Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln ict wa zawodowe g o 7213 E g z a m i n p r z e p r o w a d z a n y j e s t w d w ó c h e t a p a c h : e t ap p r ak t y c zn y : p ole g a n a s am odzi e ln y m wy k on an i u p r ze z k an dy dat a zadań e g zam i n ac y jn y c h s p r awdzają c y c h um i e ję t n oś c i p r ak t y c zn e e t ap t e or e t y c zn y : odb y wa s i ę w dwó c h c zę ś c i ac h ; p i s e m n e j i us t n e j 1. c ś c i p i s e m n e k e e n p y t i r e s t e m ó r h k ć e n t c i g p c r y s e k b e i e c ń s t i h i g i e n y p r y h r y p r c i p t h r y ś r s k p t p r p i s y p r p r y p t p r m y k p r g p c g i i p r i ę b i s t m p t p s y c h i i i p e i k i m e t k i n i w zę j an dy dat udzi la odp owi dzi a an a z zak u at w: - ac un owoś zawodowa - dok um ac ja dzi ał aln oś os odar ze j - un zawodowy - zas ady zp ze wa ac or az oc on ze wp oż ar owe j - ods awowe zas ady oc on odowi a - ods awowe ze awa ac - ods awowa ob le at a awa os odar ze o zar zą dzan a ze ds or we - ods aw olog dag og - ody auc zan a 2. w c zę ś c i us t n e j k an dy dat odp owi ada n a p y t an i a z zak r e s u n as t ę p ują c y c h t e m at ó w: - t e c h n olog i a - m as zy n ozn aws t wo - m at e r i ał ozn aws t wo Z adan ia do e t ap u p r akt yczn e g o i p yt an ia do e t ap u t e or e t yczn e g o p r zyg ot owywan e są n a p odst awie st an dar du wym ag ań u st alon e g o p r ze z Związek Rzemiosła Polskiego ( U st awa o r zemioś le z d n ia 2 2 mar c a , t ekst j ed n olit y : D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p ó ź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz )

2 Zawód: b l a c h a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w y c h d l a k w a l i f i k a c j i m i s t r z a w z a w o d z i e K a n d y d a t n a m i s t r z a p o w i n i e n u m i e ć : 1. C z y t a ć z e z r o z u m i e n i e m i n f o r m a c j e p r z e d s t a w i o n e w f o r m i e o p i s ó w, i n s t r u k c j i r y s u n k ó w, s z k i c ó w, w y k r e s ó w, d o k u m e n t a c j i t e c h n i c z n y c h i t e c h n o l o g i c z n y c h, a w s z c z e g ó l n o ś c i : 1.1. r o z r ó ż n i a ć c z ę ś c i s kł a d o w e d o ku m e n t a c j i t e c h n i c z n e j i o d c z y t y w a ć i n f o r m a c j e d o t y c z ą c e r o b ó t b l a c h a r s ki c h, n a pr a w c z y c h, r e m o n t o w y c h i ko n s e r w a c y j n y c h ; 1.2. r o z r ó ż n i a ć po j ę c i a s y m b o l e, o z n a c z e n i a i s f o r m u ł o w a n i a d o t y c z ą c e r o b ó t b l a c h a r s ki c h, n a pr a w c z y c h r e m o n t o w y c h i ko n s e r w a c y j n y c h ; 1.3. r o z po z n a w a ć r o d z a j e b u d o w l i i b u d y n kó w, po s z c z e g ó l n e e l e m e n t y b u d y n ku i i c h f u n kc j e o r a z o b c i ą ż e n i a d z i a ł a j ą c e n a b u d o w l ę ; 1.4. r o z r ó ż n i a ć m a t e r i a ł y b u d o w l a n e s t o s o w a n e w r o b o t a c h b l a c h a r s ki c h o r a z w pr a c a c h n a pr a w c z y c h, r e m o n t o w y c h i ko n s e r w a c j i po kr y ć d a c h o w y c h ; 1.5. o kr e ś l i ć po d s t a w o w e c e c h y t e c h n i c z n e, pr z y d a t n o ś ć o r a z z a l e c e n i a d o t y c z ą c e pr z y g o t o w a n i a m a t e r i a ł ó w s t o s o w a n y c h w r o b o t a c h b l a c h a r s ki c h i n a pr a w c z y c h ; 1.6. r o z r ó ż n i a ć r o d z a j e po d kł a d ó w po kr y ć d a c h o w y c h, s po s o b y i c h pr z y g o t o w a n i a i w y ko n a n i a ; 1.7. r o z r ó ż n i a ć r o d z a j e i z o l a c j i w o d o s z c z e l n y c h, c i e pl n y c h, pa r o pr z e pu s z c z a l n y c h i pa r a i z o l a c j i w po kr y c i a c h d a c h o w y c h o r a z o kr e ś l i ć i c h pr z e z n a c z e n i e i z a s a d y w y ko n y w a n i a ; 1.8. s t o s o w a ć z a s a d y i z a l e c e n i a d o t y c z ą c e w y ko n y w a n i a r ó ż n e g o r o d z a j u po kr y ć d a c h o w y c h, o b r ó b e k b l a c h a r s ki c h i e l e w a c y j n y c h o r a z m o c o w a n i a r y n i e n, r u r s pu s t o w y c h, pł o t kó w pr z e c i w ś n i e ż n y c h, ł a w i s t o pn i ko m i n i a r s ki c h o ki e n po ł a c i o w y c h, ś w i e t l i kó w i w y ł a z ó w d a c h o w y c h ; 1.9. s t o s o w a ć z a l e c e n i a d o t y c z ą c e pr a c po m o c n i c z y c h t o w a r z y s z ą c y c h r o b o t o m b l a c h a r s ki m ; u s t a l i ć pr z y c z y n y u t r a t y w ł a ś c i w o ś c i t e c h n i c z n y c h m a t e r i a ł ó w po kr y c i o w y c h o r a z s po s o b y w y ko n a n i a n a pr a w, r e m o n t ó w i ko n s e r w a c j i po kr y ć d a c h o w y c h, o b r ó b e k b l a c h a r s ki c h d a c h o w y c h i e l e w a c y j n y c h o r a z r y n i e n i r u r s pu s t o w y c h, pł o t kó w pr z e c i w ś n i e ż n y c h, ł a w i s t o pn i ko m i n i a r s ki c h, o ki e n po ł a c i o w y c h, ś w i e t l i kó w i w y ł a z ó w d a c h o w y c h ; z n a ć i ko r z y s t a ć z o b o w i ą z u j ą c y c h n o r m i w y t y c z n y c h. P r z e t w a r z a ć d a n e l i c z b o w e i o p e r a c y j n e, a w s z c z e g ó l n o ś c i 2 u s t a l i ć r o d z a j i z a e s r o b ó t b l a c h a r s c h o r a z s s ó b i c h w y n a n i a n a d s t a w i e d a n y c h i i n f o r m a c j i z a w a r t y c h w o s a c h u s t e r e i o b j a w ó w w y s t ę j ą c y c h u s z d z e ń ; 2 d o b i e r a ć m a t e r i a ł y b u d o w l a n e z u w z g l ę d n i e n i e m m a t e r i a ł ó w e l o g i c z n y c h n i e z b ę d n y c h d o w y n y w a n i a d a d ó w i i z o l a c j i, o e ś l o n y c h r o b ó t b l a c h a r s c h, n s e r w a c j i, r e m o n t ó w i n a a w y ć d a c h o w y c h, o b r ó b e b l a c h a r s c h d a c h o w y c h i e l e w a c y j n y c h, r y n i e n i r u r s s t o w y c h o r a z o t w z e c i w ś n i e ż n y c h, ł a w i s t o i m i n i a r s c h, o e n ł a c i o w y c h, ś w i e t l i w i w y ł a z ó w d a c h o w y c h 2 d o b i e r a ć n a r z ę d z i a, s z ę t i u r z ą d z e n i a d o o e ś l o n y c h r o b ó t b l a c h a r s c h ; 2 o e ś l i ć z a t r z e b o w a n i e i l o ś c i o w e n a m a t e r i a ł y o r a z r o z l i c z y ć i c h z u ż y c i e n a d s t a w i e d a n y c h z z e d m i a r u l u b o b m i a r u w y n a n y c h r o b ó t o r a z t a b e l, n o r m, t a l o g ó w ; 2 s z a c o w a ć s z t y w y n a n i a r o b ó t b l a c h a r s c h, n s e r w a c j i, r e m o n t ó w i n a a w 2 w y n y w a ć o b l i c z e n i a s z t ó w n a e t a e z y g o t o w a n i a o f e r t z y u w z g l ę d n i e n i u z a s a d s z t o r y s o w a n i a ; 2. :.1. kr ki po ko po pi k pu ko.2. ko ko po kł kr ki ko pr po kr k ki pu pł kó pr pn ko ki ki po kó.3. pr kr ki.4. kr po po pr ko ka.5. ko ko ki ko pr.6. ko ko pi pr pr ko

3 2.7. d o ko n a ć r o z l i c z e n i a w y ko n a n e g o z a d a n i a ko s z t o r y s e m po w y ko n a w c z y m. B e z p i e c z n i e r e a l i z o w a ć r o b o t y b l a c h a r s k i e, z g o d n i e z p r z e p i s a m i b e z p i e c z e ń s t w a i h i g i e n y p r a c y, o c h r o n y p r z e c i w p o ż a r o w e j o r a z o c h r o n y ś r o d o w i s k a, a w s z c z e g ó l n o ś c i 3 w s z y w a ć z a g r o ż e n i a d l a ż y c i a i z d r o w i a o r a z s t n i e z e s t r z e g a n i a z e s ó w b e z e c z e ń s t w a i h i g i e n y a c y, o c h r o n y z e c i w ż a r o w e j o r a z o c h r o n y ś r o d o w i s w y s t ę j ą c e d c z a s w y n y w a n i a r o b ó t b l a c h a r s c h, n a a w c z y c h, r e m o n t o w y c h i n s e r w a c y j n y c h ; 3 w s z y w a ć s t n i e z e s t r z e g a n i a n o r m, z e s ó w i w a r u n w t e c h n i c z n y c h d c z a s s a d o w a n i a i t r a n s r t u m a t e r i a ł ó w o r a z o d b i o r u r o b ó t b l a c h a r s c h ; 3 d o b i e r a ć b e z e c z n e m e t o d y a c y, o d w i e d n i ą o d z i e ż r o b o c z ą o r a z ś r o d o c h r o n y o s o b i s t e j i z a b e z e c z e n i a n i e c z n e z y w y n y w a n i u o e ś l o n y c h r o b ó t b l a c h a r s c h z u w z g l ę d n i e n i e m w a r u n w a t m o s f e r y c z n y c h ; 3 s t o s o w a ć w ł a ś c i w e d l a b u d o w n i c t w a z e s y b e z e c z e ń s t w a i h i g i e n y a c y, o c h r o n y z e c i w ż a r o w e j, o c h r o n y ś r o d o w i s, a t a e d o t y c z ą c e t r a n s r t u i s a d o w a n i a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h ; 3 w s z y w a ć s s o b y u d z i e l a n i a m o c y z e d l e r s e j s z d o w a n e m u w w y d z y a c y ; 3 w y z y w a ć s i ę z n a j o m o ś c i ą o f i l a y w y d w z y a c y o r a z u m i e j ę t n o ś c i ą w y ł n i a n i a d o m e n t a c j i w y d w e j 3. :.1. ka ku ki pr pr pi pi pr pr po ka pu po ko ki pr ko.2. ka ku ki pr pr pi kó po kł po ki.3. pi pr po ki pi ko pr ko kr ki kó.4. pr pi pi pr pr po ka kż po kł.5. ka po po pr ka ki po ko pa ku pr pr.6. ka pr kt ki pa kó pr pr pe ku po pa ko. Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w y z w i ą z a n y c h z z a t r u d n i e n i e m i d z i a ł a l n o ś c i ą g o s p o d a r c z ą K a n d y d a t p o w i n i e n u m i e ć : 1. C z y t a ć z e z r o z u m i e n i e m i n f o r m a c j e p r z e d s t a w i o n e w f o r m i e o p i s ó w, i n s t r u k c j i, t a b e l, w y k r e s ó w, a w s z c z e g ó l n o ś c i : 1.1. r o z r ó ż n i a ć po d s t a w o w e po j ę c i a i t e r m i n y z o b s z a r u f u n kc j o n o w a n i a g o s po d a r ki o r a z pr a w a pr a c y, pr a w a po d a t ko w e g o i pr z e pi s ó w r e g u l u j ą c y c h po d e j m o w a n i e i w y ko n y w a n i e d z i a ł a l n o ś c i g o s po d a r c z e j ; 1.2. r o z r ó ż n i a ć d o ku m e n t y z w i ą z a n e z z a t r u d n i e n i e m o r a z po d e j m o w a n i e i w y ko n y w a n i e m d z i a ł a l n o ś c i g o s po d a r c z e j ; 1.3. i d e n t y f i ko w a ć i a n a l i z o w a ć i n f o r m a c j e d o t y c z ą c e w y m a g a ń i u pr a w n i e ń pr a c o w n i ka, pr a c o d a w c y, b e z r o b o t n e g o i kl i e n t a ; 1.4. w y ka z y w a ć s i ę u m i e j ę t n o ś c i ą s a m o d z i e l n e g o po d e j m o w a n i a d e c y z j i ; 1.5. ko r z y s t a ć z po d s t a w o w y c h w i a d o m o ś c i d o t y c z ą c y c h g o s po d a r ki r y n ko w e j. 2. P r z e t w a r z a ć d a n e l i c z b o w e i o p e r a c y j n e, a w s z c z e g ó l n o ś c i : 2.1. a n a l i z o w a ć i n f o r m a c j e z w i ą z a n e z po d n o s z e n i e m kw a l i f i ka c j i, po s z u ki w a n i e m pr a c y i z a t r u d n i e n i e m o r a z po d e j m o w a n i e m i w y ko n y w a n i e m d z i a ł a l n o ś c i g o s po d a r c z e j ; 2.2. s po r z ą d z a ć d o ku m e n t y z w i ą z a n e z po s z u ki w a n i e m pr a c y i z a t r u d n i e n i e m o r a z po d e j m o w a n i e m i pr o w a d z e n i e m d z i a ł a l n o ś c i g o s po d a r c z e j ; 2.3. r o z r ó ż n i a ć s ku t ki w y n i ka j ą c e z n a w i ą z a n i a i r o z w i ą z a n i a s t o s u n ku pr a c y ; 2.4. w y pe ł n i a ć pr a w i d ł o w o d e kl a r a c j e po d a t ko w e, d r u ki r e j e s t r a c y j n e i Z U S ; 2.5. z n a ć w a r u n ki s z ko l e n i a u c z n i ó w w r z e m i o ś l e. P o d s t a w y p s y c h o l o g i i i p e d a g o g i k i o r a z m e t o d y k a n a u c z a n i a K a n d y d a t n a m i s t r z a p o w i n i e n p o s i a d a ć w i a d o m o ś c i i r o z u m i e ć p r o c e s y a w s z c z e g ó l n o ś c i : 1. W y j a ś n i a ć i o c e n i a ć s y t u a c j e s t o s u j ą c s i ę d o o p i s u z a g a d n i e ń i p r o b l e m ó w w o b s z a r z e : 1.1. ps y c h o l o g i i o s o b o w o ś c i :

