T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group"

Transkrypt

1 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e s o b n a w i e l e s p o s o b ó w. J u03 w o k r e s i e a l c h e m i i, p o p r z e d n i c z k i w s p ó 00 c z e s n e j c h e m i i, i s t n i a 00 o u g r u n t o w a n e p r z e k ot na an nc ij e, m03o e g s ub by s k l a s y f i k o w a n e, j e d n a k n i e b y 00 o t o r ó w n o z n a c z n e z i s t n i e n i e m p o j00 c i a p i e r w i a s t k a w e w s p ó r o z u m i e n i u t e g o s 00 o w a. M i m o t o p o j00 c i e t o f u n k c j o n o w a 00 o j a k o n a z w a c z t e r e c h e l e m e n t ó w : W o d y, P o w i e t r z a i O g n i a. B y 00 a t o, p r z e j00 t oa w o03 p ryz te n z ne u r o p00, s p ufl c i z n a p o a n t y c z n e j f i l o z o f i i g r e c k i d e00 c z t e r e c h p i e r w i a s t k ó w z a p o c z t Ek mo pw ea d00 o k l e s ( C p. n. e. ), a p o t e m r o z w i n 00 j i u p o w s z e c h n i 00 w s t a r o03 y t n ofl A rcyi s t o t e l e s( C p. n. e. ). K a t a l o g w 00 afl c i w ofl c i j a k i e r e p r e z e n t o w o w e c z t e r y p i e r w i a s t k i ( p a t r z t a b e l a n i03 e j ) b y 00 o c z y w ifl c i e z u p e 00 n i e o d m i e n n y o d k a t a l o g u p i e r w i a s t k ó w w s p ó 00 c z e s n y c h. P o z a t y m s t a r o03 y t n e p i e r w i a s t k i r o z u m i a n e b y 00 y b a r d z i e j j a k z a s a d a, j a k o z e s p ó 00 c h a r a k t e r y s t y c z n y c h c e c h a n i03 ei ls i k jo an k o r e tonpe j s u b s t a n c j i. J a k o p r z y k 00 a d p o s 00 u03 y m o03 e W o d a, k t ó r a p o s i a d a c e c h y r z e c z y w i s t e j w o d y w s t a n i e c i e k 00 y m, k i e d y j e d n a z m i e n i a s t a n s k u p i e n i a, s t a j c s i00 n a p r z y k 00 a d l o d e m, w ó w c z a s r e p r e z e n t u j e o n a w 00 afl c i w o n a t o m i a s t g d y p r z e c h o dw z is t a n p a r y m a n i f e s t u j e w 00 afl c i w ofl c i P o w i e t r z a ( p a t r z n p. P r i e s n e r ). E l e m e n t a r n a w 00 afl c i w ofl Z i m n o C i e p 00 S u c h o 00 Z i e m i a O g i e68 W i l g o t n o 00 W o d a P o w i e t r z D y s p o n u j e m y j u03 p o j00 c i e m p i e r w i a s t k a, j e d n a k r o z u m i a n y m o d m i e n n i e n i03 o b e c n i e. S p o t e03 k a l ifl z miy d e s i00 k l a s y f i k a c j i s u b s t a n c j i, k t ó r a d a 00 a p o c z t e k n a z e w n i c t w u c h e m i c z n e m u a k t ó r e j u k o r o n o w a n i e m s t a 00 ws y i00 p iu ek r00 wa id a so tk kr óe w s. o M i m o, i03 a l c h e m i c y d o k o n y w a l i k l a s y f i k a c j i s u b s t a n c j i t o n i e d o p r o w a d z i 00 o i c h t o d o o d ko rs yt ce ij a. zs Peu rsb zs kt oa d n c j i n a p rt e j d r o d z e b y 00 a i d e a t r a n s m u t a c j i i n n y c h s u b s t a n c j i ( w t y m g 00 ó w n i e m e t a l i ) w z 00 o t o, k t ódraa n iza d oamlicnhoewmai00ka ó w b ap r z e z c a 00 e w i e k i. N i e p o w o d z e n i a a l c h e m i k ó w w o t r z y m y w a n i u z 00 o t a d o p r o w a d z i 00 y o s t a t e c z n i e d o i p otr rz au nc se mn ui ta a cijdi deo i u p a d k u a l c h e m i i. A l c h e m i a p o z o s t a w i 00 a w s p a d k u r o d z c e j s i00 c h e m i i s w ó j w a r s z t a t i p r o c e d u r y. U p a d e k i d e i t r a n s m u t a c j i s t w o r z y 00 w a r u n k i k od lo e i m o g' z o s t a00 p o n o w n i e r o z 00 o o n e n a 1 n a r o d z i n p o j00 c i a s u b s t a n c j i e l e m e n t C a r n e j p i e r w i a s t k i s k 00 a d o w( e B. o y l e , ) s u b s t a n c j i n i e d a j c e j s i00 r o z d z i e l i n a s u b spto adnc cz ja e s g d y s a m o p o j00 c i e p i e r w i a s t k a p r o s t s z e j ma ik ki o l w i e k m e t o d a m i i s t a n o w i c e j c h e m i c z n e g o sa tw a 00 o s i00 w y g o d n y m n a r z00 d z i e m s k 00 a d n i k s u b s t a n c j i z 00 o03 o n y c h. P r a w d o p o d o b nc ih e m i c z n e g o m yfl l e n i a, t o n a d a l n i e b y 00 o j a s n y m p i e r w s z y m, k t ó r y w n o w o03 y t n ofl c i w p r o w a d z i 00 ct00 o s t a n o w i p i e r w i a s t e k a c o s u b s t a n c j00 z 00 o03 o n i d e00 b y 00 R o b e r t B o y l e( C ). W s w o i m I l u s t r a c j n i e c h b00 d d w a p r z y k 00 a d y : p o w i e t r z d z i e l e z a t y t u 00 o w a n y m C h e m i k s c e p t y c z n y b y 00 o u z n a w a n e z a p i e r w i a s t e k a03 d o X V I I I w i e k u, p o s t a w i 00 w y r a07 n g r a n i c00 m i00 d z y a l c h e m i k i ei d y t o n a p o d s t a w i e s z e r e g u ob ka ad za68 a 00 o s i00, c h e m i o r a z p o d a 00 d e f i n i c j00 p i e r w i a 03 s te k a j e s t o n o m i e s z a n i n k i l k u r ó03 n y c h g a z ó w. c h e m i c z n e g o, k t ó r a n o s i 00 a j u03 z n a m i o In sa t n i e n i e f l o g i s t o n u ( h i p o t e t y c z n e g o f l u i d d z i s i e j s z e g o r o z u m i e n i a t e g o s 00 o w a. D e f i n i cz j00 a w a rt00 t e g o w m a t e r i a 00 a c h p a l n y c h i w y r a z i 00 w s p o s ó b n a s t00 p u j 67. c. y. j a k o p i e r w i a s t ok di p o w i e d z i a l n e g o z a i c h s p a lc a np ir e z y p. t 00 u m. ) r o z u m i e m p e w n e p r o s t e i p i e r w o t n e, p o z b a w i bo yn 00e o a k c e p t o w a n e p r z e z w i00 k s z ofl f i l o z o f ó w d o m i e s z e k c i a 00 a. N i e s' o n e n e z 00z o o a d n y c h p r z y r o d y, a03 d o k o68 c a X V I IiI e k u w, k i e d y t o i n n y c h c i a 00 a n i j e d n e z d r u g i c h. S' o n e s k 00 a da n it ko ai mn i e L a v o i s i e r( C ) o g 00 o s i 00 w y n i k i w s z y s t k i c h t z w. d o s k o n a l e z m i e s z a n y c h c i a 00, ts e w o zi a c h z b a d a68 n a d s p a l a n i e m i r d z e w i e n i e m w y k a z u j c, 03 e o d p o w i e d z i a l n y m z a t e p r o c e s y j e s 1 P a t r z t a k03he t: t p : / / w w w. c h e m h e r i t a g e. o r g / d i s c o v e r / o-n l i n e r e s o u r c e s / c h e m i s t-i r n-h y i s t o r y / t h e m e s / e a-c r lh ye m i s t r y-a n d - g a s e s / b o y l e. a s, p xo s t a t n i e w e jfl c i e : r T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1

2 13t l e n C s k 00 a d n i k p o w i e t r z a. L a v o i s i e r od we i l a C h i m iz e r o k u. P r z e d s t a w i a o n a p o d z i a 00 z a w d z i00 c z a m y t e03 u s t a n o w i e n i e n a z e w n i c t w sa u b s t a n c j i, u z n a n y c h p r z e z L a v o i s i e r a j a k o c h e m i c z n e g o o r a z s pz o rd z e n i e p i e r w s z e g o s u b s t a n c j e p r o s t e, n a : m e t a l e, n i e m e t a l e, p r o s t e w y k a z u p i e r w i a s t k ó w. W w y k a z i e t y m n i e s u b s t a n c j e z i e m s k i e i n a s u b s t a n c j e p r o s t e f i g u r o w a 00 j u03 f l o g i s t o n. L a v o i s i e r u s u w a j w s c z e c z h o b e c n e w p ry zr o d z i e. P o d z i a 00 t e n c h e m i i j e d e n f l u i d, w p r o w a d z i 00 j e d n a k d o n i e uj w zd gw l00 a d n i a 00 w 00 afl c i w ofl c i s u b s t a n c j i : m a t e r i a 00 y i n n e : f l u i d c i e cp i00 ea p l( i) k i f l u i d fl w i a t 00 a. I s t n ip eo nd io e b n i e z a c h o w u j c e s i00 w o k r efl l o n y c h t y c h f l u i d ó w b y 00 o u z n a w a n e w n a u k a c h r e a k c j a c h c h e m i c z n y c h z o s t a 00 y z a l i c z o n e d o t e j p r z y r o d ni c z y c h j e s z c z e w X I X w i e k u, k i e d y s at mo e j g r u p y. W i00 k s z ofl w y m i e n i o n y c h p r z e z p o j00 c i e e n e r g i i z a c z00 00 o z y s k i w a n a z n a c z e n i u L. a v o i s i e r a s u b s t a n c j i p r o s t y c h t o z n a n e n a m d z i s i a j p i e r wt ik ai s z g r u p y m e t a l i, n i e m e t a l i i g a z ó w. I n n z a s 00 u g L a v o i s i e r a, m a j c p ofl r e d n i w p 00 y w n a u s t a n o w i e n i e u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w b y 00 o s f o r m u 00 o w a n i e p r a w a z a c h o w a n i a m a s y, g 00 o s z c e, 03 e s u m a m a s r e a g e n t ó w b i o r c y c h u d z i a 00 w r e a k c j i c h e m i c z n e j j e s t r ó w nsa u m i e m a s p r o d u k t ó w r e a k c j i. K o l e j n y m u c z o n y m, k t ó r y w n i ó s 00 s w ó j w k 00 a d w d z i e d z i n i e k l a s y f i k a c j i p i e r w i a s t k ó w c h e m i c z n y c h b y 00 J o h a n n W o l f g a n g D 02 b e r e i n e r ( ). B00 d c z w y k s z t a 00 c e n i a f a r m a c e u t p r a c o w a 00 n a s t a n o w i s k u p r o f e s o r a c h e m i i n a U n i we ec ri se y tw J e n i e. N a p o d s t a w i e p r o w a d z o n y c h p r z e z s i e b i e e k s p e r y m e n t ó w d o s z e d 00 d o s p o s t r z e03 e n i a, 03 e wfl r ó d p i e r w i a s t k ó w m o03 n a w y o d r00 b n i s z e r e g g r u p z 00 o03 o n y c h z t r z e c h p i e r w i a s t k ó w o b a r d z o p o d o b n y m z a c h o w a n i u w r e a k c j a c h c h e m i c z n y c h. W j e d n e j z t a k i c h g r uo03 p, o nze00j z w a p n i a, s t r o n t u i b a r u, o d k r y 00 t e03, 03 e m a s a a t o m o w a s t r o n t u j e s t fl r e d n i a r y t m e t y c z n m a s w a p n i a i b a r u. D 02 b e r e i n e r n a z w a 00 t e t r ó j k i p i e r w i a s t k ó w t r i a d a m i. W a r t y k u l e p ofl w i00 c o n y m t e m u o d k r y c i u, o p u b l i k o w a n y m Aw n n a l e n d e r P h y s, i k D 02 b e r e i n e r n a pwo it e r d z e n i e p r a w d z i w ofl c i s w e g o o d k r y c i a p r z y t o c z y 00 w y n i k i B e r z e l i u s a, k t ó r y z a u w a03 y 00 p o d o b n e r e l a c j e p o m i00 d z y m a s a m i a t o m o w y m i w t r i a d z i e z 00 o03 o n e j z c h l o r u, b r o m u i j o d u. W k o68 c u D 02 b e r e i n e r w y k a z a 00 i s t n i e n i e 1 0 t r i a d wfl r ó d 5 3 z n a n y c h w t e d y p i e r w i a s t k ó w c h e m i c z n y c h. W l a t a c h n a s t00 p n y c h p r ó b o w a n o r o z w i n k l a s y f i k a c j00 D 02 b e r e i n e r a p o p r z e z p o s z e r z e n i e t r i a d d o c z t e r e c h e l e m e n t ó w, j e d n a k w o s t a t e c z n ofl c i s y s t e m t e n n i e p r z y j 00 s i00. Z k o l e j n y c h p r ó b k l a s y f i k a c j i p i e r w i a s t k ó w w y m i e n i n a l e03 y p r a cje e a n a B a p t i se t A n d r é h t t p : / / w w w 3. u l. i e / ~ c h i l d s p / C i n A / I s s u e 4 3 / c i a n c t 6. j p g D u m a s a ( C ) i M a x a v o n P e t t e n k o f e r a P r e z e n t o w a n a t a b l i c a p o c h o d z i z a n g i e l s k i( e1 g8 o1 8 C ), w k t ó r y c h m yfl l p r z e w o d n i b y 00 o t 00 u m a c z e n i a d z i e 00 a L a v o i s it er r a ia t é 07 l é m e n t a i r e p o s z u k i w a n i e o d p o w i e d n i e j f o r m u 00 y 2 T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków

3 13m a t e m a t y c z n e j n a m a s y a t o m o w e p i e r w i a s t k ó w o w n a u c e a s k a l m u z y c z n n i e b y 00 o w d z i e j a c h z b l i03 o n y c h w 00 afl c i w ofl c i a c h c h e m i c z n y c h. I nnnae u k i n i c z y m w y j t k o w y m, j a k b y s i00 t o o b e c n i e p r o p o n o w a n e w t y m c z a s i e r oz zw ai n i e p o l e g a 00 o m o g 00 o w y d a w a. D l a p r z y k 00 a d u K e p l e r p o s 00 u03 y 00 n a w y k o r z y s t a n i u s t e c h i o m e t r y c z n y c h s t o s u n k ós w i00 a n a l o g i m u z y c z n w y j afl n i a j c H a r m o n i00 w z w i z k a c h p i e r w i a s t k ó w z w o d o r e m, t a k i c h mnwa i a t a - m o d e l s 00 o n e c z n e g o u k 00 a d u p l a n e t a r n e g o. p r z y k 00 a d j a k : 4 C, H N H 3, O H 2 i F H z a w s k a z ó w k00 N e w l a n d s z d a w a 00 s o b i e s p r a w00 z t e g o, 03 e m u s z d l a o k r efl l o n e g o s y s t e m u g r u p o w a n i a i s t n i e j a k i efl u k r y t e r e g u 00 y s y s t e m a t y k p i e r w i a s t k ó w. p i e r w i a s t k ó w, i n n e o d p o d o b i e68 s t w a w 00 afl c i w ofl c i O r y g i n a l n m e t o d00 k l a s y f i k a c j i p i e r w i a s tck hó ew m i c z n y c h, j e d n a k n i e b y 00 w s t a n i e i c h p o d a p r z ed s t a w i 00 f r a n c u s k i c h e ma il k e x a n d r e-e m i l e M i m o, 03 e u p o r z d k o w a 00 p i e r w i a s t k i w e d 00 u g i c h B é g u y e r d e C h a n c o u r t o i s( C ). U 00 o03 y 00 m a s y t o p r z e k o n a 00 s i00, 03 e n i e kn ti óc rh e z za j m u j o n p i e r w i a s t k i w z d 00 u03 l i n i i s p i r a l n e j (fl r u67 b zo 00 w e j ), p o z y c j00 z t e g o w z g l00 d u, 03 e i c h w 00 afl c i w ofl z g o d n i e z e w z r a s t a j c m a s a t o mc osw t r u k t u r00 c h e m i c z n e n i e b y 00 y p o d o b n e d o w 00 afl c i w ofl c i i c h t n a z w a v i s t e l l e r i q u e. J e d e n o b r ó t o sd p io rw ai le i d n i k ó w w i n n y c h o k t a w a c h. W o b e j m o w a j e d n o s t ei k t y l e s a m o w y n o s i 00 s k o k o n s e k w e n c j i d o k o n a 00 p e w n y c h p r z e s u n i00 w s p i r a l i. B é g u y e r d e C h a n c o u r t o i s z a u w a03 y 00, p o 0003o03 e e n i a c h n i e k t ó r y c h p i e r w i a s t k ó w, r e z y g n u j c p i e r w i a s t k i l e03 c e w z d 00 u03 l i n i i z g o d n e j z w to es n i s p o s ó b z m a s y o m ao tw e j j a k o j e d y n e g o s p i r a l i, s p i e r w i a s t k a m i o p o d o b n py ac rh a m e t r u p o r z d k u j c e g o. M i m o, i03 w t a m t y m w 00 afl c i w ofl c i a c h c h e m i c z n y c h. c z a s i e p r o b l e m s y s t e m a t y k i p i e r w i a s t k ó w W r o k u a n g i e l s k i c h e mj io k h n A l e x a n d e r z a j m o w a 00 u m y s 00 y w i e l u z n a m i e n i t y c h c h e m i k ó w, R e i n a N e w l a n d s ( C ) p o d j 00 s i00 n o w e j r o z w i z a n i e N e w l a n d s a n i e z y s k a 00 o p o w s z e c h n e j p r ó b y k l a s y f i k a c j i w c i03 r o s n c e j l ai kc cz eb py t a c 3 j. i p i e r w i a s t k ó w. N e w l a n d s z a u w a03 y 00, 67 03J e e: e l i p i e r w i a s t k i s' u 00 o o n e w e d 00 u g i c h e k w i w a l e n t ó w ( t z n. w z g l00 d e m m a s a t o m o w y c h C w e d 00 u g d z i s i e j s z e j t e r m i n o l ot go i i ) p o d o k o n a n i u k i l k u p r z e s u n i 00 w m t ys z e r e g u m o n a z a u w a y00, e p i e r w i a s t k i p r z y n a l e n e d o t e j s a m e( j g r gu rp uy p y p i e r w i a s t k ó w o p o d o b n y c h w 00 afl c i w ofl c i a c h c h e m i c z n y c h C p r z y p. t 00 u m. p ) o j a w i a j' s i n a t e j s a m e j p o z i o m e j l i n i i. N u m e r y p o r z' d k o w e t y c h p i e r w i a s t k ó w r ó n i' s i o s i e d e m l u b o w i e lo k r o t n o 00 s i e d m i u. R e l a c j e m i d z y e l e m e n t a m i w d a n e j g r u p i e p r z y p o m i n a j' r e l a c j e p o m i d z y d w i k a m i p r z y n a l e n y m i d o r ó n y c h o k t a w. T a k w i c w g r u p i e a z o t o w c ó w f o s f o r w y s t p u j e n a s i ó d m y m m i e j s c u p o a z o c i e, a r s e n j e s t n a c z t e r n a s t y m m i e j s c u p o f o s f o r z e, a n tz ya m o n j e s t t e n a c z t e r n a s t y m m i e j s c u p o a r s e n i e. T e n o s o b l i w y z w i' z e k p r o p o n u j n a z w a00 P r a w e m O k t a w 2 h t t p : / / u p l o a d. w i k i m e d i a. o r g / w i k i p e d i a / e n / 0 / 0 5 / V i s _ t e l l u r i q u. J a k w i d a N e w l a n d s s k o j a r z y 00 p o z y c j e _ d e _ C h a n c o u r t o i s. g i f k o l e j n y c h p i e r w i a s t k ó w w t a b l i c y z p o 00 o03 e n i e m d07 w i00 k ó w w o k t a w a c h. S z u k a n i e p o d o b i e68 s t w p o m i00 d z y o k r efl l o n y m y s t e m e m p o r z d k o w a n i a 3 N a l e03 y w i e d z i e, 03 e w i00 k s z ofl c h e m i k ó w p o r z d k o w a 00 a p i e r w i a s t k i w e d 00 u g a lt fu a bm ei e s z a j c d l a p r z y k 00 a d u m e t a l e z 2 h t t p :/ / w w w. r s c. o r g / E d u c a t i o n / T e a c h e r s / R e s o u r c e s / p e r i o d ni ic e m e t a l a m i. D e c y d u j c y m k r o k i e m w k i e r u n k u w 00 afl c i w e g o t a b l e / p r e 1 6 / d e v e l o p / n e w l a n d s,. h to sm t a t n i e w e jfl c i e r o z w i z a n i a b y 00 o z r o z u m i e n i e, 03 e z a s a d a p o r z d k o w a n i a r. Z a u w a03 m y, 03 e g a z y s z l a c h e t n e n i e b y 00 y j e s z c z e w t ep do y w i n n a u w z g l00 d n i a z a r ó w n o m a s00 a t o m o w p i e r w i a s t k a j a k z n a n e. i j e g o w 00 afl c i w ofl c i c h e m i c z n e. T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 3

4 13P o d k o n i e c l a t d w a j b a d a c z e p o d sa i00 l i, 03 e p r z e w i d y w a n i a d o t y c z c e i c h m a s n i e z a l e03 n i e o d s i e b i e n o w e i p o d o b n e p r o p o zay tcoj me o w y c h i w 00 a s n ofl c i c h e m i c z n y c h p o t w i e r d z i 00 y d o t y c z c e u p o r z d k o w a n i a p i e r w i a s t kl óo w t : h a r s i00. T o z a d e c y d o w a 00 o o s t a t e c z n i e o s u k c e s i e M e y e r ( C ) i D y m i t r M e n d e l e j e w ( r o z w i z a n i a M e n d e l e j e w a. Z g ib ei m e l a t T a b l i c a C ). M e y e r j a k o p i e r w s z y o p u b l i k o w a 00 s w Po ij e r w i a s t k ó w M e n d e l e j e w a u l e g a 00 a p e w n y m r o z w i z a n i e w g r u d n i u k u r ow A n n a l e n f ü r m o d y f i k a c j o m i u z u p e 00 n i e n i o m. ( c f. H 01 u s l e r C h e m i e u n d P h a r m a z i e, z afl p r a c a M e n d e l e j e w 1a ). B y 00 o t o r e z u l t a t e m p o z n a w a n i a u k a z a 00 a s i00 w t y m s a m y m c z a s o p ifl m i e w r o kw u e w n00 t r z n e j b u d o w y a t o m ó w o r a z o d k r y b e z p o w o 00 a n i a s i00 n a p r a c00 M e y e rn a o. w y c h p i e r w i a s t k ó w, w t y m p r z e d e w s z y s t k i m P o n i e w a03 p i e r w s z a p u b l i k a c j a M e n d e l e j e w a n a pt ie en r w i a s t k ó w z g r u p y g a z ó w s z l aycchh e. t nw X X s a m t e m a t u k a z a 00 a s i00 w c z a s o p ifl m i e r o s y j s k i m w i je u03 k u o k a z a 00 o s i00, 03 e z a s a d y k l a s y f i k a c j i w m a r c u ork u, M e n d e l e j e w o w i p r z y z n a n o p i e r w i a s t k ó w m a j s w o j e u z a s a d n i e n i e w p r a w o p i e r w s z e68 s t w a w t e j s p r a w i e. p o w 00 o k o w e j b u d o w i e c h m u r y e l e k t r o n o w e j a t o m u, a p e r i o d y c z n ofl w 00 a s n ofl c i c h e m i c z n y c h p i e r w i a s t k ó w j e s t w y n i k i e m r o z b u d o w y w a n i a s i00 k o l e j n y c h, z e w n00 t r z n y c h, p o w 00 o k t reoln eo w y c h a t o m u w m i a r00 w z r o s t u l i c z b y ( i m a s y ) a t o m o w e j p i e r w i a s t k a. T o, 03 e l a t a -t 6e 0 X I X w i e k u z a o w o c o w a 00 y t y l o m a p r o p o z y c j a m i k l a s y f i k a c j i p i e r w i a s t k ó w, w t y m p r z e d e w s z y s t k ic m M a y e r a i M e n d e l e j e w a, h t t p : / / u p l o a d. w i k i m e d i a. o r g / w i k i p e d i a / c o m m o n s / 5 / 5 5 / M e n d e l e j e v s _ p e r i o d i s k a _ s y s t e m 1 _. 1 p8 n7 g n a l e03 y u p a t r y w a w o d k r y c i u s z e r e g u n o w y c h p i e rw i a s t k ó w d o k o n a n y c h w t e d y d z i00 k i S y s t e m M e n d e l e j e w a o p a r t y b y 00 n a k i l sk pu e k t r o s k o p i i w i d m o w e j C n o w e j m e t o d z i e r e g u 00 a c h, b00 d c y c h e f e k t e m j e g o w n i k l i w yb ca h d a w c z e j o p r a c o w a n e j p r zre oz b e r t a B u n s e n a o b s e r w a c j i i a n a l i z d o t y c z c y c h w 00 a s n( ofl 1 8c 1i 1 C ) i G u s t a w a K i r c h h o f f a ( C p i e r w i a s t k ó w. M e n d e l e j e w s t w i e r d z i 00 p r z e1 d8 e 8 7 ). D o s t a t e c z n i e d u03 a l i c z b a p o z n a n y c h w s z y s t k i m w y s t00 p o w a n i e p e w n e j c y k l i c z n ofl cp i e r w i a s t k ó w p o z w o l i 00 a z a u w a03 y i s t n i e n i e wfl r ó d ( o k r e s o w ofl c i ) w e w 00 a s n ofl c i a c h m i c hz en y c h n i c h ok r efl l o n y c h p r a w i d 00 o w ofl c i, c o w c z efl n i e j n i e p i e r w i a s t k ó w. P r a w i d 00 o w ofl t a p o l e g a 00 a n a t y m b, y 0003o e m o03 l i w e, z e w z g l00 d u n a w y s t00 p o w a n i e z b y t p i e r w i a s t k i u 00 o03 o n e w e d 00 u g w z r a s t a j c y c h wm ia es l u l u k. a t o m o w y c h t w o r z y 00 y s z e r e g i, w e w n t r z k t ó r y c h W k 00 a d w u d o s k o n a l e n i e T a b l i c y P i e r w i a s t k ó w w y s t00 p o w a 00 y d u03 e z r ó03 n i c o w a n i a w 00 a s n ofl cwi n i ó s 00 H e n r y M o s e l e y ( C ), m 00 o d y f i z y k, c h e m i c z n y c h p i e r w i a s t k ó w, n a t o m i a s t p o m i00 d zky t ó r y z g i n 00 n a f r o n c i e I w o j n y fl w i a t o w e j. W s z e r e g a m i w y s t00 p o w a 00 yp e w n e p o d o b i e68 s t w a C r o k u o d k ry 00 o n fl c i s 00 w s p ó 00 z a l e03 n ofl p o m i00 d z y p i e r w i a s t k i z a j m u j c e w n i c h t e s a m e p o zty zc w j. e l i c z b a t o m o w ( l i c z b a a t o m o w a b y 00 a m i a 00 y b a r d z o z b l i03 o n e w 00 a s n ofl c i c h e m i c z pn oe c. z t k o w o l i c z b n u m e r u j c a t o m y w t a b l i c y O p r a c o w a n e p r z e z M e n d e l e j e w a k r y t e r i a p i e r w i a s t k ó w, p ó07 n i e j o k a z a 00 o s i00, 03 e m a o n a t a k03 e k l a s y f i k a c j i b y 00 y n a t y l e s p ó j n e, 03 e w s p o r z s edn zs o n fe ij z y c z n y j a k o l i c z b a p r o t o n ó w z a w a r t y c h w p r z e z s i e b i e t a b l i c y m u s i a 00 p o z o s t a w i sj z ed r ez g e a t o m o w y m p i e r w i a s t kc a p r z y p. t 00 u m. ) p u s t y c h mi e j s c, o d p o w i a d a j c y c h n i e z n a n y a m d 00 u g ofl c i f a l i c h a r a k t e r y s t y c z n e g o j e s z c z e w t e d y p i e r w i a s t k o m. 09 c z n i e t y c h m ip er jo sm c i e n i o w a n i a r e n t g e n o w s k i e g o w y s y 00 a n e g o b y 00 o o s i e m. M e n d e l e j e w p r z y p i s a 00 i m o k r efl lpornze e z a t o m y d a n e g o p i e r w i a s t k a. S p o r z d z i w s z y n a z w y, m a s y i w 00 a s n ofl c i p i e r w i a s t k ów w y k r e s i l u s t r u j c y t00 z a l e03 n ofl s t w i e r d z i o c z e k u j c y c h n a o d k r y c i e. T r z y s p ofl r ó d nwi yc sh t00, p o w a n i e n a n i m t r z e c h n i e r e g u l a r n ofl c i m i a n o w i c i e e k-g a l i n, e-b k ao r i e -k k ar z e m, z os t a 00 y ( M o s e l e y , 1 37), k t ó r e, p o d o b n i e j a k o d k r y t e z a 03 y c i a M e n d e l e j e w a i n a d a n o Mi em n d e l e j e w, p o t r a k t o w a 00 j a k o w s k a z ó w k00 n a o d p o w i e d n i o n a z w y : g a l, s k a n d i g e r m a n ; o k a zi as 00t o n i e n i e t r z e c h n o w y c h p i e r w i a s t k ó w. O d k r y t o j e 4 T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków

5 13d o p i e r o w i e l e l a t p o j e g o fl mc i ebr yc 00i y t o a t o m o w a p i e r w i a s t k ó w, n i e k i e d y p i e r w i a s t k i n i e z w y k l e r z a d k i e p i e r w i a s t k i : t e c h n e t, p r og mr eu t p o wi a n o t e03 n a p o d s t a w i e i c h w 00 a s n ofl c i r e n. S w o i m i b a d a n i a m i M o s e l e y w s k a z a 00 n a l i cczhb00 e m i c z n y c h. Z a p r o p o n o w a n y p r z e z nm de e l e j e w a a t o m o w j a k o n a j b a r d z i e j o d p o w i e d n i w s k a07 n is k y s t e m k l a s y f i k a c j i p i e r w i a s t k ó w u w z g l00 d n i 00 w p o r z d k u j c y a t o m y. j e d n a k o w y m s t o p n i u z a r ó w n o m a s00 a t o m o w j a k i T a b l i c a p i e r w i a s t k ó w M e n d e l e j e w a o d n o s z cwa 00 a s n ofl c i c h e m i c z n e p i e r w i a s t k ó w. O s u k c e s i e s w o j e p i e r w s z e s u k c e s y z a c z00 00 a t e03 d o s t a r oc z wa i z a n i a M e n d e l e j e w a p r z e s d z i 00 y m o03 l i w ofl c i n o w y c h p r o b l e m ó w w y m a g a j c y c h i c h p r o g n o z o w a n i a w 00 a s n ofl c i p i e r w i a s t k ó w j e s z c z e n i e r o z w i z a n i a. O k a z a 00 o s i00, 03 e m a s a a t o m o ow da k, r y t y c h. A03d o p o c z t k u X X w i e k u T a b l i c a b00 d c a p o c z t k o w o e djy n y m w s k a07 n i k i e m P i e r w i a s t k ó w M e n d e l e j e w a b y 00 a s y s t e m e m p o r z d k o w a n i a p i e r w i a s t k ó w, n i e z a w s z e jzebsut d o w a n y m n a p r z e s 00 a n k a c h e m p i r y c z n y c h. w i e l k ofl c i m o n o t o n i c z n i e n a r a s t a j c, p o n i e w a03 D o p w i e r o o d k r y c i a w d z i e d z i n i e f i z y k i a t o m o w e j k i l k u m i e j s c a c h t a b l i c y m a s a p i e r w i a j s t dk ra o w e j w p i e r w s z e j p o 00 o w i e X X w i e k u n a s t00 p n e g o j e s t m n i e j s z a o d m a s y p i e r w i a sd to ks a t a r c z y 00 y m o c n y c h t e o r e t y c z n y c h a r g u m e n t ó w p o p r z e d z a j c e g o. P o n a d t o m a s y a t o m o w e n a r z e c z j euj s zsn00 ofl c i. p i e r w i a s t k ó w n i e s z r e g u 00 y c a 00 k o w i t w i e l o k r o t n ofl c i m a s y a t o m u w o d o r u. W y j afl n i e n il e i t e r a t u r a : t e g o p r o b l e m u z a w d z i00 c z a m y p r a c of m r y d e r y k a B e y e r, L. ( ). A b b i l d u n g s f o r m e n d e s P e r i o d e n s y s t e m s d e r E l e m e n t e. N a t u r w i s s e n s c h a f t i m U n t e r r i c h t , S o d d y e g o ( C ) i F r a n c i s a A s t o n ( a B o y l e, R. ( ). T h e s c e p t i c a l c h y m i s t. L o n d o n, J. M. D e n t C ). S o d d y w y k a z a 00, 03 e s z e r e g r a d i o a k t y w n y Sc oh n s. ( R e p r i n t M i n e o l a, D o v e r ) s u b s t a n c j i z 00 o03 o n y c h j e s t z i z o t o p ó w, t o C ja he n s, t R. z M. 2( ). H i s t o r i s c h e u n d p h i l o s o p h i s c h e A s p e k t e a t o m ó w o t y c h s a m y c h w 00 afl c i w ofl c i a c h d e s P e r i o d e n s y s t e m s d e r c h e m i s c h e n E l e m e n t e. K a r l s r u h e : H Y L E. c h e m i c z n y c h a l e o n i e c o r ó03 n i c y c h s i00 m a s a c h. D 02 b e r e i n e r, J. W. ( ). 67 V e r s u c h e i n e r G r u p p i r u n g d e r A s t o n r o z w i n 00 s z c z e g ó 00 o w e b a d a n i a m a s e l e m e n t a r e n S t o f f e n a c h i h r e r A n a l o g i e. A n n a l e n d e r a t o m o w y c h p i e r w i a s t k ó w n i e r a d i o a k t y w n y c h P h y s i k 9 1, d z i00 k i z b u d o w a n e m u p r z e z s i e b i e s p e k t r o g r a f Fo rwei r c k s, J. ( ). " D i e L e h r e a n d e r U n i v e r s i t 01 t J e n a a l s B e i t r a g z u r d e u t s c h e n D e b a t t e u m L a v o i s i e r s C h e m i e. " m a s o w e m u. W y k a z a 00 o n, 03 e w i00 k s z ofl G e s n e r u s 6 3 (-4 3 ) : p i e r w i a s tó kw j e s t m i e s z a n i n i z o t o p ó w, k t ó r y c h H 01 u s l e r, K. ( ). 67 E n t d e c k u n g s g e s c h i c h t e d e s m a s y a t o m o w e n i e w i e l e r ó03 n i s i00 o d s i e b i e i Ps e r i ow d e n s y s t e m s. N a t u r w i s s e n s c h a f t i m U n t e r r i c h t 1 ( 5 ), p r z y b l i03 e n i u c a 00 k o w i t w i e l o k r o t n ofl c i m a 1s 7y a t o m u w o d o r u. M a s00 a t o m o w k a03 d e g o z K a u f f m a n, G. B. ( ). F r o m T r i a d s t o C a t a l y s i s : J o h a n n W o l f g a n g D 02 b e r e i n e r ( 1 7C ) o n t h e t h p i e r w i a s t k ó w n a l e03 y t r a k t o w a j a k o fl r e d n i A n n i v e r s a r y o f H i s D e a t h. C h e m. E d u c a t o r C 149: w a03 o n m a s i z o t o p ó w s k 00 a d o w y c h. M a l l e y, M. C. ( ). R a d i o a c t i v i t y : a h i s t o r y o f a m y s t e r P o d s u m o w u j c, p o z n a l ifl m y r ó03 n o r o d n e s c i e n c e N. e w Y o r k, O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s. k o n c e p c j e i i c h u w a r u n k o w a n i a n a p r z e s t r zmeeni i n e l, C. ( ). Z u r S o z i a l g e s c h i c h t e d e s c h e m i s c h e n H o c h s c h u l f a c h e s i m 1 8. J a h r h u n d e r t. B e r i c h t e z u r w i e k ó w, p r o w a d z c e d o u k s z t a 00 t o w a n i a s i00 W i s s e n s c h a f t s g e s c h i c h t e 1 0 C, d z i s i e j s z e g o r o z u m i e n i a T a b l i c y U k 00 a d u M o s e l e y, H. G. J. ( ) : T h-f e rheiq gu he n c y S p e c t r a o f t h e O k r e s o w e g o P i e r w i a s t k ó w. P o c z t k o w o E l e m e n t s. P h i l M a g. 2 7, r ó03 n o r o d n e e k s p e r y m e n t y j a k i m p o d d a w a n o P r i e s n e r, C. ( ). G e s c h i c h t e d e r A l c h e m i e. M ü n c h e n, s u b s t a n c j e z r o d z i 00 y p o t r iz ce h b00 k l a s y f i k a c j i. W B e c k. S c e r r i, E. R. ( ). T h e p e r i o d i c t a b l e : i t s s t o r y a n d i t X V I I I w i e k u p o j a w i e n i e s i00 n o w e j, i l ofl c i o w e j s i g n i f i c a n c e. O x f o r d ; N e w Y o r k, O x f o r d U n i v e r s i t y P r e s s. m e t o d y a n a l i z y r e a k c j i c h e m i c z n y c h d o p r o w a d z i 00 o T 00 o h i s t o r y c z n: er o z w ó j u k 00 a d u o k r e s o we g o p i e r w i a s t k ó w d o w y o d r00 b n i e n i a s i00 p o j00 c i a p i e r w ic a s t k a z o s t a 00 o n a p i s a n e p r z e z p r o f. H ep e rt ie nr g a,p r z y w s p a r c i u p o d s t a w o w e g o p o j00 c i a n o w o03 y t n e j c h ec m ii d o K o m i s j i E u r o p e j s k i e j ( p r o j e k t n r -L5L1P G R - p o s z u k i w a68 s u b s t a n c j i s p e 00 n i a j c y c h t o k r y t e Cr OiMuE m N I. U S -C M P ) i U n i w e r s y t e t u w e F l e n s b u r g u, N i e. m c y R ó w n o l e g l e p o d e j m o w a n e b y 00 y r ó03 n o r o d n e p r ó b y P u b l i k a c j a d zo w i e r c i e d l a j e d y n i e p o g l d y a u t o r ó w i K o m i s j a u s y s t e m a t y z o w a n i a o d k r y w a n y c h p i e r w i a s t k ó w E. u r o p e js k a ne i m o03 e b y o d p o w i e d z i a l n a z a j a k i e k o l w i e k w y k o r z y s t a n i e o p a r t e n a i n f o r m a c j a c h w n i e j z a w a r t y c h. C z y n n i k i e m p o r z d k u j c y m b y 00 a n a j c z00fl c i e j m a s a T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 5

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X W Y Z N A C Z A N I E O D K S Z T A C E T O W A R Z Y S Z Ą C Y C H H A R T O W A N I U P O W I E R Z C H N I O W Y M W I E

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

n a k r ę t e k Z, I I, I.

n a k r ę t e k Z, I I, I. H U T A W K A O G R O D O W A 2 - o s o b o w a t y p : J K S C 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org C h r i s t i a n n E i j k m a n : P r o s t o t a c e c h p r a w d y ( S i m p l e x n o n v e r i s i g i l l u m ) E p i z o d 1 : W iù c e j n i k a w a w C a f é B a u e r W s z y s t k o z a c

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

6. K o ł a 7. M i s a

6. K o ł a 7. M i s a S U P 6 0 9 v. 2 0 16 G R I L L R U C H O M Y, P R O S T O K Ą T N Y, Z D O L N Ą I B O C Z N Ą P Ó Ł K Ą S U P 6 0 9 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S

Bardziej szczegółowo

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d z i e 2 0 1 5 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

Í í Í Á ń ý ý Ż í í ď Í Ĺ ń Í ń Ę ń ý Ż Ż ź ń ń Ę ń ý ý í ŕ Ĺ Ĺ Í Á í Ż Í É Í Ü ö ä Ż Ż Ż Ę ń ć Ę Ż ń Ę Ż ć ń Ł Ą ń Ę í Ę Ż Ż ý Ż Ż Ą Í É đ í Ł Ę Ł ć ő ť Ę ń í ć Í Ę Ę Ł Ą Ł ć ď ć Ę Ę ń Ó Ü ü Ĺ ý Ę ä í

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

U Strona 1/181 p Strona 2/181 rz Strona 3/181 ej Strona 4/181 m Strona 5/181 ie Strona 6/181 in Strona 7/181 fo Strona 8/181 r Strona 9/181 m Strona 10/181 uj Strona 11/181 e Strona 12/181 m Strona 13/181

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

Rada chorągwi Komisja Rewizyjna Sąd Harcerski

Rada chorągwi Komisja Rewizyjna Sąd Harcerski C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d n i a 2 0 1 4 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM

PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM 1 Układ okresowy Co można odczytać z układu okresowego? - konfigurację elektronową - podział na bloki - podział na grupy i okresy - podział na metale i niemetale - trendy

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ

Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ É ý đ Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ Ł Ż Ł Ż őź á í ň Ż ű ä Ľ ô ď ŕ ć ć ć éŕ Ż ŕ ć Ł Ż Đ ŕ Ü É í ć Ł ŕ ź Ł Ł Ł ć Ó ő á ť Ó ĐŃ Üŕ ŁÓ

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Funkcje wykonawcze a funkcjonowanie dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym

Funkcje wykonawcze a funkcjonowanie dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym E P a W M O V M,, - I S S N - Funkcje wykonawcze a funkcjonowanie dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym A N N A I. B R Z E Z I!b S K A *, A N N A N O W O T N I K * Funkcje wykonawcze, jako konstrukt

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

T G Y ODNIK I PILSKI WTOREK PREZENTACJE 21 WTOREK PREZENTACJE 2 WAK W AC A J C E J Z REMON MO TE T M

T G Y ODNIK I PILSKI WTOREK PREZENTACJE 21 WTOREK PREZENTACJE 2 WAK W AC A J C E J Z REMON MO TE T M P R E Z E N T A C J E 1 9 2 0 P R E Z E N T A C J E T y g o d n i k r a d z i S p r a w d z o n y p r z e z d i a g n o s t ę s t a n s a m o c h o d u j e s t r ó w n i e w a n y, j a k d o b r a k o

Bardziej szczegółowo

latarnia morska wę d elbląg malbork an o el a z o i s olsztyn zamek krzyżacki w malborku Wisła płock żelazowa wola ęży z a me k ól.

latarnia morska wę d elbląg malbork an o el a z o i s olsztyn zamek krzyżacki w malborku Wisła płock żelazowa wola ęży z a me k ól. T ę Ł ó 499 ż Y ę ą T T ą ść ż B ę ó ąż ę ąż żą ó ę ż ę ś Ś SZ ź ź S żó ż śó ś ść E ó E ń ó ó ó E ó ś ż ó Ł Gó ę ó SZ ś ż ę ę T 6 5 ó ż 6 5 : 685 75 ą ę 8 Ó ńó ę: : U 5 ó ż ó 5 Śą Gó 4 ść ę U żę ż ć Z

Bardziej szczegółowo

Tło historyczne: Jedzenie, energia i praca rozwój nauki o żywieniu 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org.

Tło historyczne: Jedzenie, energia i praca rozwój nauki o żywieniu 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org. T ł o h i s t o r y c z n Je e: d z e n i e, e n e r g i a i p r ar co a z w ó j n a u k i o ˆ y w i e n i u W p r o w a d z e n i e J a k o wy ł a n i a j c a s ił g a ł n a u k li o, g it am o pó ow

Bardziej szczegółowo

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a M G 4 1 0 v. 2 0 1 6 G R I L L K O C I O Ł E K P O D W Ó J N I E E M A L I O W A N Y Z P O P I E L N I K I E M 6 r e d n i c a 4 6 c m M G 4 1 0 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E

Bardziej szczegółowo

N a l e W y u n i k a ć d ł u g o t r w a ł e g o k o n t a k t u p o l a k i e r o w a n y c h p o w i e r z c h n i z w y s o k i m i t e m p e r a

N a l e W y u n i k a ć d ł u g o t r w a ł e g o k o n t a k t u p o l a k i e r o w a n y c h p o w i e r z c h n i z w y s o k i m i t e m p e r a J L G 3 6 6 P A W I L O N O G R O D O W Y J L G 3 6 6 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p a w i l o n u o g

Bardziej szczegółowo

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH G R E E N M I L L A Q U A S Y S T E M : S Y S T E M Z R A S Z A C Z Y W Y N U R Z A L N Y C H i M I K R O N A W A D N I A N I E. O G Ó L N A L I S T A A S O R T Y M E N T O W A S z c z e g ó ł o w e i

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/540/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 16 czerwca 2016 r. DZE UZĘDY EÓDZA DLŚLĄE, d 24 2016 2966 UCHAŁA XXV/540/16 ADY EE CŁAA d 16 2016 ś g bdó b ó d gó d 18 2 15 d 8 1990 ąd g (D U 2016 446) 12 11 92 1 d 5 1998 ąd (D U 2015 1445 1890), ą 17 4 5 d 7 ś 1991 ś

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

T A L m e d NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI O ŚRODEK KSZTAŁCEN IA FUNDUSZ SPOŁECZNY OCENA KURSU JĘZYKA MIGOWEGO r r.

T A L m e d NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI O ŚRODEK KSZTAŁCEN IA FUNDUSZ SPOŁECZNY OCENA KURSU JĘZYKA MIGOWEGO r r. a LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI O ŚRODEK KSZTAŁCEN IA FUNDUSZ SPOŁECZNY - 2..p c ( M c d? /k $.. & /. r.s / i?..... fó jy.ł Q...#?/.

Bardziej szczegółowo

Uwaga z alkoholem. Picie na świeżym powietrzu jest zabronione, poza licencjonowanymi ogródkami, a mandat można dostać nawet za niewinne piwko.

Uwaga z alkoholem. Picie na świeżym powietrzu jest zabronione, poza licencjonowanymi ogródkami, a mandat można dostać nawet za niewinne piwko. B : U U F F U 01 Ę ś ę 3 ż łć ę ę ź ł, Ż 64 ó ł ł óżó, j, j U 02 Ą ś U ł 1925, 1973 łś ą ż ęą fć j j ą j ł 9 ( ) ó 15 F 03 j ąó j j, ę j ż 15 ł, ó f Bść ł łj ł, 1223 j 15 B Ą ć ę j- j ść, j ż ą, ż, ją

Bardziej szczegółowo

ť Ü Ĺ ä Ů Ú Í Í Ť ř Ě Í ü Í ń đ ń ď ď ń Ż Ł í á í É Ĺ Ü Í Ť Ĺ Ĺ ű Í Í ť Í ŕ Ĺ Í Ü Ü ü Ż Ż ń ť Ą Ą ŕ Ą ń ń Ż ń Ż ń ý Ż ń í Á É É Ýá Í ä í Ĺ Ĺ í Í ů ť Ĺ ť Ź Ť Ť Ł ń ź Ź ń ń ć ń ć ń Ż í ť ń Ż Ĺ ŕ í Ú íí ť

Bardziej szczegółowo

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0 M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 8 9 6-7 7 X E K S P L O A T A C Y J N E B A D A N I A E N E R G E T Y C Z N O a E M I S Y J N E W K A D U K O M I N K O W E G O Z P A S Z C

Bardziej szczegółowo

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż Ó śó ą ę Ę śćś ść ę ą ś ó ą ó Ł Ó ż Ś ą ś Ó ą ć ó ż ść śó ą Óść ó ż ż ą Ś Ś ż Ó ą Ó ą Ć Ś ż ó ż ę ąś ó ć Ś Ó ó ś ś ś ó Ó ś Ź ż ą ó ą żą śó Ś Ó Ś ó Ś Ś ąś Ó ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Ń Ł Ń Ó Ł Ę Ó Ó Ę ĘŚ Ó ÓŚ Ó Ę Ć Ó Ć Ę Ł Ó Ę Ć Ś Ż Ś Ś Ó Ó Ś Ń Ś Ó Ę Ę Ż Ć Ś Ó Ę Ó Ę Ę Ę Ę Ó Ś Ę Ę Ł Ć Ć Ś Ó Ę Ź Ę Ż Ź Ś Ź Ę Ę Ę Ó Ó Ó Ę Ę Ę Ę Ó Ę Ę Ć Ę Ć Ł Ź Ę Ę Ś Ń Ę Ć Ź Ó Ź Ó Ó Ę Ć Ć Ć Ź Ę Ę Ć Ę Ę

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ą Ż Ż Ź Ł Ż Ć Ć Ż Ż ć Ź Ż Ż Ż Ć Ż Ć ź ć Ż ż ż Ż Ż ć Ż ż Ż Ż Ż ć Ż ż ć Ć ź Ą Ż Ż ż ć Ź Ż ż Ą Ą Ż ć Ź ź Ż ź ć Ą ć ć ż ż ź ź ć ć ż ż ż ź ć ć Ą ż Ą ż ż Ż Ż Ż ć ż Ż ć ż Ł Ż Ą Ż ź ż ć Ż Ż Ż Ć Ź Ź Ż Ą ć

Bardziej szczegółowo