W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z"

Transkrypt

1 M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t e l i g e n t n i e, l e c z z a c z ę ł y k u l e ś w i s t a ć i s z y b y d y g o t a ć i p ę k a ć. " P o c h y l i ł a m s i ę " - j a k k a ż e p r z e p i s - n a d d z i e j a m i d w u d z i e s t o l e c i a, a l e z p i ó r a k l e k s c z e r w o n y z l e c i a ł i k a r t k i k t o ś k r w i ą p o z l e p i a ł. R y m s i ę n a g r o m a d k ę z w l ó k ł, j e s t g o d o s y ć... T y l e p o k o l e ń... L e c z z b r y z g a n o m ó z g i e m b r u k i b r u k s i ę w z d y m a p o w o l i. y ś l e ć z a c z ą ł, c h o ć l e d w o s i ę d ź w i g a i d o z a p y t a ń o ś m i e l a - - " C z e m u z a w s z e r z ą d z i i n t e l i g e n t, a d o r o b o t n i k ó w s i ę s t r z e l a? " N i e m y d o t ą d w a r k n ą ł k o c i ł e b, s p l u n ę ł a g r a n i t o w a k o s t k a : " Z n o w u ś m y s i ę d a l i w z i ą ć n a l e p, p o ł o ż o n o n a s - j a k z a w s z e - m o s t e m ". A j a n a t y m m o ś c i e j a k k i e p d o e s s a y u o c z y p r z y s ł a n i a n a. K r e w n i e p ł y n i e j u ż, j u ż t y l k o s k r z e p... R o z s t r z e l a n o m o j e s e r c e w P o z n a n i u. O k u l t u r z e... P r ó b a w z n i o s ł y c h s y n t e z, a r t y s t y c z n y c h i n t u i c j i z g r a n i e... J a n i e m o g ę... A n i k w a r t y, a n i k w i n t y. R o z s t r z e l a n o m o j e s e r c e w P o z n a n i u. N i g o r ą c e o n o, n i z i m n e. S z k o d a k u ł. S z k o d a l e k ó w n a n i e. M o j e s e r c e - w s z a k t o t y l k o r y m y... R o z s t r z e l a n o m o j e s e r c e w P o z n a n i u. 4 V I I r

2 W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z ap ros z e ni e na w y s taw ę 7 P o z n a ń s k i C z e r wi e c r o k u b y ł n i e wą t p l i wi e p i e r ws z y m n a j p o wa ż n i e j s z y m p r o t e s t e m p r z e c i w wł a d z y l u d o we j. K r wa we s t ł u m i e n i e j e g o b y ł o d o wo d e m n a t o, j a k b a r d z o l u d o wa b y ł a t a wł a d z a. N a m P o z n a n i a k o m z a r z u c a s i ę c z a s a m i b i e r n o ś ć w wi e l u d z i a ł a n i a c h, a l e t o wł a ś n i e s p o ł e c z e ń s t wo P o z n a n i a w r o k u d a ł o i m p u l s d o n a s t ę p n y c h wy s t ą p i e ń i p r o t e s t ó w. U s z a n u j m y o f i a r y t y c h wy d a r z e ń. P o g ł ę b i a j m y wi e d z ę k o r z y s t a j ą c z o k o l i c z n o ś c i o wy c h wy s t a w i p u b l i k a c j i a p r z e d e ws z y s t k i m p o z n a j ą c r e l a c j e n a o c z n y c h ś wi a d k ó w i u c z e s t n i k ó w t e g o p r o t e s t u. N i e c h a j p a m i ę ć o o f i a r a c h n i e z a g i n i e a ż y j ą c y m u c z e s t n i k o m P o z n a ń s k i e g o C z e r wc a 56r. o d d a j m y n a l e ż n y s z a c u n e k. T o m a s z W i k a Serwis Informacyjny Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Strona 2

3 Wydarzenia czerwcowe w Poznaniu, 2 8 V I r. T ł u m n a u l. C z e r w o n e j A r m i i. F o t. a r c h i w u m I P N W t y m r o k u p r z y p a d a 50 r o c z n i c a p i e r ws z e g o b u n t u p r z e c i w wł a d z y w P R L, n a z y wa n e g o n a j c z ę ś c i e j P o z n a ń s k i m C z e r wc e m S ą t o wy d a r z e n i a wc i ą ż ż y we w p a m i ę c i P o z n a n i a k ó w, a l e t a k ż e ws z y s t k i c h P o l a k ó w. P r o t e s t t e n, k t ó r y r o z p o c z ą ł s i ę 28 c z e r wc a r o k u b y ł s k u t k i e m n a r a s t a j ą c e g o w c z a s a c h s t a l i n o ws k i c h n i e z a d o wo l e n i a z wa r u n k ó w b y t o wy c h i p o l i t y c z n y c h. N i e z a d o wo l e n i e n a r a s t a ł o w l a t a c h w c a ł y m k r a j u, j e d n a k n a j s i l n i e j w P o z n a n i u, g d y ż W i e l k o p o l s k i n i e o b j ę t o d u ż y m i i n we s t y c j a m i p r z e m y s ł o wy m i ( i n we s t y c j e w t r a k c i e r e a l i z a c j i p l a n u 6-l e t n i e g o o b j ę ł y g ł ó wn i e z a c o f a n e g o s p o d a r c z o r e g i o n y P o l s k i, a W i e l k o p o l s k a d o t a k i c h n i e n a l e ż a ł a ), o s ł a b i o n o s i l n e r o l n i c t wo c h ł o p s k i e p o p r z e z f o r s o wa n i e k o l e k t y wi z a c j i. T o p o wo d o wa ł o r e g r e s g o s p o d a r c z y w r e g i o n i e. Z t y c h p o wo d ó w o r a z p r z y z n a wa n i a P o z n a n i o wi n a j n i ż s z y c h w p o r ó wn a n i u z i n n y m i m i a s t a m i ś r o d k ó w n a u r z ą d z e n i a k o m u n a l n e, p o g o r s z y ł y s i ę wa r u n k i m i e s z k a n i o we, z a o p a t r z e n i e w ż y wn o ś ć, k o m u n i k a c j a, e t c. S z c z e g ó l n i e d o t k l i we b y ł y b r a k i m i e s z k a ń, p o n i e wa ż w s t o s u n k u d o r. l i c z b a m i e s z k a ń c ó w m i a s t a w r. z wi ę k s z y ł a s i ę o o k o ł o 1 20 t y s., n a t o m i a s t l i c z b a m i e s z k a ń n i e z m i e n i ł a s i ę. W i o s n ą r., w wy n i k u p o l i t y k i e k o n o m i c z n e j wł a d z, s y t u a c j a r o b o t n i k ó w u l e g ł a d a l s z e m u p o g o r s z e n i u. W Z a k ł a d a c h i m. J ó z e f a S t a l i n a ( Z I S P O, ó wc z e s n a n a z wa z a k ł a d ó w i m. C e g i e l s k i e g o ) r o b o t n i k o m p o d wy ż s z o n o n o r m y z r ó wn o c z e s n y m o g r a n i c z e n i e m g o d z i n n a d l i c z b o wy c h, c o w p o r ó wn a n i u z l i c z n y m i p r z e s t o j a m i w p r a c y, p o wo d o wa n y m i wa d l i wą k o o p e r a c j ą, p o wo d o wa ł o s p a d e k z a r o b k ó w. J e d n o c z e ś n i e s z t u c z n i e k r e o wa n o i f o r o wa n o p r z o d o wn i k ó w p r a c y, o b d a r z a n y c h l i c z n y m i p r z y wi l e j a m i, c o p o g ł ę b i a ł o f r u s t r a c j ę z a ł o g i. P o n a d t o o d r. p r a c o wn i k o m n a l i c z a n o z b y t wy s o k i p o d a t e k. W t e j s y t u a c j i r o b o t n i c y s t a n ę l i d o wa l k i o p o p r a wę wa r u n k ó w p r a c y i p ł a c y. B u r z l i we m a s ó wk i, r o z m o wy z a d m i n i s t r a c j ą f a b r y c z n ą i p r z e d s t a wi c i e l a m i m i e j s c o wy c h wł a d z, o d b y wa j ą c e s i ę c o r a z l i c z n i e j o d k o ń c a k wi e t n i a d o 27 V I r. n i e p r z y n i o s ł y r e z u l t a t ó w. N i e z a d o wo l e n i e o g a r n ę ł o s z y b k o t a k ż e i n n e z a k ł a d y p r a c y. O d p o ł o wy c z e r wc a wy s t ę p o wa ł y w Z I S P O k r ó t k i e p r o t e s t a c y j n e p r z e s t o j e w p r a c y. W ś r ó d z a ł o g i z a c z ę t o m ó wi ć o k o n i e c z n o ś c i s t r a j k u i c z y n i o n o d o n i e g o p r z y g o t o wa n i a. 26 c z e r wc a r. wy b r a n o g r u p ę d e l e g a t ó w, k t ó r a u d a ł a s i ę d o W a r s z a wy n a r o z m o wy w Z a r z ą d z i e G ł ó wn y m Z wi ą z k u Z a wo d o we g o M e t a l o wc ó w o r a z w M i n i s t e r s t wi e P r z e m y s ł u M e t a l o we g o. R o z m o wy n i e p r z y n i o s ł y o c z e k i wa n y c h r e z u l t a t ó w, c o s p o wo d o wa ł o n i e z a d o wo l e n i e z a ł o g i. N i e z d e c y d o wa n i e wł a d z i l e k c e wa ż ą c y s t o s u n e k d o p o s t u l a t ó w r o b o t n i c z y c h s p o wo d o wa ł o r o z p o c z ę c i e s t r a j k u, 28 c z e r wc a r. o g o d z , n a wy d z i a l e W -3 Z a k ł a d ó w C e g i e l s k i e g o, k t ó r y c h r o b o t n i c y, p r a c u j ą c y w wi ę k s z o ś c i n a a k o r d, n a j b a r d z i e j u c i e r p i e l i n a n i e k o r z y s t n y c h z m i a n a c h w o r g a n i z a c j i p r a c y. S t r a j k u j ą c y, c z y l i o k. 80 % z a ł o g i Serwis Informacyjny Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Strona 3

4 Demonstranci z transparentem na ul. Czerwonej Armii ( d zisiaj Ś w. M arcin). F ot. arch iwum I P N C e g i e l s k i e g o, p o c i ą g a j ą c z a s o b ą i n n e f a b r y k i, wy s z l i n a u l i c e. T ł u m s z e d ł u l i c a m i D z i e r ż y ń s k i e g o, P r z e m y s ł o wą, R o b o c z ą, a n a s t ę p n i e p r z e z M o s t D wo r c o wy s k i e r o wa ł s i ę n a Z wi e r z y n i e c k ą, K r a s z e ws k i e g o, D ą b r o ws k i e g o, F r e d r y, 27 G r u d n i a, R a t a j c z a k a i C z e r wo n e j A r m i i p r z e d m i e s z c z ą c ą s i ę w Z a m k u s i e d z i b ę M i e j s k i e j R a d y N a r o d o we j ( M R N ). P o d r o d z e d o p o c h o d u p r z y ł ą c z a l i s i ę r o b o t n i c y z i n n y c h z a k ł a d ó w ( m. i n. Z N T K, M P K ) o r a z m i e s z k a ń c y wr a z z m ł o d z i e ż ą i d z i e ć m i. D e m o n s t r a n c i ś p i e wa l i p i e ś n i p a t r i o t y c z n e i r e l i g i j n e ( B o ż e c o ś P o l s k ę, R o t ę ) o r a z wz n o s i l i o k r z y k i ( C h l e b a i wo l n o ś c i!, M y c h c e m y c h l e b a, M y c h c e m y B o g a ). O k o ł o t ł u m z e b r a n y p o d Z a m k i e m m ó g ł l i c z y ć n a we t o k t y s. l u d z i. D o m a g a n o s i ę p o d wy ż k i p ł a c, z n i e s i e n i a n o r m i o b n i ż k i c e n a t a k ż e p r z y b y c i a I s e k r e t a r z a K C P Z P R E d wa r d a O c h a b a l u b p r e m i e r a J ó z e f a C y r a n k i e wi c z a. W k r ó t c e wy ł o n i o n o d e l e g a c j ę, k t ó r a p r o wa d z i ł a p e r t r a k t a c j e z p r z e wo d n i c z ą c y m p r e z y d i u m M R N F r ą c k o wi a k i e m. T ł u m o p a n o wa ł g m a c h y M R N, K W P Z P R i K W M O, j e d n a k n i e d o k o n a n o w n i c h z n i s z c z e ń. P o p e wn y m c z a s i e w t ł u m i e r o z e s z ł a s i ę wi a d o m o ś ć o a r e s z t o wa n i u d e l e g a c j i r o b o t n i k ó w Z I S P O. B y ł a t o wi a d o m o ś ć n i e p r a wd z i wa, a l e p r a wd o p o d o b n a. D e m o n s t r a n c i p o d z i e l i l i s i ę. C z e ś ć r u s z y ł a w k i e r u n k u M i ę d z y n a r o d o wy c h T a r g ó w P o z n a ń s k i c h, g d z i e ś p i e wa j ą c p i e ś n i r e l i g i j n e p o k o j o wo p r z e m a s z e r o wa ł a m i ę d z y p a wi l o n a m i z a g r a n i c z n y c h wy s t a wc ó w. W i ę k s z a g r u p a u d a ł a s i ę w k i e r u n k u wi ę z i e n i a n a u l. M ł y ń s k i e j. P r z y b i e r n e j p o s t a wi e s t r a ż n i k ó w wy ł a m a n o b r a m ę i r o z b i t o wi ę z i e n i e, a t a k ż e wy p u s z c z o n o ws z y s t k i c h wi ę ź n i ó w. R ó wn o l e g l e c z ę ś ć m a n i f e s t a n t ó w z n i s z c z y ł a r a d i o s t a c j ę z a g ł u s z a j ą c ą a u d y c j e n a d a wa n e z Z a c h o d u, z n a j d u j ą c ą s i ę n a g m a c h u Z U S p r z y u l. D ą b r o ws k i e g o. P u b l i c z n e g o ( W O k o ł o g o d z d e m o n s t r a n c i p r z e n i e ś l i s i ę p o d g m a c h W o j e wó d z k i e g o U r z ę d u B e z p i e c z e ń s t wa U B P ), g d z i e m i e l i b y ć p r z e t r z y m y wa n i r z e k o m o a r e s z t o wa n i d e l e g a c i Z I S P O. T u m i a ł y m i e j s c e n a j t r a g i c z n i e j s z e wy d a r z e n i a t y c h d n i. T ł u m m a n i f e s t u j ą c y c h wz n o s i ł h a s ł a, d o m a g a ł s i ę wy p u s z c z e n i a u wi ę z i o n y c h. Z o k i e n b u d y n k u n a p r o t e s t u j ą c y c h p o l a ł a s i ę wo d a z h y d r a n t ó w. O k o ł o g o d z i n y p a d ł y p i e r ws z e s t r z a ł y. T r u d n o o c e n i ć, k t o z a c z ą ł s t r z e l a ć j a k o p i e r ws z y, a l e d o g o d z i n y k i l k a n a ś c i e o s ó b z o s t a ł o r a n n y c h ; s t r a t y p o n o s i l i r ó wn i e ż f u n k c j o n a r i u s z e a p a r a t u b e z p i e c z e ń s t wa. M a n i f e s t u j ą c y we s z l i w p o s i a d a n i e b r o n i p o o p a n o wa n i u z b r o j o wn i wi ę z i e n i a n a u l. M ł y ń s k i e j. W a l k i r o z g o r z a ł y w r ó ż n y c h p u n k t a c h m i a s t a i t r wa ł y a ż d o wi e c z o r a. P o t y m j a k p a d ł y p i e r ws z e s t r z a ł y c z ę ś ć p r o t e s t u j ą c y c h p o d Z a m k i e m r o z e s z ł a s i ę d o d o m ó w l u b p o wr ó c i ł a d o z a k ł a d ó w p r a c y. N a u l i c a c h w g o d z i n a c h p o p o ł u d n i o wy c h p o z o s t a wa ł o j e d n a k o k. 1 5 t y s. l u d z i. W c z a s i e, g d y p o d b u d y n k i e m W U B P t r wa ł o s t r z a ł i p r ó b y p o d p a l e n i a b u d y n k u n a p r z y b y c i e n a j wy ż s z y c h wł a d z ( p r e m i e r a ) o c z e k i wa ł a k t y w p a r t y j n y i a d m i n i s t r a c y j n y z g r o m a d z o n y w I z b i e R z e m i e ś l n i c z e j. J e d n a k r e a k c j a wł a d z b y ł a n i e u d o l n a. D o p i e r o p o p e wn y m c z a s i e wy s ł a n o d o P o z n a n i a d e l e g a c j ę B i u r a P o l i t y c z n e g o z p r e m i e r e m C y r a n k i e wi c z e m n a c z e l e. Serwis Informacyjny Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Strona 4

5 W Czoł g i opanowane przez d emonstrantó w na ul. Dą b rowsk ieg o. F ot. arch iwum I P N P o wo ł a n o r ó wn i e ż s z t a b wo j s k o wy i m i a n o wa n o j e g o d o wó d c ą g e n. S t a n i s ł a wa P o p ł a ws k i e g o. O k o ł o g o d z i n y s i ł y M O, K o r p u s u B e z p i e c z e ń s t wa W e wn ę t r z n e g o ( K B W ) i W P o t r z y m a ł y p o z wo l e n i e n a u ż y c i e b r o n i, n a t o m i a s t p o g o d z i n i e d o P o z n a n i a wk r o c z y ł y l i c z ą c e ż o ł n i e r z y o d d z i a ł y D y wi z j i P a n c e r n e j I V K o r p u s u A r m i j n e g o O k r ę g u Ś l ą s k i e g o, o d b y wa j ą c e n i e o p o d a l ć wi c z e n i a. Ż o ł n i e r z o m p o wi e d z i a n o, ż e w P o z n a n i u wy b u c h ł y r o z r u c h y p r o n i e m i e c k i e. W wy n i k u i c h d z i a ł a ń o b l ę ż e n i e U B P z o s t a ł o o k. g o d z i n y p r z e r wa n e. P o m i m o t e g o wa l k i t r wa ł y n a d a l w wi e l u m i e j s c a c h m i a s t a, m. i n. t r u d n e d o u n i e s z k o d l i wi e n i a s t a n o wi s k a o g n i o we z a ł o ż o n o w C o l l e g i u m M i n u s, C o l l e g i u m M a i u s, O p e r z e, R a t u s z u P o z n a ń s k i m ; r o s ł a r ó wn i e ż l i c z b a r a n n y c h i z a b i t y c h, s z c z e g ó l n i e wś r ó d l u d n o ś c i c y wi l n e j P o z n a n i a. P o d wi e c z ó r wz r o s ł a t e ż a k t y wn o ś ć s ł u ż b M O, k t ó r e l i c z y ł y ( p o ś c i ą g n i ę c i u p o s i ł k ó w) o k o s ó b. R o z p o c z ę ł y s i ę m a s o we a r e s z t o wa n i a p r o t e s t u j ą c y c h i wa l c z ą c y c h, j e d n a k s y t u a c j ę o p a n o wa n o d o p i e r o 30 V I. Ł ą c z n i e w p a c y f i k a c j i m i a s t a b r a ł o u d z i a ł 40 0 c z o ł g ó w i wo z ó w b o j o wy c h o r a z p o n a d 1 0 t y s. ż o ł n i e r z y. L i c z b a p o s z k o d o wa n y c h j e s t t r u d n a d o u s t a l e n i a. Z g i n ę ł o ( we d ł u g r ó ż n y c h d a n y c h ) o d 57 d o o k. 70 o s ó b ( z c z e g o 25% s t a n o wi l i d z i e c i i m ł o d z i e ż d o 1 8 r o k u ż y c i a ), n a t o m i a s t r a n n y c h z o s t a ł o k i l k a s e t. P r z e z p u n k t z a t r z y m a ń n a l o t n i s k u Ł a wi c a p r z e wi n ę ł o s i ę o k. 750 o s ó b, a r e s z t o wa n y c h p r z e t r z y m y wa n o t a k ż e n a p o s t e r u n k a c h M O, a p r z e s ł u c h a n i a m i a ł y c z ę s t o b a r d z o b r u t a l n y c h a r a k t e r. W wy d a r z e n i a c h b r a ł o c z y n n y u d z i a ł ś r o d o wi s k o r z e m i e ś l n i c z e, o c z y m ś wi a d c z y f a k t, i ż wś r ó d z a b i t y c h b y l i r ó wn i e ż r z e m i e ś l n i c y : u c z e ń s z k l a r s k i, 2 u c z n i ó w t o k a r s k i c h, 3 u c z n i ó w ś l u s a r s k i c h, r z e m i e ś l n i k s p e c j a l i s t a z Z N T K, t o k a r z z Z N T K, t a p i c e r, p i e k a r z ( p r z e j a z d e m w P o z n a n i u, j e c h a ł d o W a r s z a wy i z wi e d z a ł z r o d z i n ą M i ę d z y n a r o d o we T a r g i P o z n a ń s k i e ), 3 ś l u s a r z y o r a z m i s t r z r z e ź n i c k i ( p r a c u j ą c y j a k o s z o f e r p o o d e b r a n i u m u p r y wa t n e g o z a k ł a d u p r z e z p a ń s t wo ). C o s z c z e g ó l n i e s m u t n e, w wi ę k s z o ś c i b y ł y t o o s o b y b a r d z o m ł o d e. W ł a d z e p a r t y j n e s z u k a ł y wi n n y c h wy d a r z e ń p o z n a ń s k i c h wś r ó d p r o wo k a t o r ó w i m p e r i a l i s t y c z n y c h, u z n a j ą c, ż e wr ó g wy k o r z y s t a ł n i e z a d o wo l e n i e r o b o t n i k ó w. 29 c z e r wc a w p r z e m ó wi e n i u r a d i o wy m p r e m i e r C y r a n k i e wi c z g r o z i ł : Każdy p r o w o k at o r c z y s z al e n i e c, k t ó r y o dw aży s i ę p o dn i e ś ć r ę k ę p r z e c i w w ł adz y l u do w e j, n i e c h b ę dz i e p e w i e n, że m u t ę r ę k ę w ł adz a o dr ą b i e w i n t e r e s i e k l as y r o b o t n i c z e j, w i n t e r e s i e c h ł o p s t w a p r ac u j ą c e g o i i n t e l i g e n c j i. J e d n a k o f i c j a l n a we r s j a o wr o g i e j i n s p i r a c j i wy d a r z e ń, c z y s p i s k u b y ł a j u ż wt e d y m a ł o p r z e k o n y wu j ą c a i n i e z n a j d u j e p o t wi e r d z e n i a w f a k t a c h, m i a ł y o n e b o wi e m c h a r a k t e r s p o n t a n i c z n y. W y d a r z e n i a p o z n a ń s k i e u j a wn i ł y s ł a b o ś ć wł a d z y i b y ł y o d b i e r a n e j a k o z wy c i ę s t wo r o b o t n i k ó w. C h o ć j e s z c z e n a p o c z ą t k u l i p c a n a n a r a d z i e p i e r ws z y c h s e k r e t a r z y P Z P R wł a d z a p o d t r z y m y wa ł a t e z ę o wr o g i e j p r o wo k a c j i, p r z y z n a wa n o j e d n a k, ż e t r u d n a s y t u a c j a e k o n o m i c z n a w k r a j u m o ż e s p r o wo k o wa ć t a k i e wy d a r z e n i a n a t e r e n i e c a ł e g o k r a j u. Serwis Informacyjny Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Strona 5

6 P o z n a ń s k i C z e r wi e c r o k u t o n a j t r a g i c z n i e j s z e wy d a r z e n i e w p o wo j e n n y c h d z i e j a c h n a s z e g o m i a s t a. P a m i ę ć o l u d z i a c h, r o b o t n i k a c h Z a k ł a d ó w C e g i e l s k i e g o o r a z t y c h ws z y s t k i c h, k t ó r z y wy s z l i n a u l i c e p o wo l n o ś ć i c h l e b, a b y u p o m n i e ć s i ę o s wo j e p r a wa s p o ł e c z n o -e k o n o m i c z n e, p o m i m o g r o ż ą c y c h i m k o n s e k we n c j i, n a z a ws z e p o z o s t a n i e w p a m i ę c i P o z n a n i a k ó w. N a placu przed Z amk iem zg romad ził się tł um liczą cy ok. sto ty się cy lud zi. F ot. arch iwum I P N M ac i e j Z du n e k L i t e r at u r a: 1. A. C h o n i a wk o, P r z e b i e g w ydar z e ń c z e r w c o w yc h w P o z n an i u, w: W ydar z e n i a c z e r w c o w e w P o z n an i u M at e r i ał y z k o n f e r e n c j i z o r g an i z o w an e j p r z e z I n s t yt u t H i s t o r i i U A M w dn i u 4 V r o k u, r e d. E. M a k o ws k i, P o z n a ń E. M a k o ws k i, G e n e z a w ydar z e ń c z e r w c o w yc h w P o z n an i u w r., w: W ydar z e n i a c z e r w c o w e w P o z n an i u M at e r i ał y z k o n f e r e n c j i z o r g an i z o w an e j p r z e z I n s t yt u t H i s t o r i i U A M w dn i u 4 V r o k u, r e d. E. M a k o ws k i, P o z n a ń Ł. J a s t r z ą b, R o z s t r z e l an o m o j e s e r c e w P o z n an i u. P o z n ań s k i C z e r w i e c s t r at y o s o b o w e i i c h an al i z a, P o z n a ń A. L. S o wa, O d D r u g i e j do T r z e c i e j R z e c z yp o s p o l i t e j ( ), W i e l k a H i s t o r i a P o l s k i, K r a k ó w S t. J a n k o wi a k, E. M a k o ws k i, P o z n ań s k i C z e r w i e c w do k u m e n t ac h, P o z n a ń F ot. arch iwum I P N Serwis Informacyjny Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Strona 6

7 W W W Z ap ros zenie na wys t awę 5 0 R O C Z N I C A P O W S T A N I A P O Z N A Ń S K I E G O C Z E R W C A ` 5 6 B U D A P E S Z T P A Ź D Z I E R N I K ` 5 6 i e l k o p o l s k a I z b a R z e m i e ś l n i c z a w P o z n a n i u Z wi ą z e k K o m b a t a n t ó w i u c z e s t n i k ó w P o ws t a n i a P o z n a ń s k i e g o C z e r wc a ` 56 i e l k o p o l s k i C e c h R z e m i o s ł B u d o wl a n y c h U r z ą d M i a s t a P o z n a n i a z a p r a s z a j ą n a wy s t a wę, k t ó r e j u r o c z y s t e o t wa r c i e o d b ę d z i e s i ę w d n i u 2 7 c z e r w c a r. o g o d z. 1 5 : 0 0 w g m a c h u W I R, a l. N i e p o d l e g ł o ś c i 2 ( s a l a 1 7, I p. ) D O K U M E N T A C J A H I S T O R Y C Z N A F O T O G R A F I E G R A F I K A D O K U M E N T Y O D Z N A C Z E N I A M I L I T A R I A Z e z b i o r ó w : ł o d z i m i e r z a M a r c i n i a k a W o j c i e c h a W i a t r a W y s t a w ę m o ż n a o g l ą d a ć w d n i a c h : w g o d z i n a c h 1 2: : 0 0. W s t ę p wo l n y. Serwis Informacyjny Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Strona 7

8 W M W Kolegium redakcji Serwisu Informacyjnego M a ł g o r z a t a M a c i ej ew s k a H a n n a P i s k o r ek i es ł a w R a t a j c z a k T o m a s z W i k a K o n r a d W n u k a g d a l en a Z b ą s z y n i a k Kont akt : R edakcja Serwisu Informacyjnego a l. N i ep o d l eg ł o ś c i P o z n a ń h t t p : / / i r p o z n a n. c o m. p l e-m a i l : s er w i i r p o z n a n. c o m. p l ydawca: W i el k o p o l s k a I z b a R z em i eś l n i c z a w P o z n a n i u Serwis Informacyjny Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Strona 8

ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż

ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż Ż Ż ć ż ć ż Ż ć ż ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż Ż ż ń Ź ÓŻ ń ż ź Ą ń ż ć Ź ć ż ż ż ż ń ż ż ż ż ż Ż ż ń Ó ż ń ć ć ż Ć Ż ć ź Ż Ż ć Ż ż Ż Ę ż Ó Ć ć Ł Ę Ą Ł ĘŚ ż Ż Ż ć ć ć Ć Ą Ć ć ć ć ć ż

Bardziej szczegółowo

Ż Ę ź Ó

Ż Ę ź Ó ź ź Ę Ą Ż Ę ź Ó Ź Ó ź Ę ź Ę Ę Ą Ź Ą Ń Ź Ź Ź Ź ź Ą ź Ę Ą Ć ź ź ź Ę ź Ź ź ź Ę Ł ź Ź Ź Ź ź ź Ź Ź ź ź Ą Ł Ó Ó Ą Ą Ś Ę Ę Ą Ą Ś Ś Ł Ę Ę ź ź Ó Ą Ą Ą Ł Ą Ę Ź Ę ź ź Ę Ą Ź Ź ź Ł Ą Ł Ą ź Ą ź Ł Ą Ó ĘŚ Ą Ę Ę ź Ź Ę

Bardziej szczegółowo

ź Ę ŚŚ Ś Ą Ę Ó Ó Ł Ą Ą ń ź Ń ź ń

ź Ę ŚŚ Ś Ą Ę Ó Ó Ł Ą Ą ń ź Ń ź ń Ą Ł Ę Ó ń Ó ć Ś ź Ę ŚŚ Ś Ą Ę Ó Ó Ł Ą Ą ń ź Ń ź ń ź ń Ń Ą Ó ĄŁ Ł Ś Ą Ś Ó Ń Ó Ś Ń ń ć ć Ó Ę Ó Ą Ą ź ź ń Ł Ś Ę ć ć ń ć ź ć ć ź ć ć Ó Ą Ń Ż ń ć ć ń Ń ć ć ź ć ć ć ć ć ń ń ć Ą Ń Ę ń ń Ń ź ź ń Ń ń Ń ć ń ń ć ć

Bardziej szczegółowo

Ń Ł Ł

Ń Ł Ł Ń ź Ż Ń Ł Ł ĄŁ Ź ć ć Ó Ś ć Ź Ś Ż ć Ł ć ć ć Ą Ż ć Ż ć Ż Ą ć Ą Ś Ł Ł Ś Ń Ź ć Ó Ź ź ĄŁ Ą Ł Ą Ó Ś Ź Ż Ń ć Ą Ź ź Ź Ą Ź Ż Ź ź ć Ż Ż Ż Ś Ż ć ź Ć Ś Ź ć Ź ć Ż Ź Ó Ł ÓŁ Ł Ó Ł Ź Ś Ż Ź Ą ź Ę Ą Ś Ź Ź Ę Ś Ń Ż Ź Ł ź

Bardziej szczegółowo

Ł ś ś ń ń ś

Ł ś ś ń ń ś Ę ń Ł ś ś ń ń ś ść ę ę ś ż ś ś ś ę ę ś ę ś ę ć ź ż ś ęś ż ę ś ś ś ć ź ę ę ś ś ść ć ę ę ś ś ę ę ę ę ś Ł Ł Ł Ł Ł ś ć ę ę ę ę ń Ą Ą ż ę ę Ł Ś ę Ł Ł ę ę ę ś Ą ę ę ę Ł Ł ń ń ś Ą Ń ś Ł Ó Ł ść ń ń ą ę ść ń

Bardziej szczegółowo

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ł Ą Ę ż ż ż ż Ó ż Ż Ż Ę Ż Ą Ż Ż ż Ś Ż Ś ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ę Ó Ł Ś ż ż Ę Ę ż Ó ż Ś Ę ń ń ń ż ń ń Ę Ę ń ż Ą ń Ś Ś Ę ń Ż Ę Ę ż ń ń ń ń ż Ę ń ń ń ń Ł Ę ń ń ń ń ż Ę ż ż ż Ź ż Ż ż Ż ż ż Ę ń Ę ż

Bardziej szczegółowo

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć ń Ż Ę Ń ń ń ć Ę ź ń ń ń ć Ż Ś Ż Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć Ż ć ń ń ń ć Ż ń ć ń ń Ó Ń ź ń ń Ś Ś Ż ć ć ć ć Ż ć ć ń ć ń Ż ć Ó Ż Ż Ż ć Ą ć Ó Ł Ą Ą Ó Ń ń ń ć ć ć ć ń ń ć Ń Ś ć Ś Ż ć ń Ż

Bardziej szczegółowo

Ó ń ń ń ń ń ź Ł ć ć ź ć ź ć ć ź ź ć Ó ń ć ń ć Ą ź ć ć ź ń ń ń Ę Ś Ł ć ń ń ń Ó Ó Ó Ó Ą Ó ź ć Ó ź ń ć ź ź Ę Ś ć Ę Ż Ś ź Ć ć ź ć ć ń ź ć Ł Ł Ó Ś ć ć ź ć Ś ń Ł Ó Ś ć Ś Ś ć Ó Ś ź ń ź ź ń Ę Ę ń Ó ń ń ź ź ń

Bardziej szczegółowo

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę ć ę ę Ł Ą Ś Ś ę Ś ę ę ć ć ę ę ę ę ć Ś ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę Ą ę Ą ę ć ę ć Ą ć ę ć ć ę Ę ę Ś Ą Ł Ó ę ć ę ę ę ę Ą ć ęć ę ć ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę Ą ę ę ę ę Ń ę Ó

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ó

Ą Ś Ó Ó ź ź Ó Ą ć Ą Ś Ó Ś Ę Ś Ł Ź ć Ś ć Ź Ę Ś Ą Ó Ó ź ć ć Ź Ź Ę ć ź ź Ń Ł Ź Ź ź Ń Ź ć Ś Ę Ą Ś Ź Ń Ń ć Ó Ś Ś ź Ź Ź Ą Ń Ą ź Ń Ł Ń Ń Ń ź Ń ć ć ć ź ć Ś Ń ć ć Ę ć Ę ć Ę Ź Ś Ó Ź Ę Ś Ę Ź Ó Ź Ę Ń ć ź Ź Ó Ę ć Ś Ź Ń ć

Bardziej szczegółowo

Ś ź Ś Ś

Ś ź Ś Ś Ś ź Ś Ś Ę Ż Ę ź Ł Ą ź ź Ę ź Ą Ą Ę Ó Ś Ś Ś Ę Ś ź Ś Ś ź ź ź ź Ę Ą Ż Ą ź ź ź Ę ź Ę Ś ź ź ŚĆ Ś Ś ź ź Ą Ą Ą Ą ź ź ź Ż Ś Ą Ś Ą Ś Ń Ś Ą Ż Ś Ń Ś Ą Ą Ę Ś Ą ź ź ź Ą ź ź ź Ą Ż Ą Ą Ę ź Ę Ź ź ź Ą Ś Ą ź ź Ę ź Ą ź Ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę

Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę Ł Ł Ł Ń Ń Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę Ł ć ć ć ź ć ć ź ć ć ć ć Ś Ś Ł ć ć ć Ę Ą ć ć Ź ć ć Ó ć ć ź Ł Ń ć Ś ć ć ć ć ć ć ć Ń Ę ć ć ć Ś Ś ć Ę ź Ń Ę ć Ń ć ź ć Ń ć ć ć ć ć ć ć Ę ź ć ć ć ć ć ć ć ŚĆ ć ź ć ć Ł ć ź Ą ć ć Ą

Bardziej szczegółowo

ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł

ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł Ń Ń ś Ń ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł Ń ś ś Ą ś Ł ś Ń Ą ść ś ś ść ć ś ź ść ść Ą Ń ść ś ść Ń ś ś ć Ń ś ć ć ć Ń Ł Ń ć Ń Ł Ę ś Ł Ł ć ś ź ć ś ś ć ść ś Ł ś Ł Ł Ń Ń Ś ść ś ś ś ść ć Ń ść ść ś ś ść ś ś ś ś ć Ń ść Ł ś

Bardziej szczegółowo

Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć

Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć ż Ś Ą ć ą ą ą ż ż ą ą ć ą ż Ę ą ć ż ć Ó ą ą ń ą ż ń ą Ń ą ą ą Ą ą ż ż Ą ż ą ź ą ą ż ż Ę ź ą ż ą ą ą ż Ź ą ń Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć ć ą ż ą ą ą ą ć ć ć ą ą

Bardziej szczegółowo

ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść

ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść ć Ż ż Ę ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść Ż Ść Ż ć Ż Ż Ż ż Ż ć Ł Ś Ż Ś ć Ż ć Ż ż ź Ż Ś ć ć ć ć Ó ć Ż Ść Ż ć ć Ż ż Ł Ż Ę ć ć ć Ż ć ć Ż ż ż ć Ż Ż ć Ł ć Ż Ć Ż Ż Ś Ż Ż Ż ć Ż ć ż ć Ż Ś Ż ć Ł ć

Bardziej szczegółowo

ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż

ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż Ń ć Ś ż ź ź ź ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż Ę Ę ć ć ż Ł ż ź ż ż ż ć ż ż Ś ć ż ż ż Ś Ę ż Ó ć Ą ż ż ż ż ż ć ż ć ż ć Ą Ą ć Ę Ś Ś Ł ć ż ż ż Ł Ś Ś Ł ż Ę Ę ż ć Ę Ę ż ż ż Ł Ś ż ć ż ż ż ż Ś ż ż ć Ę ż ż ż

Bardziej szczegółowo

ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść

ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść Ż Ż ć Ę Ę Ę ż ć ż Ś Ż Ż Ś Ż Ó ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść Ś Ś Ż ż Ż Ż Ł Ż ć ż Ś Ś Ż Ż Ś Ś Ż Ż ż Ż Ż Ść Ż Ż ż Ż Ż Ś Ą ć Ż ż Ł Ą ż Ś ż ż Ę Ż Ż Ś Ż Ę ć ż ż Ę ć ż ż Ż Ś Ż

Bardziej szczegółowo

ń ż ś

ń ż ś Ł ń ń ś ś ń ń ń ś ż Ń ż ż ć Ą ń ż ż ń ż ś ś Ł ń ń ść Ł ż Ł Ń ź ść ń ż ż ż ś ś ś ż ś ż ż ś ń ń ż ź ż ż ż ń ź ń ś ń ń Ą ć Ę Ł ń Ń ż ść Ń ż Ę ż ż ż ż ż ż ż ść ż ś ń ż ż ż ż ś ś ś ś ż ś ż ś ć ś ż ż ć ś ż ć

Bardziej szczegółowo

Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń

Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń ć Ę ć Ę Ę Ż Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń ń Ż ż Ń ć ń Ó ć Ę Ż ć ć Ś Ż Ż ż Ż Ż Ż ń ż ż Ż Ż ż Ż Ż ć ć Ż ń ń ć ć ć ż Ś Ł ż Ę Ż ć ć ć ń Ż ń Ł ń ż ć ć Ż ż Ó ć ć ń ć Ż Ż ń ń ń ż Ż ć Ż ż Ż Ó ż Ż ć ż ż Ę Ż Ż

Bardziej szczegółowo

ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż

ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż Ł ż ż Ż ć Ź ź ż ń ń Ż ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż ń ń ż ć ć ń Ó ż Ł Ł ż ż Ł ć Ó ć ć ż ż ć ć ć ż ć ć Ó ż Ź Ż ć ź ż Ó ć ć ń Ł ń ń ń ć Ś ż Ź Ź Ł ż ż ć ź Ź ć ć Ż Ó ń ć ć ń Ż ż ż Ą Ż ż Ź Ż ć ż Ó Ź ź Ą Ż Ł ż

Bardziej szczegółowo

Ż Ż Ł

Ż Ż Ł Ż Ż Ł ć Ż Ł Ń Ń Ż Ś ć Ę ć ć ź ć ć Ź Ę ź Ń Ł ć ć Ę ć Ć Ę ć ć ć Ą Ń ć Ą Ą Ś Ę Ć Ę ć ź Ę Ł Ś ć Ą ź Ą Ń ć Ż Ę ć Ó ć ć ć Ę ć ć Ń ć ć ć ć ć Ę ć Ą ć Ę Ż Ć ć Ć ź Ą ź Ś Ę ź Ę Ą ć Ę Ę Ś Ń ź ć ć ć ź Ż ć ŚĆ Ę Ń Ń

Bardziej szczegółowo

ć ć

ć ć Ł Ź Ź Ś ć ć ć Ś ź Ę Ł ć ć ź ć Ś Ź Ź ź ź Ź ź ź Ś ć ć ć ć ź ć Ę Ś Ą Ń Ś Ł ź Ś Ś Ź Ś ź Ł Ź Ź ź Ś ć Ń Ś Ł ć Ś Ł Ę Ś ź Ź Ś Ą Ę Ś Ę ć ć Ś Ź Ł Ź Ś Ć Ść ć Ś Ś ź Ź ć Ź ć Ł ź ć Ś Ą ć Ść ć ć Ś Ś Ś Ą Ś Ś ć Ś Ś ć ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ę Ż ź

Ł Ł Ę Ż ź Ł Ł Ł Ę Ż ź Ż Ę Ź ć Ź ć ć ć ć ć Ż ć ź Ę Ź Ź Ę Ź Ą Ź Ą Ą Ż Ż Ę Ń Ź Ź ć Ę ć Ę Ę Ę Ę Ę Ą Ę ź ć Ą Ą Ę Ź Ł Ę Ż Ż Ą Ź Ą Ź Ź Ę Ń Ź Ś Ż Ą Ź ź ć ć Ą Ą Ł Ś Ź Ę Ę Ź Ę Ę Ą Ł Ę Ą Ę Ż Ą Ł Ł Ę Ę Ę Ę ź ź ć Ź ź Ś ć Ó

Bardziej szczegółowo

ć Ś

ć Ś Ą Ą Ń Ą ć Ś Ą ć Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś ź Ś ć Ś Ś ć Ś Ś ź Ż ć ź Ż ć Ą Ś ź ź ć Ę ć Ś ć Ś Ś Ś ź Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ą ć ć ć ć Ę ć ć Ś Ś Ś ć ć ć Ś Ś Ś Ś ć Ą ć ź ć ć Ę Ą Ś Ę ć ć ź Ę ć ć Ś Ę ź ć ć Ą Ę Ę Ą Ś Ś ź ć ć

Bardziej szczegółowo

ć ć Ść ć Ść ć ć ć ć

ć ć Ść ć Ść ć ć ć ć Ź Ść ć ć ć ć Ść ć ć ć ć Ść ć ć Ść ć Ść ć ć ć ć Ź Ź ć ć Ść ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ść ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ś ć ć ć Ł ć ć Ł Ść ć ć ć ć ć Ź ć Ść ć ć Ść ć ć Ś ć Ł ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

ó ń ó

ó ń ó Ł ź ó ń ó ó ń ó ó ń ż ó ó Ł ń ó ó ń Ą ó ń ó ó ź Ł ó ó ó Ż ż Ł ó Ż ó ó ż Ś ż ó Ś ż Ż Ą Ź Ę Ó ó ó ó ń Ć ó ó ż ż Ż ó ó ń ó ż ż ó Ł ó Ż ó ż ŚÓ ż Ś ń ń Ś ż Ż ó ó Ę ó Ł ó ó ó Ą ż Ż Ó ó Ł ó Ę Ż ó ó ń ó Ż Ż ń

Bardziej szczegółowo

Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó

Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ł ÓŁ Ł Ż Ę Ł Ł Ł Ł ó ż ó ó ó ó ó Ń ó ó ó ó ó ó Ł Ę Ł ó ó Ł ó Ę Ł Ż Ę ź ó ż ż ó ó ć Ę ż ć ż ó ó ó Ą ż ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó Ń Ć Ż ó Ż Ę Ś ó ó Ą Ę ż ż ż Ń Ń ż ć Ść ó ŚĆ ó Ę ć ż Ź ŚĆ ź Ę Ś ć ó ó Ś ż ź Ó

Bardziej szczegółowo

Ł ź ź ź

Ł ź ź ź Ń ź Ó Ć Ą Ą Ń Ą Ą Ą Ą ź Ż Ł ź ź ź Ń Ń Ą Ą ź ź ź Ń Ł Ź Ł Ż Ń Ó Ł Ż Ś Ó Ą Ń Ł Ż Ś ź ź Ż ź ź ź Ą ź Ą Ą ź Ć ź ź Ń Ą Ą Ń Ł Ś Ą Ą Ł Ł Ą Ń Ń Ń Ł Ą Ą Ą Ż Ą Ą Ą ź Ą Ą Ą Ł Ł ź Ó Ń Ł Ś Ż Ą Ą ź Ł Ó Ż Ł Ń Ś Ż ź

Bardziej szczegółowo

Ł Ś Ś Ń Ń

Ł Ś Ś Ń Ń Ą Ą Ć ź Ł Ł Ł Ś Ł Ś Ś Ń Ń Ł Ó ź ź ź Ą ź Ś Ś ź Ź Ź Ź Ż Ź Ś Ż Ć Ź Ż Ż Ó Ś Ż Ń Ą Ó Ź Ś Ś ź Ł Ą ź Ź Ć Ź Ą Ż ź Ż Ó Ś Ą Ą Ż Ź Ó Ś Ś Ż Ą ź ź ÓŻ Ś Ż Ź Ł Ż Ś Ś Ś Ż Ż Ś Ł Ź Ś ź ź Ą ź Ź Ż Ó Ś Ż Ż Ź Ź Ź Ż ź Ź Ł Ń

Bardziej szczegółowo

ó ą ę ó ó Ż ć ó ó ó ę Ó ó ą ć ę ó ą ę ż Ó Ń ą ą ę ó Ę ó Ą ć ę ó ą ą ę ó

ó ą ę ó ó Ż ć ó ó ó ę Ó ó ą ć ę ó ą ę ż Ó Ń ą ą ę ó Ę ó Ą ć ę ó ą ą ę ó Ą ę ć Ą ą ą ą ż ż ó ą ż ć ą ą ć ż ć ó ó ą ó ą ń ą ę ą ę ż ń ą ó ą ą ą ą ą ą ą ó ż Ś ę ą ę ą ą ż ĘŚ ż ń ę ę ą ó ż ą Ą Ź ń Ó ą ą ó ą ę ó ą ę ó ó Ż ć ó ó ó ę Ó ó ą ć ę ó ą ę ż Ó Ń ą ą ę ó Ę ó Ą ć ę ó ą ą

Bardziej szczegółowo

ń ń ć ń Ź ć ń ć Ź ń Ź ź ć Ę ć Ź ć ź ń ń ź

ń ń ć ń Ź ć ń ć Ź ń Ź ź ć Ę ć Ź ć ź ń ń ź ń ń Ę Ó Ń Ł ń Ł Ó Ł Ść ń ć Ś Ó ń ń ń ń Ź ć ć ń ń ć ń Ź ć ń ć Ź ń Ź ź ć Ę ć Ź ć ź ń ń ź ć ć ń ń ń ń ń ć ć ń Ź ń Ź ń ń ź ń Ł ć ź ź ź ź ń ć Ź ć ń ń ń ń ź ń ć ń ń ń ń ń ć ń ń ń ć ź ń ć ź Ź ń ń Ę ź Ć ź ć ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ł ż Ś ż Ś Ź ć

Ł Ł ż Ś ż Ś Ź ć Ł Ę Ł Ł ż Ś ż Ś Ź ć ć Ść Ż ż ż ż Ś Ś Ć ć Ś Ę ĘĆ Ł Ł ŚĆ ŚĆ Ą ż ć ĘŚ Ą Ą Ę ż Ć Ś ć Ż Ż ć Ś Ą ż ż Ż Ą Ą Ś Ż ż ż Ś Ś Ę ż Ś Ś ż Ś Ż Ść Ś ż ć ż Ł ż ż ż Ł ż Ł Ż ż Ą Ą Ą ć Ś ż ż ż Ż Ś ż Ł Ś ź ż ż ź Ź ź ź Ź Ź Ę

Bardziej szczegółowo

Ł Ę ó Ę Ł Ó Ś Ź Ł ó ó Ń Ł Ę Ł

Ł Ę ó Ę Ł Ó Ś Ź Ł ó ó Ń Ł Ę Ł Ł Ł Ń Ń Ł Ę ó Ę Ł Ó Ś Ź Ł ó ó Ń Ł Ę Ł Ł Ó Ń Ł ó ó ó ó ó ó ć ć ć ć ó Ż ó ó Ą óź ó ó ó Ł ć ó ó ó ó ó ć ó Ó ó ó Ś ó ó ó Ś Ś ó ó ć Ż ź ó ó ó ó Ę Ą Ą ó ó ó ó ó ó ć ó ó ć ó ó ć ć ó ó ó Ą Ł Ń Ż Ą Ż Ą ó ź ó ó

Bardziej szczegółowo

Ł ó ó Ż ż ó Ń Ń Ł ó ż Ę ż

Ł ó ó Ż ż ó Ń Ń Ł ó ż Ę ż Ł Ł Ń Ń Ł ó ó Ż ż ó Ń Ń Ł ó ż Ę ż Ł Ś Ł Ś Ś ó ż ć ó ó óż ó ć ó ć ż ć ż Ć ż ż ć ó ó ó ó Ś ó ż ż ŚĆ ż ż ż Ś ż ó ó ó ó Ą Ć ż ó ó ż ó Ę ż ó ó ó Ś ć ż ż ć ó Ę ć Ś ó ż ć ż ć ż ć ż Ę ó ż ż ź ó Ę Ę ó ó ż ó ó ć

Bardziej szczegółowo

Ą Ł Ę Ń Ą Ó ŚĆ Ś ć Ó ń ć ŚĆ ć ć

Ą Ł Ę Ń Ą Ó ŚĆ Ś ć Ó ń ć ŚĆ ć ć ń Ą Ą Ł Ę Ń Ą Ó ŚĆ Ś ć Ó ń ć ŚĆ ć ć Ś Ó ć ć ć ć Ż Ę Ż Ś Ć ń ć ń ć ć ć Ż Ż Ć ć Ż ć ć ć ć ć Ż Ż Ś Ć ń Ć Ó ć Ś Ś Ź ć ć ń ć ć Ż ć ć Ć Ż ń ć ć Ś Ć ć ŚĆ ć ć Ś ć Ż ć ć Ż ŚĆ Ś ń Ś Ż Ś ń Ż ń Ś ŹĆ Ś Ś Ś ń Ś ć Ó

Bardziej szczegółowo

Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź

Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź Ó Ó Ż Ę ć Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź Ń Ą Ą Ź Ź Ń ć Ś Ł ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć Ź ź ć ć Ł ć Ź ć ć ź ć ć Ą ć ć ć ć ź ć Ą Ż Ż ć ć ć ć ć ć ć ć Ź Ź ć ć Ń ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć Ź ć ć ć Ć Ń Ż Ź ć ć Ń ć ć ć ć Ą Ń ć ć ć Ą ć

Bardziej szczegółowo

Ż Ź Ź ź Ż Ż Ź Ą Ą Ż ź Ś Ż Ż Ś Ź Ś Ą

Ż Ź Ź ź Ż Ż Ź Ą Ą Ż ź Ś Ż Ż Ś Ź Ś Ą Ś Ą Ó Ś Ś Ą Ś Ó Ż ć Ś Ż Ę ć Ż ź Ż Ź Ź ź Ż Ż Ź Ą Ą Ż ź Ś Ż Ż Ś Ź Ś Ą Ą Ż Ź Ś Ą Ń Ś Ą Ż ć Ż Ż Ż ć Ż Ż Ś Ź Ź Ż Ą Ń ź ź Ł Ę ć ć ć Ń ź ć Ż ź Ż źó ć Ż Ż Ó Ń Ż Ó Ź Ó Ż Ź Ż Ż Ż Ż Ę Ż Ż ć ć Ż ć Ó Ż Ż Ż Ą Ź Ż Ż

Bardziej szczegółowo

ź ć ó ó ó ó Ż Ę ó ó Ę Ę Ą ń Ę ń

ź ć ó ó ó ó Ż Ę ó ó Ę Ę Ą ń Ę ń Ł ó óż ź Ł ó ó ó ó ć ć ć ć ć Ś ó ó ó ó ó ó Ż Ą ń ź ć ó ó ó ó Ż Ę ó ó Ę Ę Ą ń Ę ń Ń Ą Ą Ą ŁŁ Ą ń Ł ó ó ó ó Ź ć ó ó ó ć Ą ó Ł ń ó ź ć Ź ć ź Ę Ę Ź ź ź Ż ź Ź Ń ź ć ź ć Ź ć Ź ć Ż ć ź ć ź ć ź ź ć Ą Ź ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ó Ł ć Ą ć ć

Ł Ą Ó Ł ć Ą ć ć Ą Ł Ż Ż Ą Ń Ą Ś ź Ść ć Ł Ą Ó Ł ć Ą ć ć Ó ć Ż ż ż ż ć ć ż ć ż Ść Ż ć Ó ź Ł ć Ą ż ż ć ć Ś Ą ż ć Ę Ś Ś Ł ć ć ż ć ź Ż Ę Ó Ś ć ć Ś ż ż ć ć Ż Ó Ń ć Ó Ż Ść Ś ć ć Ż ć Ę ć Ł Ź ŁĄ ż Ó ć ć Ę Ż Ę Ł Ś Ł Ł Ż Ż Ż Ż ć

Bardziej szczegółowo

Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł

Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł ż Ó Ż Ż ż ź ż ż Ź Ż ż Ę Ą Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł Ń Ę ż ż Ź ż Ę Ż Ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż Ź ż ż ż Ź Ó Ś Ó ż Ś Ą Ą ż ż Ł Ą Ń Ą Ą Ł ż Ź ż ż ż ż ż ż ŁĄ Ł Ś ż Ż ż Ś ż ż ż Ż ż Ż Ż ż Ż Ż Ż ż ż Ń ź

Bardziej szczegółowo

Ł Ś ś

Ł Ś ś ż ź Ą ą ą ą ą Ł ś ż ś ś ą ż Ż ś ż ż ż ą ż Ł ą ą ą ń ą ś ś ą ą ą ż ś ą ą ż ą ą ą ą ż ń ą ść Ł Ś ś ś ś ą ś ś ą ń ż ą ś ź Ż ą ą ż ś ż ś ść Ź ż ż ś ą ń ą ś ż Ź Ź ż ż ż ą Ó Ż Ź ą Ś ż ść ż ą ź ż ą ą Ź ą Ś Ż

Bardziej szczegółowo

Ę Ł ź ź ć ź ć Ń ć ź ź Ł

Ę Ł ź ź ć ź ć Ń ć ź ź Ł Ł Ą Ą Ą ź Ł Ę Ń ź ć ć ź ź Ę Ę Ł ź ź ć ź ć Ń ć ź ź Ł ź ć Ń ź Ą Ó Ę Ę ź ć ź ć Ę ć Ż ć Ę Ę ć Ą ć Ą Ł ć Ą ć ć Ń Ń Ń ź ć Ń Ł Ń Ń ź ć ć ć Ę ć Ń ć Ł ć Ń ć ź ź Ę ć Ś ź ć Ą Ę ć Ą ć Ź Ń ź ć ź Ż ć Ł ć Ń ć ź Ą ź Ł

Bardziej szczegółowo

Ł Ń ś ń ć Ź ś ń

Ł Ń ś ń ć Ź ś ń Ł Ł Ł Ń ś ń ć Ź ś ń ŁĄ Ę Ą Ą Ź ć ś ś Ź ć ć ć ć Ą ń ść ść ń Ź ń ś ś ń ń ń ń ń ś ń ś ść ś Ą ź Ź ś ś ń ć ń ń Ą ń ś ś ś ś Ź ś Ź ś ś Ź ś Ł Ś Ó Ą Ź Ą Ą Ó Ó ń ś ć ć ś ń ń Ść ń Ź ść ść ść ś ś ń ść ś ść ć ś Ń ć

Bardziej szczegółowo

ń

ń Ą ń Ą ż ń Ł ć ń ć ż ć ż Ą ć ń ź ż Ę ż ż ć ń ć ż ć ż ć ż ń ż ć ż ń ń ń ż ń ń ż Ł ń ż ń ć ń ż Ń ć ż ń ń ń ń ń ż ż Ą ć ż ć ż ć ż ć Ń ć ć ń ć ć ń ć ć ż ń ń Ń ń ż ć ź ń ż ż ŁĄ ż ń ż ż ż Ą ż ć ń ż ć ż Ń ż Ń

Bardziej szczegółowo

ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź

ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź Ż ź ź ź Ę Ą Ł ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź Ś Ź Ń Ź Ę Ę ź Ł ź Ż Ę ź Ż Ż Ż Ź Ź Ń ź Ź ź ć Ż Ę ć ć Ą ź ź Ź Ż Ś ź Ę Ę Ż Ż Ś Ę Ę ć Ż Ż Ń Ł Ń Ż Ż ź Ą Ą ź ź ź ć Ą ć ź Ż ć Ż Ę Ń Ę Ż Ż Ż Ó Ż Ż Ż Ż Ą Ł Ż Ł Ł Ł Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Ę Ę Ę Ś Ł Ł Ł Ś

Ę Ę Ę Ś Ł Ł Ł Ś Ł Ł Ś Ś Ś Ę ĘĄ Ę Ę Ę Ś Ł Ł Ł Ś Ł Ł Ł Ś Ś Ł Ś Ę ź Ź Ż Ę Ś ć Ł Ę Ł Ś Ł Ł ź Ś Ś Ń Ł Ś Ą Ś Ł Ł Ż ć ć Ż Ś Ś Ł Ś Ś Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ś ć ć Ż Ż Ż Ż ć Ś Ż ć Ż Ż Ł Ą Ł Ń ź Ń Ń Ę Ń Ą Ń Ż Ż Ó Ż Ż ź ź Ź Ż Ż Ż Ś Ś Ż Ż ź

Bardziej szczegółowo

ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż

ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż Ą Ń Ę ś Ę Ą ś ś ż ż ś ś ś ś ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż ś ś ś ś ś Ś ś ś ś ś ś ż ś ś ż ś ś ż Ś ś Ź ś ś ś ść ś ś ż ż ś ś ś ś ś ś ś ż ż ś ż ś Ę ś ś ż ś ś ż ś ś ś ś ś ś ż ś ż ś ć ś ż ś ż ś ś ść ż

Bardziej szczegółowo

Ó Ą Ł Ń ń ć ń ń ć Ń Ń ń Ń ń Ń ć ć ć Ń ź ź

Ó Ą Ł Ń ń ć ń ń ć Ń Ń ń Ń ń Ń ć ć ć Ń ź ź Ł Ą ń ń Ń ź Ą Ń Ń ź ń ń ń ń ź Ń ń Ń Ó Ą Ł Ń ń ć ń ń ć Ń Ń ń Ń ń Ń ć ć ć Ń ź ź ń ć ń Ń Ń ń ź ć ń Ń Ę ń Ń Ż Ń ń Ń ń Ń Ą Ń ć Ń Ń ź Ę ź ź ć ź ć ń ń ń ń ć ć ć Ń Ą ć Ą Ż Ó ć ń ć ń ć ć ź ź ć ć Ń Ń ć ń ń Ę ń ń

Bardziej szczegółowo

Ś ć Ć ć ć Ź ć ć ć Ź ć ć Ś ć Ź ć Ź ć ć ć ź ć ć ć ć Ź Ć ćś ć ć Ć ć

Ś ć Ć ć ć Ź ć ć ć Ź ć ć Ś ć Ź ć Ź ć ć ć ź ć ć ć ć Ź Ć ćś ć ć Ć ć Ł Ę Ś ć Ć ć ć Ź ć ć ć Ź ć ć Ś ć Ź ć Ź ć ć ć ź ć ć ć ć Ź Ć ćś ć ć Ć ć ć Ź ć ć ć Ś ć Ć ć Ś Ć ć ć Ś ć Ś ć Ś ć Ś Ć Ź ć ć ź Ź ć Ś Ć Ć Ą Ć Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ź Ć Ź Ź ŚĆ Ś Ę ź Ś Ź Ź Ź ć ć Ś Ś Ś Ś Ź Ź Ś Ś Ć Ś ć Ć Ą

Bardziej szczegółowo

ść ś ń ś ś ź ś ć Ą ś Ą ś ń ś ń ń ń ń Ń ć ź ń ś ń ń Ń ć ń ś ś

ść ś ń ś ś ź ś ć Ą ś Ą ś ń ś ń ń ń ń Ń ć ź ń ś ń ń Ń ć ń ś ś Ł Ś ś Ą ś ć Ń ść ź ń ś ś ń Ę ńź ź ś ść ś ń ś ś ź ś ć Ą ś Ą ś ń ś ń ń ń ń Ń ć ź ń ś ń ń Ń ć ń ś ś ś ń ś Ń ź ź ś ć ź Ę ś ść ś ść ś Ń ń ń ś ść ć ś ń Ę ś Ń ś ść ś ś ś ś ś ś ń ś ć ś ś Ń ń ś ń Ą ń ś ń Ń Ę ś

Bardziej szczegółowo

Ó Ń Ś Ą Ś Ń Ś Ś

Ó Ń Ś Ą Ś Ń Ś Ś ź Ó Ń Ś Ą Ś Ń Ś Ś Ś Ą Ś Ń Ś Ę Ń Ą Ą Ś ź Ś ć Ó Ą Ś Ć ć Ś ć Ń ć Ń Ó Ą Ś ć Ó ć ć ć Ń Ę Ń ź ź ć ć Ę ć ć Ń Ń Ę Ą ź Ą Ń Ń Ą Ą Ą Ń ź ć Ń ź Ę ź ć Ą ć Ń ć Ś Ś Ń ć Ń ź ć Ś ź ź Ń Ń Ń ź Ę Ę ź Ę Ś ź Ń ź ć Ń Ń Ń

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ń Ś Ą Ś Ń

Ą Ś Ń Ś Ą Ś Ń ź Ż Ą Ę Ą Ś Ń Ś Ą Ś Ń Ą Ś Ś Ś Ś Ą Ś Ś ź Ś Ś ŚĆ Ń Ń Ń Ś Ń Ń Ń ć Ń Ń Ó Ą Ś Ą Ń Ń Ń ź ć Ń Ń Ń ć Ń Ę Ę Ś ć Ę Ń Ń ź Ą ć Ń Ą Ś Ń Ę Ń Ę Ę Ż Ś Ń Ń Ń ć Ę Ę Ę ć Ę Ą ć Ń Ą ć Ś Ń Ń Ń ć Ń Ę Ń Ń Ę ź Ń Ą Ę Ę Ę Ę Ę Ę

Bardziej szczegółowo

ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź

ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź Ó ć Ś ź ź ć ć ć ć ź ć ź ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź Ó ć ć ć ć ź ź ć Ę ć ć ć ź ć ć ź ć Ę ć ć ź ć ź ć Ó ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ż ć ć ć Ń ć Ą ź ź ć ć ź ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo