Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p r a c y K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w s z k o l n i c t w a z a w o d o w e g o E g zam i n p r zep r owadzan y j es t w dwó c h et ap ac h : et ap p r ak t yc zn y: p oleg a n a s am odzi eln ym wyk on an i u p r zez k an dydat a zadań eg zam i n ac yj n yc h s p r awdzaj ą c yc h um i ej ę t n oś c i p r ak t yc zn e et ap t eor et yc zn y: odb ywa s i ę w dwó c h c zę ś c i ac h : p i s em n ej i us t n ej 1. W c ś c i p i s n k n p i r t ó r h k ć t j c i g p c r b i s t i h i g i p r h r p r i p t h r ś r s k p t p r i s p r p r p t p r p r g p c i i p r i ę b i s t p t p s h i i i p i k i m n i zę em ej an dydat udzi ela odp owi edzi a yt an a z zak es u em at w: - ac un owoś zawowa - k um en ac a dzi ał aln oś os odar zej - ys un ek zawowy - zas ady ezp ec zeń wa en y ac y or az oc on y zec wp oż ar owej - ods awowe zas ady oc on y owi a - ods awowe zep y awa ac y - ods awowa ob lem at yk a awa os odar zeg o zar zą dzan a zeds or wem - ods awy yc olog edag og - et odyk a auc zan a 2. C zę ś ć us t n a p oleg a n a udzi elen i u p r zez k an dydat a odp owi edzi n a p yt an i a z zak r es u n as t ę p uj ą c yc h t em at ó w: - t ec h n olog i a - m as zyn ozn aws t wo - m at er i ał ozn aws t wo Z a d a n i a d o e t a p u p r a k t y c z n e g o i p y t a n i a d o e t a p u t e o r e t y c z n e g o p r z y g o t o w y w a n e s ą n a p o d s t a w i e s t a n d a r d u w y m a g a ń u s t a l o n e g o p r z e z Z w i ą z e k R z e m i o s ł a P o l s k i e g o ( U s t a w a o r z e m i o ś l e z d n i a 2 2 m a r c a , t e k s t j e d n o l i t y : D z. U. z r N r 1 1 2, p o z , z p ó ź n. z m. D z. U. z N r 1 3 7, p o z )

2 Zawód: elektryk I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu mistrzow sk iego ob ej muj e: Z a kres w i a d o m o ś c i i u m i ej ę tn o ś c i w ł a ś c i w yc h d la kw a li f i ka c j i w z a w o d z i e: K a n d y d a t n a m i s t r z a p o w i n i e n u m i e ć : 1. Cz y t a ć z e z r o z u m i e n i e m i n f o r m a c j e p r z e d s t a w i o n e w f o r m i e o p i s ó w, i n s t r u k c j i, r y s u n k ó w, s z k i c ó w, w y k r e s ó w, d o k u m e n t a c j i t e c h n i c z n e j i t e c h n o l o g i c z n e j, w s z c z e g ó l n o ś c i : z n a ć o g ó l n e z a s a p o t a w f i z y k i ( m e c h a n i k i i e l e k t r o t e c h n i k i ) m a j ą c y c h z a s t o s o w a n i e w b u w i e i n s t a l a c j i, u r z ą e ń i s i e c i e l e k t r y c z n y c h ; p o s i a ć w i a m o ś c i z p o t a w o w y c h z a g a i e ń o g ó l n e j t e c h n o l o g i i e l e k t r o t e c h n i c z n e j i m a s z y n o z n a w s t w a o r a z z a g a i e ń o b r ó b k i m a t e r i a ł ó w ; s t o s o w a ć p r a w a p o t a w e l e k t r o t e c h n i k i, b u w y u r z ą e ń, i n s t a l a c j i i s i e c i e l e k t r y c z n y c h, w t y m i n s t a l a c j i s p e c j a l n y c h m a j ą c y c h z a s t o s o w a n i e w b u w i e i n s t a l a c j i e l e k t r y c z n y c h ; r o z p o z n a w a ć s y m b o l e g r a f i c z n e e l e m e n t ó w e l e k t r y c z n y c h s t o s o w a n y c h w i n s t a l a c j a c h, u r z ą e n i a c h i s i e c i a c h e l e k t r y c z n y c h ; r o z p o z n a w a ć t y p y s i e c i e l e k t r o e n e r g e t y c z n y c h ; r o z r ó ż n i a ć p a r a m e t r y t e c h n i c z n e i n s t a l a c j i, u r z ą e ń i s i e c i e l e k t r y c z n y c h ; z n a ć p o t a w y r y s u n k u t e c h n i c z n e g o m a s z y n o w e g o o r a z e l e k t r y c z n e g o ( s c h e m a t y e l e k t r y c z n e, i o w e, i n s t a l a c j i, m o n t a ż o w e, b l o k o w e ) ; r o z p o z n a w a ć p o e s p o ł y i n s t a l a c j i, u r z ą e ń i s i e c i e l e k t r y c z n y c h n a r y s u n k a c h t e c h n i c z n y c h, s c h e m a t a c h e l e k t r y c z n y c h i s c h e m a t a c h m o n t a ż o w y c h ; c z y t a ć i w y k o n y w a ć s z k i c e i r y s u n k i t e c h n i c z n e, s c h e m a t y e l e k t r y c z n e, m o n t a ż o w e z z a k r e s u s p e c j a l i z a c j i z a w o w e j ; r o z p o z n a w a ć p o e s p o ł y i n s t a l a c j i, u r z ą e ń i s i e c i e l e k t r y c z n y c h n a p o t a w i e p a r a m e t r ó w p o w a n y c h n a t a b l i c z k a c h z n a m i o n o w y c h i w k u m e n t a c j i t e c h n i c z n o r u c h o w e j ; r o z p o z n a w a ć ś r o i i r o a j e o c h r o n y p r z e c i w p o r a ż e n i o w e j ; r o z p o z n a w a ć s y m b o l e g r a f i c z n e e l e m e n t ó w l i n i i n a p o w i e t r z n y c h i k a b l o w y c h n a m a p a c h g e o z y j n y c h z a w a r t y c h w k u m e n t a c h o r a z w s c h e m a t a c h i o w y c h l i n i i e l e k t r o e n e r g e t y c z n y c h i s t a c j i t r a n s f o r m a t o r o w y c h ; a g n o z o w a ć, w y k r y w a ć i u s u w a ć u s z k o e n i a o r a z k o n s e r w o w a ć u r z ą e n i a, i n s t a l a c j e i s i e c i e l e k t r y c z n e ; r o z u m i e ć n a c z y m p o l e g a o i ó r t e c h n i c z n y u r z ą e ń i i n s t a l a c j i o r a z s i e c i e l e k t r y c z n y c h ; s t o s o w a ć n o r m y, p r z e p i s y, i n s t r u k c j e w z a k r e s i e m o n t a ż u i e k s p l o a t a c j i, u r z ą e ń o r a z l i n i i n a p o w i e t r z n y c h i k a b l o w y c h 1.1. dy ds dz 1.2. da ds dn dn 1.3. ds dz 1.4. dz dz 1.7. ds de 1.8. dz dz dz dz ds da dk dz de de di dz dz db dz dz. 2. P r z e t w a r z a ć d a n e l i c z b o w e i o p e r a c y j n e, w s z c z e g ó l n o ś c i : 2 o b l i c z a ć i s z a c o w a ć w a r t o ś c i w i e l k o ś c i e l e k t r y c z n y c h w o b w o c h p r ą s t a ł e g o i p r z e m i e n n e g o ; 2 b r a ć n a r z ę i a i p r z y r z ą p o m i a r o w e, w z a l e ż n o ś c i o p r z e w i w a n y c h w a r t o ś c i w i e l k o ś c i m i e r z o n y c h, k ł a o ś c i p o m i a r u w i e l k o ś c i f i z y c z n y c h, g e o m e t r y c z n y c h i e l e k t r y c z n y c h ; 2 b i e r a ć p r z e w o i k a b l e, ł ą c z ą c e p o s z c z e g ó l n e s e g m e n t y i n s t a l a c j i i s i e c i e l e k t r y c z n y c h o r a z p o e s p o ł y u r z ą e ń e l e k t r y c z n y c h, w t y m p r z e w o z a s i l a j ą c e z u w z g l ę i e n i e m w i e l k o ś c i o b c i ą ż e n i a, s p o s o b u i m i e j s c a z a i n s t a l o w a n i a ;.1. da du.2. dz dy d dy dn.3. dy dz dz dy dn

3 2.4. b i e r a ć c z ę ś c i z a m i e n n e w u r z ą dz e n i a c h e l e k t r y c z n y c h, m a t e r i a ł y o r a z o s p r z ę t i n s t a l a c y j n y, w o p a r c i u o da n e w k a t a l o g a c h ; 2.5. s p o r z ą dz a ć k o s z t o r y s o f e r t o w y t y c z ą c y z u ż y c i a m a t e r i a ł ó w o r a z k o s z t ó w w y k o n a n i a u s ł u g i ; 2.6. s p o r z ą dz a ć k a l k u l a c j e k o s z t ó w z w i ą z a n y c h z w y k o n a n i e m i n s t a l a c j i e l e k t r y c z n e j, u k ł a du e l e k t r y c z n e g o n i s k i e g o n a p i ę c i a, w y b r a n y c h o p e r a c j i m o n t e r s k i c h w s i e c i a c h e l e k t r y c z n y c h ; 2.7. i n t e r p r e t o w a ć w a r t o ś c i w i e l k o ś c i e l e k t r y c z n y c h o r a z p a r a m e t r ó w t e c h n i c z n o t e c h n o l o g i c z n y c h i e k s p l o a t a c y j n y c h i n s t a l a c j i, u r z ą dz e ń i s i e c i e l e k t r y c z n y c h n a p o ds t a w i e w a r t o ś c i r e z y s t e n c j i i z o l a c j i, s p a dk ó w n a p i ę c i a, o b c i ą ż e n i a p r ą w e g o p r z e w o dó w, i m p e da n c j i p ę t l i z w a r c i a, p r ą dó w z w a r c i o w y c h i c z a s ó w t r w a n i a z w a r c i a ; 2.8. b i e r a ć s p e c j a l i s t y c z n e n a r z ę dz i a m o n t a ż u i n s t a l a c j i, u r z ą dz e ń l u b s i e c i e l e k t r y c z n y c h ; 2.9. o b l i c z a ć w a r t o ś c i z a b e z p i e c z e ń n a p o ds t a w i e da n y c h z n a m i o n o w y c h i n s t a l a c j i, u r z ą dz e n i a l u b s i e c i e l e k t r y c z n y c h ; o b l i c z a ć w a r t o ś c i n a s t a w z a b e z p i e c z e ń t e r m i c z n y c h n a p ę dó w w o p a r c i u o da n e z n a m i o n o w e i s p o s ó b i c h r o z r u c h u ; b i e r a ć i m o n t o w a ć w y ł ą c z n i k i r ó ż n i c o w o p r ą w e. 3. B e z p i e c z n i e w y k o n y w a ć z a d a n i a z a w o d o w e z g o d n i e z p r z e p i s a m i b e z p i e c z e ń s t w a i h i g i e n y p r a c y, o c h r o n y p r z e c i w p o ż a r o w e j o r a z o c h r o n y ś r o d o w i s k a, w s z c z e g ó l n o ś c i : 3.1. s t o s o w a ć p r z e p i s y b e z p i e c z e ń s t w a i h i g i e n y p r a c y, o c h r o n y p r z e c i w p o ż a r o w e j i o c h r o n y ś r o w i s k a o b o w i ą z u j ą c e n a s t a n o w i s k u p r a c y e l e k t r y k a ; 3.2. w s k a z y w a ć z a g r o ż e n i a dl a ż y c i a i z dr o w i a c z ł o w i e k a o r a z m i e n i a i ś r o w i s k a w y s t ę p u j ą c e p o dc z a s p r a c m o n t a ż o w y c h i e k s p l o a t a c y j n y c h ; 3.3. s t o s o w a ć z a b e z p i e c z e n i a p o dc z a s m o n t a ż u i e k s p l o a t a c j i i n s t a l a c j i, u r z ą dz e ń o r a z s i e c i e l e k t r y c z n y c h ; 3.4. b i e r a ć ś r o dk i o c h r o n y i n dy w i du a l n e j p r a c p r z y m o n t a ż u i e k s p l o a t a c j i i n s t a l a c j i, u r z ą dz e ń o r a z s i e c i e l e k t r y c z n y c h ; 3.5. b i e r a ć ś r o dk i o c h r o n y p r z e c i w p o r a ż e n i o w e j p r o w a dz o n y c h p r a c i n s t a l a c y j n y c h ; 3.6. p r z e w i dy w a ć s k u t k i w ł ą c z e n i a o r a z w y ł ą c z e n i a m a s z y n, u r z ą dz e ń, i n s t a l a c j i e l e k t r y c z n y c h w t r a k c i e p r o w a dz o n y c h p r a c i n s t a l a c y j n y c h ; 3.7. s t o s o w a ć z a s a dy i ś r o dk i o c h r o n y p r z e c i w p o r a ż e n i o w e j p o ds t a w o w e j i da t k o w e j n a s t a n o w i s k u p r a c y e l e k t r y k a ; 3.8. w s k a z y w a ć s p o s o b y u dz i e l a n i a p o m o c y p r z e dl e k a r s k i e j p o s z k o w a n y m w w y p a dk a c h p r z y m o n t a ż u i e k s p l o a t a c j i i n s t a l a c j i, u r z ą dz e ń i s i e c i e l e k t r y c z n y c h, s z c z e g ó l n i e p o r a ż o n y m p r ą de m e l e k t r y c z n y m ; 3.9. z n a ć p o ds t a w o w e w y m a g a n i a ś r o w i s k o w e w y n i k a j ą c e w p r o s t z p r z e p i s ó w p r a w a, w t y m o r g a n y a dm i n i s t r a c y j n e ds. o c h r o n y ś r o w i s k a o r a z n a c z y m p o l e g a o c h r o n a p r z e d h a s ł e m i p o l a m i e l e k t r o m a g n e t y c z n y m i ; s t o s o w a ć s i ę z a l e c e ń s ł u ż b B H P, o c h r o n y p r z e c i w p o ż a r o w e j i o c h r o n y ś r o w i s k a. Z a kres w i a d o m o ś c i i u m i ej ę tn o ś c i z w i ą z a n yc h z z a tru d n i en i em i d z i a ł a ln o ś c i ą g o s p o d a rc z ą K a n d y d a t n a m i s t r z a p o w i n i e n u m i e ć : 1. Cz y t a ć z e z r o z u m i e n i e m i n f o r m a c j e p r z e d s t a w i o n e w f o r m i e o p i s u, i n s t r u k c j i, t a b e l i, w y k r e s u, w s z c z e g ó l n o ś c i : 1.1. r o z r ó ż n i a ć p o ds t a w o w e p o j ę c i a i t e r m i n y z o b s z a r u f u n k c j o n o w a n i a g o s p o da r k i o r a z p r a w a p r a c y, p r a w a p o da t k o w e g o i p r z e p i s ó w r e g u l u j ą c y c h p o de j m o w a n i e i w y k o n y w a n i e dz i a ł a l n o ś c i g o s p o da r c z e j ;

4 1.2. r o z r ó ż n i a ć k u m e n t y r e g u l u j ą c e z a t r u dn i e n i e o r a z dz i a ł a l n o ś ć g o s p o da r c z ą ; 1.3. i de n t y f i k o w a ć i a n a l i z o w a ć i n f o r m a c j e t y c z ą c e w y m a g a ń i u p r a w n i e ń p r a c o w n i k a, p r a c o da w c y, b e z r o b o t n e g o i k l i e n t a ; 1.4. w y k o r z y s t y w a ć i n f o r m a c j e t y c z ą c e s p o s o b u z a r z ą dz a n i a m a ł ą f i r m ą i z n a ć z a s a dy o r g a n i z a c j i p r a c y ; 1.5. z n a ć z a s a dy n o r m o w a n i a p r a c y i s y s t e m u p ł a c ; 1.6. w y k o r z y s t y w a ć p o ds t a w o w e w i a m o ś c i t y c z ą c e g o s p o da r k i r y n k o w e j ; 1.7. w y p e ł n i a ć dr u k i r e j e s t r a c y j n e i r o z l i c z e n i o w e Z U S i de k l a r a c j e p o da t k o w e ; 1.8. k o r z y s t a ć z e ź r ó de ł w i e dz y e k o n o m i c z n e j i p r a w n e j ; 1.9. z n a ć p o ds t a w o w e p r z e p i s y p r a w n e i z a r z ą dz e n i a w y k o n a w c z e w y n i k a j ą c e z k o de k s u p r a c y ; p o s i a da ć w i e dz ę t y c z ą c ą p r z e p i s ó w o k r e ś l a j ą c y c h z a t r u dn i e n i e i s z k o l e n i e p r a k t y c z n e m ł o c i a n y c h u c z n i ó w w z a k ł a dz i e p r a c y. 2. P r z e t w a r z a ć d a n e l i c z b o w e i o p e r a c y j n e, w s z c z e g ó l n o ś c i : 2.1. a n a l i z o w a ć i n f o r m a c j e z w i ą z a n e z p o dn o s z e n i e m k w a l i f i k a c j i, p o s z u k i w a n i e m p r a c y i z a t r u dn i e n i e m o r a z p o de j m o w a n i e m i w y k o n y w a n i e m dz i a ł a l n o ś c i g o s p o da r c z e j ; 2.2. s p o r z ą dz a ć k u m e n t y z w i ą z a n e z p o s z u k i w a n i e m p r a c y i z a t r u dn i e n i e m o r a z z p o de j m o w a n i e m i w y k o n y w a n i e m dz i a ł a l n o ś c i g o s p o da r c z e j ; 2.3. r o z r ó ż n i a ć s k u t k i w y n i k a j ą c e z n a w i ą z y w a n i a i r o z w i ą z y w a n i a s t o s u n k u p r a c y ; 2.4. k o n y w a ć r o z l i c z e ń i k o s z t o r y s o w a n i a w y k o n y w a n y c h r o b ó t p o d w z g l ę de m o p ł a c a l n o ś c i p r o w a dz e n i a dz i a ł a l n o ś c i g o s p o da r c z e j. P o d s ta w y p s yc h o lo g i i i p ed a g o g i ki o ra z m eto d yka n a u c z a n i a K a n d y d a t n a m i s t r z a p o w i n i e n p o s i a d a ć w i a d o m o ś c i i r o z u m i e ć p r o c e s y a w s z c z e g ó l n o ś c i : 1. W y j a ś n i a ć i o c e n i a ć s y t u a c j e s t o s u j ą c s i ę d o o p i s u z a g a d n i e ń i p r o b l e m ó w w o b s z a r z e : p s y c h o l o g i i o s o b o w o ś c i : r o z u m i e ć r o z w ó j p s y c h i c z n y c z ł o w i e k a i c z y n n i k i n a n i e g o w p ł y w a j ą c e o r a z c e c h y p s y c h i c z n e o s o b o w o ś c i i j e j s k ł a dn i k i : - c h a r a k t e r i j e g o c e c h y, z l n o ś c i i u z l n i e n i a ; - z a i n t e r e s o w a n i a i s k ł o n n o ś c i ; - t e m p e r a m e n t i j e g o r o dz a j e z n a ć p o de j ś c i e p s y c h o l o g i c z n e u c z e n i a s i ę i p r o c e s ó w p o z n a w c z y c h : - p r z e t w a r z a n i e i n f o r m a c j i r o dz a j e p a m i ę c i ; - c z y n n i k i i n dy w i du a l n e w p ł y w a j ą c e n a m o t y w a c j ę n a u c z a n i a ; - c z y n n i k i z w i ą z a n e z o r g a n i z a c j ą n a u c z a n i a z n a ć s p o s o b y p o s t ę p o w a n i a i r e a g o w a n i a w s y t u a c j a c h t r u dn y c h : - s t r e s i f r u s t r a c j a ; - t y p y s y t u a c j i t r u dn y c h ; - r e a k c j e n a s y t u a c j e t r u dn e p s y c h o l o g i i r o z w o j o w e j i w y c h o w a w c z e j : p o s i a da ć w i e dz ę n t. o k r e s ó w r o z w o j o w y c h ; b r a ć p o d u w a g ę c z y n n i k i r o z w o j o w e p s y c h o l o g i i p r a c y : o k r e ś l a ć w z a j e m n y w p ł y w i o ddz i a ł y w a n i e w u k ł a dz i e c z ł o w i e k p r a c a ; z n a ć e t a p y s t o s o w a n i a c z ł o w i e k a p r a c y : - w p r o w a dz e n i e p r a c y ; - s z k o l e n i e z a w o w e i s k o n a l e n i e. 2. S t o s o w a ć s i ę d o z a s a d p e d a g o g i k i d y d a k t y k i i m e t o d y k i n a u c z a n i a : 2.1. o k r e ś l a ć c e l e n a u c z a n i a w p r o c e s i e p r a k t y c z n e j n a u k i z a w o du ; 2.2. z n a ć k r y t e r i a b o r u m e t o d n a u c z a n i a ; 2.3. u m i e ć p o s ł u g i w a ć s i ę p r o g r a m e m n a u c z a n i a ;

5 2.4. z n a ć z a s a dy n a u c z a n i a o r a z k o n t r o l i i o c e n y p r a c y u c z n i a ; 2.5. s t o s o w a ć o dp o w i e dn i e ś r o dk i dy da k t y c z n e w p r o c e s i e k s z t a ł c e n i a ; 2.6. p l a n o w a ć n a u c z a n i e w g p o ds t a w y p r o g r a m o w e j k s z t a ł c e n i a w z a w o dz i e ; 2.7. s t o s o w a ć s i ę s t a n da r dó w w y m a g a ń b ę dą c y c h p o ds t a w ą p r z e p r o w a dz a n i a e g z a m i n u p o t w i e r dz a j ą c e g o k w a l i f i k a c j e w z a w o dz i e ; 2.8. b i e r a ć o g n i w a i f o r m y o r g a n i z a c y j n e p r a c y dy da k t y c z n o w y c h o w a w c z e j w k s z t a ł c e n i u z a w o w y m ; 2.9. p r o w a dz i ć k u m e n t a c j ę p e da g o g i c z n ą w z a k ł a dz i e s z k o l ą c y m u c z n i ó w. II. Etap prak tyczny egzaminu ob ej muj e prak tyczne umiej ętności z zak resu k w al if ik acj i w zaw od zie, uj ęte w tematach : 1. W yk onanie instal acj i el ek trycznej w raz z przył ą czem d o sieci zgod nie z d ok umentacj ą. 2. W yk onanie i uruch omienie ok reśl onego uk ł ad u el ek trycznego zgod nie z d ok umentacj ą. K a n d y d a t n a m i s t r z a p o w i n i e n u m i e ć : 1. P l a n o w a ć c z y n n o ś c i z w i ą z a n e z w y k o n a n i e m z a d a n i a : 1.1. s p o r z ą dz i ć p l a n dz i a ł a n i a ; 1.2. k o n a ć k a l k u l a c j i c z a s u w y k o n a n i a p o w i e r z o n e g o m u z a da n i a ; 1.3. s p o r z ą dz i ć w y k a z n i e z b ę dn y c h s u r o w c ó w, m a t e r i a ł ó w, s p r z ę t u k o n t r o l n o p o m i a r o w e g o, n a r z ę dz i ; 1.4. w y k o n a ć n i e z b ę dn e o b l i c z e n i a, r y s u n k i l u b s z k i c e p o m o c n i c z e. 2. O r g a n i z o w a ć s t a n o w i s k o p r a c y : 2 z g r o m a i ć i r o z m i e ś c i ć n a s t a n o w i s k u p r a c y m a t e r i a ł y, n a r z ę i a, u r z ą e n i a i s p r z ę t, z g o i e z z a s a m i b e z p i e c z e ń s t w a i h i g i e n y p r a c y o r a z o c h r o n y p r z e c i w p o ż a r o w e j ; 2 s p r a w i ć s t a n t e c h n i c z n y m a s z y n, u r z ą e ń i s p r z ę t u g o s p o r s t w a m o w e g o ; 2 b r a ć o i e ż r o b o c z ą i ś r o i o c h r o n y i n w i a l n e j.1. dz dz dz dn da.2. dz dz da.3. dz dk dy du. 3. W y k o n a ć z a d a n i e e g z a m i n a c y j n e z z a c h o w a n i e m p r z e p i s ó w b e z p i e c z e ń s t w a i h i g i e n y p r a c y, o c h r o n y p r z e c i w p o ż a r o w e j i o c h r o n y ś r o d o w i s k a o r a z w y k a z a ć s i ę u m i e j ę t n o ś c i a m i o k r e ś l o n y m i w t e m a t a c h : 3.1. W y k o n a n i e i n s t a l a c j i e l e k t r y c z n e j w r a z z p r z y ł ą c z e m s i e c i z g o dn i e z k u m e n t a c j ą : 3 w y z n a c z y ć p r a c e i n s t a l a c y j n e n a p o t a w i e k u m e n t a c j i ; 3 w y t r a s o w a ć p r z e b i e g i p o ł o ż e n i e i n s t a l a c j i i p r z y ł ą c z a ; 3 p r z y g o t o w a ć p r z e w o ; 3 o z o l o w a ć i p r z y g o t o w a ć ż y ł y k a b l a ; 3 w y k o n a ć p o ł ą c z e n i a e l e k t r y c z n e p r z e w o w, z ł ą c z y, p r z y ł ą c z y w l i n i a c h n a p o w i e t r z n y c h i k a b l o w y c h ; 3 w y k o n a ć m o n t a ż s p r z ę t u o r a z o s p r z ę t u i n s t a l a c y j n e g o ; 3 s t o s o w a ć o b o w i ą z u j ą c e n o r m y t e c h n o l o g i c z n e ; 3 s p r a w i ć p r a w i o w o ś ć i a ł a n i a u r z ą e ń z a b e z p i e c z a j ą c y c h ; 3 w y k o n a ć p o m i a r y p a r a m e t r ó w i n s t a l a c j i i n i e z b ę e p o p r a w k i w y k o n a n e j i n s t a l a c j i ; 3 u r u c h o m i ć w y k o n a n ą i n s t a l a c j ę i s p r a w i ć p r a w i o w o ś ć i a ł a n i a u r z ą e ń z a b e z p i e c z a j ą c y c h ;.1.1. ds dy.1.4. di.1.5. dó dz dł dz dz.1.9. dn dz dł dz dz

6 k o n t r o l o w a ć n a b i e ż ą c o j a k o ś ć p r a c i u s u w a ć u s t e r k i ; p o s ł u g i w a ć s i ę n a r z ę dz i a m i i p r z y r z ą da m i ; u t r z y m y w a ć ł a d i p o r z ą de k n a s t a n o w i s k u p r a c y ; w y k o n a ć z a da n i e w p r z e w i dz i a n y m c z a s i e ; u p o r z ą dk o w a ć s t a n o w i s k o p r a c y, o c z y ś c i ć n a r z ę dz i a i s p r z ę t, r o z l i c z y ć m a t e r i a ł y, z a g o s p o da r o w a ć o dp a dy W y k o n a n i e i u r u c h o m i e n i e o k r e ś l o n e g o u k ł a e l e k t r y c z n e g o z g o i e z k u m e n t a c j ą : 3 p r z y g o t o w a ć p o e s p o ł y i e l e m e n t y n i e z b ę e m o n t a ż u i u r u c h o m i e n i a u k ł a ; 3 w y k o n a ć m o n t a ż e l e m e n t ó w o r a z p o e s p o ł ó w u k ł a ; 3 p r z y g o t o w a ć p r z e w o i w i ą z k i p r z e w o w e l e k t r y c z n y c h z g o i e z k u m e n t a c j ą ; 3 w y k o n a ć m o n t a ż e l e m e n t ó w i p o e s p o ł ó w u k ł a o r a z u k ł a w r e g u l a c j i i z a b e z p i e c z e ń ; 3 u r u c h o m i ć w y k o n a n y u k ł a i s p r a w i ć p r a w i o w o ś ć i a ł a n i a u r z ą e ń z a s i l a j ą c y c h i z a b e z p i e c z a j ą c y c h ; 3 k o n a ć p o m i a r ó w i z i n t e r p r e t o w a ć w y n i k i u r u c h o m i o n e g o u k ł a ; 3 k o n t r o l o w a ć n a b i e ż ą c o j a k o ś ć p r a c i u s u w a ć u s t e r k i ; 3 p o s ł u g i w a ć s i ę n a r z ę i a m i i p r z y r z ą m i ; 3 u t r z y m y w a ć ł a i p o r z ą k n a s t a n o w i s k u p r a c y ; 3 w y k o n a ć z a n i e w p r z e w i i a n y m c z a s i e ; 3 u p o r z ą o w a ć s t a n o w i s k o p r a c y, o c z y ś c i ć n a r z ę i a i s p r z ę t, r o z l i c z y ć m a t e r i a ł y, z a g o s p o r o w a ć o a du dn.2.1. dz dn du.2.2. dz du.2.3. dy dó dn.2.4. dz du dó.2.5. d dz dł dz dz.2.6. du dz da.2.9. d de da dz dk dz da dp dy. 4. P r e z e n t o w a ć e f e k t y w y k o n a n e g o z a d a n i a : 4.1. u z a s a dn i ć s p o s ó b w y k o n a n i a z a da n i a ; 4.2. o c e n i ć j a k o ś ć w y k o n a n e g o z a da n i a. N i ez b ę d n e w yp o s a ż en i e s ta n o w i s k d o w yko n a n i a z a d a ń eg z a m i n a c yj n yc h o b j ę tyc h tem a ta m i : 1. W y k o n an i e i n s t al ac j i e l e k t r y c z n e j wr az z p r z y ł ą c z e m s i e c i z g o dn i e z k u m e n t ac j ą. P o m i e s z c z e n i e s p e ł n i a j ą c e w y m a g a n i a w y n i k a j ą c e z p r z e p i s ó w b e z p i e c z e ń s t w a i h i g i e n y p r a c y o r a z o c h r o n y p r z e c i w p o ż a r o w e j. S t ó ł p r a c k o n t r o l n o p o m i a r o w y c h z p r o w a dz o n ą s i e c i ą p i ę c i o p r z e w o w ą t y p u T N S z a b e z p i e c z o n y n i e z a l e ż n y m w y ł ą c z n i k i e m r ó ż n i c o w o p r ą w y m. S t ó ł m o n t a ż o w y z z a i n s t a l o w a n y m g n i a z de m w t y c z k o w y m z e s t y k i e m o c h r o n n y m, ś c i a n a m o n t a ż u i n s t a l a c j i. R e g a ł z w y p o s a ż e n i e m e l e k t r y c z n y m i n a r z ę dz i a m i w y k o n a n i a i n s t a l a c j i e l e k t r y c z n e j i t a b l i c y r o z dz i e l c z e j z g o dn i e z k u m e n t a c j ą. Z e s t a w n a r z ę dz i : s k r z y n k a m o n t e r s k a, p r a s k a r ę c z n a, o z n a c z n i k i o p i s a n i a p r z e w o dó w. M a t e r i a ł y : p r z e w o dy. Ł ą c z n i k i i n s t a l a c y j n e, o p r a w y o ś w i e t l e n i o w e, e l e k t r y c z n e ź r ó dł a ś w i a t ł a, g n i a z da w t y c z k o w e z e s t y k i e m o c h r o n n y m, w y ł ą c z n i k i i n s t a l a c y j n e n a dm i a r o w o p r ą w e o o dp o w i e dn i e j c h a r a k t e r y s t y c e, w y ł ą c z n i k i r ó ż n i c o w o p r ą w e, o b u w y t a b l i c r o z dz i e l c z y c h z t w o r z y w a s z t u c z n e g o, m i e dz i a n e s z y n y ł ą c z e n i o w e i n a s a dk i w o dp o w i e dn i c h k o l o r a c h, r o z ł ą c z n i k i i z o l a c y j n e c z t e r o b i e g u n o w e, o c h r o n n i k i p r z e p i ę c i o w e. M i e r n i k p o m i a r u r e z y s t a n c j i i z o l a c j i, w o l t o m i e r z p r ą du p r z e m i e n n e g o, m i l i a m p e r o m i e r z p r ą du p r z e m i e n n e g o, z e s t a w r e z y s t o r ó w s u w a k o w y c h. S t ó ł m o n t a ż o w y w y k o n y w a n i a p r z y ł ą c z a z z a m o n t o w a n y m i m a dł e m. R e g a ł z m a t e r i a ł a m i, o s p r z ę t l i n i o w y i k a b l o w y, n a r z ę dz i a w y k o n a n i a z a w i e s z e n i a p r z e w o dó w l i n i i n a p o w i e t r z n e j i o p e r a c j i m o n t e r s k i c h p r z y l i n i a c h k a b l o w y c h. Z e s t a w n a r z ę dz i : n o ż y c e k a b l i, p r a s k a m e c h a n i c z n a z k o m p l e t e m s z c z ę k, k l u c z dy n a m o m e t r y c z n y. P r z e w o dy i z o l o w a n e n i s k i e g o n a p i ę c i a n a b ę b n i e, o dc i n k i k a b l i e l e k t r o e n e r g e t y c z n y c h n i s k i e g o n a p i ę c i a w i z o l a c j i i p o w ł o c e p o l w i n i t o w e j o r ó ż n y c h p r z e k r o j a c h, h a k i w i e s z a k o w e, u c h w y t y o dc i ą g o w e, z ł ą c z k i p r z e w o dó w, z a c i s k i p r z e w o dó w, z a c i s k i p r z e b i j a j ą c e i z o l a c j ę, k o ń c ó w k i k a b l i, m u f y t e r m o k u r c z l i w e, k l i n y r o z p o r o w e, r o l k i, l i n k a s t a l o w a, o p o ń c z a p r z e w o dó w, u c h w y t n a p i n a n i a p r z e w o dó w,

7 p r z y r z ą d n a c i ą g ó w z dy n a m o m e t r e m, i z o l o w a n e o g r a n i c z n i k i p r z e p i ę ć z z a c i s k a m i p r z e b i j a j ą c y m i i z o l a c j ę. M i e r n i k p o m i a r u r e z y s t a n c j i i z o l a c j i, m i e r n i k b a da n i a c i ą g ł o ś c i ż y ł. P o r a dn i k e l e k t r y k a, t a b e l e n a c i ą g ó w p r z e w o dó w i z o l o w a n y c h n i s k i e g o n a p i ę c i a. I n s t r u k c j e o b s ł u g i m a s z y n i u r z ą dz e ń. Ś r o dk i o c h r o n y i n dy w i du a l n e j. A p t e c z k a. 2. W y k o n an i e i u r u c h o m i e n i e o k r e ś l o n e g o u k ł adu e l e k t r y c z n e g o z g o dn i e z k u m e n t ac j ą. P o m i e s z c z e n i e s p e ł n i a j ą c e w y m a g a n i a w y n i k a j ą c e z p r z e p i s ó w b e z p i e c z e ń s t w a i h i g i e n y p r a c y i o c h r o n y p r z e c i w p o ż a r o w e j. S t a n o w i s k o m o n t a ż o w e z p r o w a dz o n ą s i e c i ą p i ę c i o p r z e w o w ą t y p u T N S z a b e z p i e c z o n e n i e z a l e ż n y m w y ł ą c z n i k i e m r ó ż n i c o w o p r ą w y m. S t ó ł m o n t a ż o w y z z a i n s t a l o w a n y m g n i a z de m w t y c z k o w y m z e s t y k i e m o c h r o n n y m. R e g a ł z w y p o s a ż e n i e m e l e k t r y c z n y m i n a r z ę dz i a m i w y k o n a n i a u k ł a du e l e k t r y c z n e g o. Z e s t a w n a r z ę dz i : p r a s k a r ę c z n a, o z n a c z n i k i o p i s a n i a p r z e w o dó w. P r z y r z ą dy p o m i a r o w e. W y ł ą c z n i k i i n s t a l a c y j n e n a dm i a r o w o p r ą w e o o dp o w i e dn i e j c h a r a k t e r y s t y c e, w y ł ą c z n i k i o c h r o n n e r ó ż n i c o w o p r ą w e, r o z ł ą c z n i k i i z o l a c y j n e c z t e r o b i e g u n o w e, g n i a z da w t y c z k o w e z e s t y k i e m o c h r o n n y m, o b u w y t a b l i c r o z dz i e l c z y c h z t w o r z y w a s z t u c z n e g o, p r z e w o dy, ł ą c z n i k i i n s t a l a c y j n e, s z y n y m i e dz i a n e, n a s a dk i w o dp o w i e dn i c h k o l o r a c h, o c h r o n n i k i p r z e p i ę c i o w e. S i l n i k i n du k c y j n y, t r a n s f o r m a t o r o c h r o n n y, ł ą c z n i k i, p ó ł p r z e w o dn i k o w e p r z y r z ą dy m o c y : di o dy, t y r y s t o r y, s t y c z n i k i, t r a n s f o r m a t o r V / 2 4 V, k o n de n s a t o r y, dł a w i k i, r e z y s t o r y o b c i ą ż e n i a. K a t a l o g i o s p r z ę t u e l e k t r y c z n e g o s t o s o w n i e z a da n i a, p o r a dn i k m o n t e r a e l e k t r y k a. I n s t r u k c j e o b s ł u g i m a s z y n i u r z ą dz e ń. Ś r o dk i o c h r o n y i n dy w i du a l n e j. A p t e c z k a.

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

MONITORING KULTUROWEJ POWIERZCHNI ZIEMI KS ZTA Ł TOWA NIE KRA JOB RA ZU PRZEZ CZŁ OWIEKA OD NA JD A WNIEJS ZY CH CZA S Ó W Henryk Stawicki Stawicki H., 2003: M o n ito rin g k u l tu ro wej o wierzc h

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

y 2 K PAK v o l. 5 4, r 1 2 / 2 0 0 8 869 Jausz ŚWIERZOWICZ 1, K r zy szt o f A D A CZY K, Ro m a A. T A B IS Z 3 1 POLITECHNIKA RZESZOWSKA I. IG NACEG O Ł U KASIEWICZA, ZAKŁ AD INF OR ATY KI W ZARZĄ D

Bardziej szczegółowo

Clearswift. CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp z o.o. http://www.cc.com.pl/ http://www.mimesweeper.pl/

Clearswift. CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp z o.o. http://www.cc.com.pl/ http://www.mimesweeper.pl/ Jak zrealizować system C on ten t S ec u rity d la kilku ( n astu ) tysię c y u ż ytkown ikó w? - rozwią zan ia f irmy Clearswift CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp z o.o. http://www.cc.com.pl/ Rakowiecka

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Something for the eye, Something for the ear...

Something for the eye, Something for the ear... Soething for the eye, Soething for the ear....zolvik.risp.pl Logo i przykładoa reklaa yiaginoanej agencji projektoej. Softare: Adobe Illustrator Oficjalne logo Katedry Sieci i Systeó Operacyjnych Wyższej

Bardziej szczegółowo

Linux podrêcznik administratora sieci

Linux podrêcznik administratora sieci Linux podrêcznik administratora sieci Olaf Kirch, Terry Dawson Tytu³ orygina³u: Linux Network Administrator s Guide, Second Edition T³umaczenie: Krzysztof abanowski Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Authorized

Bardziej szczegółowo

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł PłODNA S tani sław Grochowiak Klemens Krzyżagórski FATALNE SKUTKI BUDO W ANIA SZUBIENIC XX ROCZNICA p t 1 n a ins!rupremiera sztuk Stanisława Grochowiaka: ar J

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

Praca doktorska. Muzyka w Biblii

Praca doktorska. Muzyka w Biblii Praca doktorska Robert Rachuta Muzyka w Biblii Napisana pod kierunkiem Prof. dr hab. Kazimierza Ilskiego 1 C h c i a ł b y m w t y m m i e j s c u s e r d e c z n i e p o d z i ę k o w a ć P r o f e s

Bardziej szczegółowo

SPRA WOZD ANIE Z DZIA ALNO ŒCI

SPRA WOZD ANIE Z DZIA ALNO ŒCI INSTYTUT PSYCHIATRII I NEUROLOGII OŒRODEK WSPÓ PRACUJ CY ZE ŒWIATOW ORGANIZACJ ZDROWIA SPRA WOZD ANIE Z DZIA ALNO ŒCI 2003 rok WARSZAWA 2003 OPRACOWANIE Maria B³a ejowska, Renata Ga³¹zka, Maria Godlewska,

Bardziej szczegółowo

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Autor i sztuka William Shakespeare Ur. 2j. IV. 1564 r. w m i e ści e SLratfo rcl on Avo n w Anglii Poeta i dramalopisarz angielski, tak że aktor i w

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŒCI Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Prawa Europejskiego REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI

Bardziej szczegółowo

W ynik k onk urs u na l

W ynik k onk urs u na l num e r 8 2007 W ynik k onk urs u na ogo W ynik k onk urs u na ogo Dragonia M agaz ine. > s tr.50 M e tis s e Środow is k o graficz ne s tw orz one prz e z proje k tin Situ, k tóre ofe ruje innow acyjne

Bardziej szczegółowo

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Sam ba Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Samba Ro bert Ecks te in, David Col lier-brown, Pe ter Kel ly Tytu³ ory gi na³u ame ry ka ñskie go: Using Sam ba T³umaczenie: Grze gorz Wer

Bardziej szczegółowo

Systemy CAD, CAM, ERP dla producentów mebli tapicerowanych

Systemy CAD, CAM, ERP dla producentów mebli tapicerowanych Akademia Rolnicza im. A.Cieszkowskiego w Poznaniu Centrum Transferu Innowacji i Technologii dla Meblarstwa Katedra Meblarstwa Komitet Technologii Drewna PAN Systemy CAD, CAM, ERP dla producentów mebli

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo

E- Hazard w Polsce i w Europie jak to dział a? Prowadzący: Tomasz Piotrowski - Betsson.com

E- Hazard w Polsce i w Europie jak to dział a? Prowadzący: Tomasz Piotrowski - Betsson.com E- Hazard w Polsce i w Europie jak to dział a? Prowadzący: Tomasz Piotrowski - Betsson.com 01.1 S pis treś ci 1. Czym zajmuje się Betsson.com? 3. Co to jest e- hazard? 5. E- rozrywka a prawo (polskie i

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Informacja prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Informacja prawna Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Informacja prawna Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań Pod własnym dachem Postanowienia ogólne...1 Definicje wspólne...1 3. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

i planowania w obszarze działalności reklamowej

i planowania w obszarze działalności reklamowej w [ill 603 Jan BelicZYliski Katedra Pr.cenl Zanqdzanla Metody analizy strategicznej i planowania w obszarze działalności reklamowej 1. Uwagi wstępne W roz wini ę t ej gospodarce rynkowej, gdzie istnieje

Bardziej szczegółowo

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu 3azeta Jarocińska T Y G 0 V $ m ZIEMI JARO CIŃSKIEJ NUMER 2 (120) IV \ h i ' M Jarocin, 15 stycznia 1993 r. CENA 3000 zl i AL, sgazety AROCIŃSKIEJ d n iu 16 s ty c z n ia w re s ta u ra c ji *WB o d b

Bardziej szczegółowo

Strategie konkurencji stosowane przez banki w Polsce

Strategie konkurencji stosowane przez banki w Polsce w Agata Jonas Strategie konkurencji stosowane przez banki w Polsce l. Wprowadzenie Lata 90. to okres szybki ego rozwoju sektora bankowego w Polsce. Na proces ten złożyły s ię zmiany zarówno ilo śc iowe,j

Bardziej szczegółowo

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r P ro to lc ó ly dodatkowo do..r x o jo s t r u Data za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r OA. S i. Qt-)S laicul riuncltff. broii latyvdit ^ }izk p io tt^ jj012^łcc-wijii 4,-Ćł IptZlrrnjJhL rm wlo^o-

Bardziej szczegółowo

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz Nr 115 styczeñ 2011 i Opinie Analizy Analyses & Opinions Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê Ewelina KuŸmicz Po sia da nie na rko ty ków jest czy nem za bro nio nym (prze stê p stwem),

Bardziej szczegółowo

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii TEMAT MIESICA KOMPANIE WARTOWNICZE 1946--1967 W 1945 r. w oku po wa nych przez woj ska alianc kie Niem czech znaj do wa ³a siê p ³ to ra mi lio no wa gru pa Po la k w: ro bot - ni k w przy mu so wych,

Bardziej szczegółowo

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8 AGNIESZKA OSIECKA BIAŁA BLUZKi) Mino, ~ISO ' 500g 300g '~1_9B_9-8_~19_ęfił-B MlłSO Mleiil ~Zef\llłl 300g 300 g I 3 1999-B 1989-8 '.1989-8 ' UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8 UJot.. Ctwt. Z~lł 4009 1989-8

Bardziej szczegółowo

PR OC RA/\ ( JPL. 2.:/. - 1 ) ul. (/)ąhra11jj~kier10-5

PR OC RA/\ ( JPL. 2.:/. - 1 ) ul. (/)ąhra11jj~kier10-5 ( JPL. 2.:/. - 1 ) ul. (/)ąhra11jj~kier10-5 Dyr. ZB G N E W SZCZERBOW S K 111111 111111111111111 11111 1111111111111 111 1111 11 111 1111 11 1111111 11111 1111 1111 11 111 11111111 111 11 PR OC RA/\ li

Bardziej szczegółowo