Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa"

Transkrypt

1 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( G d y n i a ), l u O l i m p i j s k a 5k 9 r e p r e z e n t o w a n y m p r z e z D y r e k t o r a M a r k a Ł u c y k a, z w a n y m d a l e jz a m a w i a j» c y m a ::::::, r e p r e z e n t o w a n y m prz ez 1 ::::::::::::::, 2 ::::::::::::::, z w a n y m w t r e c i u m o w y W y k o n a w c» w r e z u l t a c i e d o k o n a n i a p r z e z Z a m a w i a j» c e g o w y b o r u o f e r t y W y k o n a w c y w p o s t p o w a n i u o z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e w t r y b i e p r z e t a r g u n i e o g r a n i c z o n e g o o w a r t o c i p o n i e j k w o t o k r e l o n y c h w p r z e p i s a c h w y k o n a w c z y c h w y d a n y c h n a p o d s wt ia e a r t 1 1 u s t 8 u s t a w y P r a w o z a m ó w i e p u b l i c z n y c h z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I o n a s t p u j» c e j t rcei 1 1 P r z e d m i o t u m o w y z g o d n i e z C P V s k l a s y f i k o w a n y j e s t j 4a 4k 2o k o n s t r u k c j e i i c h c z c i, m o n t a i w z n o s z e n i e g o t o w y c h kno s t r u k c j i, d e m o n t a g o t o w y c h k o n s t r u k c j i 2 P r z e d m i o t e m u m o w y j e s t u d o s t p n i e n i e, m o n t a, p o s a d o w i e n i e w t e r e n i e o r a z d e m o n t a i w y w i e z i e n i e b d» c y c h w ł a s n o c i» ( p o z o s t a j» c y c h w d y s p o z y c j i ) W y k o n a w c y, g o t o w y c h k o n s t r u k c j i w p o s t a c i b r a m w e j cyi co h w, p o d e s t ó w, s c e n y z w a n y c h d a l e j ł» c z n i e f K o n s t r u k c j a m is, d l a p o t r z e b i m p r e z y s p o r t o w e j p o d n a z w» R e d B u l l A i r R a c e W o r l d C h a m p i o n s h i p G d y n i a, z w a n e j d a l e j f I m p r e z»s, k t ó r a o d b d z i e s i n a t e r e n i e G d y n i w d n i a c h l i p c a r o k u 3 Z a k r e s p r z e d m i o t u u m o w y o b e j m u j e 1 ) u d o s t p n i e n i e t r z e c h b r a m w e j c i o w y c h, 2 ) u d o s t p n i e n i e t r z e c h s c e n, 3 ) u d o s t p n i e n i e t r z e c h p o d e s t ó w d l a f o t o r e p o r t e r ó w, 4 ) t r a n s p o r t i r o z ł a d u n e k K o n s t r u k c w j i t e r m i n i e w s k a z a n y m p r z e z Z a m a w i a j» c e g o w p r z y p a d k u g o t o w o c i d o m o n t a u i p o s a d o w i e n i a K o n s t r u k c j iw t e r e n i e, 5 ) m o n t a K o n s t r u k c j i o r a z i c h p o s a d o w i e n i e w t e r e n i e, z g o d n i e z i n s t r u k c j a m i m o n t a u d o s t a w c ó w K o n s t r u k c j i, 6 ) d e m o n t a i w y w i e z i e n i e K o n s t r u k c j i p o z a k o c z e n i u I m p r e z y, 7 ) u p r z» t n i c i e t e r e n u p o z a k o c z o n y m d e m o n t a u K o n s t r u k c j i 4 P r z e d m i o t u m o w y r e a l i z o w a n y b d z i e w n a s t p u j» c y c h t e r m i n a c h 1 ) b r a m a n r 1 w e j c i o w a n a P l a G d y n i a r ó d m i e c - i e w d n i u r o k u n a l e y d o s t a r c z y i r o z p o c z» r o z s t a w ia n i e b r a m y o w y s o k o c i o d 4 m 5 m ( m i e r z o n e o d p o d ł o a d o d o l n e j k r a w d z i kbi e lp o z i o m e j), s z e r o k o c i m 1 2( m i e r z o n e o d w e w n t r z n y c h k r a w d z i n ó g b r a m y ) n a w e j c i u z B u l w a r u N a d m o r s k i e g o n a P l a G d y n i a r ó d m i e c i e ( m i d z y b u d y n k a m i r e s t a u r a c j Ci a f e C o n t r a s t i D e l M agr o) t o w o n a g o d z i n w d n i u r o k u r o z p o c z c i e d e m o n t ao d u g o d z i n y w d n i u r o k u d o g o d z i n y w d n i u r o kzua m a w i a j» c y i n f o r m u j e, oi n s tk r u k c j a b r a m y p o s a d o w i o n a b d z i e n a k o s t c e b r u k o w e j S t r o n a 1 z 1 5

2 2 ) b r a m a n r 2 w e j c i o w a p r z y p o m n i k u R y b - k i w d n i u r o k u n a l e y d o s t a r c z y i r o z p o c z» r o z s t a w i a n i e b r a m y o w y s o k o c i o d 4 m 5 m ( m i e r z o n e o d p o d ł o a d o d o l n e j k r a w d z i b e l k i p o z i o m e j ), s z e r o k o c i 1 2 m ( m i e r z o n e o d w e w n t r z n y c h k r a w d z i n ó g b r a m y ) n a B u l w a r z e N a d m o r s k i m ( p r z y p o m n i k u R y b k i ) g o t o w o n a g o d z i n w d n i u kr u o r o z p o c z c i e d e m o n t a u o d g o d z i n y w d n i u r o k u d o g o d z i n y w d n i u r o k u Z a m a w i a j» c y i n f o r m u j e, i k o n s t r u k c j a b r a m y p o s a d o w i o n a b d z i e n a k o s t c e b r u k o w e j 3 ) b r a m a n r 3 w e j c i o w a p r z y A l P i ł s u d s k- i ew g o d n i u kr u o n a l e y d o s t a r c z y i r o z p o c z» r o z s t a w i a n i e b r a m y o w y s o k o c i o d 4 m 5 m ( m i e r z o n e o d p o d ł o a d o d o l n e j k r a w d z i b e l k i p o z i o m e j ), s z e r o k o c i 1 2 m ( m i e r z o n e o d w e w n t r z n y c h k r a w d z i n ó g b r a m y ) n a A l P i ł s u d s k i e g o ( n a w y s o k o c i u l P r u s a ) g o t o wo o d z i n n a 2 g4 0 0 w d n i u r o k u r o z p o c z c i e d e m o n t a u o d g o d z i n y w d n i u r o k u d o g o d z i n y w d n i u r o k u Z a m a w i a j» c y i n f o r m u j e, i k o n s t r u k c j a b r a m y p o s a d o w i o n a b d z i e n a a s f a l c i e 4 ) s c e n a n r 1 n a t e r e n i e P l a y G d y n i a m i e r ó cd i e o w y s o k o c i 1 m i p o w i e r z c h n i 3 2 mw ( w y m i a r y 8 m x 4 m ) w d n i u r o k u n a l e y d o s t a r c z y i r o z p o c z» r o z s t a w i a n i e s c e n y g o t o w o n a g o d z i n w d n i u r o k u r o z p o c z c i e d e m o n t a u o d g o d z i n y w d n i u r o k u d o d z igno y w d n i u r o k u Z a m a w i a j» c y i n f o r m u j e, i k o n s t r u k c j a s c e n y p o s a d o w i o n a b d z i e n a p o d ł o u p i a s z c z y s t y m, w z w i» z k u z t y m W y k o n a w c a b d z i e z o b l i g o w a n y d o p r z y g o t o w a n i a p o d ł o a p o d s c e n i j e j e l e m e n t y 5 ) s c e n a n r 2 n a t e r e n i e p a r k i n g u Ap kr az dy e m i i M o r s k i e j o w y s o k o c i 1 m i p o w i e r z c h n i 9 2 m ( w y m i a r y 3 m x 3 m ) w d n i u r o k u n a l e y d o s t a r c z y i r o z p o c z» r o z s t a w i a n i e s c e n y g o t o w o n a g o d z i n w d n i u r o k u r o z p o c z c i e d e m o n t a u o d g o d z i n y w d n i u o k u r d o g o d z i n y w d n i u r o k u Z a m a w i a j» c y i n f o r m u j e, i k o n s t r u k c j a s c e n y p o s a d o w i o n a b d z i e n a p o d ł o u b e t o n o w y mk a s f a l t o w y m 6 ) s c e n a n r 3 n a t e r e n i e p a r k i n g u p r z y A k a d e m i i M o r s k i e j o w y s o k o c i 1 m i p o w i e r z c h n i m ( w y m i a r y 8 m x 3 m ) w d n i u r o k u n a l e y d o s t a r c z y i r o z p o c z» r o z s t a w i a n i e s c e n y g o t o w o n a g o d z i n w d n i u r o k u r o z p o c z c i e d e m o n t a u o d g o d z i n y w d n i u r o k u d o g o d z i n y w d n i u r o k u Z a m a w i a j» c y i n f o r m u j e, i k ok nc sj ta r us c e n y p o s a d o w i o n a b d z i e n a p o d ł o u b e t o n o w y mk a s f a l t o w y m 7 ) p o d e s t n r 1 d l a f o t o r e p o r t e r ó w n a t e r e n i e f a l o c h r o n u m o r s k i e g o M a r i n a - G d y n i a p o d e s t m u s i b y z a m o n t o w a n y p r z e z W y k o n a w c i g o t o w y d o o d b i o r u p r z e z Z a m a w i a j» c e g o w d n i u r o k u n a gz oi dn r o z p o c z c i e d e m o n t a u o d g o d z i n y w d n i u r o k u d o g o d z i n y w d n i u r o k u 8 ) p o d e s t n r 2 d l a f o t o r e p o r t e r ó w n a t e r e n i e B u l w a r u N a d m o r s k i pe og do e s t m u s i b y z a m o n t o w a n y p r z e z W y k o n a w c i g o t o w y d o o d b i o r u p r z e z Z a m a w ij» a c e g o w d n i u r o k u n a g o d z i n r o z p o c z c i e d e m o n t a u o d g o d z i n y w d n i u r o k u d o g o d z i n y w d n i u r o k u 9 ) p o d e s t n r 3 d l a f o t o r e p o r t e r ó w n a t e r e n i e o s t r o g i B u l w a r u N a d m o r s pk oi de eg so t m u s i b y z a m o n t o w a n y p r z e z W y k o n a w c i g o t o w y d o o d b i o r u p r z e z Z a m a w i a j» c e g o w d n i u r o k u n a g o d z i n r o z p o c z c i e d e m o n t a u o d g o d z i n y w d n i u r o k u d o g o d z i n y w d n i u r o k u 5 W c e l u p o s a d o w i e n i a K o n s t r u k c j i w t e r e n i e W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o s t a r c z y i w y k o n a w y m a g a n e f u n d a m e n t y, j e e l i b d z i e t o w y n i k a z i n s t r u k c j i m o n t a u d o s t a w c ó w K o n s t r u k c j i S t r o n a 2 z 1 5

3 6 M o n t a i po s a d o w i e n i e K o n s t r u k c j i w t e r e n in e a s t» p i w t e r m i nk i ea c h u z g o d n i o n y m k c h p r z e z Z a m a w i a j» c e g o i W y k o n a w c 7 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o d o s t a r c z e n i Ka o n s t r u k c j io e s t e t y c z n y m w y g l» d z i e, n i e u s z k o d z o n y c h, o k o l o r y s t y c e u z g o d n i o n e j z Z a m a w i a j» c y m W r a z i e d o s t a r Kc oz ne sn ti ra u k c j i z u y t y c h, z n i s z c z o n y, c h u s z k o d z o n y c h o n i e e s t e t y c z n y m w y g l» d z i, e Z a m a w i a j» c y p o s t a w i K o n s t r u k c j e d o d y s p oyzc j iw y k o n a w c y, n a t o m i a s t W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y b d z i e d o i c h w y m i a n y w t e r m i n i e 2 4 h Z a m a w i a j» c y z o b o w i» z u j e s i d o p r a w i d ł o w e j e k s p l o a t a c j i K o n s t r u k c j i z g o d n i e z i c h p r z e z n a c z e n i e m o r a z d o i c h o c h pr ro zn ey z z e w n t r z n» f i r m o c h r o n i a r s k» d o c z a s u i c h z w r o t u W y k o n a w c y p r o t o k o ł e m z d a w c z o o d b i o r c z y m 8 S z c z e g ó ł o w y o p i s p r z e d m i o t u u m o w y w z a k r e s i e b r a m 1 ) k a d o r a z o w o k o n s t r u k c j a b r a m y m u s i b y u s t a w i o n a w s p o s ó b n i e i n w a z y j n y w s t o s u n k u d o p o d ł o a o r a z e l e m e n t ó w i n f r a s t r u k t u r y d a n e g o m i e j s c a, 2 ) k a d o r a z o w o z a s t o so w a n a k o n s t r u k c j a b r a m y o r a z o b c i» e n i e m a j» z a p e w n i a s t a b i l n o i w y t r z y m a ł o b r a m y I I S t r e f y W i a t r o w e j p r z y u w z g l d n i e n i u z a w i e s z e n i a b a n e r u o w y s o k o c i 1 m i s z e r o k o c i r ó w n e j s z e r o k o c i d a n e j b r a m y, 3 ) k a d o r a z o w o d o s t a r c z o n e i r o z s t a w i o n e k o n s t r u k c jre a m b m a j» s k ł a d a s i z t z w k r a t o w n i c y s c e n i c z n e j W y k o n a w c a n a w ł a s n y k o s z t z a p e w n i a t r a n s p o r t r o d k ó w n i e z b d n y c h d o r e a l i z a c j i z a m ó w i e n i a o r a z n a w ł a s n y k o s z t r o z s t a w i a k o n s t r u k c j b r a m o r a z n i e z b d n e o b c i» e n i e w w y z n a c z o n y c h m i e j s c a c h i s k ł a d a b r a m y, 4 ) b r a m y w c a ł o c i m u s z» b y w y k o n a ne z e s t a l i o c y n k o w a n e j l u b a l u m i n i u m, n i e d o p u s z c z a s i m o l i w o c i d o s t a r c z e n i a K o n s t r u k c j i z i n n e g o t w o r z y w a, 5 ) w s z y s t k i e d o s t a r c z o n e i u s t a w i o n e k o n s t r u k c j e m u s z» b y w o l n e o d j a k i c h k o l w i e k e l e m e n t ó w u y w a n y c h d o m o c o w a n i a b a n e r ó w r e k l a m o w y c h i t p, 6 ) w s z y s t k i e d o s t a r c z o n e k o n s t r u k c j e m u s z» b y t e g o s a m e g o t y p u w r o z m i a r z e z g o d n y m z z a m ó w i e n i e m, 7 ) w a g a o b c i» e n i a m u s i z a p e w n i a s t a b i l n o k o n s t r u k c j i z u w z g l d n i e n i e m z a w i e s z o n y c h n a n i e j b a n e r ó w, 8 ) W y k o n a w c a z a p e w n i w t r a k c i e w y k on y w a n i a o b o w i» z k ó w u m o w y d o d y s p o z y c j i Z a m a w i a j» c e g o s w o j» e k i p m o n t a o w» o r a z o d d e l e g u j e s w o j e g o p r z e d s t a w i c i e l a w c e l u z a p e w n i e n i a a s y s t y t e c h n i c z n e j n a c z a s, w k t ó r y m b r a m y b d» s t a ł y t j o d m o m e n t u i c h u s t a w i e n i a d o m o m e n t u i c h d e m o n t a u p r z e z a s y s t e c h n i c z n» Z a m a w i a j» c y r o z u m i e d o g l» d a n i e s t a n u t e c h n i c z n e g o b r a m o r a z w e z w a n i e e k i p y m o n t a o w e j W y k o n a w c y, k t ó r a w k a d e j c h w i l i b d z i e w s t a n i e u s u n» e w e n t u a l n e u s t e r k i 9 S z c z e g ó ł o w y o p i s p r z e d m i o t u m o w y w z a k r e s i e s c e n y n r 1 1 ) s y s t e m s c e n i c z n y o w y m i ar a c h 8 m x 4 m ( s z e r o k o x g ł b o k o ) i w y s o k o c i 1 m, z b u d o w a n y z s y s t e m o w y c h p o d e s t ó w s c e n i c z n y c h o k o n s t r u kj ci a l u m i n i o w e j o w y m i a r a c h m i n i m u m 1 m x 1 m - d l a p o j e d y n c z e g o e l e m e n t u i w y s o k o c i 1 m, 2 ) p o d e s t y m u s z» b y w y p e ł n i o n e s k l e j k» w o d o o d p o r n» i p o k r ypt oe w i e r z c h n i» a n t y p o l i z g o w» o k o l zo e r R A L l u b R A L , 3 ) p ł y t y m u s z» b y n a s t a ł e z a m o c o w a n e d o p o d e s t, ó w 4 ) z e w n t r z n e o b r z e e p o d e s t u m u s i b y w y k o n a n e z p r o f i l i a l u m i n i o w y c h o s z e r o k o c i m i n i m u m m m w e w n t r z n i e w z m o c n i o n e g s t y m u e b r o w a n i e m, 5 ) p o d e s t y s c e n i c z n e m u s z» p o s i a d a s y s t e m ł» c z e n i a z a p e w n i a j» c y t r w a ł o i s t a b i l n o ( m a k s y m a l n a w a g a j e d n e g o p o d e s t u k g ), 6 ) s y s t e m o w e ł» c z e n i e m u s i u m o l i w i a r ó n o r o d n e m o d e l o w a n i e k s z t a ł t u s c e n y i n i e m o e w p ł y w a n a j e j s t a b i l n o i w a r u n k i b e z p i e c z e s t w a 7 ) n a r o n i k i p o d e s t ó w m u s z» b y wmzo c n i o n e s t a l o w y m i o k u c i a m i, S t r o n a 3 z 1 5

4 8 ) p r o f i l b r z e g o w y m u s i m i e m o l i w o m o n t a u, k o t a r y, z a s ł o n y, b a n e r u i t p, 9 ) c a ł a s c e n a p o z a m o n t o w a n i u p o w i n n a p o s i a d a o b i c i e z m a t e r i ka oł lu o ro z e R A L l u b R A L , 1 0 ) s c e n a m u s i p o s i a d a s co hd y o w y s o k o c i m i n 1 m z m o l i w o c i» u m o c o w a n i a i c h w d o w o l n y m m i e j s c u s c e n y z m o l i w o c i» r e g u l a c j i t a k a b y m o n a b y ł o z a m o n t o w a j e p r z y k a d y m z k r ó t s z y c h b o k ó w k o n s t r u k c j i, 1 1 ) s c h o d y m u s z» p o s i a d a z a m k n i t e c z o ł o s t o p n i a w k o l o r z e i o b i c i e z rk oan y d e j R A L s t l u b R A L , 1 2 ) n o g i p o d e s t ó w s c e n i c z n y c h m u s z» b y d e m o n t o w a n e, t e l e s k o p o w e z m o l i w o c i» p ł y n n e j r e g u l a c j i w z a k r e s a c h m i n o d 10, 58 m d o 1, 0 1, 8 m z a k r e s r e g u l a c j i m u s i u m o l i w i W y k o n a w c y b e z p i e c z n e p o s a d o w i e n i e p o d e s t u w t e r e n i e, i e g d zk o n i e c z n a m o e b y r e g u l a c j a w y s o k o c i n ó g p o d e s t ó w m i n i m a l n a w y t r z y m a ł o p o d e s t u m u s i w y n o s i k gk m 2, 1 3 ) W y k o n a w c a z a p e w n i w e w ł a s n y m z a k r e s i e e l e m e n t y i n a r z d z i a p o t r z e b n e d o m o n t a u s c e n y, k t ó r e z a p e w n i» j e j s t a b i l n o i b e z p i e c z e s t w o u y t, k o w a n i a 1 4 ) w s z y s t k i e e l e m e n t y s c e n y m u s z» p o s i a d a o d p o w i e d n i e a t e s t y i c e r t y f i k a t y p o t w i e r d z a j» c e b e z p i e c z e s t w o i c h u y t k o w a n i a w t y m a t e s t h i g i e n i c z n y i r a p o r t o d p o r n o c i n a o g i e, 1 5 ) s c e n a b d z i e p o s a d o w i o n a n a p o d ł o u p i a s z c z y s t y m, w z w i» z k u z t y m W y k o n a w c a b d z ie z o b l i g o w a n y d o p r z y g o t o w a n i a p o d ł o a p o d s c e n i j e j e l e m e n t y, 1 6 ) W y k o n a w c a z a p e w n i w t r a k c i e w y k o n y w a n i a o b o w i» z k ó w u m o w y d o d y s p o z y c j i Z a m a w i a j» c e g o s w o j» e k i p m o n t a o w» o r a z o d d e l e g u j e s w o j e g o p r z e d s t a w i c i e l a w c e l u z a p e w n i e n i a a s y s t y t e c h n i c z n e j na a s, c zw k t ó r y m s c e n a b d z i e u y t k o w a n a t j o d m o m e n t u j e j u s t a w i e n i a d o m o m e n t u d e m o n t a u p r z e z a s y s t t e c h n i c z n» Z a m a w i a j» c y r o z u m i e d o g l» d a n i e s t a n u t e c h n i c z n e g o s c e n y o r a z w e z w a n i e e k i p y m o n t a o w e j W y k o n a w c y, k t ó r a w k a d e j c h w i l i b d z i e w s t a n i e u se uw n» e n t u a l n e u s t e r k i 1 0 S z c z e g ó ł o w y o p i s p r z e d m i o t u m o w y w z a k r e s i e s c e n y n r 2 1 ) s y s t e m s c e n i c z n y o w y m i a r a c h 3 m x3 m ( s z e r o k o x g ł b o k o ) i w y s o k o c i 1 m, z b u d o w a n y z s y s t e m o w y c h p o d e s t ó w s c e n i c z n y c h o k o n s t r u kj ci a l u m i n i o w e j o w y m i a r a c h m i n i m u m 1 m x 1 m - d l a p o j e d y n c z e g o e l e m e n t u i w y s o k o c i 1 m, 2 ) p o d e s t y m u s z» b y w y p e ł n i o n e s k l e j k» w o d o o d p o r n» i p o k r y t e p o w i e r z c h n i» a n t y p o l i z g o w» o k o l o r z e R A L l u b R A L , 3 ) p ł y t y m u s z» b y n a s t a ł e z a m o c o w a n e d o p o d e s t ó w, 4 ) z e w n t r z n e o b r z e e p o d e s t u m u s z» b y w y k o n a n ez p r o f i l i a l u m i n i o w y c h o s z e r o k o c i m i n i m u m m m w e w n t r z n i e w z m o c n i o n e g s t y m u e b r o w a n i e m, 5 ) p o d e s t y s c e n i c z n e m u s z» p o s i a d a s y s t e m ł» c z e n i a z a p e w n i a j» c y t r w a ł o i s t a b i l n o ( m a k s y m a l n a w a g a j e d n e g o p o d e s t u k g ), 6 ) s y s t e m o w e ł» c z e n i e m u s i u m o l i w i a r ó n o r o d n e m o d e l o w a n i e k s z t a ł t u s c e n y i n i e m o e w p ł y w a n a j e j s t a b i l n o i w a r u n k i b e z p i e c z e s t w a, 7 ) n a r o n i k i p o d e s t ó w m u s z» b y w z m o c n i o n e s t a l o w y m i o k u c i a m i, 8 ) p r o f i l b r z e g o w y m u s i m i e m o l i w o m o n t a u, k o t a r y, z a s ł o n y, b a n e r u i t p, 9 ) c a ł a s c e n a p o z a m on t o w a n i u m u s i p o s i a d a o b i c i e z m a t e r i a ł u o k o l o r z e R A L l u b R A L , 1 0 ) s c e n a m u s i p o s i a d a s c h o d y o w y s o k o c i m i n i m u m 1 m z m o l i w o c i» u m o c o w a n i a i c h w d o w o l n y m m i e j s c u s c e n y z m o l i w o c i» r e g u l a c j i t a k a b y m o n a b y ł o z a m o n t o w a j e p r z y k a d y m z k r ós tz y c h b o k ó w k o n s t r u k c j i, 1 1 ) s c h o d y m u s z» p o s i a d a z a m k n i t e c z o ł o s t o p n i a w k o l o r z e R A L l u b R A L , S t r o n a 4 z 1 5

5 1 2 ) n o g i p o d e s t ó w s c e n i c z n y c h m u s z» b y d e m o n t o w a n e, t e l e s k o p o w e z m o l i w o c i» p ł y n n e j r e g u l a c j i w z a k r e s a c h m i n o d 10,, 58 m d o 1, 0 1, 8 m z a k r e s r e ga uc lj i m u s i u m o l i w i W y k o n a w c y b e z p i e c z n e p o s a d o w i e n i e p o d e s t u w t e r e n i e, g d z i e k o n i e c z n a m o e b y r e g u l a c j a w y s o k o c i n ó g p o d e s t ó w m i n i m a l n a w y t r z y m a ł o p o d e s t u m u s i w y n o s i k gk m 2, 1 3 ) W y k o n a w c a z a p e w n i w e w ł a s n y m z a k r e s i e e l e m e n t y i n a r z d z i a p o t r z e bd no e m o n t a u s c e n y, k t ó r e z a p e w n i» j e j s t a b i l n o i b e z p i e c z e s t w o u y t k o w a n i a, 1 4 ) w s z y s t k i e e l e m e n t y s c e n y m u s z» p o s i a d a o d p o w i e d n i e a t e s t y i c e r t y f i k a t y p o t w i e r d z a j» c e b e z p i e c z e s t w o i c h u y t k o w a n i a w t y m a t e s t h i g i e n i c z n y i r a p o r t o d p o r n o c i n a o g i e, 1 5 ) s c e n a b d z i e p o s a d o w i o n a n a p o d ł o u b e t o n o w y mk a s f a l t o w y m, w z w i» z k u z t y m W y k o n a w c a b d z i e z o b l i g o w a n y d o p r z y g o t o w a n i a p o d ł o a p o d s c e n i j e j e l e m e n t y, 1 6 ) W y k o n a w c a z a p e w n i w t r a k c i e w y k o n y w a n i a o b o w i» z k ó w u m o w y d o d y s p o z y c j i Z a m a w i a j» c e g o s w o j» e k i p m o n t a o w» o r a z o d d e l e g u j e s w o j e g o p r z e d s t a w i c i e l a w c e l u z a p e w n i e n i a a s y s t y t e c h n i c z n e j n a c z a s, w k t ó r y m s c e n a b d z i e u y t k o w a n a t j o d m o m e n t u j e j u s t a w i e n i a d o m o m e n t u d e m o n t a u p r z e z a s y s t t e c h n i c z n» Z a m a w i a j» c y r o z u m i e d o g l» d a n i e s t a n u t e c h n i c z n e g o s c e n y a z o rw e z w a n i e e k i p y m o n t a o w e j W y k o n a w c y, k t ó r a w k a d e j c h w i l i b d z i e w s t a n i e u s u n» e w e n t u a l n e u s t e r k i 1 1 S z c z e g ó ł o w y o p i s p r z e d m i o t u m o w y w z a k r e s i e s c e n y n r 3 1 ) s y s t e m s c e n i c z n y o w y m i a r a c h 8 m x3 m ( s z e r o k o x g ł b o k o ) i w y s o k o c i 1 m, z b u d o w a n y z s y s t e m o w y c h p o d e s t ó w s c e n i c z n y c h o k o n s t r u jk i c a l u m i n i o w e j o w y m i a r a c h m i n i m u m 1 m x 1 m - d l a p o j e d y n c z e g o e l e m e n t u i w y s o k o c i, 1 m 2 ) p o d e s t y m u s z» b y w y p e ł n i o n e s k l e j k» w o d o o d p o r n» i p o k r y t e p o w i e r z c h n i» a n t y p o l i z g o w» o k o l o r z e R A L l u b R A L , 3 ) p ł y t y m u s z» b y na s t a ł e z a m o c o w a n e d o p o d e s t ó w, 4 ) z e w n t r z n e o b r z e e p o d e s t u m u s i b y w y k o n a n e z p r o f i l i a l u m i n i o w y c h o s z e r o k o c i m i n i m u m m m w e w n t r z n i e w z m o c n i o n e g s t y m u e b r o w a n i e m, 5 ) p o d e s t y s c e n i c z n e p o s i a d a m u s z» s y s t e m ł» c z e n i a z a p e w n i a j» c y t r w a ł o b i li n o s t a ( m a k s y m a l n a w a g a j e d n e g o p o d e s t u k g ), 6 ) s y s t e m o w e ł» c z e n i e m u s i u m o l i w i a r ó n o r o d n e m o d e l o w a n i e k s z t a ł t u s c e n y i n i e m o e w p ł y w a n a j e j s t a b i l n o i w a r u n k i b e z p i e c z e, s t w a 7 ) n a r o n i k i p o d e s t ó w m u s z» b y w z m o c n i o n e s t a l o w y m i o k u c i a m i, 8 ) p r o f i l zb er g o w y m u s i m i e m o l i w o m o n t a u, k o t a r y, z a s ł o n y, b a n e r u i t p, 9 ) c a ł a s c e n a p o z a m o n t o w a n i u m u s i p o s i a d a o b i c i e z m a t e r i a ł u o k o l o r z e R A L l u b R A L , 1 0 ) s c e n a m u s i p o s i a d a s c h o d y o w y s o k o c i m i n i m u m 1 m z m o l i w o c i» u m o c o w a n i a i c h w d o w o l n y m m i e j s c u s c e n y z m o l i w o c i» r e g u l a c j i t a k a b y m o n a b y ł o z a m o n t o w a j e p r z y k a d y m z k r ó t s z y c h b o k ó w k o n s t r u k c j i, 1 1 ) s c h o d y m u s z» p o s i a d a z a m k n i t e c z o ł o s t o p n i a w k o l o r z e R A L l u b R A L , 1 2 ) n o g i p o d e s t ó w s c e n i c z n y c h m u s z» b y d e m o n t o w a n e, t e l e s k o p o w e z m ow o l ic i» p ł y n n e j r e g u l a c j i w z a k r e s a c h m i n i m u m o d 0, 1 8, 5 m d o 1, 0 1, 8 m Z a k r e s r e g u l a c j i m u s i u m o l i w i W y k o n a w c y b e z p i e c z n e p o s a d o w i e n i e p o d e s t u w t e r e n i e, g d z i e k o n i e c z n a m o e b y r e g u l a c j a w y s o k o c i n ó g p o d e s t ó w m i n i m a l n a w y t r z y m a ł o p o d e s t u m u s i w y n o s i k gk m 2, 1 3 ) W y k o n a w c a z a p e w n i w e w ł a s n y m z a k r e s i e e l e m e n t y i n a r z d z i a p o t r z e b n e d o m o n t a u s c e n y, k t ó r e z a p e w n i» j e j s t a b i l n o i b e z p i e c z e s t w o u y t k o w a n i a, S t r o n a 5 z 1 5

6 1 4 ) W s z y s t k i e e l e m e n t y s c e n y m u s z» p o s i a d a o d p o w i e d n i e a t e s t y i c e r t y f i k a t y p o t w i e r d z a j» c e b epzi e c z e s t w o i c h u y t k o w a n i a w t y m a t e s t h i g i e n i c z n y i r a p o r t o d p o r n o c i n a o g i e, 1 5 ) s y s t e m t e n m u s i p o s i a d a n o n o p o z w a l a j» c» n a u m i e j s c o w i e n i e n a n i m k o n t e n e r a b i u r o w e g o 2 0f o w y m i a r a c h x x w r a z z w y p o s a e n i e m, 1 6 ) s c e n a b d z i e p o s a d o w i o n a n a p o do ł u b e t o n o w y mk a s f a l t o w y m, w z w i» z k u z t y m W y k o n a w c a b d z i e z o b l i g o w a n y d o p r z y g o t o w a n i a p o d ł o a p o d s c e n i j e j e l e m e n t y, 1 7 ) W y k o n a w c a z a p e w n i w t r a k c i e w y k o n y w a n i a o b o w i» z k ó w u m o w y d o d y s p o z y c j i Z a m a w i a j» c e g o s w o j» e k i p m o n t a o w» o r a z o d d e l e g u j e s w o j e g o ep dr sz t a w i c i e l a w c e l u z a p e w n i e n i a a s y s t y t e c h n i c z n e j n a c z a s, w k t ó r y m s c e n a b d z i e u y t k o w a n a t j o d m o m e n t u j e j u s t a w i e n i a d o m o m e n t u d e m o n t a u p r z e z a s y s t t e c h n i c z n» Z a m a w i a j» c y r o z u m i e d o g l» d a n i e s t a n u t e c h n i c z n e g o s c e n y o r a z w e z w a n i e e k i p y m o n t a o w e j W y k o n a w c y, k t ó r a w k a d e j c h w i l i b d z i e w s t a n i e u s u n» e w e n t u a l n e u s t e r k i 1 2 S z c z e g ó ł o w y o p i s p r z e d m i o t u m o w y w z a k r e s i e p o d e s t u d l a f o t o r e p o r t e r ó w n r 1 1 ) w y s o k o c o n a j m n i e j 1, m 2, p o w i e r z c h n i a 1 2 m 2, w y m i a r y 6 m x2 m, 2 ) n o n o p o d e s t u m u s i u m o l i w i o b e c n o n a n i m c o n a j m n i e j 2 0 o s ó b j e d n o c z e n i e, 3 ) p o d e s t w y m a g a b a r i e r k i n a j e d n y m d ł u s z y m b o k u z a m o n t o w a n e j o d s t r o n y b a s e n u e g l a r s k i e g o b a r i e r k a m u s i b y z a m o n t o w a n a d o p o d e s t u w s p o s ó b z a p e w n i a j» c y s t a b i l n o k o n s t r u k c j i i b e z p i e c z e s t w o o r a z m u s i w y t r zn ya mc ai s k c o n a j m n i e j t r z e c h d o r o s ł y c h m c z y z n, 4 ) m u s i p o s i a d a s t o p n i e z j e d n e j s t r o n y u ł a t w i a j» c e w e j c i e n a p o d e s t, 5 ) m u s i b y s t a b i l n y, b e z p i e c z n y o r a z u w z g l d n i a w a r u n k i w i a t r o w e p a n u j» c e w l o k a l i z a c j i, 6 ) W y k o n a w c a z a p e w n i w t r a k c i e w y k o n y w a n i a o b o w i» z k ó w u m o w y d o d y s p o z y c j i Z a m a w i a j» c e g o s w o j» e k i p m o n t a o w» o r a z o d d e l e g u j e s w o j e g o p r z e d s t a w i c i e l a w c e l u z a p e w n i e n i a a s y s t y t e c h n i c z n e j n a c z a s, w k pt oó dr ey sm t b d z i e u y t k o w a n yt j o d m o m e n t u j e g o u s t a w i e n i a d o m o m e n t u d e m o n t a u pr z e z a s y s t t e c h n i c z n» Z a m a w i a j» c y r o z u m i e d o g l» d a n i e s t a n u t e c h n i c z n e pg o d e s t u o r a z w e z w a n i e e k i p y m o n t a o w e j W y k o n a w c y, k t ó r a w k a d e j c h w i l i b d z i e w s t a n i e u s u n» e w e n t u a l n e u s t e r k i 1 3 S z c z e g ó ł o w y o p i s p r z e d m i o t u m o w y w z a k r e s i e p o d e s t u d l a f o t o r e p o r t e r ó w n r 2 1 ) w y s o k o c o n aj m n i e j 1, 2 m, p o w i e r z c h n i a, 9 mw y m i a r y 3 m x 3 m, 2 ) n o n o p o d e s t u m u s i u m o l i w i o b e c n o n a n i m c o n a j m n i e j 1 4 o s ó b j e d n o c z e n i e, 3 ) z e w z g l d u n a l o k a l i z a c j p o d e s t tue sn i mb y o g r o d z o n y o d p u b l i c z n o c i, 4 ) m u s i p o s i a d a s t o p n i e z j e d n e j s t r o n y u ł a t w i a j» c e i e w en j a cp o d e s t, 5 ) m u s i b y s t a b i l n y, b e z p i e c z n y o r a z u w z g l d n i a w a r u n k i w i a t r o w e p a n u j» c e w l o k a l i z a c, j i 6 ) W y k o n a w c a z a p e w n i w t r a k c i e w y k o n y w a n i a o b o w i» z k ó w u m o w y d o d y s p o z y c j i Z a m a w i a j» c e g o s w o j» e k i p m o n t a o w» o r a z o d d e l e g u j e s w o j e g o p r z e d s t a w i c i e l a w c e l u z a p e w n i e n i a a s y s t y t e c h n i c z n e j n a c z a s, w k t pó or dy em s t b d z i e u y t k o w a n yt j o d m o m e n t u j e g o u s t a w i e n i a d o m o m e n t u d e m o n t a u pr z e z a s y s t t e c h n i c z n» Z a m a w i a j» c y r o z u m i e d o g l» d a n i e s t a n u t e c h n i c z n e gp o d e s t u o r a z w e z w a n i e e k i p y m o n t a o w e j W y k o n a w c y, k t ó r a w k a d e j c h w i l i b d z i e w s t a n i e u s u n» e w e n t u a l n e u s t e r k i 1 4 S z c z e g ó ł o w y o p i s p r z e d m i o t u m o w y w z a k r e s i e p o d e s t u d l a f o t o r e p o r t e r ó w 3 n r 1 ) w y s o k o c o n a j m n i e j 1, 2 m i p o w i e r z c h n i a 1, 2 wmy m i a r y 6 m x 2 m, 2 ) n o n o p o d e s t u m u s i u m o l i w i o b e c n o n a n i m c o m n ai je j 2 0 o s ó b j e d n o c z e n i e, S t r o n a 6 z 1 5

7 3 ) m u s i p o s i a d a s t o p n i e z j e d n e j s t r o n y u ł a t w i a j» c e w e j c i e n a p o d e s t, 4 ) m u s i b y s t a b i l n y, b e z p i e c z n y o r a z u w z g l d n i a w a r u n k i w i a t r o w e p a n u j» c e w l o k a l i z a c j i, 5 ) W y k o n a w c a z a p e w n i w t r a k c i e w y k o n y w a n i a o b o w i» z k ó w u m o w y d o d y s p o z y c j i Z a m a w i a j» c e g o s w o j» e k i p m o n t a o w» o r a z o d d e l e g u j e s w o j e g o p r z e d s t a w i c i e l a w c e l u z a p e w n i e n i a a s y s t y t e c h n i c z n e j n a c z a s, w k pt oó dr ey sm t b d z i e u y t k o w a n yt j o d m o m e n t u j e g o u s t a w i e n i a d o m o m e n t u d e m o n t a u pr z e z a s y s t t e c h n i c z n» Z a m a w i a j» c y r o z u m i e do g l» d a n i e s t a n u t e c h n i c z n e gpo o d e s t u o r a z w e z w a n i e e k i p y m o n t a o w e j W y k o n a w c y, k t ó r a w k a d e j c h w i l i b d z i e w s t a n i e u s u n» e w e n t u a l n e u s t e r k i 1 5 W y m a g a n i a w z a k r e s i e s p o s o b u w i a d c z e n i a p r z e d m i o tu m o w y 1 ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o r e a l i z a c j i c a ł o c i d m pi ro zt eu u m o w y n a w ł a s n y k o s z t, w s k ł a d k t ó r e g o w c h o d z» w s z c z e g ó l n o c i k o s zd to ys t a w y, t r a n s p o r t u (p r z y u d z i a l e w ł a s n e g o r o d k a t r a n s p o r t u l u b m o e z l e c i d o s t a w i n n e m u p r z e w o n i), kmo ow ni t a u, p o s a d o w i e n i a i d e m o n t a u, 2 ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t n a l e y c i ez a b e z p i e c z y K o n s t r u k c j e n a c z a s t r a n s p o r t u o r a z p o n o s i c a ł k o w i t» o d p o w i e d z i a l n o z a d o s tkaow n s t r u k c j i, 3 ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t p i s e m n i e ( f a k s e m l u b m a i l e m ) z g ł o s i Z a m a w i a j» c e m u g o t o w o d o r o z p o c z c i a m o n t aku ó w i p o s a d o w i e n i a K o n s t r u k c j i w t ee r, e n ci o n a j m n i e j n a t r z y d n i p r z e d p l a n o w a n y m t e r m i n e m r o z p o c z c i a m o n t akuó w i p o s a d o w i e n i a K o n s t r u k c j i w t e r e n, i e 4 ) Z a m a w i a j» c y z o b o w i» z u j e s i p r o t o k o l a r n i e p r z e k at ze a r e nk y m o n t a u i p o s a d o w i e n i a K o n s t r u k c j i w t e r e n i2 e d n i o d d n i a z g ł o s z e n i a g o t o w o c i Wky o n a w c y d o m o n t a u i p o s a d o w i e n i a K o n s t r u k c j, i 5 ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t p r o w a d z i p r a c e m o n t a o w e k d e m o n t a o w e w t a k i s p o s ó b, a b y n i e w y» s pt i ł y u s z k o d z e n i a i n f r a s t r u k t u r y z l o k a l i z o w a n e j n a t e r e n i e m o n t a u o r a z o b i e k t ó w i i n f r a s t r u k t u r y z l o k a l i z o w a n e j a pto ez r e n e m m o n t a u k d e m o n t a u W y k o n a w c a j e s t o d p o w i e d z i a l n y z a w s z e l k i e s z k o d y w y r z» d z o n e p r z e z W y k o n a w c w z w i» z k u z w y k o n y w a n i e m p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a w p r z y p a d k u w y s t» p i e n i a u s z k o d z e t y c h o b i e k t ó w l u bk i i n f r a s t r u k t u r y, W y k o n a w c a z» o bz oa wn iy j e s t d o n arpa w y u s z k o d z e l u b o d t w o r z e n i a t h y c o b i e k t ó w l u bk i i n f r a s t r u k t u r y W y k o n a w c a j e s t z o b o w i» z a n y d o n a t y c h m i a s t o w e g o u s u n i c i a w s z e l k i c h s z k ó d i a w a r i i s p o w o d o w a n y c h p r z e z W y k o n a w c, 6 ) n a c z a s w y k o n y w a n i a z a m ó w i e n i a W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o p r z y g o t o w a n i a t e r e n uk ó w m o n t a u k d e m o n t a u z g o d n i e z a r t 4 2 u s t 2 -p 3 k t u s t2 a w y z d n i a 7 l ia p c r P r a w o b u d o w l a n e t j o d p o w i e d n i o z a b e z p i e c zty e r e nk y m o n t a u k d e m o n t a u, u m i e c i n a b u d o w i e w w i d o c z n y m m i e j s c u t a b l i c i n f o r m a c y j n» o r a z d a n e d o t y c z» c e b e z p i e c z e st w a p r a c y i o c h r o n y z d r o w, i a 7 ) W y k o n a w c a z o b o w i» z u j e s i z o r g a n i z o w a t e r e nk y m o n t a u k d e m o n t a u w ł a s n y m s t a r a n i e m i n a w ł a s n y k o s z t, z a p e w n i o c h r o n m i e n i a, p r z e s t r z e g a n i e w a r u n k ó w B H P i p p o o r a z u t r z y m a p o r z» d e tk e rn ea n ik e a c h m o n t a u k d e m o n t a u, 8 ) w s z y s t k i e m a t e r i a ł y, k t ó r e z o s t a n» u y t e p r z e z W y k o n a w c d o w y k o n a n i a z a m ó w i e n i a m u s z» z g o d n i e z a r t 1 0 u s t a w y P r a w o B u d o w l a n e b y d o p u s z c z o n e d o o b r o t u i p o s i a d a o k r e l o n e w u s t a w i e z d n i a 3 0 s i e r p n i a r o s y s t e m i e o c e n y z g o d n o c i d o k u m e n t y p o t w i e r d z a j» c e o c e n z g o d n o c, i 9 ) W y k o n a w c a m a o b o w i» z e k p o w i a d o m i Z a m a w i a j» c e g o o e w e n t u a l n y c h t r u d n o c i a c h p r z e d r o z p o c z c i e m r o b ómt o n t a o w y c h k d e m o n t a o w y c h, S t r o n a 7 z 1 5

8 1 0 ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o z a p e w n i e n i a s p e c j a l i s t y c z n e g o k i e r o w n i c t w a d o p r o w a d z e n i a r o b ó t m o n t a o w y c h k d e m o n t a o w y c h p r z y c z y m W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t z a p e w n i s t a ł» o b e c n o n a m i e j s c u w y k o n y w aznaima ó w i e n i a o s o b y p e ł n i» c e j f u n k c j k i e r o w n i k a b u d, o w y 1 1 ) n i e z w ł o c z n i e w d n i u w y k o n a n i ad a n e j c z c i p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a W y k o n a w c a z g ł a s z a Z a m a w i a j» c e m u p i s e m n i e ( f a k s e m l u b m a i l e m ) z a k o c z e n i e w y k o n a n i a d a n e j c z c i p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a i g o t o w o d o o d b i o r u, 1 2 ) o d e b r a n i e k a d e j c z c i p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a n a s t» p i p r o t o k o ł e m z d a w c z o o d b i o r c z y m p o w y k o n a n i u d a n e j c z c i p r z e d m i o t u z a m ó w ia e, n i 1 3 ) Z a m a w i a j» c y z o b o w i» z u j e s i p r z y s t» p i k dao d e g o o d b i o r u c z c i o w e g o p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a w c i» g u 2 d n i o d d a t y z g ł o s z e n, i az z a s t r z e e n i e m p o s t a n o w i e p k 4 t, ) p r z e d p r z y s t» p i e n i e m d o o d b i o r u W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o w y k o n a n i a i d o s t a r c z e n i a Z a ma w i a j» c e m u k o m p l e t n e j, p o d p i s a n e j p r z e z W y k o n a w c, d o k u m e n t a c j i p o w y k o n a w c z e j w w e r s j i p a p i e r o w e j, n i e z b d n e j d o p r z e p r o w a d z ek nai a d e g o o d b i o r u c z c i o w e g o p r z e d m i o t u u m o w y, z a w i e r a j» c e j m i d z y i n n y m i a ) p i s e m n e g o o w i a d c z e n i e k i e r o w n i k a b u d o w y, e p r z e d mt i oz a m ó w i e n i a w y k o n a n o z g o d n i e z d o k u m e n t a c j» p r o d u c e n t a K o n s t r u k c j, i b ) d o k u m e n t a c j i t e c h n i c z ne j z a m o n t o w a n y c h K o n s t r u k c j i, c ) c e r t y f i k aó tw, w i a d e c t w, d e k l a r a ci j o r a z i n ny c h d o k u m e n t ó w w t y m o z n a k o w a n i a t o w a r ó w, d o t y c z» cy c h z a m o n t o w a n y c h m a t e r i a ł ó w, d ) c e r t y f i k aó tw l u b w i a d e c t w k o n t e n e r ó wk m o d u ł ó w i i n n y c h u r z» d z e, e ) d o k u m e n t ó w p o t w i e r d z a j» cy c h j a k o w b u d o w a n y c h m a t e r i a ł ó w, f ) w s z e l k ic h n i e z b d n y c h p o m i a r ó w, 1 5 ) w p r z y p a d k u b r a k u j a k i e g o k o l w i e k e l e m e n t u d o k u m e n t a c j i p o w y k o n a w c z e j Z a m a w i a j» c y w e z w i e W y k o n a w c d o u z u p e ł n i en i a w t a k i m p r z y p a d k u t e r m i n o d b i o r u u l e g a o d p o w i e d n i o w y d ł u e n i u o c z a s u z uł pn ei e n i a b r a k u j» c e j d o k u m e n t a c j i, 1 6 ) j e e l i w t o k u c z y n n o c i o d b i o r u z o s t a n i e s t w i e r d z o n e, e p o m i m o z g ł o s z e n i a w y k o n a n i a p r z e d m i o t u u m o w y d o s t a w a l u bk i p r a c e m o n t a o w e n i e z o s t a łz y a k o c z o n e l u b W y k o n a w c a n i e w y w i» z a ł s i z i n n y c h o b o w i» z k ó w, o k t ó r y c h m o w a u mw o w i e, Z a m a w i a j» c y m o e o d m ó w i o d b i o r u, w y z n a c z a j» c W y k o n a w c y o d p o w i e d n i t e r m i n n a z a k o c z e n i e p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a w y z n a c z e n i e t e g o t e r m i n u n i e p r z e d ł u a u m o w n e g o t e r m i n u w y k o n a n i a z a m ó w i e n i a, 1 7 ) W y k o n a w c a z o b o w i» z u j e s i p o k a d o r a z o w y m d o k o n a n i u o d b i o r u p r z e d m i o t u m o w y p r z e z Z a m a w i a j» c e g o d o p o d j c i a w s z e l k i c h c z y n n o c i z w i» z a n y c h z p r a w i d ł o w y m f u n k c j o n o w a n i e m d o s t a r c z o n y c h K o n s t r u k c j ni i e p ó n i e j n i w c i» 5 g u g o d z i n o d z g ł o s z e n i a» d a p r z e z Z a m a w i a j» c e g o w t y m z a k r e s i e i d o u s u n i c i a u s t e r k i w u z g o d n i o n y m p r z e z s t r o n y t e r m i n i e, a w b r a k u p o r o z u m i e n i a m i d z y s t r o n a m i w t y m z a k r e s i e n i e p ó n i e j n i w t e r m1 i2 n ig e o d z i n o d z g ł o s z e n i a, 1 8 ) p r z e z c a ł y c z a s w y k o n y w a n i a z a m ó w i e n i a a mz a w i a j» c y u p r a w n i o n y b d z i e d o k o n t r o l i w y k o n y w a n i a p r z e z W y k o n a w c p r a c o b j t y c h p r z e d m i o t e m u m o w y 1 6 W y k o n a w c a p o n o s i p e ł n a o d p o w i e d z i a l n o z a r e a l i z a c j p r z e d m i o t u u m o w y W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o p o s i a d a n i a n a c z a s r e a l i z a c j i z a m ó w i e n i a, u b ne iz a p i e oc d z e o d p o w i e d z i a l n o c i c y w i l n e j w z a k r e s i e p r o w a d z o n e j d z i a ł a l n o c i g o s p o d a r c z e j n a s u m u b e z p i e c z e n i a n a w s z y s t k i e z d a r z e n i a n a k w o t n i e m n i e j s z» 5 0 0n i 0 0 0, 0 0 z ł ( s ł o w n i e p i s e t t y s i c y z ł o t y c h ) 1 7 Z a m a w i a j» c y i n f o r m u j e, i l o k a l i z a c j e p o s z c z e g ó Kl on ny sc th r u k c j i m o g» u l e c z m i a n i e w z w i» z k u z c z y m Z a m a w i a j» c y p o p o d p i s a n i u u m o w y w s k a e d o k ł a d n e l o k a l i z a c j e S t r o n a 8 z 1 5

9 p o s a d o w i e n i a d a n y c h K o n s t r u k c j i W p r z y p a d k u z m i a n y l o k a l i z a c j i W y k o n a w c a w c e l u p o s a d o w i e n i a K o n s t r u k c j i u w z g l d n i w a r u n k i d a n e g o p o d ł o a 1 8 S I W Z i of e r t a W y k o n a w c y s t a n o w i» c z s k ł a d o w» u m o w y 2 U m o w a z o s t a ł a z a w a r t a n a o k r e s o d d n i a p o d p i s a n i a u m o w y d o d n i a 0 1 s i e r p n i a ro k u 3 1 S t r o n y u s t a la j» w y n a g r o d z e n i e W y k o n a w c y z a r e a l i z a c j p r z e d m i o t u u m o w yw w y s o k o c i 1 ) u d o s t p n i e n i e, m o n t a, p o s awd io e n i e i d e m o n t a b r a m y w e j c i o w e j n r 1z a c e n j e d n o s t k o w» n e t t o w w y s o k o c i :::::::::: : :: :: ( s ł o w n i e::::: ::: :::: :: ) w y n a g r o d z e n i e p o w i k s z o n e b d z i e o s t a w k p o d a t k u o d t o w a r ó w i u s ł u g ( V A T 2 3p ), 2 ) u d o s t p n i e n i e, m o n t a, p o s a d o w i e n i e i d e m o n tba r a m y w e j c i o w e j n r 2z a c e n j e d n o s t k o w» n e t t o w w y s o k o c i :::::::::: ::::: ( s ł o w n i e:::::::: :::: :: ) w y n a g r o d z e n i e p o w i k s z o n e b d z i e o s t a w k p o d a t k u o d t o w a r ó w i u s ł u g ( V A T 2 3p ), 3 ) u d o s t p n i e n i e, m o n t a, p o s a d o w i e n i e i d e m o n tba r a m y w e j c i o w e j n r 3z a ce n j e d n o s t k o w» n e t t o w w y s o k o c i :::: :::::: ( s ł o w n i e:::: :::: ::: ) w y n a g r o d z e n i e p o w i k s z o n e b d z i e o s t a w k p o dk au t o d t o w a r ó w i u s ł u g ( V A T 2 3p ), 4 ) u d o s t p n i e n i e, m o n t a, p o s a d o w i e n i e i d e m o n ts a c e n y n r 1z a c e n j e d n o s t k o w» n e t t o w w y s o k o c i :::::::::: ( s ł o w n i e:::::::: ::: ) w y n a g r o d z e n i e p o w i k s z o n e b d z i e o s t a w k p o d a t k u o d t o w a r ó w i u s ł u g ( V A T 2 3p ), 5 ) u d o s t p n i e n i e, m o n t a, p o s a d o w i e n i e i d e m o n ts a c e n y n r 2z a c e n j e d n o s t k o w» n e t t o w w y s o k o c i :::::::::: ( s ł o w n i e:::::::: ::: ) w y n a g r o d z e n i e p o w i k s z o n e b d z i e o s t a w k p o d a t k u o d t o w a r ó w i u s ł u g ( V A T 2 3p ), 6 ) u d o s t p n i e n i e, m o n t a, p o s a d o w i e n i e i d e m o n ts a c e n y n r 3z a c e n j e d n o s t k o w» n e t t o w w y s o k o c i :::::::::: ( s ł o w n i e:::::::: ::: ) w y n a g r o d z e n i e p o w i k s z o n e b d z i e o s t a w k p o d a t k u o d t o w a r ó w u sił u g ( V A T 2 3p ), 7 ) u d o s t p n i e n i e, m o n t a, p o s a d o w i e n i e i d e m o n tp a o d e s t u n r 1z a c e n j e d n o s t k o w» n e t t o w w y s o k o c i :::::::::: ( s ł o w n i e:::::::: ::: ) w y n a g r o d z e n i e p o w i k s z o n e b d z i e o s t a w k p o d a t k u o d t o w a r ó w i u s ł u g ( V A T 2 3p ), 8 ) u d o s t p n i e n i e, m o n t a, o spa d o w i e n i e i d e m o n t a p o d e s t u n r 2z a c e n j e d n o s t k o w» n e t t o w w y s o k o c i :::::::::: ( s ł o w n i e:::::::: ::: ) w y n a g r o d z e n i e p o w i k s z o n e b d z i e o s t a w k p o d a t k u o d t o w a r ó w i u s ł u g ( V A T 2 3p ), 9 ) u d o s t p n i e n i e, m o n t a, p o s a d o w i e n i e i d e m o n tp a o d e s t u n r 3z a c e n j e d n o s t k o w» n e t t o w w y s o k o c i :::::::::: ( s ł o w n i e:::::::: ::: ) w y n a g r o d z e n i e p o w i k s z o n e b d z i e o s t a w k p o d a t k u o d t o w a r ó w i u s ł u g ( V A T 2 3p ) 2 W y n a g r o d z e n i e p ł a t n e b d z i e n a p o d s t a w i e f a k t u r y p r a w i d ł o w o w y s t a w i o n e j p r z e z W y k o n a w c i p r z y j t e j p r z e z m Za aw i a j» c e g o 3 W y s t a w i e n i e i p r z y j c i e f a k t u r y n a s t» wp yi k op no a n i u c a ł o c i p r z e d m i o t u u m o w y, o k t ó r y c h m o w a w 1 4 F a k t u r a p ł a t n a b d z i e p r z e l e w e m n a r a c h u n e k b a n k o w y W y k o n a w c y w s k a z a n y n a f a k t u r z e w t e r m i n i e 3 0 d n i o d d a t y p r z y j c i a f a k t u r y w y s t a w i own ye kj o np ao n i u c a ł o c i p r z e d m i o t u u m o w y 5 W p r z y p a d k u w y s t» p i e n i a z r o s z c z e n i a m i p o d w y k o n a w c y z g ł o s z o n e g o w t r y b i e 4 i z a a k c e p t o w a n e g o p r z e z Z a m a w i a j» c e g o l u b u j a w n i e n i a s i p o d w y k o n a w c y, k t ó r y z n a r u s z e n i e m 4 n i e z o s t a ł z g ł o s z o n y i z a a k c e p t o w a n y p r z e z Z a m» a cw ei ga o j, Z a m a w i a j» c y S t r o n a 9 z 1 5

10 6 Z a ł» c z n i k n r 4 u p r a w i o n y b d z i e d o w s t r z y m a n i a w y p ł a t y w y n a g r o d z e n i a d o w y s o k o c i z g ł a s z a n y c h r o s z c z e d o c z a s u w y j a n i e n i a s p r a w y l u bk i z ł o e n i a d o k u m e n t ó w z a b e z p i e c z a j» c y c h i n t e r e s Z a m a w i a j» c e g o W t a k i m p r z y p a d k u W y k o n a w c y n i e p r z y s ł u g u j» a d n e c rz oe sn zi a z t y t u ł u w s t r z y m a n i a w y p ł a t y W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o z ł o e n i a w r a z z f a k t u r» o w i a d c z e n i a p o d w y k o n a w c y l u b d a l s z e g o p o d w y k o n a w c y, o k t ó r y m m o w a w 4, o z a s p o k o j e n i u j e g o r o s z c z e z t y t u ł u w y k o n a n i a z a w a r t e j z W y k o n a w c» l u b p o d w y k o n a w c» u m o w y l u b i n n e g o d o w o d u p o t w i e r d z a j» c e g o z a s p o k o j e n i e j e g o r o s z c z e W p r z y p a d k u n i e z ł o e n i a p o w y s z e g o o w i a d c z e n i a l u b i n n e g o d o w o d u Z a m a w i a j» c y w s t r z y m a s i z w y p ł a t» w y n a g r o d z e n i a W y k o n a w c y w w y s o k o c i n a l e n e j p o d w y k o n a w c y l u b d a l s z e m u p o d w y k o n a w c y, d o c z au s j e g o z ł o e n i a W t a k i m p r z y p a d k u W y k o n a w c y n i e p r z y s ł u g u j» a d n e r o s z c z e n i a z t y t u ł u w s t r z y m a n i a w y p ł a t y 4 1 W y k o n a w c a m o e p o w i e r z y w y k o n a n i e c z c i u m o w y p o d w y k o n a w c o m 2 W y k o n a w c a p o w i e r z y w y k o n a n i e z a m ó w i e n i a P o d w y k o n a w c o m w s k a z a n y m w o f e r c i e j a k o p o d m i o t y, n a k t ó r y c h z a s o b y W y k o n a w c a p o w o ł y w a ł s i, n a z a s a d a c h o k r e l o n y c h w a r t 2 6 u s t 2 b U s t a w y, w c e l u w y k a z a n i a s p e ł n i a n i a w a r u n k ó w u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u, o k t ó r y c h m o w a w a r t 2 2 u s t 1 U s t a w y 1 ) ::::::::: - w z a k r e s i e:::::::::::, 2 ) ::::::::: - w z a k r e s i e ::::::::::: 3 W y k o n a w c a m o e w t r a k c i e t r w a n i a u m o w y d o k o n a z m i a n y a l b o r e z y g n a c j i z p o d w y k o n a w c y z t y m z a s t r z e e n i e m, i j e e l i z m i a n a a l b o r e z y g n a c j a z p o d w y k o n a w c y d o t y c z y p o d m i o t u, n a k t ó r e g o z a s o b y W y k o n a w c a p o w o ł y w a ł s i, n a z a s a d a rc e h lo ok n y c h w a r t 2 6 u s t 2 b U s t a w y, w c e l u w y k a z a n i a s p e ł n i a n i a w a r u n k ó w u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u, o k t ó r y c h m o w a w a r t 2 2 u s t 1 U s t a w y, W y k o n a w c a j e s t o b o w i» z a n y w y k a z a Z a m a w i a j» c e m u, i p r o p o n o w a n y i n n y p o d w y k o n a w c a l u b W y k o n a w c a s a m o d z i e l n i e s p e ł n i a w a r u n k i w s t o p n i u n i e m n i e j s z y m n i w y m a g a n y w t r a k c i e p o s t p o w a n i a o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a 4 W p r z y p a d k u, g d y r e a l i z a c j a p r z e d m i o t u u m o w y w y m a g a z a w a r c i a u m ó w o p o d w y k o n a w s t w o, k t ó r y c h p r z e d m i o t e m s» r o b o t y b u d o w l a n e,z a w i e r a n y c h p r z e z W y k o n a w c ó w, p o d w y k o n a w c ó w i d a l s z y c h p o d w y k o n a w c ó w, Z a m a w i a j» c y s t a w i a n a s t p u j» c e w y m o g i 1 ) W y k o n a w c a, p o d w y k o n a w c a l u b d a l s z y p o d w y k o n a w c a z a m ó w i e n i a n a r o b o t y b u d o w l a n e z a m i e r z a j» c y z a w r z e u m o w o p o d w y k o n a w s t w o, k t ó r e j p r z e d m i o t e m s» r o b o t y b u d o w l a n e, j e s t o b o w i» z a n y, w ct ir e a k r e a l i z a c j i z a m ó w i e n i a p u b l i c z n e g o, d o p r z e d ł o e n i a Z a m a w i a j» c e m u p r o j e k t u t e j u m o w y, p r z y c z y m p o d w y k o n a w c a l u b d a l s z y p o d w y k o n a w c a j e s t o b o w i» z a n y d o ł» c z y z g o d W y k o n a w c y n a z a w a r c i e u m o w y o p o d w y k o n a w s t w o o t r e c i z g o d n e j z p r o j e k t e m u m o w y, 2 ) te r m i n za p ł a t y w y n a g r o d z e n i a p o d w y k o n a w c y l u b d a l s z e m u p o d w y k o n a w c y p r z e w i d z i a n y w u m o w i e o p o d w y k o n a w s t w o n i e m o e b y d ł u s z y n i 3 0 d n i o d d n i a d o r c z e n i a W y k o n a w c y, p o d w y k o n a w c y l u b d a l s z e m u p o d w y k o n a w c y f a k t u r y l u b r a c h u n k u, p o t w i e r d z a j» c y c h w y k o n a n i e z l e cj o n e p o d w y k o n a w c y l u b d a l s z e m u p o d w y k o n a w c y r o b o t y b u d o w l a n e j, 3 ) Z a m a w i a j» c y, w t e r m i n i e 1 4 d n i o d o t r z y m a n i a p r o j e k t u u m o w y o p o d w y k o n a w s t w o, z g ł a s z a p i s e m n i e z a s t r z e e n i a d o t e g o p r o j e k t u w p r z y p a do k akc th ó, r y c h m o w a w a r t b u s t 3 U s t a w y S t r o n a 1 0 z 1 5

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy znak sprawy:gcs.dzpi Strona 1 z 11

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy znak sprawy:gcs.dzpi Strona 1 z 11 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w e l e k t r y c z n y c h L p N A Z W A A R T Y K U Ł U O P I S I l o j e d n o s t k a m i a r y C e n

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d z i e 2 0 1 5 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X W Y Z N A C Z A N I E O D K S Z T A C E T O W A R Z Y S Z Ą C Y C H H A R T O W A N I U P O W I E R Z C H N I O W Y M W I E

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

ť Ü Ĺ ä Ů Ú Í Í Ť ř Ě Í ü Í ń đ ń ď ď ń Ż Ł í á í É Ĺ Ü Í Ť Ĺ Ĺ ű Í Í ť Í ŕ Ĺ Í Ü Ü ü Ż Ż ń ť Ą Ą ŕ Ą ń ń Ż ń Ż ń ý Ż ń í Á É É Ýá Í ä í Ĺ Ĺ í Í ů ť Ĺ ť Ź Ť Ť Ł ń ź Ź ń ń ć ń ć ń Ż í ť ń Ż Ĺ ŕ í Ú íí ť

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

6. K o ł a 7. M i s a

6. K o ł a 7. M i s a S U P 6 0 9 v. 2 0 16 G R I L L R U C H O M Y, P R O S T O K Ą T N Y, Z D O L N Ą I B O C Z N Ą P Ó Ł K Ą S U P 6 0 9 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

Rada chorągwi Komisja Rewizyjna Sąd Harcerski

Rada chorągwi Komisja Rewizyjna Sąd Harcerski C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d n i a 2 0 1 4 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ

Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ É ý đ Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ Ł Ż Ł Ż őź á í ň Ż ű ä Ľ ô ď ŕ ć ć ć éŕ Ż ŕ ć Ł Ż Đ ŕ Ü É í ć Ł ŕ ź Ł Ł Ł ć Ó ő á ť Ó ĐŃ Üŕ ŁÓ

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a M G 4 1 0 v. 2 0 1 6 G R I L L K O C I O Ł E K P O D W Ó J N I E E M A L I O W A N Y Z P O P I E L N I K I E M 6 r e d n i c a 4 6 c m M G 4 1 0 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0 M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 8 9 6-7 7 X E K S P L O A T A C Y J N E B A D A N I A E N E R G E T Y C Z N O a E M I S Y J N E W K A D U K O M I N K O W E G O Z P A S Z C

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

latarnia morska wę d elbląg malbork an o el a z o i s olsztyn zamek krzyżacki w malborku Wisła płock żelazowa wola ęży z a me k ól.

latarnia morska wę d elbląg malbork an o el a z o i s olsztyn zamek krzyżacki w malborku Wisła płock żelazowa wola ęży z a me k ól. T ę Ł ó 499 ż Y ę ą T T ą ść ż B ę ó ąż ę ąż żą ó ę ż ę ś Ś SZ ź ź S żó ż śó ś ść E ó E ń ó ó ó E ó ś ż ó Ł Gó ę ó SZ ś ż ę ę T 6 5 ó ż 6 5 : 685 75 ą ę 8 Ó ńó ę: : U 5 ó ż ó 5 Śą Gó 4 ść ę U żę ż ć Z

Bardziej szczegółowo

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH G R E E N M I L L A Q U A S Y S T E M : S Y S T E M Z R A S Z A C Z Y W Y N U R Z A L N Y C H i M I K R O N A W A D N I A N I E. O G Ó L N A L I S T A A S O R T Y M E N T O W A S z c z e g ó ł o w e i

Bardziej szczegółowo

Gmina Brzeg ul. Robotnicza Brzeg. Biuro Usług Projektowo - Budowlanych. Maciej Boberski ul. Rynek 10/ Brzeg

Gmina Brzeg ul. Robotnicza Brzeg. Biuro Usług Projektowo - Budowlanych. Maciej Boberski ul. Rynek 10/ Brzeg D: N : DPT/DG-II/POPT// P /MOF//: W f ół JST f S ó ąń f ółf śó E F POPT - Zą: G - W: Uł P - M / - N S: POJEKT WYKONAWCZY DOGI Z : P Wś ż: DOGOWA T : P ł Wś S Ię N ń P P ż A Kę OP//POOD/ Są ż J S OP//PWOD/

Bardziej szczegółowo

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org C h r i s t i a n n E i j k m a n : P r o s t o t a c e c h p r a w d y ( S i m p l e x n o n v e r i s i g i l l u m ) E p i z o d 1 : W iù c e j n i k a w a w C a f é B a u e r W s z y s t k o z a c

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

n a k r ę t e k Z, I I, I.

n a k r ę t e k Z, I I, I. H U T A W K A O G R O D O W A 2 - o s o b o w a t y p : J K S C 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Ą ś Ę ń ń ń Ć ś ć Ę Ę ż ę ę ż ż ż ź ć ż Ę ś ż ż ż ń ź ż ę Ą ę ę Ć ż ć Ę Ę ż Ó ś ż ż ż ś ż ź ć Ą ś ź ę Ę ń śł ż ę ż ń Ą Ó ń Ę Ż Ę ę ę ż ć ż ń ś ń Ć ń ć żę ś Ę ń ę ś Ę Ę ż ćż ć ę ż Ę ż ś Ę ń ć ś ż Ą ń ż

Bardziej szczegółowo

Í í Í Á ń ý ý Ż í í ď Í Ĺ ń Í ń Ę ń ý Ż Ż ź ń ń Ę ń ý ý í ŕ Ĺ Ĺ Í Á í Ż Í É Í Ü ö ä Ż Ż Ż Ę ń ć Ę Ż ń Ę Ż ć ń Ł Ą ń Ę í Ę Ż Ż ý Ż Ż Ą Í É đ í Ł Ę Ł ć ő ť Ę ń í ć Í Ę Ę Ł Ą Ł ć ď ć Ę Ę ń Ó Ü ü Ĺ ý Ę ä í

Bardziej szczegółowo

Uwaga z alkoholem. Picie na świeżym powietrzu jest zabronione, poza licencjonowanymi ogródkami, a mandat można dostać nawet za niewinne piwko.

Uwaga z alkoholem. Picie na świeżym powietrzu jest zabronione, poza licencjonowanymi ogródkami, a mandat można dostać nawet za niewinne piwko. B : U U F F U 01 Ę ś ę 3 ż łć ę ę ź ł, Ż 64 ó ł ł óżó, j, j U 02 Ą ś U ł 1925, 1973 łś ą ż ęą fć j j ą j ł 9 ( ) ó 15 F 03 j ąó j j, ę j ż 15 ł, ó f Bść ł łj ł, 1223 j 15 B Ą ć ę j- j ść, j ż ą, ż, ją

Bardziej szczegółowo

Ź ź Ę Ś Ś Ń ę ę ż Ę ż ę ż ę ż ę ż ż ę ż ż Ń ź ę ę Ę Ć ż Ź Ś ę ż ż ę ż Ź Ó ę Ź ż Ś ż ę ż Ź ę Ę Ź ż ę ę ż Ś ę ę Ó Ś ę Ę ę ę ę Ą Ę Ą Ę Ś ę ż ż Ź ę Ń Ź Ś Ś ę Ź ż Ź ź ę ć Ó ż ż Ę Ó ę ż Ń ż ę Ź ę Ź Ą ę ż ż Źę

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo