S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z ),

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),"

Transkrypt

1 S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a w P ł o c k u z w a n y w d a l s z e j c z c i Z e s p o ł S z k ó ł z s i e d z i b w P ł o c k u Ap l r. zf y. K o b y l i Ø s k i e g o 2 5 z o s t a ł p o w o ł a n y u c h wzaał r z d u S p ó ł k i z d n i a 3 1 g r u d n i a 1 9r 9. 9 P o d s t a w p r a w n S t a t u t u j e s t : U s t a w a o S y s t e m i e O w i a t y z d n i a 7 w r z e n i a r. 1 9( 9D1 z. U. z r. N r 6 7 z p ó n i e j s z y m i z m i a n a m i ), R o z p o r z d z e n i e M i n i s t r a E d u k a c j i N a r o d o w e j i S p o r t u z d n i a 2 1 m a j a r e. w s p r a w r a m o w y c h s t a t u t ó w p u b l i c z n e g o p r z e d s z k o l a i p u b l i c z n y c h s z k ó ł ( D z. U. z. N r , z p o p ó n i e j s z y m i z m i a n a m i ), R o z p o r z d z e n i e M i n i s t r Ea d u k a c j i N a r o d o w e j z d n i a 9 l u t e g o r. z m i e n i a j c e g o r o z p o r z d z e n i e w s p r a w i e r a m o w y c h s t a t u t ó w p u b l i c z n e g o pzrkz oeld a s o r a z p u b l i c z n y c h s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z ), R o z p o r z d z e n i e M i n i s t r a E d u k a c j i N a r o d o w e j z d n i a 3 0 k w i e t n i a r. w s p r a w i e w a r u n k ó i s p o s o b ó w o c e n i a n i a, k l a s y f i k o w a n i a i p r o m o w a n i a u c z n i ó w i s ł u c h a c z y o r a z p r z e p r o w a d z a n i a s p r a w d z i a n ó w i e g z an móiw w s z k o ł a c h p u b l i c z n y c h ( D z. U. z r., N r 8 3, p o z. 9 0 z p ó n i e j s z y m i z m i a n, a m i ) U s t a w a K a r t a N a u c z y c i e l a z d n i a 2 6 s t y c z n i a r. ( t j. D z. U. z r. N r 9 7, p o z. 6 p o z ; N r 2 2 0, p o z ; z r. N r 1 7, p o z ; 2 ; N r N r 8 0 1, 0 2 p, o z p. o z ; N r 1 5 8, p o z ; N r 1 7 6, p o z ; N r 1 9 1, p o z ; N r 2 4 7, p o z ; z r. N r 1 4 5, p R o z d z i a ł I I n f o r m a c j e o Z e s p o l e S z k ó ł 2 1. Z e s p ó ł S z k ó ł j e s t p u b l i c z n s z k o ł r e d n i. 2. O r g a n e m p r o w a d z c y m s z k o ł j e sct e n t r u m E d u k a c j i S p. z o. o. w P ł o c k u. 3. O r g a n e m n a d z o r u j c y m s z k o ł j e s t K u r a t o r O w i a t y w W a r s z a w i e. 4. W s k ł a d Z e s p o ł u S z k ó ł w c h o d z : a ) V L i c e u m O g ó l n o k s z ta ł c c e n a p o d b u d o w i e g i m n a z j u m, b ) T e c h n i k u m n a p o d b u d o w i e g i m n a z j u m, c ) P o l i c e a l n e S t u d i u m Z a w o d o w e d l a D o rł oy sc h n a p o d b u d o w i e s zo kł y p o n a d p o d s t a w o w e j i p o n a d g i m n a z j a l n e. j 5. T r y b e d u k a c j i w s z k o ł a c h : L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c c e n a p o d b u d o w i e g i m n a z j u m, z w a nde a l e j V L i c e u m O g ó l n o k s z t a ł c c y m. R e k r u t a c j u c z n i ó w d o l i c e u m p r z e p r o w a d z a s i z g o d n i e z p r z e p i s a m i w s p r a w i e w a r u n k ó w p r z y j m o w a n i a u c z n i ó w d o s z k ó ł. Zraeskarduy t a c j i n a k a d y r o k s z k o l n y z n a j d u j s i w z a ł n r c 3 z ndio k u S t a t u t u. D o l i c e u m u c z s z c z a j u c z n i o w i e p o u k o Ø c z e n i u i mg n a z j u m. N a u k a t r w a t r z y l a t a.

2 T e c h n i k u m w z a w o d z i e t e c h n i k t e c h n o l o g i i c h e m i c nz a n e pj o d b u d o w i e g i m n a z j u m, z w a n e d a l e j T e c h n i k u m. R e k r u t a c j u c z n i ó w d o t e c h n i k u m p r z e p r o w a d z a s i z g o d n i e z p r z e p i s a m i w s p r a w i e w a r u n k ó w p r z y j m o w a n i a ui có zw n d o s z k ó ł. Z a s a d y r e k r u t a c j i n a k a d y r o k s z k o l n y z n a j d u j s i w z a ł n cr z 3 n i dk o u S t a t u t u. D o T e c h n i k u m u c z s z c z a j u c z n i o w i e p o u k o Ø c z e n i u g i m n a z j u m. K a n d y d a c i, u b i e g a j c y s i o p r z y j c i e d o t e c h n i k u m s z o b o w i z a n i d o p r z e p r o w a d z e n i a b a d a Ø lh e, k a r s k i c k o Ø c z c y c h s i z a w i a d c z e n i e m l e k a r z a, s t w i e r d z a j c y m b r a k p r z e c i w w s k a z a Ø d o p r a c y w n a u c z a n y m z aw o d z i e. N a u k a t r w a c z t e r y l a t a. P o l i c e a l n e S t u d i u m Z a w o d o w e d l a D o r o s ł y c h n a p o d b u d o w i e s z k o ł y p o n a d p o d s t a w o w e j i p o n a d g i m n a z j a l n e. j N a u k a t r w a c z t e r y s etmr ey s. Z a j c i a o d b y w a j s i w s y s t e m i e z a o c z n y m. 6. W k l a s a c h T e c h n i k u m d l a m ł o d z i e y i P o l i c e a l n y m S t u d i u m Z a w o d o w y m d l a D o r o s ł y c h m o g b y o r g a n i z o w a n e o d d z i a ł y k s z t a ł c c e w t a k i c h s a m y c h l u b r ó n y c h z a w o d a c h i s p e c j a l n o c i a c h, w z a l e n o c i o d z a p o t r z e b o wz ag no id an i e z k l a s y f i k a c j z a w o d ó w. O r g a n i z a c j o d d z i a ł ó w z a r z d z a y r edk t o r Z e s p o ł u S z k ó ł z w a n y d a Dl ey j r e k t o r e m w u z g o d n i e n i u z o r g a n e m p r o w a d z c y m i n a d z o r u j c y m Z e s p ó ł S z k ó ł. Z a w o d y i s p e c j a l n o c i, w k t ó r y c h k s z t a ł c i s z k o ł a w d a n y m r o k u s z k o l n y m z sn i a j d w u j a r k u s z u o r g a n i z a c y j n y m. 7. Z e s p ó ł S z k ó ł p o s i a d a p i e c z u r z d o w w s p ó l n d l a w s z y s t k i c h s z k ó ł w c h o d z c y c h w j e g o s k ł a d o t r e c i : Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a A l. F. K o b y l i Ø s k i e g o 2 5, P ł o c k d o k u m e n t a c j i, p r z e b i e g u n a u c z a n i a, d z i a ł a l n o c i w y c h o w a w c z e j i o p i e k u Ø c z e j o r a z r o d z a j ó T a b l i c e i s t e m p l e s z k ó ł dwz c hcoy c h w s k ł a d Z e s p o ł u S z k ó ł p o w i n n y m i e u g ó r y n a z w Z e s p o ł u, a u d o ł u n a z w s z k o ł y. W w i a d e c t w a c h s z k o l n y c h i i n n y c h d o k u m e n t a c h w y d a w a n y c h p r z e z s z k o ł y w c h o d z c e w s k ł a d Z e s p o ł u p o d a j e s i n a z w s z k o ł y. N a z w a Z e s p o ł u S z k ó ł u m i e s z c z o n a j e s t n a p i e cu z r z c d o w e j. Z e s p ó ł S z k ó ł p o s i a d a s z t a n d a r. 8. S z k o ł a p r o w a d z i i p r z e c h o w u j e d o k u m e n t a c, j z g o d n i e z p r z e p i s a m i w s p r a w i e p r o w a d z e n i a t e j d o k u m e n t a c j i. 9. S z k o ł y w c h o d z c e w s k ł a d Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i p o s i a d a j w s p ó l n R a d P e d a g o g i c z n, R a d R o d z i c ó wo r a z S a m o r z d U c z n i o w s k i ( R a d R o d z i c ó w i S a m o r z d U c z n i o w s k i - t y l k o s z k o ł y m ł o d z i e o w e ). R o z d z i a ł I I C e l e i z a d a n i a Z e s p o ł u S z k ó ł 3 Z e s p ó ł S z k ó ł r e a l i z u j e i c ez la ed a n i a o k r e l o n e w U s t a w i e o S y s t e m i e O w i a t y z d n i a 7 w r z e n i a ( t e k s t j e d n o l i t y D z. U. N r p o z z r. z p ó n i e j s z y m i z m i a n a m i ) o r a z u w z g l d n S t r a t e g i W y c h o w a w c z S z k o ł y i P r o g r a m P r o f i l a k t y c z n y. C e l e m Z e s p o ł u S z k ó ł j e s t : 1. K s z t a ł c e n i e i w y c h o w a n ime ł o d z i e y, p r z y g o t o w u j c e d o d a l s z e j n a u k i i y c i a w e w s p ó ł c z e s n y m w i e c i e. 2. R o z w i j a n i e p o c z u c i a o d p o w i e d z i a l n o c i, m i ł o c i d o O j c z y z n y o r a z p o s z a n o w a n i a d l p o l s k i e g o i o g ó l n o l u d z k i e g o d z i e d z i c t w a k u l t u r o w e g o. 3. P r z y g o t o w a n i e d o w y p eł n i a n i a o b o w i z k ó w r o d z i n n y c h i o b y w a t e l s k i c h w o p a r c i u o z a s a d y s o l i d a r n o c i, d e m o k r a c j i, s p r a w i e d l i w o c i, t o l e r a n c j i i w o l n o c i. S t r o n a 2 z 1 4

3 4 Z e s p ó ł S z k ó ł z a p e w n i a u c z n i o m i s ł u c h a c z o m w a r u n k i d o : 1. b e z p ł a t n e g o n a u c z a n i a w zrae ks i e r a m o w y c h p l a n ó w n a u c z a n i a, 2. ro z w i j a n i a w so i c h z d o l n o c i i z a i n t e r e s o w a Ø, 3. k s z t a ł c e n i a u m i e j t n o c i w s p ó ł y c i a w z, e s p o l e 4. k o r z y s t a n i a z r ó n y c h r ó diee ł d zwy, 5. k s z t a ł c e n i a u m i e j t n o c i f o r m u ł o w a n i a i r o z w i z y w a n i a p r o b l e m ó w, d y s k u t o w a n i a i p r e z e n t o w a n i a w ł a s n y c h p o g l d ó w, 6. w s p ó ł u c z e s t n i c z e n i a w sp ó ł t w o r z e n i a y c i a k u l t u r a l n e g o, 7. tr o s k i o w ł a s n e z d r o w i e, k o n d y c j p s y c h i c z n i f i z y c z n. 5 Z e s p ó ł S z k ó ł o r g a n i z u j e w s z k o ł a c h m ł o d z i e o w y c h n a u k w o d r b n y c h p r z e p i s a c h. r e l i g i i l u b e t y k i n a z a s a d a c h o k r e l o 6 W r e a l i z a c j i c e l ó w i z az dk a oø ł a s r e s p e k t u j e z o b o w i z a n i a w y n i k a j c e z P o w s z e c h n e j D e k l a r a c j i P r a w C z ł o w i e k a O N Z, D e k l a r a c j i P r a w D z i e c k a O N Z o r a z K o n w e n c j i O p r a w a c h D z i e c k a ", p r z y j t e j p r Z g r o m a d z e n i e O g ó l n e O N Z z d n i a 2 0 l i s t o p a d a r. O r g a n a m i Z e s p o ł u S z k ó ł s : 1. D y r e k t o r, 2. R a d a P e d a g o g i c z n a, 3. R a d a R o d z i c ó w, 4. S a m o r z d U c z n i o w s k i. R o z d z i a ł I I I O r g a n y s z k o ł y o r a z z a k r es i c h d z i a ł a Ø 7 8 D y r e k t o r 1. F u n k c j o n o w a n i e m Z e s p o ł u S z k ó ł k i e r u j e D y r e k t o r, z g o d n i e z o b o w i z u j c y m i p r z e p i s a m i, r e a l i z u j c w s z c z e g ó l n o c i n a s t pzuaj d acne i a : - k i e r u j e b i e c d z i a ł a l n o c i d yzdnaok-w t y c h o w a w c z Z e s p o ł u S z k ó ł, - s p r a w u j e n a d z ó r p e d a g o g i c z n y, - z a p e w n i a o d p o w i e d n i o r g a n i z a c j i o p t y m a l n e w a r u n k i p r a c y Z e s p o, ł u S z k ó ł - w y z n a c z a n a p o c z t k u e t a p u e d u k a c y j n e g o d l a d a n eo gd o d z i a ł u o d 2 d o 4 p r z ed m i o t ó w u j t y c h w p o d s t a w i e p r o g r a m o w e j w z a k r e s i e r o z s z e r z o, n y m - o p r a c o w u j e a r k u s z o r g a n i z asczj ki o ł y z a w i e r a j c y s z c z e g ó ł o w o r g a n i z an ca j u c z a n i a, w y c h o w a n i a i o p i e k i w d a n y m r o k u s z k o l w n y tm e r m i n i e d o d n i a 3 0 k w i e t n i a k a d e g o r o k u ( or g a n p r o w a d z c y s z k o ł z a t w i e r d z a g o w t e r m i n i e d o 2 5 m a j a d a n e g o ), r o k u - p o d e j m u j e d e c y z j ew s p r a w i e pr z y j m o w a n i a u c z n i ó w i s ł u c h a c z y, - k i e r u j e p r a c R a d y ap ge od g i c z n e j, - m o e t w o r z y d o d a t k o w e s t a n o w i s k a w i c e d y r e k t o r ó w l u b i n n e s t a n o w i s k a k i e r o w n i c z e w p o r o z u m i e n i u z o reg m a n p r o w a d z c y m, S t r o n a 3 z 1 4

4 - m o e t w o r z y s p o r ó d n a u c z y c i e l i s p i e c j a l i s t ó wz e s p o ł y p r z e d m i o t o w e l u b i n n e z e s p o ł y p r o b l e m o w o -z a d a n i o w e, - d y s p o n u j e r o d k a m i o k r e nlyom i w p l a n i e f i n a n s o w y m s z k o ł y, - r e a l i z u j e u c h w a ł y R a d y P e d a g o g i c z no ed j pt e w r a m a c h j e j k o m p e t e n c j i, - z a t r u d n i a i zlw na i a n a u c z y c i e l i Z e s p o ł u S z k ó ł, - w y s t p u j e, p o z a s i g n i c i u o p i n i i R a d y P e d a g o g i c z n e j, z w n i o s k a m i o o d z n a c z e n i a n a g r o d y d l a n a u c z y c i e l i Z e s p o ł u S z k ó ł, - p r z y z n a j e n a g r o d y i w y m i e r z a k a r y p o r z d k o w e n a u c z y c i e l o m Z e s p o ł u S z k ó ł. 2. S z c z e g ó ł o w y z a k rs e c z y n n o c i o t r z y m u j e D y r e k t o or r og d a n u p r o w a d z c e g o. 3. D y r e k t o r w s t r z y m u j e w y k o n a n i e u c h w a ł o r g a n ó w Z e s p o ł u S z k ó ł, p o d j t y c h n i e z g o d n i e z p r z e p i s a m i p r a w a i n i e z w ł o c z n i e p o w i a d a m i a o t y m u c h w a ł o d a w c o r a z K u r a t o r a O w i a t y, k t ó r e g o d e c y z j a j er so t z s t r z y g a j c a. 4. W Z e s p o l e S z k ó ł s u t w o r z o n e s t a n o w i s k a w i c e d y r e k t o r ó w. Z a z g o d o r g a n u p r o w a d z c e g o D y r e k t o r m o e t w o r z y r ó w n i e i n n e s t a n o w i s k a k i e r o w n i c z e. 5. D y r e k t o r z l e c a o k r e l o n e z a d a n i a k i e r o w a n i a p r o c e s e m d y d a-w k ty yc ch zo nw oa w c z y m s w o i m z a s t p c o m p o w o ł a n y m z g o d n i e z o b o w i z u j c y m i p r z e p i s a m i i z a r z d z e n i a m i M E N. 6. D o z a d a Ø z a s t p c ó w dry e k t o r a w s z c z e g ó l n o c i n a l e y : - w y k o n y w a n i e o k r e l o n y c h p r z edz y r e k t o r a z a d a Ø, - h o s p i t o w a n i e z a j, - z a s t p o w a n i e d y r e k t o r a w c z a s i e j e g o n i e o b e, c n o c i - n a u c z a n i e. 7. P o d z i a łu f u n k c j i m i d z y rde k t o r e m i j e g o z a s t p c a m i d o k o nd uyjre e k t o r n a p i m i e. 8. O s o b y p o w o ł a n e n a s t a n o w i s k o z a s t p c y d y r e k t o r a o t r z y m u j s z c z e g ó ł o w y z a k r e s c z y n n o c i, u p r a w n i e Ø i o d p o w i e d z i a l n o c i D oy d r e k t o r a n a p i m i e. 9 R a d a P e d a g o g i c z n a w e w n t r z n y m s z k o ł y r e a l i z u j c y m s t a t u t o w e z a d a n i a d o t y c z c e k s z t a ł c e n i a, w y c h o w a n i a i 1. R a d a P e d a g o g i c zn a Z e s p o ł u S z k ó ł z w a n a d a l e j R a d P e d a g o g i c z n j e s t k o l e g i a l n y m o r g a n e m o p i e k i. W s k ł a d R a d y P e d a g o g i c z n e j w c h o d z w s z y s c y n a u c z y c i e l e z a t r u d n i e n i w Z e s p o l e S z k ó ł. P r z e wd on i c z c y m R a d y P e d a g o g i c z n e j j e s t D y r e k t o r. s z k o ł y 2. W r a m a c h R a d y P e d a g o g i c z n e j Z e s p o ł u S z k ó ł m o g d z i a ł a j a k o s a m o d z i e l n e o r g a n y R a d y P e d a g o g i c z n e p o s z c z e g ó l n y c h s z k ó ł. 3. D o k o m p e t e n c j i i z a d a Ø R a d y P e d a g o g i c z n e j n a l e y : - z a t w i e r d z e n i e p l a n ó w p r a c y s z k o ł y, - z a t w i e r d z e n i e w y n i k ó w k l a s y f i k a c j i i p r o m o c j i, - a k t y w n y u d z i a ł pw r a c a c h k o m i s j i p r z e d m i o t o w y c h, - p o d e j m o w a n i e u c h w a ł w s p r a w i e i n n o w a c i j i e k s p e r y m e n t ó w p e d a g o g i c z n y c h, - p o d e j m o w a n i e u c h w a ł w s p r a w a c h k a r r e g u l a m i n o w y c h ai g rnó d d l a u c z n i ó w Z e s p o ł u S z k ó ł, - i nf o r m o w a n i e u c z n i ó w i r o d z i c ó w o s z c z e g ó ł o w y c h k r y t e r i a c h o c e n i a n i a z p o s z c z e g ó l n y c h p r z e d m i o t ó w z g o d n i e z W e w n t r z s z k o l n y m S y s t e m e m O c e n i a n i a s t a n o w i c y m Z a ł c z n i k N r 1 d o S t a t u t u. 4. R a d a P e d a g o g i c z n a o p i n i u j e w s z c z e g ó l n o c i : - o r g a n i z a c j p r a c y s z k o ł y, w t y mg o d n i o w y r o z k ł a d j z a l e k c y j n y c h i p o z a l e k c y j n y c h, - p r o j e k t p l a n u f i n a n s o w e g o s z k o ł y, - p r o j e k t ap nl u d y d a k t y c z n o w y c h o w a w c z e g o, - w n i o s k i D y r e k t o r a s z k o ł y o p r z y z n a n i e n a u c z y c i e l o m z oe dø z, n anca g r ó d i i n n y c h w y r ó n i e Ø, S t r o n a 4 z 1 4

5 - p r o p o z y c j e D y r e k t o r a s z k o ł y w s ap cr h a w p r z y d z i a ł u n a u c z y c i e l o m s t a ł y c h p r a c i z a j w r a m a c h w y n a g r o d z e n i a z a s a d n i c z e g o o r a z d o d a t k o w o p ł a t n y c h z a j d y d a k t y c z n y c h, w y c h o w a w c z y c h i o p i e k u Ø c z y c h. 5. S z c z e g ó ł o w o r g a n i z a c j, z a k r e s d z i a ł a n i a i c z y n n o c i R a d y P e d a g o g i c z n e j r e g u l u j e o d r r e g u l am i n R a d y P e d a g o g i c z n e j. 1 0 R a d a R o d z i c ó w 1. R o d z i c e i o p i e k u n o w i e u c z n i ó w m a j p r a w o d o w y ł o n i e n i a s w o j e j r e p r e- z er na td ay c j i R o d z i c ó w z g o d n i e z a r t. 5 3 i 5 4 U s t a w y o S y s t e m i e O w i a t y. 2. R a d a R o d z i c ó w d z i a ł a n a p o d s t a w i e r e g u l a m i n u R a d y R o d z i c ó w u c h w ao l opn rezg e z o g ó l n e z e b r a n i e r o d z i c ó w. 3. R o d z i c e i n a u c z y c i e l e w s p ó ł d z i a ł a j z e s o b w s p r a w a c h w y c h o w a n i a i k s z t a ł c e n i a m ł o d z i e R o d z i c e m a j p r a w o d o : - z n a j o m o c i z a d a Ø i z a m i e r z e Ø d y d a k t y -w c zyncoh o w a w c z y c h s z k o ł y, - z n a j o m o c i p r z e p i s ó w d o t y c z c y c h o c e n i a n ki la a, s y f i k o w a n i a, mp or wo a n i a i e g z a m i n o w a n i a u c z n i ó w, - u z y s k i w a n i a i n f o r m a c j i o s w o i m d z i e c k u, j e g o z a c h o w a n i u i p o s t p a c h w n a u c e. 4. W s p ó ł p r a c a r o d z i c ó w z n a u c z y c i e l a m i m o e p r z y j m o w a n a s t p u j c e : f o r m y - s p o t k a n i a Rday R o d z i c ó w z D y r e k t o r e m s z k o ł y, - s p o t k a ni a ard k l a s o w y c h z w y c h o w a w c a m i, - k l a s o w e s p o t k a n i a r o d z i c ó w z w y c h o wcaawm i c o n a j m n i e j r a z w k w a r t a l e, - o g ó l n e z e b r a n i a o drz i c ó w r a z l u b d w a r a z y w r o k u, - i n d y w i d u a l n e s p o t k a n i a r o d z i c ó w z n a u c z y c i e l a m i i w y c h o w a w c a m i. 1 1 S a m o r z d U c z n i o w s k i 3. S a m o r z d U c z n i o w s k i m a p r a w o d o w y r a a n i a o p i n i i w s p r a w a c h i s t o t n y c h d l a d z i a ł a l n o c 1. S a m o r z d U c z n i o w s k i t w o r z w s z y s c y u c z n i o w i e Z e s p o ł u S z k ó ł. 2. Z a s a d y d z i a ł a n i a S a m o r z d u U c z n i o w s k i e g o, o r d y n a c j w y b o r c z d o o r g a n ó w p r z e d s t a w i c i e l s k i c h i z a k r e s i c h k o m p e t e n c j i o k r e l a r e g u l a m i n u c h w a l o n y p r z e z o u c z n i ó w w g ł o s o w a n i u r ó w n y m, t a j n y m i p o w s z e c h n. y m Z e s p o ł u S z k ó ł o r a z : - p r a w o d o z a p o z n a n i a s i z p r o g r a m a m i n a u c z a n i a, i c h t r ce e lc ei m a m i, s t a w i a n y m i w y m a g a n i a m i, - r e d a g o w a n i a i w y d a w a n i a g a z e t y s z k o l n e j, - w y b o r u n a u c z y c i e l a pne i ł c e g o r o l o p i e k u n a s a m o r z d u, - o r g a n i z o w a n i a w p o r o z u m i e n i u z y rde k t o r e m s z k o ł y d z i a ł a l n o c i k u l t u r a l n e j, o w i a t o w e j, s p o r t o w e j i r o z r y w k o w e j z g o d n i e z w ł a s n y m i p o t r z e b a m i i m o l i w o c i a m i o r g a n i zc ay j n y m i. 4. S a m o r z d U c z n i o w s k i w r a z z o p i e k u n e m a m o b o w i z e k z d a n i a s p r a w o z d a n i a z r e a l i z a c j i p l a n u i d z i a ł a l n o c i s a m o r z d u w d a n y m r o k u s z k o l n y m R a d z i e P e d a g o g i c z n e j i D y r e k t o r o w S z k o ł y. 5. S ł u c h a c z e P o l i c e a l n e g o S t u d i u m Z a w o d o w e g o d l a D o r o s ł y c h m o g t w o r z y S a m o r z d S ł u c h a c z y. S t r o n a 5 z 1 4

6 R o z d z i a ł I V O r g a n i z a c j a p r a c y Z e s p o ł u S z k ó ł 12 P o d s t a w o r g a n i z a c j i n a u c z a n i a w k a d y m r o k u s z k o l n y m j e s t a r k u s z o r g a n i z a c y j n y s z k w c h o d z c y c h w s k ł a d Zsep o ł u S z k ó ł, s p o r z d z o n y p r z ey z r e kdt o r a i z a t w i e r d z o n y p r z e z o r g a n p r o w a d z c y s z k o ł. 13 S z k o ł a w y k o n u j e z a d a n i a z u w z g l d n i e n i e m o p t y m a l n y c h w a r u n k ó w r o z w o j u u c z n i a, z a s a d b e z p i e c z e Ø s t w a o r a z z a s a d p r o m o c j i i o c h r o n y z d r o w i a. P o d s t a w o w y m i f o r m a m i p r a c y i r e a l i z a c j i w y e j w y m i e n i o n y c h z a d a Ø w ZS ez sk pó oł l es : - z a j c i a o b o w i z k o w e o k r e l o n e p lm a n en a u c z a n i a i r e a l i z o e w a nz g o d n i e z p o d s t a w p r o g r a m o w, - z a j c i a n i e o b o w i z k o w e p o z a l e k c y j n e s ł u c e p o g ł b i a n i u w i e d z y i u m i e j t n o c i u c z n i ó o r a z i c h z a i n t e r e s o w a Ø, u z d o l n i e Ø i a k t y w n o c i o r g a n i z o w a n e p r z e z s z k o ł w m i a r m o l i w o c i P o d s t a w o w je d n o s t k o r g a n i z a c y j n Z e s p o ł u S z k ó ł j e s t o d d z i a ł ( k l a s a ). 2. Z a j c i a d y d a k t y c z -w n oy c h o w a w c z e p r o w a d z o n e s w s y s t e m i e k l a s o w-l o e k c y j n y m. L e k c j e t r w a j 4 5 m i n u t.w u z a s a d n i o n y c h p r z y p a d k a c h d o p u s z c z a s i p r o w a d z e nziae j e d u k a c y j n y c h w c z a s i e o d 3 0 d o 6 0 u t m, i nz a c h o w u j oc g ó l n y t y g o d n i o w y c z a s t r w a n i a z a j e d u k a c y j n y c h u s t a l o n y w t y g o d n i o w y m r o z k ł a d z i e z a j. 3. Z a j c i a l a b o r a t o r y j n e p r o w a d z o n e s w l a b o r a t o r i u m, w c z a s i e, k t ó r y c h u c z n i o w i e w y k o n u w i c z e n i a. J e d n o s t k a z a j w l a b o r a t o r i u m t r w a 4 5 m i n u t. 4. L e k c j e j z y k ó w o b c y c h i p r z e d m i o t ó w w y m a g a j c y c h w y k o n y w a n i a w i c z e Ø t a k i c h j a k : b i o l o g i a, c h e m i a, f i z y k a i a s t r o n o m i a, i n f o r m a t y k a, z a j c i a l a b o r a t o r y j n e, w y c h o f i z y c z n e m o g o d b y w a s i z p o d z i a ł e m n a g r u p y w e d ł u g o b o w i z u j c y c h z a r z d z e Ø i p r z e p i s ów. P o n a d t o l e k c j e w y c h o w a n i a f i z y c z n e g o o d b y w a j s i z p o d z i a ł e m n a g r u p y d z i e w c z t i c h ł o p c ó w. 5. Z a j c i a s t a ł e w Z e s p o l e S z k ó ł o d b y w a j s i w o p a r c i u o t y g o d n i o w y r o z k ł a d z a j. 15 R o k s z k o l n y d z i e l i s i n a d w a o(s kerme essy t r y) z a k o Ø c z o n e o s t a t e c z n k l a s y f i k a c j r o c z n. 16 T e r m i n y r o z p o c z y n a n i a i k o Ø c z e n i a z a j d y d a k -w t yycczhnoow a w c z y c h, p r z e r w w i t e c z n y c h o r a z f e r i i z i m o w y c h i l e t n i c h o k r e l a j p r z e p i s y w s p r a w i e o r g a n i z a c j i r o k u s z k o l n e g o. 17 W c e l u z a p e w n i e n i a b e zepciz e Ø s t w a u c z n i o m o r a z w ł a c i w e j r e a l i z a c j i z a d a Ø n a u c z y c i e l e s p r a w u j o p i e k n a d u c z n i a m i w c z a s i e o b o w i z k o w y c h z a j s z k o l n y c h, z a j n a d o b o w i z k o w y c h i p o z a l e k c y j n y c h n a t e r e n i e s z k o ł y i p o z a s z k o ł ( w c z a s i e : w y c i e c z e k, r a j d ó w, w y j d o k i n a S t r o n a 6 z 1 4

7 m u z e u m ) o r a z p e ł n i d y u r y w c z a s i e p r z e r w p o m i d z y j e d n o s t k a m i l e k c y j n y m i z g o d n i e z h a r m o n o g r a m e m, u s t a l a n y m w k a d y m r o k u s z k o l n y m. W u z a s a d n i o n y c h p r z y p a d k a c h w l i c e u m m o nza a t r u d n i p o m o c n a u c z y c i e l a p o u z y s k a n i u z g o d y o r g a n u p r o w a d z c e g o. D y r e k t o r s z k o ł y u s t a l a z a j c i a, w k t ó, rzye c h w z g l d u n a i n d y w i d u a l n e p o t r z e b y e d u k a c y j n e m ł o d z i e y n i e p e ł n o s p r a w n e j, n i e d o s t o s o w a n e j s p o, łu ec cz ze ns it en i c z y p o m o c n a u c z y c i e l a D o k i e r o w a n i a p r a c d y d a k t y c z-w nyo c h o w a w c z p o s z c z e g ó l n y c h k l a s D y r e k t o r s z k o ł y p r z y d z i e l a n a u c z y c i e l o w i w y b r a n e m u s p o r ó d n a u c z y c i e l i u c z c y c h w d a n e j k l a s i e f u n k c w y c h o w a w c y. 2. W y c h o w a w c a p o w i n i e n w m i a r m o l i w o c i p r o w a d z i p o w i e r z o n m u k l a s a d o u k o Ø c z e n i a s z k o ł y. 3. Z m i a n a w y c h o w a w c y m o e n a s t p i d e c y z j y rd e k t o r a s z k o ł y n a mp ni y s e w n i o s e k w y c h o w a w c y, r o d z i c ó w i u c z n i ó w. 4. R o d z i c e i u c z n i o w i e m o g m i e w p ł y w n a z m i a n w y c h o w a w c y, j e e l i t e n w r a c y s p o s ó b z a n i e d b u j e s w o j e o b o w i z k i. P i s e m n y w n i o s e k k i e r opwrazneyz r o d z i c ó w l u b u c z n i ó w d o D y r e k t o r a s z k o ł y i m u s i m i e p o p a r c i e g l b e dz nw ez j w i k s z o c i u c z n i ó w l u b r o d z i c ó w. 5. D o k i e r o w a n i a i k o o r d y n o w a n i a p r a c y s ł u c h a c z y P o l i c e a l n e g o S t u d i u m Z a w o d o w e g o d l a D o r o s ł y c h D y r e k t o r s z k o ł y p o w o ł u j e o p i e k u n a s e m e s t r u. 1 9 Z e s p ó ł S z k ó ł m o e p r z y j m o w a s ł u c h a c z y z a k ł a d ó w k s z t a ł c e n i a n a u c z y c i e l i o r a z s t u d e n t ó w s z k w y s z y c h k s z t a ł c c y c h n a u c z y c i e l i n a p r a k t y k i p e d a g o g i c z n e n a p o d s t a w i e p i s e m n e g o p o r o z u m i e n i a z a w a r t e g o m i d z y D y r e k t o r e m s z k o ł y l u b z a j e g o z gz o d p o s z c z e g ó l n y mi n a u c z y c i e l a m i a, z a k ł a d e m k s z t a ł c e n i a l u b s z k o ł w y s z U c z n i o w i e i s ł u c h a c z e Z e s p o ł u S z k ó ł m a j d o d y s p o z y c j i b i b l i o t e k, j e sk t ó rca z c i S z k o l n e g o C e n t r u m M u l t i m e d i a l n e g o s łi u y d o : - r e a l i z a c j i p o t r z e b i z a i n t e r e s o w a Ø u c z n i ó w Z e s p o ł u r zse z k ó ł k o rpz y s t a n i e z e z b i o r ó w w c z y t e l i n i w y p o y c z a n i e p o z a b i b l i o, t e k - d o s k o n a l e ni a w a r s z t a t u p r a c y n a u c z y c i e l a, - p o p u l a r y z a c j i w i ey d zp e d a g o g i c z n e j w r ó d r o d z i c ó w, - p o p u l a r y z a c j i w i e d z y o r e g i o n i e, - t w o r z e n i a w a r u n k ó w d o p o s z u k i w a n i a, p o r z d k o w a n iw a y k i o r z y s t y w a n i a i n f o r m a c j i z r ó n y c h r ó d e ł o r a z e f e k t y w n e g o p o s ł u ga i wsai n i t e c h n o l o g i i n f o r m a c y j n, - r o z b u d z a n i a i r o z w i j a n i a i n d y w i d u a l n y c h z a i n t e r e s o w a Ø u c z n i a o r a z w y r a b i a n i a p o g ł b i a n i a u u c z n i ón wa w y k u c z y t a n i a i u c z e n i a s i, - o r g a n i z o w a n i a r ó n o rd n y c h d z i a ł a Ø, r o z w i j a j c y c h w r a l i w o k u l t u r o w i s p o ł e c z n. 2. D o z a d a Ø n a u c z y c i e l-b a i b l i o t e k a r z a n a l e y : - p r o w a d z e n i e b i b l i o t e k i s z k o l n e j, - w ł a c i w y d o b ó r k s i g o z b i o r u l iw t e r a t u r z e f a c h o w e j i o g ó l n e j, - r o z w i j a n i e w r ó d u c z n i ó w y tc ez l n i c t w a k s i ec k z ai s o p i s m, - p r o w a d z e n i e p r z y s p o s o b i e n i a c ez ly nt i c z o-i n f o r m a c y j n e g o u c z n i ó w, - s t a ł a w s p ó ł p r a c a z n a u c z y c i e l a m i. 3. Z b i b l i o t e k i m o g r ó w n i e k o r z y s tua c z yncai e l e o r a z i n n i p r a c o w nzi kc oy ł y S. 4. G o d z i n y p r a c y b i b l i o t e k i p o w i n n y u m o l i w i a d o s t p d o z b i o r ó w zw a j c z a s li e k c y j n y c h i p o i c h z a k o Ø c z e n i u. S t r o n a 7 z 1 4

8 21 D o r e a l i z a c j i c e l ó w s t a t u t o w y c h Z e s p ó ł S z k ó ł o p r ó c z w y m i e n i o n y c h w y e j p o m i e s z c z e Ø p o s i a d p o n a d t o : - s a l e l e k c y j n e o nda u k i z n i e z b d n y m w y p o s a e n i e m, - p r a c o w n i e s p e c j a l i s t y c z n e, - p r a c o w n i e c h e m i c z n e, - s a l g i m n a s t y c z n i b o i s k a s p o r t o w e, - a u l, - s z a t n i, - a r c h i w u m, - p o m i e s z c z e n i a a d m i n i s t r a c y j-gn o s p o d a r c z e, - p o m i e s z c z e n i e n a g a b i n e t l e k a r s k i, - p o m i e s z c z e n i e n a s k l e p i k S z k o ł a o r g a n i z u j e i u d z i e l a u c z n i o m, i c h r o d z i c o m o r a z n a u c z y c i e l o m p o m o c y p s y c h o l o g i c z n o-p e d a g o g i c z n e j, k t ó r a p o l e g a n a : - d i a g n o z o w a n i u r o d o w i s k a u c z n i a, - r o z p o z n a w a n i u p o t e n c j a l n y c h m o l i w o c i o r a z i n d y w i d u a l n y c h p o t r z e b u c z n i a i u m o l iw i a n i u i c h z a s p o k o j e n i a, - r o z p o z n a w a n i u p r z y c z y n t r u d n o c i w n a u c e i n i e p oe wø o ds z k o l n y c h, - w s p i e r a n i u uz cn i a z w y b i t n y m i u z d o l n i e n i a m i, - o r g a n i z o w a n i u r ó n y c h f o r m p o m oy c p s y c h o l o g i c z n-p o e d a g o g i c z n e j, - p o d e j m o w a n i u d z i a ł a Ø w y c h o w a w c z y c h i p r o f i l a k t y c z n y c h w y n i k a j c y c h z p r o g r a m u w y c h o w a w c z e g o s z k o ł y i p r o g r a m u p r o f i l a k t y k i, o k t ó r y c h m o w a w o d r b n y c h p r z e p i s a c h, o r a z w s p in ei ru a n a u c z y c i e l i w t y m z a k r e s i e, - p r o w a d z e n i u e d u k a c j i p r o z d r o w o t n e j i p r o m o c j i z d r o w i a w c zrn ói d ó w u, n a u c z y c i e l i i r o d z i c ó w, - w s p i e r a n i u u c z n i ó w, m e t o d a m i a k t y w n y m i, w d o k o n y w a n i u w y b o r u k i e r u n k u d a l s z e g o k s z t a ł c e n i a, z a w o d u p l ai n o w a n i u k a r i e r y z a w o d o w e j o r a z u da zn ieu l i n f o r m a c j i w t y m z a k r e s i e, - w s p i e r a n i u n a u c z y c i e l i w o r g a n i z o w a n i u w e w n t r z s z k o l n e g o s y s t e m u d o r a d z t w a o r a z z a j z w i z a n y c h z w y b o rk ei me r u n k u k s z t a ł c e n i a i z a w o d u, - w s p i e r a n i u n a u c z y c i e l i i r o d z i c ó w w d z ih a łwayn rióa wcn u j c y c h s z a n s e e d u k a c y j n e u c z n i a, - u d z i e l a n i u n a u c z y c i e l o m p o m o c y w d o s t o s o w a n i u w y m a g a Ø e d u k a c y j n y c h w y n i k a j c y c h z r e a l i z o w a n y c h p r z e z n i c h p r o g r a m ó w n a u c z a n i a d o i n d y w i d u a l n y c h p o t r z e b p s y c h o f i z y c z n y c h i e d u k a c y j n y c h u c z n i a, u k t ó r e g o s t wziaebrudrzz oennoi a i o d c h y l e n i a r o z w o j o w e l u b s p e c y f i c z n e t r u d n o c i w u c z e n i u s i, u n j i e cm e o l i w i a s p r o s t a n i e t y m w y m a g a n i o m, - w s p i e r a n i u r o d z i c ó w i n a u c z y c i e l i w ryowza wni i u z p r o b l e m ó w w y c h o w a w c z y c h, - u m o l i w i a n i u d o s k o n a l e n i a u m i e j t n o c i w y c h o w a w c z y ch r o d z i c ó w i n a u c z y c i e l i, - p o d e j m o w a n i u d z i a ł a Ø m e d i a c y j n y c h i i n t e r w e n c y j n y c h w s y t u a c j a c h k r y z y s o w y c h. 2. Z a d a n i a, o k t ó r y c h m o w a, s r e a al ni e z o w e w s p ó ł p r a c y z : - r o d z i c a m i, - n a u c z y c i e l a mi i i n n y m i p r a c o w n i k a m i s z k o ł y, - p o r a d n i a m i p s y c h o l o g i c z n-p o e d a g o g i c z n y m i, w ytm p o r a d n i a m i s p e c j a l i s t y c z n y m, - p o d m i o t a m i d z i a ł a j c y m i n a r z e c z r o d z i n y, d z i e c i i m ł o d z i e y. 3. K o r z y s t a n i e z p o m o c y p s y c h o l o g i c-p z ne od a g o g i c z n e j j e s t d o b r o w o l n e i n i e o d p ł a t n e. S t r o n a 8 z 1 4

9 4. P o m o c p s y c h o l o g i c z n o-p e d a g o g i c z n a w s z k o lme o e b y u d z i e l a n a n a w n i o s e k : - u c z n i a, - ro d z i c ó w, - n a u c z y c i e l a, - p e d a g o g a, - p s y c h o l o g a, - d o r a d c y z a w o d o w e g o, - p o r a d n i p s y c h o l o g i c z n-p oe d a g o g i c z n e j, w t y m p o r a d n i s p e c j a l i s t y c z n e j. R o z d z i a ł V N a u c z y c i e l e i p r a c o w n i c y s z k o ł y Z g o d n i e z z a p i s a m i K a r t y N a u c z y c i e l a w z w i z k u z p e ł n i e n i e m o b o w i z k ó w s ł u b o w y c h k a d y n a u c z y c i e ls z k o ł y j e os bt j t y o c h r o n p r z e w i d z i a n d l a f u n k c j o n a r i u s z y p u b l i c z n y c h. 2. W Z e s p o l e S z k ó ł z a t r u d n i e n i s n a u c z y c i e l e z p e ł n y m i k w a l i f i k a c j a m i z a w o d o w y m i n z a s a d a c h, k t ó r e r e g u l u j o d r b n e p r z e p i s y. 3. N a u c z y c i e l m a o b o w i z e k r e a l i z o w a n i a p r o c e s u d y d a k t-w y cy zc nh o w a w c z e g o i o p i e k i n a d p o w i e r z o n m u m ł o d z i e o r a z j e s t o d p o w i e d z i a l n y z a p o z i o m i w y n i k i s w o j e j p r a c y. 4. N a u c z y c i e l j e s t z o b o w i z a n y d o w y k o a n a in ni n y c hz a d a Ø z l e c o n y c h p r z e z y rde k t o r a s z k o ł y z w i z a n y c h z o r g a n i z a c j p r o c e s u d y d a k t y c z n e g o i o p i e-wk yu cø hc oz wo a w c z e g o. 5. D o s z c z e g ó ło w y c h z a d a Ø n a u c z y c i e l a n a l e y : - o d p o w i e d z i a l n o z a y c i e r, o wz id e i b e z p i e c z e Ø s t w o u c z n i ó w, - n a u c z a n i e i w y co hw a n i e p o w i er z o n y c h m u u c z n i ó w, - r e a l i z o w a n i e o b o w i z u j c y c h p r o g r a m ó w n a u c z a n i a o r a z wsatn oise o w ł a c i w y c h m e t o d n a u c z a n i a, - b e z s t r o n n o i b ioe k t y w i z m w o c e n i a n i u u c z n i ó w, - w s p i e r a n i e r o z w o j u p s y c h o f i z y c z n e g o u c z n i óh w, z d io cl n o c i o r a z z a i n t e r e s o w a Ø, - u d z i e l a n i e p o m o c y u c z n i o w m p r z e z w y c i a n i u n i e p o w o d z e Ø s z k o l n y c h, - d o s k o n a l e n i e u m i e j t n o c i d y d a k t y c z n y c h i p o d n o s z e n i e p o z i o m u w i e d z y m e r y t o r y c z n e j p o p r z e z u d z w i a kł u r s a c h, k o n f e r e n c j a c h i t p., - b r a n i e c z y n n e g o u d z i a ł u w s ip eo d z e n i a c h R a d y P e d a g o g i c z n e j, - d b a n i e o p o m o c e d y d ak t y c z ne i i n n y s p r z t s z k o l n y, - p u n k t u a l n e r o z p o c z y n a n i e i k o Ø c z e n i e z a j, - p e ł n i e n i e d y u r ó w w c z a s i e p r z e r w, z g o d n i e z o b o w i z u j c y m p l a n e m. 6. P o n a d t o n a u c z y c i e l z o b o w i z a n y j e s t d o : - r e a l i z a c j i z a d a Ø o r g a n i z a c y j na yw ca rh t yz c h w p l a n i e p r a c y s z k o ł y, - z n a j o m o c i r od o w i s k a r o d z i n n e g o r o d z i c ó w, - p r z e s t r z e g a n i a t e r m i n ó w b a d a Ø l e k a r s k i c h. 7. N a u c z y c i e l m a p r a w o d o : - f o r m o w a n i a a u t o r s k i c h opg r a m ó w n a u c z a n i a i w y c h o w a n i a, - d e c y d o w a n i a o p o d r c z n i k a c h, r o d k a c h adkyt dy c z n y c h i m e t o d a c h n a u c z a n i a N a u c z y c i e l e p o s z c z e g ó l n y c h p r z e d m i o t ó w l u b g r u p y p r z e d m i o t ó w d z i a ł a j w p o w o ł a n y c h p r z e z R a d P e d a g o g i c z n, n a w n i o s e k y rde k t o r a, z e s p o ł a c h p r z e d m i o t o w y c h ( k o m i s j a c h p r z e d m i o t o w y c h ). S t r o n a 9 z 1 4

10 2. P r a c z e s p o ł u k i e r u j e w y b r a n y p r z e z c z ł o n k ó w p r z e w o d n i c z c y. Z e s p ó ł d z i a ł a o w o p a r c i u p l a n p r a c y u s t a l o n y n a p o c z t k u r o k u s z k o l n e g o. Z e b r a n i a z e s p o ł u p r o t o k o ł o w a n e s k s i d z e p r o t o k o ł ó w z e s p o ł u. 3. D o z a d a Ø z e s p o ł u n a l e y : - w s p ó ł d z i a ł a n i e Dz y r e k t o r e m i R a d P e d a g o g i c z n w z a k r e s i e r e a l i z a c j i p r o g r a m ó w n a u c z a n i a o r a z stoow a n i e w ł a c i w y c h m e t o d p r a c y, - k o r e l o w a n i e t r e c i n a u c z a n i a p r z e d m i o t ó w p o k r e w n y c h, a t a k e p o d e j m o w a n i e d e c y z j i w s pwr iae w y b o r u p r o g r a m ó w n a u c z a n i a, - w s p ó l n e o p r a c o w a n i e p r z e d m i o t o w y c h s y s t e m ó w o c e n i a n i a u c z n io ór wa z s p o s o b ó w b a d a n i a w y n i k ó w, - o r g a n i z o w a n i e w e w n t r z s z k o l n e go d o s k o n a l e n i a z a w o d o w e g o, - p o m o c d y d a k t y c z n o -w y c h o w a w c z a n a u c z y c i e l o m r o z p o c z y n a jc y m p r a c w s z k o l e, - w s p ó ł d z i a ł a n i e w o r g a n i z o w a n i u i w y p o s a a n i u p r a c o w n i p r z e d m i o t, o w y c h - o p i n i o w a n i e p r z y g o t o w y w a n y c h w s z k o l e a u t o r s k i c h p r o g r a m ó w n a u c z a n i a. 2 5 o d p o w i e d z i a l n o c i z a w ł a s n e c z y n y, w y r a b i a n i e p o d a n y c h p o s t a w s p o ł e c z n y c h i 1. Z a d a n i em n a u c z y c i e l a, k t ó r e m u p o w i e r z o n o f u n k c j w y c h o w a w c y j e s t s p r a w o w a n i e o p i e k i n a d u cz n i a m i, a w s z c z e g ó l n o c i : - o r g a n i z o w a n i e z a j z e s p o ł u k l a s o w e g o p r z e z k s z t a ł t o w a n i e a t m o s f e r y d o b r e j p r a c y y c z l i w o c i, k o l e s te wøa i p r z y j a n i w r ó d u c z, n i ó w - i n i c j o w a n i e p o m o c y u c z n i o m m a j c y m t r u d n o c i w n a u c e, o t a c z a n i e o p i e k u c z n i ó w z n a j d u j c y c h s i w t r u d n e j s y t u a c j i m a t e r i a l n e j i l o s o w e j o r a z o r g a n i z o w a n ie z b d n e j p o m o c y w t y m z a k r e s i e, - o r g a n i z o w a n ie p r o c e s u o r i e n t a c j i z a w o d ow e jw s p ó ł p r a c y z D o r a d c z a w o d o w y m, - s y s t e m a t y c z n e o d d z i a ł y w a n i e n a w y c h o w a n k ó w w c e l u k s z t a ł t o w a n i a i c h p o c z u c i a o b y w a t e l s k i c h, n a c e c h o w a n y c h z d o l n o c i d o s t r z e g a n i a i i zry ow za wn i a p r o b l e m ó w r o d o w i s k a, - w y r a b i a n i e u u c z n i ó w t r w a ł y c h n a w y k ó w u c z e s t n i c z e n i a w y c i u S z k o ł y ; o t a c z a n i e i n d y w i da ul n o p i e k k a d e g o w y c h o w a n k a, - p l a n o w a n i e i o r g a n i z o w a n i e w s p ó l n i e z u c z n i a m i i i c h m i r or dó z in cy ac h f o r m y c i a k l a s o w e g o, - u s t a l e n i e t r e c i i f o r m y z a j t e m a t y c z n y c h i nnaa c h g od o z d y s p o z y c j i w y c h o w a w c y, - w s p ó ł d z i a ł a n i e z n a u c z y c i e l a m i u c z c y m i w k l a s i e, w rc de yl nu a c jk i o o d z i a ł a Ø w y c h o w a w c z y c h, - u t r z y m y w a n i e k o n t a k t u z r o d z i c a m i u c z n i ó w w c e l u p o z n a n i a i u s t a l e n i a p o t r z e b o p i e ku Ø c z o - w y c h o w a w c z y c h i c h d z i e c i, - z a p o z n a n i e u c z nóiw i r o d z i c ó w z p r a w o d a w s t w e m s z k oylm n, - k o n t r o l o w an i e f r e k w e n c j i i o c e n u c z n i ó w, - p r o w a d z e n i e d o k u m e n t a c j i k l a s y, d z i e n n i k a l e k c y j n e g o, a r k u s z a o c e n o r a z r o z k ł a d m a t e r i a ł u n a o dg z i n y d o d y s p o z y c j i w y c h o w a w c y, - in f o r m o w a n i e r o d z i c ó w o w s z e l k i c h d e c y z j a c h y r pa ed d a g o g i c z n e j d o t y c z c y c h u c z n i a. 2. W y c h o w a w c a m o e k o r z y s t a w s w o j e j p r a c y z p o m o c y p e d a g o g a i p s y c h o l o g a o r a z i n n y c h p l a c ó w e k w y c h o w a w c z y c h, p o r a d n i, i n s t y t u c j i o w i a t o w y c h i t p W s z k o l e f u n k c j o n u jw e e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a, w k t ó r y m e o k lr o n e s z a s a d y u s t a l a n i a o c e n z o b o w i z k o w y c h i d o d a t k o w y c h z a j e d u k a c y j n y c h i o c e n z a c h o w a n i a, a S t r o n a 1 0 z 1 4

11 t a k e w a r u n k i i t r y b u z y s k a n i a w y s z e j n i p r z e w i d y w a n a r o c z n e j o c e n y z a j e d u k a c y j n i z a c h o w a n i a ( Z a ł c z n i k N r 1 ). R o z d z i a ł V I U c z n i o w i e Z e s p o ł u S zk ó ł 27 R e k r u t a c j u c z n i ó w p r z e p r o w a d z a s i z g o d n i e z p r z e p i s a m i w s p r a w i e w a r u n k ó w p r z y j m o w a n i a u c z n i ó w d o s z k ó ł Z. a s a d y r e k r u t a cnja i k a d y r o k s z k o l n y z n a j d u j s i w z a ł c z n i k u n r U c z e Ø Z e s p o ł u S z k ó ł m a p r a wd o : - b e z p ł a t n e j n a u k i, w t yr m e a l i z o w a n e j r ó w n i e j a k o n a u c z a n i e i nudaylwnie d i i n d y w i d u a l n y t o k n a u k i, - k o r z y s t a n i a z p o m o c y m a t e r i a l n e j w r a m a c h p o s i a d a n yz ce h z ps rz k o ł r o d k ó w f i n an s o w y c h, - w o l n o c i s u m i e n i a i w y z n a n i a, - o c h r o n y p r z e d p o n i a j c y m t r a k t o w a n i e m i k a r a n i e m, - i n f o r m a c j i por z e p i s a c h i r e g u li an ma c h, o b o w i z u j c y c h w S z k o l e, - w p ł y w a n i a n a y c i e S z k o ł y p r z e z d z i a ł a l n o w S a m o r z d z i e l u b i n n y c h o r g a n i z a c j a c d z i a ł a j c y c h nea r et n i e S z k o ł y, - w i e d z y o p r z y s ł u g u j c y c h m u p r a w a c h i r o d k a c h, j a k i e z o s t a n z a s t o s o w a n e w p r z y p a d k u na r u s z e n i a t y c h p r a w. k o m ó r k o w y c h i i n n y c h u r z d z e Ø e l e k t r o n i c z n y c h n a t e r e n i e s z k o ł y ( z g o d n i e z 2. U c z e Ø Z e s p o ł u S z k ó ł m a o b o w i z e k : - z n a j o m o c i i p r z e s t r z e g a n i a p o s t a n o w i e Ø z a w a r t y c h w S t a t u c i e S z k o ł y, K o d e k s i P o s t p o w a n i a i W e w n t r z s z k o l n y m S y s t e m i e O c e n i a n i a, - u c z e s t n i c z e n i a w e w s z y s t k i c h z a j c i a c h l e k c y j n y c h i w y k o n y w a n i a z a d a Ø w y n i k a j c y c h z t e g o u c z e s t n i c t w a ( u c z y s i s y s t e m a t y c z n i e, o d r a b i a z a d a n d o m o w e, n i e s p ó n i a s i n a z a j c i a ), - u c z e s t n i c z e n i a w z a j c i a c h p o z a l e k c y j n y c h, j e l i w c z e n i e j ( n p. n a p o c z t k u r o k u s e m e s t r u ) z a d e k l a r o w au ł c z e s t n i c t w o w t y c h z a j c i a c h ), - u s p r a w i e d l i w i a n i a n i e o b e c n o c i n a z a j c i a c h e d u k a c y j n y c h ( z g o d n i e z K o d e k s e m P o s t p o w a n i a s t a n o w i c y m Z a ł c z n i k N r 2 d o S t a t u t u ), - d b a n i a o s c h l u d n y w y g l d o r a z n o s z e n i a o d p o w i e d n i e g o s t r o j u ( z g o d n i e z K o d e k s e m P o s t p o w a n i a s t a n o w i c y m Z a ł c z n i k N r 2 d o tsu t au ), - u s z a n o w a n i a g o d n o ci o s o b i s t e j d r u g i e g o c z ł o w i e k a, - p r z e s t r z e g a n i a z a s a d k u l t u r y w s p ó ł y c i a w o d n i e s i e n i u d o n a u c z y c i e l i, i n n y p r a c o w n i k ó w S z k o ł y, k o l e a n e k i k o l e g ó w, - p r z e s t r z e g a n i a p r z e p i s ó w d o t y c z c y c h w a r u n k ó w k o r z y s t a n i a z t e l e f o n ó w K o d e k s e m P o s t p o w a n i a s t a n o w i c y m Z a ł c z n i k N r 2 d o S t a t u t u ), - d b a n i a o w s p ó l n e d o b r o, ł a i d p o r z d e k w s z k o l e, - w ł a c i w e g o z a c h o w a n i a w o b e c n a u c z y c i e l i i i n n y c h p r a c o w n i k ó w S z k o ł y, - p r z e s t r z eagn i a z a r z d z e Ø D y r e k t o r a S z k o ł y. 3. U c z e Ø m o e b y n a g r a d z a n y z aw z o r o w e z a c h o w a n i e, w y s o k i e w y n i k i w n a u c e, c z o ł o w e m i e j s c a w k o n k u r s a c h i o l i m p i a d a c h p r z e d m i o t o w y c h, p r a c z n a s zrkzo eł cy i r o d o w i s k a w f o r m i e : S t r o n a 1 1 z 1 4

12 - p o c h w a ł y w y c h o w a w c y w o b e c k l a s y, - p o c h w a ł y D y r e k t o r a S z k o ł y bw e co n o c i s p o ł e c z n o c i s z k o l n e j, - d y p l o m u, - n a g r o d y k s i k o w e j l u b r z e c z o w e j, - s t y p e n d i u m p r e z e s a C e n t r u m E d u k a c j i z g o d n i e z r e g u l a m i n e m s t a n o w i c y m z a ł c z n i k n r 4, - s t y p e n d i u m P r e z e s a R a d y M i n i s t r ó w z g o d n i e z o b o w i z u j p rc zy em pi i s a m i, - M e d a l u I n siec n t i a O p t i m u s d l a n a j l e p s z e g o u c z nk io a Ø c z c e g o S z k o ł ; o d p o w i e d n i o d l a V L i c e u m i T e c h n i k u m C h e m i c z n e g, o z g o d n i e z z a ł c z n i k i e m n r W o b e c u c z n i a, k t ó r y n i e p r z e s t r z e g a p r a w a, o b o w i z u j c e g o w S z k o l e, z a r z d z e Ø D y r e k t o i p o l e c e Ø R a d y P e d a g o g i c z n e j s t o s u j e s i n a s t p u j c e k a r y : a ) u p o m n i e n i e u s t n e w y c h o w a w c y w o b e c k l a s y, b ) u p o m n i e n i e p i s e m n e w y c h o w a w c y, c ) u p o m n i e n i e u s t n e Dy r e k t o r a s z k o ł y u d z i e l o n e pzu nb il e i c w o b e c n o c i i n n y c h u c z n i ó w, d ) p i s e m n n a g a n D y r e k t o r a S z k o ł y, e ) p r ze n i e s i e n i e d o r ó w n o l e g ł e j k l a s y, f ) o s t r z e e n i e w y d a l ea n iz e s z k o ł y u d z i e l o n e n a p i m i e, g ) s k r e l e n i e z l i s t y u c z n i ó w. 2. N a g a n y p i s e m n e s d o ł c z a n e d o a r k u s z y o c e n. 3. K a r y, o k t ó r y c h m o w a w. p k1 t p o w i n n y b y s t o p n i o w a n e. W p r z y p a d k a c h r a c e g o n i e p r z e s t r z e g a n i a p r a w a s z k o l n e g o d o p u s z c z a s i p o m i n i c i e s t o p n i o w a n i a k a r. 4. D e c y z j o u d z i e l a n i u k a r p o d e j m u j : - w p r z y p a d k u p k t. 1 a, b w y c h o w a w c a k l a s y ; - w p r z y p a d k u p k t. 1 c, d, e, Df y r e k t o r, p o zi a sg n i c i u o p i n i i c z ł o n k ó w R a d y P e d a g o g i c z n e j ; - w p r z y p a d k u p k t. 1 g D y r e k t o r s z k o ł y n a p o d s t a w i e u c h w a ł y R a d y P e d a g o g i c z n e j i p o z a s i g n i c i u o p i n i i S a m o r z d u U c z n i o w s k i e g o. 5. U c z e Ø m o e b y s k r e l o nz y l i s t y u c z n i ó w S z k o ł y j e e l i : - n i e o t r z y m a ł p r o m o c j i kdlo a s y w y s z e j, R a d a P e d a g o g i c z n a n i e w y r a z i ł a z g o d y n a p o w t a r z a n i e k l a s y z p o w o d u n i e p r z e s t r z e g a n i a sp zr ka ow la n e g o, - z r e z y g n o w a ł z u c z s z c z a n i a d o s z k o ł y, p r z y c z y m : w p r z y p a d k u u c z n i ó w n i e p e ł n o l e t n i c h w y m a g a n a j e s t z g o d a r o d z i c ó w, w p r z y p a d k u u c z n i óo w l e tp ne ił cn h S z k o ł a z a w i a d a m i a r o d z i c ó w o fi ae k cr e z y g n a c j i u c z n i a z e s z k o ł y, - w s p o s ó b r a c y n i e p r z e s t r z e g a ł p r a w a, a s t o s o w a n e r o d k i z a r a d c z e n i e p r z y n i o r e z u l t a t u. 3 0 U c z e Ø m o e o d w o ł a s i o d u d z i e l o n e j k a r y d o o r g a n u o r z e k a j c e g o w t e rdmnii n i oe d 1 c4 h w i l i p o w i a d o m i e n i a o k a r z e. W p r z y p a d k u, k i e d y o r g a n o r z e k a j c y u t r z y m a d e c y z j o k a r z e w m o c y u c z e Ø l u b j e g o r o d z i c e m o g o d w o ł a s i w c i g u 1 4 d n i o d t e j d e c y z j i d D y r e k t o r a S z k o ł y, w p r z y p a d k u u d z i e l e n i a k a r y z g o d n. i1 e a z, pb ko ; rt g a n u, s p r a w u j c e g o n a d z ó r p e d a g o g i c z n y w p r z y p a d k u u d z i e l e n i a k a r y z g o d n i e. 1 z c p, k td, e, f. 3 1 U c z e Ø, k t ó r y z p r z y c z y n r o z w o j o w y c h, r o d z i n n y c h l u b l o s o w y c h p o t r z e b u j e p o m o c y i w s p a r c i a m o s k o r z y s t a z p o m o c y p e d a g o g i c z n e j i p s y c h o l o g i c z n e j o r a z a n zi e z o zw oa rn ge j p o m o c y m a t e r i a l n e j w t r u d n e j s y t u a c j i y c i o w e j. S t r o n a 1 2 z 1 4

13 3 2 a Z a k r e s d z i a ł a Ø p e d a g o g a s z k o l n e g o : - r o z p o z n a w a n i e i n d y w i d u a l n y c h p o t r z e b u c z n i ó w o r a z a n a l i z opw ra zn yi ce z y n n i e pwoo d z e Ø s z k o l n y c h, - o k r e l a n i e f o r m i s p o s o b ó w u d z i e l a n i a u c z n i o m, u cw z nt iy om m z w y b i t n y m i u z d o l n i e n i a m i, p o m o c y p s y c h o l o g i c z n o-p e d a g o g i c z n e j, o d p o w i e d n i o d o r o z p o z n a n y c h p o t r, z e b - o r g a n i z o w a n i e i p r o w a d z e n i e r ó n y c h f o r m p o m o c y p s y c h o l o g -p i cezdnaog o g i c z n e j d l a u c z n i ó w, r o d z i c ó w i n a u c z y c i e l i, - p o d e j m o w a n i e d z i a ł a Ø w y c h o w a w c z y ch i p r o f i l a k t y c z n y c h w y n i k a j c y c h z p r o g r a m u w y c h o w a w c z e g o s z k o ł y i p r o g r a m u p r o f i l a k t y k i, z u d z i a ł ce óm w r i o d nz ai u c z y c i e l i, - w s p i e r a n i e d z i a ł a Ø w y c h o w a w c z y c h i o p i e k u Ø c z y c h n a u c z y c i e l i, w y n i k a j c y c h z p r o g r a m u w y c h o w a w c z e g o s z k o ł y i p r o g r a m u p r o f i l a k t y k i, - d z i a ł a n i e n a r z e c z z o r g a n i z o w a n i a o p i e k i i p o m o c y m a t e r i a l n e j u c z n i o m z n a j d u j c y m s i t r u d n e j s y t u a c j i y c i o w e j. 3 2 b Z a k r es d z i a ł a Ø p s y c h o l o g a s z k o l n e g o : - p r o w a d z e n i e b a d a Ø i d z i a ł a Ø d i a g n o s t y c z n y c h d o t y c z c y c h u c z n i ó w, w t y m d i a g n o z o w a n i e p o t e n c j a ln y c h m o l i w o c i o r a z s pw i e r a n i e m o c n y c h s t r o n u c z n i a, - d i a g n o z o w a n i e s y t u a c j i w y c h o w a w c z y c h w c e l u w s p i e r ra on zi wa o j u u c z n i a, - o k r e l e n i a o d p o w i e d n i c h f o r m p o m o c y p s y c h o l o g i c-pz en do a g o g i c z n e j, w t y m d z i a ł a Ø p r o f i l a k t y c z n y c h, m e d i a c y j n y c h i i n t e r w e n c y j nb ye c h ucw zo n i ó w, r o d z i c ó w i n a u c z y c i e l i, - o r g a n i z o w a n i e i p r o w a d z e n i e r ó n y c h f o r m p o m o c y p s y c h o l o g -p i cezdnaog o g i c z n e j d l a u c z n i ó w, r o d z i c ó w i n a u c z y c i e l i, - z a p e w n i e n i e u c z n i o m d o r a d z t w a w z a k r e s i e w y b o r u k i e r u n k u k s z t a ł c e n i a i z a w o d u ; m i n i m a l i z o w a n i e s k u t k ó w bz ua r z e Ø r o z w o j o w y c h, z a p o b i e g a n i e z a b u r z e n i o m z a c h o w a n i a o r a z i n i c j o w a n i e r ó n y c h f o r m p o m o c y w y c h o w a w c z e j w r o d o w i s zk ku o l n y m i p o z a s z k o l n y m u c z n i a, - w s p i e r a n i e w y c h o w a w c ó w k l a s o r a z z e s p o ł ó w w y c h o w a w c z y c h i i n n y c h z e s p o ł ó w p r o b l e m o w o -z a d a n i o w y c h w d z i a łn ai a c h w y n i k a j c y c h z p r o g r a m u w y c h o w a w c z e g o s z k o ł y i p r o g r a m u p r o f i l a k t y k i. 3 2 c Z a k r e s d z i a ł a Ø d o r a d c y oz da ow w e g o : - s y s t e m a t y c z n e d i a g n o z o w a n i e z a p o t r z e b o w a n i a u c z n i ó w n a i n f o r m a c j e e d u k a c y j n e i z a w o d o w e o r a z n a p o m o c w p l a n o w a n i u skz t a ł c e n i a i k a rziaewr oyd o w e j, - g r o m a d z e n i e, a k t u a l i z a c j a i u d o s t p n i a n i e i n f o r m a c j i e d u k a c y j n y c h i z a w o d o w y c h w ł a c i w y c h d l a d a n eo g p o z i o m u k s z t a ł c e n i a, - w s k a z y w a n i e u c z n i o m, r o d z i c o m i n a u c z y c i e l o m d o d a t k o w y c h r ó d e ł i n f o r m a c j i n a p o z i o m i e r e g i o n a l n y m, o g ó l n o k r a j o w y m, e uer jo sp k i m i w i a t o w y m d o t y c z c y c h : a ) r y n k u p r a c y, b ) t r e n d ó w r o z w o j o w y c h w w i e c i e z a w o d ó w i z a t r u d n i e n i a, c ) w y k o r z y s t a n i a p o s i a d a n y c h u z d o l n i e Ø i t a l e n t ó w p r z y w y k o n y w a n i u p r z y s z ł y c h z a d a Ø z a w o d o w y c h, d ) i n s t y t u c j i i o r g a n i z a c j i w s p i e r a j c y c h f u n k c j o n o w a n i e p eołsnó ob s p r a w n y c h w y c i u c o d z i e n n y m i z a w o d o w y m, e ) a l t e r n a t y w n y c h m o l i w o c i k s z t a ł c e n i a d l a u c z n i ó w z p r o b l e m a m i e m o c j o n a l n y m i i d l a u c z n i ó w n i e d o s t o s o w a n y csh p o ł e c z n i e, f ) p r o g r a m ó w e d u k a c y j n y c h U n i i E u r o p e j s k i e j, S t r o n a 1 3 z 1 4

14 - u d z i e l a n i e i n d y w i d u a l n y c h p o r a d u c z n i o m d i z i cro om ; p r o w a d z e n i e g r u p o w y c h z a j a k t y w i z u j c y c h, p r z y g o t o w u j c y c h u c z n i ó w d o w i a d o m e g o p l a n o w a n iia e rky a ri p o d j c i a r o l i z a w o d o w e j, - k o o r d y n o w a n i e d z i a ł a l n o c i i n f o r m a c-d y jo nr oa d c z e j p r o w a d z o n e j p r z e z s z k o ł, - w s p i e r a n i e w d z i a ł a n i a c h d o r a d c z y c h r o d z i c ó w i n a u c z y c i e l i p o p r z e z o r g a n i z o w a n i s p o t k a Ø s z k o l e n i o w-i o n f o r m a c y j n y c h, u d o s t p n i a n i e i n f o r m a mc aj ti e ri i a ł ó w d o p r a c y z u c z n i a m i, - w s p ó ł p r a c a z R a d P e d a g o g i c z n w z a k r e s i e t w o r z e n i a i z a p e w n i e n i a c i gł ła o Ø c i d z i a w e w n t r z s z k o l n e g o s y s t e m u d o r a d z t w a z a w o d o w e g o, r e a l i z a c j i d z i a ł a Ø z z a k r e s u p r z y g o t o w a n i a u c z n i ó w d o w y b o r u d r o g i z a w o d o w e j, z a w a r t y c h w p r o g r a m i e w y c h o w a w c z y m s z k o ł y i p r o g r a m i e p r o f i l a k t y k i, - w s p ó ł p r a c a z i n s t y t u c j a m i w s p i e r a j c y m i w e w n t r z s z k o l sn ty e m s y d o r a d z t w a z a w o d o w e g o, w s z c z e g ó l n o c i z p o r a d n i a m i p s y c h o l o g i-pc ez dn ao g o g i c z n y m i, w t y m p o r a d n i a m i s p e c j a l i s t y c z n y m i, o r a z i n n y m i i n s t y t u c j a m i w i a d c z c y m i p. o r a d n i c t w o P r z y j t y i z a t w i e r d z o n y p r z e z R a d P e d a g o g i c z n n a p o s i e d z e n i3u 1 w r zd ne i nu i a r. P r z e w o d n i c z c y R a d y P e d a g o g i c z n e j S t r o n a 1 4 z 1 4

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH G R E E N M I L L A Q U A S Y S T E M : S Y S T E M Z R A S Z A C Z Y W Y N U R Z A L N Y C H i M I K R O N A W A D N I A N I E. O G Ó L N A L I S T A A S O R T Y M E N T O W A S z c z e g ó ł o w e i

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0 M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 8 9 6-7 7 X E K S P L O A T A C Y J N E B A D A N I A E N E R G E T Y C Z N O a E M I S Y J N E W K A D U K O M I N K O W E G O Z P A S Z C

Bardziej szczegółowo

n a k r ę t e k Z, I I, I.

n a k r ę t e k Z, I I, I. H U T A W K A O G R O D O W A 2 - o s o b o w a t y p : J K S C 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

6. K o ł a 7. M i s a

6. K o ł a 7. M i s a S U P 6 0 9 v. 2 0 16 G R I L L R U C H O M Y, P R O S T O K Ą T N Y, Z D O L N Ą I B O C Z N Ą P Ó Ł K Ą S U P 6 0 9 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S

Bardziej szczegółowo

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org C h r i s t i a n n E i j k m a n : P r o s t o t a c e c h p r a w d y ( S i m p l e x n o n v e r i s i g i l l u m ) E p i z o d 1 : W iù c e j n i k a w a w C a f é B a u e r W s z y s t k o z a c

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Ą Ń ż ś ż ś Ż ż ść ż ż Ł ś śó ś Ź ź ż Ę Ą ś ż Ę ś ś żą Ź Ę Ń Ź ż Ę Ą ż Ź Ę Ź ś Ę ć ż Ń ż Ń Ą Ż ź ź ż Ę Ł ż ż ś źź ś ś ż ż ż ż ść ż Ę ż ż ż ś ż ś ż ż ś ż ż Ą ż Ń ś ż ż Ę ż ż ż Ę ś Ł ś ż ż ś ś ż ść

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

J o a n n a F R U Y S K A a nd a r m e r i i w o j s k o w. e jj a k p o d k r e l a C z, u bsauj k c e s p o w i e c i ik-r y m n a l n e j j e s t w

J o a n n a F R U Y S K A a nd a r m e r i i w o j s k o w. e jj a k p o d k r e l a C z, u bsauj k c e s p o w i e c i ik-r y m n a l n e j j e s t w D o r ó d e ł. R O C Z N I K H U M A N I S T Y C Z N Y R o k X I V : 2 0 1 6, z e s z y t 1 2 / 1 4 J o a n n a F r u y s k a ( W y d z i a ł P o l o n i s t y k i, U n i w e r s y t e t W a r s z a w

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

C H A R A K T E R Y S T Y K A E N E R G E T Y C Z N A dla budynku Pracownia ceramiczna B U D Y N K U Ważne do: 2019-08-23 Budynek oceniany: R dz b dyn Sz ᐧ勷 d s b dyn 76-200 Sᐧ勷 ps l. W s ls i g 0 C ᐧ勷

Bardziej szczegółowo

M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L A N I E S I M I N I O W Y C H P O D C Z A S C H O D U N A P O D S T A W I E S Y G N A W s E M G E u g e n u s z w

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

GEOLOGIA INŻYNIERSKA - PROGRAM WYKŁADU

GEOLOGIA INŻYNIERSKA - PROGRAM WYKŁADU GEOLOGIA INŻYNIERSKA - PROGRAM WYKŁADU. Wstęp. Podstawowe definicje i pojęcia. Klasyfikacja gruntów według norm polskich. 2. Podstawowe właściwości fizyczne gruntów. Podstawowe i pochodne wskaźniki identyfikacyjne.

Bardziej szczegółowo

T G Y ODNIK I PILSKI WTOREK PREZENTACJE 21 WTOREK PREZENTACJE 2 WAK W AC A J C E J Z REMON MO TE T M

T G Y ODNIK I PILSKI WTOREK PREZENTACJE 21 WTOREK PREZENTACJE 2 WAK W AC A J C E J Z REMON MO TE T M P R E Z E N T A C J E 1 9 2 0 P R E Z E N T A C J E T y g o d n i k r a d z i S p r a w d z o n y p r z e z d i a g n o s t ę s t a n s a m o c h o d u j e s t r ó w n i e w a n y, j a k d o b r a k o

Bardziej szczegółowo

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż Ó śó ą ę Ę śćś ść ę ą ś ó ą ó Ł Ó ż Ś ą ś Ó ą ć ó ż ść śó ą Óść ó ż ż ą Ś Ś ż Ó ą Ó ą Ć Ś ż ó ż ę ąś ó ć Ś Ó ó ś ś ś ó Ó ś Ź ż ą ó ą żą śó Ś Ó Ś ó Ś Ś ąś Ó ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó

Bardziej szczegółowo

made in Germany Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller w klasie ekonomicznej

made in Germany Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller w klasie ekonomicznej niszczarki D O K U M E N T Ó W P Ł Y T C D / D V D K A R T K R E D Y T O W Y C H T WA R D Y C H D Y S KÓ W M I K R O F I L M Ó W Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

2. WPŁYW LOKALNYCH WARUNKÓW WIATROWYCH NA DYSPERSJĘ ZANIECZYSZCZEŃ W OTOCZENIU WYSOKICH BUDYNKÓW

2. WPŁYW LOKALNYCH WARUNKÓW WIATROWYCH NA DYSPERSJĘ ZANIECZYSZCZEŃ W OTOCZENIU WYSOKICH BUDYNKÓW M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X M O D E L O W A N I E I A N A L I Z A W P Y W U L O K A L N Y C H W A R U N K W W I A T R O W Y C N A D Y S P E R S J Z A N

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

Tło historyczne: Jedzenie, energia i praca rozwój nauki o żywieniu 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org.

Tło historyczne: Jedzenie, energia i praca rozwój nauki o żywieniu 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org. T ł o h i s t o r y c z n Je e: d z e n i e, e n e r g i a i p r ar co a z w ó j n a u k i o ˆ y w i e n i u W p r o w a d z e n i e J a k o wy ł a n i a j c a s ił g a ł n a u k li o, g it am o pó ow

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a M G 4 1 0 v. 2 0 1 6 G R I L L K O C I O Ł E K P O D W Ó J N I E E M A L I O W A N Y Z P O P I E L N I K I E M 6 r e d n i c a 4 6 c m M G 4 1 0 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo