Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln ict wa zawodowe g o 7213 E g z a m i n p r z e p r o w a d z a n y j e s t w d w ó c h e t a p a c h : e t ap p r ak t y c zn y : p ole g a n a s am odzi e ln y m wy k on an i u p r ze z k an dy dat a zadań e g zam i n ac y jn y c h s p r awdzają c y c h um i e ję t n oś c i p r ak t y c zn e e t ap t e or e t y c zn y : odb y wa s i ę w dwó c h c zę ś c i ac h ; p i s e m n e j i us t n e j 1. c ś c i p i s e m n e k e e n p y t i r e s t e m ó r h k ć e n t c i g p c r y s e k b e i e c ń s t i h i g i e n y p r y h r y p r c i p t h r y ś r s k p t p r p i s y p r p r y p t p r m y k p r g p c g i i p r i ę b i s t m p t p s y c h i i i p e i k i m e t k i n i w zę j an dy dat udzi la odp owi dzi a an a z zak u at w: - ac un owoś zawodowa - dok um ac ja dzi ał aln oś os odar ze j - un zawodowy - zas ady zp ze wa ac or az oc on ze wp oż ar owe j - ods awowe zas ady oc on odowi a - ods awowe ze awa ac - ods awowa ob le at a awa os odar ze o zar zą dzan a ze ds or we - ods aw olog dag og - ody auc zan a 2. w c zę ś c i us t n e j k an dy dat odp owi ada n a p y t an i a z zak r e s u n as t ę p ują c y c h t e m at ó w: - t e c h n olog i a - m as zy n ozn aws t wo - m at e r i ał ozn aws t wo Z adan ia do e t ap u p r akt yczn e g o i p yt an ia do e t ap u t e or e t yczn e g o p r zyg ot owywan e są n a p odst awie st an dar du wym ag ań u st alon e g o p r ze z Związek Rzemiosła Polskiego ( U st awa o r zemioś le z d n ia 2 2 mar c a , t ekst j ed n olit y : D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p ó ź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz )

2 Zawód: b l a c h a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w y c h d l a k w a l i f i k a c j i m i s t r z a w z a w o d z i e K a n d y d a t n a m i s t r z a p o w i n i e n u m i e ć : 1. C z y t a ć z e z r o z u m i e n i e m i n f o r m a c j e p r z e d s t a w i o n e w f o r m i e o p i s ó w, i n s t r u k c j i r y s u n k ó w, s z k i c ó w, w y k r e s ó w, d o k u m e n t a c j i t e c h n i c z n y c h i t e c h n o l o g i c z n y c h, a w s z c z e g ó l n o ś c i : 1.1. r o z r ó ż n i a ć c z ę ś c i s kł a d o w e d o ku m e n t a c j i t e c h n i c z n e j i o d c z y t y w a ć i n f o r m a c j e d o t y c z ą c e r o b ó t b l a c h a r s ki c h, n a pr a w c z y c h, r e m o n t o w y c h i ko n s e r w a c y j n y c h ; 1.2. r o z r ó ż n i a ć po j ę c i a s y m b o l e, o z n a c z e n i a i s f o r m u ł o w a n i a d o t y c z ą c e r o b ó t b l a c h a r s ki c h, n a pr a w c z y c h r e m o n t o w y c h i ko n s e r w a c y j n y c h ; 1.3. r o z po z n a w a ć r o d z a j e b u d o w l i i b u d y n kó w, po s z c z e g ó l n e e l e m e n t y b u d y n ku i i c h f u n kc j e o r a z o b c i ą ż e n i a d z i a ł a j ą c e n a b u d o w l ę ; 1.4. r o z r ó ż n i a ć m a t e r i a ł y b u d o w l a n e s t o s o w a n e w r o b o t a c h b l a c h a r s ki c h o r a z w pr a c a c h n a pr a w c z y c h, r e m o n t o w y c h i ko n s e r w a c j i po kr y ć d a c h o w y c h ; 1.5. o kr e ś l i ć po d s t a w o w e c e c h y t e c h n i c z n e, pr z y d a t n o ś ć o r a z z a l e c e n i a d o t y c z ą c e pr z y g o t o w a n i a m a t e r i a ł ó w s t o s o w a n y c h w r o b o t a c h b l a c h a r s ki c h i n a pr a w c z y c h ; 1.6. r o z r ó ż n i a ć r o d z a j e po d kł a d ó w po kr y ć d a c h o w y c h, s po s o b y i c h pr z y g o t o w a n i a i w y ko n a n i a ; 1.7. r o z r ó ż n i a ć r o d z a j e i z o l a c j i w o d o s z c z e l n y c h, c i e pl n y c h, pa r o pr z e pu s z c z a l n y c h i pa r a i z o l a c j i w po kr y c i a c h d a c h o w y c h o r a z o kr e ś l i ć i c h pr z e z n a c z e n i e i z a s a d y w y ko n y w a n i a ; 1.8. s t o s o w a ć z a s a d y i z a l e c e n i a d o t y c z ą c e w y ko n y w a n i a r ó ż n e g o r o d z a j u po kr y ć d a c h o w y c h, o b r ó b e k b l a c h a r s ki c h i e l e w a c y j n y c h o r a z m o c o w a n i a r y n i e n, r u r s pu s t o w y c h, pł o t kó w pr z e c i w ś n i e ż n y c h, ł a w i s t o pn i ko m i n i a r s ki c h o ki e n po ł a c i o w y c h, ś w i e t l i kó w i w y ł a z ó w d a c h o w y c h ; 1.9. s t o s o w a ć z a l e c e n i a d o t y c z ą c e pr a c po m o c n i c z y c h t o w a r z y s z ą c y c h r o b o t o m b l a c h a r s ki m ; u s t a l i ć pr z y c z y n y u t r a t y w ł a ś c i w o ś c i t e c h n i c z n y c h m a t e r i a ł ó w po kr y c i o w y c h o r a z s po s o b y w y ko n a n i a n a pr a w, r e m o n t ó w i ko n s e r w a c j i po kr y ć d a c h o w y c h, o b r ó b e k b l a c h a r s ki c h d a c h o w y c h i e l e w a c y j n y c h o r a z r y n i e n i r u r s pu s t o w y c h, pł o t kó w pr z e c i w ś n i e ż n y c h, ł a w i s t o pn i ko m i n i a r s ki c h, o ki e n po ł a c i o w y c h, ś w i e t l i kó w i w y ł a z ó w d a c h o w y c h ; z n a ć i ko r z y s t a ć z o b o w i ą z u j ą c y c h n o r m i w y t y c z n y c h. P r z e t w a r z a ć d a n e l i c z b o w e i o p e r a c y j n e, a w s z c z e g ó l n o ś c i 2 u s t a l i ć r o d z a j i z a e s r o b ó t b l a c h a r s c h o r a z s s ó b i c h w y n a n i a n a d s t a w i e d a n y c h i i n f o r m a c j i z a w a r t y c h w o s a c h u s t e r e i o b j a w ó w w y s t ę j ą c y c h u s z d z e ń ; 2 d o b i e r a ć m a t e r i a ł y b u d o w l a n e z u w z g l ę d n i e n i e m m a t e r i a ł ó w e l o g i c z n y c h n i e z b ę d n y c h d o w y n y w a n i a d a d ó w i i z o l a c j i, o e ś l o n y c h r o b ó t b l a c h a r s c h, n s e r w a c j i, r e m o n t ó w i n a a w y ć d a c h o w y c h, o b r ó b e b l a c h a r s c h d a c h o w y c h i e l e w a c y j n y c h, r y n i e n i r u r s s t o w y c h o r a z o t w z e c i w ś n i e ż n y c h, ł a w i s t o i m i n i a r s c h, o e n ł a c i o w y c h, ś w i e t l i w i w y ł a z ó w d a c h o w y c h 2 d o b i e r a ć n a r z ę d z i a, s z ę t i u r z ą d z e n i a d o o e ś l o n y c h r o b ó t b l a c h a r s c h ; 2 o e ś l i ć z a t r z e b o w a n i e i l o ś c i o w e n a m a t e r i a ł y o r a z r o z l i c z y ć i c h z u ż y c i e n a d s t a w i e d a n y c h z z e d m i a r u l u b o b m i a r u w y n a n y c h r o b ó t o r a z t a b e l, n o r m, t a l o g ó w ; 2 s z a c o w a ć s z t y w y n a n i a r o b ó t b l a c h a r s c h, n s e r w a c j i, r e m o n t ó w i n a a w 2 w y n y w a ć o b l i c z e n i a s z t ó w n a e t a e z y g o t o w a n i a o f e r t z y u w z g l ę d n i e n i u z a s a d s z t o r y s o w a n i a ; 2. :.1. kr ki po ko po pi k pu ko.2. ko ko po kł kr ki ko pr po kr k ki pu pł kó pr pn ko ki ki po kó.3. pr kr ki.4. kr po po pr ko ka.5. ko ko ki ko pr.6. ko ko pi pr pr ko

3 2.7. d o ko n a ć r o z l i c z e n i a w y ko n a n e g o z a d a n i a ko s z t o r y s e m po w y ko n a w c z y m. B e z p i e c z n i e r e a l i z o w a ć r o b o t y b l a c h a r s k i e, z g o d n i e z p r z e p i s a m i b e z p i e c z e ń s t w a i h i g i e n y p r a c y, o c h r o n y p r z e c i w p o ż a r o w e j o r a z o c h r o n y ś r o d o w i s k a, a w s z c z e g ó l n o ś c i 3 w s z y w a ć z a g r o ż e n i a d l a ż y c i a i z d r o w i a o r a z s t n i e z e s t r z e g a n i a z e s ó w b e z e c z e ń s t w a i h i g i e n y a c y, o c h r o n y z e c i w ż a r o w e j o r a z o c h r o n y ś r o d o w i s w y s t ę j ą c e d c z a s w y n y w a n i a r o b ó t b l a c h a r s c h, n a a w c z y c h, r e m o n t o w y c h i n s e r w a c y j n y c h ; 3 w s z y w a ć s t n i e z e s t r z e g a n i a n o r m, z e s ó w i w a r u n w t e c h n i c z n y c h d c z a s s a d o w a n i a i t r a n s r t u m a t e r i a ł ó w o r a z o d b i o r u r o b ó t b l a c h a r s c h ; 3 d o b i e r a ć b e z e c z n e m e t o d y a c y, o d w i e d n i ą o d z i e ż r o b o c z ą o r a z ś r o d o c h r o n y o s o b i s t e j i z a b e z e c z e n i a n i e c z n e z y w y n y w a n i u o e ś l o n y c h r o b ó t b l a c h a r s c h z u w z g l ę d n i e n i e m w a r u n w a t m o s f e r y c z n y c h ; 3 s t o s o w a ć w ł a ś c i w e d l a b u d o w n i c t w a z e s y b e z e c z e ń s t w a i h i g i e n y a c y, o c h r o n y z e c i w ż a r o w e j, o c h r o n y ś r o d o w i s, a t a e d o t y c z ą c e t r a n s r t u i s a d o w a n i a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h ; 3 w s z y w a ć s s o b y u d z i e l a n i a m o c y z e d l e r s e j s z d o w a n e m u w w y d z y a c y ; 3 w y z y w a ć s i ę z n a j o m o ś c i ą o f i l a y w y d w z y a c y o r a z u m i e j ę t n o ś c i ą w y ł n i a n i a d o m e n t a c j i w y d w e j 3. :.1. ka ku ki pr pr pi pi pr pr po ka pu po ko ki pr ko.2. ka ku ki pr pr pi kó po kł po ki.3. pi pr po ki pi ko pr ko kr ki kó.4. pr pi pi pr pr po ka kż po kł.5. ka po po pr ka ki po ko pa ku pr pr.6. ka pr kt ki pa kó pr pr pe ku po pa ko. Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w y z w i ą z a n y c h z z a t r u d n i e n i e m i d z i a ł a l n o ś c i ą g o s p o d a r c z ą K a n d y d a t p o w i n i e n u m i e ć : 1. C z y t a ć z e z r o z u m i e n i e m i n f o r m a c j e p r z e d s t a w i o n e w f o r m i e o p i s ó w, i n s t r u k c j i, t a b e l, w y k r e s ó w, a w s z c z e g ó l n o ś c i : 1.1. r o z r ó ż n i a ć po d s t a w o w e po j ę c i a i t e r m i n y z o b s z a r u f u n kc j o n o w a n i a g o s po d a r ki o r a z pr a w a pr a c y, pr a w a po d a t ko w e g o i pr z e pi s ó w r e g u l u j ą c y c h po d e j m o w a n i e i w y ko n y w a n i e d z i a ł a l n o ś c i g o s po d a r c z e j ; 1.2. r o z r ó ż n i a ć d o ku m e n t y z w i ą z a n e z z a t r u d n i e n i e m o r a z po d e j m o w a n i e i w y ko n y w a n i e m d z i a ł a l n o ś c i g o s po d a r c z e j ; 1.3. i d e n t y f i ko w a ć i a n a l i z o w a ć i n f o r m a c j e d o t y c z ą c e w y m a g a ń i u pr a w n i e ń pr a c o w n i ka, pr a c o d a w c y, b e z r o b o t n e g o i kl i e n t a ; 1.4. w y ka z y w a ć s i ę u m i e j ę t n o ś c i ą s a m o d z i e l n e g o po d e j m o w a n i a d e c y z j i ; 1.5. ko r z y s t a ć z po d s t a w o w y c h w i a d o m o ś c i d o t y c z ą c y c h g o s po d a r ki r y n ko w e j. 2. P r z e t w a r z a ć d a n e l i c z b o w e i o p e r a c y j n e, a w s z c z e g ó l n o ś c i : 2.1. a n a l i z o w a ć i n f o r m a c j e z w i ą z a n e z po d n o s z e n i e m kw a l i f i ka c j i, po s z u ki w a n i e m pr a c y i z a t r u d n i e n i e m o r a z po d e j m o w a n i e m i w y ko n y w a n i e m d z i a ł a l n o ś c i g o s po d a r c z e j ; 2.2. s po r z ą d z a ć d o ku m e n t y z w i ą z a n e z po s z u ki w a n i e m pr a c y i z a t r u d n i e n i e m o r a z po d e j m o w a n i e m i pr o w a d z e n i e m d z i a ł a l n o ś c i g o s po d a r c z e j ; 2.3. r o z r ó ż n i a ć s ku t ki w y n i ka j ą c e z n a w i ą z a n i a i r o z w i ą z a n i a s t o s u n ku pr a c y ; 2.4. w y pe ł n i a ć pr a w i d ł o w o d e kl a r a c j e po d a t ko w e, d r u ki r e j e s t r a c y j n e i Z U S ; 2.5. z n a ć w a r u n ki s z ko l e n i a u c z n i ó w w r z e m i o ś l e. P o d s t a w y p s y c h o l o g i i i p e d a g o g i k i o r a z m e t o d y k a n a u c z a n i a K a n d y d a t n a m i s t r z a p o w i n i e n p o s i a d a ć w i a d o m o ś c i i r o z u m i e ć p r o c e s y a w s z c z e g ó l n o ś c i : 1. W y j a ś n i a ć i o c e n i a ć s y t u a c j e s t o s u j ą c s i ę d o o p i s u z a g a d n i e ń i p r o b l e m ó w w o b s z a r z e : 1.1. ps y c h o l o g i i o s o b o w o ś c i :

4 r o z u m i e ć r o z w ó j y c h i c z n y c z ł o w i e i c z y n n i n a n i e g o w y w a j ą c e o r a z c e c h y y c h i c z n e o s o b o w o ś c i i j e j s a d n i : c h a r a e r i j e g o c e c h y, z d o l n o ś c i i u z d o l n i e n i a ; z a i n t e r e s o w a n i a i s o n n o ś c i ; t e m r a m e n t i j e g o r o d z a j e z n a ć d e j ś c i e y c h o l o g i c z n e d o u c z e n i a s i ę i o c e s ó w z n a w c z y c h : z e t w a r z a n i e i n f o r m a c j i r o d z a j e m i ę c i ; c z y n n i i n d y w i d u a l n e w y w a j ą c e n a m o t y w a c j ę n a u c z a n i a ; c z y n n i z w i ą z a n e z o r g a n i z a c j ą n a u c z a n i a z n a ć s s o b y s t ę w a n i a i r e a g o w a n i a w s y t u a c j a c h t r u d n y c h : s t r e s i f r u s t r a c j a ; t y s y t u a c j i t r u d n y c h ; r e a j e n a s y t u a c j e t r u d n e y c h o l o g i i r o z w o j o w e j i w y c h o w a w c z e j : s i a d a ć w i e d z ę n t o e s ó w o z w o j o w y c h ; b r a ć d u w a g ę c z y n n i r o z w o j o w e y c h o l o g i i a c y : o e ś l a ć w z a j e m n y w y w i o d d z i a ł y w a n i e w u a d z i e c z ł o w i e a c a ; z n a ć e t a d o s t o s o w a n i a c z ł o w i e d o a c y : w o w a d z e n i e d o a c y ; s z l e n i e z a w o d o w e i d o s n a l e n i e ps ka ki pł ps kł ki - kt - kł - pe po ps pr po - pr pa - ki pł - ki po po po - - py - kc. ps po. kr po ki. ps pr kr pł kł k pr py ka pr - pr pr - ko ko. 2. S t o s o w a ć s i ę d o z a s a d p e d a g o g i k i d y d a k t y k i i m e t o d y k i n a u c z a n i a : 2.1. o kr e ś l a ć c e l e n a u c z a n i a w pr o c e s i e pr a kt y c z n e j n a u ki z a w o d u ; 2.2. z n a ć kr y t e r i a d o b o r u m e t o d n a u c z a n i a ; 2.3. u m i e ć po s ł u g i w a ć s i ę pr o g r a m e m n a u c z a n i a ; 2.4. z n a ć z a s a d y n a u c z a n i a o r a z ko n t r o l i i o c e n y pr a c y u c z n i a ; 2.5. s t o s o w a ć o d po w i e d n i e ś r o d ki d y d a kt y c z n e w pr o c e s i e ks z t a ł c e n i a ; 2.6. pl a n o w a ć n a u c z a n i e w g po d s t a w y pr o g r a m o w e j ks z t a ł c e n i a w z a w o d z i e ; 2.7. s t o s o w a ć s i ę d o s t a n d a r d ó w w y m a g a ń b ę d ą c y c h po d s t a w ą d o pr z e pr o w a d z a n i a e g z a m i n u po t w i e r d z a j ą c e g o kw a l i f i ka c j e w z a w o d z i e ; 2.8. d o b i e r a ć o g n i w a i f o r m y o r g a n i z a c y j n e pr a c y d y d a kt y c z n o w y c h o w a w c z e j w ks z t a ł c e n i u z a w o d o w y m ; 2.9. pr o w a d z i ć d o ku m e n t a c j ę pe d a g o g i c z n ą w z a kł a d z i e s z ko l ą c y m u c z n i ó w. I I. E t ap p r ak t y c z n y e g z am i n u o b e j m u j e p r ak t y c z n e u m i e j ę t n o ś c i z z ak r e s u k wal i f i k ac j i w z awo dz i e, o b j ę t e t e m at am i : 1. W y k o n an i e f r ag m e n t u o k r e ś l o n e g o p o k r y c i a dac h o we g o wy m ag aj ą c e g o z as t o s o wan i a o b r ób k i b l ac h ar s k i e j 2. W y k o n an i a p o ł ą c z e n i a l u t o wan e g o r y n n y m i e dz i an e j l u b c y n k o wo t y t an o we j 3. W y k o n an i e o b r ób k i k o m i n a dl a p o k r y ć dac h ówk o wy c h i b l as z an y c h 4. N ap r awa l u b k o n s e r wac j a o k r e ś l o n e g o f r ag m e n t u p o k r y c i a dac h o we g o K a n d y d a t p o w i n i e n u m i e ć : 1. P l a n o w a ć c z y n n o ś c i z w i ą z a n e z w y k o n a n i e m z a d a n i a : 1.1. s po r z ą d z i ć pl a n d z i a ł a n i a ; 1.2. s po r z ą d z i ć w y ka z n i e z b ę d n y c h s u r o w c ó w, m a t e r i a ł ó w, s pr z ę t u ko n t r o l n o po m i a r o w e g o, n a r z ę d z i ; 1.3. w y ko n a ć n i e z b ę d n e o b l i c z e n i a, r y s u n ki l u b s z ki c e po m o c n i c z e. 2. O r g a n i z o w a ć s t a n o w i s k o p r a c y :

5 2.1. g r o m a d z i ć i r o z m i e ś c i ć n a s t a n o w i s ku pr a c y m a t e r i a ł y, n a r z ę d z i a i s pr z ę t z g o d n i e z z a s a d a m i b e z pi e c z e ń s t w a i h i g i e n y pr a c y o r a z o c h r o n y pr z e c i w po ż a r o w e j ; 2.2. s pr a w d z i ć s t a n t e c h n i c z n y m a s z y n, u r z ą d z e ń i n a r z ę d z i ; 2.3. d o b r a ć o d z i e ż r o b o c z ą i ś r o d ki o c h r o n y i n d y w i d u a l n e j. 3. W y k o n a ć z a d a n i e e g z a m i n a c y j n e z z a c h o w a n i e m p r z e p i s ó w b e z p i e c z e ń s t w a i h i g i e n y p r a c y, o c h r o n y p r z e c i w p o ż a r o w e j o r a z o c h r o n y ś r o d o w i s k a i w y k a z a ć s i ę u m i e j ę t n o ś c i a m i o b j ę t y m i t e m a t a m i : 3 W y n a n i e f r a g m e n t u o e ś l o n e g o y c i a d a c h o w e g o w y m a g a j ą c e g o z a s t o s o w a n i a o b r ó b b l a c h a r s e j z g o d n i e z d o m e n t a c j ą : 3 w y n a ć o b m i a r d a c h u ; 3 z y g o t o w a ć i z a m o c o w a ć m a t e r i a ł y i z o l a c y j n e ; 3 z y g o t o w a ć d a d d y c i e ; 3 z y g o t o w a ć i z a m o c o w a ć m a t e r i a ł y y c i o w e ; 3 z y g o t o w a ć i z a m o c o w a ć o b r ó b b l a c h a r s ( t r a s o w a n i e, c i ę c i e, z t a ł t o w a n i e, ł ą c z e n i e ) ; 3 s ł u g i w a ć s i ę n a r z ę d z i a m i, u r z ą d z e n i a m i i s z ę t e m ; 3 n a b i e ż ą c o n t r o l o w a ć j a ś ć r o b ó t i u s u w a ć u s t e r ; 3 u t r z y m y w a ć ł a d o r z ą d e n a s t a n o w i s ; 3 w y n a ć z a d a n i e w z e w i d z i a n y m c z a s i e ; 3 u r z ą d w a ć s t a n o w i s a c y, o c z y ś c i ć n a r z ę d z i a i s z ę t, r o z l i c z y ć m a t e r i a ł y z a g o s d a r o w a ć o d d y.1. ko kr po kr ki ki ku.1.1. ko.1.2. pr.1.3. pr po kł po po kr.1.4. pr po kr.1.5. pr kę ką ks.1.6. po pr.1.7. ko ko ki.1.8. po k ku.1.9. ko pr po ko ko pr pr po pa W y ko n a n i e po ł ą c z e n i a l u t o w a n e g o r y n n y m i e d z i a n e j l u b c y n ko w o t y t a n o w e j : pr z y g o t o w a ć d w a o d c i n ki r y n n y m i e d z i a n e j l u b c y n ko w o t y t a n o w e j ; s pr a w d z i ć s t a n t e c h n i c z n y s pr z ę t u d o l u t o w a n i ( pa l n i k, b u t l a z g a z e m ) ; w y ko n a ć po ł ą c z e n i e l u t o w a n e ; o c z y ś c i ć po ł ą c z e n i e z n a d m i a r u w o d y d o l u t o w a n i a ; po s ł u g i w a ć s i ę n a r z ę d z i a m i, u r z ą d z e n i a m i i s pr z ę t e m ; n a b i e ż ą c o ko n t r o l o w a ć j a ko ś ć r o b ó t i u s u w a ć u s t e r ki ; u t r z y m y w a ć ł a d o po r z ą d e k n a s t a n o w i s ku ; w y ko n a ć z a d a n i e w pr z e w i d z i a n y m c z a s i e ; u po r z ą d ko w a ć s t a n o w i s ko pr a c y, o c z y ś c i ć n a r z ę d z i a i s pr z ę t, r o z l i c z y ć m a t e r i a ł y z a g o s po d a r o w a ć o d pa d y. 3 W y n a n i e o b r ó b m i n a d l a y ć d a c h ó w w y c h i b l a s z a n y c h : 3 w y n a ć o b m i a r m i n a ; 3 z y g o t o w a ć i z a m o c o w a ć m a t e r i a ł y i z o l a c y j n e ; 3 z y g o t o w a ć d a d d o b r ó b m i n a ; 3 z y g o t o w a ć i z a m o c o w a ć o b r ó b b l a c h a r s ( t r a s o w a n i e, c i ę c i e, z t a ł t o w a n i e, ł ą c z e n i e ) ; 3 s ł u g i w a ć s i ę n a r z ę d z i a m i, u r z ą d z e n i a m i i s z ę t e m ; 3 n a b i e ż ą c o n t r o l o w a ć j a ś ć r o b ó t i u s u w a ć u s t e r ; 3 u t r z y m y w a ć ł a d i r z ą d e n a s t a n o w i s ; 3 w y n a ć z a d a n i e w z e w i d z i a n y m c z a s i e ; 3 u r z ą d w a ć s t a n o w i s a c y, o c z y ś c i ć n a r z ę d z i a i s z ę t, r o z l i c z y ć m a t e r i a ł y z a g o s d a r o w a ć o d d y.3. ko ki ko po kr ko.3.1. ko ko.3.2. pr.3.3. pr po kł po kę ko.3.4. pr kę ką ks.3.5. po pr.3.6. ko ko ki.3.7. po k ku.3.8. ko pr.3.9. po ko ko pr pr po pa N a pr a w a l u b ko n s e r w a c j a o kr e ś l o n e g o f r a g m e n t u po kr y c i a d a c h o w e g o : w y ko n a ć o b m i a r d a c h u ; s pr a w d z i ć s t a n po d kł a d u d a c h u ; u s n ą ć u s z ko d z o n e e l e m e n t y ; w y ko n a ć pr a c e ko n s e r w a c y j n e i n a pr a w c z e po d kł a d u d a c h u ; w y ko n a ć pr a c e ko n s e r w a c y j n e i n a pr a w c z e po kr y c i a d a c h u ; po s ł u g i w a ć s i ę n a r z ę d z i a m i, u r z ą d z e n i a m i i s pr z ę t e m ; n a b i e ż ą c o ko n t r o l o w a ć j a ko ś ć r o b ó t i u s u w a ć u s t e r ki ; u t r z y m y w a ć ł a d i po r z ą d e k n a s t a n o w i s ku ; w y ko n a ć z a d a n i e w pr z e w i d z i a n y m c z a s i e ;

6 u po r z ą d ko w a ć s t a n o w i s ko pr a c y, o c z y ś c i ć n a r z ę d z i a i s pr z ę t, r o z l i c z y ć m a t e r i a ł y z a g o s po d a r o w a ć o d pa d y. 4. P r e z e n t o w a ć e f e k t y w y k o n a n e g o z a d a n i a : 4.1. u z a s a d n i ć s po s ó b w y ko n a n i a z a d a n i a ; 4.2. o c e n i ć j a ko ś ć w y ko n a n e g o z a d a n i a. N i e z b ę d n e w y p o s a ż e n i e s t a n o w i s k a d o w y k o n a n i a z a d a ń e g z a m i n a c y j n y c h o b j ę t y c h t e m a t a m i : 1. W y k on an i e f r ag m e n t u ok r e ś lon e g o p ok r y c i a dac h owe g o wy m ag ają c e g o zas t os owan i a ob r ó b k i b lac h ar s k i e j P o m i e s z c z e n i e o w y s o ko ś c i 3.0 d o m z f r a g m e n t e m d o w o l n e g o r o d z a j u ko n s t r u kc j i 2 d a c h o w e j z d w i e m a po ł a c i a m i o po w i e r z c h n i m i n i m u m 9 m, z ko s z e m i w y m u r o w a n y m ko m i n e m w j e d n e j po ł a c i. M a t e r i a ł d o w y ko n y w a n i a po kr y ć i o b r ó b e k b l a c h y, d a c h ó w ki c e r a m i c z n e i c e m e n t o w e, pa py t e r m o z g r z e w a l n e, d a c h ó w ki b i t u m i c z n e, r y n n y i r u r y s pu s t o w e ( P C V, m i e d ź, s t a l o w e po w l e ka n e ). M a t e r i a ł d o w y ko n y w a n i a po d kł a d ó w t a r c i c a, pł y t y O S B l u b s kl e j ka, b l a c h y, ł a t y. M a t e r i a ł y i z o l a c y j n e : s t y r o pi a n, w e ł n a m i n e r a l n a, w y r o b y z w ł ó kn a s z kl a n e g o, f o l i e pa r o pr z e pu s z c z a l n e. N a r z ę d z i a i s pr z ę t : m i a r ka z w i j a n a l u b s kł a d a n a, l i n i a ł y, ką t o w n i ki, c y r ki e l, pu n kt a k, n o ż y c e r ę c z n e, m ł o t e k, l u t o w n i c a, w y c i n a k, ko w a d e ł ko, z a g i n a ł o b l a c h a r s ki e, s z l i f i e r ka ką t o w a, u r z ą d z e n i a b l a c h a r s ki e z o s pr z ę t e m d o w y g i n a n i a kr a w ę d z i, d r a b i n a. Ł ą c z n i ki. W a r u n ki t e c h n i c z n e w y ko n a n i a i o d b i o r u r o b ó t b l a c h a r s ki c h. Ś r o d ki o c h r o n y i n d y w i d u a l n e j. A pt e c z ka. 2. W y k on an i a p oł ą c ze n i a lut owan e g o r y n n y m i e dzi an e j lub c y n k owo t y t an owe j P o m i e s z c z e n i e o w y s o ko ś c i 3.0 d o m. S t ó ł z b l a t e m d r e w n i a n y. M a t e r i a ł y d o w y ko n a n i a po ł ą c z e n i a l u t o w a n e g o : d w a o d c i n ki r y n n y o d ł u g o ś c i 3 0 c m i ś r e d n i c y 12 5 l u b 15 0 m m, c y n a l u t o w n i c z a, w o d a d o l u t o w a n i a, s a l m i a k. N a r z ę d z i a i s pr z ę t : m i a r ka z w i j a n a l u b s kł a d a n a, l i n i a ł y, ką t o w n i ki, c y r ki e l, pu n kt a k, n o ż y c e r ę c z n e, m ł o t e k, l u t o w n i c a, w y c i n a k, ko w a d e ł ko, z a g i n a ł o b l a c h a r s ki e. W a r u n ki t e c h n i c z n e w y ko n a n i a i o d b i o r u r o b ó t b l a c h a r s ki c h. Ś r o d ki o c h r o n y i n d y w i d u a l n e j. A pt e c z ka. 3. W y k on an i e ob r ó b k i k om i n a dla p ok r y ć dac h ó wk owy c h i b las zan y c h P o m i e s z c z e n i e o w y s o ko ś c i 3.0 d o m z f r a g m e n t e m d o w o l n e g o r o d z a j u ko n s t r u kc j i 2 d a c h o w e j z d w i e m a po ł a c i a m i o po w i e r z c h n i m i n i m u m 9 m, z ko s z e m i w y m u r o w a n y m ko m i n e m w j e d n e j po ł a c i. M a t e r i a ł d o w y ko n y w a n i a o b r ó b ki ko m i n a : b l a c h a m i e d z i a n a, c y n ko w a -t y t a n o w a l u b po w l e ka n a, u s z c z e l n i a c z d e ka r s ki N a r z ę d z i a i s pr z ę t : m i a r ka z w i j a n a l u b s kł a d a n a, l i n i a ł y, ką t o w n i ki, c y r ki e l, d z i u r ka c z, n o ż y c e r ę c z n e, m ł o t e k, l u t o w n i c a, w y c i n a k, ko w a d e ł ko, z a g i n a ł o b l a c h a r s ki e, u r z ą d z e n i a b l a c h a r s ki e z o s pr z ę t e m d o w y g i n a n i a kr a w ę d z i, d r a b i n a. Ł ą c z n i ki. W a r u n ki t e c h n i c z n e w y ko n a n i a i o d b i o r u r o b ó t b l a c h a r s ki c h. Ś r o d ki o c h r o n y i n d y w i d u a l n e j. A pt e c z ka. 4. N ap r awa lub k on s e r wac ja ok r e ś lon e g o f r ag m e n t u p ok r y c i a dac h owe g o P o m i e s z c z e n i e o w y s o ko ś c i 3.0 d o m z f r a g m e n t e m d o w o l n e g o r o d z a j u ko n s t r u kc j i 2, d a c h o w e j z d w i e m a po ł a c i a m i o po w i e r z c h n i m i n i m u m 9 m z ko s z e m i w y m u r o w a n y m ko m i n e m w j e d n e j po ł a c i. M a t e r i a ł d o w y ko n y w a n i a po kr y ć i o b r ó b e k b l a c h y, d a c h ó w ki c e r a m i c z n e i c e m e n t o w e, pa py t e r m o z g r z e w a l n e, d a c h ó w ki b i t u m i c z n e, r y n n y i r u r y s pu s t o w e ( P C V, m i e d ź, s t a l o w e po w l e ka n e ). M a t e r i a ł d o w y ko n y w a n i a po d kł a d ó w t a r c i c a, pł y t y O S B l u b s kl e j ka, b l a c h y, ł a t y. M a t e r i a ł y i z o l a c y j n e : s t y r o pi a n, w e ł n a m i n e r a l n a, w y r o b y z w ł ó kn a s z kl a n e g o, f o l i e pa r o pr z e pu s z c z a l n e. N a r z ę d z i a i s pr z ę t : m i a r ka z w i j a n a l u b s kł a d a n a, l i n i a ł y, ką t o w n i ki, c y r ki e l, pu n kt a k, n o ż y c e r ę c z n e, m ł o t e k, l u t o w n i c a, w y c i n a k, ko w a d e ł ko, z a g i n a ł o b l a c h a r s ki e, s z l i f i e r ka ką t o w a, u r z ą d z e n i a b l a c h a r s ki e z o s pr z ę t e m d o w y g i n a n i a kr a w ę d z i, d r a b i n a. Ł ą c z n i ki. W a r u n ki t e c h n i c z n e w y ko n a n i a i o d b i o r u r o b ó t b l a c h a r s ki c h. Ś r o d ki o c h r o n y i n d y w i d u a l n e j. A pt e c z ka.

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś 8 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu C I E Ś L A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó 3 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu W U L K A N I Z A T O R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b

Bardziej szczegółowo

6 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R Y M A R Z Kod z klasyfikacji zawod¾w i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawod¾w

Bardziej szczegółowo

4. J ak ie dział ania na f oru m cał ej s zk oł y p os tanowiliśmy p odj ą ć, aby u czynić p rak tyk ę oceniania bardziej zrozu miał ą dla u cznió w?

4. J ak ie dział ania na f oru m cał ej s zk oł y p os tanowiliśmy p odj ą ć, aby u czynić p rak tyk ę oceniania bardziej zrozu miał ą dla u cznió w? SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 w BEŁŻYCACH Zasada 2: SZKOŁA OCENIA SPRAWIEDLIWIE " S z k o ł a z k l a s ą s p r a w i e d l i w i e o c e n i a. U c z n i o w i e w i e d z ą, c z e g o m a j ą s i ę n a u c

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

ę żą ć Ś Ś Ż Ś Ś ą Ś Ż Ś Ą Ś Ś Ó Ą Ż Ą Ę Ż ą Ż Ą ż Ą Ą ż ą ą ą ż Ń ŚĆ ą ęć ę ż ą ą ż ź ą Ą Ż Ą Ą Ę ą Ą Ą Ę Ą ż Ą ż Ą ą Ę ę Ę Ż Ę Ę ę ą ęć ż ę ż ą ą Ę Ż Ś Ą Ó ż Ż ęć ą ż ą ą ą Ę ż Ć ę ż ą ą Ę Ś ą ą Ń ź

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

In yni e r w s p a r c i a s p r z e d a y (SE Sy s t e m s En g i n e e r ) Micha³ K r au t S e n io r S y s t e m s E n g in e e r (m k r au t @ cis co. co m ) 2 0 0 6 C i s c o S y s t e m s, I n c.

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

啇c go b kt ᆗ匷 y l y s l g y l. P ysł ᆗ匷 ᆗ匷 s ob kt b o l go ᆗ匷 l. P ysł ᆗ匷ᆗ匷.. ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 啇c go Pᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷 ᆗ匷 s 啇c go l. ᆗ匷. 呷b s ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷2-500 ᆗ匷 s o ot o co 啇c go ᆗ匷 P ó O g Z I s y TECHPLAN ᆗ匷 ᆗ匷

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ń ż ś ą Ę Ę ó ś ś ą ą Ą Ę ó ą ń żą Ś ż ó ą ć ż ś ą ą ą ą ś ą ó ó ą Ś ś ó Ż ą ó ó ó ó Ż ż ąż Ć ś żó ó ś Ą ó ó ó ń ń ą ą Ź ą ż ż ó ż ó ó Ś Ś ż Ć ś ą ą ó ś ć ą Ąą ą Ą óż ą ń ó ą ć ń ść ó ó ą ą ą Ą ż

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ę ń ń ń ź ź ż ń ć ż ń ć ć ń ń ń ż ć ż ć Ż ń ń ż ń ń ń ć ź ż ń ń ć ń ń źń ć ń ź ż ć ń ż ć ń Ó ć ć Ć ć ń ń ń ń ń ń ń ń ć ć Ą ń ć ń ń ż ń ż ń ń ć ń ń ń ć ć ż ż ż ń ń ć ć ń ń ż ć Ź ń ń ń ż ż ż ć ć Ź Ź

Bardziej szczegółowo

ć Ł Ń Ę Ć ń ń ń Ó ń ć ń ń ń ć ń ć ń ń ć ć ć ć ń ń ć ń Ń ń Ę ć ć ć ź ń Ą ń Ń ń ć ń ń ń ń ń ć ć ń Ę ć ć ć ć ć ć ć ć Ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ń Ż ć ć ń ć Ć ć Ć Ż ć ć Ć ć ć ć ć ć Ż Ć ć ć ć ń Ń Ż Ę ć Ę ń ń

Bardziej szczegółowo

Ż Ż Ł Ż ń ń Ó ź ń Ś Ę ź ś ś Ź ś ś Ź ń ź Ż Ś źń Ż ń Ź ś Ą Ź ź ść ź ś Ź ń ś ś ść ś Ź ś ś ń ź Ę ń ź Ż ć ź ź ś ź Ź ź ń ń ś Ź ś ć ź ź ź Ą Ś ź Ż ź ź ź ś ć Ą Ę ś ś ź ń ń Ż ń ń ń ć ś Ź ź ń Ź Ń Ź ź ź ś ś ź Ź ść

Bardziej szczegółowo

źń ź ć ż Ś ń ż ż ć ż ć ż ń ń ź ż ź źń ń ć ć ż ź ż ń ń ź Ś ż ź ź ć ń ń ź ń ż ź ż Ą ń ż ż ż ć ż ń Ą ź Ę ź ń ń ń ż ż ź ź Ę ć ń ń ź ż ń ź źń Ę Ś ż ń ż ż Ć ż Ł ć Ó Ó ź ż ń ń źń ż ź ń Ś Ź ń ż ż ż ń ż ż ć ć ń

Bardziej szczegółowo

Ł Ł ń Ż Ń ń ć Ż ć Ą ć ń Ż ć Ż ć ń Ż ń ć ć ń ń Ż ń ć Ź ć Ż ć ć ć Ł ź ć ń ń ć Ż ń ń ń ń Ą ń Ż ć ń Ą Ż ć ń ć Ą ć ń Ż ć Ż ń ń ń ć Ż ć ć ń Ż ń ń ń Ż ć ź ć ń ń ć ć ź ń ć Ż Ż ć Ż ń ć ń Ł ć ń Ż ź ć ć Ż ć ć Ż ź

Bardziej szczegółowo

ą ą ć ć Ż Ę ą ą ą ą ą Ę ą ą Ź ą ą ą Ż ć ą ć ć Ż ć ą Ź ć Ź ć ć ą ć ŚĆ ą Ś ć ą Ż ą ą ć Ą Ż ą Ó ą ć ą Ż Ą ą Ź ć ć ą ą Ź ą Ż ć ć Ś ą ą ć ą ą Ś Ą ć ą ą ć ć Ż ą Ę Ź ą Ź ą ć ą Ż ć ć Ż Ż Ź ą ą ć Ś ć ć ą ć ą ć

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Ą ÓŁ Ź ÓŹ Ó Ź Ź Ó Ź Ź Ś Ś Ó Ź Ó Ś Ó ć ć ć Ś Ó ć Ó Ó ź Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ć Ó Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ź ć Ó Ó Ó Ó Ó Ź Ź ć Ź Ó Ź ć Ó Ó Ó ć Ą Ś ć Ź Ś Ź ć Ó ź Ś Ł Ś Ś Ź Ś Ó Ź Ź Ź Ś Ś Ę Ź Ó Ś Ź Ó ć Ź Ź Ó ź Ó ć Ę Ó Ź ć

Bardziej szczegółowo

ó óź óź óź ó ó ć ó ó ó ó Ą ó ó ó Ż ó ó ń Ą Ą Ą ó ó Ż ź Ś Ż Ż Ś Ż Ż Ż Ś Ż Ą ź ź Ą ź ź Ż Ż Ż Ś Ż ź Ż Ż Ż ć Ś Ż Ś ć Ł Ś Ś Ś Ł ć Ł Ś ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ń ń ń ó Żń ź ó ó ó ó ó Ż ó Ś ó ó ó ć ó ó ó ó ć ń Ż

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny katalogowy. Przy zamówieniu proszê

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Ł ź ć Ó Ą Ą ź Ł Ą ć ć ć Ł ć Ż ć ć ć ź ź ź Ó Ł Ś Ó Ż ź Ą ć ć ć Ń Ś Ś ć ć Ś ć Ł ź Ś ź ź ć Ń Ś ć ć ć Ż Ń ć Ą ć Ą ć ć Ą ć ć ć Ś Ł ć Ń Ł ź ź ć Ń ć ć ć ć ć Ł Ł Ą Ź Ó Ą Ż ź Ś ź Ź ź Ś Ó Ą Ż ź Ż Ś ć Ą Ń ź ć Ó Ó

Bardziej szczegółowo

architekt Grażyna Stojek SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

Ń Ź Ł Ó Ą Ś ć Ń Ż Ź Ż ć Ź ć Ź ć Ż ć ź Ż Ś Ż Ż Ż Ś ć Ł ć Ż Ę Ż Ż Ż ć ć Ż Ź Ś Ę Ż ć Ł Ą Ź Ż ź ć Ż ć Ż Ż Ę Ż Ż ŻĄ ć ć Ż ź Ż ć ć ź Ą Ż ŻĄ Ż Ż Ą Ą Ą Ę Ł Ś Ż ć Ż ć Ą Ż Ż Ś ć ć ć Ż ć ć ć Ż Ż ć ć ć ć Ś Ż Ą ć Ż

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny numer katalogowy. Przy zamówieniu

Bardziej szczegółowo

ódź ᐗ匧 B W CH ó ód d ᆗ啷 IW U ąd ó ód ó ód AC WAN : J BUD W AN - AM NN J A CH N C N ᆗ啷 ᆗ啷 ᆗ啷 d W A CH N C N - N U C JN -ADA ACJA ᆗ啷 ᐗ匧 J W : W ᆗ啷၇嗷ᆗ啷Y ᆗ啷 d W J N U CJ ᆗ啷 ż ᐧ嘧 ń ᐗ勷 J W WĘ N J N A ACJ AN

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax.

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax. Wersja archiwalna O g ło sze n ie o r o zp o czę ciu p o st ę p o w a n ia w t r yb ie p r ze t a r g u n ie o g r a n iczo n e g o n a za d a n ie p n. : " D o w ó z u czn ió w d o G imn a zju m n r 1

Bardziej szczegółowo

Ź ź Ę Ś Ś Ń ę ę ż Ę ż ę ż ę ż ę ż ż ę ż ż Ń ź ę ę Ę Ć ż Ź Ś ę ż ż ę ż Ź Ó ę Ź ż Ś ż ę ż Ź ę Ę Ź ż ę ę ż Ś ę ę Ó Ś ę Ę ę ę ę Ą Ę Ą Ę Ś ę ż ż Ź ę Ń Ź Ś Ś ę Ź ż Ź ź ę ć Ó ż ż Ę Ó ę ż Ń ż ę Ź ę Ź Ą ę ż ż Źę

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L A N I E S I M I N I O W Y C H P O D C Z A S C H O D U N A P O D S T A W I E S Y G N A W s E M G E u g e n u s z w

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BIURO PROJEKTOWE OPRACOWANIE 勷. K zysztof Now k DATA OPRACOWANIA Kw c ń 勷 勷 勷 勷. 1 SPIS TREŚCI I. WYMAGANIA OGÓLNE II. ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 2 I. WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Zawód: fryzjer Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k a d o m o ś c i i u m i t n o ś c i a ś c i h d l a k l i k a c d res

Zawód: fryzjer Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k a d o m o ś c i i u m i t n o ś c i a ś c i h d l a k l i k a c d res 9 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F R Y Z J E R Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

INWENTARZ AKT SENATU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1849-1939 SYGNATURA: S II 1-1471. opracował: Józef Zieliński

INWENTARZ AKT SENATU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1849-1939 SYGNATURA: S II 1-1471. opracował: Józef Zieliński INWENTARZ AKT SENATU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1849-1939 SYGNATURA: S II 1-1471 opracował: Józef Zieliński A. ORGANIZACJA, NAUKA I NAUCZANIE DZIAŁ I 1. DZIENNIKI PODAWCZE S II 1 Dziennik

Bardziej szczegółowo

ᐗ厇OWA P YF KA JA HN NA N ALA J AN ARN ᐗ升Ąᐗ升 ᐗ升 ᐗ升Ąᐗ升 ᐗ升 ᐗ升ᐗ升 ᐗ升 Oz z wg W pó go łow ᐗ厇 ᐗ厇ów ᑇ哧 ( PV): 4523 3 8 Robo y budow w z ᐗ厇 budowy wodo ągów u o ągów do odp ow dz ᖷ嗗 ᐗ厇ów P R Ś N ALA J AN ARN 2

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Schematy zastępcze tranzystorów

Schematy zastępcze tranzystorów haty zastępz tanzystoów kst tn pztawa kótko zasady spoządzana odl zastępzyh dla tanzystoów bpolanyh oaz unpolanyh Nalży paętać, ż są to odl ałosynałow, a wę słuszn tylko wyłązn pzy założnu, ż dany lnt

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo