Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia"

Transkrypt

1 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y s k i c h p l a i p r z y s t a n i j a c h t o w e j w s e z o n i e k s F o r m u l a r z e o f e r t o w e i z a ł» c z n i k i 1 G r a n i c e p l a i t e r e n ó w o b cj h t oy c z y s z c z a n i e m 2 F o r m u l a r z o f e r t y 3 O w i a d c z e n i e o s p e ł n i a n i u w a r u n k ó w u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u 4 O w i a d c z e n i e o b r a k u p o d s t a w d o w y k l u c z e n i a 5 W z ó r u m o w y 6 W y k a z w y k o n a n y c hk w y k o n y w a n y c h u s ł u g 7 W y k a z s p r z t u 8 F o r m u l a r z s p e c y f i k a c j i c e n o w e j M a p y s y t u ac y j n o- w y s o k o c i o w e 2 7 O w i a d c z e n i e W y k o n a w c y, z a w i e r a j» c e i n f o r m a c j o t y m, e n i e n a l e y d o g r u p y k a p i t a ł o w e j S p o r z» d z i ł A n n a B y c z k o w s k a Z a t w i e r d z i ł D y r e k t o r G O S imr a r e k Ł u c y k G d y n i a, d n i 1a 1 m a r c a r o k u

2 R o z d z i a ł 1 N a z w a i a d r e s Z a m a w i a j» c e g o Z a m a w i a j» c y m j e s t G d y s k i O r o d e k S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d, e t o8 w1-5a 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9, t e l k- f5 a8k x 6k , , s t r o n a i n t e r n e t o w a w w w g d y n i a s p o r t p l, e - m a i l s e k r e t a r i a g d y n i a s p o r t, p Nl I P , R E G O N R o z d z i a ł 2 I n f o r m a c j a o t r y b i e i s t o s o w a n i u p r z e 1 P o s t p o w a n i e p r o w a d z o n e j e s t w t r y b i e p r z e t a r g u n i e o g r a n i c z o n e g o o w a r t o c i p o n i e j k w o t o k r e l o n y c h w p r z e p i s a c h w y k o n a w c z y c h w y d a n y c h n a p o d s t a w i e a r t 1 1 u s t 8 u s t a w y z d n i a 2 9 s t y c z n i a r 2 0 P0 r4 a w o z a m ó w i e p u b l i c z n y c h ( t e k s t j e d n o l i t y D z U z 3 2r 0 1p o z z p ó n z m ) ( z w a n e j d a l e j f U s t a w»s ) z g o d n i e z a r t U s t a w y 2 P o d s t a w» p r a w n» o p r a c o w a n i a S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a j e s t w s z c z e g ó l n o c i U s t a w a, r o z p o r z» d z e n i e P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w z d n i a 1 9 l u t e g o r w s p r a w i e r o d z a j ó w d o k u m e n t ó w, j a k i c h m o e» d a z a m a w i a j» c y o d w y k o n a w c y, o r a z f o r m, w j a k itc e h d o k u m e n t y m o g» b y s k ł a d a n e ( D z U z r p o z ), o r a z r o z p o r z» d z e n i e P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w z d n i a 3 1 g r u d n i a r w s p r a w i e r e d n i e g o k u r s u z ł o t e g o w s t o s u n k u d o e u r o s t a n o w i» c e g o p o d s t a w p r z e l i c z a n i a w a r t o c i z a m ó w i e p u b l i c z n y c h ( Dz z 2 0U 1 3 r p o z ) 3 U s t a w a w r a z z a k t a m i w y k o n a w c z y m i o r a z n i n i e j s z a S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a ( S I W Z ) o b o w i» z u j» W y k o n a w c i Z a m a w i a j» c e g o p o d c z a s p r o w a d z e n i a c a ł e g o p o s t p o w a n i a o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a p u b l i c z n e g o 4 W s p r a w a c h n i e u r e g u lo w a n y c h w n i n i e j s z e j s p e c y f i k a c j i s t o s u j e s i U s t a w R o z d z i a ł 3 P r z e d m i o t z a m ó w i e n 1 P r z e d m i o t z a m ó w i e n i a z g o d n i e z C P V s k l a s y f i k o w a n y j e s t j a k o u 0s ł u g i s p r z» t a n i a p l a 2 P r z e d m i o t e m z a m ó w i e n i a j e s t s p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i i p lp ar z y s t a n i j a c h t o w e j p o ł o o n y c h n a t e r e n i e m i a s t a G d y n i o ł» c z n e j d ł u g o c i o k o ł o 1 0 k m, z w y ł» c z e n i e m m i e j s c w y g r o d z o n y c h n a p r o w a d z e n i e d z i a ł a l n o c i p r z e z o s o b y t r z e c i e 3 U s ł u g i d o t y c z» n a s t p u j» c y c h p l a i t e r e n ó w 1 ) ( R e j o n A ) P l a Ba a b i e D o ł y ( o d w e ji a c n r 1 d o w e j c i a n r 3 ), p o w i e r z c h n i a p l a y m 2, p o w t e r e n ó w z i e l o n y c h m 2 - z g o d n i e z m a p» s t a n o w i» c» z a ł» c z n i k n r 2 4 S I W Z, 2 ) ( R e j o n B ) P l a a O k s y w i e ( o d w e j c i a n r 3 d o w e j c i a n r 5 ), p o w i e r z c h n i a p l a y m 2, p o w t e r e n ó w z oi ne yl c h m 2 - z g o d n i e z m a p» s t a n o w i» c» z a ł» c z n i k n r 2 5 S I W Z, 3 ) ( R e j o n C ) a ) P l a a r ó d m i e c i e ( o d w e j c i a n r 6 d o w e j c i a n r 1 1 ) ł» c z n i e z p l a c e m z a b a w, b u d y n k i e m s a n i t a r n y m d l a r a t o w n i k a i d r e w n i a n y m i t r a p a m i p o w i e r z c h n i a p l a y m 2, p o w i e r z c h ni a t e r e n ó w z i e l o n y c h m 2 z g o d n i e z m a p a m i s t a n o w i» c y m i z a ł» c z n i k i n r S I W Z, o r a z S i ł o w n i a z e w n t r z n a n a B u l w a r z e N a d m o r s k i m m 2, b ) p r z y s t a j a c h t o w a p o w i e r z c h n i a p r z y s t a n i , 0 p mo w i e r z c h n i a a k w e n u w o d n e g o m 2 - z g o d n i e z m a p» st a n o w i» c» z a ł» c z n i k n r 2 6 S I W Z, S t r o n a 2 z 2 6

3 4 ) ( R e j o n D ) P l a a R e d ł o w o - K» p i e l i s k o S t r z e o n e ( o d w e j c i a n r ) d, o 1 p o w i e r z c h n i a p l a y , m p o w t e r e n ó w z i e l o n y c h m z g o d n i e z m a p a m i s t a n o w i» c y m i z a ł» c z n i k i n r d o S I W Z, 5 ) ( R e j o n E ) P l a a O d O p a s kei t ob n o w e j D o C y p l a R e d ł o w s k i e g o ( K l i f u ) ( o d w e j c i a n r 1 3 d o w e j c i a n r 1 4 ), p o w i e r z c h n i a p l1a5 y m 2, p o w t e r e n ó w z i e l o n y c h m 2 z g o d n i e z m a p a m i s t a n o w i» c y m i z a ł» c z n i k i n -r d o S I W Z, 6 ) ( R e j o n F ) P l a a d OC y p l a R e d ł o w s k i e g o Do M o l a w O r ł o w i e ( o d w e j c i a n r 1 5 d o w e j c i a n r 1 6 ), p o w i e r z c h n i a p l a 6 y m 2, p o w t e r e n ó w z i e l o n y c h m 2 z g o d n i e z m a p a m i s t a n o w i» c y m i z a ł» c z n i k i n r d o S I W Z, 7 ) ( R e j o n G ) P l a a d O M o l a w O r ł o w i e z W e j c i e m n a P l a P r z y U l i c y P r z e b e n d o w s k i c h ( o d w e j ic a n r 1 6 d o 1 8 ), p o w i e r z c h n i a p l 8 a 8y 9 4 m 2, p o w t e r e n ó w z i e l o n y c h m 2 z g o d n i e z m a p a m i s t a n o w i» c y m i z a ł» c z n i k i n r d o S I W Z, 8 ) ( R e j o n H ) P l a a d OW j a z d u O d K o l i b e k Do G r a n i c y A d m i n i s t r a c y j n e j S o p o t u ( o d w e j c i a n r 1 8 d o 2 0 ), p o w i e r z c h ln a i a y p m 2, p o w t e r e n ó w z i e l o n y c h m 2 z g o d n i e z m a p a m i s t a n o w i» c y m i z a ł» c z n i k i n -r d o S I W Z, w g r a n i c a c h s z c z e g ó ł o w o o k r e l o n y c h w z a ł» c z n i k u n r 1 d o S I W Z f G r a n i c e p l a i t e r e n ó w o b j t y c h o c z y s z c z a n i e ms R a z e m p o w i e r z c h n i a p l a o d B aibc h D o ł ó w d o g r a n i c y a d m i n i s t r a c y j n e j S o p o t u w y n o s i o k m, p r z y s t a n i j a c h t o w e j p o ł o o n e j w G d y n i p r z y A l e i J a n a P a w ł a I I 1 3 A ( z w a n e j d a l e j f M a r i n»s ) , ma k w e n u w o d n e g o M a r i n y m, a p o z o s t a ł y c h t e r e n ó w t j t e r e n ó w z i e l o n y c h, s k aarmp i, e n ki, s c h o d ó w i t p o k m, t e r e n u s i ł o w n i z e w n t r z n e j m 2 O g ó ł e m p o w i e r z c h n i a d o o c z y s z c z a n i a o k m 2 4 C h a r a k t e r y s t y k a i z a k r e s u s ł u g s t a n o w i» c y c h p r z e d m i o t z a m ó w i e n i a 1 ) S p r z» t a n i e r c z n e- ( n i e d o t y c z y t e r e n u M a r i n y o) b e j m u j e a ) z e b r a n i e w s z y s t k i c h z a n i e c z y s z c z e s t a ł y c h z c a ł e g o t e r e n u o b j t e g o z a m ó w i e n i e m ł» c z n i e z g l o n a m i, w o d o r o s t a m i o d k ł a d a j» c y m i s i w z d ł u l i n i i b r z e g o w e j, d r e w n e m, p a d l i n», b ) n a s t p n i e z a g r a b i e n i e i w y r ó w n a n i e p o w i e r z c h n i p i a s k u w m i e j s c a c h w y s t p o w a n i a z a g ł b i e i p a g ó r k ó w, c ) z a m i a t a n i e s c h o d ó w, d ) m y c i e b a r i e r, ł a w e k i b a l u s t r a d ( n i e d o t y c z y m o l a w O r ł o w i e ), e ) w r e j o n i e p l a y G d y n i a r ó d m i e c i e z a m i a t a n i e d r e w n i a n y c h t r a p ó w, f ) w r e j o n i e p l a y G d y n i a O r ł o w o z a m i a t a n i e m o l a i A l e i K u k o w s k i e g o, g ) w r e j o n i e p l a y G d y n i a r ł oo w o w m i e j s c u d o p u s z c z a j» c y m w p r o w a d z a n i e p s ó w n a p l a ( p l a a n a s z e r o k o c i d o m s ) p r z» t n i c i e p l a y z e w s z y s t k i c h z a n i e c z y s z c z e p o z o s t a w i o n y c h p r z e z p s y, h ) w r e j o n i e p l a y G d y n i a O k s y w i e w m i e j s c u d o p u s z c z a j» c y m w p r o w a d z a n i e p s ó w n a p l a ( p l a a a n s z e r o k o c i d o m -) s p r z» t n i c i e p l a y z e w s z y s t k i c h z a n i e c z y s z c z e p o z o s t a w i o n y c h p r z e z p s y, i ) w y w ó z o d p a d ó w i n i e c z y s t o c i z e b r a n y c h w s k u t e k w y k o n a n i a p o w y e j w s k a z a n y c h c z y n n o c i c e l e m i c h s k ł a d o w a n i a, u n i e s z k o d l i w i e n i a l u b u t y l i z a c j i z g o d n i e z o b o w» i z u j» c y m i p r z e p i s a m i, j ) s p r z» t a n i e d w ó c h p r z e b i e r a l n i b d» c y c h i n t e g r a l n» c z c i» b u d y n k u s a n i t a r n e g o d l a r a t o w n i k ó w n a p l a y G d y n i a r ó d m i e c i e W s e z o n i e l e t n i m p r z y p a d a j» c y m n a o k r e s u s ł u g a w i a d c z o n a b d z i e w r e j o n a c h w s z y s t k i c h p lpa l a ( a r ó d m i e c i e ł» c z n i e z p l a c e m z a b a w i b u d y n k i e m s a n i t a r n y m d l a r a t o w n i k, a ) ( p l a a O r ł o wł» o c z n i e z e s p r z» t a n i e m c z c i p l a y d o p u s z c z a j» c e j w p r o w a d z a n i e p s ó) w, ( p l a a O k s y w ił» e c z n i e z e s p r z» t a n i e m c z c i p l a y d o p u s z c z a j» c e j w p r o w a d z a n i e p ) s óc wo d z i en n i e, c h y b a e Z a m a w i a j» c y S t r o n a 3 z 2 6

4 d o k o n a r e z y g n a c j i z, ( s p r z» t a n i e r c z n e w o k r e s - i e w i n n o o d b y w a s i w g o d z i n a c h w c z e s n o r a n n y c h t j d o g o d z ) W s e z o n i e z i m o w y m p r z y p a d a j» c y m n a o k r e s o d d o u s ł u g a w i a d c z o n a b d z i e w n at s p u j» c y s p o s ó b w r e j o n i e p l a y r ó d m i e c i e ( b e z p l a c u z a b a w i b u d y n k u s a n i t a r n e g o d l a r a t o w n i k a ) 3 ( t r z y ) r a z y w t y g o d n i u w r e j o n i e p l a R e d ł o w o, O r ł o w o 9 ( d z i e w i ) r a z y w m i e s i» c u ( z t y m z a s t r z e e n i e m, e u s ł u g a b d z i e w i a d c z o n a z c z s t o t l i w o cai» j m ncio e j n 1 r a z w k a d y m t y g o d n i u ), w r e j o n i e p l a B a b i e D o ł y i O k s y w i e 2 ( d w a ) r a z y w m i e s i» c u, w r e j o n i e p l a c u z a b a w i b u d y n k u s a n i t a r n e g o d l a r a t o w n i k a 1 9 ( d z i e w i t n a c i e ) r a z y w m i e s i» c u, r e d n i o c o d r u g i d z i e, o d d o u s ł u g a w i a d c z o n a b d ze i w n a s t p u j» c y s p o s ó b w r e j o n i e p l a y r ó d m i e c i e o r a z w r e j o n i e p l a c u z a b a w i b u d y n k u s a n i t a r n e g o d l a r a t o w n i k a 5 ( p i ) r a z y w t y g o d n i u t j w k a d y p o n i e d z i a ł e k, r o d, p i» t e k, s o b o t n i e d z i e l, w r e j o n i e p l a R e d ł o w o, O r ł o w o ( ł» c z n i e z e s p rcz» z t a cn i e m p l a y d o p u s z c z a j» c e j w p r o w a d z a n i e p s ó w ) 3 ( t r z y ) r a z y w t y g o d n i u t j w k a d y p o n i e d z i a ł e k, r o d, i s o b o t, o r a z n a c z c i p l a y w O r ł o w i e ( c z p l a d o p u s z c z a j» c e j w p r o w a d z a n i e p s ó w ) 4 ( c z t e r y ) r a z y w t y g o d n i u w p o z o s t a ł e d n i t y g o d n i a t j w t o r eo k d, c z w a r t k u d o p i» t k u o r a z n i e d z i e l a, w r e j o n i e p l a B a b i e D o ł y i O k s y w i e ( ł» c z n i e z e s p r z» t a n i e m c z c i p l a y d o p u s z c z a j» c e j w p r o w a d z a n i e p s ó w ) 2 ( d w a ) r a z y w t y g o d n i u t j w k a d y p o n i e d z i a ł e k i p i» t e k, o r a z n a c z c i p l a y w O k s y w i u ( c z p l a y d oz pa uj» s zc ce j w p r o w a d z a n i e p s ó w ) 5 ( p i ) r a z y w t y g o d n i u w p o z o s t a ł e d n i t y g o d n i a t j s o b o t a, n i e d z i e l a, o r a z w t o r k u d o c z w a r t k u, o d d o u s ł u g a w i a d c z o n a b d z i e w n a s t p u j» c y s p o s ó b w r e j o n i e p l a y r ó d m i e c i e ( b e z p l a c u z a b a w i b u d y n k u s an ne ig to a rd l a r a t o w n i k a ) 2 ( d w a ) r a z y w t y g o d n i u, w r e j o n a c h p l a R e d ł o w o, O r ł o w o 6 ( s z e ) r a z y w m i e s i» c u, ( z t y m z a s t r z e e n i e m, e u s ł u g a b d z i e w i a d c z o n a z c z s t o t l i w o c i» c o n a j m n i e j 1 r a z w k a d y m t y g o d n i u ) w r e j o n i e p l a y B a b i e D o ł y i O k s y w i e 2 ( d w a ) r az y w m i e s i» c u, w r e j o n i e p l a c u z a b a w i b u d y n k u s a n i t a r n e g o d l a r a t o w n i k a 1 9 ( d z i e w i t n a c i e ) r a z y w m i e s i» c u, r e d n i o c o d r u g i d z i e, - c h y b a e Z a m a w i a j» c y d o k o n a r e z y g n a c j i z 2 ) O c z y s z c z a n i e p i a s k u o b e j m u j e a ) m e c h a n i c z n e p r z e s i e w a n i e p i a s k u p l a eo gw o n a g ł b o k o k o n i e c z n» d o w y e l i m i n o w a n i a n a g ł b o k o c i n a j m n i e j 1 5 c m z a n i e c z y s z c z e t y p u n i e d o p a ł k i p o p a p i e r o s a c h, o d p a d y b y t- og wo os p o d a r c z e, i n n e p o c h o d z e n i a o r g a n i c z n e g o, b ) n a p o w i e t r z e n i e i s p u l c h n i e n i e p i a s k u p o p r z e z o d w r ó c e n i e j e g o s p o d n i e j w a r s t w y, c ) w y r ó w n a n i e t e r e n u p l a c e l e m l i k w i d a c j i z a g ł b i e i p a g ó r k ó w, d ) w y w ó z o d p a d ó w i n i e c z y s t o c i z e b r a n y c h w s k u t e k w y k o n a n i a p o w y e j w s k a z a n y c h c z y n n o c i c e l e m i c h s k ł a d o w a n i a, u n i e s z k o d l i w i e n i a l u b u t y l i z a c j i z g o d n i e z o b o w i» z u j» c y m i p r z e p i s a m i W s e z o n i e l e t n i m p r z y p a d a j» c y m n a o k r e os d d o u s ł u g a w i a d c z o n a b d z i e w r e j o n a c h p l a B a b i e D o ł y, r ó d m i e c i e, R e d ł o w o, O r ł o w o n a k a d o r a z o w e p o l e c e n i e Z a m a w i a j» c e g o ( o c z y s z c z a n i e p i a s k u w o k r e s i e w i n n o o d b y w a s i w g o d z i n a c h w c z e s n o r an ny c h t j d o g o d z ) Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n i e o k - c1 i6 u 0 ( s t u s z e d z i e s i c i u ) t a k i c h z a b i e g ó w w o k r e s i e l e t n i m w t y m Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e 2 0 ( d w a d z i e c i a ) z a b i e g ó w n a p l a y B a b i e D o ł y, 6 0 ( s z e d z i e s i» t ) z a b i e g ó w n a p l a y r ó d m i e( c zi te e, r d4 z0 i e c i ) z a b i e g ó w S t r o n a 4 z 2 6

5 n a p l a y R e d ł o w o, 4 0 ( c z t e r d z i e c i ) z a b i e g ó w n a p l a y O r ł o w o, ( 1 z a b i e g o z n a c z a j e d n» u s ł u g o c z y s z c z a n i a p i a s k u n a j e d n e j p l a y ) 3 ) N a p o w i e t r z a n i e p i a s k u o b e j m u j e z e s p ó ł m e c h a n i c z n y c h c z y n n o c i z m i e r z a j» c y c h d o n a p o w i e t r z a n i a p iu a sa k n a s t p n i e r ó w n a n i e p o w i e r z c h n i p l a y p o p r z e z b r o n o w a n i e i g r a b i e n i e W s e z o n i e l e t n i m p r z y p a d a j» c y m n a o k r eo s d d o u s ł u g a w i a d c z o n a b d z i e w r e j o n a c h p l a B a b i e D o ł y, r ó d m i e c i e, R e d ł o w o, O r ł o w o n a k a d o r a z o w e p o l e c e n i e Z a m a w i a j» c e g o ( np ao w i e t r z a n i e p i a s k u w o k r e s i e w i n n o o d b y w a s i w g o d z i n a c h w c z e s n o r a n n y c h t j d o g o d z ) W s e z o n i e z i m o w y m p r z y p a d a j» c y m n a o k r e s o d d o u s ł u g a w i a d c z o n a b d z i e w r e j o n a c h p l a B a b i e D o ł y, r ó d m i e c i e, R e d ł o w o, O r ł o w o d onr a z ok wa e p o l e c e n i e Z a m a w i a j» c e g o Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n i e o k - c1 i1 u 0 ( s t u d z i e s i c i u ) t a k i c h z a b i e g ó w w o k r e s i e l e t n i m w t y m Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e 1 5 ( p i t n a c i e ) z a b i e g ó w n a p l a y B a b i e D o ł y, 3 5 ( t r z y d z i e c i p i ) z a b i e g ó w n a p l a y re ó, d m3i5 e ( cti r z y d z i e c i p i ) z a b i e g ó w n a p l a y R e d ł o w o, 2 5 ( d w a d z i e c i a p i ) z a b i e g ó w n a p l a y O r ł o w o, o r a z 1 0 ( d z i e s i ) t a k i c h z a b i e g ó w w o k r e s i e z i m o w y m w t y m Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e p o 2 ( d w a ) z a b i e g i n a p l a y B a b i e D o ł y i R e d ł o w o i p o 3 ( t r z y ) z a pb li a e g y i n ra ó d m i e c i e i O r ł o w o, ( 1 z a b i e g o z n a c z a j e d n» u s ł u g n a p o w i e t r z a n i a p i a s k u n a j e d n e j p l a y ) 4 ) S p r z» t a n i e t e r e n ó w z i e l o n y c ho b e j m u j e a ) z e b r a n i e w s z y s t k i c h z a n i e c z y s z c z e s t a ł y c h z c a ł e g o t e r e n u o b j t e g o s p r z» t a n i e m w r a z z b i e» c y m u t r z y m a n i e m w c z yo s tc i i w n a l e y t y m s t a n i e d o j n a p l a, b ) w y w ó z o d p a d ó w i n i e c z y s t o c i z e b r a n y c h w s k u t e k w y k o n a n i a p o w y e j w s k a z a n y c h c z y n n o c i c e l e m i c h s k ł a d o w a n i a, u n i e s z k o d l i w i e n i a l u b u t y l i z a c j i z g o d n i e z o b o w i» z u j» c y m i p r z e p i s a m i W s e z o n i e l e t n i m p r z y p a d a j» c y m n oa k r e s u s ł u g a w i a d c z o n a b d z i e w r e j o n a c h w s z y s t k i c h p l a Z a m a w i a j» c y d o k o n a r e z y g n a c j i z, ( s p r z» t a n i e t e r e n ó w z i e l o n y c h w d n i a c h o d d o w i n n o o d b y w a s i w g o d z i n a c h w c z e s n o r a n n y c h t j d o g o 0d 0 z ) 8 W s e z o n i e z i m o w y m p r z y p a d a j» c y m n a o k r e s o d d o u s ł u g a w i a d c z o n a b d z i e w r e j o n i e p l a y r ó d m i e c i e 3 ( t r z y ) r a z y w t y g o d n i u, w r e j o n a c h p l a R e d ł o w o, O r ł o w o 9 ( d z i e w i ) r a z y w m i e s i» c u ( z t y m z a s t r z e e n i e m, e u s ł u g a b d z i e w i a d c z z o n ca z s t o t l i w o c i» c o n a j m n i e j 1 r a z w k a d y m t y g o d n i u ), a w r e j o n i e p l a y B a b i e D o ł y i O k s y w i e 2 ( d w a ) r a z y w m i e s i» c u, o d d o u s ł u g a w i a d c z o n a b d z i e w r e j o n i e p l a y r ó d m i e c i e 5 ( p i ) r a z y w t y g o d n i u, w r e j o n a c h p l a R e d ł o w o, O r ł o wro z y 3 ) ( rta z y w t y g o d n i u, a w r e j o n i e p l a y B a b i e D o ł y i O k s y w i e 2 ( d w a ) r a z y w t y g o d n i u, o d d o u s ł u g a w i a d c z o n a b d z i e w n a s t p u j» c y s p o s ó b w r e j o n i e p l a y r ó d m i e c i e 2 ( d w a ) r a z y w t y g o d n i u, w r e j o n a c h p l a R e d ł o w o, O r ł o w o 6 ( s z e ) r a z y mw i e s i» c u, ( z t y m z a s t r z e e n i e m, e u s ł u g a b d z i e w i a d c z o n a z c z s t o t l i w o c i» c o n a j m n i e j 1 r a z w k a d y m t y g o d n i u ) w r e j o n i e p l a y B a b i e D o ł y i O k s y w i e 2 ( d w a ) r a z y w m i e s i» c u, - c h y b a e Z a m a w i a j» c y d o k o n a r e z y g n a c j i z 5 ) S p r z» t a n i e z a n i e c z y s z c z e o b e j m u j e u s u n i c i e w i k s z e g o r o d z a j u n i e c z y s t o c i s t a ł y c h n a p l a a c h, w s z c z e g ó l n o c i p o z o s t a ł o c i p o s z t o r m o w y c h ( n p p o w a l o n e d r z e w a n a p r z e j c i a c h k o m u n i k a c y j n y c h, w y r z u c o n y s p r z t u y t k o w y, p a d l i n a ) r ó w n i e p r z y u y c i u n i e z b d n e g o s p r z t um e c h a n i c z n e g o S p r z» t a n i e S t r o n a 5 z 2 6

6 z a n i e c z y s z c z e p i a s k u w s e z o n i e l e t n i m w d n i a c h o d d o w i n n o o d b y w a s i w g o d z i n a c h w c z e s n o r a n n y c h t j d o g o d z U s ł u g a w i a d c z o n a b d z i e s t o s o w n i e d o t a k i e j k o n i e c z n o c i, w z w i» z k u z c z y m W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t s a m d o be i» c e j k o n t r o l i t e r e n u o b j t e g o t» u s ł u g» i d o w y k o n a n i a w r a z i e z a i s t n i e n i e t a k i e j p o t r z e b y, a t a k e n a k a d e p o l e c e n i e Z a m a w i a j» c e g o Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n i e o k - s t4 u 0 ( c z t e r d z i e c i ) t a k i c h z a b i e g ó w w s e z o n i e z i m o w y m p r z y p a d a j» c y m n a o kr e s o d d o i o d d o 3( 0w 0t4y m Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e 8 z a b i e g ó w n a k a d e j z p l a ), o r a z 2 5 ( d w a d z i e c i a p i ) t a k i c h z a b i e g ó w w s e z o n i e l e t n i m p r z y p a d a j» c y m n a o k r oe d s d o ( w t y m Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e 5 z a b i e g ó w n a k a d e j p l z a ), ( 1 z a b i e g o z n a c z a j e d n» u s ł u g s p r z» t a n i a z a n i e c z y s z c z e n a j e d n e j p l a y ) 6 ) O p r ó n i a n i e k o s z y - w r a m a c h t e j W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o w y s t a w i e n i a n a t e r e n a c h o b j t y c h u s ł u g» w ł a s n y c h k o s z y n a m i e c i, m e t a l o w y c h, s t a b i l n y c h, o p o j e m n o c k i o 5 0 l, ( z w y j» t k i e m 1 0 k o s z y z n a j d u j» c y c h s i p r z y p l a c u z a b a w n a t e r e n i e p l a y r ó d m i e c i e, b d» c y c h w ł a s n o c i» Z a m a w i a j» c e g o ), w n a s t p u j» c e j i l o c i a ) w s e z o n i e l e t n i m w o k r e s i e r e d n i o w o d l e g ł o c i c o 2 5 m o d s i e b i e w r e j o n a c h p l a z e s t or n y c h t j w i l o c i B a b i e D o ł6 y 0 s z t u k, r ó d m i e c i e s z t u k, R e d ł o w o s z t u k, O r ł o w o s z t u k, i w o d l e g ł o c i r e d n i o c o 5 0 m o d s i e b i e w r e j o n i e p l a y O k s y w i e w i l o c i 4 0 s z t u k, b ) w s e z o n i e z i m o w y m t j o d d o r e d n i o w o d l e g ł o c i c o 2 5 m o d s i e b i e w r e j o n a c h p l a s t r z e o n y c h t j w i l o c i B a b i e 6 0 D osłzy t u k, r ó d m i e c i e s z t u k, R e d ł o w o s z t u k, O r ł o w o s z t u k, i w o d l e g ł o c i r e d n i o c o 5 0 m o d s i e b i e w r e j o n i e p l a y O k s y w i e w i l o c i 4 0 s z t u k w r e j o n i e p l a c u z a b anwa t e r e n i e p l a y G d y n i a r ó d m i e c i e 1 0 s z t u k, o r a z o d d o r e j o n p l a y r ó d m i e c i e 1 2 s z t u k, r e j o n p l a y R e d ł o w3 o s z t u k i, r e j o n p l a y O r ł o 1w 2 o s z t u k, i d o o p r ó n i a n i a k o s z y w ł a s n y c h i b d» c y c h w ł a s n o c i» Z a m a w i a j» c e g o ( 1 0 k o s z y z n a j d u j» c y c h s i p r z y p l a c u z a b a w n a t e r e n i e p l a y G d y n i a r ó d m i e c i e ), k t ó r e p o l e g a n a w y j c i u w o r k a z e m i e c i a m i i w ł o e n i u n o w e g o w o r k a z t w o r z y w a s z t u c z n e g o a t a k e n a z e b r a n i u m i e c i w o k o l i c y k o s z a, k t ó r e w y d o s t a ł y s i z n i e g o w s k u t e k p r z e p e ł n i e n i a, w y w re nó ci a s i k o s z a l u b w i a t r u W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o w y w o z u o d p a d ó w i n i e c z y s t o c i c e l e m i c h s k ł a d o w a n i a, u n i e s z k o d l i w i e n i a l u b u t y l i z a c j i z g o d n i e z o b o w i» z u j» c y m i p r z e p i s a m i W s e z o n i e l e t n i m p r z y p a d a j» c y m n a o k r e s 0o 1 d 0 6 d o u s ł u g a w i a d c z o n a b d z i e w r e j o n a c h w s z y s t k i c h p l a i w r e j o n i e p l a c u z a b a w i b u d y n k u s a n i t a r n e g o d l a r a t o w n i k a Z a m a w i a j» c y d o k o n a r e z y g n a c j i z W y k o n a w c a w r a m a c h j e d n e j j e d n o s t k i m i a r y ( j e d e n d z i e n a j e d n e j p l a y ) z o b o w i» z a n y j e s t n a b i e» c o d b a o c z y s t o k o s z y i n i e d o p u c i d o i c h p r z e p e ł n i e n i a W s e z o n i e z i m o w y m p r z y p a d a j» c y m n a o k r e s o d d o u s ł u g a w i a d c z o n a b d z i e w n a s t p u j» c y s p o s ó b w r e j o n i e p l a y r ó d m i e c i e ( b e z p l a c u z a b a w i p r z y l e g ł e g o b u d y n k u s a n i t a ra n e g o d l r a t o w n i k a ), 3 ( t r z y ) r a z y w t y g o d n i u, w r e j o n i e p l a R e d ł o w o, O r ł o w o 9 ( d z i e w i r a z y w m i e s i» c u ( z t y m z a s t r z e e n i e m, e u s ł u g a b d z i e w i a d c z o n a c o n a j m n i e j 1 r a z w k a d y m t y g o d n i u ), w r e j o n i e p l a c u z a b a w i b u d y n k u s a n i t a r n e g o d l a r a t o w n i k a n a p l a y r ó d m i e c i e 1 9 r a z y w m i e s i» c u, r e d n i o c o d r u g i d z i e, o d d o u s ł u g a w i a d c z o n a b d z i e w n a s t p u j» c y s p o s ó b w r e j o n i e p l a y r ó d m i e c i e i w r e j o n i e p l a c u z a b a w i b u d y n k u s a n i t a r n e g o d l a r a t o w n i k a 5 ( p i ) r a z y w t y g o d n i u t j w k a d y p o neik e, d z iraoł d, p i» t e k, s o b o t i n i e d z i e l, w S t r o n a 6 z 2 6

7 r e j o n i e p l a R e d ł o w o, O r ł o w o 3 ( t r z y ) r a z y w t y g o d n i u t j w k a d y p o n i e d z i a ł e k r o d i s o b o t, w r e j o n i e p l a B a b i e D o ł y i O k s y w i e 2 ( d w a ) r a z y w t y g o d n i u t j k a d y p o n i e d z i a ł e k i p i» t e k, o d d o u s ł ua g w i a d c z o n a b d z i e w n a s t p u j» c y s p o s ó b w r e j o n i e p l a y r ó d m i e c i e ( b e z p l a c u z a b a w i p r z y l e g ł e g o b u d y n k u s a n i t a r n e g o d l a r a t o w n i k a ), 2 ( d w a ) r a z y w t y g o d n i u, w r e j o n i e p l a R e d ł o w o, O r ł o w o 6 ( s z e ) r a z y w m i e s i» c u ( z t y m z a s t r z e e n i e m, e u s ł u g a e b wd iz ai d c z o n a c o n a j m n i e j 1 r a z w k a d y m t y g o d n i u ), w r e j o n i e p l a c u z a b a w i b u d y n k u s a n i t a r n e g o d l a r a t o w n i k a n a p l a y r ó d m i e c i e 1 9 r a z y w m i e s i» c u, r e d n i o c o d r u g i d z i e, - c h y b a e Z a m a w i a j» c y d o k o n a r e z y g n a c j i l u b z l e c i d o d a t k o w y t e r m i n w i a d c z e n i a n a k t ó r e j k o l w i e k z p l a l u b t e r e n ó w o b j t y c h p r z e d m i o t e m z a m ó w i e n i a W r a m a c h d o o b o w i» z k ó w W y k o n a w c y n a l e e b d z i e t a k e w o k r e s i e s e z o n u l e t n i e g o ( w d n i a c h ) o d b i ó r i w y w ó z m i e c i z p o s t a w i o n y c h n a p l a a c h o b i e k t ó w s o c j a l n-os a n it a r n y c h ( p l a a B a b i e D o ł y, r ó d m i e c i e, O r ł o w o, R e d ł o w o ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d b a o e s t e t y k k o s z y, w t y m p r z e d e w s z y s t k i m w i n n y b y w j e d n o l i t y m k o l o r z e, o d w i e o n e, p o m a l o w a n e b e z l a d ó w r d z y, c z y t e o d p r y n i t e j f a r b y 7 ) S p r z» t a n i e d y u r n e o b e jm u j e z a p e w n i e n i e s t a ł e j o b s ł u g i p l a w g o d z w z a k r e s i e z b i e r a n i a n a b i e» c o m i e c i i z a n i e c z y s z c z e, w s z c z e g ó l n o c i t y c h p o z o s t a w i a n y c h n a p l a y p r z e z j e j u y t k o w n i k ó w ( t u r y s t ó w ), a t a k e g r a b i e n i e o b s z a r u b o i s k d o r o z g r y w e k s p o r t o w y c h n oi rz go aw a n y c h p r z e z Z a m a w i a j» c e g o n a t e r e n i e p l a, w n a s t p u j» c e j o b s a d z i e o s o b o w e j a ) p l a a B a b i e D o ł y i O k s y w i1 e o s o b a, b ) p l a a r ó d m i e c i - e 2 o s o b y, c ) p l a a R e d ł o w o - 1 o s o b y, d ) p l a a O r ł o w o - 1 o s o b a J e d n o s t k» m i a r y s p r z» t a n i a d y u r n e g o j ees n t dj ze id e o b s ł u g i n a j e d n e j p l a y, z t y m z a s t r z e e n i e m, e p l a a B a b i e D o ł y i p l a a O k s y w i e, w t y m p r z y p a d k u t r a k t o w a n e s» j a k o j e d n a p l a a U s ł u g i s p r z» t a n i a d y u r n e g o n a t e r e n i e p l a, o k t ó r y c h m o w a p o w y e j w i a d c z o n e b d» c o d z i e n n i e w o k r e s i e l e t n i m p ar dz ay j» c y m n a o k r e s o d d o 3 1 0, 8 c h y b a e Z a m a w i a j» c y d o k o n a r e z y g n a c j i z, a w p o z o s t a ł e d n i j e d y n i e n a d o d a t k o w e p o l e c e n i e Z a m a w i a j» c e g o Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e o k 4 ( c z t e r e c h ) z a b i e g i w o k r e s i e z i m o w y m ( w t y m Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e 1 z a b i eng a k a d e j p l a y ) 8 ) Z i m o w e u t r z y m a n i e s c h o d ó w o b e j m u j e o d n i e a n i e i o c z y s z c z a n i e z l o d u s c h o d ó w o r a z w e j i z e j n a w s z y s t k i e p l a e o b j t e z a k r e s e m z a m ó w i e n i a, w t y m t r a p ó w n a p l a y r ó d m i e c i e, t a r a s ó w i m o l a w O r ł o w i e U s ł u g a z i m o w e g o u t r z y m a n i a s c h od ó w b d z i e w i a d c z o n a w o k r e s i e z i m o w y m s t o s o w n i e d o t a k i e j k o n i e c z n o c i, w z w i» z k u z c z y m W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t s a m d o b i e» c e j k o n t r o l i t e r e n u o b j t e g o t» u s ł u g» i d o w y k o n a n i a w r a z i e z a i s t n i e n i t a k i e j p o t r z e b y, a t a k e n a k a d e p o l e ca em na iw e i a Zj» c e g o Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n i e o k - c1 i5 u 0 ( s t o p i d z i e s i» t ) t a k i c h z a b i e g ó w w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y, ( w t y m Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e 3 0 z a b i e g ó w n a k a d e j z p l a ), ( 1 z a b i e g o z n a c z a j e d n» u s ł u g z i m o w e g o u t r z y m a n i a s c h o d ó w n a p lja e dy n) e j 9 ) S p r z» t a n i e r c z n e M a r i n y o b e j m u j e a ) z e b r a n i e w s z y s t k i c h z a n i e c z y s z c z e s t a ł y c h z t e r e n ó w z i e l o n y c h u m i e j s c o w i o n y c h p r z e d i z a b i u r e m b o s m a n a t u p r z y s t a n i, p a r k i n g u m i e j s k i e g o, N a b r z e y M ł o d y c h e g l a r z y i B e n i o w s k i e g o, F a l o c h r o n u W s c h o d n i e g o o r a z d ro g i d o j a z d o w e j i w y j a z d o w e j, S t r o n a 7 z 2 6

8 b ) w y w ó z o d p a d ó w i n i e c z y s t o c i w t y m p a d l i n y z e b r a n y c h w s k u t e k w y k o n a n i a p o w y e j w s k a z a n y c h c z y n n o c i c e l e m i c h s k ł a d o w a n i a, u n i e s z k o d l i w i e n i a l u b u t y l i z a c j i z g o d n i e z o b o w i» z u j» c y m i p r z e p i s a m i W s e z o n i e l e t n i m p r z y p a d a j» c y m n oa k r e s o d d o u s ł u g a w i a d c z o n a b d z i e c o d z i e n n i e p r z e z 4 g o d z i n y p r z e z j e d n» o s o b W y k o n a w c y, c h y b a e Z a m a w i a j» c y d o k o n a r e z y g n a c j i z ( s p r z» t a n i e r c z n e M a r i n y w o k r e s i e w i n n o o d b y w a s i w g o d z i n a c h w c z e s n o r a n n y c h t j g o ddz o ) Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n i e o k -1c 5h 3 ( s t u p i d z i e s i c i u t r z e c h ) t a k i c h z a b i e g ó w w s e z o n i e l e t n i m W s e z o n i e z i m o w y m p r z y p a d a j» c y m n a o k r e s o d d o u s ł u g a w i a d c z o n a b d z i e j e d y n i e n a p o l e c e n i e Z a m a w i a j» c e g o Z a m a w i a j» c y w ip dr uz je e u d z i e l e n i e 6 ( s z e c i u ) t a k i c h z a b i e g ó w 1 0 ) Z a m i a t a n i e M a r i n y o b e j m u j e o c z y s z c z e n i e N a b r z e y B e n i o w s k i e g o i M ł o d y c h e g l a r z y, F a l o c h r o n u W s c h o d n i e g o o r a z d r o g i d o j a z d o w e j i w y j a z d o w e j z p r z y s t a n i s a m o j e z d n» z a m i a t a r k» m e c h a n i c z n» p r z e z n a c z o n» d o z a tm ai na i a c h o d n i k ó w o m a s i e w ł a s n e j p o n i e j 1 t o n y W s e z o n i e l e t n i m p r z y p a d a j» c y m n a o k r eo s d d o u s ł u g a w i a d c z o n a b d z i e n a k a d o r a z o w e p o l e c e n i e Z a m a w i a j» c e g o Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n i e o k - c i u 5 ( p i c i u ) t a k i c h z a b i e g ó w w s e z o n i e l e t ni m 1 1 ) S p r z» t a n i e z a n i e c z y s z c z e z w o d y d o t a k w e n u w o d n e g o M a r i n y - o b e j m u j e u s u n i c i e z w o d y n i e c z y s t o c i s t a ł y c h w t y m p a d l i n y p r z y u y c i u o d p o w i e d n i e g o s p r z t u n p c z e r p a k ó w W s e z o n i e l e t n i m p r z y p a d a j» c y m n a o k r eo s d d o u s ł u g a w i a d c z o n a b d z i e n a k a d o r a z o w e p o l e c e n i e Z a m a w i a j» c e g o ( s p r z» t a n i e z a n i e c z y s z c z e z w o d y w o k r e s i e w i n n o o d b y w a s i w g o d z i n a c h w c z e s n o r a n n y c h t j d o g o d z ) Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n i e o k - t u 2 0 ( d w u d z i e s t u ) t a k i c h z a b i e g ó w w s e z o n i e lten i m W s e z o n i e z i m o w y m p r z y p a d a j» c y m n a o k r e s o d d o o r a z o d d o u s ł u g a w i a d c z o n a b d z i e n a k a d o r a z o w e p o l e c e n i e Z a m a w i a j» c e g o Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n i e o k - c h 4 ( c z t e r e c h ) t a k i c h z a b i e g ó w w s e z o n i e z i m o w y m 1 2 ) O d n i e a n i e M a r i n y - o b e j m u j e o d n i e a n i e i o c z y s z c z a n i e z l o d u d r o g i d o j a z d o w e j i w y j a z d o w e j z M a r i n y, d r ó g w e w n t r z n y c h t j N a b r z e a B e n i o w s k i e g o i N a b r z e a M ł o d y c h e g l a r z y o r a z p a r k i n g u M a r i n y U s ł u g a o d n i e a n i a M a r i n y b d z i e w i a d c z o n a w o k r e s i e z i m o w y m s t o si oe w n d o t a k i e j k o n i e c z n o c i, w z w i» z k u z c z y m W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t s a m d o b i e» c e j k o n t r o l i t e r e n u o b j t e g o t» u s ł u g» i d o w y k o n a n i a w r a z i e z a i s t n i e n i e t a k i e p o t r z e b y, a t a k e n a k a d e p o l e c e n i e Z a m a w i a j» c e g o Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n io ek 1 6- u ( s z e s n a s t u ) t a k i c h z a b i e g ó w w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y 1 3 ) S p r z» t a n i e t e r e n u s i ł o w n i z e w n t r z n e j B u l w a r N a d m o r s ko ib e j m u j e a ) z a m i a t a n i e t e r e n u, b ) z e b r a n i e w s z y s t k i c h z a n i e c z y s z c z e t a łs y c h, c ) w y w ó z o d p a d ó w i n i e c z y s t o c i z e b r a n y c h w s k u t e k w y k o n a n ipao w y e j w s k a z a n y c h c z y n n o c i o r a z o p r ó n i e n i e i w y w ó z o d p a d ó w z 2 k o s z y n a m i e c i c e l e m i c h s k ł a d o w a n i a, u n i e s z k o d l i w i e n i a l u b u t y l i z a nc ij e i z g o d o b o w i» z u j» c y m i p r z e p i s a m i, d ) o d n i e a n i e S t r o n a 8 z 2 6

9 R e j o n ( A ) U s ł u g a w i a d c z o n a b d z i e Z a m a w i a j» c y d o k oznya g n ra ec j i z ( s p r z» t a n i e w i n n o o d b y w a s i w g o d z i n a c h w c z e s n o r a n n y c h t j d o g o d z ) U s ł u g a o d n i e a n i a S i ł o w n i b d z i e w i a d c z o n a w o k r e s i e z i m o w y m s t o s o w n i e d o t a k i e j k o n i e c z n o c i, w z w i» z k u z c z y m W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t s a m d o b i e» c e j k o n t r o l i t e r e n u o b j t e g o t» u s ł u g» i d o w y k o n a n i a w r a z i e z a i s t n i e n i e t a k i e p o t r z e b y, a t a k e n a k a d e p o l e c e n i e Z a m a w i a j» coed g o n i e a n i e w i n n o o d b y w a s i w g o d z i n a c h w cz e s n o r a n n y c h t j d o g o d z Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n i e o k - u 1 6( sz e s n a s t u ) t a k i c h z a b i e g ó w w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y 5 Z a m a w i a j» c y s z a c u j e, e p o s z c z e g ó l n e o c z y s z c z a n i a b d» w i a d c z o n e z n a s t p u j» c» z a k ł a d a n» i l o c i» i c z s t o t l i w o c i» r e j o n p l a a p o w i e r z c h n i a w m 2 P l a a B a b i e D o ł y r o d z a j c z y n n o c i z a k ł a d a n a s z a c u n k o w a ł» c z n a 1 il o w i a d c z e w s e z o n i e l e t n i m s p r z» t a n i e r c z z a k ł a d a n a s z a c u n k o w a ł» c z n a i l o w i a d c z e w s e z o n i e z i m o w y m 2 i l o c z s t o t l i w o i l o c z s t o t l i w o n a s t» p i r e z y g n ajc a z o c z y s z c z a n i e p i a s 2 0 o d d o n a n a p o w i e t r z a n i 1 5 o d d o n a s p r z» t a n i e t e r e n ó z i e l o n y c h s p r z» t a n i e z a n i e c z y s z c z e o p r ó n i a n i e k o s z y ( s z t u k ) w t y m p o w i e r z c h n i a B a b i e D o ł y i p o w i e r z c h n i a O k s y w i e s p r z» t a n i e d y u r n e o s o b a ) z i m o w e u t r z y m a n i e s c h o d ó w k o n t r o l a w y k o n a w c y i w y k o n a n i e w g p o t r z e b, ta a k e n a u s łu g i 9 2 o d d o o d d o d w a r a z y w m i e s i» c u o d d o d w a r a z y w t y g o d n i u o d d o d w a r a z y w m i e s i» c u, c h y b a e n a s t» p i r e z y g n a c j a z o d d o n a 2 3 o d d o d w a r a z y w m i e s i» c u o d d o d w a r a z y w t y g o d n i u, c h y b a e 8 o d d o k o n t r o l a w y k o n a w c y i w y k o n a n i e w g p o t r z e b, a t a k e n a 9 o d d o d w a r a z y w t y g o d n i u, c h y b a e n a s t» p i r e z y g n a c j a z 1 o d d o n a k o n t r o l a w y k o n a w c y i w y k o n a n i e w g p o t r z e b, a t a k e n a z l e c e n i e R e j o n ( B ) P l a a O k s y w i e s p r z» t a n i e r c z ( ł» c z n i e z c z c i» p l a y d l a p s ó w ) c o d z i e n n i e, c h y b a e n a s t» p i r e z y g n a c j a z 2 3 o d d o d w a r a z y w m i e s i» c u o d d o ł» c z n i e z p l a» d l a p s ó w d w a r a z y w t y g o d n i u o d d o d w a r a z y w m i e s i» c u, c h y b a e 1 U w a g a! D l a p o s z c z e g ó l n y c h r o d z a j ó w u s ł u g p r z yo j it n n e d a t y o b o w i» z y w a n i a o k r e s u l e t n i e g o n p o k r e s l e t n i d l a s p r z» t a n i a r c z n e g o t r w a a d l a o c z y s z c z a n i a p i a s k u o d d o U w a g a! D l a p o s z c z e g ó l n y c h r o d z a j ó w u s ł u g p r z y j t o i n n e d a t y o b o w i» z y w a n i a o k r e s u z i m o w e g o S t r o n a 9 z 2 6

10 n a s z e r d o m s p r z» t a n i e r c z n ( w y z n a c z o n a p l a a d l a p s ó w ) o d d o p i r a z y w t y g o d n i u t j w k a d y w t o r e k, r o d, c z w a r t e k, s o b o t o r a z n i e d z i e l c h y b a e n a s t» p i r e zg yn a c j a z o c z y s z c z a n i e p i a s n a p o w i e t r z a n i s p r z» t a n i e t e r e n ó z i e l o n y c h s p r z» t a n i e z a n i e c z y s z c z e o p r ó n i a n i e k o s z y ( s z t u k ) n a s t» p i r e z y g n a c jz a 5 k o n t r o l a w y k o n a w c y i w y k o n a n i e w g p o t r z e b, a t a k e n a s p r z» t a n i e d y u r n 0 u s ł u g a b d z i e z i m o w e u t r z y m a n i e s c h o d ó w w y k o n y w a n a w r a m a c h s p r z» t a n i a d y u r n e g o n a p l a y B a b i e D o ł y 2 3 o d d o d w a r a z y w m i e s i» c u o d d o d w a r a z y w t y g o d n i u, c h y b a e 8 o d d o k o n t r o l a w y k o n a w c y i w y k o n a n i e w g p o t r z e b, a t a k e n a 9 o d d o d w a r a z y w t y g o d n i u, c h y b a e n a s t» p i r e z y g n a c j a z 0 u s ł u g a b d z i e w y k o n y w a n a w r a m a c h s p r z» t a n i a d y u r n e g o n a p l a y B a b i e D o ł y k o n t r o l a w y k o n a w c y i w y k o n a n i e w g p o t r z e b, a t a k e n a z l e c e n i e R e j o n ( C ) P l a a r ó d m i e c i e s p r z» t a n i e r c z n a s t» p i r e zgyn a c j a z o c z y s z c z a n i e p i a s 6 0 o d d o n a n a p o w i e t r z a n i 3 5 o d d o n a s p r z» t a n i e t e r e n ó z i e l o n y c h s p r z» t a n i e z a n i e c z y s z c z e k o n t r o l a w y k o n a w c y i w y k o n a n i e w g p o t r z e b, a t a k e n a 8 7 o d d o ( b e z p l a c u z a b a w i b u d y n k u d l a r a t o w n i k ó w ) 3 r a z y w t y g o d n i u o d d o p i r a z y w t y g o d n i u o d d o b e z p l a c u z a b a w i b u d y n k u d l a r a t o w n i k ó w ) d w a r a z y w t y g o d n i u, c h y b a e n a s t» p i r e z y g n a c j a z o d d o n a G OS i R 8 7 o d d o t r z y r a z y w t y g o d n i u o d d o p i r a z y w t y g o d n i u o r a z o d d o d w a r a z y w t y g o d n i u, c h yb a e 8 o d d o k o n t r o l a w y k o n a w c y i w y k o n a n i e w g p o t r z e b, a t a nk a e o p r ó n i a n i e k o s z ( s z t u k ) o p r ó n i a n i e k o s z ( 1 2 s z t u k ) s p r z» t a n i e d y u r n e o s o b y ) o d d o p i r a z y w t y g o d n i u, c h y b a z e n a s t» p i r e z y g n a c j a z o d d o t r z y r a z y 9 2 o d d o n a s t» p i r e z y g n a c jz a w t y g o d n i u o d d o d w a r a z y w t y g o d n i u, c h y b a e 1 o d d o n a S t r o n a 1 0 z 2 6

11 9 0 8 z i m o w e u t r z y m a n i e s c h o d ó w o p r ó n i a n i e k o s z y ( s z t u k ) s p r z» t a n i e c z n e p l a c u z a b a w i b u d y n k u s a n i t a r n e g o k o n t r o l a w y k o n a w c y i w y k o n a n i e w g p o t r z e b, a t a k e n a z l e c e n i e o d d o , 1 9 r a z y w u s ł u g a b d z i e w y k o n y w a n a w r a m a c h s p r z» t a n i a r c z n e g o p l a y r ó d m i e c i e m i e s i» c u o d d o p i r a z y w t y g o d n i u o d d o , 1 9 r a z y w m i e s i» c u, r e d n i o c o d r u g i d z i e, c h y b a z e n a s t» p i r e z y g n a c j a z o d d o r a z y w m i e s i» c u o d d o p i r a z y w t y g o d n i u o d d o , 1 9 r a z y w m i e s i» c u, r e d n i o c o d r u g i d z i e, c h y b a z e n a s t» p i r e z y g n a c j a z P r z y s t a j a c h t o w a s p r z» t a n i es i ł o w n i z e w n t r z n e j o d n i e a n i S i ł o w n i z e w n t r z n e j s p r z» t a n i e r c z n M a r i n y o d d o z a m i a t a n i e M a r i n y 5 o d d o n a s p r z» t a n i e z a n i e c z y s z c z e z w o d y 2 0 n a o d d o n a s t» p i r e z y g n a c j a z 1 6 k o n t r o l a w y k o n a w c y i w y k o n a n i e w g p o t r z e b, a t a k e n a z l e c e n i e 6 o d d o n a o d d o o r a z o d d o n a o d n i e a n i e M a r i n k o n t r o l a w y k o n a w c y i w y k o n a n i e w g p o t r z e b, a t a k e n a z l e c e n i e s p r z» a n i e r c z n o d d o d z i e w i r a z y w m i e s i» c u o d d o t r z y r a z y w t y g o d n i u o d d o s z e r a z y w m i e s i» c u, c h y b a e u s i ł u g R e j o n ( D ) ( E ) P l a a R e d ł o w o o c z y s z c z a n i e p i a s 4 0 o d d o n a n a p o w i e t r z a n i 3 5 o d d o n a s p r z» t a n i e t e r e n ó z i e l o n y c h o d d o n a 5 8 o d d o d z i e w i r a z y w m i e s i» c u o d d o t r z y r a z y w t y g o d n i u o r a z o d d o s z e r a z y w m i e s i» c u, c h y b a e s p r z» t a n i e z a n i e c z y s z c z e o p r ó n i a n i e k o s z ( s z t u k ) 5 k o n t r o l a w y k o n a w c y i w y k o n a n i e w g p o t r z e b, a t a k e n a o d d o k o n t r o l a w y k o n a w c y i w y k o n a n i e w g p o t r z e b, a t a ka e n 1 3 o d d o t r z y r a z y w t y g o d n i u, c h y b a e n a s t» p i r e z y g n a c j a z S t r o n a 1 1 z 2 6

12 o p r ó n i a n i e k o s ( 3 s z t u k i ) s p r z» t a n i e d y u r n e o s o b a ) z i m o w e u t r z y m a n i e s c h o d ó w o d d o d z i e w i 9 2 o d d o r a z y w m i e s i» c u o d d o s z e r a z y w m i e s i» c u, c h y b a e 1 o d d o n a k o n t r o l a w y k o n a w c y i w y k o n a n i e w g p o t r z e b, a t a k e n a z l e c e n i e R e j o n ( F ) ( G ) ( H ) P l a a O r ł o w o s p r z» t a n i e r c z ( ł» c z n i e z c z c i» p l a y d l a p s ó w ) c o d z i e n n i e, c h y b a e n a s t» p i r e z y g n a c j a z n a s z e r d o m s p r z» t a n i e r c z n ( w y z n a c z o n a p l a a d l a p s ó w ) o c z y s z c z a n i e p i a s 4 0 o d d o n a n a p o w i e t r z a n i 2 5 o d d o n a s p r z» t a n i e t e r e n ó z i e l o n y c h s p r z» t a n i e z a n i e c z y s z c z e k o n t r o l a w y k o n a w c y i w y k o n a n i e w g p o t r z e b, a t a k e n a 5 8 o d d o d z i e w i r a z y w m i e s i» c u o d d o ł» c z n i e z p l a» d l a p s ó w t r z y d w a r a z y w t y g o d n i u o d d o s z e r a z y w m i e s i» c u, c h y b a e 1 8 o d d o w k a d y w t o r e k, c z w a r t e k, p i» t e k o r a z n i e d z i e l c h y b a e n a s t» p i r e z y g n a c j a z o d d o n a 5 8 o d d o d z i e w i r a z y w m i e s i» c u o d d o t r z y r a z y w t y g o d n i u o r a z o d d o s z e r a zy w m i e s i» c u, c h y b a e 8 o d d o k o n t r o l a w y k o n a w c y i w y k o n a n i e w g p o t r z e b, a t a k e n a o p r ó n i a n i e k o s z ( s z t u k ) o p r ó n i a n i e k o s z y ( s z t u k ) s p r z» t a n i e d y u r n e o s o b a ) o d d o t r z y r a z y w t y g o d n i u, c h y b a e n a s t» p i r e z y g n a c j a z o d d o d z i e w i r a z y w m i e s i» c u o d d o s z e r a z y w m i e s i» c u, c h y b a e 9 2 o d d o o d d o n a z i m o w e s p r z» t a n i e k o n t r o l a w y k o n a w c y i w y k o n a n i e w g p o t r z e b, s c h o d ó w a t a k e n a z l e c e n i e 6 W p r z y p a d k u z m i a n y o k o l i c z n o c i r aoz z m i a n y p o t r z e b Z a m a w i a j» c e g o m o l i w e s» o d s t p s t w a o d i l o c i i c z s t o t l i w o c i w i a d c z e n i a u s ł u g o k r e l o n y c h w u s t 5 7 W p r z y p a d k u p o l e c e n i a Z a m a w i a j» c e g o w y k o n a n i a u s ł u g a t a w i n n a b y w y k o n a n a p r z e z W y k o n a w c n i e z w ł o c z n i e, c h y b a e Z a m a w i a j» c y s kwa e l u b s t r o n y u s t a l» i n n y t e r m i n j e j w y k o n a n i a 8 W y k o n a w c a p o w y k o n a n i u k a d e j p o w i n i e n k a d o r a z o w o z w r ó c i s i o p o t w i e r d z a n e j e j w y k o n a n i a d o Z a m a w i a j» c e g o S t r o n a 1 2 z 2 6

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d z i e 2 0 1 5 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy znak sprawy:gcs.dzpi Strona 1 z 11

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy znak sprawy:gcs.dzpi Strona 1 z 11 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w e l e k t r y c z n y c h L p N A Z W A A R T Y K U Ł U O P I S I l o j e d n o s t k a m i a r y C e n

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X W Y Z N A C Z A N I E O D K S Z T A C E T O W A R Z Y S Z Ą C Y C H H A R T O W A N I U P O W I E R Z C H N I O W Y M W I E

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż Ó śó ą ę Ę śćś ść ę ą ś ó ą ó Ł Ó ż Ś ą ś Ó ą ć ó ż ść śó ą Óść ó ż ż ą Ś Ś ż Ó ą Ó ą Ć Ś ż ó ż ę ąś ó ć Ś Ó ó ś ś ś ó Ó ś Ź ż ą ó ą żą śó Ś Ó Ś ó Ś Ś ąś Ó ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Z e s p ó ł d s. H A L i Z

Z e s p ó ł d s. H A L i Z C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P P L A N P R A C Y K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j I 2 0 1 5- V I 2 0 1 6 1. C h a r a k t e r y s t y k a C h o r ą g w i C h o r ą g

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

N a l e W y u n i k a ć d ł u g o t r w a ł e g o k o n t a k t u p o l a k i e r o w a n y c h p o w i e r z c h n i z w y s o k i m i t e m p e r a

N a l e W y u n i k a ć d ł u g o t r w a ł e g o k o n t a k t u p o l a k i e r o w a n y c h p o w i e r z c h n i z w y s o k i m i t e m p e r a J L G 3 6 6 P A W I L O N O G R O D O W Y J L G 3 6 6 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p a w i l o n u o g

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2016

Plan działania na rok 2016 Plan działania na rok 2016 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 INFORMACJE O INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ Numer i nazwa Osi Priorytetowej Instytucja Zarządzająca Adres korespondencyjny

Bardziej szczegółowo

2 x U S B 2. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 3. 0 ( t y ł ),

2 x U S B 2. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 3. 0 ( t y ł ), J e s t e m y f i r m s p e c j a l i z u j c s i w m i n i a t u r o w y c h k o m p u t e r a c h, z n a j d u j c y c h s z e r o k i e z a s t o s o w a n i e p r z y : w y w i e t l a nu i t r e c

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Uwaga z alkoholem. Picie na świeżym powietrzu jest zabronione, poza licencjonowanymi ogródkami, a mandat można dostać nawet za niewinne piwko.

Uwaga z alkoholem. Picie na świeżym powietrzu jest zabronione, poza licencjonowanymi ogródkami, a mandat można dostać nawet za niewinne piwko. B : U U F F U 01 Ę ś ę 3 ż łć ę ę ź ł, Ż 64 ó ł ł óżó, j, j U 02 Ą ś U ł 1925, 1973 łś ą ż ęą fć j j ą j ł 9 ( ) ó 15 F 03 j ąó j j, ę j ż 15 ł, ó f Bść ł łj ł, 1223 j 15 B Ą ć ę j- j ść, j ż ą, ż, ją

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ

Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ É ý đ Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ Ł Ż Ł Ż őź á í ň Ż ű ä Ľ ô ď ŕ ć ć ć éŕ Ż ŕ ć Ł Ż Đ ŕ Ü É í ć Ł ŕ ź Ł Ł Ł ć Ó ő á ť Ó ĐŃ Üŕ ŁÓ

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

Í í Í Á ń ý ý Ż í í ď Í Ĺ ń Í ń Ę ń ý Ż Ż ź ń ń Ę ń ý ý í ŕ Ĺ Ĺ Í Á í Ż Í É Í Ü ö ä Ż Ż Ż Ę ń ć Ę Ż ń Ę Ż ć ń Ł Ą ń Ę í Ę Ż Ż ý Ż Ż Ą Í É đ í Ł Ę Ł ć ő ť Ę ń í ć Í Ę Ę Ł Ą Ł ć ď ć Ę Ę ń Ó Ü ü Ĺ ý Ę ä í

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ń Ą Ę Ó Ś ę Ż żń ĆŻ Ż ś ść Ż Ó Ż Ż ń ść ń ę Ź ż Ż Ż ż ń ż ń Ż ÓŻ Ś Ó Ź Ż Ż Ź Ż ń Ż ś Ż Ż Ż Ż ść ż Ż Ż ń ń ść Ż ś Ż ś ż ś Ó ę ś ś Ż ż śż ś ż ę ę Ó Ż Ś Ó Ż Ó Ż ń ż ś Ż ń ż Óż ń ś ę ć Ż Ż ś żż Ż ś Ś Ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ś Óń Ź ń Ń ż ż ć ż ć ć ż ż Ą ż ć Ó Ó ż ż ć ń ń ń Óń Ó ń ń Óć ć ć ń ń ń ń ń Ś ń ń ń ż ć ć Ś Ł ż ń ż ż Ś Ó Ó ń ń ń Ś Ś ć Ó ń Ś ż Ó Ó Ś Ó Ó ż ń Ś Ó Ę ń ń Ó Ó ń ń Ś ż ń Óń Ó Ś ń Ó Ś ń ż ń ż Ó ć ń ń ń ż Ó

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo