Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c j a l n o c i d l a p o t r z e b r y n k u p r a c y K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w s z k o l n i c t w a z a w o d o w e g o * * E g z a m i n p r z e p r o w a d z a n y j e s t w d w ¾ c h e t a p a c h : e t ap p r ak t y c zn y : p ole g a n a s am odzi e ln y m wy k on an i u p r ze z k an dy dat a zada± e g zam i n ac y j n y c h s p r awdzaj c y c h um i e j Û t n o c i p r ak t y c zn e e t ap t e or e t y c zn y : odb y wa s i Û w dw¾ c h c zû c i ac h : p i s e m n e j i us t n e j : 1. c c i p i s e m n e j k e e n p y t i r e s t e m ¾ r h k µ e n t j c i g p c j r y s e k b e i e c ± s t i h i g i e n y p r y h r y p r c i j p t h r y r s k p t p r p i s y p r p r y p t p r m y k p r g p c g i i p r i Û b i s t m p t p s y c h i i i p e i k i m e t k n i w zû an dy dat udzi la odp owi dzi a an a z zak u at w: - ac un owo zawodowa - dok um ac a dzi a aln o os odar ze - un zawodowy - zas ady zp ze wa ac or az oc on ze wp o ar owe - ods awowe zas ady oc on odowi a - ods awowe ze awa ac - ods awowa ob le at a awa os odar ze o zar z dzan a ze ds or we - ods awy olog dag og - ody a auc zan a 2. c zû µ us t n a p ole g a n a udzi e le n i u p r ze z k an dy dat a odp owi e dzi n a p y t an i a z zak r e s u n as t Û p uj c y c h t e m at ¾ w: - t e c h n olog i a - m as zy n ozn aws t wo - m at e r i a ozn aws t wo Z a d a n i a d o e t a p u p r a k t y c z n e g o i p y t a n i a d o e t a p u t e o r e t y c z n e g o p r z y g o t o w y w a n e s n a p o d s t a w i e s t a n d a r d u w y m a g a ± u s t a l o n e g o p r z e z Z w i z e k R z e m i o s a P o l s k i e g o ( U s t a w a o r z e m i o l e z d n i a 2 2 m a r c a r. t e k s t j e d n o l i t y : D z. U. z r N r 1 1 2, p o z , z p ¾ ƒ n. z m. D z. U. z N r 1 3 7, p o z )

2 Zaw¾d: kucharz I. Etap teoretyczny (czû µ pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z akre s w i ad o m o ci i um i e j Û t n o ci w a ci w y ch d l a kl as y f i kacj i w zaw o d zi e K a n d y d a t n a m i s t r z a p o w i n i e n u m i e µ : 1. C z y t a µ z e z r o z u m i e n i e m i n f o r m a c j e p r z e d s t a w i o n e w f o r m i e o p i s ¾ w, i n s t r u k c j i, r y s u n k ¾ w, s z k i c ¾ w, w y k r e s ¾ w, d o k u m e n t a c j i t e c h n i c z n y c h i t e c h n o l o g i c z n y c h, a w s z c z e g ¾ l n o c i : 1.1. s t o s o w a µ n a z w y, p o j Û c ia i t e r m in o l o g iû t e c h n ic z n z z a k r e s u p r a c k u c h a r z a 1.2. r o z p o z n a µ i o m ¾ w iµ z m ia n y f iz y k o c h e m ic z n e z a c h o d z c e p o d c z a s p r z e c h o w y w a n ia y w n o c i; 1.3. r o z p o z n a µ i o m ¾ w iµ z m ia n y f iz y k o c h e m ic z n e w p r o d u k t a c h w p r o c e s a c h o b r ¾ b e k w s t Û p n y c h i t e r m ic z n y c h ; 1.4. z n a µ z a s a d y d o b o r u s u r o w c ¾ w z a l e n ie o d s p o s o b u s p o r z d z a n ia p o t r a w ; 1.5. z n a µ p o d s t a w o w y a s o r t y m e n t p o t r a w i n a p o j ¾ w z w ie l u g r u p p r o d u k t ¾ w w y k o n y w a n y c h r ¾ n y m i m e t o d a m i; 1.6. s t o s o w a µ w a c iw y d o b ¾ r e l e m e n t ¾ w d e k o r a c y j n y c h i s p o s o b ¾ w p o d a n ia p o t r a w.; 2. P r z e t w a r z a µ d a n e l i c z b o w e i o p e r a c y j n e, a w s z c z e g ¾ l n o c i : 2.1. r o z p o z n a µ i o m ¾ w iµ z a s t o s o w a n ie n a r z Û d z i r Û c z n y c h s t o s o w a n y c h w g a s t r o n o m ii; 2.2. r o z p o z n a µ i o m ¾ w iµ z a s t o s o w a n ie n a r z Û d z i i u r z d z e ± e l e k t r y c z n y c h s t o s o w a n y c h w g a s t r o n o m ii; 2.3. o m ¾ w iµ z n a c z e n ie p r a w id o w e g o u s y t u o w a n ia m a s z y n i u r z d z e ± w z a k a d a c h g a s t r o n o m ic z n y c h 2.4. z n a µ e k o n o m ic z n e w y k o r z y s t a n ie s u r o w c ¾ w p r z y s p o r z d z a n iu p o t r a w ; 2.5. z n a µ z a s a d y p l a n o w a n ia i d o b o r u p o t r a w ; 2.6. z n a µ i o m ¾ w iµ p o d s t a w o w e w a c iw o c i r o d k ¾ w y w n o c io w y c h ; 2.7. o m ¾ w iµ s k a d c h e m ic z n y i w a r t o µ o d y w c z s u r o w c ¾ w i g o t o w y c h w y r o b ¾ w ; 2.8. w s k a z a µ b u d o w Û w y b r a n y c h s u r o w c ¾ w s t o s o w a n y c h w p r o d u k c j i g a s t r o n o m ic z n e j ; 3. B e z p i e c z n i e w y k o n y w a µ z a d a n i a z a w o d o w e z g o d n i e z p r z e p i s a m i b e z p i e c z e ± s t w a i h i g i e n y p r a c y, o c h r o n y p r z e c i w p o a r o w e j o r a z o c h r o n y r o d o w i s k a, a w s z c z e g ¾ l n o c i : 3.1. w s k a z y w a µ p r z e p is y b e z p ie c z e ± s t w a i h ig ie n y p r a c y, o c h r o n y p r z e c iw p o a r o w e j o r a z o c h r o n y r o d o w is k a o b o w i z u j c e p o d c z a s p r a c k u c h a r z a 3.2. w s k a z a µ z a g r o e n ia d l a y c ia i z d r o w ia c z o w ie k a w y s t Û p u j c e p o d c z a s w y k o n y w a n ia p r a c k u c h a r s k ic h 3.3. w s k a z a µ d z ia a n ia w s y t u a c j a c h w y m a g a j c y c h u d z ie l e n ia p o m o c y p r z e d l e k a r s k ie j p o s z k o d o w a n e m u p o d c z a s w y k o n y w a n ia p r a c k u c h a r s k ic h ; 3.4. r o z p o z n a w a µ w a d y i u s t e r k i u r z d z e ± w y k o r z y s t y w a n y c h w g a s t r o n o m ii; 3.5. s t o s o w a µ w y m a g a n ia d o t y c z c e k o n s e r w a c j i, m y c ia i o b s u g i u r z d z e ± g a s t r o n o m ic z n y c h z g o d n ie z in s t r u k c j o b s u g i; Z akre s w i ad o m o ci i um i e j Û t n o ci zw i zan y ch z zat rud n i an i e m i d zi a al n o ci g o s p o d arcz. K a n d y d a t n a m i s t r z a p o w i n i e n u m i e µ : 1. C z y t a µ z e z r o z u m i e n i e m i n f o r m a c j e p r z e d s t a w i o n e w f o r m i e o p i s u, i n s t r u k c j i, t a b e l i, w y k r e s u, a w s z c z e g ¾ l n o c i : 1.1. r o z r ¾ n ia µ p o d s t a w o w e p o j Û c ia i t e r m in y z o b s z a r u f u n k c j o n o w a n ia g o s p o d a r k i o r a z p r a w a p r a c y, p r a w a p o d a t k o w e g o i p r z e p is ¾ w r e g u l u j c y c h p o d e j m o w a n ie i w y k o n y w a n ie d z ia a l n o c i g o s p o d a r c z e j ;

3 1.2. r o z r ¾ n ia µ d o k u m e n t y z w i z a n e z z a t r u d n ia n ie m o r a z p o d e j m o w a n ie m i w y k o n y w a n ie m d z ia a l n o c i g o s p o d a r c z e j ; 1.3. id e n t y f ik o w a µ i a n a l iz o w a µ in f o r m a c j e d o t y c z c e w y m a g a ± i u p r a w n ie ± p r a c o w n ik a, p r a c o d a w c y, b e z r o b o t n e g o i k l ie n t a ; 1.4. w y k o r z y s t y w a µ in f o r m a c j e d o t y c z c e s p o s o b u z a r z d z a n ia m a f ir m i z n a µ z a s a d y o r g a n iz a c j i p r a c y ; 1.5. z n a µ z a s a d y n o r m o w a n ia p r a c y i s y s t e m u p a c ; 1.6. w y k o r z y s t y w a µ p o d s t a w o w e w ia d o m o c i d o t y c z c e g o s p o d a r k i r y n k o w e j ; 1.7. w y p e n ia µ d r u k i r e j e s t r a c y j n e i r o z l ic z e n io w e Z U S i d e k l a r a c j e p o d a t k o w e ; 1.8. k o r z y s t a µ z e ƒ r ¾ d e w ie d z y e k o n o m ic z n e j i p r a w n e j ; p o s ia d a µ w ie d z Û d o t y c z c p r z e p is ¾ w o k r e l a j c y c h z a t r u d n ie n ie i s z k o l e n ie p r a k t y c z n e m o d o c ia n y c h u c z n i¾ w w z a k a d z ie p r a c y ; p o s ia d a µ w ie d z Û d o t y c z c p r z e p is ¾ w w y n ik a j c y c h z p r a w a p o b ie r c z e g o. 2. P r z e t w a r z a µ d a n e l i c z b o w e i o p e r a c y j n e, a w s z c z e g ¾ l n o c i : 2.1. a n a l iz o w a µ in f o r m a c j e z w i z a n e z p o d n o s z e n ie m k w a l if ik a c j i, p o s z u k iw a n ie m p r a c y i z a t r u d n ia n ie m o r a z p o d e j m o w a n ie m i w y k o n y w a n ie m d z ia a l n o c i g o s p o d a r c z e j ; 2.2. s p o r z d z a µ d o k u m e n t y z w i z a n e z p o s z u k iw a n ie m p r a c y i z a t r u d n ia n ie m o r a z p o d e j m o w a n ie m i w y k o n y w a n ie m d z ia a l n o c i g o s p o d a r c z e j ; 2.3. r o z r ¾ n ia µ s k u t k i w y n ik a j c e z n a w i z a n ia i r o z w i z a n ia s t o s u n k u p r a c y ; 2.4. d o k o n y w a µ r o z l ic z e ± w z a k r e s ie d z ia a l n o c i g o s p o d a r c z e j i k o s z t o r y s o w a n ia w y k o n y w a n y c h p r a c. P o d s t y p s y l o g i i i p e d o g i o m e t o d y n i K a n d y d a t n a m i s t r z a p o w i n i e n p o s i a d a µ w i a d o m o c i i r o z u m i e µ p r o c e s y a w s z c z e g ¾ l n o c i : W y j a n i a µ i o c e n i a µ s y t u a c j e s t o s u j c s i Û d o o p i s u z a g a d n i e ± i p r o b l e m ¾ w w o b s z a r z e : p s y c h o l o g o s o b o w o c r o z u m µ r o z w ¾ j p s y c h z n y c z o w k a c z y n n n a n g o w p y w a j c e o r a z c e c h y p s y c h z n e o s o b o w o c j e j s k a d n c h a r a k t e r j e g o c e c h y, z d o l n o c u z d o l n n ; z a t e r e s o w a n s k o n n o c t e m p e r a m e n t j e g o r o d z a j e z n a µ p o d e j c p s y c h o l o g z n e d o u c z e n s p r o c e s ¾ w p o z n a w c z y c h : p r z e t w a r z a n f o r m a c j r o d z a j e p a m c c z y n n d y w u a l n e w p y w a j c e n a m o t y w a c j Û n a u c z a n ; c z y n n z w z a n e z o r g a n a c j n a u c z a n z n a µ s p o s o b y p o s t Û p o w a n r e a g o w a n w s y t u a c j a c h t r u d n y c h : s t r e s f r u s t r a c j a ; t y p y s y t u a c j t r u d n y c h ; r e a k c j e n a s y t u a c j e t r u d n e p s y c h o l o g r o z w o j o w e j w y c h o w a w c z e j : p o s d a µ w d z Û n t o k r e s ¾ w r o z w o j o w y c h ; b r a µ p o d u w a g Û c z y n n r o z w o j o w e p s y c h o l o g p r a c y : o k r e l a µ w z a j e m n y w p y w o d d z y w a n w u k a d z c z o w k p r a c a ; z n a µ e t a p y d o s t o s o w a n c z o w k a d o p r a c y : w p r o w a d z e n d o p r a c y ; s z k o l e n z a w o d o w e d o s k o n a l e n S t o s o w a µ s i Û d o z a s a d p e d a g o g i k i d y d a k t y k i i m e t o d y k i n a u c z a n i a : 2 o k r e l a µ c e l e n a u c z a n w p r o c e s p r a k t y c z n e j n a u k z a w o d u ; 2 z n a µ k r y t e r d o b o r u m e t o d n a u c z a n ; 2 u m µ p o s u g a µ s p r o g r a m e m n a u c z a n ; 2 z n a µ z a s a d y n a u c z a n o r a z k o n t r o l o c e n y p r a c y u c z n ; 2 s t o s o w a µ o d p o w d n r o d k d y d a k t y c z n e w p r o c e s k s z t a c e n ; aw cho ag ki raz ka auczan a 1. ii i: ie ic ie i ik i ie ic i i ik i: - i i i ie ia - in ia i i; - i ie ic ia iû i - ie in i û iû i; - ik i in id ia - ik i i iz ia ia i ia - i - i -. ii i ia ie. ik i. ii i ia ie ie ie û ia ie - ie - ie i ie. 2. û.1. ia ie i.2. ia ia.3. ie iw iû ia.4. ia i i ia.5. ie ie i ie ia

4 2.6. p l a n o w a µ n a u c z a n ie w g p o d s t a w y p r o g r a m o w e j k s z t a c e n ia w z a w o d z ie ; 2.7. s t o s o w a µ s iû d o s t a n d a r d ¾ w w y m a g a ± b Û d c y c h p o d s t a w d o p r z e p r o w a d z a n ia e g z a m in u p o t w ie r d z a j c e g o k w a l if ik a c j e w z a w o d z ie ; 2.8. d o b ie r a µ o g n iw a i f o r m y o r g a n iz a c y j n e p r a c y d y d a k t y c z n o û w y c h o w a w c z e j w k s z t a c e n iu z a w o d o w y m ; 2.9. p r o w a d z iµ d o k u m e n t a c j Û p e d a g o g ic z n w z a k a d z ie s z k o l c y m u c z n i¾ w. I I. E t ap p r ak t y c z n y e g z am i n u o b e j m u j e p r ak t y c z n e u m i e j Û t n o c i z z ak r e s u k wal i f i k ac j i w z awo dz i e, o b j Û t e t e m at e m p r z y g o t o wan i e ws k az an y c h p o t r aw i n ap o j ¾w g as t r o n o m i c z n y c h z o k r e l o n y c h s u r o wc ¾w. K a n d y d a t p o w i n i e n u m i e µ : 1. P l a n o w a µ c z y n n o c i z w i z a n e z w y k o n a n i e m z a d a n i a : 1.1. s p o r z d z iµ p l a n d z ia a n ia ; 1.2. s p o r z d z iµ w y k a z n ie z b Û d n y c h s u r o w c ¾ w, m a t e r ia ¾ w, s p r z Û t u k o n t r o l n o - p o m ia r o w e g o, n a r z Û d z i; 1.3. w y k o n a µ n ie z b Û d n e o b l ic z e n ia, r y s u n k i l u b s z k ic e p o m o c n ic z e. 2. O r g a n i z o w a µ s t a n o w i s k o p r a c y : 2.1. z g r o m a d z iµ i r o z m ie c iµ n a s t a n o w is k u p r a c y m a t e r ia y, n a r z Û d z ia, u r z d z e n ia i s p r z Û t z g o d n ie z z a s a d a m i b e z p ie c z e ± s t w a i h ig ie n y p r a c y o r a z o c h r o n y p r z e c iw p o a r o w e j ; 2.2. s p r a w d z iµ s t a n t e c h n ic z n y m a s z y n, u r z d z e ± i s p r z Û t u ; 2.3. d o b r a µ o d z ie r o b o c z i r o d k i o c h r o n y in d y w id u a l n e j. 3. W y k o n a µ z a d a n i e e g z a m i n a c y j n e z z a c h o w a n i e m p r z e p i s ¾ w b e z p i e c z e ± s t w a i h i g i e n y p r a c y, o c h r o n y p r z e c i w p o a r o w e j o r a z o c h r o n y r o d o w i s k a i w y k a z a µ s i Û u m i e j Û t n o c i a m i o b j Û t y m i t e m a t e m : 3. P r z y g o t o w a n w s k a z a n y c h p o t r a w n a p o j ¾ w z o k r e l o n y c h s u r o w c ¾ w : 3 p r z y g o t o w a µ z g o d n z r e c e p t u r s u r o w c e p ¾ p r o d u k t y p o t r z e b n e d o w y k o n a n w s k a z a n y c h p o t r a w ; 3 z a b e z p c z y µ s u r o w c e s k a d n p r z e d d z a n m c z y n n ¾ w z e w n Û t r z n y c h ; 3 w y k o n a µ o b r ¾ b k Û w s t Û p n s u r o w c ¾ w ; 3 p r z e p r o w a d z o b r ¾ b k Û t e r m z n s u r o w c ¾ w p ¾ p r o d u k t ¾ w ; 3 w y k o ± c z y µ p o t r a w y n a d a j c o d p o w d n s m a k, k o n s y s t e n c j Û, w y g l d ; 3 o c e n o r g a n o l e p t y c z n s p o r z d z o n e p o t r a w y ; 3 p o r c j o w a µ p o t r a w y p o d a µ k o n s u m e n t o m ; 3 u t r z y m y w a µ a d p o r z d e k n a s t a n o w k u ; 3 w y k o n a µ z a d a n w p r z e w z n y m c z a s ; 3 u p o r z d k o w a µ s t a n o w k o p r a c y, o c z y c n a r z Û d z s p r z Û t, r o z l z y µ m a t e r y, z a g o s p o d a r o w a µ o d p a d y 1. ie i.1.1. ie i ia.1.2. ie i ik i ia ie ik iµ ic i.1.5. ie i.1.6. iµ ie.1.7. i.1.8. i is.1.9. ie id ia ie is iµ ia i ic ia. 4. P r e z e n t o w a µ e f e k t w y k o n a n e g o z a d a n i a : 4.1. u z a s a d n iµ s p o s ¾ b w y k o n a n ia z a d a n ia ; 4.2. o c e n iµ j a k o µ w y k o n a n e g o z a d a n ia. N i e z b Û dn e wy p o s a e n i e s t an o wi s k do wy k o n an i a z ada± e g z am i n ac y j n y c h o b j Û t y c h t e m at e m p r z y g o t o wan i e ws k az an y c h p o t r aw i n ap o j ¾w z o k r e l o n y c h s u r o wc ¾w:

5 P o m ie s z c z e n ie s p e n ia j c e w y m a g a n ia s a n it a r n o -e p id e m io l o g ic z n e. S t ¾ p r o d u k c y j n y d o p r z y g o t o w a n ia p o t r a w, k u c h e n k a g a z o w a l u b e l e k t r y c z n a, k u c h e n k a m ik r o f a l o w a. Z l e w o z m y w a k z d o s t Û p e m d o b ie c e j z im n e j i c ie p e j w o d y, p o j e m n ik n a o d p a d k i. S p r z Û t i w y p o s a e n ie s t o s o w n ie d o w y k o n y w a n y c h p o t r a w i n a p o j ¾ w g a s t r o n o m ic z n y c h : p ie k a r n ik, f o r m y i f o r e m k i d o p ie c z e n ia, f r y t o w n ic a, g r il l, t o s t e r, l o d ¾ w k a, z a m r a a r k a, p ie c k o n w e k c y j n y, z m y w a r k a, w a g i, r o b o t ( m a y i d u y ) z p r z y s t a w k a m i, m ik s e r y, m is k i i p o j e m n ik i z e s t a l i n ie r d z e w n e j, g a r n k i z p o k r y w k a m i, p a t e l n ie d w ¾ c h w ie l k o c i, z e s t a w n o y i d e s k i d o k r o j e n ia. D r o b n y s p r z Û t k u c h e n n y : o p a t k i, w id e l c e, s t o l n ic e i w a k i, y k i k u c h e n n e, s z u m ¾ w k i i s it k a r ¾ n e j w ie l k o c i, s it a i c e d z a k i, d w a r o d z a j e t r z e p a c z e k, t a r k i, o t w ie r a c z d o k o n s e r w, n a w ie t l a c z d o j a j. S u r o w c e i p ¾ p r o d u k t y z g o d n ie z w a r u n k a m i z a d a n ia. Z a s t a w a d o e k s p e d y c j i p o t r a w : t a l e r z e p y t k ie, g Û b o k ie, z a k s k o w e i d e s e r o w e, b u l io n ¾ w k i; s z t u µ c e, s z k o d o d e s e r ¾ w i n a p o j ¾ w. Z e s t a w b ie l iz n y s t o o w e j. î r o d k i o c h r o n y in d y w id u a l n e j. I n s t r u k c j e o b s u g i m a s z y n i u r z d z e ±. A p t e c z k a.

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó 3 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu W U L K A N I Z A T O R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b

Bardziej szczegółowo

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś 8 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu C I E Ś L A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

6 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R Y M A R Z Kod z klasyfikacji zawod¾w i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawod¾w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

ódź ᐗ匧 B W CH ó ód d ᆗ啷 IW U ąd ó ód ó ód AC WAN : J BUD W AN - AM NN J A CH N C N ᆗ啷 ᆗ啷 ᆗ啷 d W A CH N C N - N U C JN -ADA ACJA ᆗ啷 ᐗ匧 J W : W ᆗ啷၇嗷ᆗ啷Y ᆗ啷 d W J N U CJ ᆗ啷 ż ᐧ嘧 ń ᐗ勷 J W WĘ N J N A ACJ AN

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

Hałas RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2002 ROKU 1 5 5 K r ak ó w 2 0 0 3 V I H A Ł A S Mirosław Dzierko, Dariusz Kapustka N a p r s t r n l a t r j g p a r c a j u n y j e s t r

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny katalogowy. Przy zamówieniu proszê

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

M 9 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu A L A R Z T A P E C I A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r

Bardziej szczegółowo

2 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R O M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

PLAN LEKCJI OD 01.09.2016r.

PLAN LEKCJI OD 01.09.2016r. a PLAN LEKCJI OD 0.09.0r. 00 wf [WF] [KW] [Sala] fizyka [AP] [] j. angielski [ang] [MP] [] j. polski [MB] [] biologia [UM] [] 9 0 j. polski [MB] [] j. angielski [ang] [MP] [] informatyka [inf] [AP] []

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny numer katalogowy. Przy zamówieniu

Bardziej szczegółowo

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą O d tle n ia n ie w o d y m e to d ą k a ta lity c z n ą P r z e d m io t p r e z e n ta c ji: O d tle n ia n ie k a ta lity c z n e w o d y n a b a z ie d o św ia d c z e ń fir m y L A N X E S S (d.b

Bardziej szczegółowo

In yni e r w s p a r c i a s p r z e d a y (SE Sy s t e m s En g i n e e r ) Micha³ K r au t S e n io r S y s t e m s E n g in e e r (m k r au t @ cis co. co m ) 2 0 0 6 C i s c o S y s t e m s, I n c.

Bardziej szczegółowo

T G Y ODNIK I PILSKI WTOREK PREZENTACJE 21 WTOREK PREZENTACJE 2 WAK W AC A J C E J Z REMON MO TE T M

T G Y ODNIK I PILSKI WTOREK PREZENTACJE 21 WTOREK PREZENTACJE 2 WAK W AC A J C E J Z REMON MO TE T M P R E Z E N T A C J E 1 9 2 0 P R E Z E N T A C J E T y g o d n i k r a d z i S p r a w d z o n y p r z e z d i a g n o s t ę s t a n s a m o c h o d u j e s t r ó w n i e w a n y, j a k d o b r a k o

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE BUDYNKU PRODUKCYJNEGO Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE BUDYNKU PRODUKCYJNEGO Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ MDL expo International Sp. z o.o. Sp. k. Świerkówki 15 64-605 Wargowo / Poland Tel +48612964075 / 80 Fax +48612964049 Mail info.poland@mdl-expo.com Web www.mdl-expo.com Świerkówki, d ia 12.05.2016 r. ZAPROSZENIE

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

2 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z S A M O C H O D O W Y K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a

Bardziej szczegółowo

7. OBLICZENIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ

7. OBLICZENIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ kosztów ealizacji po Róż nica k sztów (końc owy fekt Mg CO 620798,31 166123 141070 25053 30,13 lata 24,8 zł/mg CO 2 20604 Imie i nazwisko mgr inż. arzena ew andowska Nr uprawnień udowlanych lbo r pisu

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L A N I E S I M I N I O W Y C H P O D C Z A S C H O D U N A P O D S T A W I E S Y G N A W s E M G E u g e n u s z w

Bardziej szczegółowo

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax.

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax. Wersja archiwalna O g ło sze n ie o r o zp o czę ciu p o st ę p o w a n ia w t r yb ie p r ze t a r g u n ie o g r a n iczo n e g o n a za d a n ie p n. : " D o w ó z u czn ió w d o G imn a zju m n r 1

Bardziej szczegółowo

4. J ak ie dział ania na f oru m cał ej s zk oł y p os tanowiliśmy p odj ą ć, aby u czynić p rak tyk ę oceniania bardziej zrozu miał ą dla u cznió w?

4. J ak ie dział ania na f oru m cał ej s zk oł y p os tanowiliśmy p odj ą ć, aby u czynić p rak tyk ę oceniania bardziej zrozu miał ą dla u cznió w? SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 w BEŁŻYCACH Zasada 2: SZKOŁA OCENIA SPRAWIEDLIWIE " S z k o ł a z k l a s ą s p r a w i e d l i w i e o c e n i a. U c z n i o w i e w i e d z ą, c z e g o m a j ą s i ę n a u c

Bardziej szczegółowo

Wiedza i umiejętności wykazane poniżej są niezbędnym do nauczania biologii i będą kształtowane przez cały etap edukacyjny w gimnazjum.

Wiedza i umiejętności wykazane poniżej są niezbędnym do nauczania biologii i będą kształtowane przez cały etap edukacyjny w gimnazjum. K l a s a 1 B i o l o g i a j a k o n a u k a o ż yc i u. Z d r o w i e c z ł o w i e k a a ś r o d o w i s k o Wiedza i umiejętności wykazane poniżej są niezbędnym do nauczania biologii i będą kształtowane

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Zawód: fryzjer Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k a d o m o ś c i i u m i t n o ś c i a ś c i h d l a k l i k a c d res

Zawód: fryzjer Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k a d o m o ś c i i u m i t n o ś c i a ś c i h d l a k l i k a c d res 9 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F R Y Z J E R Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

MOZAIKA KOLĘDOWA. Cicha noc / W żłobie leży / Bóg się rodzi Tranquillo e moderato q» œ nœ. Ci - cha. œ œ. . œ. œ bœ. cresc. wszem, cresc. cresc.

MOZAIKA KOLĘDOWA. Cicha noc / W żłobie leży / Bóg się rodzi Tranquillo e moderato q» œ nœ. Ci - cha. œ œ. . œ. œ bœ. cresc. wszem, cresc. cresc. chór lu dęte C C C B B Cicha noc / W żłoie leży / Bóg się rodzi Tranquillo e moderato q» 4 3 4 3 4 3 B 4 3 Ó 4 3 4 3 o - kó czu - wa n nie - sie n n sa - ma n lu - dziom wszem, u - śmiech - MOZAIKA KOLĘDOWA

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Miejscowość i data FUNDACJA INF ORMCYJNA Ul. Wyzwolenia 107 / 65 85-792 Bydgoszcz Formularz zgłoszeniowy DANE O SO BOW E OS OB Y PRO SZ ĄCEJ O P OMOC ( os ob a p eł noletnia) IMIĘ I NAZ WISKO PESEL DOWÓD

Bardziej szczegółowo

ᐗ升 G ឧ卷n z ) P W E L E : Graphis f udi f. l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ᆗ吇g PÓŹ E ᐗ升Eᐗ升 ᐗ升 G ( H / H E 8 WE E I cj ż w ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 / ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 w j ᆗ吇ឧ喇 j z c c ł w c l g

Bardziej szczegółowo

1 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K M O N T E R M A S Z Y M I U R Z Ą D Z E Ń K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. KONKURSU pod nazwą Urodzinowe Liczenie (dalej Konkurs )

REGULAMIN. KONKURSU pod nazwą Urodzinowe Liczenie (dalej Konkurs ) REGULAMIN KONKURSU pod nazwą Urodzinowe Liczenie (dalej Konkurs ) 1 Organizator i czas trwania Konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest Monika Ledóchowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Qra

Bardziej szczegółowo

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0 M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 8 9 6-7 7 X E K S P L O A T A C Y J N E B A D A N I A E N E R G E T Y C Z N O a E M I S Y J N E W K A D U K O M I N K O W E G O Z P A S Z C

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

ᐗ厇OWA P YF KA JA HN NA N ALA J AN ARN ᐗ升Ąᐗ升 ᐗ升 ᐗ升Ąᐗ升 ᐗ升 ᐗ升ᐗ升 ᐗ升 Oz z wg W pó go łow ᐗ厇 ᐗ厇ów ᑇ哧 ( PV): 4523 3 8 Robo y budow w z ᐗ厇 budowy wodo ągów u o ągów do odp ow dz ᖷ嗗 ᐗ厇ów P R Ś N ALA J AN ARN 2

Bardziej szczegółowo

Zagadki Agatki... INFORMACJE OPINIE. WYDARZENIA Gimnazjum nr 1 WYWIADY. Kompleksowe wsparcie 6 polityki społecznej... NR 4(193) Maj 2009

Zagadki Agatki... INFORMACJE OPINIE. WYDARZENIA Gimnazjum nr 1 WYWIADY. Kompleksowe wsparcie 6 polityki społecznej... NR 4(193) Maj 2009 NR 4(193) Maj 2009 WYDARZENIA Gimnazjum nr 1 OPINIE WYWIADY INFORMACJE 3 Nagrody w Ogólnopolskiej Akcji UNICEF Na ratunek dzieciom w Kongo zostały rozdane... fot. archiwum Zagadki Agatki... 4 Ósmego maja

Bardziej szczegółowo

Ń Ó Ą Ó Ą Ń ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ć Ń ć ć ć ź ź Ą ć ć ć ź Ź ź ć ŚĆ ć ć ć ź ć źń Ć Ż ź ć ć ć ź ć Ż Ą ć Ż ć ź ć ź ź ź Ą ć ć ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć Ą ć Ó ź Ó Ó Ń Ą Ó

Bardziej szczegółowo

ć ż ź ć ć Ń ć ż ż ż ż ż ć ż ż ć ż Ź ż ż ż ż ź ź ż ż ń ż ćż ż ź ć ń ć Ń Ą ż ń ż ż ż ż ć ż ć ż ż Ń ż ż ń ż ć ż ń ż ń ż Ź ż ż ń ż ć ć ź ż ż ż ź ż ń ź ż ń ż Ń ć Ą Ę ż ż ć ń ć ż ż ń ż ż ż ć ć ć ń ż Ź ć ż ć

Bardziej szczegółowo

ń Ą ń Ż Ż ń Ó ź Ę ź ź Ę ć ć ć Ś ź ŚĆ Ś ź ź ź ź Ś ź ń Ś Ó Ć ŚĆ Ć ć ć ć ź ń ć Ó ń ń ń Ś ń ń Ś ń ź ź ź źń Ź Ś ń Ć Ś Ś Ź ń ń Ś ń ń Ś ź ź Ś ź źń Ś ć ć ń Ś ń ń Ś Ś Ś Ś ń ź ź Ś ź źń ź Ś ń ź Ś Ś Ś ź ń ń Ś ń ń

Bardziej szczegółowo

Ś ź ź Ś Ś Ź ć ź Ń ź Ś Ś ć ć Ź Ś ź Ź Ź Ń ź Ś ć Ł ź ź ć Ś ć ć ć ć Ś ź ź Ź Ń ź ź Ś ć Ś ź ć ź ź ć ź ź ć Ł Ź ź ź ź ź ź ć ź ź ć ź ć ć Ź ź ź Ń ź ź ć ź ź ć Ń Ś Ś Ź Ń Ś ź ć Ś ź ź ź ć Ś Ź Ń ź ź Ś ć Ź ź ć ć ź Ł ć

Bardziej szczegółowo

Ą ż ń ń ń ń ż Ą ń ń ż ć ń ś ż ż ż ś ż ż ż ż ć ć ś Ą ż ń ż ż ć ń ś ź ń ś ż ś ś ń ś ń ś ś ś Ń ś ż ń ś ń ń ść ż Ę ń ś ń ń ń ś ż ć Ą ś ż Ń żń ś ż ż ń ś Ę ŁÓ Ą ż ń ń ś ń ń ż ć ż Ś ź Ń ś Ń ż ń ś ń ż ź

Bardziej szczegółowo