2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 0 0 M P a o r a z = 0, 4."

Transkrypt

1 M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z K O W O - T W A R Z O W E J M a g d a l e n a K r o m k a - S z y d e k 1, M i c h a W r o n a 1, M a g d a l e n a J d r u s i k - P a w o w s k a 2 1 Z a k a d M e c h a n i k i D o w i a d c z a l n e j i B i o m e c h a n i k i, I n s t y t u t M e c h a n i k i S t o s o w a n e j, P o l i t e c h n i k a K r a k o w s k a m k s z y d e m e c h. p k. e d u. p l 2 Z a k a d C h i r u r g i i S t o m a t o l o g i c z n e j K a t e d r y C h i r u r g i i C z a s z-s k oz wc oz k o w o -T w a r z o w e j, l ą s k i U n i w e r s y t e t M e d y c z n y S t r e s z c z e n i e W p r a c y p r z e d s t a w i o n a z o s t a a a n a l i z a m e t o d ą e l e m e n tƒ w s k o c z o n y c h s y s t e m u U n i L O C K, d o z e s p o l e k oi n -r e s t r u k c j i k o c i u c h w y. Wk yo n a n o m o d e l p y t y i r u b o d w z o r o w u j ą c y i c h z o o n ą g e o m e t r i o r a z u p r o s z c z o -n y m d e l k o c i u c h w y. P r z y z a k a d a n y m o b c i ą e n i u p o rƒ w n a w c z y m p r z e p r o w a d z o n o a n a l i z s t a n u n a p r e n ic a e l u w o k r e l e n i a n a j k o r z y s t n i e j s z e j k o n f i g u r a c j i s t o s o w a n y c h r u b U n i LCOoCrK t ei x. A n a l i z a w y k a z a a o p t y m a l n e a n- p r e n i a d l a u k a d u m i e s z a n e g o, k tƒ r y s t o s o w a n y j e s t j a k o b a r d z i e j e k o n o m i c z n a a l t e r n a t y w a. S o w a a n a l i z a M E S, p y t a r e k o n s t r u k c y j n a, s y s t e m U n i L o c S T R E N G T H A N A L Y S I S O F T H E S Y S T E M U N I L O C K 2. 4 U S E D I N M A X I L L O F A C I A L S U R G E R Y S u m m a r y T h i s p a p e r p r e s e n t s f i n i t e e l e m e n t a n a l y s i s o f t h e U n i l o c k s y s t e m, w h i c h i s u s e d t o t h e fr ie xc ao tn is ot n r uc -a n d t i o n o f t h e m a n d i b l e b o n e. A m o d e l o f p l a t e a n d s c r e w s m a p p i n g t h e i r c o m p l e x g e o m e t r y a n d a e d s i m op dl ei l f i o f t h e m a n d i b l e bnoe h a s b e e n c r e a t e d. A n a l y s i s o f t h e s t a t e o f s t r e s s w a s c a r r i e d o u t a t t h e a s s u m e d c o m p a r a t i v e l o a d i n o r d e r t o d e t e r m i n e t h e b e s t c o n f i g u r a t i o n o f t h e s c r e w s U n i l o c k a n d C o r t e x. A n a l y ts hi e s os ph to iw me ud m s t r e s s f o r t h e m i x e d s y s t e m w h i c h i s u s e d eass s a e xlp e n s i v e a l t e r n a t i v e. K e y w o r d s : F E M a n a l y s i s, r e c o n s t r u c t i o n p l a t e, U n i L o c k s y s t e m 1. W S T P S y s t e m C o m p a c t U n i L O C K 2. 4 f i r m y S y n t h e s n a l e - y d o p y t r e k o n s t r u k c y j n y c h, w k tƒ r y c h w p r o w a d z o n y O b e c n o ć d wƒ c h g w i n tƒ w p o w o d u j e b l o k o w a n i e r u b w p y c i e, c o z w i k s z a s t a b i l n o ć k o n s t r u k c j i ao-r a z z j e s t m e c h a n i z m s t a b i zl a c j i p o m i d z y p y t ąi r u b ą p e w n i a b l o k a d w p r z y p a d k a c h w k r c a n i a r u b y z e z b y t w p o s t a c i d o d a t k o w e g o g w i nu t s t a b i l i z u j ą c e g o g o w d u ą s i ą. r u b y w o t w o r z e ( r y s. 1 ). C h a r a k t e r y z u j e s i o n w i k s z ą W p r o w a d z o n y m e c h a n i z m s t a b i l i z a c j i p o w o d u j e g r u b o c i ą p y t y w s t o s u n k u d o w c z e n i e j s t o s o w a n y c h b r a k k o n i e c z n o c i d o k a de nj a d a p t a c j i p y t y w z g l d e m s y s t e mƒ w i d z i k i t e m u u m o l i w i a c a k o w i t e p r z e j c ip e o w i e r z c h n i k o c i. Z m n i e j s z a t o r y z y k o w y s t ą p i e n i a o b c i ą e n i a c z y n n o c i o w e g o u c h w y p r z e z p y t. E f e k t e m z j a w i s k a z m c z e n i a m at e r i a u p o d w p y w e m d o g i n a n i a t e g o j e s t z w i k s z e n i e w y t r z y m a o c i m e c h a n i c z n ei jk s z t a t o w a n i a p y t y, c o m o g o b y d o p r o w a d z i ć d o o d t w o r z o n e g o u k a d u. p r z e d w c z e s n e g o z a m a n i a i m p l a n t u w t y c h m i e j s c a c h. Rƒ w n o c z e n i e p y t a n i e p yr zl e g a c i l e, p r z e z c o n i e 117

2 A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O u c i s k a k o c i i n i e p o w o d u j e z a b u r z e n i a w u k r w i e n i u, c o 3. M A T E R I A I M E T O D Y j e s t s z c z e gƒ l n i e wn ae u p a c j e n tƒ w p o r a d i o t e r a p[ i8 i]. W s k a d z e s t a w u s y s t e m u C o m p a c t U n i L O C K 2. 4 W y k o r z y s t u j ą c o p r o g r a m o w a n i e S o l i d W o r k s s t wo - w c h o d z ą t y t a n o w e r u b y t y p u C o r t e x o r e d n i c y 2. 4 r z o n y z o s t a m o d e l p y t y r e k o n s t r u k c y j n e j n a p o d s t a w i e m m, d w a r o d z a j e r u b t y pu U n i L O C K : o r e d n i c y 2, 4 w y m i a rƒ w o t r z y m a n y c h z r z e c z y w i s t e g o e l e m e n t u. m m i 3 m m o r a z t y t a n o w e p y t y o g r u b o c i 2. 4 m m, P o n i e w a w p r a c y gƒ w n i e s k u p i o n o s i n a a n a l i z i e u n i w e r s a l n e, t z n. w s pƒ p r a c u j ą c e z e w s z y s t k i m i t r z e mn a p r e w i m p l a n t a c h, z d e c y d o w a n o s i z a s t o s o w a ć r o d z a j a m i r u b. r u b a t y p u C o r t e x z a p e w n i a m o l i w o ć z n a c z n e u p r o s z c z e n i a d o t y c z ą c e k o c i u c h w y. O d c i n e k r e g u l a c j i k ą t a w k r c e n i a w k o ć u c h w y, n a t o m i a s t r z o n u z o s t a s p r o w a d z o n y d o m o d e l u p r o s t o p a d o a -c i r u b y U n i L O C K s z t y w n o p r z y t w i e r d z a j ą p y t k d o n u o w y m i a r a c h 9 x 2 x 2 5 m m, z e l e m e n t e m s yum- k o c i. D o d a t k o w y g w i n t r u b U n i L O C K w s pƒ p r a c u j ą c y l u ją c y m k o s t n i n w p o o w i e d u g o c i. S y m u l o w a n e b y o z p y t ą z m n i e j s z a r y z y k o o b l u z o w a n i a, z w i k s z a j ąz c a m a n i e p r o s t e i s k o n e ( k ą t 4 5 s t o p n i w s t o s u n k u d o s t a b i l n o ć, c o d a j e ml oi w o ć i m p l a n t o w a n i a s y s t e m u p o w i e r z c h n i k o c i ). T a k i u p r o s z c z o n y m o d e l k o c i w o b e c n o c i p r z e s z c z e pƒ w l u b w p r z y p a d k u k o c i wa y- k z u j ą c y c h d u y u b y t e k m a s y k ots n e j i w y s o k i e o d wp a- n i e n i e. u c h w y s t o s o w a n y b y te p r z e z i n n y c h a u t o rƒ w [ 1 ]. G o t o w e m o d e l e ( r y s. 2 a i 2 b ) z o s t a y w y e k s op -o r t w a n e d o p r o g r a m u A n s y s W o r k b e n c h, w k tƒ r y m n a o - o n a z o s t a a s i a t k a e l e m e n tƒ w s k o c z o n y c h, z a d a n e z o s t a y w a r u n k i b r z e g o w e i p r z e p r o w a d z o n a a n a l i z a. Z d e f i n i o w a n e z o s t a y rƒ w n i e s t a e m a t e r i a o w e d l a p o s z c z e gƒ l n y c h e l e m e n tƒ w u k a d u. P y t a r e k o n s t r u jk -c y n a i r u b yb y y t y t a n o w e ( E = 1 5 M P a, =, 3 ), a k o ć u c h w y p r z y j t o j a k o m a t e r i a i z o t r o p o w y ( E = 1 8 M P a, =, 3 2 ). W a r t o ć m o d u u s p r y s t o c i k o s t n i n y z o s t a a p r z y j t a d l a p o c z ą t k o w e g o i k o c o w e g o e t a p u l e c z e n i a z g o d n i e z l i t e r a t u r ą [ 2 ] E = 2 M P a i E = 2 M P a o r a z =, 4. M o d e l z o s t a u t w i e r d z o n y n a j e d n e j z e c i a n op -r o s t p a d o c i a n u s y m u l u j ą c e g o k o ć u c h w y, n a t o m i a s t o b c i ą e n i e, w p o s t a c i s i y o w a r t o c i 1 N, z o s t a o p r z y o o n e n a p r z e c i w l e g e j c i a n i e ( r y s. 2 c ) Z a o o n y s c h e m a t o b c i ą e n i a m a c h a r a k te r j e d y n i e s y m u l a c y j n y i n i e o d d a j e w p e n i p r a c y u k a d u s t o m a t o g n a t y c z n e g o. J e s t t o j e d n a k u p r o s z c z e n i e w y s t a r c z a j ą c e d o p oarƒ - w n n i a c h a r a k t e r u p r a c y a n a l i z o w a n y c h k o n f i g u r a c j i r u b. R o z p a t r z o n o n a s t p u j ą c e p r z y p a d k i : 1 ) z a m a n i e p r o s t e u c h w y z k o s t n i n ą m o d u l e Y o u n g a 2 M P a ( k o c o w y e t a p z r o s t u k o st - n e g o - d o j r z a a k o s t n i n a ), R y s. 1. S y s t e m y C o m p a c t U n i L O C K 2. 4 [ 9 ] 2. C E L P R A C Y 2 ) z a m a n i e u k o n e u c h w y z k o s t n i n ą o m o d u l e Y o u n g a 2 M P a ( k o c o w y e t a p z r o s t u k o st - n e g o - d o j r z a a k o s t n i n a ), 3 ) z a m a n i e p r o s t e u c h w y z k o s t n i n ą o m o d u l e Y o u n g a 2 M P a ( p o c z ą t k o w y e t a p z r o s t u k o st - C e l e m p r a c y b y o w y k o n a n i e m o d e l u p y t y r e kn o- n e g o - m o d a k o s t n i n a ), s t r u k c y j n e j 2, 4 s y s t e m u U n i L O C K w r a z z e r u b a m i t y p u 4 ) z a m a n i e u k o n e u c h w y z k o s t n i n ą o m o d u l e C o r t e x i U n i L O C K o r a z p r z e p r o w a d z e n i e a n a l i z y y w- Y o u n g a 2 M P a ( p o c z ą t k o w y e t a p z r o s t u k o st - t r z y m a o c i o w e j z w y k o ry zs t a n i e m m e t o d y e l e m e n tƒ w n e g o - m o d a k o s t n i n a ). s k o c z o n y c h M E S. A u t o r z y p o rƒ w n a l i w a r t o c i o r a z r o z k a d n a p r e n i a z r e d u k o w a n e g o w g h i p o t e z y H u b e r a-m i s e s a -H e n k y e g o H M H [ M P a ] w i m p l a n t a c h, d l a z rƒ n i c o w a n y c h p r z ydp -a kƒ w u w z g l d n i a j ą c y c h o d m i e n n e m e t o d y u m o c o w a n i a p y t k i z a p o m o c ą r u b w k o c i, a t a k e w w a r u n k a c h s y m u l u j ą c y c h rƒ n e t y p y z a m a n i a k o c i u c h w y. 118 D l a w s z y s t k i c h p r z y p a d kƒ w z a s t o s o w a n o k o n f i gau -r c j r u b : p y t a z c z t e r e m a r u b a m i t y p u C o r t e x, p y t a z c z t e r e m a r u b a m i t y p u U n i - L O C K, p y t a z d w o m a r u b a m i t y p u C o r t e x ( we - w n t r z n e s e g m e n t y p y t y ) i z d w o m a r u - b a m i t y p u U n i L O C K ( s k r a j n e s e g m e n t y p y t y ).

3 M a g d a l e n a K r o m k a - S z y d e k, M i c h a W r o n a, M a g d a l e n a J d r u s i k - P a w o w s k a Naprężenie HMH w płycie dla E kostniny=2 MPa 12 naprężenie HMH [MPa] a) Cortex dwie śruby Cortex i dwie Naprężenie HMH w śrubach dla E kostniny=2 MPa 12 naprężenie HMH [MPa] R y s. 2. M o d e l u k a d u p y t-a r u b y - u c h w a d l a p r z y p a d k u ( a ) z a m a n i a p r o s t e g o ( i b ) u k o n e g o o r a z ( c )s c h e m a t u t w i e r - d z e n i a i o b c i ą e n i a m o d e l u b) Cortex dwie śruby Cortex i dwie R y s. 3. W a r t o ć m a k s y m a l n a n a p r e n i a z r e d u k o w a n e g o H M H [ M P a ] w p y c i e ( a ) o r a z w r u b a c h ( b ) d l a p r z y p a d k u ok -o c w e g o e t a p u l e c z e n i a k( oes t n i n y= 2 M P a ) 4. W Y N I K I Naprężenie HMH w płycie dla Ekostniny=2 MPa W y n i k i o b l i c z e p r z e d s t a w i o n o w f o r m i e w y k r e sƒ w w a r t o c i m a k s y m a l n y c h n a p r e n i a z r e d u k o w a n e g o H M H [ M P a ] w p y c i e i r u b a c h ( r y s -. r 3 y s. 4 ) o r a z m a p w y t e, d l a w s z y s t k i c h a n a l i z o w a n y c h p r z y p a d kƒ w ( r y s. 5 - r y s. 1 ). U t w i e r d z e n i e w b a d a n y c h p r z y p a d k a c h, p o k a z a n y c h n a r y s u n k a c h, z a w s z e z n a j d u j e s i p o p r a w e j s t r o n i e m o d e l u, n a t o m i a s t o b c i ą e n i e z os o t a p r z y o o n e z a w s z e p o l e w e j. r u b y n a r y s. 8 a r y s. 1 u s t a w i o n e s ą w k o l e j n o c i t a k i e j, j a k b y y u m i e s z c z o n e w p y c i e. a) naprężenie HMH [MPa] Cortex dwie śruby Cortex i dwie Naprężenie HMH w śrubach dla Ekostniny=2 MPa 35 3 naprężenie HMH [MPa] b) Cortex dwie śruby Cortex i dwie R y s. 4. W a r t o ć m a k s y m a l n a n a p r e n i a z r e d u k o w a n e g o H M H [ M P a ] ( a ) w p y c i e ( b ) w r u b a c h d l a p r z y p a d k u p o c z ą t k o w e g o e t a p u l e c z e n i a k( oes t n i n y= 2 M P a ) 119

4 A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O M a k s y m a l n a w a r t o ć n a p r e n i a H M H w p y c i e er - C o r t e x. W z a m a n i a c h s k o n y c h o b s e r w o w a n e s ą m n i je - k o n s t r u k c y j n e j p r z y z a m a n i u p r o s t y m i u k o n y m j e s t s z e w a r t o c i m a k s y m a l n e g o n a p r e n i a w p y c i e. p o d o b n a ( rƒ n i c a o d, 9 % d o 2, 6 5 % ) w k o c o w y m W a r t o ć m a k s y m a l n a n a p r e n i a w r u b a c h w po - e t a p i e l e c z e n i a. N a j w y s z e w a r t o c i s ą d l a s t a b i l iczza ąc tj ki o w y m e t a p i e l ezc e n i a w y s t p u j e w z a m a n i u po r- p r z y u y c i u d wƒ c h r u b C o r t e x i d wƒ c h U n i L O C K, s t y m, d l a z e s p o l e n i a m i e s z a n e g o o r a z z u y c i e m r u b p o d o b n e w a r t o c i d l a z a s t o s o w a n i a c z t e r e c h r u b i - U n U n i L O C K ( i M P a ). N a j w y s z e w a r t o c i w y s t - L o c k. P r a w i e p o o w m n i e j s z e w a r t o c i w y s t p u j ą p r z y p u j ą p r z y s t a b i l i z a c j i t y l k o z u y cuineiml O C K z e s p o l e n i u t y l k o r u b a m i C o r t e x. W p o c z ą t k o w y m s t a d i u m l e c z e n i a rƒ n i c a w w a ro t- w d a l s z y m e t a p i e l e c z e n i a. N a j m n i e j s z e w a r t o c i r s- t w i e d z o n o p r z y z e s p o l e n i u r u b a m i C o r t e x. W i k s z e rƒ n i c e c i m a k s y m a l n e j p o m i d z y z a m a n i e m p r o s t y m i os -k p o m i d z y w a r t o c i a m i m ak s y m a l n y m i w z a m a n i u n y m j e s t w i k sz a i w y n o s i o k. 3 % ( m n i e j s z a w a r t o ć s k o n y m i p r o s t y m w y s t p u j ą w p o c z ą t k o w y m e t a p i e d l a z a m a n i a s k o n e g o ). Z a c h o w a n a j e s t p o d o b n a n -t e d e n c j a, j e l i c h o d z i o k o n f i g u r a c j a rn ua b j w i k s z e l e c z e n i a a k o s t n i n a n i e j e s t s z t y w n a. W d a l s z y m e t a p i e l e c z e n i a rƒ n i c e p o m i d z y woa-r t w a r t o c i n a p r e d l a z e s p o l e n i a m i e s z a n e g o i r u b am ci i a m i m a k s y m a l n y m i d l a z a m a n i a p r o s t e g o u i k o n e g o U n i L O C K. W a r t o ć m a k s y m a l n a d l a s t a b i l i z a c j i cez-t s ą n i e w i e l k i e ( w z a k r e s i e o d 2, 6 % d l a s t o s o w a n i -a U n r e m a r u b a m i C o r t e x j e s t -k 3r o t n i e n i s z a. Rƒ n i c e L O C K d o 1, 7 % d l a r u b C o r t e x ). S p a d e k m a k s y m a l n e j p o m i d z y w a r t o c i a m i m a k s y m a l n y m i n a p r e n i a H M H w a r t o c i n a p r e n i a w r u b a c h w k o l e j n y c h e t a p a c h w k o l e j n y c h e t a p a c h l e c z e n i a, d l a p o s z c z e gƒ l n y c h a -r o d zl e c z e n i a j e s t n a j w i k sdzly a z e s p o l e n i a r u b a m i C o r t e x jƒ w z e s p o l e, p r z y o b u t y p a c h z a m a ( p r o s t e i z o o ni e U) n i L o c k ( u k a d m i e s z a n y ) w z a m a n i u rp o s t y m s ą a n a l o g i c z n e. J e s t o k. 2 % rƒ n i c a p o m i d z y o w- a r t i w y n o s i p r a w i e 6 5 %. W a n a l o g i c z n e j k o n f i g u r a c j i r u b c i a m i m a k s y m a l n y m i p r z y s t a b i l i z a c j i z u y c i e m r udb l a z a m a n i a s k o n e g o rƒ n i c a j e s t m n i e j s z a i w y n o s i o k. U n i L O C K w s t o s u n k u d o w y k o r z y s t a n i a t y l k o r u b 4 %. R y s. 5. R o z k a d n a p r e n i a z r e d u k o w a n e g o H M H [ M P a ] w p y c i e d l a p r z y p a d k u s t o s o w a n i a c z t e r e c h r u b C o r( ta e) x, w z a m a n i u p r o s t y m i ( b ) s k o n y m, d l a d a l s z e g o e t a p u l e c z e n i a R o z k a d n a p r e n i a w p y c i e, d l a p r z y p a d k u z a -a m c z t e r e c h r u b C o r t e x ( r y s. 5 ) l u b w o t w o r a c h ( n a j c z c i e j n i a p r o s t e g o i s k o n e g o, p r z y m o d u l e k o s t n i n y 2 M P a s, k r a j n y c h ) o d s t r o n y p r z y o o n e g o o b c i ą e n i a d l a i -k o n f je s t rƒ w n o m i e r n y. K o n c e n t r a c j e w y s t p u j ą w r o d k o w e j g u r a c j i U n i L O C K i m i e s z a n e j ( r y s. r6 a z o 7 a ). c z c i p y t y, n a s z c z e l i n i e z a m a n i a, d l a k o n f i g u r a c j i R y s. 6. R o z k a d n a p r e n i a z r e d u k o w a n e g o H M H [ M P a ] w p y c i e d l a p r z y p a d k u s t o s o w a n i a c z t e r e c h r u b U n i L O C K w, z a m a n i u ( a ) p r o s t y m i ( b ) s k o n y m, d l a p o c z ą t k o w e g o e t a p u l e c z e n i a D l a a n a l o g i c z n y c h p r z y p a d kƒ w o b r a z u j ą c y c h p o c tz -ą o d s t r o n y p r z y o e n i a s i y. W i d o c z n e n a r y s u n k u 7 b k o w y e t a p l e c z e n i a ( m o d u k o s t n i n y E = 2 M P a ) n a j rb -a l o k a l n e w y t e n i e w o t w o r z e p r z y k r a w d z i p r z y o e n i a d z i e j w y t o n y j e s t o b s z a r r o d k o w y p y t y, n a w y s o k o sc ii y j e s t z w i ą z a n e z e w s pƒ p r a c ą n a g w i n c i e p o m i d z y s z c z e l i n y z a m a n i a p r z y z a m a n i u p r o s t y m, d l a k a d e j b e m r u b y U n i L O C K i o t w o r e m w p y c i e, c o p o t wr i- e k o n f i g u r a c j i r u b, n a tioams t p r z y z a m a n i u s k o n y m d z a r y s. 1. o b s z a r w y t e n i a o b e j m u j e o b s z a r r o d k o w y o r a z c z ć 12

5 M a g d a l e n a K r o m k a - S z y d e k, M i c h a W r o n a, M a g d a l e n a J d r u s i k - P a w o w s k a R y s. 7. R o z k a d n a p r e n i a z r e d u k o w a n e g o H M H [ M P a ] w p y c i e d l a p r z y p a d k u s t o s o w a n i a d wƒ c h r u b U n i L O C K i d wƒ c h r u b C o r t e x w z a m a n i u : ( a ) p r o st y m d l a d a l s z e g o e t a p u l e c z e n i, a( b ) s k o n y m d l a p o c z ą t k o w e g o e t a p u l e c z e n i a R y s. 8. R o z k a d n a p r e n i a z r e d u k o w a n e g o H M H [ M P a ] w r u b a c h d l a p r z y p a d k u s t o s o w a n i a c z t e r e c h r u b C o r t e x, w z a m a n i u p r o s t y m, d l a ( a ) p o c z ą t k o w e g o i ( b ) k o c o w e g o e t a p u l e c z e n i a R y s. 9. R o z k a d n a p r e n i a z r e d u k o w a n e g o H M H [ M P a ] w r u b a c h d l a p r z y p a d k u s t o s o w a n i a c z t e r e c h r u b U n i L O C K, w z a m a n i u p r o s t y m, d l a ( a ) p o c z ą t k o w e g o i ( b ) k o c o w e g o e t a p u l e c z e n i a R y s. 1. R o z k a d n a p r e n i a z r e d u k o w a n e g o H M H [ M P a ] w r u b a c h d l a p r z y p a d k u s t o s o w a n i a d wƒ c h r u b C o r t e x i d wƒ c h r u b U n i L O C K, w z a m a n i u p r o s t y m, d l a ( a ) p o c z ą t k o w e g o i ( b ) k o c o w e g o e t a p u l e c z e n i a R o z k a d n a p r e n i a w r u b a c h jt e s p o d o b n y w e i U n i L O C K j e s t t e n s a m, n a t o m i a s t w u k a d z i e m i ea s- z w s z y s t k i c h a n a l i z o w a n y c h p r z y p a d k a c h. K o n c e n t r a c j e n y m w y s t p u j e w s k r a j n e j r u b i e p o p r z e c i w n e j s t r o n i e w y s t p u j ą gƒ w n i e n a gƒ w c e r u b y ( C o r t e x ) o r a z n a z a m a n i a, c z y l i o d s t r o n y u t w i e r d z e n i a. g w i n c i e, n a gƒ w c e r u b y ( U n i L O C K ). D l a p r z y p a d kƒ w W p r z y p a d k u s y m u l u j ą c y m p o c z ą t k o w y e t a p g o j e n i a o b e j m u j ą c y c h s y m u l o w a n i e d a l s z e g o e t a p u l e c z e n i a, k o n c e n t r a c j e n a p r e n i a n a r u b a c h d l a s p oz le e n i a C or - w z a m a n i u p r o s t y m o b s z a r w y t e n i a w r u b a c h d l a t e x rƒ n i ą s i : p r z y z a m a n i u p r o s t y m j e s t t o r u b a p r z y p r z y p a d k u c z t e r e c h r u b C o r t e x o r a z c z t e r e c h U n i L O C K s z c z e l i n i e o d s t r o n y u t w i e r d z e n i a, p r z y s k o n y m p r z y j e s t o b s e r w o w a n y n a r u b i e b l i e j s z c z e l i n y z a m a n i a, s zocd z e l i n i e o d s t r o n i y y s. W k o n f i g u r a c j a c h U n i L O C K s t r o n y u t w i e r d z e n i a. W u k a d z i e m i e s z a n y m j e s t t o i m i e s z a n e j, n i e z a l e n i e o d t y p u z a m a n i a, s ą t o - a n a l r u b a s k r a j n a o d s t r o n y p r z y o o n e j s i y. P r z y z a m a ng i u c z n i e t e s a m e r u b y p o osntire p r z y o e n i a s i y. s k o ny m o b s z a r w y t e n i a d l a k o n f i g u r a c j i C o r t e x 121

6 A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O 5. P O D S U M O W A N I E z e s p o l e n i u m o e m i e ć i sttnoy w p y w n a r o z k a d n a p r e w i m p l a n t a c h, p r z e z c o z w i k s z y ć r y z y k o i c h z cz zn ei ns i a. W d o s t p n e j l i t e r a t u r z e p o d e j m o w a n y j e s t t e m a t O t r z y m a n e w a r t o c i n a p r e n i a w s k a z u j ą, e p r z y os -t o s m o d e l o w a n i a u k a d u u c h w a - i m p l a n t d o t y c z ą c y rƒ - n y c h p r z y p a d kƒ w z z a k r e s u o s t e o s y n t e z y z a m a, rne -k o w a n i u r u b t y p u U n i L O C K o r a z k o n f i g u r a c j i m i e s z a n e j i m p l a n t p r z e n o s i w i k s z e n a p r e n i a, o d c i ą a j ą c t y m s t r u k c j i o r a z o r t o g n a t y k i. A n a l i z u j ą c j e d n a k s p o sƒ s a b m y m k o ć, n i w p r z y p a d k u s t o s o w a n i a t y l k o r u b m o d e l o w a n i a g e o m e t r i i i m p l a n tƒ w, a u t o r z y d o s t r z e g l ti y p u C o r t e x. P o rƒ w n u j ą c w a r t o c i n a p r niea w r u b a c h b r a k p r a c d o t y c z ą c y c h d o k a d n eo g o d w z o r o w a n i a i c h w e w s z y s t k i c h p r z y p a d k a c h z a o b s e r w o w a n o t s a m ą g e o m e t r i i, aw s z c z e gƒ l n o c i k s z t a t u r u b y. W w i o -k s z t e n d e n c j. c i p r e z e n t o w a n y c h p r a c r u b a u p r a s z c z a n a j e s t d o P r z y u k a d z i e m i e s z a n y m k o n c e n t r a c j e n a p r e n i a n a w a l c a, a j e j p o w i ą z a n i e z p y t k ą m o d e l o w a n e j eo s- t pp y c i e i w r u b a c h w y s t p o w a y z a w s z e d l a r u b i o -o t w p r z e z w s pƒl n e w z y l u b k o n t a k t ( M a u r e r e t a l. 2 1 rƒ, w s k r a j n y c h. W p o z o s t a y c h p r z y p a d k a c h k o n c e n t r a c j e M i l e w s k i, K r o m k a-s z y d e k, K n o l l 2 4, B l u m e 2 3, o b e j m o w a y r u b y p r z y s zc z e l i n i e z a m a n i a. W p y c i e P a r a s c a n d o l o 2 1 ). W p r z y p a d k u r u b t y p u C o r t e x o b s z a r w y t e n i a d l a k o n f i g u r a c j i C o r t e x z a w s z e j - o b e i U n i L O C K m a t o i s t o t n e z n a c z e n i e z e w z g l d u n a d -o m o w a o b s z a r r o d k o w e g o ą c z n i k a, n a s z c z e l i n i e az - a m m i e n n ą g e o m e t r i g o w y r u b y i, c o j e s t z t y m z w i ą z a nne i, a. i c h o d m i en n e p o ą c z e n i e z p y t ą. W w a r u n k a c h k l i n i c z n y c h c z s t o w y k o r z y s t u j e s i a - n A n a l i z u j ą c n a p r e n i a w p y t c e i r u b a c h w e wts -z y s k i c h 1 2 m o d e l a c h, w i d a ć, e n i e m a z n a c zc ąh c yrƒ n i c w w a r t o c i a c h na p r e w s y t u a c j i s t o s o w a n i a c z t e r e c h r u b U n i L O C K i d wƒ c h r u b C o r t e x w r a z z d w o m a p r z e m i e n n e s t o s o w a n i e r u b C o r t e x i U n i L O C K z a l e n e w z n a c z n y m s t o p n i u o d w z g l dƒ w e k o n o m i c z n y c h ( r u b y C o r t e x o m n i e j s k o m p l i k o w a n e j b u d o w i e s ą z n a c z n i e r u b a m i U n i L O C K. I m p l a n t a c j a p y t k i w s y t u a c j i u y c i a t a s z e n i U n i L O C K ). p r z e z c h i r u r g a r u b d wƒ c h r o d z a jƒ w m o e s t a n o w i ć A u t o r z y s t a r a l i s i, p o p r z e z p r z e p r o w a d z o n e w p- o rƒ k o r z y s t n i e j s z e r o z w i ą z a n i e e k o n o m i c z n e p r z y z a ca h- o w n a n i e p r z y o d w z o r o w a n i u i d e a l n e j g e o m e t r i i i m p l a n t u n, y m c h a r a k t e r z e p r a c y o d t w o r z o n e g o u k a d u. o k r e l i ć, w j a k i m s t o p n i u z m i a n a k o n f i g u r a c j i r u b p r z y L i t e r a t u r a 1. B l u m e O., S e p e r L., M e y e r U., P i f f k o J., J o o s U. : E x p e r i m e n t e l l e u n d k l i n i s c h e S t u d i e z u r e Si tn ae br i l i t ä t O s t e o s y n t h e s e p l a t t e fj r d e n a t r o p h e n U n t e r k i e f e r. M u n d K i e f e r u n d G e s ic ch hi rt s u r g i e 2 3, 7, S K n e t s I., V i t i n s V., C i m d i n s R., L a i z a n s J. : B i o m e c h a n i c a l b e h a v i o u r o f s y s -c t eam l l ub s-i o nmep l a n t. I n : P r o c e e d i n g s 1 t h C o n f. o f t h e E u r o p e a n S o c i e t y o f B i o m e c h a n i c s. L e u v e n , p M a u r e r P., H o l w e g S., K n o l l W -D.., Sc h u b e r t J. : F E M-g e s tj t z t e U n t e r s u c h u n g z u r m e c h a n i s c h e n S t a b i l i t ä t z w e i e r a u s g e w ä h l t e r O s t e o s y n t h e s e s y s t e m e b e i d e r s a g i t t a l e n U n t e r k i e f e r o s t e om tu on md i e K. i e f e r u n d G e s i c h t s C h i r u r g i e 2 1, 5, S K n o l l W. -D., G a i d a A., M a u r e r P. : B e a n s p r u c h u n ug ns t e r s u c h u n g e n a n R e k o n s t r u k t i o n s p l a t t e n z u r i b e r b rj c k u n g v o n K i e f e r w i n k e l d e f e k t e n. M u n d K i e f e r u n d G e s i c h t s C h i r u r g i e 2 4, 8,-2 S K r o m k a -S z y d e k M., J d r u s i-p k a w o w s k a M., M i l e w s k i G., L e k s t o n Z., C i e l i k T., D r u g a c z J. ; N u m e r i c a l a n a l y s i s o f di s p l a c e m e n t s o f m a n d i b l e b o n e p a r t s u s i n g v a r i o u s f o r f i x a t i o n o f s u b c o n d y l a r f r a c t u r oe f s. A c t a B i o e n g i n e e r i n g a n d B i o m e c h a n i c s V o l. 1 2, N o. 1, 2 1, -1p M i l e w s k i G., K r o m k a M., M a z u r S. : N u m e r i c a l s t r e n g t h a n a l y s i s o f m a n d i b u l a r b o n e r e m o d eolr l imnig n ifp l a t e s o s t e o s y n t h e s i s. A c t a o f B i o e n g i n e e r i n g a n d B i o m e c h a n i c s, V o l. 4, s u p l. 1, ,. p P a r a s c a n d o l o S., S p i n z i a A., P a r a s c a n d o l o S., P i o m b i n o P., C a l i f a n o L. : T w o l o a d s h a r i n g tp il oa n t e s i n f i x a m a n d i b u l a r c o n d y l a r f r a c t u r e s : B i o m e c hi ac na l b a s i s. J o u r n a l o f C r-m a na ix oi l l o-f a c i a l S u r g e r y 2 1, 3 8, p S a u e r b i e r S., K u e n z J., H a u p t m a n n S., H o o g e n d i j k C. F., L i e b e h e n s c h e l N., S c h n R., S c h m e l z e Gi us te wn a lr d., R. : C l i n i c a l a s p e c t s o f a -m m 2. l o c k i n g p l a t e s y s t e m f o r m a n d i b u l afr r a c t u r e s u r g e r y. J o u r n a l o f C r-a n i o M a x i l l o-f a c i a l S u r g e r y 2 1, 3 8, p w w w. s y n t h e s. c o m 122

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Í í Í Á ń ý ý Ż í í ď Í Ĺ ń Í ń Ę ń ý Ż Ż ź ń ń Ę ń ý ý í ŕ Ĺ Ĺ Í Á í Ż Í É Í Ü ö ä Ż Ż Ż Ę ń ć Ę Ż ń Ę Ż ć ń Ł Ą ń Ę í Ę Ż Ż ý Ż Ż Ą Í É đ í Ł Ę Ł ć ő ť Ę ń í ć Í Ę Ę Ł Ą Ł ć ď ć Ę Ę ń Ó Ü ü Ĺ ý Ę ä í

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

2 x U S B 2. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 3. 0 ( t y ł ),

2 x U S B 2. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 3. 0 ( t y ł ), J e s t e m y f i r m s p e c j a l i z u j c s i w m i n i a t u r o w y c h k o m p u t e r a c h, z n a j d u j c y c h s z e r o k i e z a s t o s o w a n i e p r z y : w y w i e t l a nu i t r e c

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

ś ź Ą ś Ą ś ś Ę Ą ń ń ń ś ń ńś ś ń ć ń ś ś ź ć ś ś ź ź Ę Ę ś ć ś ś ć ś ść ń Ę ć ć ć ś ń ć ć ć ś ś Ą ź ść ĘĄ ś ś ć ść ć Ś ś ś ś Ą ś ź ś ś ź ń Ą ś ź Ń ś ś ś Ń ń ź ć ś ś ś ć Ń ś ń ś ź ś ń ń ć ć ś ń ć ń ć

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

ź Ź Ź Ź ć Ł Ę Ź ć Ź ć Ń Ź Ź Ź Ź ć ć ć ź ć ź Ę ć Ź Ź Ł Ł Ł ć Ł Ą ć ć Ź Ś ć Ź ć Ę Ź ź ć Ź ć ź ć Ę ć Ą ć ć ć Ł ć ć ć ć Ą ć Ź ć ć Ź Ą Ź Ą ź Ń Ą ć Ą ć ć ć Ź ć ć ć ć ć Ą Ą Ą ć Ł Ń ć ć Ź Ł ć Ź Ź Ę Ź ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

ć Ę ó ó Ź ó ó ć ź ć ć Ś ć Ź ó Ó ó ó Ś ó ó ć ó ć Ź ź ć ó ź ć ó ź ó ó ó ó ć Ą ó ó ź ó ó ó ć ź ć ć ź ź Ś ó ó ó ć ó Ź ó ó ć ó ó ó ó Ę ó ó ź Ę ó ó ó ć ó ó ź Ć Ź ź ó ó ó ó ó ó ó óź ź ó ź ó ó ó ó ć ó ó ć ó ó

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

ó óź óź óź ó ó ć ó ó ó ó Ą ó ó ó Ż ó ó ń Ą Ą Ą ó ó Ż ź Ś Ż Ż Ś Ż Ż Ż Ś Ż Ą ź ź Ą ź ź Ż Ż Ż Ś Ż ź Ż Ż Ż ć Ś Ż Ś ć Ł Ś Ś Ś Ł ć Ł Ś ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ń ń ń ó Żń ź ó ó ó ó ó Ż ó Ś ó ó ó ć ó ó ó ó ć ń Ż

Bardziej szczegółowo

ś Ę ś Ę ź ś Ó ś ś Ś ć ś ź Ź ść ć ś Ż ś ś Ż Ż Ż ś Ż ź ś ś ć Ż ś ś Ż ś ś ś ś Ó ś Ż ź ś ź ś ć ź ś ś ś ć ć Ń ś ś ś ź ś ś ś ś Ń ś Ż ś ś ś Ź Ó ć Ę ś ś ś Ń Ż Ś Ż ś ś ź ź ć Ó Ó ś ś ź Ś ć Ż Ń ś ź Ą ś ś Ż ć ć ść

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ą Ń Ę Ę ń ń ń Ń Ń Ń ń Ą Ą ń ń ćż Ą Ę ń ń ń Ó ń Ż Ą ń ŚĆ Ń Ś Ń Ś Ą Ś ć ń ć ź ń Ń ń ć ź Ń Ś Ó Ż ń ź ź ń ĄŚ Ą Ś Ń ń ń ń Ę Ę ń Ż Ż Ż ń ć ń Ń ć ń Ń ŚĆ Ć ń Ń Ń ŚÓ Ą ć ć Ą Ń ź Ę ć ć ć ź ć ć ź ć ź ć ź Ę ć

Bardziej szczegółowo

ź Ł Ą Ę Ź Ę Ę Ą Ę Ę Ę Ę Ę Ź Ą Ę Ą Ź Ę Ź Ó ć Ź Ó Ę Ź Ź ć ć Ę ć Ó Ó Ę Ę Ę Ę Ó Ę Ę ć Ć Ł Ó Ź ć ć ć Ę ć Ę Ł Ź Ź Ł ć ź ź Ę ć Ś Ą ć ć Ą ć Ś Ę Ź Ę Ź Ę ć Ó Ń Ę Ś Ę ź Ź Ę Ę Ć Ę Ń Ę Ę ć Ą Ę ć Ę ć Ę Ź Ę Ć Ę ź ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ń Ą Ę Ó Ś ę Ż żń ĆŻ Ż ś ść Ż Ó Ż Ż ń ść ń ę Ź ż Ż Ż ż ń ż ń Ż ÓŻ Ś Ó Ź Ż Ż Ź Ż ń Ż ś Ż Ż Ż Ż ść ż Ż Ż ń ń ść Ż ś Ż ś ż ś Ó ę ś ś Ż ż śż ś ż ę ę Ó Ż Ś Ó Ż Ó Ż ń ż ś Ż ń ż Óż ń ś ę ć Ż Ż ś żż Ż ś Ś Ż

Bardziej szczegółowo

made in Germany Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller w klasie ekonomicznej

made in Germany Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller w klasie ekonomicznej niszczarki D O K U M E N T Ó W P Ł Y T C D / D V D K A R T K R E D Y T O W Y C H T WA R D Y C H D Y S KÓ W M I K R O F I L M Ó W Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

ć ż ź ć ć Ń ć ż ż ż ż ż ć ż ż ć ż Ź ż ż ż ż ź ź ż ż ń ż ćż ż ź ć ń ć Ń Ą ż ń ż ż ż ż ć ż ć ż ż Ń ż ż ń ż ć ż ń ż ń ż Ź ż ż ń ż ć ć ź ż ż ż ź ż ń ź ż ń ż Ń ć Ą Ę ż ż ć ń ć ż ż ń ż ż ż ć ć ć ń ż Ź ć ż ć

Bardziej szczegółowo

O X Y a 4 O X Y T Z l O X Y D Z. 4 E - Y Z W 7 - a l a I P P A B X P l a 7 f 4. a S a a S O X Y H 4 s 7 S. A. T Z. i. a z i ) 4 Y z 7 a P Z z Z. 7 a Y j a F i. 9. P 4 7 Z. Y j a j 9. k 4 8 9. ( i s 7 4

Bardziej szczegółowo

Ń Ą Ę Ł Ł Ł Ł ź Ł Ł Ł Ł Ł Ł ź Ł Ł Ł Ł Ś Ś źć Ą ź ź ć ź ć Ś ć Ą ć Ż ć ć Ę ć Ą Ł Ł Ł ź Ś Ą ź Ą Ą Ł Ś Ą Ż Ą Ł Ł ć Ż Ś ź Ó ź Ó ć Ć ź Ś ć Ł ć ć ć ć ć ć Ą Ą Ą Ł Ą ć ć ć ć Ą Ł ź ć ćź ć ć ź Ś ć ć Ą Ą Ą ć Ą ć Ż

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ FUNDRAISEREM? (Wykład z pieniędzmi w tle)

JAK ZOSTAĆ FUNDRAISEREM? (Wykład z pieniędzmi w tle) F u n dpr ao il si kn ig e u S t op wo las rk zi e y s zs et on wi e a r zf yus nz ed nr ia e i s Fi nu gn u d r a i s ip nog lu s k i e P os l st ok wi e a rsz tyo sw zae rnz yi e s z ef nu i ne d Fr

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Miejscowość i data FUNDACJA INF ORMCYJNA Ul. Wyzwolenia 107 / 65 85-792 Bydgoszcz Formularz zgłoszeniowy DANE O SO BOW E OS OB Y PRO SZ ĄCEJ O P OMOC ( os ob a p eł noletnia) IMIĘ I NAZ WISKO PESEL DOWÓD

Bardziej szczegółowo

Ę ś ó ó ź ć ó ó ą ś ą ą ż ą ą ś ś ą ż ą ó Ą Ę Ę Ą Ó ą ż ą ą ź ąż ą ś ą ą Ł ŁÓ Ę Ł Ę Ą Ą ą Ł ą ą ą ą ą ć ą Ę Ę Ą Ł ą ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ó Ż ż ż ą ą ż ś ż ź ó ą Ą Ę Ę ż ż ś ó ó ś ż ó ą ą ą ż ś ś ą

Bardziej szczegółowo

Ą ś Ż ś ó Ę ó Ą ść ść Ó ść ą ś ąż ć ą ąż ą ć ż śćś ź ś ć ź ą ó ś ą ą ą ó ą ą ą ó ą ą ż ć ż ż ż ąż ź ś ó ą ó ż ą ą ó ą ą ś ą ź ą ą ą ąż ą ą ć ń ń ć ą ć ó ń ć ż ąż ó ó ć ż ć ąż Ś ą ą ć ó ś ą ą ą ó ó ą ą

Bardziej szczegółowo

6. *21!" 4 % rezerwy matematycznej. oraz (ii) $ :;!" "+!"!4 oraz "" % & "!4! " )$!"!4 1 1!4 )$$$ " ' ""

6. *21! 4 % rezerwy matematycznej. oraz (ii) $ :;! +!!4 oraz  % & !4!  )$!!4 1 1!4 )$$$  ' Memy fow 09..000 r. 6. *!" ( orz ( 4 % rezerwy memycze $ :;!" "+!"!4 orz "" % & "!4! " $!"!4!4 $$$ " ' "" V w dowole chwl d e wzorem V 0 0. &! "! "" 4 < ; ;!" 4 $%: ; $% ; = > %4( $;% 7 4'8 A..85 B..90

Bardziej szczegółowo

!"! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00

!! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 !! # $ % % &' &( ) *+,#%%#-***./,.0*00 *,%#10* *,%#10*222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3 4 2 222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ą Ż Ż Ź Ł Ż Ć Ć Ż Ż ć Ź Ż Ż Ż Ć Ż Ć ź ć Ż ż ż Ż Ż ć Ż ż Ż Ż Ż ć Ż ż ć Ć ź Ą Ż Ż ż ć Ź Ż ż Ą Ą Ż ć Ź ź Ż ź ć Ą ć ć ż ż ź ź ć ć ż ż ż ź ć ć Ą ż Ą ż ż Ż Ż Ż ć ż Ż ć ż Ł Ż Ą Ż ź ż ć Ż Ż Ż Ć Ź Ź Ż Ą ć

Bardziej szczegółowo

Ń Ź ź Ź ć Ę ć Ę Ż Ą ć Ą ć ć Ż ć ć ć Ó Ż ć ć ć ć ć Ź ć Ś Ż ć Ń ć Ż Ć ć Ś Ć Ż Ń ź Ż Ń Ż Ź ć Ę Ś ć ź ć Ż ć Ź ć Ś ć ć ć Ż ć ć ć ć ć ć ć ć Ź ć Ż Ś ć Ń Ń Ź Ź Ź Ź ć Ź Ż Ż Ż Ż Ą Ż ć ć Ż Ż Ź ź Ż Ż Ą ć Ż Ś ć Ż Ó

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Ł Ą ąż ż Ł ś ś Ą Ń Ę ąż ć ę ą ą ą ę ó ś ą ń ę ę ó ę ą ę ś ó ę ó ż ś ę ś ó ś ą ę ą ą ą ń ą Ś ż ś ść ść ć ą ą ą ś ę ż ęć ó ć ą ę ź ż ą ę ś ę ż ę ó ż ś ó ś ś ó ó ę óź ó ą ś ć ż ę ó ą ę ż ą Ąą ść ó ć ó ó ć

Bardziej szczegółowo

ó ó ć Ż Ł Ą Ż ó ż ć Ż ó Ą ó ó Ą ć ó ó Ł Ł ó ć ó ż ć ż Śó ó ó ó ć ó ż ć Ą ż ĘĄ ó Ś Ż óź Ż ć ó Ż Ż Ż ć ń Ą ó Ą ż ó Ż ó Ł ó ó Ż ó ó ó ź Ś ó Ą ć Ś ó ó ż ó ż Ł ńę ó ń ó ń ż ć ó Ż Ż ż ć Ż ć ć ć ż ó ń óź ó ć

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Ń Ż Ó Ó Ó Ż Ę Ó Ś Ó Ę Ś Ś Ó ż Ó Ó Ż Ś Ś Ó Ó Ś Ś Ś Ó Ść Ó ż Ść Ę Ó Ń Ś Ó Ś Ó Ż Ż Ż ć Ż Ó Ó Ż Ś Ó Ś ć Ń ć Ó Ó Ś ż Ś Ż Ż Ść Ó Ś ż ćż ć Ó Ż Ś Ć Ó Ż Ó Ó Ż Ś Ó Ó Ś Ó ż Ó Ż Ź Ś ż Ń Ó Ó Ś ż Ś Ó Ó Ś ż Ś Ś Ś Ć Ż

Bardziej szczegółowo

ó ś ś ń ó ń ść ż ć ń Ę Ę ć óń ś ó Ź ś Ń ŚĆ ś ń ó ś ś ó ń Ę ś ś ó ó ó ń ś ż ś ś Ś ó Ś ó ó ń ń ź ń ó ń ó ż ś Ó ó Ą ś Ę ń ś ś ó ó ń ó ś Ó ó ń ś Ę Ę ń Ę ń Ę ó ń ń ó ż ó Ę ó ń Ś ń ń ń ź ś Ę ó ó ó Ę ć Ą Ę ń

Bardziej szczegółowo

ć Ó Ó Ń ź Ą Ą Ć Ż Ń Ą Ó Ó Ó Ą Ż Ć Ż ć ć Ż Ó Ó Ć ć Ą Ą Ó Ą Ó Ź ć Ó Ó Ó Ż ć ń ń ń ć Ż Ź ć ń ó ó Ź Ó Ó Ó Ż Ó Ó ć Ó Ó Ż Ż Ż Ó Ż Ó Ą Ó Ó Ź Ż Ó Ą Ź ć Ą Ż Ż Ó Ń Ż Ó Ó Ź Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ż Ó Ż Ż Ą

Bardziej szczegółowo

Ł Ż Ó Ó Ż Ó Ę Ó Ó Ó Ó Ó Ę Ą Ż Ż Ż Ż Ż Ź Ó Ż Ó Ż Ż Ż Ą Ą Ż Ą ć Ż Ż Ó Ą Ó Ż Ó Ó Ą Ó Ż Ą Ż Ó Ó Ó Ę Ó Ż Ż Ż Ż Ż Ó Ą Ó Ą Ż Ź Ó Ż Ó Ó ÓŹ Ż Ć Ó Ó Ż Ź Ż Ó Ó Ą Ó Ź Ż Ż ź ź Ż ć ć Ó Ż Ó Ó Ż ź ć ź Ź ź Ż ź ć ć Ó ź

Bardziej szczegółowo

ż Ś ń ń ć Ś ć ó ó ń ń ń ó Ś ń ó ń Ś ź ó ź ń Ś ń ń ó ó ń ó ó ó ż ó Ź ó ó ó ó ó ó ó ż ń ó ż ó ć ó ć ó ń ń ó ć ó ź ć Ó ć ć ż ó ó ź ó Ś ć Ó ó ń ć ż ć ó ó ć ń ć ó ó ć ż Ó ó ń ć ń ń ż ó Ś ć ó ó ż ń ó ż ń ż ó

Bardziej szczegółowo

Ó Ó Ó Ś Ó Ą Ż ć Ą Ś Ś Ś Ł ć Ż Ż Ó ć Ę Ś Ó Ł Ę Ę Ż Ś Ł Ś Ó Ó Ó ź Ż Ó Ą Ę Ź ź Ą Ę Ó Ę Ż Ż ź Ó Ść Ż Ś Ś Ź Ż Ó Ś ŚĆ ć Ó Ż Ć Ó Ś Ż Ó Ę ć Ę ć Ó ć Ą Ó Ś Ł Ś ć Ż ź Ż Ó Ó Ż Ś Ó ć ć Ń Ę Ść Ó Ó Ó ÓŹ ź Ś Ś Ś ć Ś Ś

Bardziej szczegółowo

Ś Ł Ś Ł Ś Ś Ę Ą Ó Ś Ó Ś Ę Ł Ś Ł Ś Ż ć ć Ż Ć Ó Ó ż Ó Ż Ó Ó ć Ś Ź Ó Ó ć Ó Ą Ó Ó Ó Ą Ó Ś Ę Ż ż Ń Ń ż ć Ę Ć Ń Ś Ź ż ż Ó ż Ó Ó Ó Ś Ż Ó Ś Ń Ś Ź Ą Ę Ł Ż Ż Ó Ż Ż Ó Ż Ó Ś Ę Ó Ą Ż ÓŻ Ó Ż Ś Ó Ó ż Ą ż Ś Ć Ł Ś Ó Ą

Bardziej szczegółowo

Ę ć Ć Ś Ó Ó Ś Ł Ą Ą Ż ż Ł Ł Ż Ż ż Óż Ż ż ż Ę ż Ó ż Ę ć ż Ę Ź ż Ż ż ż ż ń ń ć ć ż ż Ż Ż Ś ż ż ń ż ń ż ż ń ż Ą ż ż Ę ć ć ć ż ń Ż Ż Ż ż Ę Ż ć ń Ż Ż ć Ę Ą Ą ć ć Ł Ą Ę Ą ć ż ć ż ć ć ż ć ć ż Ż ć Ą ż ć Ą Ą Ż

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ą Ą Ą Ą Ż Ć Ł Ś ć ż Ł ż Ł ź Ś Ą Ł Ś Ż ź Ó Ś Ą Ó Ś ź Ł Ł ź Ł ź ć Ć Ą Ą Ą Ą ć ź Ą Ą Ż ż ć ć Ć Ą Ą Ą Ł Ó Ż Ó Ź Ń ź Ń ź Ą Ś Ż Ą Ł ż Ś Ś Ó ź ź Ń Ł ź Ż ź ź Ą ż ż Ą Ś Ą Ą Ą Ą Ą ź Ą Ą Ó ź Ś Ł Ł Ł ź

Bardziej szczegółowo

Ń ź Ś Ó Ó ć Ś Ś ć ć Ę ć ć ć ć ć ć Ś ć ć Ś ć Ó ć ć Ść Ść Ś Ś ć Ć ć ć Ó Ą ć Ć ć Ź ć Ź ć Ź Ł Ł ć Ó Ó ć Ó Ó ć ć ć ć ć ć ć ć Ź Ś ć Ę ć ć ć ć Ł Ł ć Ź Ą Ę Ł Ó Ś Ą Ł Ł Ó Ć Ś Ś Ą Ź ć Ź Ś Ś Ś ć Ś Ś ć ć ć ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

Ę ó ó ó Ó ź óź óź ó ć ó ó ó ó ń ó ń ć ó ć ń ó ć ó ć ó Ł ó ó ó Ą Ę ó ó ó ń ó ó ó ŚĆ ó ó ó ó ć ó ó ó ć ń ó ó ć ć ó ó ó ź ó ń ó ó ó ó ć ó ó ń ć ó ó ó ń ć ó ó ć ó ó ć ń ć ó ó ć ó ó ó ó ć ó ó ó ó ó ć ó ó ć

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ś Ą Ł ż ż Ł Ł Ł Ł Ą ć ź Ą ż ż ć ć Ą ć ć Ł ź ż ż Ł Ł ź ź ż ż ć ć ż ż ż ż ć ż ż ż ż ć ż ż ż Ą ż ż ż ż ż ć ż ć ć Ł ż ż ż ż ż Ą ż ż ć ż ć ć ć Ó Ł ć ż Ł Ś Ś Ą Ł ź ć Ł ć Ś ź ż ć ź ź ź ż ż ź ż ż ć ż ć ż ć

Bardziej szczegółowo

Ó ż ż ż ż ż ż ż ż ć Ń Ą ż ż Ó Ź Ó Ą Ń ć ż ż ż ć ż ć ż ż ż ż ć ć ż ż ć Ą ż ż ć ć ż Ż Ą ż ć ź ć ć Ą ć ć ć Ą ć Ą ż Ł ż Ó ć ć Ź ż ć ż ź ż ż Ż ć Ó Ź Ó Ą ż Ó Ą ć Ą ż ć Ą Ó ż Ś Ś Ż Ś Ł Ń Ś ź Ó ć ż Ś ż ć ź Ś Ś

Bardziej szczegółowo

ż Ó ż ć ż Ź Ż ć Ż Ż Ż ż Ó ć Ż ć ż ż ć ż Ó ż ć ż ż ć Ż Ż Ą ć ć ć Ż ć Ż Ż ć ć ż Ż ć ć ć Ż Ż ć Ł ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ż ż ć ć ć ÓŻ ć ć Ż ć Ó ć ć ć ć ć ć ć Ł ć ć Ż Ż ż Ą ć ć ć Ż ć Ż Ą ć Ż ć Ż Ż ć Ż Ż ż Ż ż ć

Bardziej szczegółowo

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2

Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Zestawienie samochodów osobowych Opel zawierające informacje o zużyciu paliwa i emisji CO 2 Pojazdy pogrupowane według typu paliwa, uszeregowane według wielkości poszczególnych modeli samochodów marki

Bardziej szczegółowo

APEL. Wielce Szanowni Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego

APEL. Wielce Szanowni Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy Kalin; Lublin, ul. Zawilcowa 2 Lublin/28 maja 2012 r. APEL Wielce Szanowni Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego My, niżej podpisani użytkownicy Rodzinnego

Bardziej szczegółowo

Ó Ć Ó Ż Ó Ó Ó Ó Ż Ó Ę Ę Ę Ó Ź Ź Ę Ź Ź Ó Ź Ż Ó Ó Ę Ó Ń Ą Ó Ą Ź Ź Ó Ę Ź Ó Ż Ń Ź Ż Ż Ź Ę Ż Ł Ó Ź Ó Ń Ż Ę Ó Ź Ó Ż Ó Ć Ę Ó Ó Ó Ć Ż Ę Ę Ó ÓĘ Ż Ź Ż Ę Ó Ź Ź Ą Ó Ę Ź Ó Ź Ł Ń Ę Ę Ń Ó Ó Ę Ó Ó Ź Ż Ó Ó Ź Ź Ó Ó Ż Ó

Bardziej szczegółowo

Ę Ą Ę Ł Ł Ę ż Ł ż Ą ż ż ż ć ż ć Ł ż Ę Ą Ę Ł ż Ó ć ŚĆ Ś Ś Ń ż ż Ż Ć Ń Ę Ę ÓĘ ć ż ż Ó Ę Ó ć ć ż ż ż ż ż Ą ć Ł ż Ó ć ć Ł Ś ć Ż Ź Ś ć ć ż Ę ż ć ć ż ć Ą ż Ś Ł Ł ż ć ż ć Ą ż ć Ś ż ż ż ć ć ć ć Ć ż ć ż ć ż ż ż

Bardziej szczegółowo

e Dochody i \\ ydatki zwi,!zane z realizacj q zadan z zakresu admin.istracji rl'ldowej i innych

e Dochody i \\ ydatki zwi,!zane z realizacj q zadan z zakresu admin.istracji rl'ldowej i innych WOlT (}I/Y OW", MIASl o Zar2dzenie r 9/215 Woj.a G miny owc Mias(o z dnia 31 JUarca 215 r. w sprawie zmiad), uchwaty budi:etowej gminy na 215 rok. a podstawie art. 3, us. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Modernizacji Dworca Warszawa Wschodnia Koncepcja architektoniczno-przestrzenna

Modernizacji Dworca Warszawa Wschodnia Koncepcja architektoniczno-przestrzenna 4407 Kijo wsk a W SÓ U TO JE NI U DL ÓW g US vdp v ZD in ark op d d nego jaz wy dziem po TO J ka ws NI U DL o Mar Kij D EZ I ÓW US TO ko wsk a JE ZD NI Ta U DL C ZE OR DW W SZ I P. P.K. R YW JW LE I O

Bardziej szczegółowo

Ł ć ć Ł Ą Ń Ę Ą Ń Ń Ą Ą ć Ń Ń ć Ą ć ć ź ć ź Ł Ł Ą Ę ć ć ć ć ć ć Ź ć Ę ĘĄ ć Ę ĘĄ Ę Ł Ł ź Ę ć ć ć Ę Ł Ż Ę Ł ź ć Ł ć ź Ę ź Ą Ą ć ć ć Ą Ł Ł Ą ć Ę Ę Ę ć ć ć ć Ą Ę Ń Ę Ą Ń ć Ł Ą Ń Ę Ą Ń Ę ć Ń ć Ć ć Ń Ń ć ć ć

Bardziej szczegółowo

ć ć Ą Ę Ę Ę Ę Ą ć ć ć ć ć ź Ą Ą Ą Ą ć Ą Ą Ą Ą ź Ę Ż ć ć Ł Ł ź ź Ł ć Ę Ę Ń Ż Ń ć Ę ć Ś Ś ć Ą Ę ć ć ć Ę ź Ę Ę Ń Ę Ń Ę Ę ć Ę Ę Ę Ę ć ć ź ć ć Ę ć Ę ć ć ć ć Ę Ę ź Ł Ę Ą Ą Ą Ę ź ź ć ź ć Ł ć Ł Ę ć Ą Ł

Bardziej szczegółowo

Ź Ó Ź Ź Ą ź ź Ń Ó ć Ź ć ć Ź Ó Ń ź Ó Ś Ó Ó Ó Ą ź ź Ó Ą Ą Ź ć Ź Ó Ó Ó Ą ć ć ć Ą ć Ó Ść ć Ś Ść Ś Ó ć ć Ś Ó Ó ć Ś ć ć ć Ó Ó ć ć Ó Ś Ą Ó ć Ź ĘĄ Ó Ó Ą Ś Ó Ź Ą Ł Ś ć Ź Ł Ł Ą Ó Ś Ł ć ć Ź Ó Ź Ł Ć ć Ó ć Ś Ź Ó ć

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT z VII Letniej Spartakiady LZS oraz Mieszkańców Wsi Powiatu Ostrowskiego

KOMUNIKAT z VII Letniej Spartakiady LZS oraz Mieszkańców Wsi Powiatu Ostrowskiego OUNIAT z VII Letniej Sprtkidy LZS orz ieszkńców Wsi Powitu Ostrowskiego PIŁA NOŻNA iejsce Gin/isto punkty I Odolnów 7 II Sośnie III Ostrów Wielkopolski 8 IV Przygodzice 5 V` Rszków PIŁA SIATOWA ĘŻCZYZN

Bardziej szczegółowo

ż ś ś Ź ż ż Ń ż Ń ś ż Ą ść ż Ś ż ś Ń Ę Ź Ę ś Ń ż Ę Ł Ę Ł ś Ź ś ź Ę ś ż Ą Ń ś ż ĘŁ Ń ż ś ś ż ż ż ź Ś ż ż ś ś ż ż ż Ą Ę ż ź ż ś ż ś ś ś Ę ś ś ś ś Ź ż Ą ś ż ż ż ż ź ż Ę ż Ń ż Ż ż Ę ż ż Ą Ą ś Ż ś Ę ś ś ż Ź

Bardziej szczegółowo

Ń Ó Ą Ó Ą Ń ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ć Ń ć ć ć ź ź Ą ć ć ć ź Ź ź ć ŚĆ ć ć ć ź ć źń Ć Ż ź ć ć ć ź ć Ż Ą ć Ż ć ź ć ź ź ź Ą ć ć ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć Ą ć Ó ź Ó Ó Ń Ą Ó

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ś Ę ź ź ź ź Ś ź ż Ę Ę Ś ż Ś ń Ś Ó Ą Ł Ą Ś ź Ę ć Ś ź ż ż ż ż ż ć ż ż Ń ć ń Ś ź ż ń ć ć ż ć ż źń ć ż ż ż ź ń ć ć Ł ż Ę ń ć ż ń ż ż Ś ź ż ń ń Ś ż Ś ń Ś ż ż Ś ń Ą ż Ł ć ż ż ż ń ż ż ż ż ń Ł ń Ę Ę Ą ń ź

Bardziej szczegółowo

ń Ą ń Ż Ż ń Ó ź Ę ź ź Ę ć ć ć Ś ź ŚĆ Ś ź ź ź ź Ś ź ń Ś Ó Ć ŚĆ Ć ć ć ć ź ń ć Ó ń ń ń Ś ń ń Ś ń ź ź ź źń Ź Ś ń Ć Ś Ś Ź ń ń Ś ń ń Ś ź ź Ś ź źń Ś ć ć ń Ś ń ń Ś Ś Ś Ś ń ź ź Ś ź źń ź Ś ń ź Ś Ś Ś ź ń ń Ś ń ń

Bardziej szczegółowo

Ł Ź Ż ć Ą Ż ć Ż Ż Ż ć ć Ż Ż ć Ż ć Ź Ź ć Ż Ż Ż Ę Ę Ż ć ć ć Ż Ż ć ć ć ć Ż ć ć Ż ć Ż Ż Ż Ź Ź Ż Ż Ż ć Ż Ż Ó Ż Ż ć Ż Ż ć Ż ć Ż ć Ż ć ć Ź ć Ć Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż ć Ż Ź Ż ć Ż Ż Ż Ż Ż ć ć ć Ż ć Ł Ź ć Ź Ź Ź ć Ż Ż Ż

Bardziej szczegółowo