z d n i a r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r."

Transkrypt

1 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a r. R E G U L A M I N K O M E N D Y C H O R Ą G W I 1. P o d s t a w ę w y d a n i a n i n i e j s z e g o r e g u l a m i n u s t a n o w i : a ) S t a t u t Z H P, b ) U c h w a ł a G K Z H P n r 5 5 / w s p r a w i e p Z a s a d t w o r z e n i a i d z i a ł a n i a c h o r ą g. w i o 2. N i n i e j s z y erg u l a m i n r e g u l u j e z a l e W n o 6 c i m i ę d z y c z ł o n k a m i k o m e n d y, p o d z i akł o m p e t e n c j i m i ę d z y p o s z c z e g ó l n y c h j e j c z ł o n k ó w o r a z c z y n n o 6 c i j a k i e m u s z a w y k o n a ć a b y z a r z ą dć z a C h o r ą g w i ą D o l n o 6 l ą s k ą w z g o d z i e z p r z e p i s a m i p r a w a, z e S t a t u t e m Z H P i i n n y m i p r z e p i s a m i w e w n ą t r z o r g a n i z a c y j n y m i. 3. T r y b p o w o ł y w a n i a i o d w o ł y w a n i a k o m e n d a n t a i K o m e n d y C h o r ą g w i o k r e 6 l a S t a t u t Z H. P 4. Z g o d n i e z 6 0 u s t. 1 S t a t u t u Z H P o r a z d e c y z j ą I X Z jc ah oz rd ąu g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P k o m e n d a w y b r a n a w d n i u r. l i c z y s i e d m i u c z ł o n k ó w w t y m : k o m e n d a n t, j e g o z a s t ę p c a, s k a r b n i k c h o r ą g w i o r a z o s o b a o d p o w i e d z i a l n a z a p r o g r a m i p r a c e z. k a d r ą 5. W s k ł a d ko m e n d y w c h o d z ą : a ) h m. Z b i g n i e w P a w e ł S k u p i s k i - k o m e n d a n t c h o r ą g w i, b ) h m. J u l i a n n a Z a p a r t - z a s t ę p c z y n i k o m e n d a n t a, c z ł o n k i n i k o m e n d y d s. p r o g r a m u i p r a c y z k a d, r ą c ) h m. D o r o t a K o ł a k o w s k a - s k a r b n i k c h o r ą g w i, d ) h m. A d a m G a c e k i c z ł o n e k k o m e n d y d s. m a j ą t k o w y c h, e ) p h m. M a c i e j K i e r e s i c z ł o n e k k o m e n d y d s. k o n t a k t ó w z e w n ę t r z n y c h, f ) p h m. J a k u b M a t u s z c z y k i c z ł o n e k k o m e n d y d s. g o s p o d a r c z y c h, g ) p h m. K r z y s z t o f S t a c h ó w i c z ł o n e k k o m e n d y d s. k o n t a k t ó w z k o m e n d a m i h u f c ó w. 6. D o k u m e n t w c h o d z i w W y c i e z d n i e m p r z y j ę c i a u c h w a ł y p r z e z k o m e n d ę, o b o w i ą z u j e d o k o c a t r w a n i a m a n d a t u k o m e n d y w y b r a n e j n a I X Z j e U d z i e C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P w d n i u r i. m o W e b y ć z m i e n i a n y p r z e z K o m e n d ę C h o r ą g w i. I I. T r y b p r a c y K o m e n d y C h o r ą g w i 1. K o m e n d a C h o r ą g w i o b r a d u j e i p o d e j m u j e u c h w a ł y zg o d n i e z p r z y j ę t y m t e r m i n a r z e m z b i ó r e k K o m e n d y C h o r ą g w i. Z b i ó r k i K o m e n d y C h o r ą g w i z w o ł u j e K o m e n d a n t C h o r ą g w i z i n i c j a t y w y w ł a s n e j l u b n a w n i o s e kc o n a j m n i e j d w ó c h c z ł o n k ó w k o m e n d y, w t e r m i n i e 7 d n i o d d a t y z ł o W e n i a w n i o s k u K. o m e n d a s p o t y k a s i ę p r z e c i ę t n i e p r z y n a j m n i e j r a z w m i e s i ą c u. S t r o n a 1 z 2 4

2 2. W z b i ó r k a c h K o m e n d y C h o r ą g w i m a j ą p r a w o u c z e s t n i c z y ć : g ł ó w n a k s i ę g o w a, k i e r o w n i c y w y d z i a ł ó w, r a d c a p r a w n y c h o r ą g w i, p r z e d s t a w i c i e l e w ł a d z c h o r ą g w i, a w s z c z e g ó l n o 6 c i p r z e w o d n i c z ą c y R a d y C h o r ą g w i, p r z e w o d n i c z ą c y K o m i s j i R e w i z y j n e j C h o r ą g w i, p r z e w o d n i c z ą c y C h o r ą g w i a n e g o S ą d u H a r c e r s k i e g o, a n a z a p r o s z e n i e k o m e n d a n t a c h o r ą g w i r ó w n i e W i n n e o s o b y. 3. K o m e n d a C h o r ą g w i p o d e j m u j e d e c y z j e w f o r m i e u c h w a ł. Z a p r z y g o t o w a n i e p r o j e k t ó w u c h w a ł o d p o w i e d z i a l n i s ą p o s z c z e g ó l n i c z ł o n k o w i e K o m e n d y C h o r ą g w i, z g o d n i e z p o d z i a ł e m k o m p e t e n c j i. 4. P r o j e k t y u c h w a ł, o p i n i e z a i n t e r e s o w a n y c h m ey rt o r y c z n i e r e f e r a t ó w, z e s p o ł ó w i w y d z i a ł ó w, m a t e r i a ł y p r o b l e m o w e o r a z m a t e r i a ł y i n f o r m a c y j n e p r z e d k ł a d a n e s ą c z ł o n k o m K o m e n d y C h o r ą g w i n i e p ó U n i e j n i W 2 d n i p r z e d z b i ók ro km ą e n d y C h o r ą g w i. 5. Z a p r z e k az y w a n i e i u p o w s z e c h n i a n i e u c h w a ł i d e c y z jki o m e n d y C h o r ą g w i o d p o w i e d z i a l n y j e s t s z e f b i u r a, k t ó r y u c z e s t n i c z y ó w r kza bc ih K o m e n d y C h o r ą g w i. 6. U c h w a ł y K o m e n d y C h o r ą g w i p o d e j m o w a n e s ą z w y k ł ą w i ę k s z o 6 c i ą g ł o s ó w, w o b e c n o 6 c i c o n a j m n i e j p o ł o w y s k ł a d u k o m e n d y. W p r z y p a d k u r ó w n e j l i c z b y g ł o s ó w r o z s t r z y g a g ł o s k o m e n d a n t a c h o r ą g w i l u b c z ł o n k a K o m e n d y C h o r ą g w i, p r o w a d z ą c e g o z b i ó r k ę p o d c z a s n i e o b e c n o 6 c i k o m e n d a n t a. J e W e l i w u c h w a l e k o m e n d a n i e o k r e 6 l i i n a c, zuecj h w a ł y K o m e n d y C h o r ą g w i w c h o d z ą w W y c i e z d n i e m p o d j ę c i a. 7. W w y j ą t k o w y c h i p i l n y c h s p r a w a c h i s t n i e j e m o W l i w o 6 ć p o d e j m o w a n i a u c h w a ł w t r y b i e g ł o s o w a n i a z a p o m o c ą k o m u n i k a c j i e l e k t r o n i c z n e j z a p o 6 r e d n i c t w e m p o c z t y e - m a i l ( w t r y b i e e l e k t r o n i c z n y m ) o r a z w t r y b i e i n d y w i d u a l n e g o z b i e r a n i a p o d p i s ó w ( w t r y b i e o b i e g o w y m ). G ł o s o w a n i a U c h w a ł w t r y b i e e l e k t r o n i c z n y m i o b i e g o w y m p r z e p r o w a d z o n e s ą n a p o d s t a w i e d e c y z j i k o m e n d a n t a p o u m o W l i w i e n i u d y s k u s j i m i ę d z y c z ł o n k a m i k o m e n d y. P o g ł o s o w a n i u w t r y b i e o b i e g o w y m i e l e k t r o n i c z n y m k o m e n d a n t s p o r z ą d z a p r o t o k ó ł, k t ó r y z a t w i e r d z a n y je s t n a n a j b l i W s z y m p o s i e d z e n i u k o m e n d y, a o dpj ę t e w t a k i s p o s ó b u c h w a ł y s ą d o ł ą c z a n e d o d o k u m e n t a c j i n a j b l i W s z e j z b i ó r k i k o m e n d y. 8. W s z y s t k i e z b i ó r k i K o m e n d y C h o r ą g w i s ą p r o t o k o ł o w a n e. P r o t o k ó ł s p o r z ą d z a s z e f b i u r a, a w p r z y p a d k u j e g o n i e o b e c n o 6 c i w y b r a n a p r z e z k o m e n d ę o s o b a. P r o t o k ó ł p o d p i s u j ą c z ł o n k o w i e k o m e n d y. P r o t o k ó ł j e s t z a t w i e r d z a n y n a j p ó U n i e j n a n a s t ę p n e j z b i Kó or mc e n d y C h o r ą g w i. 9. K o m e n d a C h o r ą g w i w y k o n u j e s w o j e z a d a n i a p r z y p o m o c y p o w o ł a n y c h w y d z i a ł ó w, r e f e ra t ó w i z e s p o ł ó w m e r y t o r y c z n y c h, a t a k W e d e l e g u j ą c c z ę 6 ć z a d a n a k o m e n d y h u f c ó w. C z ł o n k o w i e k o m e n d y n a d z o r u j ą i w s p i e r a j ą p r a c ę w y d z i a ł ó w, r e f e r a t ó w i z e s p o ł ó w, a w s z c z e g ó l n o 6 c i : a ) t w o r z ą, o r g a n i z u j ą i k i e r u j ą p r a c ą z e s p o ł ó w z a d a n i o w y c h i m e r y t o r y c z n y c h, b ) w p r z y p a d k u n i e p o w o ł a n i a k i e r o w n i k a w y d z i a ł u, k i e r u j ą j e g o p r a c ą, c ) k o o r d y n u j ą o p r a c o w a n i e p l a n ó w p r a c y u t w o r z o n y c h z e s p o ł ó w, d ) o p r a c o w u j ą p l a n f i n a n s o w y p r z y p i s a n y c h z e s p o ł ó w, e ) o d p o w i a d a j ą z a p r a w i d ł o w e i t e r m i n o w e w y k o n y w a n i e p r z y p i s a n y c h z a d a s t a ł y c h, f ) p r z e d k ł a d a j ą i r e f e r u j ą n a z b i ó r k akco h m e n d y C h o r ą g w i s p r a w y b ę d ą c e w i c h k o m p e t e n c j i W z a l e W n o 6 c i o d p o t r z e b k o m e n d a n t c h o r ą g w i p o w o ł u j e : s z t a b y, k o m i s j e, z e s p o ł y, p e ł n o m o c n i k ó w d o r e a l i z a c j i o k r e 6 l o n e g o z a d a n i a, k t ó r e p r a c u j ą o k r e s. o w o S t r o n a 2 z 2 4

3 I I. I R a m o w y z a k r e s k o m p e t e n c j i c z ł o n k ó w i i n s t r u k t o r ó w k o m e n d y 1. C z ł o n k o w i e i i n s t r u k t o r z y K o m e n d y C h o r ą g w i m a j ą p r a w o : 1 ) r e p r e z e n t o w a ć k o m e n d ę c h o r ą g w i z g o d n i e z p o s i a d a n y m i p e ł n o m o c n i c t w a m i o r a z s z c z e g ó ł o w y m o p i s e m f u n k c j i, 2 ) p r z e d k ł a d a ć p r o p o z y c j e i n s t r u k t o r ó w d o p r a c y w r e f e r a t a c h, z e s p o ł a c h i w y d z i a ł a c h z u w z g l ę d n i e n i e m k w a l i f i k a c j i w y m a g a n y c h n a p o s z c z e g ó l n e f u n k, c j e 3 ) d o o d p o w i e d n i c h w a r u n k ó w p r a c y, n i e z b ę d n y c h d o e f e k t y w n e g o i p r a w i d ł o w e g o r e a l i z o w a n i a p r z y j ę t y c h o b o w i ą z k ów, 4 ) d o i n f o r m a c j i, d o k o r z y s t a n i a z e s p r z ę t u i u r z ą d z e b i u r o w y c h, 5 ) s k ł a d a ć w n i o s k i o w y r ó W n i e n i e l u b z a s t o s o w a n i e k a r y w o b e c i n s t r u k t o r ó w, 6 ) d o 6 w i a d c z e w o l o t a r i a c k i c h w y n i k a j ą c y c h z i n d y w i d u a l n e j u m o w y. 2. C z ł o n k o w i e i i n s t r u k t o r z y K o m e n d y C h o r ą g w i m a j ą o b o w i ą z e k : 1 ) p o d p i s a ć z p r z e ł o W o n y m o p i s f u n k c j i ( o p i s y f u n k c j i c z ł o n k ó w K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z n a j d u j ą s i ę w r o z d z i a l e I V R e g u l a m i n u K o m e n d y ), 2 ) p o d n o s i ć w ł a s n e k w a l i f i k a c j e p o p r z e z s a m o k s z t a ł c e n i e, u c z e s t n i c t w o w k u r s a c h, w a r s z t a t a c h, u d z i a ł w s z k on li ea c h i s e m i n a r i a c h, z d o b y w a n i e w y W s z y c h s t o p n i i n s t r u k t o r s k i c h o r a z d b a ć o p o d n o s z e n i e k w a l i f i k a c j i p o d l e g ł y c h i n s t r u k t o r ó w i p r a c o w n i k ó w, 3 ) d b a ć o w i z e r u n e k i n i e n a r a W a ć d o b r e g o i m i e n i a Z, H P 4 ) d o s k o n a l i ć d z i a ł a l n o 6 ć o r g a n i z a c y j n ą i m e r y t o r y c z n ą p o d l e g ł er ge o f e r a t u, z e s p o ł u, w y d z i a ł u, s z t a b u, k o m i s, j i 5 ) p l a n o w a ć w y d a t k i, r a c j o n a l n i e i w m i a r ę m o W l i w o 6 c i o s z c z ę d n i e g o s p o d a r o w a ć p r z y z n a n y m i 6 r o d k a m i, p r a w i d ł o w o g o s p o d a r o w a ć 6 r o d k a m i p u b l i c z n y m i, 6 ) w s p ó ł p r a c o w a ć z k i e r o w n i k a m i i s z e f a m i i n n y c h r e f e r a t ó w, z e s p o ł ó w i w y d z i a ł ó w w z a k r e s i e n i e z b ę d n y m d o p r a w i d ł o w e j r e a l i z a c j i z, d a 7 ) w s p ó ł p r a c o w a ć z h u f c a m i i 6 r o d o w i s k a m i i n s t r u k t o r s k i, m i 8 ) w s p ó ł p r a c o w a ć z R a d ą C h o r ą g w i, K o m i s j ą R e w i z y j n ą, S ą d e m H a r c e r s k i m C h o r ą g w i o r a z G ł ó w n ą K w a t e r ą Z H P i j e j z e s p o ł a m i w z a k r e s i e s w o i c h k o m p e t e n c j i. 9 ) d b a ć o m i e n i e Z H P, k t ó r e j e s t w j e g o d y s p o z y c j i l u b w d y s p o z y c j i z e s p o ł u, k t ó r y m k i e r u j e, 3. C z ł o n k o w i e i i n s t r u k t o r z y K o m e n d y C h o r ą g w i od p o w i a d a j ą z a : 1 ) a t m o s f e r ę p r a c y s p r z y j a j ą c r e a l i z a c j i z a d, a 2 ) k o m p l e t o w a n i e i a r c h i w i z o w a n i e d o k u m e n t a c j i, a k t, i, t p. 3 ) p r z e s t r z e g a n i e p r z e p i s ó w o o c h r o n i e d a n y c h o s o b o w y c h, 4 ) p r z e s t r z e g a n i e p r z e p i s ó w o o c h r o n i e t a j e m n i c y p a s t w o w e j i s ł u W b o, w e j 5 ) d y s c y p l i n ę p r a c y, 6 ) w ł a 6 c i w e w y k o r z y s t y w a n i e ( z g o d n i e z pzr e z n a c z e n i e m ) u r z ą d z e, l o k a l i i w y p o s a W e n i e s t a n o w i ą c e w s p ó l n ą w ł a s n o 6 ć c h o r ą g w i. S t r o n a 3 z 2 4

4 I V. S z c z e g ó ł o w y z a k r e s k o m p e t e n c j i c z ł o n k ó w k o m e n d y i s z e f a b i u r a k o m e n d y. 1. H m. J u l i a n n a Z a p a r t, Z a s t ę p c z y n i K o m e n d a n t a hco r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P d s. p r o g r a m u i p r a c y z k a d. r ą 1. M I S J A T w o r z e n i e W y d z i a ł ó w z w i ą z a n y c h z p r o g r a m e m i p r a c ą z k a d r ą, w c e l u b u d o w a n i a s p ó j n y c h d z i a ł a c h o r ą g w i w z a k r e s i e p r o g r a m u i p r a c y z k a d r ą w C h o r ą g w i o r a z h u f c a c h N a d z o r u j e p r a c e i d z i a ł a n i a w e w n ę t r z n a z e w n ę t r z n a Z a d a n i a n a c z a s k a d e n c j i W y d z i a ł m e t o d y c z n y - r e f e r a t y :Z u c h o w y, H a r c e r s k i,s t a r s z o h a r c e r s k i, W ę d r o w n i c z y. W y d z i a ł w s p a r c i a p r o g r a m o w e g o i R e f e r a t y :Z a g r a n i c z n y, N i e p r z e t a r t e g o S z l a k u,s p e c j a l n o 6 c i,z e s p ó ł i n s p i r a c ji ip o r a d n i c t w a,, I n s p e k t o r a t y S p e c j a l n o 6 c i o w e. W y d z i a ł p r a c y z k a d r ą - K o m i s j a S t o p n i I n s t r u k t osrk i c h C h D, Z e s p ó ł K a d r y K s z t a ł c ą c e jc H D. c z ł o n k o w i e K o m e n d y C h o r ą g w i, s z e f b i u r a K C h, w y d z i a ł k s i ę g o w y, z e s p ó ł p r z y s k a r b n i k u ( w z a k r e s i e r e a l i z a c jd io t a c j i ) z, e s p ó ł d s. m a j ą t k u ( w z a k r e s i e z a b e z p i e c z e n i a l o g i s t y c z n e g o r e a l i z a c jp ir z e d s i ę w z i ę ć ), P e ł n o m o c n i k d s. z a g r a n i c z n y c h, C e n t r a l n a S z k o ł a I n s t r u k t o r s k a W, y d z i a ł p r o g r a m o w o i m e t o d y c z n y G K Z H P, W y d z i a ł Z a g r a n i c z n y, Z e s p ó ł d s. J a m b o r e e K u r a t o r i u m O 6 w i a t y, i n s t y t u c j es z k o l n o - w y c h o w a w c z e, w y d z i a ł y u r z ę d ó w o r g a n ó w s a m o r z ą d ó w t e r y t o r i a l n y c hi a d m i n i s t r a c j i r z ą d o w e j z z a k r e s u p o l i t y k im ł o d z i e W o w e j, k u l t u r y,w y c h o w a n i a i o 6 w i a t y, D o l n o 6 l ą s k a R a d a d s. M ł o d z i e W y, I n n e i n s t y t u c j ew y n i k a j ą c e z b i e W ą c y c h p o t r z e b c h o r ą g w i. 1. K o o r d y n o w a n i e p r z y g o t o w a n i a i r e a l i z a c j1 i8 - m i e s i ę c z n y c h p l a n ó w p r a c y. 2. K o o r d y n o w a n i e p r z y g o t o w a n i a i r e a l i z a c jp il a n ó w o p e r a c y j n y c h. 3. K o o r d y n o w a n i e p r z y g o t o w a n i a i r e a l i z a c jp il a n ó w k s z t a ł c e n i a. 4. W d r o W e n i e o p i s ó w f u n k c j in a p o z i o m i e C h o r ą g w i o r a z k o m e n d h u f c ó w. 5. W d r o W e n i e m i e s i ę c z n y c h p l a n ó w p r a c y. 6. P r z y g o t o w a n i e p l a n u p r o j e k t u 4 x 4 i w d r o W e n i e g o. 7. z i n s t r u k t o r a m ih u f c ó w d s. p r o g r a m u, k s z t a ł c e n i ai p r a c y z k a d r ą. 8. S y s t e m a t y c z n y u d z i a ł w p o s i e d z e n i a c h K o m e n d y C h o r ą g w i o r a z w r a z i e p o t r z e b y w z b i ó r k a c h k o m e n d a n t ó w h u f c ó w. 9. O p i n i o w a n i e p r z y z n a n i a w n i o s k ó w o B O K P i B O K K. 1 0.W s p i e r a n i e i n a d z ó r p o d l e g ł y c h z e s p o ł ó w. 1 1.P r z y g o t o w a n i e i w d r o W e n i e s y s t e m u m o t y w a c y j n e g o C h o r ą g w i i n a d z o r o w a n i e t e g o p r o c e s u w h u f c a c h. S t r o n a 4 z 2 4

5 1 2.N a d z o r o w a n i e p r z y z n a w a n y c h o d z n a c z e i w n i o s k o w a n i e o o d z n a c z e n i a d l a i n s t r u k t o r ó w C h o r ą g w i o r a z h u f c ó w. 1 3.K o o r d y n o w a n i e d z i a ł a z w i ą z a n y c h z o r g a n i z a c j ą C e n t r a l E u r o p e a n J a m b o r e e Z a p e w n i e n i e r e a l i z a c js ip e c j a l n o 6 c ii d z i a ł a z w i ą z a n y c h z e w s p ó ł p r a c ą z a g r a n i c z n ą Z a p e w n i e n i e m o W l i w o 6 c i p r z e s z k o le n i a d o p e ł n i e n i a f u n k c j io s ó b o d p o w i e d z i a l n y c h z a p r o g r a m i k s z t a ł c e n i ew h u f c a c h. 5. U p r a w n i e n i a 1 N a d z ó r i k o n t r o l a b i e W ą c e j d z i a ł a l n o 6 c ih u f c ó w w z a k r e s i e p r a c y z k a d r a i p r o g r a m u. 2 M o n i t o r o w a n i e, n a d z o r o w a n i e i o c e n a p r a c y p o d l e g ł y c h w y d z i a ł ó w, r e f e r a t ó w i z e s p o ł ó w. 3 O p i n i u j e w s p o s ó b w i ą W ą c y w s z y s t k i e d z i a ł a n i az a k r e s u p r a c y z k a d r ą i p r o g r a m u w C h D w t y m w n i o s k i o p r z y z n a n i e B O K K i B O K P. 4 O c e n a r e a l i z ajc iz a d a p r z e z p o d l e g ł e z e s p o ł y. 5 O r g a n i z o w a n i e i o c e n a p r a c y p o d l e g ł y c h p r a c o w n i k ó w, i n s t r u k t or ó w 6 R e p r e z e n t o w a n i e c h o r ą g w i w o b e c w ł a d z r z ą d o w y c h, s a m o r z ą d o w y c h, i n s t y t u c j si e, k t o r a p r y w a t n e g o, o r g a n i z a c j ip o z a r z ą d o w y c h. 7 P o d p i s y w a n i e k o r e s p o n d e n c j i d o h u f c ó w, w ł a d z n a c z e l n y c h o r a z i n s t y t u c jzig o d n i e z p o s i a d a n y m p e ł n o m o c n i c t w e m. 8 W y s t ę p o w a n i e w i m i e n i u Z H P C h o r ą g i e w D o l n o 6 l ą s k a n a p o d s t a w i e o d r ę b n y c h p e ł n o m o c n i c t w O d p o w i e d z i a l n o 6 ć z a Z a k r e s i f o r m a w s p a r c i a K r y t e r i a o c e n y 1. R e a l i z a c j ęp l a n u p r a c y i k s z t a ł c e n i ac h o r ą g w i. 2. W s p ó ł p r a c ę c h o r ą g w i z h u f c a m i w z a k r e s i e k s z t ał c e n i a i w s p a r c i a d r u W y n o w y c h. 3. W d r o W e n i e p r o c e d u r : o r g a n i z a c j ip r z e d s i ę w z i ę ć c h o r ą g w i a n y c h, p o w o ł y w a n i a i n s t r u k t o r ó w K C h. 4. S t w o r z e n i e p r o j e k t u P l a n u R o z w o j u C h o r ą g w i. 1 P o d p i s a n i e u m o w y w o l o n t a r i a c k i e j. 2 Z w r o t k o s z t ó w d o j a z d u w c e l u w y k o n y w a n i a d z i a ł a w y n i k a j ą c y c h z o p i s u f u n k c j i. 3 D o s t ę p d o n a r z ę d z i b i u r o w y c h w s i e d z i b i ec h o r ą g w i. 4 F i n a n s o w a n i e u d z i a ł u w f o r m a c h s z k o l e n i o w y c h p o d n o s z ą c y c h k o m p e t e n c j e i k w a l i f i k a c jw e z a k r e s i e p e ł n i o n e j f u n k c j i. 5 W s p a r c i e m e r y t o r y c z n e i t e c h n i c z n e w z a k r e s i e p e ł n i o n e j f u n k c j iz e s t r o n y p o z o s t a ł y c h c z ł o n k ó w K o m e n d y C h o r ą g w i o r a z i n n y c h i n s t r u k t o r ó w s p e c j a l i s t ó w. 1. C o r o c z n e p o d s u m o w a n i e z r e a l i z a c jz ia d a w y n i k a j ą c y c h z o p i s u f u n k c j i p r z e d k ł a d a n e K o m i s j i R e w i z y j n e j C h o r ą g w i i R a d z i e C h o r ą g w i p r z e d z b i ó r k ą a b s o l u t o r y j n ą. 2. C o r o c z n e a b s o l u t o r i u m o r a z a b s o l u t o r i u m n a z j e U d z i e S t r o n a 5 z 2 4

6 3. S p r a w o z d a n i e p r z e d z j a z d o w e. 4. O c e n a r e a l i z a c jp il a n u p r a c y, p l a n u k s z t a ł c e n i ap r z e z K R C h, 5. L i c z b a h u f c ó w p o s i a d a j ą c y c h w d r o W o n y s y s t e m p r a c y z k a d r ą, p o s i a d a j ą c yc h z e s p o ł y i o s o b y o d p o w i e d z i a l n e z a k s z t a ł c e n i ei w s p a r c i e p r o g r a m o w e d r u W y n, 6. L i c z b a r e a l i z o w a n y c h, j a k o 6 ć i l i c z b a b e n e f i c j e n t ó w u c z e s t n i c z ą c y c h w f o r m a c h k s z t a ł c e n i o w y c h r e a l i z o w a n y c h w c h o r ą g w i d o l n o 6 l ą s k i e jo r a z s t o p i e w y k o r z y s t a n a n a b y t e j p r z e z n i c h w i e d z y w h u f c a c h i c h o r ą g w i. 7. L i c z b a r e a l i z o w a n y c h, j a k o 6 ć i l i c z b a b e n e f i c j e n t ó w u c z e s t n i c z ą c y c h w f o r m a c h p r o g r a m o w y c h r e a l i z o w a n y c h w c h o r ą g w i d o l n o 6 l ą s k i e jo r a z s t o p i e i c h p r z e ł o W e n i a n a d z i a ł a l n o 6 ćh u f c ó w. 9. P r z e w i d y w a n a l i c z b a g o d z i n [ m i e s i ę c z n i e ] 2 4 g o d z i n i o k. 5 6 g o d z i n w p r z y p a d k u r e a l i z a c j i k u r s ó w, s z k o l e i t p. S t r o n a 6 z 2 4

7 2. H m. D o r o t a K o ł a k o w s k a, S k a r b n i k C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P. 1. M I S J A S t a b i l n o 6 ć f i n a n s o w a C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P N a d z o r u j e p r a c e i d z i a ł a n i a w e w n ę t r z n a z e w n ę t r z n a Z a d a n i a n a c z a s k a d e n c j i Z e s p ó ł p r z y s k a r b n i k u, W y d z i a ł K s i ę g o w y. c z ł o n k o w i e K o m e n d y C h o r ą g w i, s z e f b i u r a K C H, W y d z i a ł G o s p o d a r c z y, p o d m i o t y z a l e W n e, Z e s p ó ł p r z y S k a r b n i k u,r e f e r a t y i z e s p o ł y C h D w z a k r e s i e, m o W l i w o 6 c i z a p e w n i e n i a r e a l i z a c ji ic h p o t r z e b f i n a n s o w y c h i d z i a ł a z w i ą z a n y c h z r e a l i z a c j ąp r o g r a m ó w d o t a c y j n y c h. R a d a P r z y j a c i ó łh a r c e r s t w a, U r z ę d y i i n s t y t u c j eg r a n t o d a w c z e, I n n e i n s t y t u c j ew y n i k a j ą c e z b i e W ą c y c h p o t r z e b c h o r ą g w i. 1 U t r z y m y w a n i e s t a ł e g o k o n t a k t u z e s k a r b n i k a m i h u f c ó w. 2 M o n i t o r o w a n i e i n a d z o r o w a n i e p r a c y w y d z i a ł u k s i ę g o w e g o o r a z z e s p o ł u p r z y s k a r b n i k u. 3 P r z y g o t o w a n i e i r e a l i z a c j ab u d W e t u c h o r ą g w i. 4 Z a p e w n i e n i e p ł y n n o 6 c i f i n a n s o w e j c h o r ą g w i. 5 P o z y s k i w a n i e 6 r o d k ó w f i n a n s o w y c h n a d z i a ł a l n o 6 ćc h o r ą g w i i j e j j e d n o s t e k. 6 P r o w a d z e n i e p o l i t y k if i n a n s o w e j i r a c h u n k o w e j c h o r ą g w i. 5. U p r a w n i e n i a 1. N a d z ó r i k o n t r o l a b i e W ą c e j d z i a ł a l n o 6 c ih u f c ó w w z a k r e s i e r e a l i z o w a n y c h d o t a c j i,f i n a n s ó w i p r o w a d z e n i a d o k u m e n t a c j i f i n a n s o w e. 2. M o n i t o r o w a n i e i n a d z o r o w a n i e p r a c y p o d l e g ł y c h z e s p o ł ó w. 3. O p i n i u j e w s p o s ó b w i ą W ą c y w s z y s t k i e d z i a ł a n i a z a k r e s u.p o z y s k i w a n i a 6 r o d k ó w i f i n a n s ó w 4. O c e n a r e a l i z a cj iz a d a p r z e z p o d l e g ł e z e s p o ł y. 5. O r g a n i z o w a n i e p r a c y p o d l e g ł y c h p r a c o w n i k ó w, i n s t r u k t o r ó w. 6. O c e n a p r a c y p o d l e g ł y c h p r a c o w n i k ó w, i n s t r u k t o r ó w. 7. R e p r e z e n t o w a n i e c h o r ą g w i w o b e c w ł a d z r z ą d o w y c h, s a m o r z ą d o w y c h, i n s t y t u c j si e, k t o r a p r y w a t n e g o, o r g a n i z a c j i p o z a r z ą d o w y c h. 8. P o d p i s y w a n i e k o r e s p o n d e n c j i d o h u f c ó w, w ł a d z n a c z e l n y c h o r a z i n s t y t u c jzig o d n i e z p o s i a d a n y m p e ł n o m o c n i c t w e m. 6 O d p o w i e d z i a l n o 6 ć z a 1 P r a w i d ł o w e g o s p o d a r o w a n i e 6 r o d k a m i p u b l i c z n y m i i w ł a s n y m i c h o r ą g w i w z a k r e s i e p o s i a d a n y c h p e ł n o m o c n i c t w. 2 E f e k t y w n e p o z y s k i w a n i e 6 r o d k ó w. 3 U t r z y m a n i e p ł y n n o 6 c i f i n a n s o w e j c h o r ą g w i. S t r o n a 7 z 2 4

8 4 P r a w i d ł o w e r e a l i z o w a n i e i r o z l i c z a n i ed o t a c j i Z a k r e s i f o r m a w s p a r c i a K r y t e r i a o c e n y P r z e w i d y w a n a l i c z b a g o d z i n [ m i e s i ę c z n i e ] 1. P o d p i s a n i e u m o w y w o l o n t a r i a c k i e j. 2. Z w r o t k o s z t ó w d o j a z d u w c e l u w y k o n y w a n i a d z i a ł a w y n i k a j ą c y c h z o p i s u f u n k c j i. 3. D o s t ę p d o n a r z ę d z i b i u r o w y c h w s i e d z i b i ec h o r ą g w i. 4. F i n a n s o w a n i e u d z i a ł u w f o r m a c h s z k o l e n i o w y c h p o d n o s z ą c y c h k o m p e t e n c j e i k w a l i f i k a c jw e z a k r e s i e p e ł n i o n e j f u n k c j i. 5. W s p a r c i e m e r y t o r y c z n e i t e c h n i c z n e w z a k r e s i e p e ł n i o n e j f u n k c j iz e s t r o n y p o z o s t a ł y c h c z ł o n k ó w K o m e n d y C h o r ą g w i o r a z i n n y c h i n s t r u k t o r ó w s p e c j a l i s t ó w. 1. C o r o c z n e p o d s u m o w a n i e z r e a l i z a c jz ia d a w y n i k a j ą c y c h z o p i s u f u n k c j ip r z e d k ł a d a n e K o m i s j i R e w i z y j n e j C h o r ą g w i i R a d z i e C h o r ą g w i p r z e d z b i ó r k ą a b s o l u t o r y j n ą. 2. C o r o c z n e a b s o l u t o r i u m o r a z a b s o l u t o r i u m n a z j e U d z i e. 3. S p r a w o z d a n i e p r z e d z j a z d o w e. 4. R e a l i z a c j ab u d W e t u. 5. S t o p n i e r e d u k c j i z a d ł u W e n i a w e w n ę t r z n e g o i z e w n ę t r z n e g o. 6. O c e n a r e a l i z a c jb iu d W e t u i b a d a n i e b i l a n s u b i e g ł e g o r e w i d e n t a ( p r z e c i ę t n i e t y g o d n i o w o ) S t r o n a 8 z 2 4

9 3. H m. A d a m G a c e k, C z ł o n e k K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H Pd s. m a j ą t k u 1. M I S J A W s p i e r a n i e h u f c ó w w p r a w i d ł o w y m z a r z ą d z a n i u i c h m a j ą t k i e m N a d z o r u j e p r a c e i d z i a ł a n i a w e w n ę t r z n a z e w n ę t r z n a Z a d a n i a n a c z a s k a d e n c j i W y d z i a ł o r g a n i z a c y j n y, c z ł o n k o w i e K o m e n d y C h o r ą g w i w s z c z e g ó l n o 6 c i S k a r b n i k C h o r ą g w i, c z ł o n e k k o m e n d y d s. g o s p o d a r c z y c h, s z e f b i u r a K C H, R a d c a P r a w n y, W y d z i a ł K s i ę g o w y, W y d z i a ł G o s p o d a r c z y, p o d m i o t y z a l e W n e, Z e s p ó ł p r z y S k a r b n i k u,r e f e r a t y i z e s p o ł y C h D w z a k r e s i e, m o W l i w o 6 c i z a p e w n i e n i a r e a l i z a c ji ic h p o t r z e b i d z i a ł a z w i ą z a n y c h z r e a l i z a c j ąp r o g r a m ó w d o t a c y j n y c h. R a d a P r z y j a c i ó łh a r c e r s t w a, U r z ę d y i i n s t y t u c j eg r a n t o d a w c z e, I n n e i n s t y t u c j ew y n i k a j ą c e z b i e W ą c y c h p o t r z e b c h o r ą g w i, 1. N a d z o r o w a n i e p r a c y i u t r z y m y w a n i e s t a ł e g o k o n t a k t u z o s o b a m i o d p o w i e d z i a l n y m i w h u f c u z a z a r z ą d z a n i e n i e r u c h o m o 6 c i a m i. 2. N a d z o r o w a n i e k s i ą W e k o b i e k t ó w. 3. D b a n i e o s t a n m a j ą t k u r u c h o m e g o i n i e r u c h o m e g o. 4. O r g a n i z a c j a i p r z e p r o w a d z e n i e o k r e s o w y c h i n w e n t a r y z a c j i ( p r z y w s p ó ł p r a c y z c z ł o n k i e m k o m e n d y d s. G o s p o d a r c z y c h ). 5. N a d z o r o w a n i e, m o n i t o r o w a n i e o r a z o c e n a p r a c y p o d l e g ł y c h z e s p o ł ó w. 6. U p r z ą d k o w a n i e d o k u m e n t a c j i m a j ą t k o w e j n i e r u c h o m o 6 c i w c h o r ą g w i d o l n o 6 l ą s k i e. j 7. P i l o t o w a n i e s p a w s ą d o w y c h i p r z e d k o l e g i a m i s a m o r z ą d o w y m i z w i ą z a n y c h z n i er u c h o m o 6 c i a m i c h o r ą g w i. 5. U p r a w n i e n i a 1. N a d z ó r i k o n t r o l a b i e W ą c e j d z i a ł a l n o 6 c ih u f c ó w w z a k r e s i e o b o w i ą z k ó w a d m i n i s t r o w a n i a n i e r u c h o m o 6 c i i z a r z ą d z a n i a 6 r o d k a m i t r w a ł y m i. 2. M o n i t o r o w a n i e s y t u a c j in i e r u c h o m o 6 c i w c h o r ą g w i d o l n o 6 l ą s k i e j p o s i a d a n y c h n a w ł a s n o 6 ć, j a k i a d m i n i s t r o w a n y c h p r z e z c h o r ą g i e w i h u f c e. 3. M o n i t o r o w a n i e j a k o 6 c i u s ł u g o r a z s y t u a c j ic z a s o w y c h b a z o b o z o w y c h. 4. P r z e p r o w a d z a n i e s p i s ó w z n a t u r y, i n w e n t a r y z a c j i. 5. P r o w a d z e n i e k s i ą g o b i e k t ó w b u d o w l a n y c h. 6. P r o w a d z e n i e e w i d e n c j i 6 r o d k ó w t r w a ł y c h i n i e t r w a ł y c h. 7. D b a ł o 6 ć o r z e t e l n e p r o w a d z e n i e k a r t y p o j a z d u ( k i a )o r a z d b a n i e o S t r o n a 9 z 2 4

10 s t a n s a m o c h o d u p o z o s t a j ą ce g o d y s p o z y c j i k o m e n d y c h o r ą g w i. 8. W i z y t o w a n i e p l a c ó w e k b a z o b o z o w y c h. 9. O r g a n i z o w a n i e p r a c y p o d l e g ł y c h p r a c o w n i k ó w, i n s t r u k t o r ó w O c e n a p r a c y p o d l e g ł y c h p r a c o w n i k ó w, i n s t r u k t o r ó w R e p r e z e n t o w a n i e c h o r ą g w i w o b e c w ł a d z r z ą d o w y c h, s a m o r z ą d o w y c h, i n s t y t u c j si e, k t o r a p r y w a t n e g o, o r g a n i z a c j i p o z a r z ą d o w y c h P o d p i s y w a n i e k o r e s p o n d e n c j i d o h u f c ó w, w ł a d z n a c z e l n y c h o r a z i n s t y t u c jzig o d n i e z p o s i a d a n y m p e ł n o m o c n i c t w e m W y s t ę p o w a n i e w i m i e n i u z h p c h o r ą g i e w d o l n o 6 l ą s k a n a p o d s t a w i e o d r ę b n y c h p e ł n o m o c n i c t w O d p o w i e d z i a l n o 6 ć z a Z a k r e s i f o r m a w s p a r c i a K r y t e r i a o c e n y P r z e w i d y w a n a l i c z b a g o d z i n [ m i e s i ę c z n i e ] 1. P r a w i d ł o w e g o s p o d a r o w a n i e m a j ą t k i e m c h o r ą g w i. 2. P r a w i d ł o w e g o s p o d a r o w a n i e 6 r o d k a m i p u b l i c z n y m i w z a k r e s i e p o s i a d a n y c h p e ł n o m o c n i c t w. 3. W s p ó ł p r a c ę z h u f c a m i w z a k r e s i e i c h b i e W ą c e j d z i a ł a l n o 6 c. i 4. P r a c ę p o d l e g ł y c h p r a c o w n i k ó w, w o l o n t a r i u s zy, w y d z i a ł ó w. 5. T e r m i n o w e i r z e c z o w e p r z e p r o w a d z e n i e i n w e n t a r y z a c j i. 1. P o d p i s a n i e u m o w y w o l o n t a r i a c k i e. j 2. Z w r o t k o s z t ó w d o j a z d u w c e l u w y k o n y w a n i a d z i a ł a w y n i k a j ą c y c h z o p i s u f u n k c j i. 3. D o s t ę p d o n a r z ę d z i b i u r o w y c h w s i e d z i b i ec h o r ą g w i. 4. F i n a n s o w a n i e u d z i a ł u w f o r m a c h s z k o l e n i o w y c h p o d n o s z ą c y c h k o m p e t e n c j e i k w a l i f i k a c jw e z a k r e s i e p e ł n i o n e j f u n k c j i. 5. W s p a r c i e m e r y t o r y c z n e i t e c h n i c z n e w z a k r e s i e p e ł n i o n e j f u n k c j i z e s t r o n y p o z o s t a ł y c h c z ł o n k ó w K o m e n d y C h o r ą g w i o r a z i n n y c h i n s t r u k t o r ó w s p e c j a l i s t ó w. 1. C o r o c z n e p o d s u m o w a n i e z r e a l i z a c jzia d a w y n i k a j ą c y c h z o p i s u f u n k c j i p r z e d k ł a d a n e K o m i s j i R e w i z y j n e j C h o r ą g w i i R a d z i e C h o r ą g w i p r z e d z b i ó r k ą a b s o l u t o r y j n ą. 2. C o r o c z n e a b s o l u t o r i u m o r a z a b s o l u t o r i u m n a z j e U d z i e. 3. S p r a w o z d a n i e p r z e d z j a z d o w e. 4. S t o p i e i j a k o 6 ć p r z e p r o w a d z o n e j i n w e n t a r y z a c j i 5. J a k o 6 ć p r o w a d z o n e j d o k u m e n t a c j i b u d o w l i ( p r z e c i ę t n i e4 g o d z i n y t y g o d n i o w o ) S t r o n a 1 0 z 2 4

