Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa"

Transkrypt

1 Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n i w d n i u r p o m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k a b u d e t o w a, u lo l i m p i j s k a 5k 9 8, G d y n i a, r e p r e z e n t o w a n y m p r z e z D y r e k t o r a M a r k a Ł u c y k a, z w a n y m d a l e j f Z a m a w i a j» c y ms a r e p r e z e n t o w a n y m p r z e z 1 ::::::::::::::, 2 ::::::::::::::, z w a n y m d a l e j f W y k o n a w c»s w r e z u l t a c i e d o k o n a n i a p r z e z Z a m a w i a j» c e g o w y b o r u o f e r t y W y k o n a w c y w p o s t p o w a n i u o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a p u b l i c z n e g o w t r y b i e p r z e t a r g u n i e o g r a n i c z o n e g o n a u s ł u g o w a r t o c i p o n i e j k w o t o k r e l o n y c h w p r z e p i s a c h w y k o n a w c z y c h w y d a n y c h n a p o d s t a w i e a r t 1 1 u s t u s 8 t a w y z d n i a 2 9 s t y c z n i a r P r a w o z a m ó w i e p u b l i c z n y c h ( t e k s t j e d n o l i t y D z U z r p o z z p ó n z m ) ( z w a n e j d a l e j f U s t a w»s z n) a k s p r a w y G O S I R D Z P I o n a s t p u j» c e j t r e c i 1 1 W y k o n a w c a z o b o w i» z u j e s i d o w i a d c z e n i a u s ł u g w z a k rse ps ri z» e t a n i a o bi e k t ó w Z a m a w i a j» c e g o w z a k r e s i e i n a w a r u n k a c h o k r e l o n y c h S pw e c y f i k a ci j I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a ( z w a n e j d a l e j S I W Z ) 2 O f e r t a W y k o n a w c y o r a z S I W Z s t a n o w i» i nt e g r a l n» c z n i n i e j s z e j u m o w y 2 U s ł u g a s p r z» t a n i a o b i e k t ó w Z a m a w i a j» c e gdoo t y c zy 1 ) S t a d i o n u P i ł k a r s k i e g o w G d y n i z l o k a l i z o w a n e g o p r z y u l i c y O l i m p i j sg kd iy en j i, 5 w 2 ) B o s m a n a t u p r z y s t a n i j a c h t o w e j M a r i n a G d y n i a z l o k a l i z o w a n e g o p r z y A l e i J a n a P a w ł a I I 1A 3 w G d y n i, 3 ) B u d y n k u d l a r a t o w n i k ó w z l o k a lo iw za n e g o n a t e r e n i e p l a y G d y n i a r ó d m i e c i e, 4 ) N a r o d o w e g o S t a d i o n u R u g b y z l o k a l i z o w a n e g o p r z y u l G ó r s k i e g o 1 0 w, G d y n i 5 ) S i ł o w n i z e w n t r z n e j u s y t u ł o w a n e j n a B u l w a r z e N a d m o r s k i m w G d y n i ( c z e d z i a ł k i o n u m e r z e 4 7 4k 6 5 ), 6 ) O r o d k a h i p o t e r a p i i z l o k a l i z o w a n e g o pu rl z y S p ó ł d z i e l c z e j 4 w G, d y n i 7 ) t e r e n u w o k ó ł b o i sk a p r z y u l R a d o s n ew j G d y n i, s z c z e g ó ł o w o o k r e l o n y c h w S I W Z 3 S t r o n a 1 z 1 7

2 S z c z e g ó ł o w y o p i s i z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a z azwaił» e rca z n i k n r 1 ud mo o w y 4 1 W y k o n a w c a b d z i e w i a d c z y ł u s ł u g s p r z» t a n i a z a p o m o c» a sw nł e g o s p r z t u, w ł a s n y c h r o d k ó w c h e m i c z n y c h i w ł a s n y c h r o d k ó w c z y s t o c i 2 r o d k i c h e m i c z n e u y w a n e d o u t r z y m a n i a c z y s t o c i m u s z» b y d o p u s z c z o n e d o o b r o t u i u y t k o w a n i a o r a z p o s i a d a w y s o k i s t a n d a r d j a k o c i P o z o s t a ł e r o d k i c z y s t o c i w y k o r z y s t y w a n e p r z e zw y k o n a w c w r a m a c h w i a d c z e n i a u s ł u g i w t y m r o d k i p r z e z n a c z o n e d o w y p e ł n i e p o d a j n i k ó w n a p a p i e r t o a l e t o w y, r c z n i k i i m y d ł o m u s z» b y d o p u s z c z o n e d o o b r o t u i u y t k o w a n i a o r a z p o s i a d a w y s o k i s t a n d a r d j a k o c i 3 W y k o n a w c a m u s i z a p e w n i s t a ł» e k i p s p r z»» t ac ja, a j e l i z a j d z i e k o n i e c z n o z m i a n y p r a c o w n i k a z a d b a o p r a w i d ł o w e p r z e s z k o l e n i e n o w e g o p r a c o w n i k a w z a k r e s i e z a d a i z n a j o m o c i t o p o g r a f i i o b i e k t u 4 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o p r o w a d z e n i a D z i e n n i k a w y k o n a n y c h p r a c p r z e z c a ł y o k r e s t r w a n i a u m o w y W Di ze n n i k u W y k o n a w c a b d z i e o d n o t o w y w a ł n a b i e» c o ( t j w d n i u i c h w y k o n a n i a ) w s z e l k i e p r a c e w y k o n a n e w r a m a c h n i n i e j s z e j u m o w y P r a c e t e b d» p o t w i e r d z a n e w D z i e n n i k u p r z e z o s o b ( y ) u p o w a n i o n» ( e ) p r z e z Z a m a w i a j» c e g o W p r z y p a d k u S t a d i o n u P i ł k a r s k i e g o W y kwocn a d o d a t k o w o z o b o w i» z a n y j e s t o p i s y w a w a r u n k i p o g o d o w e 5 P r z e z c a ł y o k r e s o b o w i» z y w a n i a u m o w y Z a m a w i a j» c y u p r a w n i o n y j e s t d o k o n t r o l i w y k o n y w a n i a p r z e z W y k o n a w c u s ł u g o b j t y c h u m o w» 6 P o k a d o r a z o w y m w y k o n a n i u u s ł u g i n a s t» p i p i s e m n e o d e b r a n i e p r a c o d W y k o n a w c y W p r z y p a d k u s t w i e r d z e n i a n i e p r a w i d ł o w o c i W y k o n a w c a z o b l i g o w a n y j e s t d o p o n o w n e g o w y k o n a n i a c z y n n o c i n i e p r a w i d ł o w o w y k o n a n e j l u bk i d o k o n a n i a c z y n n o c i z a n i e c h a n e j 7 W p r z y p a d k u u c h y l e n i a s i W y k o n a w c y o d o b o w i» z k u, o k t ó r y m m o w a w u s t 6, Z a m a w i a j» c y u z n a d a n» c z y n n o z a n i e w y k o n a n» Z t e g o t y t u ł u Z a m a w i a j» c y p o m n i e j s z y w y n a g r o d z e n i e W y k o n a w c y o c z y n n o n i e p r a w i d ł o w o w y k o n a n» l u bk i z a n i e c h a n» 8 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t p o w i a d o m i Z a m a w i a j» c e g o o k a d y m s t w i e r d z o n y m p r z y p a d k u u s z k o d z e n i a l u b z n i sz ze cn i a m i e n i a Z a m a w i a j» c e g o z n a j d u j» c e g o s i n a t e r e n a c h o b j t y c h p r z e d m i o t e m z a m ó w i e n i a 9 W y k o n a w c a j e s t o d p o w i e d z i a l n y z a w s z e l k i e s z k o d y i a w a r i e w y r z» d z o n e p r z e z W y k o n a w c w z w i» z k u z w y k o n y w a n i e m p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a W y k o n a w c a j e s t z o b o w i» z a n y d o n a ty c h m i a s t o w e g o u s u n i c i a w s z e l k i c h s z k ó d i a w a r i i s p o w o d o w a n y c h p r z e z W y k o n a w c 1 0 Z a m a w i a j» c y b d z i e z a m a w i a ł u s ł u g i s p r z» t a n i a z g o d n i e z j e g o f a k t y c z n y m i p o t r z e b a m i, w z w i» z k u z c z y m z z a s t r z e g a s o b i e p r a w o z m i a n i l o c i i c z s t o t l i w o c i s p r z» t a W s k a z a n e lio c i i c z s t o t l i w o c i s p r z» t a z o s t a ł y p r z y j t e d o o b l i c z e n i a s z a c u n k o w e j w a r t o c i z a m ó w i e n i a c o n i e o d z w i e r c i e d l a r e a l n e g o z a p o t r z e b o w a n i a n a s p r z» t a n i e w c z a s i e t r w a n i a u m o w y i w a d n y m r a z i e n i e m o e b y p o d s t a w» j a k i c h k o l w i e k r o s z c z e z e s t r o n y W y kwocn y a 1 1 O d n o n i e s i ł o w n i z e w n t r z n e j o p i s a n e j w u s t 2 p k t 5 S I W Z Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e, i u s ł u g a s p r z» t a n i a b d z i e r e a l i z o w a n a d o 1 7 m a j a r o k u W S t r o n a 2 z 1 7

3 p r z y p a d k u k o n i e c z n o c i z m i a n y t e r m i n u z a k o c z e n i a u s ł u g i s p r z» t a n i a w w o b i e k t u, Z a m a w i a j» c y p o w i a d o m i W y k o n a w c n a 7 d n i p r z e d p o w y e j p o d a n y m t e r m i n e m 1 2 W y k o n a w c a z o b o w i» z u j e s i d o p o s i a d a n i a p r z e z c a ł y o k r e s t r w a n i a u m o w y, u b e z p i e c z e n i a o d o d p o w i e d z i a l n o c i c y w i l n e j w z a k r e s i e p r o w a d z o n e j d z i a ł a l n o c i g o s p o d a r c z e j n a s u m u b e z p i e c z e n i a n a w s z y s t k i e i o j ez d na r z e n i a n a k w o t n i e m n i e j s z» n i , 0 0 z ł ( s ł o w n i e p i s e t t y s i c y z ł o t y c h ) 5 1 Z a u s ł u g i o b j t e u m o w» W y k o n a w c a o t r z y m y w a b d z i e w y n a g r o d z e n i e u s t a lo n e z u w z g l d n i e n i e m n a s t p u j» cy c h c e n j e d n o s t k o wy c h 1 ) S t a d i o n P i ł k a r s k i w G d y n i T e r e n p o w i e r z c h n i a L p k i l o m 2 t r y b u n y s z t k r ze s e ł e k r o d z a j c z y n n o c i c e n a j e d n o s t k o w a n e t t o w z ł o t y c h S t a w k a V A T (p ) b e z p o d a w a n i a w a r t o c i p o d a t k u S p r z» t a n i e p r z e d m e c z e mk i m p r e z» t r y b u n G O S i R, T o r y, G ó r k a, O l i m p i j s k a A i C 1 T r y b u n y s p r z» t a n i e t r y b u n o r a z k r z e s e ł e k w t y m u s u w a n i e g u m d o u c i a, p a p i e r k ó w, b u t e l e k i i n n y c h z a n i e c z y s z c z e C i» g i k o m u n i k a c y j n e S a n i t a r i a t y P u n k t y m e d y c z n e m 2 m y c i e t r y b u n o r a z k r z e s e ł e k u s u w a n i e l o d uk n i e g u z k r z e s e ł e k i t r y b u n u s u w a n i e w o d y z k r z e s e ł e k i t r y b u n p o l i w g l a n o w y c h m y c i e p o w i e r z c h n i p ł y t ( l e x a n ) d z i e» l c y c h s e k t o r y m e c h a n i c z n e z a m i a t a n i e , 1 5 m 2 c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h w r a z z u s u n i c i e m z a n i e c z y s z c z e, , 7 5 m 2 m y c i e m a s z y n o w e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h ( p o z i o m 1 ) 2 u s u w a n i e l o d uk n i e g u z c i» g ó w , 1 5 m k o m u n i k a c y j n y c h p o s y p y w a n i e c i» g ó w , 1 5 m 2 k o m u n i k a c y j n y c h r o d k i e m a n t y p o l i z g o w y m 2 1 ł» c z n a p o w i e r z c h n i a 8 2 2, 3 1 m 2 5 ł» c z n a p o w i e r z c h n i a 8 5, 3 1 m 2 m y c i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h 1 ( 0 3 z l e w y, t o a l e t, p i s u a r ó w ), m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, m y c i e p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t y c h g l a z u r», m y c i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h ( 6 z l e w ó w, 1 t o a l e t a ), m y c i e p o w i e rnz i c h p o d ł ó g, m y c i e p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t y c h g l a z u r» S t r o n a 3 z 1 7

4 5 6 7 P u n k t y k a s o w e W y w ó z o d p a d ó w p o s p r z» t a n i u U z u p e ł n i a n i e p o d a j n i k ó w 5 ł» c z n a p o w i e r z c h n i a 8 8, 8 m 2 m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó g i l a d k a s o w y c h w y w ó z o d p a d ó w p o s p r z» t a n i u ł» c z n i e 5 3 m s z t p a p i e r t o a l e t o w y 7 2 s z t r c z n i k i s z t m y d ł o 4 0 s z t w o r k i n a m i e c i l w o r k i n a m i e c i 6 0 l 8 0 s z t 8 9 T r y b u n y C i» g i k o m u n i k a c y j n e 1 0 S a n i t a r i a t y 1 1 P u n k t y m e d y c z n e 1 2 P u n k t y k a s o w e S p r z» t a n i e p o m e c z uk i m p r e z i et r y b u n G O S i R, T o r y, G ó r k a, O l i m p i j s k a A i C s p r z» t a n i e i m y c i e t r y b u n o r a z k r z e s e ł e k w t y m u s u w a n i e g u m m 2 d o u c i a, p a p i e r k ó w, b u t e l e k i i n n y c h z a n i e c z y s z c z e t r y b u n y m y c i e t r y b u n o r a z k r z e s e ł e k s z t u s u w a n i e l o d uk n i e g u z k r z e s e ł e k k r z e s e ł e k i t r y b u n u s u w a n i e w o d y z k r z e s e ł e k i t r y b u n , 1 5 m 2 z b i e r a n i e o d p a d ó w, m i e c i , 7 5 m 2 m y c i e m a s z y n o w e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h ( p o z i o m 1 ) , 1 5 m 2 m e c h a n i c z n e z a m i a t a n i e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h 2 u s u w a n i e l o d uk n i e g u z c i» g ó w , 1 5 m , m 2 1 ł» c z n a p o w i e r z c h n i a 8 2 2, 3 1 m 2 5 ł» c z n a p o w i e r z c h n i a 8 5, 3 1 m 2 5 ł» c z n a p o w i e r z c h n i a 8 8, 8 m 2 k o m u n i k a c y j n y c h p o s y p y w a n i e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h r o d k i e m a n t y p o l i z g o w y m m y c i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h ( z l e w y, t o a l e t, 2 61 p i s u a r ó w ), m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, m y c i e p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t y c h g l a z u r», m y c i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h ( 6 z l e w ó w, 1 t o a l e t a ), m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, m y c i e p o w i e r z ch n i c i a n p o k r y t y c h g l a z u r» m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó g i l a d k a s o w y c h 1 3 W y w ó z ł» c z n i e 5 3 m w y w ó z o d p a d ó w p o s p r z» t a n i u S t r o n a 4 z 1 7

5 o d p a d ó w p o s p r z» t a n i u 1 4 U z u p e ł n i a n i e p o d a j n i k ó w 1 5 K o r y t a r z t e c h n i c z n y 1 6 P ł y t a b o i s k a w ł» c z n i e z o d p a d a m i z g a s t r o n o m i i s z t p a p i e r t o a l e t o w y 7 2 s z t r c z n i k i s z t m y d ł o 4 0 s z t w o r k i n a m i e c i l 8 0 s z t w o r k i n a m i e c i 6 0 l m b x 8 0 m 1 7 D o j c i e d l a k i b i c ó w g o c i , 4 m 2 s p r z» t n i c i e i u s u n i c i e z a n i e c z y s z c z e o r a z z a mi e c e n i e u s u n i c i e z a n i e c z y s z c z e z p ł y t y b o i s k a z e s z c z e g ó l n y m u w z g l d n i e n i e m s e r p e n t y n, p a p i e r ó w i i n n y c h p r z e d m i o t ó w z m u r a w y U s u n i c i e z a n i e c z y s z c z e z d r o g i i t r a w n i k a z e s ze cg zó l n y m u w z g l d n i e n i e m s e r p e n t y n, p a p i e r ó w i i n n y c h p r z e d m i o t ó w 1 8 T r y b u n y 1 9 C i» g i k o m u n i k a c y j n e w e w n» t r z b u d o w l i ( f o y e r, s c h o d y, g a l e r i a i w o m i t o r i a ) 2 0 S a n i t a r i a t y 2 1 W y w ó z o d p a d ó w p o s p r z» t a n i u 2 2 U z u p e ł n i a n i e p o d a j n i k ó w S p r z» t a n i e p r z e d m e c z e mk i m p r e z» T r y b u n y O l i m p i j s k a B s p r z» t a n i e t r y b u n y o r a z k r z e s e ł e k w t y m u s u w a n i e g u m m 2 d o u c i a, p a p i e r k ó w, b u t ei l e k i n n y c h z a n i e c z y s z c z e t r y b u n y m y c i e t r y b u n y o r a z k r z e s e ł e k s z t u s u w a n i e l o d uk n i e g u z t r y b u n y k r z e s e ł e k o r a z k r z e s e ł e k u s u w a n i e w o d y z t r y b u n y o r a z k r z e s e ł e k z b i e r a n i e o d p a d ó w, m i e c i , 1 3 m 5 6 7, 1 3 m 2 m y c i e m a s z y n o w e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h m e c h a n i c z n e z a m i a t a n i e c i» g ó w 5 6 7, 1 3 m 2 k o m u n i k a c y j n y c h 5 ł» c z n a p o w i e r z c h n i a 1 0 4, m m y c i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r ny c h ( 1 1 z l e w ó w, 1 3 t o a l e t 1 2 p i s u a r ó w ), m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, m y c i e p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t y c h g l a z u r», m y c i e i p o l e r o w a n i e l u s t e r w y w ó z o d p a d ó w p o s p r z» t a n i u ł» c z n i e 1 3 m 1 5 s z t p a p i e r t o a l e t o w y ( b i a ł y ) 1 0 s z t r c z n i k i ( b i a ł e ) 1 0 s z t m y d ł o 1 0 s z t w o r k i n a m i e c i l 1 2 s z t w o r k i n a m i e c i 6 0 l S p r z» t a n i e p o m e c z uk i m p r e z i e T r y b u n y O l i m p i j s k a B S t r o n a 5 z 1 7

6 2 3 T r y b u n y 2 4 C i» g i k o m u n i k a c y j n e w e w n» t r z b u d o w l i ( f o y e r, s c h o d y, g a l e r i a i w o m i t o r i a ) 2 5 S a n it a r i a t y 2 6 W y w ó z o d p a d ó w p o s p r z» t a n i u 2 7 U z u p e ł n i a n i e p o d a j n i k ó w m 2 t r y b u n y s z t k r z e s e ł e k 5 6 7, 1 3 m 2 s p r z» t a n i e t r y b u n y o r a z k r z e s e ł e k w t y m u s u w a n i e g u m d o u c i a, p a p i e r k ó w, b u t e l e k i i n n y c h z a n i e c z y s z c z e m y c i e t r y b u n y o r a z k r z e s e ł e k u s u w a n i e l o d uk n i e g u z t r y b u n y o r a z k r z e s e ł e k u s u w a n i e w o d y z t r y b u n y o r a z k r z e s e ł e k 5 6 7, 1 3 m 2 z b i e r a n i e o d p a d ó w, m i e c i 5 6 7, 1 3 m 2 m y c i e m a s z y n o w e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h m e c h a n i c z n e z a m i a t a n i e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h 5 ł» c z n a p o w i e r z c h n i a 1 0 4, m m y c i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h ( 1 1 z l e w ó w, 1 3 t o a l e t 1 2 p i s u a r ó w ), m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, m y c i e p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t y c h g l a z u r», m y c i e i p o l e r o w a n i e l u s t e r w y w ó z o d p a d ó w p o s p r z» t a n i u ł» c z n i e 1 3 m 1 5 s z t p a p i e r t o a l e t o w y ( b i a ł y ) 1 0 s z t r c z n i k i ( b i a ł e ) 1 0 s z t m y d ł o 1 0 s z t w o r k i n a m i e c i l 1 2 s z t w o r k i n a m i e c i 6 0 l S p r z» t a n i e d y u r n e 2 8 b i e» c e s p r z» t a n i e t r y b u n i c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h 2 9 b i e» c e s p r z» t a n i e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h w e w n» t r z b u d o w l i ( f o y e r, s c h o d y, g a l e r i a i w o m i t o r i a ) 3 0 w y m i a n a w o r k ó w n a m i e c i 3 1 w y m i a n a w y p e ł n i e p o d a j n i k ó w w s a n i t a r i a t a c h 3 2 i n t e r w e n c y j n e m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó g w s a n i t a r i a t a c h i p u n k t a c h m e d y c z n y c h O d n i e a n i e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h , 2 8 m 2 o d n i e a n i e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h 3 4 p o s y p y w a n i a c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h r o d k i e m a n t y p o l i z g o w y m S t r o n a 6 z 1 7

7 s z t k r z e s e ł e k o d n i e a n i a t r y b u n p r z e j n a t r y b u n a c h k r z e s e ł e k i S p r z» t a n i e z p r a c a m i n a w y s o k o c i a c h m 2 m y c i e w i t r y n y s z k l a n e j z o b u s t r o n z k o n i e c z n o c i» p r a c n a w y s o k o c i a c h m y c i e d a s z k ó w n a d k a s a m i i w e j c i a m i z o b u s t r o n z 7 s z t k o n i e c z n o c i» p r a c n a w y s o k o c i a c h m y c i e s k y b o x z m 2 k o n i e c z n o c i» p r a c n a w y s o k o c i a c h 2 ) B o s m a n a t p r z y s t a n i j a c h t o w e j M a r i n a G d y n i a L p T e r e n p o w i e r z c h n i ak i l o D w a n i a b i u r o w e 3 2, 5 0 m 2 r o d z a j c z y n n o c i c e n a j e d n o s t k o w a n e t t o w z ł o t y c h S t a w k a V A T (p ) b e z p o d a w a n i a w a r t o c i p o d a t k u B u d y n e k b i u r o w y f M a r i n a G d y n i as 1 z a m i a t a n i e i z m y w a n i e t w a r d y c h p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o p o z i o m y c h p o w i e r z c h n i m e b l i, p a r a p e t ó w, k a l o r y f e r ó w, n ó g k r z e s e ł i s t o ł ó w, p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o l u b m y c i e d r z w i w e j c i o w y c h, w e w n t r z n y c h i k l a m e k, c z y s z c z e n i e s p r z t ó w k o m p u t e r o w y c h o r a z s y s t e m u m o n i t o r i n g u, o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i ( 2 k o s- z e 3 5 L i 6 0 L ) w yi m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h w t y m o p r ó n i a n i e i m y c i e p o p i e l n i c z e k ( z e w n t r z n a 1 s z t u k a ), m y c i e o k i e n ( 3 s z t u k i o k n o w d r z w i a c h w e j c i o w y c h n a t a r a s ) b e z k o n i e c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i a c h 2 P o m i e s z c z e n i e s o c j a l n e, k u b r y k, P o m i e s z c z e n i e s o c j a l n e, k u b r y k, p r a l n i a z a m i a t a n i e i z m y w a n i e t w a r d y c h 3 2, 5 4 m 2 p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o l u b m y c i e d r z w i S t r o n a 7 z 1 7

8 p r a l n i a w e j c i o w y c h, w e w n t r z n y c h i k l a m e k, o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i ( 2 k o s z e 6 0 L ) i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h w t y m o p r ó n i a n i e i m y c i e p o p i e l n i c z e k ( z e w n t r z n a 3 s z t u k i ), m y c i e u m y w a l e k ( 3 z l e w y k u c h e n n e ), b l a t ó w i s t o ł ó w, s z a f e k k u c h e n n y c h w e w n» t r z i n a z e w n» t r z o r a z m y c i e s p r z t ó w z e w n t r z n e i w e w n t r z n e l o d ó w k a, k u c h e n k a, k u c h e n k a m i k r o f a l o w a, o k a p m y c i e o k i e n ( 6 s z t u k ) b e z k o n i e c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i 3 C h o d n i k p r z e d w e j c i e m d o b i u r a 9 0 m 2 Z a m i a t a n i e P o m i e s z c z e n i a s a n i t a r n e ( t o a l e t a ) 4 P o m i e s z c z e n i a s a n i t a r n e 3 m 2 m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h ( 1 t o a l e t a, 1 u m y w a l k a ), m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i p o d ł ó g i p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t y c h g l a z u r», m y c i e i p o l e r o w a n i e l u s t r a, o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i ( 1 k o s z 3 5 L ) i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h, u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n i c z n y c h ( p a p i e r u t o a l e t o w e g o, m y d ł a w p i a n i e- 1 d o z o w n i k, p a p i e r u d o r a k 1 d o z o w n i k, r o d k ó w z a p a c h o w y c h ), m y c i e o k i e n ( 1 s z t u k a ) b e z k o n i e c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i a c h 5 P o m i e s z c z e n i e s a n i t a r n e P o m i e s z c z e n i e s a n i t a r n e ( t o a l e t a d l a n i e p e ł n o s p r a w n y c h ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h ( 1 t o a l e t a, 1 u m y w a l k a ), m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, c i a n p o k r y t y c h g l a z u r», m y c i e i p o l e r o w a n i e l u s t r a, m y c i e 7 mw n a t r y s k u, u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n i c z n y c h ( p a p i e r u t o a l e t o w e g o 1 p o d a j n i k, m y d ł a w p ł y n i e 1 d o z o w n i k, p a p i e r u d o r a k 1 p o d a j n i k, r o d k ó w z a p a c h o w y c h ) S t r o n a 8 z 1 7

9 6 P o m i e s z c z e n i a s a n i t a r n e P o m i e s z c z e n i a s a n i t a r n e d o s t p n e d l a e g l a r z y m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h ( 5 t o a l e t, 6 u m y w a l e k, 2 pi s u a r y ), m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, c i a n p o k r y t y c h g l a z u r», m y c i e i 7 5 mw p o l e r o w a n i e l u s t e r, m y c i e 6 n a t r y s k ó w, u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n i c z n y c h ( p a p i e r u t o a l e t o w e g o, m y d ł a w p ł y n i e, p a p i e r u d o r a k, r o d k ó w z a p a c h o w y c h ) 7 P o m i e s z c z e n i a r a t o w n i k ó w z p u n k t e m s o c j a l n y m i t o a l e t» 1 7, 8 8 m 2 B u d y n e k d l a r a t o w n i k ó w z a m i a t a n i e i z m y w a n i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o p o z i o m y c h p o w i e r z c h n i m e b l i, p a r a p e t ó w, k a l o r y f e r ó w, n ó g k r z e s e ł i s t o ł ó w, s p r z t ó w k o m p u t e r o w y c h, p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o l u b m y c i e d r z w i w e j c i o w y c h, w e w n t r z n y c h i k l a m e k, o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i ( 2 k o s z e 6 0 L ) i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h, o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i ( 2 k o s z e 6 0 L ) i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h, m y c i e s p r z t ó w z e w n t r z n e i w e w n t r z n e l o d ó w k a, k u c h e n k a, k u c h e n k a m i k r o f a l o w a, o k a p, m y c i e u m y w a l k i i b l a t ó w, m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h ( 1 z l e w k u c h e n n y, 1 u m y w a l k a, 1 t o a l e t a ), p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, m y c i e i p o l e r o w a n i e l u s t r a, u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n i c z n yh c ( p a p i e r u t o a l e t o w e g o 1 p o d a j n i k, m y d ł a w p ł y n i e 1 d o z o w n i k, p a p i e r u d o r a k 1 p o d a j n i k, r o d k ó w z a p a c h o w y c h ) S t r o n a 9 z 1 7

10 8 9 S z a t n i a z n a t r y s k i e m z t o a l e t» P u n k t m e d y c z n y 1 0 P o d e s t d r e w n i a n y p r z e d b u d y n k i e m 1 1 I n f o m a t 1 5, 6 4 m 2 1 1, 8 7 m 2 m y c i e o k i e n z k o n i e c z n o c i» p r a c n a w y s o k o c i a c h 4, 5 m x 4 m z a m i a t a n i e i z m y w a n i e t w a r dcyh p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o p o z i o m y c h p o w i e r z c h n i m e b l i, p a r a p e t ó w, k a l o r y f e r ó w, p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o l u b m y c i e d r z w i w e j c i o w y c h, w e w n t r z n y c h i k l a m e k, o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i ( 1 k o s z 6 0 L ) i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h, m y ce i, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h ( 1 t o a l e t a, 1 u m y w a l k a ), m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, c i a n p o k r y t y c h g l a z u r», m y c i e i p o l e r o w a n i e l u s t r a, m y c i e n a t r y s k u, u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n i c z n y c h ( p a p i e r u t o a l e t o w e g o 1 po d a j n i k, m y d ł a w p ł y n i e 1 d o z o w n i k, p a p i e r u d o r a k 1 p o d a j n i k, r o d k ó w z a p a c h o w y c h ) m y c i e o k i e n z k o n i e c z n o c i» p r a c n a w y s o k o c i a c h 4, 5 m x 4 m z a m i a t a n i e i z m y w a n i e t w a r d y c h p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, p r z e c i e r a n i e n a w i l go t n o p o z i o m y c h p o w i e r z c h n i m e b l i, m y c i e d r z w i p r z e s z k l o n y c h w e j c i o w y c h i k l a m e k, m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h ( 1 u m y w a l k a ), u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n i c z n y c h ( m y d ł a w p ł y n i e 1 d o z o w n i k ), o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i ( 1 k o s z 6 0 L ) i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h p o r a n n e z a m i a t a n i e c a ł e g o 2 5 m 2 p o d e s t u d r e w n i a n e g o p r z e d w e j c i e m d o d o b u d y n k u d l a r a t o w n i k ó w c mk c m I n f o m a t J e d e n r a z w t y g o d n i u c z y s z c z e n i e e k r a n u d o t y k o w e g o o r a z o b u d o w y r o d k a m i s p e c j a l i s t y c z n y m i 3 ) S i ł o w n i a z e w n t r z n a n a B u l w a r z e N a d m o r s k i m S t r o n a 1 0 z 1 7

11 L p T e r e n p o w i e r z c h n i ak i l o 4 ) S t a d i o n N a r o d o w y R u g b y L p T e r e n p o w i e r z c h n i a k i l o r o d z a j c z y n n o c i c e n a j e d n o s t k o w a n e t t o w z ł o t y c h S t a w k a V A T (p ) b e z p o d a w a n i a w a r t o c i p o d a t k u U s ł u g a s p r z» t a n i a p o m e c zku i m p r e z i e m 2 s p r z» t a n i e t r y b u n z c i» g a m i k o m u n i k a c y j n y m i, w r a z z e s z t s p r z» t a n i e m i m y c i e m k r z e s e ł e k k r z e s e ł e k, 2 P o m i e s z c z e n i a b i u r o w e S z a t n i e, k o r y t a r z e, p u n k t m e d y c z n y, t o a l e t y 5 ) O r o d e k H i p o t e r a p i i r o d z a j c z y n n o c i s p r z» t n i c i e c h o d n i k ó w, m 2 c i» g ó w p i e s z y c h o r a z p a r k i n g ó w, m 2, s p r z» t a n i e t r y b u n y g oi c w r a z k r z e s e ł e k z k r z e s e ł k a m i, 2 r c z n e s p r z» t n i c i e t e r e n u m d o k o ł a b o i s k a, o p r ó n i e n i e k o s z y o r a z 6 s z t l w y w i e z i e n i e m i e c i p o 8 s z t l s p r z» t a n i u U s ł u g a s p r z» t a n i a s t a d i o n u m 2 s p r z» t a n i e i c z y s z c z e n i e w y k ł a d z i n s p r z» t a n i e i m y c i e t e r a k o t y, z a k o n s e r w o w a n i e t e r a k o t y i m 2 f u g c e n a j e d n o s t k o w a n e t t o w z ł o t y c h S t a w k a V A T (p ) b e z p o d a w a n i a w a r t o c i p o d a t k u c o d z i e n n e ( s p r z» t a n i e w i n n o o d b y w a s i w g o d z i n a c h w c z e s n o r a n n y c h t j d o g o d z 1 S ił o w n i a z e w n t r z n a m ) z a m i a t a n i e i z e b r a n i e w s z y s t k i c h z a n i e c z y s z c z e s t a ł y c h, w y w ó z o d p a d ó w i n i e c z y s t o c i z e b r a n y c h w s k u t e k w y k o n a n i a p o w y e j w s k a z a n y c h c z y n n o c i o r a z o p r ó n i e n i e i w y w ó z o d p a d ó w z 2 k o s z y n a m i e c i L p T e r e n p o w i e r z c h n i a k i l o r o d z a j c z y n n o c i c e n a j e d n o s t k o w a n e t t o w z ł o t y c h S t a w k a V A T (p ) b e z p o d a w a n i a w a r t o c i p o d a t k u S t r o n a 1 1 z 1 7

12 z m y w a n ie t w a rd y c h p o w ie r z ch n i p o d ł ó g z a m i a ta n ie t w a r d y ch p o w ie r z c h n i p o d ł ó g p rz e c ie r a n ie n a wil g o t n o p o z io m y c h p o w i e r z c h n i m e b l i p rz e c ie ra n ie n a w i lg o t n o lu b C i» g i m y c ie d rz w i w e j c io w y c h i k o m u n i k a c y j n e 4 9, 7 3 m 2 k l a m e k o p r ó n i an i e p o j e m nik ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h p r z e c ie ra n ie n a w i lg o t n o s z k la n y c h p r z e s z k l e w e w n t r z n y c h m y c ie ok ie n ( 6 s z t u k ) b e z k o n ie c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i 2 s e k r e t a r i a t p o c z e k a l n i a 4 9, 5 1 m 2, s z a t n i a 3 8, 4 5 m 2, b i u r o 1 9, 5 2 m 2 ( w y k ł a d z i n a ), b i u r o i n s t r u k t o r a 1 8, 6 0 m 2 ( w y k ł a d z i n a ), n i e s o c j a l n e 6, 4 9 m 2, s z a t n i a 6, 4 9 m 2, n i e p o m o c n i c z e 8, 9 5 m 2 o d k u r z a n i e w y k ł a d z i n z a m ia t a n ie t w a r d y ch p o w ie r z c h n i p o d ł ó g z m y w a n ie t w a rd y c h p o w ie rz c h n i p o d ł ó g p r z e c ie ra n i e na w i lg o t n o p o z io m y c h p o w ie r z ch n i m e b l i p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o l u b m y c i e d r z w i w e j co iw y c h i k la m e k o p r ó n ia n i e p o j e m n i k ó w n a m ie c i ( 8 s z t ui k ) w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w yc h m y c ie, c z y s z c z e nie i d e z y n f e k c j a urz» d z e s a n ita rn y c h ( u m y w a l k a, z l e w ) u z u p e ł n ia n ie r o d k ó w h i gie n ic z n y c h (m y d ł a w p ł y n i e 1 d o z o w n i k, p a p i e r u d o r a k 1 d o z o w n i k ) p r z e cie r a n i e n a w i l g o o t n s z k la n y c h p r z e s z kl e w e w n t r zn y c h p r z e c i e r a n i e a nw i l g o tn o p a r a p e t ó w, k a l ory f eró w, n ó g S t r o n a 1 2 z 1 7

13 3 s a n i t a r i a t y 4 9, 2 6 m 2 k rz e s e ł i s t o ł ó w m y c i e o k i e n ( 2 1 s z t u k ) b e z k o n ie c z n o c i p r a c n a w y s o k o c ia c h m y c ie, c z y s z c z e nie i d e z y n f e k c j a urz» d z e s a n ita rn y c h ( u m y w a l k i 7 s z t u k, m u s z l e 6 s z t u k, p i s u a r 1 s z t u k a ) m y c ie, c z y s z c z e n ie i d e z y n f e k c j a p o wie r z c h n i p o d łó g o p r ó n ia n ie p oje m n i kó w n a m ie c i ( 8 s z t u k w) y mi ia n a w o r k ó w f o lio w y c h m y c ie i p o le ro w a n ie l us te r u z u p e ł n ia n ie r o d k ó w h i gie n ic z n y c h (p a p ie r u t o a l e t o w e g o 6 d o z o w n i k ó w, m y d ł a w p ł y n i e 7 d o z o w n i k ó w, p a p i e r u d o r a k 5 d o z o w n i k ó w, r o d k ó w z a p a c h o w y c h ) 4 S a l a r e h a b i l i t a c y j n a 4 3, 5 4 m 2 5 P u n k t m e d y c z n y 1 8, 6 9 m 2 m y c ie, c z y s z c z e nie i d e z y n f e k c j a p o wie r z c h n i c i a n p o k r y t y c h g l a z u r» m y c ie ok ie n ( 4 s z t u k bi e) z k o n ie c z n o c i p r a c n a w y s o k o c ia c h z a m ia t a n ie tw a rd y c h p o w i e r z c h n i p o d ł ó g z m y w a n ie t w a rd y c h p o w ie r z c h n i p o d ł ó g p r z e cie ra n ie n a wil g o t n o s p r z tó w r e h a b i lit a c y j n y c h p rz e c i era n i e n a wil g otn o m a t e r a c y d o w i c z e o p r ó n ia n ie p oje m n i kó w n a m ie c i ( 1 s z t u k a w) y mi ia n a w o r k ó w f o lio w y c h m y c ie o kie n ( 5 s z t u k b) e z k o n ie c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i z m y w a n ie t w a rd y c h p o w ie r z ch n i p o d ł ó g z a m i a ta n ie t w a r d y ch p o w ie r z c h n i p o d ł ó g S t r o n a 1 3 z 1 7

14 p rz e c ie r a n ie n a wil g o t n o p o z io m y c h p o w i e r z c h n i m e b l i 6 B u d y n e k b i u r o w y 7 H a l a u j e d e n i o- w a 9 s z t o w y m i a r a c h x c m 5 0 s z t o w y m i a r a c h x c m 8 S t a j n i a 2 0 w i e t l i k ó w o w y m i a r a c h x c m p rz e c ie ra n ie n a w i lg o t n o lu b m y c ie d rz w i w e j c io w y c h i k l a m e k p r z e c ie ra n ie n a w i lg o t n o s z k la n y c h p r z e s z k l e w e w n t r z n y c h o p r ó n i an i e p oej m n ik ó w n a m i e c i ( 1 s z t u k a ) i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h u z u p e ł n ia n ie r o d k ó w h i gie n ic z n y c h (m y d ł a w p ł y n i e 1 d o z o w n i k, p a p i e r u d o r a k 1 d o z o w n i k ) m y c ie, c z y s z c z e nie i d e z y n f e k c j a urz» d z e s a n ita rn y c h ( u m y w a l k a 1 s z t u k a ) m y c ie ok ie n (2 s z t u k i) b e z k o n ie c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i S p r z» t a n i e z p r a c a m i n a w y s o k o c i a c h m y c i e o k i e n z o b u s t r o n z k o n i e c z n o c i» p r a c n a w y s o k o c i a c h m y c i e o k i e n z o b u s t r o n z k o n i e c z n o c i» p r a c n a w y s o k o c i a c h m y c i e s w i e t l i k ó w z o b u s t r o n z k o n i e c z n o c i» p r a c n a w y s o k o c i a c h 6 ) t e r e n b o i s k ap r z y u l R a d o s n e j L p T e r e n p o w i e r z c h n i a k il o r o d z a j c z y n n o c i c e n a j e d n o s t k o w a n e t t o w z ł o t y c h S t a w k a V A T (p ) b e z p o d a w a n i a w a r t o c i p o d a t k u P a s p o m i d z y o g r o d z e n i e m a l i n i» p o l a d o g r y m 2 Z e b r a n i e m i e c i, z a m i a t a n i e, o p r ó n i a n i e 4 p o j e m n i k ó w n a m i e c i, w y w ó z m i e c i 2 R o z l i c z e n i e z a w i a d c z o n e u s ł u g i n a s t p o w a b d z i e z a f a k t y c z n i e w y k o n a n e u s ł u g i w o k r e s a c h m i e s i c z n y c h n a p o d s t a w i e p r a w i d ł o w o w y s t a w i o n e j p r z e z W y k o n a w c f a k t u r y z g o d n i e z D z i e n n i k i e m w y k o n a n y c h p r a c p o t w i e r d z o n y m p r z e z w y z n a c z o n e g o p r z e d s t a w i c i e l a Z a ma w i a j» c e g o 3 F a k t u r a p ł a t n a b d z i e p r z e l e w e m n a r a c h u n e k b a n k o w y W y k o n a w c y w s k a z a n y n a S t r o n a 1 4 z 1 7

15 f a k t u r z e w t e r m i n i3e 0 d n i o d d a t y o t r z y m a n i a f a k t up r yz e z Z a m a w i a j» c e g o 6 1 W p r z y p a d k u s t w i e r d z e n i a p r z e z Z a m a w i a j» c e g o, k 3r o t n e g o w y k o n a n i a u s ł u g i s p r z» t a n i a o b i et kó w Z a m a w i a j» c e g o w s p o s ó b n i e n a l e yt y l u b w p r z y p a d k u n i e d o t r z y m y w a n i a t e r m i n ó w s p r z» t a n i a, Z a m a w i a j» c y u p r a w n i o n y b d z i e d o r o z w i» z a n i a u m o w y z e s k u t k i e m n a t y c h m i a s t o w y m, 2 W p r z y p a d k u s t w i e r d z e n i a p r z e z Z a m a w i a j» c e g o 2, k r o t n e g o w y k o n a n i a u s ł u g i s p r z» t a ni a S t a d i o n u P i ł k a r s k i e g o w s p o s ón bi e n a l e yt y l u b w p r z y p a d k u n i e d o t r z y m y w a n i a t e r m i n ó w s p r z» t a n i a, Z a m a w i a j» c y u p r a w n i o n y b d z i e d o r o z w i» z a n i a u m o w y z e s k u t k i e m n a t y c h m i a s t o w y m 3 W p r z y p a d k u r o z w i» z a n i a u m o w y p r z e z Z a m a w i a j» c e g o w t r y b i e u s tl u1bk i 2 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y b d z i e d o z a p ł a t y k a r y u m o w n e j w w y s o k o 5p c i c e n y o f e r t o w e j 4 W p r z y p a d k u g d y w y s o k o s z k o d y p r z e n o s i b d z i e w y s o k o z a s t r z e o n e j w 3 u s t k a r y u m o w n e j Z a m a w i a j» c y m o e d o c h o d z i o d s z k o d o w a n i a u z u p e ł n i a j» c e g o n a z a s a d a c h o g ó l n y c h 5 N a l e n e Z a m a w i a j» c e m u k a r y u m o w n e m o g» z o s t a p o t r» c o n e z w y n a g r o d z e n i a W y k o n a w c y, o k t ó r y m m o w a w 5 7 U m o w a z o s t a j e z a w a r t a n a c z a s o k r e l o n y :: o d :: : d o :::::: r o k u 8 1 W y k o n a w c a m o e p o w i e r z y w y k o n a n i e c z c i u m o w y p o d w y k o n a w c o m, z w y ł» c z e n i e m c z y n n o c i d o k t ó r y cwh y m a g a n e j e s t p o s i a d a n i eu p r a w n i e o p i s a n y c h w R o z d z i a l e 5 u s t 2 p kst I W1Z 2 W y k o n a w c a p o w i e r z y w y k o n a n i e z a m ó w i e n i a n a s t p u j» c y m P o d w y k o n a w c o m w s k a z a n y m w o f e r c i e j a k o p o d m i o t y, n a k t ó r y c h z a s o b y W y k o n a w c a p o w o ł y w a ł s i, n a z a s a d a c h o k r e l o n y c h w a r t 2 6 u s t 2 b U s t a w y, w c e l u w y k a z a n i a s p e ł n i a n i a w a r u n k ó w u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u, o k t ó r y c h m o w a w a r t 2 2 u s t 1 U s t a w y 1 ) ::::::::: - w z a k r e s i e:::::::::::, 2 ) ::::::::: - w z a k r e s i e ::::::::::: 3 W y k o n a w c a m o e w t r a k c i e t r w a n i a u m ow y d o k o n a z m i a n y a l b o r e z y g n a c j i z p o d w y k o n a w c y z t y m z a s t r z e e n i e m, ij e e l i z m i a n a a l b o r e z y g n a c j a z p o d w y k o n a w c y d o t y c z y p o d m i o t u, n a k t ó r e g o z a s o bw y y k o n a w c a p o w o ł y w a ł s i, n a z a s a d a c h o k r e l o n y c h w a r t 2 6 u s t 2 b U s t a w y, w c e l u w y k a z a n i a s p e ł n i a n i a w a r u n k ó w u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u, o k t ó r y c h m o w a w a r t 2 2 u s t 1 U s t a w y, W y k o n a w c a j e s t o b o w i» z a n y w y k a z a Z a m a w i a j» c e m u, i p r o p o n o w a n y i n n y p o d w y k o n a w c a l u b W y k o n a w c a s a m o d z i e l n i e s p e ł n i a w a r u n k i w s t o p n i u n i e m n i e j s z y m n i w y m a g a n y w t r a k c i e p o s t p o w a ni a o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a 4 W y k o n a w c a p o n o s i p e ł n» o d p o w i e d z i a l n o z a p r a c e w y k o n a n e p r z e z p o d w y k o n a w c ó w r ó w n i e z a u s t e r k i g w a r a n c y j n e 9 W r a z i e w y s t» p i e n i a i s t o t n e j z m i a n y o k o l i c z n o c i p o w o d u j» c e j, e w y k o n a n i e u m o w y S t r o n a 1 5 z 1 7

16 n i e l e y w i n t e r e s i e p u b l i c z cn zy em g, o n i e m o n a b y ł o p r z e w i d z i e w c h w i l i z a w a r c i a u m o w y, Z a m a w i a j» c y m o e o d s t» p i o d u m o w y w t e r m i n i e 3 0 d n i o d p o w z i c i a w i a d o m o c i o p o w y s z y c h o k o l i c z n o c i a c h W t a k i m w y p a d k u W y k o n a w c a m o e» d a j e d y n i e w y n a g r o d z e n i a n a l e n e g o m u z t y t u ł u w y k o n a cn z i a c i u m o w y 1 0 Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e, e w p r o w a d z e n i e z m i a n d o z a w a r t e j u m o w y m o l i w e b d z i e w s y t u a c j a c h, g d y Z a m a w i a j» c y u z n a, e z m i a n y t e s» n i e z b d n e c e l e m z a p e w n i e n i a p r a w i d ł o w e g o w y k o n a n i a u m o w y p r z e z s t r o n y, w s z c z e g ó l n o c i w n a s t p u j» c y c h p r z y p a d k a c h 1 ) o m y ł e k p i s a r s k i c h l u b b ł d ó w r a c h u n k o w y c h, 2 ) m a j» c y c h n a c e l u w y j a n i e n i e w» t p l i w o c i t r e c i u m o w y, j e l i b d z i e o n a b u d z i ł a w» t p l i w o c i i n t e r p r e t a c y j n e m i d z y s t r o n a m i, 3 ) k o n i e c z n o c i z m i a n y s p o s o b u w y k o n a n i a l u b z a k r e s u z a m ó w i e n i a z p r z y c z y n w c z e n i e j n i e p r z e w i d z i a n y c h, 4 ) k o n i e c z n o c i z m i a n y t e r m i n u w y k o n a n i a z a m ó w i e n i a z p r z y c z y n n i e z a w i n i o n y c h p r z e z W y k o n a w c, 5 ) j e e l i z m i a n y u m o w y, w t y m z m i a n y s p o s o b u p ł a t n o c i, w y m a g a b d z i e o c h r o n a i n t e r e s u Z a m a w i a j» c e g o, 6 ) r e z y g n a c j i p r z e z Z a m a w i a j» c e g o z ł u gs i s p r z» t a n i a k t ó r e g o k o l w i e k z o b i e k t ó w w s z c z e g ó l n o c i w p r z y p a d k u j e g o w y d z i e r a w i e n i a, l u b u t r a t y t y t u ł u p r a w n e g o d o n i e r u c h o m o c i, 7 ) z m i a n y c e n b r u t t o w z w i» z k u z e z m i a n» o b o w i» z u j» c y c h s t a w e k p o d a t k u o d t o w a r ó w i u s ł u g, 8 ) z m i a n y a l b o r e z y g n a c j i z p o d wo yn ka w c y z t y m z a s t r z e e n i e m, ji e e l i z m i a n a a l b o r e z y g n a c j a z p o d w y k o n a w c y d o t y c z y p o d m i o t u, n a k t ó r e g o z a s o b y W y k o n a w c a p o w o ł y w a ł s i, n a z a s a d a c h o k r e l o n y c h w a r t 2 6 u s t 2 b U s t a w y, w c e l u w y k a z a n i a s p e ł n i a n i a w a r u n k ó w u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u, o k th ó r ym co w a w a r t 2 2 u s t 1 U s t a w y, p r z e d z m i a n» u m o w y W y k o n a w c a j e s t o b o w i» z a n y w y k a z a Z a m a w i a j» c e m u, i p r o p o n o w a n y i n n y p o d w y k o n a w c a l u b W y k o n a w c a s a m o d z i e l n i e s p e ł n i a w y m a g a n i a w s t o p n i u n i e m n i e j s z y m n i w y m a g a n y w t r a k c i e p o s t p o w a n i a o u d z i e l e n i e z a m ó wi e n i a, 9 ) i n n y c h z m i a n k o r z y s t n y c h d l a Z a m a w i a j» c e g o, c h o c i a b y w i» z a ł o s i t o z k o n i e c z n o c i» z m i a n y t e r m i n u l u b s p o s o b u w y k o n a n i a z a m ó w i e n i a W s z e l k i e z m i a n y l u b u z u p e ł n i e n i a u m o w y w y m a g a j» f o r m y p i s e m n e j p o d r y g o r e m n i e w a n o c i 2 E w e n t u a l n e s p o r y w y n i ka j» c e z n i n i e j s z e j u m o w y r o z s t r z y g a b d z i e s» d w ł a c i w y m i e j s c o w o d l a s i e d z i b y Z a m a w i a j» c e g o 3 K o r e s p o n d e n c j a z w i» z a n a z u m o w» k i e r o w a n a b d z i e n a a d r e s y s t r o n w s k a z a n e w n a g ł ó w k u u m o w y s t r o n a z o b o w i» z a n a j e s t p o w i a d o m i d r u g» s t r o n o z m i a n i e a d r e s u p o d r y g o r e m u z n a n i a k o r e s p o n d e n c j i s k i e r o w a n e j n a d o t y c h c z a s o w y a d r e s z a s k u t e c z n i e d o r c z o n» 4 W s p r a w a c h n i e u r e g u l o w a n y c h w n i n i e j s z e j u m o w i e z a s t o s o w a n i e m a j» p r z e p i s y K o d e k s u C y w i l n e g o o r a z u s t a w y P r a w o z a m ó w i e p u b l i c z n y c h S t r o n a 1 6 z 1 7

17 5 U m o w n i n i e j s z» s p o r z» d z o n o w 3 j e d n o b r z m i» c y c h e g z e m p l a r z a c h, w t y m 2 d l a Z a m a w i a j» c e g o i 1 e g z e m p l a r z d l a W y k o n a w c y Z A M A W I A J C Y W Y K O N A W C A S t r o n a 1 7 z 1 7

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

Z e s p ó ł d s. H A L i Z

Z e s p ó ł d s. H A L i Z C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P P L A N P R A C Y K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j I 2 0 1 5- V I 2 0 1 6 1. C h a r a k t e r y s t y k a C h o r ą g w i C h o r ą g

Bardziej szczegółowo

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X W Y Z N A C Z A N I E O D K S Z T A C E T O W A R Z Y S Z Ą C Y C H H A R T O W A N I U P O W I E R Z C H N I O W Y M W I E

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

N a l e W y u n i k a ć d ł u g o t r w a ł e g o k o n t a k t u p o l a k i e r o w a n y c h p o w i e r z c h n i z w y s o k i m i t e m p e r a

N a l e W y u n i k a ć d ł u g o t r w a ł e g o k o n t a k t u p o l a k i e r o w a n y c h p o w i e r z c h n i z w y s o k i m i t e m p e r a J L G 3 6 6 P A W I L O N O G R O D O W Y J L G 3 6 6 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p a w i l o n u o g

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

6. K o ł a 7. M i s a

6. K o ł a 7. M i s a S U P 6 0 9 v. 2 0 16 G R I L L R U C H O M Y, P R O S T O K Ą T N Y, Z D O L N Ą I B O C Z N Ą P Ó Ł K Ą S U P 6 0 9 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S

Bardziej szczegółowo

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d z i e 2 0 1 5 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

S CH E M A T M E CH A NI ZM U DŹ W IG NI FIN AN S O W EJ. U je m na D odatn ia D ź wignia finansow a dźw ignia finanso wa

S CH E M A T M E CH A NI ZM U DŹ W IG NI FIN AN S O W EJ. U je m na D odatn ia D ź wignia finansow a dźw ignia finanso wa R O E Zysk netto/k apita ł własny (w % % ) S CH E M A T M E CH A NI ZM U DŹ W IG NI FIN AN S O W EJ A ( z za dłuże niem ) R O E B (bez za dłuże nia) 0% E B IT E B IT IP E BIT (w zł) O dsetki [Punkt O boję

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

2 x U S B 2. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 3. 0 ( t y ł ),

2 x U S B 2. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 3. 0 ( t y ł ), J e s t e m y f i r m s p e c j a l i z u j c s i w m i n i a t u r o w y c h k o m p u t e r a c h, z n a j d u j c y c h s z e r o k i e z a s t o s o w a n i e p r z y : w y w i e t l a nu i t r e c

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE K l uc z uda ro w y 6 1 0 N m 1 /2 3 68 2, 6 k od: MA 2 4 6 0 Z est a w - k l uc z uda ro w y 36 0 N m 1 /2 260 16 4, 3 K l uc z uda ro w y 1 2 8 0 N m 1 /2 k o mpo zyt K l uc z uda ro w y 1 350 N m 1/2

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2016

Plan działania na rok 2016 Plan działania na rok 2016 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 INFORMACJE O INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ Numer i nazwa Osi Priorytetowej Instytucja Zarządzająca Adres korespondencyjny

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast

Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast Rybnik 21 i 22 maja 2009 Patronat honorowy: V Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast Władysław Rydzik Instytut

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 29 RVK 100E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z

_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 29 RVK 100E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z 016-057_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 28 W e n ty la to r y d o k a n a ó w o p rze k ro ju k o o w y m RVK 100-125 O b u d o w a z tw o rz y w a s z tu c z n e g o R e g u lo w a n a p r d k o Ê ç

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

l. Anyżᐧ剷 wᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷e ᐧ剷ᐧ剷w ᐧ剷 g tel.ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 nwe tycyjnych eᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 lᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷. net.ᐧ剷l ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYKONALNOŚCI INW N E W S E T S Y T C Y JI J

ANALIZA WYKONALNOŚCI INW N E W S E T S Y T C Y JI J ANALIZA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI ANALIZA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI Feasibility Study 1. ANALIZA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNA * Program sprzedaży * Zdolność wytwórcza * Czynniki (technologia, materiały, ludzie)

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу l a t o g ó l n o p o l s k i e g o k o n k u r s u f o t o g r a f i c z n e g o гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E 2 0 0 5-2 0 1 0 ' 2 0 0 5-2 0 1 0

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

n a k r ę t e k Z, I I, I.

n a k r ę t e k Z, I I, I. H U T A W K A O G R O D O W A 2 - o s o b o w a t y p : J K S C 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z

Bardziej szczegółowo