Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p r a c y K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w s z k o l n i c t w a z a w o d o w e g o E g zam i n p r zep r owadzan y j es t w dwó c h et ap ac h : et ap p r ak t yc zn y: p oleg a n a s am odzi eln ym wyk on an i u p r zez k an dydat a zadań eg zam i n ac yj n yc h s p r awdzaj ą c yc h um i ej ę t n oś c i p r ak t yc zn e et ap t eor et yc zn y: odb ywa s i ę w dwó c h c zę ś c i ac h : p i s em n ej i us t n ej 1. W c ś c i p i s n k n p i r t ó r h k ć t j c i g p c r b i s t i h i g i p r h r p r i p t h r ś r s k p t p r i s p r p r p t p r p r g p c i i p r i ę b i s t p t p s h i i i p i k i m n i zę em ej an dydat udzi ela odp owi edzi a yt an a z zak es u em at w: - ac un owoś zawowa - k um en ac a dzi ał aln oś os odar zej - ys un ek zawowy - zas ady ezp ec zeń wa en y ac y or az oc on y zec wp oż ar owej - ods awowe zas ady oc on y owi a - ods awowe zep y awa ac y - ods awowa ob lem at yk a awa os odar zeg o zar zą dzan a zeds or wem - ods awy yc olog edag og - et odyk a auc zan a 2. C zę ś ć us t n a p oleg a n a udzi elen i u p r zez k an dydat a odp owi edzi n a p yt an i a z zak r es u n as t ę p uj ą c yc h t em at ó w: - t ec h n olog i a - m as zyn ozn aws t wo - m at er i ał ozn aws t wo Z a d a n i a d o e t a p u p r a k t y c z n e g o i p y t a n i a d o e t a p u t e o r e t y c z n e g o p r z y g o t o w y w a n e s ą n a p o d s t a w i e s t a n d a r d u w y m a g a ń u s t a l o n e g o p r z e z Z w i ą z e k R z e m i o s ł a P o l s k i e g o ( U s t a w a o r z e m i o ś l e z d n i a 2 2 m a r c a , t e k s t j e d n o l i t y : D z. U. z r N r 1 1 2, p o z , z p ó ź n. z m. D z. U. z N r 1 3 7, p o z )

2 Zawód: elektryk I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu mistrzow sk iego ob ej muj e: Z a kres w i a d o m o ś c i i u m i ej ę tn o ś c i w ł a ś c i w yc h d la kw a li f i ka c j i w z a w o d z i e: K a n d y d a t n a m i s t r z a p o w i n i e n u m i e ć : 1. Cz y t a ć z e z r o z u m i e n i e m i n f o r m a c j e p r z e d s t a w i o n e w f o r m i e o p i s ó w, i n s t r u k c j i, r y s u n k ó w, s z k i c ó w, w y k r e s ó w, d o k u m e n t a c j i t e c h n i c z n e j i t e c h n o l o g i c z n e j, w s z c z e g ó l n o ś c i : z n a ć o g ó l n e z a s a p o t a w f i z y k i ( m e c h a n i k i i e l e k t r o t e c h n i k i ) m a j ą c y c h z a s t o s o w a n i e w b u w i e i n s t a l a c j i, u r z ą e ń i s i e c i e l e k t r y c z n y c h ; p o s i a ć w i a m o ś c i z p o t a w o w y c h z a g a i e ń o g ó l n e j t e c h n o l o g i i e l e k t r o t e c h n i c z n e j i m a s z y n o z n a w s t w a o r a z z a g a i e ń o b r ó b k i m a t e r i a ł ó w ; s t o s o w a ć p r a w a p o t a w e l e k t r o t e c h n i k i, b u w y u r z ą e ń, i n s t a l a c j i i s i e c i e l e k t r y c z n y c h, w t y m i n s t a l a c j i s p e c j a l n y c h m a j ą c y c h z a s t o s o w a n i e w b u w i e i n s t a l a c j i e l e k t r y c z n y c h ; r o z p o z n a w a ć s y m b o l e g r a f i c z n e e l e m e n t ó w e l e k t r y c z n y c h s t o s o w a n y c h w i n s t a l a c j a c h, u r z ą e n i a c h i s i e c i a c h e l e k t r y c z n y c h ; r o z p o z n a w a ć t y p y s i e c i e l e k t r o e n e r g e t y c z n y c h ; r o z r ó ż n i a ć p a r a m e t r y t e c h n i c z n e i n s t a l a c j i, u r z ą e ń i s i e c i e l e k t r y c z n y c h ; z n a ć p o t a w y r y s u n k u t e c h n i c z n e g o m a s z y n o w e g o o r a z e l e k t r y c z n e g o ( s c h e m a t y e l e k t r y c z n e, i o w e, i n s t a l a c j i, m o n t a ż o w e, b l o k o w e ) ; r o z p o z n a w a ć p o e s p o ł y i n s t a l a c j i, u r z ą e ń i s i e c i e l e k t r y c z n y c h n a r y s u n k a c h t e c h n i c z n y c h, s c h e m a t a c h e l e k t r y c z n y c h i s c h e m a t a c h m o n t a ż o w y c h ; c z y t a ć i w y k o n y w a ć s z k i c e i r y s u n k i t e c h n i c z n e, s c h e m a t y e l e k t r y c z n e, m o n t a ż o w e z z a k r e s u s p e c j a l i z a c j i z a w o w e j ; r o z p o z n a w a ć p o e s p o ł y i n s t a l a c j i, u r z ą e ń i s i e c i e l e k t r y c z n y c h n a p o t a w i e p a r a m e t r ó w p o w a n y c h n a t a b l i c z k a c h z n a m i o n o w y c h i w k u m e n t a c j i t e c h n i c z n o r u c h o w e j ; r o z p o z n a w a ć ś r o i i r o a j e o c h r o n y p r z e c i w p o r a ż e n i o w e j ; r o z p o z n a w a ć s y m b o l e g r a f i c z n e e l e m e n t ó w l i n i i n a p o w i e t r z n y c h i k a b l o w y c h n a m a p a c h g e o z y j n y c h z a w a r t y c h w k u m e n t a c h o r a z w s c h e m a t a c h i o w y c h l i n i i e l e k t r o e n e r g e t y c z n y c h i s t a c j i t r a n s f o r m a t o r o w y c h ; a g n o z o w a ć, w y k r y w a ć i u s u w a ć u s z k o e n i a o r a z k o n s e r w o w a ć u r z ą e n i a, i n s t a l a c j e i s i e c i e l e k t r y c z n e ; r o z u m i e ć n a c z y m p o l e g a o i ó r t e c h n i c z n y u r z ą e ń i i n s t a l a c j i o r a z s i e c i e l e k t r y c z n y c h ; s t o s o w a ć n o r m y, p r z e p i s y, i n s t r u k c j e w z a k r e s i e m o n t a ż u i e k s p l o a t a c j i, u r z ą e ń o r a z l i n i i n a p o w i e t r z n y c h i k a b l o w y c h 1.1. dy ds dz 1.2. da ds dn dn 1.3. ds dz 1.4. dz dz 1.7. ds de 1.8. dz dz dz dz ds da dk dz de de di dz dz db dz dz. 2. P r z e t w a r z a ć d a n e l i c z b o w e i o p e r a c y j n e, w s z c z e g ó l n o ś c i : 2 o b l i c z a ć i s z a c o w a ć w a r t o ś c i w i e l k o ś c i e l e k t r y c z n y c h w o b w o c h p r ą s t a ł e g o i p r z e m i e n n e g o ; 2 b r a ć n a r z ę i a i p r z y r z ą p o m i a r o w e, w z a l e ż n o ś c i o p r z e w i w a n y c h w a r t o ś c i w i e l k o ś c i m i e r z o n y c h, k ł a o ś c i p o m i a r u w i e l k o ś c i f i z y c z n y c h, g e o m e t r y c z n y c h i e l e k t r y c z n y c h ; 2 b i e r a ć p r z e w o i k a b l e, ł ą c z ą c e p o s z c z e g ó l n e s e g m e n t y i n s t a l a c j i i s i e c i e l e k t r y c z n y c h o r a z p o e s p o ł y u r z ą e ń e l e k t r y c z n y c h, w t y m p r z e w o z a s i l a j ą c e z u w z g l ę i e n i e m w i e l k o ś c i o b c i ą ż e n i a, s p o s o b u i m i e j s c a z a i n s t a l o w a n i a ;.1. da du.2. dz dy d dy dn.3. dy dz dz dy dn

3 2.4. b i e r a ć c z ę ś c i z a m i e n n e w u r z ą dz e n i a c h e l e k t r y c z n y c h, m a t e r i a ł y o r a z o s p r z ę t i n s t a l a c y j n y, w o p a r c i u o da n e w k a t a l o g a c h ; 2.5. s p o r z ą dz a ć k o s z t o r y s o f e r t o w y t y c z ą c y z u ż y c i a m a t e r i a ł ó w o r a z k o s z t ó w w y k o n a n i a u s ł u g i ; 2.6. s p o r z ą dz a ć k a l k u l a c j e k o s z t ó w z w i ą z a n y c h z w y k o n a n i e m i n s t a l a c j i e l e k t r y c z n e j, u k ł a du e l e k t r y c z n e g o n i s k i e g o n a p i ę c i a, w y b r a n y c h o p e r a c j i m o n t e r s k i c h w s i e c i a c h e l e k t r y c z n y c h ; 2.7. i n t e r p r e t o w a ć w a r t o ś c i w i e l k o ś c i e l e k t r y c z n y c h o r a z p a r a m e t r ó w t e c h n i c z n o t e c h n o l o g i c z n y c h i e k s p l o a t a c y j n y c h i n s t a l a c j i, u r z ą dz e ń i s i e c i e l e k t r y c z n y c h n a p o ds t a w i e w a r t o ś c i r e z y s t e n c j i i z o l a c j i, s p a dk ó w n a p i ę c i a, o b c i ą ż e n i a p r ą w e g o p r z e w o dó w, i m p e da n c j i p ę t l i z w a r c i a, p r ą dó w z w a r c i o w y c h i c z a s ó w t r w a n i a z w a r c i a ; 2.8. b i e r a ć s p e c j a l i s t y c z n e n a r z ę dz i a m o n t a ż u i n s t a l a c j i, u r z ą dz e ń l u b s i e c i e l e k t r y c z n y c h ; 2.9. o b l i c z a ć w a r t o ś c i z a b e z p i e c z e ń n a p o ds t a w i e da n y c h z n a m i o n o w y c h i n s t a l a c j i, u r z ą dz e n i a l u b s i e c i e l e k t r y c z n y c h ; o b l i c z a ć w a r t o ś c i n a s t a w z a b e z p i e c z e ń t e r m i c z n y c h n a p ę dó w w o p a r c i u o da n e z n a m i o n o w e i s p o s ó b i c h r o z r u c h u ; b i e r a ć i m o n t o w a ć w y ł ą c z n i k i r ó ż n i c o w o p r ą w e. 3. B e z p i e c z n i e w y k o n y w a ć z a d a n i a z a w o d o w e z g o d n i e z p r z e p i s a m i b e z p i e c z e ń s t w a i h i g i e n y p r a c y, o c h r o n y p r z e c i w p o ż a r o w e j o r a z o c h r o n y ś r o d o w i s k a, w s z c z e g ó l n o ś c i : 3.1. s t o s o w a ć p r z e p i s y b e z p i e c z e ń s t w a i h i g i e n y p r a c y, o c h r o n y p r z e c i w p o ż a r o w e j i o c h r o n y ś r o w i s k a o b o w i ą z u j ą c e n a s t a n o w i s k u p r a c y e l e k t r y k a ; 3.2. w s k a z y w a ć z a g r o ż e n i a dl a ż y c i a i z dr o w i a c z ł o w i e k a o r a z m i e n i a i ś r o w i s k a w y s t ę p u j ą c e p o dc z a s p r a c m o n t a ż o w y c h i e k s p l o a t a c y j n y c h ; 3.3. s t o s o w a ć z a b e z p i e c z e n i a p o dc z a s m o n t a ż u i e k s p l o a t a c j i i n s t a l a c j i, u r z ą dz e ń o r a z s i e c i e l e k t r y c z n y c h ; 3.4. b i e r a ć ś r o dk i o c h r o n y i n dy w i du a l n e j p r a c p r z y m o n t a ż u i e k s p l o a t a c j i i n s t a l a c j i, u r z ą dz e ń o r a z s i e c i e l e k t r y c z n y c h ; 3.5. b i e r a ć ś r o dk i o c h r o n y p r z e c i w p o r a ż e n i o w e j p r o w a dz o n y c h p r a c i n s t a l a c y j n y c h ; 3.6. p r z e w i dy w a ć s k u t k i w ł ą c z e n i a o r a z w y ł ą c z e n i a m a s z y n, u r z ą dz e ń, i n s t a l a c j i e l e k t r y c z n y c h w t r a k c i e p r o w a dz o n y c h p r a c i n s t a l a c y j n y c h ; 3.7. s t o s o w a ć z a s a dy i ś r o dk i o c h r o n y p r z e c i w p o r a ż e n i o w e j p o ds t a w o w e j i da t k o w e j n a s t a n o w i s k u p r a c y e l e k t r y k a ; 3.8. w s k a z y w a ć s p o s o b y u dz i e l a n i a p o m o c y p r z e dl e k a r s k i e j p o s z k o w a n y m w w y p a dk a c h p r z y m o n t a ż u i e k s p l o a t a c j i i n s t a l a c j i, u r z ą dz e ń i s i e c i e l e k t r y c z n y c h, s z c z e g ó l n i e p o r a ż o n y m p r ą de m e l e k t r y c z n y m ; 3.9. z n a ć p o ds t a w o w e w y m a g a n i a ś r o w i s k o w e w y n i k a j ą c e w p r o s t z p r z e p i s ó w p r a w a, w t y m o r g a n y a dm i n i s t r a c y j n e ds. o c h r o n y ś r o w i s k a o r a z n a c z y m p o l e g a o c h r o n a p r z e d h a s ł e m i p o l a m i e l e k t r o m a g n e t y c z n y m i ; s t o s o w a ć s i ę z a l e c e ń s ł u ż b B H P, o c h r o n y p r z e c i w p o ż a r o w e j i o c h r o n y ś r o w i s k a. Z a kres w i a d o m o ś c i i u m i ej ę tn o ś c i z w i ą z a n yc h z z a tru d n i en i em i d z i a ł a ln o ś c i ą g o s p o d a rc z ą K a n d y d a t n a m i s t r z a p o w i n i e n u m i e ć : 1. Cz y t a ć z e z r o z u m i e n i e m i n f o r m a c j e p r z e d s t a w i o n e w f o r m i e o p i s u, i n s t r u k c j i, t a b e l i, w y k r e s u, w s z c z e g ó l n o ś c i : 1.1. r o z r ó ż n i a ć p o ds t a w o w e p o j ę c i a i t e r m i n y z o b s z a r u f u n k c j o n o w a n i a g o s p o da r k i o r a z p r a w a p r a c y, p r a w a p o da t k o w e g o i p r z e p i s ó w r e g u l u j ą c y c h p o de j m o w a n i e i w y k o n y w a n i e dz i a ł a l n o ś c i g o s p o da r c z e j ;

4 1.2. r o z r ó ż n i a ć k u m e n t y r e g u l u j ą c e z a t r u dn i e n i e o r a z dz i a ł a l n o ś ć g o s p o da r c z ą ; 1.3. i de n t y f i k o w a ć i a n a l i z o w a ć i n f o r m a c j e t y c z ą c e w y m a g a ń i u p r a w n i e ń p r a c o w n i k a, p r a c o da w c y, b e z r o b o t n e g o i k l i e n t a ; 1.4. w y k o r z y s t y w a ć i n f o r m a c j e t y c z ą c e s p o s o b u z a r z ą dz a n i a m a ł ą f i r m ą i z n a ć z a s a dy o r g a n i z a c j i p r a c y ; 1.5. z n a ć z a s a dy n o r m o w a n i a p r a c y i s y s t e m u p ł a c ; 1.6. w y k o r z y s t y w a ć p o ds t a w o w e w i a m o ś c i t y c z ą c e g o s p o da r k i r y n k o w e j ; 1.7. w y p e ł n i a ć dr u k i r e j e s t r a c y j n e i r o z l i c z e n i o w e Z U S i de k l a r a c j e p o da t k o w e ; 1.8. k o r z y s t a ć z e ź r ó de ł w i e dz y e k o n o m i c z n e j i p r a w n e j ; 1.9. z n a ć p o ds t a w o w e p r z e p i s y p r a w n e i z a r z ą dz e n i a w y k o n a w c z e w y n i k a j ą c e z k o de k s u p r a c y ; p o s i a da ć w i e dz ę t y c z ą c ą p r z e p i s ó w o k r e ś l a j ą c y c h z a t r u dn i e n i e i s z k o l e n i e p r a k t y c z n e m ł o c i a n y c h u c z n i ó w w z a k ł a dz i e p r a c y. 2. P r z e t w a r z a ć d a n e l i c z b o w e i o p e r a c y j n e, w s z c z e g ó l n o ś c i : 2.1. a n a l i z o w a ć i n f o r m a c j e z w i ą z a n e z p o dn o s z e n i e m k w a l i f i k a c j i, p o s z u k i w a n i e m p r a c y i z a t r u dn i e n i e m o r a z p o de j m o w a n i e m i w y k o n y w a n i e m dz i a ł a l n o ś c i g o s p o da r c z e j ; 2.2. s p o r z ą dz a ć k u m e n t y z w i ą z a n e z p o s z u k i w a n i e m p r a c y i z a t r u dn i e n i e m o r a z z p o de j m o w a n i e m i w y k o n y w a n i e m dz i a ł a l n o ś c i g o s p o da r c z e j ; 2.3. r o z r ó ż n i a ć s k u t k i w y n i k a j ą c e z n a w i ą z y w a n i a i r o z w i ą z y w a n i a s t o s u n k u p r a c y ; 2.4. k o n y w a ć r o z l i c z e ń i k o s z t o r y s o w a n i a w y k o n y w a n y c h r o b ó t p o d w z g l ę de m o p ł a c a l n o ś c i p r o w a dz e n i a dz i a ł a l n o ś c i g o s p o da r c z e j. P o d s ta w y p s yc h o lo g i i i p ed a g o g i ki o ra z m eto d yka n a u c z a n i a K a n d y d a t n a m i s t r z a p o w i n i e n p o s i a d a ć w i a d o m o ś c i i r o z u m i e ć p r o c e s y a w s z c z e g ó l n o ś c i : 1. W y j a ś n i a ć i o c e n i a ć s y t u a c j e s t o s u j ą c s i ę d o o p i s u z a g a d n i e ń i p r o b l e m ó w w o b s z a r z e : p s y c h o l o g i i o s o b o w o ś c i : r o z u m i e ć r o z w ó j p s y c h i c z n y c z ł o w i e k a i c z y n n i k i n a n i e g o w p ł y w a j ą c e o r a z c e c h y p s y c h i c z n e o s o b o w o ś c i i j e j s k ł a dn i k i : - c h a r a k t e r i j e g o c e c h y, z l n o ś c i i u z l n i e n i a ; - z a i n t e r e s o w a n i a i s k ł o n n o ś c i ; - t e m p e r a m e n t i j e g o r o dz a j e z n a ć p o de j ś c i e p s y c h o l o g i c z n e u c z e n i a s i ę i p r o c e s ó w p o z n a w c z y c h : - p r z e t w a r z a n i e i n f o r m a c j i r o dz a j e p a m i ę c i ; - c z y n n i k i i n dy w i du a l n e w p ł y w a j ą c e n a m o t y w a c j ę n a u c z a n i a ; - c z y n n i k i z w i ą z a n e z o r g a n i z a c j ą n a u c z a n i a z n a ć s p o s o b y p o s t ę p o w a n i a i r e a g o w a n i a w s y t u a c j a c h t r u dn y c h : - s t r e s i f r u s t r a c j a ; - t y p y s y t u a c j i t r u dn y c h ; - r e a k c j e n a s y t u a c j e t r u dn e p s y c h o l o g i i r o z w o j o w e j i w y c h o w a w c z e j : p o s i a da ć w i e dz ę n t. o k r e s ó w r o z w o j o w y c h ; b r a ć p o d u w a g ę c z y n n i k i r o z w o j o w e p s y c h o l o g i i p r a c y : o k r e ś l a ć w z a j e m n y w p ł y w i o ddz i a ł y w a n i e w u k ł a dz i e c z ł o w i e k p r a c a ; z n a ć e t a p y s t o s o w a n i a c z ł o w i e k a p r a c y : - w p r o w a dz e n i e p r a c y ; - s z k o l e n i e z a w o w e i s k o n a l e n i e. 2. S t o s o w a ć s i ę d o z a s a d p e d a g o g i k i d y d a k t y k i i m e t o d y k i n a u c z a n i a : 2.1. o k r e ś l a ć c e l e n a u c z a n i a w p r o c e s i e p r a k t y c z n e j n a u k i z a w o du ; 2.2. z n a ć k r y t e r i a b o r u m e t o d n a u c z a n i a ; 2.3. u m i e ć p o s ł u g i w a ć s i ę p r o g r a m e m n a u c z a n i a ;

5 2.4. z n a ć z a s a dy n a u c z a n i a o r a z k o n t r o l i i o c e n y p r a c y u c z n i a ; 2.5. s t o s o w a ć o dp o w i e dn i e ś r o dk i dy da k t y c z n e w p r o c e s i e k s z t a ł c e n i a ; 2.6. p l a n o w a ć n a u c z a n i e w g p o ds t a w y p r o g r a m o w e j k s z t a ł c e n i a w z a w o dz i e ; 2.7. s t o s o w a ć s i ę s t a n da r dó w w y m a g a ń b ę dą c y c h p o ds t a w ą p r z e p r o w a dz a n i a e g z a m i n u p o t w i e r dz a j ą c e g o k w a l i f i k a c j e w z a w o dz i e ; 2.8. b i e r a ć o g n i w a i f o r m y o r g a n i z a c y j n e p r a c y dy da k t y c z n o w y c h o w a w c z e j w k s z t a ł c e n i u z a w o w y m ; 2.9. p r o w a dz i ć k u m e n t a c j ę p e da g o g i c z n ą w z a k ł a dz i e s z k o l ą c y m u c z n i ó w. II. Etap prak tyczny egzaminu ob ej muj e prak tyczne umiej ętności z zak resu k w al if ik acj i w zaw od zie, uj ęte w tematach : 1. W yk onanie instal acj i el ek trycznej w raz z przył ą czem d o sieci zgod nie z d ok umentacj ą. 2. W yk onanie i uruch omienie ok reśl onego uk ł ad u el ek trycznego zgod nie z d ok umentacj ą. K a n d y d a t n a m i s t r z a p o w i n i e n u m i e ć : 1. P l a n o w a ć c z y n n o ś c i z w i ą z a n e z w y k o n a n i e m z a d a n i a : 1.1. s p o r z ą dz i ć p l a n dz i a ł a n i a ; 1.2. k o n a ć k a l k u l a c j i c z a s u w y k o n a n i a p o w i e r z o n e g o m u z a da n i a ; 1.3. s p o r z ą dz i ć w y k a z n i e z b ę dn y c h s u r o w c ó w, m a t e r i a ł ó w, s p r z ę t u k o n t r o l n o p o m i a r o w e g o, n a r z ę dz i ; 1.4. w y k o n a ć n i e z b ę dn e o b l i c z e n i a, r y s u n k i l u b s z k i c e p o m o c n i c z e. 2. O r g a n i z o w a ć s t a n o w i s k o p r a c y : 2 z g r o m a i ć i r o z m i e ś c i ć n a s t a n o w i s k u p r a c y m a t e r i a ł y, n a r z ę i a, u r z ą e n i a i s p r z ę t, z g o i e z z a s a m i b e z p i e c z e ń s t w a i h i g i e n y p r a c y o r a z o c h r o n y p r z e c i w p o ż a r o w e j ; 2 s p r a w i ć s t a n t e c h n i c z n y m a s z y n, u r z ą e ń i s p r z ę t u g o s p o r s t w a m o w e g o ; 2 b r a ć o i e ż r o b o c z ą i ś r o i o c h r o n y i n w i a l n e j.1. dz dz dz dn da.2. dz dz da.3. dz dk dy du. 3. W y k o n a ć z a d a n i e e g z a m i n a c y j n e z z a c h o w a n i e m p r z e p i s ó w b e z p i e c z e ń s t w a i h i g i e n y p r a c y, o c h r o n y p r z e c i w p o ż a r o w e j i o c h r o n y ś r o d o w i s k a o r a z w y k a z a ć s i ę u m i e j ę t n o ś c i a m i o k r e ś l o n y m i w t e m a t a c h : 3.1. W y k o n a n i e i n s t a l a c j i e l e k t r y c z n e j w r a z z p r z y ł ą c z e m s i e c i z g o dn i e z k u m e n t a c j ą : 3 w y z n a c z y ć p r a c e i n s t a l a c y j n e n a p o t a w i e k u m e n t a c j i ; 3 w y t r a s o w a ć p r z e b i e g i p o ł o ż e n i e i n s t a l a c j i i p r z y ł ą c z a ; 3 p r z y g o t o w a ć p r z e w o ; 3 o z o l o w a ć i p r z y g o t o w a ć ż y ł y k a b l a ; 3 w y k o n a ć p o ł ą c z e n i a e l e k t r y c z n e p r z e w o w, z ł ą c z y, p r z y ł ą c z y w l i n i a c h n a p o w i e t r z n y c h i k a b l o w y c h ; 3 w y k o n a ć m o n t a ż s p r z ę t u o r a z o s p r z ę t u i n s t a l a c y j n e g o ; 3 s t o s o w a ć o b o w i ą z u j ą c e n o r m y t e c h n o l o g i c z n e ; 3 s p r a w i ć p r a w i o w o ś ć i a ł a n i a u r z ą e ń z a b e z p i e c z a j ą c y c h ; 3 w y k o n a ć p o m i a r y p a r a m e t r ó w i n s t a l a c j i i n i e z b ę e p o p r a w k i w y k o n a n e j i n s t a l a c j i ; 3 u r u c h o m i ć w y k o n a n ą i n s t a l a c j ę i s p r a w i ć p r a w i o w o ś ć i a ł a n i a u r z ą e ń z a b e z p i e c z a j ą c y c h ;.1.1. ds dy.1.4. di.1.5. dó dz dł dz dz.1.9. dn dz dł dz dz

6 k o n t r o l o w a ć n a b i e ż ą c o j a k o ś ć p r a c i u s u w a ć u s t e r k i ; p o s ł u g i w a ć s i ę n a r z ę dz i a m i i p r z y r z ą da m i ; u t r z y m y w a ć ł a d i p o r z ą de k n a s t a n o w i s k u p r a c y ; w y k o n a ć z a da n i e w p r z e w i dz i a n y m c z a s i e ; u p o r z ą dk o w a ć s t a n o w i s k o p r a c y, o c z y ś c i ć n a r z ę dz i a i s p r z ę t, r o z l i c z y ć m a t e r i a ł y, z a g o s p o da r o w a ć o dp a dy W y k o n a n i e i u r u c h o m i e n i e o k r e ś l o n e g o u k ł a e l e k t r y c z n e g o z g o i e z k u m e n t a c j ą : 3 p r z y g o t o w a ć p o e s p o ł y i e l e m e n t y n i e z b ę e m o n t a ż u i u r u c h o m i e n i a u k ł a ; 3 w y k o n a ć m o n t a ż e l e m e n t ó w o r a z p o e s p o ł ó w u k ł a ; 3 p r z y g o t o w a ć p r z e w o i w i ą z k i p r z e w o w e l e k t r y c z n y c h z g o i e z k u m e n t a c j ą ; 3 w y k o n a ć m o n t a ż e l e m e n t ó w i p o e s p o ł ó w u k ł a o r a z u k ł a w r e g u l a c j i i z a b e z p i e c z e ń ; 3 u r u c h o m i ć w y k o n a n y u k ł a i s p r a w i ć p r a w i o w o ś ć i a ł a n i a u r z ą e ń z a s i l a j ą c y c h i z a b e z p i e c z a j ą c y c h ; 3 k o n a ć p o m i a r ó w i z i n t e r p r e t o w a ć w y n i k i u r u c h o m i o n e g o u k ł a ; 3 k o n t r o l o w a ć n a b i e ż ą c o j a k o ś ć p r a c i u s u w a ć u s t e r k i ; 3 p o s ł u g i w a ć s i ę n a r z ę i a m i i p r z y r z ą m i ; 3 u t r z y m y w a ć ł a i p o r z ą k n a s t a n o w i s k u p r a c y ; 3 w y k o n a ć z a n i e w p r z e w i i a n y m c z a s i e ; 3 u p o r z ą o w a ć s t a n o w i s k o p r a c y, o c z y ś c i ć n a r z ę i a i s p r z ę t, r o z l i c z y ć m a t e r i a ł y, z a g o s p o r o w a ć o a du dn.2.1. dz dn du.2.2. dz du.2.3. dy dó dn.2.4. dz du dó.2.5. d dz dł dz dz.2.6. du dz da.2.9. d de da dz dk dz da dp dy. 4. P r e z e n t o w a ć e f e k t y w y k o n a n e g o z a d a n i a : 4.1. u z a s a dn i ć s p o s ó b w y k o n a n i a z a da n i a ; 4.2. o c e n i ć j a k o ś ć w y k o n a n e g o z a da n i a. N i ez b ę d n e w yp o s a ż en i e s ta n o w i s k d o w yko n a n i a z a d a ń eg z a m i n a c yj n yc h o b j ę tyc h tem a ta m i : 1. W y k o n an i e i n s t al ac j i e l e k t r y c z n e j wr az z p r z y ł ą c z e m s i e c i z g o dn i e z k u m e n t ac j ą. P o m i e s z c z e n i e s p e ł n i a j ą c e w y m a g a n i a w y n i k a j ą c e z p r z e p i s ó w b e z p i e c z e ń s t w a i h i g i e n y p r a c y o r a z o c h r o n y p r z e c i w p o ż a r o w e j. S t ó ł p r a c k o n t r o l n o p o m i a r o w y c h z p r o w a dz o n ą s i e c i ą p i ę c i o p r z e w o w ą t y p u T N S z a b e z p i e c z o n y n i e z a l e ż n y m w y ł ą c z n i k i e m r ó ż n i c o w o p r ą w y m. S t ó ł m o n t a ż o w y z z a i n s t a l o w a n y m g n i a z de m w t y c z k o w y m z e s t y k i e m o c h r o n n y m, ś c i a n a m o n t a ż u i n s t a l a c j i. R e g a ł z w y p o s a ż e n i e m e l e k t r y c z n y m i n a r z ę dz i a m i w y k o n a n i a i n s t a l a c j i e l e k t r y c z n e j i t a b l i c y r o z dz i e l c z e j z g o dn i e z k u m e n t a c j ą. Z e s t a w n a r z ę dz i : s k r z y n k a m o n t e r s k a, p r a s k a r ę c z n a, o z n a c z n i k i o p i s a n i a p r z e w o dó w. M a t e r i a ł y : p r z e w o dy. Ł ą c z n i k i i n s t a l a c y j n e, o p r a w y o ś w i e t l e n i o w e, e l e k t r y c z n e ź r ó dł a ś w i a t ł a, g n i a z da w t y c z k o w e z e s t y k i e m o c h r o n n y m, w y ł ą c z n i k i i n s t a l a c y j n e n a dm i a r o w o p r ą w e o o dp o w i e dn i e j c h a r a k t e r y s t y c e, w y ł ą c z n i k i r ó ż n i c o w o p r ą w e, o b u w y t a b l i c r o z dz i e l c z y c h z t w o r z y w a s z t u c z n e g o, m i e dz i a n e s z y n y ł ą c z e n i o w e i n a s a dk i w o dp o w i e dn i c h k o l o r a c h, r o z ł ą c z n i k i i z o l a c y j n e c z t e r o b i e g u n o w e, o c h r o n n i k i p r z e p i ę c i o w e. M i e r n i k p o m i a r u r e z y s t a n c j i i z o l a c j i, w o l t o m i e r z p r ą du p r z e m i e n n e g o, m i l i a m p e r o m i e r z p r ą du p r z e m i e n n e g o, z e s t a w r e z y s t o r ó w s u w a k o w y c h. S t ó ł m o n t a ż o w y w y k o n y w a n i a p r z y ł ą c z a z z a m o n t o w a n y m i m a dł e m. R e g a ł z m a t e r i a ł a m i, o s p r z ę t l i n i o w y i k a b l o w y, n a r z ę dz i a w y k o n a n i a z a w i e s z e n i a p r z e w o dó w l i n i i n a p o w i e t r z n e j i o p e r a c j i m o n t e r s k i c h p r z y l i n i a c h k a b l o w y c h. Z e s t a w n a r z ę dz i : n o ż y c e k a b l i, p r a s k a m e c h a n i c z n a z k o m p l e t e m s z c z ę k, k l u c z dy n a m o m e t r y c z n y. P r z e w o dy i z o l o w a n e n i s k i e g o n a p i ę c i a n a b ę b n i e, o dc i n k i k a b l i e l e k t r o e n e r g e t y c z n y c h n i s k i e g o n a p i ę c i a w i z o l a c j i i p o w ł o c e p o l w i n i t o w e j o r ó ż n y c h p r z e k r o j a c h, h a k i w i e s z a k o w e, u c h w y t y o dc i ą g o w e, z ł ą c z k i p r z e w o dó w, z a c i s k i p r z e w o dó w, z a c i s k i p r z e b i j a j ą c e i z o l a c j ę, k o ń c ó w k i k a b l i, m u f y t e r m o k u r c z l i w e, k l i n y r o z p o r o w e, r o l k i, l i n k a s t a l o w a, o p o ń c z a p r z e w o dó w, u c h w y t n a p i n a n i a p r z e w o dó w,

7 p r z y r z ą d n a c i ą g ó w z dy n a m o m e t r e m, i z o l o w a n e o g r a n i c z n i k i p r z e p i ę ć z z a c i s k a m i p r z e b i j a j ą c y m i i z o l a c j ę. M i e r n i k p o m i a r u r e z y s t a n c j i i z o l a c j i, m i e r n i k b a da n i a c i ą g ł o ś c i ż y ł. P o r a dn i k e l e k t r y k a, t a b e l e n a c i ą g ó w p r z e w o dó w i z o l o w a n y c h n i s k i e g o n a p i ę c i a. I n s t r u k c j e o b s ł u g i m a s z y n i u r z ą dz e ń. Ś r o dk i o c h r o n y i n dy w i du a l n e j. A p t e c z k a. 2. W y k o n an i e i u r u c h o m i e n i e o k r e ś l o n e g o u k ł adu e l e k t r y c z n e g o z g o dn i e z k u m e n t ac j ą. P o m i e s z c z e n i e s p e ł n i a j ą c e w y m a g a n i a w y n i k a j ą c e z p r z e p i s ó w b e z p i e c z e ń s t w a i h i g i e n y p r a c y i o c h r o n y p r z e c i w p o ż a r o w e j. S t a n o w i s k o m o n t a ż o w e z p r o w a dz o n ą s i e c i ą p i ę c i o p r z e w o w ą t y p u T N S z a b e z p i e c z o n e n i e z a l e ż n y m w y ł ą c z n i k i e m r ó ż n i c o w o p r ą w y m. S t ó ł m o n t a ż o w y z z a i n s t a l o w a n y m g n i a z de m w t y c z k o w y m z e s t y k i e m o c h r o n n y m. R e g a ł z w y p o s a ż e n i e m e l e k t r y c z n y m i n a r z ę dz i a m i w y k o n a n i a u k ł a du e l e k t r y c z n e g o. Z e s t a w n a r z ę dz i : p r a s k a r ę c z n a, o z n a c z n i k i o p i s a n i a p r z e w o dó w. P r z y r z ą dy p o m i a r o w e. W y ł ą c z n i k i i n s t a l a c y j n e n a dm i a r o w o p r ą w e o o dp o w i e dn i e j c h a r a k t e r y s t y c e, w y ł ą c z n i k i o c h r o n n e r ó ż n i c o w o p r ą w e, r o z ł ą c z n i k i i z o l a c y j n e c z t e r o b i e g u n o w e, g n i a z da w t y c z k o w e z e s t y k i e m o c h r o n n y m, o b u w y t a b l i c r o z dz i e l c z y c h z t w o r z y w a s z t u c z n e g o, p r z e w o dy, ł ą c z n i k i i n s t a l a c y j n e, s z y n y m i e dz i a n e, n a s a dk i w o dp o w i e dn i c h k o l o r a c h, o c h r o n n i k i p r z e p i ę c i o w e. S i l n i k i n du k c y j n y, t r a n s f o r m a t o r o c h r o n n y, ł ą c z n i k i, p ó ł p r z e w o dn i k o w e p r z y r z ą dy m o c y : di o dy, t y r y s t o r y, s t y c z n i k i, t r a n s f o r m a t o r V / 2 4 V, k o n de n s a t o r y, dł a w i k i, r e z y s t o r y o b c i ą ż e n i a. K a t a l o g i o s p r z ę t u e l e k t r y c z n e g o s t o s o w n i e z a da n i a, p o r a dn i k m o n t e r a e l e k t r y k a. I n s t r u k c j e o b s ł u g i m a s z y n i u r z ą dz e ń. Ś r o dk i o c h r o n y i n dy w i du a l n e j. A p t e c z k a.

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó 3 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu W U L K A N I Z A T O R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś 8 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu C I E Ś L A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

6 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R Y M A R Z Kod z klasyfikacji zawod¾w i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawod¾w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Zawód: kamieniarz I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z akres w iad o mo ś c i i u miej ę t no ś c i w ł aś c iw y c h d l

Zawód: kamieniarz I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z akres w iad o mo ś c i i u miej ę t no ś c i w ł aś c iw y c h d l 3 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K A M I E N I A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

In yni e r w s p a r c i a s p r z e d a y (SE Sy s t e m s En g i n e e r ) Micha³ K r au t S e n io r S y s t e m s E n g in e e r (m k r au t @ cis co. co m ) 2 0 0 6 C i s c o S y s t e m s, I n c.

Bardziej szczegółowo

Ł Ś Óń Ź ń Ń ż ż ć ż ć ć ż ż Ą ż ć Ó Ó ż ż ć ń ń ń Óń Ó ń ń Óć ć ć ń ń ń ń ń Ś ń ń ń ż ć ć Ś Ł ż ń ż ż Ś Ó Ó ń ń ń Ś Ś ć Ó ń Ś ż Ó Ó Ś Ó Ó ż ń Ś Ó Ę ń ń Ó Ó ń ń Ś ż ń Óń Ó Ś ń Ó Ś ń ż ń ż Ó ć ń ń ń ż Ó

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny katalogowy. Przy zamówieniu proszê

Bardziej szczegółowo

ć Ą ą ą Ż Ż ó ą ż Ć ą ĆŻ Ż Ó Ó Ó ą Ó ń ą ę ą ę Ź ń ą Ó ą ą ą ą ą ą Ó Ż ęż ę ą ę ą ą ż ĘĆ ż ę Żą ż ą ń Ó ą Ó ą ę ż ęż ó ó ć ż ń ęż ń ń ć ń ż ć ć ą ą Ó Ó ó ó ń ó ę ó Ó ą ż Ć ę Ó ę ż Ó ó ą ó Ó ż Ć ę ó Ó ó

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

2 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R O M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

1 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K M O N T E R M A S Z Y M I U R Z Ą D Z E Ń K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

architekt Grażyna Stojek SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Ó Ż ź Ó Ą Ż Ó ń ń ć ć ĘŚ Ś ŚĆ Ę ć ć ć ć Ś Ź ń ź ŚĆ ń Ś ź ć ć Ó ć ć ź ć ć ć ń ń Ł ć ź ć ń Ś ć ć ć Ł Ę Ś Ł Ę Ł ć ń ć Ś ź Ć Ś Ś ć ź Ó ź ć ć Ś ń ź Ś ź Ó Ś Ó Ś Ś ń Ś Ś ć ć ń ć ć Ż Ś ć ń ń Ł Ł ń ć ź ć ć Ó ć

Bardziej szczegółowo

n a k r ę t e k Z, I I, I.

n a k r ę t e k Z, I I, I. H U T A W K A O G R O D O W A 2 - o s o b o w a t y p : J K S C 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki

Burmis 'Z Miasta. Janusz. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki ZARZĄDZENIE Nr 270/2013 BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI Z DNIA 23 SIERPNIA 2013 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok. Miasta Maków Mazowiecki Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ó óź óź óź ó ó ć ó ó ó ó Ą ó ó ó Ż ó ó ń Ą Ą Ą ó ó Ż ź Ś Ż Ż Ś Ż Ż Ż Ś Ż Ą ź ź Ą ź ź Ż Ż Ż Ś Ż ź Ż Ż Ż ć Ś Ż Ś ć Ł Ś Ś Ś Ł ć Ł Ś ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ń ń ń ó Żń ź ó ó ó ó ó Ż ó Ś ó ó ó ć ó ó ó ó ć ń Ż

Bardziej szczegółowo

2 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z S A M O C H O D O W Y K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny numer katalogowy. Przy zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Miejscowość i data FUNDACJA INF ORMCYJNA Ul. Wyzwolenia 107 / 65 85-792 Bydgoszcz Formularz zgłoszeniowy DANE O SO BOW E OS OB Y PRO SZ ĄCEJ O P OMOC ( os ob a p eł noletnia) IMIĘ I NAZ WISKO PESEL DOWÓD

Bardziej szczegółowo

Ą ć ę ż ż Ż ć ć Ż ć ń ę ę Ż ń ż ęż ę ę Ę ż ż ĘŚ ę Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż ż ż ń ę ęż ęż Ó ęź Ą ń ę Ś Ż ć ę Ą ę ż ę ż ć ę ę Ż ę ż ż ę ń ń ę Ą ż ę Ł Ą ę ż ę Ą ę ę Ę Ą ę ę ęć ż Ę ęż ż ę Ą Ę ę ę Ą ę ę Ą Ą Ż ć ć Ń

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011

Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 1/23 Specyfikacja obrączek dla poszczególnych związków - 2011 I. Podkarpackie Towarzystwo Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu i Ptaków Ozdobnych 1. 6,5 - C-1-50; 2. 7 - AY-1-1000; BT-1-200; 3. 8 - R-1-1000;

Bardziej szczegółowo

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż Ó śó ą ę Ę śćś ść ę ą ś ó ą ó Ł Ó ż Ś ą ś Ó ą ć ó ż ść śó ą Óść ó ż ż ą Ś Ś ż Ó ą Ó ą Ć Ś ż ó ż ę ąś ó ć Ś Ó ó ś ś ś ó Ó ś Ź ż ą ó ą żą śó Ś Ó Ś ó Ś Ś ąś Ó ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

l. Anyżᐧ剷 wᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷e ᐧ剷ᐧ剷w ᐧ剷 g tel.ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 nwe tycyjnych eᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 lᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷. net.ᐧ剷l ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷

Bardziej szczegółowo

ć ż ź ć ć Ń ć ż ż ż ż ż ć ż ż ć ż Ź ż ż ż ż ź ź ż ż ń ż ćż ż ź ć ń ć Ń Ą ż ń ż ż ż ż ć ż ć ż ż Ń ż ż ń ż ć ż ń ż ń ż Ź ż ż ń ż ć ć ź ż ż ż ź ż ń ź ż ń ż Ń ć Ą Ę ż ż ć ń ć ż ż ń ż ż ż ć ć ć ń ż Ź ć ż ć

Bardziej szczegółowo

Ś ź ź Ś Ś Ź ć ź Ń ź Ś Ś ć ć Ź Ś ź Ź Ź Ń ź Ś ć Ł ź ź ć Ś ć ć ć ć Ś ź ź Ź Ń ź ź Ś ć Ś ź ć ź ź ć ź ź ć Ł Ź ź ź ź ź ź ć ź ź ć ź ć ć Ź ź ź Ń ź ź ć ź ź ć Ń Ś Ś Ź Ń Ś ź ć Ś ź ź ź ć Ś Ź Ń ź ź Ś ć Ź ź ć ć ź Ł ć

Bardziej szczegółowo

Ż ć Ó Ś Ó ć Ę Ó Ś ź Ż Ż Ó Ż ź Ó ÓŚ Ć Ó ź Ó ź Ó Ź ć Ę Ó Ś Ż Ó Ó Ń Ą ź ź Ź Ś Ą Ą Ś Ą Ś ć ć ź ź Ó Ó Ę Ź Ą Ź Ę ĘŚ ć ź Ę Ę ź Ę ć Ś Ś Ę Ż Ż ć Ść ć ć Ń Ż Ś ć Ż Ż Ż Ż Ż Ó Ą Ę Ę Ę Ą Ż Ż Ż Ź Ż ć Ś Ż Ż Ż Ż Ż ć Ś

Bardziej szczegółowo

ódź ᐗ匧 B W CH ó ód d ᆗ啷 IW U ąd ó ód ó ód AC WAN : J BUD W AN - AM NN J A CH N C N ᆗ啷 ᆗ啷 ᆗ啷 d W A CH N C N - N U C JN -ADA ACJA ᆗ啷 ᐗ匧 J W : W ᆗ啷၇嗷ᆗ啷Y ᆗ啷 d W J N U CJ ᆗ啷 ż ᐧ嘧 ń ᐗ勷 J W WĘ N J N A ACJ AN

Bardziej szczegółowo

7. OBLICZENIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ

7. OBLICZENIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ kosztów ealizacji po Róż nica k sztów (końc owy fekt Mg CO 620798,31 166123 141070 25053 30,13 lata 24,8 zł/mg CO 2 20604 Imie i nazwisko mgr inż. arzena ew andowska Nr uprawnień udowlanych lbo r pisu

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

M 9 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu A L A R Z T A P E C I A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r

Bardziej szczegółowo

C H A R A K T E R Y S T Y K A E N E R G E T Y C Z N A dla budynku Pracownia ceramiczna B U D Y N K U Ważne do: 2019-08-23 Budynek oceniany: R dz b dyn Sz ᐧ勷 d s b dyn 76-200 Sᐧ勷 ps l. W s ls i g 0 C ᐧ勷

Bardziej szczegółowo

4. J ak ie dział ania na f oru m cał ej s zk oł y p os tanowiliśmy p odj ą ć, aby u czynić p rak tyk ę oceniania bardziej zrozu miał ą dla u cznió w?

4. J ak ie dział ania na f oru m cał ej s zk oł y p os tanowiliśmy p odj ą ć, aby u czynić p rak tyk ę oceniania bardziej zrozu miał ą dla u cznió w? SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 w BEŁŻYCACH Zasada 2: SZKOŁA OCENIA SPRAWIEDLIWIE " S z k o ł a z k l a s ą s p r a w i e d l i w i e o c e n i a. U c z n i o w i e w i e d z ą, c z e g o m a j ą s i ę n a u c

Bardziej szczegółowo

ĺ ĺ ę ĺ ż ż ĺ ś ń ś Ł ś ś ę ń ś ś ś ĺ Ż ś ę ń ę ę ę Ż ś ę ń ń ĺ Ł Ż ęć ś Í ż ĺ Ż ę ż ę ę ĺ ę ę ń ĺ ń ĺ ę ś ť ę ś ť Ě ę ń ę ń ż ę ż ę őż ę ę ő ś Ż ś ś í í í ę ô ę ę Í ę ś ę ń ń Ł ń ż ę ś ś ż ś ę ę í ő ę

Bardziej szczegółowo

Zawód: fryzjer Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k a d o m o ś c i i u m i t n o ś c i a ś c i h d l a k l i k a c d res

Zawód: fryzjer Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k a d o m o ś c i i u m i t n o ś c i a ś c i h d l a k l i k a c d res 9 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F R Y Z J E R Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

Logotech-A A Instrukcja obsługi programu PIT (wersja 9.06.001) K A TO W I C E, G R U D Z I E Ń 20 0 6 S tr.2 P I T w er s j a 9.0 6.0 0 1 P I T w er s j a 9.0 6.0 0 1 S tr.3 SPIS TREŚCI 1. W STĘ P... 4

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Wiedza i umiejętności wykazane poniżej są niezbędnym do nauczania biologii i będą kształtowane przez cały etap edukacyjny w gimnazjum.

Wiedza i umiejętności wykazane poniżej są niezbędnym do nauczania biologii i będą kształtowane przez cały etap edukacyjny w gimnazjum. K l a s a 1 B i o l o g i a j a k o n a u k a o ż yc i u. Z d r o w i e c z ł o w i e k a a ś r o d o w i s k o Wiedza i umiejętności wykazane poniżej są niezbędnym do nauczania biologii i będą kształtowane

Bardziej szczegółowo