2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 0 0 M P a o r a z = 0, 4."

Transkrypt

1 M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z K O W O - T W A R Z O W E J M a g d a l e n a K r o m k a - S z y d e k 1, M i c h a W r o n a 1, M a g d a l e n a J d r u s i k - P a w o w s k a 2 1 Z a k a d M e c h a n i k i D o w i a d c z a l n e j i B i o m e c h a n i k i, I n s t y t u t M e c h a n i k i S t o s o w a n e j, P o l i t e c h n i k a K r a k o w s k a m k s z y d e m e c h. p k. e d u. p l 2 Z a k a d C h i r u r g i i S t o m a t o l o g i c z n e j K a t e d r y C h i r u r g i i C z a s z-s k oz wc oz k o w o -T w a r z o w e j, l ą s k i U n i w e r s y t e t M e d y c z n y S t r e s z c z e n i e W p r a c y p r z e d s t a w i o n a z o s t a a a n a l i z a m e t o d ą e l e m e n tƒ w s k o c z o n y c h s y s t e m u U n i L O C K, d o z e s p o l e k oi n -r e s t r u k c j i k o c i u c h w y. Wk yo n a n o m o d e l p y t y i r u b o d w z o r o w u j ą c y i c h z o o n ą g e o m e t r i o r a z u p r o s z c z o -n y m d e l k o c i u c h w y. P r z y z a k a d a n y m o b c i ą e n i u p o rƒ w n a w c z y m p r z e p r o w a d z o n o a n a l i z s t a n u n a p r e n ic a e l u w o k r e l e n i a n a j k o r z y s t n i e j s z e j k o n f i g u r a c j i s t o s o w a n y c h r u b U n i LCOoCrK t ei x. A n a l i z a w y k a z a a o p t y m a l n e a n- p r e n i a d l a u k a d u m i e s z a n e g o, k tƒ r y s t o s o w a n y j e s t j a k o b a r d z i e j e k o n o m i c z n a a l t e r n a t y w a. S o w a a n a l i z a M E S, p y t a r e k o n s t r u k c y j n a, s y s t e m U n i L o c S T R E N G T H A N A L Y S I S O F T H E S Y S T E M U N I L O C K 2. 4 U S E D I N M A X I L L O F A C I A L S U R G E R Y S u m m a r y T h i s p a p e r p r e s e n t s f i n i t e e l e m e n t a n a l y s i s o f t h e U n i l o c k s y s t e m, w h i c h i s u s e d t o t h e fr ie xc ao tn is ot n r uc -a n d t i o n o f t h e m a n d i b l e b o n e. A m o d e l o f p l a t e a n d s c r e w s m a p p i n g t h e i r c o m p l e x g e o m e t r y a n d a e d s i m op dl ei l f i o f t h e m a n d i b l e bnoe h a s b e e n c r e a t e d. A n a l y s i s o f t h e s t a t e o f s t r e s s w a s c a r r i e d o u t a t t h e a s s u m e d c o m p a r a t i v e l o a d i n o r d e r t o d e t e r m i n e t h e b e s t c o n f i g u r a t i o n o f t h e s c r e w s U n i l o c k a n d C o r t e x. A n a l y ts hi e s os ph to iw me ud m s t r e s s f o r t h e m i x e d s y s t e m w h i c h i s u s e d eass s a e xlp e n s i v e a l t e r n a t i v e. K e y w o r d s : F E M a n a l y s i s, r e c o n s t r u c t i o n p l a t e, U n i L o c k s y s t e m 1. W S T P S y s t e m C o m p a c t U n i L O C K 2. 4 f i r m y S y n t h e s n a l e - y d o p y t r e k o n s t r u k c y j n y c h, w k tƒ r y c h w p r o w a d z o n y O b e c n o ć d wƒ c h g w i n tƒ w p o w o d u j e b l o k o w a n i e r u b w p y c i e, c o z w i k s z a s t a b i l n o ć k o n s t r u k c j i ao-r a z z j e s t m e c h a n i z m s t a b i zl a c j i p o m i d z y p y t ąi r u b ą p e w n i a b l o k a d w p r z y p a d k a c h w k r c a n i a r u b y z e z b y t w p o s t a c i d o d a t k o w e g o g w i nu t s t a b i l i z u j ą c e g o g o w d u ą s i ą. r u b y w o t w o r z e ( r y s. 1 ). C h a r a k t e r y z u j e s i o n w i k s z ą W p r o w a d z o n y m e c h a n i z m s t a b i l i z a c j i p o w o d u j e g r u b o c i ą p y t y w s t o s u n k u d o w c z e n i e j s t o s o w a n y c h b r a k k o n i e c z n o c i d o k a de nj a d a p t a c j i p y t y w z g l d e m s y s t e mƒ w i d z i k i t e m u u m o l i w i a c a k o w i t e p r z e j c ip e o w i e r z c h n i k o c i. Z m n i e j s z a t o r y z y k o w y s t ą p i e n i a o b c i ą e n i a c z y n n o c i o w e g o u c h w y p r z e z p y t. E f e k t e m z j a w i s k a z m c z e n i a m at e r i a u p o d w p y w e m d o g i n a n i a t e g o j e s t z w i k s z e n i e w y t r z y m a o c i m e c h a n i c z n ei jk s z t a t o w a n i a p y t y, c o m o g o b y d o p r o w a d z i ć d o o d t w o r z o n e g o u k a d u. p r z e d w c z e s n e g o z a m a n i a i m p l a n t u w t y c h m i e j s c a c h. Rƒ w n o c z e n i e p y t a n i e p yr zl e g a c i l e, p r z e z c o n i e 117

2 A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O u c i s k a k o c i i n i e p o w o d u j e z a b u r z e n i a w u k r w i e n i u, c o 3. M A T E R I A I M E T O D Y j e s t s z c z e gƒ l n i e wn ae u p a c j e n tƒ w p o r a d i o t e r a p[ i8 i]. W s k a d z e s t a w u s y s t e m u C o m p a c t U n i L O C K 2. 4 W y k o r z y s t u j ą c o p r o g r a m o w a n i e S o l i d W o r k s s t wo - w c h o d z ą t y t a n o w e r u b y t y p u C o r t e x o r e d n i c y 2. 4 r z o n y z o s t a m o d e l p y t y r e k o n s t r u k c y j n e j n a p o d s t a w i e m m, d w a r o d z a j e r u b t y pu U n i L O C K : o r e d n i c y 2, 4 w y m i a rƒ w o t r z y m a n y c h z r z e c z y w i s t e g o e l e m e n t u. m m i 3 m m o r a z t y t a n o w e p y t y o g r u b o c i 2. 4 m m, P o n i e w a w p r a c y gƒ w n i e s k u p i o n o s i n a a n a l i z i e u n i w e r s a l n e, t z n. w s pƒ p r a c u j ą c e z e w s z y s t k i m i t r z e mn a p r e w i m p l a n t a c h, z d e c y d o w a n o s i z a s t o s o w a ć r o d z a j a m i r u b. r u b a t y p u C o r t e x z a p e w n i a m o l i w o ć z n a c z n e u p r o s z c z e n i a d o t y c z ą c e k o c i u c h w y. O d c i n e k r e g u l a c j i k ą t a w k r c e n i a w k o ć u c h w y, n a t o m i a s t r z o n u z o s t a s p r o w a d z o n y d o m o d e l u p r o s t o p a d o a -c i r u b y U n i L O C K s z t y w n o p r z y t w i e r d z a j ą p y t k d o n u o w y m i a r a c h 9 x 2 x 2 5 m m, z e l e m e n t e m s yum- k o c i. D o d a t k o w y g w i n t r u b U n i L O C K w s pƒ p r a c u j ą c y l u ją c y m k o s t n i n w p o o w i e d u g o c i. S y m u l o w a n e b y o z p y t ą z m n i e j s z a r y z y k o o b l u z o w a n i a, z w i k s z a j ąz c a m a n i e p r o s t e i s k o n e ( k ą t 4 5 s t o p n i w s t o s u n k u d o s t a b i l n o ć, c o d a j e ml oi w o ć i m p l a n t o w a n i a s y s t e m u p o w i e r z c h n i k o c i ). T a k i u p r o s z c z o n y m o d e l k o c i w o b e c n o c i p r z e s z c z e pƒ w l u b w p r z y p a d k u k o c i wa y- k z u j ą c y c h d u y u b y t e k m a s y k ots n e j i w y s o k i e o d wp a- n i e n i e. u c h w y s t o s o w a n y b y te p r z e z i n n y c h a u t o rƒ w [ 1 ]. G o t o w e m o d e l e ( r y s. 2 a i 2 b ) z o s t a y w y e k s op -o r t w a n e d o p r o g r a m u A n s y s W o r k b e n c h, w k tƒ r y m n a o - o n a z o s t a a s i a t k a e l e m e n tƒ w s k o c z o n y c h, z a d a n e z o s t a y w a r u n k i b r z e g o w e i p r z e p r o w a d z o n a a n a l i z a. Z d e f i n i o w a n e z o s t a y rƒ w n i e s t a e m a t e r i a o w e d l a p o s z c z e gƒ l n y c h e l e m e n tƒ w u k a d u. P y t a r e k o n s t r u jk -c y n a i r u b yb y y t y t a n o w e ( E = 1 5 M P a, =, 3 ), a k o ć u c h w y p r z y j t o j a k o m a t e r i a i z o t r o p o w y ( E = 1 8 M P a, =, 3 2 ). W a r t o ć m o d u u s p r y s t o c i k o s t n i n y z o s t a a p r z y j t a d l a p o c z ą t k o w e g o i k o c o w e g o e t a p u l e c z e n i a z g o d n i e z l i t e r a t u r ą [ 2 ] E = 2 M P a i E = 2 M P a o r a z =, 4. M o d e l z o s t a u t w i e r d z o n y n a j e d n e j z e c i a n op -r o s t p a d o c i a n u s y m u l u j ą c e g o k o ć u c h w y, n a t o m i a s t o b c i ą e n i e, w p o s t a c i s i y o w a r t o c i 1 N, z o s t a o p r z y o o n e n a p r z e c i w l e g e j c i a n i e ( r y s. 2 c ) Z a o o n y s c h e m a t o b c i ą e n i a m a c h a r a k te r j e d y n i e s y m u l a c y j n y i n i e o d d a j e w p e n i p r a c y u k a d u s t o m a t o g n a t y c z n e g o. J e s t t o j e d n a k u p r o s z c z e n i e w y s t a r c z a j ą c e d o p oarƒ - w n n i a c h a r a k t e r u p r a c y a n a l i z o w a n y c h k o n f i g u r a c j i r u b. R o z p a t r z o n o n a s t p u j ą c e p r z y p a d k i : 1 ) z a m a n i e p r o s t e u c h w y z k o s t n i n ą m o d u l e Y o u n g a 2 M P a ( k o c o w y e t a p z r o s t u k o st - n e g o - d o j r z a a k o s t n i n a ), R y s. 1. S y s t e m y C o m p a c t U n i L O C K 2. 4 [ 9 ] 2. C E L P R A C Y 2 ) z a m a n i e u k o n e u c h w y z k o s t n i n ą o m o d u l e Y o u n g a 2 M P a ( k o c o w y e t a p z r o s t u k o st - n e g o - d o j r z a a k o s t n i n a ), 3 ) z a m a n i e p r o s t e u c h w y z k o s t n i n ą o m o d u l e Y o u n g a 2 M P a ( p o c z ą t k o w y e t a p z r o s t u k o st - C e l e m p r a c y b y o w y k o n a n i e m o d e l u p y t y r e kn o- n e g o - m o d a k o s t n i n a ), s t r u k c y j n e j 2, 4 s y s t e m u U n i L O C K w r a z z e r u b a m i t y p u 4 ) z a m a n i e u k o n e u c h w y z k o s t n i n ą o m o d u l e C o r t e x i U n i L O C K o r a z p r z e p r o w a d z e n i e a n a l i z y y w- Y o u n g a 2 M P a ( p o c z ą t k o w y e t a p z r o s t u k o st - t r z y m a o c i o w e j z w y k o ry zs t a n i e m m e t o d y e l e m e n tƒ w n e g o - m o d a k o s t n i n a ). s k o c z o n y c h M E S. A u t o r z y p o rƒ w n a l i w a r t o c i o r a z r o z k a d n a p r e n i a z r e d u k o w a n e g o w g h i p o t e z y H u b e r a-m i s e s a -H e n k y e g o H M H [ M P a ] w i m p l a n t a c h, d l a z rƒ n i c o w a n y c h p r z ydp -a kƒ w u w z g l d n i a j ą c y c h o d m i e n n e m e t o d y u m o c o w a n i a p y t k i z a p o m o c ą r u b w k o c i, a t a k e w w a r u n k a c h s y m u l u j ą c y c h rƒ n e t y p y z a m a n i a k o c i u c h w y. 118 D l a w s z y s t k i c h p r z y p a d kƒ w z a s t o s o w a n o k o n f i gau -r c j r u b : p y t a z c z t e r e m a r u b a m i t y p u C o r t e x, p y t a z c z t e r e m a r u b a m i t y p u U n i - L O C K, p y t a z d w o m a r u b a m i t y p u C o r t e x ( we - w n t r z n e s e g m e n t y p y t y ) i z d w o m a r u - b a m i t y p u U n i L O C K ( s k r a j n e s e g m e n t y p y t y ).

3 M a g d a l e n a K r o m k a - S z y d e k, M i c h a W r o n a, M a g d a l e n a J d r u s i k - P a w o w s k a Naprężenie HMH w płycie dla E kostniny=2 MPa 12 naprężenie HMH [MPa] a) Cortex dwie śruby Cortex i dwie Naprężenie HMH w śrubach dla E kostniny=2 MPa 12 naprężenie HMH [MPa] R y s. 2. M o d e l u k a d u p y t-a r u b y - u c h w a d l a p r z y p a d k u ( a ) z a m a n i a p r o s t e g o ( i b ) u k o n e g o o r a z ( c )s c h e m a t u t w i e r - d z e n i a i o b c i ą e n i a m o d e l u b) Cortex dwie śruby Cortex i dwie R y s. 3. W a r t o ć m a k s y m a l n a n a p r e n i a z r e d u k o w a n e g o H M H [ M P a ] w p y c i e ( a ) o r a z w r u b a c h ( b ) d l a p r z y p a d k u ok -o c w e g o e t a p u l e c z e n i a k( oes t n i n y= 2 M P a ) 4. W Y N I K I Naprężenie HMH w płycie dla Ekostniny=2 MPa W y n i k i o b l i c z e p r z e d s t a w i o n o w f o r m i e w y k r e sƒ w w a r t o c i m a k s y m a l n y c h n a p r e n i a z r e d u k o w a n e g o H M H [ M P a ] w p y c i e i r u b a c h ( r y s -. r 3 y s. 4 ) o r a z m a p w y t e, d l a w s z y s t k i c h a n a l i z o w a n y c h p r z y p a d kƒ w ( r y s. 5 - r y s. 1 ). U t w i e r d z e n i e w b a d a n y c h p r z y p a d k a c h, p o k a z a n y c h n a r y s u n k a c h, z a w s z e z n a j d u j e s i p o p r a w e j s t r o n i e m o d e l u, n a t o m i a s t o b c i ą e n i e z os o t a p r z y o o n e z a w s z e p o l e w e j. r u b y n a r y s. 8 a r y s. 1 u s t a w i o n e s ą w k o l e j n o c i t a k i e j, j a k b y y u m i e s z c z o n e w p y c i e. a) naprężenie HMH [MPa] Cortex dwie śruby Cortex i dwie Naprężenie HMH w śrubach dla Ekostniny=2 MPa 35 3 naprężenie HMH [MPa] b) Cortex dwie śruby Cortex i dwie R y s. 4. W a r t o ć m a k s y m a l n a n a p r e n i a z r e d u k o w a n e g o H M H [ M P a ] ( a ) w p y c i e ( b ) w r u b a c h d l a p r z y p a d k u p o c z ą t k o w e g o e t a p u l e c z e n i a k( oes t n i n y= 2 M P a ) 119

4 A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O M a k s y m a l n a w a r t o ć n a p r e n i a H M H w p y c i e er - C o r t e x. W z a m a n i a c h s k o n y c h o b s e r w o w a n e s ą m n i je - k o n s t r u k c y j n e j p r z y z a m a n i u p r o s t y m i u k o n y m j e s t s z e w a r t o c i m a k s y m a l n e g o n a p r e n i a w p y c i e. p o d o b n a ( rƒ n i c a o d, 9 % d o 2, 6 5 % ) w k o c o w y m W a r t o ć m a k s y m a l n a n a p r e n i a w r u b a c h w po - e t a p i e l e c z e n i a. N a j w y s z e w a r t o c i s ą d l a s t a b i l iczza ąc tj ki o w y m e t a p i e l ezc e n i a w y s t p u j e w z a m a n i u po r- p r z y u y c i u d wƒ c h r u b C o r t e x i d wƒ c h U n i L O C K, s t y m, d l a z e s p o l e n i a m i e s z a n e g o o r a z z u y c i e m r u b p o d o b n e w a r t o c i d l a z a s t o s o w a n i a c z t e r e c h r u b i - U n U n i L O C K ( i M P a ). N a j w y s z e w a r t o c i w y s t - L o c k. P r a w i e p o o w m n i e j s z e w a r t o c i w y s t p u j ą p r z y p u j ą p r z y s t a b i l i z a c j i t y l k o z u y cuineiml O C K z e s p o l e n i u t y l k o r u b a m i C o r t e x. W p o c z ą t k o w y m s t a d i u m l e c z e n i a rƒ n i c a w w a ro t- w d a l s z y m e t a p i e l e c z e n i a. N a j m n i e j s z e w a r t o c i r s- t w i e d z o n o p r z y z e s p o l e n i u r u b a m i C o r t e x. W i k s z e rƒ n i c e c i m a k s y m a l n e j p o m i d z y z a m a n i e m p r o s t y m i os -k p o m i d z y w a r t o c i a m i m ak s y m a l n y m i w z a m a n i u n y m j e s t w i k sz a i w y n o s i o k. 3 % ( m n i e j s z a w a r t o ć s k o n y m i p r o s t y m w y s t p u j ą w p o c z ą t k o w y m e t a p i e d l a z a m a n i a s k o n e g o ). Z a c h o w a n a j e s t p o d o b n a n -t e d e n c j a, j e l i c h o d z i o k o n f i g u r a c j a rn ua b j w i k s z e l e c z e n i a a k o s t n i n a n i e j e s t s z t y w n a. W d a l s z y m e t a p i e l e c z e n i a rƒ n i c e p o m i d z y woa-r t w a r t o c i n a p r e d l a z e s p o l e n i a m i e s z a n e g o i r u b am ci i a m i m a k s y m a l n y m i d l a z a m a n i a p r o s t e g o u i k o n e g o U n i L O C K. W a r t o ć m a k s y m a l n a d l a s t a b i l i z a c j i cez-t s ą n i e w i e l k i e ( w z a k r e s i e o d 2, 6 % d l a s t o s o w a n i -a U n r e m a r u b a m i C o r t e x j e s t -k 3r o t n i e n i s z a. Rƒ n i c e L O C K d o 1, 7 % d l a r u b C o r t e x ). S p a d e k m a k s y m a l n e j p o m i d z y w a r t o c i a m i m a k s y m a l n y m i n a p r e n i a H M H w a r t o c i n a p r e n i a w r u b a c h w k o l e j n y c h e t a p a c h w k o l e j n y c h e t a p a c h l e c z e n i a, d l a p o s z c z e gƒ l n y c h a -r o d zl e c z e n i a j e s t n a j w i k sdzly a z e s p o l e n i a r u b a m i C o r t e x jƒ w z e s p o l e, p r z y o b u t y p a c h z a m a ( p r o s t e i z o o ni e U) n i L o c k ( u k a d m i e s z a n y ) w z a m a n i u rp o s t y m s ą a n a l o g i c z n e. J e s t o k. 2 % rƒ n i c a p o m i d z y o w- a r t i w y n o s i p r a w i e 6 5 %. W a n a l o g i c z n e j k o n f i g u r a c j i r u b c i a m i m a k s y m a l n y m i p r z y s t a b i l i z a c j i z u y c i e m r udb l a z a m a n i a s k o n e g o rƒ n i c a j e s t m n i e j s z a i w y n o s i o k. U n i L O C K w s t o s u n k u d o w y k o r z y s t a n i a t y l k o r u b 4 %. R y s. 5. R o z k a d n a p r e n i a z r e d u k o w a n e g o H M H [ M P a ] w p y c i e d l a p r z y p a d k u s t o s o w a n i a c z t e r e c h r u b C o r( ta e) x, w z a m a n i u p r o s t y m i ( b ) s k o n y m, d l a d a l s z e g o e t a p u l e c z e n i a R o z k a d n a p r e n i a w p y c i e, d l a p r z y p a d k u z a -a m c z t e r e c h r u b C o r t e x ( r y s. 5 ) l u b w o t w o r a c h ( n a j c z c i e j n i a p r o s t e g o i s k o n e g o, p r z y m o d u l e k o s t n i n y 2 M P a s, k r a j n y c h ) o d s t r o n y p r z y o o n e g o o b c i ą e n i a d l a i -k o n f je s t rƒ w n o m i e r n y. K o n c e n t r a c j e w y s t p u j ą w r o d k o w e j g u r a c j i U n i L O C K i m i e s z a n e j ( r y s. r6 a z o 7 a ). c z c i p y t y, n a s z c z e l i n i e z a m a n i a, d l a k o n f i g u r a c j i R y s. 6. R o z k a d n a p r e n i a z r e d u k o w a n e g o H M H [ M P a ] w p y c i e d l a p r z y p a d k u s t o s o w a n i a c z t e r e c h r u b U n i L O C K w, z a m a n i u ( a ) p r o s t y m i ( b ) s k o n y m, d l a p o c z ą t k o w e g o e t a p u l e c z e n i a D l a a n a l o g i c z n y c h p r z y p a d kƒ w o b r a z u j ą c y c h p o c tz -ą o d s t r o n y p r z y o e n i a s i y. W i d o c z n e n a r y s u n k u 7 b k o w y e t a p l e c z e n i a ( m o d u k o s t n i n y E = 2 M P a ) n a j rb -a l o k a l n e w y t e n i e w o t w o r z e p r z y k r a w d z i p r z y o e n i a d z i e j w y t o n y j e s t o b s z a r r o d k o w y p y t y, n a w y s o k o sc ii y j e s t z w i ą z a n e z e w s pƒ p r a c ą n a g w i n c i e p o m i d z y s z c z e l i n y z a m a n i a p r z y z a m a n i u p r o s t y m, d l a k a d e j b e m r u b y U n i L O C K i o t w o r e m w p y c i e, c o p o t wr i- e k o n f i g u r a c j i r u b, n a tioams t p r z y z a m a n i u s k o n y m d z a r y s. 1. o b s z a r w y t e n i a o b e j m u j e o b s z a r r o d k o w y o r a z c z ć 12

5 M a g d a l e n a K r o m k a - S z y d e k, M i c h a W r o n a, M a g d a l e n a J d r u s i k - P a w o w s k a R y s. 7. R o z k a d n a p r e n i a z r e d u k o w a n e g o H M H [ M P a ] w p y c i e d l a p r z y p a d k u s t o s o w a n i a d wƒ c h r u b U n i L O C K i d wƒ c h r u b C o r t e x w z a m a n i u : ( a ) p r o st y m d l a d a l s z e g o e t a p u l e c z e n i, a( b ) s k o n y m d l a p o c z ą t k o w e g o e t a p u l e c z e n i a R y s. 8. R o z k a d n a p r e n i a z r e d u k o w a n e g o H M H [ M P a ] w r u b a c h d l a p r z y p a d k u s t o s o w a n i a c z t e r e c h r u b C o r t e x, w z a m a n i u p r o s t y m, d l a ( a ) p o c z ą t k o w e g o i ( b ) k o c o w e g o e t a p u l e c z e n i a R y s. 9. R o z k a d n a p r e n i a z r e d u k o w a n e g o H M H [ M P a ] w r u b a c h d l a p r z y p a d k u s t o s o w a n i a c z t e r e c h r u b U n i L O C K, w z a m a n i u p r o s t y m, d l a ( a ) p o c z ą t k o w e g o i ( b ) k o c o w e g o e t a p u l e c z e n i a R y s. 1. R o z k a d n a p r e n i a z r e d u k o w a n e g o H M H [ M P a ] w r u b a c h d l a p r z y p a d k u s t o s o w a n i a d wƒ c h r u b C o r t e x i d wƒ c h r u b U n i L O C K, w z a m a n i u p r o s t y m, d l a ( a ) p o c z ą t k o w e g o i ( b ) k o c o w e g o e t a p u l e c z e n i a R o z k a d n a p r e n i a w r u b a c h jt e s p o d o b n y w e i U n i L O C K j e s t t e n s a m, n a t o m i a s t w u k a d z i e m i ea s- z w s z y s t k i c h a n a l i z o w a n y c h p r z y p a d k a c h. K o n c e n t r a c j e n y m w y s t p u j e w s k r a j n e j r u b i e p o p r z e c i w n e j s t r o n i e w y s t p u j ą gƒ w n i e n a gƒ w c e r u b y ( C o r t e x ) o r a z n a z a m a n i a, c z y l i o d s t r o n y u t w i e r d z e n i a. g w i n c i e, n a gƒ w c e r u b y ( U n i L O C K ). D l a p r z y p a d kƒ w W p r z y p a d k u s y m u l u j ą c y m p o c z ą t k o w y e t a p g o j e n i a o b e j m u j ą c y c h s y m u l o w a n i e d a l s z e g o e t a p u l e c z e n i a, k o n c e n t r a c j e n a p r e n i a n a r u b a c h d l a s p oz le e n i a C or - w z a m a n i u p r o s t y m o b s z a r w y t e n i a w r u b a c h d l a t e x rƒ n i ą s i : p r z y z a m a n i u p r o s t y m j e s t t o r u b a p r z y p r z y p a d k u c z t e r e c h r u b C o r t e x o r a z c z t e r e c h U n i L O C K s z c z e l i n i e o d s t r o n y u t w i e r d z e n i a, p r z y s k o n y m p r z y j e s t o b s e r w o w a n y n a r u b i e b l i e j s z c z e l i n y z a m a n i a, s zocd z e l i n i e o d s t r o n i y y s. W k o n f i g u r a c j a c h U n i L O C K s t r o n y u t w i e r d z e n i a. W u k a d z i e m i e s z a n y m j e s t t o i m i e s z a n e j, n i e z a l e n i e o d t y p u z a m a n i a, s ą t o - a n a l r u b a s k r a j n a o d s t r o n y p r z y o o n e j s i y. P r z y z a m a ng i u c z n i e t e s a m e r u b y p o osntire p r z y o e n i a s i y. s k o ny m o b s z a r w y t e n i a d l a k o n f i g u r a c j i C o r t e x 121

6 A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O 5. P O D S U M O W A N I E z e s p o l e n i u m o e m i e ć i sttnoy w p y w n a r o z k a d n a p r e w i m p l a n t a c h, p r z e z c o z w i k s z y ć r y z y k o i c h z cz zn ei ns i a. W d o s t p n e j l i t e r a t u r z e p o d e j m o w a n y j e s t t e m a t O t r z y m a n e w a r t o c i n a p r e n i a w s k a z u j ą, e p r z y os -t o s m o d e l o w a n i a u k a d u u c h w a - i m p l a n t d o t y c z ą c y rƒ - n y c h p r z y p a d kƒ w z z a k r e s u o s t e o s y n t e z y z a m a, rne -k o w a n i u r u b t y p u U n i L O C K o r a z k o n f i g u r a c j i m i e s z a n e j i m p l a n t p r z e n o s i w i k s z e n a p r e n i a, o d c i ą a j ą c t y m s t r u k c j i o r a z o r t o g n a t y k i. A n a l i z u j ą c j e d n a k s p o sƒ s a b m y m k o ć, n i w p r z y p a d k u s t o s o w a n i a t y l k o r u b m o d e l o w a n i a g e o m e t r i i i m p l a n tƒ w, a u t o r z y d o s t r z e g l ti y p u C o r t e x. P o rƒ w n u j ą c w a r t o c i n a p r niea w r u b a c h b r a k p r a c d o t y c z ą c y c h d o k a d n eo g o d w z o r o w a n i a i c h w e w s z y s t k i c h p r z y p a d k a c h z a o b s e r w o w a n o t s a m ą g e o m e t r i i, aw s z c z e gƒ l n o c i k s z t a t u r u b y. W w i o -k s z t e n d e n c j. c i p r e z e n t o w a n y c h p r a c r u b a u p r a s z c z a n a j e s t d o P r z y u k a d z i e m i e s z a n y m k o n c e n t r a c j e n a p r e n i a n a w a l c a, a j e j p o w i ą z a n i e z p y t k ą m o d e l o w a n e j eo s- t pp y c i e i w r u b a c h w y s t p o w a y z a w s z e d l a r u b i o -o t w p r z e z w s pƒl n e w z y l u b k o n t a k t ( M a u r e r e t a l. 2 1 rƒ, w s k r a j n y c h. W p o z o s t a y c h p r z y p a d k a c h k o n c e n t r a c j e M i l e w s k i, K r o m k a-s z y d e k, K n o l l 2 4, B l u m e 2 3, o b e j m o w a y r u b y p r z y s zc z e l i n i e z a m a n i a. W p y c i e P a r a s c a n d o l o 2 1 ). W p r z y p a d k u r u b t y p u C o r t e x o b s z a r w y t e n i a d l a k o n f i g u r a c j i C o r t e x z a w s z e j - o b e i U n i L O C K m a t o i s t o t n e z n a c z e n i e z e w z g l d u n a d -o m o w a o b s z a r r o d k o w e g o ą c z n i k a, n a s z c z e l i n i e az - a m m i e n n ą g e o m e t r i g o w y r u b y i, c o j e s t z t y m z w i ą z a nne i, a. i c h o d m i en n e p o ą c z e n i e z p y t ą. W w a r u n k a c h k l i n i c z n y c h c z s t o w y k o r z y s t u j e s i a - n A n a l i z u j ą c n a p r e n i a w p y t c e i r u b a c h w e wts -z y s k i c h 1 2 m o d e l a c h, w i d a ć, e n i e m a z n a c zc ąh c yrƒ n i c w w a r t o c i a c h na p r e w s y t u a c j i s t o s o w a n i a c z t e r e c h r u b U n i L O C K i d wƒ c h r u b C o r t e x w r a z z d w o m a p r z e m i e n n e s t o s o w a n i e r u b C o r t e x i U n i L O C K z a l e n e w z n a c z n y m s t o p n i u o d w z g l dƒ w e k o n o m i c z n y c h ( r u b y C o r t e x o m n i e j s k o m p l i k o w a n e j b u d o w i e s ą z n a c z n i e r u b a m i U n i L O C K. I m p l a n t a c j a p y t k i w s y t u a c j i u y c i a t a s z e n i U n i L O C K ). p r z e z c h i r u r g a r u b d wƒ c h r o d z a jƒ w m o e s t a n o w i ć A u t o r z y s t a r a l i s i, p o p r z e z p r z e p r o w a d z o n e w p- o rƒ k o r z y s t n i e j s z e r o z w i ą z a n i e e k o n o m i c z n e p r z y z a ca h- o w n a n i e p r z y o d w z o r o w a n i u i d e a l n e j g e o m e t r i i i m p l a n t u n, y m c h a r a k t e r z e p r a c y o d t w o r z o n e g o u k a d u. o k r e l i ć, w j a k i m s t o p n i u z m i a n a k o n f i g u r a c j i r u b p r z y L i t e r a t u r a 1. B l u m e O., S e p e r L., M e y e r U., P i f f k o J., J o o s U. : E x p e r i m e n t e l l e u n d k l i n i s c h e S t u d i e z u r e Si tn ae br i l i t ä t O s t e o s y n t h e s e p l a t t e fj r d e n a t r o p h e n U n t e r k i e f e r. M u n d K i e f e r u n d G e s ic ch hi rt s u r g i e 2 3, 7, S K n e t s I., V i t i n s V., C i m d i n s R., L a i z a n s J. : B i o m e c h a n i c a l b e h a v i o u r o f s y s -c t eam l l ub s-i o nmep l a n t. I n : P r o c e e d i n g s 1 t h C o n f. o f t h e E u r o p e a n S o c i e t y o f B i o m e c h a n i c s. L e u v e n , p M a u r e r P., H o l w e g S., K n o l l W -D.., Sc h u b e r t J. : F E M-g e s tj t z t e U n t e r s u c h u n g z u r m e c h a n i s c h e n S t a b i l i t ä t z w e i e r a u s g e w ä h l t e r O s t e o s y n t h e s e s y s t e m e b e i d e r s a g i t t a l e n U n t e r k i e f e r o s t e om tu on md i e K. i e f e r u n d G e s i c h t s C h i r u r g i e 2 1, 5, S K n o l l W. -D., G a i d a A., M a u r e r P. : B e a n s p r u c h u n ug ns t e r s u c h u n g e n a n R e k o n s t r u k t i o n s p l a t t e n z u r i b e r b rj c k u n g v o n K i e f e r w i n k e l d e f e k t e n. M u n d K i e f e r u n d G e s i c h t s C h i r u r g i e 2 4, 8,-2 S K r o m k a -S z y d e k M., J d r u s i-p k a w o w s k a M., M i l e w s k i G., L e k s t o n Z., C i e l i k T., D r u g a c z J. ; N u m e r i c a l a n a l y s i s o f di s p l a c e m e n t s o f m a n d i b l e b o n e p a r t s u s i n g v a r i o u s f o r f i x a t i o n o f s u b c o n d y l a r f r a c t u r oe f s. A c t a B i o e n g i n e e r i n g a n d B i o m e c h a n i c s V o l. 1 2, N o. 1, 2 1, -1p M i l e w s k i G., K r o m k a M., M a z u r S. : N u m e r i c a l s t r e n g t h a n a l y s i s o f m a n d i b u l a r b o n e r e m o d eolr l imnig n ifp l a t e s o s t e o s y n t h e s i s. A c t a o f B i o e n g i n e e r i n g a n d B i o m e c h a n i c s, V o l. 4, s u p l. 1, ,. p P a r a s c a n d o l o S., S p i n z i a A., P a r a s c a n d o l o S., P i o m b i n o P., C a l i f a n o L. : T w o l o a d s h a r i n g tp il oa n t e s i n f i x a m a n d i b u l a r c o n d y l a r f r a c t u r e s : B i o m e c hi ac na l b a s i s. J o u r n a l o f C r-m a na ix oi l l o-f a c i a l S u r g e r y 2 1, 3 8, p S a u e r b i e r S., K u e n z J., H a u p t m a n n S., H o o g e n d i j k C. F., L i e b e h e n s c h e l N., S c h n R., S c h m e l z e Gi us te wn a lr d., R. : C l i n i c a l a s p e c t s o f a -m m 2. l o c k i n g p l a t e s y s t e m f o r m a n d i b u l afr r a c t u r e s u r g e r y. J o u r n a l o f C r-a n i o M a x i l l o-f a c i a l S u r g e r y 2 1, 3 8, p w w w. s y n t h e s. c o m 122

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

Í í Í Á ń ý ý Ż í í ď Í Ĺ ń Í ń Ę ń ý Ż Ż ź ń ń Ę ń ý ý í ŕ Ĺ Ĺ Í Á í Ż Í É Í Ü ö ä Ż Ż Ż Ę ń ć Ę Ż ń Ę Ż ć ń Ł Ą ń Ę í Ę Ż Ż ý Ż Ż Ą Í É đ í Ł Ę Ł ć ő ť Ę ń í ć Í Ę Ę Ł Ą Ł ć ď ć Ę Ę ń Ó Ü ü Ĺ ý Ę ä í

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

2 x U S B 2. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 3. 0 ( t y ł ),

2 x U S B 2. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 3. 0 ( t y ł ), J e s t e m y f i r m s p e c j a l i z u j c s i w m i n i a t u r o w y c h k o m p u t e r a c h, z n a j d u j c y c h s z e r o k i e z a s t o s o w a n i e p r z y : w y w i e t l a nu i t r e c

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Ą ś Ę ń ń ń Ć ś ć Ę Ę ż ę ę ż ż ż ź ć ż Ę ś ż ż ż ń ź ż ę Ą ę ę Ć ż ć Ę Ę ż Ó ś ż ż ż ś ż ź ć Ą ś ź ę Ę ń śł ż ę ż ń Ą Ó ń Ę Ż Ę ę ę ż ć ż ń ś ń Ć ń ć żę ś Ę ń ę ś Ę Ę ż ćż ć ę ż Ę ż ś Ę ń ć ś ż Ą ń ż

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

ś ź Ą ś Ą ś ś Ę Ą ń ń ń ś ń ńś ś ń ć ń ś ś ź ć ś ś ź ź Ę Ę ś ć ś ś ć ś ść ń Ę ć ć ć ś ń ć ć ć ś ś Ą ź ść ĘĄ ś ś ć ść ć Ś ś ś ś Ą ś ź ś ś ź ń Ą ś ź Ń ś ś ś Ń ń ź ć ś ś ś ć Ń ś ń ś ź ś ń ń ć ć ś ń ć ń ć

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

ť Ü Ĺ ä Ů Ú Í Í Ť ř Ě Í ü Í ń đ ń ď ď ń Ż Ł í á í É Ĺ Ü Í Ť Ĺ Ĺ ű Í Í ť Í ŕ Ĺ Í Ü Ü ü Ż Ż ń ť Ą Ą ŕ Ą ń ń Ż ń Ż ń ý Ż ń í Á É É Ýá Í ä í Ĺ Ĺ í Í ů ť Ĺ ť Ź Ť Ť Ł ń ź Ź ń ń ć ń ć ń Ż í ť ń Ż Ĺ ŕ í Ú íí ť

Bardziej szczegółowo

ć Ę ó ó Ź ó ó ć ź ć ć Ś ć Ź ó Ó ó ó Ś ó ó ć ó ć Ź ź ć ó ź ć ó ź ó ó ó ó ć Ą ó ó ź ó ó ó ć ź ć ć ź ź Ś ó ó ó ć ó Ź ó ó ć ó ó ó ó Ę ó ó ź Ę ó ó ó ć ó ó ź Ć Ź ź ó ó ó ó ó ó ó óź ź ó ź ó ó ó ó ć ó ó ć ó ó

Bardziej szczegółowo

ź Ź Ź Ź ć Ł Ę Ź ć Ź ć Ń Ź Ź Ź Ź ć ć ć ź ć ź Ę ć Ź Ź Ł Ł Ł ć Ł Ą ć ć Ź Ś ć Ź ć Ę Ź ź ć Ź ć ź ć Ę ć Ą ć ć ć Ł ć ć ć ć Ą ć Ź ć ć Ź Ą Ź Ą ź Ń Ą ć Ą ć ć ć Ź ć ć ć ć ć Ą Ą Ą ć Ł Ń ć ć Ź Ł ć Ź Ź Ę Ź ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

ó óź óź óź ó ó ć ó ó ó ó Ą ó ó ó Ż ó ó ń Ą Ą Ą ó ó Ż ź Ś Ż Ż Ś Ż Ż Ż Ś Ż Ą ź ź Ą ź ź Ż Ż Ż Ś Ż ź Ż Ż Ż ć Ś Ż Ś ć Ł Ś Ś Ś Ł ć Ł Ś ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ń ń ń ó Żń ź ó ó ó ó ó Ż ó Ś ó ó ó ć ó ó ó ó ć ń Ż

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Ę ĘŃ ć Ą Ś ć ć ć ć ć ć Ń Ł ć Ń Ą ć ć Ę ć Ń ć Ń ć ź Ę Ń ć Ę ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ĄĄ Ę Ą ź ć Ą ć ć ź ź Ń Ą Ą Ę Ę Ę ć źć Ń Ą Ń ć Ł ź ź ć ć Ł ć Ę ć Ń Ń ź Ę ź ć Ę Ś Ń ć Ą Ń Ń Ń Ą Ą ź Ą Ę Ł ć Ń Ń ć ź Ń Ą Ę Ę

Bardziej szczegółowo

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż Ó śó ą ę Ę śćś ść ę ą ś ó ą ó Ł Ó ż Ś ą ś Ó ą ć ó ż ść śó ą Óść ó ż ż ą Ś Ś ż Ó ą Ó ą Ć Ś ż ó ż ę ąś ó ć Ś Ó ó ś ś ś ó Ó ś Ź ż ą ó ą żą śó Ś Ó Ś ó Ś Ś ąś Ó ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Ż Ż Ż ę ęć Ą Ł ż Ę ę Ą Ż ń ń Ś ę Ć Ó Ó Ó Ó Ó Ę Ó ż Ż ę ż ż ń ę Ń Ą ż Ł ń Ę @ o (^ l r 3 d } LO l'*!q..\ C d 9 =i,ti 6!> +!!- t '7 - o Ń =ń il Ęt :l! Ź t 6 U >,o!ó =l O >,r o o = r d! dl.9 t t U> :il

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH G R E E N M I L L A Q U A S Y S T E M : S Y S T E M Z R A S Z A C Z Y W Y N U R Z A L N Y C H i M I K R O N A W A D N I A N I E. O G Ó L N A L I S T A A S O R T Y M E N T O W A S z c z e g ó ł o w e i

Bardziej szczegółowo

latarnia morska wę d elbląg malbork an o el a z o i s olsztyn zamek krzyżacki w malborku Wisła płock żelazowa wola ęży z a me k ól.

latarnia morska wę d elbląg malbork an o el a z o i s olsztyn zamek krzyżacki w malborku Wisła płock żelazowa wola ęży z a me k ól. T ę Ł ó 499 ż Y ę ą T T ą ść ż B ę ó ąż ę ąż żą ó ę ż ę ś Ś SZ ź ź S żó ż śó ś ść E ó E ń ó ó ó E ó ś ż ó Ł Gó ę ó SZ ś ż ę ę T 6 5 ó ż 6 5 : 685 75 ą ę 8 Ó ńó ę: : U 5 ó ż ó 5 Śą Gó 4 ść ę U żę ż ć Z

Bardziej szczegółowo

ś Ę ś Ę ź ś Ó ś ś Ś ć ś ź Ź ść ć ś Ż ś ś Ż Ż Ż ś Ż ź ś ś ć Ż ś ś Ż ś ś ś ś Ó ś Ż ź ś ź ś ć ź ś ś ś ć ć Ń ś ś ś ź ś ś ś ś Ń ś Ż ś ś ś Ź Ó ć Ę ś ś ś Ń Ż Ś Ż ś ś ź ź ć Ó Ó ś ś ź Ś ć Ż Ń ś ź Ą ś ś Ż ć ć ść

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ą Ń Ę Ę ń ń ń Ń Ń Ń ń Ą Ą ń ń ćż Ą Ę ń ń ń Ó ń Ż Ą ń ŚĆ Ń Ś Ń Ś Ą Ś ć ń ć ź ń Ń ń ć ź Ń Ś Ó Ż ń ź ź ń ĄŚ Ą Ś Ń ń ń ń Ę Ę ń Ż Ż Ż ń ć ń Ń ć ń Ń ŚĆ Ć ń Ń Ń ŚÓ Ą ć ć Ą Ń ź Ę ć ć ć ź ć ć ź ć ź ć ź Ę ć

Bardziej szczegółowo

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0 M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 8 9 6-7 7 X E K S P L O A T A C Y J N E B A D A N I A E N E R G E T Y C Z N O a E M I S Y J N E W K A D U K O M I N K O W E G O Z P A S Z C

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

ź Ł Ą Ę Ź Ę Ę Ą Ę Ę Ę Ę Ę Ź Ą Ę Ą Ź Ę Ź Ó ć Ź Ó Ę Ź Ź ć ć Ę ć Ó Ó Ę Ę Ę Ę Ó Ę Ę ć Ć Ł Ó Ź ć ć ć Ę ć Ę Ł Ź Ź Ł ć ź ź Ę ć Ś Ą ć ć Ą ć Ś Ę Ź Ę Ź Ę ć Ó Ń Ę Ś Ę ź Ź Ę Ę Ć Ę Ń Ę Ę ć Ą Ę ć Ę ć Ę Ź Ę Ć Ę ź ć

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ź Ł Ź Ę Ś Ę Ę Ś Ą Ę Ś Ą Ć Ć ć Ę Ą Ł Ś ć ń ć Ł ć Ź ć Ę Ą Ą Ź ź ź ć ć ć ć ć ń ń ć ć ń Ó ź Ę Ą ć ć ć Ź ć Ź ć ć ń ń ć ń Ó ć Ą ń ć Ę Ą Ą ń ń ń ń ć ń ć ć Ź ć ń Ź ń ń Ć ń ń ń Ę Ą Ś Ą ń ć ń ć ź ń Ę Ś Ą Ąć

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ń Ą Ę Ó Ś ę Ż żń ĆŻ Ż ś ść Ż Ó Ż Ż ń ść ń ę Ź ż Ż Ż ż ń ż ń Ż ÓŻ Ś Ó Ź Ż Ż Ź Ż ń Ż ś Ż Ż Ż Ż ść ż Ż Ż ń ń ść Ż ś Ż ś ż ś Ó ę ś ś Ż ż śż ś ż ę ę Ó Ż Ś Ó Ż Ó Ż ń ż ś Ż ń ż Óż ń ś ę ć Ż Ż ś żż Ż ś Ś Ż

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org C h r i s t i a n n E i j k m a n : P r o s t o t a c e c h p r a w d y ( S i m p l e x n o n v e r i s i g i l l u m ) E p i z o d 1 : W iù c e j n i k a w a w C a f é B a u e r W s z y s t k o z a c

Bardziej szczegółowo