S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok"

Transkrypt

1 O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a r.

2 S p i s t r e ~ c i 1. L i s t d o A k c j o n a r i u s z y 2. P o d s t a w o w e i n f o r m a c j e o S p ó ł c e S.A W y b r a n e j e d n o s t k o w e d a n e f i n a n s o w e z a w i e r a j t c e p o d s t a w o w e p o z y c j e r o c z n e g o j e d n o s t k o w e g o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g. o K o m e n t a r z Z a r z t d u Y u r e c o S. A. d o y n wi k ó w f i n a n s o w y c h s p ó ł k i w 2 0r 1o 3k u S p r a w o z d a n i e Z a r z t d u z d z i a ł a l n o ~ c i E m i t e n t a z a r 2o 0k S p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e z a r o k O p i n i a b i e g ł e g o r e w i d e n t a z b a d a n i a s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o 8. O ~ w i a d c z e n i a E m i t e n t a I n f o r m a c j e Z a r z t d u w s p r a w i e p r z e s t r z e g a n i a z a s a d D o b r y c h P r a k t y k S p ó ł e k n o t o w a n y c h n a N e w C o n n e c t Z a ł t c z n i k i : * R a p o r t b i e g ł e g o r e w i d e n t a z b a d a n i a s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o n a d z i e t 3 1 g r u d n i a r o k u Y u r e c o S p ó ł k a A k c y j n a z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y 2 s t r o n a

3 1. L i s t d o A k c j o n a r i u s z y S.A O l e ~ n i c a, 0m6a j a r. S z a n o w n i A k c j o n a r i u s z e, n i n i e j s z y m s k ł a d a m n a P a t s t w a r b c e j e d n o s t k o w y r a p o r t r o c z n y z a r o k s p ó ł k i Y u r e c o S. A w r a z z o p i ni i t r a p o r t e m b i e g ł e g o r e w i d e n t a. D o k u m e n t t e n p r z e d s t a w i a o g ó l n t s y t u a c j b e k o n o m i c z n t, f i n a n s o w t o r a z o r g a n i z a c y j n t n a s z e j S p ó ł. k i Z a w i e r a i n f o r m a c j e n a t e m a t w y b r a n y c h d a n y c h f i n a n s o w y c h, c z y n n i k ó w, z d a r z e t o r a z a k t y w n o ~ c i S p ó ł k i w o k r e s i e o b j b t y m r a p o r t e m. R o k t o o k r e s k l u c z o w y d l a s p ó ł k i z d w ó c h w z g l b d ó w. P r z e d e w s z y s t k i m w y g r a n y p r z e t a r g n a b u d o w b s i e c i t e l e k o m u n i k a c y j n Ge mj i nwi e D o b r o s z y c e o w a r t o ~ c i p r a w i e 3 m l n z ł. Z d r u g i e j s t r o n y b i e ł t c a d z i a ł a l n o ~ v, d z i b k i z n a c z n y m r e d u k c j o m k o s z t ó w s t a ł y i s y s t e m a t y c z n e m u w z r o s t o w i p r z y c h o d ó w, g e n e r u j e d u ł o w i b k s z e z y s k i n i ł w l a t a c h p o p r z e d n i c h. C o w i b c e j w o c e n i e Z a r z t d u j e s t t o r e tn d, k t ó r y n a d a l b b d z i e u t r z y m y w a n y. M o d e r n i z a c j e w ł a s n y c h z a s o b ó w s i e c i o w y c h d o s t a n d a r d ó w N G A, b e z p o ~ r e d n i o w p ł y n b ł y n a j a k o ~ i v w i z e r u n e ku s ł u g w ~ r ó d k l i e n t ó w. R o z p o c z b l i ~ m y k o m u n i k a c j b n o w e j m a r k i R D I F i b e r M A X, k t ó r a m a z a z a d a n i e u ~ w i a d o m i v t ko lm i e bn e z s p r z e c z n t w y ł s z o ~ v n a s z e j t e c h n o l o g i i n a d k o n k u r e n c j t. W r o k u m a r k a F i b e r M A X b b d z i e k l u c z o w y m e l e m e n t e m m a r k e t i n g u s p ó ł k i. R o k r ó w n i e ł b y ł o k r e s e m i n t e n s y w n e g o r o z w o j u u s ł u g i t e l e w i z j i c y f r o w e j R D I T V. O f e r t a z o s t a ł a p o s z e r z o n a o k o l e aj n ae ł y k ( r ó w n i e ł w j a k o ~ c i H D ). Z a s t o s o w a n e w y j t t k o w e n a r y n k u r o z w i t z a n i a t a k i e j a k : n P V R -u, p, C a tpca hu s e L i v e T V p r z e k o n u j t p o t e n c j a l n y c h k l i e n t ó w d o w y b r a n i a n a s z e j o f e r t y. D z i b k u j e m y z a z a u f a n i e, j a k i m n a s P a t s t w o o b d a r z y l i ~ c i e. Z a p r a s z a m y d o z i a b p o z n a n i a s z r a p o r t e m r o c z n y m. 3 s t r o n a

4 2. P o d s t a w o w e i n f o r m a c j e o S p ó ł c e S.A 3. W y b r a n e j e d n o s t k o w e d a n e f i n a n s o w e z a w i e r a j t c e p o d s t a w o w e p o z y c j e r o c z n e g o j e d n o s t k o w e g o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o W y b r a n e i n f o r m a c j e f i n a n s o w e z a w i e r a j t c e p o d s t a w o w e d a n e l i c z b o w e ( w z ł o t y c h o r a z p r z e l i c z o n e n a e u r o ) p o d s u m o w u j t c e s y t u a c j b f i n a n s o w t Y u r e c o S. A. w o k r e s i e o d 1 s t y c z n i a 2 0 1r3o k u d o 3 1 g r u d n i a r o k u z o s t a ł y z a p r e z e n t o w a n e w p o n i ł s z y c h t a b e l a c h. P o z y c j e b i l a n s u p r z e l i c z o n o w e d ł u g k u r s u ~ r e d n i e g o e u r o o g ł o s z o n e g o p r z e z N a r o d o w y B a n k P o l s k i, o b o w i t z u j t c y n a d z i e t b i l a n s o w y. P o z y c j e r a c h u n k u w y n i k ó w p r z e l i c z o n o w e d ł u g k u r s u ~ r e d n i e g o e u r o b b d t c e g o ~ r e d n i t a r y t m e t y c z n t ~ r e d n i c h k u r s ó w e u r o o g ł o s z o n y c h p r z e z N a r o d o w y B a n k P o l s k i i o b o w i t z u j t c y c h n a o s t a t n i d z i e t k a ł d e g o z a k o t c z o n esg i o t cm a i er o k u o b r o t o w e g o. T a b e l a: K u r s y w y m i a n y E U R / P L N. O k r e s o b r o t o w y = r e d n i k u r s K u r s n a o s t a t n i d z i e t o k r e s u , 1 1 P L N 4, 0 9 P L N , 2 1 P L N 4, 1 5 P L N o r ó d ł o : N B P ; o p r a c o w a n i e w ł a s n e. T a b e l a : W y b r a n e p o z y c j e b i l a n s u E m i t e n t a w g s t a n u n a d z i e t 3 1 g r u d3 nr i. a w2 r0 a1 z z d a n y m i p o r ó w n y w a l n y m i n a d z i e t 3 1 g r u d n i a 2 0r 1. o r a z d a n e p r z e l i c z o n e n a. e u r o 4 s t r o n a

5 N a N a N a N a A k t y w a r a z e m K a p i t a ł w ł a s n y N a l e ł n o ~ c i d ł u g o t e r m i n o w e N a l e ł n o ~ c i k r ó t k o t e r m i n o w e = r o d k i p i e n i b ł n e i i n n e a k t y w a p i e n i b ł n e Z o b o w i t z a n i a d ł u g o t e r m i n o w e D a n e w t y s. P L N D a n e w t y s. E U R , , , , , , , , 3 1 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 0 0, , , , , 0 7 6, , 6 2 1, , , , , , 0 2 Z o b o w i t z a n i a k r ó t k o t e r m i n o w e , , , , 7 4 Z o b o w i t z a n i a i r e z e r w y n a z o b o w i t z a n i a , , , , 2 7 o r ó d ł o : s p r a w o z d a n i e f i n a n s o w e E m i t e n t a z3 a r 2o 0k 1. T a b e l a : W y b r a n e p o z y c j e r a c h u n k u z y s k u i s t r a t E m i t e n t a 3 zr a. 2w 0r 1a z z d a n y m i p o r ó w n y w a l n y m i z a r. o r a z d a n e p r z e l i c z o n e n a e u r o D a n e w t y s. P L N D a n e w t y s. E U R P r z y c h o d y n e t t o z e s p r z e d a ł y A m o r t y z a c j a Z y s k / s t r a t a n a s p r z e d a ł y Z y s k / s t r a t a n a d z i a ł a l n o ~ c i o p e r a c y j n e j E B I T D A Z y s k / s t r a t a b r u t t o Z y s k / s t r a t a n e t t o , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 5 5 6, , 1 5 9, , 0 3 2, , s t r o n a

6 o r ó d ł o : s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e E m i t e n t a z3 a r 2o 0k K o m e n t a r z Z a r z t d u Y u r e c o S. A. d o w y n i k ó w f i n a n s o w y c h s p ó ł k i w r o k u R o k t o s t a b i l n y, o r g a n i c z n y w z r o s t b a z y a b o n e n t ó w n a s z y c h u s ł u g, l i c z b a a k t y w n y c h u m ó w n a k o n i e c r o k u w y n o s i ł a s z t u k. T y m s p o s o b e m u g r u n t o w a l i ~ m y p o z y c j b l i d e r a n a l o k a l n y m r y n k u. P r z y c h o d y n e t t o z e s p r z e d a ł y w y n i o6 s 6ł 4y , 3 0, o z n a c z a t o w z r o s t p o no a d 3 2 % w s t o s u n k u d o r o k u S p ó ł k a w y g e n e r o w a ł a r ó w n i e ł w t y m s a m y m o k r e s i e , 8 4 z ł z y s. k ub e z p o ~ r e d n i w p ł y w n a t e n w y n i k m i a ł y m. i n. p r z y c h o d y z t y t u ł u w y k o n a n y c h p r a c p r z y b u d o w i e s i e c i t e l e k o m u n i k a c y j n e j d l a g m i n y D o b r o s z y c e. D z i b k i r o z p o c z b t y m e dru k c j o m k o s z t ó w s t a ł y c h r ó w n i e ł z y s k o w n o ~ v z b i e ł t c e j d z i a ł a l n o ~ c i j e s t n a d u ł o w i b k s z y m p o z i o m i e n i ł w r o k u u b i e g ł y m. J e s t t o p r o c e d ł u g o t e r m i n o w y, a s w o j t k u l m i n a c j b o r a z b e z p o ~ r e d n i w p ł y w n a w y n i k f i n a n s o w y b b d z i e m i a ł w r o k u. F i n a ł e m t e g o u p r om co eł se b y v p o d j b c i e u c h w a ł y o w y p ł a c i e d y w i d e n d y a k c j o n a r i u s z o m. O d a l s z y m p r z e b i e g u t e g o p r o Zc ea sr u z t d i n f o r m o w a ł p r z y o k a z j i r a p o r t ó w k w a r t a l n y c h z a r o k b b d z i e S p ó ł k a s y s t e m a t y c z n i e o b n i ł a s w o j e z o b o w i t z a n i a k r ó t k o j a k i d ł u g o t e r m i n o w e, k t ó r e ł t c zn i e n a k o n i e c r o k u w y n o s 1 i ł7y , 9 6 z ł, z c z e g o k w o t a , 4 0 z ł s t a n o w i k r e d y t h i p o t e c z n y n i e r u c h o m o ~ c i, k t ór ry en j k o w a w a r t o ~ v t o , 0 0 z ł. o k o ł o R o k t o r ó w n i e ł k o n t y n u a c j a s t r a t e g i i %, NkGtAó r e j c e l e m j e s t m o d e r n i z a c j a c a ł y c h z a s o b ó w k a b l o w y c h d o p o k r y c i a z a s i b g i e m u s ł u g i F i b e r M A X. J e j k o n i e c p r z e w i d y w a n y j e s t n a r o k S p ó ł k a p r z e c h o d z i k l u c z o w y d l a j e j d z i a ł a l n o ~ c i o k r e s, i e k tmó ir ay ł b pb od z y t y w n y w p ł y w n a w y n i k i f i n a n s o w e w p r z y s z ł y c h l a t a c h. 6 s t r o n a

7 5. S p r a w o z d a n i e Z a r zt d u z d z i a ł a l n o ~ c i E m i t e n t a z 3 a r2o0k 1 S.A S P R A W O Z D A N I E Z D Z I A Ł A L N O = C I Z A R Z 3 D U Y U R E C O S. A. Z S I E D Z I B 3 W O L E = N I C Y Z A R O K d a t a s p o r z t d z e n i a : 3 0 m a r2 c0 a 1 4 r. 7 s t r o n a

8 I. P o d s t a w o w e i n f o r m a c j e o p Só ł c e S.A I I. P r o f i l d z i a ł a l n o S ~ p có ił k i G ł ó w n a d z i a ł a l n o ~ v Y u r e c o S. A. s k u p i a s i b n a d o s t a r c z a n i u u s ł u g d o s t b p u d o I n t e r n e t u o r u s ł u g t o w a r z y s z t c y c h w o p a r c i u o i n f r a s t r u k t u r b s i e c i I n t e r n e t w p o s t a c i t e l e f o s t a c j o n a r n e g o i t e l e w i z j i c y f r o w e j, a t a k ł e k o m p l e m e n t a r n e j u s ł u g i m o n i t o r i n g u d o m u d l a K l i e n t ó w i n d y w i d u a l n y c h. P o z w o l i ł o t o S p ó ł c e n a cnza n y z w z r o s t r y n k u d o c e l o w e g o, a d z i b k i s y n e r g i i o f e r o w a n y c h u s ł u g i t y m s a m y m k o n k u r e n c y j n e j o f e r c i e p r z y j e d n o c z e s n y m s t a ł y m z w i b k s z a n i u z a s i b g u d z i a ł a l n o ~ c i, S p ó ł k a p r o g r e s y w n i e z w i b k s z a l i c z b b s w o i c h n o w y c h K l i e n t ó w, a t a k ł e r o z s z e r z a p a k i e t y u s ł u g s w o i c h s t a ł y c h a b o n e n t ó w S p ó ł k a m a p o d p i s a n e u m o w y n a d o s t b p d o k a n a l i z a c j i k a b loo Rw Ae Nj G E z P o l s k a S. A. o r a z d o s t b p t e l e k o m u n iak c y j n y d o l o k a l n e j p b t l i a b o n e nocrkainegj E P o l s k a S. A. n a t e r e n i e c a ł e g o k r a j u. D z i b k i t e m u S p ó ł k a o b e c n i e m a m o ł l i w o ~ v ~ w i a d c z e n i a s w o i c h u s ł u g n a t e r e n i e c a ł e g o k r a j u, c o p o z w a l a n a p r o w a d z e n i e d z i a ł a l n o ~ c i n a z n a c z n i e w i b k s z y m o b s z a r z e, n i ł t o m i a łeo j smcie w p r z e s z ł o ~ c i. T y m s a m y m E m i t e n t b u d u j e c o r a z s i l n i e j s z t p o z y c j b n a o g ó l n o p o l s k i m r y n k u d o s t a w c ó w u s ł u g d o s t b p u d o I n t e r n e t u. Y u r e c o S. A. p o s i a d a s t a t u s L o c a l I n t e r n e t R e g i s t r y ( L I R ) n a d a w a n y p r z e z R I P E N C C z s i e d w A m s t e r d a m i e. W ł a s n y n u m e r A u t o n o m o u s S y s t e m ( A S ) d a j e p r a w o u c z e s t n i c z e n i a w w y m i a n i e r u c h u z k a ł d y m o p e r a t o r e m I n t e r n e t u n a ~ w i e c i e, j a k r ó w n i e ł p r a w o w y m i a n y r u c h u w w b z ł a c h m i b d z y o p e r a t o r s k i c h. M o d e l p r o w a d z o n e j d z i a ł a l n o ~ c i m a c h a r a k t e r a b o n e n c k i, d z i b k i c z e m u g ł ó włneym m r ó d p r z y c h o d u s t c o m i e s i b c z n e s t a ł e o p ł a t y a b o n e n c k i e w y n i k a j t c e z p o d p i s a n y c h u m ó w d ł u g o t e r m i n o w y c h. D z i b k i t a k i e m u m o d e l o w i i e l a s t y c z n e m u, s t a l e r o z w i j a n e m u p a k i e t o w i 8 s t r o n a

9 u s ł u g d o d a t k o w y c h w o s t a t n i c h l a t a c h S p ó ł k a s t a l e z w i b k s z a l i c z b b K l i e n t ó w a o r a z p o s i a d s t a b i l n e p r z y c h o d y. P r z e d m i o t e m d z i a ł a l n o ~ c i S p ó ł k i w e d ł u g P o l s k i e j K l a s y f i k a c j i D z i a ł a l n o ~ c i j e s t : ( Z ) P r o d u k c j a e l e m e n t ó w e l e k t r o n i c z n y c h ; ( Z ) P r o d u k c j a e l e k t r o n i c z n y c h o b w o d ó w d r u k o w y c h ; ( Z ) P r o d u k c j a k o m p u t e r ó w i u r z t d z e t p e r y jf ne yr c h ; ( Z ) P r o d u k c j a s p r z b t u t e l e k o m u n i k a c y j n e g o ; ( Z ) P r o d u k c j a e l e k t r o n i c z n e g o s p r z b t u p o w s z e c h n e g o u ł y t k u ; ( Z ) R o b o t y z w i t z a n e z b u d o w t l i n i i t e l e k o m u n i k a c y j n y c h ; ( Z ) W y k o n y w a n i e p o z o s t a ł y c h i n s t a l a c j i b u d o w l a n y c h ; ( Z ) S p r z e d a ł h u r t o w a k o m p u t e r ó w, u r z t d z e t p e r y f e r y j n y c h i o p r o g r a m o w a n i a ; ( Z S) p r z e d a ł h u r t o w a s p r z b t u e l e k t r o n i c z n e g o i t e l e k o m u n i k a c y j n e g o o r a z c z b ~ c i d o n i e g o ; ( Z ) S p r z e d a ł h u r t o w a p o z o s t a ł y c h m a s z y n i u r z t d z e t b i u r o w y c h ; ( Z ) S p r z e dda ełt a l i c z n a k o m p u t e r ó w, u r z t d z e t p e r y f e r y j n y c h i o p r o g r a m o w a n i a p r o w a d z o n a w w y s p e c j a l i z o w a n y c h s k l e p a c h ; ( Z ) S p r z e d a ł d e t a l i c z n a s p r z b t u t e l e k o m u n i k a c y j n e g o p r o w a d z o n a w w y s p e c j a l i z o w a n y c h s k l e p a c h ; ( Z S) p r z e d a ł d e t a l i c z n a s p r z b t u a u d i o w iez gu o a l pn r o w a d z o n a w w y s p e c j a l i z o w a n y c h s k l e p a c h ( Z ) S p r z e d a ł d e t a l i c z n a k s i t ł e k p r o w a d z o n a w w y s p e c j a l i z o w a n y c h s k l e p a c h ; ( Z ) S p r z e d a ł d e t a l i c z n a g a z e t i a r t y k u ł ó w p i ~ m i e n n y c h p r o w a d z o n a w w y s p e c j a l i z o w a n y c h s k l e p a c h ; ( Z S) p r z e d a ł d e t a l inca z n a g r a t d w i b k o w y c h i a u d i o w i z u a l n y c h p r o w a d z o n a w w y s p e c j a l i z o w a n y c h s k l e p a c h ; ( Z ) S p r z e d a ł d e t a l i c z n a g i e r i z a b a w e k p r o w a d z o n a w w y s p e c j a l i z o w a n y c h s k l e p a c h ; ( Z ) S p r z e d a ł d e t a l i c z n a p r o w a d z o n a p r z e z d o m y s p r z e d a ł y w y s y ł k o w e j l u b ; i n t e r n e t ( Z ) D z i a ł a l n o ~ v z w i t z a n a z p r o d u k c j t f in la mg ór wa t w i d e o i p r o g r a m ó w t e l e w i z y j n y c h ; ( Z ) D z i a ł a l n o ~ v z w i t z a n a z d y s t r y b u c j t f i l m ó w, n a g r a t w i d e o i p r o g r a m ó w t e l e w i z y j n y c h ; ( Z ) N a d a w a n i e p r o g r a m ó w r a d i o f o n i c z n y c h ; ( Z N) a d a w a n i e p r o g r a m ó w t e l e w i z y j n y c h o g ó l n o d o s t b p n y c h i a b o n a m e n t o w y c h ; 9 s t r o n a

10 ( Z D) z i a ł a l n o ~ v w z a k r e s i e t e l e k o m u n i k a c j i p r z e w o d o w e j ; S.A ( Z D) z i a ł a l n o ~ v w z a k r e s i e t e l e k o m u n i k a c j i b e z p r z e w o d o w e j, z w y ł t c z e n i e m t e l e k o m u n i k a c j i s a t e l i t a r n e j ; ( Z D) z i a ła l n o ~ v w z a k r e s i e t e l e k o m u n i k a c j i s a t e l i t a r n e j ; ( Z D) z i a ł a l n o ~ v w z a k r e s i e p o z o s t a ł e j t e l e k o m u n i k a c j i ; ( Z D) z i a ł a l n o ~ v z w i t z a n a z o p r o g r a m o w a n i e m ; ( Z D) z i a ł a l n o ~ v z w i t z a n a z d o r a d z t w e m w z a k r e s i e i n f o r m a t y k i ; ( Z ) z id a ł a l n o ~ v z w i t za a nz z a r z t d z a n i e m u r z t d z e n i a m i i n f o r m a t y c z n y m i ; ( Z P) o z o s t a ł a d z i a ł a l n o ~ v u s ł u g o w a w z a k r e s i e t e c h n o l o g i i i n f o r m a t y c z n y c h i k o m p u t e r o w y c h ; ( Z ) r zp e t w a r z a n i e d a n y c h ; z a r z t d z a n i e s t r o n a m i i n t e r n e t o w y m i ( h o s t i n g ) i p o d o b n a d z i a ł a l n o ~ v ; ( Z ) z id a ł a l n o ~ v p o r t a l i i n t e r n e t o w y c h ; ( Z ) o zp o s t a ł e f o r m y u d z i e l a n i a k r e d y t ó w ; ( Z ) u pk n o i s p r z e d a ł n i e r u c h o m o ~ c i n a w ł a s n y r a c h u n e k ; ( Z ) ywn a j e m i z a r z t d z a n i e n i e r u c h o m o ~ c i a m i w ł a s n y m i l u b d z i e r ł a w i o n y m i ; ( Z ) o ~ Pr e d n i c t w o w o b r o c i e nui ce hr o m o ~ c i a m i ; ( Z ) a r z t d z a n i e n i e r u c h o m o ~ c i a m i w y k o n y w a n e z l e c e n i e ; ( A P ) o ~ r e d n i c t w o w s p r z e d a ł y c z a s u i m i e j s c a n a c e l e r e k l a m o w e w r a d i o i t e l e w i z j i ; ( C ) o ~ Pr e d n i c t w o w s p r z e d a ł y m i e j s c a n a c e l e r e k l a m o w e w m e d i a c h e l e k t r o n i c z n y c h ( irnnteet ) ; ( Z ) z id a ł a l n o ~ v w z a k r e s i e s p e c j a l i s t y c z n e g o p r o j e k t o w a n i a ; ( Z ) ywp o ł y c z a n i e k a s e t w i d e o, p ł y t, D V D i t p. ; ( Z ) ywn a j e m i d z i e r ł a w a p o z o s t a ł y c h m a s z y n, u r z t d z e t o r a z d ó b r m a t e r i a l n y c h, g d z i e i n d z i e j n i e s k l a s y f i k o w a n e ; ( Z N) a p r a w a i k o n s e r w a c j a k o m p u t e r ó w i u r z t d z e t p e r y f e r y j n y c h ; ( Z ) anp r a w a i k o n s e r w a c js a p r z b t u t e kl oe m u n i k a c y j n e g o. I I I. S t r u k t u r a o r g a n i z a c y j n a S p ó ł k i N i n i e j s z y d z i a ł z a w inefroa r mia c j e n a t e m a t s t r u k t u r y o r g a n i z a c y j n e j E m i t e n t a, a t a k ł e a k c j i z n a j d u j t c y c h i sb w p o s i a d a n i u c z ł o n k ó w o r g a n ó w z a r z t d z a j t c y c h i n a d z o r c z y c. h S p ó ł k i S p ó ł k a Y u r e c o S. A. n i e t w o r z y g r u p y k a p i, t aj ła ok w erjó w n i e ł n i e p o s i a d a p o d m i o t ó w z a l e ł n y c h, a t a k ł e n i e p o z o s t a j e w s t o s u n k u z a l e ł n o ~ c i o d i n n e g o p o d m i o t u. 10 s t r o n a

11 I n n e p o w i t z a n i a m a j t t k o w e o ri g a n i z a c y j n e p o m i b d z y S p ó ł k t, a o s o b a m i w c h o d z t c y m i w s k ł a d o r g a n ó w s p ó ł k i l u b g ł ó w n y m i a k c j o n a r i u s z a m i p r z e d s t a w i a p o n i ł s z a t a b e l a. T a b e l a : P o w i t z a n i a k a p i t a ł o w e o s ó b w c h o d z t c y w c h s k ł a d o r g a n ó w I m i b i N a z w i s k o F u n k c j a w o r g a n a c h S p ó ł k i % u d z i a ł a k c j i % u d z i a ł g ł o s ó w w W Z A J e r z y D u d k o w s k i P r e z e s Z a r z t d u S p ó ł k i 1 5, 8 1 % 1 5, 8 1 % M i c h a ł D u d k o w s k i W i c e p r e z e s Z a r z t d u S p ó ł k i 2 3, 7 2 % 2 3, 7 2 % J o a n n a T e l ka - --D u d k o w s k a P r z e w o d n i c z t c a R a d yn a d z o r c z e j 0, 3 9 % 0, 3 9 % J a r o s ł a w G o l e c k i C z ł o n e k R a d y N a d z o r c z e j 0, 5 8 % 0, 5 8 % A n d r z e j K o n a r s k i C z ł o n e k R a d y N a d z o r c z e j 0, 3 2 % 0, 3 2 % Z b i g n i e w A d a m c z a k C z ł o n e k R a d y N a d z o r c z e j 0, 3 5 % 0, 3 5 % I V. S p o s ó b r e p r e z e n t a c j i S p ó ł k i. D o r e p r e z e n t o w a n i a S p ó ł k i o r a z s k ł a d a n i a o ~ w i a d c z e t w i m i e n i u S p ó ł k i u p r a w n i o n y j e s t s a m o d z i e l n i e c z ł o n e k Z a r z t dp u e ł n i t c y f u n k c j b P r e z e s a Z a r z t d u l u b c z ł o n e k Z a r z t d u p e ł n i t c y f u n k c j b W i c e p r e z e s a Z a r z t d u. K a ł d y z p o z o s t a ł y c h c z ł o n k ó w Z a r z t d u u p r a w n i o n y j e s t d o r e p r e z e n t o w a n i a S p ó ł k i o r a z s k ł a d a n ida c z o e ~ t w iw a i m i e n i u S p ó ł k i w s p ó l n i e z c z ł o n k i e m Z a r z t d u p e ł n i t c y m fc uj nb k P r e z e s a Z a r z t d u l u b z c z ł o n k i e m Z a r z t d u p e ł n i t c y m f u n k c j b W i c e p r e z e s a Z a r z t d u l u b z p r o k u r e n t e m. V. Z a t r u d n i e n i e i s y t u a c j a k a d r o w a s p ó ł k i N a k o n i e c r o ku w S p ó ł c e b y ł o z a t r u d n i o n y c0 h o s2ó b, n a u m o w b o p r a c b. W y n a g r o d z e n i a z a r o k w y n i o s ł 1 y ,8 2 z ł b r u t t o. K o s z t y z w i t z a n e z w y n a g r o d z e n i a m i o s ó b w c h o d z t c y c h w s k ł a d o r g a n ó w z a r z t d z a j t c y c h i n a d z o r u j t c y c h o s i t g n b ł y p o z2i 2o 0 m 0 0 0,0 0 z ł b r u t t o. 11 s t r o n a

12 V I. O r g a n y s p ó ł k i S.A V I I. D z i a ł a l n o ~ W S p ó ł k i w r o k u Y u r e c o S. A. ~ w i a d c z y s w o j e u s ł u g i w o p awrłc aisu n t o i n f r a s t r u k t u r b s i e c i o w t w s p o m a g a n t p r z e z n o w o c z e s n t t e c h n o l o g i b i w y p r a c o w a n e n a p r z e s t r z e n i l a t w ł a s n e s y s t e m y o b s ł u g i K l i e n t a, o r a z z a r z t d z a n i e r o z p r o s z o n t i n f r a s t r u k t u r t s i e c i o w t. D z i b k i k i l k u n a s t o l e t n d o ~ w i a d c z e n i u Y u r e c o S. A. w d o s t a r cu z au ns ił u g d o s t b p u d o I n t e r n e t u, s p ó ł k a z b u d o w a ł a s i l n t, s t a b i l n t p o z y c j b r y n k o w t, c o p o t w i e r d z a s t a l e r o s n t c a l i c z b a k l i e n t a b o n a m e n t o w y c h o r a z s y s t e m a t y c z n i e r o s n t c e p r z y c h o d y S p ó ł k i. 12 s t r o n a

13 P o d s t a w o w e u s ł u g i o f e r o w a n e p r z e z Y u r e c o S. A. t o : d o s t b p d o I n t e r n e t u, t e l e f o n s t a c j o n a r n y, t e l e w i z j a c y f r o w a, m o n i t o r i n g o b i e k t ó w. S.A W r o k u S p ó ł k a k o n s e k w e n t n i e r e a l i z o w a ł a p r z y j b t t s t r a t e g i, b zr go oz dw no ij e u z z a ł o ł o n y m i c e l a m i e m i s y j n y. mr io k t o k o l e j n e p r a c e n a d m o d e r n i z a c j t s ikeacbil o w e j d o s t a n d a r d u N G A.D z i b ki t e m u s p ó ł k a o f e r unjo ew t, u l e p s z o n t o f e r t b u s ł u g i t e l e w i z j i c y f r o w e j w r a z z I n t e r n e tf ei mb e r M A X. K o n i e c m o d e r n i z a c j i ( k t ó r e j c e l e m j e s t p o s i a d a n i e % z a s o b ó w k a b l o w y c h w s t a n d a r d z i e N G A ) z a p l a n o w a n y j e s t n a k o n i e c r o. k u R a p o r t o w a n y o k r e s tpo r z e d e w s z y s t k i m b a r d z o i n t e n s y w n e d z i a ł a n i a z w i t z a n e z r e a l i z a c j t p r z e d m i o t u u m o w y n a z a p r o j e k t o w a n i e w, y k o n a n i e, a t a k ł e u r u c h o m i e n i e i n f r a s t r u k t u r y s i e c i z es r o k o p a s m o w e j n a t e r e n i e g m i n y D o b r o s z y c e w r a m a c h p r o j e k t u B u d o w a i n f r a s t r u k t u r y i n f o r m a t y c z n e j o s dó lb a w y k l u c z on y c h w g m i n i e D o b r o s z y c e, o k t ó r y m Z a r z t d i n f o r m o w a ł w r a p o r c i e b i e ł t c r y m 8 / n w d n i u 1 4 m a j a r. W y t b ł o n a p r a c a z a o w o c o w a ł a p r z e d t e r m i n o w y m z a k o t c z e n i e m p r a c p r z e w i d z i a n y c h w h a r m o n o g r a m i e n a d a n y o k r e s. W r a p o r t o w a n y m o k r e s i e k o n t yu no w a n o s k u p a k c j i w ł a s n y c h z g o d nz i eu c h w a ł t W a l n e g o Z g r o m a d z e n i a A k c j o n a r i u s z y n r 1 8 z d n i a 5 c z e r w c a 2W r 3. r o k u S p ó ł k a n a b y ł a ł t c z n i e a k c j i w ł a s n y c h, c o s t a n o w i 0, % w k a p i t a l e z a k ł a d o w yom r asz p ó0 ł, k0i 9 6 % w o g ó l n e j l i c z bgiłe o s ó w n a W Z A E m i t e n t a. B y ł t o j e d n o c z e ~ n i e o k r e s r e o r g a n i z a c j i i i n t e n s y w n e g o p l a n o w a n i a r o z w o j u S p ó ł k i S z c z e g ó l n y n a c i s k p o ł o ł o n y z o s t a ł n a r e d u k c j b k o s z t ó w s t a ł y c h. W c e l u u t r z y m a n i a j a k n a j w y ł s z e j j a k o ~ c i o b s ł u g i k l i e n t a w c z e r w c u r o k u s p ó ł k u r u c h o m i ł a u sł u g b H e l p d e s k u, k t ó r a p r z y j m u j e z g ł o s z e n i a o d a b o n edn nt i ó w w 7t y g o d n i u w g o d z i n a c h 0 8 : : 0 0. E m i t e n t u r u c h o m i ł t r a n s m i s j b 1 0 G b p s n a r e l a c j i O- l-- e W~ anriscza a w a, d z i b k i k t ó r e j z w i b k s z y ł a s i p b o j e m n o ~ v s i e c i s z k i e l e t, o wc eo j d ał o m o ł l i w o ~ v o f e r o w a n i a ł t c z o j e s z c z e w i b k s z e j p r b d k o ~ c i. 13 s t r o n a

14 W m i n i o n y m r o k u p r o w a d z o n e b y ł y p r a c e p r o j e k t o w e u m o ł l i w i a j t c e r e a l i z a c j b i n w e s t y c j i ~ w i a t ł o w o d o w y c h o r a z p r a c e p r z y g o t o w a w c z e p o d n o w e i n w e s t y c j e t e l e k o m u n i k a c y j n e n a t e r e n i e z a s i b g u sd io ke oc ni y. w a n o m. i n. d a l s z e j m o dne ir z a c j i i s t n i e j t c e j i n f r a s t r u k t u r y t e l e k o m u n i k a c y j n e j, p r z e b u d o w y s t a c j i n a d a w c z y c h, m o d e r n i z a c l i n k ó w r a d i o w y c h, j a k r ó w n i e ł l i c z n y c h p r a c z i e m n y c h i i n n y c h r o b ó t w z a k r e s i e m o d e r n i z a c j i s z k i e l e t ó w ~ w i a t ł o w o d o w y c h w c e l u p o p r a w y j a k o ~ c i i r o z saz ke irez te u n i a p u s ł u g. M o d e r n i z a c j e d o t y c z y ł y i n f r a s t r u k t u r y z n a j d u j t c e j s i b n a t e r e n i e m i a s t a O l e ~ n W r o c ł a w i a i o k o l i c w w o j e w ó d z t w a c h d o l n o ~ l t s k i m i w i e l k o p W o l sc ke ilm u. p o z y s k a n i a n o w y c h k l i e n t ó w o r a z z w i b k s z e n i a w i e l k o ~ c i s p r z e d a ł y S p ó ł k a p r o w a d z i ł a i n t e n sy w n e d z i a ł a n i a m a r k e t i n g o w-s o p r z e d a ł o w e. E m i t e n t w p r o w a d z a w c i t ł n o w e o f e r t y i p r o m o c j e, a t a k ł e s t a l e s z u k a c o r a z b a r d z i e j e f e k t y w n y c h r o z w i t z a t d l a p o z y s k i w a n i a n o w y c h K l i e n t ó w, j e d n o c z e ~ n i e t r o s z c z t c s i b o r o z w i t z a n i a p o z w a l a j t c e n a k o n t y n u o w a n i e u m ó w z d o t y c h c z a s o w y m i A b o n e n t a m i. W z w i t z k u z e z m i a n t s p o s o b u n a d a w a n i a t e l e w i z j i a n a l o g o w e j n a c y f r o w t, i n t e n s y w n e p r a c e w y k o n a n e z o s t a ł y w z a s o b a c h n a j w i b k s z e j S p ó ł d z i e l n i M i e s z k a n i o w e j w O l e ~ n i c y. W r a m a c h t e g o p r o j e k t u S p ó ł k a z a o p a t r z y ł a K l i e n t ó w k o t c o w y c h w d e k o d e r y s ł u ł t c e d o o d b i o r u t e l e w i z j i c y f r o w e j. W k ł a d i z a a n g a ł o w a n i e w r o z w ó j p r z e d s i b b i o r s t w a z o s t a ł z a u w a ł o n y n i e t y l k o w k r b g a c h k l i e n t ó w E m i t e n t a, a l e r ó w n i e ł p o r a z k o l e j n y p r z e z l o k a l n e w ł a d z e. S p ó ł k a z o s t a ł a j u ł p o r a z t r z e c i n o m i n o w a n a, a l tw a c ri e z u o t r z y m a ł a z ł o t t n a g r o d b p o d c z a s X I I I e d y c j i O l e ~ n i c k i e g o S u k c e s u G o s p o d a r c z e g o w k a t e g o r i i " Z a s z c z e g ó l n e o s i t g n i b c i a w r o z w o j u p r z e d s i b b i o r s t w a ". V I I I. K i e r u n k i R o z w o j u S p ó ł k i ( C e l e i S t r a t e g i e ) P o d s t a w o w y m e l e m e n t e m s t r a t e g i i r o z w o j u S p ó ł k i p o z o s tw ai jb e k s z a n i e s w o j e j p o z y c j i k o n k u r e n c y j n e j. E m i t e n t n i e u s t a n n i e p l a n u j e w y k o r z y s t y w a v p o s i a d a n-he o w, k n o w d o ~ w i a d c z e n i e o r a z w s p ó ł p r a c b z e s w o i m i k o n t r a h e n t a m i, j a k r ó w n i e ł z a m i e r z a k o r z y s t a v z e f e k t u s k a l i i e f e k t u s y n e r g i i ~ w i a d c z o n y c h p a k i e t o w o o lu es jł nu yg c. h W l ak t a c h Z a r z t d o c z e k u j e d a l s z e g o i s t o t n e g o z w i b k s z e n i a p o p y t u n a s w o j e u s ł u g i. Z a r z t d S p ó ł k i w s t r a t e g z a k ł a d a z w i b k s z a n i e u d z i a ł u w r y n k u p o p r z e z m i b d z y i n n y m i k o l e j n e p r z e j b c i a m n i e j s z y c h 14 s t r o n a

15 p o d m i o t ó w d z i a ł a j t c y c h n a r y n k u, w y k o r z y s t u j t c e f e rk gt i i s y on r a z t w o r z t c n o w t o f e r t b d l a K l i e n t ó w. R y n e k, n a k t ó r y m d z i a ł a S p ó ł k a j e s t n a d a l p e r s p e k t y w i c z n y, a p r z e w a g k o n k u r e n c y j n t u z y s k a j t f i r m y, k t ó r e b b d t s t a n o w c z e i b b d t u m i a ł y p o z y s k a v d o d a t k o w y k a p i t a ł n a r o z w ó j. S p ó ł k a p l a n u j e w n a j b l i ł s z y c h l a pt ra zc eh p r o w a d z i v i n w e s t y c j e z m i e r z a j t c e d o w p r o w a d z e n i a n o w y c h u s ł u g. B b d t o n e p o l e g a ł y m. i n. n a : A k w i z y c j e n a t e r e n i e w o j e w ó d z t w a d o l n o ~ l t s k i e g o o r a z w o j e w ó d z t w a c h o ~ c i e n n y c h S p ó ł k a z a m i e r z a p o s z u k i w a v m o ł l i w o ~ c i a k w i z y c j i y cl h o ksail enc i, g ł ó w n i e d o s t a w c ó w p o s i a d a j t c y c h d o u ł y t k o w n i k ó w, c o p o z w o l i n a s z y b s z t e k s p a n s j b n a n o w e t e r e n y. P o z y s k a n i e k l i e n t ó w n a d a n y m r y n k u p r z y c z y n i s i b d o j e s z c z e s z y b s z e j s t o p y z w r o t u z i n w e s t y c j i i m a k s y m a l i z a c j i e f e k t u s y n e r g i i z j u ł p o s i a d a n t s t r u k t u r t u s ł u g. B u d o w a s i ec i s z k i e l e t o w e j w d z i e r ł a w i o n y c h k a n a l i z Oa Rc Aj Na Gc E h P o l s k a S. A. S p ó ł k a p l a n u j e b u d o w b s i e c i s z k i e l e t o w e j w d z i e r ł a w i o n y c h k a n aol Ri Az Na Gc E j a Pc oh l s k a S. A. n a t e r e n i e m i a s t D o l n e g o = l t s k a, c o p o z w o l i n a z b u d o w a n i e n i s k i m k o s z t e m s z k i e l e t u ~ w i a t ł o w o d o w e g o o s z y b k o ~ c i p r z e k r a c z a j t c e j 1 0 G b / s. N a t o m i a s t n a t e r e n a c h b e z m o ł l i w o ~ c i w y k o r z y s t a n i a s z k i e l e t u ~ w i a t ł o w o d o w e g o z o s t a n i e z a s i lo ol ni e n i arm ai d i w p a ~ m i e l ie cn c j o n o w a n y m. P o ł t c z e n i a m i b d z y m i a s t o w e b b d t o d b y w a ł y s i b z w y k o r z y s t a n i e m t r a n s m i s j i d a n y c h o d r ó ł n y c h o p e r a t o r ó w m. i n O. R A NeG te i a P, o l s k a S. A. o r a z T K T e l e k o m. S p ó ł k a b b d z i e w y k o r z y s t y w a v t t i n f r a s t r u k t u r b d o d a l s z e j r o z b u d o w y z a s i b g u ~ w i a d c z e n i a w ł ay sc nh u s ł u g. D o d a t k o w o d z i b k i s i e c i D S S z o s t a n t o b n i ł o n e k o s z t y z w i t z a n e z d z i e r ł a w t t r a n s m i s j i d a n y c h m i b d z y m i a s t a m i. = w i a d c z e n i e u s ł u g k o l o k a c j i o r a z d z i e r ł a w y s e r w e r ó w : S e r w e r o w n i e ( D a t a C e n t e r ) w y b u d o w a n e j e s z c z e p o d k o n i e c r o k u, u m i e s z c z o n e p o z a d u ł y m i a g l o m e r a c j a m i, c i e s z t s i b c o r a z w i b k s z t p o p u l a r n o ~ c i t z e w z g l b d u n a n i ł s z e k o s z t e k s p l o a t a c j i p r z y t a k i e j s a m e j j a k o ~ c i u s ł u g. C e n t r u m s i e c i z n a j d u j e - --z s i o b s t w a ł Oo l e ~ n i c y z a p r o j e k t o w a n e o r a z w y b u d o w a n e w o p a r c i u o n a j n o w s z t t e c h n o l o g i b o r auz j e c e sc i h b n a j w y ł s z y m p o z i o m e m f u n k c j o n a l n o ~ c i i j a k o ~ c i w y k o n a n i a. W y p o s a ł o n e w s y s t e m y z a s i l a n i a g w a r a n t o w a n e g o, u r z t d z e n i a z a p e w n i a j t c e o d p o w i e d n i t m o c c h ł o d n i c z t, z a b e z p i e c z e n i a ( w p o s t a c i k o n t r o l i d o s t b p u, w y k r y w a n i a w ł a m a n i a i n a p a d u, k o n t r o l i t e m p e r a t u r y i w i l g o t n o ~ c i p o w i e t r z a ) o r a z w y s o k i e j p r z e p u s t o w o ~ c i ł t c z a t e l e k o m u n i k a c y j n e s t a n o w i t k o m p l e k s o w e r o z w i t z a n i e z a p e w n i a j t c e e f e k t y w n o ~ v p r a c y 15 s t r o n a

16 u m i e s z c z o n y c h t a m s e r w e r ó w. K o l o k a c j b s w o i c h s e r w e r ó w p o w i e r z y ł y j u ł n a m i n s t y t u c j e p o w i a t o w e, j a k i w i e l e fz i rn ma s z e g o r e g i o n u. I X. C z y n n i k i R y z y k a z w i t z a n e z Y u r e c o S. A. o r a z o t o c z e n i e m w j a k i m p r o w a d z i d z i a ł a l n o ~ W C z y n n i k i r y z y k a z w i t z a n e z d z i a ł a l n o ~ c i t S p ó ł k i m a j t c h a r a k t e r g ł ó w n i-e f i n a n s o w o o p e r a c y j n y. Z i d e n t y f i k o w a n o n a s t b p u j t c e c z y n n i k i : R y z y k o a w a r i i u r z t dt z ew y k o r z y s t y w a n y c h w d z i a ł a l n o ~ c i S p ó ł k i, r o d z a j r y z y k a : o p e r a c y j n e D z i a ł a l n o ~ v S p ó ł k i o p i e r a s i b w g ł ó w n e j m i e r z e n a u r z t d z e n i a c h u m o ł l i w i a j t c y c h d o s t b p d o u s ł u g t e l e k o m u n i k a c y j n y c h d l a K l i e n t ó w, k t ó r e n a r a ł o n e s t n a a w a r i e z w i t z a n e z u ł y t k o w a n i e m. M o ł l i w e u s t e r k i m o g t s p o w o d o w a v p r z e r w y w d o s t b p i e d o s i e c i t e l e k o m u n i k a c y j n y c h i t y m s a m y m c z a s o w y s p a d e k j a k o ~ c i ~ w i a d c z o n y c h u s ł u g. R y z y k o z e r w a n i a u m ó w z d o s t a w c a m i ( u s ł u g o r a z u r z t d z e t ), r o d z a j r y z y k a : o p e r a c y j n e / s t r a t e g i c z n e C z b ~ v i n f r a s t r u k t u r y c i so iw e j, z k t ó r e j S p ó ł k a k o r z y s t a ~ w i a d c z t c s w o j e u s ł u g i, j e s t d z i e r ł a w i o n a, a c o z a t y m i d z i e, i s t n i e j e r y z y k o p r z e d t e r m i n o w e g o r o z w i t z a n i a u m o w y d z i e r ł a w y. U m o w y p o d p i s a n e z w ł a ~ c i c i e l a m i z a b e z p i e c z a j t i n t e r e s y Y u r e c o S. A. p o p r z e z g w a r a n c j b j a k o ~ c i o r a iz e zna w o d n o ~ c i u d o s t b p n i a n e j i n f r a s t r u k t u r y. P o n a d t o, E m i t e n t s t a r a s i b m i n i m a l i z o w a v r y z y k o u z a l e ł n i e n i a o d j e d n e g o w ł a ~ c i c i e l a i n f r a s t r u k t u r y p o p r p o d p i s y w a n i e u m ó w z k i l k o m a p o d m i o t a m i o r a z c i t g ł e a n a l i z o w a n i e r e g i o n a l n e g o r y n k u n o w y c h d o s t a w c ó w. R y z y k o z w i t z a n e z p o z y s k i w a n i e m p o z w o l e t, r o d z a j r y z y k a : o p e r a c y j n e / s t r a t e g i c z n e Z g o d n i e z a r t. 1 0 u s t. 1 u s t a w y z d n i a 1 6 l i p c a r. P r a w o t e l e k o m u n i k a c y j n e ( D z. U 1 7 1, p o z z p ó n. z m. ) o r a z p r z e p i s y a r t. 6 4 u s t a w y z d n i a 2 l i p c a 2i0e 0 4 r. o s w o b d z i a ł a l n o ~ c i g o s p o d a r c z e j ( D z. U. N r 1 7 3, p o z ), d z i a ł a l n o ~ v t e l e k o m u n i k a c y j n a b b d t d z i a ł a l n o ~ c i t g o s p o d a r c z t j e s t d z i a ł a l n o ~ c i t r e g u l o w a n t i p o d l e g a w p i s o w i d o r e j e s t p r z e d s i b b i o r c ó w t e l e k o m u n i k a c y j n y c h. Z g o d n i e z w p i s e m d o r e j e s t r u, Sepcóo ł ks a. A Y. u r p o s i a d a u p r a w n i e n i a d o ~ w i a d c z e n i a n a t e r e n i e P o l s k i n a s t b p u j t c y c h u s ł u g : o r u c h o m a p u b l i c z n a s i e v t e l e f o n i c z n a n i e p o s i a d a j t c a w ł a s n e j i n f r a s t r u k t u r y r a d i o w e ' s i e v t y p u M V N O ', 16 s t r o n a

17 o s i e v t r a n s m i s j i d a n y c h, o o S.A p u b l i c z n i e d o s t b p n a u s ł u g a t e l e f o n i c z n a ~ wni a d w c z or u c h o m e j p u b l i c z n e j s i e c i t e l e f o n i c z n e j n i e p o s i a d a j t c e j w ł a s n e j i n f r a s t r u k t u r y r a d i o w e j ' s i e v t y p u M V N O ', u s ł u g a r o z p r o w a d z a n i a l u b r o z p o w s z e c h n i a n i a p r o g r a m ó w r a d i o f o n i c z n y c h l u b t e l e w i z y j n y c h, o u s ł u g a t r a n s m i s j i d a n y c h, o o u s ł u g a z a p e w n i a n i a d o s t b p u dsoi e c i I n t e r n e t / ~ w i a d c z o n a w e w ł a s n e j s i e c i t e l e k o m u n i k a c y j n e j, u s ł u g a z a p e w n i a n i a d o s t b p u d o s i e c i I n t e r n e t / ~ w i a d c z o n a z w y k o r z y s t a n i e m s i e c i t e l e k o m u n i k a c y j n e j i n n e g o o p e r a t o r a, o u s ł u g a t e l e k o m u n i k a c y j n a ~ w i a d c z o n a w s i e c i s a t e l i t a r n e j t y p u V S A T, o u s ł ug a t r a n z y t u p o ł t c z e t t e l e f o n i c z n y c h w t e c h n o l o g i i V o I P z w y k o r z y s t a n i e m n u m e r u d o s t b p u N D S, o u s ł u g a d z i e r ł a w y ł t c z y t e l e k o m u n i k a c y j n y c h. W p r z y p a d k u n a r u s z e n i a w a r u n k ó w p o z w o l e t, P r e z e s U r z b d u K o m u n i k a c j i E l e k t r o n i c z n e j m o ł e c o f n t v u p r a w n i e n i a d o ~ w i a d c zy oc nh u s ł u g, c o s p o w o d u j e b r a k m o ł l i w o ~ c i o b s ł u g i K l i e n t ó w w g ł ó w n y m o b s z a r z e d z i a ł a l n o ~ c i E m i t e n t a, a t y m s a m y m m o ł e n i e k o r z y s t n i e w p ł y n t v n a j e g o s y t u a c j b f i n a n s o w t o r a z w y n i k i e k o n o m i c z n e. E m i t e n t m i n i m a l i z u j e t o r y z y k o d z i b k i t e m u, i ł p r o w a d z i o d akt i l kb u a r dlz o r e s t r y k c y j n t p o l i t y k b w s w o j e j d z i a ł a l n o c~ i, p r z e s t r z e g a z a s a d i r e g u l a c j i w p r o w a d z o n y c h p r z e z U K E, d z i b k i c z e m u n i g d y n i e b y ł n a r a ł o n y n a p o z b a w i a n i e u p r a w n i e t d o w y k o n y w a n i a t e g o r o d z a j u d z i a ł a l n o ~ c i. R y z y k o z w i t z a n e z u r u c h o m i e n i e m u s ł u g toenliei f k o m ó r k o w e j, R o d z a j r y z y k a : s t r a t e g i c z n e S p ó ł k a Y u r e c o S. A. u z u p e ł n i a s w o j e u s ł u g i o d o s t b p d o t e l e f o n i i k o m ó r k o w e j. I s t n i e r y z y k o, ł e S p ó ł c e n i e u d a s i b z a c h b c i v d o t y c h c z a s o w y c h K l i e n t ó w d o n o w e j u s ł u g i, a n p o z y s k a v n o w y c h p o d m i o t ó w. R y n e k u s ł u g e l et f o n i i k o m ó r k o w e j j e s t s t o s u n k o w o w y s o k o n a s y c o n y i p r z y d o d a t k o w o w y s o k i e j l o j a l n o ~ c i K l i e n t ó w t e g o r y n k u d o o b s ł u g u j t c y c h i c h o p e r a t o r ó w, m o ł e w y s t t p i v m a ł e z a i n t e r e s o w a n i e u s ł u g a m i n o w e g o p o d m i o t u. R y z y k o t o j e s t d o d a t k o w o w i b k s z e z p o w o d u r o s n t c e ga o i n zt e r e s o w a n i a k o m u n i k a c j t e l e k t r o n i c z n t, w t y m t e c h n o l o g i t V o I P. W c e l u z m n i e j s z e n i a r y z y k a o r a z w c e l u a z aspperwzneidea nłiy s w o i c h n o w y c h u s ł u g, S p ó ł k a w p r o w a d z a m o d e l d o s t a w y u s ł u g o p i e r a j t c y s i b n a w s z y s t k i c h o f e r o w a n y c h u s ł u g a c h w p a k i e c i e, d zei mbu k i n ocwze p r o d u k t y i u s ł u g i f i r m y 17 s t r o n a

18 b b d t d l a n o w y c h o r a z o b e c n y c h K l i e n t ó w b a r d z o a t r a k c y j n y m p r o d u k t e m w p o r ó w n a n i u d o u s ł u g i p r o d u k t ó w k o n k u r e n c j i. R y z y k o o d e j ~ c i a k l u c z o w y c h p r a c o w n i k ó w, R o d z a j r y z y k a : o p e r a c y j n e R o z w ó j S p ó ł k i i j pj e r s p e k t y w y u z a l e ł n i oe n s t o d d a l s z e g o p r o w a d z e n i a d z i a ł a l n o ~ c i i e f e k t y w n o ~ c i p r a c y j wj y e ł s z e g o s z c z e b l a k i e r o w n i c t w a o r a z k l u c z o w y c h p r a c o w n i k ó w. W p r z y p a d k u s z y b k i e g o r o z w o j u S p ó ł k i p o j a w i s i b k o n i e c z n o ~ v z w i b k s z e n i a l i c z b y w y k w a l i f i k o w a n y c h w s p ó ł p r a c o w n i k ó w i z w i b k s z e n i a k ł an d ó w f i n a n s o w y c h n a z a t r u d n i e n i e z a s o b ó w l u d z k i c h. B b d z i e t o m i a ł o w p ł y w n a z w i b k s z e n i e k o s z t ó w o p e r a c y j n y c h S p ó ł k i. T r u d n o ~ c i f i n a n s o w e l u b i n n e c z y n n i k i m o g t m i e v n e g a t y w n y w p ł y w n a z d o l n o ~ v S p ó ł k i d o z a t r z y m a n i a k l u c z o w y c h p r a c o w n i k ó w, c o m o ł e z y ns it en ki oe r w p ł y n t v n a j e j d z i a ł a l n o ~ v o p e r a c y j n t o r a z n a w i z e r u n e k i m a r k b. S p o s ó b p r z e c i w d z i a ł a n r y z y k u : o w y k o r z y s t a n i e w ł a s n y c h z a s o b ó w, w i e d z y z a t r u d n i o n y c h p r a c o w n i k ó w, z w i b k s z a n i e w y d a j n o ~ c i, w p r o w a d z a n i e s y s t e m ó w m o t y w a c y j n y c h. o w p r o w a d z e n i e n o w y c h p r o g r a m ó w m o t y w a c y j n y c h i d o d a t k o w y c h f o r m w y n a g r o d z e n i a p o z a p o d s t a w o w y m w y n a g r o d z e n i e m f i n a n s o w y m. R y z y k o z a c h o w a n i a p ł y n n o ~ c i f i n a n s o w e j, r o d z a j r y z y k a : h a n d l o w e / f i n a n s o w e N i e m a c a ł k o w i t e j p e w n o ~ c i, ł e S p ó ł k a b b d z i e w s t a n i e u z y s k a v p r o g n o z o w a n e p r z y c h o d y z e s p r z e d a ł y u s ł u g. M o g t p o w s t a v z a t o r y p ł a t n i c z e w z w i t z k u z d ł u g i m o k r e s e m s p ł y w u n a l e ł n o ~ c i, k t ó r y t o o k r e s b b d z i e d ł u ł s z y a n i ł e l i o k r e s s p ł a t y z o b o w i t z a t. W p r z y p a d g d y b y S p ó ł k a n i e b y ł a w s t a n i e o s i t g n t v p l a n o w a n y c h w y n i k ó w f i n a n s o w y c h, b b d z i e m u s i a ł a z m i e n i v m o d e l d z i a ł a n i a, o b n i ł y v k o s z t y l u b z m i e n i v h o r y z o n t c z a s o w y p r o w a d z o n y c h i n w e s t y c j i. S p o s ó b p r z e c i w d z i a ł a n i a r y z y k u : o p r z y g o t o w a n i e a l t e r n a t y w n y c h s c e n a r i u s z y d z i a ł a t, z a r ó w n o d l a o p t y m i s t y c z n y c h j a k i p e s y m i s t y c z n y c h ~ c i e ł e k r o z w o j u, o z a ł o ł e n ie r e z e r w n a d z i a ł a l n o ~ v o p e r a c y j n t z w i t z a n t z p r o w a d z o n y m i p r z e d s i b w z i b c i a m i ( p o d n i e s i e n i e k a p i t a ł u z a k ł a d o w e g o, w s p a r c i e f i n a n s o w e z e s t r o n y i n w e s t o r ó w f i n a n s o w y c h l u b / i i n w e s t o r a b r a n ł o w e g o, p r o w a d z e n i e l i s t y l o j a l n y c h p a r t n e r ó w i d o s t a w c ó w, p o d p i s a nm ió e w ud ł u g o t e r m i n o w y c h o r a z p o z y s k a n i e n o w y c h, s t a ł y c h K l i e n t ó w ). 18 s t r o n a

19 R y z y k o z w i t z a n e z p o z y s k i w a n i e m d o t a c j i U E, R o d z a j r y z y k a : f i n a n s o w e S p ó ł k a Y u r e c o S. A. r o z l i c z y ł a j e d n t d o t a c j b o t r z y m a n t n a p r o j e k t i n w e s t y c y j n y o r a z z a k ł p o z y s k a n i e f u n d u s z y u n i j n y c h sn fa i n a n s o w a n i e s w o i c h p l a n ó w i n w e s t y c y j n y c h. W z w i t z k u z d u ł t p o p u l a r n o ~ c i t p r o g r a m ó w p o m o c o w y c h w ~ r ó d p r z e d s i b b i o r c ó w, f a k t y c z n e o t r z y m a n i e d o t a c j i j e s t p r z e d s i b w z i b c i e m n i e p e w n y m. P o n a d t o, z e w z g l b d u n a d ł u g o t r w a ł y c z a s o c z e k i w a n i a n a o t r z y m a n i e d eo c ydzojfi i n a n s o w a n i u, j a k r ó w n i e ł n a e w e n t u a l n e p r z e s u n i b c i a t e r m i n u p o d p i s a n i a u m o w y o d o f i n a n s o w a n i e, m o g t p o w s t a v o p ó n i e n i a w r e a l i z a c j i o k r e ~ l o n y c h i n w e s t y c j i. S p o s ó b p r z e c i w d z i a ł a n i a r y z y k u : o o z a p e w n i e n i e w b u d ł e c i e ~ r o d k ó w f i n a n s o w y c h n a w y p a nd ie ek o t r z y m a n i a d o t a c j i, z a a n g a ł o w a n i e w y s p e c j a l i z o w a n e j f i r m y d o r a d c z e j d o r a d z a j t c e j i s p o r z t d z a j t c e j w n i o s e k o d o f i n a n s o w a n i e, o w ł a ~ c i w e u s t a l a n i e h a r m o n o g r a m ó w i n w e s t y c j i p o k r y w a j t c y c h s i b z h a r m o n o g r a m a m i n a b o r ó w w n i o s k ó w o d o f i n a n s o w a n i e. R y z y k o w z r o s t uk o s z t ó w d z i a ł a l n o ~ c i, R o d z a j r y z y k a f i n a n s o w e / o p e r a c y j n e I s t n i e j e r y z y k o w z r o s t u k o s z t ó w z a k u p u z a w a r t o ~ c i p r o g r a m o w e j l u b w a r t o ~ c i u r z t d z e t, c o m o ł e b e z p o ~ r e d n i o w p ł y n t v n a w z r o s t c e n y o f e r o w a n y c h u s ł u g i m o ł l i w o ~ v u t r a t y c z b ~ c i K l i e n t ó w. W p r z y p a d k u zcnzan e g o w z r o s t u k o s z t ó w d z i a ł a l n o ~ c i, n a k t ó r e S p ó ł k a n i e m a d u ł e g o w p ł y w u, m o ł e w y s t t p i v z m n i e j s z e n i e w a r t o ~ c i u z y s k i w a n y c h p r z y c h o d ó w i w k o n s e k w e n c j i z m n i e j s z e n i e r e n t o w n o ~ c i f i r m y. W c e l u z m n i e j s z e n i a t e g o ł r y z y k a S p ó ł k a z a w i e r a d ł u g o t e r m i n o w e u m o w y z ods t a w c a m i u s ł u g, g w a r a n t u j t c s o b i e o k r e ~ l o n e p o z i o m y c e n o w e o r a z o d p o w i e d n i e r a b a t y. D o d a t k o w o S p ó ł k a k o r z y s t a z k i l k u d o s t a w c ó w, d z i b k i c z e m u z d y w e r s y f i k u j e r y z y k o u z a l e ł n i e n i a s i b o d j e d n e j f i r m y i t y m s a m y m j e d n y c c e n u s ł u g i p r o d u k t ó w. R y z y k o z w i t z a n e z b u d o w t, u t r z y m a n i e m i m o d e r n i z a c j t s i e c i R o d z a j r y z y k a : i n w e s t y c y j n e / f i n a n s o w e I s t n i e j e r y z y k o, ł e w y d a t k i d o t y c z t c e p l a n o w a n y c h i n w e s t y c j i o k a ł t s i b n i e o s z a c o w a n e p o w o d u z m i a n y k o s z t ó w b u d o w y d a n e j s i e c i, l u b z m i a n y o c z e k i w a t K l i e n t ó w o d n o ~ n i e j a k o ~ ci u s ł u g. W z r o s t k o s z t ó w r o z w o j u s i e c i m o ł e n e g a t y w n i e w p ł y n t v n a p ł y n n o ~ v S p ó ł k i i z w i b k s z y v j e j p o t r z e b y k a p i t a ł o w e. D o d a t k o w o, k o s z t y u t r z y m a n i a i e w e n t u a l n e j m o d e r n i z a c j i s i e c i m o g t b y v w i b k s z e n i ł z a k ł a d a n e. W c e l u z m n i e j s z e n i a w y s t t p i e n i e 19 s t r o n a

20 r y z y k a, S.A S p kó a ł b a r d z o d o k ł a d n i e p l a n u j e b u d o w b n o w e j i n f r a s t r u k t u r y s i e c i o w e j, z a k ł a d a j t c d u ł e m a r g i n e s y r y z y k r e n t o w n o ~ c i d a n e j s i e c i o r a z p r z e d e w s z y s t k i m b a r d z o d o k ł a d n i e d o b i e r a o b s z a r y p o d i n w e s t y c j e, a n a l i z u j t c p o p y t n a u s ł u g i i z n a c z e n i k o n k u r e n c j i w d a n y m te nr i e. 20 s t r o n a

D!IENNIK PO!..!TY'J7.:NY, S':I:)t. :: :n 'J'( I LITER!\CK ~

D!IENNIK PO!..!TY'J7.:NY, S':I:)t. :: :n 'J'( I LITER!\CK ~ BUDOJtlY lczyznę zgodą i pracq 192! r GBDa pojedynczsgo numeru ii mk J:ok Zi1łożoi" lil91 REDAKC' w todz TELEFON AJ HOiu ki Ni l" ~ ' ' D!ENNK PO!!TY'J7:NY S'::)t :: :n 'J'( LTER!\CK ~ Wtoro dnia 10 maja

Bardziej szczegółowo

Ube- fur d1. vmm. war i g in en Sechs annen er. l ch.n Pterde. die Battar1et. w lchen jedooh er. 100 wieder abgefuhrt wurd n.gros~

Ube- fur d1. vmm. war i g in en Sechs annen er. l ch.n Pterde. die Battar1et. w lchen jedooh er. 100 wieder abgefuhrt wurd n.gros~ , An M A R S V L I E r nti,am E S 0 /219b In Befogung des te egrapbiaohen Befe1es vom 16 Jfumer 19)6, QU ub /Ni2076 w1rd in der Anage e1n Verzg c11n1 Ube d n B ub 2/des Art1er1ereg1ment s, s 1e ein Verzeichnia

Bardziej szczegółowo

J?AÄ"SSLTSaBtSÖ! W 5owff$

J?AÄSSLTSaBtSÖ! W 5owff$ CM* num eru 2# g r e n y Nr 81 Częstochowa niedziela, 5 kwietnia poniedziałek, 6 kwietnia 1942 r. R o k I V Dziwna 5esl Erzecia w iosna wojenna, W dalekich m ajakach płonących horyzontów toczy się ku dniom

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

~ Konferencje posła Piłsudskiego

~ Konferencje posła Piłsudskiego : eno nunero O Qroszg OPLATA POCZTOA USZCZONA RYCJALTEM eno o6eo oer no sfr Jef ECZORNY LSTROANY Rok V LóDŻ CZARTEK 27go MARCA 93 R Dorzec autobusoy aoz NR 86 CENA NUMERU to GROSZY chce ybuoac ega na6

Bardziej szczegółowo

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight Izolacja cieplna Szyby zespolone Pilkington Insulight Szyby zespolone Pilkington Insulight l naj wyż sza ja kość l kon ku ren cyj ne ce ny l spraw na ob słu ga l krót kie ter mi ny re ali za cji l do sta

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŒCI Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Prawa Europejskiego REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI

Bardziej szczegółowo

Koniec ery menelików

Koniec ery menelików Andrzej Kondratiuk Koniec ery menelików s zon 1984'85. l 'J,., 1984 pre1n1era wrzes1en r. --- -,. f: ' DYREKTOR TEATRlT Leszek Polcssa Andrzej Kondratiuk Ki rownik literncki: Gracjana Miller-Zielińska

Bardziej szczegółowo

Rozwi¹zania zadañ trudnych (**)

Rozwi¹zania zadañ trudnych (**) Rozwi¹zania zadañ trudnych (**) ze Zbioru zadañ z cheii... Zakres rozszerzony Krzysztofa. Pazdry i Anny Roli-Noworyty 1.4. 1:,75=4:11 4+11>14 1.85. 0 FeS + 45 O 10 Fe O + 0 SO 10 Fe O + 15 C 0 Fe + 15

Bardziej szczegółowo

KOMISJA STANDARYZACJI NAZW GEOGRAFICZNYCH POZA GRANICAMI POLSKI przy Głównym Geodecie Kraju

KOMISJA STANDARYZACJI NAZW GEOGRAFICZNYCH POZA GRANICAMI POLSKI przy Głównym Geodecie Kraju KOMISJA STANDARYZACJI NAZW GEOGRAFICZNYCH POZA GRANICAMI POLSKI przy Głównym Geodecie Kraju COMMISSION FOR STANDARDIZATION OF GEOGRAPHICAL NAMES OUTSIDE POLAND affiliated to the Surveyor General of Poland

Bardziej szczegółowo

Sport pomaga odreagować Zbigniew Bródka

Sport pomaga odreagować Zbigniew Bródka Sport pomaga odreagować Zbigniew Bródka E G Z E M P L A R Z B E Z P Ł AT N Y I S S N 0 8 6 7-2 1 6 4 ROZMOWA O ZDROWIU: 02 2015 P I S M O I Z B L E K A RS K I CH Temat miesiąca 12 Kolejki i onkologia:

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

..ÁFENERGOTECH PROJEKT

..ÁFENERGOTECH PROJEKT ÁFENERGOTECH PROEKT ENERGOTECH PROEKT Marek Kalicki, 80331 Gda ń sk ul Tatrza ń ska 1B44 TEL 883417881 mail biuro@energotechprojektpl; wwwenergotechprojektpl PROEKT ORGANZAC RUCHU TEMAT Rozbudowa o świetlenia

Bardziej szczegółowo

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Sam ba Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Samba Ro bert Ecks te in, David Col lier-brown, Pe ter Kel ly Tytu³ ory gi na³u ame ry ka ñskie go: Using Sam ba T³umaczenie: Grze gorz Wer

Bardziej szczegółowo

M y zaś, lud T w ó j... będziem y T o b ie d z ię k o w a ć na w ie k i i przez p okolen ia głosić T w o j ą c h w a łę (Ps 7 9, 13 ).

M y zaś, lud T w ó j... będziem y T o b ie d z ię k o w a ć na w ie k i i przez p okolen ia głosić T w o j ą c h w a łę (Ps 7 9, 13 ). M y zaś, lud T w ó j... będziem y T o b ie d z ię k o w a ć na w ie k i i przez p okolen ia głosić T w o j ą c h w a łę (Ps 7 9, 13 ). OREM US ' " 7 '* Jako d o b r z y szafarze ró ż n orakiej lask i Bożej

Bardziej szczegółowo

Napisy i zpak_i. Wagony osobowe. Oznaczenia różne Grupa katalogowa 0550. p, 2.6.1. 4. Kró j w ymiary pisma w g BN-79/ 3500-13/ 00. p, 2. 6.

Napisy i zpak_i. Wagony osobowe. Oznaczenia różne Grupa katalogowa 0550. p, 2.6.1. 4. Kró j w ymiary pisma w g BN-79/ 3500-13/ 00. p, 2. 6. .. \ TRASPORT O A A -B A A Ż O W A apisy i zpak_i Wagny sbwe. typu sbweg -B-88 00-1/ SZYOWY Zamiast 1 B -80/ 00-1/ Oznaczenia różne Grupa katagwa 00 1, Przedmit arkusza nrmy, Przedmit wn niniejszeg arkusza

Bardziej szczegółowo

klasyczna biblioteka VILLA T E M AT N U M E R U Zajmuje oddzielne pomieszczenie lub połączona jest Z gabinetem. jej ściany od podłogi aż po sufit

klasyczna biblioteka VILLA T E M AT N U M E R U Zajmuje oddzielne pomieszczenie lub połączona jest Z gabinetem. jej ściany od podłogi aż po sufit Klasyczna biblioteka z litego, postarzanego drewna kolekcja Vere Antichta firmy Arte Brotto. W górnej części półki odsłonięte, w dolnej ukryte za drewnianymi drzwiczkami. ARTE BROTTO klasyczna biblioteka

Bardziej szczegółowo

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz Nr 115 styczeñ 2011 i Opinie Analizy Analyses & Opinions Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê Ewelina KuŸmicz Po sia da nie na rko ty ków jest czy nem za bro nio nym (prze stê p stwem),

Bardziej szczegółowo

W sto sun ku do roku 2007 nast¹pi³o zwiê ksze nie ilo œci pro wa dzo nych akcji ra to w ni czych o 4,7% przy

W sto sun ku do roku 2007 nast¹pi³o zwiê ksze nie ilo œci pro wa dzo nych akcji ra to w ni czych o 4,7% przy Buletyn Informacyjny Pañstwowej Stra y Po arnej za rok 2008 Stan wypa d ko wo œc w PSP OSP Accdents n State Fre Servce W sto sun ku do roku 2007 nast¹p³o zwê ksze ne lo œc pro wa dzo nych akcj ra to w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW. Nr t5 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warsza ma, dnia 5 marca 1938 r. Poz.: Poz.: Poz.: KONWENCJA KONSULARNA: POROZUMIENIE 17S

DZIENNIK USTAW. Nr t5 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warsza ma, dnia 5 marca 1938 r. Poz.: Poz.: Poz.: KONWENCJA KONSULARNA: POROZUMIENIE 17S DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warsza ma, dnia 5 marca 1938 r. Nr t5 Treść, Poz.: KONWENCJA KONSULARNA: 100-między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem WęgIer. podpisana w Budapeszcie dnia 24

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty Praca

OGÓLNE ZASADY oferty Praca I. DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Pra ca, po le ga ją cą na za miesz cza - niu ogło szeń re kru ta cyj nych w Ga ze cie Wy bor czej

Bardziej szczegółowo

15 i ROZDZIAŁ 711. 0 ŚRODKU CIĘŻKOŚCI,

15 i ROZDZIAŁ 711. 0 ŚRODKU CIĘŻKOŚCI, 15 i my więc znów do czynienia z reakeyami statyessiio niewyznaozaln^mi* Przypuśćmy,,r,e Bkładova J^ siły R jest zereiu. Pozostaje jeszcze składowa J^ tejże Biły i jest ona zrównoważona reakcją łożyska

Bardziej szczegółowo

ZALEŻ NOŚĆ MAKSYMALNEJ SIŁY UDERZENIA OD WSPÓŁCZYNNIKA RESTYTUCJI. 1. Wstę p

ZALEŻ NOŚĆ MAKSYMALNEJ SIŁY UDERZENIA OD WSPÓŁCZYNNIKA RESTYTUCJI. 1. Wstę p MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA 2, 9 (1971) ZALEŻ NOŚĆ MAKSYMALNEJ SIŁY UDERZENIA OD WSPÓŁCZYNNIKA RESTYTUCJI RYSZARD GRYBOŚ (GLIWICE) 1. Wstę p Podczas zderzenia dwóch ciał stał ych powstaje sił a wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Konkursowe szranki. Finisz na nowej tlenowni. www.zak.com.pl. Zdjęcie Bogusław Rogowski. Gąszcz spraw, wielość problemów, trudne wyzwania...

Konkursowe szranki. Finisz na nowej tlenowni. www.zak.com.pl. Zdjęcie Bogusław Rogowski. Gąszcz spraw, wielość problemów, trudne wyzwania... Rok XLVIII Nr 10 (1325) 15 maja 1999 Cena 60 gr ISSN 1232-5023 Nr indeksu 337382 www.zak.com.pl Konkursowe szranki Dominika Kijowska, panienka z Solarni, tym razem przed występem na scenie, bardzo poważnie

Bardziej szczegółowo

Li'sta Nr. 18 -.64,It,ei,"':' \

Li'sta Nr. 18 -.64,It,ei,':' \ ,...' ~, Cefta ftlł",.'~ ',20 grt ".', -? : tełl 'II III f.1 tl '. ~. "..,-,""'~ Li'sta Nr. 18 -.64,It,ei,"':' \ 24... 35i,',.' \, 2~ :~".,~5 ) / dk: L ' " :Jh\-:,'". Ogol01 sytugcja. sł -rt"'.< Ł6df 12

Bardziej szczegółowo