S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok"

Transkrypt

1 O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a r.

2 S p i s t r e ~ c i 1. L i s t d o A k c j o n a r i u s z y 2. P o d s t a w o w e i n f o r m a c j e o S p ó ł c e S.A W y b r a n e j e d n o s t k o w e d a n e f i n a n s o w e z a w i e r a j t c e p o d s t a w o w e p o z y c j e r o c z n e g o j e d n o s t k o w e g o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g. o K o m e n t a r z Z a r z t d u Y u r e c o S. A. d o y n wi k ó w f i n a n s o w y c h s p ó ł k i w 2 0r 1o 3k u S p r a w o z d a n i e Z a r z t d u z d z i a ł a l n o ~ c i E m i t e n t a z a r 2o 0k S p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a r o k O p i n i a b i e g ł e g o r e w i d e n t a z b a d a n i a s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o 8. O ~ w i a d c z e n i a E m i t e n t a I n f o r m a c j e Z a r z t d u w s p r a w i e p r z e s t r z e g a n i a z a s a d D o b r y c h P r a k t y k S p ó ł e k n o t o w a n y c h n a N e w C o n n e c t Z a ł t c z n i k i : * R a p o r t b i e g ł e g o r e w i d e n t a z b a d a n i a s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o n a d z i e t 3 1 g r u d n i a r o k u Y u r e c o S p ó ł k a A k c y j n a z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y 2 s t r o n a

3 1. L i s t d o A k c j o n a r i u s z y S.A O l e ~ n i c a, 0m6a j a r. S z a n o w n i A k c j o n a r i u s z e, n i n i e j s z y m s k ł a d a m n a P a t s t w a r b c e j e d n o s t k o w y r a p o r t r o c z n y z a r o k s p ó ł k i Y u r e c o S. A w r a z z o p i ni i t r a p o r t e m b i e g ł e g o r e w i d e n t a. D o k u m e n t t e n p r z e d s t a w i a o g ó l n t s y t u a c j b e k o n o m i c z n t, f i n a n s o w t o r a z o r g a n i z a c y j n t n a s z e j S p ó ł. k i Z a w i e r a i n f o r m a c j e n a t e m a t w y b r a n y c h d a n y c h f i n a n s o w y c h, c z y n n i k ó w, z d a r z e t o r a z a k t y w n o ~ c i S p ó ł k i w o k r e s i e o b j b t y m r a p o r t e m. R o k t o o k r e s k l u c z o w y d l a s p ó ł k i z d w ó c h w z g l b d ó w. P r z e d e w s z y s t k i m w y g r a n y p r z e t a r g n a b u d o w b s i e c i t e l e k o m u n i k a c y j n Ge mj i nwi e D o b r o s z y c e o w a r t o ~ c i p r a w i e 3 m l n z ł. Z d r u g i e j s t r o n y b i e ł t c a d z i a ł a l n o ~ v, d z i b k i z n a c z n y m r e d u k c j o m k o s z t ó w s t a ł y i s y s t e m a t y c z n e m u w z r o s t o w i p r z y c h o d ó w, g e n e r u j e d u ł o w i b k s z e z y s k i n i ł w l a t a c h p o p r z e d n i c h. C o w i b c e j w o c e n i e Z a r z t d u j e s t t o r e tn d, k t ó r y n a d a l b b d z i e u t r z y m y w a n y. M o d e r n i z a c j e w ł a s n y c h z a s o b ó w s i e c i o w y c h d o s t a n d a r d ó w N G A, b e z p o ~ r e d n i o w p ł y n b ł y n a j a k o ~ i v w i z e r u n e ku s ł u g w ~ r ó d k l i e n t ó w. R o z p o c z b l i ~ m y k o m u n i k a c j b n o w e j m a r k i R D I F i b e r M A X, k t ó r a m a z a z a d a n i e u ~ w i a d o m i v t ko lm i e bn e z s p r z e c z n t w y ł s z o ~ v n a s z e j t e c h n o l o g i i n a d k o n k u r e n c j t. W r o k u m a r k a F i b e r M A X b b d z i e k l u c z o w y m e l e m e n t e m m a r k e t i n g u s p ó ł k i. R o k r ó w n i e ł b y ł o k r e s e m i n t e n s y w n e g o r o z w o j u u s ł u g i t e l e w i z j i c y f r o w e j R D I T V. O f e r t a z o s t a ł a p o s z e r z o n a o k o l e aj n ae ł y k ( r ó w n i e ł w j a k o ~ c i H D ). Z a s t o s o w a n e w y j t t k o w e n a r y n k u r o z w i t z a n i a t a k i e j a k : n P V R -u, p, C a tpca hu s e L i v e T V p r z e k o n u j t p o t e n c j a l n y c h k l i e n t ó w d o w y b r a n i a n a s z e j o f e r t y. D z i b k u j e m y z a z a u f a n i e, j a k i m n a s P a t s t w o o b d a r z y l i ~ c i e. Z a p r a s z a m y d o z i a b p o z n a n i a s z r a p o r t e m r o c z n y m. 3 s t r o n a

4 2. P o d s t a w o w e i n f o r m a c j e o S p ó ł c e S.A 3. W y b r a n e j e d n o s t k o w e d a n e f i n a n s o w e z a w i e r a j t c e p o d s t a w o w e p o z y c j e r o c z n e g o j e d n o s t k o w e g o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o W y b r a n e i n f o r m a c j e f i n a n s o w e z a w i e r a j t c e p o d s t a w o w e d a n e l i c z b o w e ( w z ł o t y c h o r a z p r z e l i c z o n e n a e u r o ) p o d s u m o w u j t c e s y t u a c j b f i n a n s o w t Y u r e c o S. A. w o k r e s i e o d 1 s t y c z n i a 2 0 1r3o k u d o 3 1 g r u d n i a r o k u z o s t a ł y z a p r e z e n t o w a n e w p o n i ł s z y c h t a b e l a c h. P o z y c j e b i l a n s u p r z e l i c z o n o w e d ł u g k u r s u ~ r e d n i e g o e u r o o g ł o s z o n e g o p r z e z N a r o d o w y B a n k P o l s k i, o b o w i t z u j t c y n a d z i e t b i l a n s o w y. P o z y c j e r a c h u n k u w y n i k ó w p r z e l i c z o n o w e d ł u g k u r s u ~ r e d n i e g o e u r o b b d t c e g o ~ r e d n i t a r y t m e t y c z n t ~ r e d n i c h k u r s ó w e u r o o g ł o s z o n y c h p r z e z N a r o d o w y B a n k P o l s k i i o b o w i t z u j t c y c h n a o s t a t n i d z i e t k a ł d e g o z a k o t c z o n esg i o t cm a i er o k u o b r o t o w e g o. T a b e l a: K u r s y w y m i a n y E U R / P L N. O k r e s o b r o t o w y = r e d n i k u r s K u r s n a o s t a t n i d z i e t o k r e s u , 1 1 P L N 4, 0 9 P L N , 2 1 P L N 4, 1 5 P L N o r ó d ł o : N B P ; o p r a c o w a n i e w ł a s n e. T a b e l a : W y b r a n e p o z y c j e b i l a n s u E m i t e n t a w g s t a n u n a d z i e t 3 1 g r u d3 nr i. a w2 r0 a1 z z d a n y m i p o r ó w n y w a l n y m i n a d z i e t 3 1 g r u d n i a 2 0r 1. o r a z d a n e p r z e l i c z o n e n a. e u r o 4 s t r o n a

5 N a N a N a N a A k t y w a r a z e m K a p i t a ł w ł a s n y N a l e ł n o ~ c i d ł u g o t e r m i n o w e N a l e ł n o ~ c i k r ó t k o t e r m i n o w e = r o d k i p i e n i b ł n e i i n n e a k t y w a p i e n i b ł n e Z o b o w i t z a n i a d ł u g o t e r m i n o w e D a n e w t y s. P L N D a n e w t y s. E U R , , , , , , , , 3 1 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, , , , , 0 7 6, , 6 2 1, , , , , , 0 2 Z o b o w i t z a n i a k r ó t k o t e r m i n o w e , , , , 7 4 Z o b o w i t z a n i a i r e z e r w y n a z o b o w i t z a n i a , , , , 2 7 o r ó d ł o : s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e E m i t e n t a z3 a r 2o 0k 1. T a b e l a : W y b r a n e p o z y c j e r a c h u n k u z y s k u i s t r a t E m i t e n t a 3 zr a. 2w 0r 1a z z d a n y m i p o r ó w n y w a l n y m i z a r. o r a z d a n e p r z e l i c z o n e n a e u r o D a n e w t y s. P L N D a n e w t y s. E U R P r z y c h o d y n e t t o z e s p r z e d a ł y A m o r t y z a c j a Z y s k / s t r a t a n a s p r z e d a ł y Z y s k / s t r a t a n a d z i a ł a l n o ~ c i o p e r a c y j n e j E B I T D A Z y s k / s t r a t a b r u t t o Z y s k / s t r a t a n e t t o , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 5 5 6, , 1 5 9, , 0 3 2, , s t r o n a

6 o r ó d ł o : s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e E m i t e n t a z3 a r 2o 0k K o m e n t a r z Z a r z t d u Y u r e c o S. A. d o w y n i k ó w f i n a n s o w y c h s p ó ł k i w r o k u R o k t o s t a b i l n y, o r g a n i c z n y w z r o s t b a z y a b o n e n t ó w n a s z y c h u s ł u g, l i c z b a a k t y w n y c h u m ó w n a k o n i e c r o k u w y n o s i ł a s z t u k. T y m s p o s o b e m u g r u n t o w a l i ~ m y p o z y c j b l i d e r a n a l o k a l n y m r y n k u. P r z y c h o d y n e t t o z e s p r z e d a ł y w y n i o6 s 6ł 4y , 3 0, o z n a c z a t o w z r o s t p o no a d 3 2 % w s t o s u n k u d o r o k u S p ó ł k a w y g e n e r o w a ł a r ó w n i e ł w t y m s a m y m o k r e s i e , 8 4 z ł z y s. k ub e z p o ~ r e d n i w p ł y w n a t e n w y n i k m i a ł y m. i n. p r z y c h o d y z t y t u ł u w y k o n a n y c h p r a c p r z y b u d o w i e s i e c i t e l e k o m u n i k a c y j n e j d l a g m i n y D o b r o s z y c e. D z i b k i r o z p o c z b t y m e dru k c j o m k o s z t ó w s t a ł y c h r ó w n i e ł z y s k o w n o ~ v z b i e ł t c e j d z i a ł a l n o ~ c i j e s t n a d u ł o w i b k s z y m p o z i o m i e n i ł w r o k u u b i e g ł y m. J e s t t o p r o c e d ł u g o t e r m i n o w y, a s w o j t k u l m i n a c j b o r a z b e z p o ~ r e d n i w p ł y w n a w y n i k f i n a n s o w y b b d z i e m i a ł w r o k u. F i n a ł e m t e g o u p r om co eł se b y v p o d j b c i e u c h w a ł y o w y p ł a c i e d y w i d e n d y a k c j o n a r i u s z o m. O d a l s z y m p r z e b i e g u t e g o p r o Zc ea sr u z t d i n f o r m o w a ł p r z y o k a z j i r a p o r t ó w k w a r t a l n y c h z a r o k b b d z i e S p ó ł k a s y s t e m a t y c z n i e o b n i ł a s w o j e z o b o w i t z a n i a k r ó t k o j a k i d ł u g o t e r m i n o w e, k t ó r e ł t c zn i e n a k o n i e c r o k u w y n o s 1 i ł7y , 9 6 z ł, z c z e g o k w o t a , 4 0 z ł s t a n o w i k r e d y t h i p o t e c z n y n i e r u c h o m o ~ c i, k t ór ry en j k o w a w a r t o ~ v t o , 0 0 z ł. o k o ł o R o k t o r ó w n i e ł k o n t y n u a c j a s t r a t e g i i %, NkGtAó r e j c e l e m j e s t m o d e r n i z a c j a c a ł y c h z a s o b ó w k a b l o w y c h d o p o k r y c i a z a s i b g i e m u s ł u g i F i b e r M A X. J e j k o n i e c p r z e w i d y w a n y j e s t n a r o k S p ó ł k a p r z e c h o d z i k l u c z o w y d l a j e j d z i a ł a l n o ~ c i o k r e s, i e k tmó ir ay ł b pb od z y t y w n y w p ł y w n a w y n i k i f i n a n s o w e w p r z y s z ł y c h l a t a c h. 6 s t r o n a

7 5. S p r a w o z d a n i e Z a r zt d u z d z i a ł a l n o ~ c i E m i t e n t a z 3 a r2o0k 1 S.A S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O = C I Z A R Z 3 D U Y U R E C O S. A. Z S I E D Z I B 3 W O L E = N I C Y Z A R O K d a t a s p o r z t d z e n i a : 3 0 m a r2 c0 a 1 4 r. 7 s t r o n a

8 I. P o d s t a w o w e i n f o r m a c j e o p Só ł c e S.A I I. P r o f i l d z i a ł a l n o S ~ p có ił k i G ł ó w n a d z i a ł a l n o ~ v Y u r e c o S. A. s k u p i a s i b n a d o s t a r c z a n i u u s ł u g d o s t b p u d o I n t e r n e t u o r u s ł u g t o w a r z y s z t c y c h w o p a r c i u o i n f r a s t r u k t u r b s i e c i I n t e r n e t w p o s t a c i t e l e f o s t a c j o n a r n e g o i t e l e w i z j i c y f r o w e j, a t a k ł e k o m p l e m e n t a r n e j u s ł u g i m o n i t o r i n g u d o m u d l a K l i e n t ó w i n d y w i d u a l n y c h. P o z w o l i ł o t o S p ó ł c e n a cnza n y z w z r o s t r y n k u d o c e l o w e g o, a d z i b k i s y n e r g i i o f e r o w a n y c h u s ł u g i t y m s a m y m k o n k u r e n c y j n e j o f e r c i e p r z y j e d n o c z e s n y m s t a ł y m z w i b k s z a n i u z a s i b g u d z i a ł a l n o ~ c i, S p ó ł k a p r o g r e s y w n i e z w i b k s z a l i c z b b s w o i c h n o w y c h K l i e n t ó w, a t a k ł e r o z s z e r z a p a k i e t y u s ł u g s w o i c h s t a ł y c h a b o n e n t ó w S p ó ł k a m a p o d p i s a n e u m o w y n a d o s t b p d o k a n a l i z a c j i k a b loo Rw Ae Nj G E z P o l s k a S. A. o r a z d o s t b p t e l e k o m u n iak c y j n y d o l o k a l n e j p b t l i a b o n e nocrkainegj E P o l s k a S. A. n a t e r e n i e c a ł e g o k r a j u. D z i b k i t e m u S p ó ł k a o b e c n i e m a m o ł l i w o ~ v ~ w i a d c z e n i a s w o i c h u s ł u g n a t e r e n i e c a ł e g o k r a j u, c o p o z w a l a n a p r o w a d z e n i e d z i a ł a l n o ~ c i n a z n a c z n i e w i b k s z y m o b s z a r z e, n i ł t o m i a łeo j smcie w p r z e s z ł o ~ c i. T y m s a m y m E m i t e n t b u d u j e c o r a z s i l n i e j s z t p o z y c j b n a o g ó l n o p o l s k i m r y n k u d o s t a w c ó w u s ł u g d o s t b p u d o I n t e r n e t u. Y u r e c o S. A. p o s i a d a s t a t u s L o c a l I n t e r n e t R e g i s t r y ( L I R ) n a d a w a n y p r z e z R I P E N C C z s i e d w A m s t e r d a m i e. W ł a s n y n u m e r A u t o n o m o u s S y s t e m ( A S ) d a j e p r a w o u c z e s t n i c z e n i a w w y m i a n i e r u c h u z k a ł d y m o p e r a t o r e m I n t e r n e t u n a ~ w i e c i e, j a k r ó w n i e ł p r a w o w y m i a n y r u c h u w w b z ł a c h m i b d z y o p e r a t o r s k i c h. M o d e l p r o w a d z o n e j d z i a ł a l n o ~ c i m a c h a r a k t e r a b o n e n c k i, d z i b k i c z e m u g ł ó włneym m r ó d p r z y c h o d u s t c o m i e s i b c z n e s t a ł e o p ł a t y a b o n e n c k i e w y n i k a j t c e z p o d p i s a n y c h u m ó w d ł u g o t e r m i n o w y c h. D z i b k i t a k i e m u m o d e l o w i i e l a s t y c z n e m u, s t a l e r o z w i j a n e m u p a k i e t o w i 8 s t r o n a

9 u s ł u g d o d a t k o w y c h w o s t a t n i c h l a t a c h S p ó ł k a s t a l e z w i b k s z a l i c z b b K l i e n t ó w a o r a z p o s i a d s t a b i l n e p r z y c h o d y. P r z e d m i o t e m d z i a ł a l n o ~ c i S p ó ł k i w e d ł u g P o l s k i e j K l a s y f i k a c j i D z i a ł a l n o ~ c i j e s t : ( Z ) P r o d u k c j a e l e m e n t ó w e l e k t r o n i c z n y c h ; ( Z ) P r o d u k c j a e l e k t r o n i c z n y c h o b w o d ó w d r u k o w y c h ; ( Z ) P r o d u k c j a k o m p u t e r ó w i u r z t d z e t p e r y jf ne yr c h ; ( Z ) P r o d u k c j a s p r z b t u t e l e k o m u n i k a c y j n e g o ; ( Z ) P r o d u k c j a e l e k t r o n i c z n e g o s p r z b t u p o w s z e c h n e g o u ł y t k u ; ( Z ) R o b o t y z w i t z a n e z b u d o w t l i n i i t e l e k o m u n i k a c y j n y c h ; ( Z ) W y k o n y w a n i e p o z o s t a ł y c h i n s t a l a c j i b u d o w l a n y c h ; ( Z ) S p r z e d a ł h u r t o w a k o m p u t e r ó w, u r z t d z e t p e r y f e r y j n y c h i o p r o g r a m o w a n i a ; ( Z S) p r z e d a ł h u r t o w a s p r z b t u e l e k t r o n i c z n e g o i t e l e k o m u n i k a c y j n e g o o r a z c z b ~ c i d o n i e g o ; ( Z ) S p r z e d a ł h u r t o w a p o z o s t a ł y c h m a s z y n i u r z t d z e t b i u r o w y c h ; ( Z ) S p r z e dda ełt a l i c z n a k o m p u t e r ó w, u r z t d z e t p e r y f e r y j n y c h i o p r o g r a m o w a n i a p r o w a d z o n a w w y s p e c j a l i z o w a n y c h s k l e p a c h ; ( Z ) S p r z e d a ł d e t a l i c z n a s p r z b t u t e l e k o m u n i k a c y j n e g o p r o w a d z o n a w w y s p e c j a l i z o w a n y c h s k l e p a c h ; ( Z S) p r z e d a ł d e t a l i c z n a s p r z b t u a u d i o w iez gu o a l pn r o w a d z o n a w w y s p e c j a l i z o w a n y c h s k l e p a c h ( Z ) S p r z e d a ł d e t a l i c z n a k s i t ł e k p r o w a d z o n a w w y s p e c j a l i z o w a n y c h s k l e p a c h ; ( Z ) S p r z e d a ł d e t a l i c z n a g a z e t i a r t y k u ł ó w p i ~ m i e n n y c h p r o w a d z o n a w w y s p e c j a l i z o w a n y c h s k l e p a c h ; ( Z S) p r z e d a ł d e t a l inca z n a g r a t d w i b k o w y c h i a u d i o w i z u a l n y c h p r o w a d z o n a w w y s p e c j a l i z o w a n y c h s k l e p a c h ; ( Z ) S p r z e d a ł d e t a l i c z n a g i e r i z a b a w e k p r o w a d z o n a w w y s p e c j a l i z o w a n y c h s k l e p a c h ; ( Z ) S p r z e d a ł d e t a l i c z n a p r o w a d z o n a p r z e z d o m y s p r z e d a ł y w y s y ł k o w e j l u b ; i n t e r n e t ( Z ) D z i a ł a l n o ~ v z w i t z a n a z p r o d u k c j t f in la mg ór wa t w i d e o i p r o g r a m ó w t e l e w i z y j n y c h ; ( Z ) D z i a ł a l n o ~ v z w i t z a n a z d y s t r y b u c j t f i l m ó w, n a g r a t w i d e o i p r o g r a m ó w t e l e w i z y j n y c h ; ( Z ) N a d a w a n i e p r o g r a m ó w r a d i o f o n i c z n y c h ; ( Z N) a d a w a n i e p r o g r a m ó w t e l e w i z y j n y c h o g ó l n o d o s t b p n y c h i a b o n a m e n t o w y c h ; 9 s t r o n a

10 ( Z D) z i a ł a l n o ~ v w z a k r e s i e t e l e k o m u n i k a c j i p r z e w o d o w e j ; S.A ( Z D) z i a ł a l n o ~ v w z a k r e s i e t e l e k o m u n i k a c j i b e z p r z e w o d o w e j, z w y ł t c z e n i e m t e l e k o m u n i k a c j i s a t e l i t a r n e j ; ( Z D) z i a ła l n o ~ v w z a k r e s i e t e l e k o m u n i k a c j i s a t e l i t a r n e j ; ( Z D) z i a ł a l n o ~ v w z a k r e s i e p o z o s t a ł e j t e l e k o m u n i k a c j i ; ( Z D) z i a ł a l n o ~ v z w i t z a n a z o p r o g r a m o w a n i e m ; ( Z D) z i a ł a l n o ~ v z w i t z a n a z d o r a d z t w e m w z a k r e s i e i n f o r m a t y k i ; ( Z ) z id a ł a l n o ~ v z w i t za a nz z a r z t d z a n i e m u r z t d z e n i a m i i n f o r m a t y c z n y m i ; ( Z P) o z o s t a ł a d z i a ł a l n o ~ v u s ł u g o w a w z a k r e s i e t e c h n o l o g i i i n f o r m a t y c z n y c h i k o m p u t e r o w y c h ; ( Z ) r zp e t w a r z a n i e d a n y c h ; z a r z t d z a n i e s t r o n a m i i n t e r n e t o w y m i ( h o s t i n g ) i p o d o b n a d z i a ł a l n o ~ v ; ( Z ) z id a ł a l n o ~ v p o r t a l i i n t e r n e t o w y c h ; ( Z ) o zp o s t a ł e f o r m y u d z i e l a n i a k r e d y t ó w ; ( Z ) u pk n o i s p r z e d a ł n i e r u c h o m o ~ c i n a w ł a s n y r a c h u n e k ; ( Z ) ywn a j e m i z a r z t d z a n i e n i e r u c h o m o ~ c i a m i w ł a s n y m i l u b d z i e r ł a w i o n y m i ; ( Z ) o ~ Pr e d n i c t w o w o b r o c i e nui ce hr o m o ~ c i a m i ; ( Z ) a r z t d z a n i e n i e r u c h o m o ~ c i a m i w y k o n y w a n e z l e c e n i e ; ( A P ) o ~ r e d n i c t w o w s p r z e d a ł y c z a s u i m i e j s c a n a c e l e r e k l a m o w e w r a d i o i t e l e w i z j i ; ( C ) o ~ Pr e d n i c t w o w s p r z e d a ł y m i e j s c a n a c e l e r e k l a m o w e w m e d i a c h e l e k t r o n i c z n y c h ( irnnteet ) ; ( Z ) z id a ł a l n o ~ v w z a k r e s i e s p e c j a l i s t y c z n e g o p r o j e k t o w a n i a ; ( Z ) ywp o ł y c z a n i e k a s e t w i d e o, p ł y t, D V D i t p. ; ( Z ) ywn a j e m i d z i e r ł a w a p o z o s t a ł y c h m a s z y n, u r z t d z e t o r a z d ó b r m a t e r i a l n y c h, g d z i e i n d z i e j n i e s k l a s y f i k o w a n e ; ( Z N) a p r a w a i k o n s e r w a c j a k o m p u t e r ó w i u r z t d z e t p e r y f e r y j n y c h ; ( Z ) anp r a w a i k o n s e r w a c js a p r z b t u t e kl oe m u n i k a c y j n e g o. I I I. S t r u k t u r a o r g a n i z a c y j n a S p ó ł k i N i n i e j s z y d z i a ł z a w inefroa r mia c j e n a t e m a t s t r u k t u r y o r g a n i z a c y j n e j E m i t e n t a, a t a k ł e a k c j i z n a j d u j t c y c h i sb w p o s i a d a n i u c z ł o n k ó w o r g a n ó w z a r z t d z a j t c y c h i n a d z o r c z y c. h S p ó ł k i S p ó ł k a Y u r e c o S. A. n i e t w o r z y g r u p y k a p i, t aj ła ok w erjó w n i e ł n i e p o s i a d a p o d m i o t ó w z a l e ł n y c h, a t a k ł e n i e p o z o s t a j e w s t o s u n k u z a l e ł n o ~ c i o d i n n e g o p o d m i o t u. 10 s t r o n a

11 I n n e p o w i t z a n i a m a j t t k o w e o ri g a n i z a c y j n e p o m i b d z y S p ó ł k t, a o s o b a m i w c h o d z t c y m i w s k ł a d o r g a n ó w s p ó ł k i l u b g ł ó w n y m i a k c j o n a r i u s z a m i p r z e d s t a w i a p o n i ł s z a t a b e l a. T a b e l a : P o w i t z a n i a k a p i t a ł o w e o s ó b w c h o d z t c y w c h s k ł a d o r g a n ó w I m i b i N a z w i s k o F u n k c j a w o r g a n a c h S p ó ł k i % u d z i a ł a k c j i % u d z i a ł g ł o s ó w w W Z A J e r z y D u d k o w s k i P r e z e s Z a r z t d u S p ó ł k i 1 5, 8 1 % 1 5, 8 1 % M i c h a ł D u d k o w s k i W i c e p r e z e s Z a r z t d u S p ó ł k i 2 3, 7 2 % 2 3, 7 2 % J o a n n a T e l ka - --D u d k o w s k a P r z e w o d n i c z t c a R a d yn a d z o r c z e j 0, 3 9 % 0, 3 9 % J a r o s ł a w G o l e c k i C z ł o n e k R a d y N a d z o r c z e j 0, 5 8 % 0, 5 8 % A n d r z e j K o n a r s k i C z ł o n e k R a d y N a d z o r c z e j 0, 3 2 % 0, 3 2 % Z b i g n i e w A d a m c z a k C z ł o n e k R a d y N a d z o r c z e j 0, 3 5 % 0, 3 5 % I V. S p o s ó b r e p r e z e n t a c j i S p ó ł k i. D o r e p r e z e n t o w a n i a S p ó ł k i o r a z s k ł a d a n i a o ~ w i a d c z e t w i m i e n i u S p ó ł k i u p r a w n i o n y j e s t s a m o d z i e l n i e c z ł o n e k Z a r z t dp u e ł n i t c y f u n k c j b P r e z e s a Z a r z t d u l u b c z ł o n e k Z a r z t d u p e ł n i t c y f u n k c j b W i c e p r e z e s a Z a r z t d u. K a ł d y z p o z o s t a ł y c h c z ł o n k ó w Z a r z t d u u p r a w n i o n y j e s t d o r e p r e z e n t o w a n i a S p ó ł k i o r a z s k ł a d a n ida c z o e ~ t w iw a i m i e n i u S p ó ł k i w s p ó l n i e z c z ł o n k i e m Z a r z t d u p e ł n i t c y m fc uj nb k P r e z e s a Z a r z t d u l u b z c z ł o n k i e m Z a r z t d u p e ł n i t c y m f u n k c j b W i c e p r e z e s a Z a r z t d u l u b z p r o k u r e n t e m. V. Z a t r u d n i e n i e i s y t u a c j a k a d r o w a s p ó ł k i N a k o n i e c r o ku w S p ó ł c e b y ł o z a t r u d n i o n y c0 h o s2ó b, n a u m o w b o p r a c b. W y n a g r o d z e n i a z a r o k w y n i o s ł 1 y ,8 2 z ł b r u t t o. K o s z t y z w i t z a n e z w y n a g r o d z e n i a m i o s ó b w c h o d z t c y c h w s k ł a d o r g a n ó w z a r z t d z a j t c y c h i n a d z o r u j t c y c h o s i t g n b ł y p o z2i 2o 0 m 0 0 0,0 0 z ł b r u t t o. 11 s t r o n a

12 V I. O r g a n y s p ó ł k i S.A V I I. D z i a ł a l n o ~ W S p ó ł k i w r o k u Y u r e c o S. A. ~ w i a d c z y s w o j e u s ł u g i w o p awrłc aisu n t o i n f r a s t r u k t u r b s i e c i o w t w s p o m a g a n t p r z e z n o w o c z e s n t t e c h n o l o g i b i w y p r a c o w a n e n a p r z e s t r z e n i l a t w ł a s n e s y s t e m y o b s ł u g i K l i e n t a, o r a z z a r z t d z a n i e r o z p r o s z o n t i n f r a s t r u k t u r t s i e c i o w t. D z i b k i k i l k u n a s t o l e t n d o ~ w i a d c z e n i u Y u r e c o S. A. w d o s t a r cu z au ns ił u g d o s t b p u d o I n t e r n e t u, s p ó ł k a z b u d o w a ł a s i l n t, s t a b i l n t p o z y c j b r y n k o w t, c o p o t w i e r d z a s t a l e r o s n t c a l i c z b a k l i e n t a b o n a m e n t o w y c h o r a z s y s t e m a t y c z n i e r o s n t c e p r z y c h o d y S p ó ł k i. 12 s t r o n a

13 P o d s t a w o w e u s ł u g i o f e r o w a n e p r z e z Y u r e c o S. A. t o : d o s t b p d o I n t e r n e t u, t e l e f o n s t a c j o n a r n y, t e l e w i z j a c y f r o w a, m o n i t o r i n g o b i e k t ó w. S.A W r o k u S p ó ł k a k o n s e k w e n t n i e r e a l i z o w a ł a p r z y j b t t s t r a t e g i, b zr go oz dw no ij e u z z a ł o ł o n y m i c e l a m i e m i s y j n y. mr io k t o k o l e j n e p r a c e n a d m o d e r n i z a c j t s ikeacbil o w e j d o s t a n d a r d u N G A.D z i b ki t e m u s p ó ł k a o f e r unjo ew t, u l e p s z o n t o f e r t b u s ł u g i t e l e w i z j i c y f r o w e j w r a z z I n t e r n e tf ei mb e r M A X. K o n i e c m o d e r n i z a c j i ( k t ó r e j c e l e m j e s t p o s i a d a n i e % z a s o b ó w k a b l o w y c h w s t a n d a r d z i e N G A ) z a p l a n o w a n y j e s t n a k o n i e c r o. k u R a p o r t o w a n y o k r e s tpo r z e d e w s z y s t k i m b a r d z o i n t e n s y w n e d z i a ł a n i a z w i t z a n e z r e a l i z a c j t p r z e d m i o t u u m o w y n a z a p r o j e k t o w a n i e w, y k o n a n i e, a t a k ł e u r u c h o m i e n i e i n f r a s t r u k t u r y s i e c i z es r o k o p a s m o w e j n a t e r e n i e g m i n y D o b r o s z y c e w r a m a c h p r o j e k t u B u d o w a i n f r a s t r u k t u r y i n f o r m a t y c z n e j o s dó lb a w y k l u c z on y c h w g m i n i e D o b r o s z y c e, o k t ó r y m Z a r z t d i n f o r m o w a ł w r a p o r c i e b i e ł t c r y m 8 / n w d n i u 1 4 m a j a r. W y t b ł o n a p r a c a z a o w o c o w a ł a p r z e d t e r m i n o w y m z a k o t c z e n i e m p r a c p r z e w i d z i a n y c h w h a r m o n o g r a m i e n a d a n y o k r e s. W r a p o r t o w a n y m o k r e s i e k o n t yu no w a n o s k u p a k c j i w ł a s n y c h z g o d nz i eu c h w a ł t W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a A k c j o n a r i u s z y n r 1 8 z d n i a 5 c z e r w c a 2W r 3. r o k u S p ó ł k a n a b y ł a ł t c z n i e a k c j i w ł a s n y c h, c o s t a n o w i 0, % w k a p i t a l e z a k ł a d o w yom r asz p ó0 ł, k0i 9 6 % w o g ó l n e j l i c z bgiłe o s ó w n a W Z A E m i t e n t a. B y ł t o j e d n o c z e ~ n i e o k r e s r e o r g a n i z a c j i i i n t e n s y w n e g o p l a n o w a n i a r o z w o j u S p ó ł k i S z c z e g ó l n y n a c i s k p o ł o ł o n y z o s t a ł n a r e d u k c j b k o s z t ó w s t a ł y c h. W c e l u u t r z y m a n i a j a k n a j w y ł s z e j j a k o ~ c i o b s ł u g i k l i e n t a w c z e r w c u r o k u s p ó ł k u r u c h o m i ł a u sł u g b H e l p d e s k u, k t ó r a p r z y j m u j e z g ł o s z e n i a o d a b o n edn nt i ó w w 7t y g o d n i u w g o d z i n a c h 0 8 : : 0 0. E m i t e n t u r u c h o m i ł t r a n s m i s j b 1 0 G b p s n a r e l a c j i O- l-- e W~ anriscza a w a, d z i b k i k t ó r e j z w i b k s z y ł a s i p b o j e m n o ~ v s i e c i s z k i e l e t, o wc eo j d ał o m o ł l i w o ~ v o f e r o w a n i a ł t c z o j e s z c z e w i b k s z e j p r b d k o ~ c i. 13 s t r o n a

14 W m i n i o n y m r o k u p r o w a d z o n e b y ł y p r a c e p r o j e k t o w e u m o ł l i w i a j t c e r e a l i z a c j b i n w e s t y c j i ~ w i a t ł o w o d o w y c h o r a z p r a c e p r z y g o t o w a w c z e p o d n o w e i n w e s t y c j e t e l e k o m u n i k a c y j n e n a t e r e n i e z a s i b g u sd io ke oc ni y. w a n o m. i n. d a l s z e j m o dne ir z a c j i i s t n i e j t c e j i n f r a s t r u k t u r y t e l e k o m u n i k a c y j n e j, p r z e b u d o w y s t a c j i n a d a w c z y c h, m o d e r n i z a c l i n k ó w r a d i o w y c h, j a k r ó w n i e ł l i c z n y c h p r a c z i e m n y c h i i n n y c h r o b ó t w z a k r e s i e m o d e r n i z a c j i s z k i e l e t ó w ~ w i a t ł o w o d o w y c h w c e l u p o p r a w y j a k o ~ c i i r o z saz ke irez te u n i a p u s ł u g. M o d e r n i z a c j e d o t y c z y ł y i n f r a s t r u k t u r y z n a j d u j t c e j s i b n a t e r e n i e m i a s t a O l e ~ n W r o c ł a w i a i o k o l i c w w o j e w ó d z t w a c h d o l n o ~ l t s k i m i w i e l k o p W o l sc ke ilm u. p o z y s k a n i a n o w y c h k l i e n t ó w o r a z z w i b k s z e n i a w i e l k o ~ c i s p r z e d a ł y S p ó ł k a p r o w a d z i ł a i n t e n sy w n e d z i a ł a n i a m a r k e t i n g o w-s o p r z e d a ł o w e. E m i t e n t w p r o w a d z a w c i t ł n o w e o f e r t y i p r o m o c j e, a t a k ł e s t a l e s z u k a c o r a z b a r d z i e j e f e k t y w n y c h r o z w i t z a t d l a p o z y s k i w a n i a n o w y c h K l i e n t ó w, j e d n o c z e ~ n i e t r o s z c z t c s i b o r o z w i t z a n i a p o z w a l a j t c e n a k o n t y n u o w a n i e u m ó w z d o t y c h c z a s o w y m i A b o n e n t a m i. W z w i t z k u z e z m i a n t s p o s o b u n a d a w a n i a t e l e w i z j i a n a l o g o w e j n a c y f r o w t, i n t e n s y w n e p r a c e w y k o n a n e z o s t a ł y w z a s o b a c h n a j w i b k s z e j S p ó ł d z i e l n i M i e s z k a n i o w e j w O l e ~ n i c y. W r a m a c h t e g o p r o j e k t u S p ó ł k a z a o p a t r z y ł a K l i e n t ó w k o t c o w y c h w d e k o d e r y s ł u ł t c e d o o d b i o r u t e l e w i z j i c y f r o w e j. W k ł a d i z a a n g a ł o w a n i e w r o z w ó j p r z e d s i b b i o r s t w a z o s t a ł z a u w a ł o n y n i e t y l k o w k r b g a c h k l i e n t ó w E m i t e n t a, a l e r ó w n i e ł p o r a z k o l e j n y p r z e z l o k a l n e w ł a d z e. S p ó ł k a z o s t a ł a j u ł p o r a z t r z e c i n o m i n o w a n a, a l tw a c ri e z u o t r z y m a ł a z ł o t t n a g r o d b p o d c z a s X I I I e d y c j i O l e ~ n i c k i e g o S u k c e s u G o s p o d a r c z e g o w k a t e g o r i i " Z a s z c z e g ó l n e o s i t g n i b c i a w r o z w o j u p r z e d s i b b i o r s t w a ". V I I I. K i e r u n k i R o z w o j u S p ó ł k i ( C e l e i S t r a t e g i e ) P o d s t a w o w y m e l e m e n t e m s t r a t e g i i r o z w o j u S p ó ł k i p o z o s tw ai jb e k s z a n i e s w o j e j p o z y c j i k o n k u r e n c y j n e j. E m i t e n t n i e u s t a n n i e p l a n u j e w y k o r z y s t y w a v p o s i a d a n-he o w, k n o w d o ~ w i a d c z e n i e o r a z w s p ó ł p r a c b z e s w o i m i k o n t r a h e n t a m i, j a k r ó w n i e ł z a m i e r z a k o r z y s t a v z e f e k t u s k a l i i e f e k t u s y n e r g i i ~ w i a d c z o n y c h p a k i e t o w o o lu es jł nu yg c. h W l ak t a c h Z a r z t d o c z e k u j e d a l s z e g o i s t o t n e g o z w i b k s z e n i a p o p y t u n a s w o j e u s ł u g i. Z a r z t d S p ó ł k i w s t r a t e g z a k ł a d a z w i b k s z a n i e u d z i a ł u w r y n k u p o p r z e z m i b d z y i n n y m i k o l e j n e p r z e j b c i a m n i e j s z y c h 14 s t r o n a

15 p o d m i o t ó w d z i a ł a j t c y c h n a r y n k u, w y k o r z y s t u j t c e f e rk gt i i s y on r a z t w o r z t c n o w t o f e r t b d l a K l i e n t ó w. R y n e k, n a k t ó r y m d z i a ł a S p ó ł k a j e s t n a d a l p e r s p e k t y w i c z n y, a p r z e w a g k o n k u r e n c y j n t u z y s k a j t f i r m y, k t ó r e b b d t s t a n o w c z e i b b d t u m i a ł y p o z y s k a v d o d a t k o w y k a p i t a ł n a r o z w ó j. S p ó ł k a p l a n u j e w n a j b l i ł s z y c h l a pt ra zc eh p r o w a d z i v i n w e s t y c j e z m i e r z a j t c e d o w p r o w a d z e n i a n o w y c h u s ł u g. B b d t o n e p o l e g a ł y m. i n. n a : A k w i z y c j e n a t e r e n i e w o j e w ó d z t w a d o l n o ~ l t s k i e g o o r a z w o j e w ó d z t w a c h o ~ c i e n n y c h S p ó ł k a z a m i e r z a p o s z u k i w a v m o ł l i w o ~ c i a k w i z y c j i y cl h o ksail enc i, g ł ó w n i e d o s t a w c ó w p o s i a d a j t c y c h d o u ł y t k o w n i k ó w, c o p o z w o l i n a s z y b s z t e k s p a n s j b n a n o w e t e r e n y. P o z y s k a n i e k l i e n t ó w n a d a n y m r y n k u p r z y c z y n i s i b d o j e s z c z e s z y b s z e j s t o p y z w r o t u z i n w e s t y c j i i m a k s y m a l i z a c j i e f e k t u s y n e r g i i z j u ł p o s i a d a n t s t r u k t u r t u s ł u g. B u d o w a s i ec i s z k i e l e t o w e j w d z i e r ł a w i o n y c h k a n a l i z Oa Rc Aj Na Gc E h P o l s k a S. A. S p ó ł k a p l a n u j e b u d o w b s i e c i s z k i e l e t o w e j w d z i e r ł a w i o n y c h k a n aol Ri Az Na Gc E j a Pc oh l s k a S. A. n a t e r e n i e m i a s t D o l n e g o = l t s k a, c o p o z w o l i n a z b u d o w a n i e n i s k i m k o s z t e m s z k i e l e t u ~ w i a t ł o w o d o w e g o o s z y b k o ~ c i p r z e k r a c z a j t c e j 1 0 G b / s. N a t o m i a s t n a t e r e n a c h b e z m o ł l i w o ~ c i w y k o r z y s t a n i a s z k i e l e t u ~ w i a t ł o w o d o w e g o z o s t a n i e z a s i lo ol ni e n i arm ai d i w p a ~ m i e l ie cn c j o n o w a n y m. P o ł t c z e n i a m i b d z y m i a s t o w e b b d t o d b y w a ł y s i b z w y k o r z y s t a n i e m t r a n s m i s j i d a n y c h o d r ó ł n y c h o p e r a t o r ó w m. i n O. R A NeG te i a P, o l s k a S. A. o r a z T K T e l e k o m. S p ó ł k a b b d z i e w y k o r z y s t y w a v t t i n f r a s t r u k t u r b d o d a l s z e j r o z b u d o w y z a s i b g u ~ w i a d c z e n i a w ł ay sc nh u s ł u g. D o d a t k o w o d z i b k i s i e c i D S S z o s t a n t o b n i ł o n e k o s z t y z w i t z a n e z d z i e r ł a w t t r a n s m i s j i d a n y c h m i b d z y m i a s t a m i. = w i a d c z e n i e u s ł u g k o l o k a c j i o r a z d z i e r ł a w y s e r w e r ó w : S e r w e r o w n i e ( D a t a C e n t e r ) w y b u d o w a n e j e s z c z e p o d k o n i e c r o k u, u m i e s z c z o n e p o z a d u ł y m i a g l o m e r a c j a m i, c i e s z t s i b c o r a z w i b k s z t p o p u l a r n o ~ c i t z e w z g l b d u n a n i ł s z e k o s z t e k s p l o a t a c j i p r z y t a k i e j s a m e j j a k o ~ c i u s ł u g. C e n t r u m s i e c i z n a j d u j e - --z s i o b s t w a ł Oo l e ~ n i c y z a p r o j e k t o w a n e o r a z w y b u d o w a n e w o p a r c i u o n a j n o w s z t t e c h n o l o g i b o r auz j e c e sc i h b n a j w y ł s z y m p o z i o m e m f u n k c j o n a l n o ~ c i i j a k o ~ c i w y k o n a n i a. W y p o s a ł o n e w s y s t e m y z a s i l a n i a g w a r a n t o w a n e g o, u r z t d z e n i a z a p e w n i a j t c e o d p o w i e d n i t m o c c h ł o d n i c z t, z a b e z p i e c z e n i a ( w p o s t a c i k o n t r o l i d o s t b p u, w y k r y w a n i a w ł a m a n i a i n a p a d u, k o n t r o l i t e m p e r a t u r y i w i l g o t n o ~ c i p o w i e t r z a ) o r a z w y s o k i e j p r z e p u s t o w o ~ c i ł t c z a t e l e k o m u n i k a c y j n e s t a n o w i t k o m p l e k s o w e r o z w i t z a n i e z a p e w n i a j t c e e f e k t y w n o ~ v p r a c y 15 s t r o n a

16 u m i e s z c z o n y c h t a m s e r w e r ó w. K o l o k a c j b s w o i c h s e r w e r ó w p o w i e r z y ł y j u ł n a m i n s t y t u c j e p o w i a t o w e, j a k i w i e l e fz i rn ma s z e g o r e g i o n u. I X. C z y n n i k i R y z y k a z w i t z a n e z Y u r e c o S. A. o r a z o t o c z e n i e m w j a k i m p r o w a d z i d z i a ł a l n o ~ W C z y n n i k i r y z y k a z w i t z a n e z d z i a ł a l n o ~ c i t S p ó ł k i m a j t c h a r a k t e r g ł ó w n i-e f i n a n s o w o o p e r a c y j n y. Z i d e n t y f i k o w a n o n a s t b p u j t c e c z y n n i k i : R y z y k o a w a r i i u r z t dt z ew y k o r z y s t y w a n y c h w d z i a ł a l n o ~ c i S p ó ł k i, r o d z a j r y z y k a : o p e r a c y j n e D z i a ł a l n o ~ v S p ó ł k i o p i e r a s i b w g ł ó w n e j m i e r z e n a u r z t d z e n i a c h u m o ł l i w i a j t c y c h d o s t b p d o u s ł u g t e l e k o m u n i k a c y j n y c h d l a K l i e n t ó w, k t ó r e n a r a ł o n e s t n a a w a r i e z w i t z a n e z u ł y t k o w a n i e m. M o ł l i w e u s t e r k i m o g t s p o w o d o w a v p r z e r w y w d o s t b p i e d o s i e c i t e l e k o m u n i k a c y j n y c h i t y m s a m y m c z a s o w y s p a d e k j a k o ~ c i ~ w i a d c z o n y c h u s ł u g. R y z y k o z e r w a n i a u m ó w z d o s t a w c a m i ( u s ł u g o r a z u r z t d z e t ), r o d z a j r y z y k a : o p e r a c y j n e / s t r a t e g i c z n e C z b ~ v i n f r a s t r u k t u r y c i so iw e j, z k t ó r e j S p ó ł k a k o r z y s t a ~ w i a d c z t c s w o j e u s ł u g i, j e s t d z i e r ł a w i o n a, a c o z a t y m i d z i e, i s t n i e j e r y z y k o p r z e d t e r m i n o w e g o r o z w i t z a n i a u m o w y d z i e r ł a w y. U m o w y p o d p i s a n e z w ł a ~ c i c i e l a m i z a b e z p i e c z a j t i n t e r e s y Y u r e c o S. A. p o p r z e z g w a r a n c j b j a k o ~ c i o r a iz e zna w o d n o ~ c i u d o s t b p n i a n e j i n f r a s t r u k t u r y. P o n a d t o, E m i t e n t s t a r a s i b m i n i m a l i z o w a v r y z y k o u z a l e ł n i e n i a o d j e d n e g o w ł a ~ c i c i e l a i n f r a s t r u k t u r y p o p r p o d p i s y w a n i e u m ó w z k i l k o m a p o d m i o t a m i o r a z c i t g ł e a n a l i z o w a n i e r e g i o n a l n e g o r y n k u n o w y c h d o s t a w c ó w. R y z y k o z w i t z a n e z p o z y s k i w a n i e m p o z w o l e t, r o d z a j r y z y k a : o p e r a c y j n e / s t r a t e g i c z n e Z g o d n i e z a r t. 1 0 u s t. 1 u s t a w y z d n i a 1 6 l i p c a r. P r a w o t e l e k o m u n i k a c y j n e ( D z. U 1 7 1, p o z z p ó n. z m. ) o r a z p r z e p i s y a r t. 6 4 u s t a w y z d n i a 2 l i p c a 2i0e 0 4 r. o s w o b d z i a ł a l n o ~ c i g o s p o d a r c z e j ( D z. U. N r 1 7 3, p o z ), d z i a ł a l n o ~ v t e l e k o m u n i k a c y j n a b b d t d z i a ł a l n o ~ c i t g o s p o d a r c z t j e s t d z i a ł a l n o ~ c i t r e g u l o w a n t i p o d l e g a w p i s o w i d o r e j e s t p r z e d s i b b i o r c ó w t e l e k o m u n i k a c y j n y c h. Z g o d n i e z w p i s e m d o r e j e s t r u, Sepcóo ł ks a. A Y. u r p o s i a d a u p r a w n i e n i a d o ~ w i a d c z e n i a n a t e r e n i e P o l s k i n a s t b p u j t c y c h u s ł u g : o r u c h o m a p u b l i c z n a s i e v t e l e f o n i c z n a n i e p o s i a d a j t c a w ł a s n e j i n f r a s t r u k t u r y r a d i o w e ' s i e v t y p u M V N O ', 16 s t r o n a

17 o s i e v t r a n s m i s j i d a n y c h, o o S.A p u b l i c z n i e d o s t b p n a u s ł u g a t e l e f o n i c z n a ~ wni a d w c z or u c h o m e j p u b l i c z n e j s i e c i t e l e f o n i c z n e j n i e p o s i a d a j t c e j w ł a s n e j i n f r a s t r u k t u r y r a d i o w e j ' s i e v t y p u M V N O ', u s ł u g a r o z p r o w a d z a n i a l u b r o z p o w s z e c h n i a n i a p r o g r a m ó w r a d i o f o n i c z n y c h l u b t e l e w i z y j n y c h, o u s ł u g a t r a n s m i s j i d a n y c h, o o u s ł u g a z a p e w n i a n i a d o s t b p u dsoi e c i I n t e r n e t / ~ w i a d c z o n a w e w ł a s n e j s i e c i t e l e k o m u n i k a c y j n e j, u s ł u g a z a p e w n i a n i a d o s t b p u d o s i e c i I n t e r n e t / ~ w i a d c z o n a z w y k o r z y s t a n i e m s i e c i t e l e k o m u n i k a c y j n e j i n n e g o o p e r a t o r a, o u s ł u g a t e l e k o m u n i k a c y j n a ~ w i a d c z o n a w s i e c i s a t e l i t a r n e j t y p u V S A T, o u s ł ug a t r a n z y t u p o ł t c z e t t e l e f o n i c z n y c h w t e c h n o l o g i i V o I P z w y k o r z y s t a n i e m n u m e r u d o s t b p u N D S, o u s ł u g a d z i e r ł a w y ł t c z y t e l e k o m u n i k a c y j n y c h. W p r z y p a d k u n a r u s z e n i a w a r u n k ó w p o z w o l e t, P r e z e s U r z b d u K o m u n i k a c j i E l e k t r o n i c z n e j m o ł e c o f n t v u p r a w n i e n i a d o ~ w i a d c zy oc nh u s ł u g, c o s p o w o d u j e b r a k m o ł l i w o ~ c i o b s ł u g i K l i e n t ó w w g ł ó w n y m o b s z a r z e d z i a ł a l n o ~ c i E m i t e n t a, a t y m s a m y m m o ł e n i e k o r z y s t n i e w p ł y n t v n a j e g o s y t u a c j b f i n a n s o w t o r a z w y n i k i e k o n o m i c z n e. E m i t e n t m i n i m a l i z u j e t o r y z y k o d z i b k i t e m u, i ł p r o w a d z i o d akt i l kb u a r dlz o r e s t r y k c y j n t p o l i t y k b w s w o j e j d z i a ł a l n o c~ i, p r z e s t r z e g a z a s a d i r e g u l a c j i w p r o w a d z o n y c h p r z e z U K E, d z i b k i c z e m u n i g d y n i e b y ł n a r a ł o n y n a p o z b a w i a n i e u p r a w n i e t d o w y k o n y w a n i a t e g o r o d z a j u d z i a ł a l n o ~ c i. R y z y k o z w i t z a n e z u r u c h o m i e n i e m u s ł u g toenliei f k o m ó r k o w e j, R o d z a j r y z y k a : s t r a t e g i c z n e S p ó ł k a Y u r e c o S. A. u z u p e ł n i a s w o j e u s ł u g i o d o s t b p d o t e l e f o n i i k o m ó r k o w e j. I s t n i e r y z y k o, ł e S p ó ł c e n i e u d a s i b z a c h b c i v d o t y c h c z a s o w y c h K l i e n t ó w d o n o w e j u s ł u g i, a n p o z y s k a v n o w y c h p o d m i o t ó w. R y n e k u s ł u g e l et f o n i i k o m ó r k o w e j j e s t s t o s u n k o w o w y s o k o n a s y c o n y i p r z y d o d a t k o w o w y s o k i e j l o j a l n o ~ c i K l i e n t ó w t e g o r y n k u d o o b s ł u g u j t c y c h i c h o p e r a t o r ó w, m o ł e w y s t t p i v m a ł e z a i n t e r e s o w a n i e u s ł u g a m i n o w e g o p o d m i o t u. R y z y k o t o j e s t d o d a t k o w o w i b k s z e z p o w o d u r o s n t c e ga o i n zt e r e s o w a n i a k o m u n i k a c j t e l e k t r o n i c z n t, w t y m t e c h n o l o g i t V o I P. W c e l u z m n i e j s z e n i a r y z y k a o r a z w c e l u a z aspperwzneidea nłiy s w o i c h n o w y c h u s ł u g, S p ó ł k a w p r o w a d z a m o d e l d o s t a w y u s ł u g o p i e r a j t c y s i b n a w s z y s t k i c h o f e r o w a n y c h u s ł u g a c h w p a k i e c i e, d zei mbu k i n ocwze p r o d u k t y i u s ł u g i f i r m y 17 s t r o n a

18 b b d t d l a n o w y c h o r a z o b e c n y c h K l i e n t ó w b a r d z o a t r a k c y j n y m p r o d u k t e m w p o r ó w n a n i u d o u s ł u g i p r o d u k t ó w k o n k u r e n c j i. R y z y k o o d e j ~ c i a k l u c z o w y c h p r a c o w n i k ó w, R o d z a j r y z y k a : o p e r a c y j n e R o z w ó j S p ó ł k i i j pj e r s p e k t y w y u z a l e ł n i oe n s t o d d a l s z e g o p r o w a d z e n i a d z i a ł a l n o ~ c i i e f e k t y w n o ~ c i p r a c y j wj y e ł s z e g o s z c z e b l a k i e r o w n i c t w a o r a z k l u c z o w y c h p r a c o w n i k ó w. W p r z y p a d k u s z y b k i e g o r o z w o j u S p ó ł k i p o j a w i s i b k o n i e c z n o ~ v z w i b k s z e n i a l i c z b y w y k w a l i f i k o w a n y c h w s p ó ł p r a c o w n i k ó w i z w i b k s z e n i a k ł an d ó w f i n a n s o w y c h n a z a t r u d n i e n i e z a s o b ó w l u d z k i c h. B b d z i e t o m i a ł o w p ł y w n a z w i b k s z e n i e k o s z t ó w o p e r a c y j n y c h S p ó ł k i. T r u d n o ~ c i f i n a n s o w e l u b i n n e c z y n n i k i m o g t m i e v n e g a t y w n y w p ł y w n a z d o l n o ~ v S p ó ł k i d o z a t r z y m a n i a k l u c z o w y c h p r a c o w n i k ó w, c o m o ł e z y ns it en ki oe r w p ł y n t v n a j e j d z i a ł a l n o ~ v o p e r a c y j n t o r a z n a w i z e r u n e k i m a r k b. S p o s ó b p r z e c i w d z i a ł a n r y z y k u : o w y k o r z y s t a n i e w ł a s n y c h z a s o b ó w, w i e d z y z a t r u d n i o n y c h p r a c o w n i k ó w, z w i b k s z a n i e w y d a j n o ~ c i, w p r o w a d z a n i e s y s t e m ó w m o t y w a c y j n y c h. o w p r o w a d z e n i e n o w y c h p r o g r a m ó w m o t y w a c y j n y c h i d o d a t k o w y c h f o r m w y n a g r o d z e n i a p o z a p o d s t a w o w y m w y n a g r o d z e n i e m f i n a n s o w y m. R y z y k o z a c h o w a n i a p ł y n n o ~ c i f i n a n s o w e j, r o d z a j r y z y k a : h a n d l o w e / f i n a n s o w e N i e m a c a ł k o w i t e j p e w n o ~ c i, ł e S p ó ł k a b b d z i e w s t a n i e u z y s k a v p r o g n o z o w a n e p r z y c h o d y z e s p r z e d a ł y u s ł u g. M o g t p o w s t a v z a t o r y p ł a t n i c z e w z w i t z k u z d ł u g i m o k r e s e m s p ł y w u n a l e ł n o ~ c i, k t ó r y t o o k r e s b b d z i e d ł u ł s z y a n i ł e l i o k r e s s p ł a t y z o b o w i t z a t. W p r z y p a d g d y b y S p ó ł k a n i e b y ł a w s t a n i e o s i t g n t v p l a n o w a n y c h w y n i k ó w f i n a n s o w y c h, b b d z i e m u s i a ł a z m i e n i v m o d e l d z i a ł a n i a, o b n i ł y v k o s z t y l u b z m i e n i v h o r y z o n t c z a s o w y p r o w a d z o n y c h i n w e s t y c j i. S p o s ó b p r z e c i w d z i a ł a n i a r y z y k u : o p r z y g o t o w a n i e a l t e r n a t y w n y c h s c e n a r i u s z y d z i a ł a t, z a r ó w n o d l a o p t y m i s t y c z n y c h j a k i p e s y m i s t y c z n y c h ~ c i e ł e k r o z w o j u, o z a ł o ł e n ie r e z e r w n a d z i a ł a l n o ~ v o p e r a c y j n t z w i t z a n t z p r o w a d z o n y m i p r z e d s i b w z i b c i a m i ( p o d n i e s i e n i e k a p i t a ł u z a k ł a d o w e g o, w s p a r c i e f i n a n s o w e z e s t r o n y i n w e s t o r ó w f i n a n s o w y c h l u b / i i n w e s t o r a b r a n ł o w e g o, p r o w a d z e n i e l i s t y l o j a l n y c h p a r t n e r ó w i d o s t a w c ó w, p o d p i s a nm ió e w ud ł u g o t e r m i n o w y c h o r a z p o z y s k a n i e n o w y c h, s t a ł y c h K l i e n t ó w ). 18 s t r o n a

19 R y z y k o z w i t z a n e z p o z y s k i w a n i e m d o t a c j i U E, R o d z a j r y z y k a : f i n a n s o w e S p ó ł k a Y u r e c o S. A. r o z l i c z y ł a j e d n t d o t a c j b o t r z y m a n t n a p r o j e k t i n w e s t y c y j n y o r a z z a k ł p o z y s k a n i e f u n d u s z y u n i j n y c h sn fa i n a n s o w a n i e s w o i c h p l a n ó w i n w e s t y c y j n y c h. W z w i t z k u z d u ł t p o p u l a r n o ~ c i t p r o g r a m ó w p o m o c o w y c h w ~ r ó d p r z e d s i b b i o r c ó w, f a k t y c z n e o t r z y m a n i e d o t a c j i j e s t p r z e d s i b w z i b c i e m n i e p e w n y m. P o n a d t o, z e w z g l b d u n a d ł u g o t r w a ł y c z a s o c z e k i w a n i a n a o t r z y m a n i e d eo c ydzojfi i n a n s o w a n i u, j a k r ó w n i e ł n a e w e n t u a l n e p r z e s u n i b c i a t e r m i n u p o d p i s a n i a u m o w y o d o f i n a n s o w a n i e, m o g t p o w s t a v o p ó n i e n i a w r e a l i z a c j i o k r e ~ l o n y c h i n w e s t y c j i. S p o s ó b p r z e c i w d z i a ł a n i a r y z y k u : o o z a p e w n i e n i e w b u d ł e c i e ~ r o d k ó w f i n a n s o w y c h n a w y p a nd ie ek o t r z y m a n i a d o t a c j i, z a a n g a ł o w a n i e w y s p e c j a l i z o w a n e j f i r m y d o r a d c z e j d o r a d z a j t c e j i s p o r z t d z a j t c e j w n i o s e k o d o f i n a n s o w a n i e, o w ł a ~ c i w e u s t a l a n i e h a r m o n o g r a m ó w i n w e s t y c j i p o k r y w a j t c y c h s i b z h a r m o n o g r a m a m i n a b o r ó w w n i o s k ó w o d o f i n a n s o w a n i e. R y z y k o w z r o s t uk o s z t ó w d z i a ł a l n o ~ c i, R o d z a j r y z y k a f i n a n s o w e / o p e r a c y j n e I s t n i e j e r y z y k o w z r o s t u k o s z t ó w z a k u p u z a w a r t o ~ c i p r o g r a m o w e j l u b w a r t o ~ c i u r z t d z e t, c o m o ł e b e z p o ~ r e d n i o w p ł y n t v n a w z r o s t c e n y o f e r o w a n y c h u s ł u g i m o ł l i w o ~ v u t r a t y c z b ~ c i K l i e n t ó w. W p r z y p a d k u zcnzan e g o w z r o s t u k o s z t ó w d z i a ł a l n o ~ c i, n a k t ó r e S p ó ł k a n i e m a d u ł e g o w p ł y w u, m o ł e w y s t t p i v z m n i e j s z e n i e w a r t o ~ c i u z y s k i w a n y c h p r z y c h o d ó w i w k o n s e k w e n c j i z m n i e j s z e n i e r e n t o w n o ~ c i f i r m y. W c e l u z m n i e j s z e n i a t e g o ł r y z y k a S p ó ł k a z a w i e r a d ł u g o t e r m i n o w e u m o w y z ods t a w c a m i u s ł u g, g w a r a n t u j t c s o b i e o k r e ~ l o n e p o z i o m y c e n o w e o r a z o d p o w i e d n i e r a b a t y. D o d a t k o w o S p ó ł k a k o r z y s t a z k i l k u d o s t a w c ó w, d z i b k i c z e m u z d y w e r s y f i k u j e r y z y k o u z a l e ł n i e n i a s i b o d j e d n e j f i r m y i t y m s a m y m j e d n y c c e n u s ł u g i p r o d u k t ó w. R y z y k o z w i t z a n e z b u d o w t, u t r z y m a n i e m i m o d e r n i z a c j t s i e c i R o d z a j r y z y k a : i n w e s t y c y j n e / f i n a n s o w e I s t n i e j e r y z y k o, ł e w y d a t k i d o t y c z t c e p l a n o w a n y c h i n w e s t y c j i o k a ł t s i b n i e o s z a c o w a n e p o w o d u z m i a n y k o s z t ó w b u d o w y d a n e j s i e c i, l u b z m i a n y o c z e k i w a t K l i e n t ó w o d n o ~ n i e j a k o ~ ci u s ł u g. W z r o s t k o s z t ó w r o z w o j u s i e c i m o ł e n e g a t y w n i e w p ł y n t v n a p ł y n n o ~ v S p ó ł k i i z w i b k s z y v j e j p o t r z e b y k a p i t a ł o w e. D o d a t k o w o, k o s z t y u t r z y m a n i a i e w e n t u a l n e j m o d e r n i z a c j i s i e c i m o g t b y v w i b k s z e n i ł z a k ł a d a n e. W c e l u z m n i e j s z e n i a w y s t t p i e n i e 19 s t r o n a

20 r y z y k a, S.A S p kó a ł b a r d z o d o k ł a d n i e p l a n u j e b u d o w b n o w e j i n f r a s t r u k t u r y s i e c i o w e j, z a k ł a d a j t c d u ł e m a r g i n e s y r y z y k r e n t o w n o ~ c i d a n e j s i e c i o r a z p r z e d e w s z y s t k i m b a r d z o d o k ł a d n i e d o b i e r a o b s z a r y p o d i n w e s t y c j e, a n a l i z u j t c p o p y t n a u s ł u g i i z n a c z e n i k o n k u r e n c j i w d a n y m te nr i e. 20 s t r o n a

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Ą Ń ż ś ż ś Ż ż ść ż ż Ł ś śó ś Ź ź ż Ę Ą ś ż Ę ś ś żą Ź Ę Ń Ź ż Ę Ą ż Ź Ę Ź ś Ę ć ż Ń ż Ń Ą Ż ź ź ż Ę Ł ż ż ś źź ś ś ż ż ż ż ść ż Ę ż ż ż ś ż ś ż ż ś ż ż Ą ż Ń ś ż ż Ę ż ż ż Ę ś Ł ś ż ż ś ś ż ść

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ż ś ś Ź ż ż Ń ż Ń ś ż Ą ść ż Ś ż ś Ń Ę Ź Ę ś Ń ż Ę Ł Ę Ł ś Ź ś ź Ę ś ż Ą Ń ś ż ĘŁ Ń ż ś ś ż ż ż ź Ś ż ż ś ś ż ż ż Ą Ę ż ź ż ś ż ś ś ś Ę ś ś ś ś Ź ż Ą ś ż ż ż ż ź ż Ę ż Ń ż Ż ż Ę ż ż Ą Ą ś Ż ś Ę ś ś ż Ź

Bardziej szczegółowo

Ą ś Ę ń ń ń Ć ś ć Ę Ę ż ę ę ż ż ż ź ć ż Ę ś ż ż ż ń ź ż ę Ą ę ę Ć ż ć Ę Ę ż Ó ś ż ż ż ś ż ź ć Ą ś ź ę Ę ń śł ż ę ż ń Ą Ó ń Ę Ż Ę ę ę ż ć ż ń ś ń Ć ń ć żę ś Ę ń ę ś Ę Ę ż ćż ć ę ż Ę ż ś Ę ń ć ś ż Ą ń ż

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ą Ń ć ź Ł Ł Ł Ś Ł ź Ź ć ź ć Ź ć Ź ć ć Ź ź ć ć Ó Ś Ę Ś Ś Ń ć ć ć ć Ś Ź Ź ć ć ć ć Ź ź Ę ć ć Ę ć ć ć ć Ź ć ć Ć ć Ę ź ź ć ź ć Ź Ę Ź ź ź Ę Ź Ę Ś Ą ć Ź ź ć ź ć Ę Ę ć Ę ć Ń Ś Ę Ó Ó ć Ó Ę Ź Ę Ę ź ć ć ć Ć

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ł ĘŁ ą ą ą ą ż Ę ć ą ó ą ę ą ą ź ę ż ó ą ć ą ą ą ć ż ó ó ó Ń ńą ą ę ą Ń ę ż ą ó ą ą ą ą ą ą ą ó ęż ęż ę ą ą ę ą ą ę ż ą ż ĘŚ ź ę ą ż ą ó ą ą ó ą ę Ą ą ż ń ęż ęż ń ę ó ć ż ą ń ń ż ń ó ć ą ą ó ó ę ń

Bardziej szczegółowo

ó ó ć Ż Ł Ą Ż ó ż ć Ż ó Ą ó ó Ą ć ó ó Ł Ł ó ć ó ż ć ż Śó ó ó ó ć ó ż ć Ą ż ĘĄ ó Ś Ż óź Ż ć ó Ż Ż Ż ć ń Ą ó Ą ż ó Ż ó Ł ó ó Ż ó ó ó ź Ś ó Ą ć Ś ó ó ż ó ż Ł ńę ó ń ó ń ż ć ó Ż Ż ż ć Ż ć ć ć ż ó ń óź ó ć

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NIEZNANE RYSUNKI STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO jj b lą fgą g ( jg l Pl l ż Pl ę ł ńg N lł ś K Wlg ć ą l j bś 9 Nłlj ęś łś ż ę bć ąż j j j ę l ę j Oją ją f ąją jś bń 30 Wj Bł Fg g ł ąż Wj Bł S l K XIX Cęść g: j Wń ż ę l b ł W Uv T S R Sł Wńg K 93 4

Bardziej szczegółowo

Í í Í Á ń ý ý Ż í í ď Í Ĺ ń Í ń Ę ń ý Ż Ż ź ń ń Ę ń ý ý í ŕ Ĺ Ĺ Í Á í Ż Í É Í Ü ö ä Ż Ż Ż Ę ń ć Ę Ż ń Ę Ż ć ń Ł Ą ń Ę í Ę Ż Ż ý Ż Ż Ą Í É đ í Ł Ę Ł ć ő ť Ę ń í ć Í Ę Ę Ł Ą Ł ć ď ć Ę Ę ń Ó Ü ü Ĺ ý Ę ä í

Bardziej szczegółowo

ŚĆ Ć ć ż ć ń Ę Ę ż ż Ą ń ż ć ż Ę ż Ę Ę Ć ż Ę ż Ś ż ż ż ż ż Ł ż ż Ę ż ĘŚ ż ć ć ŚĆ ć ń Ś ź ć ć ć ć ć ć ć ń ć Ę Ę ć ć ć Ł Ę Ą ź Ą Ę Ę Ł ć ć ż ć ż ż ć ż ż ż Ł ć ń ż Ł ż ń ń ż ż ć ż Ę ż Ę ć ż ż Ą ĘŚ ń ż ź Ę

Bardziej szczegółowo

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów

poszczególnych modeli samochodów marki Opel z dnia 31.01.2013. skrzyni biegów 1 Opel D1JOI AAAA Ampera X30F 150 KM (elektryczny) AT 34.10.21-36.00 benzyna 1398 1,2 27 2 Opel H-B AE11 Agila 1.0 ECOTEC 68 KM MT5 34.10.21-33.00 benzyna 996 4,6 4,7 106 109 3 Opel H-B AF11 Agila 1.2

Bardziej szczegółowo

Listopad 2014. Podaruj piękno

Listopad 2014. Podaruj piękno L 0 Pru ę O u r f fr ł ł uą h rb 7 ł ł ę, Pr ż br ó. u r 7 ł ł ł 0 ł ł ł ł. L Eu L Su, rfu, 0, r 7. u Gu Prèr, rfu, 0, r 700. xx B M,, 0, r 7. v ur Ou Vur,, 0, r 70. r r Er D R,, 0, r 07. u Gu Gu,, 0,

Bardziej szczegółowo

Ł Ś Ą ó ó ó ś ó ó ś ó ó ó ó ó Ó ś ó ś ó ó ś Ó ó Ó ś ó ś ó ó ó Ź ó ó ś ó ó ó ś ó ść ó ó ó Ą ó ś ó ó ó ś śó ó ó ź ó ó ś ó Ź ś ó ć ó ś Ę Ą ó ś óź ó ó ś ó ś Ę ó Ó ź ść ó ó ś ś ś Ó ó ź ó ś Ó ó ó ó ó ó ś Ó ó

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ

KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ KINO IDZIE ZA OPOWIEŚCIĄ O óh P A Uęś D P ą ą ę ąą śą ź W K N óą M N ó f J V ą ż A W K N PAU A K A K f P f ę 1945 ąh h ń h ż hh P f ę N ż f ś h fh Ł ó - T f W ś ś ż ż ć ż ą ą ó ż A K f: Mh H W Z K G- W

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Ł Ą ąż ż Ł ś ś Ą Ń Ę ąż ć ę ą ą ą ę ó ś ą ń ę ę ó ę ą ę ś ó ę ó ż ś ę ś ó ś ą ę ą ą ą ń ą Ś ż ś ść ść ć ą ą ą ś ę ż ęć ó ć ą ę ź ż ą ę ś ę ż ę ó ż ś ó ś ś ó ó ę óź ó ą ś ć ż ę ó ą ę ż ą Ąą ść ó ć ó ó ć

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

In yni e r w s p a r c i a s p r z e d a y (SE Sy s t e m s En g i n e e r ) Micha³ K r au t S e n io r S y s t e m s E n g in e e r (m k r au t @ cis co. co m ) 2 0 0 6 C i s c o S y s t e m s, I n c.

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

!!" # " $ $ $ %&'(!! " # " $%%&'$%()* +!! ", -. /

!! #  $ $ $ %&'(!!  #  $%%&'$%()* +!! , -. / !!" # " $ $ $ %&'(!! " +!. / #! " ", $%%&'$%()* - )*+$,* -.* %&'(.%&%&/ #"$ $$ 0* $ 1 + + 23 3 40 05 # %&'(.%&%& * *6 * * 6 7 2* $ 8 * 239. 6 39 0 *6 39 *6 6 *6 39 8 7$ 7 + *$ * + 6 6 7 * + $ * + * * #

Bardziej szczegółowo

n a k r ę t e k Z, I I, I.

n a k r ę t e k Z, I I, I. H U T A W K A O G R O D O W A 2 - o s o b o w a t y p : J K S C 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L A N I E S I M I N I O W Y C H P O D C Z A S C H O D U N A P O D S T A W I E S Y G N A W s E M G E u g e n u s z w

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

ó ś ś ń ó ń ść ż ć ń Ę Ę ć óń ś ó Ź ś Ń ŚĆ ś ń ó ś ś ó ń Ę ś ś ó ó ó ń ś ż ś ś Ś ó Ś ó ó ń ń ź ń ó ń ó ż ś Ó ó Ą ś Ę ń ś ś ó ó ń ó ś Ó ó ń ś Ę Ę ń Ę ń Ę ó ń ń ó ż ó Ę ó ń Ś ń ń ń ź ś Ę ó ó ó Ę ć Ą Ę ń

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

ᖧ厇 Ż ᖧ厇 ᐗ厷 ᖧ厇. aryja, atka asza olesna 勗tku n Z r ni, NMP B l n ryw ł i t tn 勗 r lᆗ叧 w r u i niu i ur ywi tni niu n h ry tu. W wi lu i j h w j n u ni j k ł ży i l n Z r ni r ᆗ叧ឧ呧ni j j k bi ku -. Lui A

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny katalogowy. Przy zamówieniu proszê

Bardziej szczegółowo

Ć ę ą ą ę ó ó ó ó ą ęść ę ó ę ó ą ó ś ą ę ś ó ó ą Ć ą ą ę ó ą ą ę Ę ś ę ę ę ś ó ę ą ą ę ś ę ę ą ę ę ęś ą ę ó ń Ł ń ę ę ó ą ę ń ą ń ęś ą ą ę ó ś ę ó ęś ę ó ó ęś ść ć Ć ę ó ą Ę óż ą ć ą Ć ć ść ć ę ó ć ś

Bardziej szczegółowo

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E

' -, %+)H %)-%, AAAAAAAAAAAAAAAA :E D?; )) KL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G? D?? )) K4 0'L AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA :E ! ""# ##$ $$ %%& &&'' ( (()) $ $$ **%% ++..)) **%% ++,, ))& && **%% ++ // **%% **& && **%% ++ ))%% **%% ++ 11 2 2 **%% ++,, 33 %% )) **%% ++ // 44 ++)) 33** '' )) ++ 44)) )) 44 ++)) ** ++ 55 "" ))!& &&33.#

Bardziej szczegółowo

啇c go b kt ᆗ匷 y l y s l g y l. P ysł ᆗ匷 ᆗ匷 s ob kt b o l go ᆗ匷 l. P ysł ᆗ匷ᆗ匷.. ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 啇c go Pᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷 ᆗ匷 s 啇c go l. ᆗ匷. 呷b s ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷2-500 ᆗ匷 s o ot o co 啇c go ᆗ匷 P ó O g Z I s y TECHPLAN ᆗ匷 ᆗ匷

Bardziej szczegółowo

ś ź Ą ś Ą ś ś Ę Ą ń ń ń ś ń ńś ś ń ć ń ś ś ź ć ś ś ź ź Ę Ę ś ć ś ś ć ś ść ń Ę ć ć ć ś ń ć ć ć ś ś Ą ź ść ĘĄ ś ś ć ść ć Ś ś ś ś Ą ś ź ś ś ź ń Ą ś ź Ń ś ś ś Ń ń ź ć ś ś ś ć Ń ś ń ś ź ś ń ń ć ć ś ń ć ń ć

Bardziej szczegółowo

Ź ź Ę Ś Ś Ń ę ę ż Ę ż ę ż ę ż ę ż ż ę ż ż Ń ź ę ę Ę Ć ż Ź Ś ę ż ż ę ż Ź Ó ę Ź ż Ś ż ę ż Ź ę Ę Ź ż ę ę ż Ś ę ę Ó Ś ę Ę ę ę ę Ą Ę Ą Ę Ś ę ż ż Ź ę Ń Ź Ś Ś ę Ź ż Ź ź ę ć Ó ż ż Ę Ó ę ż Ń ż ę Ź ę Ź Ą ę ż ż Źę

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu.

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu. Ludzkie gadanie Agnieszka Osiecka Soprano Soprano 4 4 q=120 mp Tu mp Tu Seeryn Kraeski arr voc. Andrze Borzym. tu tut tu tu tu. tu tut tu tu tu Alto Tenor Bass 5 4 4 mp Tu mp Pa ra ra rap pa pa tu tu tu

Bardziej szczegółowo

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org C h r i s t i a n n E i j k m a n : P r o s t o t a c e c h p r a w d y ( S i m p l e x n o n v e r i s i g i l l u m ) E p i z o d 1 : W iù c e j n i k a w a w C a f é B a u e r W s z y s t k o z a c

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ń Ą Ę Ó Ś ę Ż żń ĆŻ Ż ś ść Ż Ó Ż Ż ń ść ń ę Ź ż Ż Ż ż ń ż ń Ż ÓŻ Ś Ó Ź Ż Ż Ź Ż ń Ż ś Ż Ż Ż Ż ść ż Ż Ż ń ń ść Ż ś Ż ś ż ś Ó ę ś ś Ż ż śż ś ż ę ę Ó Ż Ś Ó Ż Ó Ż ń ż ś Ż ń ż Óż ń ś ę ć Ż Ż ś żż Ż ś Ś Ż

Bardziej szczegółowo

Upiór opery The Phantom Of The Opera

Upiór opery The Phantom Of The Opera Upiór opery The Phatom O The Opera Allegrovivace 4 4 5 10 10 CHRISTINE P Te głos a ie dzał mie przyy ał sach () 15 15 Wy iał i mię me aż a stał rzask 2007 y TM ROMA Upiór opery 2 19 19 23 23 I chy a da

Bardziej szczegółowo

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³

SPRÊ YNY NACISKOWE. Materia³ SPRÊ YNY NACISKOWE Wszystkie wymienion w katalogu rozmiary sprê yn s¹ standaryzowane. Takie s¹ te wymienione tutaj potrzebne dane techniczne. Ka da sprê yna ma swój w³asny numer katalogowy. Przy zamówieniu

Bardziej szczegółowo

ᖷ啇Eᖷ啇TA 厗Eᖷ啇E 厗ᆗ嘷Pᖷ啇ᖷ啇A 囇Eᖷ啇A CH 厗ᆗ嘷T ᖷ啇AŚCEᖷ啇ᖷ啇ᆗ嘷 m wys m d p mu p dł m w y p d k 圷t m CH 厗ᆗ嘷T PAPER Tᖷ啇ALETᖷ啇 厗E ᖷ啇 wys m d p mu p dł Pᖷ啇RĘCᖷ啇 厗C ŚC

ᖷ啇Eᖷ啇TA 厗Eᖷ啇E 厗ᆗ嘷Pᖷ啇ᖷ啇A 囇Eᖷ啇A CH 厗ᆗ嘷T ᖷ啇AŚCEᖷ啇ᖷ啇ᆗ嘷 m wys m d p mu p dł m w y p d k 圷t m CH 厗ᆗ嘷T PAPER Tᖷ啇ALETᖷ啇 厗E ᖷ啇 wys m d p mu p dł Pᖷ啇RĘCᖷ啇 厗C ŚC SEGMENT "E" "B,C" " E" " B,C", SEGMENT "B,C" "A" PRAWA ATORSKE ZASTRZEŻONE Przedmiotowy projekt / utwór rhitektonizny jest hroniony prwem utorskim zgodnie z rt. i nstępne stwy o Prwie Autorskim i Prwh

Bardziej szczegółowo

made in Germany Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller w klasie ekonomicznej

made in Germany Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller w klasie ekonomicznej niszczarki D O K U M E N T Ó W P Ł Y T C D / D V D K A R T K R E D Y T O W Y C H T WA R D Y C H D Y S KÓ W M I K R O F I L M Ó W Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller

Bardziej szczegółowo

Ł ń ń ć ź Ą ć Ń ć Źń Ą ć ź ź ń ź ń ń ń Ą ń ź Ą ć Ą ń Ą ń ń Źń ń ć ń ń ć ń ć ń ź ź ź ź ć Źń ń Ń ć ć ć ń ć ń ź ń ć Ł ć ć Ł Ń ć Ń ć ń ć ć ć ź ć ć ńń ź ź ć ń ć ć Źń ń ź ć ń ń źć ć ń ć ń ć ć ń ń ć ć ź ń ć ć

Bardziej szczegółowo

ć Ę ó ó Ź ó ó ć ź ć ć Ś ć Ź ó Ó ó ó Ś ó ó ć ó ć Ź ź ć ó ź ć ó ź ó ó ó ó ć Ą ó ó ź ó ó ó ć ź ć ć ź ź Ś ó ó ó ć ó Ź ó ó ć ó ó ó ó Ę ó ó ź Ę ó ó ó ć ó ó ź Ć Ź ź ó ó ó ó ó ó ó óź ź ó ź ó ó ó ó ć ó ó ć ó ó

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

ż ń ęą ą ąą ą ą ń ą ż ń ż ń ęą ą ą ą ą ń ę ę ę ż ń ęą ą ą ą ą ń ą ą ą ą ź ń ż ń ęą ą ą ą ą ń ą ą ą ą ź ń ż ń ęą ą ą ą ą ń ą ą ą ą ź ń o o o o o o o ż ń ęą ą ą ą ź ś ść ż ś ść ń ę ą ą ę ą ą ż ń ęą

Bardziej szczegółowo