Echa Przeszłości 11,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Echa Przeszłości 11,"

Transkrypt

1 Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg września 2009 roku Echa Przeszłości 11,

2 Kronika naukowa W ła d z e s o w ie c k ie o d p o c z ą tk u s t a r a ł y s ię u k r y ć k u li s y p o p e łn io n e j z b r o d n i. K ie d y w k w i e t n i u r. N ie m c y o g ło s ili k o m u n i k a t in f o r m u ją c y o o d k r y c iu m a s o w y c h g ro b ó w w K a t y n i u s t r o n a s o w ie c k a w ła ś n i e ic h o b a r c z y ła o d p o w ie d z ia ln o ś c ią z a t e n m o r d. W o b e c is tn i e ją c y c h k o n tr o w e r s ji r z ą d g e n. W ła d y s ła w a S ik o r s k ie g o z w ró c ił s ię do M ię d z y n a ro d o w e g o C z e rw o n e g o K r z y ż a z p r o ś b ą o p r z e p r o w a d z e n ie n ie z a le ż n e g o ś le d z tw a. P o d o b n y w n io s e k z ło ż y ła t a k ż e s t r o n a n ie m ie c k a. D la S t a l i n a b y ł to d o s k o n a ły p r e t e k s t d o z a w ie s z e n ia, a w p r a k t y c e do z e r w a n ia s to s u n k ó w d y p lo m a ty c z n y c h z P o ls k ą. P o la k ó w o s k a r ż o n o o r z e k o m e w s p ó łd z ia ła n ie z N ie m c a m i. P o d c z a s p r o c e s u n o r y m b e r s k ie g o so w ie c c y p r o k u r a t o r z y - b e z p o w o d z e n ia - u s iło w a li o b c ią ż y ć n a z is to w s k ic h z b r o d n i a r z y o d p o w ie d z ia ln o ś c ią z a K a ty ń, k w a lif ik u j ą c j ą w ó w c z a s ja k o z b r o d n ię lu d o b ó js tw a. T a k ro d z iło s ię s o w ie c k ie k ła m s tw o k a t y ń s k i e, k tó r e je d n o c z e ś n ie s ta ło s ię k ła m s t w e m z a ło ż y c ie ls k im P R L. P r z e z n a s t ę p n e p ó ł w ie k u w ła d z e k o m u n i s t y c z n e ś w ia d o m ie f a łs z o w a ły i z a t a j a ł y p r a w d ę o K a ty n iu! D o p ie ro w r. w ła d z e R o s ji u ja w n iły u c h w a łę B i u r a P o lity c z n e g o K C W K P (b ) z I I I r., c h o ć je d n o c z e ś n ie w a r to d o d a ć, iż d o ty c h c z a s z a r ó w n o ż a d e n z o r g a n iz a to r ó w, j a k i b e z p o ś r e d n ic h w y k o n a w c ó w n ie z o s ta ł u k a r a n y z a m o r d n a P o la k a c h! D o d n ia d z is ie js z e g o i s tn i e je w ie le k o n tr o w e r s ji w o k ó ł m o r d u k a ty ń s k ie g o. C h o d z i m.in. o w y ja ś n ie n ie w s z y s tk ic h o k o lic z n o ś c i z b r o d n i, u j a w n i e n i e d o k u m e n t ó w ś l e d z t w a k a t y ń s k i e g o u m o r z o n e g o w r. p r z e z N a c z e ln ą P r o k u r a t u r ę W o js k o w ą F e d e r a c j i R o s y js k ie j, w s k a z a n ie m ie js c a k a ź n i w s z y s t k ic h p o m o r d o w a n y c h o r a z p e ł n ą r e h a b i lita c j ę o f ia r lu d o b ó jc z e g o r e ż i m u s o w ie c k ie g o 34. Irena Makarczyk In s ty tu t H isto rii i S to su n k ó w M iędzynarodow ych U n iw e rsy te t W arm iń sk o -M azu rsk i w O lsztynie MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA: DZIEJE W YZNANIOW E O B U C Z Ę ŚC I P R U S W E PO C E N O W O ŻYTN E J. R E G IO N E U R O P Y W SC H O D N IE J JAKO O BSZAR K O M U N IK A C JI M IĘ D ZYW YZN A N IO W EJ. ELBLĄG WRZEŚNIA 2009 ROKU D z ie j e w y z n a n i o w e o b u c z ę ś c i P r u s w e p o c e n o w o ż y tn e j. R e g io n E u r o p y W s c h o d n ie j j a k o o b s z a r k o m u n ik a c ji m i ę d z y w y z n a n i o w e j. [ R e li g i o n s g e s c h i c h te d e s P r e u s s e n la n d e s i n d e r F r ü h e n N e u z e i t. E i n e o s t m it t e l e u r o p ä i s c h e R e - 34 Monitor Polski 2010, nr 21, poz Uchwała Sejmu RP z 9 IV 2010 r. upam iętniająca 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej.

3 4 5 8 Kronika naukowa g i o n a l s D r e h s c h e ib e r e lig iö s e r ]. P o d t a k i m t y t u ł e m o d b y ła s ię w E lb lą g u tr z y d n io w a m ię d z y n a r o d o w a k o n f e r e n c ja, z u d z ia ł e m h is to r y k ó w z P o ls k i, N ie m ie c i L itw y, r e p r e z e n tu j ą c y c h o ś r o d k i a k a d e m ic k ie o r a z to w a r z y s tw a h is to r y c z n e. W s p ó ł o r g a n iz a to r a m i k o n f e r e n c ji b y li G ie s s e n e r Z e n t r u m Ö s tl i c h e s E u r o p a, A b te il u n g O s te u r o p ä is c h e G e s c h ic h te /J u s tu s - L ie b ie g - U n iv e r - s i t ä t G ie s s e n, H i s t o r i s c h e r V e re in f ü r E r m l a n d e. V., M ü n s te r / M a r b u r g, A r c h iw u m D ie c e z ji E lb lą s k ie j, E l b l ą s k a F u n d a c j a A k a d e m ic k a, M u z e u m A rc h e - o lo g ic z n o -H is to ry c z n e w E lb lą g u, P o ls k ie T o w a r z y s tw o H is to r y c z n e O d d z ia ł w E lb l ą g u o r a z W y d z ia ł H is to r y c z n y U n i w e r s y t e t u G d a ń s k ie g o. H o n o ro w y p a t r o n a t o b ją ł P r e z y d e n t M i a s t a E lb l ą g a H e n r y k S ło n in a. O b r a d y ro z p o c z ę ły s ię w n ie d z ie ln e p o p o łu d n ie w b u d y n k u M u z e u m A r- c h e o lo g ic z n o -H is to ry c z n e g o w E lb lą g u. G o śc i p o w ita ł w ic e p r e z y d e n t m i a s t a A r t u r Z ie liń s k i. Z w ró c ił u w a g ę n a d w ie z a s a d n ic z e s t r o n y w s p ó łc z e s n e g o E lb lą g a, m ia n o w ic ie n a c e n n e z a b y tk i o r a z n a d y n a m ic z n y ro z w ó j d z is ie js z e go m i a s t a. O r g a n iz a t o r o m p o d z ię k o w a ł z a w y b ó r m ie js c a k o n f e r e n c ji, w y r a ż a ją c je d n o c z e ś n ie p r z e k o n a n i e, że p o z o s ta w i o n a t r w a ł y ś l a d w h is to r i i m i a s t a E lb lą g a. D la t e m a t u k o n f e r e n c ji d a t ą w y jś c io w ą i z a r a z e m p r z e ło m o w ą j e s t ro k , k ie d y z c z ę ś c i d a w n e g o p a ń s t w a z a k o n n e g o w P r u s a c h p o w s ta ło p ie r w s z e w E u r o p ie p a ń s t w o w y z n a n ia lu t e r a ń s k i e g o. F a k t m ia ł w ie le n a s t ę p s t w 0 c h a r a k t e r z e p o lity c z n y m, s p o łe c z n y m i w y z n a n io w y m. W o k ó ł ty c h z a g a d n ie ń k o n c e n tr o w a ły s ię p o s z c z e g ó ln e w y s tą p i e n ia. W s u m ie b y ło ic h o s i e m n a śc ie. K r ó tk ie g o w p r o w a d z e n ia do t e m a t y k i k o n f e r e n c ji d o k o n a ł p ro f. E d m u n d K iz ik z U n i w e r s y t e t u G d a ń s k ie g o. O n te ż p rz e w o d n ic z y ł o b r a d o m p ie r w s z e g o p o p o łu d n ia. N a t o m i a s t s z e r s z y m w p r o w a d z e n ie m w h is to r i ę w y z n a n io w ą o b u c z ę ś c i P r u s b y ło w y s tą p i e n ie p ro f. d r H a n s a - J ü r g e n a B ö m e lb u r g a (G ie s s e n e r Z e n t r u m Ö s tlic h e s E u r o p a / J u s t u s - L i e b i g - U n i v e r s i t ä t G ie s s e n ) w r e f e r a c ie p t.: P a n o r a m a w y z n a n i o w a P r u s i j e j e u r o p e js k ie z n a c z e n ie w o k r e s ie w c z e s n o n o w o z y tn y m : s t r u k t u r a w y z n a ń, k o n t a k t y ś w ie c k ie, k o n f l i k ty i w p ł y w y ( ). P r o f e s o r z w ró c ił u w a g ę n a z n a c z n e z a i n t e r e s o w a n i e p r o b l e m a t y k ą w y z n a n io w ą. O b s e r w u je s ię to z a ró w n o w S t a n a c h Z je d n o c z o n y c h, j a k 1 w E u r o p ie, w ią ż ą c p r z e d e w s z y s tk im z f a k t e m w s p ó łc z e s n e j k o e g z y s te n c ji d a w n y c h w y z n a ń z n a p ły w e m w y z n a w c ó w is la m u. P o d k r e ś lił te ż, że w c z a s a c h P R L - u, k ie d y w P o ls c e n ie b y ło w y d z ia łó w te o lo g ic z n y c h, b a d a n i e d z ie jó w w y z n a n io w y c h b y ło o g ra n ic z o n e. O d n o ś n ie h i s t o r i i P r u s r e f e r e n t z w ró c ił u w a g ę n a d w a a s p e k t y, m i a n o w ic ie n a p e w n ą o d r ę b n o ś ć h i s t o r i i P r u s w p o r ó w n a n iu z C z e c h a m i c z y W ę g r a m i, c h o d z i o s e k u la r y z a c ję w s c h o d n ie j c z ę ś c i P r u s p o r. W e d łu g p r o f e s o r a b r a k j e s t o p r a c o w a ń o r g a n iz a c ji k o ś c ie ln e j, n p. E lb l ą g a c z y T o r u n ia. P r u s y b y ły n ie ty lk o d w u w y z n a n io w e, b o w ie m t u b y li ró w n ie ż w y z n a w c y k a lw in iz m u, b r a c i a czescy, m e n o n ic i n a Ż u ła w a c h. K o n k u r e n c ja d w u c z o ło w y c h w y z n a ń s t a n o w i ła p e w n ą n is z ę d la in n y c h w y z n a ń. N ie p r o w a d z i s ię b a d a ń, j a k w y k a z a ł p ro fe s o r, h is to r i i w ie lu k o ś c io łó w s y m u lt a n ic z n y c h w P r u s a c h. W ie lo w y z n a n io w o ś ć m i a ł a m i ę d z y n a ro d o w e z n a c z e n ie, z w ła s z c z a że w X V I i X V II w. o k o ło 2 /3 p r o d u k c ji d ru k ó w

4 Kronika naukowa p r o t e s ta n c k ic h w y d a n o w P r u s a c h. M ia ło to w p ły w n a ro z w ó j te o lo g ii k o n t r o w e r s y jn e j. O b ie c z ę ś c i P r u s b y ły r e g io n e m, g d z ie k o e g z y s to w a ło w ie le lu d ó w, k u l t u r i re lig ii. B y ł to, j a k p o d k r e ś lił m ó w c a, p e w ie n f e n o m e n t a m t y c h c z a sów. D r S ła w o m ir K o ś c ie la k z U n i w e r s y t e t u G d a ń s k ie g o w r e f e r a c ie W a r m ia w G d a ń s k u. P o w i ą z a n i a K o ś c i o ła k a to li c k ie g o w G d a ń s k u z w a r m i ń s k i m z a p l e c z e m w y z n a n i o w y m w X V 1 -X V w. w s k a z a ł n a lic z n e p r z y k ł a d y z w ią z k ó w n a k i l k u p ła s z c z y z n a c h. O m ó w ił r e la c je b is k u p ó w w a r m i ń s k ic h z G d a ń s k ie m o r a z ic h z a a n g a ż o w a n ie w s p r a w y o b ro n y k a to lic y z m u w ty m m ie ś c ie. P r e l e g e n t p o d a ł p r z y k ł a d y k o n k r e t n y c h i n t e r w e n c ji b is k u p ó w M a u r y c e g o F e r b e r a, J a n a D a n ty s z k a, T ie d e m a n n a G ie s e g o. W s k a z a ł n a o g r o m n ą ro lę S t a n i s ł a w a H o z ju s z a, z a s p r a w ą k tó r e g o w G d a ń s k u p o ja w ili s ię je z u ic i, u tr z y m y w a ł k o n t a k t z b r y g i d k a m i w G d a ń s k u, p o m ó g ł te ż o d z y s k a ć k la s z to r D o m in ik a n ó w, w p ły w a ł n a p o c z y n a n ia d y g n ita r z y P r u s K r ó le w s k ic h. K o le jn i b is k u p i w a r m iń s c y n ie a n g a ż o w a li s ię j u ż t a k e n e r g ic z n ie w s p r a w y G d a ń s k a. N a d łu ż e j w G d a ń s k u n a p r z e ło m ie /5 0 z a tr z y m a ł s ię ty lk o b is k u p S ta n i s ł a w G r a b o w s k i, a le d z ia ł a ł t u w r a m a c h k o m is ji k r ó le w s k ie j d o r o z s ą d z e n i a s p r a w y c e c h ó w z r a d ą m i e js k ą. B is k u p S. G r a b o w s k i z a m a w i a ł u z ło tn ik ó w g d a ń s k i c h w ie le p r z e d m io tó w litu r g ic z n y c h. P o z n a li ś m y te ż z w ią z k i k a n o n ik ó w k a p i t u ł y w a r m i ń s k ie j z G d a ń s k ie m. C z ę s to w h is to r i i X V I i X V II w. b y w a ło, że k a n o n ic y w a r m i ń s c y z o s ta w a li o fic ja ła m i g d a ń s k i m i i p o m o r s k im i. R ó w n ie ż z w ią z k i g o s p o d a r c z e k a n o n ik ó w b y ły o ż y w io n e. K o le j n a p ła s z c z y z n a p o w ią z a ń, to W a r m ia c y w k o n w e n ta c h g d a ń s k ic h. W m ę s k im k o n w e n c ie b r y g id ia n ó w p o r. a ż 4 2 p r o c e n t z a k o n n ik ó w p o c h o d z iło z W a r m ii, n a t o m i a s t u b r y g id e k g d a ń s k i c h p o r. t e n u d z ia ł w y n o s ił 2 0 p r o c e n t. N ie m a sz c z e g ó ło w y c h b a d a ń d o ty c z ą c y c h o s a d n i c tw a lu d n o ś c i w a r m iń s k ie j w G d a ń s k u, a le k o n t a k t y W a r m ii z G d a ń s k ie m b y ły b a r d z o p r ę ż n e. P o d w ó c h w y s tą p i e n ia c h i k r ó tk ie j d y s k u s ji u c z e s tn ic y m ie li o k a z ję o b e j r z e ć w m u z e u m w y s ta w y : R e z y d e n c j e p r u s k i e i ś l ą s k i e w l i t o g r a f i i ; H i s t o r i a G o c k a ; W ż u ł a w s k i m d o m u o r a z T r u s o - n a d m o r s k i e e m p o r iu m. K o le jn e g o d n i a o b r a d y m i a ły m ie js c e w S a li S ta r o m i e js k i e j r a t u s z a w E lb lą g u. W y g ło s z o n y c h z o s ta ło d z ie s ię ć r e f e r a tó w, p o k a ż d y m m i a ł a m ie j sc e k r ó t s z a lu b d łu ż s z a d y s k u s ja. W p r z e r w a c h m ię d z y b lo k a m i r e f e r a tó w u c z e s tn ic y z w ie d z ili A r c h iw u m D ie c e z ji E lb lą s k ie j i B ib lio te k ę M ie js k ą. S e s ji p o r a n n e j p r z e w o d n ic z y ł p ro f. H. B o m e lb u r g. J a k o p ie r w s z y te g o d n i a w y s t ą p ił p ro f. K a z im ie r z P u c h o w s k i z U n i w e r s y t e t u G d a ń s k ie g o z r e f e r a te m : E d u k a c ja e l i t w P r u s a c h K r ó l e w s k i c h. D o e l i t p r o f e s o r z a lic z y ł s t a n s z la c h e c k i i c z ę śc io w o m ie s z c z a ń s tw o P r u s K r ó le w s k ic h. T a g r u p a s p o łe c z n a e d u k a c ję z d o b y w a ła w p r o t e s ta n c k ic h g im n a z ja c h l u t e r a ń s k i c h, k o le g ia c h je z u ic k ic h i in n y c h s z k o ła c h k a to lic k ic h. Z a a k c e n to w a ł w y s o k i p o z io m s z k ó ł p r o t e s t a n c k ic h, k tó r e s w y m i r o z w ią z a n i a m i o r g a n iz a c y jn y m i i r ó ż n o r o d n o ś c ią t e m a t y k i le k c y jn e j z n a c z n ie w y p r z e d z iły k o le g ia je z u ic k ie i p o z o s ta łe s z k o ły k a to l ic k ie w P r u s a c h K r ó le w s k ic h i w c a łe j R z e c z p o s p o lite j. P r o f e s o r z w ró c ił u w a g ę n a b a r d z o w a ż n y f a k t, o tó ż s z l a c h t a p o ls k a n ie z a b ie g a ła a n i d b a ła o s to p n ie n a u k o w e, w ie d z ą c d o s k o n a le, że j u ż s a m o p o c h o d z e n ie z a p e w n ia ło je j g o d n e

5 4 6 0 Kronika naukowa m ie js c e w ż y c iu p o lity c z n y m i s p o łe c z n y m. T rz y b a r d z o w a ż n e w y s tą p i e n ia d o ty c z y ły p r o b le m u h is to r io g r a f ii, a ś c iś le j je j s t a n u i p o tr z e b b a d a w c z y c h n a d d z ie ja m i w y z n a n io w y m i o b u c z ę ś c i P r u s. P r o f e s o r J a n u s z M a łłe k z U n i w e r s y t e t u M ik o ła ja K o p e r n ik a w T o r u n iu w y g ło s ił r e f e r a t p t.: S t o s u n k i w y z n a n i o w e w P r u s a c h - p o t r z e b y b a d a w c z e - s t a n o w i s k o h i s t o r i o g r a f i i p o l s k i e j ; d r H a n s - J ü r g e n K a r p z H is t o r is c h e r V e r e in f ü r E r m l a n d e.v., M ü n s t e r / M a r b u r g r e f e r a t p t.: S t o s u n k i w y z n a n i o w e w P r u s a c h - p o t r z e b y b a d a w c z e - s t a n o w i s k o h i s t o r i o g r a f i i n i e m i e c k i e j o r a z d r L iu d a s J o v a i s a z V iln ia u s U n i v e r s i t e t a s r e f e r a t p t.: H i s t o r i a w y z n a ń w P r u s a c h z p u n k t u w i d z e n i a h i s t o r i o g r a f i i l ite w s k i e j. T e t r z y u z u p e łn i a ją c e s ię w y s tą p i e n ia d a ły p r z e g lą d te g o, co z d o ła n o d o te j p o r y o p ra c o w a ć o r a z co n a le ż y je s z c z e z ro b ić. P r o f e s o r J. M a łłe k o m ó w ił s t a n i p o tr z e b y b a d a w c z e o d n o s z ą c s ię d o p ię c iu p ro b le m ó w, m ia n o w ic ie o r g a n iz a c ji n o w e g o k o ś c io ła, p r e z b ite r o lo g ii, w ie r n y c h, w z a je m n e g o o d d z ia ły w a n ia r e f o r m a c ji P r u s i P o ls k i o r a z p r o b le m u p iś m i e n n ic t w a c z y li d r u k ó w i t r a k ta t ó w. W s k a z a ł te ż n a p o tr z e b ę n o w e j s y n te z y h is to r i i w y z n a n io w e j P r u s. D r K a r p o d n ió s ł s ię d o p r o b le m u u jm o w a n i a h i s t o r i i r e l i g ijn e j P r u s, a p o d k r e ś la ją c, że n ie d a ło s ię w y p r a c o w a ć je d n e g o m o d e lo w e g o p o d e jś c ia, w s k a z a ł n a p o tr z e b ę b a d a ń in t e r d y s c y p l in a r n y c h. Z a p r e z e n to w a ł p o n a d to p r o j e k ty b a d a w c z e z te g o z a k r e s u r e a liz o w a n e w k i l k u o ś r o d k a c h n a u k o w y c h n a t e r e n i e N ie m ie c. Z k o le i d r L iu d a s J o v a i s a o m ó w ił d o ro b e k h is to r i o g r a f i i lite w s k ie j o s t a t n i c h k i l k u n a s t u la t, b a r d z ie j sz c z e g ó ło w o p r e z e n tu j ą c w a ż n ie js z e o p r a c o w a n ia i ź ró d ła. P o d k r e ś lił, że b a d a n i a h is to r i i w y z n a n io w e j c z y K o ś c io ła s ą n a L itw ie m o ż liw e d o p ie r o o d n ie d a w n a, a le z a in t e r e s o w a n i e h is to r y k ó w j e s t d u ż e i d o ro b e k s u k c e s y w n ie s ię p o w ię k s z a. K a ż d y z u c z e s tn ik ó w k o n f e r e n c ji o tr z y m a ł w y k a z b ib lio g r a f ic z n y n a jw a ż n i e j s z y c h p r a c h is to r y k ó w lite w s k ic h. P o z o s ta łe r e f e r a t y te g o d n i a d o ty c z y ły k w e s tii sz c z e g ó ło w y c h. S e s ji p o p o łu d n io w e j p r z e w o d n ic z y ł p ro f. E. K iz ik. P ro f. d r S te f a n S a m e r s k i z L u d w ig - M a x im ilia n s U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n w y g ło - s il r e f e r a t p t.: G d a ń s k i k l a s z t o r b r y g i d e k w c z a s a c h w c z e s n o n o w o ż y tn y c h j a k o p r z e s t r z e ń k o m u n ik a c ji w y z n a n i o w e j m i ę d z y S z w e c j ą, P o ls k ą i P r u s a m i. P r o f e s o r p r z e d s ta w ił b a r d z o i n t e r e s u j ą c ą h is to r i ę z w ią z k ó w g d a ń s k ie g o k l a s z t o r u b r y g i d e k ze s z w e d z k im k la s z to r e m s ió s tr, o d o k r e s u w c z e s n e j r e f o r m a c ji a ż d o p ie r w s z e j p o ło w y X V II w. M o g liś m y u s ły s z e ć te ż o lo s a c h k i l k u s z w e d z k ic h s i ó s t r w y p ę d z o n y c h w r. ze S z w e c ji, k tó r e z a m ie s z k a ły w k la s z to r z e g d a ń s k i m, o d z ie le r e f o r m y ż y c ia k la s z to r n e g o s i o s tr y K a ta r z y n y E n g e ls d o r f p o c h o d z ą c e j z B r a n ie w a i o p e w n y m b u n c ie p r z e c iw te j r e f o r m ie s i ó s tr s z w e d z k ic h. K o le jn y p r e le g e n t, to S a m u e l F e i n a u e r z U n i v e r s i t ä t S t u t t g a r t, k tó r y w r e f e r a c ie : T y lk o d w a s p o s o b y i n t e r p r e ta c j i? T u m u l t t o r u ń s k i w r. - w i z e r u n e k z a k o n u j e z u i t ó w w h i s t o r io g r a f ii, n ie ty lk o p r z y p o m n ia ł tr a g ic z n e w y d a r z e n ia, a le o d n ió s ł s ię do s t a n o w i s k a h is to r i o g r a f i i X IX i X X w. P r e l e g e n t p o k r ó tc e p r z y p o m n ia ł p r z e b ie g w y d a r z e ń, d w ie r ó ż n e o c e n y w y d a r z e ń i d w a ó w c z e s n e o fic ja ln e d o k u m e n t y w te j s p r a w ie : a k t o s k a r ż e n i a i d o k u m e n t r a d y m ie js k ie j. O d n ió s ł s ię do d w u p r z e c iw s ta w n y c h g ło s ó w : J a c o b ie g o i K u jo ta w X IX w. o r a z d o n o w e g o p o d e jś c ia do t e m a t u w X X w., m.in.

6 Kronika naukowa S t a n i s ł a w a S a lm o n o w ic z a. D r E lż b i e ta P a p r o c k a z P o ls k ie g o T o w a r z y s tw a H is to r y c z n e g o O d d z ia ł w E lb l ą g u w r e f e r a c ie p t. D y s k r y m i n a c j a s p o łe c z n a c z y w y z n a n i o w a? K a t o l i c y e lb l ą s c y w X V I I I w. p r z y p o m n ia ł a lo s y m n ie js z o ś c i k a to lic k ie j w p r o t e s ta n c k im E lb lą g u. N ie b y ło a n i je d n e j d z ie ln ic y, g d z ie lu d n o ś ć k a to l ic k a b y ła b y g r u p ą d o m in u ją c ą. P o z y c ja s p o łe c z n a b y ła n is k a, n ie lic z n e b y ły p r z y p a d k i o t r z y m a n i a o b y w a te ls tw a m ie js k ie g o, n ie b y ło r ó w n ie ż p r z e d s ta w ic ie li w y z n a n ia k a to lic k ie g o w r a d z i e m ie js k ie j, k a to lic y m ie li tr u d n o ś c i w d o s tę p ie d o s z p i t a l i i p r z y tu łk ó w, p a n o w a ł a d y s k r y m in a c j a w p r z y ję c iu d o c echów. P r e l e g e n t k a n ie o d p o w ie d z ia ła n a z a d a n e w ty t u le r e f e r a t u p y ta n i e, p o z o s ta w ia ją c je d o d y s k u s ji. P r o b le m s p o r ó w w ło n ie m ło d e g o K o ś c io ła p r o te s ta n c k ie g o p rz y b liż y ł d r H e n n in g P. J ü r g e n s z I n s t y t u t f ü r E u r o p ä is c h e G e s c h ic h te M a in z, w r e f e r a c ie U c z e s t n i c tw o P r u s w s p o r a c h p o i n t e r i m a u g s b u r s k i m. P r z y p o m n ia ł p o s ta ć A n d r z e ja O s ia n d r a, k tó r y s w o ją n a u k ą o u s p r a w i e d liw ie n iu t a k s k o n f lik to w a ł s tro n y, że s p o r y o d je g o im ie n ia n a z w a n e o s ia n d r y c z n y m i to c z y ły s ię je s z c z e p r z e z k il k a n a ś c i e l a t p o je g o ś m ie rc i. N a u k ę A. O s i a n d r a p o tę p ili m.in. F ilip M e la n c h to n i M a c ie j F la c iu s, n a t o m i a s t c a łk o w ite p o p a r c ie z n a la z ł u k s i ę c ia A lb r e c h ta, co m ia ło k o n s e k w e n c je n ie ty lk o r e lig ijn e, a le i p o lity c z n e. D r H e n n in g p r z y w o ła ł te ż o so b ę p o le m is ty B e n e d y k ta M o r g e n s te r n a, z w o le n n ik a s k r a jn e g o o d ła m u l u t e r a n i - z m u w y z n a w a n e g o p r z e z M a c ie ja F la c i u s a. P r z e k o n a n i a r e lig ijn e B. M o r g e n s t e r n a i o s t r e w y s tą p i e n ia p rz e c iw k o in n y m o d ła m o m r e lig ijn y m, z w ła s z c z a k a lw in o m i b r a c io m c z e s k im b y ły p o w o d e m k o n flik tó w, i co z a ty m id z ie, z m i a n m ie js c a p o b y tu. M o r g e n s te r n p r a c o w a ł w G d a ń s k u, n a s t ę p n i e w T o r u n iu. S p ó r o W ie c z e rz ę P a ń s k ą, a ś c iś le j j a k tr a k t o w a ć r e s z t k i w in a i c h le b a p o z o s ta ją c e p o k o m u n ii, d o p r o w a d z ił d o n o w y c h s p o r ó w i p o d z ia łó w i d a ł p o c z ą te k o d ła m o w i tz w. filip is tó w. W k o n k lu z ji r e f e r e n t p o d k r e ś lił, iż w s p o r y te o lo g ic z n e k o ś c io ła lu t e r a ń s k i e g o w łą c z y ły s ię o b ie c z ę ś c i P r u s. O d p o w ie d z, d la c z e g o d o c h o d z iło do ta k i c h s w a r ó w j e s t p r o s t a - B ib lia w r ę k a c h lu d z i i s u b i e k ty w n a i n t e r p r e t a c j a te k s tó w b ib lijn y c h. N a p o c z ą tk u X V II w. w P r u s a c h K s ią ż ę c y c h sw o je is t n i e n i e z a z n a c z y ł i n n y o d ła m p r o t e s t a n t y z m u, m i a n o w ic ie k a lw in iz m. S ta ło s ię to z a s p r a w ą e le k t o r a J a n a Z y g m u n ta, k tó r y w r. p r z e s z e d ł n a k a lw in iz m. T e n p r o b le m p o d ją ł d r U lr ic h S c h o e n b o r n z P h i l i p s - U n i v e r s i t ä t M a r b u r g, w r e f e r a c ie : K a l w i n i z m w P r u s a c h K s i ą ż ę c y c h - u w a g i d o t y c z ą c e w s p ó ł z a l e ż n o ś c i i t r a n s f o r m a c j i w u ję c iu r e l ig i j n o - h i s t o r y c z - n y m. P r e l e g e n t p r z e d s ta w ił te o lo g ię J a n a K a lw in a i p o ję c ie K o ś c io ła w je g o ro z u m ie n iu. N a s tę p n i e u k a z a ł s k u t k i k o n w e r s ji e le k t o r a J a n a Z y g m u n ta. K o le jn i e le k t o r z y b y li ró w n ie ż k a lw in a m i, a le k a lw in i z m w K s ię s tw ie P r u s k im n ie m i a ł w ię k s z e g o z n a c z e n ia, a n a w e t b y ł u w a ż a n y z a s e k tę. P r e l e g e n t p r z e d s ta w ił ró w n ie ż p o lity k ę w o b e c te j r e lig ii e le k to r ó w J e r z e g o W ilh e lm a i F r y d e r y k a W ilh e lm a. O s t a t n i r e f e r a t te g o d n ia w y g ło s ił d r h a b. R a in e r B e n d e l z U n i v e r s i t ä t T ü b in g e n p t. H i s t o r i a s t o s u n k ó w w y z n a n i o w y c h i h i s t o r i a K o ś c i o ła w d i a lo g u. P r e l e g e n t s k u p i ł s ię b a r d z ie j n a s t r o n ie m e to d o lo g ic z n e j h i s t o r i i K o ś c io ła. M ó w ił o m o ż liw o ś c ia c h h is to r io g r a f ic z n y c h, z a p r o p o n o w a ł in n e s p o jr z e n ia n a h is to r i ę K o ś c io ła, z w ró c ił u w a g ę n a w y n ik i k o o p e ra c ji

7 4 6 2 Kronika naukowa w b a d a n i a c h h is to r i i s a c r u m i p r o f a n u m. U z n a ł, że w o p r a c o w a n iu h is to r i i K o ś c io ła p o w in n o s ię s k ł a n ia ć w s t r o n ę h i s t o r i i d u s z p a s te r s tw a. D r u g i d z ie ń o b r a d z a k o ń c z y ła d y s k u s ja. W to r e k 2 2 w r z e ś n i a b y ł tr z e c im i o s t a t n i m d n ie m k o n fe r e n c ji. W y s łu c h a liś m y s z e ś c iu w y s tą p ie ń. S e s ji p o r a n n e j p r z e w o d n ic z y ł p ro f. K. P u c h o w s k i. J a k o p ie r w s z y w y s tą p i ł K o lja L ic h y z G ie s s e n e r Z e n tr u m Ö s tlic h e s E u r o p a, J u s t u s - L i e b i g U n i v e r s i t ä t G ie s s e n, k tó r y p r z e d s ta w ił d o ty c h c z a s o w e w y n ik i s w o ic h b a d a ń p r o w a d z o n y c h w r a m a c h w ię k s z e g o p r o je k tu. P r e l e g e n t o d n ió s ł s ię d o p is m u lo tn y c h d r u k o w a n y c h w c z a s ie d r u g ie j w o jn y s z w e d z k ie j, j a k r ó w n ie ż do s p r a w y p s a lm ó w L o b v a s s e r a i s y tu a c ji k o n fe s y jn e j E lb l ą g a w ty m o k r e s ie. D r I r e n a M a k a r c z y k z U n i w e r s y t e t u W a r m iń s k o - M a z u r s k ie g o w O ls z ty n ie w y g ło s iła r e f e r a t p t. O b r o n a p r z y w i l e j ó w K o ś c i o ła w a r m i ń s k ie g o w R z e c z p o s p o l i te j. W r. d ie c e z ja w a r m i ń s k a w r a z z c z ę ś c ią z ie m p r u s k ic h z o s t a ła w łą c z o n a d o R z e c z p o s p o lite j. W ó w c z a s u ja w n iły s ię o d rę b n o ś c i w y n ik a ją c e z c h a r a k t e r u u s tro jo w e g o. W a r m ia z a w s z e k a to l ic k a, c h c ia ła w s t r u k t u r a c h p o ls k ie g o K o ś c io ła k a to lic k ie g o z a c h o w a ć o d rę b n o ś ć, b y ć n a p e w n y c h p ła s z c z y z n a c h n ie z a le ż n ą. P r z e d e w s z y s tk im b r o n i ła p r a w a o b y w a t e l s t w a d z ie ln ic y i to ż s a m o ś c i d z ie ln ic o w e j p r z y o b s a d z ie k a n o n ii w k a p it u le w a r m iń s k ie j i p r z y n o m in a c ji b is k u p ó w w a r m iń s k ic h. B r o n ił a ró w n ie ż p r a w a do w y b o r u b is k u p a. K o le jn y p rz y w ile j, to e g z e m p c ja i s t a t u s b e z p o ś r e d n ie j p o d le g ło ś c i S to lic y A p o s to ls k ie j. R z ą d c o m W a r m ii, k a p i t u l e i b is k u p o w i u d a ło s ię ró w n ie ż z a c h o w a ć p r a w o s ą d z e n i a w s p r a w a c h ś w ie c k ic h, b e z m o ż liw o ś c i o d w o ła n ia s ię o d w y ro k ó w do w y ż s z y c h in s ta n c j i, k r ó l a c z y p a p ie ż a. P ro f. E d m u n d K iz ik z U n i w e r s y t e t u G d a ń s k ie g o w y g ło s ił r e f e r a t p t. B u d ż e t y k o ś c io łó w w i e j s k i c h z t e r y t o r i u m G d a ń s k a X V I - X V I I I w. N a w s tę p ie p r o f e s o r p r z e d s ta w ił b a z ę ź r ó d ło w ą b a d a n e j p r o b le m a ty k i, w s k a z u ją c n a n ie k o m p le t n o ś ć ź ró d e ł d la c z a s ó w w c z e ś n ie js z y c h i ic h k o m p le tn o ś ć d la o k r e s u o d s c h y ł k u X V II - X V I I I w. O m ó w ił r ó w n ie ż ro d z a j w y k o r z y s ta n y c h ź ró d e ł, z w ła s z c z a tzw. k s ię g i g łó w n e, c z y li k ilk u s tr o n ic o w e p o s z y ty s z c z e g ó ło w e p ro w a d z o n e w e d łu g u s t a lo n y c h s c h e m a tó w. N a p o d s ta w ie ta k i c h k s i ą g p r e l e g e n t p r z e d s ta w ił b u d ż e t, a w ię c ź r ó d ła d o c h o d ó w o r a z r o d z a je w y d a tk ó w je d n e j z p a r a f ii z te r e n ó w G d a ń s k a. D r P i o t r B ir e c k i z U n i w e r s y t e t u M ik o ła ja K o p e r n ik a w T o r u n iu w s w o im w y s tą p i e n iu m ó w ił o lo s a c h ś w ią t y ń p r o t e s ta n c k ic h w P r u s a c h. P o d k o n ie c X V I w. l u t e r a n i e m u s ie li o p u ś c ić w ie le ś w ią t y ń i a d a p to w a ć o b ie k ty ś w ie c k ie n a p o tr z e b y r e lig ijn e. N a jc z ę ś c ie j b y ł to r a t u s z m i e j s k i a lb o w n ę tr z a k a m ie n ic b o g a ty c h m ie s z c z a n. P r e l e g e n t o m ó w ił sz c z e g ó ło w o lo s y ś w ią t y ń p r o t e s t a n c k i c h w k i l k u m i a s t a c h n a t e r e n i e P r u s, m.in. w G r u d z ią d z u, N o w y m M ie ś c ie L u b a w s k im, T o ru n iu. S e s ję o s t a t n i ą p o p r o w a d z ił d r J ü r g e n s. W y s tą p ił d r J e r z y M. Ł a p o z M u z e u m K u l t u r y L u d o w e j w W ę g o rz e w ie, k tó r y w r e f e r a c ie, p t.: W m r o k a c h z a b o b o n u. O p r z e ż y t k a c h p o g a ń s k ic h w o b y c z a jo w o ś c i i o b r z ę d o w o ś c i P r u s e p o k i n o w o ż y t n e j p rz y to c z y ł b a r d z o w ie le k o n k r e t n y c h p r z y k ła d ó w z w y c z a jó w p r u s k i c h k u lty w o w a n y c h je s z c z e w c z a s a c h n o w o ż y tn y c h. W y s tą p ie n ie w s p a r ł m a t e r i a ł e m fo to g ra fic z n y m. N a z a k o ń c z e n ie k o n f e r e n c ji p ro f. J a c e k W ija c z k a z U n i w e r s y t e t u M ik o ła ja K o p e r

8 Kronika naukowa n i k a z T o r u n ia w y s tą p i ł z r e f e r a t e m L u d n o ś ć ż y d o w s k a w P r u s a c h K s i ą ż ę c y c h i B r a n d e n b u r s k i c h w c z a s a c h w c z e s n o n o w o ż y tn y c h. M ie liś m y o k a z ję p o z n a ć s t o s u n e k w ła d c ó w p r u s k i c h d o lu d n o ś c i ż y d o w s k ie j o d c z a s ó w r e f o r m a c ji a ż do X V III w. N a jc z ę ś c ie j b y ły to d e c y z je z a b r a n i a ją c e o s i e d la n i a s ię w P r u s a c h, a n a w e t r e s k r y p t y o g r a n ic z a ją c e p o b y t. O d p o ło w y X V II w. lu d n o ś ć ż y d o w s k a o t r z y m a ł a w i ę k s z ą s w o b o d ę, d w ó c h Ż y d ó w n a w e t s tu d io w a ło w K ró le w c u, p e w n a g r u p a o s ie d liła się t u n a s t a łe i w y b u d o w a ła b o ż n ic ę. N a p o c z ą tk u X V III w. n a s t ą p i ł s p o r y n a p ły w lu d n o ś c i ż y d o w s k ie j d o m i a s t a. W r. w K ró le w c u m ie s z k a ło c z te r n a ś c ie r o d z in ż y d o w s k ic h, a w r. tr z y d z ie ś c i o s ie m. N a p o b y t w P r u s a c h p o z w a la ły Ż y d o m ty lk o w z g lę d y g o s p o d a r c z e. O s ta tn ie g o d n ia k o n fe r e n c ji u c z e s tn ic y m ie li o k a z ję z w ie d z ić k o śc ió ł św. M ik o ła ja, o o d z y s k a n ie k tó r e g o k a to lic y z p r o t e s t a n t a m i p ro w a d z ili s p ó r p rz e z s to la t. O p r o w a d z a ł k s. in f u ł a t M ie c z y s ła w J ó z e fc z y k, w ie lo le tn i p ro b o s z c z. O p o w ie d z ia ł h is to r ię ś w ią ty n i i in n y c h c e n n y c h o b ie k tó w. H is to ry c y m ie li te ż o k a z ję z w ie d z ić G a le rię E l m ie s z c z ą c ą s ię w d a w n y m k o ś c ie le d o m in ik a ń s k im. T r z y d n io w ą k o n f e r e n c ję z a k o ń c z y ła k r ó t k a d y s k u s ja. P o d s u m o w a n i a d o k o n a ł p ro f. H. B ö m e lb u r g. P o d z ię k o w a ł o r g a n i z a to r o m z a w s p a n ia ł e p r z y ję cie, s e r d e c z n e s ło w a s k ie r o w a ł do tłu m a c z y, d z ię k u ją c z a t r u d p r z e k ła d ó w n a b ie ż ą c o. Z k u r t u a z j ą o d n ió s ł s ię do re f e re n tó w. B o g a ta p r o b l e m a t y k a k o n f e r e n cji d a je n a d z ie ję n a d a ls z ą k o n ty n u a c ję b a d a ń i k o le jn e s p o tk a n ia. M a te r ia ły z k o n fe r e n c ji z o s t a n ą o p u b lik o w a n e w k o le jn y m to m ie c z a s o p is m a : Z e its c h rift f ü r d ie G e s c h ic h te u n d A l t e r tu m s k u n d e E r m l a n d s. Irena Makarczyk In s ty tu t H isto rii i S to su n k ó w M iędzynarodow ych U n iw e rsy te t W arm iń sk o -M azu rsk i w O lsztynie MITGLIEDERVERSAMMLUNG UND WISSENSCHAFTLICHE TAGUNG DER HISTORISCHEN VEREIN FÜR ERMLAND. MÜNSTER, OKTOBER 2009 S p o t k a n i e W a r m i ń s k i e g o T o w a r z y s t w a H i s t o r y c z n e g o o d b y ło s ię w d n ia c h p a ź d z i e r n ik a r. w M ü n s te r. W s p o t k a n i u u d z ia ł w z ię li c z ło n k o w ie to w a r z y s tw a o r a z z a p r o s z e n i g o śc ie z N ie m ie c i P o ls k i. S p o tk a n ie m ia ło c h a r a k t e r n a u k o w y i o rg a n iz a c y jn y. P ie r w s z e g o d n i a o d b y ła s ię s e s ja n a u k o w a z u d z ia ł e m h is to r y k ó w p o l s k ic h i n ie m ie c k ic h. Z e b r a n y c h p o w ita ł i w te m a t y k ę s e s ji w p r o w a d z ił p r e z e s T o w a r z y s tw a d r H a n s - J ü r g e n K a r p. W ty m d n i u I n s t y t u t H is t o r ii U n iw e r s y t e t u W a r m iń s k o - M a z u r s k ie g o r e p r e z e n to w a li: d r h a b. G rz e g o rz J a s i ń s k i, k tó

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

ń

ń Ą ń Ą ż ń Ł ć ń ć ż ć ż Ą ć ń ź ż Ę ż ż ć ń ć ż ć ż ć ż ń ż ć ż ń ń ń ż ń ń ż Ł ń ż ń ć ń ż Ń ć ż ń ń ń ń ń ż ż Ą ć ż ć ż ć ż ć Ń ć ć ń ć ć ń ć ć ż ń ń Ń ń ż ć ź ń ż ż ŁĄ ż ń ż ż ż Ą ż ć ń ż ć ż Ń ż Ń

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ś Ą Ń

Ł Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ś Ą Ń Ó Ą Ę ń Ł Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ś Ą Ń Ł Ł Ó ż Ę ć ż ń Ł ż Ó ć ń ń ń ń Ł Ą Ł Ą ż ż ń ń Ł Ą Ę Ł ż ż ĄĄ ń Ł Ź ń Ę ń ż ń Ń ć ć ż ć ż Ó ż ż Ą ż Ę ż Ó ń ż ż Ś Ę Ę ń ń ń Ł ź ż Ó ż ŚÓ ż ź ć ń Ą Ą Ą ż Ę Ł Ń ń Ą Ę Ę ź ż

Bardziej szczegółowo

ó ń ó

ó ń ó Ł ź ó ń ó ó ń ó ó ń ż ó ó Ł ń ó ó ń Ą ó ń ó ó ź Ł ó ó ó Ż ż Ł ó Ż ó ó ż Ś ż ó Ś ż Ż Ą Ź Ę Ó ó ó ó ń Ć ó ó ż ż Ż ó ó ń ó ż ż ó Ł ó Ż ó ż ŚÓ ż Ś ń ń Ś ż Ż ó ó Ę ó Ł ó ó ó Ą ż Ż Ó ó Ł ó Ę Ż ó ó ń ó Ż Ż ń

Bardziej szczegółowo

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć ń Ż Ę Ń ń ń ć Ę ź ń ń ń ć Ż Ś Ż Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć Ż ć ń ń ń ć Ż ń ć ń ń Ó Ń ź ń ń Ś Ś Ż ć ć ć ć Ż ć ć ń ć ń Ż ć Ó Ż Ż Ż ć Ą ć Ó Ł Ą Ą Ó Ń ń ń ć ć ć ć ń ń ć Ń Ś ć Ś Ż ć ń Ż

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ó

Ą Ś Ó Ó ź ź Ó Ą ć Ą Ś Ó Ś Ę Ś Ł Ź ć Ś ć Ź Ę Ś Ą Ó Ó ź ć ć Ź Ź Ę ć ź ź Ń Ł Ź Ź ź Ń Ź ć Ś Ę Ą Ś Ź Ń Ń ć Ó Ś Ś ź Ź Ź Ą Ń Ą ź Ń Ł Ń Ń Ń ź Ń ć ć ć ź ć Ś Ń ć ć Ę ć Ę ć Ę Ź Ś Ó Ź Ę Ś Ę Ź Ó Ź Ę Ń ć ź Ź Ó Ę ć Ś Ź Ń ć

Bardziej szczegółowo

ć ć

ć ć Ł Ź Ź Ś ć ć ć Ś ź Ę Ł ć ć ź ć Ś Ź Ź ź ź Ź ź ź Ś ć ć ć ć ź ć Ę Ś Ą Ń Ś Ł ź Ś Ś Ź Ś ź Ł Ź Ź ź Ś ć Ń Ś Ł ć Ś Ł Ę Ś ź Ź Ś Ą Ę Ś Ę ć ć Ś Ź Ł Ź Ś Ć Ść ć Ś Ś ź Ź ć Ź ć Ł ź ć Ś Ą ć Ść ć ć Ś Ś Ś Ą Ś Ś ć Ś Ś ć ć

Bardziej szczegółowo

Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń

Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń ć Ę ć Ę Ę Ż Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń ń Ż ż Ń ć ń Ó ć Ę Ż ć ć Ś Ż Ż ż Ż Ż Ż ń ż ż Ż Ż ż Ż Ż ć ć Ż ń ń ć ć ć ż Ś Ł ż Ę Ż ć ć ć ń Ż ń Ł ń ż ć ć Ż ż Ó ć ć ń ć Ż Ż ń ń ń ż Ż ć Ż ż Ż Ó ż Ż ć ż ż Ę Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Ą ź Ą ń ź Ł Ł ń Ł ń ń ź ń Ł Ś Ą Ń ń ŁĄ Ś ń ń ń ń ń ń Ł Ą ń ń ń ń Ą Ą Ś ń Ó Ł ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń Ł ń Ą ŁĄ Ś Ł Ś Ł ń ń ń ń Ń Ą ć ń ń Ł Ń ń Ł Ł ń Ł ń ń ń ń ń ń Ź Ł ń ń Ź Ł ń ń Ł

Bardziej szczegółowo

ć ć Ł

ć ć Ł Ł Ą Ę Ó Ą Ę Ż Ę Ś ć ć Ł Ą ĘŚĆ ć Ś ć ć ć ć ć Ś ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ć ć ć ć ć Ł Ś ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ł Ś ć ć ć ć ć Ć ć ć ć Ć ć ć ć ć ć ć Ć Ś Ł ć Ę ć Ł Ź ź ź ć Ł Ę Ę Ł ŁĄ Ż ć ć ć Ś ŚÓ Ś ć ć Ś

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 4, 229-241 2004 Annales Academiae Paedagogicae

Bardziej szczegółowo

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m 977023929440228 7 7 0 2 3 9 " 2 9 4 4 0 2 P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m ZYCIE BYTOMSKIE K ie d y d o M i e c h o w i e p o j e d z i e m y t r a m w a j e m Czytaj str. 3 Ukazuje

Bardziej szczegółowo

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I 28 OGRÓDEK SZKOLNY WYCHOWANIU I NAUCZANIU B 1 B L J 0 T E K A N A U C Z Y C I E L A S Z K O Ł Y P O W S Z E C H N E J Jak realizować now e program y szkolne. P o

Bardziej szczegółowo

ść ś ń ś ś ź ś ć Ą ś Ą ś ń ś ń ń ń ń Ń ć ź ń ś ń ń Ń ć ń ś ś

ść ś ń ś ś ź ś ć Ą ś Ą ś ń ś ń ń ń ń Ń ć ź ń ś ń ń Ń ć ń ś ś Ł Ś ś Ą ś ć Ń ść ź ń ś ś ń Ę ńź ź ś ść ś ń ś ś ź ś ć Ą ś Ą ś ń ś ń ń ń ń Ń ć ź ń ś ń ń Ń ć ń ś ś ś ń ś Ń ź ź ś ć ź Ę ś ść ś ść ś Ń ń ń ś ść ć ś ń Ę ś Ń ś ść ś ś ś ś ś ś ń ś ć ś ś Ń ń ś ń Ą ń ś ń Ń Ę ś

Bardziej szczegółowo

«l i i. W y d i e d i l e o d i l e e i e i e p o p o ł u d n i u z w y t e l h i e m m S e d s i e i i S w I r Ł

«l i i. W y d i e d i l e o d i l e e i e i e p o p o ł u d n i u z w y t e l h i e m m S e d s i e i i S w I r Ł I r. 192. Niedziela 25 sierpnia 1912. Noeznlk XXI. 2 K z odsyłką, Z ag ran icą iesięczni- 2 M. 30 f., 3 fr. 50 ctro,, 2Vx szyi., 70 c, aer. Tygodniowo w Krakowie 40 h z dostawą do dou 46 i Cena nueru oddzieln

Bardziej szczegółowo

ń ń ń ń ń Ż ć Ż Ł Ż Ł Ś ć ń Ś Ę Ż ć ń Ż Ż Ż Ą Ż Ż Ł Ż Ś

ń ń ń ń ń Ż ć Ż Ł Ż Ł Ś ć ń Ś Ę Ż ć ń Ż Ż Ż Ą Ż Ż Ł Ż Ś ź Ł ń Ż Ż ń Ą ć ń ń ń Ż Ł ń ń ń ń ń ń ń Ż ć Ż Ł Ż Ł Ś ć ń Ś Ę Ż ć ń Ż Ż Ż Ą Ż Ż Ł Ż Ś ń Ę Ę ń ń ć Ż Ż Ą Ą Ż ć ć ń ć ć ń ć ń ń Ż Ż ń Ż Ż Ż ń Ź Ż Ż Ę ń Ł ń Ś Ł Ż ń ń Ś ń ć Ż Ż Ż Ę Ł Ż ń ń Ż ń Ą Ż ń Ż Ż ń

Bardziej szczegółowo

ż Ę Ł Ą ż ż ż ź Ł ć Ł ż ć ć Ść ć ź ż ż Ź ć ć ć ć ć ć ć ż ż Ś Ś ż Ś ć ż ć ć Ł Ść ż Ś ż Ś ż ć ż ć ć ć ż ć ż ć ż ż ż ż ć ż ż Ł ć ż ć Ł ż Ź Ę ż ż Ś ć ż ż ć Ź Ś ż Ą ż ć Ś ć ć ż ć ć Ś ż Ź Ł ć ć ć Ć ć ć Ś ć ż

Bardziej szczegółowo

ć Ą Ą Ł Ą

ć Ą Ą Ł Ą ź ź ź ć ć Ą Ą Ł Ą ź ź Ę Ą ź Ą ć Ł Ł Ą Ś Ę ź ź Ą Ą ź ć ć Ł Ę ć ź ć ć Ą Ć ź ź ź ć ć ć ć ć ź ź ć ć ź ć Ś Ę ć ć ć ć Ł ź ź ź ź ć Ę Ż ć ć ć ć Ę Ę ć Ę Ę ć ć Ę ć ć Ł ć Ć ć Ł Ł Ę Ę ć Ę ć ź ć Ń Ł Ł Ł Ś ć ć ć Ę Ś

Bardziej szczegółowo

Ś ż Ś ć Ś ż Ą ż Ś Ż ż Ż ć ż ż Ż Ż Ś Ś Ś Ś

Ś ż Ś ć Ś ż Ą ż Ś Ż ż Ż ć ż ż Ż Ż Ś Ś Ś Ś Ą ź Ż ż Ś Ś Ź Ź ć Ś Ż Ś ź Ż Ż Ł Ż Ż Ż Ł Ś Ś Ź ć Ś Ś ż Ś ć Ś ż Ą ż Ś Ż ż Ż ć ż ż Ż Ż Ś Ś Ś Ś ć ć Ś Ść Ż Ó ż Ż Ń Ó ć ż ć ć Ść Ś Ś Ś Ż ć ć ż Ż ż Ż ć Ą Ż Ś Ś ż Ż Ó Ś ż ż Ż ż Ó Ż ć ż ż Ż ż ż Ż ć Ź Ź Ś ż Ść

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ł

Ś Ó Ł Ę Ę Ę Ę Ę Ń Ż ć ż ć Ś Ó Ł Ń Ó Ś Ó Ę ć ż Ó Ź ż Ó Ś ż Ó Ó Ś Ó Ó ż ż ć ć Ó ć ż Ż Ś Ś Ż Ó Ś ż Ó ź Ó Ś ż Ś Ś Ś Ę ż ć Ś Ś Ś ż Ż Ś ć ż Ó ć Ć ż Ó ć Ś Ś ż Ż ć ż Ś ż ż ż Ę Ę ż ż Ś ż ć Ż Ś ż Ż ż ć Ó Ę Ś Ł Ś Ś Ś

Bardziej szczegółowo

ś ó ó ż

ś ó ó ż ź ś ó ó ż ó ó ó ć ż ó ó ś ś ś ć ó ó ć ż ś ó ś ć ó Ć ó ż ć ć ś ś ć ż ż Ć ć ż Ć ś ó ó ś ż ż ż ż ż ć ć ś ś ż ść ó ż ż ż ó ó ć ż ż ó ż ż ó ó ż ż ć ó ó ś ó ó Ż ó ć ć ó ć ś ż ó ń ć ń ś ś ż ń ó ź ń ź ż ż ó ó

Bardziej szczegółowo

ć ć Ą ć Ęć Ó Ą ź ć ć ć ć ź ź Ą ć Ę ć ź ć ć ć ź ć ź ć ć ć Ś Ź ź

ć ć Ą ć Ęć Ó Ą ź ć ć ć ć ź ź Ą ć Ę ć ź ć ć ć ź ć ź ć ć ć Ś Ź ź ź Ó ć Ę ć Ó ć ć ć ć Ź ć ź ć ć Ź ć ć ć Ą ć Ęć Ó Ą ź ć ć ć ć ź ź Ą ć Ę ć ź ć ć ć ź ć ź ć ć ć Ś Ź ź ć Ą ć Ą ć ź ć ź ć Ę ć ć Ź ź Ę ć ć ć ć Ę Ę ź ć Ó ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ź Ź ć ć ć ź Ę ć ć ć ć Ę Ąć ź Ź ć Ą ć ć

Bardziej szczegółowo

Ż ć ć Ł Ł ć ć Ł ć ć

Ż ć ć Ł Ł ć ć Ł ć ć ć Ć Ż Ć ć Ż ć ć Ż ć ć ć Ń Ż ć ć Ł Ł ć ć Ł ć ć Ą ć Ł ć ć Ł Ł ć Ż ć ć ć ź ź Ń ć Ń ź Ó Ó ć Ć ć Ó Ń Ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć Ź ć ć ć ź Ż Ć ź Ł ź ź Ą Ż Ł ć Ą Ż ć Ń ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź Ć ź ć ć Ż Ć Ć ć ć Ć ć ź ć

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

Ś Ą Ą

Ś Ą Ą Ś Ą Ł Ś Ś Ą Ą Ś Ś Ć Ś Ś Ł Ó Ź ź ź ź Ł Ą Ł Ą Ą Ą Ź Ó Ł Ó Ą Ó Ł Ś ŚÓ Ł Ł Ó Ó Ź Ł ź Ó Ó Ó Ó Ń Ó Ś Ó Ś Ą Ó Ś Ó Ą Ą Ś Ą Ą Ś Ś Ó Ó Ą Ą Ś Ó Ó Ą Ś Ą Ą Ć Ó Ó Ą Ą Ó ź Ś ŚÓ Ś Ó Ł Ó Ł Ó Ź Ź Ą Ź Ą Ź Ą Ź Ą ź Ś Ś Ś

Bardziej szczegółowo

ź ź ŁĄ ź Ę Ę Ę Ę ź ź Ę Ę Ł ź

ź ź ŁĄ ź Ę Ę Ę Ę ź ź Ę Ę Ł ź Ł Ę Ę Ć ź ź ŁĄ ź Ę Ę Ę Ę ź ź Ę Ę Ł ź ź ź ź ź Ę Ę Ł Ń Ł ź Ź ź ź ź Ą ź ź Ę Ę Ł Ę ź Ę Ę Ł Ę ź Ę Ą ź ź ź Ć ź ź Ę ź Ę ź Ę Ą Ę Ę Ę Ą ź Ą Ę Ę Ł ź Ć ź ź Ć ź Ę Ę Ł ź Ć ź Ą Ł Ć Ć Ę Ę Ę Ć Ł Ń ź ź Ę Ę Ł Ż ź Ć Ć Ż

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska. T aczk i zro b iły. y b o r y

Gazeta Jarocińska. T aczk i zro b iły. y b o r y Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ i N U M E R 37 (155) IV Jarocin, 17 września 1993 r. C E N A 4000 zł W y b o r y K a ż d e w y b o r y d o p a r l a m e n t u p r z e c h o d z i ć b ę d

Bardziej szczegółowo

Ń Ł Ł

Ń Ł Ł Ń ź Ż Ń Ł Ł ĄŁ Ź ć ć Ó Ś ć Ź Ś Ż ć Ł ć ć ć Ą Ż ć Ż ć Ż Ą ć Ą Ś Ł Ł Ś Ń Ź ć Ó Ź ź ĄŁ Ą Ł Ą Ó Ś Ź Ż Ń ć Ą Ź ź Ź Ą Ź Ż Ź ź ć Ż Ż Ż Ś Ż ć ź Ć Ś Ź ć Ź ć Ż Ź Ó Ł ÓŁ Ł Ó Ł Ź Ś Ż Ź Ą ź Ę Ą Ś Ź Ź Ę Ś Ń Ż Ź Ł ź

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

Ł Ż ś ć ż ż ś ś ż ś Ę ś Ę ż ź Ż ść Ż

Ł Ż ś ć ż ż ś ś ż ś Ę ś Ę ż ź Ż ść Ż Ż Ę Ł Ż ś ć ż ż ś ś ż ś Ę ś Ę ż ź Ż ść Ż Ż ś ś ś ć ś Ż ć ź ż ś ż ć ź ź ź Ę ć ż Ń ść ć Ł Ż ś ść ś ż ć ż ć ć ć ć ć ść ć ś ś ć ż ź ć ć ż ś ć Ę ś ż ć ść ć ź ź ś Ź ś ść ś ś ć ś ż ż ś ś ś ś ś ż ś ś Ź ż ś Ś ś

Bardziej szczegółowo

Ę ś Ł ń ś ś ć ć ś ś ś ń ń ń ść ń ść ś Ł ć ź ć Ę Ą ś ś ś ś ś ś ń ń źń ś ń ń ś ń ń ś ź ń Ę ń Ą Ę ś ś ć ń ś ń ń Ł ś ś ń ś ź ś ś ń ć ść ść ść ń ś ź ś ń ś ś ść ś ń ń ń ś Ę Ł ń Ą ś Ś Ę ń Ś Ę ść ś ś ń Ę ń ś ź

Bardziej szczegółowo

Ł Ń Ł

Ł Ń Ł ć Ł Ń Ł ź ć Ę Ł Ę ć Ż Ę Ń Ż Ś Ą Ę Ę Ą Ą ź ź ź Ń ź Ń ź Ą Ę ć Ę ź ć Ń Ę ź ź Ż Ś ć Ń ć Ó ź ć ć ć Ć Ę Ę ć Ę Ę Ą ć ź Ę ź Ń ć Ę Ę Ż Ś ź ź Ę Ń Ó Ę ź Ę Ę Ń Ż Ż Ą Ń Ę ć Ę ć ć Ą Ę ć ć ź Ę Ń Ń ź Ś ź ć Ę Ę Ł ć Ń ć

Bardziej szczegółowo

Ż Ż Ś Ł Ż Ż ń Ż Ż Ż Ł

Ż Ż Ś Ł Ż Ż ń Ż Ż Ż Ł ź Ż Ł Ż ć Ę Ż Ż Ś Ł Ż Ż ń Ż Ż Ż Ł Ą Ż Ż Ż ź ź Ż Ą Ą Ź Ł ź Ż Ż Ż Ł ń Ł ń Ż Ź ć Ż Ś Ł Ż Ż Ą Ż Ą Ł ć Ż Ż Ł ć ć Ś ć Ł Ó Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ż Ś ń Ę Ż Ż Ż ź Ż Ś Ż Ł Ś ć Ę Ł Ś Ó ć ń Ę Ł Ż Ż ń Ż ń Ł ź Ł ć Ł ć Ż Ż ź ń

Bardziej szczegółowo

Ł Ł ż Ś ż Ś Ź ć

Ł Ł ż Ś ż Ś Ź ć Ł Ę Ł Ł ż Ś ż Ś Ź ć ć Ść Ż ż ż ż Ś Ś Ć ć Ś Ę ĘĆ Ł Ł ŚĆ ŚĆ Ą ż ć ĘŚ Ą Ą Ę ż Ć Ś ć Ż Ż ć Ś Ą ż ż Ż Ą Ą Ś Ż ż ż Ś Ś Ę ż Ś Ś ż Ś Ż Ść Ś ż ć ż Ł ż ż ż Ł ż Ł Ż ż Ą Ą Ą ć Ś ż ż ż Ż Ś ż Ł Ś ź ż ż ź Ź ź ź Ź Ź Ę

Bardziej szczegółowo

ż Ł Ęż Ą Ę Ę ż ż ż ż Ł ń ń Ę Ę ż ż ć ż Ś ń ż ć ń ń ć ż Ł ć Ł ż Ą ń ń ć ż ż ż ć Ą Ę Ł ń Ł ć ń ń ż ż ż ż ź ż ż ż ć Ę ć ż ż ż ż ż ć ż Ą ć ż ż ć Ń ż Ę ż ż ń ć ż ż ć Ń ż ż ć ń Ę ż ż ć Ą ż ź ż ć ż Ę Ę ż ć ń

Bardziej szczegółowo

ć Ż Ę Ę Ę ć Ż Ż Ż Ś Ż Ę ż Ę Ż Ł Ę ć ż Ó Ę Ó

ć Ż Ę Ę Ę ć Ż Ż Ż Ś Ż Ę ż Ę Ż Ł Ę ć ż Ó Ę Ó ć ź ż ź ż Ę Ż ż Ó Ę Ę Ó Ą Ę Ó ć Ż Ę Ę Ę ć Ż Ż Ż Ś Ż Ę ż Ę Ż Ł Ę ć ż Ó Ę Ó Ż Ó Ę Ę Ę Ś Ż ć Ś Ę Ż Ę Ż Ę Ę Ż Ę Ś Ę Ę Ę ć ć Ó ć Ż ź Ó Ż Ż Ś Ż Ś Ą Ś Ż Ł Ł Ż Ż Ó Ó Ó Ą Ż Ó Ń Ż Ż ć Ę Ąć Ó Ż Ó Ż ć Ę ć ć Ą Ś Ż

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz Normy wskaźnika wagowo-wzrostowego populacji dzieci i młodzieży Ziemi Lubuskiej

Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz Normy wskaźnika wagowo-wzrostowego populacji dzieci i młodzieży Ziemi Lubuskiej Ryszard Asienkiewicz, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz Normy wskaźnika wagowo-wzrostowego populacji dzieci i młodzieży Ziemi Lubuskiej Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna

Bardziej szczegółowo

ó Ć Ó Ż Ó ó Ó Ę Ź Ź Ź Ź ó

ó Ć Ó Ż Ó ó Ó Ę Ź Ź Ź Ź ó ż Ż Ż ó Ć Ó Ż Ó ó Ó Ę Ź Ź Ź Ź ó Ż ć ó Ó ó ó ó ń ń ó ń Ż Ż ó ó ó ć ó ń Ą Ż ó Ź Ł Ż ć Ó Ó ó Ż Ż ó ć ń ń Ź Ź ó Ź Ź Ż ó Ó Ź Ż Ź ó Ż ó ó ó ó Ó Ź ć ó Ż Ż Ż ó ó Ź ó Ż ó ź Ż ć ć ó ń ó Ź Ć Ą Ż ć ć ó Ż Ż ó ż ć Ż

Bardziej szczegółowo

ń Ł ń ź ń ć Ż Ż ć Ż Ż ć Ą Ź ń Ś ń Ż ź ć Ż ź Ż Ż ć Ż Ź Ś Ż Ł Ź Ż ć Ś ń Ż ń Ść ń Ż Ś Ż Ś ć Ź ń Ł Ż ć Ż Ż Ś ć Ł ń Ż ć Ś ń Ł ć Ż Ż ć ć ć Ż ć ń ź Ż Ż Ż ń Ż Ż ń Ć Ź ń Ź ć Ż ć ć ć Ń ć Ł Ż Ż ć Ż Ż Ż ć Ż ć Ś ć

Bardziej szczegółowo

Ż ż ż ź ś ż ś ż ż ż ż ż ś ż ź ś ś ż ść ż ś ż ż ż Ż ż ż ż ż ć ś ż ż ż ć ż ż ż ś Ż ć ś ż ś ż ż ż ś ż ś ż ś ś ż ż ś ś ść ż ść ść ś ś ś ś ś ś ż ć ż Ł ż Ń ź ź ś ś ś ż ć ś Ź ść ść ż ż ć ż ż Ą Ż ś Ń Ł ż ś ż ż

Bardziej szczegółowo

ć ć Ń Ę

ć ć Ń Ę ż ź ć ć Ń Ę ć Ś Ę Ś ć ć ż ć ż ż ż ć ć ć ż ź ć ż ż ż ż ć ż ż Ś ź ż ć Ą ż ż ż ż ż ż ź ć ż ć ż Ś ż ć ż ż Ą ż ż Ę ć Ż ż ć Ż ż ż ż ż ć ż ż ż ż ż ź ć ż ż ć ż ź Ś ż ż ć ż ż ż ż ć ćż ż ć ż ż ż ź ż ć ż ż ż Ś

Bardziej szczegółowo

ż ń ż ć ń ż ść ś ż ć ś ś Ż ść ść ś ść ść ść ść ć ń ć ń ć ń ś ś ś ż ć ź ś ś ś ń ż ś ż ż ż ś ś ż ć

ż ń ż ć ń ż ść ś ż ć ś ś Ż ść ść ś ść ść ść ść ć ń ć ń ć ń ś ś ś ż ć ź ś ś ś ń ż ś ż ż ż ś ś ż ć ż ń ż ć ń ż ść ś ż ć ś ś Ż ść ść ś ść ść ść ść ć ń ć ń ć ń ś ś ś ż ć ź ś ś ś ń ż ś ż ż ż ś ś ż ć ż ż ż ś ś ść ż ść ś ść ś ż ś ś ś ś ś ż ś ś ś ś ż ś ś ś ś ż ś Ź ś ś ś ś ż ń ś ż ż ż ć ż ź ż ż ć ż Ż ś ć ś

Bardziej szczegółowo

Ń ć

Ń ć Ś Ę Ę Ń ć ż ż ż Ł ń Ę Ę ć ż ń ń ż ż ż ż Ł Ą ń ż Ł ż ż ń Ą ż ż ć ż ż Ł ń ż ń ż ć ż ż ć ć ń Ę ń Ę ń Ą ż ń ŚÓ ń ż ć ć ń ć ż ń ż ż ć ń Ś Ą ż ż ż ć ń Ś ż ż Ś ć ć ń ż ń ć ń Ł ć ż ć ń ż ż ź Ę ń ć ż Ń Ą Ę Ę ż

Bardziej szczegółowo

ź Ń ć Ą ź Ł ź ź ź ź Ę Ń ć Ą Ę

ź Ń ć Ą ź Ł ź ź ź ź Ę Ń ć Ą Ę ÓŁ ÓŁ Ó Ó ź Ą ź Ń ć Ą ź Ł ź ź ź ź Ę Ń ć Ą Ę Ę Ą Ę Ń Ą Ę Ą Ą Ę Ł ć ź ć ź Ę ć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ł Ą Ą Ł ć ć ć Ą Ą ź Ą Ł Ą ź ź Ó Ę Ę ź ć ź ź Ą ć Ą ć Ę ć Ę ć ć Ć ć ć Ć ć Ź Ć ź Ć ć Ą Ł Ń Ż ć Ź Ą ć Ń ć

Bardziej szczegółowo

Oksana Seroka, Eugeniusz Gurgul, Larysa Głazyrina Walory turystyczne i rekreacyjne gminy Kluczewsko

Oksana Seroka, Eugeniusz Gurgul, Larysa Głazyrina Walory turystyczne i rekreacyjne gminy Kluczewsko Oksana Seroka, Eugeniusz Gurgul, Larysa Głazyrina Walory turystyczne i rekreacyjne gminy Kluczewsko Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 195-199 2007 PRACE NAUKOWE

Bardziej szczegółowo

Ł ź ś ń ść ść ś ć ć ś ć ź ź ć ć ń ć ść ć ć ś

Ł ź ś ń ść ść ś ć ć ś ć ź ź ć ć ń ć ść ć ć ś Ł ń ść ś Ż ś ś ć ś ś Ż ż ś ś ść ś śń ż Ż ć ś ń Ś ż ć ż ść Ł ź ś ń ść ść ś ć ć ś ć ź ź ć ć ń ć ść ć ć ś Ą Ż Ą ś ż ż ż ż ż ż ż ż ć ż ż ś ć ż ż ź ź ń ś ć ż ć ć ż ż ć ż ż ż ś ć ż ż źć ż ż ż ż Ż ż ń ż ż

Bardziej szczegółowo

Ż Ł ć ć ź Ź Ź ć Ż

Ż Ł ć ć ź Ź Ź ć Ż ć ć ć ć ć Ź ć ć Ż ć ź ć ć Ń Ż ć ć Ż ć Ż Ł ć ć ź Ź Ź ć Ż ć ć ć Ż Ź ć Ź Ż ć ć ć Ż Ż ć ć Ł Ó Ł ć Ż ć Ż Ż Ż Ż Ź ć ć ć Ź Ó ć ć ć ć ć ć ć ć Ę ź ź ć ć Ż ć Ż ć ć ć ć ć ć ć ć Ż ć ć ć ć ć Ż ć ć Ż ć Ż ć Ź ź ź Ż Ż

Bardziej szczegółowo

ż Ł ż ż ż ż ż ż ż ż Ę ż ż Ó ż ż ż ż ż ż ź

ż Ł ż ż ż ż ż ż ż ż Ę ż ż Ó ż ż ż ż ż ż ź Ę ź ż ż ż ź ż ż ż ż ź ź ź ż ż ż Ł ż ż ż ż ż ż ż ż Ę ż ż Ó ż ż ż ż ż ż ź ż ż ż ż Ł ż ż ż ż Ę Ł ż ż ż ż ż Ę ż ż ż ż ż Ę Ć Ę ż ź Ź ż Ź ź ź ż ż Ł Ć Ć ź ż Ó Ń Ź ź Ć ź ż Ź ż ż ż Ź ż ż ź ż ż ż ź ż Ó Ó Ć Ć Ć ż

Bardziej szczegółowo

MAREK SUTERSKE EDWARD PRZYMUSZAŁA R Z E Ź B IA R Z Z IE M I W O L S Z T Y H S K IE J

MAREK SUTERSKE EDWARD PRZYMUSZAŁA R Z E Ź B IA R Z Z IE M I W O L S Z T Y H S K IE J MAREK SUTERSKE EDWARD PRZYMUSZAŁA R Z E Ź B IA R Z Z IE M I W O L S Z T Y H S K IE J ^Zanieś 'Stalinie/ i tym ui&zystkim/, ktazyza izeźły/ a tłusty/ pa&ud/zily/ do/ zadumy/1 tejleksfa/. O p ra c o w a

Bardziej szczegółowo

ó ł ó ł ł ę ę ę Ą ó ę Ą ó ó ę ę ó ę ę ę Ą ł Ż ć ę ł ł ó ł ę ó ł ł ł ł ł ę ł ó ó ó ć ł Ż ł ł ł ł ł ł ó ó ł ć ł ł ł ł ł ł ł ł ł ł ł ó ł ł ó ł ó ł ł ł ó

ó ł ó ł ł ę ę ę Ą ó ę Ą ó ó ę ę ó ę ę ę Ą ł Ż ć ę ł ł ó ł ę ó ł ł ł ł ł ę ł ó ó ó ć ł Ż ł ł ł ł ł ł ó ó ł ć ł ł ł ł ł ł ł ł ł ł ł ó ł ł ó ł ó ł ł ł ó ę Ą Ń ó Ń Ą ę ł ó ę ę ł ę ó ę ę ę ł ó ę ó ó ę ę ł ę ę Ż ł ó ę Ą ł ó ó ł ó ó ł ó ę ę ó ł ę ł ó Ą ę ł Ę ó ę ł Ą Ż ó ę ł ę ę Ą ł ć ó ć ę ć ł ł ó ó ę ę ć ę ę Ę ó ę ó ł ó ł ł ę ę ę Ą ó ę Ą ó ó ę ę ó ę ę ę Ą

Bardziej szczegółowo

ć Ń

ć Ń ć Ń ć ź Ł Ń Ń ź Ł Ń Ń Ń Ń ź ź ć Ń ź Ń Ń ź Ś Ś ź Ś Ś Ń Ń Ń Ę Ś Ę ć ź ź Ę Ś ź Ą ź ź Ś Ś Ę ć Ń Ń Ń Ń Ń ć Ń Ń ć Ł Ł Ń Ę Ę ć Ę Ę Ę ź Ą ć Ł Ę Ę Ś ć ć Ę Ł Ę Ż Ą ź Ł Ą ź Ę ź ć Ę Ł Ę ćł Ł Ł Ą ź Ł Ę ź ć Ę Ę

Bardziej szczegółowo

BILANS. Jerzy T. Skrzypek

BILANS. Jerzy T. Skrzypek BILANS Jerzy T. Skrzypek 1 Charakterystyka elementów balansu 2 Uwaga: wszystkie pozycje bilansu wyrażane są w ujęciu wartościowym a nie ilościowym. Zawartość prezentacji Aktywa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8 T R E Ś Ć : P o z.: Uchwały 38 Nr XXX/264/94 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym

Bardziej szczegółowo

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą O d tle n ia n ie w o d y m e to d ą k a ta lity c z n ą P r z e d m io t p r e z e n ta c ji: O d tle n ia n ie k a ta lity c z n e w o d y n a b a z ie d o św ia d c z e ń fir m y L A N X E S S (d.b

Bardziej szczegółowo

Ę ś

Ę ś ć Ę Ł ś Ę ś ś ż Ź ż ż ż ż ż ś ż ż Ż Ę ś ść ść ś Ć ś ś Ć ść Ź ć Ż ć ś ż ś ść ś ś ś ś ć Ć ś Ć ś ś Ź ś ś Ź ś ź ś ż ż ś ś ś ź ś ś Ź Ł ż ś ż Ę Ź ś Ę Ę ż Ę Ź Ę ś ś ś ć ź ś ś ś ś ś ś ś Ź ś ż ż ć ć ć ś Ę ż ś ć

Bardziej szczegółowo

Ł ż Ą ż Ę Ę Ż Ż Ż Ż Ż ż Ż ń Ś Ś Ś Ż Ż Ó Ż Ó ż

Ł ż Ą ż Ę Ę Ż Ż Ż Ż Ż ż Ż ń Ś Ś Ś Ż Ż Ó Ż Ó ż Ą Ł ć Ż Ł ż Ą ż Ę Ę Ż Ż Ż Ż Ż ż Ż ń Ś Ś Ś Ż Ż Ó Ż Ó ż ć Ż ć Ż ŚÓ Ż ń Ą ń ć Ż ć Ą ć Ż Ż ń ć ń Ł ń ć Ł Ł Ż ż Ł Ż Ż Ż ż ń Ó Ż Ż Ł ń ć Ą Ż Ż Ą Ż Ś ć Ś Ł Ł Ł ń ć Ż ń Ś ć ż ź Ż ć ż Ż ć Ł Ż ż Ł ć ć Ń Ł Ż Ę ż

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI.

TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI. Poznań, Medziela 27. października 1895 r. Rok II. m u i i m w n u s i TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI. P rz eg lą d P oznański14 wychodzi w każdą Setcotę. b rfla k e y a : Poznań, Ul. św. Mareima

Bardziej szczegółowo

Ż Ś Ń Ą Ą ć

Ż Ś Ń Ą Ą ć Ż Ś Ń Ą Ą ć Ń ź Ż Ń Ą Ń Ń ć Ń ć ź Ń ć ć ć Ł Ń Ń ć ć Ą Ą ć ć Ń ź Ą ć ć ć ć ć ć ć ć Ż źć ć ć Ą ć ć ć ź Ą ć ź ź ź ź Ź ć ć Ż ć Ą ć ź Ą Ą ź Ń ź ź ź Ś ź Ż Ń ć ź Ń Ł ć ć ć ć ć Ą Ń Ń ć Ń źć Ż Ń ć ć Ą ć ć Ń ć Ń

Bardziej szczegółowo