Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla personelu zarządzająceg o i tech niczneg o. U czestnicy nab yw ają u miejętnoś ci: o p r a w i d ł o w e g o w y b o r u o d p o w i e d n i e j t e c h n o l o g i i, o f o r m u ł o w a n i a w y m a g a ń t e c h n i c z n y c h, o oceny rozwiązań oferowanych przez dostawców, o efek tywneg o wyk orzystania posiadanych zasob ów. Wymierne korzyści szkolenia to: o prawidł owe decyzj e strateg iczne, o prawidł owe k ryteria m erytoryczne stawiane dostawcom, o prawidł owe decyzj e inwestycyj ne, o prawidł owa ek spl oatacj a system ów i u rządzeń. Z ob acz: szczegóły [str.2], p r o gr a m w yk ła d ów [str. 3-4 ], p r o gr a m ć w i czeń [str. 5 ], zgło szen i e [str.7] N A V I s p. z o. o. W s z e l k i e P r a w a Z a s t r z e ż o n e Z a m i e sz c z o n e z n a k i N A V I o ra z K ra j o w e g o C e n tru m I n f o rm a c j i G P S są z a strz e ż o n y m i z n a k a m i to w a ro w y m i N A V I sp. z o.o. c h ro n i o n y m i p ra w a m i w ł a sn o ś c i p rz e m y sł o w e j i p ra w a m i a u to rsk i m i.

2 W o Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lok aliz acyj nych G P S, G LO N A SS, G A LI LE O 2 z 6 SZCZEGÓŁY Czas trwania 3 dni, 12 godzin wykładów i 12 godzin ćwiczeń. L o k j O b s m S W G G p P r t r U W M L al izac a er wat or iu at el it ar ne ydziału eodezj i i os odar ki zes zennej w am kówku. N aj b l iż sze te rm iny 6-8 m aj a , 3-5 czer wca , s ier p nia , wr ześ nia S p rzę t d e m o nstrac y j ny O db ior niki O E M, odb ior niki nawigacyj ne, odb ior niki geodezyj ne, dys cyp l inowane ź r ódła czas u i czę s t ot l iwoś ci, s er wer N T P. ie l k o ś ć g ru p y 6-8 os ób. Z ak wate ro wanie W p r om ieniu km od ob s er wat or iu m, kos zt zakwat er owania i doj azdu nie j es t wl iczony w cenę s zkol enia, dl a u czes t ników nie p os iadaj ą cych włas nych ś r odków t r ans p or t u zap ewniony doj azd do i z m iej s ca zakwat er owania. A B DOM GOŚCINNY BOGDANY Ad r es : Bo g d a n y 3, Ba r c z ew T el ef o n : T el ef o n k o m : e-m a i l : d o b o g d a n y. c o m. p l w w w : h t t p : / / w w w. b o g d a n y. c o m. p l APEX LAND Hotel Ad r es : K r a m er ow o K olon i a, B a r c z ew o T elef on : T elef on k om : w w w : h ttp : / / w w w. a p ex la n d. p l/ h otel. h tm l C O ś r od ek W y p oc z y n k ow y Z a les i e Ad r es : B a r c z ew o T elef on : T elef on k om : e-m a i l: z a les i h om e. p l w w w : h ttp : / / w w w. z a les i e. h om e. p l/. p l D R es ta u r a c j a - Hotel Hi er -M a n Ad r es : K lon ow a 2, W ó j tow o, B a r c z ew o T elef on : T elef on : w w w : O ś r k a i a K a d r S ł u ż b y W i ę z i n r : K i k i, y T : a i k _ k i k s w. g. p w w w : h : / / w w w. k i k i. k s w. c. p E od ek Dos on len en ej Ad es ty -3 Lu tr elef on e-m l: od ty ov l ttp ty od om l

3 Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lok aliz acyj nych G P S, G LO N A SS, G A LI LE O 3 z 6 PROGRAM WYKŁADÓW 1. R o l a i Z n a c z e n i e S a t e l i t a r n y c h S y s t e m ó w L o k a l i z a c y j n y c h ( S S L ) 1.1. K o n c e p c j a W y z n a c z a n i a P o z y c j i i C z a s u 1.2. A p l i k a c j e S S L 2. F o r m a l n e P o d s t a w y F u n k c j o n o w a n i a W s p ó ł c z e s n y c h S a t e l i t a r n y c h S y s t e m ó w L o k a l i z a c y j n y c h 3. A r c h i t e k t u r a 3.1. E l e m e n t y W s p ó l n e S e g m e n t K o s m i c z n y S e g m e n t U ż y t k o w n i k ó w S e g m e n t N a d z o r u 3.2. R ó ż n i c e 3.3. M o d e r n i z a c j a 4. U s ł u g i 4.1. G P S P r e c i s e P o s i t i o n i n g S e r v i c e ( P P S ) S t a n d a r d P o s i t i o n i n g S e r v i c e ( S P S ) 4.2. G L O N A S S S t a n d a r d P o s i t i o n i n g S e r v i c e ( S P S ) 4.3. G A L I L E O O p e n S e r v i c e C o m m e r c i a l S e r v i c e S a f e t y o f L i f e S e r v i c e P u b l i c R e g u l a t e d S e r v i c e ( P R S ) S e a r c h a n d R e s c u e ( S A R ) 4.4. W A A S 5. P r z e g l ą d Z a s t o s o w a ń 5.1. N a w i g a c j a w C z a s i e R z e c z y w i s t y m 5.2. L o k a l i z a c j a 5.3. A I D G P S, I n -D o o r G P S 5.4. S y s t e m y I n f o r m a c j i G e o g r a f i c z n e j 5.5. P o m i a r y G e o d e z y j n e P o m i a r y S t a t y c z n e P o m i a r y R T K 5.6. T r a n s f e r C z a s u i C z ę s t o t l i w o ś c i W z o r c o w e j 5.7. W y z n a c z a n i e O r i e n t a c j i 6. S y g n a ł y R a d i o w e i T r a n s m i s j a D a n y c h 6.1. S y g n a ł y o W i d m i e R o z p r o s z o n y m 6.2. K o d y P s e u d o l o s o w e 6.3. D e p e s z a N a w i g a c y j n a 6.4. M o d u l a c j a

4 Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lok aliz acyj nych G P S, G LO N A SS, G A LI LE O 4 z 6 PROGRAM WYKŁADÓW C.D. 7. F u n k c j e o d b i o r n i k a G P S A k w i z y c j a S y g n a ł ó w G P S Ś l e d z e n i e K o d u, P o m i a r y F a z y k o d u Ś l e d z e n i e N o ś n e j, P o m i a r y F a z y N o ś n e j D e m o d u l a c j a D a n y c h N a w i g a c j a 8. D o k ł a d n o ś ć W i e k o ś c i C h a r a k t e r y z u j ą c e D o k ł a d n o ś ć S S L B u d ż e t B ł ę d u P o m i a r u P s e u d o o d l e g ł o ś c i P D O P, G D O P, V D O P, T D O P R e f r a k c j a J o n o s f e r y c z n a i T r o p o s f e r y c z n a O d b i o r n i k i D w u c z ę s t o t l i w o ś c i o w e I n t e r f e r e n c j e F a l W t ó r n y c h M o d e l o w a n i e C h a r a k t e r y s t y k i A n t e n G P S 9. P o m i a r y R ó ż n i c o w e R e d u k c j a B ł ę d ó w w P o m i a r a c h R ó ż n i c o w y c h D o k ł a d n o ś ć P o s t p r o c e s s i n g R I N E X S y s t e m y R ó ż n i c o w e w C z a s i e R z e c z y w i s t y m 1 0. W A A S R T C M N T R I P 1 1. K a r t o g r a f i c z n e, G e o d e z y j n e i G e o d y n a m i c z n e w y k o r z y s t a n i e S S L U k ł a d y O d n i e s i e n i a, W s p ó ł r z ę d n e i O s n o w y G e o d e z y j n e T r a n s f o r m a c j e w s p ó ł r z ę d n y c h k a r t o g r a f i c z n y c h i g e o d e z y j n y c h I G S / E U R E F 1 2. D y s t r y b u c j a C z a s u i C z ę s t o t l i w o ś c i W z o r c o w e j D y s t r y b u c j a C z a s u N T P I R I G B C o m m o n V i e w D y s c y p l i n o w a n e W z o r c e C z ę s t o t l i w o ś c i 1 3. Z a g a d n i e n i a R ó ż n e Z a k ł ó c e n i a O d b i o r u S y g n a ł ó w G P S O c h r o n a U r z ą d z e ń p r z e d S k u t k a m i W y ł a d o w a ń A t m o s f e r y c z n y c h W s p o m a g a n i e I n e r c y j n e

5 Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lok aliz acyj nych G P S, G LO N A SS, G A LI LE O 5 z 6 PROGRAM ĆWICZEŃ I ZAJĘĆ TERENOWYCH 1. O d b i o r n i k i N a w i g a c y j n e D e m o n s t r a c j a O d b i o r n i k ó w C e c h y f i z y c z n e : r o z m i a r y, z a s i l a n i e, a n t e n a, w y ś w i e t l a c z P a r a m e t r y t e c h n i c z n e - i l o ś ć k a n a ł ó w, c z u ł o ś ć F u n k c j o n a l n o ś ć - p o p r a w k i r ó ż n i c o w e, s t a c j a b a z o w a, r o v e r M e n u, w a y p o i n t y, t r a s y D e m o n s t r a c j a A p l i k a c j i u -C e n t e r P r z e g l ą d K o m u n i k a t ó w K a l i b r a c j a M a p y P r z e g l ą d E k r a n ó w W i z u a l i z a c j a p o z y c j i n a p u n k c i e r e f e r e n c y j n y m : n i e z a l e ż n i e, z p o p r a w k ą E G N O S, z p o p r a w k ą N T R I P W i z u a l i z a c j a t r a s y n a w y ś w i e t l a c z u o d b i o r n i k a, P o c k e t P C, l a p t o p a : u -C e n t e r, W i n G P S P o s z u k i w a n i e p u n k t ó w P o w r ó t d o z a z n a c z o n e g o p u n k t u n a j k r ó t s z ą d r o g ą Z a p i s z a r e j e s t r o w a n e j t r a s y. 2. O d b i o r n i k i G e o d e z y j n e D e m o n s t r a c j a O d b i o r n i k ó w C e c h y f i z y c z n e : r o z m i a r y, z a s i l a n i e, a n t e n a, w y ś w i e t l a c z P a r a m e t r y t e c h n i c z n e - i l o ś ć k a n a ł ó w, c z u ł o ś ć F u n k c j o n a l n o ś ć - p o p r a w k i r ó ż n i c o w e, s t a c j a b a z o w a, r o v e r M e n u, w a y p o i n t y, t r a s y P o m i a r s t a t y c z n y n a w y b r a n y m p u n k c i e, o p r a c o w a n i e o b s e r w a c j i P o m i a r R T K n a t r a s i e O d s z u k i w a n i e p u n k t ó w z m a p y g e o d e z y j n e j / w u k ł a d z i e 6 5 / P o m i a r p o d d r z e w a m i. 3. D y s t r y b u c j a C z a s u D e m o n s t r a c j a o d b i o r n i k a : z a s i l a n i e, a n t e n a, w y ś w i e t l a c z, m e n u, p a r a m e t r y t e c h n i c z n e : i l o ś ć k a n a ł ó w, c z u ł o ś ć, f u n k c j e I m p u l s s e k u n d o w y C i ą g N M E A Se r w e r, k l i e n t N T P. 4. D e m o n s t r a c j e w t r a k c i e w y k ł a d ó w O c h r o n n i k R e t r a n s m i s j a s y g n a ł u G P S E l e m e n t y h a r d w a r e u E l e m e n t y s o f t w a r e u.

6 W ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA - ZAM Ó W IENIE Zgłaszam swój udział w szkoleniu TECHNOLOGIA i ZASTOSOWANIA SATELITARNYCH SYSTEM Ó W LOK ALIZACYJ NYCH: GP S, GLONASS, GALILEO Uczestnik:... I nsty tu cj a :... A d r es:... N I P :... N r tel ef o nu / f a ksu / e-m a il :... T e r m i n : P r o sim y o za zna czenie o d p o w ied niej p o zy cj i: _ 6-8 m a j a _ 3-5 czer w ca _ sier p nia _ w r ześ nia W p r zy p a d ku b r a ku w o l ny ch m iej sc zo sta nie za p r o p o no w a ny inny ter m in. K o s z t u c z e s t n i c t w a : P L N / o so b ę. N ie o b ej m u j e ko sztó w d o j a zd u i za kw a ter o w a nia. R e f u n d a c j a : zw r o t ko sztó w z ty tu ł u nie w zię cia u d zia ł u w szko l eniu nie p r zy sł u g u j e, istnieje możliwość z mia n y u c z es t n ik a. y r a ża m z g od ę n a p r z et wa r z a n ie moic h d a n y c h os ob owy c h p r z ez N A V I s p. z o. o. d la p ot r z eb z wią z a n y c h z or g a n iz a c ją s z k olen ia. Z os t a ł em p oin f or mowa n y, iż p r z y s ł u g u je mi p r a wo wg lą d u d o s woic h d a n y c h or a z ic h p op r a wia n ia i u s u wa n ia. P od a n ie d a n y c h b y ł o d ob r owoln e Data P o d p i s u c z e s tn i k a Data P o d p i s i p i e c z ę ć o s o b y u p o w aż n i o n e j d o r e p r e z e n to w an i a f i r m y / o s o b y p r aw n e j Z G Ł O S Z E N I A P R O S I M Y P R Z E S Y Ł A Ć / F A K S O W A Ć N A A D R E S : N A V I s p. z o. o., u l. P r o m i e n i s t a 5 / 1, P o z n a ń, t e l : , f a x : , e -m a i l : i n f n a v i. p l, h t t p : / / w w w. n a v i. p l

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

Sport pomaga odreagować Zbigniew Bródka

Sport pomaga odreagować Zbigniew Bródka Sport pomaga odreagować Zbigniew Bródka E G Z E M P L A R Z B E Z P Ł AT N Y I S S N 0 8 6 7-2 1 6 4 ROZMOWA O ZDROWIU: 02 2015 P I S M O I Z B L E K A RS K I CH Temat miesiąca 12 Kolejki i onkologia:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŒCI Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Prawa Europejskiego REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight Izolacja cieplna Szyby zespolone Pilkington Insulight Szyby zespolone Pilkington Insulight l naj wyż sza ja kość l kon ku ren cyj ne ce ny l spraw na ob słu ga l krót kie ter mi ny re ali za cji l do sta

Bardziej szczegółowo

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Sam ba Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Samba Ro bert Ecks te in, David Col lier-brown, Pe ter Kel ly Tytu³ ory gi na³u ame ry ka ñskie go: Using Sam ba T³umaczenie: Grze gorz Wer

Bardziej szczegółowo

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Autor i sztuka William Shakespeare Ur. 2j. IV. 1564 r. w m i e ści e SLratfo rcl on Avo n w Anglii Poeta i dramalopisarz angielski, tak że aktor i w

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW

STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW STERN KREDYT STERN WEBER POLSKA KATALOG PRODUKTÓW MAJ 2013 SPIS TREÂCI Stern Weber Polska - informacja o firmie 2 Cefla Dental Group - informacja o firmie 4 Zespół Stern Weber Polska 6 Stern Serwis 8 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy Stan zdrowia mieszkañców Warszawy w latach 2009 2011 URZ D MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ STAN ZDROWIA MIESZKAÑCÓW WARSZAWY w latach 2009 2011 Redakcja: mgr Ewa Olsiñska naczelnik

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Utz na Świecie. Georg Utz GmbH Nordring 67 D-48465 Schüttorf Tel. +49 (0) 59 23 805 0 Fax +49 (0) 59 23 805 800 info@de.georgutz.

Utz na Świecie. Georg Utz GmbH Nordring 67 D-48465 Schüttorf Tel. +49 (0) 59 23 805 0 Fax +49 (0) 59 23 805 800 info@de.georgutz. Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Utz na Świecie Georg Utz GmbH Nordring 67 D-48465 Schüttorf Tel. +49 (0) 59 23 805 0 Fax +49 (0) 59 23 805 800 info@de.georgutz.com Georg Utz AG Augraben 2-4 CH-5620

Bardziej szczegółowo

27 sty cz nia 2008 r., re pre zen ta cja Pol ski PSP wziê³a udzia³ w 28. edy cji Miê dzyna rodo we go Bie gu

27 sty cz nia 2008 r., re pre zen ta cja Pol ski PSP wziê³a udzia³ w 28. edy cji Miê dzyna rodo we go Bie gu Biuletyn Informacyjny Pañstwowej Stra y Po arnej za rok 2008 13 Sport w po arnictwie 13 Sports in Fire Service 27 sty cz nia 2008 r., re pre zen ta cja Pol ski PSP wziê³a udzia³ w 28. edy cji Miê dzyna

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty Praca

OGÓLNE ZASADY oferty Praca I. DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Pra ca, po le ga ją cą na za miesz cza - niu ogło szeń re kru ta cyj nych w Ga ze cie Wy bor czej

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA isawa gazeta ^ ^ p u s z c z y k o w s k a 22 W RZESIEŃ 1991 CEN A 2000 ZL edeopt Hi mii rat tra W numerze: + Dokąd zmierzamy + 4 0 lat w służbie pacjentów + ślubuję Ci..."

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz Nr 115 styczeñ 2011 i Opinie Analizy Analyses & Opinions Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê Ewelina KuŸmicz Po sia da nie na rko ty ków jest czy nem za bro nio nym (prze stê p stwem),

Bardziej szczegółowo

J?AÄ"SSLTSaBtSÖ! W 5owff$

J?AÄSSLTSaBtSÖ! W 5owff$ CM* num eru 2# g r e n y Nr 81 Częstochowa niedziela, 5 kwietnia poniedziałek, 6 kwietnia 1942 r. R o k I V Dziwna 5esl Erzecia w iosna wojenna, W dalekich m ajakach płonących horyzontów toczy się ku dniom

Bardziej szczegółowo

D!IENNIK PO!..!TY'J7.:NY, S':I:)t. :: :n 'J'( I LITER!\CK ~

D!IENNIK PO!..!TY'J7.:NY, S':I:)t. :: :n 'J'( I LITER!\CK ~ BUDOJtlY lczyznę zgodą i pracq 192! r GBDa pojedynczsgo numeru ii mk J:ok Zi1łożoi" lil91 REDAKC' w todz TELEFON AJ HOiu ki Ni l" ~ ' ' D!ENNK PO!!TY'J7:NY S'::)t :: :n 'J'( LTER!\CK ~ Wtoro dnia 10 maja

Bardziej szczegółowo

Konkursowe szranki. Finisz na nowej tlenowni. www.zak.com.pl. Zdjęcie Bogusław Rogowski. Gąszcz spraw, wielość problemów, trudne wyzwania...

Konkursowe szranki. Finisz na nowej tlenowni. www.zak.com.pl. Zdjęcie Bogusław Rogowski. Gąszcz spraw, wielość problemów, trudne wyzwania... Rok XLVIII Nr 10 (1325) 15 maja 1999 Cena 60 gr ISSN 1232-5023 Nr indeksu 337382 www.zak.com.pl Konkursowe szranki Dominika Kijowska, panienka z Solarni, tym razem przed występem na scenie, bardzo poważnie

Bardziej szczegółowo

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ Nr. 14«Wtorek, dnîa 18 stycznia 1921, ťp p PRZEDPŁATA: 11.50 mk. na ćwierć roku bez odnoszenia 12.00. z odnoszeniem do doma 3.80. na miesiąc bez odnoszenia 4.00 na miesiąc z odnoszeniem Fjasfco djploiaatyczne

Bardziej szczegółowo