Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów"

Transkrypt

1 Z n a k s p r a w y G C S D Z P I S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t rsupmo r t us F o r m u l a r z e o f e r t o w e i z a ł» c z n i k i 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i, 2 F o r m u l a r z o f e r t y, 3 O w i a d c z e n i e o s p e ł n i a n i u w a r u n k ó w u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u, 4 O w i a d c z e n i e o b r a k u p o d s t a w d o w y k l u c z e n i a, 5 W z ó r u m o w y, 6 W y k a z w y k o n a n y c hk w y k o n y w a n y c h u s ł u g, 7 W y k a z s p r z t u, 8 W z ó r o w i a d c z e n i a W y k o n a w c y o p r z y n a l e n o c i l u b b r a k u p r z y n a l e n o c i d o t e j s a m e j g r u p y k a p i t a ł o w e j 9 F o r m u l a r z s p e c y f i k a c j i c e n o w e j 1 0 W i z u a l i z a c j a t e r e n u M i a s t e c z k a i m p r e z y s p o r t o w e j S p o r z» d z i ł M a c i e j Z a b o r s k i Z a t w i e r d z i ł D y r e k tgocr S M a r e k Ł u c y k G d y n i a, d n i 0a 4 m a j a r o k u

2 R o z d z i a ł 1 N a z w a i a d r e s Z a m a w i a j» c e g Z a m a w i a j» c y m j e s t G d y s k i e C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k a b u d e t o w a, G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9, t e l k f a k5 s , , s t r o n a i n t e r n e t o wa w w g d y n i a s p o r t p l, R E G O N R o z d z i a ł 2 I n f o r m a c j a o t r y b i e i s t o s o w a n i u p r z e 1 P o s t p o w a n i e p r o w a d z o n e j e s t w t r y b i e p r z e t a r g u n i e o g r a n i c z o n e g o o w a r t o c i p o n i e j k w o t o k r e l o n y c h w p r z e p i s a c h w y k o n a w c z y c h w y d a n y c h n a p o d s t a w i e a r t 1 1 u s t 8 u s t a w y z d n i a 2 9 s t y c z n i a 2 0r 0 4P r a w o z a m ó w i e p u b l i c z n y c h ( t e k s t j e d n o l i t y D z U z r p o z z p ó n z m i a n a m i) ( z w a n e j d a l e j f U s t a w»s ) z g o d n i e z a r 4t 6 U3 s9 t a w y 2 P o d s t a w» p r a w n» o p r a c o w a n i a S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a j e s t w s z c z e g ó l n o c i U s t a w a, r o z p o r z» d z e nmi ie n i s t r a R o z w o j u z d n i a 2 6 l i p c a r w s p r a w i e r o d z a j ó w d o k u m e n t ó w, j a k i c h m o e» d a z a m a w i a j» c y o d w y k o n a w cw y p o s t p o w a n i u o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a( D z U z 260 1r p o z ), o r a z r o z p o r z» d z e n i e P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w z d n i 2a 8 g r u d n i a r w s p r a w i e r e d n i e g o k u r s u z ł o t e g o w s t o s u n k u d o e u r o s t a n o w i» c e g o p o d st a w p r z e l i c z a n i a w a r t o c i z a m ó w i e p u b l i c z n y c h ( D z U 5 r z 2 p0 o1 z ) 3 U s t a w a w r a z z a k t a m i w y k o n a w c z y m i o r a z n i n i e j s z a S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a ( S I W Z ) o b o w i» z u j» W y k o n a w c i Z a m a w i a j» c e g o p o d c z a s p r o w a d z e n i a c a ł e g o p o s t p o w a n i a o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a p u b l i c z n e g o 4 W s p r a w a c h n i e u r e g u l o w a n y c h w n i n i e j s z e j S I W Z s t o s u j e s i U s t a w R o z d z i a ł 3 P r z e d m i o t z a m ó w i e n i a 1 P r z e d m i o t z a m ó w i e n i a z g o d n i e z C P V s k l a s y f i k o w a n y j e s t j a k o u s ł u g i s p r z» t a n i a, u s ł u g i s p r z» t a n i a b u d y n k ó w, u s ł u g i c z y s z c z e n i a o k i e n, u s ł u g i s p r z» t a n i a p a r k i n g ó w, u s ł u g i c z y s z c z e n i a p o j e m n i k ó w n a o d p a d k i, u s ł u g i c z y s z c z e n i a u r z» d z e b i u r o w y c h, u s ł u g i s p r z» t a n i a b i9u 0r 5, u s ł u g i w y w o z u s t a ł y c h o d p a d ó w m i e j s k i c h 2 P r z e d m i o t e m z a m ó w i e n i a j e s t w i a d c z e n i e p r z e z W y k o n a w c u s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w Z a m a w i a j» c e g o 1 ) S t a d i o n u P i ł k a r s k i e g o w G d y n i z l o k a l i z o w a n e g o p r z y u l i c y O l i m p i j s k i e j 5 w G d y n i, 2 ) B o s m a n a t u p r z y s t a n i j a c h t o w e j M a r i n a G d y n i a z l o k a l i z o w a n e g o p r z y A l e i J a n a P a w ł a I I 1 3 A w G d y n i, 3 ) B u d y n k u d l a r a t o w n i k ó w z l o k a l i z o w a n e g o n a t e r e n i e p l a y G d y n i a r ó d m i e c i e, 4 ) N a r o d o w e g o S t a d i o n u R u g b y z l o k a l i z o w a n e g o p r z y u l G ó r s k i e g o 1 0 w, G d y n i 5 ) O r o d k a h i p o t e r a p i i z l o k a l i z o w a n e g o p r z y u l S p ó ł d z i e l c z e j, 4 w G d y n i 6 ) t e r e n u w o k ó ł b o i sk a p r z y u l R a d o s n ew j G d y n i, 7 ) t e r e n ó w s p o r t o w y c h n a t e r e n i e G d y n i, 8 ) H a l i G d y n i a A r e n a z l o k a l i z no ew j a p r z y u l i c y K a z i m i e r z a G ó r s k i e g o 8 w G d y n i, 9 ) M i a s t e c z k a i m p r e z y s p o r t o w e j o r g a n i z o w a n e g o p r z e z Z a m a w i a j» c e g o w r a m a c h P K O G r a n d P r i x G d y n i n a t e r e n i e G d y n i 3 S z c z e g ó ł o w y o p i s c z y n n o c i s p r z» t a n i a z a w izea rł» a c z n i k n r 1 d o S I W Z 4 W y k o n a w c a b d z i e w i a d c z y ł u s ł u g s p r z» t a n i a z a p o m o c» w ł a s n e g o s p r z t u, w ł a s n y c h r o d k ó w c h e m i c z n y c h i w ł a s n y c h r o d k ó w c z y s t o c i 5 r o d k i c h e m i c z n e u y w a n e d o u t r z y m a n i a c z y s t o c i m u s z» b y d o p u s z c z o n e d o o b r o t u i u y t k o w a n i a o r a z p o s i a d a w y s o k i s t a n d a r d j a k o c i P o z o s t a ł e cr zo yd sk ti o c i w y k o r z y s t y w a n e p r z e z W y k o n a w c w r a m a c h w i a d c z e n i a u s ł u g i w t y m r o d k i S t r o n a 2 z 1 8

3 p r z e z n a c z o n e d o w y p e ł n i e p o d a j n i k ó w n a p a p i e r t o a l e t o w y, r c z n i k i i m y d ł o m u s z» b y d o p u s z c z o n e d o o b r o t u i u y t k o w a n i a o r a z p o s i a d a w y s o k i s t a n d a r d j a k o c i 6 W y k o n a w c a m u s i z a p e w n i s t a ł» e k i p s p r z» t a j» c a, a j e l i z a j d z i e k o n i e c z n o z m i a n y p r a c o w n i k a z a d b a o p r a w i d ł o w e p r z e s z k o l e n i e n o w e g o p r a c o w n i k a w z a k r e s i e z a d a i z n a j o m o c i t o p o g r a f i i o b i e k t u 7 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o p r o w a d z e n i a D z i e n n i k a w y k o n a n y c h p r a c p r zc ea z ł y o k r e s t r w a n i a u m o w y W D z i e n n i k u W y k o n a w c a b d z i e o d n o t o w y w a ł n a b i e» c o ( t j w d n i u i c h w y k o n a n i a ) w s z e l k i e p r a c e w y k o n a n e w r a m a c h n i n i e j s z e j u m o w y P r a c e t e b d» p o t w i e r d z a n e w D z i e n n i k u p r z e z o s o b ( y ) u p o w a n i o n» ( e ) p r z e z Z a m a w i a j» c e g o W p r z y p a d k u S t a d i o n u P i ł k a r s k i e g o W y k o n a w c a d o d a t k o w o z o b o w i» z a n y j e s t o p i s y w a w a r u n k i p o g o d o w e 8 P r z e z c a ł y o k r e s o b o w i» z y w a n i a u m o w y Z a m a w i a j» c y u p r a w n i o n y j e s t d o k o n t r o l i w y k o n y w a n i a p r z e z W y k o n a w c u s ł u g o b j t y c h u m o w» 9 P o k a d o r a z o w y m w y k o n a n i u u s ł u g i n a s t» p i p i s e m n e o d e b r a n i e p r a c o d W y k o n a w c y W p r z y p a d k u s t w i e r d z e n i a n i e p r a w i d ł o w o c i W y k o n a w c a z o b l i g o w a n y j e s t d o p o n o w n e g o w y k o n a n i a c z y n n o c i n i e p r a w i d ł o w o w y k o n a n e j l u bk i d o k o n a n i a c z y n n o c i z a n i e c h a n e j 1 0 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t p o w i a d o m i Z a m a w i a j» c e g o o k a d y m s t w i e r d z o n y m p r z y p a d k u u s z k o d z e n i a l u b z n i s z c z e n i a m i e n i a Z a m a w i a j» c e g o z n a j d u j» c e g o s i n a t e r e n a c h o b j t y c h p r z e d m i o t e m z a m ó w i e n i a 1 1 W y k o n a w c a j e s t o d p o w i e d z i a l n y z a w s z e l k i e s z k o d y i a w a r i e w y r z» d z o n e p r z e z W y k o n a w c w z w i» z k u z w y k o n y w a n i e m p r z ed m i o t u z a m ó w i e n i a W y k o n a w c a j e s t z o b o w i» z a n y d o n a t y c h m i a s t o w e g o u s u n i c i a w s z e l k i c h s z k ó d i a w a r i i s p o w o d o w a n y c h p r z e z W y k o n a w c 1 2 Z a m a w i a j» c y b d z i e z a m a w i a ł u s ł u g i s p r z» t a n i a z g o d n i e z j e g o f a k t y c z n y m i p o t r z e b a m i, w z w i» z k u z c z y m z z a s t r z e g a s o b i e po r a wz m i a n i l o c i i c z s t o t l i w o c i s p, r z» b» t d a r e z y g n a c j i z e s p r z» t a n i a p o d c z a s i m p r e Wz sy k a z a n e i l o c i i c z s t o t l i w o c i s p r z» t a z o s t a ł y p r z y j t e d o o b l i c z e n i a s z a c u n k o w e j w a r t o c i z a m ó w i e n i a c o n i e o d z w i e r c i e d l a r e a l n e g o z a p o t r z e b o w a n i a n a s p r z» t a n i e cw z a s i e t r w a n i a u m o w y i w a d n y m r a z i e n i e m o e b y p o d s t a w» j a k i c h k o l w i e k r o s z c z e z e s t r o n y W y k o n a w c y 1 3 W y k o n a w c a z o b o w i» z u j e s i d o p o s i a d a n i a p r z e z c a ł y o k r e s t r w a n i a u m o w y, u b e z p i e c z e n i a o d o d p o w i e d z i a l n o c i c y w i l n e j w z a k r e s i e p r o w a d z o n e j d z i a ł aglonso p ocdi a r c z e j n a s u m u b e z p i e c z e n i a n a w s z y s t k i e i j e d n o z d a r z e n i a n a k w o t n i e m n i e j s z» n i , 0 0 z ł ( s ł o w n i e p i s e t t y s i c y z ł o t y c h ) 1 4 Z a l e c a s i, a b y W y k o n a w c a d o k o n a ł w i z j i l o k ao bl ni e j k t ó w i t e r e n ó w s p r z» t a n i a o b j t y c h p r z e d m i o t e m z a m ó w i e n i a 1 5 Z a m a w i a j» c y n i e d o p u s z c z a s k ł a d a n i a o f e r t c z c i o w y c h 1 6 Z a m a w i a j» c y n i e d o p u s z c z a s k ł a d a n i a o f e r t w a r i a n t o w y c h 1 7 Z a m a w i a j» c y n i e p r z e w i d u j e z a w a r c i a u m o w y r a m o w e j 1 8 Z a m a w i a j» c y n i e u s t a n a w i a d y n a m i c z n e g o s y s t e m u z a k u p ó w 1 9 W y k o n a w c a m o e p o w i e r z y w y k o n a n i e c z c i z a m ó w i e n i a p o d w y k o n a w c o m, z w y ł» c z e n i e m p o s i a d a n i a u p r a w n i e d o w y k o n y w a n i a p r z e d m i o t o w e g o z a m ó w i e n i a o p i s a n y c h w R o z d z i a l e 5 u s t 2 p k t W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t w s k a z a w o f e r c i e c z c i z a m ó w i e n i a, k t ó r y c h w y k o n a n i e z a m i e r z a p o w i e r z y p o d w y k o n a w c o m 2 1 W y k o n a w c a p o n o s i p e ł n» o d p o w i e d z i a l n o z a p r a c e w y k o n a n e p r z e z p o d w y k o n a w c ó w r ó w n i e z a u s t e r k i g w a r a n c y j n e 2 2 Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e m o l i w o u d z i e l e n i a z a m ó w i e p o l e g a j» c y c h n a p o w t ó r z e n i u p o d o b n y c h u s ł u g n a p o d s t a w i e a r t 6 7 u s t 1 U sptkat w y 6 s t a n o w i» c y c h n i e w i c e j n i 5 0 p w a r t o c i z a m ó w i e n i a p o d s t a w o w e g o Z a m ó w i e n i a m o g» d o t y c z y c a ł o c i p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a, w t y m s p r z» t a n i a n o w y c h o b i e k t ó w Z a m a w i a j» c e g o o r a z n o w y c h i m p r e z s p o r t o w y c h 2 3 Z a m a w i a j» c y n a p o d s t a w i e a r t 2 9 u s t 3a a w y U sw ty m a g a o d W y k o n a w c y l u b p o d w y k o n a w c y z a t r u d n i e n i a p r z e z c a ł y o k r e s r e a l i z a c j i z a m ó w i e n i a, n a p o d s t a w i e u m o w y o S t r o n a 3 z 1 8

4 p r a c w r o z u m i e n i u u s t a w y dz n i a 2 6 c z e r w c a r K o d e k s p r( a tc j y D z U z r p o z z p ó n z m c) o n a j m n i e j 1 ) n a j e d n y m e t a c i e p r a c o w n i k ó w w y k o n u j» c y c h u s ł u g s p r z» t a n i a n a t e r e npire z y s t a n i j a c h t o w e j M a r i n a G d y n i, a 2 ) n a j e d n y m e t a c i e p r a c o w n i k ó w w y k o n u j» c y c hu s ł u g s p r z» t a n i a n a t e r e no i e r o d k a h i p o t e r a p i, i 3 ) n a t r z e c h e t a t a cph r a c o w n i k ó w w y k o n u j» c y c h u s ł u g s p r z» t a n i a n a t e r e nh ia el i G d y n i a A r e n a N a k a d e» d a n i e Z a m a w i a j» c e g o W y k o n a w c a z o b o w i» z u j e s i w t e r m i n i e 7 d n i o d w e z w a n i a p r z e d s t a w i d o w o d y z a t r u d n i e n i a ( n p o w i a d c z e n i e W y k o n a w c y, z a n o n i m i z o w a n e u m o w y o p r a c i t p ) o s ó b, o k t ó r y c h m o w a w y e j W p r z y p a d k u b r a k u z a t r u d n ie n i a o s ó b n a p o d s t a w i e u m o w y o p r a c p r z y r e a l i z a c j i z a m ó w i e n i a l u b n i e p r z e d s t a w i e n i a d o w o d ó w p o t w i e r d z a j» c y c h i c h z a t r u d n i e n i e, W y k o n a w c y z o s t a n i e n a l i c z o n a k a r a u m o w n a o k r e l o n a w u m o w i e R o z d z i a ł 4 T e r m i n i m i e j s c e r e a l i z a c j i z a m ó w 1 T e r m i n r e a l i z a c j i z a m ó w i e n i a o d d n i a p o d p i s a n i a u, mnoi we y w c z e n i e j j e d n a k n i o d d n i a 3 1 m a j a r o k u w s t o s u n k u d o H a l i G d y n i a A r e n a i o d d n i a r o k u w s t o s u n k u d o p o z o s t a ł y c h o b i e k t ó, w d o d n i a 3g 1r u d n i a r o k u 2 M i e j s c e r e a l i z a c j i z a m ó w i e n i a 1 ) p o w i e r z c h n i e b i u r o w o- a d m i n i s t r a c y j n e, u y t k o w e i s p o r t o w e S t a d i o n u P i ł k a r s k i e g o w G d y n i z l o k a l i z o w a n e p r z y u l i c y O l i m p i j s k i e j 5 w G d y n i, 2 ) p o m i e s z c z e n i a B o s m a n a t u p r z y s t a n i j a c h t o w e j M a r i n a G d y n i a z l o k a l i z o w a n e p r z y A l e i J a n a P a w ł a I I A 1 3w G d y n i, 3 ) p o m i e s z c z e n i a b u d y n k u d l a r a t o w n i k ó w z l o k a l i z o w a n e g o n a t e r e n i e p l a y G d y n i a r ó d m i e c i e, 4 ) p o w i e r z c h n i e u y t k o w e i s p o r t o w e N a r o d o w e g o S t a d i o n u R u g b y z l o k a l i z o wg ao n w e G d y n i p r z y u l G ó r s k i e g o, ) p o m i e s z c z e n i a O r o d k a h i p o t e r a p i i z l o k a l i z o w a n e p r zsy p óułl d z i e l c z e j 4 w G d, y n i 6 ) t e r e n w o k ó ł b o i sk a p r z y u l R a d o s n ew j G d y n i, 7 ) t e r e n y s p o r t o w e n a t e r e n i e G d y n i, 8 ) p o w i e r z c h n i e b i u r o w o- a d m i n i s t r a c y j n e, u y t k o w e i s p o r t o wh e a l i G d y n i a A r e n a z l o k a l i z o w a n e j p r z y u l i c y K a z i m i e r z a G ó r s k i e g o 8 w G d y n i, 9 ) t e r e n m i a s t e c z k a i m p r e z y s p o r t o w e j n a t e r e n i e G d y n i ( t e r e n p r z e d s t a w i o n y w z a ł» c z n i k u n r 1 0 d o S I W Z ) R o z d z i a ł 5 W a r u n k i u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u o r a z o p i s s p e ł n i e n i a w a r u n 1 W y k o n a w c a m u s i s p e ł n i a ł» c z n i e w s z y s t k i e p o n i s z e w a r u n k i 1 ) n i e p o d l e g a w y k l u c z e n i u p z o s t p o w a n i a n a p o d s t a w i e a r t 2 4 u s t 1 p k- t 2 3 1o 2r a z u s t 5 U s t a w y, 2 ) s p e ł n i a w a r u n k i u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u d o t y c z» c e i ap do as n i a k o m p e t e n c j i l u b u p r a w n i e d o p r o w a d z e n i a p r z e d m i o t o w e g o z a m ó w i e n i a, W y k o n a w c a m u s i w y k a z a s i p o s i a d a n i e m a ) a k t u a l n e g o w y m a g a n e g o p r a w e m z a w i a d c z e n i a o w p i s i e d o r e j e s t r u d z i a ł a l n o c i r e g u l o w a n e j w z a k r e s i e o d b i e r a n i a o d p a d ó w k o m u n a l n y c h n a t e r e n i e G m i n y M i a s t a G d y n i w y d a n e g o z g o d n i e z u s t a w» z d n i a 1 3 w r z e n i a r o u t r z y m a n i u c z y s t o c i i p o r z» d k u w g m i n ac h ( t e k s t j e d n o l i t y D z U 6 z r 2 0 p1 o z 2 5z 0 p ó n z m ), b ) a k t u a l n e g o w y m a g a n e g o p r a w e m z a w i a d c z e n i a o w p i s i e d o r e j e s t r u p o d m i o t ó w w p r o w a d z a j» c y c h p r o d u k t y, p r o d u k t y w o p a k o w a n i a c h i g o s p o d a r u j» c y c h o d p a d a m i, w z a k r e s i e t r a n s p o r t u o d p a d ó w, w y d a n e g o z gnoid e z u s t a w» z d n i a 1 4 g r u d n i a r o o d p a d a c h t e( k s t j e d n o l i tdyz U z r p o z z p ó n z m ), l u b w p r z y p a d k a c h, o k t ó r y c h m o w a w a r t u s t a w y z d n i a 1 4 g r u d n i a r o o d p a d a c h, a k t u a l n e g o ( w a n e g o ) z e z w o l e n i a n a p r o w a d z e n i e d z i a ł a lw n oz ac ki r e s i e S t r o n a 4 z 1 8

5 t r a n s p o r t u o d p a d ó w w y d a n e g o z g o d n i e z u s t a w» z d n i2 a 7 k w i e t n i a r o o d p a d a c h, u p r a w n i a j» c e d o p r o w a d z e n i a t e j d z i a ł a l n o c i t a k e n a t e r e n i e G m i n y M i a s t a G d y n i 3 ) s p e ł n i a w a r u n k i u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u d o t y c z» c e z d o l n o c i t e c h n i c z n e j l u b z a w o d o w e j W y k o n a w c a s p e ł n i w a r u n e k j e e l i w y k a e, e a ) n a l e y c i e w y k o n a ł l u b w y k o n u j ec o n a j m n i e j d w i e u s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t u b u d o w l a n e g o o p o w i e r z c h n i n i e m n i e j s z e j n i ( 0 d omt y c z y k a d e j z u s ł u g ) k a d a z u s ł u g p o w i n n a b y w i a d c z o n a w r a m a c h j e d n ue mj o w y p r z e z c o n a j m n i e j 6 m i e s i c y, w c a ł o c i n a l e y c i e w y k o n a n y c h l u b w y k o n y w a n y, cw h o k r e s i e o s t a t n i c h t r z e c h l a t p r z e d u p ł y w e m t e r m i n u s k ł a d a n i a o f e r t, a j e l i o k r e s d z i a ł a l n o c i j e s t k r ó t s z y w t y m o k r e s i e, b ) w y k a e s i, de y s p o n u j e ( j a k o w ł a c i c li ub e l n a p o d s t a w i e i n n e g o t y t u ł u p r a w n e g o u p r a w n i a j» c e g o d o k o r z y s t a n i a z r z e c z y t a k i e g o j a k u m o w a l e a s i n g u, d z i e r a w y, n a j m u l u b i n n a u m o w a o p o d o b n y m c h a r a k t e r z e ) n i e z b d n y m s p r z t e m d o p r a w i d ł o w e j r e a l i z a c j i z a m ó w i e n i a w z a k r e s i e c o n a j m n i e j p o n i s z e tg u o s p r z b 1 ) m a s z y n a d o m e c h a n i c z n e g o z a m i a t a n i a p o w i e r z c h n i 1 s z t, b 2 ) m a s z y n a d o m e c h a n i c z n e g o m y c i a p o w i e r z c h n i 1 s z t, b 3 ) m a s z y n a s z o r u j» c o- z b i e r a j» c a z z a s o b n i k i e m n a c z y s t» i b r u d n» - w 2 o d s z t b 4 ) s z o r o w a r k a j e d n o t a r c z o w a z z a s o b n i k i e m n a r o d e k m y j» c 1 y s z t b 5 ) p r z e m y s ł o w y o d k u r z a c z w o d n y 1 s z t b 6 ) p r o f e s j o n a l n y o d k u r z a c z d o w y k ł a d z i n d y w a n o w y c h 4 s z t 2 W y k o n a w c a, k t ó r y p o l e g a n a z d o l n o c i a c h i n n y c h p o d m i o t ó w, m u s i u d o w o d n i Z a m a w i a j» c e m u, e r e a l i z u j» c z a m ó w i e n i e, b d z i e d y s p o n o w a ł n i e z b d n y m i z a s o b a m i t y c h p o d m i o t ó w, w s z c z e g ó l n o c i p r z e d s t a w i a j» c z o b o w i» z a n i e t y c h p o d m i o t ó w d o o d d a n i a m u d o d y s p o z y c j i n i e z b d n y c h z a s o b ó w n a p o t r z e b y r e a l i z az ca jm ió w i e n i a, p o n a d t o 1 ) Z a m a w i a j» c y o c e n i, c z y u d o s t p n i a n e W y k o n a w c y p r z e z i n n e p o d m i o t y z d o l n o c i t e c h n i c z n e l u b z a w o d o w e, p o z w a l a j» n a w y k a z a n i e p r z e z W y k o n a w c s p e ł n i a n i a w a r u n k ó w u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u o r a z z b a d a, c z y n i e z a c h o d z» w o b e c t e g o p o d m i o t u p o d s t a w y w y k l u c z e n i a, o k t ó r y c h m o w a w a r t 2 4 u s t 1 p2k 2 t i 1 3 u s t 5 U s t a w y 2 ) W o d n i e s i e n i u d o w a r u n k ó w d o t y c z» c y c h w y k s z t a ł c e n i a, k w a l i f i k a c j i z a w o d o w y c h l u b d o w i a d c z e n i a, W y k o n a w c y m o g» p o l e g a n a z d o l n o accih i n n y c h p o d m i o t ó w, j e l i p o d m i o t y t e z r e a l i z u j» u s ł u g i, d o r e a l i z a c j i k t ó r y c h t e z d o l n o c i s» w y m a g a n e 3 ) J e e l i z d o l n o c i t e c h n i c z n e l u b z a w o do o w ke t ó r y c h m o w a w u s t, 2 n i e p o t w i e r d z a j» s p e ł n i e n i a p r z e z W y k o n a w c w a r u n k ó w u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u l u b hzoa dcz» w o b e c t y c h p o d m i o t ó w p o d s t a w y w y k l u c z e n i a, Z a m a w i a j» c y» d a, a b y w y k o n a w c a w t e r m i n i e o k r e l o n y m p r z e z Z a m a w i a j» c e g o a ) z a s t» p i ł t e n p o d m i o t i n n y m p o d m i o t e m l u b p o d m i o t a m i l u b b ) z o b o w i» z a ł s i d o o s o b i s t e g o w y k o n a n i a o d p o w i e d n i e j c z c i z a m ó w i e n i a i, j e e l w y k a e z d o l n o c i t e c h n i c z n e l u b z a w o d o, w eo k t ó r y c h m o w a w u s t 2 3 Z a m a w i a j» c y m o e, n a k a d y m e t a p i e p o s t p o w a n i a, u z n a, e W y k o n a w c a n i e p o s i a d a w y m a g a n y c h z d o l n o c i, j e e l i z a a n g a o w a n i e z a s o b ó w t e c h n i c z n y c h l u b z a w o d o w y c h W y k o n a w c y w i n n e p r z e d s i w z i c i a g o s p o d a r c z e W y k o n a w c y m o e m i e n e g a t y w n y w p ł y w n a r e a l i z a c j z a m ó w i e n i a 4 Z p o s t p o w a n i a o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a w y k l u c z a s i W y k o nóa w c n a p o d s t a w i e a r t 2 4 u s t 1 i 5 U s t a w y 5 Z a m a w i a j» c y m o e w y k l u c z y W y k o n a w c n a k a d y m e t a p i e p o s t p o w a n i a o uz di e l e n i e z a m ó w i e n i a 6 W y k o n a w c a, k t ó r y p o d l e g a w y k l u c z e n i u n a p o d s t a w i e a r t 2 4 u s t 1 p k t 1 3 i o r a z 1 6 l u b u s t 5 U s t a w y, m o e p r z e d s t a w i d o w o d y n a t o, e p o d j t e p r z e z n i e g o r o d k i s» w y s t a r c z a j» c e d o w y k a z a n i a j e g o r z e t e l n o c i, w s z c z e g ó l n o wcoi d n i u d o n a p r a w i e n i e s z k o d y w y r z» d z o n e j p r z e s t p s t w e m l u b p r z e s t p s t w e m s k a r b o w y m, z a d o u c z y n i e n i e p i e n i n e z a d o z n a n» k r z y w d l u b n a p r a w i e n i e s z k o d y, w y c z e r p u j» c e w y j a n i e n i e s t a n u S t r o n a 5 z 1 8

6 f a k t y c z n e g o o r a z w s p ó ł p r a c z o r g a n a m i c i g a n i a o r a z p o d j c i e k o n k re rt on dy kc óh w t e c h n i c z n y c h, o r g a n i z a c y j n y c h i k a d r o w y c h, k t ó r e s» o d p o w i e d n i e d l a z a p o b i e g a n i a d a l s z y m p r z e s t p s t w o m l u b p r z e s t p s t w o m s k a r b o w y m l u b n i e p r a w i d ł o w e m u p o s t p o w a n i u w y k o n a w c y P r z e p i s u z d a n i a p i e r w s z e g o n i e s t o s u j e s i, j e e l i w o b e c w y k o n a w cey g, o b d» c p o d m i o t e m z b i o r o w y m, o r z e c z o n o p r a w o m o c n y m w y r o k i e m s» d u z a k a z u b i e g a n i a s i o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a o r a z n i e u p ł y n» ł o k r e l o n y w t y m w y r o k u o k r e s o b o w i» z y w a n i a t e g o z a k a z u 7 W y k o n a w c a n i e p o d l e g a w y k l u c z e n i u, j e e l i Z a m a w i a j» c y, u w z g l d n i a j» c w za cg z e gi ó lsn e o k o l i c z n o c i c z y n u w y k o n a w c y, u z n a z a w y s t a r c z a j» c e d o w ordzy e dps t a w i o n e n a p o d s t a w i e u s t 6 R o z d z i a ł 6 I n f o r m a c j a o o w i a d c z e n i a c h i d o k u m e n t a c h, j a k i e W y k o n a w c y m a j» o b o w i z a ł» c z y d o o f e r t y 1 W y k o n a w c a w r a z z o f e r t» s k ł a d a a ) a k t u a l n e n a d z i e s k ł a d a n i a o f e r t o w i a d c zo e nbira a k u p o d s t a w d o w y k l u c z e n i a z g o d n i e z a r t 2 2 u s t 1 p k t 1 U s t a w y ( w e d ł u g w z o r u s t a n o w i» c e g o z a ł» c3 zdno i k S InWr Z ), b ) a k t u a l n e n a d z i e s k ł a d a n i a o f e r t o w i a d c z eo n i as p e ł n i a n i u p r z e z W y k o n a w c w a r u n k ó w u d z i a ł w p o s t p o w a n i u o k r e l o n y c h w R o z d z i a l e 5 u s t 1 p k t 2 S I W Z ( w e d ł u g w z o r u s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n4 r d o S I W Z ) I n f o r m a c j e z a w a r t e w o w i a d c z e n i a c hb d» s t a n o w i w s t p n e p o t w i e r d z e n i e, e W y k o n a w c a n i e p o d l e g a w y k l u c z e n i u o r a z s p e łwnaira u n k i u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u c ) d o k u m e n t y, n i e b d» c e d o k u m e n t a m i p o t w i e r d z a j» c y m i s p e ł n i e n i e w a r u n k ó w u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u a ) p e ł n o m o c n i c t w o - j e e l i u m o c o w a n i e d o r e p r e z e n t o w a n i a i s k ł a d a n i a o w i a d c z e w o l i w i m i e n i u W y k o n a w c y n i e w y n i k a z i n n y c h d o k u m et nó w z a ł» c z o n y c h d o o f e r t- y w o r y g i n a l e a l b o w p o s t a c i u w i e r z y t e l n i o n e j n o t a r i a l n i e k o p i i, b ) p e ł n o m o c n i c t w o l u b i n n y d o k u m e n t p o t w i e r d z a j» c y u m o c o w a n i e p e ł n o m o c n i k a d o r e p r e z e n t o w a n i a W y k o n a w c ó w w s p ó l n i e u b i e g a j» c y c h s i o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a, o k t ó r y c h m ow a w R o z d z i a l e 7 u s t 1 S I- W Z w o r y g i n a l ea l b o w p o s t a c i u w i e r z y t e l n i o n e j n o t a r i a l n i e k o p i i, d ) W y k o n a w c a, k t ó r y p o w o ł u j e s i n a z a s o b y i n n y c h p o d m i o t ó w a ) w c e l u w y k a z a n i a b r a k u i s t n i e n i a w o b e c n i c h p o d s t a w w y k l u c z e n i a o r a z s p e ł n i a n i a, w z a k r e s i e, w j a k i m p o łw u j e s i n a i c h z a s o b y, w a r u n k ó w u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u z a m i e s z c z a i n f o r m a c j e o t y c h p o d m i o t a c h w o w i a d c z e n i a c h, o k t ó r y c h m o w a w p k t 1 i 2, b ) s k ł a d a p i s e m n e z o b o w i» z a n i a p o d m i o t ó w d o o d d a n i a W y k o n a w c y d o d y s p o z y c j i n i e z b d n y c h z a s o b ó w n a o k r e s k o r z y s t aa n iz n i c h p r z y w y k o n a n i u z a m ó w i e n i- a w o r y g i n a l e a l b o w p o s t a c i u w i e r z y t e l n i o n e j n o t a r i a l n i e k o p i i 2 W y k o n a w c a, w t e r m i n i e 3 d noid z a m i e s z c z e n i a n a s t r o n i e i n t e r n e t o w e j i n f o r m a c j i, o k t ó r e j m o w a w a r t 8 6 u s t 5 U s t a w y, p r z e k a z u j e Z a m a w i a j» c e m u o w i a d c z e n i e o p r z y n a l e n o c i l u b b r a k u p r z y n a l e n o c i d o t e j s a m e j g r u p y k a p i t a ł o w e j, o k t ó r e j m o w a w a r t 2 4 u s t 1 p k t 2 3 U s t a w y ( w e d ł u g w z o r u s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n2 r 8 d o S I W Z ) W r a z z e z ł o e n i e m o w i a d c z e n i a, W y k o n a w c a m o e p r z e d s t a w i d o w o d y, e p o w i» z a n i a z i n n y m w y k o n a w c» n i e p r o w a d z» d o z a k ł ó c e n i a k o n k u r e n c j i w p o s t p o w a n i u o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a 3 Z a m a w i a j» c y i n f o r m u j e, i w ep dr mz i o t o w y m p o s t p o w a n i u m o e z o s t a z a s t o s o w a n a p r o c e d u r a w y n i k a j» c a z a r t 2 4 a a U s t a w y ( t z w p r o c e d u r a o d w r ó c o n a ) O z n a c z a t o, e Z a m a w i a j» c y m o e n a j p i e r w d o k o n a o c e n y o f e r t, a n a s t p n i e za b a, d c z y W y k o n a w c a, k t ó r e g o o f e r t a z o s t a ł a o c e n i oj na ak o n a j k ozry s t n i e j s z a, n i e p o d l e g a w y k l u c z e n i u o r a z c z y s p e ł n i a w a r u n k i u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u 4 Z a m a w i a j» c y p r z e d u d z i e l e n i e m z a m ó w i e n i a w e z w i e W y k o n a w c, k t ó r e g o o f e r t a z o s t a ł a n a j w y e j o c e n i o n a, d o z ł o e n i a w w y z n a c z o n y m, n i e k r ó t s z y m n i 5 d n i, t e r m i n i e b r a k u j» c y c h a k t u a l n y c h n a d z i e z ł o e n i a n a s t p u j» c y c h o w i a d c z e l u b d o k u m e n t ó w S t r o n a 6 z 1 8

7 1 ) w c e l u w y k a z a n i a b r a k u p o d s t a w d o w y k l u c z e n i a z p o s t p o w a n i a, w o k o l i c z n o c i a c h o k t ó r y c h m o w a w a r t 2 4 u s t 1 i 5 U s t a w y, W y k o n a w c a s k ł a d a a ) o d p i s u z w ł a c i w e g o r e j e s t lr u b z c e n t r a l n e j e w i d e n c j i i i n f o r m a c j i o d z i a ł a l n o c i g o s p o d a r c z e j, j e e l i o d r b n e p r z e p i s y w y m a g a j» w p i s u d o r e j e s t r u l u b e w i d e n c j i, w c e l u p o t w i e r d z e n i a b r a k u p o d s t a w w y k l u c zi ea n n a p o d s t a w i e a r t 2 4 u s t 5 p k t 1 U s t a w y, 2 ) w c e l u p o t w i e r d z e n i a, e Wo yn ka w c a s p e ł n i a w a r u n k i u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u o k r e l o n e w R o z d z i a l e 5 u s t 1 S I W Z Z a m a w i a j» c y» d a n a s t p u j» c y c h d o k u m e n t ó w a ) a k t u a l n e g o z a w i a d c z e n i a o w p i s i e d o r e j e s t r u d z i a ł a l n o c i r e g u l o w a n e j w z a k r e s i e o d b i e r a n i a o d p a d ó w k o m u n a l n y c h n a t e r e n i e G m i n y i Ma s t a G d y n i, w y d a ng eo z g o d n i e z u s t a w» z d n i a 1 3 w r z e n i a r o u t r z y m a n i u c z y s t o c i i p o r z» d k u w g m i n a c h ( t e k s t j e d n o l i t y D z U z r p o z z p ó n z m ), b ) a k t u a l n eg o z a w i a d c z e n i a o w p i s i e d o r e j e s t r u p o d m i o t ó w w p r o w a d z a j» c y c h p r o d u k t y, p r o d u ky t w o p a k o w a n i a c h i g o s p o d a r u j» c y c h o d p a d a m i, w z a k r e s i e t r a n s p o r t u o d p a d ó w, w y d a n e z g o d n i e z u s t a w» z d n i a 1 4 g r u d n i a r o o d p a d a c h (t e k s t j e d n o l i td yz U z r p o z z p ó n z m), l u b w p r z y p a d k a c h, o k t ó r y c h m o w a w a r t u s t a w y z d n i a 1 4 r u dg n i a r o o d p a d a c h, a k t u a l n e z e z w o l e n i e n a p r o w a d z e n i e d z i a ł a l n o c i w z a k r e s i e t r a n s p o r t u o d p a d ó w, w y d a n e z g o d n i e z u s t a w» z d n i a 2 7 k w i e t n i a r o o d p a d, a c hu p r a w n i a j» c e d o p r o w a d z e n i a t e j d z i a ł a l n o c i t a k e n a t e r e n i e G m i n y M i a s t a G d y n i c ) w y k a z u u s ł u g w y k o n a n y c h l u b w y k o n y w a n y c h n i e w c z e n i e j n i w o k r e s i e o s t a t n i c h 3 l a t p r z e d u p ł y w e m t e r m i n u s k ł a d a n i a o f e r t, a j e e l i o k r e s p r o w a d z e n i a d z i a ł a l n o c i j e s t k r ó t s z - y w t y m o k r e s i e ( w e d ł u g w z o r u s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 6 d o S, I W Z ) z a w i e r a j» c eg o c o n a j m n i e j d w i e u s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t u b u d o w l a n e g o o p o w i e r z c h n i n i e m n i e j s z e j n i ( md o t y c z y k a d e j z u s ł u g ) k a d a z u s ł u g p o w i n n a b y w i a d c z o n a w r a m a c h j e d n e j u m o w y p r z e z c o n a j m n i e j 6 m i e s i w rc ay z, z p o d a n i e m i c h r o d z a j u, w a r t o c i, dm ai te y j, s c a w y k o n a n i a i p o d m i o t ó w, n a r z e c z k t ó r y c h u s ł u g i t e z o s t a ł y w y k o n a n e, z z a ł» c z e n i e m d o w o d ó w o k r e l a j» c y c h c z y t e u sz ło us gt ia ł y w y k o n a n e n a l e y c i e, p r z y c z y m d o w o d a m i, o k t ó r y c h m o w a, s» r e f e r e n c j e b» d i n n e d o k u m e n t y w y s t a w i o n e p r z e z p o d m i o t, n a er cz z k t ó r e g o u s ł u g i b y ł y w y k o n y w a n e, a j e e l i z u z a s a d n i o n e j p r z y c z y n y o o b i e k t y w n y m c h a r a k t e r z e w y k o n a w c a n i e j e s t w s t a n i e u z y s k a t y c h d o k u m e n t ó w o w i a d c z e n i e W y k o n a w c y, w p r z y p a d k u w i a d c z e o k r e s o w y c h l u b c i» g ł y c h n a d a l w y k o n y w a n y c h r e f e r e n c j e b» nd n e id o k u m e n t y p o t w i e r d z a j» c e i c h n a l e y t e w y k o n y w a n i e p o w i n n y b y w y d a n e n i e w c z e n i e j n i 3 m i e s i» c e p r z e d u p ł y w e m t e r m i n u s k ł a d a n i a o f e r t d ) w y k a z u n i e z b d n e g o d o w y k o n a n i a z a m ó w i e n i a s p r z t u d o s t p n e g o W y k o n a w c yw r a z z i n f o r m a c j» o p o d s t a w i e d y s p o n o w a n it a y m i z a s o b a m i ( w e d ł u g w z o r u s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 7 d o S I W w Z ) t, y m c o n a j m n i e j o b e j m u j» c y p o n i s z y s p r z t d 1 ) m a s z y n a d o m e c h a n i c z n e g o z a m i a t a n i a p o w i e r z c h n i 1 s z t d 2 ) m a s z y n a d o m e c h a n i c z n e g o m y c i a p o w i e r z c h n i 1 s z t d 3 ) m a s z y n a s z o r u j» c o- z b i e r a j» c a z a s o b n i k i e m n a c z y s t» i b r u d n» w o - d 2 s z t d 4 ) s z o r o w a r k a j e d n o t a r c z o w a z z a s o b n i k i e m n a r o d e k m y j» c1 y s z t d 5 ) p r z e m y s ł o w y o d k u r z a c z w o d n y 1 s z t d 6 ) p r o f e s j o n a l n y o d k u r z a c z d o w y k ł a d z i n d y w a n o w y c h 4 s z t 3 ) w c e l u o c e n y, c z y W y k o n a w c a p o l e g a j» c n a z d o l n o c i a c h l u b s y t u a c j i i n n y c h p o d m i o t ó w n a z a s a d a c h o k r e l o n y c h w a r t 2 2 au s t a w y, b d z i e d y s p o n o w a ł n i e z b d n y m i z a s o b a m i w s t o p n i u u m o l i w i a j» c y m n a l e y t e w y k o n a n i e z a m ó w i e n i a p u b l i c z n e g o o r a z o c e n y, c z y s t o s u n e k ł» c z» c y w y k o n a w c z t y m i p o d m i o t a m i g w a r a n t u j e r z e c z y w i s t y d o s t p d o i c h z a s o b ó w, Z a m a w i a j» c y» d a d o k u m e n t ó w, k t ó r e o k r e l a j» w s z c z e g ó l n o c i a ) z a k r e s d o s t p n y c h W y k o n a w c y z a s o b ó w i n n e g o p o d m i o t u S t r o n a 7 z 1 8

8 b ) s p o s ó b w y k o r z y s t a n i a z a s o b ó w i n n e g o p o d m i o t u, p r z e z W y kaownc, p r z y w y k o n y w a n i u z a m ó w i e n i a p u b l i c z n e g o c ) z a k r e s i o k r e s u d z i a ł u i n n e g o p o d m i o t u p r z y w y k o n y w a n i u z a m ó w i e n i a p u b l i c z n e g o d ) c z y p o d m i o t, n a z d o l n o c i a c h k t ó r e g o W y k o n a w c a p o l e g a w o d n i e s i e n i u d o w a r u n k ó w u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u d o t y c z» c y c h w y k s z t a ł c e n ik a w, a l i f i k a c j i z a w o d o w y c h l u b d o w i a d c z e n i a, z r e a l i z u j e u s ł u g i, k t ó r y c h w s k a z a n e z d o l n o c i d o t y c z», w p r z y p a d k u, g d y p o w y s z e i n f o r m a c j e z o s t a n» z a w a r t e w p i s e m n y m z o b o w i» z a n i u, o k t ó r y m m o w a w u s t 1 p k t l4i t, b ) W y k o n a w c a n i e b d z i e m u s i a ł p r z e d k ł a d a p r z e d m i o t o w y c h d o k u m e n t ó w 4 ) Z a m a w i a j» c y» d a o d W y k o n a w c y, k t ó r y p o l e g a n a z d o l n o c i a c h l u b s y t u a c j i i n n y c h p o d m i o t ó w n a z a s a d a c h o k r e l o n y c h w a r t 2 2 au s t a w y, p r z e d s t a w i e n i a w o d n i e s i e n i u d o t y c h p o d m i o t ó w d o k u m e n t ó w w y m i e n i o n y c h w u s t 4 p k t 2 2 J e e l i W y k o n a w c a m a s i e d z i b l u b m i e j s c e z a m i e s z k a n i a p o z a t e r y t o r i u m R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j 1 ) z a m i a s t d o k u m e n t ó w, o k t ó r y c h m o w a w u s t4 p k t 2 s k ł a d ad o k u m e n t l u b d o k u m e n t y, w y s t a w i o n e w k r a j u, w k t ó r y m m a s i e d z i b l u b m i e j s c e z a m i e s z k a n i a, p o t w i e r d z a j» c e o d p o w i e d n i o, e n i e o t w a r t o j e g o l i k w i d a c j i a n i n i e o g ł o s z o n o u p a d ł o c i 2 ) d o k u m e n t y, o k t ó r y c h m o w a w p k t 1 p o w i n n y b y w y s t a w i o n e n i e w c z e n i e j n i 6 m i e s i c y p r z e d u p ł y w e m t e r m i n u s k ł a d a n i a o f e r t 3 ) je e l i w m i e j s c u z a m i e s z k a n i a o s o b y l u b w k r a j u, w k t ó r yo m n a Ww yc ka m a s i e d z i b l u b m i e j s c e z a m i e s z k a n i a, n i e w y d a j e s i d o k u m e n t ó w, o k t ó r y c h m o wp a k t w 1z a s t p u j e s i j e d o k u m e n t e m z a w i e r a j» c y m o d p o w i e d n i o o w i a d c z e n i e W y k o n a w c y, z e w s k a z a n i e m o s o b y a l b o o s ó b u p r a w n i o n y c h d o j e g o r e p r e z e n t a c j i, l u b o w i a d c z e n i e o s o b y, k t ó r e j d o k u m e n t m i a ł d o t y c z y, z ł o o n e p r z e d n o t a r i u s z e m l u b p r z e d o r g a n e m s» d o w y m, a d m i n i s t r a c y j n y m a l b o o r g a n e m s a m o r z» d u z a w o d o w e g o l u b g o s p o d a r c z e g o w ł a c i w y m z e w z g l d u n a s i e d z i b l u b m i e j s c e z a m i e s z k a n i a W y k o n a w c y l u b m i e j s c e z a m i e s z k a n i a t e jo s o b y P o s t a n o w i e n i e p k t 2 s t o s u j e s i o d p o w i e d n i o 3 W p r z y p a d k u w s k a z a n i a p r z e z W y k o n a w c d o s t p n o c i o w i a d c z e l u b d o k u m e n t ó w, o k t ó r y c h m o w a w u s t 4, w f o r m i e e l e k t r o n i c z n e j p o d o k r e l o n y m i a d r e s a m i i n t e r n e t o w y m i o g ó l n o d o s t p n y c h i b e z p ł a t n y c h b a z n dy ac h, Z a m a w i a j» c y p o b i e r a s a m o d z i e l n i e z t y c h b a z d a n y c h w s k a z a n e p r z e z W y k o n a w c o w i a d c z e n i a l u b d o k u m e n t y 4 W p r z y p a d k u w s k a z a n i a p r z e z W y k o n a w c o w i a d c z e l u b d o k u m e n t ó w, o k t ó r y c h m o w a w u s t 4, k t ó r e z n a j d u j» s i w p o s i a d a n i u Z a m a w i a j» c e g o, w slz nc o z ecg i ó o w i a d c z e l u b d o k u m e n t ó w p r z e c h o w y w a n y c h p r z e z Z a m a w i a j» c e g o z g o d n i e z a r t 9 7 u s t U s1 t a w y, Z a m a w i a j» c y w c e l u p o t w i e r d z e n i a o k o l i c z n o c i, o k t ó r y c h m oawr a t w 2 5 u s t 1 p ki t 3 1 U s t a w y, k o r z y s t a z p o s i a d a n y c h o w i a d c z e l u b d o k u m e n t ó w, o» i ol ne e s a k t u a l n e 5 W p r z y p a d k u, o k t ó r y m m o w a w u s t 6, Z a m a w i a j» c y m o e» d a o d W y k o n a w c y p r z e d s t a w i e n i a t ł u m a c z e n i a n a j z y k p o l s k i w s k a z a n y c h p r z e z W y k o n a w c i p o b r a n y c h s a m o d z i e l n i e p r z e z Z a m a w i a j» c e g o d o k u m e n t ó w R o z d z i a ł 7 O f e r t a s k ł a d a n a w s p ó l n i e r z e z w i c e j n i j e d n e g o W y k o n a w 1 W y k o n a w c y w s p ó l n i e u b i e g a j» c y s i o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a z o b o w i» z a n i s» u s t a n o w i p e ł n o m o c n i k a d o r e p r e z e n t o w a n i a i c h w p o s t p o w a n i u o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a a l b o r e p r e z e n t o w a n i a w p o s t p o w a n i u i z a w a r c i a u m o w y w s p r a w iz ea m ó w i e n i a p u b l i c z n e g o D o o f e r t y n a l e y z a ł» c z y p e ł n o m o c n i c t w o, k t ó r e p o w i n n o d o k ł a d n i e o k r e l a z a k r e s u m o c o w a n i a 2 W p r z y p a d k u w s p ó l n e g o u b i e g a n i a s i o z a m ó w i e n i e p r zw e z y k o n a w c ó w, o w i a d c z e n i a, o k t ó r y c h m o w a w R o z d z i a l e 6 u s t p1 k t 1 i 2,s k ł a d a k a d y z W y k o n a w c ó w w s p ó l n i e u b i e g a j» c y c h s i o z a m ó w i e n i e D o k u m e n t y t e p o t w i e r d z a j» s p e ł n i a n i e w a r u n k ó w u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u o r a z b r a k p o d s t a w w y k l u c z e n i a w z a k r e s i e, w k t ó r y m k aw d y k oz n a w c ó w w y k a z u j e s p e ł n i a n i e w a r u n k ó w u d z i a ł u w p o s t p o w au n io r a z b r a k p o d s t a w w y k l u c z e n i a 3 W p r z y p a d k u W y k o n a w c ó w, k t ó r z y w s p ó l n i e u b i e g a j» s i o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a S t r o n a 8 z 1 8

9 1 ) w a r u n k i o k r e l o n e w R o z d z i a l e 5 u s t 1 p k t 2 z o s t a n» s p e ł n i o n e j e e l i a ) w p r z y p a d k u o k r e l o n y m w R o z d z i a l e 5 u s t1 p k t 2 w a r u n e k W y k o n a w c y m o g» s p e ł n i a ł» c z n i e l u b c h o c i a j e d e n z W y k o n a w c ó w b d z i e d y s p o n o w a ł d o k u m e n t a m i w s k a z a n y m i R o z d z i a l e 5 u s t 1 p k t 2 -l c i ), t a ) b ) w p r z y p a d k u o k r e l o n y m w R o z d z i a l e 5 u s1 t p k t 3 l i t w a) r u n e k z o s t a n i e s p e ł n i o n y, j e e l i j e d e n z W y k o n a w c ó w s p e ł n i w a r u n e k s a mzoide l n i e, c ) w p r z y p a d k u o k r e l o n y m w R o z d z i a l e 5 u s t 1 p k t 3 l i t b ) w a r u n e k W y k o n a w c y m o g» s p e ł n i a ł» c z n i e l u b c h o c i a j e d e n z W y k o n a w c ó w b d z i e d y s p o n o w a ł s p r z t e m w s k a z a n y m i R o z d z i a l e 5 u s t 1 p k t 3 l i t b ), 2 ) k a d y z W y k o n a w c ó w o d r b n i e m u s i s p e ł n i a w a r uk ni n i e p o d l e g a n i a w y k l u c z e n i u z p o s t p o w a n i a, o k t ó r y c h m o w a w a r2t4 u s t 1 p k t i u s t U s5 t a w y 4 Z a m a w i a j» c y w s k a z u j e, e z m o c y a r2t3 i U s t a w y p o d m i o t y w y s t p u j» c e w s p ó l n i e p o n o s z» s o l i d a r n» o d p o w i e d z i a l n o z a n i e w y k o n a n i e l u b n i e n a l e y tke o n a wn yi e z a m ó w i e n i a 5 W p r z y p a d k u w y b o r u o f e r t y s k ł a d a n e j w s p ó l n i e p r z e d z a w a r c i e m u m o w y o z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e W y k o n a w c y z o b o w i» z a n i b d» d o z ł o e n i a Z a m a w i a j» c e m u u m o w y r e g u l u j» c e j w s p ó ł p r a c t y c h W y k o n a w c ó w R o z d z i a ł 8 U d z i e l a n i e w y j a n i e d o t y c z» c y S I W Z 1 Z a i n t e r e s o w a n i z ł o e n i e m o f e r t y m o g» s k ł a d a Z a m a w i a j» c e m u z a p y t a n i a p i s e m n i e l u b f a k s e m l u b e- m a i l e m 2 Z a m a w i a j» c y u d z i e l i w y j a n i e n i e z w ł o c z n i e, j e d n a k n i e p ó n i e j n i n a 2 d n i p r z e d t e r m i n e m s k ł a d a n i a o f e r t, p o d w a r u n k i e m e w n i o s e k w y o j a n i e n i e t r e c i S I W Z w p ł y n» ł d o Z a m a w i a j» c e g o n i e p ó n i e j n i d o k o c a d n i a, w k t ó r y m u p ł y w a p o ł o w a w y z n a c z o n e g o t e r m i n u s k ł a d a n i a o f e r t 3 J e e l i w n i o s e k o w y j a n i e n i e t r e c i S I W Z w p ł y n i e p o u p ł y w i e t e r m i n u s k ł a d a n i a w n i o s k u, o k t ó r y m m o w a w u s t 2, l u b d o t y c z y j u u d z i e l o n y c h w y j a n i e, Z a m a w i a j» c y u d z i e l i w y j a n i e a l b o p o z o s t a w i w n i o s e k b e z r o z p o z n a n i a P r z e d ł u e n i e t e r m i n u s k ł a d a n i a o f e r t n i e w p ł y w a n a b i e g t e r m i n u s k ł a d a n i a w n i o s k u, o k t ó r y m m o w a w u s t 2 4 Z a m a w i a j» c y u d z i e l i n i e z w ł o c z n i e w y j a n i e r a z w z p o d a n i e m p y t a w y s y ł a j» c j e b e z p o d a w a n i a r ó d ł a z a p y t a n i a, w s z y s t k i m W y k o n a w c o m, k t ó r z y n a b y l i S I W Z 5 T r e z a p y t a n i a w r a z z w y j a n i e n i a m i Z a m a w i a j» c y z a m i e s z c z a r ó w n i e n a w ł a s n e j s t r o n i e i n t e r n e t o w e j w w w g d y n i a s p o r t p l R o z d z i a ł 9 P o r o z u m i e w a n i e s i z u p r a w n i o n y m i p r a c o w n i k a m i Z a m a w i a j» c e g o o r i n f o r m a c j e d o t y c z» c e s p o s o b u p r z e k a z y w a n i a o w i a d c z e i d o k u m e n t ó w 1 O s o b» u p r a w n i o n» d o p o r o z u m i e w a n i a s i z W y knoa w c a m i j e s t p M a c i e j Z a b o r s k, it e l , , w d n i a c h r o b o c z y c h Z a m a w i a j» c e g o ot d j p o n i e d z i a ł k u d o p i» t k u w g o d z O w i a d c z e n i a, w n i o s k i, z a w i a d o m i e n i a o r a z i n f o r m a c j e Z a m a w i a j» c y i W y k o n a w c y p r z e k a z u j» p i s e m n i e, f a k s elm u b d r o g» e l e k t r o n i c zw n» d n i a c h r o b o c z y c h Z a m a w i a j» c e g o t j o d p o n i e d z i a ł k u d o p i» t k u w g o d z p o d n u m e r , m a i l s e k r e t a r i a g d y n i a s p o r t p l 3 W p r z y p a d k u, g d y o w i a d c z e n i a, w n i o s k i l u b z aowmiiaedn i a p r z e k a z y w a n e s» d r o g» f a k s o w» l u b d r o g» e l e k t r o n i c z, n» k a d a z e s t r o n n a» d a n i e d r u g i e j n i e z w ł o c z n i e p o t w i e r d z a f a k t i c h o t r z y m a n i a R o z d z i a ł 1 0 T e r m i n z w i» z a n i a o f e r 1 W y k o n a w c a b d z i e z w i» z a n y o f e r t» p r z e z o k r e s 3 0 d n i S t r o n a 9 z 1 8

10 Z g o d n i e z a r t 8u 5 s t 5 U s t a w y b i e g t e r m i n u z w i» z a n i a o f e r t» r o z p o c z y n a s i w r a z z u p ł y w e m t e r m i n u s k ł a d n i a o f e r t 2 W y k o n a w c a s a m o d z i e l n i e l u b n a w n i o s e k Z a m a w i a j» c e g o m o e p r z e d ł u y t e r m i n z w i» z a n i a o f e r t», z t y m, e Z a m a w i a j» c y m o e t y l k o r a z, c o n a j m n i e j n a 3 d n i p r z e d u p ł y w e m t e r m i n u z w i» z a n i a o f e r t», z w r ó c i s i d o W y k o n a w c ó w o w y r a e n i e z g o d y n a p r z e d ł u e n i e t e g o t e r m i n u o o z n a c z o n y o k r e s, n i e d ł u s z y j e d n a k n i 6 0 d n i R o z d z i a ł 1 1 W a d i u m Z a m a w i a j» c y n i e w y m a g a w n i e s i e n i a w a d i u m R o z d z i a ł 1 2 W i z j a l o k a t e r e n u u s ł u g Z a l e c a s i, a b y W y k o n a w c a d o k o n a ł w i z j i l o k a ol bn ie ej k t ó w Z a m a w i a j» c e g o o b j t y c h p r z e d m i o t e m z a m ó w i e n i a, a t a k e z d o b y ł, n a s w o j» w ł a s n» o d p o w i e d z i a l n o i r y z y k o, w s z e l k i e d o d a t k o w e i n f o r m a c j e, k t ó r e m o g» b y k o n i e c z n e d o p r z y g o t o w a n i ra t y o f oe r a z d o z a w a r c i a u m o w y i w y k o n a n i a z a m ó w i e n i a K o s z t y d o k o n a n i a w i z j i l o k a l n e j p o n o s i W y k o n a w c a R o z d z i a ł 3 S p o s ó b p r z y g o t o w a n i a o f e r 1 O f e r t a p o w i n n a z o s t a p r z y g o t o w a n a z g o d n i e z f o r m u l a r z a m i, k t ó r e s t a n o w i» z a ł» c z n i k i d o S I W Z, m u s i b y z g o d n a z U s t a w» o r a z s p e ł n i a p o n i s z e w y m o g i 1 ) O f e r t n a l e y s p o r z» d z i n a F o r m u l a r z u o f e r t y w e d ł u g w z o r u s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 2 d o S I W Z 2 ) D o o f e rty m u s z» b y d o ł» c z o n e o w i a d c z e n i ak d o k u m e n t y w y m i e n i o n e w R o z d z i a l e 6 u s t 1 3 ) D o k u m e n t y k O w i a d c z e n i a w s k a z a n e w R o z d z i a l e 6 u s t 1 p k t i 2 1 m u s z» b y z ł o o n e w o r y g i n a l e P e ł n o m o c n i c t w o, o k t ó r y m m o w a w p k t p o8 n i e j o r a z d o k u m e n t y w s k a z a n e w R o z d z i a l e 6 u s t 1 p k t p k 3 t 4 i l i t b ) o r a z uw sy t k o n 2 a w c a s k ł a d a w o r y g i n a l e a l b o w p o s t a c i u w i e r z y t e l n i o n e j n o t a r i a l n i e k o p i i P o z o s t a ł e d o k u m e n t y o k r e l o n e w R o z d z i a l e 6 m o g» b y z ł o o n e w o r y g i n a l e l u b w k s e r o k o p i i p o w i a d c z o n e j z a z g o d n o z o ry g i n a ł e m P o w i a d c z e n i a z a z g o d n o z o r y g i n a ł e m d o k o n u j e o d p o w i e d n i o W y k o n a w c a, p o d m i o t, n a k t ó r e g o z d o l n o c i a c h l u b s y t u a c j i p o l e g a W y k o n a w c a, W y k o n a w c y w s p ó l n i e u b i e g a j» c y s i o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a p u b l i c z n e g o a l b o p o d w y k o n a w c a, w z a k r e s i e d o k u m e n t ó w, k t ó r e k a d e g o z n i c h d o t y c z» 4 ) O f e r t s k ł a d a s i p o d r y g o r e m n i e w a n o c i w f o r m i e p i s e m n e j 5 ) O f e r t a m u s i b y p r z y g o t o w a n a w j z y k u p o l s k i m 6 ) D o k u m e n t y s p o r z» d z o n e w j z y k u o b c y m s» s k ł a d a n e w r a z z t ł u m a c z e n i e m n a j z y k p o l s k i 7 ) O f e r t a p o w i n n a b y n a p i s a n a zpy r u y c i u n o n i k a p i s m a n i e u l e g a j» c e g o u s u n i c i u b e z p o z o s t a w i e n i a l a d ó w 8 ) O f e r t a m u s i b y o s t e m p l o w a n a i p o d p i s a n a p r z e z o s o b ( y ) u p r a w n i o n» ( e ) d o r e p r e z e n t o w a n i a W y k o n a w c y i s k ł a d a n i a o w i a d c z e w o l i w j e g o i m i ejn e i u e l i u m o c o w a n i e d o r e p r e z e n t o w a n i a i s k ł a d a n i a o w i a d c z e w o l i w i m i e n i u W y k o n a w c y n i e w y n i k a z i n n y c h d o k u m e n t ó w z a ł» c z o n y c h d o o f e r t y, d o o f e r t y n a l e y z a ł» c z y s t o s o w n e p e ł n o m o c n i c t w o 9 ) K a d a p o p r a w k a w o f e r c i e m u s i b y p a r a f o w a n a p r z e z o s o b ( y ) u p r a w n i o n» ( e ) d o r e p r e z e n t o w a n i a i s k ł a d a n i a o w i a d c z e w o l i w i m i e n i u W y k o n a w c y 1 0 ) W y k o n a w c a m o e z ł o y t y l k o j e d n» o f e r t, w k t ó r e j m u s i b y z a o f e r o w a n a t y l k o j e d n a o s t a t e c z n a c e n a 1 1 ) W s z y s t k i e d o k u m e n t y t w o r z» c e o f e r t w i n n y b y s p i t ek z s z y t e o r a z p o s i a d a k o l e j n o p o n u m e r o w a n e s t r o n y p a r a fo w a n e p r z e z o s o b ( y ) u p r a w n i o n e d o r e p r e z e n t o w a n i a i s k ł a d a n i a o w i a d c z e w o l i w i m i e n i u W y k o n a w c y S t r o n a 1 0 z 1 8

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d z i e 2 0 1 5 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

6. K o ł a 7. M i s a

6. K o ł a 7. M i s a S U P 6 0 9 v. 2 0 16 G R I L L R U C H O M Y, P R O S T O K Ą T N Y, Z D O L N Ą I B O C Z N Ą P Ó Ł K Ą S U P 6 0 9 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

latarnia morska wę d elbląg malbork an o el a z o i s olsztyn zamek krzyżacki w malborku Wisła płock żelazowa wola ęży z a me k ól.

latarnia morska wę d elbląg malbork an o el a z o i s olsztyn zamek krzyżacki w malborku Wisła płock żelazowa wola ęży z a me k ól. T ę Ł ó 499 ż Y ę ą T T ą ść ż B ę ó ąż ę ąż żą ó ę ż ę ś Ś SZ ź ź S żó ż śó ś ść E ó E ń ó ó ó E ó ś ż ó Ł Gó ę ó SZ ś ż ę ę T 6 5 ó ż 6 5 : 685 75 ą ę 8 Ó ńó ę: : U 5 ó ż ó 5 Śą Gó 4 ść ę U żę ż ć Z

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X W Y Z N A C Z A N I E O D K S Z T A C E T O W A R Z Y S Z Ą C Y C H H A R T O W A N I U P O W I E R Z C H N I O W Y M W I E

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

n a k r ę t e k Z, I I, I.

n a k r ę t e k Z, I I, I. H U T A W K A O G R O D O W A 2 - o s o b o w a t y p : J K S C 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z

Bardziej szczegółowo

T G Y ODNIK I PILSKI WTOREK PREZENTACJE 21 WTOREK PREZENTACJE 2 WAK W AC A J C E J Z REMON MO TE T M

T G Y ODNIK I PILSKI WTOREK PREZENTACJE 21 WTOREK PREZENTACJE 2 WAK W AC A J C E J Z REMON MO TE T M P R E Z E N T A C J E 1 9 2 0 P R E Z E N T A C J E T y g o d n i k r a d z i S p r a w d z o n y p r z e z d i a g n o s t ę s t a n s a m o c h o d u j e s t r ó w n i e w a n y, j a k d o b r a k o

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a M G 4 1 0 v. 2 0 1 6 G R I L L K O C I O Ł E K P O D W Ó J N I E E M A L I O W A N Y Z P O P I E L N I K I E M 6 r e d n i c a 4 6 c m M G 4 1 0 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E

Bardziej szczegółowo

Ł Ü Ľ Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ż Ł Ś Ń Ć Ł Ł Ł Ń Ł ý Ł Ł Ł ý Ł Ł Ó Ł ý ý Đ Ł Ł ý Ł Ć ý Đ Ł Ł Ł Ó Ż Ż í Ü Ĺ Ĺ ť í Ü

Ł Ü Ľ Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ż Ł Ś Ń Ć Ł Ł Ł Ń Ł ý Ł Ł Ł ý Ł Ł Ó Ł ý ý Đ Ł Ł ý Ł Ć ý Đ Ł Ł Ł Ó Ż Ż í Ü Ĺ Ĺ ť í Ü Ĺ Đ Ó Ü Ł Ł Ł Ü Ľ Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ł Ż Ł Ś Ń Ć Ł Ł Ł Ń Ł ý Ł Ł Ł ý Ł Ł Ó Ł ý ý Đ Ł Ł ý Ł Ć ý Đ Ł Ł Ł Ó Ż Ż í Ü Ĺ Ĺ ť í Ü Ł Ł Ä Ć ź Ż Ż í ő ć ć ć Ť ő Đ Ü ü Ú ý Ĺ ć ď Ł Ż Ż ŕ ć ý Ż Ż Ĺ ý ť Ż ä Ĺ ź Ż ý Ż őő Ł

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ

Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ É ý đ Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ Ł Ż Ł Ż őź á í ň Ż ű ä Ľ ô ď ŕ ć ć ć éŕ Ż ŕ ć Ł Ż Đ ŕ Ü É í ć Ł ŕ ź Ł Ł Ł ć Ó ő á ť Ó ĐŃ Üŕ ŁÓ

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L A N I E S I M I N I O W Y C H P O D C Z A S C H O D U N A P O D S T A W I E S Y G N A W s E M G E u g e n u s z w

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy znak sprawy:gcs.dzpi Strona 1 z 11

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy znak sprawy:gcs.dzpi Strona 1 z 11 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w e l e k t r y c z n y c h L p N A Z W A A R T Y K U Ł U O P I S I l o j e d n o s t k a m i a r y C e n

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

U Strona 1/181 p Strona 2/181 rz Strona 3/181 ej Strona 4/181 m Strona 5/181 ie Strona 6/181 in Strona 7/181 fo Strona 8/181 r Strona 9/181 m Strona 10/181 uj Strona 11/181 e Strona 12/181 m Strona 13/181

Bardziej szczegółowo

Rada chorągwi Komisja Rewizyjna Sąd Harcerski

Rada chorągwi Komisja Rewizyjna Sąd Harcerski C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d n i a 2 0 1 4 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE K l uc z uda ro w y 6 1 0 N m 1 /2 3 68 2, 6 k od: MA 2 4 6 0 Z est a w - k l uc z uda ro w y 36 0 N m 1 /2 260 16 4, 3 K l uc z uda ro w y 1 2 8 0 N m 1 /2 k o mpo zyt K l uc z uda ro w y 1 350 N m 1/2

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż Ó śó ą ę Ę śćś ść ę ą ś ó ą ó Ł Ó ż Ś ą ś Ó ą ć ó ż ść śó ą Óść ó ż ż ą Ś Ś ż Ó ą Ó ą Ć Ś ż ó ż ę ąś ó ć Ś Ó ó ś ś ś ó Ó ś Ź ż ą ó ą żą śó Ś Ó Ś ó Ś Ś ąś Ó ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

ś Ę ś Ę ź ś Ó ś ś Ś ć ś ź Ź ść ć ś Ż ś ś Ż Ż Ż ś Ż ź ś ś ć Ż ś ś Ż ś ś ś ś Ó ś Ż ź ś ź ś ć ź ś ś ś ć ć Ń ś ś ś ź ś ś ś ś Ń ś Ż ś ś ś Ź Ó ć Ę ś ś ś Ń Ż Ś Ż ś ś ź ź ć Ó Ó ś ś ź Ś ć Ż Ń ś ź Ą ś ś Ż ć ć ść

Bardziej szczegółowo

Í í Í Á ń ý ý Ż í í ď Í Ĺ ń Í ń Ę ń ý Ż Ż ź ń ń Ę ń ý ý í ŕ Ĺ Ĺ Í Á í Ż Í É Í Ü ö ä Ż Ż Ż Ę ń ć Ę Ż ń Ę Ż ć ń Ł Ą ń Ę í Ę Ż Ż ý Ż Ż Ą Í É đ í Ł Ę Ł ć ő ť Ę ń í ć Í Ę Ę Ł Ą Ł ć ď ć Ę Ę ń Ó Ü ü Ĺ ý Ę ä í

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH G R E E N M I L L A Q U A S Y S T E M : S Y S T E M Z R A S Z A C Z Y W Y N U R Z A L N Y C H i M I K R O N A W A D N I A N I E. O G Ó L N A L I S T A A S O R T Y M E N T O W A S z c z e g ó ł o w e i

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Ę ś ó ó ź ć ó ó ą ś ą ą ż ą ą ś ś ą ż ą ó Ą Ę Ę Ą Ó ą ż ą ą ź ąż ą ś ą ą Ł ŁÓ Ę Ł Ę Ą Ą ą Ł ą ą ą ą ą ć ą Ę Ę Ą Ł ą ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ó Ż ż ż ą ą ż ś ż ź ó ą Ą Ę Ę ż ż ś ó ó ś ż ó ą ą ą ż ś ś ą

Bardziej szczegółowo

J o a n n a F R U Y S K A a nd a r m e r i i w o j s k o w. e jj a k p o d k r e l a C z, u bsauj k c e s p o w i e c i ik-r y m n a l n e j j e s t w

J o a n n a F R U Y S K A a nd a r m e r i i w o j s k o w. e jj a k p o d k r e l a C z, u bsauj k c e s p o w i e c i ik-r y m n a l n e j j e s t w D o r ó d e ł. R O C Z N I K H U M A N I S T Y C Z N Y R o k X I V : 2 0 1 6, z e s z y t 1 2 / 1 4 J o a n n a F r u y s k a ( W y d z i a ł P o l o n i s t y k i, U n i w e r s y t e t W a r s z a w

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2016

Plan działania na rok 2016 Plan działania na rok 2016 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 INFORMACJE O INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ Numer i nazwa Osi Priorytetowej Instytucja Zarządzająca Adres korespondencyjny

Bardziej szczegółowo