11 4. P h m. M a c i e j K i e r e s, z Cł o n e k K o m e n d y C z e w n ę t r z n y c h h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P d s. k o n t a k t ó w 1. M I S J A W z m a c n i a n i e w i z e r u n k u C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e jz H P u r o d z i c ó w i p a r t n e r ó w z e w n ę t r z n y c h j a ko s i l n e ji s o l i d n e jo r g a n i z a c j i w y c h o w a w c z e j N a d z o r u j e p r a c e i d z i a ł a n i a w e w n ę t r z n a z e w n ę t r z n a Z a d a n i a n a c z a s k a d e n c j i W y d z i a ł p r o m o c j i i i n f o r m a c j i, R e f e r a t S t a r s z y z n y i S e n i o r ó w, K o m i s j a H i s t o r y c z n a, P o c z t a H a r c e r s k a S z a n i e c, D o l n o 6 l ą s k a R a d a P r z y j a c i ó ł H a r c e r s t w a, c z ł o n k o w i e K o m e n d y C h o r ą g w i, s z e f b i u r a K C H, R a d c a P r a w n y, W y d z i a ł y, r e f e r a t yi z e s p o ł y C h D w z a k r e s i e m o W l i w o 6 c i z a p e w n i e n i a r e a l i z a c ji ic h p o t r z e b i d z i a ł a z w i ą z a n y c h z r e a l i z a c j ąp r o m o c j i i i n f o r m a c j i. R a d a P r z y j a c i ó łh a r c e r s t w a, U r z ę d y i i n s t y t u c j e, I n n e i n s t y t u c j ew y n i k a j ą c e z b i e W ą c y c h p o t r z e b c h o r ą g w i, 1. S t w o r z e n i e i w d r o W e n i e s p ó j n e j j e d n o l i t e j p o l i t y k i i n f o r m a c y j n e j w e w n ą t r z i n a z e w n ą t r z o r g a n i z a c j i. 2. S t w o r z e n i e, w d r o W e n i e i r e a l i z a c j as t r a t e g ipi r o m o c j i Z H P n a D o l n y m 5 l ą s k u. 3. N a d z o r o w a n i e p o l i t y k i i n f o r m a c y j n e j i p r o m o c y j n e j w h u f c a c h i s t r u k t u r a c h i m p o d l e g ł y c h. 4. S t w o r z e n i e i n t e r n e t o w e g o s e r w i s u i n f o r m a c y j n e g o c h o r ą g w i. 5. O d t w o r z e n i e k o m i s j i h i s t o r yc z n e j d z i a ł a j ą c e jp r z y c h o r ą g w i. 6. Z i n w e n t a r y z o w a n i e, u p o r z ą d k o w a n i e i z a g o s p o d a r o w a n i e p a m i ą t e k p o S t e f a n i e M i r o w s k i m. 7. W z n o w i e n i e s t a ł y c h r e g u l a r n y c h s p o t k a z D R P H. 8. D b a ł o 6 ć o p r z e k a z i n f o r m a c j i p o z i o m e j i p i o n o w e j. 9. D b a ł o 6 ć o s p ó j n o 6 ć w i z e r u n k o w ą c h o r ą g w i P o p r a w a w i z e r u n k u h a r c e r s t w a u d z i e c i i m ł o d z i e W y, i c h r o d z i c ó w o r a z u p a r t n e r ó w z e w n ę t r z n y c h. 5. U p r a w n i e n i a 1. N a d z ó r, k o n t r o l a p o d l e g ł y c h z e s p o ł ó w. 2. N a d z ó r, k o n t r o l a h u f c ó w w z a k r e s i e r e a l i z a c jp io l i t y k i n f o r m a c y j n e j p r o m o c y j n e j. 3. N a d z ó r, k o n t r o l a k o m i s j i h i s t o r y c z n y c h w h u f c a c h. 4. O r g a n i z o w a n i e p r a c y p o d l e g ł y c h p r a c o w n i k ó w, i n s t r u k t o r ó w. 5. O c e n a p r a c y p o d l e g ł y c h p r a c o w n i k ó w, i n s t r u k t o r ó w,z e s p o ł ó w. 6. R e p r e z e n t o w a n i e c h o r ą g w i w o b e c w ł a d z r z ą d o w y c h s a m o r z ą d o w y c h, i n s t y t u c j si e, k t o r a p r y w a t n e g o, o r g a n i z a c j i p o z a r z ą d o w y c h. S t r o n a 1 1 z 2 4

12 7. P o d p i s y w a n i e k o r e s p o n d e n c j i d o h u f c ó w, w ł a d z n a c z e l n y c h o r a z in s t y t u c j iz g o d n i e z p o s i a d a n y m p e ł n o m o c n i c t w e m. 8. w y s t ę p o w a n i e w i m i e n i u Z H P C h o r ą g i e w D o l n o 6 l ą s k a n a p o d s t a w i e o d r ę b n y c h p e ł n o m o c n i c t w O d p o w i e d z i a l n o 6 ć z a Z a k r e s i f o r m a w s p a r c i a K r y t e r i a o c e n y P r z e w i d y w a n a l i c z b a g o d z i n [ m i e s i ę c z n i e ] 1. P o l i t y k ęi n f o r m a c y j n ą. 2. Z b i e r a n i e m a t e r i a ł ó w s t a n o w i ą c y c h w a r t o 6 ć h i s t o r y c z n ą d l a h a r c e r s t w a o r a z z a b e z p i e c z a n i e i c h. 3. P r z e k a z y w a n i e i n f o r m a c j io d z i a ł a n i a c h c h o r ą g w i n a z e w n ą t r z s t r u k t u r y. 4. K o n t a k t z m e d i a m i o r a z s t a ł e p u b l i k o w a n i e a r t y k u ł ó w d o t y c z ą c y c h h a r c e r s t w a w m e d i a c h. 5. K o n t a k t z i n s t y t u c j a m i,s o j u s z n i k a m i,s p r z y m i e r z e c a m i o r a z s t a ł e i n f o r m o w a n i e i c h o d z i a ł a n i a c h C h D. 6. P r z e p r o w a d z e n i e k a m p a n i i p r o m o c y j n e j z w i ą z a n e j z p r z e k a z a n i e m 1 % p o d a t k u. 7. P r a c ę p o d l e g ł y c h z e s p o ł ó w. 1. P o d p i s a n i e u m o w y w o l o n t a r i a c k i e. j 2. Z w r o t k o s z t ó w d o j a z d u w c e l u w y k o n y w a n i a d z i a ł a w y n i k a j ą c y c h z o p i s u f u n k c j i. 3. D o s t ę p d o n a r z ę d z i b i u r o w y c h w s i e d z i b i ec h o r ą g w i. 4. F i n a n s o w a n i e u d z i a ł u w f o r m a c h s z k o l e n i o w y c h p o d n o s z ą c y c h k o m p e t e n c j e i k w a l i f i k a c jw e z a k re s i e p e ł n i o n e j f u n k c j i. 5. W s p a r c i e m e r y t o r y c z n e i t e c h n i c z n e w z a k r e s i e p e ł n i o n e j f u n k c j iz e s t r o n y p o z o s t a ł y c h c z ł o n k ó w K o m e n d y C h o r ą g w i o r a z i n n y c h i n s t r u k t o r ó w s p e c j a l i s t ó w. 1. C o r o c z n e p o d s u m o w a n i e z r e a l i z a c j iz a d a w y n i k a j ą c y c h z o p i s u f u n k c j ip r z e d k ł a d a n e K o m i s j i R e w i z y j n e j C h o r ą g w i i R a d z i e C h o r ą g w i p r z e d z b i ó r k ą a b s o l u t o r y j n ą. 2. C o r o c z n e a b s o l u t o r i u m o r a z a b s o l u t o r i u m n a z j e U d z i e. 3. S p r a w o z d a n i e p r z e d z j a z d o w e. 4. S t o p i e i j a k o 6 ć r e a l i z o w a n e j p r o m o c j i, 5. J a k o 6 ć m a t e r i a ł ó w p r o m o c y j n y c h i i n f o r m a c y j n y c h. 6. S u m a p o z y s k a n y c h p i e n i ę d z y z 1 % ( p r z e c i ę t n i e4 g o d z i n y t y g o d n i o w o ) S t r o n a 1 2 z 2 4

13 5. P h m. J a k u b M a t u s z c z y k, C z ło n e k K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H Pd s. g o s p o d a r c z y c h 1. M I S J A P o p r a w a j a k o 6 c i z a r z ą d z a n i a m a j ą t k i e m w C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P. Z w i ę k s z e n i e z y s k ó w z d z i a ł a l n o 6 c ig o s p o d a r c z e j C h o r ą g w i. Z a p e w n i e n i e f i n a n s o w a n i a d z i a ł a l n o 6 c iw y c h o w a w c z e j N a d z o r u j e p r a c e i d z i a ł a n i a w e w n ę t r z n a z e w n ę t r z n a Z a d a n i a n a c z a s k a d e n c j i W y d z i a ł g o s p o d a r c z y, p o d m i o t y z a l e W n e c z ł o n k o w i e K o m e n d y C h o r ą g w i w s z c z e g ó l n o 6 c i S k a r b n i k C h o r ą g w i, c z ł o n e k k o m e n d y d s. o r g a n i z a c y j n y c h s z e f b i u r a K C H, R a d c a P r a w n y, W y d z i a ł K s i ę g o w y, W y d z i a ł G o s p o d a r c z y, z e s p ó ł p r z y S k a r b n i k u,r e f e r a t y i z e s p o ł y C h D w z a k r e s i e m o W l i w o 6 c i z a p e w n i e n i a r e a l i z a c ji ic h p o t r z e b in s t y t u c j e i u r z ę d y n i e z b ę d n e d o r e a l i z a c jz ia d a, p o d m i o t y n i e z w i ą z a n e z a d m i n i s t r a c j ąp u b l i c z n ą m o g ą c e w e s p r z e ć d z i a ł a l n o 6 ćo r g a n i z a c j iw z a k r e s i e g o s p o d a r c z y m in n e i n s t y t u c j ew y n i k a j ą c e z b i e W ą c y c h p o t r z e b c h o r ą g w i 1. O p r a c o w a n i e s t r a t e g i ii w d r o W e n i e j e j, k t ó r e j s k u t k i e m b ę d z i e p r z e p r o w a d z e n i e w y d z i e l e n i a d z i a ł a l n o 6 c i g o s p o d a r c z e j o d w y c h o w a w c z e j w C h o r ą g w i. 2. S t w o r z e n i e p o d m i o t u z a l e W n e g o p r z y n o s z ą c e g o s t a ł e d o c h o d y K o m e n d z i e C h o r ą g w i. 3. R o z b u d o w a n i e d z i a ł a l n o 6 ci g o s p o d a r c z e j C h D. 4. R o z w i n i ę c i e d z i a ł a l n o 6 c ib a z o b o z o w y c h c h o r ą g w i. 5. P o z y s k i w a n i e i k o m e r c j a l i z o w a n i e n i e r u c h o m o 6 c i n a p o t r z e b y d z ia ł a l n o 6 c ig o s p o d a r c z e j c h o r ą g w i. 6. Z a p e w n i e n i e b e z p i e c z e s t w a f i n a n s o w e g o c h o r ą g w i d o l n o 6 l ą s k i e. j 7. R e a l i z a c j a p l a n ó w f i n a n s o w y c h s t a w i a n y c h p r z e d p o d m i o t a m i z a l e W n y m i. 5. U p r a w n i e n i a 1. N a d z ó r i k o n t r o l a n a d d z i a ł a l n o 6 c i ąp o d m i o t ó w z a l e W n y c h. 2. W y z n a c z a n i e k i e r u n k ó w r o z w o j u d z i a ł a l n o 6 c ig o s p o d a r c z e j C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j. 3. Z a r z ą d z a n i e z w i ą z a n e z o r g a n i z a c j ą,d z i a ł a n i e m b a z i o 6 r o d k ó w b ę d ą c y c h w d y s p o z y c j i K o m e n d y C h o r ą g w i. 4. O r g a n i z o w a n i e p r a c y p o d l e g ł y c h p r a c o w n i k ó w, i n s t r u k t o r ó w, z e s p o ł ó w. 5. O c e n a p r a c y p o d l e g ł y c h p r a c o w n i k ó w, i n s t r u k t o r ó w,z e s p o ł ó w. 6. R e p r e z e n t o w a n i e c h o r ą g w i w o b e c w ł a d z r z ą d o w y c h. s a m o r z ą d o w y c h, i n s t y t u c j si e, k t o r a p r y w a t n e g o, o r g a n i z a c j i S t r o n a 1 3 z 2 4

14 p o z a r z ą d o w y c h w z a k r e s i e d z i a ł a l n o 6 c ig o s p o d a r c z e j. 7. P o d p i s y w a n i e k o r e s p o n d e n c j i d o h u f c ó w, w ł a d z n a c z e l n y c h o r a z i n s t y t u c jzig o d n i e z p o s i a d a n y m p e ł n o m o c n i c t w e m. 8. W y s t ę p o w a n i e w i m i e n i u Z H P C h o r ą g i e w D o l n o 6 l ą s k a n a p o d s t a w i e o d r ę b n y c h p e ł n o m o c n i c t w O d p o w i e d z i a l n o 6 ć z a Z a k r e s i f o r m a w s p a r c i a K r y t e r i a o c e n y P r z e w i d y w a n a l i c z b a g o d z i n [ m i e s i ę c z n i e ] 1. W y k o r z y s t a n i e m a j ą t k u Z H P d o c e l ó w k o m e r c y j n y c h. 2. P o w s t a n i e i c e l o w o 6 ć d z i a ł a n i ap o d m i o t ó w z a l e W n y c h. 3. R o z d z i e l e n i e d z i a ł a l n o 6 c ig o s p o d a r c z e j o d w y c h o w a w c z e j. 4. U t r z y m a n i e b a z i o 6 r o d k ó w p o d l e g a j ą c y c h K o m e n d z i e C h o r ą g w i. 1. P o d p i s a n i e u m o w y w o l o n t a r i a c k i e. j 2. Z w r o t k o s z t ó w d o j a z d u w c e l u w y k o n y w a n i a d z i a ł a w y n i k a j ą c y c h z o p i s u f u n k c j i. 3. D o s t ę p d o n a r z ę d z i b i u r o w y c h w s i e d z i b i ec h o r ą g w i. 4. F i n a n s o w a n i e u d z i a ł u w f o r m a c h s z k o l e n i o w y c h p o d n o s z ą c y c h k o m p e t e n c j e i k w a l i f i k a c jw e z a k r e s i e p e ł n i o n e j f u n k c j i. 5. W s p a r c i e m e r y t o r y c z n e i t e c h n i c z n e w z a k r e s i e p e ł n i o n e j f u n k c j i z e s t r o n y p o z o s t a ł y c h c z ł o n k ó w K o m e n d y C h o r ą g w i o r a z i n n y c h i n s t r u k t o r ó w s p e c j a l i s t ó w. 1. C o r o c z n e p o d s u m o w a n i e z r e a l i z a c jz ia d a w y n i k a j ą c y c h z o p i s u f u n k c j ip r z e d k ł a d a n e K o m i s j i R e w i z y j n e j C h o r ą g w i i R a d z i e C h o r ą g w i p r z e d z b i ó r k ą a b s o l u t o r y j n ą. 2. C o r o c z n e a b s o l u t o r i u m o r a z a b s o l u t o r i u m n a z j e U d z i e 3. S p r a w o z d a n i e p r z e d z j a z d o w e. 4. R e a l i z a c j ap l a n ó w f i n a n s o w y c h s t a w i a n y c h p o s z c z e g ó l n y m p o d m i o t o m z a l e W n y m. 5. S t o p i e r e a l i z a c jp il a n u r o z d z i e l e n i ad z i a ł a l n o 6 c iw y c h o w a w c z e j i g o s p o d a r c z e j. 6. Z a p e w n i e n i e f i n a n s o w a n i a d z i a ł a l n o 6 c iw y c h o w a w c z e j C h o r ą g w i g o d z i n S t r o n a 1 4 z 2 4

15 6. p h m. K r z y s z t o f S t a c h ó w, C z ł o n e k okm e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H Pd s. k o n t a k t ó w z h u f c a m i 1. M I S J A 2. N a d z o r u j e p r a c e i d z i a ł a n i a W y p r a c o w a n i e u p r o s z c z o n e g o s y s t e m u o b i e g u d o k u m e n t ó w w e w n ą t r z c h o r ą g w i. W y p r a c o w a n i e b a z y w z o r c o w y c h d o k u m e n t ó w d l a k o m e n d h u f c ó w. W y p r a c o w a n i e s y s t e m u e w a l u a c y j n e g o p r a c y k o m e n d h u f c ó w. W y d z i a ł w s p a r c i a h u f c ó w 3. w e w n ę t r z n a z e w n ę t r z n a c z ł o n k o w i e K o m e n d y C h o r ą g w i, s z e f b i u r a K C h, R a d c a P r a w n y, W y d z i a ł y, R e f e r a t y i z e s p o ł y C h D w z a k r e s i e m o W l i w o 6 c i z a p e w n i e n i a r e a l i z a c j i i c h p o t r z e b K o m e n d y h u f c ó w I n s t y t u c j e i u r z ę d y n i e z b ę d n e d o r e a l i z a c j i z a d a, P o d m i o t y n i e z w i ą z a n e z a d m i n i s t r a c j ą p u b l i c z n ą m o g ą c e w e s p r z e ć d z i a ł a l n o 6 ć o r g a n i z a c j i i p r a c y k o m e n d h u f c ó w. I n n e i n s t y t u c j e w y n i k a j ą c e z b i e W ą c y c h p o t r z e b c h o r ą g w i 4. Z a d a n i a n a c z a s k a d e n c j i 5. U p r a w n i e n i a 1. B i e W ą c e m o n i t o r o w a n i e s y t u a c j i w h u f c a c h. 2. P r z e k a z y w a n i e re g u l a r n y c h i n f o r m a c j i d o h u f c ó w. 3. P r o w a d z e n i e s p r a w o z d a w c z o 6 c i h u f c ó w. 4. S t a ł y k o n t a k t z k o m e n d a m i h u f c ó w. 5. S p r a w n e p r z e p r o w a d z e n i e i m o n i t o r i n g z j a z d ó w h u f c ó w 6. O r g a n i z a c j a s z k o l e, w a r s z t a t ó w, s p o t k a i o d p r a w k o m e n d a n t ó w i k o m e n d h u f c ó w. 1. O r g a n i z o w a n i e p r a c y p o d l e g ł y c h p r a c o w n i k ó w, i n s t r u k t o r ó w, z e s p o ł ó w. 2. O c e n a p r a c y p o d l e g ł y c h p r a c o w n i k ó w, i n s t r u k t o r ó w, z e s p o ł ó w. 3. P o d p i s y w a n i e k o r e s p o n d e n c j i d o h u f c ó w, w ł a d z n a c z e l n y c h o r a z i n s t y t u c j i z g o d n i e z p o s i a d a n y m p e ł n o m o c n i c t w e m. 4. W y s t ę p o w a n i e w i m i e n i u Z H P C h o r ą g i e w D o l n o 6 l ą s k a n a p o d s t a w i e o d r ę b n y c h p e ł n o m o c n i c t w. 6 O d p o w i e d z i a l n o 6 ć z a 1. P r z e k a z y w a n i e i n f o r m a c j i d o h u f c ó w. 2. T w o r z e n i e o c e n y d z i a ł a l n o 6 c i k o m e n d h u f c ó w n a p o t r z e b y z j a z d ó w h u f c ó w. 3. A r c h i w i z o w a n i e d o k u m e n t a c j i p r z e k a z y w a n e j p r z e z h u f c e, 4. S t a ł y k o n t a k t z k o m e n d a m i h u f c ó w. 5. M o n i t o r i n g p r a c y h u f c ó w. 7. Z a k r e s i f o r m a 1. P o d p i s a n i e u m o w y w o l o n t a r i a c k i e j. S t r o n a 1 5 z 2 4

16 w s p a r c i a 8. K r y t e r i a o c e n y 2. Z w r o t k o s z t ó w d o j a z d u w c e l u w y k o n y w a n i a d z i a ł a w y n i k a j ą c y c h z o p i s u f u n k c. j i 3. D o s t ę p d o n a r z ę d z i b i u r o w y c h w s i e d z i b i e c h o r ą g w i. 4. F i n a n s o w a n i e u d z i a ł u w f o r m a c h s z k o l e n i o w y c h p o d n o s z ą c y c h k o m p e t e n c j e i k w a l i f i k a c j e w z a k r e spi e ł n i o n e j f u n k c j i. 5. W s p a r c i e m e r y t o r y c z n e i t e c h n i c z n e w z a k r e s i e p e ł n i o n e j f u n k c j i z e s t r o n y p o z o s t a ł y c h c z ł o n k ó w K o m e n d y C h o r ą g w i o r a z i n n y c h i n s t r u k t o r ó w s p e c j a l i s t ó w. 1. C o r o c z n e p o d s u m o w a n i e z r e a l i z a c j i z a d a w y n i k a j ą c y c h z o p i s u f u n k c j i p r z e d k ł a d a n e K o m i s j i R e w i z y j n e j C h o r ą g w i i R a d z i e C h o r ą g w i p r z e d z b i ó r k ą a b s o l u t o r y j n ą. 2. C o r o c z n e a b s o l u t o r i u m o r a z a b s o l u t o r i u m n a z j e U d z i e 3. S p r a w o z d a n i e p r z e d z j a z d o w e. 4. S t o p i e w d r o W e n i a s y s t e m u o b i e g u d o k u m e n t a c j i. 5. S t o p i e w d r o W e n i a b a z y w z o r c o w e j d o k u m e n t a c j i. 6. S t o p i e w d r o W e n i a s y s t e m u e w a l u a c y j n e g o. 9. P r z e w i d y w a n a l i c z b a g o d z i n [ m i e s i ę c z n i e ] o d g o d z i n. S t r o n a 1 6 z 2 4

17 7. S z e f B i u r a K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P N a d z o r u j e p r a c e i d z i a ł a n i a w e w n ę t r z n a z e w n ę t r z n a B i u r o C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e jz H P, z e s p ó ł d s. H A L i Z ( w b u d o w i e ), a r c h i w u m, z e s p ó ł d s. I n t e r n e t u ( w b u d o w i e ). c z ł o n k o w i e K o m e n d y C h o r ą g w i, w s z y s t k i ez e s p o ł y p o d l e g ł e k o m e n d z i e i j e j c z ł o n k o m w z a k r e s i e o b s ł u g i a d m i n i s t r a c y j n o i b i u r o w e j, p r o m o c j i i i n f o r m a c j i z e w n ę t r z n e j i w e w n ę t r z n e j. D o l n o 6 l ą s k a R a d a P r z y j a c i ó łh a r c e r s t w a, u r z ę d y i i n s t y t u c j eg r a n t o d a w c z e, in n e i n s t y t u c j ew y n i k a j ą c e z b i e W ą c y c h p o t r z e b c h o r ą g w i. 3. Z a d a n i a 1 P r z e k a z y w a n i e re g u l a r n y c h i n f o r m a c j id o h u f c ó w. 2 D b a n i e o r z e t e l n e p r o w a d z e n i e b i u r a c h o r ą g w i. 3 P r o w a d z e n i e s p r a w o z d a w c z o 6 c i d l a G ł ó w n e j K w a t e r y. 4 Z a p e w n i e n i e z a p l e c z a o r g a n iz a c y j n e g o d l a Z j a z d u C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e jz H P, K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e jz H P, K o m i s j i R e w i z y j n e j C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e jz H P, S ą d u H a r c e r s k i e g o C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e jz H P, R a d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e jz H P. 5 P r z y g o t o w a n i e, p r z e p r o w a d z e n i e i r o z l i c z e n i am e r y t o r y c z n e H A L i Z. 6 P r o w a d z e n i e p o l i t y k i n f o r m a c y j n e j w e w n ą t r z i n a z e w n ą t r z o r g a n i z a c j. i 7 M o n i t o r o w a n i e i n a d z o r o w a n i e p r a c y : b i u r a k o m e n d y, a r c h i w u m o r a z i n n y c h p o d l e g ł y c h z e s p o ł ó w. 8 K o o r d y n a c j a o b s ł u g i z j a z d ó w h u f c ó w w z a k r e s i e n i e z b ę d n y m d l a K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e jz H P. 9 D b a ł o 6 ć o z a c h o w a n i e i n s t r u k c jkia n c e l a r y j n e j. 1 0 W s p a r c i e w z a k r e s i e p o m o c y t e c h n i c z n e j d l a j e d n o s t e k K o m e n d y C h o r ą g w i i h u f c ó w z w i ą z a n e j z w p r o w a d z e n i e m O f f i c e U p r a w n i e n i a 1. N a d z ó r i k o n t r o l a b i e W ą c e j d z i a ł a l n o 6 c ih u f c ó w w z a k r e s i e d o k u m e n t a c j i k a n c e l a r y j n e ji o r g a n i z a c y j n e j. 2. M o n i t o r o w a n i e i n a d z o r o w a n i e p r a c y p o d l e g ł y c h z e s p o ł ó w. 3. O p i n i u j e w s p o s ó b w i ą W ą c y w s z y s t k i e d z i a ł a n i az a k r e s u o r g a n i z a c j i b i u r a i p o l i t y k i n f o r m a c y j n e j. 4. O c e n a r e a l i z ajc iz a d a p r z e z p o d l e g ł e z e s p o ł y. 5. O r g a n i z o w a n i e p r a c y p o d l e g ł y c h p r a c o w n i k ó w, i n s t r u k t o r ó w. 6. O c e n a p r a c y p o d l e g ł y c h p r a c o w n i k ó w, i n s t r u k t o r ó w. 7. R e p r e z e n t o w a n i e c h o r ą g w i w o b e c w ł a d z r z ą d o w y c h, S t r o n a 1 7 z 2 4

18 s a m o r z ą d o w y c h, i n s t y t u c j si e, k t o r a p r y w a t n e g o, o r g a n i z a c j i p o z a r z ą d o w y c h. 8. P o d p i s y w a n i e k o r e s p o n d e n c j i d o h u f c ó w, w ł a d z n a c z e l n y c h o r a z i n s t y t u c jzig o d n i e z p o s i a d a n y m p e ł n o m o c n i c t w e m. 5. O d p o w i e d z i a l n o 6 ć z a 1. O k r e 6 l o n a w p R a m o w y m z a k r e s i e k o m p e t e n c j i o. 2. W ł a 6 c i w e p r z e k a z y w a n i e i n f o r m a c j i w e w n ą t r z o r g a n i z a c j. i 3. O r g a n i z a c j ę p r a c y b i u r a c h o r ą g w i. 4. P r z e k a z w e w n ę t r z n y i z e w n ę t r z n y. 8. h m. Z b i g n i e w P a w e ł S k u p i s k i, k o m e n d a n t c h o r ą g w i, p o z a s t a t u t o w y m i k o m p e t e n c j a m i i z a d a n i a m i p r o w a d z i b e z p o 6 r e d n i n a d z ó r n a d : 1 ) B i u r o c h o r ą g w i, 2 ) P e ł n o m o c n i k i e m d s. z a g r a n i c z n y c h, 3 ) R a d c ą p r a w n y m c h o r ą g w i, 4 ) A d m i n i s t r a t o r e m L o k a l n y S y t e m u E w i d e n c j i, 5 ) A d m i n i s t r a t o r e m B e z p i e c z e s t w a I n f o r m a c j i, 6 ) K a p e l a n e m C h o r ą g w i, 7 ) R z e c z n i k i e m p r a s o w y C h o r ą g w i. S t r o n a 1 8 z 2 4

19 V. G ł ó w n e z a d a n i a w y d z i a ł ó w, r e f e r a t ó w z, e s p o ł ó w : 1. B i u r o C h o r ą g w i : o b s ł u g a s e k r e t a r i a t u c h o r ą g w i, p r o w a d z e n i e w y m a g a n y c h d l a k o m e n d y c h o r ą g w i e w i d e n c j i, o b s ł u g a k a n c e l a r y j n a w ł a d z c h o r ą g w i, o p r a c o w y w a n i e n a z l e c e n i e k o m e n d y c h o r ą g w i i j e j c z ł o n k ó w p i s m, o p r a c o w a, z e s t a w i e i s p r a w o z d a, o p r a c o w a n i e i p r z e k a z y w a n i e w y m a g a n e j s p r a w o z d a w c z o 6 c i d o G K Z H P, p o 6 r e d n i c t w o w i n f o r m a c j i z k o m e n d a m i h u fc ó w, i c h j e d n o s t k a m i i b i u r a m i A r c h i w u m : z g o d n i e z i n s t r u k c j ą k a n c e l a r y j n ą. Z H P Z e s p ó ł d s. H A L i Z, a w p r z y p a d k u n i e p o w o ł a n i a p e ł n o m o c n i k d s. H A L: i Z w y k o n u j e z a d a n i a w i m i e n i u K o m e n d a n t a i K o m e n d y C h o r ą g w i w y n i k a j ą c e z i n s t r u k c j i H A L io rz a z u c h w a ł K o m e n d y C h o r ą g w i w z a k r e s i e H A L i Z Z e s p ó ł d s. I n t e r n e t u ( w b u d o w i e ) s t w o r z e n i e z a p l e c z a t e c h n i c z n e g o d l a p r o w a d z e n i a s e r w i s ó w I n t e r n e t o w y c h, p o c z t y e l e k t r o n i c z n e j i u s ł u g O f f i c e 3 6 5, w s p a r c i e w z a k r e s i e p o m o c y t e c h n i c z n e j d l a j e d n o s t e k K o m e n d y C h o r ą g w i i h u f c ó w. 2. W y d z i a ł w s p a r c i a m e t o d y c z n e g o : tw o r z e n i e w C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j w a r u n k ó w d o r o z w o j u k a d r y m e t o d y c z n e j h u f c ó w, k t ó r a u d z i e l a s t a ł e g o, a d e k w a t n e g o i i n s p i r u j ą c e g o w s p a r c i a d r u W y n o w y m w s z y s t k i c h p i o n ó w m e t o d y c z n y c h R e f e r a t Z u c h o w y : w s p i e r a n i e m e t o d y c z n e i p r o g r a m o w e n a m i e s t n i k ó w, k a d r y w s p i e r a j ą c e j i d r u W y n o w y c h g ro m a d z u c h o w y c h, p o d n i e s i e n i e p o z i o m u p r z y g o t o w a n i a m e t o d y c z n e g o n a m i e s t n i k ó w, k a d r y w s p i e r a j ą c e j i d r u W y n o w y c h g r o m a d z u c h o w y c h, p r o w a d z e n i e w a r s z t a t ó w m e t o d y c z n y c h d l a n a m i e s t n i k ó w, k a d r y w s p i e r a j ą c e j i d r u W y n o w y c h g r o m a d z u c h o w y c h, w s p ó ł t w o r z e n i e z C h Z K K k u r s ó w d l a n a m i e s t n i k ó w i k a d r y w s p i e r a j ą c e j d r u W y n o w y c h, g r o m a d z e n i e i u p o w s z e c h n i a n i e d o r o b k u p r o g r a m o w o - m e t o d y c z n e g o 6 r o d o w i s k z u c h o w y c h C h o r ą g w i, w s p ó ł t w o r z e n i e p r o g r a m u c h o r ą g w i d l a p i o n u z u c h o w e g o, p r z e n i e s i e n i e p u n k t u c i ę W k o 6 c i w s p i e r a n i a m e t o d y c z n e g o z k a d r y d r u nw a y n k a d r ę w s p i e r a j ą c ą w h u f c a c h R e f e r a t H a r c e r s k i : w s p i e r a n i e m e t o d y c z n e i p r o g r a m o w e n a m i e s t n i k ó w, k a d r y w s p i e r a j ą c e j i d r u W y n o w y c h h a r c e r s k i c h, p o d n i e s i e n i e p o z i o m u p r z y g o t o w a n i a m e t o d y c z n e g o k a d r y n a m i e s t n i k ó w, k a d r y w s p i e r a j ą c e j i d r u W y n o w y c h h a r c e r s k i, c h S t r o n a 1 9 z 2 4

20 p r o w a d z e n i e i w a r s z t a t ó w m e t o d y c z n y c h d l a n a m i e s t n i k ó w, k a d r y w s p i e r a j ą c e j i d r u W y n o w y c h h a r c e r s k i c h, w s p ó ł t w o r z e n i e z C h Z K K k u r s ó w d l a n a m i e st n i k ó w i k a d r y w s p i e r a j ą c e j d r u W y n o w y c h, g r o m a d z e n i e i u p o w s z e c h n i a n i e d o r o b k u p r o g r a m o w o - m e t o d y c z n e g o 6 r o d o w i s k h a r c e r s k i c h C h o r ą g w i, w s p ó ł t w o r z e n i e p r o g r a m u c h o r ą g w i d l a p i o n u h a r c e r s k i e g, o p r z e n i e s i e n i e p u n k t u c i ę W k o 6 c i w s p i e r a n i a m e t o d y c z n e g o z k a d r y u W dy n n a k a d r ę w s p i e r a j ą c ą w h u f c a c h R e f e r a t S t a r s z o h a r c e r s: k i w s p i e r a n i e m e t o d y c z n e i p r o g r a m o w e n a m i e s t n i k ó w, k a d r y w s p i e r a j ą c e j i d r u W y n o w y c h s t a r s z o h a r c e r s k i c h, p o d n i e s i e n i e p o z i o m u p r z y g o t o w a n i a m e t o d y c z n e g o n a m i e s t n i k ó w, k a d r y w s p i e r a j ą c e j di r u W y n o w y c h s t a r s z o h a r c e r s k i c h, p r o w a d z e n i e w a r s z t a t ó w m e t o d y c z n y c h d l a n a m i e s t n i k ó w, k a d r y w s p i e r a j ą c e j i d r u W y n o w y c h s t a r s z o h a r c e r s k i c h, w s p ó ł t w o r z e n i e z C h Z K K k u r s ó w d l a n a m i e s t n i k ó w i k a d r y w s p i e r a j ą c e j d r u W y n o w y c h, g r o m a d z e n i e i u p o w s z e c h n i a n i e d o r o b k u p r o g r a m o w o - m e t o d y c z n e g o 6 r o d o w i s k s t a r s z o h a r c e r s k i c h C h o r ą g w i, w s p ó ł t w o r z e n i e p r o g r a m u c h o r ą g w i d l a p i o n u s t a r s z o h a r c e r s k i e, g o p r z e n i e s i e n i e p u n k t u c i ę W k o 6 c i w s p i e r a n i a m e t o d y c z n e g o z k a d r y d r u nw a y n k a d r ę w s p i e r a j ą c ą w h u f c a c h D o l n o 6 l ą s k i R e f e r a t W ę d r o w ni c z : w s p i e r a n i e m e t o d y c z n e i p r o g r a m o w e n a m i e s t n i k ó w, k a d r y w s p i e r a j ą c e j i d r u W y n o w y c h w ę d r o w n i c z y c h, p o d n i e s i e n i e p o z i o m u p r z y g o t o w a n i a m e t o d y c z n e g o n a m i e s t n i k ó w, k a d r y w s p i e r a j ą c e j i d r u W y n o w y c h w ę d r o w n i c z y c h, p r o w a d z e n i e w a r s z t a t ó w m e t o d y c z n y c h d l a n a m i e s t n i k ó w, k a d r y w s p i e r a j ą c e j i d r u W y n o w y c h w ę d r o w n i c z y c h, w s p ó ł t w o r z e n i e z C h Z K K k u r s ó w d l a n a m i e s t n i k ó w i k a d r y w s p i e r a j ą c e j d r u W y n o w y c h, g r o m a d z e n i e i u p o w s z e c h n i a n i e d o r o b k u p r o g r a m o w o - m e t o d y c z n e g o 6 r o d o w i s k w ę d r o w n i c z y c h C h o r ą g w i, w s p ó ł t w o r z e n i e p r o g r a m u c h o r ą g w i d l a p i o n u w ę d r o w n i c z e g o, p r z e n i e s i e n i e p u n k t u c i ę W k o 6 c i w s p i e r a n i a m e t o d y c z n e g o z k a d r y d r u nw a y n k a d r ę w s p i e r a j ą c ą w h u f c a c h. 3. W y d z i a ł w s p a r c i a p r o g r a m o w e g o : T w o r z e n i e w C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j w a r u n k ó w d o r o z w o j u k a d r y p r o g r a m o w e j, k t ó r a u d z ie l a i n s p i r u j ą c e g o w s p a r c i a d r u W y n o w y m w z a k r e s i e b u d o w a n i a i r e a l i z a c js i t a l e d o s k o n a l o n e g o i s t y m u l u j ą c e g o d o r o z w o jpu r o g r a m u R e f e r a t W y c h o w a n i a D u c h o w e g o i R e l i g i j n e g o : w s p i e r a n i e w z a k r e s i e w y c h o w a n i a d u c h o w e g o i r e l i g i j n e g o n a m i e s t n i k ó w i d r u W y n o w y c h, S t r o n a 2 0 z 2 4

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ

Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ É ý đ Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ Ł Ż Ł Ż őź á í ň Ż ű ä Ľ ô ď ŕ ć ć ć éŕ Ż ŕ ć Ł Ż Đ ŕ Ü É í ć Ł ŕ ź Ł Ł Ł ć Ó ő á ť Ó ĐŃ Üŕ ŁÓ

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d z i e 2 0 1 5 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

n a k r ę t e k Z, I I, I.

n a k r ę t e k Z, I I, I. H U T A W K A O G R O D O W A 2 - o s o b o w a t y p : J K S C 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

Í í Í Á ń ý ý Ż í í ď Í Ĺ ń Í ń Ę ń ý Ż Ż ź ń ń Ę ń ý ý í ŕ Ĺ Ĺ Í Á í Ż Í É Í Ü ö ä Ż Ż Ż Ę ń ć Ę Ż ń Ę Ż ć ń Ł Ą ń Ę í Ę Ż Ż ý Ż Ż Ą Í É đ í Ł Ę Ł ć ő ť Ę ń í ć Í Ę Ę Ł Ą Ł ć ď ć Ę Ę ń Ó Ü ü Ĺ ý Ę ä í

Bardziej szczegółowo

Ę ś ó ó ź ć ó ó ą ś ą ą ż ą ą ś ś ą ż ą ó Ą Ę Ę Ą Ó ą ż ą ą ź ąż ą ś ą ą Ł ŁÓ Ę Ł Ę Ą Ą ą Ł ą ą ą ą ą ć ą Ę Ę Ą Ł ą ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ó Ż ż ż ą ą ż ś ż ź ó ą Ą Ę Ę ż ż ś ó ó ś ż ó ą ą ą ż ś ś ą

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

6. K o ł a 7. M i s a

6. K o ł a 7. M i s a S U P 6 0 9 v. 2 0 16 G R I L L R U C H O M Y, P R O S T O K Ą T N Y, Z D O L N Ą I B O C Z N Ą P Ó Ł K Ą S U P 6 0 9 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

2 x U S B 2. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 3. 0 ( t y ł ),

2 x U S B 2. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 3. 0 ( t y ł ), J e s t e m y f i r m s p e c j a l i z u j c s i w m i n i a t u r o w y c h k o m p u t e r a c h, z n a j d u j c y c h s z e r o k i e z a s t o s o w a n i e p r z y : w y w i e t l a nu i t r e c

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

PLAN LEKCJI OD 01.09.2016r.

PLAN LEKCJI OD 01.09.2016r. a PLAN LEKCJI OD 0.09.0r. 00 wf [WF] [KW] [Sala] fizyka [AP] [] j. angielski [ang] [MP] [] j. polski [MB] [] biologia [UM] [] 9 0 j. polski [MB] [] j. angielski [ang] [MP] [] informatyka [inf] [AP] []

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4 SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJG SE-KJH SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 Sp awik Middy Onions z Balsa+polycarbon 4+1/4+2/4+3/4+4

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X W Y Z N A C Z A N I E O D K S Z T A C E T O W A R Z Y S Z Ą C Y C H H A R T O W A N I U P O W I E R Z C H N I O W Y M W I E

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a M G 4 1 0 v. 2 0 1 6 G R I L L K O C I O Ł E K P O D W Ó J N I E E M A L I O W A N Y Z P O P I E L N I K I E M 6 r e d n i c a 4 6 c m M G 4 1 0 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ĺ Ä Ą Ż ďĺí Íĺ ĺ Ż Ą Ż Ż ę ś Í ę ĺ ĺ Żę ę ę ś Ó ĺ ś ś Í őźĺ ę ń ś ž ś ę ęń Ż Ż í ĺ ĺ ĺ ź ĺ ĺ ĺ ĺ ę ę ś ś ę ę Ż ĺ ź ń őź ĺ ś Ż Í ę ĺ ĺ ę ś ę Ż ś ĺ Í ď Ż Ż Ż Í ę Ł ę í ś đ ĺ ĺ Ż ś ę ś ĺ ę ę ę ś Żđ ę Ż ę

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

ą ą ą ą ż ż ć ó ą ć ą ą ć ń ż ć ó ó ą ó ą ą ą ę ż ń ó ą ą ą ą ń ą ą ą ń ź ęż ż ą ą ń ą ń ż Ć Ś Ź Ź ż ęż ęż ó ń ó ó ć ź ż ą ą ę ó ó ż ó ó ą ą ę ó ó Ó ż ę ó Ćó ą ż ć ą ę ż ó ą ę ć ó ć ó ć Ź ę ą ą ę ó ż ą

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Ą ć ę ż ż Ż ć ć Ż ć ń ę ę Ż ń ż ęż ę ę Ę ż ż ĘŚ ę Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż ż ż ń ę ęż ęż Ó ęź Ą ń ę Ś Ż ć ę Ą ę ż ę ż ć ę ę Ż ę ż ż ę ń ń ę Ą ż ę Ł Ą ę ż ę Ą ę ę Ę Ą ę ę ęć ż Ę ęż ż ę Ą Ę ę ę Ą ę ę Ą Ą Ż ć ć Ń

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów. dziewczęta do lat 13. dziewczęta do lat 15. chłopcy do lat 9. chłopcy do lat 13

Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów. dziewczęta do lat 13. dziewczęta do lat 15. chłopcy do lat 9. chłopcy do lat 13 Mistrzostwa Miedzywojewódzkie Juniorów Ustroń, 7 14 października 2011 dziewczęta do lat 13 1 Anna Kubicka Carbo-Gliwice 1670 7,5 2 Joanna Mielczarek Hetman Częstochowa 1372 7,5 3 Karolina Karleszko Rodło

Bardziej szczegółowo

Ł Ł ÓŁ Ń óń Ł Ę Ę ó ą ść ó ń ś ą ą Ę Ęą ó ś ś ś ąś ą ą ą Ł Ł ą ą Ę ą ó ą ść ó ś Ę ą óź ś ń Ś Ę ą ą ść ó ń ś ą ó ś ą Ł Ęś Ń Ę ó ą ść ó Ń ś ą ź ś ść Ś ą Ą ń Ł ĘŚ ĘĄ ą ś ó ś ą ą ą ó ś ść ś ó ą ą Ą ź ó ą ść

Bardziej szczegółowo

! " # $%!&" '! ("") " #!* +

!  # $%!& '! ()  #!* + ! " # $%!&" '! ("" " #!* + !" # $ %! # % & '" # % '( * " ++ " & " ' $ + -! "!" '. / % " ( % 0 1 %"0 2 3 4!"& 5% " +! 3# 67 "## & % +0 58 0 9:7+ 0(.!+ %8. ;. ; 7%. %!"( < %8( #=!" 0 # 0 # ( " " 3 + #- >

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH G R E E N M I L L A Q U A S Y S T E M : S Y S T E M Z R A S Z A C Z Y W Y N U R Z A L N Y C H i M I K R O N A W A D N I A N I E. O G Ó L N A L I S T A A S O R T Y M E N T O W A S z c z e g ó ł o w e i

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0 M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 8 9 6-7 7 X E K S P L O A T A C Y J N E B A D A N I A E N E R G E T Y C Z N O a E M I S Y J N E W K A D U K O M I N K O W E G O Z P A S Z C

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org C h r i s t i a n n E i j k m a n : P r o s t o t a c e c h p r a w d y ( S i m p l e x n o n v e r i s i g i l l u m ) E p i z o d 1 : W iù c e j n i k a w a w C a f é B a u e r W s z y s t k o z a c

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo