S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok"

Transkrypt

1 O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a r.

2 S p i s t r e ~ c i 1. L i s t d o A k c j o n a r i u s z y 2. P o d s t a w o w e i n f o r m a c j e o S p ó ł c e S.A W y b r a n e j e d n o s t k o w e d a n e f i n a n s o w e z a w i e r a j t c e p o d s t a w o w e p o z y c j e r o c z n e g o j e d n o s t k o w e g o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g. o K o m e n t a r z Z a r z t d u Y u r e c o S. A. d o y n wi k ó w f i n a n s o w y c h s p ó ł k i w 2 0r 1o 3k u S p r a w o z d a n i e Z a r z t d u z d z i a ł a l n o ~ c i E m i t e n t a z a r 2o 0k S p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a r o k O p i n i a b i e g ł e g o r e w i d e n t a z b a d a n i a s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o 8. O ~ w i a d c z e n i a E m i t e n t a I n f o r m a c j e Z a r z t d u w s p r a w i e p r z e s t r z e g a n i a z a s a d D o b r y c h P r a k t y k S p ó ł e k n o t o w a n y c h n a N e w C o n n e c t Z a ł t c z n i k i : * R a p o r t b i e g ł e g o r e w i d e n t a z b a d a n i a s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o n a d z i e t 3 1 g r u d n i a r o k u Y u r e c o S p ó ł k a A k c y j n a z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y 2 s t r o n a

3 1. L i s t d o A k c j o n a r i u s z y S.A O l e ~ n i c a, 0m6a j a r. S z a n o w n i A k c j o n a r i u s z e, n i n i e j s z y m s k ł a d a m n a P a t s t w a r b c e j e d n o s t k o w y r a p o r t r o c z n y z a r o k s p ó ł k i Y u r e c o S. A w r a z z o p i ni i t r a p o r t e m b i e g ł e g o r e w i d e n t a. D o k u m e n t t e n p r z e d s t a w i a o g ó l n t s y t u a c j b e k o n o m i c z n t, f i n a n s o w t o r a z o r g a n i z a c y j n t n a s z e j S p ó ł. k i Z a w i e r a i n f o r m a c j e n a t e m a t w y b r a n y c h d a n y c h f i n a n s o w y c h, c z y n n i k ó w, z d a r z e t o r a z a k t y w n o ~ c i S p ó ł k i w o k r e s i e o b j b t y m r a p o r t e m. R o k t o o k r e s k l u c z o w y d l a s p ó ł k i z d w ó c h w z g l b d ó w. P r z e d e w s z y s t k i m w y g r a n y p r z e t a r g n a b u d o w b s i e c i t e l e k o m u n i k a c y j n Ge mj i nwi e D o b r o s z y c e o w a r t o ~ c i p r a w i e 3 m l n z ł. Z d r u g i e j s t r o n y b i e ł t c a d z i a ł a l n o ~ v, d z i b k i z n a c z n y m r e d u k c j o m k o s z t ó w s t a ł y i s y s t e m a t y c z n e m u w z r o s t o w i p r z y c h o d ó w, g e n e r u j e d u ł o w i b k s z e z y s k i n i ł w l a t a c h p o p r z e d n i c h. C o w i b c e j w o c e n i e Z a r z t d u j e s t t o r e tn d, k t ó r y n a d a l b b d z i e u t r z y m y w a n y. M o d e r n i z a c j e w ł a s n y c h z a s o b ó w s i e c i o w y c h d o s t a n d a r d ó w N G A, b e z p o ~ r e d n i o w p ł y n b ł y n a j a k o ~ i v w i z e r u n e ku s ł u g w ~ r ó d k l i e n t ó w. R o z p o c z b l i ~ m y k o m u n i k a c j b n o w e j m a r k i R D I F i b e r M A X, k t ó r a m a z a z a d a n i e u ~ w i a d o m i v t ko lm i e bn e z s p r z e c z n t w y ł s z o ~ v n a s z e j t e c h n o l o g i i n a d k o n k u r e n c j t. W r o k u m a r k a F i b e r M A X b b d z i e k l u c z o w y m e l e m e n t e m m a r k e t i n g u s p ó ł k i. R o k r ó w n i e ł b y ł o k r e s e m i n t e n s y w n e g o r o z w o j u u s ł u g i t e l e w i z j i c y f r o w e j R D I T V. O f e r t a z o s t a ł a p o s z e r z o n a o k o l e aj n ae ł y k ( r ó w n i e ł w j a k o ~ c i H D ). Z a s t o s o w a n e w y j t t k o w e n a r y n k u r o z w i t z a n i a t a k i e j a k : n P V R -u, p, C a tpca hu s e L i v e T V p r z e k o n u j t p o t e n c j a l n y c h k l i e n t ó w d o w y b r a n i a n a s z e j o f e r t y. D z i b k u j e m y z a z a u f a n i e, j a k i m n a s P a t s t w o o b d a r z y l i ~ c i e. Z a p r a s z a m y d o z i a b p o z n a n i a s z r a p o r t e m r o c z n y m. 3 s t r o n a

4 2. P o d s t a w o w e i n f o r m a c j e o S p ó ł c e S.A 3. W y b r a n e j e d n o s t k o w e d a n e f i n a n s o w e z a w i e r a j t c e p o d s t a w o w e p o z y c j e r o c z n e g o j e d n o s t k o w e g o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o W y b r a n e i n f o r m a c j e f i n a n s o w e z a w i e r a j t c e p o d s t a w o w e d a n e l i c z b o w e ( w z ł o t y c h o r a z p r z e l i c z o n e n a e u r o ) p o d s u m o w u j t c e s y t u a c j b f i n a n s o w t Y u r e c o S. A. w o k r e s i e o d 1 s t y c z n i a 2 0 1r3o k u d o 3 1 g r u d n i a r o k u z o s t a ł y z a p r e z e n t o w a n e w p o n i ł s z y c h t a b e l a c h. P o z y c j e b i l a n s u p r z e l i c z o n o w e d ł u g k u r s u ~ r e d n i e g o e u r o o g ł o s z o n e g o p r z e z N a r o d o w y B a n k P o l s k i, o b o w i t z u j t c y n a d z i e t b i l a n s o w y. P o z y c j e r a c h u n k u w y n i k ó w p r z e l i c z o n o w e d ł u g k u r s u ~ r e d n i e g o e u r o b b d t c e g o ~ r e d n i t a r y t m e t y c z n t ~ r e d n i c h k u r s ó w e u r o o g ł o s z o n y c h p r z e z N a r o d o w y B a n k P o l s k i i o b o w i t z u j t c y c h n a o s t a t n i d z i e t k a ł d e g o z a k o t c z o n esg i o t cm a i er o k u o b r o t o w e g o. T a b e l a: K u r s y w y m i a n y E U R / P L N. O k r e s o b r o t o w y = r e d n i k u r s K u r s n a o s t a t n i d z i e t o k r e s u , 1 1 P L N 4, 0 9 P L N , 2 1 P L N 4, 1 5 P L N o r ó d ł o : N B P ; o p r a c o w a n i e w ł a s n e. T a b e l a : W y b r a n e p o z y c j e b i l a n s u E m i t e n t a w g s t a n u n a d z i e t 3 1 g r u d3 nr i. a w2 r0 a1 z z d a n y m i p o r ó w n y w a l n y m i n a d z i e t 3 1 g r u d n i a 2 0r 1. o r a z d a n e p r z e l i c z o n e n a. e u r o 4 s t r o n a

5 N a N a N a N a A k t y w a r a z e m K a p i t a ł w ł a s n y N a l e ł n o ~ c i d ł u g o t e r m i n o w e N a l e ł n o ~ c i k r ó t k o t e r m i n o w e = r o d k i p i e n i b ł n e i i n n e a k t y w a p i e n i b ł n e Z o b o w i t z a n i a d ł u g o t e r m i n o w e D a n e w t y s. P L N D a n e w t y s. E U R , , , , , , , , 3 1 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, , , , , 0 7 6, , 6 2 1, , , , , , 0 2 Z o b o w i t z a n i a k r ó t k o t e r m i n o w e , , , , 7 4 Z o b o w i t z a n i a i r e z e r w y n a z o b o w i t z a n i a , , , , 2 7 o r ó d ł o : s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e E m i t e n t a z3 a r 2o 0k 1. T a b e l a : W y b r a n e p o z y c j e r a c h u n k u z y s k u i s t r a t E m i t e n t a 3 zr a. 2w 0r 1a z z d a n y m i p o r ó w n y w a l n y m i z a r. o r a z d a n e p r z e l i c z o n e n a e u r o D a n e w t y s. P L N D a n e w t y s. E U R P r z y c h o d y n e t t o z e s p r z e d a ł y A m o r t y z a c j a Z y s k / s t r a t a n a s p r z e d a ł y Z y s k / s t r a t a n a d z i a ł a l n o ~ c i o p e r a c y j n e j E B I T D A Z y s k / s t r a t a b r u t t o Z y s k / s t r a t a n e t t o , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 5 5 6, , 1 5 9, , 0 3 2, , s t r o n a

6 o r ó d ł o : s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e E m i t e n t a z3 a r 2o 0k K o m e n t a r z Z a r z t d u Y u r e c o S. A. d o w y n i k ó w f i n a n s o w y c h s p ó ł k i w r o k u R o k t o s t a b i l n y, o r g a n i c z n y w z r o s t b a z y a b o n e n t ó w n a s z y c h u s ł u g, l i c z b a a k t y w n y c h u m ó w n a k o n i e c r o k u w y n o s i ł a s z t u k. T y m s p o s o b e m u g r u n t o w a l i ~ m y p o z y c j b l i d e r a n a l o k a l n y m r y n k u. P r z y c h o d y n e t t o z e s p r z e d a ł y w y n i o6 s 6ł 4y , 3 0, o z n a c z a t o w z r o s t p o no a d 3 2 % w s t o s u n k u d o r o k u S p ó ł k a w y g e n e r o w a ł a r ó w n i e ł w t y m s a m y m o k r e s i e , 8 4 z ł z y s. k ub e z p o ~ r e d n i w p ł y w n a t e n w y n i k m i a ł y m. i n. p r z y c h o d y z t y t u ł u w y k o n a n y c h p r a c p r z y b u d o w i e s i e c i t e l e k o m u n i k a c y j n e j d l a g m i n y D o b r o s z y c e. D z i b k i r o z p o c z b t y m e dru k c j o m k o s z t ó w s t a ł y c h r ó w n i e ł z y s k o w n o ~ v z b i e ł t c e j d z i a ł a l n o ~ c i j e s t n a d u ł o w i b k s z y m p o z i o m i e n i ł w r o k u u b i e g ł y m. J e s t t o p r o c e d ł u g o t e r m i n o w y, a s w o j t k u l m i n a c j b o r a z b e z p o ~ r e d n i w p ł y w n a w y n i k f i n a n s o w y b b d z i e m i a ł w r o k u. F i n a ł e m t e g o u p r om co eł se b y v p o d j b c i e u c h w a ł y o w y p ł a c i e d y w i d e n d y a k c j o n a r i u s z o m. O d a l s z y m p r z e b i e g u t e g o p r o Zc ea sr u z t d i n f o r m o w a ł p r z y o k a z j i r a p o r t ó w k w a r t a l n y c h z a r o k b b d z i e S p ó ł k a s y s t e m a t y c z n i e o b n i ł a s w o j e z o b o w i t z a n i a k r ó t k o j a k i d ł u g o t e r m i n o w e, k t ó r e ł t c zn i e n a k o n i e c r o k u w y n o s 1 i ł7y , 9 6 z ł, z c z e g o k w o t a , 4 0 z ł s t a n o w i k r e d y t h i p o t e c z n y n i e r u c h o m o ~ c i, k t ór ry en j k o w a w a r t o ~ v t o , 0 0 z ł. o k o ł o R o k t o r ó w n i e ł k o n t y n u a c j a s t r a t e g i i %, NkGtAó r e j c e l e m j e s t m o d e r n i z a c j a c a ł y c h z a s o b ó w k a b l o w y c h d o p o k r y c i a z a s i b g i e m u s ł u g i F i b e r M A X. J e j k o n i e c p r z e w i d y w a n y j e s t n a r o k S p ó ł k a p r z e c h o d z i k l u c z o w y d l a j e j d z i a ł a l n o ~ c i o k r e s, i e k tmó ir ay ł b pb od z y t y w n y w p ł y w n a w y n i k i f i n a n s o w e w p r z y s z ł y c h l a t a c h. 6 s t r o n a

7 5. S p r a w o z d a n i e Z a r zt d u z d z i a ł a l n o ~ c i E m i t e n t a z 3 a r2o0k 1 S.A S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O = C I Z A R Z 3 D U Y U R E C O S. A. Z S I E D Z I B 3 W O L E = N I C Y Z A R O K d a t a s p o r z t d z e n i a : 3 0 m a r2 c0 a 1 4 r. 7 s t r o n a

8 I. P o d s t a w o w e i n f o r m a c j e o p Só ł c e S.A I I. P r o f i l d z i a ł a l n o S ~ p có ił k i G ł ó w n a d z i a ł a l n o ~ v Y u r e c o S. A. s k u p i a s i b n a d o s t a r c z a n i u u s ł u g d o s t b p u d o I n t e r n e t u o r u s ł u g t o w a r z y s z t c y c h w o p a r c i u o i n f r a s t r u k t u r b s i e c i I n t e r n e t w p o s t a c i t e l e f o s t a c j o n a r n e g o i t e l e w i z j i c y f r o w e j, a t a k ł e k o m p l e m e n t a r n e j u s ł u g i m o n i t o r i n g u d o m u d l a K l i e n t ó w i n d y w i d u a l n y c h. P o z w o l i ł o t o S p ó ł c e n a cnza n y z w z r o s t r y n k u d o c e l o w e g o, a d z i b k i s y n e r g i i o f e r o w a n y c h u s ł u g i t y m s a m y m k o n k u r e n c y j n e j o f e r c i e p r z y j e d n o c z e s n y m s t a ł y m z w i b k s z a n i u z a s i b g u d z i a ł a l n o ~ c i, S p ó ł k a p r o g r e s y w n i e z w i b k s z a l i c z b b s w o i c h n o w y c h K l i e n t ó w, a t a k ł e r o z s z e r z a p a k i e t y u s ł u g s w o i c h s t a ł y c h a b o n e n t ó w S p ó ł k a m a p o d p i s a n e u m o w y n a d o s t b p d o k a n a l i z a c j i k a b loo Rw Ae Nj G E z P o l s k a S. A. o r a z d o s t b p t e l e k o m u n iak c y j n y d o l o k a l n e j p b t l i a b o n e nocrkainegj E P o l s k a S. A. n a t e r e n i e c a ł e g o k r a j u. D z i b k i t e m u S p ó ł k a o b e c n i e m a m o ł l i w o ~ v ~ w i a d c z e n i a s w o i c h u s ł u g n a t e r e n i e c a ł e g o k r a j u, c o p o z w a l a n a p r o w a d z e n i e d z i a ł a l n o ~ c i n a z n a c z n i e w i b k s z y m o b s z a r z e, n i ł t o m i a łeo j smcie w p r z e s z ł o ~ c i. T y m s a m y m E m i t e n t b u d u j e c o r a z s i l n i e j s z t p o z y c j b n a o g ó l n o p o l s k i m r y n k u d o s t a w c ó w u s ł u g d o s t b p u d o I n t e r n e t u. Y u r e c o S. A. p o s i a d a s t a t u s L o c a l I n t e r n e t R e g i s t r y ( L I R ) n a d a w a n y p r z e z R I P E N C C z s i e d w A m s t e r d a m i e. W ł a s n y n u m e r A u t o n o m o u s S y s t e m ( A S ) d a j e p r a w o u c z e s t n i c z e n i a w w y m i a n i e r u c h u z k a ł d y m o p e r a t o r e m I n t e r n e t u n a ~ w i e c i e, j a k r ó w n i e ł p r a w o w y m i a n y r u c h u w w b z ł a c h m i b d z y o p e r a t o r s k i c h. M o d e l p r o w a d z o n e j d z i a ł a l n o ~ c i m a c h a r a k t e r a b o n e n c k i, d z i b k i c z e m u g ł ó włneym m r ó d p r z y c h o d u s t c o m i e s i b c z n e s t a ł e o p ł a t y a b o n e n c k i e w y n i k a j t c e z p o d p i s a n y c h u m ó w d ł u g o t e r m i n o w y c h. D z i b k i t a k i e m u m o d e l o w i i e l a s t y c z n e m u, s t a l e r o z w i j a n e m u p a k i e t o w i 8 s t r o n a

9 u s ł u g d o d a t k o w y c h w o s t a t n i c h l a t a c h S p ó ł k a s t a l e z w i b k s z a l i c z b b K l i e n t ó w a o r a z p o s i a d s t a b i l n e p r z y c h o d y. P r z e d m i o t e m d z i a ł a l n o ~ c i S p ó ł k i w e d ł u g P o l s k i e j K l a s y f i k a c j i D z i a ł a l n o ~ c i j e s t : ( Z ) P r o d u k c j a e l e m e n t ó w e l e k t r o n i c z n y c h ; ( Z ) P r o d u k c j a e l e k t r o n i c z n y c h o b w o d ó w d r u k o w y c h ; ( Z ) P r o d u k c j a k o m p u t e r ó w i u r z t d z e t p e r y jf ne yr c h ; ( Z ) P r o d u k c j a s p r z b t u t e l e k o m u n i k a c y j n e g o ; ( Z ) P r o d u k c j a e l e k t r o n i c z n e g o s p r z b t u p o w s z e c h n e g o u ł y t k u ; ( Z ) R o b o t y z w i t z a n e z b u d o w t l i n i i t e l e k o m u n i k a c y j n y c h ; ( Z ) W y k o n y w a n i e p o z o s t a ł y c h i n s t a l a c j i b u d o w l a n y c h ; ( Z ) S p r z e d a ł h u r t o w a k o m p u t e r ó w, u r z t d z e t p e r y f e r y j n y c h i o p r o g r a m o w a n i a ; ( Z S) p r z e d a ł h u r t o w a s p r z b t u e l e k t r o n i c z n e g o i t e l e k o m u n i k a c y j n e g o o r a z c z b ~ c i d o n i e g o ; ( Z ) S p r z e d a ł h u r t o w a p o z o s t a ł y c h m a s z y n i u r z t d z e t b i u r o w y c h ; ( Z ) S p r z e dda ełt a l i c z n a k o m p u t e r ó w, u r z t d z e t p e r y f e r y j n y c h i o p r o g r a m o w a n i a p r o w a d z o n a w w y s p e c j a l i z o w a n y c h s k l e p a c h ; ( Z ) S p r z e d a ł d e t a l i c z n a s p r z b t u t e l e k o m u n i k a c y j n e g o p r o w a d z o n a w w y s p e c j a l i z o w a n y c h s k l e p a c h ; ( Z S) p r z e d a ł d e t a l i c z n a s p r z b t u a u d i o w iez gu o a l pn r o w a d z o n a w w y s p e c j a l i z o w a n y c h s k l e p a c h ( Z ) S p r z e d a ł d e t a l i c z n a k s i t ł e k p r o w a d z o n a w w y s p e c j a l i z o w a n y c h s k l e p a c h ; ( Z ) S p r z e d a ł d e t a l i c z n a g a z e t i a r t y k u ł ó w p i ~ m i e n n y c h p r o w a d z o n a w w y s p e c j a l i z o w a n y c h s k l e p a c h ; ( Z S) p r z e d a ł d e t a l inca z n a g r a t d w i b k o w y c h i a u d i o w i z u a l n y c h p r o w a d z o n a w w y s p e c j a l i z o w a n y c h s k l e p a c h ; ( Z ) S p r z e d a ł d e t a l i c z n a g i e r i z a b a w e k p r o w a d z o n a w w y s p e c j a l i z o w a n y c h s k l e p a c h ; ( Z ) S p r z e d a ł d e t a l i c z n a p r o w a d z o n a p r z e z d o m y s p r z e d a ł y w y s y ł k o w e j l u b ; i n t e r n e t ( Z ) D z i a ł a l n o ~ v z w i t z a n a z p r o d u k c j t f in la mg ór wa t w i d e o i p r o g r a m ó w t e l e w i z y j n y c h ; ( Z ) D z i a ł a l n o ~ v z w i t z a n a z d y s t r y b u c j t f i l m ó w, n a g r a t w i d e o i p r o g r a m ó w t e l e w i z y j n y c h ; ( Z ) N a d a w a n i e p r o g r a m ó w r a d i o f o n i c z n y c h ; ( Z N) a d a w a n i e p r o g r a m ó w t e l e w i z y j n y c h o g ó l n o d o s t b p n y c h i a b o n a m e n t o w y c h ; 9 s t r o n a

10 ( Z D) z i a ł a l n o ~ v w z a k r e s i e t e l e k o m u n i k a c j i p r z e w o d o w e j ; S.A ( Z D) z i a ł a l n o ~ v w z a k r e s i e t e l e k o m u n i k a c j i b e z p r z e w o d o w e j, z w y ł t c z e n i e m t e l e k o m u n i k a c j i s a t e l i t a r n e j ; ( Z D) z i a ła l n o ~ v w z a k r e s i e t e l e k o m u n i k a c j i s a t e l i t a r n e j ; ( Z D) z i a ł a l n o ~ v w z a k r e s i e p o z o s t a ł e j t e l e k o m u n i k a c j i ; ( Z D) z i a ł a l n o ~ v z w i t z a n a z o p r o g r a m o w a n i e m ; ( Z D) z i a ł a l n o ~ v z w i t z a n a z d o r a d z t w e m w z a k r e s i e i n f o r m a t y k i ; ( Z ) z id a ł a l n o ~ v z w i t za a nz z a r z t d z a n i e m u r z t d z e n i a m i i n f o r m a t y c z n y m i ; ( Z P) o z o s t a ł a d z i a ł a l n o ~ v u s ł u g o w a w z a k r e s i e t e c h n o l o g i i i n f o r m a t y c z n y c h i k o m p u t e r o w y c h ; ( Z ) r zp e t w a r z a n i e d a n y c h ; z a r z t d z a n i e s t r o n a m i i n t e r n e t o w y m i ( h o s t i n g ) i p o d o b n a d z i a ł a l n o ~ v ; ( Z ) z id a ł a l n o ~ v p o r t a l i i n t e r n e t o w y c h ; ( Z ) o zp o s t a ł e f o r m y u d z i e l a n i a k r e d y t ó w ; ( Z ) u pk n o i s p r z e d a ł n i e r u c h o m o ~ c i n a w ł a s n y r a c h u n e k ; ( Z ) ywn a j e m i z a r z t d z a n i e n i e r u c h o m o ~ c i a m i w ł a s n y m i l u b d z i e r ł a w i o n y m i ; ( Z ) o ~ Pr e d n i c t w o w o b r o c i e nui ce hr o m o ~ c i a m i ; ( Z ) a r z t d z a n i e n i e r u c h o m o ~ c i a m i w y k o n y w a n e z l e c e n i e ; ( A P ) o ~ r e d n i c t w o w s p r z e d a ł y c z a s u i m i e j s c a n a c e l e r e k l a m o w e w r a d i o i t e l e w i z j i ; ( C ) o ~ Pr e d n i c t w o w s p r z e d a ł y m i e j s c a n a c e l e r e k l a m o w e w m e d i a c h e l e k t r o n i c z n y c h ( irnnteet ) ; ( Z ) z id a ł a l n o ~ v w z a k r e s i e s p e c j a l i s t y c z n e g o p r o j e k t o w a n i a ; ( Z ) ywp o ł y c z a n i e k a s e t w i d e o, p ł y t, D V D i t p. ; ( Z ) ywn a j e m i d z i e r ł a w a p o z o s t a ł y c h m a s z y n, u r z t d z e t o r a z d ó b r m a t e r i a l n y c h, g d z i e i n d z i e j n i e s k l a s y f i k o w a n e ; ( Z N) a p r a w a i k o n s e r w a c j a k o m p u t e r ó w i u r z t d z e t p e r y f e r y j n y c h ; ( Z ) anp r a w a i k o n s e r w a c js a p r z b t u t e kl oe m u n i k a c y j n e g o. I I I. S t r u k t u r a o r g a n i z a c y j n a S p ó ł k i N i n i e j s z y d z i a ł z a w inefroa r mia c j e n a t e m a t s t r u k t u r y o r g a n i z a c y j n e j E m i t e n t a, a t a k ł e a k c j i z n a j d u j t c y c h i sb w p o s i a d a n i u c z ł o n k ó w o r g a n ó w z a r z t d z a j t c y c h i n a d z o r c z y c. h S p ó ł k i S p ó ł k a Y u r e c o S. A. n i e t w o r z y g r u p y k a p i, t aj ła ok w erjó w n i e ł n i e p o s i a d a p o d m i o t ó w z a l e ł n y c h, a t a k ł e n i e p o z o s t a j e w s t o s u n k u z a l e ł n o ~ c i o d i n n e g o p o d m i o t u. 10 s t r o n a

11 I n n e p o w i t z a n i a m a j t t k o w e o ri g a n i z a c y j n e p o m i b d z y S p ó ł k t, a o s o b a m i w c h o d z t c y m i w s k ł a d o r g a n ó w s p ó ł k i l u b g ł ó w n y m i a k c j o n a r i u s z a m i p r z e d s t a w i a p o n i ł s z a t a b e l a. T a b e l a : P o w i t z a n i a k a p i t a ł o w e o s ó b w c h o d z t c y w c h s k ł a d o r g a n ó w I m i b i N a z w i s k o F u n k c j a w o r g a n a c h S p ó ł k i % u d z i a ł a k c j i % u d z i a ł g ł o s ó w w W Z A J e r z y D u d k o w s k i P r e z e s Z a r z t d u S p ó ł k i 1 5, 8 1 % 1 5, 8 1 % M i c h a ł D u d k o w s k i W i c e p r e z e s Z a r z t d u S p ó ł k i 2 3, 7 2 % 2 3, 7 2 % J o a n n a T e l ka - --D u d k o w s k a P r z e w o d n i c z t c a R a d yn a d z o r c z e j 0, 3 9 % 0, 3 9 % J a r o s ł a w G o l e c k i C z ł o n e k R a d y N a d z o r c z e j 0, 5 8 % 0, 5 8 % A n d r z e j K o n a r s k i C z ł o n e k R a d y N a d z o r c z e j 0, 3 2 % 0, 3 2 % Z b i g n i e w A d a m c z a k C z ł o n e k R a d y N a d z o r c z e j 0, 3 5 % 0, 3 5 % I V. S p o s ó b r e p r e z e n t a c j i S p ó ł k i. D o r e p r e z e n t o w a n i a S p ó ł k i o r a z s k ł a d a n i a o ~ w i a d c z e t w i m i e n i u S p ó ł k i u p r a w n i o n y j e s t s a m o d z i e l n i e c z ł o n e k Z a r z t dp u e ł n i t c y f u n k c j b P r e z e s a Z a r z t d u l u b c z ł o n e k Z a r z t d u p e ł n i t c y f u n k c j b W i c e p r e z e s a Z a r z t d u. K a ł d y z p o z o s t a ł y c h c z ł o n k ó w Z a r z t d u u p r a w n i o n y j e s t d o r e p r e z e n t o w a n i a S p ó ł k i o r a z s k ł a d a n ida c z o e ~ t w iw a i m i e n i u S p ó ł k i w s p ó l n i e z c z ł o n k i e m Z a r z t d u p e ł n i t c y m fc uj nb k P r e z e s a Z a r z t d u l u b z c z ł o n k i e m Z a r z t d u p e ł n i t c y m f u n k c j b W i c e p r e z e s a Z a r z t d u l u b z p r o k u r e n t e m. V. Z a t r u d n i e n i e i s y t u a c j a k a d r o w a s p ó ł k i N a k o n i e c r o ku w S p ó ł c e b y ł o z a t r u d n i o n y c0 h o s2ó b, n a u m o w b o p r a c b. W y n a g r o d z e n i a z a r o k w y n i o s ł 1 y ,8 2 z ł b r u t t o. K o s z t y z w i t z a n e z w y n a g r o d z e n i a m i o s ó b w c h o d z t c y c h w s k ł a d o r g a n ó w z a r z t d z a j t c y c h i n a d z o r u j t c y c h o s i t g n b ł y p o z2i 2o 0 m 0 0 0,0 0 z ł b r u t t o. 11 s t r o n a

12 V I. O r g a n y s p ó ł k i S.A V I I. D z i a ł a l n o ~ W S p ó ł k i w r o k u Y u r e c o S. A. ~ w i a d c z y s w o j e u s ł u g i w o p awrłc aisu n t o i n f r a s t r u k t u r b s i e c i o w t w s p o m a g a n t p r z e z n o w o c z e s n t t e c h n o l o g i b i w y p r a c o w a n e n a p r z e s t r z e n i l a t w ł a s n e s y s t e m y o b s ł u g i K l i e n t a, o r a z z a r z t d z a n i e r o z p r o s z o n t i n f r a s t r u k t u r t s i e c i o w t. D z i b k i k i l k u n a s t o l e t n d o ~ w i a d c z e n i u Y u r e c o S. A. w d o s t a r cu z au ns ił u g d o s t b p u d o I n t e r n e t u, s p ó ł k a z b u d o w a ł a s i l n t, s t a b i l n t p o z y c j b r y n k o w t, c o p o t w i e r d z a s t a l e r o s n t c a l i c z b a k l i e n t a b o n a m e n t o w y c h o r a z s y s t e m a t y c z n i e r o s n t c e p r z y c h o d y S p ó ł k i. 12 s t r o n a

13 P o d s t a w o w e u s ł u g i o f e r o w a n e p r z e z Y u r e c o S. A. t o : d o s t b p d o I n t e r n e t u, t e l e f o n s t a c j o n a r n y, t e l e w i z j a c y f r o w a, m o n i t o r i n g o b i e k t ó w. S.A W r o k u S p ó ł k a k o n s e k w e n t n i e r e a l i z o w a ł a p r z y j b t t s t r a t e g i, b zr go oz dw no ij e u z z a ł o ł o n y m i c e l a m i e m i s y j n y. mr io k t o k o l e j n e p r a c e n a d m o d e r n i z a c j t s ikeacbil o w e j d o s t a n d a r d u N G A.D z i b ki t e m u s p ó ł k a o f e r unjo ew t, u l e p s z o n t o f e r t b u s ł u g i t e l e w i z j i c y f r o w e j w r a z z I n t e r n e tf ei mb e r M A X. K o n i e c m o d e r n i z a c j i ( k t ó r e j c e l e m j e s t p o s i a d a n i e % z a s o b ó w k a b l o w y c h w s t a n d a r d z i e N G A ) z a p l a n o w a n y j e s t n a k o n i e c r o. k u R a p o r t o w a n y o k r e s tpo r z e d e w s z y s t k i m b a r d z o i n t e n s y w n e d z i a ł a n i a z w i t z a n e z r e a l i z a c j t p r z e d m i o t u u m o w y n a z a p r o j e k t o w a n i e w, y k o n a n i e, a t a k ł e u r u c h o m i e n i e i n f r a s t r u k t u r y s i e c i z es r o k o p a s m o w e j n a t e r e n i e g m i n y D o b r o s z y c e w r a m a c h p r o j e k t u B u d o w a i n f r a s t r u k t u r y i n f o r m a t y c z n e j o s dó lb a w y k l u c z on y c h w g m i n i e D o b r o s z y c e, o k t ó r y m Z a r z t d i n f o r m o w a ł w r a p o r c i e b i e ł t c r y m 8 / n w d n i u 1 4 m a j a r. W y t b ł o n a p r a c a z a o w o c o w a ł a p r z e d t e r m i n o w y m z a k o t c z e n i e m p r a c p r z e w i d z i a n y c h w h a r m o n o g r a m i e n a d a n y o k r e s. W r a p o r t o w a n y m o k r e s i e k o n t yu no w a n o s k u p a k c j i w ł a s n y c h z g o d nz i eu c h w a ł t W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a A k c j o n a r i u s z y n r 1 8 z d n i a 5 c z e r w c a 2W r 3. r o k u S p ó ł k a n a b y ł a ł t c z n i e a k c j i w ł a s n y c h, c o s t a n o w i 0, % w k a p i t a l e z a k ł a d o w yom r asz p ó0 ł, k0i 9 6 % w o g ó l n e j l i c z bgiłe o s ó w n a W Z A E m i t e n t a. B y ł t o j e d n o c z e ~ n i e o k r e s r e o r g a n i z a c j i i i n t e n s y w n e g o p l a n o w a n i a r o z w o j u S p ó ł k i S z c z e g ó l n y n a c i s k p o ł o ł o n y z o s t a ł n a r e d u k c j b k o s z t ó w s t a ł y c h. W c e l u u t r z y m a n i a j a k n a j w y ł s z e j j a k o ~ c i o b s ł u g i k l i e n t a w c z e r w c u r o k u s p ó ł k u r u c h o m i ł a u sł u g b H e l p d e s k u, k t ó r a p r z y j m u j e z g ł o s z e n i a o d a b o n edn nt i ó w w 7t y g o d n i u w g o d z i n a c h 0 8 : : 0 0. E m i t e n t u r u c h o m i ł t r a n s m i s j b 1 0 G b p s n a r e l a c j i O- l-- e W~ anriscza a w a, d z i b k i k t ó r e j z w i b k s z y ł a s i p b o j e m n o ~ v s i e c i s z k i e l e t, o wc eo j d ał o m o ł l i w o ~ v o f e r o w a n i a ł t c z o j e s z c z e w i b k s z e j p r b d k o ~ c i. 13 s t r o n a

14 W m i n i o n y m r o k u p r o w a d z o n e b y ł y p r a c e p r o j e k t o w e u m o ł l i w i a j t c e r e a l i z a c j b i n w e s t y c j i ~ w i a t ł o w o d o w y c h o r a z p r a c e p r z y g o t o w a w c z e p o d n o w e i n w e s t y c j e t e l e k o m u n i k a c y j n e n a t e r e n i e z a s i b g u sd io ke oc ni y. w a n o m. i n. d a l s z e j m o dne ir z a c j i i s t n i e j t c e j i n f r a s t r u k t u r y t e l e k o m u n i k a c y j n e j, p r z e b u d o w y s t a c j i n a d a w c z y c h, m o d e r n i z a c l i n k ó w r a d i o w y c h, j a k r ó w n i e ł l i c z n y c h p r a c z i e m n y c h i i n n y c h r o b ó t w z a k r e s i e m o d e r n i z a c j i s z k i e l e t ó w ~ w i a t ł o w o d o w y c h w c e l u p o p r a w y j a k o ~ c i i r o z saz ke irez te u n i a p u s ł u g. M o d e r n i z a c j e d o t y c z y ł y i n f r a s t r u k t u r y z n a j d u j t c e j s i b n a t e r e n i e m i a s t a O l e ~ n W r o c ł a w i a i o k o l i c w w o j e w ó d z t w a c h d o l n o ~ l t s k i m i w i e l k o p W o l sc ke ilm u. p o z y s k a n i a n o w y c h k l i e n t ó w o r a z z w i b k s z e n i a w i e l k o ~ c i s p r z e d a ł y S p ó ł k a p r o w a d z i ł a i n t e n sy w n e d z i a ł a n i a m a r k e t i n g o w-s o p r z e d a ł o w e. E m i t e n t w p r o w a d z a w c i t ł n o w e o f e r t y i p r o m o c j e, a t a k ł e s t a l e s z u k a c o r a z b a r d z i e j e f e k t y w n y c h r o z w i t z a t d l a p o z y s k i w a n i a n o w y c h K l i e n t ó w, j e d n o c z e ~ n i e t r o s z c z t c s i b o r o z w i t z a n i a p o z w a l a j t c e n a k o n t y n u o w a n i e u m ó w z d o t y c h c z a s o w y m i A b o n e n t a m i. W z w i t z k u z e z m i a n t s p o s o b u n a d a w a n i a t e l e w i z j i a n a l o g o w e j n a c y f r o w t, i n t e n s y w n e p r a c e w y k o n a n e z o s t a ł y w z a s o b a c h n a j w i b k s z e j S p ó ł d z i e l n i M i e s z k a n i o w e j w O l e ~ n i c y. W r a m a c h t e g o p r o j e k t u S p ó ł k a z a o p a t r z y ł a K l i e n t ó w k o t c o w y c h w d e k o d e r y s ł u ł t c e d o o d b i o r u t e l e w i z j i c y f r o w e j. W k ł a d i z a a n g a ł o w a n i e w r o z w ó j p r z e d s i b b i o r s t w a z o s t a ł z a u w a ł o n y n i e t y l k o w k r b g a c h k l i e n t ó w E m i t e n t a, a l e r ó w n i e ł p o r a z k o l e j n y p r z e z l o k a l n e w ł a d z e. S p ó ł k a z o s t a ł a j u ł p o r a z t r z e c i n o m i n o w a n a, a l tw a c ri e z u o t r z y m a ł a z ł o t t n a g r o d b p o d c z a s X I I I e d y c j i O l e ~ n i c k i e g o S u k c e s u G o s p o d a r c z e g o w k a t e g o r i i " Z a s z c z e g ó l n e o s i t g n i b c i a w r o z w o j u p r z e d s i b b i o r s t w a ". V I I I. K i e r u n k i R o z w o j u S p ó ł k i ( C e l e i S t r a t e g i e ) P o d s t a w o w y m e l e m e n t e m s t r a t e g i i r o z w o j u S p ó ł k i p o z o s tw ai jb e k s z a n i e s w o j e j p o z y c j i k o n k u r e n c y j n e j. E m i t e n t n i e u s t a n n i e p l a n u j e w y k o r z y s t y w a v p o s i a d a n-he o w, k n o w d o ~ w i a d c z e n i e o r a z w s p ó ł p r a c b z e s w o i m i k o n t r a h e n t a m i, j a k r ó w n i e ł z a m i e r z a k o r z y s t a v z e f e k t u s k a l i i e f e k t u s y n e r g i i ~ w i a d c z o n y c h p a k i e t o w o o lu es jł nu yg c. h W l ak t a c h Z a r z t d o c z e k u j e d a l s z e g o i s t o t n e g o z w i b k s z e n i a p o p y t u n a s w o j e u s ł u g i. Z a r z t d S p ó ł k i w s t r a t e g z a k ł a d a z w i b k s z a n i e u d z i a ł u w r y n k u p o p r z e z m i b d z y i n n y m i k o l e j n e p r z e j b c i a m n i e j s z y c h 14 s t r o n a

15 p o d m i o t ó w d z i a ł a j t c y c h n a r y n k u, w y k o r z y s t u j t c e f e rk gt i i s y on r a z t w o r z t c n o w t o f e r t b d l a K l i e n t ó w. R y n e k, n a k t ó r y m d z i a ł a S p ó ł k a j e s t n a d a l p e r s p e k t y w i c z n y, a p r z e w a g k o n k u r e n c y j n t u z y s k a j t f i r m y, k t ó r e b b d t s t a n o w c z e i b b d t u m i a ł y p o z y s k a v d o d a t k o w y k a p i t a ł n a r o z w ó j. S p ó ł k a p l a n u j e w n a j b l i ł s z y c h l a pt ra zc eh p r o w a d z i v i n w e s t y c j e z m i e r z a j t c e d o w p r o w a d z e n i a n o w y c h u s ł u g. B b d t o n e p o l e g a ł y m. i n. n a : A k w i z y c j e n a t e r e n i e w o j e w ó d z t w a d o l n o ~ l t s k i e g o o r a z w o j e w ó d z t w a c h o ~ c i e n n y c h S p ó ł k a z a m i e r z a p o s z u k i w a v m o ł l i w o ~ c i a k w i z y c j i y cl h o ksail enc i, g ł ó w n i e d o s t a w c ó w p o s i a d a j t c y c h d o u ł y t k o w n i k ó w, c o p o z w o l i n a s z y b s z t e k s p a n s j b n a n o w e t e r e n y. P o z y s k a n i e k l i e n t ó w n a d a n y m r y n k u p r z y c z y n i s i b d o j e s z c z e s z y b s z e j s t o p y z w r o t u z i n w e s t y c j i i m a k s y m a l i z a c j i e f e k t u s y n e r g i i z j u ł p o s i a d a n t s t r u k t u r t u s ł u g. B u d o w a s i ec i s z k i e l e t o w e j w d z i e r ł a w i o n y c h k a n a l i z Oa Rc Aj Na Gc E h P o l s k a S. A. S p ó ł k a p l a n u j e b u d o w b s i e c i s z k i e l e t o w e j w d z i e r ł a w i o n y c h k a n aol Ri Az Na Gc E j a Pc oh l s k a S. A. n a t e r e n i e m i a s t D o l n e g o = l t s k a, c o p o z w o l i n a z b u d o w a n i e n i s k i m k o s z t e m s z k i e l e t u ~ w i a t ł o w o d o w e g o o s z y b k o ~ c i p r z e k r a c z a j t c e j 1 0 G b / s. N a t o m i a s t n a t e r e n a c h b e z m o ł l i w o ~ c i w y k o r z y s t a n i a s z k i e l e t u ~ w i a t ł o w o d o w e g o z o s t a n i e z a s i lo ol ni e n i arm ai d i w p a ~ m i e l ie cn c j o n o w a n y m. P o ł t c z e n i a m i b d z y m i a s t o w e b b d t o d b y w a ł y s i b z w y k o r z y s t a n i e m t r a n s m i s j i d a n y c h o d r ó ł n y c h o p e r a t o r ó w m. i n O. R A NeG te i a P, o l s k a S. A. o r a z T K T e l e k o m. S p ó ł k a b b d z i e w y k o r z y s t y w a v t t i n f r a s t r u k t u r b d o d a l s z e j r o z b u d o w y z a s i b g u ~ w i a d c z e n i a w ł ay sc nh u s ł u g. D o d a t k o w o d z i b k i s i e c i D S S z o s t a n t o b n i ł o n e k o s z t y z w i t z a n e z d z i e r ł a w t t r a n s m i s j i d a n y c h m i b d z y m i a s t a m i. = w i a d c z e n i e u s ł u g k o l o k a c j i o r a z d z i e r ł a w y s e r w e r ó w : S e r w e r o w n i e ( D a t a C e n t e r ) w y b u d o w a n e j e s z c z e p o d k o n i e c r o k u, u m i e s z c z o n e p o z a d u ł y m i a g l o m e r a c j a m i, c i e s z t s i b c o r a z w i b k s z t p o p u l a r n o ~ c i t z e w z g l b d u n a n i ł s z e k o s z t e k s p l o a t a c j i p r z y t a k i e j s a m e j j a k o ~ c i u s ł u g. C e n t r u m s i e c i z n a j d u j e - --z s i o b s t w a ł Oo l e ~ n i c y z a p r o j e k t o w a n e o r a z w y b u d o w a n e w o p a r c i u o n a j n o w s z t t e c h n o l o g i b o r auz j e c e sc i h b n a j w y ł s z y m p o z i o m e m f u n k c j o n a l n o ~ c i i j a k o ~ c i w y k o n a n i a. W y p o s a ł o n e w s y s t e m y z a s i l a n i a g w a r a n t o w a n e g o, u r z t d z e n i a z a p e w n i a j t c e o d p o w i e d n i t m o c c h ł o d n i c z t, z a b e z p i e c z e n i a ( w p o s t a c i k o n t r o l i d o s t b p u, w y k r y w a n i a w ł a m a n i a i n a p a d u, k o n t r o l i t e m p e r a t u r y i w i l g o t n o ~ c i p o w i e t r z a ) o r a z w y s o k i e j p r z e p u s t o w o ~ c i ł t c z a t e l e k o m u n i k a c y j n e s t a n o w i t k o m p l e k s o w e r o z w i t z a n i e z a p e w n i a j t c e e f e k t y w n o ~ v p r a c y 15 s t r o n a

16 u m i e s z c z o n y c h t a m s e r w e r ó w. K o l o k a c j b s w o i c h s e r w e r ó w p o w i e r z y ł y j u ł n a m i n s t y t u c j e p o w i a t o w e, j a k i w i e l e fz i rn ma s z e g o r e g i o n u. I X. C z y n n i k i R y z y k a z w i t z a n e z Y u r e c o S. A. o r a z o t o c z e n i e m w j a k i m p r o w a d z i d z i a ł a l n o ~ W C z y n n i k i r y z y k a z w i t z a n e z d z i a ł a l n o ~ c i t S p ó ł k i m a j t c h a r a k t e r g ł ó w n i-e f i n a n s o w o o p e r a c y j n y. Z i d e n t y f i k o w a n o n a s t b p u j t c e c z y n n i k i : R y z y k o a w a r i i u r z t dt z ew y k o r z y s t y w a n y c h w d z i a ł a l n o ~ c i S p ó ł k i, r o d z a j r y z y k a : o p e r a c y j n e D z i a ł a l n o ~ v S p ó ł k i o p i e r a s i b w g ł ó w n e j m i e r z e n a u r z t d z e n i a c h u m o ł l i w i a j t c y c h d o s t b p d o u s ł u g t e l e k o m u n i k a c y j n y c h d l a K l i e n t ó w, k t ó r e n a r a ł o n e s t n a a w a r i e z w i t z a n e z u ł y t k o w a n i e m. M o ł l i w e u s t e r k i m o g t s p o w o d o w a v p r z e r w y w d o s t b p i e d o s i e c i t e l e k o m u n i k a c y j n y c h i t y m s a m y m c z a s o w y s p a d e k j a k o ~ c i ~ w i a d c z o n y c h u s ł u g. R y z y k o z e r w a n i a u m ó w z d o s t a w c a m i ( u s ł u g o r a z u r z t d z e t ), r o d z a j r y z y k a : o p e r a c y j n e / s t r a t e g i c z n e C z b ~ v i n f r a s t r u k t u r y c i so iw e j, z k t ó r e j S p ó ł k a k o r z y s t a ~ w i a d c z t c s w o j e u s ł u g i, j e s t d z i e r ł a w i o n a, a c o z a t y m i d z i e, i s t n i e j e r y z y k o p r z e d t e r m i n o w e g o r o z w i t z a n i a u m o w y d z i e r ł a w y. U m o w y p o d p i s a n e z w ł a ~ c i c i e l a m i z a b e z p i e c z a j t i n t e r e s y Y u r e c o S. A. p o p r z e z g w a r a n c j b j a k o ~ c i o r a iz e zna w o d n o ~ c i u d o s t b p n i a n e j i n f r a s t r u k t u r y. P o n a d t o, E m i t e n t s t a r a s i b m i n i m a l i z o w a v r y z y k o u z a l e ł n i e n i a o d j e d n e g o w ł a ~ c i c i e l a i n f r a s t r u k t u r y p o p r p o d p i s y w a n i e u m ó w z k i l k o m a p o d m i o t a m i o r a z c i t g ł e a n a l i z o w a n i e r e g i o n a l n e g o r y n k u n o w y c h d o s t a w c ó w. R y z y k o z w i t z a n e z p o z y s k i w a n i e m p o z w o l e t, r o d z a j r y z y k a : o p e r a c y j n e / s t r a t e g i c z n e Z g o d n i e z a r t. 1 0 u s t. 1 u s t a w y z d n i a 1 6 l i p c a r. P r a w o t e l e k o m u n i k a c y j n e ( D z. U 1 7 1, p o z z p ó n. z m. ) o r a z p r z e p i s y a r t. 6 4 u s t a w y z d n i a 2 l i p c a 2i0e 0 4 r. o s w o b d z i a ł a l n o ~ c i g o s p o d a r c z e j ( D z. U. N r 1 7 3, p o z ), d z i a ł a l n o ~ v t e l e k o m u n i k a c y j n a b b d t d z i a ł a l n o ~ c i t g o s p o d a r c z t j e s t d z i a ł a l n o ~ c i t r e g u l o w a n t i p o d l e g a w p i s o w i d o r e j e s t p r z e d s i b b i o r c ó w t e l e k o m u n i k a c y j n y c h. Z g o d n i e z w p i s e m d o r e j e s t r u, Sepcóo ł ks a. A Y. u r p o s i a d a u p r a w n i e n i a d o ~ w i a d c z e n i a n a t e r e n i e P o l s k i n a s t b p u j t c y c h u s ł u g : o r u c h o m a p u b l i c z n a s i e v t e l e f o n i c z n a n i e p o s i a d a j t c a w ł a s n e j i n f r a s t r u k t u r y r a d i o w e ' s i e v t y p u M V N O ', 16 s t r o n a

17 o s i e v t r a n s m i s j i d a n y c h, o o S.A p u b l i c z n i e d o s t b p n a u s ł u g a t e l e f o n i c z n a ~ wni a d w c z or u c h o m e j p u b l i c z n e j s i e c i t e l e f o n i c z n e j n i e p o s i a d a j t c e j w ł a s n e j i n f r a s t r u k t u r y r a d i o w e j ' s i e v t y p u M V N O ', u s ł u g a r o z p r o w a d z a n i a l u b r o z p o w s z e c h n i a n i a p r o g r a m ó w r a d i o f o n i c z n y c h l u b t e l e w i z y j n y c h, o u s ł u g a t r a n s m i s j i d a n y c h, o o u s ł u g a z a p e w n i a n i a d o s t b p u dsoi e c i I n t e r n e t / ~ w i a d c z o n a w e w ł a s n e j s i e c i t e l e k o m u n i k a c y j n e j, u s ł u g a z a p e w n i a n i a d o s t b p u d o s i e c i I n t e r n e t / ~ w i a d c z o n a z w y k o r z y s t a n i e m s i e c i t e l e k o m u n i k a c y j n e j i n n e g o o p e r a t o r a, o u s ł u g a t e l e k o m u n i k a c y j n a ~ w i a d c z o n a w s i e c i s a t e l i t a r n e j t y p u V S A T, o u s ł ug a t r a n z y t u p o ł t c z e t t e l e f o n i c z n y c h w t e c h n o l o g i i V o I P z w y k o r z y s t a n i e m n u m e r u d o s t b p u N D S, o u s ł u g a d z i e r ł a w y ł t c z y t e l e k o m u n i k a c y j n y c h. W p r z y p a d k u n a r u s z e n i a w a r u n k ó w p o z w o l e t, P r e z e s U r z b d u K o m u n i k a c j i E l e k t r o n i c z n e j m o ł e c o f n t v u p r a w n i e n i a d o ~ w i a d c zy oc nh u s ł u g, c o s p o w o d u j e b r a k m o ł l i w o ~ c i o b s ł u g i K l i e n t ó w w g ł ó w n y m o b s z a r z e d z i a ł a l n o ~ c i E m i t e n t a, a t y m s a m y m m o ł e n i e k o r z y s t n i e w p ł y n t v n a j e g o s y t u a c j b f i n a n s o w t o r a z w y n i k i e k o n o m i c z n e. E m i t e n t m i n i m a l i z u j e t o r y z y k o d z i b k i t e m u, i ł p r o w a d z i o d akt i l kb u a r dlz o r e s t r y k c y j n t p o l i t y k b w s w o j e j d z i a ł a l n o c~ i, p r z e s t r z e g a z a s a d i r e g u l a c j i w p r o w a d z o n y c h p r z e z U K E, d z i b k i c z e m u n i g d y n i e b y ł n a r a ł o n y n a p o z b a w i a n i e u p r a w n i e t d o w y k o n y w a n i a t e g o r o d z a j u d z i a ł a l n o ~ c i. R y z y k o z w i t z a n e z u r u c h o m i e n i e m u s ł u g toenliei f k o m ó r k o w e j, R o d z a j r y z y k a : s t r a t e g i c z n e S p ó ł k a Y u r e c o S. A. u z u p e ł n i a s w o j e u s ł u g i o d o s t b p d o t e l e f o n i i k o m ó r k o w e j. I s t n i e r y z y k o, ł e S p ó ł c e n i e u d a s i b z a c h b c i v d o t y c h c z a s o w y c h K l i e n t ó w d o n o w e j u s ł u g i, a n p o z y s k a v n o w y c h p o d m i o t ó w. R y n e k u s ł u g e l et f o n i i k o m ó r k o w e j j e s t s t o s u n k o w o w y s o k o n a s y c o n y i p r z y d o d a t k o w o w y s o k i e j l o j a l n o ~ c i K l i e n t ó w t e g o r y n k u d o o b s ł u g u j t c y c h i c h o p e r a t o r ó w, m o ł e w y s t t p i v m a ł e z a i n t e r e s o w a n i e u s ł u g a m i n o w e g o p o d m i o t u. R y z y k o t o j e s t d o d a t k o w o w i b k s z e z p o w o d u r o s n t c e ga o i n zt e r e s o w a n i a k o m u n i k a c j t e l e k t r o n i c z n t, w t y m t e c h n o l o g i t V o I P. W c e l u z m n i e j s z e n i a r y z y k a o r a z w c e l u a z aspperwzneidea nłiy s w o i c h n o w y c h u s ł u g, S p ó ł k a w p r o w a d z a m o d e l d o s t a w y u s ł u g o p i e r a j t c y s i b n a w s z y s t k i c h o f e r o w a n y c h u s ł u g a c h w p a k i e c i e, d zei mbu k i n ocwze p r o d u k t y i u s ł u g i f i r m y 17 s t r o n a

18 b b d t d l a n o w y c h o r a z o b e c n y c h K l i e n t ó w b a r d z o a t r a k c y j n y m p r o d u k t e m w p o r ó w n a n i u d o u s ł u g i p r o d u k t ó w k o n k u r e n c j i. R y z y k o o d e j ~ c i a k l u c z o w y c h p r a c o w n i k ó w, R o d z a j r y z y k a : o p e r a c y j n e R o z w ó j S p ó ł k i i j pj e r s p e k t y w y u z a l e ł n i oe n s t o d d a l s z e g o p r o w a d z e n i a d z i a ł a l n o ~ c i i e f e k t y w n o ~ c i p r a c y j wj y e ł s z e g o s z c z e b l a k i e r o w n i c t w a o r a z k l u c z o w y c h p r a c o w n i k ó w. W p r z y p a d k u s z y b k i e g o r o z w o j u S p ó ł k i p o j a w i s i b k o n i e c z n o ~ v z w i b k s z e n i a l i c z b y w y k w a l i f i k o w a n y c h w s p ó ł p r a c o w n i k ó w i z w i b k s z e n i a k ł an d ó w f i n a n s o w y c h n a z a t r u d n i e n i e z a s o b ó w l u d z k i c h. B b d z i e t o m i a ł o w p ł y w n a z w i b k s z e n i e k o s z t ó w o p e r a c y j n y c h S p ó ł k i. T r u d n o ~ c i f i n a n s o w e l u b i n n e c z y n n i k i m o g t m i e v n e g a t y w n y w p ł y w n a z d o l n o ~ v S p ó ł k i d o z a t r z y m a n i a k l u c z o w y c h p r a c o w n i k ó w, c o m o ł e z y ns it en ki oe r w p ł y n t v n a j e j d z i a ł a l n o ~ v o p e r a c y j n t o r a z n a w i z e r u n e k i m a r k b. S p o s ó b p r z e c i w d z i a ł a n r y z y k u : o w y k o r z y s t a n i e w ł a s n y c h z a s o b ó w, w i e d z y z a t r u d n i o n y c h p r a c o w n i k ó w, z w i b k s z a n i e w y d a j n o ~ c i, w p r o w a d z a n i e s y s t e m ó w m o t y w a c y j n y c h. o w p r o w a d z e n i e n o w y c h p r o g r a m ó w m o t y w a c y j n y c h i d o d a t k o w y c h f o r m w y n a g r o d z e n i a p o z a p o d s t a w o w y m w y n a g r o d z e n i e m f i n a n s o w y m. R y z y k o z a c h o w a n i a p ł y n n o ~ c i f i n a n s o w e j, r o d z a j r y z y k a : h a n d l o w e / f i n a n s o w e N i e m a c a ł k o w i t e j p e w n o ~ c i, ł e S p ó ł k a b b d z i e w s t a n i e u z y s k a v p r o g n o z o w a n e p r z y c h o d y z e s p r z e d a ł y u s ł u g. M o g t p o w s t a v z a t o r y p ł a t n i c z e w z w i t z k u z d ł u g i m o k r e s e m s p ł y w u n a l e ł n o ~ c i, k t ó r y t o o k r e s b b d z i e d ł u ł s z y a n i ł e l i o k r e s s p ł a t y z o b o w i t z a t. W p r z y p a d g d y b y S p ó ł k a n i e b y ł a w s t a n i e o s i t g n t v p l a n o w a n y c h w y n i k ó w f i n a n s o w y c h, b b d z i e m u s i a ł a z m i e n i v m o d e l d z i a ł a n i a, o b n i ł y v k o s z t y l u b z m i e n i v h o r y z o n t c z a s o w y p r o w a d z o n y c h i n w e s t y c j i. S p o s ó b p r z e c i w d z i a ł a n i a r y z y k u : o p r z y g o t o w a n i e a l t e r n a t y w n y c h s c e n a r i u s z y d z i a ł a t, z a r ó w n o d l a o p t y m i s t y c z n y c h j a k i p e s y m i s t y c z n y c h ~ c i e ł e k r o z w o j u, o z a ł o ł e n ie r e z e r w n a d z i a ł a l n o ~ v o p e r a c y j n t z w i t z a n t z p r o w a d z o n y m i p r z e d s i b w z i b c i a m i ( p o d n i e s i e n i e k a p i t a ł u z a k ł a d o w e g o, w s p a r c i e f i n a n s o w e z e s t r o n y i n w e s t o r ó w f i n a n s o w y c h l u b / i i n w e s t o r a b r a n ł o w e g o, p r o w a d z e n i e l i s t y l o j a l n y c h p a r t n e r ó w i d o s t a w c ó w, p o d p i s a nm ió e w ud ł u g o t e r m i n o w y c h o r a z p o z y s k a n i e n o w y c h, s t a ł y c h K l i e n t ó w ). 18 s t r o n a

19 R y z y k o z w i t z a n e z p o z y s k i w a n i e m d o t a c j i U E, R o d z a j r y z y k a : f i n a n s o w e S p ó ł k a Y u r e c o S. A. r o z l i c z y ł a j e d n t d o t a c j b o t r z y m a n t n a p r o j e k t i n w e s t y c y j n y o r a z z a k ł p o z y s k a n i e f u n d u s z y u n i j n y c h sn fa i n a n s o w a n i e s w o i c h p l a n ó w i n w e s t y c y j n y c h. W z w i t z k u z d u ł t p o p u l a r n o ~ c i t p r o g r a m ó w p o m o c o w y c h w ~ r ó d p r z e d s i b b i o r c ó w, f a k t y c z n e o t r z y m a n i e d o t a c j i j e s t p r z e d s i b w z i b c i e m n i e p e w n y m. P o n a d t o, z e w z g l b d u n a d ł u g o t r w a ł y c z a s o c z e k i w a n i a n a o t r z y m a n i e d eo c ydzojfi i n a n s o w a n i u, j a k r ó w n i e ł n a e w e n t u a l n e p r z e s u n i b c i a t e r m i n u p o d p i s a n i a u m o w y o d o f i n a n s o w a n i e, m o g t p o w s t a v o p ó n i e n i a w r e a l i z a c j i o k r e ~ l o n y c h i n w e s t y c j i. S p o s ó b p r z e c i w d z i a ł a n i a r y z y k u : o o z a p e w n i e n i e w b u d ł e c i e ~ r o d k ó w f i n a n s o w y c h n a w y p a nd ie ek o t r z y m a n i a d o t a c j i, z a a n g a ł o w a n i e w y s p e c j a l i z o w a n e j f i r m y d o r a d c z e j d o r a d z a j t c e j i s p o r z t d z a j t c e j w n i o s e k o d o f i n a n s o w a n i e, o w ł a ~ c i w e u s t a l a n i e h a r m o n o g r a m ó w i n w e s t y c j i p o k r y w a j t c y c h s i b z h a r m o n o g r a m a m i n a b o r ó w w n i o s k ó w o d o f i n a n s o w a n i e. R y z y k o w z r o s t uk o s z t ó w d z i a ł a l n o ~ c i, R o d z a j r y z y k a f i n a n s o w e / o p e r a c y j n e I s t n i e j e r y z y k o w z r o s t u k o s z t ó w z a k u p u z a w a r t o ~ c i p r o g r a m o w e j l u b w a r t o ~ c i u r z t d z e t, c o m o ł e b e z p o ~ r e d n i o w p ł y n t v n a w z r o s t c e n y o f e r o w a n y c h u s ł u g i m o ł l i w o ~ v u t r a t y c z b ~ c i K l i e n t ó w. W p r z y p a d k u zcnzan e g o w z r o s t u k o s z t ó w d z i a ł a l n o ~ c i, n a k t ó r e S p ó ł k a n i e m a d u ł e g o w p ł y w u, m o ł e w y s t t p i v z m n i e j s z e n i e w a r t o ~ c i u z y s k i w a n y c h p r z y c h o d ó w i w k o n s e k w e n c j i z m n i e j s z e n i e r e n t o w n o ~ c i f i r m y. W c e l u z m n i e j s z e n i a t e g o ł r y z y k a S p ó ł k a z a w i e r a d ł u g o t e r m i n o w e u m o w y z ods t a w c a m i u s ł u g, g w a r a n t u j t c s o b i e o k r e ~ l o n e p o z i o m y c e n o w e o r a z o d p o w i e d n i e r a b a t y. D o d a t k o w o S p ó ł k a k o r z y s t a z k i l k u d o s t a w c ó w, d z i b k i c z e m u z d y w e r s y f i k u j e r y z y k o u z a l e ł n i e n i a s i b o d j e d n e j f i r m y i t y m s a m y m j e d n y c c e n u s ł u g i p r o d u k t ó w. R y z y k o z w i t z a n e z b u d o w t, u t r z y m a n i e m i m o d e r n i z a c j t s i e c i R o d z a j r y z y k a : i n w e s t y c y j n e / f i n a n s o w e I s t n i e j e r y z y k o, ł e w y d a t k i d o t y c z t c e p l a n o w a n y c h i n w e s t y c j i o k a ł t s i b n i e o s z a c o w a n e p o w o d u z m i a n y k o s z t ó w b u d o w y d a n e j s i e c i, l u b z m i a n y o c z e k i w a t K l i e n t ó w o d n o ~ n i e j a k o ~ ci u s ł u g. W z r o s t k o s z t ó w r o z w o j u s i e c i m o ł e n e g a t y w n i e w p ł y n t v n a p ł y n n o ~ v S p ó ł k i i z w i b k s z y v j e j p o t r z e b y k a p i t a ł o w e. D o d a t k o w o, k o s z t y u t r z y m a n i a i e w e n t u a l n e j m o d e r n i z a c j i s i e c i m o g t b y v w i b k s z e n i ł z a k ł a d a n e. W c e l u z m n i e j s z e n i a w y s t t p i e n i e 19 s t r o n a

20 r y z y k a, S.A S p kó a ł b a r d z o d o k ł a d n i e p l a n u j e b u d o w b n o w e j i n f r a s t r u k t u r y s i e c i o w e j, z a k ł a d a j t c d u ł e m a r g i n e s y r y z y k r e n t o w n o ~ c i d a n e j s i e c i o r a z p r z e d e w s z y s t k i m b a r d z o d o k ł a d n i e d o b i e r a o b s z a r y p o d i n w e s t y c j e, a n a l i z u j t c p o p y t n a u s ł u g i i z n a c z e n i k o n k u r e n c j i w d a n y m te nr i e. 20 s t r o n a

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Ą Ń ż ś ż ś Ż ż ść ż ż Ł ś śó ś Ź ź ż Ę Ą ś ż Ę ś ś żą Ź Ę Ń Ź ż Ę Ą ż Ź Ę Ź ś Ę ć ż Ń ż Ń Ą Ż ź ź ż Ę Ł ż ż ś źź ś ś ż ż ż ż ść ż Ę ż ż ż ś ż ś ż ż ś ż ż Ą ż Ń ś ż ż Ę ż ż ż Ę ś Ł ś ż ż ś ś ż ść

Bardziej szczegółowo

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d z i e 2 0 1 5 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0 M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 8 9 6-7 7 X E K S P L O A T A C Y J N E B A D A N I A E N E R G E T Y C Z N O a E M I S Y J N E W K A D U K O M I N K O W E G O Z P A S Z C

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM

PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM PIERWIASTKI W UKŁADZIE OKRESOWYM 1 Układ okresowy Co można odczytać z układu okresowego? - konfigurację elektronową - podział na bloki - podział na grupy i okresy - podział na metale i niemetale - trendy

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH G R E E N M I L L A Q U A S Y S T E M : S Y S T E M Z R A S Z A C Z Y W Y N U R Z A L N Y C H i M I K R O N A W A D N I A N I E. O G Ó L N A L I S T A A S O R T Y M E N T O W A S z c z e g ó ł o w e i

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Uwaga z alkoholem. Picie na świeżym powietrzu jest zabronione, poza licencjonowanymi ogródkami, a mandat można dostać nawet za niewinne piwko.

Uwaga z alkoholem. Picie na świeżym powietrzu jest zabronione, poza licencjonowanymi ogródkami, a mandat można dostać nawet za niewinne piwko. B : U U F F U 01 Ę ś ę 3 ż łć ę ę ź ł, Ż 64 ó ł ł óżó, j, j U 02 Ą ś U ł 1925, 1973 łś ą ż ęą fć j j ą j ł 9 ( ) ó 15 F 03 j ąó j j, ę j ż 15 ł, ó f Bść ł łj ł, 1223 j 15 B Ą ć ę j- j ść, j ż ą, ż, ją

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ż ś ś Ź ż ż Ń ż Ń ś ż Ą ść ż Ś ż ś Ń Ę Ź Ę ś Ń ż Ę Ł Ę Ł ś Ź ś ź Ę ś ż Ą Ń ś ż ĘŁ Ń ż ś ś ż ż ż ź Ś ż ż ś ś ż ż ż Ą Ę ż ź ż ś ż ś ś ś Ę ś ś ś ś Ź ż Ą ś ż ż ż ż ź ż Ę ż Ń ż Ż ż Ę ż ż Ą Ą ś Ż ś Ę ś ś ż Ź

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Ą ś Ę ń ń ń Ć ś ć Ę Ę ż ę ę ż ż ż ź ć ż Ę ś ż ż ż ń ź ż ę Ą ę ę Ć ż ć Ę Ę ż Ó ś ż ż ż ś ż ź ć Ą ś ź ę Ę ń śł ż ę ż ń Ą Ó ń Ę Ż Ę ę ę ż ć ż ń ś ń Ć ń ć żę ś Ę ń ę ś Ę Ę ż ćż ć ę ż Ę ż ś Ę ń ć ś ż Ą ń ż

Bardziej szczegółowo

ul. Umultowska 89b, Collegium Chemicum, Poznań tel ; fax

ul. Umultowska 89b, Collegium Chemicum, Poznań tel ; fax Wydział Chemii Zakład Chemii Analitycznej Plazma kontra plazma: optyczna spektrometria emisyjna w badaniach środowiska Przemysław Niedzielski ul. Umultowska 89b, Collegium Chemicum, 61-614 Poznań tel.

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

OEM INDEKS. tel Numer OEM. Numer OEM. Numer. Numer OEM. Numer. Numer

OEM INDEKS.   tel Numer OEM. Numer OEM. Numer. Numer OEM. Numer. Numer INDEKS Audi/VW/Seat/Skoda 1H0 867 981 C10064 14 3C0 853 585 C60427 21 1H0 868 243 11458 4 3C0 853 586 C60453 21 028 103 937 C60550 22 1H0 868 243B 11464 4 3C0 853 934 C70176 28 038 103 937 C60042 19 1H5

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ą Ń ć ź Ł Ł Ł Ś Ł ź Ź ć ź ć Ź ć Ź ć ć Ź ź ć ć Ó Ś Ę Ś Ś Ń ć ć ć ć Ś Ź Ź ć ć ć ć Ź ź Ę ć ć Ę ć ć ć ć Ź ć ć Ć ć Ę ź ź ć ź ć Ź Ę Ź ź ź Ę Ź Ę Ś Ą ć Ź ź ć ź ć Ę Ę ć Ę ć Ń Ś Ę Ó Ó ć Ó Ę Ź Ę Ę ź ć ć ć Ć

Bardziej szczegółowo

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż Ó śó ą ę Ę śćś ść ę ą ś ó ą ó Ł Ó ż Ś ą ś Ó ą ć ó ż ść śó ą Óść ó ż ż ą Ś Ś ż Ó ą Ó ą Ć Ś ż ó ż ę ąś ó ć Ś Ó ó ś ś ś ó Ó ś Ź ż ą ó ą żą śó Ś Ó Ś ó Ś Ś ąś Ó ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó

Bardziej szczegółowo

ó ó ć Ż Ł Ą Ż ó ż ć Ż ó Ą ó ó Ą ć ó ó Ł Ł ó ć ó ż ć ż Śó ó ó ó ć ó ż ć Ą ż ĘĄ ó Ś Ż óź Ż ć ó Ż Ż Ż ć ń Ą ó Ą ż ó Ż ó Ł ó ó Ż ó ó ó ź Ś ó Ą ć Ś ó ó ż ó ż Ł ńę ó ń ó ń ż ć ó Ż Ż ż ć Ż ć ć ć ż ó ń óź ó ć

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ł ĘŁ ą ą ą ą ż Ę ć ą ó ą ę ą ą ź ę ż ó ą ć ą ą ą ć ż ó ó ó Ń ńą ą ę ą Ń ę ż ą ó ą ą ą ą ą ą ą ó ęż ęż ę ą ą ę ą ą ę ż ą ż ĘŚ ź ę ą ż ą ó ą ą ó ą ę Ą ą ż ń ęż ęż ń ę ó ć ż ą ń ń ż ń ó ć ą ą ó ó ę ń

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Siłowniki kompaktowe P1J. Siłowniki w obudowach skróconych P1M. Wymiary (mm), Dane eksploatacyjne

Siłowniki kompaktowe P1J. Siłowniki w obudowach skróconych P1M. Wymiary (mm), Dane eksploatacyjne Siłowniki kompaktowe P1J Kołnierz, F1 Łapa A + slagl. B + slagl. C + slagl. Końcówka widełkowa ze sworzniem Końcówka oczkowa wahliwa Kołek gwintowany cylindra mm mm mm mm mm mm mm mm 12 25,4 18 38 46,0

Bardziej szczegółowo

Gmina Brzeg ul. Robotnicza Brzeg. Biuro Usług Projektowo - Budowlanych. Maciej Boberski ul. Rynek 10/ Brzeg

Gmina Brzeg ul. Robotnicza Brzeg. Biuro Usług Projektowo - Budowlanych. Maciej Boberski ul. Rynek 10/ Brzeg D: N : DPT/DG-II/POPT// P /MOF//: W f ół JST f S ó ąń f ółf śó E F POPT - Zą: G - W: Uł P - M / - N S: POJEKT WYKONAWCZY DOGI Z : P Wś ż: DOGOWA T : P ł Wś S Ię N ń P P ż A Kę OP//POOD/ Są ż J S OP//PWOD/

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

Í í Í Á ń ý ý Ż í í ď Í Ĺ ń Í ń Ę ń ý Ż Ż ź ń ń Ę ń ý ý í ŕ Ĺ Ĺ Í Á í Ż Í É Í Ü ö ä Ż Ż Ż Ę ń ć Ę Ż ń Ę Ż ć ń Ł Ą ń Ę í Ę Ż Ż ý Ż Ż Ą Í É đ í Ł Ę Ł ć ő ť Ę ń í ć Í Ę Ę Ł Ą Ł ć ď ć Ę Ę ń Ó Ü ü Ĺ ý Ę ä í

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

Listopad 2014. Podaruj piękno

Listopad 2014. Podaruj piękno L 0 Pru ę O u r f fr ł ł uą h rb 7 ł ł ę, Pr ż br ó. u r 7 ł ł ł 0 ł ł ł ł. L Eu L Su, rfu, 0, r 7. u Gu Prèr, rfu, 0, r 700. xx B M,, 0, r 7. v ur Ou Vur,, 0, r 70. r r Er D R,, 0, r 07. u Gu Gu,, 0,

Bardziej szczegółowo