r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )"

Transkrypt

1 M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L E M D W U K O O W Y M K o n r a d M a j k u t 1 a, M a r i u s z G i e r g i e l 1 b 1 K a t e d r a R o b o t y k i i M e c h a t r o n i k, ia k a d e m i a Gƒ r n i c z o -H u t n i c z a a k m a j k u a g h. e d u. p l, b g i e r g i e a g h. e d u. p l S t r e s z c z e n i e P r o b l e m o p i s a n y w n i n i e j s z y m a r t y k u l e j e s t c z c i ą s z e r s z e g o z a g a d n i e n i a z w i ą z a n e g o z p o r u s z ra on bi oe tƒ m w s i g ą s i e n i c o w y c h p o d c z a s s k r t u. Z a g a d n i e n i e t o d o t y c z y d o k a d n i e j k i n e m a t y k i s k r t u k i nc ih e w( id eo l 4 0 k g ) p ozj -a dƒ w g ą s i e n i c o w y c h. T e z a a r t y k u u : d l a p e w n e g o z m i e n n e g o n a d u g o c i g ą s i e n i c y n a c i s k u j e d n o s tp ko om wi e gd o z y g ą s i e n i c ą a p o d o e m, r o d e k o b r o t u g ą s i e n i c y n i e l e y s yn ma e to rs i i g ą s i e n i c y d z i e l ą c e j j e j d u g o ć n a pƒ o -. W n i s e k z t e g o j e s t n a s t p u j ą c y : z m i a n a kr a o d m a s y r o b o t a g ą s i e n i c o w e g om a w p y w n a s p o sƒ b, w j a k i b d z i e o n s k r c a. O p i s a n y t u p r o b l e m j e s t c z c i ą b a d a z w i ą z a n y c h z k i n e m a t y k ą r o b o tƒ w g ą s i e n i c o w y c h y nc a h rƒ p o d -n o a c h. S o w a k l u c z o w e : k i n e m a t y k a, r o b o t y g ą s i e n i c o w e D E F I N I N G A N A X I S O F R O T A T I O N O F S M A L L T R A C K E D R O B O T S F O R T W O - W H E E L E D M O D E L D E S C R I P T I O N S u m m a r y T h e p r o b l e m d e s c r i b e d i n t h i s a r t i c l e i s p a r t o f a w i d e r p r o b l e m o f m o v e m e n t o rf o bt or t a cw kh ed n t u r n i n g ; i t s r e l a t e d t o a p r o b l e m o f t u r n k i n e m a t i c s o f ( sm a x l. l 4 0 k g ) t r a c k e d v e h i c l e s T. h e s i s o f t h e a r t i c l e i s : f o r as -o m e v r i a b l e u n i t a r y p r e s s u r e o f t r a c k s o n g r o u n d, t h e r o t a t i o n c e n t e r o f t h e t r a c k l i e s o u t ion f e syp ml mi et tri y n g l l e n g t h o f t r a c k i n t o e q u a l h a l v e s. T h e c o n c l u s i o n o f t h i s i s : w h e n w e c h a n g e c e n t e r o f m a s s o f t t, ri at c kw ei d l l r o b o t u r n i n d i f f e r e n t w ady e. s c r i b e d p r o b l e m i s p a r t o f w i d e r r e s e a r c h r e l a t i n g t o k i n e m a t i c s o f t r a c k e d rfo -b o t s o n d i f e r e n t g r o u n d s. K e y w o r d s : k i n e m a t i c s, t r a c k e d r o b o t s 1. W S T P T e m a t y k a n i n i e j s z e g o a r t y k u u d o t y c z y s p o s o b u o - p c ą a p o d o e m j a k o p r o s t o k ą t ) O. r y g i n a l n ą p r o p o z y c j ą r u s z a n i a s i r o b o tƒ w g ą s i e n i c o w y c h. W z o r o w a n o s i t u a r t y k u u j e s t z a s t o s o w a n i e m o d e l u d w u k o o w e g o d o gƒ w n i e n a p r a c y [ 1 ] Z. e w z g l d u n a p rƒ b p o w i ą z a n i a o p i s u z a c h o w a n i a p o j a z dƒ w d w u g ą s i e n i c o w y c h. Z aoo - m o d e l u g ą s i e n i c o w e g o z k o o w y m z a s i g n i t o rƒ w n i e n o, e p o j a z d p o s i a d a d w a s z t y w n e k o a, k tƒ re n i i n f o r m a c j i w p r a c a c h [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ] i [ 6 ]. M o d e l k i n e m oa td yk ks i z, t a c a j ą s i p o d w p y w e m n a c i s k u n a p o d oa e b. y k tƒ r e g o c z ć j e s t o p i s a n a w t y m a r t y k u l e b d z i e o - w y k l e p i e j z r o z u m i e pć r z y c z y n y u y c i a m o d e l u d w u k o o w e g o r z y s t a n y w o b l i c z e n i a c h d y n a m i k i [ 5 N] a. p o c z ą t k u d o r o z w i ą z a n i a p r o b l e m u r u c h u r o b o t a g ą s i e n oi wc e g o, z a o o n o, e r o z m i a r y r o b o t a s ą n i e w i e l k i e ( o k. 0, 5 nm a j p i e r w n a l e y z d e f i n i o w a ć m o d e l d w u k o o w y. C h a r a k - d u g o c i ), a j e g o m a s a w y n o s i o k o o 4 0 k g. J a k o r o b o t g ą s i e n i c o w y n a l e y r o z u m i e ć p o j a z d z d w o m a g ą s i e n iac- t e r y s t y c z n ą c e c h ą t e g o m o d e l u j e s t t o, e m a t y l k o d w a p u n k t y w s pƒ l n e z p o d o e m. P o z a t y m, j e l i z a o y ć m i. P o z a t y m z a o o n o b r a k n i e z a l e n e j a m o r t y z a c j i kƒ r u c h b e z p o l i z gƒ w ( c z y l i i d e a l n a p r z y c z e p n o ć kƒ d o a z a w i e s z e n i e j e s t s z t y w nre o. z w a o n o r u c h p o p a s keij p o d o a ) m o n a s t w i e r d z i ć, e c h w i l o w a p r d k o ć t y c h p o w i e r z c h n i (p o t r a k t o w a n o o b s z a r s t y k u m i d z y g ą s iie -n 141

2 O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U d wƒ c h p u n k tƒ w w z g l d e m p o d o a j e s t rƒ w n a e ru z ( p u n k t y L i P n a r y s. 1 ). P o n i e w a p o j a z d p o si a d a d w i e g ą s i e n i c e, n a j e d n ą z g ą s i e n i c o d d z i a u j e p o o w a r, M k tƒ r a j e s t s u m ą o m- m e n tƒ w t a r c i a o d p o d o a M o r a z M x- Z a p i s a ć m o n a : M 2 = M + M = M 2 = M ( 2 ) R y s. 1. M o d e l d w u k o o w y Gƒ w n y m c e l e m p r z e j c i a n a m o d e l d w u k o o w y j e s t z n a l e z i e n i e o s i w i r t u a l n y c h kƒ o r a z o d s t p u m i d z y n i m i (r y s. 2 ). J a k w i d a ć, c e l t e n s k a d a s i z d wƒ c h R y s. 3. R y s u n e k p o m o c n i c z y d l a o b l i c z e e t a pƒ w. T e n a r t y k u o p i s u j e e t a p p o s z u k i w a n i a o s i kƒ. W i d a ć w i c, e p o o w a m o m e n t u n a p d o w e g o M p o - t r z e b n a j e s t d o o b r o t u p o j e d y n c z e j g ą s i e no ik cr y e. l o n o j ą j a k o M G ( t a k j a k w e w z o r z e ( 2 ) ). D o d a t k o wmo o n a s t w i e r d z i, ć e p o o w a m o m e n t u M G rƒ w n o w a y m o m e n t o p o r u s k r t u M d o l n e j c z c i g ą s i e n i c y r yz s. 1 ( x < 0, > ). D r u g a p o o w a m o m e n t u M G rƒ w n o w a y m o m e n t o p o r u s k r t u M x- gƒ r n e j c z c i g ą s i e n i c y z r y s. 3 ( x <,L > ). O p i s u j e t o p o n i s z a f o r m u : a R y s. 2. P r z e j c i e z m o d e l u g ą s i e n i c o w e g o n a d w u k o o; w y o p r a c o w a n e n a p o d s t a w i e [ 1 ] P r z y c z y n ą z a s t o s o w a n i a m o d e l u d w u k o o w e g o w o p i s i e ( t a k e i s t e r o w a n i u ) r u c h u p o j a z dƒ ą sw i e gn i oc - w y c h j e s t m o l i w o ć w p r o w a d z e n i a a u t o k a l i b r a c j i zp -o j a Z rƒ w n a n i a ( 3 ) w y n i k a, e : d u, t z n. p o j a z d s a m b d z i e w s t a n i e o k r e l i ć p o o e n i e M M = 0 ( 4 ) o s i kƒ w i r t u a l n y c h o r a z o d s t p u m i d z y n i m i w z ao l- e n c i o d t e g o n a j a k i m p o r u s z a s i p o dao u tu o. k a l i b r a c j a T a k w i c c o d o w a r t o c i m o m e n t t a r c i a d o l n e g o p o l e g a n a w y k o n a n i u p r z e z p o j a z d o k r g u ( p r d k o c i p r z e d z i a u d u g o c i g ą s i e n i c y m u s i b y ć rƒ w n y mno -m e g ą s i e n i c s ą i d e n t y c z n e, k i e r u n k i p r z e c i w n e ). P r o m i e t o w i t a r c i a gƒ r n e g o pe rd z i a u d u g o c i g ą s i e n i c y. N a o k r g u p o z w o l i o k r e l i ć p o o e n i e w i r t u a l n e j o s i kƒ. r y s.3 c e l o w o w p r o w a d z o n o o d l e g o ć a b y s p r a w d z i ć, P o a u t o k a l i b r a c j i u z y s k a n e w y n i k i s ą w p r o w a d z o n e j a k o j a k ą w a r t o ć o n a p r z y j m u j e, g d y r o z k a d o b c i ą e n( ix a ) q p a r a m e t r y d o m o d e l u d w u k o o w e g o. P o w o d e m z a s t o so - n a d u g o c i g ą s i e n i c y j e s t z m i e n n y. B a z u j ą c n a d a l n a w a n i a t a k i c h z a b i e gƒ w j e s t w y p o s a e n i e s t e r o w a n i a r y s.3, m o n a s t w i e r d z i ć, e : r o b o t a w c e c h y a d a p t a c y j n e, t j. d o bƒ r p e w n y c h p a r a me - t rƒ w w p y w a j ą c y c h n a k i n e m a t y k w z a l e n o c i o d r = ψ x ( 5 ) p o d o a. o r a z : r 2. Z D E F I N I O W A N I E O S I S K R T U = x ψ ( 6 ) R O B O T A P o d c z a s s k r t u p o j a z d u g ą s i e n i c o w e g o rp ze o tb n y j e s t m o m e n t n a p d o w y M ( ry s.3 ), k tƒ r y rƒ w n o w a y m o m e n t o p o r u s k r t u p o c h o d z ą c y o d s i t a r c i a o p o d o e. M o n a w i c z a p i s a ć : M = M ( 1 ) M 2 = M 4 = M = M ( 3 ) E l e m e n t a r n a s i a n a c i s k u d N e l e m e n t u g ą s i e n i c y n a p o d o e : dn = q(x)dx ( 7 ) J e l i z a o y ć w s pƒ c z y n n i k t a r c i a p o m i d z y g ą s i e n i c ą a p o d o e m j a k o, w t e d y e l e m e n t a r n a s i a t a r c i a d T p o m i d z y g ą s i e n i c ą a p o d o e m w y n o s i : dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) 142

3 K o n r a d M a j k u t, M a r i u s z G i e r g i e l E l e m e n t a r n y m o m e n t t a r c i a w d o l n y m o b s z a r z e g ą s i ie -n c y ( x < 0, > ) n a p o d s t a w i e ( 5 ) i ( 8 ) w y n o s i : dm = r dt = μq(x)(ψ x)dx ( 9 ) E l e m e n t a r n y m o m e n t t a r c i a w gƒ r n y m o b s z a r z e g ą s i ei n- c y ( x <,L > n a p o d s t a w i e ( 6 ) i ( 8 ) w y n o s i : dm = r dt = μq(x)(x ψ)dx ( 1 0 ) W z w i ą z k u z t y m z ( 9 ) w y n i k a, e : o r a z z ( 1 0 ) : M = μq(x)(ψ x)dx M = μq(x)(x ψ)dx P o d s t a w i a j ąc ( 1 1 ) i ( 1 2 ) d o,( 4 o ) t r z y m a ć m o n a : μ q(x)(ψ x)dx = 0 C o m o n a z a p i s a ć j a k o : μ q(x)(x ψ)dx ( 1 1 ) ( 1 2 ) ( 1 3 ) R y s. 4. P o o e n i e o s i d l a s t a e g o n a c i s k u q ( x ) P o d s t a w i a j ą c d o ( 1 4 ) i r o z w i ą z u j ą c : 2aL + 3b ψ = 3a + 6b L ( 1 7 ) J e l i u p r oć c i( 1 7 ), p r z y j m u j ą c b = 0 ( f u n k c j a o b c i ą e n i a t rƒ j k ą t n e g o ) : ψ = 2 3 L ( 1 8 ) μ q(x)(ψ x)dx + μ q(x)(ψ x)dx = 0 ( 1 4 ) W rƒ w n a n i u ( 1 4 ) m o n a z r e d u k o w a ć w i e l k o ć, d z i e l ą c o b y d w i e s t r o n y rƒ w n a n i a p r z e z ( c o m o n a u c z y n i ć, g d y w s pƒ c z y n n i k t a r c i a j e s t rƒ n y o d z e r a ). M io - l w o ć r e d u k c j i w rƒ w n a n i u ( 1 4 ) o z n a c z a, e r o d z a j p o d o a n i e m a w p y w u n a p o w y s z ą r e l a c j. J e s t t o p i e r w s z y w n i o s e k w y n i k a jcąy z ( 1 4 ). J e l i p r z, y j ą će q ( x ) = c o n s t = q ( c z y l i r o z k a d o b c i ą e n i a n a c a e j d u g o c i g ą s i e n i c y j e s t as y, j e d n a k o w y ): q (ψ x)dx + q (ψ x)dx = 0 ( 1 5 ) P o d o b n i e j a k w p r z y p a d k u, q j a k o s t a ą m o n a w t e d y w y ą c z y ć p r z e d c a k. N a s t p n iq e z o s t a j ez r e d u k o w a n e, d z i e l ą c p r z e z e o b y d w i e s t r o n y rƒ w n a n i a ( 1 5 ). O b l i c za - j ą c c a k i w ( 1 5 ) i r o z w i ą z u j ą c rƒ w n a n i we z gz l e d u n a o t r z y m a ć m o n a ( r y s. 4 ): R y s. 5. P o o e n i e o s i d l a l i n i o w e g o n a c i s k u q ( x ) W y n i k z ( 1 8 ) p o k a z u j e, e j e l i o b c i ą e n i e g ą s i e n i c y j e s t n i e rƒ w n o m i e r n e, o o b r o t u n i e m u s i z n a j d o w a ć s i w p o o w i e d u g o c i g ą s i e n i c y. D l a o b c i ą e n i ka ą t nrƒ e gj o z o s t a o t o p o k a z a n e n ra y s.5 i j e s t d r u g i m w n i o s k i e m w y c i ą g n i t y m z r e l a c j i ( 1 4 ). 3. P O R W N A N I E T E O R I I Z E K S P E R Y M E N T E M ψ = L R o z w a o n o s y t u a c j p o k a z a n ą n a ry s. 6. P o j a z d gą - ( 1 6 ) 2 s i e n i c o w y, k tƒ r e g o r o d e k m a s y l e n a y o s i s y m e t r i i ( p o o w a d u g o c i g ą s i e n i c, y j) e s t w y p o s a o n y w m a r k e r W y n i k z ( 1 6 ) o z n a c z a, e j e l i r o z k a d o b c i ą e n i a pnra z y m o c o w a n y d o k o r p u s u rƒ w n i e w p o o w i e d u g o c i g ą s i e n i c y j e s t rƒ w n o m i e r n y, t o o b r o t u g ą s i e n i c y z n a j d u j e s i w p o o w i e j e j d u g o c i. g ą s i e n i c y. P r z e p r o w a d z o n o d o w i a d c z e n i e z d o d a t k o w y m o b c i ą e n i e m p o j a z d u p r z y o o n y m w t r z e c h rƒ n y c h Z a o o n o t e r a z q ( x ) j a k o n p. f u n k c j t r a p e z o w ą m i e j s c a c h n a j e g o d u g o c i. q ( x ) = a x + b. 143

4 OKREŚLENIE OSI OBROTU MAŁYCH ROBOTÓW GĄSIENICOWYCH DLA POTRZEB OPISU W pierwszym przypadku obciążenie jest przyłożone z przodu pojazdu (F), w drugim na środku długości gąsienicy (C), w trzecim w tylnej części pojazdu (R). Za każdym razem pojazd startuje z tego samego punktu startowego (SP) i obraca się o 360. Poza tym, założono przeciwne kierunki ruchu gąsienic. Wartości prędkości gąsienic muszą jednak pozostać identyczne. Jest to bardzo istotne założenie z punktu widzenia doświadczenia. Oczekiwano różnego zachowania się pojazdu podczas skrętu z powodu zmiany położenia osi obrotu w każdym przypadku. Oczekiwane trajektorie markera zostały pokazane na rys.6. Trajektorie te zostały zweryfikowane za pomocą doświadczenia. Dla celów weryfikacyjnych została przygotowana specjalna niewielka platforma gąsienicowa. Pojazd został wyposażony w obciążenie, które może być przymontowane z przodu (F), w środku (C) oraz z tyłu (R). Pokazano to na rys.7 b). Na pojeździe przyklejono marker w postaci strzałki. Pokazany na rys.7a) jest użyty tylko w celu informacji o tym, gdzie znajduje się przód pojazdu (F). Z kolei przedstawiony na rys.8 ołówek został użyty do rysowania trajektorii środka pojazdu. Trzeba zaznaczyć, że ołówek znajduje się dokładnie w połowie długości gąsienicy. Dla potrzeb tego artykułu zastosowano kreślenie trajektorii za pomocą ołówka. Celem jest pokazanie istoty doświadczenia. Dla lepszej analizy trajektorii będą użyte systemy optyczne. Rys. 6. Wpływ zmiany pozycji dodatkowego obciążenia na trajektorię skrętu (skręt 360 ) Rys. 8. Ołówek rysuje trajektorię Rys. 9 pokazuje rezultaty doświadczenia. Tak jak oczekiwano, trajektorie w każdym z trzech przypadków zgadzają się z odpowiadającymi im przewidywaniami z rys.6. Doświadczenie dowodzi, że zmieniając rozkład obciążenia na długości gąsienicy q(x), oś kół wirtualnych (czyli oś, na której znajduje się środek obrotu naszego pojazdu) przesuwa się w kierunku większej koncentracji obciążenia. Rys. 7. Pojazd gąsienicowy użyty w doświadczeniu 144

5 K o n r a d M a j k u t, M a r i u s z G i e r g i e l 4. W N I O S K I T e n a r t y k u p o k a z u j e p i e r w s z y e t a p t w o r z e n i a m o d e l u d w u k o o w e g o d l a p o j a z dƒ w g ą s i e n i c o w y c - h z n a j d y w a n i e T a k j a k w i da ć z p o p r z e d n i e g o r o z d z i a u, d o dw -i a o s i kƒ w i r t u a l n y c h m o d e l u. D r u g i e a t a p o s z u k i w a n i e c z e n i e p o tw i e r d z a t e o r i D. l a t e g o t e m o n a u y ć t e o ri i o o d s t p u p o m i d z y k o a m i w i r t u a l n y m i z a l e y o d p o l i z g u z m i e n n e j o s i o b r o t u w k i n e m a t y c e n i e w i e l k i c h r o b o tƒ w p o m i d z y g ą s i e n i c a m i a p o d o e m i n i e z o s t a o mƒ w i o n y g ą s i e n i c o w y c h. W s z c z e gƒ l n o c i n a u w a g z a s u g u j e f a k t w, t y m a r t y k u l e. C a o ć t w o r z y m o d e l d w u ko o w y e p o j a z d m o e s i a u t o k a l i b r o w a ć w c e l u z n a l e z i e n i z a r y s.2. J a k t o z o s t a o s t w i e r d z o n e w r o z d z i a l e t r z e c i m, s w o j e j a k t u a l n e j o s i o b r o t u. Z r o z d z i a u e gd o r u wg id a ć, z a o o n o p r z e c i w n e k i e r u n k i o b r o tƒ w g ą s i e n i c p r z y c z y m e p o o e n i e o s i p o z o s t a j e s t a e b e z w z g l d u n a p o d o w a e r t o c i p r d k o c i g ą s i e n i c m u s z ą p o z o s t a w a ć i d ez n- t y c p o j a k i m p o r u s z a s i p o j a z d ( j e l i t y l k o p r z e b i e g n a c i n s e k. u N a r y s.1 0 p r z e d s t a w i o no s y t u a c j, k i e d y t o z a o e n i e n a d u g o c i g ą s i e n i c y q ( x ) p o z o s t a j e t e n s a m ). n i e z o s t a o s p e n i o n e T. r a j e k t o r i e m a r k e r a s t a j ą s i s p i r a l a m i, a n i e o k r g a m i, c o j e s t w y m a g a nje a. k k o lw i e k n a w e t i w t y m w y p a d k u w i d a ć w y r a n y w p y w r o z k a d u n a c i s k u q ( x ) n a t r a j e k t o r i s k r t u p o j a z d u. R y s E f e k t, g d y p r d k o c i g ą s i e n i c n i e s ą j e d n a k o w e R y s P r z y k a d r o b o t a g ą s i e n i c o w e g o z e z m i e n n ą o s i ą o b r o t u R y s. 9. W y n i k i d o w i a d c z e n i a N a k o n i e c, n a ry s. 11 p o k a z a n o t y p o w y p r z y k a d ro - b o t a g ą s i e n i c o w e g o z e z m i e n n ą o s i ą o b r o t u. Z e w z g l d u n a z m i a n p o o e n i a p r z e n o s z o n e g o b - o c i ą e n i a z m i e n i a s i r o z k a d n a c i s k u p o w i e r z c h n i o w e g o p o m i d z y g ą s i e n i c a m i a p o d o e m. N a l e y t e n a d m i e n i ć, e e f e k t p r z e s u n i c i a o s i jt ey sm t w y r a n i e j s z y, i m w i k s z y j e s t s t o s u n e k m a s y m a n i p u l o w a n e g o o b c i ą e n i a d o m a s y c a e g o p o j a z d u. P r a c a p o w s t a a w r a m a c h p r o j e k t u r o z w o j o w e g o N R d o f i n a n s o w a n e g o p r z e z N C B i R 145

6 O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U L i t e r a t u r a 1. B u r d z i s k i Z.: T e o r i a r u c h u p o j a z d u g ą s i e n i c o w e. g ow a r s z a w : W K, G i e r g i e l J., H e n d z e l Z., yw l. s k: im o d e l o w a n i e i s t e r o wa n i e m o b i l n y c h r o b o tƒ w k o o w y c h. W a r s z a w a : P W N, G i e r g i e l J., H e n d z e l Z, y l s k : i M W o. d e l o w a n i e i s t e r o w a n i e m o b i l n y c h r o b o tƒ w k o o w y c h W. a r s z a w a : W y d. N a u k. P W N, H e n d z e l Z.: S t e r o w a n i e r u c h e m n a d ą n y m m o b i l n y c h r o b o tƒ w k o o w y c h. R z e s zƒ w : O f i c. W y d. Po l i t e c h n i k i R z e s z o w s k i e j, M a j k u t K., G i e r g i e l M :. M o d e l l i n g o f ydn a m i c s o f s m a l l c a t e r p i l l a r. r oi bn o: t M o d e l l i n g a n d O p t i m i z a t i o n o f P h y s i c a l S y s t e m s. G l i w i c e : P o l. l., 2n 0r 1 1, 0, s. 5 3 a M a k a P. : P o z y c j o n o w a n i e i n a d ą a n i e m i n oi br o t a k o o w e g o. Pr a c a d o k t o r s k a. K r a kƒ w : A G H,

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L A N I E S I M I N I O W Y C H P O D C Z A S C H O D U N A P O D S T A W I E S Y G N A W s E M G E u g e n u s z w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Í í Í Á ń ý ý Ż í í ď Í Ĺ ń Í ń Ę ń ý Ż Ż ź ń ń Ę ń ý ý í ŕ Ĺ Ĺ Í Á í Ż Í É Í Ü ö ä Ż Ż Ż Ę ń ć Ę Ż ń Ę Ż ć ń Ł Ą ń Ę í Ę Ż Ż ý Ż Ż Ą Í É đ í Ł Ę Ł ć ő ť Ę ń í ć Í Ę Ę Ł Ą Ł ć ď ć Ę Ę ń Ó Ü ü Ĺ ý Ę ä í

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org C h r i s t i a n n E i j k m a n : P r o s t o t a c e c h p r a w d y ( S i m p l e x n o n v e r i s i g i l l u m ) E p i z o d 1 : W iù c e j n i k a w a w C a f é B a u e r W s z y s t k o z a c

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Ń Ł Ń Ó Ł Ę Ó Ó Ę ĘŚ Ó ÓŚ Ó Ę Ć Ó Ć Ę Ł Ó Ę Ć Ś Ż Ś Ś Ó Ó Ś Ń Ś Ó Ę Ę Ż Ć Ś Ó Ę Ó Ę Ę Ę Ę Ó Ś Ę Ę Ł Ć Ć Ś Ó Ę Ź Ę Ż Ź Ś Ź Ę Ę Ę Ó Ó Ó Ę Ę Ę Ę Ó Ę Ę Ć Ę Ć Ł Ź Ę Ę Ś Ń Ę Ć Ź Ó Ź Ó Ó Ę Ć Ć Ć Ź Ę Ę Ć Ę Ę

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ᖷ啇Eᖷ啇TA 厗Eᖷ啇E 厗ᆗ嘷Pᖷ啇ᖷ啇A 囇Eᖷ啇A CH 厗ᆗ嘷T ᖷ啇AŚCEᖷ啇ᖷ啇ᆗ嘷 m wys m d p mu p dł m w y p d k 圷t m CH 厗ᆗ嘷T PAPER Tᖷ啇ALETᖷ啇 厗E ᖷ啇 wys m d p mu p dł Pᖷ啇RĘCᖷ啇 厗C ŚC

ᖷ啇Eᖷ啇TA 厗Eᖷ啇E 厗ᆗ嘷Pᖷ啇ᖷ啇A 囇Eᖷ啇A CH 厗ᆗ嘷T ᖷ啇AŚCEᖷ啇ᖷ啇ᆗ嘷 m wys m d p mu p dł m w y p d k 圷t m CH 厗ᆗ嘷T PAPER Tᖷ啇ALETᖷ啇 厗E ᖷ啇 wys m d p mu p dł Pᖷ啇RĘCᖷ啇 厗C ŚC SEGMENT "E" "B,C" " E" " B,C", SEGMENT "B,C" "A" PRAWA ATORSKE ZASTRZEŻONE Przedmiotowy projekt / utwór rhitektonizny jest hroniony prwem utorskim zgodnie z rt. i nstępne stwy o Prwie Autorskim i Prwh

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

Modernizacji Dworca Warszawa Wschodnia Koncepcja architektoniczno-przestrzenna

Modernizacji Dworca Warszawa Wschodnia Koncepcja architektoniczno-przestrzenna 4407 Kijo wsk a W SÓ U TO JE NI U DL ÓW g US vdp v ZD in ark op d d nego jaz wy dziem po TO J ka ws NI U DL o Mar Kij D EZ I ÓW US TO ko wsk a JE ZD NI Ta U DL C ZE OR DW W SZ I P. P.K. R YW JW LE I O

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

Ą Ń ż ś ż ś Ż ż ść ż ż Ł ś śó ś Ź ź ż Ę Ą ś ż Ę ś ś żą Ź Ę Ń Ź ż Ę Ą ż Ź Ę Ź ś Ę ć ż Ń ż Ń Ą Ż ź ź ż Ę Ł ż ż ś źź ś ś ż ż ż ż ść ż Ę ż ż ż ś ż ś ż ż ś ż ż Ą ż Ń ś ż ż Ę ż ż ż Ę ś Ł ś ż ż ś ś ż ść

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ą Ż Ż Ź Ł Ż Ć Ć Ż Ż ć Ź Ż Ż Ż Ć Ż Ć ź ć Ż ż ż Ż Ż ć Ż ż Ż Ż Ż ć Ż ż ć Ć ź Ą Ż Ż ż ć Ź Ż ż Ą Ą Ż ć Ź ź Ż ź ć Ą ć ć ż ż ź ź ć ć ż ż ż ź ć ć Ą ż Ą ż ż Ż Ż Ż ć ż Ż ć ż Ł Ż Ą Ż ź ż ć Ż Ż Ż Ć Ź Ź Ż Ą ć

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

autorska pracownia architektury "STUDIO AB" mgr inż. arch. Bogusław Horak 43-300 Bielsko-Biała ul. Słowackiego 8/6, tel. 0 604 369 154, (033)8169782, studioab@o2.pl 5. Projekt budowlany Remont pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT z VII Letniej Spartakiady LZS oraz Mieszkańców Wsi Powiatu Ostrowskiego

KOMUNIKAT z VII Letniej Spartakiady LZS oraz Mieszkańców Wsi Powiatu Ostrowskiego OUNIAT z VII Letniej Sprtkidy LZS orz ieszkńców Wsi Powitu Ostrowskiego PIŁA NOŻNA iejsce Gin/isto punkty I Odolnów 7 II Sośnie III Ostrów Wielkopolski 8 IV Przygodzice 5 V` Rszków PIŁA SIATOWA ĘŻCZYZN

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Ł Ś Ą ó ó ó ś ó ó ś ó ó ó ó ó Ó ś ó ś ó ó ś Ó ó Ó ś ó ś ó ó ó Ź ó ó ś ó ó ó ś ó ść ó ó ó Ą ó ś ó ó ó ś śó ó ó ź ó ó ś ó Ź ś ó ć ó ś Ę Ą ó ś óź ó ó ś ó ś Ę ó Ó ź ść ó ó ś ś ś Ó ó ź ó ś Ó ó ó ó ó ó ś Ó ó

Bardziej szczegółowo

radiatory radiatory powietrzne Kształtownik do radiatora typu RM Kształtownik do radiatora typu RF Kształtownik do radiatora typu RD

radiatory radiatory powietrzne Kształtownik do radiatora typu RM Kształtownik do radiatora typu RF Kształtownik do radiatora typu RD 5.1. 5.1.1 radiatory radiatory powietrzne Radiatory powietrzne służą do odprowadzenia energii cieplnej wytwarzanej w czasie pracy przyrządu elektronicznego do otoczenia. Współpracują one z diodami,tyrystorami,

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

W imieniu d r u²yny reprezentujócej nasz D o m zachµcamy do w ziµcia udzia u w tych za wodach!

W imieniu d r u²yny reprezentujócej nasz D o m zachµcamy do w ziµcia udzia u w tych za wodach! Z A C Z N I K N R 1 Za wody w jedzeniu póczk¾ w Dziecia ki z D o m u Dziec ka n r 3 w Poznaniu k o nt ra reszta Poznania R E G U L A M I N Z AW O D Ë W: 1. Z g as z a Ò s i µ d o u d z i a u w z a w o

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

made in Germany Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller w klasie ekonomicznej

made in Germany Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller w klasie ekonomicznej niszczarki D O K U M E N T Ó W P Ł Y T C D / D V D K A R T K R E D Y T O W Y C H T WA R D Y C H D Y S KÓ W M I K R O F I L M Ó W Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller

Bardziej szczegółowo

ť Ü Ĺ ä Ů Ú Í Í Ť ř Ě Í ü Í ń đ ń ď ď ń Ż Ł í á í É Ĺ Ü Í Ť Ĺ Ĺ ű Í Í ť Í ŕ Ĺ Í Ü Ü ü Ż Ż ń ť Ą Ą ŕ Ą ń ń Ż ń Ż ń ý Ż ń í Á É É Ýá Í ä í Ĺ Ĺ í Í ů ť Ĺ ť Ź Ť Ť Ł ń ź Ź ń ń ć ń ć ń Ż í ť ń Ż Ĺ ŕ í Ú íí ť

Bardziej szczegółowo

ż ę ć ę ę ę ę ę ę ę ć Ż ę ę ę ż ę ę ę ę ę Ż ć ż ż ę ż Ę ć ę ż ę ęż ę ę ę ę ż ć ź Ł Ę ę ż Ę ć ę Ż ę ęż ę ę ę ę ż ć ź Ę Ł ę ę Ą ż Ę ż Ę ż Ę ż ę Ą Ą ę Ę ę ę Ż ź Ż Ż ż ć ź ź ę ż Ę ż Ę ę Ę Ę ć ż ę ć ż ć ź Ł

Bardziej szczegółowo

ć ą ą ą ż ą ż ć Ę ą ą ż ć ą ą ń ą ą ż ń ą ą ą ą ą ą ą ą ż ż ń ą ą ą ż ą ń Ś ą ą Ó ą Ęż ż ń Ś ń ń ń Ę ą ą Ó ń ą ą Ż ą ą Ó ą Ó ą Ż Ó Ó ą Ż ą ą Ó Ó ą ą Ś ą ą ń ń ą ą ą Ó ą Ż Ó ą Ę Ę Ł ą ą Ł Ą Ł Ł Ś ć ą Ś

Bardziej szczegółowo

ż ż Ę Ę Ę Ó ś ó ę Ć ęż ś ę ę ó ś ę ó ę ę Ę ę ó ść Ę ęć Ż Ś ę ę ę ó ż ż ź ę ż ż ś ę Ó ę ę Ł ęż ś ę ę ó ś ę ż ó Ę ę ę ę ść Ę ę ę ę ęć ę ż ś ę ę ę ę ó ż ę Ł Ę ę ż Ę ęż ś ę ó ę ś ę ż ó ę ę ż ść ę ę ę ę ę ęć

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

1 KW Platforma Obywatelska 1' 00"

1 KW Platforma Obywatelska 1' 00 2015-02-28 07:23 2015-02-28 17:35 2015-02-28 19:00 2015-03-01 07:19 2015-03-01 17:35 2015-03-01 19:00 2015-03-02 17:35 2015-03-02 19:35 2015-03-03 17:35 2015-03-03 19:35 2015-03-04 17:35 2015-03-04 19:35

Bardziej szczegółowo

W NACZYNIU WIRUJĄCYM WOKÓŁ OSI PIONOWEJ

W NACZYNIU WIRUJĄCYM WOKÓŁ OSI PIONOWEJ POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: POWIERZCHNIA SWOBODNA CIECZY W NACZYNIU WIRUJĄCYM WOKÓŁ OSI PIONOWEJ Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

Ę ą Ó Ó Ó Ż ę Ę Ę Ź ó ć Ń Ą ć Ę Ę ó ó ę Ź ą ą ą ź ó Ś ęć Ś Ć ęć ą ą ą Ę ć Ó ó Ż ó Ż ó Ź ęó ą Ś ęć ą ą Ć ć ć Ó Ś Ą ć ć ó ć Ą ó ó ć ć Ą ę Ę ą ęć Ż ó Ę Ę Ó Ę Ą Ń Ę Ą ę ą ęć ą ą ą ć ę ć ć ó Ó ó ó ę Ż Ę ęó

Bardziej szczegółowo

Ą Ę Ó ć ż ż ż ż ĘĆ Ą ź ć ż Ę ĘÓ Ł Ó Ś Ó ź ć ż ć ż ż ć ż ć ć ć ż ć ć ż ż ć Ę Ą Ó ć ż ć ż ć ż ć ć ć ż ć ć ć ż ć ć ż ć ż ć ć ć ż Ę ć ż ż ż ż ż ć ż ć ć ż ć ć ż ć ć ć ć ź ź ć Ł Ę Ó ź ć ż ż ć ć ż Ą ź ć ż ć ż

Bardziej szczegółowo

Ce n n i k Zabie g ó w

Ce n n i k Zabie g ó w Ce n n i k Zabie g ó w D w o r e k Sa r a s w a t i ZABIEGI N A TWARZ O D MŁADZAJĄC O-NAWILŻAJĄCY ZABIEG Z PŁATEM KOLAGEN O WYM. Zabie g z a n a t o m i c z n y m p ł a t e m h y d r o ż e l o w y m, w

Bardziej szczegółowo

ź Ł Ą Ę Ź Ę Ę Ą Ę Ę Ę Ę Ę Ź Ą Ę Ą Ź Ę Ź Ó ć Ź Ó Ę Ź Ź ć ć Ę ć Ó Ó Ę Ę Ę Ę Ó Ę Ę ć Ć Ł Ó Ź ć ć ć Ę ć Ę Ł Ź Ź Ł ć ź ź Ę ć Ś Ą ć ć Ą ć Ś Ę Ź Ę Ź Ę ć Ó Ń Ę Ś Ę ź Ź Ę Ę Ć Ę Ń Ę Ę ć Ą Ę ć Ę ć Ę Ź Ę Ć Ę ź ć

Bardziej szczegółowo

Ę Ą Ę Ł Ł Ę ż Ł ż Ą ż ż ż ć ż ć Ł ż Ę Ą Ę Ł ż Ó ć ŚĆ Ś Ś Ń ż ż Ż Ć Ń Ę Ę ÓĘ ć ż ż Ó Ę Ó ć ć ż ż ż ż ż Ą ć Ł ż Ó ć ć Ł Ś ć Ż Ź Ś ć ć ż Ę ż ć ć ż ć Ą ż Ś Ł Ł ż ć ż ć Ą ż ć Ś ż ż ż ć ć ć ć Ć ż ć ż ć ż ż ż

Bardziej szczegółowo

Ó Ć Ó Ż Ó Ó Ó Ó Ż Ó Ę Ę Ę Ó Ź Ź Ę Ź Ź Ó Ź Ż Ó Ó Ę Ó Ń Ą Ó Ą Ź Ź Ó Ę Ź Ó Ż Ń Ź Ż Ż Ź Ę Ż Ł Ó Ź Ó Ń Ż Ę Ó Ź Ó Ż Ó Ć Ę Ó Ó Ó Ć Ż Ę Ę Ó ÓĘ Ż Ź Ż Ę Ó Ź Ź Ą Ó Ę Ź Ó Ź Ł Ń Ę Ę Ń Ó Ó Ę Ó Ó Ź Ż Ó Ó Ź Ź Ó Ó Ż Ó

Bardziej szczegółowo

ü E E ść ś* ść H H ż j H ę ę F j E Ś ś E E ę ę jś E- Jś j Żj Ś ż ą Mą j j D ś j żj D D ą ą ę jż j ą ś j : ü Hü ą ś j ę ą j żj ę j ją D j ją ś EÓD JEDYY IY ÓY EÓD EYYJY DUŚĆ DI IE EDU EÓD IY EYY E IE IY

Bardziej szczegółowo

Ł Ą ż ż Ę ż Ó Ł ź ż ż Ś ż Ę Ę Ś Ą ć ż Ź Ś Ę Ś ĄÓ Ę Ź ż Ń ć ć ć ć ż ć ć Ę Ś ż ż ć ć ć Ę ć ż Ć Ś ć ć Ś ć ć ż ż ż Ź Ś ż ć ć ć ć ć ć Ś ć Ę ż Ę ć Ó ć ć ć ć Ę ć ć ć Ę Ś ż ć Ę Ź ć Ę Ć Ź ż ż Ś Ę ź ć Ź ż ć Ą ć

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ą Ń Ę Ę ń ń ń Ń Ń Ń ń Ą Ą ń ń ćż Ą Ę ń ń ń Ó ń Ż Ą ń ŚĆ Ń Ś Ń Ś Ą Ś ć ń ć ź ń Ń ń ć ź Ń Ś Ó Ż ń ź ź ń ĄŚ Ą Ś Ń ń ń ń Ę Ę ń Ż Ż Ż ń ć ń Ń ć ń Ń ŚĆ Ć ń Ń Ń ŚÓ Ą ć ć Ą Ń ź Ę ć ć ć ź ć ć ź ć ź ć ź Ę ć

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY RACHUNKU WEKTOROWEGO

ELEMENTY RACHUNKU WEKTOROWEGO Unwestet Wmńso- Mus w Ostne Złd Mehn onstu udownh ELEMENTY RCHUNU WETOROWEGO Włd d nż. Roet Smt Zen tetu 1. wtows J.: Stt ogón. Wsw : Wdw. Potehn Wswse, 1971. 2. wtows J.: Mehn tehnn. Wsw: Wdw.. Potehn

Bardziej szczegółowo

Ł Ę Ę ź Ń Ą Ę Ó Ł Ą Ą Ś ć ć ć ć ź Ą Ę Ę Ę Ę ź Ę Ę Ą Ę ć ć ź Ą Ę ć Ł ź ć Ę ć ć Ę Ą ć Ń ć Ę Ś Ś ć Ę Ę Ę Ę Ń ź Ę Ę Ą ź ź ć Ż Ś ź Ń ź ź ź ź ć ź ć ź Ł Ś ć Ł Ę Ę ź Ń Ą Ę ź Ę Ł Ł Ł Ł Ł Ę ć Ń Ę Ń Ę Ł Ł Ł Ł Ł

Bardziej szczegółowo

Opona 2-składnikowa niebieskoszara, powierzchnia toczna o twardości wg Shore'a A 60, rdzeń A 85 na większe udźwigi. Poliamid, kolor czarny

Opona 2-składnikowa niebieskoszara, powierzchnia toczna o twardości wg Shore'a A 60, rdzeń A 85 na większe udźwigi. Poliamid, kolor czarny Koła i akcesoria Profile i ogumienie Istnieją kółka z różnych kombinacji materiału. Mała litera za średnicą kółka oznacza ogumienie lub materiał z którego wykonane jest kółko. w Opona 2-składnikowa niebieskoszara,

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo