SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Z n a k s p r a w y GC S D Z P I S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h C S G o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i ws i r u F o r m u l a r z e o f e r t o w e i z a ł» c z n i k i 1 F o r m u l a r z o f e r t y 2 O w i a d c z e n i e o s p e ł n i a n i u w a r u n k ó w u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u 3 O w i a d c z e n i e o b r a k u p o d s t a w d o w y k l u c z e n i a 4 W z ó r u m o w y 5 W y k a z u s ł u g 6 W y k a z s p r z t u 7 W y k a z o s ó b, k t ó r e b d» u c z e s t n i c z y w w y k o n y w a n i u z a m ó w i e n i a 8 O w i a d c z e n i e o p o s i a d a n y c h u p r a w n i e n i a c h 9 W z ó r o w i a d c z e n i a W y k o n a w c y, z a w i e r a j» c e i n f o r m a c j o t y m, e n i e n a l e y d o g r u p y k a p i t a ł o w e j 1 0 F o r m u l a r z s p e c y f i k a c j i c e n o w e j S p o r z» d z i ł A n n a B y c z k o w s k a, J o a n n a S z a b ł o w s k a Z a t w i e r d z i ł D y r e k t o r G C S M a r e k Ł u c y k G d y n i a, d n i0a 5 m a j a r o k u S t r o n a 1 z 2 3

2 R o z d z i a ł 1 N a z w a i a d r e s Z a m a w i a j» c e g Z a m a w i a j» c y m j e s t G d y s k i e C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k a b u d e t o w a, G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9, t e l k f a -x 5 8k , , s t r o n a i n t e r n e t o w a w w g d y n i a s p o r t p l, N I P , R E G O N R o z d z i a ł 2 I n f o r m a c j a o t r y b i e i s t o s o w a n i u p r z e 1 P o s t p o w a n i e p r o w a d z o n e j e s t w t r y b i e p r z e t a r g u n i e o g r a n i c z o n e g o o w a r t o c i p o n i e j k w o t o k r e l o n y c h w p r z e p i s a c h w y k o n a wzcy c h w y d a n y c h n a p o d s t a w i e a r t 1 1 u s t 8 u s t a w y z d n i a 2 9 s t y c z n i a r P r a w o z a m ó wpi ue b l i c z n y c h ( t e k s t j e d n o l i t y D z U z r p o z z p ó n z m ) ( z w a n e j d a l e j f U s t a w»s ) z g o d n i e z a4r6 t U s3t 9 a w y 2 P o d s t a w» p r a w n» o p r a c o w a n i a S p e c y f i k a c j i t oitsn y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a j e s t w s z c z e g ó l n o c i U s t a w a, r o z p o r z» d z e n i e P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w z 1 9 d n li ua t e g o r w s p r a w i e r o d z a j ó w d o k u m e n t ó w, j a k i c h m o e» d a z a m a w i a j» c y o d w y k o n a w c y, o r a z f o r m, w j a k i c h t e d o k u m e n t y m o g» b y s k ł a d a n e ( D z 2U z r p o z ), o r a z r o z p o r z» d z e n i e P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w z d n i a 2 3 g r u d n i a r w s p r a w i e r e d n i e g o k u r s u z ł o t e g o w s t o s u n k u d o e u r o s t a n o w i» c e g o p o d s t a w p r z e l i c z a n i a w a r t o c i z a m ó w i e p u b l i c z n y c h ( D z U z r p o z ) 3 U s t a w a w r a z z a k t a m i w y k o n a w c z y m i o r a z n i n i e j s z a S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a ( z w a n a d a l e j f S I W Zs ) o b o w i» z u j» W y k o n a w c i Z a m a w i a j» c e g o p o d c z a s p r o w a d z e n i a c a ł e g o p o s t p o w a n i a o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a p u b l i c z n e g o 4 W s p r a w a c h n i e u r e g u l o w a n y c h w n i n i e j s z e j S I W Z o s ut j e s i U s t a w R o z d z i a ł 3 P r z e d m i o t z a m ó w i e n i a 1 P r z e d m i o t z a m ó w i e n i a z g o d n i e z C P V s k l a s y f i k o w a n y j e s t j a k o u s ł u g i u t r z y m a n i a t e r e n ó w s p o r t o w y c h, u s ł u g i w z a k r e s i e t r a w n i k ó w, n a s i o n a, w i r, n a w o z y, k o s i a r k i d o p i e l g n a c j i t r a w n i k ó w, z i e l e n i p a r k o w e j l u b t e r e n ó w s p o r t o w y c h, r ó n y s p r z t o g r o d n i c z y, p r o d u k t y z g u m y 2 P r z e d m i o t e m z a m ó w i e n i a j e s t w y k o n a n i e w r o k u p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n y c h n a t r z e c h b o i s k a c h t r a w i a s t y c h G d y s k i Ce eg no t r u m S p o r t u o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i m o r a z p r a c z w i» z a n y c h z k o s z e n i e m t r a w n i k a t e r e n u p ł a s k i e g o h a l i w i d o w i s k o w o s p o r t o w e j G d y n i a A r e n a w r a z z d o s t a w» n a s i o n t r a w y, n a w o z u, w i r u r ó w n i e d l a p o t r z e b in n y c h o b i e k t ó w Z a m a w i a j» c e g o o r a z w y n a j e m m a s z y n 3 P r a c e p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n e r e a l i z o w a n e b d» d l a p o t r z e b n a s t p u j» c y c h o b i e k t ó w Z a m a w i a j» c e g o 1 ) b o i s k a S t a d i o n u Mi e j s k i e g o z n a j d u j» c e g o s i p r zoy l iuml p i j sk i e j5 w G d y n i, 2 ) b o i s k a t r a w i a s t e g o b o c z n e gzo n a j d u j» c e g o s iṗ r z y u l O l i m p ikjise j5 w G d y n i, 3 ) b o i s k a t r a w i a s t e g o z n a j d u j» c e g o w s i G d y n i O k s y w i e r e j o n R o n d a B i t w y p o d O l i w» i u l m i d o w i c z a, 4 ) t e r e n u h a l i w i d o w i s k o w o s p o r t o w e j G d y n i a A r e n a z n a j d u j» c e j s i p r z y u l K a z i m i e r z a G ó r s k i e g o 8 w G d y n i 4 D o s t a w y r e a l i z o w a n e b d» d l a p o t r z e b n a s t p u j» c y c h o b i e k t ó w Z a m a w i a j» c e g o 1 ) b o i s k a S t a d i o n u Mi e j s k i e g o z n a j d u j» c e g o s i p r z y O lui l m p i j sk i e j 5 w G d y n i o p o w i e r z c h n i , m 2 ) b o i s k a t r a w i a s t e g o b o c z n e g o z n a j d u j» c e g o ps ri z y u l O l i m p ikjise j 5 w G d y n i o p o w i e r z c h n i , m 3 ) b o i s k a t r a w i a s t e g o z n a j d u j» c e g o w s i G d y n i O k s y w i e r e j o n R o n d a B i t w y p o d O l i w» i u l m i d o w i c z a o p o w i e r z c h n i , m 4 ) p r z y s t a n i j a c h t o w e- j M a r i n y G d y n i a z n a j d u j» c e j s i p r z y A l e i J a n a P a w ł a I I 1 3 A w G, d y n i S t r o n a 2 z 2 3

3 5 ) O r o d k a H i p o t e r a pi i z n a j d u j» c e g o s i p r z y u l S p ó ł d z i e l c z e j 4 w G d y n i, 6 ) b o i s k a z e s z t u c z n» n a w i e r z c h n i» z n a j d u j» c e g o s i p r z y u l O l i m p i j s k i e j 5 o w G d y n i p o w i e r z c h n i , m, 7 ) b o i s k a z e s z t u c z n» t r a w» z n a j d uej» g o c s i n a o b i e k c i e N a r o d o w e g o t a Sd i o n u R u g b y p r z y u l a zk i m i e r z a G ó r s k i e g o 1 0 w G d y n i o p o w i e r z c h n i m, 8 ) h a l i w i d o w i s k o w o s p o r t o w e j G d y n i a A r e n a z n a j d u j» c e j s i p r z y u l K a z i m i e r z a G ó r s k i e g o 8 w G d y n i t r a w n i k i p ł a s k i e o p o w i e r z c h n i m 5 Z a k r e s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a o b e j m u j e 1 ) d o s t a w w i r u o g ra m a t u r z e m a x 0, 2 c m ł» c z n i e t o n, 2 ) d o s t a w n a s i o n t r a w y d o r e g e n e r a c j i b o i s k s p o r t o w( yo cd h m i a n y u y t e d o k o m p o z y c j i m u s z» b y r e k o m e n d o w a n e n a b o i s k a s p o r t o w) e ł» c z n i e 1 2 1k5 g, 3 ) d o s t a w n a s i o n t r a w y d l a p o t r z e b r e g e n e r a c j i t r a w n i k a p r z y s t a n i e j a c Mh at ro iw n a G d y n i a ł» c z n i e 1 5 k g, 4 ) d o s t a w n a s i o n t r a w y d l a p o t r z e b r e g e n e r a c j i w y b i e g u d l a k o n i o r o d k a h i p o t e r a p i i ł» c z n i e 5 0 k g, 5 ) d o s t a w n a w o z u d l a p o t r z e b r e g e n e r a c j i b o i s k s p o r t o w ył» c h c z n i e k g, 6 ) d o s t a w n a w o z u d l a p o t r z e b r e g e n e r a c j i t r a w npi rk za y s t a n i j a c h t o w e j M a r i n a G d y n i a ł» c z n i e k g, 7 ) d o s t a w p r e p a r a t u c h w a s t o b ó j c z e g o d o u s u w a n i a r o l i n m i d z y i n n y m i z p o m i d z y k o s t k i b r u k o w e j 3 l, 8 ) u s ł u g w e r t y k u l a c j i i m a s z y n o w e g o w g ł b n e g o d w u k i e r u n k o w e g o p o d s i e w u n a s i o n t r a w, w t y m d o d a t k o w y p o d si e w n a s i o n t r a w s i e w n i k i e m k o ł o w y m i r c z- n ił» e c z n ie 8 z a b i e g ó w n a t r z e c h o b i e k t a, c h 9 ) u s ł u g a e r a c j i p e r f o r a c y j n e j p i o -n ko ow łe kj o w e j - ł» c z n ie 8 z a b i e g ó w n a t r z e c h b o i s k, a c h 1 0 ) u s ł u g a e r a c j i p e r f o r a c y j n e j p i o n- so zw ce zj e lni o w e j ł» c z n i e 1 2 z a b i e g ó w n a S t oa nd i e M i e j s k i m, 1 1 ) u s ł u g p i a s k o w a n i a b o i s k ł» c z n ie 6 z a b i e g ó w n a t r z e c h b o i s k, a c h 1 2 ) u s ł u g m i e j s c o w e j w y m i a n y t r a w y w r a z z d a r n i n» (- 24, 5 c m ) n a ł» c z n e j p o w i e r z c h n i o k o ł o m 2, w t y m ts a d i o n M i e j s k i , m 1 3 ) u s ł u g k o s z e n i a t r a w y n a t r a w n i k a c h p ł a s k i c h hi a l w i d o w i s k o w o s p o r t o w e j G d y n i a A r e n a r a z n a d w a t y g o d n i e w o k r e s i e o d m a dj o a k o c a p a d z i e r n i k, a 1 4 ) u s ł u g r e g e n e r a c j i t r a w n i kh a l i w i d o w i s k o w o s p o r t o w e j G d y n i a A r e n az n i s z c z o n e g o p r z e z d z i k- i n a ł» c z n e j p o w i e r z c h n i o k o ł o m 2, 1 5 ) u s ł u g t o p d r e s i nu g ł» c z n i e 4 z a b i e g i n a t rc zh e o b i e k t a c h w t y m 2 u s ł u g i n a S t a d i o n i e M i e j s k i m, 1 u s ł u g a n a b o i s k u t r a w i a s t y m b o c z n y m i 1 u s ł u g a n a b o i s k u w G d y n i O k s y w i e, 1 6 ) u s ł u g o p r y s k u e k o u y n i a c z e mc z y l i p r e p a r a t e m b i o h uums o w y m ł» c z n i e 8 z a b i e g ó w n a S t a d i o n i e Mi e j s ki m, 1 7 ) w y n a j e m c z y s z c z a r k i d os z t u c z n e j n a w i e r z c h n i b e z o p e r a t o r a 5 r a z y w r o k u n a 2 t y g o d n i e - c z a s p r a c y ł» c z n i e 7 0 g o d z i n w t y m 4 0 g o d z i on b id el ka t u, o k t ó r y m m o w a w u s t 4p k t 7, 3 0 g o d z i n odbliae k t u, o k t ó r y m m o w a w u s t p k4t 6, 1 8 ) w y n a j e m k o s i a r k i ort a c y j n e j ( t r a k t o r k a ) b e z o p e r a- t on ra a c a ł y o k r e s o b o w i» z y w a n i a u m o w y c z a s p r a c y 2 0 g o d z i n t y g o d n i o w o, 1 9 ) d o s t a w g r a n u l a t u E P D M g u m o w e g o z r e c y k l i n g u w k o l o r z e c z a r n y m l u b s z a r y m ł» c z n i e 6 w o r k ó w p o k g w k a d y m w o r k u 6 D o s t a w y, o k t ó r y c h m o w a w ut s 5 p k t - 15 p r z e z n a c z o n e s» z a r ó w n o d l a p o t r z e b u s ł u g p i e l g n a c y j n o - r e n o w a c y j n y c h w y k o n y w a n y c h p r z e z W y k o n a w c j a k r ó w n i e d l a p o t r z e b p r a c p i e l g n a c y j n o - r e n o w a c y j n y c h w y k o n y w a n y c h s a m o d z i e l n i e p r z e z o s o b y Z a m a w i a j» c e g o W z w i» z k u z c z y m Z a m a w i a j» cy w c e l u u n i k n i c i a s y t u a c j i s t o s o w a n i a n a o b i e k c i e s p o r t o w y m r ó n y c h r o d z a j ó w, g a t u n k ó w p r o d u k t ó w w n i n i e j s z y m p o s t p o w a n i u z l e c a W y k o n a w c y n i e z b d n» d o k o c a r o k u k o m p l e k s o w» d o s t a w p r o d u k t ó w z w i» z a n y c h z u t r z y m a n i e m p r z e d m i o t o w y c h o b i e k t ó w s p o r t oywc h S t r o n a 3 z 2 3

4 7 W y m a g a n i a w z a k r e s i e d o s t a r c z o n y c h n a w o z ó w i o p r y s k ó w 1 ) w y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o s t a r c z y n a w o z y g r a n u l o w a n e i n a w o z y k r y s t a l i c z n e d o o p r y s k u o n a s t p u j» c y m s k ł a d z i e a ) t r a w n i k ( n a w ó z ) w c z e s n o w i o s e n n y o s k ł a d z i e N ( 1 4p ), P ( 5p ), K ( 8p ), M g( O 8p () 2p, ), F e w i l o c i k g, b ) n a w o z y k r y s t a l i c z n e d o o p r y s k u o s k ł a d z i e N ( 2 0p ), P ( 2 0p ) w, ik l o ( 2 c0p i ) 8, 4 k g, c ) n a w o z y k r y s t a l i c z n e d o o p r y s k u o s k ł a d z i e N ( 1 1p ), P ( 1 2p ), K ( 3 8p ), w i l o c i 3 6 k g, d ) n a w ó z m i k r o e l e m e n t o w y z a w i e r a j» c y m a g n e z w z b o g a c o n y w m i k r o e le m e n t y M g O 1 6p,w i l o c i 3 0 k g, e ) n a w ó z m i k r o e l e m e n t o w y z a w i e r a j» c y e l a z o w f o r m i e c h e l a t o w e j F e ( 1 3p ) w i l o c i 1 2 k g, f ) p r e p a r a t d o l i s t n y z a w i e r a j» c y k r z e m a k t y ww n y i, l o c i 2 0 l i t r ó w, g ) p r e p a r a t d o l i s t n y o w ł a c i w o c i a c h b i o s t y m u l u j» c y c h, w i l o c, i 6 l i t r ó w h ) t r a w n i k ( n a w ó z )w i o s e n n y o s k ł a d z i e N ( 2 0p ), P ( 6p ), K ( 1 2p ), M g O ( 2p ), F e ( 1p ), w i l o k g, i ) t r a w n i k ( n a w ó z )l e t n i o s k ł a d z i e N ( 1 4p ), P ( 6p ), K ( 1 7p ), M g O ( 2p ), F e ( 2p ), w i l o c i 1 k g, j ) t r a w n i k ( n a w ó z ) j e s i e n n y o s k ł a d z i e N ( 7p ), P ( 5p,), M gk O ( ( 1 7p 4p ), F e ( 6p ), w i l o c i k g, k ) n a w ó z o s k ł a d z i e N ( 1 6p ), P ( 5p ) K ( 5p ) w i l o c i k g 2 ) n a w o z y o r a z p r e p a r a t y d o l i s t n e s t o s o w a n e d o n a w o e n i a i d o l i s t n e g o d o k a r m i a n i a b o i s k m u s z» b y d o s t a r c z o n e w o r y g i n a l n y c h o p a k o w a n i a c h, z w i d o c z n a d a t» p ri o di u k c j w a n y m t e r m i n e m p r z y d a t n o c i p o t w i e r d z o n y m p r z e z p r o d u c e n t a n a w o z ó w 3 ) w p r z y p a d k u n a w o z ó w g r a n u l o w a n y c h d o g l e b o w y c h w y m a g a n a j e s t r e j e s t r a c j a p r o d u k t ó w d o n a w o e n i a t r a w n i k ó w 4 ) d o s t a r c z o n e n a w o z y p o w i n n y s p e ł n i a p o n i s z e w y m a g a n i a a ) n a w o z y d o g l e b o w e g r a n u l o w a n e m u s z» a 1 b y w i e l o s k ł a d n i k o w e w z b o g a c o n e w p e ł e n p a k i e t m i k r o e l e m e n t ó w o r a z p o d w y s z o n» w a r t o m a g n e z u i e l a z a, a 2 z a w i e r a d o d a t e k s u b s t a n c j i o r g a n i c z n y c h m a j» c y c h n a c e l u p o d n i e s i e n i e s p r a w n o c i k o m p l e k s u s o r p c y j n e g o g l e b y, a 3 w p r z y p a d k u p r o d u k t ó w s t o s o w a n y c h w p e ł n i o k r e s u w e g e t a c j i w y m a g a n e s» p r o d u k t y o k o n t r o l o w a n y m u w a l n i a n i ua z o t u ( i n h i b i t o r n i t r y f i k a c j i ), b ) n a w o z y o r a z p o z o s t a ł e p r o d u k t y d o l i s t n e b 1 n a w o z y - w i e l o s k ł a d n i k o w e o z b i l a n s o w a n y m s k ł a d z i e N P K, s y p k i e, r o z p u s z c z a l n e w w o dz i e, z a w i e r a j» c e w s w o i m s k ł a d z i e p a k i e t m i k r o e l e m e n t ó w o r a z s u b s t a n c j e s t y m u l u j» c e w z r o s t t r a w y ( a m i n o k w a s y, w i t a m i n y, t y t a n i t ), b 2 n a w ó z m a g n e z o w y z d o d a t k i e m m i k r o e l e m e n t ó w c a ł k o w i c i e r o z p u s z c z a l n y w w o d z i e, b 3 c h e l a t e l a z a o r o z p u s z c z a l n y w w o d o z i ez a w a r t o c i m i n i m a l n e j F e 1 2p l u b w i c e j, c h e l a t o w a n y z u y c i e m ( E D T A, H E E D T A ), b 4 p r o d u k t y d o l i s t n e z a w i e r a j» c e k r z e m i t y t a n w f o r m i e a k t y w n e j c a ł k o w i c i e d o s t p n e j d l a r o l i n, p o w o d u j» c e p o d n i e s i e n i e o d p o r n o c i m u r a w y n a c z y n n i k i s t r e s o w e j a k n i s k i e t e m p e r a t u r y, z a s o l e n i e o r a z i n t e n s y f i k u j e p r o c e s y f o t o s y n t e z y w p r z y p a d k u n i e d o b o r u w i a t ł a 8 W y m a g a n i a w z a k r e s i e d o s t a r c z o n y c h n a s i o n t r a w 1 ) c e r t y f i k o w a n e n a s i o n a m i e s z a n e k t r a w g a z o n o w y c h ( y c i c a t r w a ł a, w i e c h l i n a ł» k o w a ), z p r z e z n a c z e n i e m n a o b i e k t y s p to or w e, 2 ) d o s t a r c z o n e w o r y g i n a l n y c h o p a k o w a n i a c h z a k t u a l n y m i w i a d e c t w a m i j a k o c i, w i a d c z» c y m i o s p e ł n i e n i u k r a j o w y c h w y m o g ó w o d n o n i e s i ł y k i e ł k o w a n i a, c z y s t o c i n a s i o n, z a c h w a s z c z e n i a, S t r o n a 4 z 2 3

5 3 ) o d m i a n y c h a r a k t e r y z u j» c e s i p o d w y s z o n» o d p o r n o c i» n a u d e p t y w a n i e c hmaen i c z n e u s z k o d z e n i a o d y n a m i c z n e j c h a r a k t e r y s t y c e o d r o s t u o r a z p o z w a l a j» c a n a n i s k i e k o s z e n i e m u r a w y 4 ) o d m i a n y p r z e z n a c z o n e d o o s i» g n i c i a d u e j g s t o c i t r a w n i k a, o d p o r n e n a c z s t e k o s z e n i e, p o s i a d a j» c e j e d n o l i t y z i e l o n y k o l o r o r a z w o l n e o d c h w a sc th óo w r óob r, a z 5 ) d l a p o t r z e b s t a d i o n u m i e j s k i e g o k g n a s i o n t r a w y t y p u s u p e r s p o r t l u b r ó w n o w a n a, w k t ó r e j s k ł a d w c h o d z» 5 0p y c i c a t r w a ł a, 5 0p w i e c h l i n a ł» k o w a o r a z k g n a s i o n t r a w y t y p u S O S l u b r ó w n o w a n a, w k t ó r e j s k ł a d w c h o d z i y c i c a t r w a ł a 1 0 0p, 6 ) d l a p ot r z e b p r z y s t a n i j a c h t o w e j M a r i n a G d y n i a d o s t a w 1 5 k g n a s i o n t r a w y m i e s z a n k a s p o r t o w a ( n p s u p e r s p o r t l u b r ó w n o w a - n a w ) s k ł a d, k t ó r e j w c h o d z» y c i c a t r w a ł a 5 0p, w i e c h l i n a ł» k o w a 5 0p, 7 ) d l a p o t r z e b w y b i e g ó w o r o d k a h i p o t e r a p i i d o s t a w 5 0 k g n a s i o n t r a w y t r a w a n a p a s t w i s k a d l a k o n i n, a d a j» c a s i n a w i k s z o t y p ó w g l e b, w y t r z y m a ł a n a m ri o z y d o b r z e z n o s z» c a u d e p t y w a n i e, e z w z g l d u n a s p e c y f i k u k ł a d u p o k a r m o w e g o k o n i s k ł a d g a t u n k o w y p o w i n i e n z a w i e r a c o n a j m n i e j 2 5p y c i c y t r w a ł e j, 2 0p k o s t r z e w y t r z c i n o w e j, 2 0p k o s t r z e w y c z e r w o n e j, 1 0p ty m o t k i ł» k o w e j, 1 5p w i e c h l i n y ł» k o w e j, 5p k o n i c z y n y b i a ł e j, k 5p u p k ó w k i p o s p o l i t e j, 8 ) d l a p o t r z e b p o z o s t a ł y c h o b i e k t ó w m i e s z a n k a r e g e n e r a c y jpnra z e z n a c z e n i e g ł ó w n a r e g e n e r a c j a b o i s k a w y k o n a n a w l e t n i e j rw p ri ze e m ie d z y r o z g r y w k a m i, z g o d n a z z a l e c e n i a m i n o r m y R S M 1 ( 5 0p w i e c h l i n a ł» k o w a 2 l u b 3 o d m i a n y o r a z 5 0p y c i c a t r w a ł a 2 l u b 3 o d m i a n y -) w i l o c i k g, 9 ) d l a p o t r z e b p o z o s t a ł y c h o b i e k t ó w m i e s z a n k a r e g e n e r a c y jpnra z e z n a c z e n i e b i e» c a n a p r a w a i d o s i e w k i b o i s ksa k, ł a d g a t u n k o w y z g o d n y z z a l e c e n i a m i n o r m y R S M 2 ( 1 5p w i e c h l i n a ł» k o w a 1 l u b 2 o d m i a n y, 8 5p y c i c a t r w a2 ł a l u b 3 o d m i a n y ), w m i e s z a n c e d o p u s z c z a s i z a s t o s o w a n i e 1 o d m i a n y y c i c y w i e laotk owwi e j w i l o c i d o 2 5pw i l o c i k g 9 W y m a g a n i a w z a k r e s i e d o s t a r c z o n e g o w i r u 1 ) w i r b e z o s t r y c h k r a w d z i, p ł u k a n y, 2 ) p o d w z g l d e m c h e m i c z n y m w i r m u s i s p e ł n i a k r y t e r i a z a p e w n i a j» c e p r a w i d ł o w y w z r o s t t r a w y w z w i» z k u z c z y m z a s o l e n i e n i e m o e p r z e k r a c z a 1 gk l 1 0 W a r u n k i o r a z w y m a g a n i a d o t y c z» c e s p o s o b u w i a d c z e n i a dtoasw 1 ) p r z e d m i o t z a m ó w i e n i a r e a l i z o w a n y b d z i e s u k c e s y w n i e, z g o d n i e z z a p o t r z e b o w a n i e m Z a m a w i a j» c e g o i n a k a d o r a z o w e j e g o w e z w a n i e a d o w y c z e r p a n i a z a m ó w i e n i a, 2 ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y b d z i e d o r e a l i z a c j i d o s t a w n a w ł a s n y k o s z t, p r z y u d z i a l e w ł a s n e g o r o d k a t r a n s p o r t u l u b m o e z l e c i d o s t a w i n n e m u p r z e w o n i k o w i, 3 ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t n a l e y c i e z a b e z p i e c z y t o w a r n a c z a s t r a n s p o r t u o r a z p o n o s i c a ł k o w i t» o d p o w i e d z i a l n o z a d o s t a w t o w a r u, 4 ) d o s t a w y p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a r e a l i z o w a n e b d» m a k s y m a l n i e w t e r m i n i e 2 d n i o d z ł o e n i a z a m ó w i e n i a k z g ł o s z e n i e f a k s e m l u b m a i l e mk i W y k o n a w c a d o s t a r c z y z a m ó w i e n i e b e z p o r e d n i o d o s i e d z i b y Z a m a w i a j» c e g o i u m o l i w i o d b i ó r z a m ó w i e n i a p r z e z o s o b u p o w a n i o n» p r z e z Z a m a w i a j» c e g o, w g o d z i n a c h u r z d o w a n i a t j p o m i d z y a , w r a z z r o z ł a d u n k i ew m p r z y p a d k u z g ł o s z e n i a z a p o t r z e b o w a n i a w p i» t e k d o s t a w a n a s t» p i w n a j b l i s z y p o n i e d z i a ł e k d o g o d z, ) w p r z y p a d k u s t w i e r d z e n i a n i e z g o d n o c i i l o c i o w y c h, p o m y ł e k, u s z k o d z e n i a l u b u k r y t y c h w a d j a k o c i o w y c h w d o s t a w i e, Z a m a w i a j» c y p o s t a w i t o w a r d o d y s p o z y c j i W y k o n a w c y, o r a z n i e z w ł o c z n i ek z g ł o s z e n i e t e l e f o n i c z n e p o t w i e r d z o n e f a k s e m l u b m a i l e mk p o w i a d o m i W y k o n a w c o s t w i e r d z o n y c h b r a k a c h ik l u b w a d a c h w t o w a r, z e 6 ) W y k o n a w c a b d z i e z o b o w i» z a n y w t e r m i n i e m a k s y m a l n i e 2 4 g o d z i n o d w p ł ycn ii a r e k l a m a c j i d o s t a r c z y z a s t p c z»k b r a k u j» c» p a r t i t o w a r u w o l n» o d w a d b e z p o r e d n i o d o s i e d z i b y Z a m a w i a j» c e g o i u m o l i w i o d b i ó r z a m ó w i e n i a p r z e z o s o b u p o w a n i o n» p r z e z Z a m a w i a j» c e g o, w g o d z i n a c h u r z d o w a n i a t j p o m i d z y a 1 4w r0 a0 z, z S t r o n a 5 z 2 3

6 r o z ł a d u n k i e m w p r z yp a d k u z g ł o s z e n i a r e k l a m a c w j i p i» t e k d o s t a w a n a s t» p i w n a j b l i s z y p o n i e d z i a ł e k d o g o d z O p i s z a b i e g u w e r t y k u l a c j i i m a s z y n o w e g o w g ł b n e g o d w u k i e r u n k o w e g o p o d s i e w u n a s i o n t r a w W e r t y k u l a c j a p o l e g a n a p i o n o w y m n a c i n a n i u d a r n io s t r y m i n o a m i,k t ó r e u s u w a j» z t r a w n i k a f i l, c c z y l i z b i t» w a r s t w m a r t w e j d a r n i P r z y k a d e j w e r t y k u l a c j i n a l e y w y b i e r a i n n y k i e r u n e k i k» t p o d e j c i a d o ł o d y e k N a j l e p i e j w e r t y k u l o w a t r a w w d w i e s t r o n y p r o s t o p a d l e d o s i e b i e Z a b i e g t e n n a l e y w y k o n a w k i e r u nd kn u y m z gz o d ł u g» o s i» b o i s k a i p o p r z e k» t n y c h R o z s t a w z a s i e w u 3, 5 c m 1 2 O p i s z a b i e g u a e r a c j i A e r a c j a p o l e g a n a n a p o w i e t r z e n i u g l e b y z a p o m o c» m a s z y n s p u l c h n i a j» c y c h A e r a c j n i e n a l e y w y k o n y w a, g d y g l e b a j e s t z a w i l g o t n a W z a l e n o c i o d r o d z a j u a e r a t o r a, e r a c j w y k o n u j e s i w j e d n y m k i e r u n k u l u b p o w t a r z a s i j» w p o p r z e k p o p r z e d n i e g o k i e r u n k u j a z d y A b y o s i» g n» p e ł n y e f e k t, l i c z b a o t w o r ó w n a 1 mw p o w i n n a w y n o s i N a j o d p o w i e d n i e j s z y m o k r e s e m a e r a c j i j e s t l i p i e c o r a z w c z e s n a j e s i e 1 3 O p i s z a b i e g u pa is k o w a n i a P i a s k o w a n i e t r a w n i k a t o p o s y p y w a n i e c i e n k» w a r s t w» p i a s k u p o w i e r z c h n i t r a w n i k a - o k o ł o 3-5 m m C e l e m p i a s k o w a n i a j e s t p o l e p s z e n i e w ł a c i w o c i f i z y k o - c h e m i c z n y c h g l e b y o r a z w y r ó w n y w a n i e d r o b n y c h n i e r ó w n o c i t r a w n i k a, w y p e ł n i a j» c w s z y s t k i e m a ł ze a g ł b i e n i a ( d o 1 5 m m ) K l u c z e m d o p o p r a w n e g o w y k o n a n i a t e g o z a b i e g u p i e l g n u j» c e g o t r a w n i k, j e s t p o s i a d a n i e o d p o w i e d n i e g o s p r z t u u m o l i w i a j» c e g o r ó w n o m i e r n e r o z p r o w a d z e n i e m i e s z a n k i 1 4 O p i s z a b i e g u m i e j s c o w e j w y m i a n y t r a w y w r a z z d a r n i n» W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o k o n a w i z j i l o k a l n e j t r a w y n a b o i s k u s t a d i o n u m i e j s k i e g o, o c e n i j e j k o l o r, k o n d y c j, s k ł a d i i n n e w ł a c i w o c i n i e z b d n e d o o c e n y W y k o n a w c a p r z e d p r z y s t» p i e n i e m d o z a b i e g u w y m i a n y d a r n i z o b o w i» z a n y j e s t d o s t a r c z y p r ó b k d a r n i w i e l k o c i m 4 0 x c 6 0 c m w c e l u o c e n y z g o d n o c i d a r n i z t r a w» z n a j d u j» c» s i n a m i e j s k i m s t a d i o n i e p i ł k a r s k i m D o s t a r c z o n a p r ó b k a m u s i b y z a a k c e p t o w a n a p r z e z Z a m a w i a j» c e g o D o s t a r c z o n a d a r n i e m o e r ó n i s i o d p r z e d s t a w i o n e j p r z e z W y k o n a w c p r ó b k i i m u s i s t a n o w i n o lj ie td y s k ł a d i g a t u n e k D o s t a r c z o n a d a r p o w i n n a b y g s t a, n i e z a c h w a s z c z o n a i z d r o w a, m i e t s a m» g r u b o, b y l e k k o w i l g o t n a i n i e k r u s z y s i P a s r o z w i n i t e j d a r n i p o d n i e s i o n y o b u r» c z z a j e d n» k r a w d n i e m o e s i p r z e r y w a, a t y m b a r d z i e j r o z p a d a s i n a k a w a ł k i W s z y s t k i e o d s t p s t w a o d o k r e l o n y c h w a r u n k ó w b d» s k u t k o w a n i e p r z y j c i e m d a r n i i k o n i e c z n o c i» d o s t a r c z e n i a w ł a c i w e j D o s t a r c z o n a d a r m u s i b y p o ł o o n a n a M i e j s k i m S t a d i o n i e w c z a s i e n i e d ł u s z y m n i 8 g o d z i n o d m o m e n t u d o s t a w y n a o b i e k t i z a p e w n i a j e d n o l i t» p o w i e r z c h n i z d o t y c h c z a s o w y m t r a w n i k i e m Z a m a w i a j» c y z a s t r z e g a s o b i e p r a w o d o k o n t r o l o w a n i a w y k o n y w a n e g o z a b i e g u, a t a k e o c e n y e f e k t u k o c o w e g o Z a m a w i a j» c y p o w y k o n a n e j p r z e z W y k o n a w c p r a c y o c e n i z a b i e g w y k o n u j» c p o m i a r w y s o k o c i p r z y p o m o c y r o z ł o o n e g o, n a p i t e g o s z n u r k a i m i a r k i J e e l i r ó n i c a w y s o k o c i p o m i d z y r o z ł o o n» d a r n i», a p o z o s t a ł» w y n i e s i e w i c e j n i 1 0 m m Z a m a w i a j» c y b d z i e m i a ł p r a w o n i e p r z y j» w y k o n a n i a u s ł u g i i z a» d a w y k o n a n i a u s ł u g i w ł a c i w i e M i n i m a l n e z a m ó w i e n i e s k ł a d a n e p r z e z Z a m a w i a j» c e g o t o ( ) m l u b w i e l o k r o t n o t e j i l o c i D a r n i n a z a k ł a d a n a b d z i e w m i e j s c a c h o s z c z e g ó l n i e d u y c h u s z k o d z e n i a c h m u r a w y n a b o i s k u ( n p p o l e b r a m k o w e ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y b d z i e d o w y m i a n y d a r n i n y n a b i e» c o w e d ł u g p o t re zb Z a m a w i a j» c e g o Z a m a w i a j» c y d o p u s z c z a p o b i e r a n i e d a r n i n y o 2 ł» c z n e j p o w i e r z c h n i mz i n n e g o m i e j s c a b o i s k a k a d o r a z o w o w s k a z a n e g o p r z e z Z a m a w i a j» c e g o ( n p z a p o l a m i b r a m k o w y m i ), p o z o s t a ł» c z d a r n i n y W y k o n a w c a d o s t a r c z y w e w ł a s n y m z a k r e s i e 1 5 O p i s z ab i e g u k o s z e n i a t r a w n i k ó w Z a b i e g p o l e g a n a s k o s z e nti ru a w n i k ó w p ł a s k i c h h a l i w i d o w i s k o w o - s p o r t o w e j G d y n i a A r e n a, w r a z z e z g r a b i e n i e m i w y w i e z i e n i e m u r o b k u 1 6 O p i s z a b i e g u t o p d r e s i n g u Z a b i e g p o l e g a nw a p r o w a d z e n i u d o p o d ł o a m i e s z a n k i p i a s k u p ł u k a n e g o i hmu u s u, 3 0 m 3 m i e s z a n k i t o p d r e s i n g o w e j w p o s t a c i p i a s k u p ł u k a n e g o i b i o h u m u s u p r o d u k t u a t e s t o w a n e g o i c e r t y f i k o w a n e g o p r z eo z d p o w i e d n i» j e d n o s t k S t r o n a 6 z 2 3

7 c e r t y f i k u j» c» n a t e r e n i e P o l s k i w c e l u d o p u s z c z e n i a p r o d u k t u d o s t o s o w a n i a w u p r a w a c h e k o l o g i c z n y c h 1 7 O p i s z a b i e gu o p r y s k u m u r a w y e k o u y n i a c z e m c z y l ip r e p a r a t e m b i o h u m u s o w y m Z a b i e g p o l e g a n a o p r y s k u m u r a w y e k o u y n i a c z e m c z y l i p r e p a r a t e m b i o h u m u s o w y m b o g a t y m w d o b r o c z y n n» m i k r o f l o r g l e b o w» o r a z z w i» z k i h u m u s o w eo p r y s k w n a s t p u j» c y c h p r o p o r c j a c h 6 0 l p r e p a r a t u 3 0w 0 l w o d y P r e p a r a t m u s i b y a t e s t o w a n y i c e r t y f i k o w a n y p r z e z o d p o w i e d n i a j e d n o s t k c e r t y f i k u j» c» n a t e r e n i e P o l s kw i c e l u d o p u s z c z e n i a p r o d u k t u d o s t o s o w a n i a w u p r a w a c h e k o l o g i c z n y c h ( b e z p i e c z n y d l a r o d o w i s k a ) 1 8 O p i s z a b i e g u r e g e n e r a c j i t r a w n i k a z n izsoznce g o p r z e z d z i k in a l e y z g r a b i i w s t p n e w y r ó w n a t e r e n p r z e z n a c z o n y p o d n a p r a w U s u n» w i d o c z n e c h w a s t y t r w a ł e W z r u s z y p o w i e r z c h n i t r a w n i k a g l e b o g r y z a r k» Z g r a b i o b u m a r ł e c z c i r o l i n n e W y r ó w n a t e r e n p o d w y s i e w t r a w y D o s i a m i e s z a n k i t r a w, j l en pa i e j m i e s z a n k a m i t y p u r e g e n e r a c j a T r a w n i k p r z y k r y 0,- 51, 0 c m w a r s t w» t o r f u o d k w a s z o n e g o z p i a s k i e m, z w a ł o w a i p o d l a 1 9 W a r u n k i o r a z w y m a g a n i a d o t y c z» c e s p o s o b u w i a d c z e n i a u s ł u g p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h 1 ) p r z e d m i o t z a m ó w i e n i a r e a l i z o w a n y b d z i e ksc ue s y w n i e, z g o d n i e z z a p o t r z e b o w a n i e m Z a m a w i a j» c e g o i n a k a d o r a z o w e j e g o w e z w a n i e a d o w y c z e r p a n i a z a m ó w i e n i a, 2 ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t w y k o n y w a z a b i e g i p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n e z g o d n i e z i n s t r u k c j»k a m i p i e l g n a c j i n a w i e r z c h n i t r a w i a s t e j sp kł a y, t y b o i 3 ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t p r z y s t» p i d o r e a l i z a c j i z g ł o s z o n y c h p r a c w c i» g u 2 d n i o d m o m e n t u z ł o e n i a z a p o t r z e b o w a n i a k p o t w i e r d z o n e g o f a k s e m l u b m a i l e mk, 4 ) w y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t w y k o n a p o s z c z e g ó l n e r o d z a j e p r a c w t e r m i n i e 1 2 g o d z i n o d p r z y s t» p ine i a d o i c h w y k o n y w a n i a, 5 ) Z a m a w i a j» c y n i e p r z e w i d u j e w y k o n y w a n i a p r z e z W y k o n a w c j e d n e g o r o d z a j u u s ł u g ik p r a c w j e d n y m c z a s i e n a w i c e j n i n a j e d n y m o b i e k c i e s p o r t o w y m, 6 ) Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e n a t o m i a s t w y k o n y w a n i e r ó n y c hk o d m i e n n y c h r o d z a j ó w u s ł u g ik p r a c w jd en y m c z a s i e n a w i c e j n i j e d n y m o b i e k c i e s p o r t o w y m, 7 ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t w y k o n y w a p r z e d m i o t z a m ó w i e n i a p r z y u y c i u s p e c j a l i s t y c z n e g o s p r z t u w s k a z a n e g o w w y k a z i e s p r z t u s t a n o wm i» zc ay ł» c z n i k n r 6 d o S I W Z, 8 ) W y k o n a w c a z a p e w n i o s o b o d p o w i e d z i a l n» z a w i a d c z e n i e w s z y s t k i c h u s ł u g, k o n t r o l j a k o c i w y k o n y w a n y c h u s ł u g p r z e z W y k o n a w c, o s o b a m u s i p o s i a d a w y k s z t a ł c e n i e w y s z e w z a k r e s i e r o l n i c t w a w s p e c j a l n o c i u p r a w y r o l i i o c h r o n y r o l i n o s o b a t a z o b o w i» z a n a b d z i e m i d z y i n n y m i d o k o o r d y n a c j i i k oi n tp r oa lc y w y k o n y w a n e j p r z e z o s o b y, o k t ó r y c h m o w a w p k t 9, 9 ) W y k o n a w c a z a p e w n i s t a ł» e k i p w y k o n u j» c» p r a c e o b j t e n i n i e j s z y m z a m ó w i e n i e m, p o s i a d a j» c» o d p o w i e d n i e k w a l i f i k a c j e, u m i e j t n o c i i d o w i a d c z e n i e w w y k o n y w a n i u p o w i e r z o n y c h c z y n n o c i z z a k r e s u p i en l a c gj i r e n o w a c j i s p o r t o w y c h o b i e k t ó w t r a w i a s t y c h, a j e l i z a j d z i e k o n i e c z n o z m i a n y o s o b y z a d b a o p r a w i d ł o w e p r z e s z k o l e n i e n o w e g o p r a c o w n i k a w z a k r e s i e z a d a i z n a j o m o c i k a d e g o b okiosbkiae k t u, 1 0 ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o w p i s a n i a d o D z i e n n i k a w y k o n a nh y c p r a c p r z e z c a ł y o k r e s t r w a n i a u m o w y d l a k a d e g o b o i skkoab i e k t u w D z i e n n i k u W y k o n a w c a b d z i e o d n o t o w y w a ł n a b i e» c o ( t j w d n i u i c h w y k o n a n i a ) w s z e l k i e p r a c e w y k o n a n e w r a m a c h n i n i e j s z e j u m o w y P r a c e t e b d» p o t w i e r d z a n e w D z i e n n i k u p r z e z o s o b ( y ) u p o w a n i o n» ( e ) p r z e z Z a m a w i a j» c e g o, 1 1 ) p o k a d o r a z o w y m w y k o n a n i u u s ł u g i n a s t» p i p i s e m n e o d e b r a n i e p r a c o d W y k o n a w c y w p r z y p a d k u s t w i e r d z e n i a n i e p r a w i d ł o w o c i W y k o n a w c a z o b l i g o w a n y j e s t d o p o n o w n e g o w y k o n a n i a c z y n n o c i n i e p r a w i d ł o w o w y k o n a n e j l u bk i d o k o n a n i a c zy nc ni o z a n i e c h a n e j, 1 2 ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t w t e r m i n i e 2 4 g o d z i n o d w e z w a n i a dgo p o n o w n e g o w y k o n a n i a c z y n n o c i n i e p r a w i d ł o w o w y k o n a n e j l u bk i d o k o n a n i a c z y n n o c i z a n i e c h a n e j, S t r o n a 7 z 2 3

8 1 3 ) p o k a d o r a z o w y m w y k o n a n i u p r a c o b j t y c h p r z e d m i o t e m z a m ó w i e n i a W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y b d z i e d o s p o r z» d z e n i a i d o s t a r c z e n i a n a j p ó n i e j w d n i u o d b i o r u p r a c i n s t r u k c j i s p o s o b u p i e l g n a c j i p ł y t y b o i s k a, 1 4 ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t p o w i a d o m i Z a m a w i a j» c e g o o k a d y m s t w i e r d z o n y m p r z y p a d k u u s z k o d z e n i a l u b z n i s z c z e n i a b o i s k a, 1 5 ) p r z e z c a ł y o k r e os b o w i» z y w a n i a u m o w y Z a m a w i a j» c y u p r a w n i o n y j e s t d o k o n t r o l i w y k o n y w a n i a p r z e z W y k o n a w c u s ł u g o b j t y c h u m o w», 1 6 ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y b d z i e d o r e a l i z a c j i p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a n a w ł a s n y k o s z t, p r z y u d z i a l e w ł a s n e g o s p r z t u, t r a n s p o r t u 2 0 W y m a g a n i a d o t y c z» c e cz y s z c z a r k i d o s z t u c z n e j n a w i e r z c h n i 1 ) w y m a g a n e p a r a m e t r y c z y s z c z a r k i a ) s z e r o k o r o b o c z a c m, b ) d w a k o s z e n a z a n i e c z y s z c z e n i a s t a ł e, c ) f i l t r y n a z a n i e c z y s z c z e n i a f r a k c j i l o t n y c h ( k u r z, p y ł y i t p ), d ) r e g u l a c j a g ł b o k o c i p r a c y -1 7m cm m, e ) k ó ł k o s t a b i l i z u j» c e r uk ni e k, f ) w y m i e n n e f i l t r y, g ) t y l n a p o d ł u n» m i o t ł a o r e g u l o w a n e j w y s o k o c i, h ) s z c z o t k a r o l k o w a o d d z i e l a j» c a w i k s z e z a n i e c z y s z c z e n i a 2 ) w y m a g a n i a d o t y c z» c e s p o s o b y w i a d c z e n i a p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a a ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o s t a r c z y c z y s z c z a r k n a w ł a s n y z kt o sp r z y u d z i a l e w ł a s n e g o r o d k a t r a n s p o r t u l u b m o e z l e c i d o s t a w i n n e m u p r z e w o n i k o w i w t e r m i n i e 3 d n i o d d n i a z ł o e n i a z a m ó w i e n i a k p o t w i e r d z o n e g o f a k s e m l u b m a i l e mk b e z p o r e d n i o d o s i e d z i b y Z a m a w i a j» c e g o, b ) o d b i ó r z a m ó w i e n i a n a s t» p i p r o t o k o l a r n i e p r z eo z w au pn i o n» o s o b Z a m a w i a j» c e g o, w g o d z i n a c h u r z d o w a n i a t j p o m i d z y a , c ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o s t a r c z y s p r z t s p r a w n y t e c h n i c z n i e, w o l n y o d w a d z w s z e l k i m i a k t u a l n y m i p r z e g l» d a m i, w y m a g a n y m i u b e z p i e c z e n i a m i, d ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t p r ze s z k o l i o s o b y w y z n a c z o n e p r z e z Z a m a w i a j» c e g o w z a k r e s i e o b s ł u g i t e c h n i c z n e j d o s t a r c z o n e g o s p r z t u o r a z u d o s t p n i w s z e l k i e n i e z b d n e d o k u m e n t y s p r z t u w c e l u j e g o p r a w i d ł o w e g o u y t k o w a n i a, e ) z w r o t s p r z t u n a s t» p i p r o t o k o l a r n i e p r z e z u p o w a n i o n» o s o b Z amj» a wc ie g o, w g o d z i n a c h u r z d o w a n i a t j p o m i d z y a , f ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t o d e b r a c z y s z c z a r k z s i e d z i b y Z a m a w i a j» c e g o n a w ł a s n y k o s z t p r z y u d z i a l e w ł a s n e g o r o d k a t r a n s p o r t u l u b m o e z l e c i c z y n n o i n n e m u p r z e w o n i k o w i w t e r m i n i e 1 d n i a o d n i a d z ł o e n i a z a w i a d o m i e n i a o z a k o c z e n i u p r a c p r z y u d z i a l e s p r z t u W y k o n a w c y k p o t w i e r d z o n e g o f a k s e m l u b m a i l e mk, w p r z y p a d k u n i e o d e b r a n i a s p r z t u w p o w y s z y m t e r m i n i e z p r z y c z y n n i e l e» c y c h p o s t r o n i e Z a m a w i a j» c e g o, n i e w y d ł u a s i t e r m i n u k o r z y s tzae nz i a p r Z a m a w i a j» c e g o z e s p r z t u, g ) w p r z y p a d k u w y s t» p i e n i a w a d l u b a w a r i i s p r z t u Z a m a w i a j» c y p o s t a w i s p r z t d o d y s p o z y c j i W y k o n a w c y a W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y b d z i e w t e r m i n i e 3 d n i d o d o s t a r c z e n i a s p r z t u z a s t p c z e g o w o l n e g o o d w a d, w t a k i m p r z y p a d k u p o s t a n o w i e n i a d o t y c z» c e s p o s o b u w i a d c z e n i a p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a, o k t ó r y m m o w a p o w y e j s t o s u j e s i o d p o w i e d n i o, h ) w p r z y p a d k u, g d y a w a r i a, o k t ó r e j m o w a w l i t g ) n i e w y n i k a z n i e w ł a c i w e g o u y t k o w a n i a s p r z t u p r z e z Z a m a w i a j» c e g o, k o s z t y n a p r a w y p o k r y w a W y k o n a w c a, i ) W y k o n a w c a p o z w r o c i e s p r z t u n a w ł a s n y k o s z t d o k o n a n i e z b d n y c h n a p r a w e k s p l o a t a c y j n y c h i k o n s e r w a c j i p o w s t a ł y c h w z w i» z k u z e z w y k ł y m u y t k o w a n i e m s p r z t u p r z e z Z a m a w i a j» c e g o 2 1 W y m a g a n i a d o t y c z» c e k o s i a r k i r o t a c y j n e j ( t r a k t o r e k ) 1 ) w y m a g a n e p a r a m e t r y t e c h n i cz n e k o s i a r k i S t r o n a 8 z 2 3

9 a ) s i l n i k o m o c y m i n i m u m 1 8 K M, V - T w i n, z s y s t e m e m z a r z» d z a n i a m o c», a u t o m a t y c z n» p r z e k ł a d n i z d w o m a n o n y m i p e d a ł a m i s t e r o w a n i a i t e m p o m a t e m w s t a n d a r d z i e d l a j e s z c z e ł a t w i e j s z e j p r a c y, b ) z b i o r n i k p a l i w a o d u e j p o j e m n oo rcai z d u y c h r o z m i a r ó w w l e w p a l i w a u ł a t w i a j» c y t a n k o w a n i e, c ) s p a w a n a, 3 m m s t a l o w a r a m a, r e g u l a c j w y s o k o c i k o s z ezn a i a p o m o c» p o k r t ł a - z a k r e s r e g u l a c j i w y s o k o c i k o s z e n i a o d 3 d o 1 0 c m z s t o p n i o w a n i e m c o 6 m m, d ) d o d a t k o w o p o s i a d a j» c a z n a c z n i k d o p o z i o m o w a n i a p o ł o e n i a a g r eu g, a tz n a j d u j» c y s i w c e n t r a l n e j c z c i p o k r t ł a r e g u l a c j i w y s o k o c i k o s z e n i a, e ) n o w o c z e s n e a g r e g a t y k o s z» c e z e z i n t e g r o w a n y m w e n t y l a t o r e m z a p e w n i a j»c e d o k ł a d n y z b i ó r i w y p e ł n i e n i e z b i o r n i k ó w n a t r a w n a w e t w n a j t r u d n i e j s z y c h w a r u n k a c h, f ) e l e k t r y c z n e w ł» c z e n i e W O M o r a z s y s t e m w y ł» c z e n i a a g r e g a t u p o d c z a s p e ł n e g o w y p e ł n i e n i a k o s z a z b i e r a j» c e g o, z a p o b i e g a z a p y c h a n i u s i r y n n y w y r z u t o w e j i z w i k s z a j a k o k o s z e n i a 2 ) w y m a g a n i a d o t y c z» c e s p o s o b u w i a d c z e n i a p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a a ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o s t a r c z y o ks i a r k n a w ł a s n y k o s z t p r z y u d z i a l e w ł a s n e g o r o d k a t r a n s p o r t u l u b m o e z l e c i d o s t a w i n n e m u p r z e w o n i k o w i w t e r m i n i e 3 d n i o d d n i a z ł o e n i a z a m ó w i e n i a k p o t w i e r d z o n e g o f a k s e m l u b m a i l e mk b e z p o r e d n i o d o s i e d z i b y Z a m a w i a j» c e g o, b ) o d b i ó r z a m ó w i e n i a n a s t» p i r op t o k o l a r n i e p r z e z u p o w a n i o n» o s o b Z a m a w i a j» c e g o, w g o d z i n a c h u r z d o w a n i a t j p o m i d z y a , c ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o s t a r c z y s p r z t s p r a w n y t e c h n i c z n i e, w o l n y o d w a d z w s z e l k i m i a k t u a l n y m i p r z e g l» d a m i, w y m a g a n y m i u b e z p i e c z e n i a m i, d ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t p r z e s z k o l i o s o b y w y z n a c z o n e p r z e z Z a m a w i a j» c e g o w z a k r e s i e o b s ł u g i t e c h n i c z n e j d o s t a r c z o n e g o s p r z t u o r a z u d o s t p n i w s z e l k i e n i e z b d n e d o k u m e n t y s p r z t u w c e l u j e g o p r a w i d ł o w e g o u y t k o w a n i a, e ) z w r o t s p r z t u n a s t» p i p r o t o k o l a r n i e p r z e z w au np io o n» o s o b Z a m a w i a j» c e g o, w g o d z i n a c h u r z d o w a n i a t j p o m i d z y a , f ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t o d e b r a k o s i a r k z s i e d z i b y Z a m a w i a j» c e g o n a w ł a s n y k o s z t p r z y u d z i a l e w ł a s n e g o r o d k a t r a n s p o r t u l u b m o e z l e c i c z y n n o i n n e m u p r z e w o n i k o w i w t er m i n i e 1 d n i a o d d n i a z ł o e n i a z a w i a d o m i e n i a o z a k o c z e n i u p r a c p r z y u d z i a l e s p r z t u W y k o n a w c y k p o t w i e r d z o n e g o f a k s e m l u b m a i l e mk, w p r z y p a d k u n i e o d e b r a n i a s p r z t u w p o w y s z y m t e r m i n i e z p r z y c z y n n i e l e» c y c h p o s t r o n i e Z a m a w i a j» c e g o, n i e w y d ł u a s i it ne u r m k o r z y s t a n i a p r z e z Z a m a w i a j» c e g o z e s p r z t u, g ) w p r z y p a d k u w y s t» p i e n i a w a d l u b a w a r i i s p r z t u Z a m a w i a j» c y p o s t a w i s p r z t d o d y s p o z y c j i W y k o n a w c y a W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y b d z i e w t e r m i n i e 2 d n i d o d o s t a r c z e n i a s p r z t u z a s t p c z e g o w o l n e g o o d w a d, w t a k irm z y p pa d k u p o s t a n o w i e n i a d o t y c z» c e s p o s o b u w i a d c z e n i a p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a, o k t ó r y m m o w a p o w y e j s t o s u j e s i o d p o w i e d n i o, h ) w p r z y p a d k u, g d y a w a r i a, o k t ó r e j m o w a w l i t g ) n i e w y n i k a z n i e w ł a c i w e g o u y t k o w a n i a s p r z t u p r z e z Z a m a w i a j» c e g o, k o s z t y n a p r a wo y k rpy w a W y k o n a w c a, i ) W y k o n a w c a w t r a k c i e u y t k o w a n i a s p r z t u p r z e z Z a m a w i a j» c e g o d o k o n y w a b d z i e n a w ł a s n y k o s z t n i e z b d n y c h p r z e g l» d ó w, n a p r a w e k s p l o a t a c y j n y c h ( w t y m o s t r z e n i e n o y ) i k o n s e r w a c j i p o w s t a ł y c h w z w i» z k u z e z w y k ł y m u y t k o w a n i e m s p r z t u p r z e z Z a m a w i a j» c e g o w z w i» z k u z p o w y s z y m W y k o n a w c a w r a z z d o s t a r c z e n i e m k o s i a r k i p r z e k a e Z a m a w i a j» c e m u h a r m o n o g r a m w y k o n y w a n i a n i e z b d n y c h n a p r a w e k s p l o a t a c y j n y c h i k o n s e r w a c y j n y c h, p r z e g l» d ó w o r a z o k r e l i s z a c u n k o w y c z a s i c h w y k o n y w a n i a W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o p o w i a d o m i e n i a k a d o r a z o w o Z a m a w i a j» c e g o z t y g o d n i o w y m w y p r z e d z e n i e m o z a i s t n i e n i u k o n i e c z n o c i w y k o n a n i a c z y n n o c i o p i s a n e j p o w y e j S t r o n a 9 z 2 3

10 2 2 W y m a g a n i a d o t y c z» c e g r a n u l a t u E P D M 1 ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o s t a r c z y w y s e l e k c j o n o w a n y g r a n u l a t E P D M g u m o w y z r e c y k l i n g uw k o l o r z e c z a r n y m l u b s z a r y m, o d u e j o d p o r n o c i n a d z i a ł a n i e w a r u n k ó w a t m o s f e r y c z n y c h, p r o m i e n i o w a n i a U V, d z i a ł a n i e t l e n u i o z o n u z p o w i e t r z a N i e p o w o d u j» c y t r w a ł e g o z a g s z c z e n i a, c o m o g ł o b y d o p r o w a d zdi o p o g o r s z e n i a w ł a s n o c i u y t k o w y c h n a w i e r z c h n i P o d c z a s n a s ł o n e c z n i e n i a n i e w y d z i e l a j» c y c h a r a k t e r y s t y c z n e g o d l a g u m y z a p a c h u g u m y O p a r t y n a k a u c z u k a c h E P D M o f r a k c j i 0, 5 g 2, 5 m m, o z a w a r t o c i p o p i o ł u m a k s y m a l n i e 5 0p - 8 P1 N k C , o c i a r z e n a s y p o w y m o k o ł o gk d m s P N - I S O 6 0 A n a l i z a oswia t f r a k c j a w ł a c i w a m i n i m u m 9 0p P N k C ) w y m a g a n i a d o t y c z» c e s p o s o b u w i a d c z e n i a p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a a ) d o s t a w a p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a b d z i e r e a l i z o w a n a j e d n o r a z o w o, b ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y b d z i e d o r e a l i z a c j i d o s t a w y n a w ł a s n y k o s z t, p r z y l e u d z i a w ł a s n e g o r o d k a t r a n s p o r t u l u b m o e z l e c i d o s t a w i n n e m u p r z e w o n i k o w i, c ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t n a l e y c i e z a b e z p i e c z y t o w a r n a c z a s t r a n s p o r t u o r a z p o n o s i c a ł k o w i t» o d p o w i e d z i a l n o z a d o s t a w t o w a r u, d ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t z r e a l i z o w a d o s t a w p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a m a k s y m a l n i e w t e r m i n i e 2 d n i o d z ł o e n i a z a m ó w i ek n iz ag ł o s z e n i e f a k s e m l u b m a i l e mk i W y k o n a w c a d o s t a r c z y z a m ó w i e n i e b e z p o r e d n i o d o s i e d z i b y Z a m a w i a j» c e g o i u m o l i w i o d b i ó r z a m ó w i e n i a p r z e z o s o b u p o w a n i o n» p r z e z Z a m a w i a j» c e g o, w g o dz i n a c h u r z d o w a n i a t j p o m i d z y a , w r a z z r o z ł a d u n k i e m, w p r z y p a d k u z g ł o s z e n i a z a p o t r z e b o w a n i a w p i» t e k d o s t a w a n a s t» p i w n a j b l i s z y p o n i e d z i a ł e k d o g o d z , e ) w p r z y p a d k u s t w i e r d z e n i a n i e z g o d n o c i i l o c i o w y c h, p o m y ł e k, u s z k o d z e n i a l u b u k r y t y ch w a d j a k o c i o w y c h w d o s t a w i e, Z a m a w i a j» c y p o s t a w i t o w a r d o d y s p o z y c j i W y k o n a w c y, o r a z n i e z w ł o c z n i ek z g ł o s z e n i e t e l e f o n i c z n e p o t w i e r d z o n e f a k s e m l u b m a i l e mk p o w i a d o m i W y k o n a w c o s t w i e r d z o n y c h b r a k a c h i w a d a c h w t o w a r, z e f ) W y k o n a w c a b d z i e z o b o w i» z a n y w t e r m in i e m a k s y m a l n i e 2 4 g o d z i n o d w p ł y n i c i a r e k l a m a c j i d o s t a r c z y z a s t p c z»k b r a k u j» c» p a r t i t o w a r u w o l n» o d w a d b e z p o r e d n i o d o s i e d z i b y Z a m a w i a j» c e g o i u m o l i w i o d b i ó r z a m ó w i e n i a p r z e z o s o b u p o w a n i o n» p r z e z Z a m a w i a j» c e g o, w g o d z i n a c h u r z d o w a n i a t j p o mz i y d9 0 0 a , w r a z z r o z ł a d u n k i e m, g ) W y k o n a w c a p r z y p i e r w s z e j d o s t a w i e g r a n u l a t u d o s t a r c z y n a s t p u j» c e d o k u m e n t y g 1 ) a t e s t P Z H ( P a s t w o w y a Zk ł a d H i g i e n y ) d l a d o s t a r c z o n ge rg ao n u l a t u, g 2 )p o t w i e r d z e n i e p r o d u c e n t a t r a w y s y n t e t y c z n e j T i tl j i a S A z siib» e d zw Ł o d z i p r z y u l P i r a m o w i c z a 1 1k 1 3 i, z a s t o s o w a n y g r a n u l a t s p e ł n i a j e g o w y m a g a n i a j a k o c i o w e d l a o b i e k t u, o k t ó r y m m o w a w u s t p k4t 6, g 3 ) b a d a n i e n i e z a l e n e g o i n s t yu t up to t w i e r d z a j» c e, e d o s t a r c z og nr ya n u l a t s p e ł n i a w y m o g i r o d o w i s k o w e w z a k r e s i e m a k s y m a l n e j z a w a r t o c i m e t a l i c i k i c h i s u b s t a n c j i s z k o d l i w y c h 2 3 W y k a z o s ó b u p o w a n i o n y c h d o s k ł a d a n i a z a p o t r z e b o w a n i a o r a z d o p o d p i s y w a n i a i o d b i o r u p r a c, f a k t u r w i m i e n i u Z a m a w i a j» c e g o z a w i e r a b d z i e z a ł» c z n i k n r 1 d o u m o w y 2 4 Z a m a w i a j» c y z a s t r z e g a s o b i e p r a w o z m i a n i l o c i i c z s t o t l i w o c i p r a c z g o d n i e z j e g o f a k t y c z n y m i p o t r z e b a m i W s k a z a n e i l o c i i c z s t o t l i w o c i p r a c z o s t a ł y p r z y j t e d o o b l i c z e n i a s z a c u n k o w e j w a r t o c i z a m ó w i e n i a c o n i e o d z w i e r c i e d l a r e a l n e g o z a p o t r z e b o w a n i a n a p r a c e w c z a s i e t r w a n i a u m ow y i w a d n y m r a z i e n i e m o e b y p o d s t a w» j a k i c h k o l w i e k r o s z c z e z e s t r o n y W y k o n a w c y 2 5 Z a m a w i a j» c y z a s t r z e g a s o b i e p r a w o d o n i e w y k o r z y s t a n i a w c a ł o c i i l o c i z a m ó w i e n i a, j e e l i w y n i k a t o b d z i e z j e g o f a k t y c z n y c h p o t r z e b w z a k r e s i e p r z e d m i o t u u m o w y u ł u Z t y t z m n i e j s z e n i a i l o c i z a m ó w i e n i a W y k o n a w c y n i e p r z y s ł u g u j» a d n e r o s z c z e n i a w o b e c Z a m a w i a j» c e g o S t r o n a 1 0 z 2 3

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy znak sprawy:gcs.dzpi Strona 1 z 11

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy znak sprawy:gcs.dzpi Strona 1 z 11 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w e l e k t r y c z n y c h L p N A Z W A A R T Y K U Ł U O P I S I l o j e d n o s t k a m i a r y C e n

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

6. K o ł a 7. M i s a

6. K o ł a 7. M i s a S U P 6 0 9 v. 2 0 16 G R I L L R U C H O M Y, P R O S T O K Ą T N Y, Z D O L N Ą I B O C Z N Ą P Ó Ł K Ą S U P 6 0 9 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org C h r i s t i a n n E i j k m a n : P r o s t o t a c e c h p r a w d y ( S i m p l e x n o n v e r i s i g i l l u m ) E p i z o d 1 : W iù c e j n i k a w a w C a f é B a u e r W s z y s t k o z a c

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a M G 4 1 0 v. 2 0 1 6 G R I L L K O C I O Ł E K P O D W Ó J N I E E M A L I O W A N Y Z P O P I E L N I K I E M 6 r e d n i c a 4 6 c m M G 4 1 0 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH G R E E N M I L L A Q U A S Y S T E M : S Y S T E M Z R A S Z A C Z Y W Y N U R Z A L N Y C H i M I K R O N A W A D N I A N I E. O G Ó L N A L I S T A A S O R T Y M E N T O W A S z c z e g ó ł o w e i

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Zagadki Agatki... INFORMACJE OPINIE. WYDARZENIA Gimnazjum nr 1 WYWIADY. Kompleksowe wsparcie 6 polityki społecznej... NR 4(193) Maj 2009

Zagadki Agatki... INFORMACJE OPINIE. WYDARZENIA Gimnazjum nr 1 WYWIADY. Kompleksowe wsparcie 6 polityki społecznej... NR 4(193) Maj 2009 NR 4(193) Maj 2009 WYDARZENIA Gimnazjum nr 1 OPINIE WYWIADY INFORMACJE 3 Nagrody w Ogólnopolskiej Akcji UNICEF Na ratunek dzieciom w Kongo zostały rozdane... fot. archiwum Zagadki Agatki... 4 Ósmego maja

Bardziej szczegółowo

ť Ü Ĺ ä Ů Ú Í Í Ť ř Ě Í ü Í ń đ ń ď ď ń Ż Ł í á í É Ĺ Ü Í Ť Ĺ Ĺ ű Í Í ť Í ŕ Ĺ Í Ü Ü ü Ż Ż ń ť Ą Ą ŕ Ą ń ń Ż ń Ż ń ý Ż ń í Á É É Ýá Í ä í Ĺ Ĺ í Í ů ť Ĺ ť Ź Ť Ť Ł ń ź Ź ń ń ć ń ć ń Ż í ť ń Ż Ĺ ŕ í Ú íí ť

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa)

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa) orno lto enor ss V riste 4 3 e trnqillo qè᪼ 4 3 4 3 4 3 3 KOLĘDY OLKIE (wiąznk kolędow) # e zs m l sie ńki, le ży # Kowlewski 9 # # # # n V # # ł cze z zim n, nie d # ł cze z zim n, # # nie d wśród st

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

T G Y ODNIK I PILSKI WTOREK PREZENTACJE 21 WTOREK PREZENTACJE 2 WAK W AC A J C E J Z REMON MO TE T M

T G Y ODNIK I PILSKI WTOREK PREZENTACJE 21 WTOREK PREZENTACJE 2 WAK W AC A J C E J Z REMON MO TE T M P R E Z E N T A C J E 1 9 2 0 P R E Z E N T A C J E T y g o d n i k r a d z i S p r a w d z o n y p r z e z d i a g n o s t ę s t a n s a m o c h o d u j e s t r ó w n i e w a n y, j a k d o b r a k o

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

J o a n n a F R U Y S K A a nd a r m e r i i w o j s k o w. e jj a k p o d k r e l a C z, u bsauj k c e s p o w i e c i ik-r y m n a l n e j j e s t w

J o a n n a F R U Y S K A a nd a r m e r i i w o j s k o w. e jj a k p o d k r e l a C z, u bsauj k c e s p o w i e c i ik-r y m n a l n e j j e s t w D o r ó d e ł. R O C Z N I K H U M A N I S T Y C Z N Y R o k X I V : 2 0 1 6, z e s z y t 1 2 / 1 4 J o a n n a F r u y s k a ( W y d z i a ł P o l o n i s t y k i, U n i w e r s y t e t W a r s z a w

Bardziej szczegółowo

Ą Ń ż ś ż ś Ż ż ść ż ż Ł ś śó ś Ź ź ż Ę Ą ś ż Ę ś ś żą Ź Ę Ń Ź ż Ę Ą ż Ź Ę Ź ś Ę ć ż Ń ż Ń Ą Ż ź ź ż Ę Ł ż ż ś źź ś ś ż ż ż ż ść ż Ę ż ż ż ś ż ś ż ż ś ż ż Ą ż Ń ś ż ż Ę ż ż ż Ę ś Ł ś ż ż ś ś ż ść

Bardziej szczegółowo

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу l a t o g ó l n o p o l s k i e g o k o n k u r s u f o t o g r a f i c z n e g o гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E 2 0 0 5-2 0 1 0 ' 2 0 0 5-2 0 1 0

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

2 Criminal records. Vocabulary. burglary. Crimes. Criminals

2 Criminal records. Vocabulary. burglary. Crimes. Criminals FR 2 C Vy G P P Vy C C P fi Sk R A W C C 1 Zjź z zę żzy yzy. Z y łóż zy ó łjąy zę (1 8). 1 k 2 4 y j y y z q y k q 5 6 7 8 4 Uzłj z (1 7) yz z ćzń 1, 2 j. y j. FR 1 T 2 T k M S. A k k. 4 I y k. 5 Ty k.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

2. WPŁYW LOKALNYCH WARUNKÓW WIATROWYCH NA DYSPERSJĘ ZANIECZYSZCZEŃ W OTOCZENIU WYSOKICH BUDYNKÓW

2. WPŁYW LOKALNYCH WARUNKÓW WIATROWYCH NA DYSPERSJĘ ZANIECZYSZCZEŃ W OTOCZENIU WYSOKICH BUDYNKÓW M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X M O D E L O W A N I E I A N A L I Z A W P Y W U L O K A L N Y C H W A R U N K W W I A T R O W Y C N A D Y S P E R S J Z A N

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D D R Ó G W O JEW Ó D Z KI CH W KRA KO W I E

Z A R Z Ą D D R Ó G W O JEW Ó D Z KI CH W KRA KO W I E D U - 4 Z A R Z Ą D D R Ó G W O JEW Ó D Z KI CH W KRA KO W I E W Y D Z IA Ł IN Ż Y N I ER II R U CH U I.T y t u ł p ro ce d u ry Z A T W I ER D Z A N I E P R O JEK T Ó W T Y M CZ A SO W EJ O R G A N I

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ

Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ É ý đ Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ Ł Ż Ł Ż őź á í ň Ż ű ä Ľ ô ď ŕ ć ć ć éŕ Ż ŕ ć Ł Ż Đ ŕ Ü É í ć Ł ŕ ź Ł Ł Ł ć Ó ő á ť Ó ĐŃ Üŕ ŁÓ

Bardziej szczegółowo

autorska pracownia architektury "STUDIO AB" mgr inż. arch. Bogusław Horak 43-300 Bielsko-Biała ul. Słowackiego 8/6, tel. 0 604 369 154, (033)8169782, studioab@o2.pl 5. Projekt budowlany Remont pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

4. J ak ie dział ania na f oru m cał ej s zk oł y p os tanowiliśmy p odj ą ć, aby u czynić p rak tyk ę oceniania bardziej zrozu miał ą dla u cznió w?

4. J ak ie dział ania na f oru m cał ej s zk oł y p os tanowiliśmy p odj ą ć, aby u czynić p rak tyk ę oceniania bardziej zrozu miał ą dla u cznió w? SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 w BEŁŻYCACH Zasada 2: SZKOŁA OCENIA SPRAWIEDLIWIE " S z k o ł a z k l a s ą s p r a w i e d l i w i e o c e n i a. U c z n i o w i e w i e d z ą, c z e g o m a j ą s i ę n a u c

Bardziej szczegółowo

Í í Í Á ń ý ý Ż í í ď Í Ĺ ń Í ń Ę ń ý Ż Ż ź ń ń Ę ń ý ý í ŕ Ĺ Ĺ Í Á í Ż Í É Í Ü ö ä Ż Ż Ż Ę ń ć Ę Ż ń Ę Ż ć ń Ł Ą ń Ę í Ę Ż Ż ý Ż Ż Ą Í É đ í Ł Ę Ł ć ő ť Ę ń í ć Í Ę Ę Ł Ą Ł ć ď ć Ę Ę ń Ó Ü ü Ĺ ý Ę ä í

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo