Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa"

Transkrypt

1 Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n i w d n i u r p o m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k a b u d e t o w a, u lo l i m p i j s k a 5k 9 8, G d y n i a, r e p r e z e n t o w a n y m p r z e z D y r e k t o r a M a r k a Ł u c y k a, z w a n y m d a l e j f Z a m a w i a j» c y ms a r e p r e z e n t o w a n y m p r z e z 1 ::::::::::::::, 2 ::::::::::::::, z w a n y m d a l e j f W y k o n a w c»s w r e z u l t a c i e d o k o n a n i a p r z e z Z a m a w i a j» c e g o w y b o r u o f e r t y W y k o n a w c y w p o s t p o w a n i u o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a p u b l i c z n e g o w t r y b i e p r z e t a r g u n i e o g r a n i c z o n e g o n a u s ł u g o w a r t o c i p o n i e j k w o t o k r e l o n y c h w p r z e p i s a c h w y k o n a w c z y c h w y d a n y c h n a p o d s t a w i e a r t 1 1 u s t u s 8 t a w y z d n i a 2 9 s t y c z n i a r P r a w o z a m ó w i e p u b l i c z n y c h ( t e k s t j e d n o l i t y D z U z r p o z z p ó n z m ) ( z w a n e j d a l e j f U s t a w»s z n) a k s p r a w y G O S I R D Z P I o n a s t p u j» c e j t r e c i 1 1 W y k o n a w c a z o b o w i» z u j e s i d o w i a d c z e n i a u s ł u g w z a k rse ps ri z» e t a n i a o bi e k t ó w Z a m a w i a j» c e g o w z a k r e s i e i n a w a r u n k a c h o k r e l o n y c h S pw e c y f i k a ci j I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a ( z w a n e j d a l e j S I W Z ) 2 O f e r t a W y k o n a w c y o r a z S I W Z s t a n o w i» i nt e g r a l n» c z n i n i e j s z e j u m o w y 2 U s ł u g a s p r z» t a n i a o b i e k t ó w Z a m a w i a j» c e gdoo t y c zy 1 ) S t a d i o n u P i ł k a r s k i e g o w G d y n i z l o k a l i z o w a n e g o p r z y u l i c y O l i m p i j sg kd iy en j i, 5 w 2 ) B o s m a n a t u p r z y s t a n i j a c h t o w e j M a r i n a G d y n i a z l o k a l i z o w a n e g o p r z y A l e i J a n a P a w ł a I I 1A 3 w G d y n i, 3 ) B u d y n k u d l a r a t o w n i k ó w z l o k a lo iw za n e g o n a t e r e n i e p l a y G d y n i a r ó d m i e c i e, 4 ) N a r o d o w e g o S t a d i o n u R u g b y z l o k a l i z o w a n e g o p r z y u l G ó r s k i e g o 1 0 w, G d y n i 5 ) S i ł o w n i z e w n t r z n e j u s y t u ł o w a n e j n a B u l w a r z e N a d m o r s k i m w G d y n i ( c z e d z i a ł k i o n u m e r z e 4 7 4k 6 5 ), 6 ) O r o d k a h i p o t e r a p i i z l o k a l i z o w a n e g o pu rl z y S p ó ł d z i e l c z e j 4 w G, d y n i 7 ) t e r e n u w o k ó ł b o i sk a p r z y u l R a d o s n ew j G d y n i, s z c z e g ó ł o w o o k r e l o n y c h w S I W Z 3 S t r o n a 1 z 1 7

2 S z c z e g ó ł o w y o p i s i z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a z azwaił» e rca z n i k n r 1 ud mo o w y 4 1 W y k o n a w c a b d z i e w i a d c z y ł u s ł u g s p r z» t a n i a z a p o m o c» a sw nł e g o s p r z t u, w ł a s n y c h r o d k ó w c h e m i c z n y c h i w ł a s n y c h r o d k ó w c z y s t o c i 2 r o d k i c h e m i c z n e u y w a n e d o u t r z y m a n i a c z y s t o c i m u s z» b y d o p u s z c z o n e d o o b r o t u i u y t k o w a n i a o r a z p o s i a d a w y s o k i s t a n d a r d j a k o c i P o z o s t a ł e r o d k i c z y s t o c i w y k o r z y s t y w a n e p r z e zw y k o n a w c w r a m a c h w i a d c z e n i a u s ł u g i w t y m r o d k i p r z e z n a c z o n e d o w y p e ł n i e p o d a j n i k ó w n a p a p i e r t o a l e t o w y, r c z n i k i i m y d ł o m u s z» b y d o p u s z c z o n e d o o b r o t u i u y t k o w a n i a o r a z p o s i a d a w y s o k i s t a n d a r d j a k o c i 3 W y k o n a w c a m u s i z a p e w n i s t a ł» e k i p s p r z»» t ac ja, a j e l i z a j d z i e k o n i e c z n o z m i a n y p r a c o w n i k a z a d b a o p r a w i d ł o w e p r z e s z k o l e n i e n o w e g o p r a c o w n i k a w z a k r e s i e z a d a i z n a j o m o c i t o p o g r a f i i o b i e k t u 4 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o p r o w a d z e n i a D z i e n n i k a w y k o n a n y c h p r a c p r z e z c a ł y o k r e s t r w a n i a u m o w y W Di ze n n i k u W y k o n a w c a b d z i e o d n o t o w y w a ł n a b i e» c o ( t j w d n i u i c h w y k o n a n i a ) w s z e l k i e p r a c e w y k o n a n e w r a m a c h n i n i e j s z e j u m o w y P r a c e t e b d» p o t w i e r d z a n e w D z i e n n i k u p r z e z o s o b ( y ) u p o w a n i o n» ( e ) p r z e z Z a m a w i a j» c e g o W p r z y p a d k u S t a d i o n u P i ł k a r s k i e g o W y kwocn a d o d a t k o w o z o b o w i» z a n y j e s t o p i s y w a w a r u n k i p o g o d o w e 5 P r z e z c a ł y o k r e s o b o w i» z y w a n i a u m o w y Z a m a w i a j» c y u p r a w n i o n y j e s t d o k o n t r o l i w y k o n y w a n i a p r z e z W y k o n a w c u s ł u g o b j t y c h u m o w» 6 P o k a d o r a z o w y m w y k o n a n i u u s ł u g i n a s t» p i p i s e m n e o d e b r a n i e p r a c o d W y k o n a w c y W p r z y p a d k u s t w i e r d z e n i a n i e p r a w i d ł o w o c i W y k o n a w c a z o b l i g o w a n y j e s t d o p o n o w n e g o w y k o n a n i a c z y n n o c i n i e p r a w i d ł o w o w y k o n a n e j l u bk i d o k o n a n i a c z y n n o c i z a n i e c h a n e j 7 W p r z y p a d k u u c h y l e n i a s i W y k o n a w c y o d o b o w i» z k u, o k t ó r y m m o w a w u s t 6, Z a m a w i a j» c y u z n a d a n» c z y n n o z a n i e w y k o n a n» Z t e g o t y t u ł u Z a m a w i a j» c y p o m n i e j s z y w y n a g r o d z e n i e W y k o n a w c y o c z y n n o n i e p r a w i d ł o w o w y k o n a n» l u bk i z a n i e c h a n» 8 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t p o w i a d o m i Z a m a w i a j» c e g o o k a d y m s t w i e r d z o n y m p r z y p a d k u u s z k o d z e n i a l u b z n i sz ze cn i a m i e n i a Z a m a w i a j» c e g o z n a j d u j» c e g o s i n a t e r e n a c h o b j t y c h p r z e d m i o t e m z a m ó w i e n i a 9 W y k o n a w c a j e s t o d p o w i e d z i a l n y z a w s z e l k i e s z k o d y i a w a r i e w y r z» d z o n e p r z e z W y k o n a w c w z w i» z k u z w y k o n y w a n i e m p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a W y k o n a w c a j e s t z o b o w i» z a n y d o n a ty c h m i a s t o w e g o u s u n i c i a w s z e l k i c h s z k ó d i a w a r i i s p o w o d o w a n y c h p r z e z W y k o n a w c 1 0 Z a m a w i a j» c y b d z i e z a m a w i a ł u s ł u g i s p r z» t a n i a z g o d n i e z j e g o f a k t y c z n y m i p o t r z e b a m i, w z w i» z k u z c z y m z z a s t r z e g a s o b i e p r a w o z m i a n i l o c i i c z s t o t l i w o c i s p r z» t a W s k a z a n e lio c i i c z s t o t l i w o c i s p r z» t a z o s t a ł y p r z y j t e d o o b l i c z e n i a s z a c u n k o w e j w a r t o c i z a m ó w i e n i a c o n i e o d z w i e r c i e d l a r e a l n e g o z a p o t r z e b o w a n i a n a s p r z» t a n i e w c z a s i e t r w a n i a u m o w y i w a d n y m r a z i e n i e m o e b y p o d s t a w» j a k i c h k o l w i e k r o s z c z e z e s t r o n y W y kwocn y a 1 1 O d n o n i e s i ł o w n i z e w n t r z n e j o p i s a n e j w u s t 2 p k t 5 S I W Z Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e, i u s ł u g a s p r z» t a n i a b d z i e r e a l i z o w a n a d o 1 7 m a j a r o k u W S t r o n a 2 z 1 7

3 p r z y p a d k u k o n i e c z n o c i z m i a n y t e r m i n u z a k o c z e n i a u s ł u g i s p r z» t a n i a w w o b i e k t u, Z a m a w i a j» c y p o w i a d o m i W y k o n a w c n a 7 d n i p r z e d p o w y e j p o d a n y m t e r m i n e m 1 2 W y k o n a w c a z o b o w i» z u j e s i d o p o s i a d a n i a p r z e z c a ł y o k r e s t r w a n i a u m o w y, u b e z p i e c z e n i a o d o d p o w i e d z i a l n o c i c y w i l n e j w z a k r e s i e p r o w a d z o n e j d z i a ł a l n o c i g o s p o d a r c z e j n a s u m u b e z p i e c z e n i a n a w s z y s t k i e i o j ez d na r z e n i a n a k w o t n i e m n i e j s z» n i , 0 0 z ł ( s ł o w n i e p i s e t t y s i c y z ł o t y c h ) 5 1 Z a u s ł u g i o b j t e u m o w» W y k o n a w c a o t r z y m y w a b d z i e w y n a g r o d z e n i e u s t a lo n e z u w z g l d n i e n i e m n a s t p u j» cy c h c e n j e d n o s t k o wy c h 1 ) S t a d i o n P i ł k a r s k i w G d y n i T e r e n p o w i e r z c h n i a L p k i l o m 2 t r y b u n y s z t k r ze s e ł e k r o d z a j c z y n n o c i c e n a j e d n o s t k o w a n e t t o w z ł o t y c h S t a w k a V A T (p ) b e z p o d a w a n i a w a r t o c i p o d a t k u S p r z» t a n i e p r z e d m e c z e mk i m p r e z» t r y b u n G O S i R, T o r y, G ó r k a, O l i m p i j s k a A i C 1 T r y b u n y s p r z» t a n i e t r y b u n o r a z k r z e s e ł e k w t y m u s u w a n i e g u m d o u c i a, p a p i e r k ó w, b u t e l e k i i n n y c h z a n i e c z y s z c z e C i» g i k o m u n i k a c y j n e S a n i t a r i a t y P u n k t y m e d y c z n e m 2 m y c i e t r y b u n o r a z k r z e s e ł e k u s u w a n i e l o d uk n i e g u z k r z e s e ł e k i t r y b u n u s u w a n i e w o d y z k r z e s e ł e k i t r y b u n p o l i w g l a n o w y c h m y c i e p o w i e r z c h n i p ł y t ( l e x a n ) d z i e» l c y c h s e k t o r y m e c h a n i c z n e z a m i a t a n i e , 1 5 m 2 c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h w r a z z u s u n i c i e m z a n i e c z y s z c z e, , 7 5 m 2 m y c i e m a s z y n o w e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h ( p o z i o m 1 ) 2 u s u w a n i e l o d uk n i e g u z c i» g ó w , 1 5 m k o m u n i k a c y j n y c h p o s y p y w a n i e c i» g ó w , 1 5 m 2 k o m u n i k a c y j n y c h r o d k i e m a n t y p o l i z g o w y m 2 1 ł» c z n a p o w i e r z c h n i a 8 2 2, 3 1 m 2 5 ł» c z n a p o w i e r z c h n i a 8 5, 3 1 m 2 m y c i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h 1 ( 0 3 z l e w y, t o a l e t, p i s u a r ó w ), m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, m y c i e p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t y c h g l a z u r», m y c i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h ( 6 z l e w ó w, 1 t o a l e t a ), m y c i e p o w i e rnz i c h p o d ł ó g, m y c i e p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t y c h g l a z u r» S t r o n a 3 z 1 7

4 5 6 7 P u n k t y k a s o w e W y w ó z o d p a d ó w p o s p r z» t a n i u U z u p e ł n i a n i e p o d a j n i k ó w 5 ł» c z n a p o w i e r z c h n i a 8 8, 8 m 2 m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó g i l a d k a s o w y c h w y w ó z o d p a d ó w p o s p r z» t a n i u ł» c z n i e 5 3 m s z t p a p i e r t o a l e t o w y 7 2 s z t r c z n i k i s z t m y d ł o 4 0 s z t w o r k i n a m i e c i l w o r k i n a m i e c i 6 0 l 8 0 s z t 8 9 T r y b u n y C i» g i k o m u n i k a c y j n e 1 0 S a n i t a r i a t y 1 1 P u n k t y m e d y c z n e 1 2 P u n k t y k a s o w e S p r z» t a n i e p o m e c z uk i m p r e z i et r y b u n G O S i R, T o r y, G ó r k a, O l i m p i j s k a A i C s p r z» t a n i e i m y c i e t r y b u n o r a z k r z e s e ł e k w t y m u s u w a n i e g u m m 2 d o u c i a, p a p i e r k ó w, b u t e l e k i i n n y c h z a n i e c z y s z c z e t r y b u n y m y c i e t r y b u n o r a z k r z e s e ł e k s z t u s u w a n i e l o d uk n i e g u z k r z e s e ł e k k r z e s e ł e k i t r y b u n u s u w a n i e w o d y z k r z e s e ł e k i t r y b u n , 1 5 m 2 z b i e r a n i e o d p a d ó w, m i e c i , 7 5 m 2 m y c i e m a s z y n o w e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h ( p o z i o m 1 ) , 1 5 m 2 m e c h a n i c z n e z a m i a t a n i e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h 2 u s u w a n i e l o d uk n i e g u z c i» g ó w , 1 5 m , m 2 1 ł» c z n a p o w i e r z c h n i a 8 2 2, 3 1 m 2 5 ł» c z n a p o w i e r z c h n i a 8 5, 3 1 m 2 5 ł» c z n a p o w i e r z c h n i a 8 8, 8 m 2 k o m u n i k a c y j n y c h p o s y p y w a n i e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h r o d k i e m a n t y p o l i z g o w y m m y c i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h ( z l e w y, t o a l e t, 2 61 p i s u a r ó w ), m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, m y c i e p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t y c h g l a z u r», m y c i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h ( 6 z l e w ó w, 1 t o a l e t a ), m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, m y c i e p o w i e r z ch n i c i a n p o k r y t y c h g l a z u r» m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó g i l a d k a s o w y c h 1 3 W y w ó z ł» c z n i e 5 3 m w y w ó z o d p a d ó w p o s p r z» t a n i u S t r o n a 4 z 1 7

5 o d p a d ó w p o s p r z» t a n i u 1 4 U z u p e ł n i a n i e p o d a j n i k ó w 1 5 K o r y t a r z t e c h n i c z n y 1 6 P ł y t a b o i s k a w ł» c z n i e z o d p a d a m i z g a s t r o n o m i i s z t p a p i e r t o a l e t o w y 7 2 s z t r c z n i k i s z t m y d ł o 4 0 s z t w o r k i n a m i e c i l 8 0 s z t w o r k i n a m i e c i 6 0 l m b x 8 0 m 1 7 D o j c i e d l a k i b i c ó w g o c i , 4 m 2 s p r z» t n i c i e i u s u n i c i e z a n i e c z y s z c z e o r a z z a mi e c e n i e u s u n i c i e z a n i e c z y s z c z e z p ł y t y b o i s k a z e s z c z e g ó l n y m u w z g l d n i e n i e m s e r p e n t y n, p a p i e r ó w i i n n y c h p r z e d m i o t ó w z m u r a w y U s u n i c i e z a n i e c z y s z c z e z d r o g i i t r a w n i k a z e s ze cg zó l n y m u w z g l d n i e n i e m s e r p e n t y n, p a p i e r ó w i i n n y c h p r z e d m i o t ó w 1 8 T r y b u n y 1 9 C i» g i k o m u n i k a c y j n e w e w n» t r z b u d o w l i ( f o y e r, s c h o d y, g a l e r i a i w o m i t o r i a ) 2 0 S a n i t a r i a t y 2 1 W y w ó z o d p a d ó w p o s p r z» t a n i u 2 2 U z u p e ł n i a n i e p o d a j n i k ó w S p r z» t a n i e p r z e d m e c z e mk i m p r e z» T r y b u n y O l i m p i j s k a B s p r z» t a n i e t r y b u n y o r a z k r z e s e ł e k w t y m u s u w a n i e g u m m 2 d o u c i a, p a p i e r k ó w, b u t ei l e k i n n y c h z a n i e c z y s z c z e t r y b u n y m y c i e t r y b u n y o r a z k r z e s e ł e k s z t u s u w a n i e l o d uk n i e g u z t r y b u n y k r z e s e ł e k o r a z k r z e s e ł e k u s u w a n i e w o d y z t r y b u n y o r a z k r z e s e ł e k z b i e r a n i e o d p a d ó w, m i e c i , 1 3 m 5 6 7, 1 3 m 2 m y c i e m a s z y n o w e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h m e c h a n i c z n e z a m i a t a n i e c i» g ó w 5 6 7, 1 3 m 2 k o m u n i k a c y j n y c h 5 ł» c z n a p o w i e r z c h n i a 1 0 4, m m y c i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r ny c h ( 1 1 z l e w ó w, 1 3 t o a l e t 1 2 p i s u a r ó w ), m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, m y c i e p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t y c h g l a z u r», m y c i e i p o l e r o w a n i e l u s t e r w y w ó z o d p a d ó w p o s p r z» t a n i u ł» c z n i e 1 3 m 1 5 s z t p a p i e r t o a l e t o w y ( b i a ł y ) 1 0 s z t r c z n i k i ( b i a ł e ) 1 0 s z t m y d ł o 1 0 s z t w o r k i n a m i e c i l 1 2 s z t w o r k i n a m i e c i 6 0 l S p r z» t a n i e p o m e c z uk i m p r e z i e T r y b u n y O l i m p i j s k a B S t r o n a 5 z 1 7

6 2 3 T r y b u n y 2 4 C i» g i k o m u n i k a c y j n e w e w n» t r z b u d o w l i ( f o y e r, s c h o d y, g a l e r i a i w o m i t o r i a ) 2 5 S a n it a r i a t y 2 6 W y w ó z o d p a d ó w p o s p r z» t a n i u 2 7 U z u p e ł n i a n i e p o d a j n i k ó w m 2 t r y b u n y s z t k r z e s e ł e k 5 6 7, 1 3 m 2 s p r z» t a n i e t r y b u n y o r a z k r z e s e ł e k w t y m u s u w a n i e g u m d o u c i a, p a p i e r k ó w, b u t e l e k i i n n y c h z a n i e c z y s z c z e m y c i e t r y b u n y o r a z k r z e s e ł e k u s u w a n i e l o d uk n i e g u z t r y b u n y o r a z k r z e s e ł e k u s u w a n i e w o d y z t r y b u n y o r a z k r z e s e ł e k 5 6 7, 1 3 m 2 z b i e r a n i e o d p a d ó w, m i e c i 5 6 7, 1 3 m 2 m y c i e m a s z y n o w e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h m e c h a n i c z n e z a m i a t a n i e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h 5 ł» c z n a p o w i e r z c h n i a 1 0 4, m m y c i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h ( 1 1 z l e w ó w, 1 3 t o a l e t 1 2 p i s u a r ó w ), m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, m y c i e p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t y c h g l a z u r», m y c i e i p o l e r o w a n i e l u s t e r w y w ó z o d p a d ó w p o s p r z» t a n i u ł» c z n i e 1 3 m 1 5 s z t p a p i e r t o a l e t o w y ( b i a ł y ) 1 0 s z t r c z n i k i ( b i a ł e ) 1 0 s z t m y d ł o 1 0 s z t w o r k i n a m i e c i l 1 2 s z t w o r k i n a m i e c i 6 0 l S p r z» t a n i e d y u r n e 2 8 b i e» c e s p r z» t a n i e t r y b u n i c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h 2 9 b i e» c e s p r z» t a n i e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h w e w n» t r z b u d o w l i ( f o y e r, s c h o d y, g a l e r i a i w o m i t o r i a ) 3 0 w y m i a n a w o r k ó w n a m i e c i 3 1 w y m i a n a w y p e ł n i e p o d a j n i k ó w w s a n i t a r i a t a c h 3 2 i n t e r w e n c y j n e m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó g w s a n i t a r i a t a c h i p u n k t a c h m e d y c z n y c h O d n i e a n i e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h , 2 8 m 2 o d n i e a n i e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h 3 4 p o s y p y w a n i a c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c h r o d k i e m a n t y p o l i z g o w y m S t r o n a 6 z 1 7

7 s z t k r z e s e ł e k o d n i e a n i a t r y b u n p r z e j n a t r y b u n a c h k r z e s e ł e k i S p r z» t a n i e z p r a c a m i n a w y s o k o c i a c h m 2 m y c i e w i t r y n y s z k l a n e j z o b u s t r o n z k o n i e c z n o c i» p r a c n a w y s o k o c i a c h m y c i e d a s z k ó w n a d k a s a m i i w e j c i a m i z o b u s t r o n z 7 s z t k o n i e c z n o c i» p r a c n a w y s o k o c i a c h m y c i e s k y b o x z m 2 k o n i e c z n o c i» p r a c n a w y s o k o c i a c h 2 ) B o s m a n a t p r z y s t a n i j a c h t o w e j M a r i n a G d y n i a L p T e r e n p o w i e r z c h n i ak i l o D w a n i a b i u r o w e 3 2, 5 0 m 2 r o d z a j c z y n n o c i c e n a j e d n o s t k o w a n e t t o w z ł o t y c h S t a w k a V A T (p ) b e z p o d a w a n i a w a r t o c i p o d a t k u B u d y n e k b i u r o w y f M a r i n a G d y n i as 1 z a m i a t a n i e i z m y w a n i e t w a r d y c h p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o p o z i o m y c h p o w i e r z c h n i m e b l i, p a r a p e t ó w, k a l o r y f e r ó w, n ó g k r z e s e ł i s t o ł ó w, p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o l u b m y c i e d r z w i w e j c i o w y c h, w e w n t r z n y c h i k l a m e k, c z y s z c z e n i e s p r z t ó w k o m p u t e r o w y c h o r a z s y s t e m u m o n i t o r i n g u, o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i ( 2 k o s- z e 3 5 L i 6 0 L ) w yi m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h w t y m o p r ó n i a n i e i m y c i e p o p i e l n i c z e k ( z e w n t r z n a 1 s z t u k a ), m y c i e o k i e n ( 3 s z t u k i o k n o w d r z w i a c h w e j c i o w y c h n a t a r a s ) b e z k o n i e c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i a c h 2 P o m i e s z c z e n i e s o c j a l n e, k u b r y k, P o m i e s z c z e n i e s o c j a l n e, k u b r y k, p r a l n i a z a m i a t a n i e i z m y w a n i e t w a r d y c h 3 2, 5 4 m 2 p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o l u b m y c i e d r z w i S t r o n a 7 z 1 7

8 p r a l n i a w e j c i o w y c h, w e w n t r z n y c h i k l a m e k, o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i ( 2 k o s z e 6 0 L ) i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h w t y m o p r ó n i a n i e i m y c i e p o p i e l n i c z e k ( z e w n t r z n a 3 s z t u k i ), m y c i e u m y w a l e k ( 3 z l e w y k u c h e n n e ), b l a t ó w i s t o ł ó w, s z a f e k k u c h e n n y c h w e w n» t r z i n a z e w n» t r z o r a z m y c i e s p r z t ó w z e w n t r z n e i w e w n t r z n e l o d ó w k a, k u c h e n k a, k u c h e n k a m i k r o f a l o w a, o k a p m y c i e o k i e n ( 6 s z t u k ) b e z k o n i e c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i 3 C h o d n i k p r z e d w e j c i e m d o b i u r a 9 0 m 2 Z a m i a t a n i e P o m i e s z c z e n i a s a n i t a r n e ( t o a l e t a ) 4 P o m i e s z c z e n i a s a n i t a r n e 3 m 2 m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h ( 1 t o a l e t a, 1 u m y w a l k a ), m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i p o d ł ó g i p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t y c h g l a z u r», m y c i e i p o l e r o w a n i e l u s t r a, o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i ( 1 k o s z 3 5 L ) i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h, u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n i c z n y c h ( p a p i e r u t o a l e t o w e g o, m y d ł a w p i a n i e- 1 d o z o w n i k, p a p i e r u d o r a k 1 d o z o w n i k, r o d k ó w z a p a c h o w y c h ), m y c i e o k i e n ( 1 s z t u k a ) b e z k o n i e c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i a c h 5 P o m i e s z c z e n i e s a n i t a r n e P o m i e s z c z e n i e s a n i t a r n e ( t o a l e t a d l a n i e p e ł n o s p r a w n y c h ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h ( 1 t o a l e t a, 1 u m y w a l k a ), m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, c i a n p o k r y t y c h g l a z u r», m y c i e i p o l e r o w a n i e l u s t r a, m y c i e 7 mw n a t r y s k u, u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n i c z n y c h ( p a p i e r u t o a l e t o w e g o 1 p o d a j n i k, m y d ł a w p ł y n i e 1 d o z o w n i k, p a p i e r u d o r a k 1 p o d a j n i k, r o d k ó w z a p a c h o w y c h ) S t r o n a 8 z 1 7

9 6 P o m i e s z c z e n i a s a n i t a r n e P o m i e s z c z e n i a s a n i t a r n e d o s t p n e d l a e g l a r z y m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h ( 5 t o a l e t, 6 u m y w a l e k, 2 pi s u a r y ), m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, c i a n p o k r y t y c h g l a z u r», m y c i e i 7 5 mw p o l e r o w a n i e l u s t e r, m y c i e 6 n a t r y s k ó w, u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n i c z n y c h ( p a p i e r u t o a l e t o w e g o, m y d ł a w p ł y n i e, p a p i e r u d o r a k, r o d k ó w z a p a c h o w y c h ) 7 P o m i e s z c z e n i a r a t o w n i k ó w z p u n k t e m s o c j a l n y m i t o a l e t» 1 7, 8 8 m 2 B u d y n e k d l a r a t o w n i k ó w z a m i a t a n i e i z m y w a n i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o p o z i o m y c h p o w i e r z c h n i m e b l i, p a r a p e t ó w, k a l o r y f e r ó w, n ó g k r z e s e ł i s t o ł ó w, s p r z t ó w k o m p u t e r o w y c h, p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o l u b m y c i e d r z w i w e j c i o w y c h, w e w n t r z n y c h i k l a m e k, o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i ( 2 k o s z e 6 0 L ) i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h, o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i ( 2 k o s z e 6 0 L ) i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h, m y c i e s p r z t ó w z e w n t r z n e i w e w n t r z n e l o d ó w k a, k u c h e n k a, k u c h e n k a m i k r o f a l o w a, o k a p, m y c i e u m y w a l k i i b l a t ó w, m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h ( 1 z l e w k u c h e n n y, 1 u m y w a l k a, 1 t o a l e t a ), p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, m y c i e i p o l e r o w a n i e l u s t r a, u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n i c z n yh c ( p a p i e r u t o a l e t o w e g o 1 p o d a j n i k, m y d ł a w p ł y n i e 1 d o z o w n i k, p a p i e r u d o r a k 1 p o d a j n i k, r o d k ó w z a p a c h o w y c h ) S t r o n a 9 z 1 7

10 8 9 S z a t n i a z n a t r y s k i e m z t o a l e t» P u n k t m e d y c z n y 1 0 P o d e s t d r e w n i a n y p r z e d b u d y n k i e m 1 1 I n f o m a t 1 5, 6 4 m 2 1 1, 8 7 m 2 m y c i e o k i e n z k o n i e c z n o c i» p r a c n a w y s o k o c i a c h 4, 5 m x 4 m z a m i a t a n i e i z m y w a n i e t w a r dcyh p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o p o z i o m y c h p o w i e r z c h n i m e b l i, p a r a p e t ó w, k a l o r y f e r ó w, p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o l u b m y c i e d r z w i w e j c i o w y c h, w e w n t r z n y c h i k l a m e k, o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i ( 1 k o s z 6 0 L ) i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h, m y ce i, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h ( 1 t o a l e t a, 1 u m y w a l k a ), m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, c i a n p o k r y t y c h g l a z u r», m y c i e i p o l e r o w a n i e l u s t r a, m y c i e n a t r y s k u, u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n i c z n y c h ( p a p i e r u t o a l e t o w e g o 1 po d a j n i k, m y d ł a w p ł y n i e 1 d o z o w n i k, p a p i e r u d o r a k 1 p o d a j n i k, r o d k ó w z a p a c h o w y c h ) m y c i e o k i e n z k o n i e c z n o c i» p r a c n a w y s o k o c i a c h 4, 5 m x 4 m z a m i a t a n i e i z m y w a n i e t w a r d y c h p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, p r z e c i e r a n i e n a w i l go t n o p o z i o m y c h p o w i e r z c h n i m e b l i, m y c i e d r z w i p r z e s z k l o n y c h w e j c i o w y c h i k l a m e k, m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n y c h ( 1 u m y w a l k a ), u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n i c z n y c h ( m y d ł a w p ł y n i e 1 d o z o w n i k ), o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i ( 1 k o s z 6 0 L ) i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h p o r a n n e z a m i a t a n i e c a ł e g o 2 5 m 2 p o d e s t u d r e w n i a n e g o p r z e d w e j c i e m d o d o b u d y n k u d l a r a t o w n i k ó w c mk c m I n f o m a t J e d e n r a z w t y g o d n i u c z y s z c z e n i e e k r a n u d o t y k o w e g o o r a z o b u d o w y r o d k a m i s p e c j a l i s t y c z n y m i 3 ) S i ł o w n i a z e w n t r z n a n a B u l w a r z e N a d m o r s k i m S t r o n a 1 0 z 1 7

11 L p T e r e n p o w i e r z c h n i ak i l o 4 ) S t a d i o n N a r o d o w y R u g b y L p T e r e n p o w i e r z c h n i a k i l o r o d z a j c z y n n o c i c e n a j e d n o s t k o w a n e t t o w z ł o t y c h S t a w k a V A T (p ) b e z p o d a w a n i a w a r t o c i p o d a t k u U s ł u g a s p r z» t a n i a p o m e c zku i m p r e z i e m 2 s p r z» t a n i e t r y b u n z c i» g a m i k o m u n i k a c y j n y m i, w r a z z e s z t s p r z» t a n i e m i m y c i e m k r z e s e ł e k k r z e s e ł e k, 2 P o m i e s z c z e n i a b i u r o w e S z a t n i e, k o r y t a r z e, p u n k t m e d y c z n y, t o a l e t y 5 ) O r o d e k H i p o t e r a p i i r o d z a j c z y n n o c i s p r z» t n i c i e c h o d n i k ó w, m 2 c i» g ó w p i e s z y c h o r a z p a r k i n g ó w, m 2, s p r z» t a n i e t r y b u n y g oi c w r a z k r z e s e ł e k z k r z e s e ł k a m i, 2 r c z n e s p r z» t n i c i e t e r e n u m d o k o ł a b o i s k a, o p r ó n i e n i e k o s z y o r a z 6 s z t l w y w i e z i e n i e m i e c i p o 8 s z t l s p r z» t a n i u U s ł u g a s p r z» t a n i a s t a d i o n u m 2 s p r z» t a n i e i c z y s z c z e n i e w y k ł a d z i n s p r z» t a n i e i m y c i e t e r a k o t y, z a k o n s e r w o w a n i e t e r a k o t y i m 2 f u g c e n a j e d n o s t k o w a n e t t o w z ł o t y c h S t a w k a V A T (p ) b e z p o d a w a n i a w a r t o c i p o d a t k u c o d z i e n n e ( s p r z» t a n i e w i n n o o d b y w a s i w g o d z i n a c h w c z e s n o r a n n y c h t j d o g o d z 1 S ił o w n i a z e w n t r z n a m ) z a m i a t a n i e i z e b r a n i e w s z y s t k i c h z a n i e c z y s z c z e s t a ł y c h, w y w ó z o d p a d ó w i n i e c z y s t o c i z e b r a n y c h w s k u t e k w y k o n a n i a p o w y e j w s k a z a n y c h c z y n n o c i o r a z o p r ó n i e n i e i w y w ó z o d p a d ó w z 2 k o s z y n a m i e c i L p T e r e n p o w i e r z c h n i a k i l o r o d z a j c z y n n o c i c e n a j e d n o s t k o w a n e t t o w z ł o t y c h S t a w k a V A T (p ) b e z p o d a w a n i a w a r t o c i p o d a t k u S t r o n a 1 1 z 1 7

12 z m y w a n ie t w a rd y c h p o w ie r z ch n i p o d ł ó g z a m i a ta n ie t w a r d y ch p o w ie r z c h n i p o d ł ó g p rz e c ie r a n ie n a wil g o t n o p o z io m y c h p o w i e r z c h n i m e b l i p rz e c ie ra n ie n a w i lg o t n o lu b C i» g i m y c ie d rz w i w e j c io w y c h i k o m u n i k a c y j n e 4 9, 7 3 m 2 k l a m e k o p r ó n i an i e p o j e m nik ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h p r z e c ie ra n ie n a w i lg o t n o s z k la n y c h p r z e s z k l e w e w n t r z n y c h m y c ie ok ie n ( 6 s z t u k ) b e z k o n ie c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i 2 s e k r e t a r i a t p o c z e k a l n i a 4 9, 5 1 m 2, s z a t n i a 3 8, 4 5 m 2, b i u r o 1 9, 5 2 m 2 ( w y k ł a d z i n a ), b i u r o i n s t r u k t o r a 1 8, 6 0 m 2 ( w y k ł a d z i n a ), n i e s o c j a l n e 6, 4 9 m 2, s z a t n i a 6, 4 9 m 2, n i e p o m o c n i c z e 8, 9 5 m 2 o d k u r z a n i e w y k ł a d z i n z a m ia t a n ie t w a r d y ch p o w ie r z c h n i p o d ł ó g z m y w a n ie t w a rd y c h p o w ie rz c h n i p o d ł ó g p r z e c ie ra n i e na w i lg o t n o p o z io m y c h p o w ie r z ch n i m e b l i p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o l u b m y c i e d r z w i w e j co iw y c h i k la m e k o p r ó n ia n i e p o j e m n i k ó w n a m ie c i ( 8 s z t ui k ) w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w yc h m y c ie, c z y s z c z e nie i d e z y n f e k c j a urz» d z e s a n ita rn y c h ( u m y w a l k a, z l e w ) u z u p e ł n ia n ie r o d k ó w h i gie n ic z n y c h (m y d ł a w p ł y n i e 1 d o z o w n i k, p a p i e r u d o r a k 1 d o z o w n i k ) p r z e cie r a n i e n a w i l g o o t n s z k la n y c h p r z e s z kl e w e w n t r zn y c h p r z e c i e r a n i e a nw i l g o tn o p a r a p e t ó w, k a l ory f eró w, n ó g S t r o n a 1 2 z 1 7

13 3 s a n i t a r i a t y 4 9, 2 6 m 2 k rz e s e ł i s t o ł ó w m y c i e o k i e n ( 2 1 s z t u k ) b e z k o n ie c z n o c i p r a c n a w y s o k o c ia c h m y c ie, c z y s z c z e nie i d e z y n f e k c j a urz» d z e s a n ita rn y c h ( u m y w a l k i 7 s z t u k, m u s z l e 6 s z t u k, p i s u a r 1 s z t u k a ) m y c ie, c z y s z c z e n ie i d e z y n f e k c j a p o wie r z c h n i p o d łó g o p r ó n ia n ie p oje m n i kó w n a m ie c i ( 8 s z t u k w) y mi ia n a w o r k ó w f o lio w y c h m y c ie i p o le ro w a n ie l us te r u z u p e ł n ia n ie r o d k ó w h i gie n ic z n y c h (p a p ie r u t o a l e t o w e g o 6 d o z o w n i k ó w, m y d ł a w p ł y n i e 7 d o z o w n i k ó w, p a p i e r u d o r a k 5 d o z o w n i k ó w, r o d k ó w z a p a c h o w y c h ) 4 S a l a r e h a b i l i t a c y j n a 4 3, 5 4 m 2 5 P u n k t m e d y c z n y 1 8, 6 9 m 2 m y c ie, c z y s z c z e nie i d e z y n f e k c j a p o wie r z c h n i c i a n p o k r y t y c h g l a z u r» m y c ie ok ie n ( 4 s z t u k bi e) z k o n ie c z n o c i p r a c n a w y s o k o c ia c h z a m ia t a n ie tw a rd y c h p o w i e r z c h n i p o d ł ó g z m y w a n ie t w a rd y c h p o w ie r z c h n i p o d ł ó g p r z e cie ra n ie n a wil g o t n o s p r z tó w r e h a b i lit a c y j n y c h p rz e c i era n i e n a wil g otn o m a t e r a c y d o w i c z e o p r ó n ia n ie p oje m n i kó w n a m ie c i ( 1 s z t u k a w) y mi ia n a w o r k ó w f o lio w y c h m y c ie o kie n ( 5 s z t u k b) e z k o n ie c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i z m y w a n ie t w a rd y c h p o w ie r z ch n i p o d ł ó g z a m i a ta n ie t w a r d y ch p o w ie r z c h n i p o d ł ó g S t r o n a 1 3 z 1 7

14 p rz e c ie r a n ie n a wil g o t n o p o z io m y c h p o w i e r z c h n i m e b l i 6 B u d y n e k b i u r o w y 7 H a l a u j e d e n i o- w a 9 s z t o w y m i a r a c h x c m 5 0 s z t o w y m i a r a c h x c m 8 S t a j n i a 2 0 w i e t l i k ó w o w y m i a r a c h x c m p rz e c ie ra n ie n a w i lg o t n o lu b m y c ie d rz w i w e j c io w y c h i k l a m e k p r z e c ie ra n ie n a w i lg o t n o s z k la n y c h p r z e s z k l e w e w n t r z n y c h o p r ó n i an i e p oej m n ik ó w n a m i e c i ( 1 s z t u k a ) i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y c h u z u p e ł n ia n ie r o d k ó w h i gie n ic z n y c h (m y d ł a w p ł y n i e 1 d o z o w n i k, p a p i e r u d o r a k 1 d o z o w n i k ) m y c ie, c z y s z c z e nie i d e z y n f e k c j a urz» d z e s a n ita rn y c h ( u m y w a l k a 1 s z t u k a ) m y c ie ok ie n (2 s z t u k i) b e z k o n ie c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i S p r z» t a n i e z p r a c a m i n a w y s o k o c i a c h m y c i e o k i e n z o b u s t r o n z k o n i e c z n o c i» p r a c n a w y s o k o c i a c h m y c i e o k i e n z o b u s t r o n z k o n i e c z n o c i» p r a c n a w y s o k o c i a c h m y c i e s w i e t l i k ó w z o b u s t r o n z k o n i e c z n o c i» p r a c n a w y s o k o c i a c h 6 ) t e r e n b o i s k ap r z y u l R a d o s n e j L p T e r e n p o w i e r z c h n i a k il o r o d z a j c z y n n o c i c e n a j e d n o s t k o w a n e t t o w z ł o t y c h S t a w k a V A T (p ) b e z p o d a w a n i a w a r t o c i p o d a t k u P a s p o m i d z y o g r o d z e n i e m a l i n i» p o l a d o g r y m 2 Z e b r a n i e m i e c i, z a m i a t a n i e, o p r ó n i a n i e 4 p o j e m n i k ó w n a m i e c i, w y w ó z m i e c i 2 R o z l i c z e n i e z a w i a d c z o n e u s ł u g i n a s t p o w a b d z i e z a f a k t y c z n i e w y k o n a n e u s ł u g i w o k r e s a c h m i e s i c z n y c h n a p o d s t a w i e p r a w i d ł o w o w y s t a w i o n e j p r z e z W y k o n a w c f a k t u r y z g o d n i e z D z i e n n i k i e m w y k o n a n y c h p r a c p o t w i e r d z o n y m p r z e z w y z n a c z o n e g o p r z e d s t a w i c i e l a Z a ma w i a j» c e g o 3 F a k t u r a p ł a t n a b d z i e p r z e l e w e m n a r a c h u n e k b a n k o w y W y k o n a w c y w s k a z a n y n a S t r o n a 1 4 z 1 7

15 f a k t u r z e w t e r m i n i3e 0 d n i o d d a t y o t r z y m a n i a f a k t up r yz e z Z a m a w i a j» c e g o 6 1 W p r z y p a d k u s t w i e r d z e n i a p r z e z Z a m a w i a j» c e g o, k 3r o t n e g o w y k o n a n i a u s ł u g i s p r z» t a n i a o b i et kó w Z a m a w i a j» c e g o w s p o s ó b n i e n a l e yt y l u b w p r z y p a d k u n i e d o t r z y m y w a n i a t e r m i n ó w s p r z» t a n i a, Z a m a w i a j» c y u p r a w n i o n y b d z i e d o r o z w i» z a n i a u m o w y z e s k u t k i e m n a t y c h m i a s t o w y m, 2 W p r z y p a d k u s t w i e r d z e n i a p r z e z Z a m a w i a j» c e g o 2, k r o t n e g o w y k o n a n i a u s ł u g i s p r z» t a ni a S t a d i o n u P i ł k a r s k i e g o w s p o s ón bi e n a l e yt y l u b w p r z y p a d k u n i e d o t r z y m y w a n i a t e r m i n ó w s p r z» t a n i a, Z a m a w i a j» c y u p r a w n i o n y b d z i e d o r o z w i» z a n i a u m o w y z e s k u t k i e m n a t y c h m i a s t o w y m 3 W p r z y p a d k u r o z w i» z a n i a u m o w y p r z e z Z a m a w i a j» c e g o w t r y b i e u s tl u1bk i 2 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y b d z i e d o z a p ł a t y k a r y u m o w n e j w w y s o k o 5p c i c e n y o f e r t o w e j 4 W p r z y p a d k u g d y w y s o k o s z k o d y p r z e n o s i b d z i e w y s o k o z a s t r z e o n e j w 3 u s t k a r y u m o w n e j Z a m a w i a j» c y m o e d o c h o d z i o d s z k o d o w a n i a u z u p e ł n i a j» c e g o n a z a s a d a c h o g ó l n y c h 5 N a l e n e Z a m a w i a j» c e m u k a r y u m o w n e m o g» z o s t a p o t r» c o n e z w y n a g r o d z e n i a W y k o n a w c y, o k t ó r y m m o w a w 5 7 U m o w a z o s t a j e z a w a r t a n a c z a s o k r e l o n y :: o d :: : d o :::::: r o k u 8 1 W y k o n a w c a m o e p o w i e r z y w y k o n a n i e c z c i u m o w y p o d w y k o n a w c o m, z w y ł» c z e n i e m c z y n n o c i d o k t ó r y cwh y m a g a n e j e s t p o s i a d a n i eu p r a w n i e o p i s a n y c h w R o z d z i a l e 5 u s t 2 p kst I W1Z 2 W y k o n a w c a p o w i e r z y w y k o n a n i e z a m ó w i e n i a n a s t p u j» c y m P o d w y k o n a w c o m w s k a z a n y m w o f e r c i e j a k o p o d m i o t y, n a k t ó r y c h z a s o b y W y k o n a w c a p o w o ł y w a ł s i, n a z a s a d a c h o k r e l o n y c h w a r t 2 6 u s t 2 b U s t a w y, w c e l u w y k a z a n i a s p e ł n i a n i a w a r u n k ó w u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u, o k t ó r y c h m o w a w a r t 2 2 u s t 1 U s t a w y 1 ) ::::::::: - w z a k r e s i e:::::::::::, 2 ) ::::::::: - w z a k r e s i e ::::::::::: 3 W y k o n a w c a m o e w t r a k c i e t r w a n i a u m ow y d o k o n a z m i a n y a l b o r e z y g n a c j i z p o d w y k o n a w c y z t y m z a s t r z e e n i e m, ij e e l i z m i a n a a l b o r e z y g n a c j a z p o d w y k o n a w c y d o t y c z y p o d m i o t u, n a k t ó r e g o z a s o bw y y k o n a w c a p o w o ł y w a ł s i, n a z a s a d a c h o k r e l o n y c h w a r t 2 6 u s t 2 b U s t a w y, w c e l u w y k a z a n i a s p e ł n i a n i a w a r u n k ó w u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u, o k t ó r y c h m o w a w a r t 2 2 u s t 1 U s t a w y, W y k o n a w c a j e s t o b o w i» z a n y w y k a z a Z a m a w i a j» c e m u, i p r o p o n o w a n y i n n y p o d w y k o n a w c a l u b W y k o n a w c a s a m o d z i e l n i e s p e ł n i a w a r u n k i w s t o p n i u n i e m n i e j s z y m n i w y m a g a n y w t r a k c i e p o s t p o w a ni a o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a 4 W y k o n a w c a p o n o s i p e ł n» o d p o w i e d z i a l n o z a p r a c e w y k o n a n e p r z e z p o d w y k o n a w c ó w r ó w n i e z a u s t e r k i g w a r a n c y j n e 9 W r a z i e w y s t» p i e n i a i s t o t n e j z m i a n y o k o l i c z n o c i p o w o d u j» c e j, e w y k o n a n i e u m o w y S t r o n a 1 5 z 1 7

16 n i e l e y w i n t e r e s i e p u b l i c z cn zy em g, o n i e m o n a b y ł o p r z e w i d z i e w c h w i l i z a w a r c i a u m o w y, Z a m a w i a j» c y m o e o d s t» p i o d u m o w y w t e r m i n i e 3 0 d n i o d p o w z i c i a w i a d o m o c i o p o w y s z y c h o k o l i c z n o c i a c h W t a k i m w y p a d k u W y k o n a w c a m o e» d a j e d y n i e w y n a g r o d z e n i a n a l e n e g o m u z t y t u ł u w y k o n a cn z i a c i u m o w y 1 0 Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e, e w p r o w a d z e n i e z m i a n d o z a w a r t e j u m o w y m o l i w e b d z i e w s y t u a c j a c h, g d y Z a m a w i a j» c y u z n a, e z m i a n y t e s» n i e z b d n e c e l e m z a p e w n i e n i a p r a w i d ł o w e g o w y k o n a n i a u m o w y p r z e z s t r o n y, w s z c z e g ó l n o c i w n a s t p u j» c y c h p r z y p a d k a c h 1 ) o m y ł e k p i s a r s k i c h l u b b ł d ó w r a c h u n k o w y c h, 2 ) m a j» c y c h n a c e l u w y j a n i e n i e w» t p l i w o c i t r e c i u m o w y, j e l i b d z i e o n a b u d z i ł a w» t p l i w o c i i n t e r p r e t a c y j n e m i d z y s t r o n a m i, 3 ) k o n i e c z n o c i z m i a n y s p o s o b u w y k o n a n i a l u b z a k r e s u z a m ó w i e n i a z p r z y c z y n w c z e n i e j n i e p r z e w i d z i a n y c h, 4 ) k o n i e c z n o c i z m i a n y t e r m i n u w y k o n a n i a z a m ó w i e n i a z p r z y c z y n n i e z a w i n i o n y c h p r z e z W y k o n a w c, 5 ) j e e l i z m i a n y u m o w y, w t y m z m i a n y s p o s o b u p ł a t n o c i, w y m a g a b d z i e o c h r o n a i n t e r e s u Z a m a w i a j» c e g o, 6 ) r e z y g n a c j i p r z e z Z a m a w i a j» c e g o z ł u gs i s p r z» t a n i a k t ó r e g o k o l w i e k z o b i e k t ó w w s z c z e g ó l n o c i w p r z y p a d k u j e g o w y d z i e r a w i e n i a, l u b u t r a t y t y t u ł u p r a w n e g o d o n i e r u c h o m o c i, 7 ) z m i a n y c e n b r u t t o w z w i» z k u z e z m i a n» o b o w i» z u j» c y c h s t a w e k p o d a t k u o d t o w a r ó w i u s ł u g, 8 ) z m i a n y a l b o r e z y g n a c j i z p o d wo yn ka w c y z t y m z a s t r z e e n i e m, ji e e l i z m i a n a a l b o r e z y g n a c j a z p o d w y k o n a w c y d o t y c z y p o d m i o t u, n a k t ó r e g o z a s o b y W y k o n a w c a p o w o ł y w a ł s i, n a z a s a d a c h o k r e l o n y c h w a r t 2 6 u s t 2 b U s t a w y, w c e l u w y k a z a n i a s p e ł n i a n i a w a r u n k ó w u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u, o k th ó r ym co w a w a r t 2 2 u s t 1 U s t a w y, p r z e d z m i a n» u m o w y W y k o n a w c a j e s t o b o w i» z a n y w y k a z a Z a m a w i a j» c e m u, i p r o p o n o w a n y i n n y p o d w y k o n a w c a l u b W y k o n a w c a s a m o d z i e l n i e s p e ł n i a w y m a g a n i a w s t o p n i u n i e m n i e j s z y m n i w y m a g a n y w t r a k c i e p o s t p o w a n i a o u d z i e l e n i e z a m ó wi e n i a, 9 ) i n n y c h z m i a n k o r z y s t n y c h d l a Z a m a w i a j» c e g o, c h o c i a b y w i» z a ł o s i t o z k o n i e c z n o c i» z m i a n y t e r m i n u l u b s p o s o b u w y k o n a n i a z a m ó w i e n i a W s z e l k i e z m i a n y l u b u z u p e ł n i e n i a u m o w y w y m a g a j» f o r m y p i s e m n e j p o d r y g o r e m n i e w a n o c i 2 E w e n t u a l n e s p o r y w y n i ka j» c e z n i n i e j s z e j u m o w y r o z s t r z y g a b d z i e s» d w ł a c i w y m i e j s c o w o d l a s i e d z i b y Z a m a w i a j» c e g o 3 K o r e s p o n d e n c j a z w i» z a n a z u m o w» k i e r o w a n a b d z i e n a a d r e s y s t r o n w s k a z a n e w n a g ł ó w k u u m o w y s t r o n a z o b o w i» z a n a j e s t p o w i a d o m i d r u g» s t r o n o z m i a n i e a d r e s u p o d r y g o r e m u z n a n i a k o r e s p o n d e n c j i s k i e r o w a n e j n a d o t y c h c z a s o w y a d r e s z a s k u t e c z n i e d o r c z o n» 4 W s p r a w a c h n i e u r e g u l o w a n y c h w n i n i e j s z e j u m o w i e z a s t o s o w a n i e m a j» p r z e p i s y K o d e k s u C y w i l n e g o o r a z u s t a w y P r a w o z a m ó w i e p u b l i c z n y c h S t r o n a 1 6 z 1 7

17 5 U m o w n i n i e j s z» s p o r z» d z o n o w 3 j e d n o b r z m i» c y c h e g z e m p l a r z a c h, w t y m 2 d l a Z a m a w i a j» c e g o i 1 e g z e m p l a r z d l a W y k o n a w c y Z A M A W I A J C Y W Y K O N A W C A S t r o n a 1 7 z 1 7

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

Z e s p ó ł d s. H A L i Z

Z e s p ó ł d s. H A L i Z C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P P L A N P R A C Y K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j I 2 0 1 5- V I 2 0 1 6 1. C h a r a k t e r y s t y k a C h o r ą g w i C h o r ą g

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

N a l e W y u n i k a ć d ł u g o t r w a ł e g o k o n t a k t u p o l a k i e r o w a n y c h p o w i e r z c h n i z w y s o k i m i t e m p e r a

N a l e W y u n i k a ć d ł u g o t r w a ł e g o k o n t a k t u p o l a k i e r o w a n y c h p o w i e r z c h n i z w y s o k i m i t e m p e r a J L G 3 6 6 P A W I L O N O G R O D O W Y J L G 3 6 6 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p a w i l o n u o g

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

6. K o ł a 7. M i s a

6. K o ł a 7. M i s a S U P 6 0 9 v. 2 0 16 G R I L L R U C H O M Y, P R O S T O K Ą T N Y, Z D O L N Ą I B O C Z N Ą P Ó Ł K Ą S U P 6 0 9 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

2 x U S B 2. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 3. 0 ( t y ł ),

2 x U S B 2. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 3. 0 ( t y ł ), J e s t e m y f i r m s p e c j a l i z u j c s i w m i n i a t u r o w y c h k o m p u t e r a c h, z n a j d u j c y c h s z e r o k i e z a s t o s o w a n i e p r z y : w y w i e t l a nu i t r e c

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE K l uc z uda ro w y 6 1 0 N m 1 /2 3 68 2, 6 k od: MA 2 4 6 0 Z est a w - k l uc z uda ro w y 36 0 N m 1 /2 260 16 4, 3 K l uc z uda ro w y 1 2 8 0 N m 1 /2 k o mpo zyt K l uc z uda ro w y 1 350 N m 1/2

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2016

Plan działania na rok 2016 Plan działania na rok 2016 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 INFORMACJE O INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ Numer i nazwa Osi Priorytetowej Instytucja Zarządzająca Adres korespondencyjny

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast

Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast Rybnik 21 i 22 maja 2009 Patronat honorowy: V Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast Władysław Rydzik Instytut

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 29 RVK 100E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z

_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 29 RVK 100E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z 016-057_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 28 W e n ty la to r y d o k a n a ó w o p rze k ro ju k o o w y m RVK 100-125 O b u d o w a z tw o rz y w a s z tu c z n e g o R e g u lo w a n a p r d k o Ê ç

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

l. Anyżᐧ剷 wᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷e ᐧ剷ᐧ剷w ᐧ剷 g tel.ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 nwe tycyjnych eᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 lᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷. net.ᐧ剷l ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYKONALNOŚCI INW N E W S E T S Y T C Y JI J

ANALIZA WYKONALNOŚCI INW N E W S E T S Y T C Y JI J ANALIZA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI ANALIZA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI Feasibility Study 1. ANALIZA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNA * Program sprzedaży * Zdolność wytwórcza * Czynniki (technologia, materiały, ludzie)

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу l a t o g ó l n o p o l s k i e g o k o n k u r s u f o t o g r a f i c z n e g o гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E 2 0 0 5-2 0 1 0 ' 2 0 0 5-2 0 1 0

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

n a k r ę t e k Z, I I, I.

n a k r ę t e k Z, I I, I. H U T A W K A O G R O D O W A 2 - o s o b o w a t y p : J K S C 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z

Bardziej szczegółowo

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą O d tle n ia n ie w o d y m e to d ą k a ta lity c z n ą P r z e d m io t p r e z e n ta c ji: O d tle n ia n ie k a ta lity c z n e w o d y n a b a z ie d o św ia d c z e ń fir m y L A N X E S S (d.b

Bardziej szczegółowo

ńń Ż Ń Ł Ś Ś Ń Ł Ż Ł ń Ź Ś ń ń ń ń ń ć ń ć Ś Ż ć ń ń ć ń ń Ś ń ć ć Ź ć ć ć Ż ń ć ź Ś Ć ć ń ć Ż ć Ź Ź ń ń Ż ć ć ń ć Ż Ż Ż ć Ż Ż Ż Ż Ż ć Ż ć ć ć ć Ż ńł ć ć Ź Ż ć ć Ść Ść Ż ź Ś Ż ć ń ć ć ć Ź Ść ć ć ć ńł Ś

Bardziej szczegółowo

MOZAIKA KOLĘDOWA. Cicha noc / W żłobie leży / Bóg się rodzi Tranquillo e moderato q» œ nœ. Ci - cha. œ œ. . œ. œ bœ. cresc. wszem, cresc. cresc.

MOZAIKA KOLĘDOWA. Cicha noc / W żłobie leży / Bóg się rodzi Tranquillo e moderato q» œ nœ. Ci - cha. œ œ. . œ. œ bœ. cresc. wszem, cresc. cresc. chór lu dęte C C C B B Cicha noc / W żłoie leży / Bóg się rodzi Tranquillo e moderato q» 4 3 4 3 4 3 B 4 3 Ó 4 3 4 3 o - kó czu - wa n nie - sie n n sa - ma n lu - dziom wszem, u - śmiech - MOZAIKA KOLĘDOWA

Bardziej szczegółowo

Domena Cena netto rejestracji domeny Cena netto odnowienia domeny. Roczny 399.00. Roczny 199.00. Roczny 499.00. Roczny 429.00. Roczny 349.

Domena Cena netto rejestracji domeny Cena netto odnowienia domeny. Roczny 399.00. Roczny 199.00. Roczny 499.00. Roczny 429.00. Roczny 349. Cennik promocyjny obowiązuje od 27.01.2014 r. do odwołania lub wprowadzenia nowego cennika. Rejestracji domen można dokonywać pod adresem: http://hosting.linux.pl/domeny.html lub przesyłając zgłoszenie

Bardziej szczegółowo