C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0"

Transkrypt

1 M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N X E K S P L O A T A C Y J N E B A D A N I A E N E R G E T Y C Z N O a E M I S Y J N E W K A D U K O M I N K O W E G O Z P A S Z C Z E M W O D N Y M Z b i g n i e w K o s m a a, R a f a K a l b a r c z y k b, B a r t o s z P i e c h n i k c I n s t y t u t M e c h a n i k i S t o s o w a n e j i E n e r g e t y k i, U n i w e r s y t e t T e c h n o l o g-h i cu zm na on i s t y c z n y w R a d o m i u a z b i g n i e w. k o s m u t h r a d. p l, b r. k a l b a r c z y u t h r a d. p, l c b a r t o s z _ p i e c h n i w p. p l S t r e s z c z e n i e W p r a c y p r z e d s t a w i o n o z a g a d n i e n i a z w i ą z a n e z e k s p l o a t a c y j n y m b a d a n i e m e n e r g e t y -e c zmnios y j n y m w k a d u k o m i n k o w e g o z p a s z c z e m w o d n y m z k o m o r ą w y o o n ą p y t a m i w e r m i k u l i t o w y m i. P r e z e n t o w a n y j e s t p r z e b i e g a -b d a z w y k o r z y s t a n i e m a n a l i z a t o r a S i e m e n s U L T R A M A T o r a z w y n i k i d l a rƒ n y c h k o n f i g u r a c j i k o m o r y sa np ai la. B a d a n i a p r z e p r o w a d z o n o n a s t a n o w i s k u b a d a w c z y m z g o d n i e z n o r m ą P N -E N 4 : 8 - O g r z e w a c z e p o m i e s z - c z e n a p a l i w a s t a- e w y m a g a n i a i b a d a n i a. S o w a k l u c z o w e : b a d a n i e k o m i n kƒ w, w k a d y k o m i n k o w e, k o m o r a s p a l a n i a, s p a l a n i e d r e w n a, e m i s j a C O E N E R G Y - E M I S S I O N T E S T I N G O F T H E F I R E P L A C E I N S E R T W I T H A W A T E R J A C K E T S u m m a r y I n t h i s p a p e r i s s u e s r e l a t e d w i t h t h e e n e r g y a n d e m ti es s ti io n g o f t h e f i r e p l a c e i n s e r t w i t h a w a t e r j a c k e t c h a m b e r l i n e d w i t h v e r m i c u l i t e p l a t e s w e r e p r e s e n t e d. E x p e r i m e n t s w e r e d o n e u s i n g a S i e m e n s U L T RA M A T a n a l y z e r f o r v a r i o u s c o n f i g u r a t i o n s o f t h e c o m b u s t i o n c h a m b e r. T h e s t u d y w a s c a r r i e d o u t otn a na d tien s t s a c c o r d a n c e w i t h t h e s t a n d a r d P-E N N 4 : 8 R o o m h e a t e r s f i r e d b y s o l i d f- u er l e q u i r e m e n t s a n d t e s t m e t h o d s. K e y w o r d s : f i r e p l a c e s r e s e a r c h, f i r e p l a c e s i n s e r t s, c o m b u s t i o n c h a m b e r, w o o d b u r n i n g, C O e m i s s i o n. W S T P P r o c e s y s p a l a n i a s ą n a j w i k s z y m rƒ d e m z ae n- i W u r z ą d z e n i a c h g r z e w c z y c h ( w t y m k o m i n k a c h z p za -s c z y s z c z e p o w i e t r z a. T a k i e p o w s z e c h n i e z n a n e t e r m i n y c z e m w o d n y m ) p o d n i e s i e n i e s p r a w n o c i m o l i w e j e s t j a k e f e k t c i e p l a r n i a n y, k w a n e d e s z c z e i d z i u r a o z o n opwoa p r z e z w y d u e n i e d r o g i s p a l i n p o w o d u j ą c e t y m s a m y m o d n o s z ą s i d o n e g a t y w n y c h, u b o c z n y c h e f e k tƒ w sap-a l i n t e n s y w n i e j s z e o d d a w a n i e c i e p a p r z e z s p a l i n y. a - B a d n i a p a l i w. T o w i e l k i e w y z w a n i e d l a t e c h n o l o g i i s p a l a n ni ya m, r o z w i ą z a n i e m b y o z a s t o s o w a n i e d e f l e k t o rƒ w, k tƒ, r e e b y - o d p o w i a d a j ą c z a p o t r z e b o w a n i u r y n k u - z m n i e j - w y d u a j ą c d r o g s p a l i n, o c h a d z a j ą j e n a p o mwi -e n iƒ s z y ć n e g a t y w n e o d d z i a y w a n i e n a r o d o w i s k o n a t u r a l n e. k a c h i p a s z c z u w o d n y m. Z m n i e j s z e n i e e m i sc jo i o r a z S t r a t y c i e p l n e k o m i n kƒ w i i n n y c h u r z ą d z e gw r- z e u d z i a u O w p y w a k o r z y s t n i e n a u z y s k i w a n ą s p r a w n o ć c z y c h w z n a c z n y m s t o p n i u z w i ą z a n e s ą z t e m p e r a t u r ą w k a d u. O p t y m a l i z a c j a t y c h c z y n n i kƒ w p o l e g a n a od-p e m i t o w a n y c h s p a l i n. O b n i a j ą c t e m p e r a t u r s p a l i n w i e d n i m d o b r a n i u w i e l k o c i o r a z m i e j s c a u m ic ez se zn i a w y l o t o w y c h, a u t o m a t y c z n i e p o d n o s i s i s p r a w n o ć k a n aƒ w d o s t a r c z a j ą c y c h p o w i e t r z e d o s p a l a n i a o r a z n a c i e p l n ą u r z ą d z e n i a. B i l a n s e n e r g e t y c z n y o p rƒ c z t ae -m p e r d o b r a n i u w i e l k o c i, k s z t a t u m a tie r i a u w y o e n i a t u r y z a l e y t a k e o d s k a d u c h e m i c z n e g o s p a l i n, o - a d k o m o r y s p a l a n i a. O d p o w i e d n i a k o n f i g u r a c j a t y c h e - e l k a d n i e o d p r o c e n t o w e j z a w a r t o c i t l e n u ) ( O o r a z m e n tƒ w z a p e w n i o p t y m a l n y p r z e b i e g p r o c e sƒ w s p a l a n i a, t l e n k u w g l a ( C O ) w o b j t o c i g a z u s p a l i n o w e g o - []. 6

2 Z b i g n i e w K o s m a, R a f a K a l b a r c z y k, B a r t o s z P i e c h n i k c o z k o l e i w p y w a n a d o p a l a n i e i z m n ieenjis e z e m i s j i t l e n k u w g l a. A f r y k i. M a n i s k ą g s t o ć i d u ą o d p o r n o ć n a w y s o k i e t e m p e r a t u r y, d z i k i t e m u z n a l a z z a s t o s o w a nw i ep r o - T l e n e k w g l a ( C O ) p o w s t a j e w p r o c e s i e n i e z u p e n e g o d u k c j i u r z ą d z e g r z e w c z y c h. S t o s o w a n i e w y s o k o ep-r z s p a l a n i a. J e s t n i e z w y k l e g r o n y, s i l n i e t o k s y c zjn-y. Nt aw o r z o n e g o w e r m i k u l i t u p o z w a l a n a o s i ą g n i c i e mya-k s b a r d z i e j w r a l i w y n a j e g o d z i a a n i e j e s t mƒ z g. Z e - w z g ml a l n e j t e m p e r a t u r y e k s p l o a t a c y j n e j r z d u C p r z y d u n a o k. r a z y w i k s z e p o w i n o w a c t w o d o h e m oog-l d o s k o n a y c h w a c i w o c i a c h i z o l a c y j n y c h. D z i k i o -w y b i n y n i t l e n p o w o d u j e, e ( p r z y z a t r u c i u t y m g a z e m ) e n i u k o m o r y s p a l a n i a p y t a m i w e r m i k u l i t o w yi m u zy - p o w s t a j e k a r b o k s y h e m o g l o b i n a ( H b C O ), d o s y ć t r w a e s k u j e s i w y s z ą t e m p e r a t u r s p a l a n i a, c o p r z e k a d a s i p o ą c z e n i e h e m o g l o b i n y zt l e n k i e m w g l a, p r z e j a w i a j ą c e n a o b n i e n i e z w i ą z kƒ w s z k o d l i w y c h w e m i t o w a n y c h s i n i e z d o l n o c i ą d o p r z y ą c z a n i a t l e n u, a t y m s a m y gm a z a c h. u n i e m o l i w i a j ą c e t r a n s p o r t t l e n u z p u c d o t k a n e k, c o p r o w a d z i d o i c h n i e d o t l e n i e n i a. S p o d z i e w a n y m r e z u l t a t e m j e s t u z y s k a n i e o d p o w i e d z i, w j a k i m s t o p n i u m o n a, d z i k i p r o p o n o w a n y m r o z wą i- z a n i o m, p o d n i e ć s p r a w n o ć u r z ą d z e n i a p r z y s p a l a n i u B a d a n i a p r z e p r o w a d z o n o n a s t a n o w i s k u b a d a w c z y m c i a s t a y c h o r a z j a k i c h u y ć m a t e r i aƒ w, k tƒ r e w p y zn ną a j d u j ą c y m s i w l a b o r a t o r i u m f i r m y K r a t k i. p l. o S- t a n n a u z y s k a n i e w i k s z e j m o c y c i e p l n e j o d d a n e j p r z e z w i s k o t o w y p o s a o n e j e s t w s t a l o w y k o m i n o r e d n i c y s p a l a n e p a l i w a - d r e w n o d r z e w l i c i a s t y c h o r a z o gir-a n d o b r a n e j d o r e d n i c y c z o p u c h a. W k a n a l e s p a l i n o w y m c z e n i e e m i s j i z w i ą z kƒ w s z k o d l i w y c h d o a t m o s f e r y. z a i n s t a l o w a n a j e s t p r z e s o n a r e g u l u j ą c a w i e l k o ć c i ą g u S p o d z i e w a n y m r e z u l t a t e m b a d a b y o u z y s k a n i e w i e d z y, k o m i n o w e g o. W o d c i n k u p o m i a r o w y m u s y t u o w a n e s ą k tƒ r a p o z w o l i a z w i s zk y ć s p r a w n o ć c i e p l n ą w k a d u w w a r u n k a c h l a b o r a t o r yj n y c h d o p o n a d 8 5 %.. O P I S B A D A N E G O W K A D U K O M I N K O W E G O U. S T A N O W I S K O B A D A W C Z E I P R Z E B I E G B A D A g n i a z d a d o o s a d z e n i a s o n d p o m i a r o w y c h. Z d wƒ c h s t r on w o kƒ b a d a n e g o u r z ą d z e n i a u m i ezs- c z o n e s ą c i a n y i z o l a c y j n e w y k o n a n e w g n o r m y -E P N 4 : 8 [ ] p o k r y t e c z a r n ą m a t o w ą f a r b ą d o z d a l n e g o p o m i a r u t e m p e r a t u r y z a p o m o c ą k a m e r y t e r m o w i z y j n e j l u b p i r o m e t r u. J a k o p a l i w a d o b a d a u y t o o p a o w e g o W k a d k o m i n k o w y ( r y s. ) w y k o n a n y j e s t z e s t a l i d r e w n a k a w a k o w e g o o w i l g o t n o c i 6 %, w a r t o ć o op -a k o t o w e j P 6 5 G H o g r u b o c i 4 m m. W y p r o w a d z e n i e w a - r o b o c z a k J / k g ( g r a b ), d u g o c i p o l a n 5 s p a l i n : d o gƒ r y. U c h y l n e d r z w i c z k i f r o n t o w e w k a d u m m w i l o c i o b l i c z o n e j z g o d n i e z a zp i s a m i n o r m y P N -E N k o m i n k o w e g o p o s i a d a j ą p r z e s z k l e n i e w y k o n a n e z s z y b y 4 : 8. a r o o d p o r n e j o r a z e l e m e n t y z a m y k a j ą c e i u s z c z e l n i a j ą c e S. p a l i n y b y y p rƒ b k o w a n e w s p o sƒ b c i ą g y. U k a d - o P i e c w y p o s a o n y j e s t w p r z e s o n y r e g u l u j ą c e d o p y w p r o w a d z a n i a g a zƒ w s p a l i n o w y c h d o a u t o m a t y c z n e j sct ja i p o w i e t r z a p i e r w o t n e g o o r a z w tƒ r n e g o, n i e z b d n e g o d l a a n a l i z a t o r a s k a d a s i z : s o n d y p o m i a r o w e j i p r z e w o d u p r a w i d o w e g o p r z e b i e g u p r o c e s u s p a l a n i a. K o m o r a ą c z ą c e g o, r e j e s t r a t o r a t e m p e r a t u r y, s o n d t y p u K d o s p a l a n i a j e s t w y o o n a p y t a m i z w e r m i k u l i t u e. r m Wi k u - p o m i a r u t e m p e r a t u r y s p a l i n o r a z t e m p e r a t u r y w l aab-o r l i t j e s t n a t u r a l n y m m a t e r i a e m, k tƒ r y p o w s t a j e w i -w y n t o r i u m, m i k r o m a n o m e t r u d o p o m i a r u c i ą g u k o m i n o w e g o. k u n a t u r a l n e g o w i e t r z e n i a k r z e m i a nƒ w z a s o b n y c h w P r z e p y w w o d y p r z e z p a s z c z b y m i e r z o nzy a p o m o c ą m a g n e z. W y s t p u j e gƒ w n i e w R e p u b l i c e P o u d n i o w e j w o d o m i e r z a. P r z e p y w b y t a k u s t a w i o n y, a b y rƒ n i c a R y s.. W k a d k o m i n k o w y z p a s z c z e m w o d n y m p r z e d m o d y f i k a c j a m i 7

3 E K S P L O A T A C Y J N E B A D A N I A E N E R G E T Y C Z N O a E M I S Y J N E W K A D U K O M I N K O W E G O t e m p e r a t u r n a k rƒ ć c a c h w y n o s i a n i e w i c e j n i C. 4. W Y N I K I B A D A P o d s t a w o w y s k a d s p a l i n o z n a c z o n y b y m e t o d a m i r e f e r e n c y j n y m i z a p o m o c ą a n a l i z a t o r a S i e m e n s Ua l- t r W r o z d z i a l e p r z e d s t a w i o n o w y n i k i b a d a p i etr -w o m a t. U k a d a r c h i w iz a c j i d a n y c h r e j e s t r o w a d a n e n e j k o n f i g u r a c j i k o m o r y s p a l a n i a o r ka oz n f i g u r a c j i w i n t e r w a l e s e k u n d y. z m o d y f i k o w a n e j z a p e w n i a j ą c e j z a k a d a n e p a r a m e t r y. W m i e j s c u b a d a n i a p r z e p r o w a d z o n o 4 n a s t p u j ą c e p o s o b i e c z y n n o c i b a d a w c z e d l a k a dkeoj n f i g u r a c j i k o m o r y 4. B A D A N I E I a K O M O R A S P A L A N I A s p a l a n i a. B E Z M O D Y F I K A C J I. R o z p a l e n i e i u t w o r z e n i e w a r s t w y a - r u m i n,. B a d a n i e w s t p n e - r e g u l a c j a n a s t a w p o w i e t r z a a -n d m u c h i w a n e g o i c i ą g u k o m i n o w e g o 6 m i n,. P i e r w s z e b a d a n i e m o c y n o m i n a l n e- j 6 m i n, 4. D r u g i e b a d a n i e m o c y n o m i n a l n e- j 6 m i n. W y n i k i p o m i a rƒ w i o b l i c z e w e d u g n o r m y P N-E N 4, p o s z c z e gƒ l n y c h k o n f i g u r a c j i p i e c a p r z e d s t a w i o n e s ą w t a b e l a c h -4 o r a z n a w y k r e s a c h ( r y s. i 4 ). U r z ą d z e n i e g r z e w c z e n a t y m e t a p i e z o s t a o p r z e b a d a n e w k o n f i g u r a c j i j a k n a r y s.. K o m o r a z o s t a a w y o o n a p y t a m i w e r m i k u l i t o w y m i. D o k o m o r y p a l e n i s k a d o p r o w a d z o n o p o w i e t r z e p i e r w o t n e p o d p o p i e l n i k o r a z w tƒ r n e p o p r z e z o t w o r y w t y l n e j c i a n i e. K o n f i g u r a c j a t a k a u m o l i w i a d o s t a r c z e n i e d o d a t k o w e g o p o w i e t r z a d o p r o c e s u s p a l a n i a, d z i k i c z e m u m o g ą z o s t a ć d o p a l o n e z w i ą z k i s z k o d l i w e. T a b.. U r e d n i o n e w y n i k i p o m i a rƒ w P a l i w o P o w i e t r z e S p a l i n y ( w a r t o c i u r e d n i o n e ) M a s a p a l i w a B K g, 7 5 W a r t o ć o p a o w a ( a n a l i t y c z n a Q a i k J / k g T e m p e r a t u r a o t o c z e n i t o t o C, 7 W i l g o t n o ć w z g l d n % 7 9 % C i n i e n i e b a r o m e t r y c z p b m m H g 7 6 T e m p e r a t u r a t s p o C 8 9 C O Z C O % 5, 6 O Z O % 5, 4 C O Z C O %, CO [%],7,6,5,4,,, Czas [s] CO - pierwsze palenie CO - drugie palenie O - pierwsze palenie O - drugie palenie R y s.. P r z e b i e g p r o c e sƒ w s p a l a n i a d l a w k a d u p r z e d m o d y f i k a c j ą O [%] 8

4 Z b i g n i e w K o s m a, R a f a K a l b a r c z y k, B a r t o s z P i e c h n i k T a b.. U r e d n i o n e w y n i k i o b l i c z e W i e l k o c i c i e p l n e E m i s j a r e d n i a m o c c i e p l n a c a k o w i P k W, 4 M o c c i e p l n a o b i e g u w o d n e g P w k W 6, M o c c i e p l n a p r z e k a z a n a d o p o m i e s z c z e n P S H k W 4, r e d n i s t r u m i e m a s y p a l i w B k g / h, 7 5 r e d n i s t r u m i e m a s y s p a l m g / s 9, 9 W z g l d n a s t r a t a k o m i n o w a q a %, 9 W z g l d n a s t r a t a n i e z u p e n e g o s p a l a q b %, 7 r e d n i a s p r a w n o ć c i e p l % 7 8, 4 C O ( p r z e l i c z o n e n a % ) E C O g / m n 5, 6 C O ( p r z e l i c z o n e n a % ) E C O % %, 4 4. B A D A N I E O S T A T E C Z N E Z M O D Y F I K O W A N E J K O M O R Y K o m o r a p a l e n i s k a z o s t a a z m o d y f i k o w a n a p o p r z e z d o d a n i e d wƒ c h d e f l e k t o rƒ w : w e r m i k u l i t o w e g o, u m i e s z c z o n e g o b e z p o r e d n i o n a d p o m i e n i e m w c e l u u t r z y m a n i a j a k n aj w y s z e j t e m p e r a t u r y s p a l a n i a w k o m o r z e o r a z m e t a l o w e g o, u m i e s z c z o n e g o n a d n i m. D e f l e k t o r m e t a l o w y u m o l i w i a w y d u e n i e d r o g i s p a l i n p o p r z e z z m i a n g e o m e t r i i, c o p o z w o l i o u z y s k a ć d u s z ą d r o g o d p r o w a d z a n i a s p a l i n d o k o m i n a. D z i k i t a k i e m u z a b i e g o w i u m o l i w i o n o o d d a n i e w i k s z e j i l o c i c i e p a p o p r z e z p o m i e niƒ w k i d o w o d y z n a j d u j ą c e j s i w p a s z c z u ( r y s.). R y s.. W k a d k o m i n k o w y z p a s z c z e m w o d n y m p o m o d y f i k a c j a c h T a b.. U r e d n i o n e w y n i k i p o m i a rƒ w P a l i w o P o w i e t r z e S p a l i n y ( w a r t o c i u r e d n i o n e ) M a s a p a l i w a B k g, 7 5 W a r t o ć o p a o w a ( a n a l i t y c z n a Q a i k J / k g T e m p e r a t u r a o t o c z e n i t o t o C 9, 7 W i l g o t n o ć w z g l d n % 7 6 % C i n i e n i e b a r o m e t r y c z p b m m H g 7 6 T e m p e r a t u r a t s p o C 4 9 C O Z C O % 7, O Z O %, 9 C O Z C O %, 9

5 E K S P L O A T A C Y J N E B A D A N I A E N E R G E T Y C Z N O a E M I S Y J N E W K A D U K O M I N K O W E G O R y s. 4. P r z e b i e g p r o c e sƒ w s p a l a n i a d l a w k a d u p o m o d y f i k a c j i T a b. 4. U r e d n i o n e w y n i k i o b l i c z e W i e l k o c i c i e p l n e E m i s j a CO [%],5,5, Czas [s] CO - pierwsze palenie CO - drugie palenie O - pierwsze palenie O - drugie palenie r e d n i a m o c c i e p l n a c a k o w i P k W, 8 M o c c i e p l n a o b i e g u w o d n e g P w k W 7, M o c c i e p l n a p r z e k a z a n a d o p o m i e s z c z e n P S H k W, 7 r e d n i s t r u m i e m a s y p a l i w B k g / h, 7 5 r e d n i s t r u m i e m a s y s p a l M g / s 9, W z g l d n a s t r a t a k o m i n o w a q a %, W z g l d n a s t r a t a n i e z u p e n e g o s p a l a q b % r e d n i a s p r a w n o ć c i e p l % % 8 8, C O ( p r z e l i c z o n e n a % ) E C O g / m n, C O ( p r z e l i c z o n e n a % ) E C O % %, O [%] 5. P O D S U M O W A N I E W a r t y k u l e p r z e d s t a w i o n o p i e r w o t n ą k o n s t r u k c j o r a z o s t a t e c z n i e z m o d y f i k o w a n ą, p r o t o t y p o w ą k o m o r s p a l a n i a, w k tƒ r e j u d a o s i o s i ą g n ą ć z a d o w a l a j ą c e w y n i k i c i e p l n-e o m i s y j n e, p o k a z a n ew t a b e l i 4. O s i ą g n i t o w y s o k ą s p r a w n o ć p r z y z a c h o w a n i u n i s k i e j e m i s j i C O. B a d a n e u r z ą d z e n i e g r z e w c z e s p e n i a r e s t r y k c y j n e n o r m y : B i m S c h V, B i m S c h V, P N a E N 4. L i t e r a t u r a. K o r d y l e w s k i W. : S p a l a n i e i p a l i w a. W r o c a w : W y d. P o l. W r o c., 8.. K u b i c a K. : S p a l a n i e p a l i w s t a y c h w u r z ą d z e n i a c h g r z e w c z y c h m a e j a m o pc ry o b l e m y z a n i e c z y s z c z e o r g a nzi -c n y c h. W : K o n f. n a u k. a t e c h. " D i a g n o s t y k a j a k o c i s p a l a n i a w e n e r g e t y c e , s P N -E N 4 : 8. O g r z e w a c z e p o m i e s z c z e n a p a l i w a s t a a e w y m a g a n i a i b a d a n i a. I ntsot s. o w Za a s T e c h n i k i : L u b l i n,

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X W Y Z N A C Z A N I E O D K S Z T A C E T O W A R Z Y S Z Ą C Y C H H A R T O W A N I U P O W I E R Z C H N I O W Y M W I E

Bardziej szczegółowo

M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L A N I E S I M I N I O W Y C H P O D C Z A S C H O D U N A P O D S T A W I E S Y G N A W s E M G E u g e n u s z w

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

2. WPŁYW LOKALNYCH WARUNKÓW WIATROWYCH NA DYSPERSJĘ ZANIECZYSZCZEŃ W OTOCZENIU WYSOKICH BUDYNKÓW

2. WPŁYW LOKALNYCH WARUNKÓW WIATROWYCH NA DYSPERSJĘ ZANIECZYSZCZEŃ W OTOCZENIU WYSOKICH BUDYNKÓW M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X M O D E L O W A N I E I A N A L I Z A W P Y W U L O K A L N Y C H W A R U N K W W I A T R O W Y C N A D Y S P E R S J Z A N

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a M G 4 1 0 v. 2 0 1 6 G R I L L K O C I O Ł E K P O D W Ó J N I E E M A L I O W A N Y Z P O P I E L N I K I E M 6 r e d n i c a 4 6 c m M G 4 1 0 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

ó óź óź óź ó ó ć ó ó ó ó Ą ó ó ó Ż ó ó ń Ą Ą Ą ó ó Ż ź Ś Ż Ż Ś Ż Ż Ż Ś Ż Ą ź ź Ą ź ź Ż Ż Ż Ś Ż ź Ż Ż Ż ć Ś Ż Ś ć Ł Ś Ś Ś Ł ć Ł Ś ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ń ń ń ó Żń ź ó ó ó ó ó Ż ó Ś ó ó ó ć ó ó ó ó ć ń Ż

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

Ó Ż ź Ó Ą Ż Ó ń ń ć ć ĘŚ Ś ŚĆ Ę ć ć ć ć Ś Ź ń ź ŚĆ ń Ś ź ć ć Ó ć ć ź ć ć ć ń ń Ł ć ź ć ń Ś ć ć ć Ł Ę Ś Ł Ę Ł ć ń ć Ś ź Ć Ś Ś ć ź Ó ź ć ć Ś ń ź Ś ź Ó Ś Ó Ś Ś ń Ś Ś ć ć ń ć ć Ż Ś ć ń ń Ł Ł ń ć ź ć ć Ó ć

Bardziej szczegółowo

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d z i e 2 0 1 5 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Ż Ę Ą Ą Ż ć Ź Ż ń ń Ó Ó Ą Ę ń ń Ż ń Ę ń ż Ę ć Ę Ż ń ć ż ć ń ż Ż ż ć Ż ć ż ń ć Ź ć ć ć ń Ć Ą ż ć ź ż ż ć ć ż Ż Ż ż ń ć ć Ż ć Ó ń ć Ś Ż ć ć ć ń ć ż ń ć ć ć ć ć ż ć Ś ć ć ć ć Ż Ó ńą ć Ż Ż ż ż ć ż Ż ć ż ń

Bardziej szczegółowo

Ą ć ę ż ż Ż ć ć Ż ć ń ę ę Ż ń ż ęż ę ę Ę ż ż ĘŚ ę Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż ż ż ń ę ęż ęż Ó ęź Ą ń ę Ś Ż ć ę Ą ę ż ę ż ć ę ę Ż ę ż ż ę ń ń ę Ą ż ę Ł Ą ę ż ę Ą ę ę Ę Ą ę ę ęć ż Ę ęż ż ę Ą Ę ę ę Ą ę ę Ą Ą Ż ć ć Ń

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

6. K o ł a 7. M i s a

6. K o ł a 7. M i s a S U P 6 0 9 v. 2 0 16 G R I L L R U C H O M Y, P R O S T O K Ą T N Y, Z D O L N Ą I B O C Z N Ą P Ó Ł K Ą S U P 6 0 9 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ł ĘŁ ą ą ą ą ż Ę ć ą ó ą ę ą ą ź ę ż ó ą ć ą ą ą ć ż ó ó ó Ń ńą ą ę ą Ń ę ż ą ó ą ą ą ą ą ą ą ó ęż ęż ę ą ą ę ą ą ę ż ą ż ĘŚ ź ę ą ż ą ó ą ą ó ą ę Ą ą ż ń ęż ęż ń ę ó ć ż ą ń ń ż ń ó ć ą ą ó ó ę ń

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż

ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż Ż Ż ć ż ć ż Ż ć ż ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż Ż ż ń Ź ÓŻ ń ż ź Ą ń ż ć Ź ć ż ż ż ż ń ż ż ż ż ż Ż ż ń Ó ż ń ć ć ż Ć Ż ć ź Ż Ż ć Ż ż Ż Ę ż Ó Ć ć Ł Ę Ą Ł ĘŚ ż Ż Ż ć ć ć Ć Ą Ć ć ć ć ć ż

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

ść ść ś ś Ą ż Ść ś Ó Ó ś ń ś ń ś ń Ć Ż ż Ó Ż Ó Ó żó ń Ó ś Ż ń ż Ź ś

ść ść ś ś Ą ż Ść ś Ó Ó ś ń ś ń ś ń Ć Ż ż Ó Ż Ó Ó żó ń Ó ś Ż ń ż Ź ś ś Ó Ó Ó Ó ś ń Ę ś ś Ó Ó Ż ń ń ż ń ś ż Ó ś Ó ś Ż ś ń Ó Ż ń Ó ń Ó Ż ń Ó ś Ó Ó ń Ó Ę ść ść ść ś ś Ą ż Ść ś Ó Ó ś ń ś ń ś ń Ć Ż ż Ó Ż Ó Ó żó ń Ó ś Ż ń ż Ź ś ś ńą ś ś ż ś ż Ó Ż ś Ó Ó Ó Ź Ó Ó Ś Ó Ó Ó Ó Ę ś Ę

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

n a k r ę t e k Z, I I, I.

n a k r ę t e k Z, I I, I. H U T A W K A O G R O D O W A 2 - o s o b o w a t y p : J K S C 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

Ń Ż Ó Ó Ó Ż Ę Ó Ś Ó Ę Ś Ś Ó ż Ó Ó Ż Ś Ś Ó Ó Ś Ś Ś Ó Ść Ó ż Ść Ę Ó Ń Ś Ó Ś Ó Ż Ż Ż ć Ż Ó Ó Ż Ś Ó Ś ć Ń ć Ó Ó Ś ż Ś Ż Ż Ść Ó Ś ż ćż ć Ó Ż Ś Ć Ó Ż Ó Ó Ż Ś Ó Ó Ś Ó ż Ó Ż Ź Ś ż Ń Ó Ó Ś ż Ś Ó Ó Ś ż Ś Ś Ś Ć Ż

Bardziej szczegółowo

Ą ś Ę ń ń ń Ć ś ć Ę Ę ż ę ę ż ż ż ź ć ż Ę ś ż ż ż ń ź ż ę Ą ę ę Ć ż ć Ę Ę ż Ó ś ż ż ż ś ż ź ć Ą ś ź ę Ę ń śł ż ę ż ń Ą Ó ń Ę Ż Ę ę ę ż ć ż ń ś ń Ć ń ć żę ś Ę ń ę ś Ę Ę ż ćż ć ę ż Ę ż ś Ę ń ć ś ż Ą ń ż

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

ŚĆ Ć ć ż ć ń Ę Ę ż ż Ą ń ż ć ż Ę ż Ę Ę Ć ż Ę ż Ś ż ż ż ż ż Ł ż ż Ę ż ĘŚ ż ć ć ŚĆ ć ń Ś ź ć ć ć ć ć ć ć ń ć Ę Ę ć ć ć Ł Ę Ą ź Ą Ę Ę Ł ć ć ż ć ż ż ć ż ż ż Ł ć ń ż Ł ż ń ń ż ż ć ż Ę ż Ę ć ż ż Ą ĘŚ ń ż ź Ę

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

ń Ó Ń ś ń ś ń Ó ę ą Ż ę ą ę Ż ó Ę ą ą ę ś Ę ó Ż ę Ó

ń Ó Ń ś ń ś ń Ó ę ą Ż ę ą ę Ż ó Ę ą ą ę ś Ę ó Ż ę Ó ć ń ó ą ś ą ą ż ó ó ą ż ó ś ą ś ą ś ć ż ść ó ó ą ó ą ń ą ę ą ę ż ń ą ó ś ą ą ą ń ó ą ą ą ś ą ó ż ś ęż ęś ś ń ą ęś ś ą ą ś ż ś Ę ę ń Ż ą ż ń ą ą ą ę ą ę ń Ó Ń ś ń ś ń Ó ę ą Ż ę ą ę Ż ó Ę ą ą ę ś Ę ó Ż ę

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ś Ę ź ź ź ź Ś ź ż Ę Ę Ś ż Ś ń Ś Ó Ą Ł Ą Ś ź Ę ć Ś ź ż ż ż ż ż ć ż ż Ń ć ń Ś ź ż ń ć ć ż ć ż źń ć ż ż ż ź ń ć ć Ł ż Ę ń ć ż ń ż ż Ś ź ż ń ń Ś ż Ś ń Ś ż ż Ś ń Ą ż Ł ć ż ż ż ń ż ż ż ż ń Ł ń Ę Ę Ą ń ź

Bardziej szczegółowo

Ń Ó Ą Ó Ą Ń ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ć Ń ć ć ć ź ź Ą ć ć ć ź Ź ź ć ŚĆ ć ć ć ź ć źń Ć Ż ź ć ć ć ź ć Ż Ą ć Ż ć ź ć ź ź ź Ą ć ć ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć Ą ć Ó ź Ó Ó Ń Ą Ó

Bardziej szczegółowo

ń Ą ń Ż Ż ń Ó ź Ę ź ź Ę ć ć ć Ś ź ŚĆ Ś ź ź ź ź Ś ź ń Ś Ó Ć ŚĆ Ć ć ć ć ź ń ć Ó ń ń ń Ś ń ń Ś ń ź ź ź źń Ź Ś ń Ć Ś Ś Ź ń ń Ś ń ń Ś ź ź Ś ź źń Ś ć ć ń Ś ń ń Ś Ś Ś Ś ń ź ź Ś ź źń ź Ś ń ź Ś Ś Ś ź ń ń Ś ń ń

Bardziej szczegółowo

Ą Ł ń Ź Ź Ą Ą ź ć Ź ń ź Ę Ł Ę Ł ż ć ć ć ż ż ż ć Ż ń ć ń ć Ń Ę ż Ż Ż Ż ć Ń Ż Ż Ą ń Ż Ż Ą Ą ń ż ń Ż Ź ż ż Ź ń ć ć Ą ć ć ć Ż ć ć ż ć ć Ż Ą ć Ż ć Ż ż ń ż ń ć Ż ć ć Ż Ł Ż Ż ć ż ć ć Ń Ń ż Ą ć ć ć ń ć ź ć ż ć

Bardziej szczegółowo

Ą ż ń ń ń ń ż Ą ń ń ż ć ń ś ż ż ż ś ż ż ż ż ć ć ś Ą ż ń ż ż ć ń ś ź ń ś ż ś ś ń ś ń ś ś ś Ń ś ż ń ś ń ń ść ż Ę ń ś ń ń ń ś ż ć Ą ś ż Ń żń ś ż ż ń ś Ę ŁÓ Ą ż ń ń ś ń ń ż ć ż Ś ź Ń ś Ń ż ń ś ń ż ź

Bardziej szczegółowo

z r.

z r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P U c h w a ł a n r 9 / I X / 2 0 1 5 i m. h m. S t e f a n a M i r o w s k i e g o z d n i a 2 0. 0 9. 2 0 1 5 r. w s p r a w i e H o n o r o w e j O d z n a

Bardziej szczegółowo

śą ś ć Ą Ó ó Ę ń ó

śą ś ć Ą Ó ó Ę ń ó ć Ł Ś Ó ó ś ą ś Ł ń Ą Ę ń śą ś ć Ą Ó ó Ę ń ó Ę ń Źą ń ó Ą ś ś ń Ń ó ń ń ń ń ę ś Ę ń ń ś ą ą ą ę śó ń Ó Ś ę Ź ę ść ń ó ę Ę ń ó ą ó ą ą ą ę ą ó ń ń ę ć ń ó ó ń ą ń ę ó ś ą ś Ł ą ń ą ń Źą ń ę ś ń Ź ó ę ń

Bardziej szczegółowo

ÓŁ Ą Ś Ą Ś ę ń Ń ę ę ą ó Ź Ł ó ą ę ę ó ó ą ę Ś Ą ŚÓ ą ą ę Ó ó ę Ł ę ą ą ą Ż ęś ą ń Łą ó ń ó ó ą ę ą Ż ę ę ę ę ó ę ę ę ę ę ę ó ę ą ę ć ę ą ó ź ę ę ó ó óź ę ę ń ą ę ó ó ń ą ę ó ę ą ę ó ó ó ó ó ę ę ę ę ę

Bardziej szczegółowo

ć ą ą ą ż ą ż ć Ę ą ą ż ć ą ą ń ą ą ż ń ą ą ą ą ą ą ą ą ż ż ń ą ą ą ż ą ń Ś ą ą Ó ą Ęż ż ń Ś ń ń ń Ę ą ą Ó ń ą ą Ż ą ą Ó ą Ó ą Ż Ó Ó ą Ż ą ą Ó Ó ą ą Ś ą ą ń ń ą ą ą Ó ą Ż Ó ą Ę Ę Ł ą ą Ł Ą Ł Ł Ś ć ą Ś

Bardziej szczegółowo

ż ę ć ę ę ę ę ę ę ę ć Ż ę ę ę ż ę ę ę ę ę Ż ć ż ż ę ż Ę ć ę ż ę ęż ę ę ę ę ż ć ź Ł Ę ę ż Ę ć ę Ż ę ęż ę ę ę ę ż ć ź Ę Ł ę ę Ą ż Ę ż Ę ż Ę ż ę Ą Ą ę Ę ę ę Ż ź Ż Ż ż ć ź ź ę ż Ę ż Ę ę Ę Ę ć ż ę ć ż ć ź Ł

Bardziej szczegółowo

ż ż Ę Ę Ę Ó ś ó ę Ć ęż ś ę ę ó ś ę ó ę ę Ę ę ó ść Ę ęć Ż Ś ę ę ę ó ż ż ź ę ż ż ś ę Ó ę ę Ł ęż ś ę ę ó ś ę ż ó Ę ę ę ę ść Ę ę ę ę ęć ę ż ś ę ę ę ę ó ż ę Ł Ę ę ż Ę ęż ś ę ó ę ś ę ż ó ę ę ż ść ę ę ę ę ę ęć

Bardziej szczegółowo

ę ó ó Ź Ż ę Ż ę ż ó ę Ź ó ż ć ż ę ó ó Ż ć ę ę ę Ż Ż ó ć ę Ą ż ę ó ę ę ć ć ż ó Ż Ź Ż ó Ż Ż ć ż ę ó Ż ż óż ęż ć ó ż Ż ę ę ę ż

ę ó ó Ź Ż ę Ż ę ż ó ę Ź ó ż ć ż ę ó ó Ż ć ę ę ę Ż Ż ó ć ę Ą ż ę ó ę ę ć ć ż ó Ż Ź Ż ó Ż Ż ć ż ę ó Ż ż óż ęż ć ó ż Ż ę ę ę ż Ś ó ż ż ó ó Ż ó ó ż ę Ż ż ę ó ę Ż Ż ć ó ó ę ó Ż ę Ź ó Ż ę ę ę ó ó ż ę ż ó ęż ę ó ó Ź Ż ę Ż ę ż ó ę Ź ó ż ć ż ę ó ó Ż ć ę ę ę Ż Ż ó ć ę Ą ż ę ó ę ę ć ć ż ó Ż Ź Ż ó Ż Ż ć ż ę ó Ż ż óż ęż ć ó ż Ż ę ę ę ż

Bardziej szczegółowo

ż Ś ń ń ć Ś ć ó ó ń ń ń ó Ś ń ó ń Ś ź ó ź ń Ś ń ń ó ó ń ó ó ó ż ó Ź ó ó ó ó ó ó ó ż ń ó ż ó ć ó ć ó ń ń ó ć ó ź ć Ó ć ć ż ó ó ź ó Ś ć Ó ó ń ć ż ć ó ó ć ń ć ó ó ć ż Ó ó ń ć ń ń ż ó Ś ć ó ó ż ń ó ż ń ż ó

Bardziej szczegółowo

ć Ó Ó Ń ź Ą Ą Ć Ż Ń Ą Ó Ó Ó Ą Ż Ć Ż ć ć Ż Ó Ó Ć ć Ą Ą Ó Ą Ó Ź ć Ó Ó Ó Ż ć ń ń ń ć Ż Ź ć ń ó ó Ź Ó Ó Ó Ż Ó Ó ć Ó Ó Ż Ż Ż Ó Ż Ó Ą Ó Ó Ź Ż Ó Ą Ź ć Ą Ż Ż Ó Ń Ż Ó Ó Ź Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ż Ó Ż Ż Ą

Bardziej szczegółowo

Ę ó ó ó Ó ź óź óź ó ć ó ó ó ó ń ó ń ć ó ć ń ó ć ó ć ó Ł ó ó ó Ą Ę ó ó ó ń ó ó ó ŚĆ ó ó ó ó ć ó ó ó ć ń ó ó ć ć ó ó ó ź ó ń ó ó ó ó ć ó ó ń ć ó ó ó ń ć ó ó ć ó ó ć ń ć ó ó ć ó ó ó ó ć ó ó ó ó ó ć ó ó ć

Bardziej szczegółowo

Ó ż ż ż ż ż ż ż ż ć Ń Ą ż ż Ó Ź Ó Ą Ń ć ż ż ż ć ż ć ż ż ż ż ć ć ż ż ć Ą ż ż ć ć ż Ż Ą ż ć ź ć ć Ą ć ć ć Ą ć Ą ż Ł ż Ó ć ć Ź ż ć ż ź ż ż Ż ć Ó Ź Ó Ą ż Ó Ą ć Ą ż ć Ą Ó ż Ś Ś Ż Ś Ł Ń Ś ź Ó ć ż Ś ż ć ź Ś Ś

Bardziej szczegółowo

Ą Ń Ż ź Ń Ą Ń Ą Ą ź ź Ó Ż ź ź Ó Ó Ć Ó Ó Ó Ć Ć ź ź Ż ź Ą Ź ź Ć Ć Ć Ó Ó Ó Ó Ó Ó ź Ó Ę Ó Ó Ę Ó Óź ź ź Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ń Ź Ę ź ź Ó ź Ń Ę Ę Ę Ń ź Ę Ź Ó Ó Ó ź Ó Ę Ą Ó ź ź Ó Ó Ó Ó Ó ź Ó Ń Ó Ę ź Ż Ó Ó Ó Ę Ę Ó Ę Ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ż Ó Ó Ż Ó Ę Ó Ó Ó Ó Ó Ę Ą Ż Ż Ż Ż Ż Ź Ó Ż Ó Ż Ż Ż Ą Ą Ż Ą ć Ż Ż Ó Ą Ó Ż Ó Ó Ą Ó Ż Ą Ż Ó Ó Ó Ę Ó Ż Ż Ż Ż Ż Ó Ą Ó Ą Ż Ź Ó Ż Ó Ó ÓŹ Ż Ć Ó Ó Ż Ź Ż Ó Ó Ą Ó Ź Ż Ż ź ź Ż ć ć Ó Ż Ó Ó Ż ź ć ź Ź ź Ż ź ć ć Ó ź

Bardziej szczegółowo

Ó Ó Ó Ś Ó Ą Ż ć Ą Ś Ś Ś Ł ć Ż Ż Ó ć Ę Ś Ó Ł Ę Ę Ż Ś Ł Ś Ó Ó Ó ź Ż Ó Ą Ę Ź ź Ą Ę Ó Ę Ż Ż ź Ó Ść Ż Ś Ś Ź Ż Ó Ś ŚĆ ć Ó Ż Ć Ó Ś Ż Ó Ę ć Ę ć Ó ć Ą Ó Ś Ł Ś ć Ż ź Ż Ó Ó Ż Ś Ó ć ć Ń Ę Ść Ó Ó Ó ÓŹ ź Ś Ś Ś ć Ś Ś

Bardziej szczegółowo