F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,"

Transkrypt

1 Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k a b u d e t o w a ( G d y n i a ), l u O l i m p i j s k a 5k 9 r e p r e z e n t o w a n y m p r z e z D y r e k t o r a M a r k a Ł u c y k a, z w a n y m d a l e j w t r e c i u mo w y Z a m a w i a j» c y m a ::::::, r e p r e z e n t o w a n y m p r z e z 1 ::::::::::::::, 2 ::::::::::::::, z w a n y m d a l e j w t r e c i u m o w y W y k o n a w c» w r e z u l t a c i e d o k o n a n i a p r z e z Z a m a w i a j» c e g o w y b o r u o f e r t y W y k o n a w c y w p o s t p o w a n i u o z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e w t r y b i e p r z e t a r g u n i e o g r a n i c z o n e g o w a r ot o c i p o n i e j k w o t o k r e l o n y c h w p r z e p i s a c h w y k o n a w c z y c h w y d a n y c h n a p o d s t a w i e a r t 1 1 u sut s t a8 w y P r a w o z a m ó w i e p u b l i c z n y c h z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I o n a s t p u j» c e j t rcei 1 1 P r z e d m i o t e m u m o w y j e s t w i a d c z e n i e p r z e z W y k o n a w c u s ł u g i p oelg a j» c e j n a k o n s e r w a c j i i n a p r a w i e e l e k t r o n i c z n y c h s y s t e m ó w t e l e w i z j i d o z o r o w e j o r a z s y s t e m u s y g n a l i z a c j i w ł a m a n i a i n a p a d u z a i n s t a l o w a n y c h n a o b i e k t a c h Z a m a w i a j» c e g o, z a p e w n i a j» c e j i c h s p r a w n e i p r a w i d ł o w e f u n k c j o n o w a n i e 2 R o d z a j e z a i n s t a l o w a n y c h s y s t e m ó w t e l e w i z j i d o z o r o w ei j m i e j s c e i c h u s y t u o w a n i a 1 ) S y s t e m C C T V S D o p a r t y o D V R D e d i c a t e d M i c r o s, z a i n s t a l o w a n y n a t e r e n i e p r z y s t a n i j a c h t o w e j M a r i n a G d y n i a z l o k a l i z o w a n e j p r z y A l e i J a n a P a w ł a I I 1 3 A w G d y n i w r a z z b u d y n k i e m r a t o w n i k ó w i p l a c e m z a b a w n a P l a y i em j s k i e j G d y n i a r ó d m i e c i e, 2 ) S y s t e m S D o p a r t y o r o z w i» z a n i e P h i l i p s S y s t e m 4 S e r v e r o r a z D V R S i m t e c, z a i n s t a l o w a n y n a t e r e n i e G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u z l o k a l i z o w a n e g o p r z y u l i c y O l i m p i j s k i e j 5k 9 w G d y n i, 3 ) S y s t e m C C T V F u l l H D o p a r t y o o p r o g r a m o w a n i e z a dr z» a j» c e A v i g i l o n C o n t r o l C e n t e r, z a i n s t a l o w a n y n a t e r e n i e N a r o d o w e g o S t a d i o n u R u g b y z l o k a l i z o w a n e g o p r z y u l i c y K a z i m i e r z a G ó r s k i e g o 1 0 wg d y n i, 4 ) S y s t e m C C T V F u l l H D o p a r t y o o p r o g r a m o w a n i e S e e T e c 5 w w e r s j i E n t e r p r i s e, z a i n s t a l o w a n y n a t e r e n i e S t a d i o n u jmsikei e g o z l o k a l i z o w a n e g o p r z y u l i c y O l i m p i j s k i e j 5 w G d y n i, 3 M i e j s c a z a i n s t a l o w a n y c h s y s t e m ó w s y g n a l i z a c j i w ł a m a n i a i n a p a d u 1 ) s y s t e m z a i n s t a l o w a n y n a t e r e n i e p r z y s t a n i j a c h t o w e j M a r i n a G d y n i a z l o k a l i z o w a n e j p r z y A l e i J a n a P a w ł a I I 1 3 A w G d y n i, w b u d y n k u w n ri ak tó ow, b u d y n k u b o s m a n a t u i n a m i o c i e, 2 ) s y s t e m z a i n s t a l o w a n y w b u d y n k u a d m i n i s t r a c j i n a t e r e n i e G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u z l o k a l i z o w a n e g o p r z y u l i c y O l i m p i j s k i e j 5k 9 w G d y n i, 3 ) s y s t e m z a i n s t a l o w a n y n a o b i e k c i e N a r o d o w e g o S t a d i o n u R u g b y z l o k a l i z o w a n e g o p r z y u l i c y K a z i m i e r z a G ó r s k i e g o 1 0 G dw y n i, 4 ) s y s t e m z a i n s t a l o w a n y n a o b i e k c i e S t a d i o n u M i e j s k i e g o z l o k a l i z o w a n e g o p r z y u l i c y O l i m p i j s k i e j 5 w G d y n i, 5 ) s y s t e m z a i n s t a l o w a n y n a t e r e n i e O r o d k a H i p o t e r a p i i z l o k a l i z o w a n e g o p r z y u l i c y S p ó ł d z i e l c z e j 4 w G d y n i 1

2 4 W y k a z s p r z t u o r a z z a k r e s c z y n n o c i k o n s e r w a c y j n y c h o k r e l a z a ł» c z n i k 2dno r u1m o w y 5 S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a ( z w a n a d a lse Ij W f Z s ) o r a z o f e r t a W y k o n a w c y s t a n o w i» c z s k ł a d o w» u m o w y 2 1 U s ł u g k o n s e r w a c j i i n a p r a w y s y s t e m ó w C C T V n a l e y p rzo ew pa d z a d w u k r o t n i e w s t o s u n k u d o k a d e g o z s y s t e m ó w, o k t ó r y cmh o w a w 1 u s t 2,w t e r m i n a c h n i e p r z e k r a c z a l n y c h p i e r w s w z y t e r m i n i e d o 4 t y g o d n i o d d n i a z a w a r c i a u m, o wdyr u g i w t e r m i n i e p r z y p a d a j» c y m p o m i d z y r a r 2 U s ł u g k o n s e r w a c j i i n a p r a w y s y s t e m ó w s y g n a l i z a c j i w ł a m a n i a i n a p a d u n a l e y p r z e p r o w a d z a j e d n o k r o t n i e w s t o s u n k u d o k a d e g o z s y s t e m ó w, o k t ó r y c h m o w a 1 w u s t 3 w n i e p r z e k r a c z a l n y m t e r m i ndio e 4 t y g o d n i o d d n i a z a w a r c i a u m o w y 3 W y k a z s p r z t u o r a z z a k r e s c z y n n o c i n sk eor w a c y j n y c h o k r e l a z a ł» c z n i k n r 1 i 2 d o S I W Z 4 W c e l u p r z e p r o w a d z e n i a w s p o s ó b p r a w i d ł o w y u s ł u g k o n s e r w a c j i i n a p r a w y s y s t e m ó w C C T V z a m o n t o w a n y c h n a t e r e n i e S t a d i o n u M i e j s k i e g o i N a r o d o w e g o S t a d i o n u R u g b y Z a m a w i a j» c y p r z e k a z u j e z a l e c e n i a d o t y c z» c e ilnas ctja i i k o n s e r w a c j i u r z» d z e w s y s t e m a c h t e l e w i z j i d o z o r o w e j, s t a n o w i» c e o d p o w i e d n i o z a ł» c z n i k i n r 8 i 9 d o S I W Z 5 W c e l u p r z e p r o w a d z e n i a k o n s e r w a c j i i n a p r a w y s y s t e m ó w, o k t ó r y c h m o w a 1 W y k o n a w c a j e s t z o b o w i» z a n y d o s t a r c z y p r z y p i e r w s z e j k o n s e r w a c j i 1 ) N a p o t r z e b y S t a d i o n u M i e j s k i e g o a ) s z t u k k a r t z b l i e n i o w y c h w k o l o r z e b i a ł y m z t r a n s p o n d e r e m p a s y w n y m k H z, o w y m i a r z e 8 5 x 5 5 m m k o m p a t y b i l n a z s y s t e m a m i k o n t r o l i d o s t p u f i r m y S a t e l, b ) s z t u k k a r t z b l i e n i o w y c h w k o l o r z e b i a ł y m o w y m i a r z e 8 5 x 5 5 m m, b e z t r a n s p o n d e r a, c ) 2 s z t u k i t a m y k o l o r o w e j d o d r u k a r e k M a g i c a r d E n d u r o, u m o l i w i a j» c e j w y k o n a n i e w y d r u k ó w, p o s i a d a j» c a o s o b n e w a r s t w y d l a k a d e g o z k o l o r ó w p o d s t a w o w y c h C M Y, k o n t r a s t u K, o r a z f o l i o c h r o n n e j O i k o m p l e t n y z e s t a w c z y s z c z» c y, d ) 1 2 s z t u k d y s k ów t w a r d y c h S A T A 2 T B w e w n t r z n y c h, d o i n s t a l a c j i w s e r w e r a c h m o n i t o r i n g u, k o m p a t y b i l n y c h i p r z y s t o s o w a n y c h d o p r a c y z p o s i a d a n y m i p r z e z Z a m a w i a j» c e g o d y s k a m i D E L L 2 T B N e a r L i n e S A S 6 G b p s 7, 2 k, d o p r a c y 2 4k 7, p o s i a d a j» c y i d e n t y c z n» i l o s e k t o r ó w i i dney n tcyacczh e, e ) Z e w n t r z n a n a g r y w a r k a D V D R W, i n t e r f e j s i z a s i l a n i e z p o r t u U S B 2 ) N a p o t r z e b y N a r o d o w e g o S t a d i o n u R u g b y a ) 7 s z t u k d y s k ó w t w a r d y c h S A T A G B w e w n t r z n y c h, d o i n s t a l a c j i w s e r w e r a c h m o n i t o r i n g u, k o m p a t y b i l n y c h i p r z y s t o s o w a n y c h d o p r a c y z p o sy im ai d a np r z e z Z a m a w i a j» c e g o d y s k a m i W e s t e r n D i g i t a l W D A-VG P W D 2 0 E V D S G B, d o p r a c y 2 4k 7, p o s i a d a j» c y i d e n t y c z n» i l o s e k t o r ó w i i d e n t y c z n y c a c h e, b ) P r z e ł» c z n i k E d i m a x K V M S w i t c h d l a 7 k o m p u t e r ó w, r a c k 1 9s, c ) K a m e r I P 3 M P o w y s o k i e j j a k o c i, o f e r u j» c a o o brroaz zd z i e l c z o c i 3 M p i x i p r d k o c i c o n a j m n i e j 1 5 k l k s p r z y n a j w y s z e j r o z d z i e l c z o c i K a m e r a p o w i n n a p o s i a d a p o d w ó j n y k o d e k o b r a z u H 2 6 4k M J P E G, b y k o m p a t y b i l n a z p o s i a d a j» c y m p r z e z z a m a w i a j» c e g o sy s t e m e m C C T V F u l l H D o p a r t y m o o p r o g r a m o w a n i e z a r z» d z» a cj e A v i g i l o n C o n t r o l C e n, t e r 3 ) N a p o t r z e b y p r z y s t a n i j a c h t o w e j M a r i n a G d y n i a a ) K a m e r a n a l o g o w a, z e w n t r z n», p r z y s t o s o w a n a d o p r a c y d z i e k n o c o w y s o k i e j c z u ł o c i m i n 0, 1 5 l u x a p o z w a l a j» c» w y g e n e r o w a s y g n a ł o r o z d z i e l c z o c i T V L K a m e r a p o w i n n a p o s i a d a m e n u e k r a n o w e, b y k o m p a t y b i l n a z p o s i a d a n y m p r z e z Z a m a w i a j» c e g o r e j e s t r a t o r e m c y f r o w y m f i r m y D e d i c a t e d M i c r o s, b ) R e j e s t r a t o r c y f r o w y d o k a m e r, k o m p a t y b i l n y z s y s t e m e m d z i a ł a j» c y m o b e c n i e n a o b i e k c i e P a r a m e t r y r e j e s t r a t o r a 2

3 P o j e m n o d y s k ó w 4 x H D D 4 T B o r a z o b s łu g a p r o t o k ołu R A I D, m o l i w o p r a c y w i e l u uy t k o w n i k ó w z m o l i w o c i» d e f i n i o w a n i a i n d y w i d u a l n y c h u p r a w n i e, b e z p ła t n e o p r o g r a m o w a n i e k l i e n c k i e n a p l a t f o r m y W i n d o w s, m o l i w o s z y f r o w a n i a k o m u n i k a c j i p r z y u y c i u c e r t y f i k a t ó wk k l u c z y C A, m o l i w o p o d ł»c z e n i a d o w o l n e g o t y p u k a m e r a n a l o g o w y c h S D, a n a l o g o w y c h F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, m o l i w o p o d ł» c z e n i a d w ó c h a k t y w n y c h m o n i t o r ó w w i d e o, u m o l i w i a j» c y c h r ó w n o c z e s n e w y w i e t l a n i e r ó n y c h, w y b r a n y c h o b r a z ó w, m o l i w o k o n f i g u r o w a n i a k a m e r z a p o r e di nc t w e m r e j e s t r a t o r a, m o l i w o d o ł» c z e n i a d o w o l n e j k a m e r y I P z a p o r e d n i c t w e m p r o t o k o ł u O N V I F o r a z m o l i w o s a m o d z i e l n e g o z d e f i n i o w a n i a a d r e s u r ó d ł a R T S P, 1 2 m i e s i c z n a g w a r a n c j a n a c a ł o r o z w i» z a n i a, p o r t s i e c i o w y R J 4 5 u m o l i w i a j» c y p r a c u r z» d z e ns i a e c w i, m o l i w o b e z p o r e d n i e g o e k s p o r t u z a p i s u r e j e s t r a t o r a n a p a m i U S B c ) 4 k a m e r y z z o o m e m o p t y c z n y m i g ł o w i c a m i s z y b k o o b r o t o w y m i d o z a s t o s o w a n i a n a z e w n» t r z w o b u d o w a c h k o p u ł o w y c h, s t o p i e o c h r o n y I P 6 6, k o m p a t y b i l n e z r e j e s t r a t o r e m n a o b i e k c i e, s p e c y f ik a c j a k a m e r D z i a ł a n i e w t r y b i e d z i e k n o c ( m e c h a n i c z n y f i l t r I C R ), W b u d o w a n y m e g a p i k s e l o w y o b i e k t y w z o p t y c z n y m z o o m e m m i n x 2 0, R o z d z i e l c z o F u l l H D ( p ), 2 5 k l a t e kk s e k w H 2 6 4, a u t o m a t y c z n a i m a n u a l n a r e g u l a c j a o s t r o c i o b r a z u, a u t o m a t y c z n a i m a n u a ln a r e g u l a c j a p r z y s ł o n y, m a n u a l n a k o r e k c j a k o l o r u, k o m p a t y b i l n a z O N V I F, m e n u e k r a n o w e ( O S D ), c y f r o w y P T Z o r a z s t a b i l i z a c j a o b r a z u 4 ) n a p o t r z e b y o b i e k t u A d m i n i s t r a c j i p r z y u l O l i m p i j s k i e j 5k 9 a ) R e j e s t r a t o r c y f r o w y d o k a m e r, k o m p a t y b i l n y z s y s t e m e m d z i a ł a j» o bc ey cm n i e n a o b i e k c i e P a r a m e t r y r e j e s t r a t o r a P o j e m n o d y s k ó w 4 x H D D 4 T B o r a z o b słu g a p r o t o k ołu R A I D, m o l i w o p r a c y w i e l u uy t k o w n i k ó w z m o l i w o c i» d e f i n i o w a n i a i n d y w i d u a l n y c h u p r a w n i e, b e z p ła t n e o p r o g r a m o w a n i e k l i e n c k i e n a p l a t f o r m y W i n d o w s, m o l iw o s z y f r o w a n i a k o m u n i k a c j i p r z y u y c i u c e r t y f i k a t ó wk k l u c z y C A, m o l i w o p o d ł» c z e n i a d o w o l n e g o t y p u k a m e r a n a l o g o w y c h S D, a n a l o g o w y c h F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, m o l i w o p o d ł» c z e n i a d w ó c h a k t y w n y c h m o n i t o r ó w w i d e o, u m o l i w i a j» c y c h r ó w n o c z e s n e w y w i e t l a n i e r ó n y c h, w y b r a n y c h o b r a z ó w, m o l i w o k o n f i g u r o w a n i a k a m e r z a p o r e d n i c t w e m r e j e s t r a t o r a, m o l i w o d o ł» c z e n i a d o w o l n e j k a m e r y I P z a p o r e d n i c t w e m p r o t o k o ł u O N V I F o r a z m o l i w o s a m o d z i e l n e g o z d e f i n i o w a n i a a d r e s u r ó d ł a R T S P, 1 2 m i e s i c z n a g w a r an c j a n a c a ł o r o z w i» z a n i a, p o r t s i e c i o w y R J 4 5 u m o l i w i a j» c y p r a c u r z» d z e n i a w s i e c i, m o l i w o b e z p o r e d n i e g o e k s p o r t u z a p i s u r e j e s t r a t o r a n a p a m i U S B 5 ) P ł y t y D V D R 4, 7 G B 1 6 x, i l o s z t u k 3

4 6 W r a m a c h p r o w a d z o n y c h k o n s e r w a c j i i n a p r a w s y s t e m ó w W y k o n a w c a j e s t z o b o w i» z a n y d o w y m i a n y z u y t y c h e l e m e n t ó w p o s z c z e g ó l n y c h s y s t e m ó w Z a m a w i a j» c y p o d p o j c i e m z u y t e e l e m e n t y r o z u m i e e l e m e n t y p o d l e g a j» c e n a t u r a l n e m u z u y c i u w w y n i k u i c h u y t k o w a n i a m i n f i l t r y, w e n t y l a t o r y, u s z c z e l k i, p o c h ł a n i a c z e w i l g o ce i n, i a z ap ko o ł» c z e g i t k i c h, w y c i e r a c z k i, n a k r t k i, p o d k ł a d k i i r u b y 7 W r a m a c h p r o w a d z o n y c h k o n s e r w a c j i W y k o n a w c a j e s t z o b o w i» z a n y d o w s k a z a n i a e w e n t u a l n y c h u s z k o d z e s y s t e m ó w W y k o n a w c a s p o r z» d z a s z c z e g ó ł o w y o p i s u s z k o d z e w r a z z e w s k a z a n i e m, k t ó r e u s z k o d z ea n i d o t y c z» w a d i u s t e r e k p o w s t a ł y c h z p r z y c z y n n i e z a l e n y c h o d Z a m a w i a j» c e g o 8 W y k o n a w c a j e s t z o b o w i» z a n y p r z y p i e r w s z e j k o n s e r w a c j i i n a p r a w i e s y s t e m ó w, o k t ó r y c h m o w a w u s t 3, w y k o n a n a s t p u j» c e u s ł u g i 1 ) n a S t a d i o n i e M i e j s k i m a ) p r z e p r o w a d z i w y m i a n u s z k o d zo n y c h d y s k ó w n a n o w e d o s t a r c z o n e z g o d n i e z u s t 5 p k t 1 l i t d ) w r a z z o d b u d o w» s t r u k t u r y l o g i c z n e j m a c i e r z y, p r z y w r ó c e n i e k o n f i g u r a c j i z a p i s u k a m e r n a o d p o w i e d n i c h d y s k a c h m a c i e r z y p o z w a l a j» c» n a c i» g ł» p r a c s y s t e m u 2 4k 7, b ) D o k o n a n a p r a w y 7 k a m e r n a S t a di o n i e M i e j s k i m, k t ó r y c h a w a r i a o b j a w i a s i n a s t p u j» c y m k o m u n i k a t e m w s y s t e m i e - f B r a k k o m u n i k a c j i s i e c i o w e js K a m e r a S a n y o V C C - H D P, n a z w a w ł a s n a w s y s t e m i e T e r e - n B r a m k i A, K a m e r a A v i g i l o n A V D N, n a z w a w ł a s n a w s y s t e m i e T e r- e Pn a r k i n g 3, K a m e r a S a n y o V D C - H D P, n a z w a w ł a s n a w s y s t e m i e G a l e r - i e T o r y H 1 6, K a m e r a S a n y o V D C - H D P, n a z w a w ł a s n a w s y s t e m i e G a l e r - i e G ó r k a I 2 0, K a m e r a S a n y o V D C - H D P, n a z w a w ł a s n a w s y s t e m i e G a l e r - i e G ó r k a I 2 3, K a m e r a S a n y o V C C - H D P, n a z w a w ł a s n a w s y s t e m i e K a s- y K a s a 3, K a m e r a S a n y o V C C - H D P, n a z w a w ł a s n a w s y s t e m i e G ł o w i c e - T r y b u n y O l i m p i j s k a 3 c ) n a S t a d i o n i e M i e j s k i m p r z e p r o w a d z i d i a g n o s t y k k o n t r o l e r a m a c i e r z y, w c e l u p r z e p r o w a d z e n i a n a p r a w y 2 ) n a N a r o d o w y m S t a d i o n i e R u g b y a ) p r z e p r o w a d z i w y m i a n u s z k o d z o n y c h d y s k ó w n a n o w e d o s t a r c z o n e z g o d n i e z u s t 5 p k t 2 l i t a ) w r a z z o d b u d o w» s t r u k t u r y l o g i c z n e j, p r z y w r ó c e n i e k o n f i g u r a c j i z a p i s u k a m e r p o z w a l a j» c» n a c i» g ł» p r a c s y s t e m u 2 4k 7, b ) p r z e p r o w a d z i w y m i a n u s z k o d z o n e g o p r z e ł» c z n i k a n a n o w y d o s t a r c z ozn gy o d n i e z u s t 5 p k t 2 l i t b ) w r a z z e s p r a w d z e n i e m p o p r a w n o c i d z i a ł a n i a, c ) p r z e p r o w a d z i w y m i a n u s z k o d z o n e j k a m e r y n a n o w» d o s t a r c z o n» z g o d n i e z u s t 5 p k t 2 l i t c w r a z z e s p r a w d z e n i e m p o p r a w n o c i d z i a ł a n i a N a z w a n a d a n a w y m i e n i a n e j k a m e r z e p r z e z Z a m a w i a j» c e g o w s y s t e m i e A v i g i l o n C o n t r o l C e n t e rf K l a t k a n a w e j c i es d ) D o k o n a n a p r a w y 4 k a m e r, k t ó r y c h a w a r i a o b j a w i a s i k o m u n i k a t e m w s y s t e m i e f B r a k s y g n a ł us A v i g i l i o n 5 0 -M HP D - D N, n a z w a w s y s t e m i e A v i g i l o n C o n t r o l C e n t esr ł u p 3, A v i g i l i o n 1 0 -M HP D - D O M E, n a z w a w s y s t e m i e A v i g i l o n C o n t r o l C e n t epr i t r o B i u r a, S a n y o V C C - H D P, n a z w a w s y s t e m i e A v i g i l o n C o n t r o l C e n t egr ł o w i c a K l a t k a 1, A r e c o n t V i s i o n A V , n a z w a w s y s t e m Ai ve i g i l o n C o n t r o l C e n t esr p o r t o w a 2, 3 ) n a t e r e n i e p r z y s t a n i j a c h t o w e j M a r i n a G d y n i a a ) p r z e p r o w a d z i w y m i a n u s z k o d z o n e j k a m e r y n a n o w» d o s t a r c z o n» z g o d n i e z u s t 5 p k t 3 l i t a ) w r a z z e s p r a w d z e n i e m p o p r a w n o c i d z i a ł a n i a L o k a l i z a c j a k a m e r y b u d y n e k r a t o w n i k ó w w i d o k n a p l a c z a b a w P l a y M i e j s k i e j w G d y n i, b ) p r z e p r o w a d z i w y m i a n u s z k o d z o n e g o r e j e s t r a t o r a n a n o w y d o s t a r c z o n y z g o d n i e z u s t 5 p k t 3 l i t b ) w r a z z e s p r a w d z e n i e m p o p r a w n o c i d z i a ł a n i a, s k o n f i g u r o w a n i e m r e j e s t r a t o r a z u w z g l d n i e n i e m m o l i w o c i z g r y w a n i a m a t e r i a ł u z a r c h i w u m 4

5 r e j e s t r a t o r a n a p o s i a d a n e g o p r z e z z a m a w i a j» c e g o k o m p u tset r a c j o n a r n y z n a g r y w a r k» d v d, c ) d o k o n a s z k o l e n i a d l a t r z e c h p r a c o w n i k ó w w y z n a c z o n y c h p r z e z Z a m a w i a j» c e g o z z a k r e s u o b s ł u g i d o s t a r c z o n e g o r e j e s t r a t o r a z e s z c z e g ó l n y m u w z g l d n i e n i e m z g r y w a n i a m a t e r i a ł u z a r c h i w u m n a k o m p u t e r, z a s t o s o w a n i e m k o m p r e s j i m a t e r i a ł u v i d e o i n a g r y w a n i e m m a t e r i a ł u n a p ł y t y d v d, d ) p r z e p r o w a d z i w y m i a n k a m e r n a n o w e z g ł o w i c a m i o b r o t o w y m i d o s t a r c z o n e z g o d n i e z u s t 5 p k t 3 l i t c w r a z z e s p r a w d z e n i e m p o p r a w n o c i d z i a ł a n i a, 4 ) w b u d y n k u A d m i n i s t r a c j i p r z y u l O l i m p i j s k i e j 5k 9 a ) p r z e p r o w a d z i wy m i a n u s z k o d z o n e g o r e j e s t r a t o r a n a n o w y d o s t a r c z o n y z g o d n i e z u s t 5 p k t 4 l i t a ) w r a z z e s p r a w d z e n i e m p o p r a w n o c i d z i a ł a n i a, s k o n f i g u r o w a n i e m r e j e s t r a t o r a z u w z g l d n i e n i e m m o l i w o c i z g r y w a n i a m a t e r i a ł u z a r c h i w u m r e j e s t r a t o r a n a p o s i a d a n e g o p r z e z zw ai ma aj» c e g o k o m p u t e r s t a c j o n a r n y z n a g r y w a r k» d v d, b ) d o k o n a s z k o l e n i a d l a t r z e c h p r a c o w n i k ó w w y z n a c z o n y c h p r z e z Z a m a w i a j» c e g o z z a k r e s u o b s ł u g i d o s t a r c z o n e g o r e j e s t r a t o r a z e s z c z e g ó l n y m u w z g l d n i e n i e m z g r y w a n i a m a t e r i a ł u z a r c h i w u m n a k o m p u t e r, z a s t o s o w a n i ek m o m p r e s j i m a t e r i a ł u v i d e o i n a g r y w a n i e m m a t e r i a ł u n a p ł y t y d v d 9 W y k o n a w c a b d z i e w i a d c z y ł u s ł u g z a p o m o c» o s ó b p o s i a d a j» c y c h o d p o w i e d n i e u p r a w n i e n i a i k w a l i f i k a c j e w t y m 1 ) n a t e r e n a c h S t a d i o n u M i e j s k i e g o i N a r o d o w e g o S t a d i o n u R u g b y w z a k r e s i e s y s t e m ó w C C T V, z a p o m o c» o s ó b p o s i a d a j» c y cph r z e s z k o l e n i e w z a k r e s i e i n s t a l a c j i, k o n f i g u r a c j i, k o n s e r w a c j i i s e r w i s o w a n i a k a m e r I P, 2 ) n a t e r e n i e S t a d i o n u M i e j s k i e g o w z a k r e s i e s y s t e m ó w C C T V, z a p o m o c» o s ó b p o s i a d a j» c y c h p r z e s z k o l e n i e w z a k r e s i e i n s t a l a c j i, k o n f ikg ou nr sa ec rj wi a, c j i i s e r w i s o w a n i a s y s t e m ó w t e l e w i z j i d o z o r o w e j I P, 3 ) n a p o z o s t a ł y c h o b i e k t a c h G C S w z a k r e s i e s y s t e m ó w C C T V, z a p o m o c» o s ó b p o s i a d a j» c y c h p r z e s z k o l e n i e w z a k r e s i e i n s t a l a c j i, k o n f i g u r a c j i, k o n s e r w a c j i i s e r w i s o w a n i a s y s t e m ó w t e l e w i z j i d o z o r o w e j aon ga ol w e j 1 0 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y b d z i e p r z e d p r z y s t» p i e n i e m d o w y k o n a n i a u s ł u g i n a p o s z c z e g ó l n y c h o b i e k t a c h p r z e d s t a w i Z a m a w i a j» c e m u o d p o w i e d n i e u p r a w n i e n i a, o k t ó r y c h m o w a w u s t 9, o s ó b z a p o m o c» k t ó r y c h b d z i e w i a d c z y ł u s ł u g n a d a n y m o b i De o k c i e c z a s u p r z e d s t a w i e n i a d o k u m e n t ó w Z a m a w i a j» c y m a p r a w o o d m ó w i w p u s z c z e n i a o s ó b m a j» c y c h w i a d c z y u s ł u g i n a o b i e k c i e, c o n i e p r z e s u w a u m o w n e g o t e r m i n u w y k o n a n i a u s ł u g i 1 1 W y k o n a w c a b d z i e w i a d c z y ł u s ł u g z a p o m o c» w ł a s n e g o s p r z t u o r a z m a t e r i a ł ó w n i e z b d n y c h d o pr a w i d ł o w e g o w y k o n a n i a u s ł u g i, w t y m m i d z y i n n y m i n a r z d z i e l e k t r y c z n y c h, p o d n o n i k ó, w r u s z t o w a 1 2 W y k o n a w c a p o d c z a s w y k o n y w a n i a p r a c o b j t y c h p r z e d m i o t e m z a m ó w i e n i a n i e m o e w j e d a m a s z y n a m i l u b i n n y m t a b o r e m n a p ł y t b o i s k a S t a d i o n u M i e j s k i e g o i N a r o d ow e g o S t a d i o n u R u g b y o r a z m u s i u w z g l d n i m a k s y m a l n e d o p u s z c z a l n e o b c i» e n i e p o d ł o a t j 1 ) 1 tk m 2 d l a n a b r z e y i f a l o c h r o n ó w p r z y s t a n i j a c h t o w e j M a r i n a G d y n i a, 2 ) 1 tk m 2 d l a d r ó g n a t e r e n i e G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u, 3 ) 2, 5 tk m 2 d l a d r ó g t e c hzn ni yc c h w o k ó ł b o i s k a N a r o d o w e g o S t a d i o n u R u g b y i S t a d i o n u M i e j s k i e g o 1 3 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t k a d o r a z o w o p r z e d r o z p o c z c i e m u s ł u g o b j t y c h p r z e d m i o t e m z a m ó w i e n i a u z g o d n i z Z a m a w i a j» c y m t e r m i n w y k o n y w a n i a p r a c, z e w z g l d u n a t o, e p r a c e r e a l i z o w a n e b n d» a t e r e n i e c z y n n y c h o b i e k t ó w i w y m a g a j» n a d z o r u Z a m a w i a j» c e g o, W y k o n a w c a m o e w y k o n y w a p r a c e w y ł» c z n i e o d p o n s o b w g o d z i n a c h

6 1 4 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t z a c h o w a s z c z e g ó l n» o s t r o n o p r z y w y k o n y w a n i u p o s z c z e g ó l n y c h c z y n n o c i 1 5 C z a s p r z ep r o w a d z e n i a u s ł u g i k o n s e r w a c j i i n a p r a w y d l a N a r o d o w e g o S t a d i o n u R u g b y n i e m o e p r z e k r o c z y 2 t y g o d n i, d l a S t a d i o n u M i e j s k i e g o r ó w n i e 2 t y g o d n i n a t o m i a s t d l a p o z o s t a ł y c h o b i e k t ó w 2 t y g o d n i ł» c z n i e U s ł u g i k o n s e r w a c j i i n a p r a w y d l a k a d e g o s y s t e m u s y g n a l i za c j i w ł a m a n i a i n a p a d u n i e m o e p r z e k r o c z y 2 t y g o d n i ł» c z n i e 1 6 Z a m a w i a j» c y u d o s t p n i W y k o n a w c y n a c z a s w y k o n a n i a u s ł u g i w s z e l k i e p o m i e s z c z e n i a, k t ó r e s» n i e z b d n e d o p r z e p r o w a d z e n i a p r a c k o n s e r w a c y j n y c h i n a p r a w c z y c h, z t y m z a s t r z e e n i e m, e p r a c e w n i c h r o wpa d z o n e n i e m o g» k o l i d o w a z f u n k c j o n o w a n i e m o b i e k t ó w 1 7 W y k o n a w c a j e s t o d p o w i e d z i a l n y z a w s z e l k i e s z k o d y w y r z» d z o n e p r z e z W y k o n a w c w z w i» z k u z w y k o n y w a n i e m p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a 1 8 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o p o w i a d o m i e n i a Z a m a w i a j» c e g o, o k a d y m s t w i ez ro dn y m p r z y p a d k u u s z k o d z e n i a l u b z n i s z c z e n i a m i e n i a Z a m a w i a j» c e g o, o b j t e g o p r z e d m i o t e m z a m ó w i e n i a 1 9 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o p r o w a d z e n i a d z i e n n e g o h a r m o n o g r a m u p r a c W h a r m o n o g r a m i e W y k o n a w c a w p i s u j e z a k r e s w y k o n a n e j k o n s e r w a c j i i n a p r a w, w y k r y t e u s z k o d z e n i a o r a z p o d j t e d z i a ł a n i a, r e j e s t r u j e s t a n y a w a r y j n e i p o d e j m o w a n e Pd rz zi y a ł a n i a k a d e j p r z e p r o w a d z o n e j c z y n n o c i o s o b a w y k o n u j» c a c z y n n o c i w p i s u j e d a t o r a z p o t w i e r d z a i c h w y k o n a n i e w ł a s n o r c z n y m p o d p i s e m W s z e l k i e p r a c e w y k o n a n e w r a m a c h p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a b d» p o t w i e r d z a n e w d z i e n n y m h a r m o n o g r a m i e p r o w a d z o n y m p r z e z W y k o n a w c, p r z e z o s o b ( y ) u p o w a n i o n» ( e ) p r z e z Z a m a w i a j» c e g o 2 0 W y k o n a w c a p o k a d e j w y k o n a n e j k o n s e r w a c j i i n a p r a w i e s y s t e m u z g ł o s i Z a m a w i a j» c e m u z a k o c z e n i e p r a c i p r z e d s t a w i p r o ł t o k ós p o r z» d z o n y p r z e z o s o b k y p o s i a d a j» c»k e o d p o w i e d n i e k w a l i f i k a c j e w r a z z d o k u m e n t a m i p o t w i e r d z a j» c y m i j e jk i c h u p r a w n i e n i a d o w y k o n y w a n i a d a n y c h c z y n n o c i o r a z p r z e k a e Z a m a w i a j» c e m u d z i e n n y h a r m o n o g r a m p r a c 2 1 P r z e z c a ł y o k r e s o b o w i» z y w a n i a u m o w y Z a m a w i a j» y c u p r a w n i o n y j e s t d o k o n t r o l i w y k o n y w a n i a p r z e z W y k o n a w c u s ł u g o b j t y c h p r z e d m i o t e m z a m ó w i e n i a 2 2 W y k o n a w c a z o b o w i» z u j e s i d o p o s i a d a n i a p r z e z c a ł y o k r e s t r w a n i a u m o w y, u b e z p i e c z e n i a o d o d p o w i e d z i a l n o c i c y w i l n e j w z a k r e s i e p r o w a d z o n e j d z i a ł a l n o c i rgcozsep j o d na a s u m u b e z p i e c z e n i a n a w s z y s t k i e i j e d n o z d a r z e n i a n a k w o t n i e m n i e j s z» n i , 0 0 z ł ( s ł o w n i e p i s e t t y s i c y z ł o t y c h ) 3 U m o w a z o s t a ł a z a w a r t a n a o k r e s o d d n i a p o d p i s a n i a u m o w y d o d 3n 1 i a ro k u 1 4 Z a u s ł u g i o b j t e u m o w» s t r o n y tua sl a j» n a s t p u j» c e w y n a g r o d z e n i e j e d n o s t k o w e c e n a j e d n o s t k o w a S t a w k a V A T (p ) b e z L p P r z e d m i o t z a m ó w i e n i a n e t t o p o d a w a n i a w a r t o c i w z ł o t y c h p o d a t k u k o m p l e k s o w a k o n s e r w a c j a S y s t e m u C C T V S D o p a r t e g o o D V R D e d i c a t e M i c r o s, z a i n s t a l o w a n e g o w p r z y s t a n i 1 j a c h t o w e j M a r i n a G d y n i a A l e i J a n a P a w ł a I I 1 3 A w G d y n i w r a z z b u d y n k i e m r a t o w n i k ó w i p l a c e m z a b a w n a P l a y M i e j s k i e j G d y n i a r ó d m i e c i e 6

7 k o m p l e k s o w a k o n s e r w a c j a S y s t e m u S D o p a r t e g o o r o z w i» z a n i e P h i l i p s S y s t e m 4 S e r v e r o r a z D V R S i m t e c, z a i n s t a l o w a n e g o n a t e r e n i e G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u p r z y u l i c y O l i m p i j s k i e j 5k 9 w G d y n i k o m p l e k s o w a k o n s e r w a c j a S y s t e m u C C T V F u l l H D o p a r t e g o o p r o g r a m o w a n i e z a r z» d z a j» c e A v i g i l o n C o n t r o l C e n t e r, z a i n s t a l o w a n e g o n a t e r e n i e N a r o d o w y S t a d i o n R u g b y p r z y u l i c y K a z i m i e r z a G ó r s k i e g o 1 0 w G d y n i k o m p l e k s o w a k o n s e r w a c j a S y s t e m u C C T V F u l l H D o p a r t e g o o o p r o g r a m o w a n i e S e e T e c 5, z a i n s t a l o w a n e g o n a t e r e n i e S t a d i o n u M i e j s k i e g o, p r z y u l i c y O l i m p i j s k i e j 5k 9 w G d y n i k o m p l e k s o w a k o n s e r w a c j a S y s t e m S S W i N z a i n s t a l o w a n e g o n a t e r e n i e p r z y s t a n i j a c h t o w e j M a r i n a G d y n i a z l o k a l i z o w a n e j p r z y A l e i J a n a P a w ł a I I 1 3 A w G d y n i, w b u d y n k u r a t o w n i k ó w, b u d y n k u b o s m a n a t u i n a m i o c i e k o m p l e k s o w a k o n s e r w a c j a S y s t e m S S W i N z a i n s t a l o w a n e g o w b u d y n k u a d m i n i s t r a c j i n a t e r e n i e G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u z l o k a l i z o w a n e g o p r z y u l i c y O l i m p i j s k i e j 5k 9 w G d y n i k o m p l e k s o w a k o n s e r w a c j a S y s t e m S S W i N z a i n s t a l o w a n e g o n a o b i e k c i e N a r o d o w e g o S t a d i o n u R u g b y z l o k a l i z o w a n e g o p r z y u l i c y K a z i m i e r z a G ó r s k i e g o 1 0 w G d y n i k o m p l e k s o w a k o n s e r w a c j a S y s t e m S S W i N z a i n s t a l o w a n e g o n a o b i e k c i e S t a d i o n u M i e j s k i e g o z l o k a l i z o w a n e g o p r z y u l i c y O l i m p i j s k i e j 5 w G d y n i k o m p l e k s o w a k o n s e r w a c j a S y s t e m S S W i N z a i n s t a l o w a n e g o n a t e r e n i e O r o d k a H i p o t e r a p i i z l o k a l i z o w a n e g o p r z y u l i csyp ó ł d z i e l c z e j 4 w G d y n i k a r t a z b l i e n i o ww a k o l o r z e b i a ł y m z t r a n s p o n d e r e m p a s y w n y m k H z, o w y m i a r z e 8 5 x 5 5 m m k o m p a t y b i l n a z s y s t e m a m i k o n t r o l i d o s t p u f i r m y S a t e l k a r t a z b l i e n i o ww a k o l o r z e b i a ł y m o w y m i a r z e 8 5 x 5 5 m m, b e z t r a n s p o n d e r a 7

8 t a m a k o l o r o w a d o d r u k a r e k M a g i c a r d E n d u r o, u m o l i w i a j» c a w y k o n a n i e w y d r u k ó w, p o s i a d a j» c a o s o b n e w a r s t w y d l a k a d e g o z k o l o r ó w p o d s t a w o w y c h " C M Y ", k o n t r a s t u " K ", o r a z f o l i o c h r o n n e j " O ", k o m p l e t n y z e s t a w c z y s z c z» c y D y s k t w a r d y SA T A 2 T B w e w n t r z n y, d o i n s t a l a c j i w s e r w e r a c h m o n i t o r i n g u, k o m p a t y b i l n y i p r z y s t o s o w a n y d o p r a c y z p o s i a d a n y m i p r z e z z a m a w i a j» c e g o d y s k a m i D E L L 2 T B N e a r L i n e S A S 6 G b p s 7, 2 k, d o p r a c y 2 4k 7, p o s i a d a j» c y i d e n t y c z n» i l o s e k t o r ó w i i d e n t y c z n y c a c h e D y s k t w a r d y S A T A G B w e w n t r z n y, d o i n s t a l a c j i w s e r w e r a c h m o n i t o r i n g u, k o m p a t y b i l n y i p r z y s t o s o w a n y d o p r a c y z p o s i a d a n y m i p r z e z z a m a w i a j» c e g o d y s k a m i W e s t e r n D i g i t a l W D A-VG P W D 2 0 E V D S G B, d o p r a c y 2 4k 7, p o s i a d a j» c y i d e n t y c z n» i l o s e k t o r ó w i id e n t y c z n y c a c h e P r z e ł» c z n i k E d i m a x K V M S w i t c h d l a 7 k o m p u t e r ó w, r a c k 1 9s K a m e r a I P 3 M P o w y s o k i e j j a k o c i, o f e r u j» c a o b r a z o r o z d z i e l c z o c i 3 M p i x i p r d k o c i c o n a j m n i e j 1 5 k l k s p r z y n a j w y s z e j r o z d z i e l c z o c i K a m e r a p o w i n n a p o s i a d a p o d w ó j n y k o d e k o b r a z u H 2 6 4k M J P E G K o m p a t y b i l n a z p o s i a d a j» c y m p r z e z z a m a w i a j» c e g o s y s t e m e m C C T V F u l l H D o p a r t y o o p r o g r a m o w a n i e z a r z» d z a j» c e A v i g i l o n C o n t r o l C e n t e r K a m e r a a n a l o g o w a, z e w n t r z n a, p r z y s t o s o w a n a d o p r a c y d z i e k n o c o w y s o k i e j c z u ł oc i m i n 0, 1 5 l u x a p o z w a l a j» c a w y g e n e r o w a s y g n a ł o r o z d z i e l c z o c i T V L K a m e r a p o w i n n a p o s i a d a m e n u e k r a n o w e K o m p a t y b i l n a z p o s i a d a j» c y m p r z e z z a m a w i a j» c e g o r e j e s t r a t o r e m c y f r o w y m f i r m y D e d i c a t e d M i c r o s R e j e s t r a t o r c y f r o w y d o k a m e r, k o m p a t y b i l n y z s y s t e m e m d z i a ł a j» c y m o b e c n i e n a o b i e k c i e M a r i n y G d y n i a R e j e s t r a t o r c y f r o w y d o k a m e r, k o m p a t y b i l n y z s y s t e m e m d z i a ł a j» c y m o b e c n i e n a o b i e k c i e A d m i n i s t r a c j i p r z y u l O l i m p i j s k i e j 5k 9 8

9 k a m e r y z z o o m e m o p t y c z n y m i g ł o w i c a m i s z y b k o o b r o to w y m i d o z a s t o s o w a n i a n a z e w n» t r z w o b u d o w a c h k o p u ł o w y c h, s t o p i e o c h r o n y I P 6 6, k o m p a t y b i l n e z r e j e s t r a t o r e m n a o b i e k c i e M a r i n a G d y n i a Z e w n t r z n a n a g r y w a r k a D V D R W, i n t e r f e j s i z a s i l a n i e z p o r t u U S B 2 2 P ł y t y D V D R 4, 7 G B 1 6 x w y m i a n a u s z k o d z o n y c h d y s k ó w n a n o w e d o s t a r c z o n e z g o d n i e z u2s t 5 p k t 1 l i t d ) S I W Z w r a z z o d b u d o w» s t r u k t u r y l o g i c z n e j m a c i e r z y, p r z y w r ó c e n i e k o n f i g u r a c j i z a p i s u k a m e r n a o d p o w i e d n i c h d y s k a c h m a c i e r z y p o z w a l a j» c» n a c i» g ł» p r a c s y s t e m u 2 4k 7 n a p r a w a 7 k a m e r n a S t a d i o n i e M i e j s k i m, k t ó r y c h a w a r i a o b j a w i a s i n a s t p u j» c y m k o m u n i k a t e m w s y s t e m i e - f B r a k k o m u n i k a c j i s i e c i o w e js D i a g n o s t y k i k o n t r o l e r a m a c i e r z y, w c e l u p r z e p r o w a d z e n i a n a p r a w y w y m i a n a u s z k o d z o n y c h d y s k ó w n a n o w e d o s t a r cz o n e z g o d n i e z 2u s t 5 p k t 2 l i t a ) S I W Z w r a z z o d b u d o w» s t r u k t u r y l o g i c z n e j, p r z y w r ó c e n i e k o n f i g u r a c j i z a p i s u k a m e r p o z w a l a j» c» n a c i» g ł» p r a c s y s t e m u 2 4k 7 w y m i a n a u s z k o d z o n e g o p r z e ł» c z n i k a n a n o w y d o s t a r c z o n y z g o d n i e z u2s t 5 p k t 2 l ib t ) S I W Z w r a z z e s p r a w d z e n i e m p o p r a w n o c i d z i a ł a n i a w y m i a n a u s z k o d z o n e j k a m e r y n a n o w» d o s t a r c z o n» z g o d n i e z u2s t 5 p k t 2 l i t c ) S I W Z w r a z z e s p r a w d z e n i e m p o p r a w n o c i d z i a ł a n i a n a p r a w a 4 k a m e r n a n a r o d o w y m S t a d i o n i e R u g b y, k t ó r y c wh a ra i a o b j a w i a s i k o m u n i k a t e m w s y s t e m i e f B r a k s y g n a ł us w y m i a n a u s z k o d z o n e j k a m e r y n a n o w» d o s t a r c z o n» z g o d n i e z 2 u s t 5p k t 3 l i t a ) S I W Z w r a z z e s p r a w d z e n i e m p o p r a w n o c i d z i a ł a n i a 9

10 W y m i a n a u s z k o d z o n e g o r e j e s t r a t o r a n a n o w y d o s t a r c z o n y z g o d n i e z 2 u s t 5 p k t 3 l i t b ) S I W Z w r a z z e s p r a w d z e n i e m p o p r a w n o c i d z i a ł a n i a, s k o n f i g u r o w a n i e m r e j e s t r a t o r a z u w z g l d n i e n i e m m o l i w o c i z g r y w a n i a m a t e r i a ł u z a r c h i w u m r e j e s t r a t o r a n a p o s i a d a n e g o p r z e z z a m a w i a j» c e g o k o m p u t e r s t a c j o n a r n y z n a g r y w a r k» d v d s z k o l e n i e d l a t r z e c h p r a c o w n i k ó w w y z n a c z o n y c h p r z e z Z a m a w i a j» c e g o z z a k r e s u o b s ł u g i d o s t a r c z o n e g o r e j e s t r a t o r a z e s z c z e g ó l n y m u w z g l d n i e n i e m z g r y w a n i a m a t e r i a ł u z a r c h i w u m n a k o m p u t e r, z a s t o s o w a n i e m k o m p r e s j i m a t e r i a ł u v i d e o i n a g r y w a n i e m m a t e r i a ł u n a p ł y t y d v d w y m i a n a k a m e r n a n o w e z g ł o w i c a m i o b r o t o w y m i d o s t a r c z o n e z g o d n i e z 2 u s t 5p k t 3 l i t c ) S I W Z w r a z z e s p r a w d z e n i e m p o p r a w n o c i d z i a ł a n i a w y m i a n a u s z k o d z o n e g o r e j e s t r a t o r a n a n o w y d o s t a r c z o n y z g o d n i e z 2 u s t 5 p k t 4 l i t a ) S I W Z w r a z z e s p r a w d z e n i e m p o p r a w n o c i d z i a ł a n i a, s k o n f i g u r o w a n i e m r e j e s t r a t o r a z u w z g l d n i e n i e m m o l i w o c i z g r y w a n i a m a t e r i a ł u z a r c h i w u m r e j e s t r a t o r a n a p o s i a d a n e g o p r z e z z a m a w i a j» c e g o k o m p u t e r s t a c j o n a r n y z n a g r y w a r k» d v d 2 3 R o z l i c z e n i e z a w i a d c z o n e u s ł u g i n a s t p o w a b d z i e z a f a k t y c z n i e w y k o n a n e u s ł u g i ( r e a l i z o w a n e s u k c e s y w n i e z g o d n i e z z a p o t r z e b o w a n i e m Z a m a w i a j» c e g o n ) a, p o d s t a w i e p r a w i d ł o w o w y s t a w i o n e j p r z e z W y k o n a w c f a k t u r y F a k t u r a p ł a t n a b d z ipe r z e z Z a m a w i a j» c e g o p r z e l e w e m n a r a ch u n e k b a n k o w y W y k o n a w c y w s k a z a n y n a f a k t u r z e w t e r m i n i:: e d n i o d d a t y o t r z y m a n i pa r a w i d ł o w o w y s t a w i o n e j f a k t u r y 5 1 W p r z y p a d k u s t w i e r d z e n i a p r z e z Z a m a w i a j» c e g do w, u k r o t n e g o w y k o n a n i a u s ł u g pi r z e g l» d u i k o n s e r w a c j i o b i e k t ó w Z a m a w i a j» c e g o w s p o s ó b n i e na ly et y l u b w p r z y p a d k u i c h n i e w y k o n a n i a l u b 2 k r o t n e g o n i e d o t r z y m y w a n i a t e r m i n ó w, Z a m a w i a j» c y u p r a w n i o n y b d z i e d o r o z w i» z a n i a u m o w y z e s k u t k i e m n a t y c h m i a s t o w y m 2 W p r z y p a d k u d w u k r o t n e g o n i e p r z e d s t a w i e n i a Z a m a w i a j» c e m u p r z e d p r z y s t» p i e n i e m d o w y k o n a n i a u s ł ug i p r z e g l» d u i k o n s e r w a c j i o b i e k t ó w u p r a w, no i e k t ó r y c h m o w a w 2 u s t 9, o s ó b z a p o m o c» k t ó r y c h b d z i e w i a d c z y ł u s ł u g n a d a n y m o b i e kz ca im e a, w i a j» c y u p r a w n i o n y b d z i e d o r o z w i» z a n i a u m o w y z e s k u t k i e m n a t y c h m i a s t o w y m 3 W p r z y p a d k u r o z w i» z a n i a u m o w y p r z e z Z a m a w i a j» c e g o w t r y b i e u s t i 1 2 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y b d z i e d o z a p ł a t y k a r y u m o w n e j w w y s o k o 1c0p i c e n y o f e r t o w e j 4 W p r z y p a d k u, g d y w y s o k o s z k o d y p r z e n o s i b d z i e w y s o k o z a s t r z e o n e j w u s t 2 k a r y u m o w n e j Z a m a w i a j» c y m o e d o c h o d z i o d s z k o d o w a n i a uz u p e ł n i a j» c e g o n a z a s a d a c h 1 0

11 o g ó l n y c h 5 N a l e n e Z a m a w i a j» c e m u k a r y u m o w n e m o g» z o s t a p o t r» c o n e z w y n a g r o d z e n i a W y k o n a w c y, o k t ó r y m m o w a w 4 6 W r a z i e z a i s t n i e n i a i s t o t n e j z m i a n y o k o l i c z n o c i p o w o d u j» c e j, e w y k o n a n i e n i n i e j s z e j u m o w y n i e l e y w i n t e re e spi u b l i c z n y m, c z e g o n i e m o n a b y ł o p r z e w i d z i e w m o m e n c i e j e j z a w a r c i a, Z a m a w i a j» c y m o e o d s t» p i o d u m o w y w t e r m i n i e 3 0 d n i o d p o w z i c i a w i a d o m o c i o p o w y s z y c h o k o l i c z n o c i a c h W t y m p r z y p a d k u W y k o n a w c a m o e» d a w y ł» c z n i e w y n a g r o d z e n i a n a l e n e g o m u z ytt u ł u w y k o n a n i a c z c i u m o w y 7 1 W y k o n a w c a m o e p o w i e r z y w y k o n a n i e u m o w y p o d w y k o n a w c o m 2 W y k o n a w c a p o w i e r z y w y k o n a n i e z a m ó w i e n i a n a s t p u j» c y m P o d w y k o n a w c o m w s k a z a n y m w o f e r c i e j a k po o d m i o t y, n a k t ó r y c h z a s o b y W y k o n a w c a p o w o ł y w a ł s i, n a z a s a d a c h o k r e l o n yc h w a r t 2 6 u s t 2 b U s t a w y, w c e l u w y k a z a n i a s p e ł n i a n i a w a r u n k ó w u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u, o k t ó r y c h m o w a w a r t 2 2 u s t 1 U s t a w y 1 ) ::::::::: - w z a k r e s i e:::::::::::, 2 ) ::::::::: - w z a k r e s i e ::::::::::: 3 W y k o n a w c a m o e w t r a k c i e t r w a n i a u m o w y d o k o n a z m i a n y a l b o r e z y g n a c j i z p o d w y k o n a w c y z t y m z a s t r z e e n i e m, i j e e l i z m i a n a a l b o r e z y g n a c j a z p o d w y k o n a w c y d o t y c z y p o d m i o t u, n a k t ó r e g o z a s o b y W y k o n a w c a p o w o ł y w a ł s i, n a z a s a d a c h o k r e l o n y c h w a r t 2 6 u s t 2 b U s t a w y, w c e l u w y k a z a n i a s p e ł n i a n i a w a ruudnz kióaw ł u w p o s t p o w a n i u, o k t ó r y c h m o w a w a r t 2 2 u s t 1 U s t a w y, W y k o n a w c a j e s t o b o w i» z a n y w y k a z a Z a m a w i a j» c e m u, i p r o p o n o w a n y i n n y p o d w y k o n a w c a l u b W y k o n a w c a s a m o d z i e l n i e s p e ł n i a w a r u n k i w s t o p n i u n i e m n i e j s z y m n i w y m a g a n y w t r a k c i e p o s t p o w a n i a o u d z i el e n i e z a m ó w i e n i a 4 W y k o n a w c a p o n o s i p e ł n» o d p o w i e d z i a l n o z a p r a c e w y k o n a n e p r z e z p o d w y k o n a w c ó w r ó w n i e z a u s t e r k i g w a r a n c y j n e 8 Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e, e w p r o w a d z e n i e z m i a n d o z a w a r t e j u m o w y m o l i w e b d z i e w s y t u a c j a c h, g d y Z a m a w i a j» c y u z n a, e z my i a nt e s» n i e z b d n e c e l e m z a p e w n i e n i a p r a w i d ł o w e g o w y k o n a n i a u m o w y p r z e z s t r o n y, w s z c z e g ó l n o c i w n a s t p u j» c y c h p r z y p a d k a c h 1 ) o m y ł e k p i s a r s k i c h l u b b ł d ó w r a c h u n k o w y c h, 2 ) m a j» c y c h n a c e l u w y j a n i e n i e w» t p l i w o c i t r e c i u m o w y, j e l i b d z i e o n a b u d z i ł a w» t p l i w o c i i n t e r p r e t a c y j n e m i d z y s t r o n a m i, 3 ) k o n i e c z n o c i z m i a n y s p o s o b u w y k o n a n i a l u b z a k r e s u z a m ó w i e n i a z p r z y c z y n w c z e n i e j n i e p r z e w i d z i a n y c h, 4 ) k o n i e c z n o c i z m i a n y t e r m i n u w y k o n a n i a z a m ó w i e n i a z p r z y c z y n n i e z a w i n i o n y c h p r z e z W y k o n a w c, 5 ) j e e l i z m i a n y u m o w y, wt y m z m i a n y s p o s o b u p ł a t n o c i, w y m a g a b d z i e o c h r o n a i n t e r e s u Z a m a w i a j» c e g o, 6 ) r e z y g n a c j i p r z e z Z a m a w i a j» c e g o z u s ł u g i w p r z y p a d k u w y d z i e r a w i e n i a l u b u t r a t y t y t u ł u p r a w n e g o d o n i e r u c h o m o c ni a, k t ó r e j z n a j d u j e s i s y s t e m b d» c y p r z e d m i o t e m u m o w y, 7 ) z m i a n i l o c i i c z s t o t l i w o c i k o n s e r w a c j i z g o d n i e z f a k t y c z n y m i p o t r z e b a m i Z a m a w i a j» c e g o, 8 ) z m i a n y c e n b r u t t o w z w i» z k u z e z m i a n» o b o w i» z u j» c y c h s t a w e k p o d a t k u o d t o w a r ó w i u s ł u g, 9 ) z m i a n y a l b o r e z y g n a c j i z p o d w y k o n a w cz y t y m z a s t r z e e n i e m, i j e e l i z m i a n a a l b o r e z y g n a c j a z p o d w y k o n a w c y d o t y c z y p o d m i o t u, n a k t ó r e g o z a s o b y W y k o n a w c a 1 1

12 p o w o ł y w a ł s i, n a z a s a d a c h o k r e l o n y c h w a r t 2 6 u s t 2 b U s t a w y, w c e l u w y k a z a n i a s p e ł n i a n i a w a r u n k ó w u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u, o k t ó r y c h m o w a w a r t 2 2 u s t 1 U s t a w y, p r z e d z m i a n» u m o w y W y k o n a w c a j e s t o b o w i» z a n y w y k a z a Z a m a w i a j» c e m u, i p r o p o n o w a n y i n n y p o d w y k o n a w c a l u b W y k o n a w c a s a m o d z i e l n i e s p e ł n i a w y m a g a n i a w s t o p n i u n i e m n i e j s z y m n i w y m a g a n y w t r a k c i e p o s t p o w a n i a o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a, 1 0 ) i n n y c h z m i a n k o r z y s t n y c h d l a Z a m a w i a j» c e g o, ca h obc y i w i» z a ł o s i t o z k o n i e c z n o c i» z m i a n y t e r m i n u l u b s p o s o b u w y k o n a n i a z a m ó w i e n i a 9 1 W s z e l k i e z m i a n y l u b u z u p e ł n i e n i a u m o w y w y m a g a j» f o r m y p i s e m n e j p o d r y g o r e m n i e w a n o c i 2 K o r e s p o n d e n c j a z w i» z a n a z u m o w» k i e r o w a n a b d z i e n a a d r e s y s t r o n w s k a z a n e w n a g ł ó w k u u m o w y s t r o n a z o b o w i» z a n a j e s t p o w i a d o m i d r u g» s t r o n o z m i a n i e a d r e s u p o d r y g o r e m u z n a n i a k o r e s p o n d e n c j i s k i e r o w a n e j n a d o t y c h c z a s o w y a d r e s z a s k u t e c z n i e d o r c z o n» 3 W s p r a w a c h n i e u r e g u l o w a n y c h w n i n i e j s z e j u m o w i e m a j» z a s t o s o w a n i e p r z e p u is t y a w y P r a w o z a m ó w i e p u b l i c z n y c h o r a z K o d e k s u c y w i l n e g o 4 E w e n t u a l n e s p o r y w y n i k a j» c e z n i n i e j s z e j u m o w y r o z s t r z y g a b d z i e s» d w ł a c i w y m i e j s c o w o d l a s i e d z i b y Z a m a w i a j» c e g o 5 U m o w n i n i e j s z» s p o r z» d z o n o w 3 j e d n o b r z m i» c y c h e g z e m p l a r z a c h, w t y m 2 e g z e m p l a r z e d l a Z a m a w i a j» c e g o 1 e g z e m p l a r z d l a W y k o n a w c y Z A M A W I A J C Y W Y K O N A W C A 1 2

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

n a k r ę t e k Z, I I, I.

n a k r ę t e k Z, I I, I. H U T A W K A O G R O D O W A 2 - o s o b o w a t y p : J K S C 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d z i e 2 0 1 5 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X W Y Z N A C Z A N I E O D K S Z T A C E T O W A R Z Y S Z Ą C Y C H H A R T O W A N I U P O W I E R Z C H N I O W Y M W I E

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

T G Y ODNIK I PILSKI WTOREK PREZENTACJE 21 WTOREK PREZENTACJE 2 WAK W AC A J C E J Z REMON MO TE T M

T G Y ODNIK I PILSKI WTOREK PREZENTACJE 21 WTOREK PREZENTACJE 2 WAK W AC A J C E J Z REMON MO TE T M P R E Z E N T A C J E 1 9 2 0 P R E Z E N T A C J E T y g o d n i k r a d z i S p r a w d z o n y p r z e z d i a g n o s t ę s t a n s a m o c h o d u j e s t r ó w n i e w a n y, j a k d o b r a k o

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a M G 4 1 0 v. 2 0 1 6 G R I L L K O C I O Ł E K P O D W Ó J N I E E M A L I O W A N Y Z P O P I E L N I K I E M 6 r e d n i c a 4 6 c m M G 4 1 0 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE K l uc z uda ro w y 6 1 0 N m 1 /2 3 68 2, 6 k od: MA 2 4 6 0 Z est a w - k l uc z uda ro w y 36 0 N m 1 /2 260 16 4, 3 K l uc z uda ro w y 1 2 8 0 N m 1 /2 k o mpo zyt K l uc z uda ro w y 1 350 N m 1/2

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

T A L m e d NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI O ŚRODEK KSZTAŁCEN IA FUNDUSZ SPOŁECZNY OCENA KURSU JĘZYKA MIGOWEGO r r.

T A L m e d NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI O ŚRODEK KSZTAŁCEN IA FUNDUSZ SPOŁECZNY OCENA KURSU JĘZYKA MIGOWEGO r r. a LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI O ŚRODEK KSZTAŁCEN IA FUNDUSZ SPOŁECZNY - 2..p c ( M c d? /k $.. & /. r.s / i?..... fó jy.ł Q...#?/.

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Ł Ć Ć Ę ŁĄ Ł ż ż ż ż ż ć ż Ż ż Ć ż ż ż ż Ą Ć Ć Ą Ć Ż ć ż Ć Ź Ć Ą ż Ł ŁĄ Ę ż ż Ż Ą ż ż Ł ż Ż ż Ć Ć Ć Ć Ą Ą Ą ż ż Ą Ź ż ż ż Ź Ą ż ć Ż ż ż Ć ż ż ż Ę Ź Ć Ą Ń ż Ć Ć Ź ć ż Ż ż ć Ą ż ć Ź ż ż Ź ż ż ż ż Ź ż Ć ż

Bardziej szczegółowo

Ó Ó ć Ę Ę Ę Ę Ę Ę ć ć ć Ę ź ć ć Ń ć ć Ę ć Ę ć ć Ą Ą ć ć ć ć ć ć Ł Ś Ś Ż ź Ą Ę ć ź ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć Ę ź ć ć ć ć ć Ł ć ć Ś ć Ś ź Ę ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ź ć ć ć ć Ą Ę Ó Ę ć ć ć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

6. K o ł a 7. M i s a

6. K o ł a 7. M i s a S U P 6 0 9 v. 2 0 16 G R I L L R U C H O M Y, P R O S T O K Ą T N Y, Z D O L N Ą I B O C Z N Ą P Ó Ł K Ą S U P 6 0 9 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

C H A R A K T E R Y S T Y K A E N E R G E T Y C Z N A dla budynku Pracownia ceramiczna B U D Y N K U Ważne do: 2019-08-23 Budynek oceniany: R dz b dyn Sz ᐧ勷 d s b dyn 76-200 Sᐧ勷 ps l. W s ls i g 0 C ᐧ勷

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2016

Plan działania na rok 2016 Plan działania na rok 2016 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 INFORMACJE O INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ Numer i nazwa Osi Priorytetowej Instytucja Zarządzająca Adres korespondencyjny

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo