F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,"

Transkrypt

1 Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k a b u d e t o w a ( G d y n i a ), l u O l i m p i j s k a 5k 9 r e p r e z e n t o w a n y m p r z e z D y r e k t o r a M a r k a Ł u c y k a, z w a n y m d a l e j w t r e c i u mo w y Z a m a w i a j» c y m a ::::::, r e p r e z e n t o w a n y m p r z e z 1 ::::::::::::::, 2 ::::::::::::::, z w a n y m d a l e j w t r e c i u m o w y W y k o n a w c» w r e z u l t a c i e d o k o n a n i a p r z e z Z a m a w i a j» c e g o w y b o r u o f e r t y W y k o n a w c y w p o s t p o w a n i u o z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e w t r y b i e p r z e t a r g u n i e o g r a n i c z o n e g o w a r ot o c i p o n i e j k w o t o k r e l o n y c h w p r z e p i s a c h w y k o n a w c z y c h w y d a n y c h n a p o d s t a w i e a r t 1 1 u sut s t a8 w y P r a w o z a m ó w i e p u b l i c z n y c h z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I o n a s t p u j» c e j t rcei 1 1 P r z e d m i o t e m u m o w y j e s t w i a d c z e n i e p r z e z W y k o n a w c u s ł u g i p oelg a j» c e j n a k o n s e r w a c j i i n a p r a w i e e l e k t r o n i c z n y c h s y s t e m ó w t e l e w i z j i d o z o r o w e j o r a z s y s t e m u s y g n a l i z a c j i w ł a m a n i a i n a p a d u z a i n s t a l o w a n y c h n a o b i e k t a c h Z a m a w i a j» c e g o, z a p e w n i a j» c e j i c h s p r a w n e i p r a w i d ł o w e f u n k c j o n o w a n i e 2 R o d z a j e z a i n s t a l o w a n y c h s y s t e m ó w t e l e w i z j i d o z o r o w ei j m i e j s c e i c h u s y t u o w a n i a 1 ) S y s t e m C C T V S D o p a r t y o D V R D e d i c a t e d M i c r o s, z a i n s t a l o w a n y n a t e r e n i e p r z y s t a n i j a c h t o w e j M a r i n a G d y n i a z l o k a l i z o w a n e j p r z y A l e i J a n a P a w ł a I I 1 3 A w G d y n i w r a z z b u d y n k i e m r a t o w n i k ó w i p l a c e m z a b a w n a P l a y i em j s k i e j G d y n i a r ó d m i e c i e, 2 ) S y s t e m S D o p a r t y o r o z w i» z a n i e P h i l i p s S y s t e m 4 S e r v e r o r a z D V R S i m t e c, z a i n s t a l o w a n y n a t e r e n i e G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u z l o k a l i z o w a n e g o p r z y u l i c y O l i m p i j s k i e j 5k 9 w G d y n i, 3 ) S y s t e m C C T V F u l l H D o p a r t y o o p r o g r a m o w a n i e z a dr z» a j» c e A v i g i l o n C o n t r o l C e n t e r, z a i n s t a l o w a n y n a t e r e n i e N a r o d o w e g o S t a d i o n u R u g b y z l o k a l i z o w a n e g o p r z y u l i c y K a z i m i e r z a G ó r s k i e g o 1 0 wg d y n i, 4 ) S y s t e m C C T V F u l l H D o p a r t y o o p r o g r a m o w a n i e S e e T e c 5 w w e r s j i E n t e r p r i s e, z a i n s t a l o w a n y n a t e r e n i e S t a d i o n u jmsikei e g o z l o k a l i z o w a n e g o p r z y u l i c y O l i m p i j s k i e j 5 w G d y n i, 3 M i e j s c a z a i n s t a l o w a n y c h s y s t e m ó w s y g n a l i z a c j i w ł a m a n i a i n a p a d u 1 ) s y s t e m z a i n s t a l o w a n y n a t e r e n i e p r z y s t a n i j a c h t o w e j M a r i n a G d y n i a z l o k a l i z o w a n e j p r z y A l e i J a n a P a w ł a I I 1 3 A w G d y n i, w b u d y n k u w n ri ak tó ow, b u d y n k u b o s m a n a t u i n a m i o c i e, 2 ) s y s t e m z a i n s t a l o w a n y w b u d y n k u a d m i n i s t r a c j i n a t e r e n i e G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u z l o k a l i z o w a n e g o p r z y u l i c y O l i m p i j s k i e j 5k 9 w G d y n i, 3 ) s y s t e m z a i n s t a l o w a n y n a o b i e k c i e N a r o d o w e g o S t a d i o n u R u g b y z l o k a l i z o w a n e g o p r z y u l i c y K a z i m i e r z a G ó r s k i e g o 1 0 G dw y n i, 4 ) s y s t e m z a i n s t a l o w a n y n a o b i e k c i e S t a d i o n u M i e j s k i e g o z l o k a l i z o w a n e g o p r z y u l i c y O l i m p i j s k i e j 5 w G d y n i, 5 ) s y s t e m z a i n s t a l o w a n y n a t e r e n i e O r o d k a H i p o t e r a p i i z l o k a l i z o w a n e g o p r z y u l i c y S p ó ł d z i e l c z e j 4 w G d y n i 1

2 4 W y k a z s p r z t u o r a z z a k r e s c z y n n o c i k o n s e r w a c y j n y c h o k r e l a z a ł» c z n i k 2dno r u1m o w y 5 S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a ( z w a n a d a lse Ij W f Z s ) o r a z o f e r t a W y k o n a w c y s t a n o w i» c z s k ł a d o w» u m o w y 2 1 U s ł u g k o n s e r w a c j i i n a p r a w y s y s t e m ó w C C T V n a l e y p rzo ew pa d z a d w u k r o t n i e w s t o s u n k u d o k a d e g o z s y s t e m ó w, o k t ó r y cmh o w a w 1 u s t 2,w t e r m i n a c h n i e p r z e k r a c z a l n y c h p i e r w s w z y t e r m i n i e d o 4 t y g o d n i o d d n i a z a w a r c i a u m, o wdyr u g i w t e r m i n i e p r z y p a d a j» c y m p o m i d z y r a r 2 U s ł u g k o n s e r w a c j i i n a p r a w y s y s t e m ó w s y g n a l i z a c j i w ł a m a n i a i n a p a d u n a l e y p r z e p r o w a d z a j e d n o k r o t n i e w s t o s u n k u d o k a d e g o z s y s t e m ó w, o k t ó r y c h m o w a 1 w u s t 3 w n i e p r z e k r a c z a l n y m t e r m i ndio e 4 t y g o d n i o d d n i a z a w a r c i a u m o w y 3 W y k a z s p r z t u o r a z z a k r e s c z y n n o c i n sk eor w a c y j n y c h o k r e l a z a ł» c z n i k n r 1 i 2 d o S I W Z 4 W c e l u p r z e p r o w a d z e n i a w s p o s ó b p r a w i d ł o w y u s ł u g k o n s e r w a c j i i n a p r a w y s y s t e m ó w C C T V z a m o n t o w a n y c h n a t e r e n i e S t a d i o n u M i e j s k i e g o i N a r o d o w e g o S t a d i o n u R u g b y Z a m a w i a j» c y p r z e k a z u j e z a l e c e n i a d o t y c z» c e ilnas ctja i i k o n s e r w a c j i u r z» d z e w s y s t e m a c h t e l e w i z j i d o z o r o w e j, s t a n o w i» c e o d p o w i e d n i o z a ł» c z n i k i n r 8 i 9 d o S I W Z 5 W c e l u p r z e p r o w a d z e n i a k o n s e r w a c j i i n a p r a w y s y s t e m ó w, o k t ó r y c h m o w a 1 W y k o n a w c a j e s t z o b o w i» z a n y d o s t a r c z y p r z y p i e r w s z e j k o n s e r w a c j i 1 ) N a p o t r z e b y S t a d i o n u M i e j s k i e g o a ) s z t u k k a r t z b l i e n i o w y c h w k o l o r z e b i a ł y m z t r a n s p o n d e r e m p a s y w n y m k H z, o w y m i a r z e 8 5 x 5 5 m m k o m p a t y b i l n a z s y s t e m a m i k o n t r o l i d o s t p u f i r m y S a t e l, b ) s z t u k k a r t z b l i e n i o w y c h w k o l o r z e b i a ł y m o w y m i a r z e 8 5 x 5 5 m m, b e z t r a n s p o n d e r a, c ) 2 s z t u k i t a m y k o l o r o w e j d o d r u k a r e k M a g i c a r d E n d u r o, u m o l i w i a j» c e j w y k o n a n i e w y d r u k ó w, p o s i a d a j» c a o s o b n e w a r s t w y d l a k a d e g o z k o l o r ó w p o d s t a w o w y c h C M Y, k o n t r a s t u K, o r a z f o l i o c h r o n n e j O i k o m p l e t n y z e s t a w c z y s z c z» c y, d ) 1 2 s z t u k d y s k ów t w a r d y c h S A T A 2 T B w e w n t r z n y c h, d o i n s t a l a c j i w s e r w e r a c h m o n i t o r i n g u, k o m p a t y b i l n y c h i p r z y s t o s o w a n y c h d o p r a c y z p o s i a d a n y m i p r z e z Z a m a w i a j» c e g o d y s k a m i D E L L 2 T B N e a r L i n e S A S 6 G b p s 7, 2 k, d o p r a c y 2 4k 7, p o s i a d a j» c y i d e n t y c z n» i l o s e k t o r ó w i i dney n tcyacczh e, e ) Z e w n t r z n a n a g r y w a r k a D V D R W, i n t e r f e j s i z a s i l a n i e z p o r t u U S B 2 ) N a p o t r z e b y N a r o d o w e g o S t a d i o n u R u g b y a ) 7 s z t u k d y s k ó w t w a r d y c h S A T A G B w e w n t r z n y c h, d o i n s t a l a c j i w s e r w e r a c h m o n i t o r i n g u, k o m p a t y b i l n y c h i p r z y s t o s o w a n y c h d o p r a c y z p o sy im ai d a np r z e z Z a m a w i a j» c e g o d y s k a m i W e s t e r n D i g i t a l W D A-VG P W D 2 0 E V D S G B, d o p r a c y 2 4k 7, p o s i a d a j» c y i d e n t y c z n» i l o s e k t o r ó w i i d e n t y c z n y c a c h e, b ) P r z e ł» c z n i k E d i m a x K V M S w i t c h d l a 7 k o m p u t e r ó w, r a c k 1 9s, c ) K a m e r I P 3 M P o w y s o k i e j j a k o c i, o f e r u j» c a o o brroaz zd z i e l c z o c i 3 M p i x i p r d k o c i c o n a j m n i e j 1 5 k l k s p r z y n a j w y s z e j r o z d z i e l c z o c i K a m e r a p o w i n n a p o s i a d a p o d w ó j n y k o d e k o b r a z u H 2 6 4k M J P E G, b y k o m p a t y b i l n a z p o s i a d a j» c y m p r z e z z a m a w i a j» c e g o sy s t e m e m C C T V F u l l H D o p a r t y m o o p r o g r a m o w a n i e z a r z» d z» a cj e A v i g i l o n C o n t r o l C e n, t e r 3 ) N a p o t r z e b y p r z y s t a n i j a c h t o w e j M a r i n a G d y n i a a ) K a m e r a n a l o g o w a, z e w n t r z n», p r z y s t o s o w a n a d o p r a c y d z i e k n o c o w y s o k i e j c z u ł o c i m i n 0, 1 5 l u x a p o z w a l a j» c» w y g e n e r o w a s y g n a ł o r o z d z i e l c z o c i T V L K a m e r a p o w i n n a p o s i a d a m e n u e k r a n o w e, b y k o m p a t y b i l n a z p o s i a d a n y m p r z e z Z a m a w i a j» c e g o r e j e s t r a t o r e m c y f r o w y m f i r m y D e d i c a t e d M i c r o s, b ) R e j e s t r a t o r c y f r o w y d o k a m e r, k o m p a t y b i l n y z s y s t e m e m d z i a ł a j» c y m o b e c n i e n a o b i e k c i e P a r a m e t r y r e j e s t r a t o r a 2

3 P o j e m n o d y s k ó w 4 x H D D 4 T B o r a z o b s łu g a p r o t o k ołu R A I D, m o l i w o p r a c y w i e l u uy t k o w n i k ó w z m o l i w o c i» d e f i n i o w a n i a i n d y w i d u a l n y c h u p r a w n i e, b e z p ła t n e o p r o g r a m o w a n i e k l i e n c k i e n a p l a t f o r m y W i n d o w s, m o l i w o s z y f r o w a n i a k o m u n i k a c j i p r z y u y c i u c e r t y f i k a t ó wk k l u c z y C A, m o l i w o p o d ł»c z e n i a d o w o l n e g o t y p u k a m e r a n a l o g o w y c h S D, a n a l o g o w y c h F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, m o l i w o p o d ł» c z e n i a d w ó c h a k t y w n y c h m o n i t o r ó w w i d e o, u m o l i w i a j» c y c h r ó w n o c z e s n e w y w i e t l a n i e r ó n y c h, w y b r a n y c h o b r a z ó w, m o l i w o k o n f i g u r o w a n i a k a m e r z a p o r e di nc t w e m r e j e s t r a t o r a, m o l i w o d o ł» c z e n i a d o w o l n e j k a m e r y I P z a p o r e d n i c t w e m p r o t o k o ł u O N V I F o r a z m o l i w o s a m o d z i e l n e g o z d e f i n i o w a n i a a d r e s u r ó d ł a R T S P, 1 2 m i e s i c z n a g w a r a n c j a n a c a ł o r o z w i» z a n i a, p o r t s i e c i o w y R J 4 5 u m o l i w i a j» c y p r a c u r z» d z e ns i a e c w i, m o l i w o b e z p o r e d n i e g o e k s p o r t u z a p i s u r e j e s t r a t o r a n a p a m i U S B c ) 4 k a m e r y z z o o m e m o p t y c z n y m i g ł o w i c a m i s z y b k o o b r o t o w y m i d o z a s t o s o w a n i a n a z e w n» t r z w o b u d o w a c h k o p u ł o w y c h, s t o p i e o c h r o n y I P 6 6, k o m p a t y b i l n e z r e j e s t r a t o r e m n a o b i e k c i e, s p e c y f ik a c j a k a m e r D z i a ł a n i e w t r y b i e d z i e k n o c ( m e c h a n i c z n y f i l t r I C R ), W b u d o w a n y m e g a p i k s e l o w y o b i e k t y w z o p t y c z n y m z o o m e m m i n x 2 0, R o z d z i e l c z o F u l l H D ( p ), 2 5 k l a t e kk s e k w H 2 6 4, a u t o m a t y c z n a i m a n u a l n a r e g u l a c j a o s t r o c i o b r a z u, a u t o m a t y c z n a i m a n u a ln a r e g u l a c j a p r z y s ł o n y, m a n u a l n a k o r e k c j a k o l o r u, k o m p a t y b i l n a z O N V I F, m e n u e k r a n o w e ( O S D ), c y f r o w y P T Z o r a z s t a b i l i z a c j a o b r a z u 4 ) n a p o t r z e b y o b i e k t u A d m i n i s t r a c j i p r z y u l O l i m p i j s k i e j 5k 9 a ) R e j e s t r a t o r c y f r o w y d o k a m e r, k o m p a t y b i l n y z s y s t e m e m d z i a ł a j» o bc ey cm n i e n a o b i e k c i e P a r a m e t r y r e j e s t r a t o r a P o j e m n o d y s k ó w 4 x H D D 4 T B o r a z o b słu g a p r o t o k ołu R A I D, m o l i w o p r a c y w i e l u uy t k o w n i k ó w z m o l i w o c i» d e f i n i o w a n i a i n d y w i d u a l n y c h u p r a w n i e, b e z p ła t n e o p r o g r a m o w a n i e k l i e n c k i e n a p l a t f o r m y W i n d o w s, m o l iw o s z y f r o w a n i a k o m u n i k a c j i p r z y u y c i u c e r t y f i k a t ó wk k l u c z y C A, m o l i w o p o d ł» c z e n i a d o w o l n e g o t y p u k a m e r a n a l o g o w y c h S D, a n a l o g o w y c h F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, m o l i w o p o d ł» c z e n i a d w ó c h a k t y w n y c h m o n i t o r ó w w i d e o, u m o l i w i a j» c y c h r ó w n o c z e s n e w y w i e t l a n i e r ó n y c h, w y b r a n y c h o b r a z ó w, m o l i w o k o n f i g u r o w a n i a k a m e r z a p o r e d n i c t w e m r e j e s t r a t o r a, m o l i w o d o ł» c z e n i a d o w o l n e j k a m e r y I P z a p o r e d n i c t w e m p r o t o k o ł u O N V I F o r a z m o l i w o s a m o d z i e l n e g o z d e f i n i o w a n i a a d r e s u r ó d ł a R T S P, 1 2 m i e s i c z n a g w a r an c j a n a c a ł o r o z w i» z a n i a, p o r t s i e c i o w y R J 4 5 u m o l i w i a j» c y p r a c u r z» d z e n i a w s i e c i, m o l i w o b e z p o r e d n i e g o e k s p o r t u z a p i s u r e j e s t r a t o r a n a p a m i U S B 5 ) P ł y t y D V D R 4, 7 G B 1 6 x, i l o s z t u k 3

4 6 W r a m a c h p r o w a d z o n y c h k o n s e r w a c j i i n a p r a w s y s t e m ó w W y k o n a w c a j e s t z o b o w i» z a n y d o w y m i a n y z u y t y c h e l e m e n t ó w p o s z c z e g ó l n y c h s y s t e m ó w Z a m a w i a j» c y p o d p o j c i e m z u y t e e l e m e n t y r o z u m i e e l e m e n t y p o d l e g a j» c e n a t u r a l n e m u z u y c i u w w y n i k u i c h u y t k o w a n i a m i n f i l t r y, w e n t y l a t o r y, u s z c z e l k i, p o c h ł a n i a c z e w i l g o ce i n, i a z ap ko o ł» c z e g i t k i c h, w y c i e r a c z k i, n a k r t k i, p o d k ł a d k i i r u b y 7 W r a m a c h p r o w a d z o n y c h k o n s e r w a c j i W y k o n a w c a j e s t z o b o w i» z a n y d o w s k a z a n i a e w e n t u a l n y c h u s z k o d z e s y s t e m ó w W y k o n a w c a s p o r z» d z a s z c z e g ó ł o w y o p i s u s z k o d z e w r a z z e w s k a z a n i e m, k t ó r e u s z k o d z ea n i d o t y c z» w a d i u s t e r e k p o w s t a ł y c h z p r z y c z y n n i e z a l e n y c h o d Z a m a w i a j» c e g o 8 W y k o n a w c a j e s t z o b o w i» z a n y p r z y p i e r w s z e j k o n s e r w a c j i i n a p r a w i e s y s t e m ó w, o k t ó r y c h m o w a w u s t 3, w y k o n a n a s t p u j» c e u s ł u g i 1 ) n a S t a d i o n i e M i e j s k i m a ) p r z e p r o w a d z i w y m i a n u s z k o d zo n y c h d y s k ó w n a n o w e d o s t a r c z o n e z g o d n i e z u s t 5 p k t 1 l i t d ) w r a z z o d b u d o w» s t r u k t u r y l o g i c z n e j m a c i e r z y, p r z y w r ó c e n i e k o n f i g u r a c j i z a p i s u k a m e r n a o d p o w i e d n i c h d y s k a c h m a c i e r z y p o z w a l a j» c» n a c i» g ł» p r a c s y s t e m u 2 4k 7, b ) D o k o n a n a p r a w y 7 k a m e r n a S t a di o n i e M i e j s k i m, k t ó r y c h a w a r i a o b j a w i a s i n a s t p u j» c y m k o m u n i k a t e m w s y s t e m i e - f B r a k k o m u n i k a c j i s i e c i o w e js K a m e r a S a n y o V C C - H D P, n a z w a w ł a s n a w s y s t e m i e T e r e - n B r a m k i A, K a m e r a A v i g i l o n A V D N, n a z w a w ł a s n a w s y s t e m i e T e r- e Pn a r k i n g 3, K a m e r a S a n y o V D C - H D P, n a z w a w ł a s n a w s y s t e m i e G a l e r - i e T o r y H 1 6, K a m e r a S a n y o V D C - H D P, n a z w a w ł a s n a w s y s t e m i e G a l e r - i e G ó r k a I 2 0, K a m e r a S a n y o V D C - H D P, n a z w a w ł a s n a w s y s t e m i e G a l e r - i e G ó r k a I 2 3, K a m e r a S a n y o V C C - H D P, n a z w a w ł a s n a w s y s t e m i e K a s- y K a s a 3, K a m e r a S a n y o V C C - H D P, n a z w a w ł a s n a w s y s t e m i e G ł o w i c e - T r y b u n y O l i m p i j s k a 3 c ) n a S t a d i o n i e M i e j s k i m p r z e p r o w a d z i d i a g n o s t y k k o n t r o l e r a m a c i e r z y, w c e l u p r z e p r o w a d z e n i a n a p r a w y 2 ) n a N a r o d o w y m S t a d i o n i e R u g b y a ) p r z e p r o w a d z i w y m i a n u s z k o d z o n y c h d y s k ó w n a n o w e d o s t a r c z o n e z g o d n i e z u s t 5 p k t 2 l i t a ) w r a z z o d b u d o w» s t r u k t u r y l o g i c z n e j, p r z y w r ó c e n i e k o n f i g u r a c j i z a p i s u k a m e r p o z w a l a j» c» n a c i» g ł» p r a c s y s t e m u 2 4k 7, b ) p r z e p r o w a d z i w y m i a n u s z k o d z o n e g o p r z e ł» c z n i k a n a n o w y d o s t a r c z ozn gy o d n i e z u s t 5 p k t 2 l i t b ) w r a z z e s p r a w d z e n i e m p o p r a w n o c i d z i a ł a n i a, c ) p r z e p r o w a d z i w y m i a n u s z k o d z o n e j k a m e r y n a n o w» d o s t a r c z o n» z g o d n i e z u s t 5 p k t 2 l i t c w r a z z e s p r a w d z e n i e m p o p r a w n o c i d z i a ł a n i a N a z w a n a d a n a w y m i e n i a n e j k a m e r z e p r z e z Z a m a w i a j» c e g o w s y s t e m i e A v i g i l o n C o n t r o l C e n t e rf K l a t k a n a w e j c i es d ) D o k o n a n a p r a w y 4 k a m e r, k t ó r y c h a w a r i a o b j a w i a s i k o m u n i k a t e m w s y s t e m i e f B r a k s y g n a ł us A v i g i l i o n 5 0 -M HP D - D N, n a z w a w s y s t e m i e A v i g i l o n C o n t r o l C e n t esr ł u p 3, A v i g i l i o n 1 0 -M HP D - D O M E, n a z w a w s y s t e m i e A v i g i l o n C o n t r o l C e n t epr i t r o B i u r a, S a n y o V C C - H D P, n a z w a w s y s t e m i e A v i g i l o n C o n t r o l C e n t egr ł o w i c a K l a t k a 1, A r e c o n t V i s i o n A V , n a z w a w s y s t e m Ai ve i g i l o n C o n t r o l C e n t esr p o r t o w a 2, 3 ) n a t e r e n i e p r z y s t a n i j a c h t o w e j M a r i n a G d y n i a a ) p r z e p r o w a d z i w y m i a n u s z k o d z o n e j k a m e r y n a n o w» d o s t a r c z o n» z g o d n i e z u s t 5 p k t 3 l i t a ) w r a z z e s p r a w d z e n i e m p o p r a w n o c i d z i a ł a n i a L o k a l i z a c j a k a m e r y b u d y n e k r a t o w n i k ó w w i d o k n a p l a c z a b a w P l a y M i e j s k i e j w G d y n i, b ) p r z e p r o w a d z i w y m i a n u s z k o d z o n e g o r e j e s t r a t o r a n a n o w y d o s t a r c z o n y z g o d n i e z u s t 5 p k t 3 l i t b ) w r a z z e s p r a w d z e n i e m p o p r a w n o c i d z i a ł a n i a, s k o n f i g u r o w a n i e m r e j e s t r a t o r a z u w z g l d n i e n i e m m o l i w o c i z g r y w a n i a m a t e r i a ł u z a r c h i w u m 4

5 r e j e s t r a t o r a n a p o s i a d a n e g o p r z e z z a m a w i a j» c e g o k o m p u tset r a c j o n a r n y z n a g r y w a r k» d v d, c ) d o k o n a s z k o l e n i a d l a t r z e c h p r a c o w n i k ó w w y z n a c z o n y c h p r z e z Z a m a w i a j» c e g o z z a k r e s u o b s ł u g i d o s t a r c z o n e g o r e j e s t r a t o r a z e s z c z e g ó l n y m u w z g l d n i e n i e m z g r y w a n i a m a t e r i a ł u z a r c h i w u m n a k o m p u t e r, z a s t o s o w a n i e m k o m p r e s j i m a t e r i a ł u v i d e o i n a g r y w a n i e m m a t e r i a ł u n a p ł y t y d v d, d ) p r z e p r o w a d z i w y m i a n k a m e r n a n o w e z g ł o w i c a m i o b r o t o w y m i d o s t a r c z o n e z g o d n i e z u s t 5 p k t 3 l i t c w r a z z e s p r a w d z e n i e m p o p r a w n o c i d z i a ł a n i a, 4 ) w b u d y n k u A d m i n i s t r a c j i p r z y u l O l i m p i j s k i e j 5k 9 a ) p r z e p r o w a d z i wy m i a n u s z k o d z o n e g o r e j e s t r a t o r a n a n o w y d o s t a r c z o n y z g o d n i e z u s t 5 p k t 4 l i t a ) w r a z z e s p r a w d z e n i e m p o p r a w n o c i d z i a ł a n i a, s k o n f i g u r o w a n i e m r e j e s t r a t o r a z u w z g l d n i e n i e m m o l i w o c i z g r y w a n i a m a t e r i a ł u z a r c h i w u m r e j e s t r a t o r a n a p o s i a d a n e g o p r z e z zw ai ma aj» c e g o k o m p u t e r s t a c j o n a r n y z n a g r y w a r k» d v d, b ) d o k o n a s z k o l e n i a d l a t r z e c h p r a c o w n i k ó w w y z n a c z o n y c h p r z e z Z a m a w i a j» c e g o z z a k r e s u o b s ł u g i d o s t a r c z o n e g o r e j e s t r a t o r a z e s z c z e g ó l n y m u w z g l d n i e n i e m z g r y w a n i a m a t e r i a ł u z a r c h i w u m n a k o m p u t e r, z a s t o s o w a n i ek m o m p r e s j i m a t e r i a ł u v i d e o i n a g r y w a n i e m m a t e r i a ł u n a p ł y t y d v d 9 W y k o n a w c a b d z i e w i a d c z y ł u s ł u g z a p o m o c» o s ó b p o s i a d a j» c y c h o d p o w i e d n i e u p r a w n i e n i a i k w a l i f i k a c j e w t y m 1 ) n a t e r e n a c h S t a d i o n u M i e j s k i e g o i N a r o d o w e g o S t a d i o n u R u g b y w z a k r e s i e s y s t e m ó w C C T V, z a p o m o c» o s ó b p o s i a d a j» c y cph r z e s z k o l e n i e w z a k r e s i e i n s t a l a c j i, k o n f i g u r a c j i, k o n s e r w a c j i i s e r w i s o w a n i a k a m e r I P, 2 ) n a t e r e n i e S t a d i o n u M i e j s k i e g o w z a k r e s i e s y s t e m ó w C C T V, z a p o m o c» o s ó b p o s i a d a j» c y c h p r z e s z k o l e n i e w z a k r e s i e i n s t a l a c j i, k o n f ikg ou nr sa ec rj wi a, c j i i s e r w i s o w a n i a s y s t e m ó w t e l e w i z j i d o z o r o w e j I P, 3 ) n a p o z o s t a ł y c h o b i e k t a c h G C S w z a k r e s i e s y s t e m ó w C C T V, z a p o m o c» o s ó b p o s i a d a j» c y c h p r z e s z k o l e n i e w z a k r e s i e i n s t a l a c j i, k o n f i g u r a c j i, k o n s e r w a c j i i s e r w i s o w a n i a s y s t e m ó w t e l e w i z j i d o z o r o w e j aon ga ol w e j 1 0 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y b d z i e p r z e d p r z y s t» p i e n i e m d o w y k o n a n i a u s ł u g i n a p o s z c z e g ó l n y c h o b i e k t a c h p r z e d s t a w i Z a m a w i a j» c e m u o d p o w i e d n i e u p r a w n i e n i a, o k t ó r y c h m o w a w u s t 9, o s ó b z a p o m o c» k t ó r y c h b d z i e w i a d c z y ł u s ł u g n a d a n y m o b i De o k c i e c z a s u p r z e d s t a w i e n i a d o k u m e n t ó w Z a m a w i a j» c y m a p r a w o o d m ó w i w p u s z c z e n i a o s ó b m a j» c y c h w i a d c z y u s ł u g i n a o b i e k c i e, c o n i e p r z e s u w a u m o w n e g o t e r m i n u w y k o n a n i a u s ł u g i 1 1 W y k o n a w c a b d z i e w i a d c z y ł u s ł u g z a p o m o c» w ł a s n e g o s p r z t u o r a z m a t e r i a ł ó w n i e z b d n y c h d o pr a w i d ł o w e g o w y k o n a n i a u s ł u g i, w t y m m i d z y i n n y m i n a r z d z i e l e k t r y c z n y c h, p o d n o n i k ó, w r u s z t o w a 1 2 W y k o n a w c a p o d c z a s w y k o n y w a n i a p r a c o b j t y c h p r z e d m i o t e m z a m ó w i e n i a n i e m o e w j e d a m a s z y n a m i l u b i n n y m t a b o r e m n a p ł y t b o i s k a S t a d i o n u M i e j s k i e g o i N a r o d ow e g o S t a d i o n u R u g b y o r a z m u s i u w z g l d n i m a k s y m a l n e d o p u s z c z a l n e o b c i» e n i e p o d ł o a t j 1 ) 1 tk m 2 d l a n a b r z e y i f a l o c h r o n ó w p r z y s t a n i j a c h t o w e j M a r i n a G d y n i a, 2 ) 1 tk m 2 d l a d r ó g n a t e r e n i e G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u, 3 ) 2, 5 tk m 2 d l a d r ó g t e c hzn ni yc c h w o k ó ł b o i s k a N a r o d o w e g o S t a d i o n u R u g b y i S t a d i o n u M i e j s k i e g o 1 3 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t k a d o r a z o w o p r z e d r o z p o c z c i e m u s ł u g o b j t y c h p r z e d m i o t e m z a m ó w i e n i a u z g o d n i z Z a m a w i a j» c y m t e r m i n w y k o n y w a n i a p r a c, z e w z g l d u n a t o, e p r a c e r e a l i z o w a n e b n d» a t e r e n i e c z y n n y c h o b i e k t ó w i w y m a g a j» n a d z o r u Z a m a w i a j» c e g o, W y k o n a w c a m o e w y k o n y w a p r a c e w y ł» c z n i e o d p o n s o b w g o d z i n a c h

6 1 4 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t z a c h o w a s z c z e g ó l n» o s t r o n o p r z y w y k o n y w a n i u p o s z c z e g ó l n y c h c z y n n o c i 1 5 C z a s p r z ep r o w a d z e n i a u s ł u g i k o n s e r w a c j i i n a p r a w y d l a N a r o d o w e g o S t a d i o n u R u g b y n i e m o e p r z e k r o c z y 2 t y g o d n i, d l a S t a d i o n u M i e j s k i e g o r ó w n i e 2 t y g o d n i n a t o m i a s t d l a p o z o s t a ł y c h o b i e k t ó w 2 t y g o d n i ł» c z n i e U s ł u g i k o n s e r w a c j i i n a p r a w y d l a k a d e g o s y s t e m u s y g n a l i za c j i w ł a m a n i a i n a p a d u n i e m o e p r z e k r o c z y 2 t y g o d n i ł» c z n i e 1 6 Z a m a w i a j» c y u d o s t p n i W y k o n a w c y n a c z a s w y k o n a n i a u s ł u g i w s z e l k i e p o m i e s z c z e n i a, k t ó r e s» n i e z b d n e d o p r z e p r o w a d z e n i a p r a c k o n s e r w a c y j n y c h i n a p r a w c z y c h, z t y m z a s t r z e e n i e m, e p r a c e w n i c h r o wpa d z o n e n i e m o g» k o l i d o w a z f u n k c j o n o w a n i e m o b i e k t ó w 1 7 W y k o n a w c a j e s t o d p o w i e d z i a l n y z a w s z e l k i e s z k o d y w y r z» d z o n e p r z e z W y k o n a w c w z w i» z k u z w y k o n y w a n i e m p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a 1 8 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o p o w i a d o m i e n i a Z a m a w i a j» c e g o, o k a d y m s t w i ez ro dn y m p r z y p a d k u u s z k o d z e n i a l u b z n i s z c z e n i a m i e n i a Z a m a w i a j» c e g o, o b j t e g o p r z e d m i o t e m z a m ó w i e n i a 1 9 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o p r o w a d z e n i a d z i e n n e g o h a r m o n o g r a m u p r a c W h a r m o n o g r a m i e W y k o n a w c a w p i s u j e z a k r e s w y k o n a n e j k o n s e r w a c j i i n a p r a w, w y k r y t e u s z k o d z e n i a o r a z p o d j t e d z i a ł a n i a, r e j e s t r u j e s t a n y a w a r y j n e i p o d e j m o w a n e Pd rz zi y a ł a n i a k a d e j p r z e p r o w a d z o n e j c z y n n o c i o s o b a w y k o n u j» c a c z y n n o c i w p i s u j e d a t o r a z p o t w i e r d z a i c h w y k o n a n i e w ł a s n o r c z n y m p o d p i s e m W s z e l k i e p r a c e w y k o n a n e w r a m a c h p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a b d» p o t w i e r d z a n e w d z i e n n y m h a r m o n o g r a m i e p r o w a d z o n y m p r z e z W y k o n a w c, p r z e z o s o b ( y ) u p o w a n i o n» ( e ) p r z e z Z a m a w i a j» c e g o 2 0 W y k o n a w c a p o k a d e j w y k o n a n e j k o n s e r w a c j i i n a p r a w i e s y s t e m u z g ł o s i Z a m a w i a j» c e m u z a k o c z e n i e p r a c i p r z e d s t a w i p r o ł t o k ós p o r z» d z o n y p r z e z o s o b k y p o s i a d a j» c»k e o d p o w i e d n i e k w a l i f i k a c j e w r a z z d o k u m e n t a m i p o t w i e r d z a j» c y m i j e jk i c h u p r a w n i e n i a d o w y k o n y w a n i a d a n y c h c z y n n o c i o r a z p r z e k a e Z a m a w i a j» c e m u d z i e n n y h a r m o n o g r a m p r a c 2 1 P r z e z c a ł y o k r e s o b o w i» z y w a n i a u m o w y Z a m a w i a j» y c u p r a w n i o n y j e s t d o k o n t r o l i w y k o n y w a n i a p r z e z W y k o n a w c u s ł u g o b j t y c h p r z e d m i o t e m z a m ó w i e n i a 2 2 W y k o n a w c a z o b o w i» z u j e s i d o p o s i a d a n i a p r z e z c a ł y o k r e s t r w a n i a u m o w y, u b e z p i e c z e n i a o d o d p o w i e d z i a l n o c i c y w i l n e j w z a k r e s i e p r o w a d z o n e j d z i a ł a l n o c i rgcozsep j o d na a s u m u b e z p i e c z e n i a n a w s z y s t k i e i j e d n o z d a r z e n i a n a k w o t n i e m n i e j s z» n i , 0 0 z ł ( s ł o w n i e p i s e t t y s i c y z ł o t y c h ) 3 U m o w a z o s t a ł a z a w a r t a n a o k r e s o d d n i a p o d p i s a n i a u m o w y d o d 3n 1 i a ro k u 1 4 Z a u s ł u g i o b j t e u m o w» s t r o n y tua sl a j» n a s t p u j» c e w y n a g r o d z e n i e j e d n o s t k o w e c e n a j e d n o s t k o w a S t a w k a V A T (p ) b e z L p P r z e d m i o t z a m ó w i e n i a n e t t o p o d a w a n i a w a r t o c i w z ł o t y c h p o d a t k u k o m p l e k s o w a k o n s e r w a c j a S y s t e m u C C T V S D o p a r t e g o o D V R D e d i c a t e M i c r o s, z a i n s t a l o w a n e g o w p r z y s t a n i 1 j a c h t o w e j M a r i n a G d y n i a A l e i J a n a P a w ł a I I 1 3 A w G d y n i w r a z z b u d y n k i e m r a t o w n i k ó w i p l a c e m z a b a w n a P l a y M i e j s k i e j G d y n i a r ó d m i e c i e 6

7 k o m p l e k s o w a k o n s e r w a c j a S y s t e m u S D o p a r t e g o o r o z w i» z a n i e P h i l i p s S y s t e m 4 S e r v e r o r a z D V R S i m t e c, z a i n s t a l o w a n e g o n a t e r e n i e G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u p r z y u l i c y O l i m p i j s k i e j 5k 9 w G d y n i k o m p l e k s o w a k o n s e r w a c j a S y s t e m u C C T V F u l l H D o p a r t e g o o p r o g r a m o w a n i e z a r z» d z a j» c e A v i g i l o n C o n t r o l C e n t e r, z a i n s t a l o w a n e g o n a t e r e n i e N a r o d o w y S t a d i o n R u g b y p r z y u l i c y K a z i m i e r z a G ó r s k i e g o 1 0 w G d y n i k o m p l e k s o w a k o n s e r w a c j a S y s t e m u C C T V F u l l H D o p a r t e g o o o p r o g r a m o w a n i e S e e T e c 5, z a i n s t a l o w a n e g o n a t e r e n i e S t a d i o n u M i e j s k i e g o, p r z y u l i c y O l i m p i j s k i e j 5k 9 w G d y n i k o m p l e k s o w a k o n s e r w a c j a S y s t e m S S W i N z a i n s t a l o w a n e g o n a t e r e n i e p r z y s t a n i j a c h t o w e j M a r i n a G d y n i a z l o k a l i z o w a n e j p r z y A l e i J a n a P a w ł a I I 1 3 A w G d y n i, w b u d y n k u r a t o w n i k ó w, b u d y n k u b o s m a n a t u i n a m i o c i e k o m p l e k s o w a k o n s e r w a c j a S y s t e m S S W i N z a i n s t a l o w a n e g o w b u d y n k u a d m i n i s t r a c j i n a t e r e n i e G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u z l o k a l i z o w a n e g o p r z y u l i c y O l i m p i j s k i e j 5k 9 w G d y n i k o m p l e k s o w a k o n s e r w a c j a S y s t e m S S W i N z a i n s t a l o w a n e g o n a o b i e k c i e N a r o d o w e g o S t a d i o n u R u g b y z l o k a l i z o w a n e g o p r z y u l i c y K a z i m i e r z a G ó r s k i e g o 1 0 w G d y n i k o m p l e k s o w a k o n s e r w a c j a S y s t e m S S W i N z a i n s t a l o w a n e g o n a o b i e k c i e S t a d i o n u M i e j s k i e g o z l o k a l i z o w a n e g o p r z y u l i c y O l i m p i j s k i e j 5 w G d y n i k o m p l e k s o w a k o n s e r w a c j a S y s t e m S S W i N z a i n s t a l o w a n e g o n a t e r e n i e O r o d k a H i p o t e r a p i i z l o k a l i z o w a n e g o p r z y u l i csyp ó ł d z i e l c z e j 4 w G d y n i k a r t a z b l i e n i o ww a k o l o r z e b i a ł y m z t r a n s p o n d e r e m p a s y w n y m k H z, o w y m i a r z e 8 5 x 5 5 m m k o m p a t y b i l n a z s y s t e m a m i k o n t r o l i d o s t p u f i r m y S a t e l k a r t a z b l i e n i o ww a k o l o r z e b i a ł y m o w y m i a r z e 8 5 x 5 5 m m, b e z t r a n s p o n d e r a 7

8 t a m a k o l o r o w a d o d r u k a r e k M a g i c a r d E n d u r o, u m o l i w i a j» c a w y k o n a n i e w y d r u k ó w, p o s i a d a j» c a o s o b n e w a r s t w y d l a k a d e g o z k o l o r ó w p o d s t a w o w y c h " C M Y ", k o n t r a s t u " K ", o r a z f o l i o c h r o n n e j " O ", k o m p l e t n y z e s t a w c z y s z c z» c y D y s k t w a r d y SA T A 2 T B w e w n t r z n y, d o i n s t a l a c j i w s e r w e r a c h m o n i t o r i n g u, k o m p a t y b i l n y i p r z y s t o s o w a n y d o p r a c y z p o s i a d a n y m i p r z e z z a m a w i a j» c e g o d y s k a m i D E L L 2 T B N e a r L i n e S A S 6 G b p s 7, 2 k, d o p r a c y 2 4k 7, p o s i a d a j» c y i d e n t y c z n» i l o s e k t o r ó w i i d e n t y c z n y c a c h e D y s k t w a r d y S A T A G B w e w n t r z n y, d o i n s t a l a c j i w s e r w e r a c h m o n i t o r i n g u, k o m p a t y b i l n y i p r z y s t o s o w a n y d o p r a c y z p o s i a d a n y m i p r z e z z a m a w i a j» c e g o d y s k a m i W e s t e r n D i g i t a l W D A-VG P W D 2 0 E V D S G B, d o p r a c y 2 4k 7, p o s i a d a j» c y i d e n t y c z n» i l o s e k t o r ó w i id e n t y c z n y c a c h e P r z e ł» c z n i k E d i m a x K V M S w i t c h d l a 7 k o m p u t e r ó w, r a c k 1 9s K a m e r a I P 3 M P o w y s o k i e j j a k o c i, o f e r u j» c a o b r a z o r o z d z i e l c z o c i 3 M p i x i p r d k o c i c o n a j m n i e j 1 5 k l k s p r z y n a j w y s z e j r o z d z i e l c z o c i K a m e r a p o w i n n a p o s i a d a p o d w ó j n y k o d e k o b r a z u H 2 6 4k M J P E G K o m p a t y b i l n a z p o s i a d a j» c y m p r z e z z a m a w i a j» c e g o s y s t e m e m C C T V F u l l H D o p a r t y o o p r o g r a m o w a n i e z a r z» d z a j» c e A v i g i l o n C o n t r o l C e n t e r K a m e r a a n a l o g o w a, z e w n t r z n a, p r z y s t o s o w a n a d o p r a c y d z i e k n o c o w y s o k i e j c z u ł oc i m i n 0, 1 5 l u x a p o z w a l a j» c a w y g e n e r o w a s y g n a ł o r o z d z i e l c z o c i T V L K a m e r a p o w i n n a p o s i a d a m e n u e k r a n o w e K o m p a t y b i l n a z p o s i a d a j» c y m p r z e z z a m a w i a j» c e g o r e j e s t r a t o r e m c y f r o w y m f i r m y D e d i c a t e d M i c r o s R e j e s t r a t o r c y f r o w y d o k a m e r, k o m p a t y b i l n y z s y s t e m e m d z i a ł a j» c y m o b e c n i e n a o b i e k c i e M a r i n y G d y n i a R e j e s t r a t o r c y f r o w y d o k a m e r, k o m p a t y b i l n y z s y s t e m e m d z i a ł a j» c y m o b e c n i e n a o b i e k c i e A d m i n i s t r a c j i p r z y u l O l i m p i j s k i e j 5k 9 8

9 k a m e r y z z o o m e m o p t y c z n y m i g ł o w i c a m i s z y b k o o b r o to w y m i d o z a s t o s o w a n i a n a z e w n» t r z w o b u d o w a c h k o p u ł o w y c h, s t o p i e o c h r o n y I P 6 6, k o m p a t y b i l n e z r e j e s t r a t o r e m n a o b i e k c i e M a r i n a G d y n i a Z e w n t r z n a n a g r y w a r k a D V D R W, i n t e r f e j s i z a s i l a n i e z p o r t u U S B 2 2 P ł y t y D V D R 4, 7 G B 1 6 x w y m i a n a u s z k o d z o n y c h d y s k ó w n a n o w e d o s t a r c z o n e z g o d n i e z u2s t 5 p k t 1 l i t d ) S I W Z w r a z z o d b u d o w» s t r u k t u r y l o g i c z n e j m a c i e r z y, p r z y w r ó c e n i e k o n f i g u r a c j i z a p i s u k a m e r n a o d p o w i e d n i c h d y s k a c h m a c i e r z y p o z w a l a j» c» n a c i» g ł» p r a c s y s t e m u 2 4k 7 n a p r a w a 7 k a m e r n a S t a d i o n i e M i e j s k i m, k t ó r y c h a w a r i a o b j a w i a s i n a s t p u j» c y m k o m u n i k a t e m w s y s t e m i e - f B r a k k o m u n i k a c j i s i e c i o w e js D i a g n o s t y k i k o n t r o l e r a m a c i e r z y, w c e l u p r z e p r o w a d z e n i a n a p r a w y w y m i a n a u s z k o d z o n y c h d y s k ó w n a n o w e d o s t a r cz o n e z g o d n i e z 2u s t 5 p k t 2 l i t a ) S I W Z w r a z z o d b u d o w» s t r u k t u r y l o g i c z n e j, p r z y w r ó c e n i e k o n f i g u r a c j i z a p i s u k a m e r p o z w a l a j» c» n a c i» g ł» p r a c s y s t e m u 2 4k 7 w y m i a n a u s z k o d z o n e g o p r z e ł» c z n i k a n a n o w y d o s t a r c z o n y z g o d n i e z u2s t 5 p k t 2 l ib t ) S I W Z w r a z z e s p r a w d z e n i e m p o p r a w n o c i d z i a ł a n i a w y m i a n a u s z k o d z o n e j k a m e r y n a n o w» d o s t a r c z o n» z g o d n i e z u2s t 5 p k t 2 l i t c ) S I W Z w r a z z e s p r a w d z e n i e m p o p r a w n o c i d z i a ł a n i a n a p r a w a 4 k a m e r n a n a r o d o w y m S t a d i o n i e R u g b y, k t ó r y c wh a ra i a o b j a w i a s i k o m u n i k a t e m w s y s t e m i e f B r a k s y g n a ł us w y m i a n a u s z k o d z o n e j k a m e r y n a n o w» d o s t a r c z o n» z g o d n i e z 2 u s t 5p k t 3 l i t a ) S I W Z w r a z z e s p r a w d z e n i e m p o p r a w n o c i d z i a ł a n i a 9

10 W y m i a n a u s z k o d z o n e g o r e j e s t r a t o r a n a n o w y d o s t a r c z o n y z g o d n i e z 2 u s t 5 p k t 3 l i t b ) S I W Z w r a z z e s p r a w d z e n i e m p o p r a w n o c i d z i a ł a n i a, s k o n f i g u r o w a n i e m r e j e s t r a t o r a z u w z g l d n i e n i e m m o l i w o c i z g r y w a n i a m a t e r i a ł u z a r c h i w u m r e j e s t r a t o r a n a p o s i a d a n e g o p r z e z z a m a w i a j» c e g o k o m p u t e r s t a c j o n a r n y z n a g r y w a r k» d v d s z k o l e n i e d l a t r z e c h p r a c o w n i k ó w w y z n a c z o n y c h p r z e z Z a m a w i a j» c e g o z z a k r e s u o b s ł u g i d o s t a r c z o n e g o r e j e s t r a t o r a z e s z c z e g ó l n y m u w z g l d n i e n i e m z g r y w a n i a m a t e r i a ł u z a r c h i w u m n a k o m p u t e r, z a s t o s o w a n i e m k o m p r e s j i m a t e r i a ł u v i d e o i n a g r y w a n i e m m a t e r i a ł u n a p ł y t y d v d w y m i a n a k a m e r n a n o w e z g ł o w i c a m i o b r o t o w y m i d o s t a r c z o n e z g o d n i e z 2 u s t 5p k t 3 l i t c ) S I W Z w r a z z e s p r a w d z e n i e m p o p r a w n o c i d z i a ł a n i a w y m i a n a u s z k o d z o n e g o r e j e s t r a t o r a n a n o w y d o s t a r c z o n y z g o d n i e z 2 u s t 5 p k t 4 l i t a ) S I W Z w r a z z e s p r a w d z e n i e m p o p r a w n o c i d z i a ł a n i a, s k o n f i g u r o w a n i e m r e j e s t r a t o r a z u w z g l d n i e n i e m m o l i w o c i z g r y w a n i a m a t e r i a ł u z a r c h i w u m r e j e s t r a t o r a n a p o s i a d a n e g o p r z e z z a m a w i a j» c e g o k o m p u t e r s t a c j o n a r n y z n a g r y w a r k» d v d 2 3 R o z l i c z e n i e z a w i a d c z o n e u s ł u g i n a s t p o w a b d z i e z a f a k t y c z n i e w y k o n a n e u s ł u g i ( r e a l i z o w a n e s u k c e s y w n i e z g o d n i e z z a p o t r z e b o w a n i e m Z a m a w i a j» c e g o n ) a, p o d s t a w i e p r a w i d ł o w o w y s t a w i o n e j p r z e z W y k o n a w c f a k t u r y F a k t u r a p ł a t n a b d z ipe r z e z Z a m a w i a j» c e g o p r z e l e w e m n a r a ch u n e k b a n k o w y W y k o n a w c y w s k a z a n y n a f a k t u r z e w t e r m i n i:: e d n i o d d a t y o t r z y m a n i pa r a w i d ł o w o w y s t a w i o n e j f a k t u r y 5 1 W p r z y p a d k u s t w i e r d z e n i a p r z e z Z a m a w i a j» c e g do w, u k r o t n e g o w y k o n a n i a u s ł u g pi r z e g l» d u i k o n s e r w a c j i o b i e k t ó w Z a m a w i a j» c e g o w s p o s ó b n i e na ly et y l u b w p r z y p a d k u i c h n i e w y k o n a n i a l u b 2 k r o t n e g o n i e d o t r z y m y w a n i a t e r m i n ó w, Z a m a w i a j» c y u p r a w n i o n y b d z i e d o r o z w i» z a n i a u m o w y z e s k u t k i e m n a t y c h m i a s t o w y m 2 W p r z y p a d k u d w u k r o t n e g o n i e p r z e d s t a w i e n i a Z a m a w i a j» c e m u p r z e d p r z y s t» p i e n i e m d o w y k o n a n i a u s ł ug i p r z e g l» d u i k o n s e r w a c j i o b i e k t ó w u p r a w, no i e k t ó r y c h m o w a w 2 u s t 9, o s ó b z a p o m o c» k t ó r y c h b d z i e w i a d c z y ł u s ł u g n a d a n y m o b i e kz ca im e a, w i a j» c y u p r a w n i o n y b d z i e d o r o z w i» z a n i a u m o w y z e s k u t k i e m n a t y c h m i a s t o w y m 3 W p r z y p a d k u r o z w i» z a n i a u m o w y p r z e z Z a m a w i a j» c e g o w t r y b i e u s t i 1 2 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y b d z i e d o z a p ł a t y k a r y u m o w n e j w w y s o k o 1c0p i c e n y o f e r t o w e j 4 W p r z y p a d k u, g d y w y s o k o s z k o d y p r z e n o s i b d z i e w y s o k o z a s t r z e o n e j w u s t 2 k a r y u m o w n e j Z a m a w i a j» c y m o e d o c h o d z i o d s z k o d o w a n i a uz u p e ł n i a j» c e g o n a z a s a d a c h 1 0

11 o g ó l n y c h 5 N a l e n e Z a m a w i a j» c e m u k a r y u m o w n e m o g» z o s t a p o t r» c o n e z w y n a g r o d z e n i a W y k o n a w c y, o k t ó r y m m o w a w 4 6 W r a z i e z a i s t n i e n i a i s t o t n e j z m i a n y o k o l i c z n o c i p o w o d u j» c e j, e w y k o n a n i e n i n i e j s z e j u m o w y n i e l e y w i n t e re e spi u b l i c z n y m, c z e g o n i e m o n a b y ł o p r z e w i d z i e w m o m e n c i e j e j z a w a r c i a, Z a m a w i a j» c y m o e o d s t» p i o d u m o w y w t e r m i n i e 3 0 d n i o d p o w z i c i a w i a d o m o c i o p o w y s z y c h o k o l i c z n o c i a c h W t y m p r z y p a d k u W y k o n a w c a m o e» d a w y ł» c z n i e w y n a g r o d z e n i a n a l e n e g o m u z ytt u ł u w y k o n a n i a c z c i u m o w y 7 1 W y k o n a w c a m o e p o w i e r z y w y k o n a n i e u m o w y p o d w y k o n a w c o m 2 W y k o n a w c a p o w i e r z y w y k o n a n i e z a m ó w i e n i a n a s t p u j» c y m P o d w y k o n a w c o m w s k a z a n y m w o f e r c i e j a k po o d m i o t y, n a k t ó r y c h z a s o b y W y k o n a w c a p o w o ł y w a ł s i, n a z a s a d a c h o k r e l o n yc h w a r t 2 6 u s t 2 b U s t a w y, w c e l u w y k a z a n i a s p e ł n i a n i a w a r u n k ó w u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u, o k t ó r y c h m o w a w a r t 2 2 u s t 1 U s t a w y 1 ) ::::::::: - w z a k r e s i e:::::::::::, 2 ) ::::::::: - w z a k r e s i e ::::::::::: 3 W y k o n a w c a m o e w t r a k c i e t r w a n i a u m o w y d o k o n a z m i a n y a l b o r e z y g n a c j i z p o d w y k o n a w c y z t y m z a s t r z e e n i e m, i j e e l i z m i a n a a l b o r e z y g n a c j a z p o d w y k o n a w c y d o t y c z y p o d m i o t u, n a k t ó r e g o z a s o b y W y k o n a w c a p o w o ł y w a ł s i, n a z a s a d a c h o k r e l o n y c h w a r t 2 6 u s t 2 b U s t a w y, w c e l u w y k a z a n i a s p e ł n i a n i a w a ruudnz kióaw ł u w p o s t p o w a n i u, o k t ó r y c h m o w a w a r t 2 2 u s t 1 U s t a w y, W y k o n a w c a j e s t o b o w i» z a n y w y k a z a Z a m a w i a j» c e m u, i p r o p o n o w a n y i n n y p o d w y k o n a w c a l u b W y k o n a w c a s a m o d z i e l n i e s p e ł n i a w a r u n k i w s t o p n i u n i e m n i e j s z y m n i w y m a g a n y w t r a k c i e p o s t p o w a n i a o u d z i el e n i e z a m ó w i e n i a 4 W y k o n a w c a p o n o s i p e ł n» o d p o w i e d z i a l n o z a p r a c e w y k o n a n e p r z e z p o d w y k o n a w c ó w r ó w n i e z a u s t e r k i g w a r a n c y j n e 8 Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e, e w p r o w a d z e n i e z m i a n d o z a w a r t e j u m o w y m o l i w e b d z i e w s y t u a c j a c h, g d y Z a m a w i a j» c y u z n a, e z my i a nt e s» n i e z b d n e c e l e m z a p e w n i e n i a p r a w i d ł o w e g o w y k o n a n i a u m o w y p r z e z s t r o n y, w s z c z e g ó l n o c i w n a s t p u j» c y c h p r z y p a d k a c h 1 ) o m y ł e k p i s a r s k i c h l u b b ł d ó w r a c h u n k o w y c h, 2 ) m a j» c y c h n a c e l u w y j a n i e n i e w» t p l i w o c i t r e c i u m o w y, j e l i b d z i e o n a b u d z i ł a w» t p l i w o c i i n t e r p r e t a c y j n e m i d z y s t r o n a m i, 3 ) k o n i e c z n o c i z m i a n y s p o s o b u w y k o n a n i a l u b z a k r e s u z a m ó w i e n i a z p r z y c z y n w c z e n i e j n i e p r z e w i d z i a n y c h, 4 ) k o n i e c z n o c i z m i a n y t e r m i n u w y k o n a n i a z a m ó w i e n i a z p r z y c z y n n i e z a w i n i o n y c h p r z e z W y k o n a w c, 5 ) j e e l i z m i a n y u m o w y, wt y m z m i a n y s p o s o b u p ł a t n o c i, w y m a g a b d z i e o c h r o n a i n t e r e s u Z a m a w i a j» c e g o, 6 ) r e z y g n a c j i p r z e z Z a m a w i a j» c e g o z u s ł u g i w p r z y p a d k u w y d z i e r a w i e n i a l u b u t r a t y t y t u ł u p r a w n e g o d o n i e r u c h o m o c ni a, k t ó r e j z n a j d u j e s i s y s t e m b d» c y p r z e d m i o t e m u m o w y, 7 ) z m i a n i l o c i i c z s t o t l i w o c i k o n s e r w a c j i z g o d n i e z f a k t y c z n y m i p o t r z e b a m i Z a m a w i a j» c e g o, 8 ) z m i a n y c e n b r u t t o w z w i» z k u z e z m i a n» o b o w i» z u j» c y c h s t a w e k p o d a t k u o d t o w a r ó w i u s ł u g, 9 ) z m i a n y a l b o r e z y g n a c j i z p o d w y k o n a w cz y t y m z a s t r z e e n i e m, i j e e l i z m i a n a a l b o r e z y g n a c j a z p o d w y k o n a w c y d o t y c z y p o d m i o t u, n a k t ó r e g o z a s o b y W y k o n a w c a 1 1

12 p o w o ł y w a ł s i, n a z a s a d a c h o k r e l o n y c h w a r t 2 6 u s t 2 b U s t a w y, w c e l u w y k a z a n i a s p e ł n i a n i a w a r u n k ó w u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u, o k t ó r y c h m o w a w a r t 2 2 u s t 1 U s t a w y, p r z e d z m i a n» u m o w y W y k o n a w c a j e s t o b o w i» z a n y w y k a z a Z a m a w i a j» c e m u, i p r o p o n o w a n y i n n y p o d w y k o n a w c a l u b W y k o n a w c a s a m o d z i e l n i e s p e ł n i a w y m a g a n i a w s t o p n i u n i e m n i e j s z y m n i w y m a g a n y w t r a k c i e p o s t p o w a n i a o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a, 1 0 ) i n n y c h z m i a n k o r z y s t n y c h d l a Z a m a w i a j» c e g o, ca h obc y i w i» z a ł o s i t o z k o n i e c z n o c i» z m i a n y t e r m i n u l u b s p o s o b u w y k o n a n i a z a m ó w i e n i a 9 1 W s z e l k i e z m i a n y l u b u z u p e ł n i e n i a u m o w y w y m a g a j» f o r m y p i s e m n e j p o d r y g o r e m n i e w a n o c i 2 K o r e s p o n d e n c j a z w i» z a n a z u m o w» k i e r o w a n a b d z i e n a a d r e s y s t r o n w s k a z a n e w n a g ł ó w k u u m o w y s t r o n a z o b o w i» z a n a j e s t p o w i a d o m i d r u g» s t r o n o z m i a n i e a d r e s u p o d r y g o r e m u z n a n i a k o r e s p o n d e n c j i s k i e r o w a n e j n a d o t y c h c z a s o w y a d r e s z a s k u t e c z n i e d o r c z o n» 3 W s p r a w a c h n i e u r e g u l o w a n y c h w n i n i e j s z e j u m o w i e m a j» z a s t o s o w a n i e p r z e p u is t y a w y P r a w o z a m ó w i e p u b l i c z n y c h o r a z K o d e k s u c y w i l n e g o 4 E w e n t u a l n e s p o r y w y n i k a j» c e z n i n i e j s z e j u m o w y r o z s t r z y g a b d z i e s» d w ł a c i w y m i e j s c o w o d l a s i e d z i b y Z a m a w i a j» c e g o 5 U m o w n i n i e j s z» s p o r z» d z o n o w 3 j e d n o b r z m i» c y c h e g z e m p l a r z a c h, w t y m 2 e g z e m p l a r z e d l a Z a m a w i a j» c e g o 1 e g z e m p l a r z d l a W y k o n a w c y Z A M A W I A J C Y W Y K O N A W C A 1 2

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

n a k r ę t e k Z, I I, I.

n a k r ę t e k Z, I I, I. H U T A W K A O G R O D O W A 2 - o s o b o w a t y p : J K S C 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

T G Y ODNIK I PILSKI WTOREK PREZENTACJE 21 WTOREK PREZENTACJE 2 WAK W AC A J C E J Z REMON MO TE T M

T G Y ODNIK I PILSKI WTOREK PREZENTACJE 21 WTOREK PREZENTACJE 2 WAK W AC A J C E J Z REMON MO TE T M P R E Z E N T A C J E 1 9 2 0 P R E Z E N T A C J E T y g o d n i k r a d z i S p r a w d z o n y p r z e z d i a g n o s t ę s t a n s a m o c h o d u j e s t r ó w n i e w a n y, j a k d o b r a k o

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

Ł Ć Ć Ę ŁĄ Ł ż ż ż ż ż ć ż Ż ż Ć ż ż ż ż Ą Ć Ć Ą Ć Ż ć ż Ć Ź Ć Ą ż Ł ŁĄ Ę ż ż Ż Ą ż ż Ł ż Ż ż Ć Ć Ć Ć Ą Ą Ą ż ż Ą Ź ż ż ż Ź Ą ż ć Ż ż ż Ć ż ż ż Ę Ź Ć Ą Ń ż Ć Ć Ź ć ż Ż ż ć Ą ż ć Ź ż ż Ź ż ż ż ż Ź ż Ć ż

Bardziej szczegółowo

Ó Ó ć Ę Ę Ę Ę Ę Ę ć ć ć Ę ź ć ć Ń ć ć Ę ć Ę ć ć Ą Ą ć ć ć ć ć ć Ł Ś Ś Ż ź Ą Ę ć ź ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć Ę ź ć ć ć ć ć Ł ć ć Ś ć Ś ź Ę ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ź ć ć ć ć Ą Ę Ó Ę ć ć ć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

6. K o ł a 7. M i s a

6. K o ł a 7. M i s a S U P 6 0 9 v. 2 0 16 G R I L L R U C H O M Y, P R O S T O K Ą T N Y, Z D O L N Ą I B O C Z N Ą P Ó Ł K Ą S U P 6 0 9 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

C H A R A K T E R Y S T Y K A E N E R G E T Y C Z N A dla budynku Pracownia ceramiczna B U D Y N K U Ważne do: 2019-08-23 Budynek oceniany: R dz b dyn Sz ᐧ勷 d s b dyn 76-200 Sᐧ勷 ps l. W s ls i g 0 C ᐧ勷

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Ą ć ę ż ż Ż ć ć Ż ć ń ę ę Ż ń ż ęż ę ę Ę ż ż ĘŚ ę Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż ż ż ń ę ęż ęż Ó ęź Ą ń ę Ś Ż ć ę Ą ę ż ę ż ć ę ę Ż ę ż ż ę ń ń ę Ą ż ę Ł Ą ę ż ę Ą ę ę Ę Ą ę ę ęć ż Ę ęż ż ę Ą Ę ę ę Ą ę ę Ą Ą Ż ć ć Ń

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Ł ń ż Ó Ę ń ż Ą Ż Ż Ż ń ż ż ń ć ż Ł ć ć ć ż Ż ż Ó ż Ż ń ż ć ż ć Ż ż Ż ć ż ć ć Ż ń ż Ó ż ć Ż ć Ó ż ć ż Ó ń ż ź ń Ź ć ż ć ż Ż Ź ż Ł ż ż Ł ń Ą ż Ó ćż ż Ż ń ż ć ż ć Ż ż ć Ż ć Ż ć ż Ó Ó ż ć ć Ń ć ż ć ć ż ń

Bardziej szczegółowo

Ę ć Ń Ń ŁĄ ć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź Ł Ś ć ć ć ć Ę ć ć ć ź ć Ę Ńć ć ć ź Ę Ę ć Ę ć Ę ć Ę ć ć ć ć ć Ę ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ż ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ź ć ź ć

Bardziej szczegółowo

ż ż ż ż ż ż Ś Ł Ę ż ż ż ż ż ż Ź ż Ę ż ż ć ż Ś Ś ć Ź Ę ż ż Ł Ś Ś ć Ś Ś ć ć Ś Ść ż Ś Ś ć Ś Ść Ś Ść ć Ł Ź Ś Ś ć Ś ż Ść Ś Ś Ś Ś ć Ś Ś Ź ć Ę Ś ć Ę Ć Ś Ę Ń ć ż ź ź Ę ż ż Ść ć Ę ć ż ź ż ż ż Ść ż Ś ć ć ć Ł ć ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ

Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ É ý đ Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ Ł Ż Ł Ż őź á í ň Ż ű ä Ľ ô ď ŕ ć ć ć éŕ Ż ŕ ć Ł Ż Đ ŕ Ü É í ć Ł ŕ ź Ł Ł Ł ć Ó ő á ť Ó ĐŃ Üŕ ŁÓ

Bardziej szczegółowo

ą ą ę ó ó ń ó ż ę ó ń ą ć Ę ą ę ż ó ą ą ę ó Ń Ó ć ę Ł ą ą ę ó ę ó ą ć Ę ą ę Ź ą ą ę ó ż ć Ę ę

ą ą ę ó ó ń ó ż ę ó ń ą ć Ę ą ę ż ó ą ą ę ó Ń Ó ć ę Ł ą ą ę ó ę ó ą ć Ę ą ę Ź ą ą ę ó ż ć Ę ę ą Ś ą ą ą ż ź Ź ó ż ą ń Ś ź ć ą ą ć ź ć ó ó ą ó ż ą ń ą Ę ą ę ż ń ą ó ą ą ą ą ą ą ą ó ź ń ęż ć ą ę ą ą Ń ó ż Ęć ę ą ż ż ń ż Ó ą ż ń ń ą ą ó ą Ę ęż ęż ęź Ś ą ą ę ó ó ń ó ż ę ó ń ą ć Ę ą ę ż ó ą ą ę ó Ń

Bardziej szczegółowo

Í í Í Á ń ý ý Ż í í ď Í Ĺ ń Í ń Ę ń ý Ż Ż ź ń ń Ę ń ý ý í ŕ Ĺ Ĺ Í Á í Ż Í É Í Ü ö ä Ż Ż Ż Ę ń ć Ę Ż ń Ę Ż ć ń Ł Ą ń Ę í Ę Ż Ż ý Ż Ż Ą Í É đ í Ł Ę Ł ć ő ť Ę ń í ć Í Ę Ę Ł Ą Ł ć ď ć Ę Ę ń Ó Ü ü Ĺ ý Ę ä í

Bardziej szczegółowo

ᐗ升 G ឧ卷n z ) P W E L E : Graphis f udi f. l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ᆗ吇g PÓŹ E ᐗ升Eᐗ升 ᐗ升 G ( H / H E 8 WE E I cj ż w ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 / ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 w j ᆗ吇ឧ喇 j z c c ł w c l g

Bardziej szczegółowo

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do Filtry cząstek stałych FAP - Motaquip 1 1611321080 EM;RURA FAP PSA 787,00 2 1611321180 EM;RURA FAP PSA 607 787,00 3 1611321280 EM;RURA FAP PSA 406 R 787,00 4 1611321380 EM;RURA FAP PSA 787,00 5 1611321480

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą

ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą ÓŚ ż Ć ą ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą ą Ę ŁĄ ż ą ą ą Ś ą Ś ą ą ą ż ć Ź ą ć Ó Ą Ę ą ś ą Ę ż ą ś Ź ą Ś ą Ą ŁĄ ś Ź Ś Ł Ź Ż ą Ć ś ś ć ś ą Ź ą ą ć Ź ś ą ą ą Ż Ó ś ś ś ś Ą Ś Ś ą Ź ą Ź ż ś ż Ę ć ś ą Ó ż ż Ą Ź Ż

Bardziej szczegółowo

Ż ć Ó Ś Ó ć Ę Ó Ś ź Ż Ż Ó Ż ź Ó ÓŚ Ć Ó ź Ó ź Ó Ź ć Ę Ó Ś Ż Ó Ó Ń Ą ź ź Ź Ś Ą Ą Ś Ą Ś ć ć ź ź Ó Ó Ę Ź Ą Ź Ę ĘŚ ć ź Ę Ę ź Ę ć Ś Ś Ę Ż Ż ć Ść ć ć Ń Ż Ś ć Ż Ż Ż Ż Ż Ó Ą Ę Ę Ę Ą Ż Ż Ż Ź Ż ć Ś Ż Ż Ż Ż Ż ć Ś

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L A N I E S I M I N I O W Y C H P O D C Z A S C H O D U N A P O D S T A W I E S Y G N A W s E M G E u g e n u s z w

Bardziej szczegółowo