Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa"

Transkrypt

1 Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n i w d n i u r p o m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k a b u d e t o w a, u lo l i m p i j s k a 5k 9 8, G d y n i a, r e p r e z e n t o w a n y m p r z e z D y r e k t o r a M a r k a Ł u c y k a, z w a n y m d a l e j f Z a m a w i a j» c y ms a r e p r e z e n t o w a n y m p r z e z 1 ::::::::::::::, 2 ::::::::::::::, z w a n y m d a l e j f W y k o n a w c»s w r e z u l t a c i e d o k o n a n i a p r z e z Z a m a w i a j» c e g o w y b o r u o f e r t y W y k o n a w c y w p o s t p o w a n i u o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a p u b l i c z n e g o w t r y b i e p r z e t a r g u n i e o g r a n i c z o n e g o n a u s ł u g o w a r t o c i p o n i e j k w o t o k r e l o n y c h w p r z e p i s a c h w y k o n a w c z y c h w y d a n y c h n a p o d s t a w i e a r t 1 1 u s t u s 8 t a w y z d n i a 2 9 s t y c z n i a r P r a w o z a m ó w i e p u b l i c z n y c h ( t e k s t j e d n o l i t y D z U z r p o z z p ó n z m ) ( z w a n e j d a l e j f U s t a w»s z n) a k s p r a w y G O S I R D Z P I o n a s t p u j» c e j t r e c i 1 1 W y k o n a w c a z o b o w i» z u j e s i d o w i a d c z e n i a u s ł u g w z a k rse ps ri z» e t a n i a o bi e k t ó w Z a m a w i a j» c e g o w z a k r e s i e i n a w a r u n k a c h o k r e l o n y c h S pw e c y f i k a ci j I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a ( z w a n e j d a l e j S I W Z ) 2 O f e r t a W y k o n a w c y o r a z S I W Z s t a n o w i» i nt e g r a l n» c z n i n i e j s z e j u m o w y 2 U s ł u g a s p r z» t a n i a o b i e k t ó w Z a m a w i a j» c e gdoo t y c zy 1 ) S t a d i o n u P i ł k a r s k i e g o w G d y n i z l o k a l i z o w a n e g o p r z y u l i c y O l i m p i j sg kd iy en j i, 5 w 2 ) B o s m a n a t u p r z y s t a n i j a c h t o w e j M a r i n a G d y n i a z l o k a l i z o w a n e g o p r z y A l e i J a n a P a w ł a I I 1A 3 w G d y n i, 3 ) B u d y n k u d l a r a t o w n i k ó w z l o k a lo iw za n e g o n a t e r e n i e p l a y G d y n i a r ó d m i e c i e, 4 ) N a r o d o w e g o S t a d i o n u R u g b y z l o k a l i z o w a n e g o p r z y u l G ó r s k i e g o 1 0 w, G d y n i 5 ) S i ł o w n i z e w n t r z n e j u s y t u ł o w a n e j n a B u l w a r z e N a d m o r s k i m w G d y n i ( c z e d z i a ł k i o n u m e r z e 4 7 4k 6 5 ), 6 ) O r o d k a h i p o t e r a p i i z l o k a l i z o w a n e g o pu rl z y S p ó ł d z i e l c z e j 4 w G, d y n i 7 ) t e r e n u w o k ó ł b o i sk a p r z y u l R a d o s n ew j G d y n i, s z c z e g ó ł o w o o k r e l o n y c h w S I W Z 3 S t r o n a 1 z 1 7

2 S z c z e g ó ł o w y o p i s i z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a z azwaił» e rca z n i k n r 1 ud mo o w y 4 1 W y k o n a w c a b d z i e w i a d c z y ł u s ł u g s p r z» t a n i a z a p o m o c» a sw nł e g o s p r z t u, w ł a s n y c h r o d k ó w c h e m i c z n y c h i w ł a s n y c h r o d k ó w c z y s t o c i 2 r o d k i c h e m i c z n e u y w a n e d o u t r z y m a n i a c z y s t o c i m u s z» b y d o p u s z c z o n e d o o b r o t u i u y t k o w a n i a o r a z p o s i a d a w y s o k i s t a n d a r d j a k o c i P o z o s t a ł e r o d k i c z y s t o c i w y k o r z y s t y w a n e p r z e zw y k o n a w c w r a m a c h w i a d c z e n i a u s ł u g i w t y m r o d k i p r z e z n a c z o n e d o w y p e ł n i e p o d a j n i k ó w n a p a p i e r t o a l e t o w y, r c z n i k i i m y d ł o m u s z» b y d o p u s z c z o n e d o o b r o t u i u y t k o w a n i a o r a z p o s i a d a w y s o k i s t a n d a r d j a k o c i 3 W y k o n a w c a m u s i z a p e w n i s t a ł» e k i p s p r z»» t ac ja, a j e l i z a j d z i e k o n i e c z n o z m i a n y p r a c o w n i k a z a d b a o p r a w i d ł o w e p r z e s z k o l e n i e n o w e g o p r a c o w n i k a w z a k r e s i e z a d a i z n a j o m o c i t o p o g r a f i i o b i e k t u 4 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o p r o w a d z e n i a D z i e n n i k a w y k o n a n y c h p r a c p r z e z c a ł y o k r e s t r w a n i a u m o w y W Di ze n n i k u W y k o n a w c a b d z i e o d n o t o w y w a ł n a b i e» c o ( t j w d n i u i c h w y k o n a n i a ) w s z e l k i e p r a c e w y k o n a n e w r a m a c h n i n i e j s z e j u m o w y P r a c e t e b d» p o t w i e r d z a n e w D z i e n n i k u p r z e z o s o b ( y ) u p o w a n i o n» ( e ) p r z e z Z a m a w i a j» c e g o W p r z y p a d k u S t a d i o n u P i ł k a r s k i e g o W y kwocn a d o d a t k o w o z o b o w i» z a n y j e s t o p i s y w a w a r u n k i p o g o d o w e 5 P r z e z c a ł y o k r e s o b o w i» z y w a n i a u m o w y Z a m a w i a j» c y u p r a w n i o n y j e s t d o k o n t r o l i w y k o n y w a n i a p r z e z W y k o n a w c u s ł u g o b j t y c h u m o w» 6 P o k a d o r a z o w y m w y k o n a n i u u s ł u g i n a s t» p i p i s e m n e o d e b r a n i e p r a c o d W y k o n a w c y W p r z y p a d k u s t w i e r d z e n i a n i e p r a w i d ł o w o c i W y k o n a w c a z o b l i g o w a n y j e s t d o p o n o w n e g o w y k o n a n i a c z y n n o c i n i e p r a w i d ł o w o w y k o n a n e j l u bk i d o k o n a n i a c z y n n o c i z a n i e c h a n e j 7 W p r z y p a d k u u c h y l e n i a s i W y k o n a w c y o d o b o w i» z k u, o k t ó r y m m o w a w u s t 6, Z a m a w i a j» c y u z n a d a n» c z y n n o z a n i e w y k o n a n» Z t e g o t y t u ł u Z a m a w i a j» c y p o m n i e j s z y w y n a g r o d z e n i e W y k o n a w c y o c z y n n o n i e p r a w i d ł o w o w y k o n a n» l u bk i z a n i e c h a n» 8 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t p o w i a d o m i Z a m a w i a j» c e g o o k a d y m s t w i e r d z o n y m p r z y p a d k u u s z k o d z e n i a l u b z n i sz ze cn i a m i e n i a Z a m a w i a j» c e g o z n a j d u j» c e g o s i n a t e r e n a c h o b j t y c h p r z e d m i o t e m z a m ó w i e n i a 9 W y k o n a w c a j e s t o d p o w i e d z i a l n y z a w s z e l k i e s z k o d y i a w a r i e w y r z» d z o n e p r z e z W y k o n a w c w z w i» z k u z w y k o n y w a n i e m p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a W y k o n a w c a j e s t z o b o w i» z a n y d o n a ty c h m i a s t o w e g o u s u n i c i a w s z e l k i c h s z k ó d i a w a r i i s p o w o d o w a n y c h p r z e z W y k o n a w c 1 0 Z a m a w i a j» c y b d z i e z a m a w i a ł u s ł u g i s p r z» t a n i a z g o d n i e z j e g o f a k t y c z n y m i p o t r z e b a m i, w z w i» z k u z c z y m z z a s t r z e g a s o b i e p r a w o z m i a n i l o c i i c z s t o t l i w o c i s p r z» t a W s k a z a n e lio c i i c z s t o t l i w o c i s p r z» t a z o s t a ł y p r z y j t e d o o b l i c z e n i a s z a c u n k o w e j w a r t o c i z a m ó w i e n i a c o n i e o d z w i e r c i e d l a r e a l n e g o z a p o t r z e b o w a n i a n a s p r z» t a n i e w c z a s i e t r w a n i a u m o w y i w a d n y m r a z i e n i e m o e b y p o d s t a w» j a k i c h k o l w i e k r o s z c z e z e s t r o n y W y kwocn y a 1 1 O d n o n i e s i ł o w n i z e w n t r z n e j o p i s a n e j w u s t 2 p k t 5 S I W Z Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e, i u s ł u g a s p r z» t a n i a b d z i e r e a l i z o w a n a d o 1 7 m a j a r o k u W S t r o n a 2 z 1 7

3 p r z y p a d k u k o n i e c z n o c i z m i a n y t e r m i n u z a k o c z e n i a u s ł u g i s p r z» t a n i a w w o b i e k t u, Z a m a w i a j» c y p o w i a d o m i W y k o n a w c n a 7 d n i p r z e d p o w y e j p o d a n y m t e r m i n e m 1 2 W y k o n a w c a z o b o w i» z u j e s i d o p o s i a d a n i a p r z e z c a ł y o k r e s t r w a n i a u m o w y, u b e z p i e c z e n i a o d o d p o w i e d z i a l n o c i c y w i l n e j w z a k r e s i e p r o w a d z o n e j d z i a ł a l n o c i g o s p o d a r c z e j n a s u m u b e z p i e c z e n i a n a w s z y s t k i e i o j ez d na r z e n i a n a k w o t n i e m n i e j s z» n i , 0 0 z ł ( s ł o w n i e p i s e t t y s i c y z ł o t y c h ) 5 1 Z a u s ł u g i o b j t e u m o w» W y k o n a w c a o t r z y m y w a b d z i e w y n a g r o d z e n i e u s t a lo n e z u w z g l d n i e n i e m n a s t p u j» cy c h c e n j e d n o s t k o wy c h 1 ) S t a d i o n P i ł k a r s k i w G d y n i T e r e n p o w i e r z c h n i a L p k i l o m 2 t r y b u n y s z t k r ze s e ł e k r o d z a j c z y n n o c i c e n a j e d n o s t k o w a n e t t o w z ł o t y c h S t a w k a V A T (p ) b e z p o d a w a n i a w a r t o c i p o d a t k u S p r z» t a n i e p r z e d m e c z e mk i m p r e z» t r y b u n G O S i R, T o r y, G ó r k a, O l i m p i j s k a A i C 1 T r y b u n y s p r z» t a n i e t r y b u n o r a z k r z e s e ł e k w t y m u s u w a n i e g u m d o u c i a, p a p i e r k ó w, b u t e l e k i i n n y c h z a n i e c z y s z c z e C i» g i k o m u n i k a c y j n e S a n i t a r i a t y P u n k t y m e d y c z n e m 2 m y c i e t r y b u n o r a z k r z e s e ł e k u s u w a n i e l o d uk n i e g u z k r z e s e ł e k i t r y b u n u s u w a n i e w o d y z k r z e s e ł e k i t r y b u n p o l i w g l a n o w y c h m y c i e p o w i e r z c h n i p ł y t ( l e x a n ) d z i e» l c y c h s e k t o r y m e c h a n i c z n e z a m i a t a n i e , 1 5 m 2 c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h w r a z z u s u n i c i e m z a n i e c z y s z c z e, , 7 5 m 2 m y c i e m a s z y n o w e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h ( p o z i o m 1 ) 2 u s u w a n i e l o d uk n i e g u z c i» g ó w , 1 5 m k o m u n i k a c y j n y c h p o s y p y w a n i e c i» g ó w , 1 5 m 2 k o m u n i k a c y j n y c h r o d k i e m a n t y p o l i z g o w y m 2 1 ł» c z n a p o w i e r z c h n i a 8 2 2, 3 1 m 2 5 ł» c z n a p o w i e r z c h n i a 8 5, 3 1 m 2 m y c i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h 1 ( 0 3 z l e w y, t o a l e t, p i s u a r ó w ), m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, m y c i e p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t y c h g l a z u r», m y c i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h ( 6 z l e w ó w, 1 t o a l e t a ), m y c i e p o w i e rnz i c h p o d ł ó g, m y c i e p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t y c h g l a z u r» S t r o n a 3 z 1 7

4 5 6 7 P u n k t y k a s o w e W y w ó z o d p a d ó w p o s p r z» t a n i u U z u p e ł n i a n i e p o d a j n i k ó w 5 ł» c z n a p o w i e r z c h n i a 8 8, 8 m 2 m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó g i l a d k a s o w y c h w y w ó z o d p a d ó w p o s p r z» t a n i u ł» c z n i e 5 3 m s z t p a p i e r t o a l e t o w y 7 2 s z t r c z n i k i s z t m y d ł o 4 0 s z t w o r k i n a m i e c i l w o r k i n a m i e c i 6 0 l 8 0 s z t 8 9 T r y b u n y C i» g i k o m u n i k a c y j n e 1 0 S a n i t a r i a t y 1 1 P u n k t y m e d y c z n e 1 2 P u n k t y k a s o w e S p r z» t a n i e p o m e c z uk i m p r e z i et r y b u n G O S i R, T o r y, G ó r k a, O l i m p i j s k a A i C s p r z» t a n i e i m y c i e t r y b u n o r a z k r z e s e ł e k w t y m u s u w a n i e g u m m 2 d o u c i a, p a p i e r k ó w, b u t e l e k i i n n y c h z a n i e c z y s z c z e t r y b u n y m y c i e t r y b u n o r a z k r z e s e ł e k s z t u s u w a n i e l o d uk n i e g u z k r z e s e ł e k k r z e s e ł e k i t r y b u n u s u w a n i e w o d y z k r z e s e ł e k i t r y b u n , 1 5 m 2 z b i e r a n i e o d p a d ó w, m i e c i , 7 5 m 2 m y c i e m a s z y n o w e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h ( p o z i o m 1 ) , 1 5 m 2 m e c h a n i c z n e z a m i a t a n i e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h 2 u s u w a n i e l o d uk n i e g u z c i» g ó w , 1 5 m , m 2 1 ł» c z n a p o w i e r z c h n i a 8 2 2, 3 1 m 2 5 ł» c z n a p o w i e r z c h n i a 8 5, 3 1 m 2 5 ł» c z n a p o w i e r z c h n i a 8 8, 8 m 2 k o m u n i k a c y j n y c h p o s y p y w a n i e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h r o d k i e m a n t y p o l i z g o w y m m y c i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h ( z l e w y, t o a l e t, 2 61 p i s u a r ó w ), m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, m y c i e p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t y c h g l a z u r», m y c i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h ( 6 z l e w ó w, 1 t o a l e t a ), m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, m y c i e p o w i e r z ch n i c i a n p o k r y t y c h g l a z u r» m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó g i l a d k a s o w y c h 1 3 W y w ó z ł» c z n i e 5 3 m w y w ó z o d p a d ó w p o s p r z» t a n i u S t r o n a 4 z 1 7

5 o d p a d ó w p o s p r z» t a n i u 1 4 U z u p e ł n i a n i e p o d a j n i k ó w 1 5 K o r y t a r z t e c h n i c z n y 1 6 P ł y t a b o i s k a w ł» c z n i e z o d p a d a m i z g a s t r o n o m i i s z t p a p i e r t o a l e t o w y 7 2 s z t r c z n i k i s z t m y d ł o 4 0 s z t w o r k i n a m i e c i l 8 0 s z t w o r k i n a m i e c i 6 0 l m b x 8 0 m 1 7 D o j c i e d l a k i b i c ó w g o c i , 4 m 2 s p r z» t n i c i e i u s u n i c i e z a n i e c z y s z c z e o r a z z a mi e c e n i e u s u n i c i e z a n i e c z y s z c z e z p ł y t y b o i s k a z e s z c z e g ó l n y m u w z g l d n i e n i e m s e r p e n t y n, p a p i e r ó w i i n n y c h p r z e d m i o t ó w z m u r a w y U s u n i c i e z a n i e c z y s z c z e z d r o g i i t r a w n i k a z e s ze cg zó l n y m u w z g l d n i e n i e m s e r p e n t y n, p a p i e r ó w i i n n y c h p r z e d m i o t ó w 1 8 T r y b u n y 1 9 C i» g i k o m u n i k a c y j n e w e w n» t r z b u d o w l i ( f o y e r, s c h o d y, g a l e r i a i w o m i t o r i a ) 2 0 S a n i t a r i a t y 2 1 W y w ó z o d p a d ó w p o s p r z» t a n i u 2 2 U z u p e ł n i a n i e p o d a j n i k ó w S p r z» t a n i e p r z e d m e c z e mk i m p r e z» T r y b u n y O l i m p i j s k a B s p r z» t a n i e t r y b u n y o r a z k r z e s e ł e k w t y m u s u w a n i e g u m m 2 d o u c i a, p a p i e r k ó w, b u t ei l e k i n n y c h z a n i e c z y s z c z e t r y b u n y m y c i e t r y b u n y o r a z k r z e s e ł e k s z t u s u w a n i e l o d uk n i e g u z t r y b u n y k r z e s e ł e k o r a z k r z e s e ł e k u s u w a n i e w o d y z t r y b u n y o r a z k r z e s e ł e k z b i e r a n i e o d p a d ó w, m i e c i , 1 3 m 5 6 7, 1 3 m 2 m y c i e m a s z y n o w e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h m e c h a n i c z n e z a m i a t a n i e c i» g ó w 5 6 7, 1 3 m 2 k o m u n i k a c y j n y c h 5 ł» c z n a p o w i e r z c h n i a 1 0 4, m m y c i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r ny c h ( 1 1 z l e w ó w, 1 3 t o a l e t 1 2 p i s u a r ó w ), m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, m y c i e p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t y c h g l a z u r», m y c i e i p o l e r o w a n i e l u s t e r w y w ó z o d p a d ó w p o s p r z» t a n i u ł» c z n i e 1 3 m 1 5 s z t p a p i e r t o a l e t o w y ( b i a ł y ) 1 0 s z t r c z n i k i ( b i a ł e ) 1 0 s z t m y d ł o 1 0 s z t w o r k i n a m i e c i l 1 2 s z t w o r k i n a m i e c i 6 0 l S p r z» t a n i e p o m e c z uk i m p r e z i e T r y b u n y O l i m p i j s k a B S t r o n a 5 z 1 7

6 2 3 T r y b u n y 2 4 C i» g i k o m u n i k a c y j n e w e w n» t r z b u d o w l i ( f o y e r, s c h o d y, g a l e r i a i w o m i t o r i a ) 2 5 S a n it a r i a t y 2 6 W y w ó z o d p a d ó w p o s p r z» t a n i u 2 7 U z u p e ł n i a n i e p o d a j n i k ó w m 2 t r y b u n y s z t k r z e s e ł e k 5 6 7, 1 3 m 2 s p r z» t a n i e t r y b u n y o r a z k r z e s e ł e k w t y m u s u w a n i e g u m d o u c i a, p a p i e r k ó w, b u t e l e k i i n n y c h z a n i e c z y s z c z e m y c i e t r y b u n y o r a z k r z e s e ł e k u s u w a n i e l o d uk n i e g u z t r y b u n y o r a z k r z e s e ł e k u s u w a n i e w o d y z t r y b u n y o r a z k r z e s e ł e k 5 6 7, 1 3 m 2 z b i e r a n i e o d p a d ó w, m i e c i 5 6 7, 1 3 m 2 m y c i e m a s z y n o w e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h m e c h a n i c z n e z a m i a t a n i e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h 5 ł» c z n a p o w i e r z c h n i a 1 0 4, m m y c i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h ( 1 1 z l e w ó w, 1 3 t o a l e t 1 2 p i s u a r ó w ), m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, m y c i e p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t y c h g l a z u r», m y c i e i p o l e r o w a n i e l u s t e r w y w ó z o d p a d ó w p o s p r z» t a n i u ł» c z n i e 1 3 m 1 5 s z t p a p i e r t o a l e t o w y ( b i a ł y ) 1 0 s z t r c z n i k i ( b i a ł e ) 1 0 s z t m y d ł o 1 0 s z t w o r k i n a m i e c i l 1 2 s z t w o r k i n a m i e c i 6 0 l S p r z» t a n i e d y u r n e 2 8 b i e» c e s p r z» t a n i e t r y b u n i c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h 2 9 b i e» c e s p r z» t a n i e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h w e w n» t r z b u d o w l i ( f o y e r, s c h o d y, g a l e r i a i w o m i t o r i a ) 3 0 w y m i a n a w o r k ó w n a m i e c i 3 1 w y m i a n a w y p e ł n i e p o d a j n i k ó w w s a n i t a r i a t a c h 3 2 i n t e r w e n c y j n e m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó g w s a n i t a r i a t a c h i p u n k t a c h m e d y c z n y c h O d n i e a n i e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h , 2 8 m 2 o d n i e a n i e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h 3 4 p o s y p y w a n i a c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h r o d k i e m a n t y p o l i z g o w y m S t r o n a 6 z 1 7

7 s z t k r z e s e ł e k o d n i e a n i a t r y b u n p r z e j n a t r y b u n a c h k r z e s e ł e k i S p r z» t a n i e z p r a c a m i n a w y s o k o c i a c h m 2 m y c i e w i t r y n y s z k l a n e j z o b u s t r o n z k o n i e c z n o c i» p r a c n a w y s o k o c i a c h m y c i e d a s z k ó w n a d k a s a m i i w e j c i a m i z o b u s t r o n z 7 s z t k o n i e c z n o c i» p r a c n a w y s o k o c i a c h m y c i e s k y b o x z m 2 k o n i e c z n o c i» p r a c n a w y s o k o c i a c h 2 ) B o s m a n a t p r z y s t a n i j a c h t o w e j M a r i n a G d y n i a L p T e r e n p o w i e r z c h n i ak i l o D w a n i a b i u r o w e 3 2, 5 0 m 2 r o d z a j c z y n n o c i c e n a j e d n o s t k o w a n e t t o w z ł o t y c h S t a w k a V A T (p ) b e z p o d a w a n i a w a r t o c i p o d a t k u B u d y n e k b i u r o w y f M a r i n a G d y n i as 1 z a m i a t a n i e i z m y w a n i e t w a r d y c h p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o p o z i o m y c h p o w i e r z c h n i m e b l i, p a r a p e t ó w, k a l o r y f e r ó w, n ó g k r z e s e ł i s t o ł ó w, p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o l u b m y c i e d r z w i w e j c i o w y c h, w e w n t r z n y c h i k l a m e k, c z y s z c z e n i e s p r z t ó w k o m p u t e r o w y c h o r a z s y s t e m u m o n i t o r i n g u, o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i ( 2 k o s- z e 3 5 L i 6 0 L ) w yi m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h w t y m o p r ó n i a n i e i m y c i e p o p i e l n i c z e k ( z e w n t r z n a 1 s z t u k a ), m y c i e o k i e n ( 3 s z t u k i o k n o w d r z w i a c h w e j c i o w y c h n a t a r a s ) b e z k o n i e c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i a c h 2 P o m i e s z c z e n i e s o c j a l n e, k u b r y k, P o m i e s z c z e n i e s o c j a l n e, k u b r y k, p r a l n i a z a m i a t a n i e i z m y w a n i e t w a r d y c h 3 2, 5 4 m 2 p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o l u b m y c i e d r z w i S t r o n a 7 z 1 7

8 p r a l n i a w e j c i o w y c h, w e w n t r z n y c h i k l a m e k, o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i ( 2 k o s z e 6 0 L ) i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h w t y m o p r ó n i a n i e i m y c i e p o p i e l n i c z e k ( z e w n t r z n a 3 s z t u k i ), m y c i e u m y w a l e k ( 3 z l e w y k u c h e n n e ), b l a t ó w i s t o ł ó w, s z a f e k k u c h e n n y c h w e w n» t r z i n a z e w n» t r z o r a z m y c i e s p r z t ó w z e w n t r z n e i w e w n t r z n e l o d ó w k a, k u c h e n k a, k u c h e n k a m i k r o f a l o w a, o k a p m y c i e o k i e n ( 6 s z t u k ) b e z k o n i e c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i 3 C h o d n i k p r z e d w e j c i e m d o b i u r a 9 0 m 2 Z a m i a t a n i e P o m i e s z c z e n i a s a n i t a r n e ( t o a l e t a ) 4 P o m i e s z c z e n i a s a n i t a r n e 3 m 2 m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h ( 1 t o a l e t a, 1 u m y w a l k a ), m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i p o d ł ó g i p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t y c h g l a z u r», m y c i e i p o l e r o w a n i e l u s t r a, o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i ( 1 k o s z 3 5 L ) i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h, u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n i c z n y c h ( p a p i e r u t o a l e t o w e g o, m y d ł a w p i a n i e- 1 d o z o w n i k, p a p i e r u d o r a k 1 d o z o w n i k, r o d k ó w z a p a c h o w y c h ), m y c i e o k i e n ( 1 s z t u k a ) b e z k o n i e c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i a c h 5 P o m i e s z c z e n i e s a n i t a r n e P o m i e s z c z e n i e s a n i t a r n e ( t o a l e t a d l a n i e p e ł n o s p r a w n y c h ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h ( 1 t o a l e t a, 1 u m y w a l k a ), m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, c i a n p o k r y t y c h g l a z u r», m y c i e i p o l e r o w a n i e l u s t r a, m y c i e 7 mw n a t r y s k u, u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n i c z n y c h ( p a p i e r u t o a l e t o w e g o 1 p o d a j n i k, m y d ł a w p ł y n i e 1 d o z o w n i k, p a p i e r u d o r a k 1 p o d a j n i k, r o d k ó w z a p a c h o w y c h ) S t r o n a 8 z 1 7

9 6 P o m i e s z c z e n i a s a n i t a r n e P o m i e s z c z e n i a s a n i t a r n e d o s t p n e d l a e g l a r z y m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h ( 5 t o a l e t, 6 u m y w a l e k, 2 pi s u a r y ), m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, c i a n p o k r y t y c h g l a z u r», m y c i e i 7 5 mw p o l e r o w a n i e l u s t e r, m y c i e 6 n a t r y s k ó w, u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n i c z n y c h ( p a p i e r u t o a l e t o w e g o, m y d ł a w p ł y n i e, p a p i e r u d o r a k, r o d k ó w z a p a c h o w y c h ) 7 P o m i e s z c z e n i a r a t o w n i k ó w z p u n k t e m s o c j a l n y m i t o a l e t» 1 7, 8 8 m 2 B u d y n e k d l a r a t o w n i k ó w z a m i a t a n i e i z m y w a n i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o p o z i o m y c h p o w i e r z c h n i m e b l i, p a r a p e t ó w, k a l o r y f e r ó w, n ó g k r z e s e ł i s t o ł ó w, s p r z t ó w k o m p u t e r o w y c h, p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o l u b m y c i e d r z w i w e j c i o w y c h, w e w n t r z n y c h i k l a m e k, o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i ( 2 k o s z e 6 0 L ) i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h, o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i ( 2 k o s z e 6 0 L ) i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h, m y c i e s p r z t ó w z e w n t r z n e i w e w n t r z n e l o d ó w k a, k u c h e n k a, k u c h e n k a m i k r o f a l o w a, o k a p, m y c i e u m y w a l k i i b l a t ó w, m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h ( 1 z l e w k u c h e n n y, 1 u m y w a l k a, 1 t o a l e t a ), p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, m y c i e i p o l e r o w a n i e l u s t r a, u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n i c z n yh c ( p a p i e r u t o a l e t o w e g o 1 p o d a j n i k, m y d ł a w p ł y n i e 1 d o z o w n i k, p a p i e r u d o r a k 1 p o d a j n i k, r o d k ó w z a p a c h o w y c h ) S t r o n a 9 z 1 7

10 8 9 S z a t n i a z n a t r y s k i e m z t o a l e t» P u n k t m e d y c z n y 1 0 P o d e s t d r e w n i a n y p r z e d b u d y n k i e m 1 1 I n f o m a t 1 5, 6 4 m 2 1 1, 8 7 m 2 m y c i e o k i e n z k o n i e c z n o c i» p r a c n a w y s o k o c i a c h 4, 5 m x 4 m z a m i a t a n i e i z m y w a n i e t w a r dcyh p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o p o z i o m y c h p o w i e r z c h n i m e b l i, p a r a p e t ó w, k a l o r y f e r ó w, p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o l u b m y c i e d r z w i w e j c i o w y c h, w e w n t r z n y c h i k l a m e k, o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i ( 1 k o s z 6 0 L ) i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h, m y ce i, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h ( 1 t o a l e t a, 1 u m y w a l k a ), m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, c i a n p o k r y t y c h g l a z u r», m y c i e i p o l e r o w a n i e l u s t r a, m y c i e n a t r y s k u, u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n i c z n y c h ( p a p i e r u t o a l e t o w e g o 1 po d a j n i k, m y d ł a w p ł y n i e 1 d o z o w n i k, p a p i e r u d o r a k 1 p o d a j n i k, r o d k ó w z a p a c h o w y c h ) m y c i e o k i e n z k o n i e c z n o c i» p r a c n a w y s o k o c i a c h 4, 5 m x 4 m z a m i a t a n i e i z m y w a n i e t w a r d y c h p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, p r z e c i e r a n i e n a w i l go t n o p o z i o m y c h p o w i e r z c h n i m e b l i, m y c i e d r z w i p r z e s z k l o n y c h w e j c i o w y c h i k l a m e k, m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h ( 1 u m y w a l k a ), u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n i c z n y c h ( m y d ł a w p ł y n i e 1 d o z o w n i k ), o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i ( 1 k o s z 6 0 L ) i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h p o r a n n e z a m i a t a n i e c a ł e g o 2 5 m 2 p o d e s t u d r e w n i a n e g o p r z e d w e j c i e m d o d o b u d y n k u d l a r a t o w n i k ó w c mk c m I n f o m a t J e d e n r a z w t y g o d n i u c z y s z c z e n i e e k r a n u d o t y k o w e g o o r a z o b u d o w y r o d k a m i s p e c j a l i s t y c z n y m i 3 ) S i ł o w n i a z e w n t r z n a n a B u l w a r z e N a d m o r s k i m S t r o n a 1 0 z 1 7

11 L p T e r e n p o w i e r z c h n i ak i l o 4 ) S t a d i o n N a r o d o w y R u g b y L p T e r e n p o w i e r z c h n i a k i l o r o d z a j c z y n n o c i c e n a j e d n o s t k o w a n e t t o w z ł o t y c h S t a w k a V A T (p ) b e z p o d a w a n i a w a r t o c i p o d a t k u U s ł u g a s p r z» t a n i a p o m e c zku i m p r e z i e m 2 s p r z» t a n i e t r y b u n z c i» g a m i k o m u n i k a c y j n y m i, w r a z z e s z t s p r z» t a n i e m i m y c i e m k r z e s e ł e k k r z e s e ł e k, 2 P o m i e s z c z e n i a b i u r o w e S z a t n i e, k o r y t a r z e, p u n k t m e d y c z n y, t o a l e t y 5 ) O r o d e k H i p o t e r a p i i r o d z a j c z y n n o c i s p r z» t n i c i e c h o d n i k ó w, m 2 c i» g ó w p i e s z y c h o r a z p a r k i n g ó w, m 2, s p r z» t a n i e t r y b u n y g oi c w r a z k r z e s e ł e k z k r z e s e ł k a m i, 2 r c z n e s p r z» t n i c i e t e r e n u m d o k o ł a b o i s k a, o p r ó n i e n i e k o s z y o r a z 6 s z t l w y w i e z i e n i e m i e c i p o 8 s z t l s p r z» t a n i u U s ł u g a s p r z» t a n i a s t a d i o n u m 2 s p r z» t a n i e i c z y s z c z e n i e w y k ł a d z i n s p r z» t a n i e i m y c i e t e r a k o t y, z a k o n s e r w o w a n i e t e r a k o t y i m 2 f u g c e n a j e d n o s t k o w a n e t t o w z ł o t y c h S t a w k a V A T (p ) b e z p o d a w a n i a w a r t o c i p o d a t k u c o d z i e n n e ( s p r z» t a n i e w i n n o o d b y w a s i w g o d z i n a c h w c z e s n o r a n n y c h t j d o g o d z 1 S ił o w n i a z e w n t r z n a m ) z a m i a t a n i e i z e b r a n i e w s z y s t k i c h z a n i e c z y s z c z e s t a ł y c h, w y w ó z o d p a d ó w i n i e c z y s t o c i z e b r a n y c h w s k u t e k w y k o n a n i a p o w y e j w s k a z a n y c h c z y n n o c i o r a z o p r ó n i e n i e i w y w ó z o d p a d ó w z 2 k o s z y n a m i e c i L p T e r e n p o w i e r z c h n i a k i l o r o d z a j c z y n n o c i c e n a j e d n o s t k o w a n e t t o w z ł o t y c h S t a w k a V A T (p ) b e z p o d a w a n i a w a r t o c i p o d a t k u S t r o n a 1 1 z 1 7

12 z m y w a n ie t w a rd y c h p o w ie r z ch n i p o d ł ó g z a m i a ta n ie t w a r d y ch p o w ie r z c h n i p o d ł ó g p rz e c ie r a n ie n a wil g o t n o p o z io m y c h p o w i e r z c h n i m e b l i p rz e c ie ra n ie n a w i lg o t n o lu b C i» g i m y c ie d rz w i w e j c io w y c h i k o m u n i k a c y j n e 4 9, 7 3 m 2 k l a m e k o p r ó n i an i e p o j e m nik ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h p r z e c ie ra n ie n a w i lg o t n o s z k la n y c h p r z e s z k l e w e w n t r z n y c h m y c ie ok ie n ( 6 s z t u k ) b e z k o n ie c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i 2 s e k r e t a r i a t p o c z e k a l n i a 4 9, 5 1 m 2, s z a t n i a 3 8, 4 5 m 2, b i u r o 1 9, 5 2 m 2 ( w y k ł a d z i n a ), b i u r o i n s t r u k t o r a 1 8, 6 0 m 2 ( w y k ł a d z i n a ), n i e s o c j a l n e 6, 4 9 m 2, s z a t n i a 6, 4 9 m 2, n i e p o m o c n i c z e 8, 9 5 m 2 o d k u r z a n i e w y k ł a d z i n z a m ia t a n ie t w a r d y ch p o w ie r z c h n i p o d ł ó g z m y w a n ie t w a rd y c h p o w ie rz c h n i p o d ł ó g p r z e c ie ra n i e na w i lg o t n o p o z io m y c h p o w ie r z ch n i m e b l i p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o l u b m y c i e d r z w i w e j co iw y c h i k la m e k o p r ó n ia n i e p o j e m n i k ó w n a m ie c i ( 8 s z t ui k ) w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w yc h m y c ie, c z y s z c z e nie i d e z y n f e k c j a urz» d z e s a n ita rn y c h ( u m y w a l k a, z l e w ) u z u p e ł n ia n ie r o d k ó w h i gie n ic z n y c h (m y d ł a w p ł y n i e 1 d o z o w n i k, p a p i e r u d o r a k 1 d o z o w n i k ) p r z e cie r a n i e n a w i l g o o t n s z k la n y c h p r z e s z kl e w e w n t r zn y c h p r z e c i e r a n i e a nw i l g o tn o p a r a p e t ó w, k a l ory f eró w, n ó g S t r o n a 1 2 z 1 7

13 3 s a n i t a r i a t y 4 9, 2 6 m 2 k rz e s e ł i s t o ł ó w m y c i e o k i e n ( 2 1 s z t u k ) b e z k o n ie c z n o c i p r a c n a w y s o k o c ia c h m y c ie, c z y s z c z e nie i d e z y n f e k c j a urz» d z e s a n ita rn y c h ( u m y w a l k i 7 s z t u k, m u s z l e 6 s z t u k, p i s u a r 1 s z t u k a ) m y c ie, c z y s z c z e n ie i d e z y n f e k c j a p o wie r z c h n i p o d łó g o p r ó n ia n ie p oje m n i kó w n a m ie c i ( 8 s z t u k w) y mi ia n a w o r k ó w f o lio w y c h m y c ie i p o le ro w a n ie l us te r u z u p e ł n ia n ie r o d k ó w h i gie n ic z n y c h (p a p ie r u t o a l e t o w e g o 6 d o z o w n i k ó w, m y d ł a w p ł y n i e 7 d o z o w n i k ó w, p a p i e r u d o r a k 5 d o z o w n i k ó w, r o d k ó w z a p a c h o w y c h ) 4 S a l a r e h a b i l i t a c y j n a 4 3, 5 4 m 2 5 P u n k t m e d y c z n y 1 8, 6 9 m 2 m y c ie, c z y s z c z e nie i d e z y n f e k c j a p o wie r z c h n i c i a n p o k r y t y c h g l a z u r» m y c ie ok ie n ( 4 s z t u k bi e) z k o n ie c z n o c i p r a c n a w y s o k o c ia c h z a m ia t a n ie tw a rd y c h p o w i e r z c h n i p o d ł ó g z m y w a n ie t w a rd y c h p o w ie r z c h n i p o d ł ó g p r z e cie ra n ie n a wil g o t n o s p r z tó w r e h a b i lit a c y j n y c h p rz e c i era n i e n a wil g otn o m a t e r a c y d o w i c z e o p r ó n ia n ie p oje m n i kó w n a m ie c i ( 1 s z t u k a w) y mi ia n a w o r k ó w f o lio w y c h m y c ie o kie n ( 5 s z t u k b) e z k o n ie c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i z m y w a n ie t w a rd y c h p o w ie r z ch n i p o d ł ó g z a m i a ta n ie t w a r d y ch p o w ie r z c h n i p o d ł ó g S t r o n a 1 3 z 1 7

14 p rz e c ie r a n ie n a wil g o t n o p o z io m y c h p o w i e r z c h n i m e b l i 6 B u d y n e k b i u r o w y 7 H a l a u j e d e n i o- w a 9 s z t o w y m i a r a c h x c m 5 0 s z t o w y m i a r a c h x c m 8 S t a j n i a 2 0 w i e t l i k ó w o w y m i a r a c h x c m p rz e c ie ra n ie n a w i lg o t n o lu b m y c ie d rz w i w e j c io w y c h i k l a m e k p r z e c ie ra n ie n a w i lg o t n o s z k la n y c h p r z e s z k l e w e w n t r z n y c h o p r ó n i an i e p oej m n ik ó w n a m i e c i ( 1 s z t u k a ) i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h u z u p e ł n ia n ie r o d k ó w h i gie n ic z n y c h (m y d ł a w p ł y n i e 1 d o z o w n i k, p a p i e r u d o r a k 1 d o z o w n i k ) m y c ie, c z y s z c z e nie i d e z y n f e k c j a urz» d z e s a n ita rn y c h ( u m y w a l k a 1 s z t u k a ) m y c ie ok ie n (2 s z t u k i) b e z k o n ie c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i S p r z» t a n i e z p r a c a m i n a w y s o k o c i a c h m y c i e o k i e n z o b u s t r o n z k o n i e c z n o c i» p r a c n a w y s o k o c i a c h m y c i e o k i e n z o b u s t r o n z k o n i e c z n o c i» p r a c n a w y s o k o c i a c h m y c i e s w i e t l i k ó w z o b u s t r o n z k o n i e c z n o c i» p r a c n a w y s o k o c i a c h 6 ) t e r e n b o i s k ap r z y u l R a d o s n e j L p T e r e n p o w i e r z c h n i a k il o r o d z a j c z y n n o c i c e n a j e d n o s t k o w a n e t t o w z ł o t y c h S t a w k a V A T (p ) b e z p o d a w a n i a w a r t o c i p o d a t k u P a s p o m i d z y o g r o d z e n i e m a l i n i» p o l a d o g r y m 2 Z e b r a n i e m i e c i, z a m i a t a n i e, o p r ó n i a n i e 4 p o j e m n i k ó w n a m i e c i, w y w ó z m i e c i 2 R o z l i c z e n i e z a w i a d c z o n e u s ł u g i n a s t p o w a b d z i e z a f a k t y c z n i e w y k o n a n e u s ł u g i w o k r e s a c h m i e s i c z n y c h n a p o d s t a w i e p r a w i d ł o w o w y s t a w i o n e j p r z e z W y k o n a w c f a k t u r y z g o d n i e z D z i e n n i k i e m w y k o n a n y c h p r a c p o t w i e r d z o n y m p r z e z w y z n a c z o n e g o p r z e d s t a w i c i e l a Z a ma w i a j» c e g o 3 F a k t u r a p ł a t n a b d z i e p r z e l e w e m n a r a c h u n e k b a n k o w y W y k o n a w c y w s k a z a n y n a S t r o n a 1 4 z 1 7

15 f a k t u r z e w t e r m i n i3e 0 d n i o d d a t y o t r z y m a n i a f a k t up r yz e z Z a m a w i a j» c e g o 6 1 W p r z y p a d k u s t w i e r d z e n i a p r z e z Z a m a w i a j» c e g o, k 3r o t n e g o w y k o n a n i a u s ł u g i s p r z» t a n i a o b i et kó w Z a m a w i a j» c e g o w s p o s ó b n i e n a l e yt y l u b w p r z y p a d k u n i e d o t r z y m y w a n i a t e r m i n ó w s p r z» t a n i a, Z a m a w i a j» c y u p r a w n i o n y b d z i e d o r o z w i» z a n i a u m o w y z e s k u t k i e m n a t y c h m i a s t o w y m, 2 W p r z y p a d k u s t w i e r d z e n i a p r z e z Z a m a w i a j» c e g o 2, k r o t n e g o w y k o n a n i a u s ł u g i s p r z» t a ni a S t a d i o n u P i ł k a r s k i e g o w s p o s ón bi e n a l e yt y l u b w p r z y p a d k u n i e d o t r z y m y w a n i a t e r m i n ó w s p r z» t a n i a, Z a m a w i a j» c y u p r a w n i o n y b d z i e d o r o z w i» z a n i a u m o w y z e s k u t k i e m n a t y c h m i a s t o w y m 3 W p r z y p a d k u r o z w i» z a n i a u m o w y p r z e z Z a m a w i a j» c e g o w t r y b i e u s tl u1bk i 2 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y b d z i e d o z a p ł a t y k a r y u m o w n e j w w y s o k o 5p c i c e n y o f e r t o w e j 4 W p r z y p a d k u g d y w y s o k o s z k o d y p r z e n o s i b d z i e w y s o k o z a s t r z e o n e j w 3 u s t k a r y u m o w n e j Z a m a w i a j» c y m o e d o c h o d z i o d s z k o d o w a n i a u z u p e ł n i a j» c e g o n a z a s a d a c h o g ó l n y c h 5 N a l e n e Z a m a w i a j» c e m u k a r y u m o w n e m o g» z o s t a p o t r» c o n e z w y n a g r o d z e n i a W y k o n a w c y, o k t ó r y m m o w a w 5 7 U m o w a z o s t a j e z a w a r t a n a c z a s o k r e l o n y :: o d :: : d o :::::: r o k u 8 1 W y k o n a w c a m o e p o w i e r z y w y k o n a n i e c z c i u m o w y p o d w y k o n a w c o m, z w y ł» c z e n i e m c z y n n o c i d o k t ó r y cwh y m a g a n e j e s t p o s i a d a n i eu p r a w n i e o p i s a n y c h w R o z d z i a l e 5 u s t 2 p kst I W1Z 2 W y k o n a w c a p o w i e r z y w y k o n a n i e z a m ó w i e n i a n a s t p u j» c y m P o d w y k o n a w c o m w s k a z a n y m w o f e r c i e j a k o p o d m i o t y, n a k t ó r y c h z a s o b y W y k o n a w c a p o w o ł y w a ł s i, n a z a s a d a c h o k r e l o n y c h w a r t 2 6 u s t 2 b U s t a w y, w c e l u w y k a z a n i a s p e ł n i a n i a w a r u n k ó w u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u, o k t ó r y c h m o w a w a r t 2 2 u s t 1 U s t a w y 1 ) ::::::::: - w z a k r e s i e:::::::::::, 2 ) ::::::::: - w z a k r e s i e ::::::::::: 3 W y k o n a w c a m o e w t r a k c i e t r w a n i a u m ow y d o k o n a z m i a n y a l b o r e z y g n a c j i z p o d w y k o n a w c y z t y m z a s t r z e e n i e m, ij e e l i z m i a n a a l b o r e z y g n a c j a z p o d w y k o n a w c y d o t y c z y p o d m i o t u, n a k t ó r e g o z a s o bw y y k o n a w c a p o w o ł y w a ł s i, n a z a s a d a c h o k r e l o n y c h w a r t 2 6 u s t 2 b U s t a w y, w c e l u w y k a z a n i a s p e ł n i a n i a w a r u n k ó w u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u, o k t ó r y c h m o w a w a r t 2 2 u s t 1 U s t a w y, W y k o n a w c a j e s t o b o w i» z a n y w y k a z a Z a m a w i a j» c e m u, i p r o p o n o w a n y i n n y p o d w y k o n a w c a l u b W y k o n a w c a s a m o d z i e l n i e s p e ł n i a w a r u n k i w s t o p n i u n i e m n i e j s z y m n i w y m a g a n y w t r a k c i e p o s t p o w a ni a o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a 4 W y k o n a w c a p o n o s i p e ł n» o d p o w i e d z i a l n o z a p r a c e w y k o n a n e p r z e z p o d w y k o n a w c ó w r ó w n i e z a u s t e r k i g w a r a n c y j n e 9 W r a z i e w y s t» p i e n i a i s t o t n e j z m i a n y o k o l i c z n o c i p o w o d u j» c e j, e w y k o n a n i e u m o w y S t r o n a 1 5 z 1 7

16 n i e l e y w i n t e r e s i e p u b l i c z cn zy em g, o n i e m o n a b y ł o p r z e w i d z i e w c h w i l i z a w a r c i a u m o w y, Z a m a w i a j» c y m o e o d s t» p i o d u m o w y w t e r m i n i e 3 0 d n i o d p o w z i c i a w i a d o m o c i o p o w y s z y c h o k o l i c z n o c i a c h W t a k i m w y p a d k u W y k o n a w c a m o e» d a j e d y n i e w y n a g r o d z e n i a n a l e n e g o m u z t y t u ł u w y k o n a cn z i a c i u m o w y 1 0 Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e, e w p r o w a d z e n i e z m i a n d o z a w a r t e j u m o w y m o l i w e b d z i e w s y t u a c j a c h, g d y Z a m a w i a j» c y u z n a, e z m i a n y t e s» n i e z b d n e c e l e m z a p e w n i e n i a p r a w i d ł o w e g o w y k o n a n i a u m o w y p r z e z s t r o n y, w s z c z e g ó l n o c i w n a s t p u j» c y c h p r z y p a d k a c h 1 ) o m y ł e k p i s a r s k i c h l u b b ł d ó w r a c h u n k o w y c h, 2 ) m a j» c y c h n a c e l u w y j a n i e n i e w» t p l i w o c i t r e c i u m o w y, j e l i b d z i e o n a b u d z i ł a w» t p l i w o c i i n t e r p r e t a c y j n e m i d z y s t r o n a m i, 3 ) k o n i e c z n o c i z m i a n y s p o s o b u w y k o n a n i a l u b z a k r e s u z a m ó w i e n i a z p r z y c z y n w c z e n i e j n i e p r z e w i d z i a n y c h, 4 ) k o n i e c z n o c i z m i a n y t e r m i n u w y k o n a n i a z a m ó w i e n i a z p r z y c z y n n i e z a w i n i o n y c h p r z e z W y k o n a w c, 5 ) j e e l i z m i a n y u m o w y, w t y m z m i a n y s p o s o b u p ł a t n o c i, w y m a g a b d z i e o c h r o n a i n t e r e s u Z a m a w i a j» c e g o, 6 ) r e z y g n a c j i p r z e z Z a m a w i a j» c e g o z ł u gs i s p r z» t a n i a k t ó r e g o k o l w i e k z o b i e k t ó w w s z c z e g ó l n o c i w p r z y p a d k u j e g o w y d z i e r a w i e n i a, l u b u t r a t y t y t u ł u p r a w n e g o d o n i e r u c h o m o c i, 7 ) z m i a n y c e n b r u t t o w z w i» z k u z e z m i a n» o b o w i» z u j» c y c h s t a w e k p o d a t k u o d t o w a r ó w i u s ł u g, 8 ) z m i a n y a l b o r e z y g n a c j i z p o d wo yn ka w c y z t y m z a s t r z e e n i e m, ji e e l i z m i a n a a l b o r e z y g n a c j a z p o d w y k o n a w c y d o t y c z y p o d m i o t u, n a k t ó r e g o z a s o b y W y k o n a w c a p o w o ł y w a ł s i, n a z a s a d a c h o k r e l o n y c h w a r t 2 6 u s t 2 b U s t a w y, w c e l u w y k a z a n i a s p e ł n i a n i a w a r u n k ó w u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u, o k th ó r ym co w a w a r t 2 2 u s t 1 U s t a w y, p r z e d z m i a n» u m o w y W y k o n a w c a j e s t o b o w i» z a n y w y k a z a Z a m a w i a j» c e m u, i p r o p o n o w a n y i n n y p o d w y k o n a w c a l u b W y k o n a w c a s a m o d z i e l n i e s p e ł n i a w y m a g a n i a w s t o p n i u n i e m n i e j s z y m n i w y m a g a n y w t r a k c i e p o s t p o w a n i a o u d z i e l e n i e z a m ó wi e n i a, 9 ) i n n y c h z m i a n k o r z y s t n y c h d l a Z a m a w i a j» c e g o, c h o c i a b y w i» z a ł o s i t o z k o n i e c z n o c i» z m i a n y t e r m i n u l u b s p o s o b u w y k o n a n i a z a m ó w i e n i a W s z e l k i e z m i a n y l u b u z u p e ł n i e n i a u m o w y w y m a g a j» f o r m y p i s e m n e j p o d r y g o r e m n i e w a n o c i 2 E w e n t u a l n e s p o r y w y n i ka j» c e z n i n i e j s z e j u m o w y r o z s t r z y g a b d z i e s» d w ł a c i w y m i e j s c o w o d l a s i e d z i b y Z a m a w i a j» c e g o 3 K o r e s p o n d e n c j a z w i» z a n a z u m o w» k i e r o w a n a b d z i e n a a d r e s y s t r o n w s k a z a n e w n a g ł ó w k u u m o w y s t r o n a z o b o w i» z a n a j e s t p o w i a d o m i d r u g» s t r o n o z m i a n i e a d r e s u p o d r y g o r e m u z n a n i a k o r e s p o n d e n c j i s k i e r o w a n e j n a d o t y c h c z a s o w y a d r e s z a s k u t e c z n i e d o r c z o n» 4 W s p r a w a c h n i e u r e g u l o w a n y c h w n i n i e j s z e j u m o w i e z a s t o s o w a n i e m a j» p r z e p i s y K o d e k s u C y w i l n e g o o r a z u s t a w y P r a w o z a m ó w i e p u b l i c z n y c h S t r o n a 1 6 z 1 7

17 5 U m o w n i n i e j s z» s p o r z» d z o n o w 3 j e d n o b r z m i» c y c h e g z e m p l a r z a c h, w t y m 2 d l a Z a m a w i a j» c e g o i 1 e g z e m p l a r z d l a W y k o n a w c y Z A M A W I A J C Y W Y K O N A W C A S t r o n a 1 7 z 1 7

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

6. K o ł a 7. M i s a

6. K o ł a 7. M i s a S U P 6 0 9 v. 2 0 16 G R I L L R U C H O M Y, P R O S T O K Ą T N Y, Z D O L N Ą I B O C Z N Ą P Ó Ł K Ą S U P 6 0 9 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

2 x U S B 2. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 3. 0 ( t y ł ),

2 x U S B 2. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 3. 0 ( t y ł ), J e s t e m y f i r m s p e c j a l i z u j c s i w m i n i a t u r o w y c h k o m p u t e r a c h, z n a j d u j c y c h s z e r o k i e z a s t o s o w a n i e p r z y : w y w i e t l a nu i t r e c

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast

Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast Rybnik 21 i 22 maja 2009 Patronat honorowy: V Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast Władysław Rydzik Instytut

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYKONALNOŚCI INW N E W S E T S Y T C Y JI J

ANALIZA WYKONALNOŚCI INW N E W S E T S Y T C Y JI J ANALIZA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI ANALIZA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI Feasibility Study 1. ANALIZA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNA * Program sprzedaży * Zdolność wytwórcza * Czynniki (technologia, materiały, ludzie)

Bardziej szczegółowo

_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 29 RVK 100E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z

_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 29 RVK 100E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z 016-057_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 28 W e n ty la to r y d o k a n a ó w o p rze k ro ju k o o w y m RVK 100-125 O b u d o w a z tw o rz y w a s z tu c z n e g o R e g u lo w a n a p r d k o Ê ç

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

l. Anyżᐧ剷 wᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷e ᐧ剷ᐧ剷w ᐧ剷 g tel.ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 nwe tycyjnych eᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 lᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷. net.ᐧ剷l ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу l a t o g ó l n o p o l s k i e g o k o n k u r s u f o t o g r a f i c z n e g o гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E 2 0 0 5-2 0 1 0 ' 2 0 0 5-2 0 1 0

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

n a k r ę t e k Z, I I, I.

n a k r ę t e k Z, I I, I. H U T A W K A O G R O D O W A 2 - o s o b o w a t y p : J K S C 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą O d tle n ia n ie w o d y m e to d ą k a ta lity c z n ą P r z e d m io t p r e z e n ta c ji: O d tle n ia n ie k a ta lity c z n e w o d y n a b a z ie d o św ia d c z e ń fir m y L A N X E S S (d.b

Bardziej szczegółowo

ńń Ż Ń Ł Ś Ś Ń Ł Ż Ł ń Ź Ś ń ń ń ń ń ć ń ć Ś Ż ć ń ń ć ń ń Ś ń ć ć Ź ć ć ć Ż ń ć ź Ś Ć ć ń ć Ż ć Ź Ź ń ń Ż ć ć ń ć Ż Ż Ż ć Ż Ż Ż Ż Ż ć Ż ć ć ć ć Ż ńł ć ć Ź Ż ć ć Ść Ść Ż ź Ś Ż ć ń ć ć ć Ź Ść ć ć ć ńł Ś

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Domena Cena netto rejestracji domeny Cena netto odnowienia domeny. Roczny 399.00. Roczny 199.00. Roczny 499.00. Roczny 429.00. Roczny 349.

Domena Cena netto rejestracji domeny Cena netto odnowienia domeny. Roczny 399.00. Roczny 199.00. Roczny 499.00. Roczny 429.00. Roczny 349. Cennik promocyjny obowiązuje od 27.01.2014 r. do odwołania lub wprowadzenia nowego cennika. Rejestracji domen można dokonywać pod adresem: http://hosting.linux.pl/domeny.html lub przesyłając zgłoszenie

Bardziej szczegółowo

MOZAIKA KOLĘDOWA. Cicha noc / W żłobie leży / Bóg się rodzi Tranquillo e moderato q» œ nœ. Ci - cha. œ œ. . œ. œ bœ. cresc. wszem, cresc. cresc.

MOZAIKA KOLĘDOWA. Cicha noc / W żłobie leży / Bóg się rodzi Tranquillo e moderato q» œ nœ. Ci - cha. œ œ. . œ. œ bœ. cresc. wszem, cresc. cresc. chór lu dęte C C C B B Cicha noc / W żłoie leży / Bóg się rodzi Tranquillo e moderato q» 4 3 4 3 4 3 B 4 3 Ó 4 3 4 3 o - kó czu - wa n nie - sie n n sa - ma n lu - dziom wszem, u - śmiech - MOZAIKA KOLĘDOWA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

ᐗ升 G ឧ卷n z ) P W E L E : Graphis f udi f. l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ᆗ吇g PÓŹ E ᐗ升Eᐗ升 ᐗ升 G ( H / H E 8 WE E I cj ż w ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 / ᆗ吇 c ᆗ吇ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇ᆗ吇 ᆗ吇 ᆗ吇 w j ᆗ吇ឧ喇 j z c c ł w c l g

Bardziej szczegółowo

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa)

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa) orno lto enor ss V riste 4 3 e trnqillo qè᪼ 4 3 4 3 4 3 3 KOLĘDY OLKIE (wiąznk kolędow) # e zs m l sie ńki, le ży # Kowlewski 9 # # # # n V # # ł cze z zim n, nie d # ł cze z zim n, # # nie d wśród st

Bardziej szczegółowo

Roczny 96. Roczny 140. Roczny 200. Roczny 252. Roczny 168. Roczny 156

Roczny 96. Roczny 140. Roczny 200. Roczny 252. Roczny 168. Roczny 156 tld operacja tryb_platnosci cena ac domain.create ac domain.renew ag domain.create Roczny 0 ag domain.renew Roczny 0 ag domain.transfer 576 am domain.create am domain.renew 10-letni 960 2-letni 192 3-letni

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Í í Í Á ń ý ý Ż í í ď Í Ĺ ń Í ń Ę ń ý Ż Ż ź ń ń Ę ń ý ý í ŕ Ĺ Ĺ Í Á í Ż Í É Í Ü ö ä Ż Ż Ż Ę ń ć Ę Ż ń Ę Ż ć ń Ł Ą ń Ę í Ę Ż Ż ý Ż Ż Ą Í É đ í Ł Ę Ł ć ő ť Ę ń í ć Í Ę Ę Ł Ą Ł ć ď ć Ę Ę ń Ó Ü ü Ĺ ý Ę ä í

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i Ukły yrow (loizn) 1.1. Ukły o zminy koów (kory, kory, nkory) i Są to ukły kominyjn, zminiją sposó koowni lu przstwini ny yrowy. 1.1.1. kory kory to ukły kominyjn, zminiją n yrow, zpisn w owolnym kozi innym

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ą Ż Ż Ź Ł Ż Ć Ć Ż Ż ć Ź Ż Ż Ż Ć Ż Ć ź ć Ż ż ż Ż Ż ć Ż ż Ż Ż Ż ć Ż ż ć Ć ź Ą Ż Ż ż ć Ź Ż ż Ą Ą Ż ć Ź ź Ż ź ć Ą ć ć ż ż ź ź ć ć ż ż ż ź ć ć Ą ż Ą ż ż Ż Ż Ż ć ż Ż ć ż Ł Ż Ą Ż ź ż ć Ż Ż Ż Ć Ź Ź Ż Ą ć

Bardziej szczegółowo

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0 M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 8 9 6-7 7 X E K S P L O A T A C Y J N E B A D A N I A E N E R G E T Y C Z N O a E M I S Y J N E W K A D U K O M I N K O W E G O Z P A S Z C

Bardziej szczegółowo

praktyczny poradnik techniki korekcyjne aplikacje mięśniowe

praktyczny poradnik techniki korekcyjne aplikacje mięśniowe praktyczny poradnik techniki korekcyjne aplikacje mięśniowe KI N ESI OT A P ING Andrzej Markowski Wstęp...6 U k ła d m ię ś n io w y i k o s tn y c z ło w ie k a...1 0 S ło w n ik... 1 2 Historia i rozwój

Bardziej szczegółowo

NIP 945-107-30-52 PKO bp S.A. IV o/kraków nr 75 1020 2906 0000 1702 0017 3096 regon: 350425085

NIP 945-107-30-52 PKO bp S.A. IV o/kraków nr 75 1020 2906 0000 1702 0017 3096 regon: 350425085 { t!5 匧 { a 5 5 a. Y Ç 匧 t { í 受 受 受 9 { Ü wt ahl! at { ù { Ü ahl!. { Ü wt ahl! at { { NIP 945-107-30-52 PKO bp S.A. IV o/kraków nr 75 1020 2906 0000 1702 0017 3096 regon: 350425085 ᐧ勇 w 2 pis eśᐧ勇i ᐧ勇

Bardziej szczegółowo