Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p r a c y K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w s z k o l n i c t w a z a w o d o w e g o E g zam i n p r ze p r owadzan y j e s t w dwó c h e t ap ac h : e t ap p r ak t y c zn y : p ole g a n a s am odzi e ln y m wy k on an i u p r ze z k an dy dat a zadań e g zam i n ac y j n y c h s p r awdzaj ą c y c h um i e j ę t n oś c i p r ak t y c zn e e t ap t e or e t y c zn y : odb y wa s i ę w dwó c h c zę ś c i ac h : p i s e m n e j i us t n e j 1. W c ś c i p i s e m n e j k e e n p y t i r e s t e m ó r h k ć e n t j c i g p c j r y s e k b e i e c ń s t i h i g i e n y p r y h r y p r c i j p t h r y ś r s k p t p r p i s y p r p r y p t p r m y k p r g p c g i i p r i ę b i s t m p t p s y c h i i i p e i k i m e t k n i zę an dy dat udzi la odp owi dzi a an a z zak u at w: - ac un owoś zawodowa - dok um ac a dzi ał aln oś os odar ze - un zawodowy - zas ady zp ze wa ac or az oc on ze wp oż ar owe - ods awowe zas ady oc on odowi a - ods awowe ze awa ac - ods awowa ob le at a awa os odar ze o zar zą dzan a ze ds or we - ods awy olog dag og - ody a auc zan a 2. w c zę ś c i us t n e j k an dy dat odp owi ada n a p y t an i a z zak r e s u n as t ę p uj ą c y c h t e m at ó w: - t e c h n olog i a - m as zy n ozn aws t wo - m at e r i ał ozn aws t wo Z a d a n i a d o e t a p u p r a k t y c z n e g o i p y t a n i a d o e t a p u t e o r e t y c z n e g o p r z y g o t o w y w a n e s ą n a p o d s t a w i e s t a n d a r d u w y m a g a ń u s t a l o n e g o p r z e z Z w i ą z e k R z e m i o s ł a P o l s k i e g o ( U s t a w a o r z e m i o ś l e z d n i a 2 2 m a r c a , t e k s t j e d n o l i t y : D z. U. z r N r 1 1 2, p o z , z p ó ź n. z m. D z. U. z N r 1 3 7, p o z )

2 Zawód: mechanik operator poj az d ó w i mas z y n rol nicz y ch I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z akres w iad omoś ci i u miej ę tnoś ci w ł aś ciw y ch d l a kw al if ikacj i w z aw od z ie Kandy dat na m i s t r z a p o w i ni e n u m i e ć : 1. C z y t z e z r o z u m i e e m i o r m j e p r z e t i o w f o r m i e o p i s u, i t r u k c j i, r y s u ó w, s z k i c ó w, w y k r e s ó w, k u m e j i t e c h c z j i t e c h l o g i c z j, w s z c z e g ó l ś c i s t o s o w a ć w i a d o m o ś c i z z a e s u b u d o w y, d z i a ł a n i a i u r z ą d w a n i a n a r z ę d z i ś l u s a r s c h i z y r z ą d ó w m i a r o w y c h o r a z u m i e j ę t n e s ł u g i w a n i e s i ę n i m i ; r o z r ó ż n i a ć o c e s y t e c h n o l o g i c z n e s t o s o w a n e w o d u j i c z ę ś c i, m o n t a ż u i n a a w a c h m a s z y n o r a z u r z ą d z e ń m e c h a n i c z n y c h ; r o z z n a w a ć e l e m e n t y, z e s ł y i u a d y u r z ą d z e ń r o l n i c z y c h n a r y s u n c h i s c h e m a t a c h o r a z o e ś l a ć i c h f u n j e ; s t o s o w a ć m e t o d y w y y w a n i a w a d d z i a ł a n i a, u s z d z e ń i z u ż y c i a c z ę ś c i m e c h a n i z m ó w m a s z y n ; o e ś l a ć z a e s c z y n n o ś c i o b s ł u g ł o w y c h i r e g u l a c y j n y c h j a z d ó w, m a s z y n, n a r z ę d z i i u r z ą d z e ń r o l n i c z y c h n a d s t a w i e i n s t r u j i o b s ł u g i ; r o z r ó ż n i a ć m a t e r i a ł y s t o s o w a n e w b u d o w i e i n a a w a c h o r a z n s e r w a c j i m a s z y n i u r z ą d z e ń m e c h a n i c z n y c h ; s t o s o w a ć n a z w y, j ę c i a, o e ś l e n i a i s y m b o l e d o t y c z ą c e e o a t a c j i i n a a w y j a z d ó w, m a s z y n i n a r z ę d z i r o l n i c z y c h ; o d c z y t y w a ć r y s u n w y n a w c z e i m o n t a ż o w e o r a z o d r ę c z n i e r y s o w a ć e l e m e n t y m a s z y n i u r z ą d z e ń r o l n i c z y c h ; w y r z y s t y w a ć i n f o r m a c j e d o t y c z ą c e s s o b u z a r z ą d z a n i a m a ł ą f i r m ą i o r g a n i z a c j i a c y ać ni nf ac ds aw ne ns nk do nt ac ni ne no ne a no : 1.1. kr po ko ki pr po po 1.2. pr pr kc pr 1.3. po po kł ka kr kc 1.4. kr ko 1.5. kr kr po po kc 1.6. pr ko 1.7. po kr ks pl pr po 1.8. ki ko 1.9. ko po pr. 2. P r z e t w ar z ać dane l i c z b o w e i o p e r ac y j ne, a w s z c z e g ó l no ś c i : 2.1. d o b i e r a ć t e c h n o l o g i ę d o n a pr a w y m a s z y n i u r z ą d z e ń r o l n i c z y c h ; 2.2. ka l ku l o w a ć ko s z t y i o b l i c z a ć n a l e ż n o ś ć z a w y ko n y w a n ą pr a c ę ; 2.3. i n t e r pr e t o w a ć d a n e t e c h n i c z n o -e ks pl o a t a c y j n e m a s z y n i c i ą g n i kó w r o l n i c z y c h ; 2.4. o b l i c z a ć o po r y r o b o c z e m a s z y n i n a r z ę d z i r o l n i c z y c h o r a z d o b i e r a ć c i ą g n i ki o o d po w i e d n i e j m o c y ; 2.5. o c e n i a ć s t a n t e c h n i c z n y z e s po ł ó w u kł a d ó w po j a z d ó w r o l n i c z y c h n a po d s t a w i e w y n i kó w b a d a ń d i a g n o s t y c z n y c h ; 2.6. w s ka z y w a ć s po s o b y n a pr a w y z e s po ł ó w i u kł a d ó w po j a z d ó w r o l n i c z y c h : s i l n i kó w, u kł a d ó w n a pę d o w y c h, u kł a d ó w j e z d n y c h i z a w i e s z e n i a, u kł a d ó w h a m u l c o w y c h, ki e r o w n i c z y c h i e l e kt r y c z n y c h, u kł a d ó w h y d r a u l i c z n y c h, pn e u m a t y c z n y c h i z a c z e po w y c h ; 2.7. ko m u n i ko w a ć s i ę i w s pó ł pr a c o w a ć z z e s po ł e m ; 2.8. s a m o d z i e l n i e po d e j m o w a ć d e c y z j e ; 2.9. w y ko r z y s t y w a ć po d s t a w o w e w i a d o m o ś c i d o t y c z ą c e g o s po d a r ki r y n ko w e j ; w y pe ł n i a ć d r u ki r e j e s t r a c y j n e i r o z l i c z e n i o w e Z U S, d e kl a r a c j e po d a t ko w e ; ko r z y s t a ć z ź r ó d e ł w i e d z y e ko n o m i c z n e j i pr a w n e j ; 3. B e z p i e c z ni e w y k o ny w ać z adani a z aw o do w e z g o dni e z p r z e p i s am i b e z p i e c z e ń s t w a i h i g i e ny p r ac y, o c h r o ny p r z e c i w p o ż ar o w e j o r az o c h r o ny ś r o do w i s k a, a w s z c z e g ó l no ś c i : 3.1. ko n t r o l o w a ć i pr o w a d z i ć d o z ó r u r z ą d z e ń t r a n s po r t u w e w n ę t r z n e g o ; 3.2. pr z e w i d y w a ć i w s ka z y w a ć z a g r o ż e n i a d l a z d r o w i a i ż y c i a c z ł o w i e ka o r a z

3 ś r o d o w i s ka n a t u r a l n e g o po d c z a s e ks pl o a t a c j i i n a pr a w y po j a z d ó w, m a s z y n i n a r z ę d z i r o l n i c z y c h ; 3.3. w y ka z y w a ć s po s o b y u d z i e l a n i a pi e r w s z e j po m o c y w n a g ł y c h w y pa d ka c h ; 3.4. d o ko n y w a ć o r g a n i z a c j i o c h r o n y pr z e c i w po ż a r o w e j w z a kł a d z i e r z e m i e ś l n i c z y m m e c h a n i ki m a s z y n i u r z ą d z e ń r o l n i c z y c h ; 3.5. w s ka z y w a ć pr z e pi s y b e z pi e c z e ń s t w a i h i g i e n y pr a c y o r a z o c h r o n y pr z e c i w po ż a r o w e j i o c h r o n y ś r o d o w i s ka, d o t y c z ą c e e ks pl o a t a c j i i n a pr a w y po j a z d ó w m a s z y n i n a r z ę d z i r o l n i c z y c h ; 3.6. w s ka z y w a ć s ku t ki d z i a ł a ń z w i ą z a n y c h z n i e pr a w i d ł o w y m w y ko n y w a n i e m pr a c pr z y u r z ą d z e n i a c h e l e kt r y c z n y c h o r a z u r z ą d z e n i a c h z a w i e r a j ą c y c h g a z y po d c i ś n i e n i e m ; 3.7. d o b i e r a ć ś r o d ki o c h r o n y i n d y w i d u a l n e j w y m a g a n e po d c z a s e ks pl o a t a c j i i n a pr a w y po j a z d ó w, m a s z y n i n a r z ę d z i r o l n i c z y c h. Z akres w iad omoś ci i u miej ę tnoś ci z w ią z any ch z z atru d nianiem i d z iał al noś cią g os pod arcz ą. Kandy dat na m i s t r z a p o w i ni e n u m i e ć : 1. C z y t ać z e z r o z u m i e ni e m i nf o r m ac j e p r z e ds t aw i o ne w f o r m i e o p i s u, i ns t r u k c j i, r y s u nk ó w, t ab e l i, w y k r e s ó w, a w s z c z e g ó l no ś c i : 1.1. r o z r ó ż n i a ć po d s t a w o w e po j ę c i a i t e r m i n y z o b s z a r u f u n kc j o n o w a n i a g o s po d a r ki o r a z pr a w a pr a c y, pr a w a po d a t ko w e g o i pr z e pi s ó w r e g u l u j ą c y c h po d e j m o w a n i e i w y ko n y w a n i e d z i a ł a l n o ś c i g o s po d a r c z e j ; 1.2. r o z r ó ż n i a ć d o ku m e n t y r e g u l u j ą c e z a t r u d n i e n i e o r a z d z i a ł a l n o ś ć g o s po d a r c z ą ; 1.3. i d e n t y f i ko w a ć i a n a l i z o w a ć i n f o r m a c j e d o t y c z ą c e w y m a g a ń i u pr a w n i e ń pr a c o w n i ka, pr a c o d a w c y, b e z r o b o t n e g o i kl i e n t a ; 2. P r z e t w ar z ać dane l i c z b o w e i o p e r ac y j ne, a w s z c z e g ó l no ś c i : 2.1. a n a l i z o w a ć i n f o r m a c j e z w i ą z a n e z po d n o s z e n i e m kw a l i f i ka c j i, po s z u ki w a n i e m pr a c y i z a t r u d n i a n i e m o r a z po d e j m o w a n i e m i w y ko n y w a n i e m d z i a ł a l n o ś c i g o s po d a r c z e j ; 2.2. s po r z ą d z a ć d o ku m e n t y z w i ą z a n e z po s z u ki w a n i e m pr a c y i z a t r u d n i a n i e m o r a z z po d e j m o w a n i e m i w y ko n y w a n i e m d z i a ł a l n o ś c i g o s po d a r c z e j ; 2.3. r o z r ó ż n i a ć s ku t ki w y n i ka j ą c e z n a w i ą z a n i a i r o z w i ą z a n i a s t o s u n ku pr a c y ; P od s taw y ps y chol og ii i ped ag og iki oraz metod y ka nau cz ania m i s t r z p o w i e p o s i w i m o ś c i i r o z u m i e ć p r o c e s y w s z c z e g ó l ś c i Kandy dat na a ni n adać ado a no : 1. W y j aś ni ać i o c e ni ać s y t u ac j e s t o s u j ą c s i ę do o p i s u z ag adni e ń i p r o b l e m ó w w o b s z ar z e : y c h o l o g i i o s o b o w o ś c i : r o z u m i e ć r o z w ó j y c h i c z n y c z ł o w i e i c z y n n i n a n i e g o w y w a j ą c e o r a z c e c h y y c h i c z n e o s o b o w o ś c i i j e j s a d n i : c h a r a e r i j e g o c e c h y, z d o l n o ś c i i u z d o l n i e n i a ; z a i n t e r e s o w a n i a i s o n n o ś c i ; t e m r a m e n t i j e g o r o d z a j e z n a ć d e j ś c i e y c h o l o g i c z n e d o u c z e n i a s i ę i o c e s ó w z n a w c z y c h : z e t w a r z a n i e i n f o r m a c j i r o d z a j e m i ę c i ; c z y n n i i n d y w i d u a l n e w y w a j ą c e n a m o t y w a c j ę n a u c z a n i a ; c z y n n i z w i ą z a n e z o r g a n i z a c j ą n a u c z a n i a z n a ć s s o b y s t ę w a n i a i r e a g o w a n i a w s y t u a c j a c h t r u d n y c h : s t r e s i f r u s t r a c j a ; t y s y t u a c j i t r u d n y c h ; r e a j e n a s y t u a c j e t r u d n e y c h o l o g i i r o z w o j o w e j i w y c h o w a w c z e j : s i a d a ć w i e d z ę n t o e s ó w r o z w o j o w y c h ; b r a ć d u w a g ę c z y n n i r o z w o j o w e ps ps ka ki pł ps kł ki - kt - kł - pe po ps pr po - pr pa - ki pł - ki po po po - - py - kc. ps po. kr po ki.

4 1. 3. ps y c h o l o g i i pr a c y : o kr e ś l a ć w z a j e m n y w pł y w i o d d z i a ł y w a n i e w u kł a d z i e c z ł o w i e k pr a c a ; z n a ć e t a py d o s t o s o w a n i a c z ł o w i e ka d o pr a c y : - w pr o w a d z e n i e d o pr a c y ; - s z ko l e n i e z a w o d o w e i d o s ko n a l e n i e. 2. S t o s o w ać s i ę do z as ad p e dag o g i k i dy dak t y k i i m e t o dy k i nau c z ani a: 2.1. o kr e ś l a ć c e l e n a u c z a n i a w pr o c e s i e pr a kt y c z n e j n a u ki z a w o d u ; 2.2. z n a ć kr y t e r i a d o b o r u m e t o d n a u c z a n i a ; 2.3. u m i e ć po s ł u g i w a ć s i ę pr o g r a m e m n a u c z a n i a ; 2.4. z n a ć z a s a d y n a u c z a n i a o r a z ko n t r o l i i o c e n y pr a c y u c z n i a ; 2.5. s t o s o w a ć o d po w i e d n i e ś r o d ki d y d a kt y c z n e w pr o c e s i e ks z t a ł c e n i a ; 2.6. pl a n o w a ć n a u c z a n i e w g po d s t a w y pr o g r a m o w e j ks z t a ł c e n i a w z a w o d z i e ; 2.7. s t o s o w a ć s i ę d o s t a n d a r d ó w w y m a g a ń b ę d ą c y c h po d s t a w ą d o pr z e pr o w a d z a n i a e g z a m i n u po t w i e r d z a j ą c e g o kw a l i f i ka c j e w z a w o d z i e ; 2.8. d o b i e r a ć o g n i w a i f o r m y o r g a n i z a c y j n e pr a c y d y d a kt y c z n o w y c h o w a w c z e j w ks z t a ł c e n i u z a w o d o w y m ; 2.9. pr o w a d z i ć d o ku m e n t a c j ę pe d a g o g i c z n ą w z a kł a d z i e s z ko l ą c y m u c z n i ó w. II. Etap prak tyczny - obejmuje zak res umiejętności prak tycznych z obszaru k w al if ik acji ok reśl onych w zaw od zie, ujęty w następują cych tematach pró b pracy. Kandy dat na m i s t r z a p o w i ni e n u m i e ć : 1. P l ano w ać c z y nno ś c i z w i ą z ane z w y k o ny w ani e m z adani a: 1.1. s po r z ą d z i ć pl a n d z i a ł a n i a ; 1.2. s po r z ą d z i ć w y ka z n i e z b ę d n y c h s u r o w c ó w, m a t e r i a ł ó w, s pr z ę t u ko n t r o l n o - po m i a r o w e g o, n a r z ę d z i ; 1.3. w y ka z y w a ć po s i a d a n e u m i e j ę t n o ś c i pr z e pr o w a d z a n i a d e m o n t a ż u, n a pr a w i m o n t a ż u m e c h a n i z m ó w m a s z y n o r a z i c h r e g u l a c j i ; 1.4. w y ka z y w a ć u m i e j ę t n o ś ć z a s t o s o w a n i a w i e d z y i u m i e j ę t n o ś c i w y ko n y w a n i a o pe r a c j i o b r ó b ki r ę c z n e j i m a s z y n o w e j c z ę ś c i m a s z y n ; 1.5. u m i e j ę t n i e w y ko r z y s t y w a ć w i a d o m o ś c i z z a kr e s u b u d o w y, d z i a ł a n i a i u ż y t ko w a n i a o b r a b i a r e k o r a z u r z ą d z e ń s t o s o w a n y c h pr z y n a pr a w i e m a s z y n ; 1.6. w y ka z y w a ć u m i e j ę t n o ś ć z a s t o s o w a n i a w i e d z y z z a kr e s u d o ku m e n t a c j i t e c h n o l o g i c z n e j pr o c e s ó w o b r ó b ki, d e m o n t a ż u, n a pr a w y i m o n t a ż u m a s z y n ; 1.7. d o ko n y w a ć r e g u l a c j i n o w y c h i n a pr a w i o n y c h m a s z y n i u r z ą d z e ń, a t a kż e pr a c a pr z y i n s t a l o w a n i u m a s z y n i u r z ą d z e ń u u ż y t ko w n i kó w ; 1.8. d o ko n y w a ć ko n t r o l i s pr a w n e g o d z i a ł a n i a m a s z y n ; 1.9. w y ka z y w a ć n i e z b ę d n e o b l i c z e n i a, r y s u n ki i s z ki c e po m o c n i c z e O r g ani z o w ać s t ano w i s k o p r ac y z g r o m a d z i ć i r o z m i e ś c i ć n a s t a n o w i s ku pr a c y m a t e r i a ł y, n a r z ę d z i a, u r z ą d z e n i a i s pr z ę t z g o d n i e z z a s a d a m i b e z pi e c z e ń s t w a i h i g i e n y pr a c y o r a z o c h r o n y pr z e c i w po ż a r o w e j ; 2.2. s pr a w d z i ć s t a n t e c h n i c z n y m a s z y n i u r z ą d z e ń ; 2.3. d o b r a ć o d z i e ż r o b o c z ą i ś r o d ki o c h r o n y i n d y w i d u a l n e j. 3. W y k o ny w ać z adani a p r ak t y c z ne z z ac h o w ani e m p r z e p i s ó w b e z p i e c z e ń s t w a i h i g i e ny p r ac y, o c h r o ny p r z e c i w p o ż ar o w e j, o c h r o ny ś r o do w i s k a i w y k az ać s i ę u m i e j ę t no ś c i am i o k r e ś l o ny m i w nas t ę p u j ą c y c h t e m at ac h : 3.1. w y ko n a n i e o kr e ś l o n e g o z a kr e s u pr a c po l o w y c h, z z a s t o s o w a n i e m m a s z y n l u b u r z ą d z e ń r o l n i c z y c h : pr z y g o t o w a ć w y b r a n e m a s z y n y i u r z ą d z e n i a d o w y ko n a n i a z a d a n i a ; z e s t a w i ć a g r e g a t z g o d n i e z z a s a d a m i ;

5 w y n a ć a c e l o w e z g o d n i e z w y m a g a n i a m i a g r o t e c h n i c z n y m i ; n t r o l o w a ć j a ś ć a c y ( w r a z i e t r z e b y w y n a ć m i a r y r a m e t r ó w r o b o c z y c h i d o n a ć r e g u l a c j i a g r e g a t u ) ; s t o s o w a ć z e s y b e z e c z e ń s t w a i h i g i e n y a c y o r a z o c h r o n y z e c i w ż a r o w e j ; a w n i e s ł u g i w a ć s i ę n a r z ę d z i a m i, u r z ą d z e n i a m i i s z ę t e m ; n t r o l o w a ć n a b i e ż ą c o j a ś ć r o b ó t i u s u w a ć u s t e r ; u t r z y m a ć ł a d i r z ą d e n a s t a n o w i s a c y ; s t o s o w a ć z e s y b e z e c z e ń s t w a i h i g i e n y a c y o r a z z e s y z e c i w ż a r o w e ; w y n y w a ć z a d a n i e w z e w i d z i a n y m c z a s i e ; o c z y ś c i ć n a r z ę d z i a i s z ę t, r o z l i c z y ć m a t e r i a ł y ; u r z ą d w a ć s t a n o w i s a c y ko pr po ko ko pr po ko po pa ko pr pi pi pr pr po po pr po pr ko ko ki po k ku pr pr pi pi pr pr pi pr po ko pr pr po ko ko pr w y ko n a n i e o kr e ś l o n e j n a pr a w y w s ka z a n e j m a s z y n y l u b u r z ą d z e n i a r o l n i c z e g o : pr z y g o t o w a ć po j a z d, m a s z y n ę l u b n a r z ę d z i e n a pr a w y ; w y ko n a ć d e m o n t a ż c z ę ś c i i z e s po ł ó w ; z a kw a l i f i ko w a ć c z ę ś c i i z e s po ł y d o n a pr a w y l u b w y m i a n y z g o d n i e z i n s t r u kc j ą n a pr a w ; z a m o n t o w a ć n o w e i n a pr a w i o n e c z ę ś c i i z e s po ł y d o po j a z d u, m a s z y n y l u b n a r z ę d z i u t r z y m a ć ł a d i po r z ą d e k n a s t a n o w i s ku pr a c y ; s t o s o w a ć pr z e pi s y b e z pi e c z e ń s t w a i h i g i e n y pr a c y o r a z o c h r o n y pr z e c i w po ż a r o w e j w y ko n a ć z a d a n i e w pr z e w i d z i a n y m c z a s i e ; u po r z ą d ko w a ć s t a n o w i s ko pr a c y, o c z y ś c i ć n a r z ę d z i a i s pr z ę t, r o z l i c z y ć m a t e r i a ł y, z a g o s po d a r o w a ć o d pa d y. 4. P r e z e nt o w ać e f e k t w y k o ny w ane g o z adani a: 4.1. u z a s a d n i ć s po s ó b w y ko n y w a n e g o z a d a n i a ; 4.2. z a n a l i z o w a ć j a ko ś ć w y ko n y w a n e g o z a d a n i a. N i e z b ę dne w y p o s aż e ni e s t ano w i s k do w y k o nani a z adań e g z am i nac y j ny c h o b j ę t y c h t e m at am i : W y k o n an i e o k r e ś l o n e g o z ak r e s u p r ac p o l o wy c h, z z as t o s o wan i e m m as z y n l u b u r z ą dz e ń r o l n i c z y c h : P o l e o p ł a s k i e j p o w i e r z c h n i w k s z t a ł c i e p r o s t o k ą t a i j e d n o l i t e j w a r s t w i e o r n e j l u b u ż y t e k z i e l o n y o p o w i e r z c h n i 1 h e k t a r a, o z n a c z o n e p a l i k a m i. M a t e r i a ł y e k s p l o a t a c y j n e d o w y k o n a n i a o b s ł u g i t e c h n i c z n e j a g r e g a t u. S p r z ę t i n a r z ę d z i : c i ą g n i k i r o l n i c z e r ó ż n e j m o c y z w y p o s a ż e n i e m, z e s t a w m a s z y n i n a r z ę d z i d o u p r a w y g l e b y, n a w o ż e n i a, o c h r o n y r o ś l i n i z b i o r u, i n s t r u k c j e o b s ł u g i c i ą g n i k a, m a s z y n i n a r z ę d z i r o l n i c z y c h ; z e s t a w n a r z ę d z i n i e z b ę d n y c h d o w y k o n a n i a o b s ł u g i c o d z i e n n e j c i ą g n i k a, m a s z y n i n a r z ę d z i r o l n i c z y c h ; p r z y r z ą d y k o n t r o l n o -p o m i a r o w e : t y c z k i, b r u z d o m i e r z, t a ś m a m i e r n i c z a. W y p o s a ż e n i e d o m y c i a a g r e g a t u. Ś r o d k i o c h r o n y i n d y w i d u a l n e j. I n s t r u k c j e o b s ł u g i m a s z y n i u r z ą d z e ń. A p t e c z k a W y k o n an i e o k r e ś l o n e j n ap r awy ws k az an e j m as z y n y l u b u r z ą dz e n i a r o l n i c z e g o : S t a n o w i s k o o b s ł u g o w o -n a p r a w c z e p o j a z d ó w i m a s z y n r o l n i c z y c h, s p e ł n i a j ą c e w y m o g i p r z e p i s ó w b e z p i e c z e ń s t w a i h i g i e n y p r a c y, o c h r o n y p r z e c i w p o ż a r o w e j o r a z o c h r o n y ś r o d o w i s k a. M a t e r i a ł y : p a l i w a, o l e j e, s m a r y, c i e c z e c h ł o d z ą c e n i e z b ę d n e d o w y k o n a n i a n a p r a w y, c z y ś c i w o. S p r z ę t i n a r z ę d z i a : c i ą g n i k i r o l n i c z e r ó ż n e j m o c y z

6 w y p o s a ż e n i e m, z e s t a w m a s z y n i n a r z ę d z i d o u p r a w y g l e b y, n a w o ż e n i a, o c h r o n y r o ś l i n i z b i o r u r o ś l i n. D o k u m e n t a c j a t e c h n i c z n a i t e c h n o l o g i c z n a : k o m p l e t i n s t r u k c j i o b s ł u g i, k a t a l o g i c z ę ś c i, i n s t r u k c j e n a p r a w p o j a z d ó w, m a s z y n i n a r z ę d z i. Ł a w a m o n t e r s k a, r e g a ł c z ę ś c i, s t ó ł ś l u s a r k i z i m a d ł e m, s z a f k a n a r z ę d z i o w a z z e s t a w e m n a r z ę d z i p o m i a r o w y c h : s u w m i a r k a, c z u j n i k z e g a r o w y, s z c z e l i n o m i e r z, p r ó b n i k c i ś n i e n i a, s p r ę ż a r k a, m a n o m e t r. P r ó b n i k d o s p r a w d z a n i a w t r y s k i w a c z y. T e s t e r d o b a d a n i a a k u m u l a t o r ó w. A r e o m e t r d o p o m i a r u g ę s t o ś c i e l e k t r o l i t u. S m a r o w n i c a. S p e c j a l i s t y c z n e p r z y r z ą d y d o s t o s o w a n e d o k o n s t r u k c j i n a p r a w c z y c h n a p r a w c z y c h. Ś r o d k i d o u t r z y m a n i a c z y s t o ś c i n a s t a n o w i s k u. P o j e m n i k i d o g r o m a d z e n i a o d p a d ó w t e c h n o l o g i c z n y c h. Ś r o d k i o c h r o n y i n d y w i d u a l n e j. I n s t r u k c j e o b s ł u g i m a s z y n i u r z ą d z e ń. A p t e c z k a.

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó 3 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu W U L K A N I Z A T O R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b

Bardziej szczegółowo

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś 8 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu C I E Ś L A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

6 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R Y M A R Z Kod z klasyfikacji zawod¾w i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawod¾w

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

4. J ak ie dział ania na f oru m cał ej s zk oł y p os tanowiliśmy p odj ą ć, aby u czynić p rak tyk ę oceniania bardziej zrozu miał ą dla u cznió w?

4. J ak ie dział ania na f oru m cał ej s zk oł y p os tanowiliśmy p odj ą ć, aby u czynić p rak tyk ę oceniania bardziej zrozu miał ą dla u cznió w? SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 w BEŁŻYCACH Zasada 2: SZKOŁA OCENIA SPRAWIEDLIWIE " S z k o ł a z k l a s ą s p r a w i e d l i w i e o c e n i a. U c z n i o w i e w i e d z ą, c z e g o m a j ą s i ę n a u c

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

ódź ᐗ匧 B W CH ó ód d ᆗ啷 IW U ąd ó ód ó ód AC WAN : J BUD W AN - AM NN J A CH N C N ᆗ啷 ᆗ啷 ᆗ啷 d W A CH N C N - N U C JN -ADA ACJA ᆗ啷 ᐗ匧 J W : W ᆗ啷၇嗷ᆗ啷Y ᆗ啷 d W J N U CJ ᆗ啷 ż ᐧ嘧 ń ᐗ勷 J W WĘ N J N A ACJ AN

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

1 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K M O N T E R M A S Z Y M I U R Z Ą D Z E Ń K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

Zawód: kaletnik I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z o m o ś c u m ę ś c c c h d j z d z K a n d y d a t n a m t r z a p n

Zawód: kaletnik I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z o m o ś c u m ę ś c c c h d j z d z K a n d y d a t n a m t r z a p n 6 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K A L E T N I K Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Ń Ż Ó Ó Ó Ż Ę Ó Ś Ó Ę Ś Ś Ó ż Ó Ó Ż Ś Ś Ó Ó Ś Ś Ś Ó Ść Ó ż Ść Ę Ó Ń Ś Ó Ś Ó Ż Ż Ż ć Ż Ó Ó Ż Ś Ó Ś ć Ń ć Ó Ó Ś ż Ś Ż Ż Ść Ó Ś ż ćż ć Ó Ż Ś Ć Ó Ż Ó Ó Ż Ś Ó Ó Ś Ó ż Ó Ż Ź Ś ż Ń Ó Ó Ś ż Ś Ó Ó Ś ż Ś Ś Ś Ć Ż

Bardziej szczegółowo

Pr oj ekt. Śl ąs ki e. I nwe s t uj e my w t al e nt y I I e dyc j a

Pr oj ekt. Śl ąs ki e. I nwe s t uj e my w t al e nt y I I e dyc j a Pr oj ekt Śl ąs ki e. I nwe s t uj e my w t al e nt y I I e dyc j a r eal i zowany w r amach Regi onal nego Pr ogr amu Oper acyj nego Woj ewództ wa Śl ąski ego na l at a 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax.

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax. Wersja archiwalna O g ło sze n ie o r o zp o czę ciu p o st ę p o w a n ia w t r yb ie p r ze t a r g u n ie o g r a n iczo n e g o n a za d a n ie p n. : " D o w ó z u czn ió w d o G imn a zju m n r 1

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

2 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z S A M O C H O D O W Y K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

INWENTARZ AKT SENATU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1849-1939 SYGNATURA: S II 1-1471. opracował: Józef Zieliński

INWENTARZ AKT SENATU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1849-1939 SYGNATURA: S II 1-1471. opracował: Józef Zieliński INWENTARZ AKT SENATU AKADEMICKIEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 1849-1939 SYGNATURA: S II 1-1471 opracował: Józef Zieliński A. ORGANIZACJA, NAUKA I NAUCZANIE DZIAŁ I 1. DZIENNIKI PODAWCZE S II 1 Dziennik

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny katalogowy. Przy zamówieniu proszê

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

ᐗ升 G ឧ卷n z ) P W E L E : Graphis f udi f. l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ᆗ吇g PÓŹ E ᐗ升Eᐗ升 ᐗ升 G ( H / H E 8 WE E I cj ż w ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 / ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 w j ᆗ吇ឧ喇 j z c c ł w c l g

Bardziej szczegółowo

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 15/1000 w dz. nr 26/178 11/1000 w dz. nr 26/179 14/1000 w dz. nr 26/178 10/1000 w dz.

Nr KW Udział w drogach Przeznaczenie w MPZP. 15/1000 w dz. nr 26/178 11/1000 w dz. nr 26/179 14/1000 w dz. nr 26/178 10/1000 w dz. Lp. Gmina Obręb 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Miasto Miasto Miasto ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L A N I E S I M I N I O W Y C H P O D C Z A S C H O D U N A P O D S T A W I E S Y G N A W s E M G E u g e n u s z w

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny numer katalogowy. Przy zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter-el ek tronik I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k res wia d omoś c i i u miej ę tnoś c i wł a ś c iwy c

Zawód: monter-el ek tronik I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k res wia d omoś c i i u miej ę tnoś c i wł a ś c iwy c 2 8 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M O N T E R - E L E K T R O N I K Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Zawód: kamieniarz I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z akres w iad o mo ś c i i u miej ę t no ś c i w ł aś c iw y c h d l

Zawód: kamieniarz I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z akres w iad o mo ś c i i u miej ę t no ś c i w ł aś c iw y c h d l 3 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K A M I E N I A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie TERRANOVA zaprasza na Warsztaty Pracy Wodnej w dniach 20.08 do 28.08.2016

Stowarzyszenie TERRANOVA zaprasza na Warsztaty Pracy Wodnej w dniach 20.08 do 28.08.2016 Stowarzyszenie TERRANOVA zaprasza na Warsztaty Pracy Wodnej w dniach 20.08 do 28.08.2016 Warsztaty odbędą się w Ośrodku Wczasowym STANICA WODNA na Mazurach w malowniczej miejscowości Stare Jabłonki (okolice

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

4 LATKI marzec. W marcu - wiersz do nauki ( J. Suchorzewska )

4 LATKI marzec. W marcu - wiersz do nauki ( J. Suchorzewska ) 4 LATKI marzec 1. Poznajemy zawody 2. wiosno przyjdź 3. Nadeszła wiosna 4. Egzotyczne zwierząt 1. Poznanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola i wykonywanych przez nie zawodów ; poznanie czynności

Bardziej szczegółowo