r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )"

Transkrypt

1 M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L E M D W U K O O W Y M K o n r a d M a j k u t 1 a, M a r i u s z G i e r g i e l 1 b 1 K a t e d r a R o b o t y k i i M e c h a t r o n i k, ia k a d e m i a Gƒ r n i c z o -H u t n i c z a a k m a j k u a g h. e d u. p l, b g i e r g i e a g h. e d u. p l S t r e s z c z e n i e P r o b l e m o p i s a n y w n i n i e j s z y m a r t y k u l e j e s t c z c i ą s z e r s z e g o z a g a d n i e n i a z w i ą z a n e g o z p o r u s z ra on bi oe tƒ m w s i g ą s i e n i c o w y c h p o d c z a s s k r t u. Z a g a d n i e n i e t o d o t y c z y d o k a d n i e j k i n e m a t y k i s k r t u k i nc ih e w( id eo l 4 0 k g ) p ozj -a dƒ w g ą s i e n i c o w y c h. T e z a a r t y k u u : d l a p e w n e g o z m i e n n e g o n a d u g o c i g ą s i e n i c y n a c i s k u j e d n o s tp ko om wi e gd o z y g ą s i e n i c ą a p o d o e m, r o d e k o b r o t u g ą s i e n i c y n i e l e y s yn ma e to rs i i g ą s i e n i c y d z i e l ą c e j j e j d u g o ć n a pƒ o -. W n i s e k z t e g o j e s t n a s t p u j ą c y : z m i a n a kr a o d m a s y r o b o t a g ą s i e n i c o w e g om a w p y w n a s p o sƒ b, w j a k i b d z i e o n s k r c a. O p i s a n y t u p r o b l e m j e s t c z c i ą b a d a z w i ą z a n y c h z k i n e m a t y k ą r o b o tƒ w g ą s i e n i c o w y c h y nc a h rƒ p o d -n o a c h. S o w a k l u c z o w e : k i n e m a t y k a, r o b o t y g ą s i e n i c o w e D E F I N I N G A N A X I S O F R O T A T I O N O F S M A L L T R A C K E D R O B O T S F O R T W O - W H E E L E D M O D E L D E S C R I P T I O N S u m m a r y T h e p r o b l e m d e s c r i b e d i n t h i s a r t i c l e i s p a r t o f a w i d e r p r o b l e m o f m o v e m e n t o rf o bt or t a cw kh ed n t u r n i n g ; i t s r e l a t e d t o a p r o b l e m o f t u r n k i n e m a t i c s o f ( sm a x l. l 4 0 k g ) t r a c k e d v e h i c l e s T. h e s i s o f t h e a r t i c l e i s : f o r as -o m e v r i a b l e u n i t a r y p r e s s u r e o f t r a c k s o n g r o u n d, t h e r o t a t i o n c e n t e r o f t h e t r a c k l i e s o u t ion f e syp ml mi et tri y n g l l e n g t h o f t r a c k i n t o e q u a l h a l v e s. T h e c o n c l u s i o n o f t h i s i s : w h e n w e c h a n g e c e n t e r o f m a s s o f t t, ri at c kw ei d l l r o b o t u r n i n d i f f e r e n t w ady e. s c r i b e d p r o b l e m i s p a r t o f w i d e r r e s e a r c h r e l a t i n g t o k i n e m a t i c s o f t r a c k e d rfo -b o t s o n d i f e r e n t g r o u n d s. K e y w o r d s : k i n e m a t i c s, t r a c k e d r o b o t s 1. W S T P T e m a t y k a n i n i e j s z e g o a r t y k u u d o t y c z y s p o s o b u o - p c ą a p o d o e m j a k o p r o s t o k ą t ) O. r y g i n a l n ą p r o p o z y c j ą r u s z a n i a s i r o b o tƒ w g ą s i e n i c o w y c h. W z o r o w a n o s i t u a r t y k u u j e s t z a s t o s o w a n i e m o d e l u d w u k o o w e g o d o gƒ w n i e n a p r a c y [ 1 ] Z. e w z g l d u n a p rƒ b p o w i ą z a n i a o p i s u z a c h o w a n i a p o j a z dƒ w d w u g ą s i e n i c o w y c h. Z aoo - m o d e l u g ą s i e n i c o w e g o z k o o w y m z a s i g n i t o rƒ w n i e n o, e p o j a z d p o s i a d a d w a s z t y w n e k o a, k tƒ re n i i n f o r m a c j i w p r a c a c h [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ] i [ 6 ]. M o d e l k i n e m oa td yk ks i z, t a c a j ą s i p o d w p y w e m n a c i s k u n a p o d oa e b. y k tƒ r e g o c z ć j e s t o p i s a n a w t y m a r t y k u l e b d z i e o - w y k l e p i e j z r o z u m i e pć r z y c z y n y u y c i a m o d e l u d w u k o o w e g o r z y s t a n y w o b l i c z e n i a c h d y n a m i k i [ 5 N] a. p o c z ą t k u d o r o z w i ą z a n i a p r o b l e m u r u c h u r o b o t a g ą s i e n oi wc e g o, z a o o n o, e r o z m i a r y r o b o t a s ą n i e w i e l k i e ( o k. 0, 5 nm a j p i e r w n a l e y z d e f i n i o w a ć m o d e l d w u k o o w y. C h a r a k - d u g o c i ), a j e g o m a s a w y n o s i o k o o 4 0 k g. J a k o r o b o t g ą s i e n i c o w y n a l e y r o z u m i e ć p o j a z d z d w o m a g ą s i e n iac- t e r y s t y c z n ą c e c h ą t e g o m o d e l u j e s t t o, e m a t y l k o d w a p u n k t y w s pƒ l n e z p o d o e m. P o z a t y m, j e l i z a o y ć m i. P o z a t y m z a o o n o b r a k n i e z a l e n e j a m o r t y z a c j i kƒ r u c h b e z p o l i z gƒ w ( c z y l i i d e a l n a p r z y c z e p n o ć kƒ d o a z a w i e s z e n i e j e s t s z t y w nre o. z w a o n o r u c h p o p a s keij p o d o a ) m o n a s t w i e r d z i ć, e c h w i l o w a p r d k o ć t y c h p o w i e r z c h n i (p o t r a k t o w a n o o b s z a r s t y k u m i d z y g ą s iie -n 141

2 O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U d wƒ c h p u n k tƒ w w z g l d e m p o d o a j e s t rƒ w n a e ru z ( p u n k t y L i P n a r y s. 1 ). P o n i e w a p o j a z d p o si a d a d w i e g ą s i e n i c e, n a j e d n ą z g ą s i e n i c o d d z i a u j e p o o w a r, M k tƒ r a j e s t s u m ą o m- m e n tƒ w t a r c i a o d p o d o a M o r a z M x- Z a p i s a ć m o n a : M 2 = M + M = M 2 = M ( 2 ) R y s. 1. M o d e l d w u k o o w y Gƒ w n y m c e l e m p r z e j c i a n a m o d e l d w u k o o w y j e s t z n a l e z i e n i e o s i w i r t u a l n y c h kƒ o r a z o d s t p u m i d z y n i m i (r y s. 2 ). J a k w i d a ć, c e l t e n s k a d a s i z d wƒ c h R y s. 3. R y s u n e k p o m o c n i c z y d l a o b l i c z e e t a pƒ w. T e n a r t y k u o p i s u j e e t a p p o s z u k i w a n i a o s i kƒ. W i d a ć w i c, e p o o w a m o m e n t u n a p d o w e g o M p o - t r z e b n a j e s t d o o b r o t u p o j e d y n c z e j g ą s i e no ik cr y e. l o n o j ą j a k o M G ( t a k j a k w e w z o r z e ( 2 ) ). D o d a t k o wmo o n a s t w i e r d z i, ć e p o o w a m o m e n t u M G rƒ w n o w a y m o m e n t o p o r u s k r t u M d o l n e j c z c i g ą s i e n i c y r yz s. 1 ( x < 0, > ). D r u g a p o o w a m o m e n t u M G rƒ w n o w a y m o m e n t o p o r u s k r t u M x- gƒ r n e j c z c i g ą s i e n i c y z r y s. 3 ( x <,L > ). O p i s u j e t o p o n i s z a f o r m u : a R y s. 2. P r z e j c i e z m o d e l u g ą s i e n i c o w e g o n a d w u k o o; w y o p r a c o w a n e n a p o d s t a w i e [ 1 ] P r z y c z y n ą z a s t o s o w a n i a m o d e l u d w u k o o w e g o w o p i s i e ( t a k e i s t e r o w a n i u ) r u c h u p o j a z dƒ ą sw i e gn i oc - w y c h j e s t m o l i w o ć w p r o w a d z e n i a a u t o k a l i b r a c j i zp -o j a Z rƒ w n a n i a ( 3 ) w y n i k a, e : d u, t z n. p o j a z d s a m b d z i e w s t a n i e o k r e l i ć p o o e n i e M M = 0 ( 4 ) o s i kƒ w i r t u a l n y c h o r a z o d s t p u m i d z y n i m i w z ao l- e n c i o d t e g o n a j a k i m p o r u s z a s i p o dao u tu o. k a l i b r a c j a T a k w i c c o d o w a r t o c i m o m e n t t a r c i a d o l n e g o p o l e g a n a w y k o n a n i u p r z e z p o j a z d o k r g u ( p r d k o c i p r z e d z i a u d u g o c i g ą s i e n i c y m u s i b y ć rƒ w n y mno -m e g ą s i e n i c s ą i d e n t y c z n e, k i e r u n k i p r z e c i w n e ). P r o m i e t o w i t a r c i a gƒ r n e g o pe rd z i a u d u g o c i g ą s i e n i c y. N a o k r g u p o z w o l i o k r e l i ć p o o e n i e w i r t u a l n e j o s i kƒ. r y s.3 c e l o w o w p r o w a d z o n o o d l e g o ć a b y s p r a w d z i ć, P o a u t o k a l i b r a c j i u z y s k a n e w y n i k i s ą w p r o w a d z o n e j a k o j a k ą w a r t o ć o n a p r z y j m u j e, g d y r o z k a d o b c i ą e n( ix a ) q p a r a m e t r y d o m o d e l u d w u k o o w e g o. P o w o d e m z a s t o so - n a d u g o c i g ą s i e n i c y j e s t z m i e n n y. B a z u j ą c n a d a l n a w a n i a t a k i c h z a b i e gƒ w j e s t w y p o s a e n i e s t e r o w a n i a r y s.3, m o n a s t w i e r d z i ć, e : r o b o t a w c e c h y a d a p t a c y j n e, t j. d o bƒ r p e w n y c h p a r a me - t rƒ w w p y w a j ą c y c h n a k i n e m a t y k w z a l e n o c i o d r = ψ x ( 5 ) p o d o a. o r a z : r 2. Z D E F I N I O W A N I E O S I S K R T U = x ψ ( 6 ) R O B O T A P o d c z a s s k r t u p o j a z d u g ą s i e n i c o w e g o rp ze o tb n y j e s t m o m e n t n a p d o w y M ( ry s.3 ), k tƒ r y rƒ w n o w a y m o m e n t o p o r u s k r t u p o c h o d z ą c y o d s i t a r c i a o p o d o e. M o n a w i c z a p i s a ć : M = M ( 1 ) M 2 = M 4 = M = M ( 3 ) E l e m e n t a r n a s i a n a c i s k u d N e l e m e n t u g ą s i e n i c y n a p o d o e : dn = q(x)dx ( 7 ) J e l i z a o y ć w s pƒ c z y n n i k t a r c i a p o m i d z y g ą s i e n i c ą a p o d o e m j a k o, w t e d y e l e m e n t a r n a s i a t a r c i a d T p o m i d z y g ą s i e n i c ą a p o d o e m w y n o s i : dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) 142

3 K o n r a d M a j k u t, M a r i u s z G i e r g i e l E l e m e n t a r n y m o m e n t t a r c i a w d o l n y m o b s z a r z e g ą s i ie -n c y ( x < 0, > ) n a p o d s t a w i e ( 5 ) i ( 8 ) w y n o s i : dm = r dt = μq(x)(ψ x)dx ( 9 ) E l e m e n t a r n y m o m e n t t a r c i a w gƒ r n y m o b s z a r z e g ą s i ei n- c y ( x <,L > n a p o d s t a w i e ( 6 ) i ( 8 ) w y n o s i : dm = r dt = μq(x)(x ψ)dx ( 1 0 ) W z w i ą z k u z t y m z ( 9 ) w y n i k a, e : o r a z z ( 1 0 ) : M = μq(x)(ψ x)dx M = μq(x)(x ψ)dx P o d s t a w i a j ąc ( 1 1 ) i ( 1 2 ) d o,( 4 o ) t r z y m a ć m o n a : μ q(x)(ψ x)dx = 0 C o m o n a z a p i s a ć j a k o : μ q(x)(x ψ)dx ( 1 1 ) ( 1 2 ) ( 1 3 ) R y s. 4. P o o e n i e o s i d l a s t a e g o n a c i s k u q ( x ) P o d s t a w i a j ą c d o ( 1 4 ) i r o z w i ą z u j ą c : 2aL + 3b ψ = 3a + 6b L ( 1 7 ) J e l i u p r oć c i( 1 7 ), p r z y j m u j ą c b = 0 ( f u n k c j a o b c i ą e n i a t rƒ j k ą t n e g o ) : ψ = 2 3 L ( 1 8 ) μ q(x)(ψ x)dx + μ q(x)(ψ x)dx = 0 ( 1 4 ) W rƒ w n a n i u ( 1 4 ) m o n a z r e d u k o w a ć w i e l k o ć, d z i e l ą c o b y d w i e s t r o n y rƒ w n a n i a p r z e z ( c o m o n a u c z y n i ć, g d y w s pƒ c z y n n i k t a r c i a j e s t rƒ n y o d z e r a ). M io - l w o ć r e d u k c j i w rƒ w n a n i u ( 1 4 ) o z n a c z a, e r o d z a j p o d o a n i e m a w p y w u n a p o w y s z ą r e l a c j. J e s t t o p i e r w s z y w n i o s e k w y n i k a jcąy z ( 1 4 ). J e l i p r z, y j ą će q ( x ) = c o n s t = q ( c z y l i r o z k a d o b c i ą e n i a n a c a e j d u g o c i g ą s i e n i c y j e s t as y, j e d n a k o w y ): q (ψ x)dx + q (ψ x)dx = 0 ( 1 5 ) P o d o b n i e j a k w p r z y p a d k u, q j a k o s t a ą m o n a w t e d y w y ą c z y ć p r z e d c a k. N a s t p n iq e z o s t a j ez r e d u k o w a n e, d z i e l ą c p r z e z e o b y d w i e s t r o n y rƒ w n a n i a ( 1 5 ). O b l i c za - j ą c c a k i w ( 1 5 ) i r o z w i ą z u j ą c rƒ w n a n i we z gz l e d u n a o t r z y m a ć m o n a ( r y s. 4 ): R y s. 5. P o o e n i e o s i d l a l i n i o w e g o n a c i s k u q ( x ) W y n i k z ( 1 8 ) p o k a z u j e, e j e l i o b c i ą e n i e g ą s i e n i c y j e s t n i e rƒ w n o m i e r n e, o o b r o t u n i e m u s i z n a j d o w a ć s i w p o o w i e d u g o c i g ą s i e n i c y. D l a o b c i ą e n i ka ą t nrƒ e gj o z o s t a o t o p o k a z a n e n ra y s.5 i j e s t d r u g i m w n i o s k i e m w y c i ą g n i t y m z r e l a c j i ( 1 4 ). 3. P O R W N A N I E T E O R I I Z E K S P E R Y M E N T E M ψ = L R o z w a o n o s y t u a c j p o k a z a n ą n a ry s. 6. P o j a z d gą - ( 1 6 ) 2 s i e n i c o w y, k tƒ r e g o r o d e k m a s y l e n a y o s i s y m e t r i i ( p o o w a d u g o c i g ą s i e n i c, y j) e s t w y p o s a o n y w m a r k e r W y n i k z ( 1 6 ) o z n a c z a, e j e l i r o z k a d o b c i ą e n i a pnra z y m o c o w a n y d o k o r p u s u rƒ w n i e w p o o w i e d u g o c i g ą s i e n i c y j e s t rƒ w n o m i e r n y, t o o b r o t u g ą s i e n i c y z n a j d u j e s i w p o o w i e j e j d u g o c i. g ą s i e n i c y. P r z e p r o w a d z o n o d o w i a d c z e n i e z d o d a t k o w y m o b c i ą e n i e m p o j a z d u p r z y o o n y m w t r z e c h rƒ n y c h Z a o o n o t e r a z q ( x ) j a k o n p. f u n k c j t r a p e z o w ą m i e j s c a c h n a j e g o d u g o c i. q ( x ) = a x + b. 143

4 OKREŚLENIE OSI OBROTU MAŁYCH ROBOTÓW GĄSIENICOWYCH DLA POTRZEB OPISU W pierwszym przypadku obciążenie jest przyłożone z przodu pojazdu (F), w drugim na środku długości gąsienicy (C), w trzecim w tylnej części pojazdu (R). Za każdym razem pojazd startuje z tego samego punktu startowego (SP) i obraca się o 360. Poza tym, założono przeciwne kierunki ruchu gąsienic. Wartości prędkości gąsienic muszą jednak pozostać identyczne. Jest to bardzo istotne założenie z punktu widzenia doświadczenia. Oczekiwano różnego zachowania się pojazdu podczas skrętu z powodu zmiany położenia osi obrotu w każdym przypadku. Oczekiwane trajektorie markera zostały pokazane na rys.6. Trajektorie te zostały zweryfikowane za pomocą doświadczenia. Dla celów weryfikacyjnych została przygotowana specjalna niewielka platforma gąsienicowa. Pojazd został wyposażony w obciążenie, które może być przymontowane z przodu (F), w środku (C) oraz z tyłu (R). Pokazano to na rys.7 b). Na pojeździe przyklejono marker w postaci strzałki. Pokazany na rys.7a) jest użyty tylko w celu informacji o tym, gdzie znajduje się przód pojazdu (F). Z kolei przedstawiony na rys.8 ołówek został użyty do rysowania trajektorii środka pojazdu. Trzeba zaznaczyć, że ołówek znajduje się dokładnie w połowie długości gąsienicy. Dla potrzeb tego artykułu zastosowano kreślenie trajektorii za pomocą ołówka. Celem jest pokazanie istoty doświadczenia. Dla lepszej analizy trajektorii będą użyte systemy optyczne. Rys. 6. Wpływ zmiany pozycji dodatkowego obciążenia na trajektorię skrętu (skręt 360 ) Rys. 8. Ołówek rysuje trajektorię Rys. 9 pokazuje rezultaty doświadczenia. Tak jak oczekiwano, trajektorie w każdym z trzech przypadków zgadzają się z odpowiadającymi im przewidywaniami z rys.6. Doświadczenie dowodzi, że zmieniając rozkład obciążenia na długości gąsienicy q(x), oś kół wirtualnych (czyli oś, na której znajduje się środek obrotu naszego pojazdu) przesuwa się w kierunku większej koncentracji obciążenia. Rys. 7. Pojazd gąsienicowy użyty w doświadczeniu 144

5 K o n r a d M a j k u t, M a r i u s z G i e r g i e l 4. W N I O S K I T e n a r t y k u p o k a z u j e p i e r w s z y e t a p t w o r z e n i a m o d e l u d w u k o o w e g o d l a p o j a z dƒ w g ą s i e n i c o w y c - h z n a j d y w a n i e T a k j a k w i da ć z p o p r z e d n i e g o r o z d z i a u, d o dw -i a o s i kƒ w i r t u a l n y c h m o d e l u. D r u g i e a t a p o s z u k i w a n i e c z e n i e p o tw i e r d z a t e o r i D. l a t e g o t e m o n a u y ć t e o ri i o o d s t p u p o m i d z y k o a m i w i r t u a l n y m i z a l e y o d p o l i z g u z m i e n n e j o s i o b r o t u w k i n e m a t y c e n i e w i e l k i c h r o b o tƒ w p o m i d z y g ą s i e n i c a m i a p o d o e m i n i e z o s t a o mƒ w i o n y g ą s i e n i c o w y c h. W s z c z e gƒ l n o c i n a u w a g z a s u g u j e f a k t w, t y m a r t y k u l e. C a o ć t w o r z y m o d e l d w u ko o w y e p o j a z d m o e s i a u t o k a l i b r o w a ć w c e l u z n a l e z i e n i z a r y s.2. J a k t o z o s t a o s t w i e r d z o n e w r o z d z i a l e t r z e c i m, s w o j e j a k t u a l n e j o s i o b r o t u. Z r o z d z i a u e gd o r u wg id a ć, z a o o n o p r z e c i w n e k i e r u n k i o b r o tƒ w g ą s i e n i c p r z y c z y m e p o o e n i e o s i p o z o s t a j e s t a e b e z w z g l d u n a p o d o w a e r t o c i p r d k o c i g ą s i e n i c m u s z ą p o z o s t a w a ć i d ez n- t y c p o j a k i m p o r u s z a s i p o j a z d ( j e l i t y l k o p r z e b i e g n a c i n s e k. u N a r y s.1 0 p r z e d s t a w i o no s y t u a c j, k i e d y t o z a o e n i e n a d u g o c i g ą s i e n i c y q ( x ) p o z o s t a j e t e n s a m ). n i e z o s t a o s p e n i o n e T. r a j e k t o r i e m a r k e r a s t a j ą s i s p i r a l a m i, a n i e o k r g a m i, c o j e s t w y m a g a nje a. k k o lw i e k n a w e t i w t y m w y p a d k u w i d a ć w y r a n y w p y w r o z k a d u n a c i s k u q ( x ) n a t r a j e k t o r i s k r t u p o j a z d u. R y s E f e k t, g d y p r d k o c i g ą s i e n i c n i e s ą j e d n a k o w e R y s P r z y k a d r o b o t a g ą s i e n i c o w e g o z e z m i e n n ą o s i ą o b r o t u R y s. 9. W y n i k i d o w i a d c z e n i a N a k o n i e c, n a ry s. 11 p o k a z a n o t y p o w y p r z y k a d ro - b o t a g ą s i e n i c o w e g o z e z m i e n n ą o s i ą o b r o t u. Z e w z g l d u n a z m i a n p o o e n i a p r z e n o s z o n e g o b - o c i ą e n i a z m i e n i a s i r o z k a d n a c i s k u p o w i e r z c h n i o w e g o p o m i d z y g ą s i e n i c a m i a p o d o e m. N a l e y t e n a d m i e n i ć, e e f e k t p r z e s u n i c i a o s i jt ey sm t w y r a n i e j s z y, i m w i k s z y j e s t s t o s u n e k m a s y m a n i p u l o w a n e g o o b c i ą e n i a d o m a s y c a e g o p o j a z d u. P r a c a p o w s t a a w r a m a c h p r o j e k t u r o z w o j o w e g o N R d o f i n a n s o w a n e g o p r z e z N C B i R 145

6 O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U L i t e r a t u r a 1. B u r d z i s k i Z.: T e o r i a r u c h u p o j a z d u g ą s i e n i c o w e. g ow a r s z a w : W K, G i e r g i e l J., H e n d z e l Z., yw l. s k: im o d e l o w a n i e i s t e r o wa n i e m o b i l n y c h r o b o tƒ w k o o w y c h. W a r s z a w a : P W N, G i e r g i e l J., H e n d z e l Z, y l s k : i M W o. d e l o w a n i e i s t e r o w a n i e m o b i l n y c h r o b o tƒ w k o o w y c h W. a r s z a w a : W y d. N a u k. P W N, H e n d z e l Z.: S t e r o w a n i e r u c h e m n a d ą n y m m o b i l n y c h r o b o tƒ w k o o w y c h. R z e s zƒ w : O f i c. W y d. Po l i t e c h n i k i R z e s z o w s k i e j, M a j k u t K., G i e r g i e l M :. M o d e l l i n g o f ydn a m i c s o f s m a l l c a t e r p i l l a r. r oi bn o: t M o d e l l i n g a n d O p t i m i z a t i o n o f P h y s i c a l S y s t e m s. G l i w i c e : P o l. l., 2n 0r 1 1, 0, s. 5 3 a M a k a P. : P o z y c j o n o w a n i e i n a d ą a n i e m i n oi br o t a k o o w e g o. Pr a c a d o k t o r s k a. K r a kƒ w : A G H,

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

POSTĘPY ASTRONOMII CZASOPISMO POŚWIĘCONE UPOWSZECHNIANIU WIEDZY ASTRONOMICZNEJ TOM IV ZESZYT 2 PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE

POSTĘPY ASTRONOMII CZASOPISMO POŚWIĘCONE UPOWSZECHNIANIU WIEDZY ASTRONOMICZNEJ TOM IV ZESZYT 2 PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE POSTĘPY ASTRONOMII CZASOPISMO POŚWIĘCONE UPOWSZECHNIANIU WIEDZY ASTRONOMICZNEJ TOM IV ZESZYT 2 1 9 5 6 PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE SPIS TREŚCI ZESZYTU 2 A R TY K U ŁY S. P io tr o w s k i, Składowa pyłow

Bardziej szczegółowo

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r P ro to lc ó ly dodatkowo do..r x o jo s t r u Data za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r OA. S i. Qt-)S laicul riuncltff. broii latyvdit ^ }izk p io tt^ jj012^łcc-wijii 4,-Ćł IptZlrrnjJhL rm wlo^o-

Bardziej szczegółowo

WITNESS Getting Started Material. 2011 Lanner Group Limited

WITNESS Getting Started Material. 2011 Lanner Group Limited WITNESS Getting Started Material Table of Contents Part I Wstęp 1 Part II Co nowego? 2 Part III Zainstaluj i otwórz program 3 Part IV Licencja 10 Part V Rozpocznij 11 1 Symulacja... 11 2 Rodzina... produktów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi funkcji rejestru transakcji dla GIIF w programie Fakt

Instrukcja obsługi funkcji rejestru transakcji dla GIIF w programie Fakt Instrukcja obsługi funkcji rejestru transakcji dla GIIF w programie Fakt Instrukcja GIIF, wersja 10.2010 1. Wstęp Instrukcja opisuje instalację programu Fakt oraz sposób użytkowania funkcji programu Fakt

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! WPROWADZENIE

Szanowni Państwo! WPROWADZENIE 2 WPROWADZENIE Szanowni Państwo! Od momentu gdy pierwszy samochód zjechał z linii montażowej obserwujemy stały wzrost zapotrzebowania na ten właśnie środek lokomocji. Olbrzymia konkurencja w branży motoryzacyjnej,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft.

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft. WSTĘP Wspomniane w rozdziale 2.3 generowanie zapisu powierzchni bryły nadwozia na podstawie danych z redukcyjnego lub pełnowymiarowego modelu polega na zdigitalizowaniu (uzyskaniu współrzędnych x,y,z w

Bardziej szczegółowo

Właściwości optyczne i strukturalne krzemianów ziem rzadkich i ich roztworów stałych

Właściwości optyczne i strukturalne krzemianów ziem rzadkich i ich roztworów stałych Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Michał M. Głowacki Właściwości optyczne i strukturalne krzemianów ziem rzadkich i ich roztworów stałych Praca doktorska wykonana pod kierunkiem Prof. dr hab. Marka

Bardziej szczegółowo

Ranking centrów handlowych

Ranking centrów handlowych 1 1 Ranking centrów handlowych w opinii najemców Raport z badań ilościowych Dla FORUM NAJEMCÓW Wrzesień 2010 2 ZAWARTOŚĆ RAPORTU I. CELE BADANIA 4 II. METODOLOGIA 6 III. PODSUMOWANIE IV. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA magisterska

PRACA DYPLOMOWA magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA magisterska Studia niestacjonarne zaoczne Tytuł pracy dyplomowej Statyczna analiza wytrzymałości przestrzennej ramy dwumiejscowego,

Bardziej szczegółowo

Gadu-Gadu. używanego przez komunikator. Pliki te są kontenerami dla. SQLite - informacje podstawowe

Gadu-Gadu. używanego przez komunikator. Pliki te są kontenerami dla. SQLite - informacje podstawowe Tomasz Pawlicki Arkadiusz Bo/ewski PawełKubicz Andrzej Romanowski Oprogramowanie do ana lizy ś ledczej tworzone we współpracy z Katedrą Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej - - SQLite, Torrent

Bardziej szczegółowo

Do czego służy rozdział Projektowanie?

Do czego służy rozdział Projektowanie? Przegląd ProJEktowanie Do czego służy rozdział? Rozdział pomoże Państwu w znalezieniu odpowiedniego elektrobębna i w doborze komponentów. Tutaj znajdą Państwo: Informacje o zastosowaniach, branżach i warunkach

Bardziej szczegółowo

Notacja Denavita-Hartenberga

Notacja Denavita-Hartenberga Notacja DenavitaHartenberga Materiały do ćwiczeń z Podstaw Robotyki Artur Gmerek Umiejętność rozwiązywania prostego zagadnienia kinematycznego jest najbardziej bazową umiejętność zakresu Robotyki. Wyznaczyć

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Pracownia Dydaktyki Fizyki - lista proponowanych ćwiczeń. Dr hab. prof. UR., Czesław Kizowski (czeka@univ.rzeszow.pl) Spis treści zestaw I - Ruch

Pracownia Dydaktyki Fizyki - lista proponowanych ćwiczeń. Dr hab. prof. UR., Czesław Kizowski (czeka@univ.rzeszow.pl) Spis treści zestaw I - Ruch Pracownia Dydaktyki Fizyki - lista proponowanych ćwiczeń Dr hab. prof. UR., Czesław Kizowski (czeka@univ.rzeszow.pl) Spis treści zestaw I - Ruch U.7.01 Dlaczego pęd jest stały?. U.7.0 Energia nie znika.

Bardziej szczegółowo

Uznanie ...;. dla niezrównanej wydajności unnowacytnosct. uvex. Nagradzani poprzez innowacje. Deułschland land der Ideen te.

Uznanie ...;. dla niezrównanej wydajności unnowacytnosct. uvex. Nagradzani poprzez innowacje. Deułschland land der Ideen te. PROTECTING PEOPLE kompetencje Uznanie...;. dla niezrównanej wydajności unnowacytnosct. Nagradzani poprzez innowacje Nasza wizja jasno kieruje nasze cele na działania bizneso we. Na wszystkich ryn kach

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI Kierunek: Specjalność: Automatyka i Robotyka (AIR) Robotyka (ARR) PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Budowa mapy wysokości przy użyciu sześcionożnego robota kroczącego

Bardziej szczegółowo

DrillManager Maistro. Instrukcja obsługi SW 8.50. Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi!

DrillManager Maistro. Instrukcja obsługi SW 8.50. Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi! 11/2011 DrillManager Maistro SW 8.50 Art.: 80720503 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję obsługi! - Tłumaczenie źródłowej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Piotr Bigaj MEMETYCZNY ALGORYTM GLOBALNEGO PLANOWANIA ŚCIEŻKI Z OGRANICZENIAMI RUCHU DLA ROBOTA MOBILNEGO O NIEHOLONOMICZNYM UKŁADZIE JEZDNYM

Piotr Bigaj MEMETYCZNY ALGORYTM GLOBALNEGO PLANOWANIA ŚCIEŻKI Z OGRANICZENIAMI RUCHU DLA ROBOTA MOBILNEGO O NIEHOLONOMICZNYM UKŁADZIE JEZDNYM INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH, POLSKA AKADEMIA NAUK Piotr Bigaj MEMETYCZNY ALGORYTM GLOBALNEGO PLANOWANIA ŚCIEŻKI Z OGRANICZENIAMI RUCHU DLA ROBOTA MOBILNEGO O NIEHOLONOMICZNYM UKŁADZIE JEZDNYM Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej

Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Inżynierii Komputerowej Praca dyplomowa inżynierska: Projekt systemu wizyjnego robota mobilnego Autorzy: Marcin Nowaczyk Jakub Psyk Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Tłumaczył z języka francuskiego mgr inż. Wacław Sobolewski

Tłumaczył z języka francuskiego mgr inż. Wacław Sobolewski NISSAN ALMERA Tłumaczył z języka francuskiego mgr inż. Wacław Sobolewski WYDAWNICTWA KOMUNIKACJI I ŁĄCZNOŚCI WARSZAWA Dane o oryginale: Etudes & Documentation de la Revue Technique automobile Nissan Almera

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA

PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA PIÓRA WYCIERACZEK PRODUKTY I ZASTOSOWANIA www.hella.com/wiperblades Pióra wycieraczek firmy HELLA Jako wiodący partner renomowanych europejskich producentów samochodów firma HELLA już od 1899 roku produkuje

Bardziej szczegółowo

Plotery Summa S CLASS - Instrukcja obsługi INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMA S CLASS S75 / S120 / S140 / S160 SERII D/T

Plotery Summa S CLASS - Instrukcja obsługi INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMA S CLASS S75 / S120 / S140 / S160 SERII D/T INSTRUKCJA OBSŁUGI PLOTERÓW TNĄCYCH SUMMA S CLASS S75 / S120 / S140 / S160 SERII D/T Łódź 01.01.2007 Spis treści 1. Montaż - Wypakowanie podstawy i plotera - Montaż podstawy - Łączenie podstawy z ploterem

Bardziej szczegółowo

Badania i rozwój. Od oprogramowania po serwis techniczny. Seminaria online. rolki klonowane. Wirtualne profilowanie jest już rzeczywistością

Badania i rozwój. Od oprogramowania po serwis techniczny. Seminaria online. rolki klonowane. Wirtualne profilowanie jest już rzeczywistością Magazyn informacyjny przemysłu przeróbki plastycznej Grudzień / 2009 P i s m o d a t a M S h e e t M e t a l S o l u t i o n s G m b H Wstęp Drodzy czytelnicy, Odnaleźć szansę w ciężkich czasach. data

Bardziej szczegółowo

Miejsce do zabawy dostępne dla wszystkich.

Miejsce do zabawy dostępne dla wszystkich. Miejsce do zabawy dostępne dla wszystkich. Życie dziecka powinno być proste, wypełnione śmiechem i zabawą, a okres dzieciństwa powinien pozostawić po sobie miłe wspomnienia i przyjaciół na całe życie.

Bardziej szczegółowo

Przykład 7. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 za pomocą interfejsu impuls/kierunek sterownika S7-1200

Przykład 7. Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 za pomocą interfejsu impuls/kierunek sterownika S7-1200 SIMATIC S7-1200 w przykładach SIMATIC S7-1200 w przykładach Wydanie 1 Egzemplarz bezpłatny Przykłady i Aplikacje www.siemens.pl/s7-1200 Przykład 7 Pozycjonowanie napędu serwo SINAMICS S110 za pomocą interfejsu

Bardziej szczegółowo

Podstawowepojęcia. Na początkupodamypodstawowepojęcia używanewdalszejczęścipodręcznika

Podstawowepojęcia. Na początkupodamypodstawowepojęcia używanewdalszejczęścipodręcznika Podstawowepojęcia Na początkupodamypodstawowepojęcia używanewdalszejczęścipodręcznika Oprocentowanie kapitału -opłata za użytkowaniekapitałuprzez danyokres. Odsetki -wielkośćuzyskanego dochoduzoprocentowania.

Bardziej szczegółowo