4 r o z u m i e ć r o z w ó j y c h i c z n y c z ł o w i e i c z y n n i n a n i e g o w y w a j ą c e o r a z c e c h y y c h i c z n e o s o b o w o ś c i i j e j s a d n i : c h a r a e r i j e g o c e c h y, z d o l n o ś c i i u z d o l n i e n i a ; z a i n t e r e s o w a n i a i s o n n o ś c i ; t e m r a m e n t i j e g o r o d z a j e z n a ć d e j ś c i e y c h o l o g i c z n e d o u c z e n i a s i ę i o c e s ó w z n a w c z y c h : z e t w a r z a n i e i n f o r m a c j i r o d z a j e m i ę c i ; c z y n n i i n d y w i d u a l n e w y w a j ą c e n a m o t y w a c j ę n a u c z a n i a ; c z y n n i z w i ą z a n e z o r g a n i z a c j ą n a u c z a n i a z n a ć s s o b y s t ę w a n i a i r e a g o w a n i a w s y t u a c j a c h t r u d n y c h : s t r e s i f r u s t r a c j a ; t y s y t u a c j i t r u d n y c h ; r e a j e n a s y t u a c j e t r u d n e y c h o l o g i i r o z w o j o w e j i w y c h o w a w c z e j : s i a d a ć w i e d z ę n t o e s ó w o z w o j o w y c h ; b r a ć d u w a g ę c z y n n i r o z w o j o w e y c h o l o g i i a c y : o e ś l a ć w z a j e m n y w y w i o d d z i a ł y w a n i e w u a d z i e c z ł o w i e a c a ; z n a ć e t a d o s t o s o w a n i a c z ł o w i e d o a c y : w o w a d z e n i e d o a c y ; s z l e n i e z a w o d o w e i d o s n a l e n i e ps ka ki pł ps kł ki - kt - kł - pe po ps pr po - pr pa - ki pł - ki po po po - - py - kc. ps po. kr po ki. ps pr kr pł kł k pr py ka pr - pr pr - ko ko. 2. S t o s o w a ć s i ę d o z a s a d p e d a g o g i k i d y d a k t y k i i m e t o d y k i n a u c z a n i a : 2.1. o kr e ś l a ć c e l e n a u c z a n i a w pr o c e s i e pr a kt y c z n e j n a u ki z a w o d u ; 2.2. z n a ć kr y t e r i a d o b o r u m e t o d n a u c z a n i a ; 2.3. u m i e ć po s ł u g i w a ć s i ę pr o g r a m e m n a u c z a n i a ; 2.4. z n a ć z a s a d y n a u c z a n i a o r a z ko n t r o l i i o c e n y pr a c y u c z n i a ; 2.5. s t o s o w a ć o d po w i e d n i e ś r o d ki d y d a kt y c z n e w pr o c e s i e ks z t a ł c e n i a ; 2.6. pl a n o w a ć n a u c z a n i e w g po d s t a w y pr o g r a m o w e j ks z t a ł c e n i a w z a w o d z i e ; 2.7. s t o s o w a ć s i ę d o s t a n d a r d ó w w y m a g a ń b ę d ą c y c h po d s t a w ą d o pr z e pr o w a d z a n i a e g z a m i n u po t w i e r d z a j ą c e g o kw a l i f i ka c j e w z a w o d z i e ; 2.8. d o b i e r a ć o g n i w a i f o r m y o r g a n i z a c y j n e pr a c y d y d a kt y c z n o w y c h o w a w c z e j w ks z t a ł c e n i u z a w o d o w y m ; 2.9. pr o w a d z i ć d o ku m e n t a c j ę pe d a g o g i c z n ą w z a kł a d z i e s z ko l ą c y m u c z n i ó w. I I. E t ap p r ak t y c z n y e g z am i n u o b e j m u j e p r ak t y c z n e u m i e j ę t n o ś c i z z ak r e s u k wal i f i k ac j i w z awo dz i e, o b j ę t e t e m at am i : 1. W y k o n an i e f r ag m e n t u o k r e ś l o n e g o p o k r y c i a dac h o we g o wy m ag aj ą c e g o z as t o s o wan i a o b r ób k i b l ac h ar s k i e j 2. W y k o n an i a p o ł ą c z e n i a l u t o wan e g o r y n n y m i e dz i an e j l u b c y n k o wo t y t an o we j 3. W y k o n an i e o b r ób k i k o m i n a dl a p o k r y ć dac h ówk o wy c h i b l as z an y c h 4. N ap r awa l u b k o n s e r wac j a o k r e ś l o n e g o f r ag m e n t u p o k r y c i a dac h o we g o K a n d y d a t p o w i n i e n u m i e ć : 1. P l a n o w a ć c z y n n o ś c i z w i ą z a n e z w y k o n a n i e m z a d a n i a : 1.1. s po r z ą d z i ć pl a n d z i a ł a n i a ; 1.2. s po r z ą d z i ć w y ka z n i e z b ę d n y c h s u r o w c ó w, m a t e r i a ł ó w, s pr z ę t u ko n t r o l n o po m i a r o w e g o, n a r z ę d z i ; 1.3. w y ko n a ć n i e z b ę d n e o b l i c z e n i a, r y s u n ki l u b s z ki c e po m o c n i c z e. 2. O r g a n i z o w a ć s t a n o w i s k o p r a c y :

5 2.1. g r o m a d z i ć i r o z m i e ś c i ć n a s t a n o w i s ku pr a c y m a t e r i a ł y, n a r z ę d z i a i s pr z ę t z g o d n i e z z a s a d a m i b e z pi e c z e ń s t w a i h i g i e n y pr a c y o r a z o c h r o n y pr z e c i w po ż a r o w e j ; 2.2. s pr a w d z i ć s t a n t e c h n i c z n y m a s z y n, u r z ą d z e ń i n a r z ę d z i ; 2.3. d o b r a ć o d z i e ż r o b o c z ą i ś r o d ki o c h r o n y i n d y w i d u a l n e j. 3. W y k o n a ć z a d a n i e e g z a m i n a c y j n e z z a c h o w a n i e m p r z e p i s ó w b e z p i e c z e ń s t w a i h i g i e n y p r a c y, o c h r o n y p r z e c i w p o ż a r o w e j o r a z o c h r o n y ś r o d o w i s k a i w y k a z a ć s i ę u m i e j ę t n o ś c i a m i o b j ę t y m i t e m a t a m i : 3 W y n a n i e f r a g m e n t u o e ś l o n e g o y c i a d a c h o w e g o w y m a g a j ą c e g o z a s t o s o w a n i a o b r ó b b l a c h a r s e j z g o d n i e z d o m e n t a c j ą : 3 w y n a ć o b m i a r d a c h u ; 3 z y g o t o w a ć i z a m o c o w a ć m a t e r i a ł y i z o l a c y j n e ; 3 z y g o t o w a ć d a d d y c i e ; 3 z y g o t o w a ć i z a m o c o w a ć m a t e r i a ł y y c i o w e ; 3 z y g o t o w a ć i z a m o c o w a ć o b r ó b b l a c h a r s ( t r a s o w a n i e, c i ę c i e, z t a ł t o w a n i e, ł ą c z e n i e ) ; 3 s ł u g i w a ć s i ę n a r z ę d z i a m i, u r z ą d z e n i a m i i s z ę t e m ; 3 n a b i e ż ą c o n t r o l o w a ć j a ś ć r o b ó t i u s u w a ć u s t e r ; 3 u t r z y m y w a ć ł a d o r z ą d e n a s t a n o w i s ; 3 w y n a ć z a d a n i e w z e w i d z i a n y m c z a s i e ; 3 u r z ą d w a ć s t a n o w i s a c y, o c z y ś c i ć n a r z ę d z i a i s z ę t, r o z l i c z y ć m a t e r i a ł y z a g o s d a r o w a ć o d d y.1. ko kr po kr ki ki ku.1.1. ko.1.2. pr.1.3. pr po kł po po kr.1.4. pr po kr.1.5. pr kę ką ks.1.6. po pr.1.7. ko ko ki.1.8. po k ku.1.9. ko pr po ko ko pr pr po pa W y ko n a n i e po ł ą c z e n i a l u t o w a n e g o r y n n y m i e d z i a n e j l u b c y n ko w o t y t a n o w e j : pr z y g o t o w a ć d w a o d c i n ki r y n n y m i e d z i a n e j l u b c y n ko w o t y t a n o w e j ; s pr a w d z i ć s t a n t e c h n i c z n y s pr z ę t u d o l u t o w a n i ( pa l n i k, b u t l a z g a z e m ) ; w y ko n a ć po ł ą c z e n i e l u t o w a n e ; o c z y ś c i ć po ł ą c z e n i e z n a d m i a r u w o d y d o l u t o w a n i a ; po s ł u g i w a ć s i ę n a r z ę d z i a m i, u r z ą d z e n i a m i i s pr z ę t e m ; n a b i e ż ą c o ko n t r o l o w a ć j a ko ś ć r o b ó t i u s u w a ć u s t e r ki ; u t r z y m y w a ć ł a d o po r z ą d e k n a s t a n o w i s ku ; w y ko n a ć z a d a n i e w pr z e w i d z i a n y m c z a s i e ; u po r z ą d ko w a ć s t a n o w i s ko pr a c y, o c z y ś c i ć n a r z ę d z i a i s pr z ę t, r o z l i c z y ć m a t e r i a ł y z a g o s po d a r o w a ć o d pa d y. 3 W y n a n i e o b r ó b m i n a d l a y ć d a c h ó w w y c h i b l a s z a n y c h : 3 w y n a ć o b m i a r m i n a ; 3 z y g o t o w a ć i z a m o c o w a ć m a t e r i a ł y i z o l a c y j n e ; 3 z y g o t o w a ć d a d d o b r ó b m i n a ; 3 z y g o t o w a ć i z a m o c o w a ć o b r ó b b l a c h a r s ( t r a s o w a n i e, c i ę c i e, z t a ł t o w a n i e, ł ą c z e n i e ) ; 3 s ł u g i w a ć s i ę n a r z ę d z i a m i, u r z ą d z e n i a m i i s z ę t e m ; 3 n a b i e ż ą c o n t r o l o w a ć j a ś ć r o b ó t i u s u w a ć u s t e r ; 3 u t r z y m y w a ć ł a d i r z ą d e n a s t a n o w i s ; 3 w y n a ć z a d a n i e w z e w i d z i a n y m c z a s i e ; 3 u r z ą d w a ć s t a n o w i s a c y, o c z y ś c i ć n a r z ę d z i a i s z ę t, r o z l i c z y ć m a t e r i a ł y z a g o s d a r o w a ć o d d y.3. ko ki ko po kr ko.3.1. ko ko.3.2. pr.3.3. pr po kł po kę ko.3.4. pr kę ką ks.3.5. po pr.3.6. ko ko ki.3.7. po k ku.3.8. ko pr.3.9. po ko ko pr pr po pa N a pr a w a l u b ko n s e r w a c j a o kr e ś l o n e g o f r a g m e n t u po kr y c i a d a c h o w e g o : w y ko n a ć o b m i a r d a c h u ; s pr a w d z i ć s t a n po d kł a d u d a c h u ; u s n ą ć u s z ko d z o n e e l e m e n t y ; w y ko n a ć pr a c e ko n s e r w a c y j n e i n a pr a w c z e po d kł a d u d a c h u ; w y ko n a ć pr a c e ko n s e r w a c y j n e i n a pr a w c z e po kr y c i a d a c h u ; po s ł u g i w a ć s i ę n a r z ę d z i a m i, u r z ą d z e n i a m i i s pr z ę t e m ; n a b i e ż ą c o ko n t r o l o w a ć j a ko ś ć r o b ó t i u s u w a ć u s t e r ki ; u t r z y m y w a ć ł a d i po r z ą d e k n a s t a n o w i s ku ; w y ko n a ć z a d a n i e w pr z e w i d z i a n y m c z a s i e ;

6 u po r z ą d ko w a ć s t a n o w i s ko pr a c y, o c z y ś c i ć n a r z ę d z i a i s pr z ę t, r o z l i c z y ć m a t e r i a ł y z a g o s po d a r o w a ć o d pa d y. 4. P r e z e n t o w a ć e f e k t y w y k o n a n e g o z a d a n i a : 4.1. u z a s a d n i ć s po s ó b w y ko n a n i a z a d a n i a ; 4.2. o c e n i ć j a ko ś ć w y ko n a n e g o z a d a n i a. N i e z b ę d n e w y p o s a ż e n i e s t a n o w i s k a d o w y k o n a n i a z a d a ń e g z a m i n a c y j n y c h o b j ę t y c h t e m a t a m i : 1. W y k on an i e f r ag m e n t u ok r e ś lon e g o p ok r y c i a dac h owe g o wy m ag ają c e g o zas t os owan i a ob r ó b k i b lac h ar s k i e j P o m i e s z c z e n i e o w y s o ko ś c i 3.0 d o m z f r a g m e n t e m d o w o l n e g o r o d z a j u ko n s t r u kc j i 2 d a c h o w e j z d w i e m a po ł a c i a m i o po w i e r z c h n i m i n i m u m 9 m, z ko s z e m i w y m u r o w a n y m ko m i n e m w j e d n e j po ł a c i. M a t e r i a ł d o w y ko n y w a n i a po kr y ć i o b r ó b e k b l a c h y, d a c h ó w ki c e r a m i c z n e i c e m e n t o w e, pa py t e r m o z g r z e w a l n e, d a c h ó w ki b i t u m i c z n e, r y n n y i r u r y s pu s t o w e ( P C V, m i e d ź, s t a l o w e po w l e ka n e ). M a t e r i a ł d o w y ko n y w a n i a po d kł a d ó w t a r c i c a, pł y t y O S B l u b s kl e j ka, b l a c h y, ł a t y. M a t e r i a ł y i z o l a c y j n e : s t y r o pi a n, w e ł n a m i n e r a l n a, w y r o b y z w ł ó kn a s z kl a n e g o, f o l i e pa r o pr z e pu s z c z a l n e. N a r z ę d z i a i s pr z ę t : m i a r ka z w i j a n a l u b s kł a d a n a, l i n i a ł y, ką t o w n i ki, c y r ki e l, pu n kt a k, n o ż y c e r ę c z n e, m ł o t e k, l u t o w n i c a, w y c i n a k, ko w a d e ł ko, z a g i n a ł o b l a c h a r s ki e, s z l i f i e r ka ką t o w a, u r z ą d z e n i a b l a c h a r s ki e z o s pr z ę t e m d o w y g i n a n i a kr a w ę d z i, d r a b i n a. Ł ą c z n i ki. W a r u n ki t e c h n i c z n e w y ko n a n i a i o d b i o r u r o b ó t b l a c h a r s ki c h. Ś r o d ki o c h r o n y i n d y w i d u a l n e j. A pt e c z ka. 2. W y k on an i a p oł ą c ze n i a lut owan e g o r y n n y m i e dzi an e j lub c y n k owo t y t an owe j P o m i e s z c z e n i e o w y s o ko ś c i 3.0 d o m. S t ó ł z b l a t e m d r e w n i a n y. M a t e r i a ł y d o w y ko n a n i a po ł ą c z e n i a l u t o w a n e g o : d w a o d c i n ki r y n n y o d ł u g o ś c i 3 0 c m i ś r e d n i c y 12 5 l u b 15 0 m m, c y n a l u t o w n i c z a, w o d a d o l u t o w a n i a, s a l m i a k. N a r z ę d z i a i s pr z ę t : m i a r ka z w i j a n a l u b s kł a d a n a, l i n i a ł y, ką t o w n i ki, c y r ki e l, pu n kt a k, n o ż y c e r ę c z n e, m ł o t e k, l u t o w n i c a, w y c i n a k, ko w a d e ł ko, z a g i n a ł o b l a c h a r s ki e. W a r u n ki t e c h n i c z n e w y ko n a n i a i o d b i o r u r o b ó t b l a c h a r s ki c h. Ś r o d ki o c h r o n y i n d y w i d u a l n e j. A pt e c z ka. 3. W y k on an i e ob r ó b k i k om i n a dla p ok r y ć dac h ó wk owy c h i b las zan y c h P o m i e s z c z e n i e o w y s o ko ś c i 3.0 d o m z f r a g m e n t e m d o w o l n e g o r o d z a j u ko n s t r u kc j i 2 d a c h o w e j z d w i e m a po ł a c i a m i o po w i e r z c h n i m i n i m u m 9 m, z ko s z e m i w y m u r o w a n y m ko m i n e m w j e d n e j po ł a c i. M a t e r i a ł d o w y ko n y w a n i a o b r ó b ki ko m i n a : b l a c h a m i e d z i a n a, c y n ko w a -t y t a n o w a l u b po w l e ka n a, u s z c z e l n i a c z d e ka r s ki N a r z ę d z i a i s pr z ę t : m i a r ka z w i j a n a l u b s kł a d a n a, l i n i a ł y, ką t o w n i ki, c y r ki e l, d z i u r ka c z, n o ż y c e r ę c z n e, m ł o t e k, l u t o w n i c a, w y c i n a k, ko w a d e ł ko, z a g i n a ł o b l a c h a r s ki e, u r z ą d z e n i a b l a c h a r s ki e z o s pr z ę t e m d o w y g i n a n i a kr a w ę d z i, d r a b i n a. Ł ą c z n i ki. W a r u n ki t e c h n i c z n e w y ko n a n i a i o d b i o r u r o b ó t b l a c h a r s ki c h. Ś r o d ki o c h r o n y i n d y w i d u a l n e j. A pt e c z ka. 4. N ap r awa lub k on s e r wac ja ok r e ś lon e g o f r ag m e n t u p ok r y c i a dac h owe g o P o m i e s z c z e n i e o w y s o ko ś c i 3.0 d o m z f r a g m e n t e m d o w o l n e g o r o d z a j u ko n s t r u kc j i 2, d a c h o w e j z d w i e m a po ł a c i a m i o po w i e r z c h n i m i n i m u m 9 m z ko s z e m i w y m u r o w a n y m ko m i n e m w j e d n e j po ł a c i. M a t e r i a ł d o w y ko n y w a n i a po kr y ć i o b r ó b e k b l a c h y, d a c h ó w ki c e r a m i c z n e i c e m e n t o w e, pa py t e r m o z g r z e w a l n e, d a c h ó w ki b i t u m i c z n e, r y n n y i r u r y s pu s t o w e ( P C V, m i e d ź, s t a l o w e po w l e ka n e ). M a t e r i a ł d o w y ko n y w a n i a po d kł a d ó w t a r c i c a, pł y t y O S B l u b s kl e j ka, b l a c h y, ł a t y. M a t e r i a ł y i z o l a c y j n e : s t y r o pi a n, w e ł n a m i n e r a l n a, w y r o b y z w ł ó kn a s z kl a n e g o, f o l i e pa r o pr z e pu s z c z a l n e. N a r z ę d z i a i s pr z ę t : m i a r ka z w i j a n a l u b s kł a d a n a, l i n i a ł y, ką t o w n i ki, c y r ki e l, pu n kt a k, n o ż y c e r ę c z n e, m ł o t e k, l u t o w n i c a, w y c i n a k, ko w a d e ł ko, z a g i n a ł o b l a c h a r s ki e, s z l i f i e r ka ką t o w a, u r z ą d z e n i a b l a c h a r s ki e z o s pr z ę t e m d o w y g i n a n i a kr a w ę d z i, d r a b i n a. Ł ą c z n i ki. W a r u n ki t e c h n i c z n e w y ko n a n i a i o d b i o r u r o b ó t b l a c h a r s ki c h. Ś r o d ki o c h r o n y i n d y w i d u a l n e j. A pt e c z ka.

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

6 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R Y M A R Z Kod z klasyfikacji zawod¾w i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawod¾w

Bardziej szczegółowo

4. J ak ie dział ania na f oru m cał ej s zk oł y p os tanowiliśmy p odj ą ć, aby u czynić p rak tyk ę oceniania bardziej zrozu miał ą dla u cznió w?

4. J ak ie dział ania na f oru m cał ej s zk oł y p os tanowiliśmy p odj ą ć, aby u czynić p rak tyk ę oceniania bardziej zrozu miał ą dla u cznió w? SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 w BEŁŻYCACH Zasada 2: SZKOŁA OCENIA SPRAWIEDLIWIE " S z k o ł a z k l a s ą s p r a w i e d l i w i e o c e n i a. U c z n i o w i e w i e d z ą, c z e g o m a j ą s i ę n a u c

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

ę żą ć Ś Ś Ż Ś Ś ą Ś Ż Ś Ą Ś Ś Ó Ą Ż Ą Ę Ż ą Ż Ą ż Ą Ą ż ą ą ą ż Ń ŚĆ ą ęć ę ż ą ą ż ź ą Ą Ż Ą Ą Ę ą Ą Ą Ę Ą ż Ą ż Ą ą Ę ę Ę Ż Ę Ę ę ą ęć ż ę ż ą ą Ę Ż Ś Ą Ó ż Ż ęć ą ż ą ą ą Ę ż Ć ę ż ą ą Ę Ś ą ą Ń ź

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

In yni e r w s p a r c i a s p r z e d a y (SE Sy s t e m s En g i n e e r ) Micha³ K r au t S e n io r S y s t e m s E n g in e e r (m k r au t @ cis co. co m ) 2 0 0 6 C i s c o S y s t e m s, I n c.

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

啇c go b kt ᆗ匷 y l y s l g y l. P ysł ᆗ匷 ᆗ匷 s ob kt b o l go ᆗ匷 l. P ysł ᆗ匷ᆗ匷.. ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 啇c go Pᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷 ᆗ匷 s 啇c go l. ᆗ匷. 呷b s ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷2-500 ᆗ匷 s o ot o co 啇c go ᆗ匷 P ó O g Z I s y TECHPLAN ᆗ匷 ᆗ匷

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ń ż ś ą Ę Ę ó ś ś ą ą Ą Ę ó ą ń żą Ś ż ó ą ć ż ś ą ą ą ą ś ą ó ó ą Ś ś ó Ż ą ó ó ó ó Ż ż ąż Ć ś żó ó ś Ą ó ó ó ń ń ą ą Ź ą ż ż ó ż ó ó Ś Ś ż Ć ś ą ą ó ś ć ą Ąą ą Ą óż ą ń ó ą ć ń ść ó ó ą ą ą Ą ż

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ź Ż Ń Ń Ń Ć Ź Ź Ż Ż Ć Ź Ć Ź Ć Ż Ć Ź Ń Ń Ź Ż Ń Ż Ź Ź Ł Ą ź Ń Ź Ź Ż Ą ź Ą Ź Ź Ź Ń ź Ż Ń Ź ź Ę Ż Ź Ż Ż Ż Ż Ć ź Ź Ź Ź Ć Ź Ź Ź ź Ą Ź Ę Ć Ę Ż Ż Ń Ę Ż Ź Ż ź Ę Ć Ń Ż Ź Ź Ź Ą Ż Ł Ż Ż Ć Ż Ź Ł Ź ź Ą Ź Ó Ź ź Ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ę ń ń ń ź ź ż ń ć ż ń ć ć ń ń ń ż ć ż ć Ż ń ń ż ń ń ń ć ź ż ń ń ć ń ń źń ć ń ź ż ć ń ż ć ń Ó ć ć Ć ć ń ń ń ń ń ń ń ń ć ć Ą ń ć ń ń ż ń ż ń ń ć ń ń ń ć ć ż ż ż ń ń ć ć ń ń ż ć Ź ń ń ń ż ż ż ć ć Ź Ź

Bardziej szczegółowo

ć Ł Ń Ę Ć ń ń ń Ó ń ć ń ń ń ć ń ć ń ń ć ć ć ć ń ń ć ń Ń ń Ę ć ć ć ź ń Ą ń Ń ń ć ń ń ń ń ń ć ć ń Ę ć ć ć ć ć ć ć ć Ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ń Ż ć ć ń ć Ć ć Ć Ż ć ć Ć ć ć ć ć ć Ż Ć ć ć ć ń Ń Ż Ę ć Ę ń ń

Bardziej szczegółowo

Ż Ż Ł Ż ń ń Ó ź ń Ś Ę ź ś ś Ź ś ś Ź ń ź Ż Ś źń Ż ń Ź ś Ą Ź ź ść ź ś Ź ń ś ś ść ś Ź ś ś ń ź Ę ń ź Ż ć ź ź ś ź Ź ź ń ń ś Ź ś ć ź ź ź Ą Ś ź Ż ź ź ź ś ć Ą Ę ś ś ź ń ń Ż ń ń ń ć ś Ź ź ń Ź Ń Ź ź ź ś ś ź Ź ść

Bardziej szczegółowo

źń ź ć ż Ś ń ż ż ć ż ć ż ń ń ź ż ź źń ń ć ć ż ź ż ń ń ź Ś ż ź ź ć ń ń ź ń ż ź ż Ą ń ż ż ż ć ż ń Ą ź Ę ź ń ń ń ż ż ź ź Ę ć ń ń ź ż ń ź źń Ę Ś ż ń ż ż Ć ż Ł ć Ó Ó ź ż ń ń źń ż ź ń Ś Ź ń ż ż ż ń ż ż ć ć ń

Bardziej szczegółowo

Ł Ł ń Ż Ń ń ć Ż ć Ą ć ń Ż ć Ż ć ń Ż ń ć ć ń ń Ż ń ć Ź ć Ż ć ć ć Ł ź ć ń ń ć Ż ń ń ń ń Ą ń Ż ć ń Ą Ż ć ń ć Ą ć ń Ż ć Ż ń ń ń ć Ż ć ć ń Ż ń ń ń Ż ć ź ć ń ń ć ć ź ń ć Ż Ż ć Ż ń ć ń Ł ć ń Ż ź ć ć Ż ć ć Ż ź

Bardziej szczegółowo

ą ą ć ć Ż Ę ą ą ą ą ą Ę ą ą Ź ą ą ą Ż ć ą ć ć Ż ć ą Ź ć Ź ć ć ą ć ŚĆ ą Ś ć ą Ż ą ą ć Ą Ż ą Ó ą ć ą Ż Ą ą Ź ć ć ą ą Ź ą Ż ć ć Ś ą ą ć ą ą Ś Ą ć ą ą ć ć Ż ą Ę Ź ą Ź ą ć ą Ż ć ć Ż Ż Ź ą ą ć Ś ć ć ą ć ą ć

Bardziej szczegółowo

Ą ÓŁ Ź ÓŹ Ó Ź Ź Ó Ź Ź Ś Ś Ó Ź Ó Ś Ó ć ć ć Ś Ó ć Ó Ó ź Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ć Ó Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ź ć Ó Ó Ó Ó Ó Ź Ź ć Ź Ó Ź ć Ó Ó Ó ć Ą Ś ć Ź Ś Ź ć Ó ź Ś Ł Ś Ś Ź Ś Ó Ź Ź Ź Ś Ś Ę Ź Ó Ś Ź Ó ć Ź Ź Ó ź Ó ć Ę Ó Ź ć

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

ó óź óź óź ó ó ć ó ó ó ó Ą ó ó ó Ż ó ó ń Ą Ą Ą ó ó Ż ź Ś Ż Ż Ś Ż Ż Ż Ś Ż Ą ź ź Ą ź ź Ż Ż Ż Ś Ż ź Ż Ż Ż ć Ś Ż Ś ć Ł Ś Ś Ś Ł ć Ł Ś ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ń ń ń ó Żń ź ó ó ó ó ó Ż ó Ś ó ó ó ć ó ó ó ó ć ń Ż

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny katalogowy. Przy zamówieniu proszê

Bardziej szczegółowo

Ł ź ć Ó Ą Ą ź Ł Ą ć ć ć Ł ć Ż ć ć ć ź ź ź Ó Ł Ś Ó Ż ź Ą ć ć ć Ń Ś Ś ć ć Ś ć Ł ź Ś ź ź ć Ń Ś ć ć ć Ż Ń ć Ą ć Ą ć ć Ą ć ć ć Ś Ł ć Ń Ł ź ź ć Ń ć ć ć ć ć Ł Ł Ą Ź Ó Ą Ż ź Ś ź Ź ź Ś Ó Ą Ż ź Ż Ś ć Ą Ń ź ć Ó Ó

Bardziej szczegółowo

architekt Grażyna Stojek SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

Ń Ź Ł Ó Ą Ś ć Ń Ż Ź Ż ć Ź ć Ź ć Ż ć ź Ż Ś Ż Ż Ż Ś ć Ł ć Ż Ę Ż Ż Ż ć ć Ż Ź Ś Ę Ż ć Ł Ą Ź Ż ź ć Ż ć Ż Ż Ę Ż Ż ŻĄ ć ć Ż ź Ż ć ć ź Ą Ż ŻĄ Ż Ż Ą Ą Ą Ę Ł Ś Ż ć Ż ć Ą Ż Ż Ś ć ć ć Ż ć ć ć Ż Ż ć ć ć ć Ś Ż Ą ć Ż

Bardziej szczegółowo

ódź ᐗ匧 B W CH ó ód d ᆗ啷 IW U ąd ó ód ó ód AC WAN : J BUD W AN - AM NN J A CH N C N ᆗ啷 ᆗ啷 ᆗ啷 d W A CH N C N - N U C JN -ADA ACJA ᆗ啷 ᐗ匧 J W : W ᆗ啷၇嗷ᆗ啷Y ᆗ啷 d W J N U CJ ᆗ啷 ż ᐧ嘧 ń ᐗ勷 J W WĘ N J N A ACJ AN

Bardziej szczegółowo

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax.

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax. Wersja archiwalna O g ło sze n ie o r o zp o czę ciu p o st ę p o w a n ia w t r yb ie p r ze t a r g u n ie o g r a n iczo n e g o n a za d a n ie p n. : " D o w ó z u czn ió w d o G imn a zju m n r 1

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny numer katalogowy. Przy zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Ź ź Ę Ś Ś Ń ę ę ż Ę ż ę ż ę ż ę ż ż ę ż ż Ń ź ę ę Ę Ć ż Ź Ś ę ż ż ę ż Ź Ó ę Ź ż Ś ż ę ż Ź ę Ę Ź ż ę ę ż Ś ę ę Ó Ś ę Ę ę ę ę Ą Ę Ą Ę Ś ę ż ż Ź ę Ń Ź Ś Ś ę Ź ż Ź ź ę ć Ó ż ż Ę Ó ę ż Ń ż ę Ź ę Ź Ą ę ż ż Źę

Bardziej szczegółowo

Zawód: fryzjer Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k a d o m o ś c i i u m i t n o ś c i a ś c i h d l a k l i k a c d res

Zawód: fryzjer Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k a d o m o ś c i i u m i t n o ś c i a ś c i h d l a k l i k a c d res 9 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F R Y Z J E R Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

INWENTARZ AKT SENATU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1849-1939 SYGNATURA: S II 1-1471. opracował: Józef Zieliński

INWENTARZ AKT SENATU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1849-1939 SYGNATURA: S II 1-1471. opracował: Józef Zieliński INWENTARZ AKT SENATU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1849-1939 SYGNATURA: S II 1-1471 opracował: Józef Zieliński A. ORGANIZACJA, NAUKA I NAUCZANIE DZIAŁ I 1. DZIENNIKI PODAWCZE S II 1 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BIURO PROJEKTOWE OPRACOWANIE 勷. K zysztof Now k DATA OPRACOWANIA Kw c ń 勷 勷 勷 勷. 1 SPIS TREŚCI I. WYMAGANIA OGÓLNE II. ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 2 I. WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

ᐗ厇OWA P YF KA JA HN NA N ALA J AN ARN ᐗ升Ąᐗ升 ᐗ升 ᐗ升Ąᐗ升 ᐗ升 ᐗ升ᐗ升 ᐗ升 Oz z wg W pó go łow ᐗ厇 ᐗ厇ów ᑇ哧 ( PV): 4523 3 8 Robo y budow w z ᐗ厇 budowy wodo ągów u o ągów do odp ow dz ᖷ嗗 ᐗ厇ów P R Ś N ALA J AN ARN 2

Bardziej szczegółowo

M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L A N I E S I M I N I O W Y C H P O D C Z A S C H O D U N A P O D S T A W I E S Y G N A W s E M G E u g e n u s z w

Bardziej szczegółowo

2 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z S A M O C H O D O W Y K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Miejscowość i data FUNDACJA INF ORMCYJNA Ul. Wyzwolenia 107 / 65 85-792 Bydgoszcz Formularz zgłoszeniowy DANE O SO BOW E OS OB Y PRO SZ ĄCEJ O P OMOC ( os ob a p eł noletnia) IMIĘ I NAZ WISKO PESEL DOWÓD

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Schematy zastępcze tranzystorów

Schematy zastępcze tranzystorów haty zastępz tanzystoów kst tn pztawa kótko zasady spoządzana odl zastępzyh dla tanzystoów bpolanyh oaz unpolanyh Nalży paętać, ż są to odl ałosynałow, a wę słuszn tylko wyłązn pzy założnu, ż dany lnt

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

2 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R O M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó

Bardziej szczegółowo

Z 2:0 2:0 2:0 6 6:0 I 0:2 P 2:0 2:0 4 4:2 II 0:2 0:2 R 0:2 0 0:6 IV 0:2 0:2 2:0 P 2 2:4 III

Z 2:0 2:0 2:0 6 6:0 I 0:2 P 2:0 2:0 4 4:2 II 0:2 0:2 R 0:2 0 0:6 IV 0:2 0:2 2:0 P 2 2:4 III Komisji ds. Plażowej Piłki Ręcznej ZPRP 7th Beach Sports Festival Inowroclaw 18-19.06.2016 r. Kategoria kobiet: Grupa A Grupa B 1. BHT Juko 5. Refleks Volkswagen 2. BHT Red Hot 6. BHT Byczki Pomorskie

Bardziej szczegółowo

ÓŁ Ą Ś ż ę Ę ć ż ż ę ż ż ń ż ń ż ę ę ż ż ż ż ę ż ć ę żę ę ń ę ęć ż Ę ż ż ę ę ń Ą ęć ń ę ć ęć ęż ę ń ęć ń ęć ęż ę Ł ę ęć ę ęć Ł ę ę ę ęć ęć ę ę Ę ęż ę ń ęć Ę ć ęć ę ę ż ę ęż ę ń ż ę ń ż ć Ą Ą Ą żę ż ż ż

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 164/XXVI I/09 RADY G M INY P A W Ł O W I C Z K I

U C H W A Ł A Nr 164/XXVI I/09 RADY G M INY P A W Ł O W I C Z K I U C H W A Ł A Nr 164/XXVI I/09 RADY G M INY P A W Ł O W I C Z K I z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/259/09 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 22 grudnia 2009 roku

UCHWAŁA NR XL/259/09 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 22 grudnia 2009 roku UCHWAŁA NR XL/259/09 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE w sprawie: zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej - w zakresie zadań własnych oraz warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku programu

Bardziej szczegółowo

W imieniu d r u²yny reprezentujócej nasz D o m zachµcamy do w ziµcia udzia u w tych za wodach!

W imieniu d r u²yny reprezentujócej nasz D o m zachµcamy do w ziµcia udzia u w tych za wodach! Z A C Z N I K N R 1 Za wody w jedzeniu póczk¾ w Dziecia ki z D o m u Dziec ka n r 3 w Poznaniu k o nt ra reszta Poznania R E G U L A M I N Z AW O D Ë W: 1. Z g as z a Ò s i µ d o u d z i a u w z a w o

Bardziej szczegółowo

Hałas RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2002 ROKU 1 5 5 K r ak ó w 2 0 0 3 V I H A Ł A S Mirosław Dzierko, Dariusz Kapustka N a p r s t r n l a t r j g p a r c a j u n y j e s t r

Bardziej szczegółowo