a s i z a s t o s o w a n i e 1 o d m i a n y y c i c y w i e laotk owwi e j w i l o c i d o 2 5pw i l o c i k g 9 W y m a g a n i a w z a k r e s i e d o s t a r c z o n e g o w i r u 1 ) w i r b e z o s t r y c h k r a w d z i, p ł u k a n y, 2 ) p o d w z g l d e m c h e m i c z n y m w i r m u s i s p e ł n i a k r y t e r i a z a p e w n i a j» c e p r a w i d ł o w y w z r o s t t r a w y w z w i» z k u z c z y m z a s o l e n i e n i e m o e p r z e k r a c z a 1 gk l 1 0 W a r u n k i o r a z w y m a g a n i a d o t y c z» c e s p o s o b u w i a d c z e n i a dtoasw 1 ) p r z e d m i o t z a m ó w i e n i a r e a l i z o w a n y b d z i e s u k c e s y w n i e, z g o d n i e z z a p o t r z e b o w a n i e m Z a m a w i a j» c e g o i n a k a d o r a z o w e j e g o w e z w a n i e a d o w y c z e r p a n i a z a m ó w i e n i a, 2 ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y b d z i e d o r e a l i z a c j i d o s t a w n a w ł a s n y k o s z t, p r z y u d z i a l e w ł a s n e g o r o d k a t r a n s p o r t u l u b m o e z l e c i d o s t a w i n n e m u p r z e w o n i k o w i, 3 ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t n a l e y c i e z a b e z p i e c z y t o w a r n a c z a s t r a n s p o r t u o r a z p o n o s i c a ł k o w i t» o d p o w i e d z i a l n o z a d o s t a w t o w a r u, 4 ) d o s t a w y p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a r e a l i z o w a n e b d» m a k s y m a l n i e w t e r m i n i e 2 d n i o d z ł o e n i a z a m ó w i e n i a k z g ł o s z e n i e f a k s e m l u b m a i l e mk i W y k o n a w c a d o s t a r c z y z a m ó w i e n i e b e z p o r e d n i o d o s i e d z i b y Z a m a w i a j» c e g o i u m o l i w i o d b i ó r z a m ó w i e n i a p r z e z o s o b u p o w a n i o n» p r z e z Z a m a w i a j» c e g o, w g o d z i n a c h u r z d o w a n i a t j p o m i d z y a , w r a z z r o z ł a d u n k i ew m p r z y p a d k u z g ł o s z e n i a z a p o t r z e b o w a n i a w p i» t e k d o s t a w a n a s t» p i w n a j b l i s z y p o n i e d z i a ł e k d o g o d z, ) w p r z y p a d k u s t w i e r d z e n i a n i e z g o d n o c i i l o c i o w y c h, p o m y ł e k, u s z k o d z e n i a l u b u k r y t y c h w a d j a k o c i o w y c h w d o s t a w i e, Z a m a w i a j» c y p o s t a w i t o w a r d o d y s p o z y c j i W y k o n a w c y, o r a z n i e z w ł o c z n i ek z g ł o s z e n i e t e l e f o n i c z n e p o t w i e r d z o n e f a k s e m l u b m a i l e mk p o w i a d o m i W y k o n a w c o s t w i e r d z o n y c h b r a k a c h ik l u b w a d a c h w t o w a r, z e 6 ) W y k o n a w c a b d z i e z o b o w i» z a n y w t e r m i n i e m a k s y m a l n i e 2 4 g o d z i n o d w p ł ycn ii a r e k l a m a c j i d o s t a r c z y z a s t p c z»k b r a k u j» c» p a r t i t o w a r u w o l n» o d w a d b e z p o r e d n i o d o s i e d z i b y Z a m a w i a j» c e g o i u m o l i w i o d b i ó r z a m ó w i e n i a p r z e z o s o b u p o w a n i o n» p r z e z Z a m a w i a j» c e g o, w g o d z i n a c h u r z d o w a n i a t j p o m i d z y a 1 4w r0 a0 z, z S t r o n a 5 z 2 3

6 r o z ł a d u n k i e m w p r z yp a d k u z g ł o s z e n i a r e k l a m a c w j i p i» t e k d o s t a w a n a s t» p i w n a j b l i s z y p o n i e d z i a ł e k d o g o d z O p i s z a b i e g u w e r t y k u l a c j i i m a s z y n o w e g o w g ł b n e g o d w u k i e r u n k o w e g o p o d s i e w u n a s i o n t r a w W e r t y k u l a c j a p o l e g a n a p i o n o w y m n a c i n a n i u d a r n io s t r y m i n o a m i,k t ó r e u s u w a j» z t r a w n i k a f i l, c c z y l i z b i t» w a r s t w m a r t w e j d a r n i P r z y k a d e j w e r t y k u l a c j i n a l e y w y b i e r a i n n y k i e r u n e k i k» t p o d e j c i a d o ł o d y e k N a j l e p i e j w e r t y k u l o w a t r a w w d w i e s t r o n y p r o s t o p a d l e d o s i e b i e Z a b i e g t e n n a l e y w y k o n a w k i e r u nd kn u y m z gz o d ł u g» o s i» b o i s k a i p o p r z e k» t n y c h R o z s t a w z a s i e w u 3, 5 c m 1 2 O p i s z a b i e g u a e r a c j i A e r a c j a p o l e g a n a n a p o w i e t r z e n i u g l e b y z a p o m o c» m a s z y n s p u l c h n i a j» c y c h A e r a c j n i e n a l e y w y k o n y w a, g d y g l e b a j e s t z a w i l g o t n a W z a l e n o c i o d r o d z a j u a e r a t o r a, e r a c j w y k o n u j e s i w j e d n y m k i e r u n k u l u b p o w t a r z a s i j» w p o p r z e k p o p r z e d n i e g o k i e r u n k u j a z d y A b y o s i» g n» p e ł n y e f e k t, l i c z b a o t w o r ó w n a 1 mw p o w i n n a w y n o s i N a j o d p o w i e d n i e j s z y m o k r e s e m a e r a c j i j e s t l i p i e c o r a z w c z e s n a j e s i e 1 3 O p i s z a b i e g u pa is k o w a n i a P i a s k o w a n i e t r a w n i k a t o p o s y p y w a n i e c i e n k» w a r s t w» p i a s k u p o w i e r z c h n i t r a w n i k a - o k o ł o 3-5 m m C e l e m p i a s k o w a n i a j e s t p o l e p s z e n i e w ł a c i w o c i f i z y k o - c h e m i c z n y c h g l e b y o r a z w y r ó w n y w a n i e d r o b n y c h n i e r ó w n o c i t r a w n i k a, w y p e ł n i a j» c w s z y s t k i e m a ł ze a g ł b i e n i a ( d o 1 5 m m ) K l u c z e m d o p o p r a w n e g o w y k o n a n i a t e g o z a b i e g u p i e l g n u j» c e g o t r a w n i k, j e s t p o s i a d a n i e o d p o w i e d n i e g o s p r z t u u m o l i w i a j» c e g o r ó w n o m i e r n e r o z p r o w a d z e n i e m i e s z a n k i 1 4 O p i s z a b i e g u m i e j s c o w e j w y m i a n y t r a w y w r a z z d a r n i n» W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o k o n a w i z j i l o k a l n e j t r a w y n a b o i s k u s t a d i o n u m i e j s k i e g o, o c e n i j e j k o l o r, k o n d y c j, s k ł a d i i n n e w ł a c i w o c i n i e z b d n e d o o c e n y W y k o n a w c a p r z e d p r z y s t» p i e n i e m d o z a b i e g u w y m i a n y d a r n i z o b o w i» z a n y j e s t d o s t a r c z y p r ó b k d a r n i w i e l k o c i m 4 0 x c 6 0 c m w c e l u o c e n y z g o d n o c i d a r n i z t r a w» z n a j d u j» c» s i n a m i e j s k i m s t a d i o n i e p i ł k a r s k i m D o s t a r c z o n a p r ó b k a m u s i b y z a a k c e p t o w a n a p r z e z Z a m a w i a j» c e g o D o s t a r c z o n a d a r n i e m o e r ó n i s i o d p r z e d s t a w i o n e j p r z e z W y k o n a w c p r ó b k i i m u s i s t a n o w i n o lj ie td y s k ł a d i g a t u n e k D o s t a r c z o n a d a r p o w i n n a b y g s t a, n i e z a c h w a s z c z o n a i z d r o w a, m i e t s a m» g r u b o, b y l e k k o w i l g o t n a i n i e k r u s z y s i P a s r o z w i n i t e j d a r n i p o d n i e s i o n y o b u r» c z z a j e d n» k r a w d n i e m o e s i p r z e r y w a, a t y m b a r d z i e j r o z p a d a s i n a k a w a ł k i W s z y s t k i e o d s t p s t w a o d o k r e l o n y c h w a r u n k ó w b d» s k u t k o w a n i e p r z y j c i e m d a r n i i k o n i e c z n o c i» d o s t a r c z e n i a w ł a c i w e j D o s t a r c z o n a d a r m u s i b y p o ł o o n a n a M i e j s k i m S t a d i o n i e w c z a s i e n i e d ł u s z y m n i 8 g o d z i n o d m o m e n t u d o s t a w y n a o b i e k t i z a p e w n i a j e d n o l i t» p o w i e r z c h n i z d o t y c h c z a s o w y m t r a w n i k i e m Z a m a w i a j» c y z a s t r z e g a s o b i e p r a w o d o k o n t r o l o w a n i a w y k o n y w a n e g o z a b i e g u, a t a k e o c e n y e f e k t u k o c o w e g o Z a m a w i a j» c y p o w y k o n a n e j p r z e z W y k o n a w c p r a c y o c e n i z a b i e g w y k o n u j» c p o m i a r w y s o k o c i p r z y p o m o c y r o z ł o o n e g o, n a p i t e g o s z n u r k a i m i a r k i J e e l i r ó n i c a w y s o k o c i p o m i d z y r o z ł o o n» d a r n i», a p o z o s t a ł» w y n i e s i e w i c e j n i 1 0 m m Z a m a w i a j» c y b d z i e m i a ł p r a w o n i e p r z y j» w y k o n a n i a u s ł u g i i z a» d a w y k o n a n i a u s ł u g i w ł a c i w i e M i n i m a l n e z a m ó w i e n i e s k ł a d a n e p r z e z Z a m a w i a j» c e g o t o ( ) m l u b w i e l o k r o t n o t e j i l o c i D a r n i n a z a k ł a d a n a b d z i e w m i e j s c a c h o s z c z e g ó l n i e d u y c h u s z k o d z e n i a c h m u r a w y n a b o i s k u ( n p p o l e b r a m k o w e ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y b d z i e d o w y m i a n y d a r n i n y n a b i e» c o w e d ł u g p o t re zb Z a m a w i a j» c e g o Z a m a w i a j» c y d o p u s z c z a p o b i e r a n i e d a r n i n y o 2 ł» c z n e j p o w i e r z c h n i mz i n n e g o m i e j s c a b o i s k a k a d o r a z o w o w s k a z a n e g o p r z e z Z a m a w i a j» c e g o ( n p z a p o l a m i b r a m k o w y m i ), p o z o s t a ł» c z d a r n i n y W y k o n a w c a d o s t a r c z y w e w ł a s n y m z a k r e s i e 1 5 O p i s z ab i e g u k o s z e n i a t r a w n i k ó w Z a b i e g p o l e g a n a s k o s z e nti ru a w n i k ó w p ł a s k i c h h a l i w i d o w i s k o w o - s p o r t o w e j G d y n i a A r e n a, w r a z z e z g r a b i e n i e m i w y w i e z i e n i e m u r o b k u 1 6 O p i s z a b i e g u t o p d r e s i n g u Z a b i e g p o l e g a nw a p r o w a d z e n i u d o p o d ł o a m i e s z a n k i p i a s k u p ł u k a n e g o i hmu u s u, 3 0 m 3 m i e s z a n k i t o p d r e s i n g o w e j w p o s t a c i p i a s k u p ł u k a n e g o i b i o h u m u s u p r o d u k t u a t e s t o w a n e g o i c e r t y f i k o w a n e g o p r z eo z d p o w i e d n i» j e d n o s t k S t r o n a 6 z 2 3

7 c e r t y f i k u j» c» n a t e r e n i e P o l s k i w c e l u d o p u s z c z e n i a p r o d u k t u d o s t o s o w a n i a w u p r a w a c h e k o l o g i c z n y c h 1 7 O p i s z a b i e gu o p r y s k u m u r a w y e k o u y n i a c z e m c z y l ip r e p a r a t e m b i o h u m u s o w y m Z a b i e g p o l e g a n a o p r y s k u m u r a w y e k o u y n i a c z e m c z y l i p r e p a r a t e m b i o h u m u s o w y m b o g a t y m w d o b r o c z y n n» m i k r o f l o r g l e b o w» o r a z z w i» z k i h u m u s o w eo p r y s k w n a s t p u j» c y c h p r o p o r c j a c h 6 0 l p r e p a r a t u 3 0w 0 l w o d y P r e p a r a t m u s i b y a t e s t o w a n y i c e r t y f i k o w a n y p r z e z o d p o w i e d n i a j e d n o s t k c e r t y f i k u j» c» n a t e r e n i e P o l s kw i c e l u d o p u s z c z e n i a p r o d u k t u d o s t o s o w a n i a w u p r a w a c h e k o l o g i c z n y c h ( b e z p i e c z n y d l a r o d o w i s k a ) 1 8 O p i s z a b i e g u r e g e n e r a c j i t r a w n i k a z n izsoznce g o p r z e z d z i k in a l e y z g r a b i i w s t p n e w y r ó w n a t e r e n p r z e z n a c z o n y p o d n a p r a w U s u n» w i d o c z n e c h w a s t y t r w a ł e W z r u s z y p o w i e r z c h n i t r a w n i k a g l e b o g r y z a r k» Z g r a b i o b u m a r ł e c z c i r o l i n n e W y r ó w n a t e r e n p o d w y s i e w t r a w y D o s i a m i e s z a n k i t r a w, j l en pa i e j m i e s z a n k a m i t y p u r e g e n e r a c j a T r a w n i k p r z y k r y 0,- 51, 0 c m w a r s t w» t o r f u o d k w a s z o n e g o z p i a s k i e m, z w a ł o w a i p o d l a 1 9 W a r u n k i o r a z w y m a g a n i a d o t y c z» c e s p o s o b u w i a d c z e n i a u s ł u g p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h 1 ) p r z e d m i o t z a m ó w i e n i a r e a l i z o w a n y b d z i e ksc ue s y w n i e, z g o d n i e z z a p o t r z e b o w a n i e m Z a m a w i a j» c e g o i n a k a d o r a z o w e j e g o w e z w a n i e a d o w y c z e r p a n i a z a m ó w i e n i a, 2 ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t w y k o n y w a z a b i e g i p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n e z g o d n i e z i n s t r u k c j»k a m i p i e l g n a c j i n a w i e r z c h n i t r a w i a s t e j sp kł a y, t y b o i 3 ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t p r z y s t» p i d o r e a l i z a c j i z g ł o s z o n y c h p r a c w c i» g u 2 d n i o d m o m e n t u z ł o e n i a z a p o t r z e b o w a n i a k p o t w i e r d z o n e g o f a k s e m l u b m a i l e mk, 4 ) w y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t w y k o n a p o s z c z e g ó l n e r o d z a j e p r a c w t e r m i n i e 1 2 g o d z i n o d p r z y s t» p ine i a d o i c h w y k o n y w a n i a, 5 ) Z a m a w i a j» c y n i e p r z e w i d u j e w y k o n y w a n i a p r z e z W y k o n a w c j e d n e g o r o d z a j u u s ł u g ik p r a c w j e d n y m c z a s i e n a w i c e j n i n a j e d n y m o b i e k c i e s p o r t o w y m, 6 ) Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e n a t o m i a s t w y k o n y w a n i e r ó n y c hk o d m i e n n y c h r o d z a j ó w u s ł u g ik p r a c w jd en y m c z a s i e n a w i c e j n i j e d n y m o b i e k c i e s p o r t o w y m, 7 ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t w y k o n y w a p r z e d m i o t z a m ó w i e n i a p r z y u y c i u s p e c j a l i s t y c z n e g o s p r z t u w s k a z a n e g o w w y k a z i e s p r z t u s t a n o wm i» zc ay ł» c z n i k n r 6 d o S I W Z, 8 ) W y k o n a w c a z a p e w n i o s o b o d p o w i e d z i a l n» z a w i a d c z e n i e w s z y s t k i c h u s ł u g, k o n t r o l j a k o c i w y k o n y w a n y c h u s ł u g p r z e z W y k o n a w c, o s o b a m u s i p o s i a d a w y k s z t a ł c e n i e w y s z e w z a k r e s i e r o l n i c t w a w s p e c j a l n o c i u p r a w y r o l i i o c h r o n y r o l i n o s o b a t a z o b o w i» z a n a b d z i e m i d z y i n n y m i d o k o o r d y n a c j i i k oi n tp r oa lc y w y k o n y w a n e j p r z e z o s o b y, o k t ó r y c h m o w a w p k t 9, 9 ) W y k o n a w c a z a p e w n i s t a ł» e k i p w y k o n u j» c» p r a c e o b j t e n i n i e j s z y m z a m ó w i e n i e m, p o s i a d a j» c» o d p o w i e d n i e k w a l i f i k a c j e, u m i e j t n o c i i d o w i a d c z e n i e w w y k o n y w a n i u p o w i e r z o n y c h c z y n n o c i z z a k r e s u p i en l a c gj i r e n o w a c j i s p o r t o w y c h o b i e k t ó w t r a w i a s t y c h, a j e l i z a j d z i e k o n i e c z n o z m i a n y o s o b y z a d b a o p r a w i d ł o w e p r z e s z k o l e n i e n o w e g o p r a c o w n i k a w z a k r e s i e z a d a i z n a j o m o c i k a d e g o b okiosbkiae k t u, 1 0 ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o w p i s a n i a d o D z i e n n i k a w y k o n a nh y c p r a c p r z e z c a ł y o k r e s t r w a n i a u m o w y d l a k a d e g o b o i skkoab i e k t u w D z i e n n i k u W y k o n a w c a b d z i e o d n o t o w y w a ł n a b i e» c o ( t j w d n i u i c h w y k o n a n i a ) w s z e l k i e p r a c e w y k o n a n e w r a m a c h n i n i e j s z e j u m o w y P r a c e t e b d» p o t w i e r d z a n e w D z i e n n i k u p r z e z o s o b ( y ) u p o w a n i o n» ( e ) p r z e z Z a m a w i a j» c e g o, 1 1 ) p o k a d o r a z o w y m w y k o n a n i u u s ł u g i n a s t» p i p i s e m n e o d e b r a n i e p r a c o d W y k o n a w c y w p r z y p a d k u s t w i e r d z e n i a n i e p r a w i d ł o w o c i W y k o n a w c a z o b l i g o w a n y j e s t d o p o n o w n e g o w y k o n a n i a c z y n n o c i n i e p r a w i d ł o w o w y k o n a n e j l u bk i d o k o n a n i a c zy nc ni o z a n i e c h a n e j, 1 2 ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t w t e r m i n i e 2 4 g o d z i n o d w e z w a n i a dgo p o n o w n e g o w y k o n a n i a c z y n n o c i n i e p r a w i d ł o w o w y k o n a n e j l u bk i d o k o n a n i a c z y n n o c i z a n i e c h a n e j, S t r o n a 7 z 2 3

8 1 3 ) p o k a d o r a z o w y m w y k o n a n i u p r a c o b j t y c h p r z e d m i o t e m z a m ó w i e n i a W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y b d z i e d o s p o r z» d z e n i a i d o s t a r c z e n i a n a j p ó n i e j w d n i u o d b i o r u p r a c i n s t r u k c j i s p o s o b u p i e l g n a c j i p ł y t y b o i s k a, 1 4 ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t p o w i a d o m i Z a m a w i a j» c e g o o k a d y m s t w i e r d z o n y m p r z y p a d k u u s z k o d z e n i a l u b z n i s z c z e n i a b o i s k a, 1 5 ) p r z e z c a ł y o k r e os b o w i» z y w a n i a u m o w y Z a m a w i a j» c y u p r a w n i o n y j e s t d o k o n t r o l i w y k o n y w a n i a p r z e z W y k o n a w c u s ł u g o b j t y c h u m o w», 1 6 ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y b d z i e d o r e a l i z a c j i p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a n a w ł a s n y k o s z t, p r z y u d z i a l e w ł a s n e g o s p r z t u, t r a n s p o r t u 2 0 W y m a g a n i a d o t y c z» c e cz y s z c z a r k i d o s z t u c z n e j n a w i e r z c h n i 1 ) w y m a g a n e p a r a m e t r y c z y s z c z a r k i a ) s z e r o k o r o b o c z a c m, b ) d w a k o s z e n a z a n i e c z y s z c z e n i a s t a ł e, c ) f i l t r y n a z a n i e c z y s z c z e n i a f r a k c j i l o t n y c h ( k u r z, p y ł y i t p ), d ) r e g u l a c j a g ł b o k o c i p r a c y -1 7m cm m, e ) k ó ł k o s t a b i l i z u j» c e r uk ni e k, f ) w y m i e n n e f i l t r y, g ) t y l n a p o d ł u n» m i o t ł a o r e g u l o w a n e j w y s o k o c i, h ) s z c z o t k a r o l k o w a o d d z i e l a j» c a w i k s z e z a n i e c z y s z c z e n i a 2 ) w y m a g a n i a d o t y c z» c e s p o s o b y w i a d c z e n i a p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a a ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o s t a r c z y c z y s z c z a r k n a w ł a s n y z kt o sp r z y u d z i a l e w ł a s n e g o r o d k a t r a n s p o r t u l u b m o e z l e c i d o s t a w i n n e m u p r z e w o n i k o w i w t e r m i n i e 3 d n i o d d n i a z ł o e n i a z a m ó w i e n i a k p o t w i e r d z o n e g o f a k s e m l u b m a i l e mk b e z p o r e d n i o d o s i e d z i b y Z a m a w i a j» c e g o, b ) o d b i ó r z a m ó w i e n i a n a s t» p i p r o t o k o l a r n i e p r z eo z w au pn i o n» o s o b Z a m a w i a j» c e g o, w g o d z i n a c h u r z d o w a n i a t j p o m i d z y a , c ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o s t a r c z y s p r z t s p r a w n y t e c h n i c z n i e, w o l n y o d w a d z w s z e l k i m i a k t u a l n y m i p r z e g l» d a m i, w y m a g a n y m i u b e z p i e c z e n i a m i, d ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t p r ze s z k o l i o s o b y w y z n a c z o n e p r z e z Z a m a w i a j» c e g o w z a k r e s i e o b s ł u g i t e c h n i c z n e j d o s t a r c z o n e g o s p r z t u o r a z u d o s t p n i w s z e l k i e n i e z b d n e d o k u m e n t y s p r z t u w c e l u j e g o p r a w i d ł o w e g o u y t k o w a n i a, e ) z w r o t s p r z t u n a s t» p i p r o t o k o l a r n i e p r z e z u p o w a n i o n» o s o b Z amj» a wc ie g o, w g o d z i n a c h u r z d o w a n i a t j p o m i d z y a , f ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t o d e b r a c z y s z c z a r k z s i e d z i b y Z a m a w i a j» c e g o n a w ł a s n y k o s z t p r z y u d z i a l e w ł a s n e g o r o d k a t r a n s p o r t u l u b m o e z l e c i c z y n n o i n n e m u p r z e w o n i k o w i w t e r m i n i e 1 d n i a o d n i a d z ł o e n i a z a w i a d o m i e n i a o z a k o c z e n i u p r a c p r z y u d z i a l e s p r z t u W y k o n a w c y k p o t w i e r d z o n e g o f a k s e m l u b m a i l e mk, w p r z y p a d k u n i e o d e b r a n i a s p r z t u w p o w y s z y m t e r m i n i e z p r z y c z y n n i e l e» c y c h p o s t r o n i e Z a m a w i a j» c e g o, n i e w y d ł u a s i t e r m i n u k o r z y s tzae nz i a p r Z a m a w i a j» c e g o z e s p r z t u, g ) w p r z y p a d k u w y s t» p i e n i a w a d l u b a w a r i i s p r z t u Z a m a w i a j» c y p o s t a w i s p r z t d o d y s p o z y c j i W y k o n a w c y a W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y b d z i e w t e r m i n i e 3 d n i d o d o s t a r c z e n i a s p r z t u z a s t p c z e g o w o l n e g o o d w a d, w t a k i m p r z y p a d k u p o s t a n o w i e n i a d o t y c z» c e s p o s o b u w i a d c z e n i a p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a, o k t ó r y m m o w a p o w y e j s t o s u j e s i o d p o w i e d n i o, h ) w p r z y p a d k u, g d y a w a r i a, o k t ó r e j m o w a w l i t g ) n i e w y n i k a z n i e w ł a c i w e g o u y t k o w a n i a s p r z t u p r z e z Z a m a w i a j» c e g o, k o s z t y n a p r a w y p o k r y w a W y k o n a w c a, i ) W y k o n a w c a p o z w r o c i e s p r z t u n a w ł a s n y k o s z t d o k o n a n i e z b d n y c h n a p r a w e k s p l o a t a c y j n y c h i k o n s e r w a c j i p o w s t a ł y c h w z w i» z k u z e z w y k ł y m u y t k o w a n i e m s p r z t u p r z e z Z a m a w i a j» c e g o 2 1 W y m a g a n i a d o t y c z» c e k o s i a r k i r o t a c y j n e j ( t r a k t o r e k ) 1 ) w y m a g a n e p a r a m e t r y t e c h n i cz n e k o s i a r k i S t r o n a 8 z 2 3

9 a ) s i l n i k o m o c y m i n i m u m 1 8 K M, V - T w i n, z s y s t e m e m z a r z» d z a n i a m o c», a u t o m a t y c z n» p r z e k ł a d n i z d w o m a n o n y m i p e d a ł a m i s t e r o w a n i a i t e m p o m a t e m w s t a n d a r d z i e d l a j e s z c z e ł a t w i e j s z e j p r a c y, b ) z b i o r n i k p a l i w a o d u e j p o j e m n oo rcai z d u y c h r o z m i a r ó w w l e w p a l i w a u ł a t w i a j» c y t a n k o w a n i e, c ) s p a w a n a, 3 m m s t a l o w a r a m a, r e g u l a c j w y s o k o c i k o s z ezn a i a p o m o c» p o k r t ł a - z a k r e s r e g u l a c j i w y s o k o c i k o s z e n i a o d 3 d o 1 0 c m z s t o p n i o w a n i e m c o 6 m m, d ) d o d a t k o w o p o s i a d a j» c a z n a c z n i k d o p o z i o m o w a n i a p o ł o e n i a a g r eu g, a tz n a j d u j» c y s i w c e n t r a l n e j c z c i p o k r t ł a r e g u l a c j i w y s o k o c i k o s z e n i a, e ) n o w o c z e s n e a g r e g a t y k o s z» c e z e z i n t e g r o w a n y m w e n t y l a t o r e m z a p e w n i a j»c e d o k ł a d n y z b i ó r i w y p e ł n i e n i e z b i o r n i k ó w n a t r a w n a w e t w n a j t r u d n i e j s z y c h w a r u n k a c h, f ) e l e k t r y c z n e w ł» c z e n i e W O M o r a z s y s t e m w y ł» c z e n i a a g r e g a t u p o d c z a s p e ł n e g o w y p e ł n i e n i a k o s z a z b i e r a j» c e g o, z a p o b i e g a z a p y c h a n i u s i r y n n y w y r z u t o w e j i z w i k s z a j a k o k o s z e n i a 2 ) w y m a g a n i a d o t y c z» c e s p o s o b u w i a d c z e n i a p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a a ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o s t a r c z y o ks i a r k n a w ł a s n y k o s z t p r z y u d z i a l e w ł a s n e g o r o d k a t r a n s p o r t u l u b m o e z l e c i d o s t a w i n n e m u p r z e w o n i k o w i w t e r m i n i e 3 d n i o d d n i a z ł o e n i a z a m ó w i e n i a k p o t w i e r d z o n e g o f a k s e m l u b m a i l e mk b e z p o r e d n i o d o s i e d z i b y Z a m a w i a j» c e g o, b ) o d b i ó r z a m ó w i e n i a n a s t» p i r op t o k o l a r n i e p r z e z u p o w a n i o n» o s o b Z a m a w i a j» c e g o, w g o d z i n a c h u r z d o w a n i a t j p o m i d z y a , c ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o s t a r c z y s p r z t s p r a w n y t e c h n i c z n i e, w o l n y o d w a d z w s z e l k i m i a k t u a l n y m i p r z e g l» d a m i, w y m a g a n y m i u b e z p i e c z e n i a m i, d ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t p r z e s z k o l i o s o b y w y z n a c z o n e p r z e z Z a m a w i a j» c e g o w z a k r e s i e o b s ł u g i t e c h n i c z n e j d o s t a r c z o n e g o s p r z t u o r a z u d o s t p n i w s z e l k i e n i e z b d n e d o k u m e n t y s p r z t u w c e l u j e g o p r a w i d ł o w e g o u y t k o w a n i a, e ) z w r o t s p r z t u n a s t» p i p r o t o k o l a r n i e p r z e z w au np io o n» o s o b Z a m a w i a j» c e g o, w g o d z i n a c h u r z d o w a n i a t j p o m i d z y a , f ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t o d e b r a k o s i a r k z s i e d z i b y Z a m a w i a j» c e g o n a w ł a s n y k o s z t p r z y u d z i a l e w ł a s n e g o r o d k a t r a n s p o r t u l u b m o e z l e c i c z y n n o i n n e m u p r z e w o n i k o w i w t er m i n i e 1 d n i a o d d n i a z ł o e n i a z a w i a d o m i e n i a o z a k o c z e n i u p r a c p r z y u d z i a l e s p r z t u W y k o n a w c y k p o t w i e r d z o n e g o f a k s e m l u b m a i l e mk, w p r z y p a d k u n i e o d e b r a n i a s p r z t u w p o w y s z y m t e r m i n i e z p r z y c z y n n i e l e» c y c h p o s t r o n i e Z a m a w i a j» c e g o, n i e w y d ł u a s i it ne u r m k o r z y s t a n i a p r z e z Z a m a w i a j» c e g o z e s p r z t u, g ) w p r z y p a d k u w y s t» p i e n i a w a d l u b a w a r i i s p r z t u Z a m a w i a j» c y p o s t a w i s p r z t d o d y s p o z y c j i W y k o n a w c y a W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y b d z i e w t e r m i n i e 2 d n i d o d o s t a r c z e n i a s p r z t u z a s t p c z e g o w o l n e g o o d w a d, w t a k irm z y p pa d k u p o s t a n o w i e n i a d o t y c z» c e s p o s o b u w i a d c z e n i a p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a, o k t ó r y m m o w a p o w y e j s t o s u j e s i o d p o w i e d n i o, h ) w p r z y p a d k u, g d y a w a r i a, o k t ó r e j m o w a w l i t g ) n i e w y n i k a z n i e w ł a c i w e g o u y t k o w a n i a s p r z t u p r z e z Z a m a w i a j» c e g o, k o s z t y n a p r a wo y k rpy w a W y k o n a w c a, i ) W y k o n a w c a w t r a k c i e u y t k o w a n i a s p r z t u p r z e z Z a m a w i a j» c e g o d o k o n y w a b d z i e n a w ł a s n y k o s z t n i e z b d n y c h p r z e g l» d ó w, n a p r a w e k s p l o a t a c y j n y c h ( w t y m o s t r z e n i e n o y ) i k o n s e r w a c j i p o w s t a ł y c h w z w i» z k u z e z w y k ł y m u y t k o w a n i e m s p r z t u p r z e z Z a m a w i a j» c e g o w z w i» z k u z p o w y s z y m W y k o n a w c a w r a z z d o s t a r c z e n i e m k o s i a r k i p r z e k a e Z a m a w i a j» c e m u h a r m o n o g r a m w y k o n y w a n i a n i e z b d n y c h n a p r a w e k s p l o a t a c y j n y c h i k o n s e r w a c y j n y c h, p r z e g l» d ó w o r a z o k r e l i s z a c u n k o w y c z a s i c h w y k o n y w a n i a W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o p o w i a d o m i e n i a k a d o r a z o w o Z a m a w i a j» c e g o z t y g o d n i o w y m w y p r z e d z e n i e m o z a i s t n i e n i u k o n i e c z n o c i w y k o n a n i a c z y n n o c i o p i s a n e j p o w y e j S t r o n a 9 z 2 3

10 2 2 W y m a g a n i a d o t y c z» c e g r a n u l a t u E P D M 1 ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o s t a r c z y w y s e l e k c j o n o w a n y g r a n u l a t E P D M g u m o w y z r e c y k l i n g uw k o l o r z e c z a r n y m l u b s z a r y m, o d u e j o d p o r n o c i n a d z i a ł a n i e w a r u n k ó w a t m o s f e r y c z n y c h, p r o m i e n i o w a n i a U V, d z i a ł a n i e t l e n u i o z o n u z p o w i e t r z a N i e p o w o d u j» c y t r w a ł e g o z a g s z c z e n i a, c o m o g ł o b y d o p r o w a d zdi o p o g o r s z e n i a w ł a s n o c i u y t k o w y c h n a w i e r z c h n i P o d c z a s n a s ł o n e c z n i e n i a n i e w y d z i e l a j» c y c h a r a k t e r y s t y c z n e g o d l a g u m y z a p a c h u g u m y O p a r t y n a k a u c z u k a c h E P D M o f r a k c j i 0, 5 g 2, 5 m m, o z a w a r t o c i p o p i o ł u m a k s y m a l n i e 5 0p - 8 P1 N k C , o c i a r z e n a s y p o w y m o k o ł o gk d m s P N - I S O 6 0 A n a l i z a oswia t f r a k c j a w ł a c i w a m i n i m u m 9 0p P N k C ) w y m a g a n i a d o t y c z» c e s p o s o b u w i a d c z e n i a p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a a ) d o s t a w a p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a b d z i e r e a l i z o w a n a j e d n o r a z o w o, b ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y b d z i e d o r e a l i z a c j i d o s t a w y n a w ł a s n y k o s z t, p r z y l e u d z i a w ł a s n e g o r o d k a t r a n s p o r t u l u b m o e z l e c i d o s t a w i n n e m u p r z e w o n i k o w i, c ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t n a l e y c i e z a b e z p i e c z y t o w a r n a c z a s t r a n s p o r t u o r a z p o n o s i c a ł k o w i t» o d p o w i e d z i a l n o z a d o s t a w t o w a r u, d ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t z r e a l i z o w a d o s t a w p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a m a k s y m a l n i e w t e r m i n i e 2 d n i o d z ł o e n i a z a m ó w i ek n iz ag ł o s z e n i e f a k s e m l u b m a i l e mk i W y k o n a w c a d o s t a r c z y z a m ó w i e n i e b e z p o r e d n i o d o s i e d z i b y Z a m a w i a j» c e g o i u m o l i w i o d b i ó r z a m ó w i e n i a p r z e z o s o b u p o w a n i o n» p r z e z Z a m a w i a j» c e g o, w g o dz i n a c h u r z d o w a n i a t j p o m i d z y a , w r a z z r o z ł a d u n k i e m, w p r z y p a d k u z g ł o s z e n i a z a p o t r z e b o w a n i a w p i» t e k d o s t a w a n a s t» p i w n a j b l i s z y p o n i e d z i a ł e k d o g o d z , e ) w p r z y p a d k u s t w i e r d z e n i a n i e z g o d n o c i i l o c i o w y c h, p o m y ł e k, u s z k o d z e n i a l u b u k r y t y ch w a d j a k o c i o w y c h w d o s t a w i e, Z a m a w i a j» c y p o s t a w i t o w a r d o d y s p o z y c j i W y k o n a w c y, o r a z n i e z w ł o c z n i ek z g ł o s z e n i e t e l e f o n i c z n e p o t w i e r d z o n e f a k s e m l u b m a i l e mk p o w i a d o m i W y k o n a w c o s t w i e r d z o n y c h b r a k a c h i w a d a c h w t o w a r, z e f ) W y k o n a w c a b d z i e z o b o w i» z a n y w t e r m in i e m a k s y m a l n i e 2 4 g o d z i n o d w p ł y n i c i a r e k l a m a c j i d o s t a r c z y z a s t p c z»k b r a k u j» c» p a r t i t o w a r u w o l n» o d w a d b e z p o r e d n i o d o s i e d z i b y Z a m a w i a j» c e g o i u m o l i w i o d b i ó r z a m ó w i e n i a p r z e z o s o b u p o w a n i o n» p r z e z Z a m a w i a j» c e g o, w g o d z i n a c h u r z d o w a n i a t j p o mz i y d9 0 0 a , w r a z z r o z ł a d u n k i e m, g ) W y k o n a w c a p r z y p i e r w s z e j d o s t a w i e g r a n u l a t u d o s t a r c z y n a s t p u j» c e d o k u m e n t y g 1 ) a t e s t P Z H ( P a s t w o w y a Zk ł a d H i g i e n y ) d l a d o s t a r c z o n ge rg ao n u l a t u, g 2 )p o t w i e r d z e n i e p r o d u c e n t a t r a w y s y n t e t y c z n e j T i tl j i a S A z siib» e d zw Ł o d z i p r z y u l P i r a m o w i c z a 1 1k 1 3 i, z a s t o s o w a n y g r a n u l a t s p e ł n i a j e g o w y m a g a n i a j a k o c i o w e d l a o b i e k t u, o k t ó r y m m o w a w u s t p k4t 6, g 3 ) b a d a n i e n i e z a l e n e g o i n s t yu t up to t w i e r d z a j» c e, e d o s t a r c z og nr ya n u l a t s p e ł n i a w y m o g i r o d o w i s k o w e w z a k r e s i e m a k s y m a l n e j z a w a r t o c i m e t a l i c i k i c h i s u b s t a n c j i s z k o d l i w y c h 2 3 W y k a z o s ó b u p o w a n i o n y c h d o s k ł a d a n i a z a p o t r z e b o w a n i a o r a z d o p o d p i s y w a n i a i o d b i o r u p r a c, f a k t u r w i m i e n i u Z a m a w i a j» c e g o z a w i e r a b d z i e z a ł» c z n i k n r 1 d o u m o w y 2 4 Z a m a w i a j» c y z a s t r z e g a s o b i e p r a w o z m i a n i l o c i i c z s t o t l i w o c i p r a c z g o d n i e z j e g o f a k t y c z n y m i p o t r z e b a m i W s k a z a n e i l o c i i c z s t o t l i w o c i p r a c z o s t a ł y p r z y j t e d o o b l i c z e n i a s z a c u n k o w e j w a r t o c i z a m ó w i e n i a c o n i e o d z w i e r c i e d l a r e a l n e g o z a p o t r z e b o w a n i a n a p r a c e w c z a s i e t r w a n i a u m ow y i w a d n y m r a z i e n i e m o e b y p o d s t a w» j a k i c h k o l w i e k r o s z c z e z e s t r o n y W y k o n a w c y 2 5 Z a m a w i a j» c y z a s t r z e g a s o b i e p r a w o d o n i e w y k o r z y s t a n i a w c a ł o c i i l o c i z a m ó w i e n i a, j e e l i w y n i k a t o b d z i e z j e g o f a k t y c z n y c h p o t r z e b w z a k r e s i e p r z e d m i o t u u m o w y u ł u Z t y t z m n i e j s z e n i a i l o c i z a m ó w i e n i a W y k o n a w c y n i e p r z y s ł u g u j» a d n e r o s z c z e n i a w o b e c Z a m a w i a j» c e g o S t r o n a 1 0 z 2 3

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d z i e 2 0 1 5 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X W Y Z N A C Z A N I E O D K S Z T A C E T O W A R Z Y S Z Ą C Y C H H A R T O W A N I U P O W I E R Z C H N I O W Y M W I E

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy znak sprawy:gcs.dzpi Strona 1 z 11

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy znak sprawy:gcs.dzpi Strona 1 z 11 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w e l e k t r y c z n y c h L p N A Z W A A R T Y K U Ł U O P I S I l o j e d n o s t k a m i a r y C e n

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

6. K o ł a 7. M i s a

6. K o ł a 7. M i s a S U P 6 0 9 v. 2 0 16 G R I L L R U C H O M Y, P R O S T O K Ą T N Y, Z D O L N Ą I B O C Z N Ą P Ó Ł K Ą S U P 6 0 9 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Z e s p ó ł d s. H A L i Z

Z e s p ó ł d s. H A L i Z C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P P L A N P R A C Y K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j I 2 0 1 5- V I 2 0 1 6 1. C h a r a k t e r y s t y k a C h o r ą g w i C h o r ą g

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org C h r i s t i a n n E i j k m a n : P r o s t o t a c e c h p r a w d y ( S i m p l e x n o n v e r i s i g i l l u m ) E p i z o d 1 : W iù c e j n i k a w a w C a f é B a u e r W s z y s t k o z a c

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a M G 4 1 0 v. 2 0 1 6 G R I L L K O C I O Ł E K P O D W Ó J N I E E M A L I O W A N Y Z P O P I E L N I K I E M 6 r e d n i c a 4 6 c m M G 4 1 0 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E

Bardziej szczegółowo

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH G R E E N M I L L A Q U A S Y S T E M : S Y S T E M Z R A S Z A C Z Y W Y N U R Z A L N Y C H i M I K R O N A W A D N I A N I E. O G Ó L N A L I S T A A S O R T Y M E N T O W A S z c z e g ó ł o w e i

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

Gmina Brzeg ul. Robotnicza Brzeg. Biuro Usług Projektowo - Budowlanych. Maciej Boberski ul. Rynek 10/ Brzeg

Gmina Brzeg ul. Robotnicza Brzeg. Biuro Usług Projektowo - Budowlanych. Maciej Boberski ul. Rynek 10/ Brzeg D: N : DPT/DG-II/POPT// P /MOF//: W f ół JST f S ó ąń f ółf śó E F POPT - Zą: G - W: Uł P - M / - N S: POJEKT WYKONAWCZY DOGI Z : P Wś ż: DOGOWA T : P ł Wś S Ię N ń P P ż A Kę OP//POOD/ Są ż J S OP//PWOD/

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

N a l e W y u n i k a ć d ł u g o t r w a ł e g o k o n t a k t u p o l a k i e r o w a n y c h p o w i e r z c h n i z w y s o k i m i t e m p e r a

N a l e W y u n i k a ć d ł u g o t r w a ł e g o k o n t a k t u p o l a k i e r o w a n y c h p o w i e r z c h n i z w y s o k i m i t e m p e r a J L G 3 6 6 P A W I L O N O G R O D O W Y J L G 3 6 6 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p a w i l o n u o g

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Zagadki Agatki... INFORMACJE OPINIE. WYDARZENIA Gimnazjum nr 1 WYWIADY. Kompleksowe wsparcie 6 polityki społecznej... NR 4(193) Maj 2009

Zagadki Agatki... INFORMACJE OPINIE. WYDARZENIA Gimnazjum nr 1 WYWIADY. Kompleksowe wsparcie 6 polityki społecznej... NR 4(193) Maj 2009 NR 4(193) Maj 2009 WYDARZENIA Gimnazjum nr 1 OPINIE WYWIADY INFORMACJE 3 Nagrody w Ogólnopolskiej Akcji UNICEF Na ratunek dzieciom w Kongo zostały rozdane... fot. archiwum Zagadki Agatki... 4 Ósmego maja

Bardziej szczegółowo

ť Ü Ĺ ä Ů Ú Í Í Ť ř Ě Í ü Í ń đ ń ď ď ń Ż Ł í á í É Ĺ Ü Í Ť Ĺ Ĺ ű Í Í ť Í ŕ Ĺ Í Ü Ü ü Ż Ż ń ť Ą Ą ŕ Ą ń ń Ż ń Ż ń ý Ż ń í Á É É Ýá Í ä í Ĺ Ĺ í Í ů ť Ĺ ť Ź Ť Ť Ł ń ź Ź ń ń ć ń ć ń Ż í ť ń Ż Ĺ ŕ í Ú íí ť

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa)

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa) orno lto enor ss V riste 4 3 e trnqillo qè᪼ 4 3 4 3 4 3 3 KOLĘDY OLKIE (wiąznk kolędow) # e zs m l sie ńki, le ży # Kowlewski 9 # # # # n V # # ł cze z zim n, nie d # ł cze z zim n, # # nie d wśród st

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

T G Y ODNIK I PILSKI WTOREK PREZENTACJE 21 WTOREK PREZENTACJE 2 WAK W AC A J C E J Z REMON MO TE T M

T G Y ODNIK I PILSKI WTOREK PREZENTACJE 21 WTOREK PREZENTACJE 2 WAK W AC A J C E J Z REMON MO TE T M P R E Z E N T A C J E 1 9 2 0 P R E Z E N T A C J E T y g o d n i k r a d z i S p r a w d z o n y p r z e z d i a g n o s t ę s t a n s a m o c h o d u j e s t r ó w n i e w a n y, j a k d o b r a k o

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo