o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8"

Transkrypt

1 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu A. U S Z K O D Z E N IA G Ł O W Y 1. U s z k o d z e n ie p o w ło k c z a s z k i (b e z u b y t k ó w k o s t n y c h w y m a g a ją c e s z y c ia ): a ) u s z k o d z e n ia p o w ło k c z a s z k i b liz n y p o w y ż e j 5 c m d ł. 2 b ) z n a c z n e u s z k o d z e n ie p o w ło k c z a sz k i, p o d p o sta c ią r o z le g ły c h ś c ią g a ją c y c h b liz n w z a le ż n o ś c i o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł. 3 c ) o s k a lp o w a n ie w z a le ż n o ś c i o d p o w ie rz c h n i c m śr e d n ic y 5 p o w y ż e j 1 0 c m ś re d n ic y U s z k o d z e n ie k o ś c i s k le p ie n ia i p o d s ta w y c z a sz k i z p r z e m ie s z c z e n ie m (w g łę b ie n ia, s z c z e lin y, fr a g m e n ta c ja ): U b y t e k w k o ś c ia c h c z a s z k i: a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 c ) o śr e d n ic y p o w y ż e j 1 0 c m 1 0 U w a g a : Je ż e li p rz y u s z k o d z e n ia c h i u b y tk a c h k o śc i c z a s z k i (p o z. 2 i 3 ) w y s tę p u ją je d n o c z e śn ie u s z k o d z e n ia p o w ło k c z a sz k i (p o z.1 ), n a le ż y o s o b n o o c e n ia ć s to p ie ń trw a łe g o u s z c z e r b k u z a u sz k o d z e n ia lu b u b y tk i k o ś c i w e d łu g p o z. 2 lu b 3 i o s o b n o z a u s z k o d z e n ia p o w ło k c z a sz k i w e d łu g p o z P o w ik ła n ia t o w a r z y s z ą c e u s z k o d z e n io m w y m ie n io n y m w p o z. 1, 2, 3 w p o s ta c i: n a w r a c a ją c e g o w y c ie k u p ły n u m ó z g o w o -rd z e n io w e g o, p r z e w le k łe g o z a p a le n ia k o śc i, ro p o w ic y, + 5 z a k r z e p ic y p o w ło k, p r z e p u k lin y m ó z g o w e j o c e n ia s ię d o d a tk o w o w z a le ż n o ś c i o d r o d z a ju i sto p n ia p o w ik ła ń, z w ię k s z a ją c sto p ie ń trw a łe g o u s z c z e r b k u n a z d ro w iu o : 5. P o r a ż e n ie i n ie d o w ła d y p o ło w ic z e : a ) p o r a ż e n ie p o ło w ic z e lu b p a ra p le g ie (p o r a ż e n ia k o ń c z y n d o ln y c h ) u n ie m o ż liw ia ją c e s a m o d z ie ln e s ta n ie i c h o d z e n ie 0 1 w g sk a li L o v e tte 'a b ) g łę b o k i n ie d o w ła d p o ło w ic z y lu b p a r a p a r e z a 2 w g s k a li L o v e tte 'a 7 0 c ) ś re d n ie g o s to p n ia n ie d o w ła d p o ło w ic z y lu b p a ra p a r e z a k o ń c z y n d o ln y c h 3 w g s k a li L o v e tte 'a 5 0 d ) n ie w ie lk i lu b d y s k re tn y n ie d o w ła d p o ło w ic z y lu b n ie d o w ła d k o ń c z y n d o ln y c h 4 w g S k a li L o v e tte 'a, d y sk r e tn y d e fic y t s iły p r z y o b e c n o ś c i z a b u r z e ń n a p ię c ia m ię ś n io w e g o, n ie d o s ta te c z n o śc i p r e c y z ji r u c h ó w itp. 2 0 e ) m o n o p a re z y p o c h o d z e n ia o ś r o d k o w e g o : k o ń c z y n a g ó r n a w g s k a li L o v e tt a 0 o o o o k o ń c z y n a d o ln a w g s k a li L o v e tt a 0 o o o o Z e s p o ły p o z a p ir a m id o w e : a ) u trw a lo n y z e sp ó ł p o z a p ira m id o w y z n a c z n ie u tru d n ia ją c y sp ra w n o ść u stro ju i w y m a g a ją c y sta łe j o p ie k i in n e j o so b y 8 0 b ) z e s p ó ł p o z a p ir a m id o w y u tr u d n ia ją c y s p r a w n o ś ć u s tr o ju z z a b u rz e n ia m i m o w y, n a p a d a m i o c z n y m i itp. 5 0 c ) z a z n a c z o n y z e sp ó ł p o z a p ir a m id o w y Z a b u r z e n ia r ó w n o w a g i p o c h o d z e n ia m ó ż d ż k o w e g o : a ) z a b u r z e n ia r ó w n o w a g i u n ie m o ż liw ia ją c e c h o d z e n ie i s a m o d z ie ln e fu n k c jo n o w a n ie 8 0 b ) u tr u d n ia ją c e c h o d z e n ie i s p ra w n o ść r u c h o w ą w sto p n iu z n a c z n y m 5 0 c ) u tr u d n ia ją c e c h o d z e n ie i o g r a n ic z a ją c e sp ra w n o ś ć r u c h o w ą 3 0 d ) d y s k re tn ie w p ły w a ją c e n a s p o s ó b c h o d u i n ie w ie lk ie u p o śle d z e n ie z b o r n o śc i i p r e c y z ji r u c h ó w 1 0 C o m p e n s a T o w a r z y s t w o U b e z p ie c z e ń S.A. V ie n n a In s u r a n c e G r o u p K R S , S ą d R e jo n o w y d la m.st. W a r sz a w y, X II W y d z ia G o sp o d a r c z y K R S, A l. Je r o z o lim sk ie 1 6 2, W a rs z a w a N IP , K a p ita z a k a d o w y : ,0 0 z o p a c o n y w c a o ś c i C o m p e n s a K o n t a k t : , /1 6

2 8. P a d a c z k a : P a d a c z k a ja k o iz o lo w a n e n a stę p stw o u sz k o d z e n ia m ó z g u : a ) p a d a c z k a z b a r d z o c z ę s ty m i n a p a d a m i 3 n a p a d y w ty g o d n iu i w ię c e j 4 0 b ) p a d a c z k a z n a p a d a m i p o w y ż e j 2 n a m ie sią c 2 5 c ) p a d a c z k a z n a p a d a m i 2 i m n ie j n a m ie sią c 1 5 d ) p a d a c z k a z n a p a d a m i o ro ż n e j m o rfo lo g ii - b e z u tr a t p r z y to m n o ś c i 8 U W A G A : P o d sta w ą r o z p o z n a n ia p a d a c z k i s ą : p o w ta rz a ją c e s ię n a p a d y p a d a c z k o w e, ty p o w e z m ia n y E E G, d o k u m e n ta c ja s z p ita ln a p o tw ie rd z a ją c e r o z p o z n a n ie, u sta lo n e r o z p o z n a n ie p r z e z le k a rz a s p e c ja lis tę (p o d e jr z e n ie p a d a c z k i n ie je s t w y sta rc z a ją c e d o u z n a n ia u sz c z e r- b k u z te g o ty tu łu ). W p rz y p a d k u w s p ó łis tn ie n ia p a d a c z k i z in n y m i o b ja w a m i o rg a n ic z n e g o u s z k o d z e n ia m ó z g u n a le ż y o c e n ia ć w g p u n k tu Z a b u r z e n ia n e u r o lo g ic z n e i p s y c h ic z n e u w a r u n k o w a n e o r g a n ic z n ie (e n c e fa lo p a t ie ): a ) o tę p ie n ie lu b c ię ż k ie z a b u rz e n ia p sy c h ic z n e i z a c h o w a n ia z d u ż y m d e fic y te m n e u ro lo g ic z n y m u n ie m o ż liw ia ją c e 8 0 s a m o d z ie ln ą e g z y s te n c ję b ) e n c e fa lo p a tie z e z m ia n a m i c h a ra k te r o lo g ic z n y m i i w y ra ź n y m d e fic y te m n e u ro lo g ic z n y m 5 0 c ) e n c e fa lo p a tie z u m ia rk o w a n y m i z a b u rz e n ia m i fu n k c jo n o w a n ia w ż y c iu c o d z ie n n y m z e z m ia n a m i 2 0 c h a r a k te r o lo g ic z n y m i i d e fic y te m n e u r o lo g ic z n y m U w a g a : Z a e n c e fa lo p a tią p o z a z e s p o łe m p sy c h o o r g a n ic z n y m p r z e m a w ia ją o d c h y le n ia p rz e d m io to w e w s ta n ie n e u r o lo g ic z n y m i p s y c h ic z n y m o r a z z m ia n y w o b r a z ie E E G, T K lu b M R I. Is tn ie n ie e n c e fa lo p a tii m u s i z n a jd o w a ć p o tw ie r d z e n ie w d o k u m e n ta c ji m e d y c z n e j (n e u r o lo g a, p s y c h o lo g a lu b p s y c h ia try ) 1 0. U t r w a lo n a n e r w ic a i z e s p o ły z w ią z a n e z u r a z e m c z a s z k o w o m ó z g o w y m, u s z k o d z e n ie m c ia ła, p o t w ie r d z o n e d o k u m e n t a c ją z le c z e n ia n e u r o lo g ic z n e g o, P Z P lu b p s y c h o lo g a : a ) d o le g liw o śc i su b ie k ty w n e b e z z m ia n w b a d a n ia c h o b ra z o w y c h p rz e b y te w strz ą śn ie n ie m ó z g u / z h o sp ita liz a c ją / 1 b ) u trw a lo n e sk a r g i su b ie k ty w n e z w ią z a n e z u ra z e m c z a sz k o w o -m ó z g o w y m /z e z m ia n a m i w b a d a n ia c h o b ra z o w y c h / T K, M R I / w z a le ż n o ś c i o d s to p n ia z a b u rz e ń (b o le g ło w y, z a w r o ty g ło w y, z a b u r z e n ia p a m ię c i i k o n c e n tra c ji, 5 z a b u r z e n ia sn u, d r a ż liw o ść, n a d p o b u d liw o ść - o b ja w y u trz y m u ją c e się p o w y ż e j 6 m ie s ię c y o d u r a z u m im o le c z e n ia n e u ro lo g ic z n e g o i/lu b p sy c h ia tr y c z n e g o ) 1 1. Z a b u r z e n ia m o w y : a ) a fa z ja c a łk o w ita (se n so r y c z n a lu b s e n so r y c z n o m o to ry c z n a ) z a g ra fią i a le k s ją 6 0 b ) a fa z ja c a łk o w ita m o to ry c z n a 4 0 c ) a fa z ja z n a c z n e g o s to p n ia u tru d n ia ją c a p o r o z u m ie w a n ie s ię 2 0 d ) a fa z ja n ie z n a c z n e g o s to p n ia Z e s p o ły p o d w z g ó r z o w e i in n e u t r w a lo n e z a b u r z e n ia w e w n ą t r z w y d z ie ln ic z e z p o t w ie r d z o n y m p o c h o d z e n ie m o ś r o d k o w y m (m o c z ó w k a p r o s t a, c u k r z y c a, n a d c z y n n o ś ć t a r c z y c y it p.) : a ) z n a c z n ie u p o ś le d z a ją c e c z y n n o ś ć u s tr o ju 3 0 b ) n ie z n a c z n ie u p o śle d z a ją c e c z y n n o ść u str o ju U s z k o d z e n ia n e r w ó w r u c h o w y c h g a łk i o c z n e j: a ) n e r w u o k o r u c h o w e g o : c z ę śc io w e 4 c a łk o w ite 8 b ) n e r w u b lo c z k o w e g o 2 c ) n e r w u o d w o d z ą c e g o c z ę śc io w e 2 c a łk o w ite U s z k o d z e n ie n e r w u t r ó jd z ie ln e g o : a ) c z ę ś c io w e 4 b ) c a łk o w ite U s z k o d z e n ie n e r w u t w a r z o w e g o : a ) c z ę ś c io w e 4 b ) c a łk o w ite 1 0 U w a g a : U sz k o d z e n ie n e rw u tw a r z o w e g o łą c z n ie z p ę k n ię c ie m k o śc i sk a lis te j n a le ż y o c e n ić w e d łu g p o z U s z k o d z e n ie c z ę ś c io w e lu b c a łk o w it e n e r w ó w ję z y k o w o -g a r d ło w y c h i b łę d n e g o w z a le ż n o ś c i o d s t o p n ia z a b u r z e ń m o w y, p o ły k a n ia, o d d e c h u, k r ą ż e n ia i p r z e w o d u p o k a r m o w e g o : a ) je d n o s tro n n e 5 b ) o b u s tr o n n e U s z k o d z e n ie n e r w u d o d a t k o w e g o : a ) c z ę ś c io w e 5 b ) c a łk o w ite /1 6

3 1 8. U s z k o d z e n ie n e r w u p o d ję z y k o w e g o : a ) c z ę ś c io w e 5 b ) c a łk o w ite 1 5 B. U S Z K O D Z E N IA T W A R Z Y 1 9. U s z k o d z e n ia p o w ło k t w a r z y r a n y w y m a g a ją c e z a o p a t r z e n ia c h ir u r g ic z n e g o (b liz n y i u b y t k i, o s z p e c e n ia ): a ) o s z p e c e n ia w id o c z n e, sz p e c ą c e, r o z le g łe (p o w y ż e j 1 c m d łu g o śc i lu b p o w y ż e j 1 c m 2 p o w ie rz c h n i) 1 b ) o s z p e c e n ia w id o c z n e, sz p e c ą c e, r o z le g łe (p o w y ż e j 5 c m d łu g o śc i lu b p o w y ż e j 3 c m 2 p o w ie rz c h n i) 3 c ) o s z p e c e n ia z z a b u r z e n ia m i fu n k c ji w id o c z n e, s z p e c ą c e, r o z le g łe (p o w y ż e j 1 0 c m d łu g o śc i 5 lu b p o w y ż e j 5 c m 2 p o w ie rz c h n i d ) o s z p e c e n ia p o łą c z o n e z d u ż y m i z a b u r z e n ia m i fu n k c ji p r z y jm o w a n ia p o k a r m ó w, z a b u r z e ń o d d y c h a n ia, m o w y, z a b u r z e n ia fu n k c ji p o w ie k itp.) 1 0 e ) b liz n y p o o p a rz e n ia c h p o w y ż e j sto p n ia IIA z a 1 % T B S A (c a łk o w ite j p o w ie rz c h n i c ia ła ) U s z k o d z e n ia n o s a : a ) z ła m a n ie k o ś c i n o s a b e z z a b u rz e ń o d d y c h a n ia n ie w ie lk a d e fo r m a c ja m ie js c o w a 2 b ) z ła m a n ie k o ś c i n o s a z w y ra ź n ą d e fo r m a c ją z z a b u r z e n ia m i o d d y c h a n ia 5 c ) z ła m a n ie k o ś c i n o s a z w y r a ź n ą d e fo rm a c ją z z a b u r z e n ia m i o d d y c h a n ia i p o w o n ie n ia 1 0 d ) u tr a ta n o sa w c a ło ś c i (łą c z n ie z k o ś ć m i n o s a ) 2 0 e ) c a łk o w ita u tra ta p o w o n ie n ia w n a stę p stw ie u s z k o d z e n ia p r z e d n ie g o d o łu c z a s z k i C a łk o w it a u t r a t a z ę b a s t a łe g o : z a k a ż d y z ą b / sie k a c z e 2 p o z o s ta łe z ę b y Z ła m a n ia k o ś c i o c z o d o łu s z c z ę k i i/lu b ż u c h w y, z ła m a n ia k o ś c i ja r z m o w e j w y g o jo n e z p r z e m ie s z c z e n ie m o d ła m ó w : a ) b e z z a b u r z e ń c z y n n o ś c i s ta w u ż u c h w o w o -sk r o n io w e g o : le c z o n e z a c h o w a w c z o 2 le c z o n e o p e r a c y jn ie 5 b ) z z a b u rz e n ia m i c z y n n o ś c i sta w u ż u c h w o w o -s k r o n io w e g o : le c z o n e z a c h o w a w c z o 5 le c z o n e o p e r a c y jn ie U t r a t a c z ę ś c i s z c z ę k i lu b ż u c h w y (łą c z n ie z o s z p e c e n ie m i u t r a t ą z ę b ó w ) s t a w r z e k o m y z a le ż n ie o d r o z le g ło ś c i u b y t k ó w, s t a n u o d ż y w ia n ia i p o w ik ła ń : a ) c z ę ś c io w a /p o w y ż e j 3 0 % / 1 0 b ) c a łk o w ita U b y t e k p o d n ie b ie n ia : a ) z z a b u r z e n ia m i m o w y i p o ły k a n ia 1 0 b ) z d u ż y m i z a b u rz e n ia m i m o w y i p o ły k a n ia / o b ja w y n ie d o ż y w ie n ia / U b y t k i ję z y k a : a ) b e z z a b u r z e ń m o w y i p o ły k a n ia 2 b ) z z a b u r z e n ia m i m o w y i p o ły k a n ia - w z a le ż n o ś c i o d s to p n ia z a b u rz e ń 6 c ) z d u ż y m i z a b u r z e n ia m i m o w y i p o ły k a n ia / o b ja w y n ie d o ż y w ie n ia / 2 0 d ) c a łk o w ita u tra ta ję z y k a 4 0 3/16

4 C. U S Z K O D Z E N IA N A R Z Ą D U W Z R O K U 2 6. a ) p r z y o b n iż e n iu o s t r o ś c i w z r o k u lu b u t r a c ie w z r o k u je d n e g o lu b o b o jg a o c z u t r w a ły u s z c z e r b e k n a z d r o w iu o k r e ś la s ię w e d łu g n a s t ę p u ją c e j t a b e li: O s tr o ś ć w z r o k u : o k o p r a w e / 1,0 (0 /1 0 ) 0,9 (9 /1 0 ) 0,8 (8 /1 0 ) 0,7 (7 /1 0 ) 0,6 (6 /1 0 ) 0,5 (5 /1 0 ) 0,4 (4 /1 0 ) 0,3 (3 /1 0 ) 0,2 (2 /1 0 ) 0,1 (1 /1 0 ) 0 o k o le w e 1,0 (1 0 /1 0 ) 0 2,5 5 7, , ,9 (9 /1 0 ) 2,5 5 7, , ,8 (8 /1 0 ) 5 7, , ,7 (7 /1 0 ) 7, , ,6 (6 /1 0 ) , ,5 (5 /1 0 ) 1 2, ,4 (4 /1 0 ) ,3 (3 /1 0 ) ,2 (2 /1 0 ) ,1 (1 /1 0 ) U w a g a : O str o ś ć w z ro k u z a w sz e o k re ś la s ię p o k o r e k c ji s z k ła m i z a ró w n o p r z y z m ę tn ie n iu r o g ó w k i lu b s o c z e w k i, ja k i p rz y w s p ó łis tn ie n iu u sz k o d z e n ia s ia tk ó w k i lu b n e r w u w z r o k o w e g o b ) d w o je n ie o b r a z u b e z z a b u r z e ń o str o ś c i w z r o k u 1-8 c ) u tr a ta w z ro k u je d n e g o o k a z je d n o c z e s n y m w y łu s z c z e n ie m g a łk i o c z n e j P o r a ż e n ie n a s t a w n o ś c i (a k o m o d a c ji) p r z y z a s t o s o w a n iu s z k ie ł p o p r a w c z y c h : a ) je d n e g o o k a 1 5 b ) o b o jg a o c z u U s z k o d z e n ie g a łk i o c z n e j w s k u t e k u r a z ó w t ę p y c h : a ) ro z d a r c ie n a c z y n ió w k i je d n e g o o k a b ) z a p a le n ie n a c z y n ió w k i i s ia tk ó w k i je d n e g o o k a, p o w o d u ją c e z a b u r z e n ia w id z e n ia ś r o d k o w e g o lu b o b w o d o w e g o c ) p r z e d z iu ra w ie n ie p la m k i ż ó łte j je d n e g o o k a w g ta b e li z p o z. 2 6 a d ) z a n ik n e rw u w z r o k o w e g o 2 9. U s z k o d z e n ie g a łk i o c z n e j w s k u t e k u r a z ó w d r ą ż ą c y c h : a ) b liz n y r o g ó w k i lu b tw a r d ó w k i b ) z a ć m a u r a z o w a (u s z k o d z e n ie so c z e w k i) w g ta b e li z p o z. 2 6 a c ) c ia ło o b c e w e w n ą trz g a łk o w e, p o w o d u ją c e o b n iż e n ie o str o ś c i w z r o k u 3 0. U s z k o d z e n ie g a łk i o c z n e j w s k u t e k u r a z ó w c h e m ic z n y c h i t e r m ic z n y c h ( o p a r z e n ia it p.): w g ta b e li z p o z.2 6 a 3 1. K o n c e n t r y c z n e z w ę ż e n ie p o la w id z e n ia o c e n ia s ię w e d łu g p o n iż e j p o d a n e j t a b e li: Z w ę ż e n ie d o P r z y n ie n a r u s z o n y m d r u g im o k u W o b u o c z a c h P r z y ś le p o c ie d r u g ie g o o k a p o n iż e j P o ło w ic z e n ie d o w id z e n ia : a ) d w u sk r o n io w e 2 0 b ) d w u n o s o w e 2 0 c ) je d n o im ie n n e B e z s o c z e w k o w a t o ś ć p o u r a z o w a p o o p e r a c y jn y m u s u n ię c iu z a ć m y p o u r a z o w e j, p r z y b r a k u je d n o c z e s n e g o p o je d y n c z e g o w id z e n ia o b u o c z n e g o : a ) w je d n y m o k u 1 5 b ) w o b u o c z a c h P s e u d o s o c z e w k o w o ś ć p o u r a z o w a ( u s u n ię c ie s o c z e w k i w s k u t e k u r a z u z w s z c z e p ie n ie m s z t u c z n e j s o c z e w k i w e w n ą t r z g a łk o w e j) p r z y w s p ó łis t n ie n iu n ie p o d d a ją c y c h s ię k o r e k c ji z a b u r z e ń o s t r o ś c i w z r o k u : a ) w je d n y m o k u b ) w o b u o c z a c h w g ta b e li 2 6 a 4/16

5 3 5. Z a b u r z e n ia w d r o ż n o ś c i p r z e w o d ó w łz o w y c h (s t a łe łz a w ie n ie ): a ) w je d n y m o k u 4 b ) w o b u o c z a c h O d w a r s t w ie n ie s ia t k ó w k i je d n e g o o k a : w g ta b e li z p o z.2 6 a U w a g a : O d w a r s tw ie n ie s ia tk ó w k i je d n e g o o k a, ty lk o je śli w y s tę p u je p o u r a z ie o k a lu b g ło w y (o d e jm u ją c in w a lid z tw o is tn ie ją c e p r z e d u ra z e m ). O d w a r stw ie n ia s ia tk ó w k i b e z p o tw ie rd z o n e g o u r a z u o k a lu b g ło w y, p o w y s iłk u, d ź w ig n ię c iu, p o c h y le n iu, s k o k u itp. n ie s ą u z n a w a n e z a p o u r a z o w e 3 7. Ja s k r a o g ó ln y p r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu n ie m o ż e w y n o s ić w ię c e j n iż 3 5 % z a je d n o o k o i % z a o b o je o c z u : w g ta b e li z p o z.2 6 a 3 8. W y t r z e s z c z t ę t n ią c y w z a le ż n o ś c i o d s t o p n ia : a ) je d n o s tro n n y 3 0 b ) o b u s tr o n n y Z a ć m a u r a z o w a. U s u n ię c ie z a ć m y p o u r a z o w e j z e w s z c z e p ie n ie m s z t u c z n e j s o c z e w k i w e w n ą t r z g a łk o w e j: w g ta b e li z p o z.2 6 a 4 0. P r z e w le k łe z a p a le n ia s p o jó w e k z w ią z a n e z u r a z e m o k a : a ) z m ia n y n ie w ie lk ie 2 b ) d u ż e z m ia n y m ie js c o w e, b liz n y r o g ó w k i w g ta b e li z p o z.2 6 a D. U S Z K O D Z E N IA N A R Z Ą D U S Ł U C H U 4 1. P r z y u p o ś le d z e n iu o s t r o ś c i s łu c h u p r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu o k r e ś la s ię w e d łu g n iż e j p o d a n e j t a b e l (o b lic z a n ie p r o c e n t o w e g o t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu z t y t u łu u t r a t y s łu c h u w g R o s e n a w m o d.): U c h o p r a w e d B d B d B P o w.7 0 d B U c h o le w e P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu d B d B d B P o w. 7 0 d B U w a g a : o b lic z a się śr e d n ią d la u c h a p r a w e g o i le w e g o o d d z ie ln ie d la 5 0 0, i H z. N a p o d sta w ie a u d io g r a m u o b ie k ty w n e g o 4 2. U r a z y m a łż o w in y u s z n e j: a ) ra n y m a łż o w in y u sz n e j w y m a g a ją c e s z y c ia p o w. 2 c m 1 b ) u tr a ta c z ę ś c i m a łż o w in y lu b je j w y r a ź n e z n ie k sz ta łc e n ie (b liz n y, o p a rz e n ia i o d m r o ż e n ia ) 4 c ) u tr a ta c a łk o w ita je d n e j m a łż o w in y 1 5 d ) u tr a ta c a łk o w ita o b u m a łż o w in Z w ę ż e n ie lu b z a r o ś n ię c ie z e w n ę t r z n e g o p r z e w o d u s łu c h o w e g o : a ) je d n o s tro n n e z o s ła b ie n ie m lu b p rz y tę p ie n ie m słu c h u w g ta b e li z p o z.4 1 b ) o b u s tr o n n e z o sła b ie n ie m lu b p r z y tę p ie n ie m s łu c h u w g ta b e li z p o z P r z e w le k łe r o p n e z a p a le n ie u c h a ś r o d k o w e g o / t r w a ją c e p o w y ż e j 3 m ie s ię c y : a ) je d n o s tro n n e 5 b ) o b u s tr o n n e P r z e w le k łe r o p n e z a p a le n ie u c h a ś r o d k o w e g o p o w ik ła n e : p e r la k ie m, p r ó c h n ic ą k o ś c i lu b p o lip e m u c h a / t r w a ją c e p o w y ż e j 3 m ie s ię c y : a ) je d n o s tro n n e 5 b ) o b u s tr o n n e U s z k o d z e n ie u c h a ś r o d k o w e g o w n a s t ę p s t w ie z ła m a n ia k o ś c i s k r o n io w e j z u p o ś le d z e n ie m s łu c h u : w g ta b e li z p o z U s z k o d z e n ie u c h a w e w n ę t r z n e g o : a ) z u s z k o d z e n ie m c z ę ś c i słu c h o w e j w g ta b e li z p o z.4 1 b ) z u s z k o d z e n ie m c z ę śc i s ta ty c z n e j w z a le ż n o ś c i o d s to p n ia u s z k o d z e n ia 1 0 c ) z u s z k o d z e n ie m c z ę śc i s łu c h o w e j i sta ty c z n e j w z a le ż n o ś c i o d sto p n ia u sz k o d z e n ia U s z k o d z e n ie n e r w u t w a r z o w e g o łą c z n ie z p ę k n ię c ie m k o ś c i s k a lis t e j: a ) je d n o s tro n n e w z a le ż n o śc i o d s to p n ia u sz k o d z e n ia 1 2 b ) d w u s tr o n n e 2 5 E. U S Z K O D Z E N IA S Z Y I, K R T A N I, T C H A W IC Y I P R Z E Ł Y K U 4 9. U s z k o d z e n ie g a r d ła z u p o ś le d z e n ie m fu n k c ji a ) n ie w ie lk ie g o s to p n ia u p o śle d z e n ie p o ły k a n ia 5 b ) z n a c z n e u p o śle d z e n ie p o ły k a n ia lu b a rty k u la c ji U s z k o d z e n ie lu b z w ę ż e n ie k r t a n i p o z w a la ją c e n a o b c h o d z e n ie s ię b e z r u r k i d o t c h a w ic z e j w z a le ż n o ś c i o d s t o p n ia z w ę ż e n ia : U s z k o d z e n ie k r t a n i, p o w o d u ją c e k o n ie c z n o ś ć s t a łe g o n o s z e n ia r u r k i d o t c h a w ic z e j: a ) z z a b u r z e n ia m i g ło s u w z a le ż n o śc i o d s to p n ia 1 5 5/16

6 b ) z b e z g ło s e m U s z k o d z e n ie t c h a w ic y w z a le ż n o ś c i o d s t o p n ia je j z w ę ż e n ia : a ) b e z n ie w y d o ln o ś c i o d d e c h o w e j 5 b ) z n ie w y d o ln o ś c ią o d d e c h o w ą p o tw ie rd z o n ą b a d a n ia m i d o d a tk o w y m i (s p ir o m e tr ią ) U s z k o d z e n ie p r z e ły k u p o w o d u ją c e : a ) c z ę ś c io w e tru d n o ś c i w o d ż y w ia n iu z u p o śle d z e n ie m sta n u o d ż y w ia n ia 1 0 b ) o d ż y w ia n ie ty lk o p ły n a m i 3 0 c ) c a łk o w itą n ie d ro ż n o ś ć p r z e ły k u z e sta łą p rz e to k ą ż o łą d k o w ą U s z k o d z e n ie t k a n e k m ię k k ic h s z y i / r a n y w y m a g a ją c e s z y c ia : a ) o s z p e c e n ia w id o c z n e, sz p e c ą c e, r o z le g łe (p o w y ż e j 3 c m d łu g o ś c i lu b p o w y ż e j 3 c m 2 p o w ie rz c h n i) b e z o g r a n ic z e n ie r u c h o m o ś c i 1 b ) o s z p e c e n ia z z a b u rz e n ia m i fu n k c ji w id o c z n e, s z p e c ą c e, ro z le g łe (p o w y ż e j 1 0 c m d łu g o śc i lu b p o w y ż e j 5 c m 2 p o w ie r z c h n i / z o g r a n ic z e n ie m ru c h o m o śc i 3 c ) o s z p e c e n ia p o łą c z o n e z d u ż y m i z a b u r z e n ia m i fu n k c ji /p o w y ż e j 2 0 c m d łu g o ś c i lu b p o w y ż e j 1 0 c m 2 / z n ie s y m e tr y c z n y m u s ta w ie n ie m g ło w y 8 d ) b liz n y p o o p a rz e n ia c h p o w y ż e j sto p n ia IIA z a 1 % T B S A (c a łk o w ite j p o w ie r z c h n i c ia ła ) 1 U w a g a : U s z k o d z e n ie tk a n e k m ię k k ic h z je d n o c z e s n y m u s z k o d z e n ie m k r ę g o słu p a s z y jn e g o o c e n ia ć w e d łu g p u n k tu 8 6. F. U S Z K O D Z E N IA K L A T K I P IE R S IO W E J I IC H N A S T Ę P S T W A 5 5. U r a z y c z ę ś c i m ię k k ic h k la tk i p ie r sio w e j, g r z b ie tu w z a le ż n o ś c i o d s to p n ia z n ie k s z ta łc e n ia, r o z le g ło ś c i b liz n, u b y t k ó w m ię ś n i i s t o p n ia u p o ś le d z e n ia o d d y c h a n ia : a ) w id o c z n e z n ie k s z ta łc e n ia, u b y tk i i b liz n y s k ó r n e, r o z le g łe (p o w y ż e j 5 c m d łu g o ś c i), w id o c z n e, sz p e c ą c e, n ie o g r a n ic z a ją c e ru c h o m o śc i k la tk i p ie r sio w e j 1 b ) w id o c z n e z n ie k s z ta łc e n ia, u b y tk i i b liz n y s k ó r n e, r o z le g łe (p o w y ż e j 1 0 c m d łu g o ś c i) z e z m n ie jsz e n ie m p o je m n o śc i ż y c io w e j p łu c / p o tw ie r d z o n e b a d a n ie m sp iro m e tr y c z n y m 5 c ) z n a c z n e g o s to p n ia o g ra n ic z e n ie ru c h o m o śc i k la tk i p ie r sio w e j, ro z le g łe śc ią g a ją c e b liz n y, d u ż e u b y tk i m ię ś n io w e /p o w y ż e j 2 5 c m d łu g o ś c i lu b p o w y ż e j 1 5 c m 2 / z e z n a c z n y m z m n ie js z e n ie m p o je m n o ś c i ż y c io w e j p łu c / 1 0 p o tw ie rd z o n e b a d a n ie m s p ir o m e tr y c z n y m d ) b liz n y p o o p a r z e n ia c h p o w y ż e j sto p n ia IIA z a 3 % T B S A (c a łk o w ite j p o w ie rz c h n i c ia ła ) U t r a t a b r o d a w k i s u t k o w e j u k o b ie t : a ) c z ę ś c io w a 3 b ) c a łk o w ita U t r a t a g r u c z o łu p ie r s io w e g o k o b ie t : a ) c z ę ś c io w a / p o w y ż e j 3 0 % 8 b ) c a łk o w ita U s z k o d z e n ie ż e b e r (z ła m a n ie ) z o b e c n o ś c ią z n ie k s z t a łc e ń i z e z m n ie js z e n ie m p o je m n o ś c i ż y c io w e j p łu c w z a le ż n o ś c i o d s t o p n ia z m n ie js z e n ia p o je m n o ś c i ż y c io w e j w s p ir o m e t r ii: a ) z ła m a n ie je d n e g o ż e b ra z p r z e m ie sz c z e n ie m /d e fo rm a c ja 1 b ) z ła m a n ie d w ó c h ż e b e r z p r z e m ie s z c z e n ie m /d e fo r m a c ja 2 c ) lic z n e z ła m a n ie ż e b e r z n ie k sz ta łc e n ie z n a c z n e g o s to p n ia 5 d ) lic z n e z ła m a n ia z e z n ie k s z ta łc e n ie m i z m n ie js z e n ie m p o je m n o śc i ż y c io w e j p łu c Z ła m a n ie m o s t k a : a ) b e z p r z e m ie sz c z e n ia 2 b ) z p r z e m ie sz c z e n ie m / w y g o jo n e z d e fo r m a c ją / U s z k o d z e n ie p łu c i o p łu c n e j ( z m ia n y u t r w a lo n e -z r o s t y o p łu c n o w e, u s z k o d z e n ia t k a n k i p łu c n e j, u b y t k i t k a n k i p łu c n e j, c ia ła o b c e it p. p o t w ie r d z o n e w b a d a n ia c h o b r a z o w y c h ): a ) b e z c e c h n ie w y d o ln o ś c i o d d e c h o w e j 2 b ) z c e c h a m i n ie w y d o ln o ś c ią o d d e c h o w ą - w z a le ż n o ś c i o d je j s to p n ia w s p ir o m e trii i b a d a n iu g a z o m e tr y c z n y m U s z k o d z e n ie tk a n k i p łu c n e j p o w ik ła n e p r z e to k a m i o s k r z e lo w y m i, r o p n ie m p łu c p r z e to k i w z a le ż n o ś c i o d s t o p n ia n ie w y d o ln o ś c i o d d e c h o w e j w s p ir o m e t r ii i b a d a n iu g a z o m e t r y c z n y m : U s z k o d z e n ie s e r c a lu b o s ie r d z ia (u r a z y ): a ) z w y d o ln y m u k ła d e m k r ą ż e n ia 5 b ) z o b ja w a m i n ie w y d o ln o ś c i u k ła d u k r ą ż e n ia I sto p ie ń w g N Y H A 1 0 c ) z o b ja w a m i n ie w y d o ln o ś c i u k ła d u k r ą ż e n ia II sto p ie ń w g N Y H A 1 5 d ) z o b ja w a m i n ie w y d o ln o ś c i u k ła d u k r ą ż e n ia III sto p ie ń w g N Y H A 2 0 e ) z o b ja w a m i n ie w y d o ln o ś c i u k ła d u k r ą ż e n ia IV s to p ie ń w g N Y H A 3 0 6/16

7 6 3. U s z k o d z e n ia p r z e p o n y r o z e r w a n ie p r z e p o n y, p r z e p u k lin y p r z e p o n o w e w z a le ż n o ś c i o d s t o p n ia z a b u r z e ń fu n k c ji p r z e w o d u p o k a r m o w e g o, o d d y c h a n ia i k r ą ż e n ia : a ) b e z z a b u r z e ń fu n k c ji p o le c z e n iu o p e r a c y jn y 4 b ) z a b u r z e n ia śr e d n ie g o s to p n ia 8 c ) z a b u r z e n ia d u ż e g o s to p n ia / z n ie w y d o ln o ś c ią o d d e c h o w ą p o tw ie r d z o n e b a d a n ie m s p ir o m e try c z n y m i g a z o m e tr y c z n y m 1 5 G. U S Z K O D Z E N IE B R Z U C H A I IC H N A S T Ę P S T W A 6 4. P o u r a z o w e u s z k o d z e n ia t k a n e k m ię k k ic h p o w ło k ja m y b r z u s z n e j (r a n y w y m a g a ją c e s z y c ia, o p a r z e n ia, p r z e p u k lin y u r a z o w e, p r z e t o k i it p.) p o w ło k ja m y b r z u s z n e j: a ) w id o c z n e z n ie k sz ta łc e n ia, u b y tk i i b liz n y s k ó r n e, r o z le g łe (p o w y ż e j 5 c m d łu g o śc i), 1 b ) u s z k o d z e n ia p o w ło k i u b y tk i m ię ś n io w e p o w y ż e j 1 0 c m d łu g o śc i p r z e p u k lin y p o u r a z o w e 3 c ) b liz n y p o o p a rz e n ia c h p o w y ż e j sto p n ia IIA z a 3 % T B S A (c a łk o w ite j p o w ie r z c h n i c ia ła ) 1 U w a g a : Z a p r z e p u k lin y u ra z o w e u w a ż a s ię p r z e p u k lin y s p o w o d o w a n e p o u r a z o w y m u sz k o d z e n ie m p o w ło k b rz u sz n y c h (n p. p o ro z e r w a n iu m ię ś n i p o w ło k b r z u s z n y c h ), d o k tó r y c h d o s z ło w w y n ik u n ie s z c z ę ś liw e g o w y p a d k u. P r z e p u k lin y p a c h w in o w e, p ę p k o w e itp., o ra z w s z y s tk ie k tó r e u ja w n iły s ię p o w y siłk u, d ź w ig n ię c iu n ie są u z n a w a n e ja k o p o u r a z o w e P o u r a z o w e u s z k o d z e n ie ż o łą d k a, je lit i s ie c i, p o w o d u ją c e z a b u r z e n ia fu n k c ji p r z e w o d u p o k a r m o w e g o : a p o le c z e n iu o p e ra c y jn y m, b e z z a b u r z e ń fu n k c ji p r z e w o d u p o k a r m o w e g o 3 b ) p o le c z e n iu o p e ra c y jn y m z n ie w ie lk ie g o sto p n ia z a b u r z e n ia m i fu n k c ji i d o s ta te c z n y m s ta n e m o d ż y w ie n ia 5 c ) z z a b u r z e n ia m i tr a w ie n ia i n ie d o s ta te c z n y m s ta n e m o d ż y w ie n ia z a b u rz e n ia s ta n u o d ż y w ie n ia 1 0 d ) z z a b u r z e n ia m i tr a w ie n ia i n ie d o s ta te c z n y m s ta n e m o d ż y w ie n ia o d ż y w ia n ie je d y n ie p o z a je lito w e P r z e t o k i p o u r a z o w e je lit o w e, k a ło w e i o d b y t s z t u c z n y - w z a le ż n o ś c i o d s t o p n ia z a n ie c z y s z c z a n ia s ię i z m ia n z a p a ln y c h t k a n e k o t a c z a ją c y c h p r z e t o k ę : a ) je lita c ie n k ie g o 4 0 b ) je lita g r u b e g o U s z k o d z e n ie d u ż y c h n a c z y ń k r w io n o ś n y c h ja m y b r z u s z n e j i m ie d n ic y n ie p o w o d u ją c e u p o ś le d z e n ia fu n k c ji in n y c h n a r z ą d ó w / le c z o n e o p e r a c y jn ie / w z a le ż n o ś c i o d r o z le g ło ś c i u s z k o d z e n ia n a c z y ń : U s z k o d z e n ia o d b y t n ic y : a ) p e łn o ś c ie n n e u s z k o d z e n ie le c z o n e o p e ra c y jn ie n ie w ie lk ie d o le g liw o śc i, b e z z a b u r z e ń fu n k c ji 5 b ) w y p a d a n ie o d b y tn ic y w z a le ż n o ś c i o d sto p n ia w y p a d a n ia, u tr z y m u ją c e s ię p o le c z e n iu o p e r a c y jn y m U s z k o d z e n ia z w ie r a c z a o d b y t u, p o w o d u ją c e s t a łe, c a łk o w it e n ie t r z y m a n ie k a łu i g a z ó w : U s z k o d z e n ie ś le d z io n y : a ) le c z o n e o p e r a c y jn ie z z a c h o w a n ie m n a rz ą d u 3 b ) u tr a ta u o s ó b p o w y ż e j 1 8 r o k u ż y c ia 1 0 c ) u tr a ta u o s ó b p o n iż e j 1 8 r o k u ż y c ia U s z k o d z e n ia w ą t r o b y, d r ó g ż ó łc io w y c h lu b t r z u s t k i: a ) le c z o n e o p e r a c y jn ie z z a c h o w a n ie m n a rz ą d u / b e z z a b u r z e ń fu n k c jo n a ln y c h u tra ta p ę c h e rz y k a ż ó łc io w e g o 4 b ) z a b u r z e n ia c z y n n o ś c i w ą tro b y w sto p n iu A w e d łu g C h ild a -P u g h a, z a b u r z e n ia c z y n n o ś c i z e w n ą trz w y d z ie ln ic z e j trz u s tk i n ie w ie lk ie g o sto p n ia lu b u tra ta c z ę ś c i n a r z ą d u 8 c ) z a b u r z e n ia c z y n n o ś c i w ą tro b y w sto p n iu B w e d łu g C h ild a -P u g h a, z a b u r z e n ia c z y n n o ś c i z e w n ą trz - i w e w n ą trz w y d z ie ln ic z e j tr z u s tk i śr e d n ie g o sto p n ia lu b u tr a ta z n a c z n e j c z ę ś c i n a r z ą d u 1 5 d ) z a b u r z e n ia c z y n n o ś c i w ą tro b y w sto p n iu C w e d łu g C h ild a -P u g h a, u tr a ta tr z u s tk i 2 0 H. U S Z K O D Z E N IA N A R Z Ą D Ó W M O C Z O W O P Ł C IO W Y C H 7 2. U s z k o d z e n ie n e r e k : a ) u s z k o d z e n ie n e r k i b e z z a b u r z e ń fu n k c ji (k r w ia k, p ę k n ię c ie n a r z ą d u le c z o n e o p e r a c y jn ie ) 4 b ) s z k o d z e n ie n e re k ( le c z o n e o p e r a c y jn ie ) p o w o d u ją c e u p o ś le d z e n ie ic h fu n k c ji : je d n e j n e rk i 1 0 o b u n e r e k U t r a t a je d n e j n e r k i p r z y d r u g ie j z d r o w e j i p r a w id ło w o d z ia ła ją c e j: U t r a t a je d n e j n e r k i p r z y w y r a ź n y m u p o ś le d z e n iu fu n k c jo n o w a n ia d r u g ie j n e r k i: U s z k o d z e n ie m o c z o w o d u p o w o d u ją c e z a w ę ż e n ie je g o ś w ia t ła : a ) b e z z a b u r z e ń fu n k c ji le c z o n e o p e r a c y jn ie 4 b ) z z a b u r z e n ia m i fu n k c ji /p o tw ie r d z o n e w b a d a n ia c h d o d a tk o w y c h i u r o d y n a m ic z n y c h U s z k o d z e n ie p ę c h e r z a w z a le ż n o ś c i o d s t o p n ia z m n ie js z e n ia je g o p o je m n o ś c i, z a b u r z e ń w o d d a w a n iu m o c z u, p r z e w le k ły c h s t a n ó w z a p a ln y c h : a ) b e z z a b u r z e ń fu n k c ji le c z o n e o p e r a c y jn ie 5 b ) z z a b u r z e n ia m i fu n k c ji /p o tw ie r d z o n e w b a d a n ia c h d o d a tk o w y c h i u r o d y n a m ic z n y c h P r z e t o k i d r ó g m o c z o w y c h i p ę c h e r z a m o c z o w e g o w z a le ż n o ś c i o d s t o p n ia s t a łe g o z a n ie c z y s z c z e n ia s ię m o c z e m (o c e n a p o m in. 6 m ie s ią c a c h ): /16

8 7 8. U s z k o d z e n ia c e w k i m o c z o w e j / le c z o n e o p e r a c y jn ie / p o t w ie r d z o n e w b a d a n ia c h o b r a z o w y c h i u r o d y n a m ic z n y c h : a ) p o w o d u ją c e tr u d n o ś c i w o d d a w a n iu m o c z u 8 b ) z n ie trz y m a n ie m lu b z a le g a n ie m m o c z u U t r a t a p r ą c ia : U s z k o d z e n ie lu b c z ę ś c io w a u t r a t a p r ą c ia w z a le ż n o ś c i o d s t o p n ia u s z k o d z e n ia i z a b u r z e n ia fu n k c ji: U t r a t a je d n e g o ją d r a, ja jn ik a o r a z p o z o s t a ły c h s t r u k t u r u k ła d u r o z r o d c z e g o (n ie u ję t y c h w p o z o s t a ły c h p u n k t a c h t a b e li) w z a le ż n o ś c i o d s t o p n ia u s z k o d z e n ia i u p o ś le d z e n ia fu n k c ji: a ) u tr a ta w w ie k u d o 5 0 r o k u ż y c ia 1 5 b ) u tr a ta w w ie k u p o 5 0 r o k u ż y c ia U t r a t a o b u ją d e r lu b ja jn ik ó w : a ) u tr a ta w w ie k u d o 5 0 r o k u ż y c ia 3 0 b ) u tr a ta w w ie k u p o 5 0 r o k u ż y c ia W o d n ia k p o u r a z o w y ją d r a : a ) w y le c z o n y o p e r a c y jn ie 2 b ) w z a le ż n o ś c i o d n a s ile n ia z m ia n u tr z y m u ją c y c h s ię p o le c z e n iu o p e r a c y jn y m U t r a t a m a c ic y : a ) w w ie k u d o 4 5 la t 3 5 b ) w w ie k u p o w y ż e j 4 5 la t U s z k o d z e n ie k r o c z a p o w o d u ją c e w y p a d n ię c ie n a r z ą d ó w r o d n y c h, w z a le ż n o ś c i o d s t o p n ia i p o w ik ła ń : a ) p o c h w y 5 b ) p o c h w y i m a c ic y 1 0 I. U S Z K O D Z E N IA K R Ę G O S Ł U P A, R D Z E N IA K R Ę G O W E G O I IC H N A S T Ę P S T W A 8 6. U s z k o d z e n ia k r ę g o s łu p a w o d c in k u s z y jn y m : a ) s k rę c e n ie, stłu c z e n ie w m e c h a n iz m ie z g ię c io w o -o d g ię c io w y m, z o g r a n ic z e n ie m r u c h o m o ś c i 1-2 b ) z o g r a n ic z e n ie m ru c h o m o śc i w z a k r e sie ro ta c ji lu b z g in a n ia p o w y ż e j 2 0 % z a k r e s u r u c h o m o ś c i, u sz k o d z e n ia p o tw ie r d z o n e w b a d a n ia c h o b r a z o w y c h / T K i M R I/ (p r z e m ie sz c z e n ia k r ę g ó w p o w y ż e j 4 m m, n ie s ta b iln o ś ć 5 k ą to w a p o w y ż e j 1 5 st., ) c ) z ła m a n ia z e z n ie k sz ta łc e n ie m w o b ra z ie rtg i T K / M R I i o g ra n ic z e n ie m ru c h o m o śc i p o w y ż e j 2 0 % z a k re su ru c h o m o śc i 8 d ) z ła m a n ia z e z n a c z n y m z n ie k sz ta łc e n ie m w o b ra z ie rtg i T K / M R I, c a łk o w ity m z e sz ty w n ie n ie m / u sz ty w n ie n ia o p e ra c y jn e U s z k o d z e n ia k r ę g o s łu p a w o d c in k u p ie r s io w y m : z z e s p o łe m b ó lo w y m : a ) b e z z n ie k sz ta łc e ń k r ę g ó w z n ie w ie lk im o g r a n ic z e n ie m r u c h o m o ś c i w z a k r e s ie r o ta c ji lu b z g in a n ia d o 2 0 % 1 b ) z e z n ie k sz ta łc e n ie m k rę g ó w z n ie w ie lk im o g ra n ic z e n ie m ru c h o m o ś c i w z a k re sie ro ta c ji lu b z g in a n ia p o w y ż e j 2 0 % 4 c ) z z ła m a n ia z e z n a c z n y m z n ie k sz ta łc e n ie m w o b ra z ie rtg i T K / M R I, c a łk o w ity m z e sz ty w n ie n ie m / u sz ty w n ie n ia o p e ra c y jn e / U s z k o d z e n ia k r ę g o s łu p a w o d c in k u lę d ź w io w y m : a ) s k r ę c e n ia,b e z z n ie k s z ta łc e ń i n ie w ie lk im o g ra n ic z e n ie m r u c h o m o ś c i d o 2 0 % /z a k r e s u r u c h o m o ś c i/ 1-2 b ) z o g r a n ic z e n ie m ru c h o m o śc i w z a k r e sie ro ta c ji i z g in a n ia p o w y ż e j 2 0 % (p rz e m ie s z c z e n ia k r ę g ó w p o w y ż e j 4 m m, n ie s ta b iln o ś ć k ą to w a p o w y ż e j 1 5 s t., ) / u sz k o d z e n ia p o tw ie rd z o n e w b a d a n ia c h o b r a z o w y c h 5 c ) z n ie w ie lk im z n ie k sz ta łc e n ie m k rę g ó w z o g ra n ic z e n ie m r u c h o m o ś c i w z a k re s ie r o ta c ji i z g in a n ia p o w y ż e j 2 0 % z a k re s u r u c h o m o ś c i 8 d ) z ła m a n ia z e z n a c z n y m z n ie k sz ta łc e n ie m w o b r a z ie r tg i T K / M R I, c a łk o w ity m z e s z ty w n ie n ie m / u s z ty w n ie n ia o p e ra c y jn e Iz o lo w a n e z ła m a n ie w y r o s t k ó w p o p r z e c z n y c h, w y r o s t k ó w o ś c is t y c h, k o ś c i g u z ic z n e j: a ) z ła m a n ie je d n e g o w y r o stk a, z ła m a n ie k o śc i g u z ic z n e j 2 b ) z ła m a n ia m n o g ie w y ro s tk ó w U s z k o d z e n ia k r ę g o s łu p a p o w ik ła n e z a p a le n ie m k r ę g ó w, o b e c n o ś c ią c ia ła o b c e g o it p. o c e n ia s ię w e d łu g p o z , z w ię k s z a ją c s t o p ie ń t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu U s z k o d z e n ia r d z e n ia k r ę g o w e g o : a ) p r z y o b ja w a c h p o p rz e c z n e g o p rz e c ię c ia rd z e n ia z c a łk o w ity m p o ra ż e n ie m lu b n ie d o w ła d e m d u ż e g o s to p n ia d w ó c h lu b c z te r e c h k o ń c z y n b ) n ie d o w ła d k o ń c z y n d o ln y c h b e z u sz k o d z e n ia g ó r n e j c z ę śc i r d z e n ia (k o ń c z y n g ó r n y c h ), u m o ż liw ia ją c y c h p o ru sz a n ie s ię z a p o m o c ą d w ó c h la s e k 7 0 c ) n ie d o w ła d k o ń c z y n d o ln y c h u m o ż liw ia ją c y c h p o ru s z a n ie się o je d n e j la s c e 2 5 d ) p o ra ż e n ie c a łk o w ite o b u k o ń c z y n g ó r n y c h z z a n ik a m i m ię śn io w y m i, z a b u rz e n ia m i c z u c ia i z m ia n a m i tro fic z n y m i b e z p o r a ż e n ia k o ń c z y n d o ln y c h (p o w y le w ie ś ró d rd z e n io w y m ) 8 0 e ) n ie d o w ła d z n a c z n e g o sto p n ia o b u k o ń c z y n g ó r n y c h z n a c z n ie u p o ś le d z a ją c y c z y n n o ś ć k o ń c z y n (p o w y le w ie ś ró d r d z e n io w y m ) 6 0 8/16

9 f) n ie d o w ła d n ie z n a c z n e g o s to p n ia o b u k o ń c z y n g ó r n y c h (p o w y le w ie ś ró d rd z e n io w y m ) 2 0 g ) z a b u r z e n ia z e str o n y z w ie r a c z y i n a r z ą d ó w p łc io w y c h b e z n ie d o w ła d ó w (z e s p ó ł s to ż k a k o ń c o w e g o ) 2 0 h ) z a b u r z e n ia c z u c ia, z e sp o ły b ó lo w e b e z n ie d o w ła d ó w w z a le ż n o śc i o d sto p n ia z a b u r z e ń i z m ia n u r a z o w y c h r d z e n ia p o tw ie r d z o n e w b a d a n ia c h o b ra z o w y c h /T K, M R I K. U S Z K O D Z E N IA M IE D N IC Y 9 2. U t r w a lo n e r o z e jś c ie s ię s p o je n ia ło n o w e g o lu b r o z e r w a n ia s t a w u k r z y ż o w o -b io d r o w e g o : a ) n ie w ie lk ie g o s to p n ia / le c z o n e z a c h o w a w c z o 5 b ) z n a c z n e g o sto p n ia / le c z o n e o p e r a c y jn ie Z ła m a n ie m ie d n ic y z p r z e r w a n ie m o b r ę c z y b io d r o w e j lu b w ie lo m ie js c o w e w z a le ż n o ś c i o d z n ie k s z t a łc e n ia i u p o ś le d z e n ia c h o d u : a ) w o d c in k u p r z e d n im (k o ść ło n o w a, k u ls z o w a ): le c z o n e z a c h o w a w c z o 5 le c z o n e o p e r a c y jn ie 1 0 b ) w o d c in k u p r z e d n im i ty ln y m (ty p M a lg a in g e 'a ): le c z o n e z a c h o w a w c z o 1 0 le c z o n e o p e r a c y jn ie Z ła m a n ie d n a p a n e w k i w z a le ż n o ś c i o d u p o ś le d z e n ia fu n k c ji s t a w u i z m ia n z n ie k s z t a łc a ją c y c h : a ) I s to p n ia 8 b ) II s to p n ia 1 2 c ) III s to p n ia 1 6 d ) IV s to p n ia Iz o lo w a n e z ła m a n ie m ie d n ic y (k o ś ć ło n o w a, k u ls z o w a, t a le r z b io d r o w y, k o lc e b io d r o w e, g u z k u ls z o w y ) w z a le ż n o ś c i o d z n ie k s z t a łc e n ia : b e z p rz e m ie s z c z e n ia 3 z p r z e m ie s z c z e n ie m 5 U w a g a : T o w a r z y s z ą c e u s z k o d z e n ia n a rz ą d ó w m ie d n ic y i o b ja w y n e u r o lo g ic z n e o c e n ia s ię d o d a tk o w o w e d łu g p o z y c ji d o ty c z ą c y c h o d p o w ie d n ic h u s z k o d z e ń n a rz ą d ó w m ie d n ic y lu b u s z k o d z e ń n e u r o lo g ic z n y c h I. U S Z K O D Z E N IA K O Ń C Z Y N Y G Ó R N E J U w a g a : P r z y u s z k o d z e n ia c h k o ń c z y n g ó r n y c h u m a ń k u tó w s to p ie ń trw a łe g o u s z c z e rb k u n a z d ro w iu u sta la s ię w e d łu g z a s a d p rz e w id z ia n y c h w ta b e li, p r z y jm u ją c d la u s z k o d z e ń rę k i p ra w e j p ro c e n ty u sta lo n e d la r ę k i le w e j, a d la u s z k o d z e ń r ę k i le w e j p ro c e n ty u s ta lo n e d la r ę k i p ra w e j. P r z y w s p ó łis tn ie ją c y c h p o w ik ła n ia c h n e u r o lo g ic z n y c h n a le ż y s to s o w a ć o c e n ę w e d łu g p o z y c ji d o ty c z ą c y c h u sz k o d z e ń o d p o w ie d n ic h o d c in k ó w k o ń c z y n y w z a le ż n o ś c i o d s to p n ia w y p a d n ię c ia fu n k c ji (c h y b a, ż e w ta b e li p o n iż e j z a z n a c z o n o in a c z e j) 9 6. Z ła m a n ie ło p a t k i: a ) w y g o jo n e z ła m a n ie ło p a tk i z z e s p o łe m b ó lo w y m b e z w ię k s z y c h z a b u r z e ń fu n k c ji k o ń c z y n y 2 1 b ) w y g o jo n e z ła m a n ie ło p a tk i z n ie z n a c z n y m p r z e m ie sz c z e n ie m i o g r a n ic z e n ie m fu n k c ji /o g r a n ic z e n ie ru c h o m o śc i p o w y ż e j 2 0 % 5 4 c ) w y g o jo n e z ła m a n ie ło p a tk i z e z n a c z n y m p r z e m ie sz c z e n ie m i o g r a n ic z e n ie m fu n k c ji /o g ra n ic z e n ie ru c h o m o śc i p o w y ż e j 5 0 % 8 7 d ) z ła m a n ie z d u ż y m p rz e m ie s z c z e n ie m i p rz y k u r c z a m z e ś la d o w y m r u c h e m w s ta w ie ra m ie n n o -ło p a tk o w y m W a d liw e w y g o jo n e z ła m a n ie o b o jc z y k a w z a le ż n o ś c i o d s t o p n ia z n ie k s z t a łc e n ia, b liz n, z a n ik ó w m ię ś n io w y c h i o g r a n ic z e n ia r u c h ó w : a ) z n ie w ie lk im z n ie k s z ta łc e n ie m k ą to w y m 3 2 b ) w y ra ź n e z n ie k sz ta łc e n ie z e sk r ó c e n ie m b e z is to tn y c h o g r a n ic z e ń r u c h u b a rk u 5 3 c ) d u ż e z n ie k s z ta łc e n ie z o g r a n ic z e n ie m ru c h ó w b a r k u p o w y ż e j 2 0 % 7 6 d ) d u ż e z n ie k s z ta łc e n ie, z a n ik i m ię ś n io w e z d u ż y m o g ra n ic z e n ie m r u c h ó w b a rk u p o w y ż e j 5 0 % S t a w r z e k o m y o b o jc z y k a o g r a n ic z a ją c y r u c h y k o ń c z y n y : Z w ic h n ię c ie s t a w u o b o jc z y k o w o -b a r k o w e g o lu b o b o jc z y k o w o -m o s t k o w e g o w z a le ż n o ś c i o d o g r a n ic z e n ia r u c h ó w, b liz n, s t o p n ia z n ie k s z t a łc e n ia : a ) z e sp ó l b ó lo w y, u s z k o d z e n ia Iº 2 1 b ) n ie w ie lk a d e fo r m a c ja, u s z k o d z e n ia IIº b e z o g r a n ic z e ń ru c h o m o śc i b a rk u 4 3 c ) w y ra ź n a d e fo rm a c ja, u sz k o d z e n ia IIIº (n ie le c z o n e o p e ra c y jn ie ), z u p o śle d z e n ie m ru c h o m o śc i k o ń c z y n y p o w y ż e j 2 0 % 8 6 d ) d u ż e z n ie k s z ta łc e n ie, z a n ik i m ię ś n io w e z d u ż y m o g ra n ic z e n ie m r u c h ó w b a rk u p o w y ż e j U s z k o d z e n ia s t a w u b a r k o w e g o u s z k o d z e n ie m ię ś n i r o t a t o r ó w, z w ic h n ię c ia, s k r ę c e n ia, z ła m a n ia b liż s z e g o k o ń c a k o ś c i r a m ie n n e j a ) sk r ę c e n ia 1 1 b ) z w ic h n ię c ia w y m a g a ją c e r e p o z y c ji p rz e z le k a r z a 3 2 c ) z ła m a n ia b e z p r z e m ie sz c z e n ia 5 4 9/16

10 d ) z ła m a n ia w ie lo o d ła m o w e z p r z e m ie s z c z e n ie m 8 8 e ) z ła m a n ia le c z o n e p ie r w o tn ą p r o te z o p la sty k ą Z a st a r z a łe n ie o d p r o w a d z o n e z w ic h n ię c ie s ta w u b a r k o w e g o w z a le ż n o ś c i o d z a k r e s u r u c h ó w i u s ta w ie n ia k o ń c z y n y S t a w w is z ą c y w n a s t ę p s t w ie p o u r a z o w y c h u b y t k ó w k o ś c i w z a le ż n o ś c i o d z a b u r z e ń fu n k c ji U w a g a : S ta w w io tk i z p o w o d u p o r a ż e ń o c e n ia s ię w e d łu g n o rm n e u r o lo g ic z n y c h Z e s z t y w n ie n ie s t a w u b a r k o w e g o : a ) w u s ta w ie n iu c z ę ś c io w o k o rz y stn y m (w o d w ie d z e n iu o k o ło 7 0, a n te p o z y c ja 3 5 i ro ta c ja z e w n ę trz n a o k o ło 2 5 ) w z a le ż n o ś c i o d u s ta w ie n ia i fu n k c ji b ) w u s ta w ie n iu c z y n n o ś c io w o n ie k o r z y s tn y m U s z k o d z e n ie b a r k u p o w ik ła n e p r z e w le k ły m z a p a le n ie m k o ś c i, o b e c n o ś c ią c ia ł o b c y c h, p r z e t o k a m i i z m ia n a m i n e u r o lo g ic z n y m i, p r o t e z y s t a w u o c e n ia s ię w e d łu g p o z y c ji , z w ię k s z a ją c s t o p ie ń t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu w z a le ż n o ś c i o d s t o p n ia p o w ik ła ń i u p o ś le d z e n ia fu n k c ji U t r a t a k o ń c z y n y w b a r k u R A M IĘ U t r a t a k o ń c z y n y w r a z z ło p a t k ą : Z ła m a n ie t r z o n u k o ś c i r a m ie n n e j w z a le ż n o ś c i o d z m ia n w t ó r n y c h i u p o ś le d z e n ia fu n k c ji k o ń c z y n y : a ) b e z p r z e m ie s z c z e n ia, b e z d e fic y tó w r u c h o m o ś c i, z e s k a r g a m i s u b ie k ty w n y m i 3 2 b ) z n ie w ie lk im p rz e m ie sz c z e n ie m i z a b u rz e n ie m o si < 1 0 sto p n i, sk ró c e n ie m d o 3 c m, d e fic y te m ru c h o m o śc i d o 3 0 % 5 4 c ) z p r z e m ie s z c z e n ie m i z a b u r z e n ie m o s i < 2 0 s to p n i, s k ró c e n ie m > 3 c m, d e fic y te m ru c h o m o śc i p o w y ż e j 3 0 % d ) z ła m a n ia p o w ik ła n e p r z e w le k ły m z a p a le n ie m k o śc i, p r z e to k a m i, b r a k ie m z r o stu, s ta w e m r z e k o m y m, c ia ła m i o b c y m i i z m ia n a m i n e u r o lo g ic z n y m i U s z k o d z e n ia s k ó r y /r a n y w y m a g a ją c e s z y c ia /, m ię ś n i, ś c ię g ie n i ic h p r z y c z e p ó w w z a le ż n o ś c i o d z m ia n w t ó r n y c h i u p o ś le d z e n ia fu n k c ji: a ) ro z le g łe u s z k o d z e n ia (p o w y ż e j 5 c m d łu g o śc i lu b p o w y ż e j 3 c m 2 p o w ie r z c h n i u s z k o d z e n ia m ię śn i p o tw ie r d z o n e w b a d a n ia c h o b ra z o w y c h /b e z o g r a n ic z e n ie r u c h o m o ś c i 1 1 b ) z m ia n y z z a b u rz e n ia m i fu n k c ji r o z le g łe (p o w y ż e j 1 0 c m d łu g o ś c i lu b p o w y ż e j 5 c m 2 p o w ie r z c h n i u s z k o d z e n ia m ię śn i p o tw ie r d z o n e w b a d a n ia c h o b r a z o w y c h / z o g ra n ic z e n ie m r u c h o m o ś c i p o w y ż e j 3 0 % 3 3 c ) b liz n y p o o p a rz e n ia c h p o w y ż e j s to p n ia IIA z a 3 % T B S A (c a łk o w ite j p o w ie r z c h n i c ia ła U t r a t a k o ń c z y n y w o b r ę b ie r a m ie n ia : a ) z z a c h o w a n ie m ty lk o 1 /3 b liż sz e j k o ś c i ra m ie n n e j b ) p r z y d łu ż s z y c h k ik u ta c h Ł O K IE Ć U s z k o d z e n ia s t a w u ło k c io w e g o z ła m a n ie d a ls z e g o k o ń c a k o ś c i r a m ie n n e j, b liż s z e g o k o ń c a k o ś c i ło k c io w e j, g ło w y k o ś c i p r o m ie n io w e j, b liz n y : a ) s k r ę c e n ia z o g ra n ic z e n ie m r u c h o m o ś c i 1 1 b z w ic h n ię c ia w y m a g a ją c e r e p o z y c ji p r z e z le k a rz a 3 3 c ) z ła m a n ia b e z p rz e m ie s z c z e n ia 5 5 d ) z ła m a n ia w ie lo o d ła m o w e z p r z e m ie s z c z e n ie m 8 8 e ) z ła m a n ia le c z o n e p ie r w o tn ą p r o te z o p la sty k ą Z e s z t y w n ie n ie s t a w u ło k c io w e g o : a ) w z g ię c iu z b liż o n y m d o k ą ta p ro s te g o i z z a c h o w a n y m i ru c h a m i o b r o to w y m i p rz e d r a m ie n ia ( ) b ) z b a rk ie m r u c h ó w o b r o to w y c h c ) w u s ta w ie n iu w y p r o s to w a n y m lu b z b liż o n y m ( ) W is z ą c y s t a w ło k c io w y : U s z k o d z e n ie s t a w u ło k c io w e g o p o w ik ła n e p r z e w le k ły m s ta n e m z a p a ln y m, p r z e t o k a m i, c ia ła m i o b c y m i, s t a w e m r z e k o m y m o c e n ia s ię w e d łu g p o z y c ji , z w ię k s z a ją c s t o p ie ń t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu o : P R Z E D R A M IĘ Z ła m a n ia t r z o n ó w je d n e j lu b o b u k o ś c i p r z e d r a m ie n ia - w z a le ż n o ś c i o d p r z e m ie s z c z e ń, z n ie k s z t a łc e ń i z a b u r z e ń c z y n n o ś c io w y c h : a ) b e z p r z e m ie s z c z e n ia, b e z d e fic y tó w ru c h o m o ś c i, z e s k a r g a m i s u b ie k ty w n y m i 3 2 b ) z n ie w ie lk im p rz e m ie sz c z e n ie m i z a b u rz e n ie m o si < 1 0 sto p n i, sk ró c e n ie m d o 3 c m, d e fic y te m ru c h o m o śc i d o 3 0 % 5 4 c ) z p r z e m ie s z c z e n ie m i z a b u r z e n ie m o s i < 2 0 s to p n i, s k r ó c e n ie m > 3 c m, d e fic y te m ru c h o m o śc i p o w y ż e j 3 0 % 8 6 d ) z ła m a n ia p o w ik ła n e p r z e w le k ły m z a p a le n ie m k o śc i, p rz e to k a m i, b r a k ie m z r o s tu, s ta w e m r z e k o m y m, c ia ła m i o b c y m i i z m ia n a m i n e u r o lo g ic z n y m i /16

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74,

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, Grażyna Rosa, Izabela Auguściak Aspekt społeczny w działaniach marketingowych organizacji na przykładzie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, 721-732 2011

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł KOLEGIUM Redaktor Naczelny: S ek retarz Redakcji: Redaktorzy działow i: Członkowie : REDAKCYJNE mgr Roman Spraw ski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr Bolesław Drożak mgr inż. Andrzej W yrzykowski Jan G

Bardziej szczegółowo

Jan Prokop "Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza ", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb.

Jan Prokop Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza , Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. Jan Prokop "Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza. 1916-1938", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. : [recenzja] Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii

Bardziej szczegółowo

Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni ", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja]

Strzyżewska, Małgorzata Polski Związek Zachodni , Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni 1944-1950", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 571-576 1987 Recenzje i omówienia 571 d o b ry p a p ie r.

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 4, 229-241 2004 Annales Academiae Paedagogicae

Bardziej szczegółowo

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY.

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. R ED A K C JA I A D M IN IS T R A C JA. K R A K Ó W, Z I E L O N A 7. T E L.5 1 0. CENA 1 ZŁ TYGODNIK SPORTOWY ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. ROK IV. KRAKÓW, DNIA 10

Bardziej szczegółowo

Regina Klimkowska Przemysł samochodów osobowych w zmieniającym się otoczeniu. Ekonomiczne Problemy Usług nr 73,

Regina Klimkowska Przemysł samochodów osobowych w zmieniającym się otoczeniu. Ekonomiczne Problemy Usług nr 73, Regina Klimkowska Przemysł samochodów osobowych w zmieniającym się otoczeniu Ekonomiczne Problemy Usług nr 73, 549-560 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 661 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

Barbara Kos Internetowe giełdy transportowe w działalności przedsiębiorstw TSL (transport-spedycja-logistyka)

Barbara Kos Internetowe giełdy transportowe w działalności przedsiębiorstw TSL (transport-spedycja-logistyka) Barbara Kos Internetowe giełdy transportowe w działalności przedsiębiorstw TSL (transport-spedycja-logistyka) Ekonomiczne Problemy Usług nr 73, 587-595 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

50 łodzi z bolszewikami na dnie Newy B o m b y n a S e w a s t o p o l, J a ł t ę, K e r c z, G o r k i j, L e n i n g r a d i M o s k w ę

50 łodzi z bolszewikami na dnie Newy B o m b y n a S e w a s t o p o l, J a ł t ę, K e r c z, G o r k i j, L e n i n g r a d i M o s k w ę Cena num eru 20 g ro ^ y D Z E N N K D L A D Y S T R Y K T U G A L C Y J S K E G O Nr. 77 Czwartek, 6 listopada 1941 r. Rok N a K r y m i e N i e m c y d o t a r l i d o M o r z a C z a r n e g o 50 łodzi

Bardziej szczegółowo

Najszybciej w Polsce tracimy mieszkańców

Najszybciej w Polsce tracimy mieszkańców 977023929440229 > M am y dwóch kandydatów na prezydenta 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 4 ŻYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 29 (2977) 21.07.2014 Cena 1,50 zł ( w tym 8 % v a t Redakcja

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó

Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó Ź Ż Ż Ć ć Ź Ź Ż Ó Ó Ź ć ć Ż Ź Ó Ą Ó ć ć Ż ć Ó ć ć Ź ć ć ć Ż Ś Ć Ę Ć ć Ę Ó ć Ż Ż Ę Ż Ę Ź ć Ó Ó Ś ć Ł Ś Ó ć Ż Ś Ó Ó Ś Ż ć ć Ó Ó ć Ś Ó Ś Ć ć Ó Ó Ó Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą ź

Bardziej szczegółowo

ż y c z y R E D A K C J A J U B IL E U S Z D IE C E Z J I O dw óch rocznicach, ja k rów nież

ż y c z y R E D A K C J A J U B IL E U S Z D IE C E Z J I O dw óch rocznicach, ja k rów nież TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ Nr 13 (598) 29 m arca 2002 ISSN 1230-851X Nr indexu 34382X Cena 2,00 zł (w tym 7 % VAT) www.gj.com.pl Z i IY O Z IE N BĘDZIE TANIE] Patrz str. 2 ( N i e ) w y j a ś n i o n

Bardziej szczegółowo

Marcin Krysiński, Przemysław Miller Cloud computing : szansa i ryzyko dla firmy. Ekonomiczne Problemy Usług nr 123,

Marcin Krysiński, Przemysław Miller Cloud computing : szansa i ryzyko dla firmy. Ekonomiczne Problemy Usług nr 123, Marcin Krysiński, Przemysław Miller Cloud computing : szansa i ryzyko dla firmy Ekonomiczne Problemy Usług nr 123, 245-254 2016 Ekonomiczne Problemy Usług nr 123 ISSN: 1896-3 82X w w w.w n u s.e d u.p

Bardziej szczegółowo

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m 977023929440228 7 7 0 2 3 9 " 2 9 4 4 0 2 P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m ZYCIE BYTOMSKIE K ie d y d o M i e c h o w i e p o j e d z i e m y t r a m w a j e m Czytaj str. 3 Ukazuje

Bardziej szczegółowo

BILANS. Jerzy T. Skrzypek

BILANS. Jerzy T. Skrzypek BILANS Jerzy T. Skrzypek 1 Charakterystyka elementów balansu 2 Uwaga: wszystkie pozycje bilansu wyrażane są w ujęciu wartościowym a nie ilościowym. Zawartość prezentacji Aktywa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż

ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż Ą Ń Ę ś Ę Ą ś ś ż ż ś ś ś ś ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż ś ś ś ś ś Ś ś ś ś ś ś ż ś ś ż ś ś ż Ś ś Ź ś ś ś ść ś ś ż ż ś ś ś ś ś ś ś ż ż ś ż ś Ę ś ś ż ś ś ż ś ś ś ś ś ś ż ś ż ś ć ś ż ś ż ś ś ść ż

Bardziej szczegółowo

Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź

Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź Ó Ó Ż Ę ć Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź Ń Ą Ą Ź Ź Ń ć Ś Ł ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć Ź ź ć ć Ł ć Ź ć ć ź ć ć Ą ć ć ć ć ź ć Ą Ż Ż ć ć ć ć ć ć ć ć Ź Ź ć ć Ń ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć Ź ć ć ć Ć Ń Ż Ź ć ć Ń ć ć ć ć Ą Ń ć ć ć Ą ć

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź

ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź Ż ź ź ź Ę Ą Ł ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź Ś Ź Ń Ź Ę Ę ź Ł ź Ż Ę ź Ż Ż Ż Ź Ź Ń ź Ź ź ć Ż Ę ć ć Ą ź ź Ź Ż Ś ź Ę Ę Ż Ż Ś Ę Ę ć Ż Ż Ń Ł Ń Ż Ż ź Ą Ą ź ź ź ć Ą ć ź Ż ć Ż Ę Ń Ę Ż Ż Ż Ó Ż Ż Ż Ż Ą Ł Ż Ł Ł Ł Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Królowa Korony Polskiej.

Królowa Korony Polskiej. Należytość pocztowa opłacona ryczałtem. k: Nr. 18. Kraków, 3. maja 1925. Rok I. ILUSTROWANY TYGODNIK KATOLICKI. 1'uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

Bardziej szczegółowo

Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł

Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł ż Ó Ż Ż ż ź ż ż Ź Ż ż Ę Ą Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł Ń Ę ż ż Ź ż Ę Ż Ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż Ź ż ż ż Ź Ó Ś Ó ż Ś Ą Ą ż ż Ł Ą Ń Ą Ą Ł ż Ź ż ż ż ż ż ż ŁĄ Ł Ś ż Ż ż Ś ż ż ż Ż ż Ż Ż ż Ż Ż Ż ż ż Ń ź

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ó Ł ć Ą ć ć

Ł Ą Ó Ł ć Ą ć ć Ą Ł Ż Ż Ą Ń Ą Ś ź Ść ć Ł Ą Ó Ł ć Ą ć ć Ó ć Ż ż ż ż ć ć ż ć ż Ść Ż ć Ó ź Ł ć Ą ż ż ć ć Ś Ą ż ć Ę Ś Ś Ł ć ć ż ć ź Ż Ę Ó Ś ć ć Ś ż ż ć ć Ż Ó Ń ć Ó Ż Ść Ś ć ć Ż ć Ę ć Ł Ź ŁĄ ż Ó ć ć Ę Ż Ę Ł Ś Ł Ł Ż Ż Ż Ż ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ń ś ń ć Ź ś ń

Ł Ń ś ń ć Ź ś ń Ł Ł Ł Ń ś ń ć Ź ś ń ŁĄ Ę Ą Ą Ź ć ś ś Ź ć ć ć ć Ą ń ść ść ń Ź ń ś ś ń ń ń ń ń ś ń ś ść ś Ą ź Ź ś ś ń ć ń ń Ą ń ś ś ś ś Ź ś Ź ś ś Ź ś Ł Ś Ó Ą Ź Ą Ą Ó Ó ń ś ć ć ś ń ń Ść ń Ź ść ść ść ś ś ń ść ś ść ć ś Ń ć

Bardziej szczegółowo

ń

ń Ą ń Ą ż ń Ł ć ń ć ż ć ż Ą ć ń ź ż Ę ż ż ć ń ć ż ć ż ć ż ń ż ć ż ń ń ń ż ń ń ż Ł ń ż ń ć ń ż Ń ć ż ń ń ń ń ń ż ż Ą ć ż ć ż ć ż ć Ń ć ć ń ć ć ń ć ć ż ń ń Ń ń ż ć ź ń ż ż ŁĄ ż ń ż ż ż Ą ż ć ń ż ć ż Ń ż Ń

Bardziej szczegółowo

Ń

Ń ź Ś ź ć Ń ŁĄ ĘŚ ć Ń Ś Ą ć ć ź ć Ń Ą ć ć ć Ń Ł Ą ć ć ć ć ć Ą Ń ć ź ć ź Ą ć Ł ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ń ć ć ć ć ź ć ć ć ŁĘ Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ń ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4,

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, Chałupczak, Henryk Pomoc rządu polskiego i województw przygranicznych na rzecz działalności oświatowo-szkolnej Polaków w Niemczech w okresie międzywojennym Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 431-465

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYKONALNOŚCI INW N E W S E T S Y T C Y JI J

ANALIZA WYKONALNOŚCI INW N E W S E T S Y T C Y JI J ANALIZA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI ANALIZA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI Feasibility Study 1. ANALIZA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNA * Program sprzedaży * Zdolność wytwórcza * Czynniki (technologia, materiały, ludzie)

Bardziej szczegółowo

Radosław Gross Życie codzienne junaków w brygadach Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" na terenie województwa olsztyńskiego

Radosław Gross Życie codzienne junaków w brygadach Powszechnej Organizacji Służba Polsce na terenie województwa olsztyńskiego Radosław Gross Życie codzienne junaków w brygadach Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" na terenie województwa olsztyńskiego Echa Przeszłości 11, 249-268 2010 ECHA PRZESZŁOŚCI XI, 2010 ISSN 1509-9873

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek

Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek Plan strategiczny Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Plan finansowy Właściwa struktura biznesplanu Rachunek przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA

C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA X» N iech się w e se li p u sty n ia i sp ieczon a ziem ia; n ie ch się rozraduje i z a k

Bardziej szczegółowo

Właściwa struktura biznesplanu

Właściwa struktura biznesplanu Plan finansowy prognozy Jerzy T. Skrzypek Właściwa struktura biznesplanu Plan strategiczny Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Plan finansowy Historyczne dane finansowe Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

J a r o t a J a r o c i n, p o b r a m

J a r o t a J a r o c i n, p o b r a m TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ N r 2 5 ( 6 1 0 ) 2 1 c z e r w c a 2 0 0 2 IS S N 1 2 3 0-8 5 1 X N r in d e x u 3 4 3 8 2 X C e n a 2,0 0 z ł ( w ty m 7 % V A T ) www.gj.com.pl Centrala: tel. 747-17-47,

Bardziej szczegółowo

ń Ę ń ć ć ń Ę ź Ł ć

ń Ę ń ć ć ń Ę ź Ł ć Ę ć ć ń Ł ń ń ń ć ć Ę Ę Ę ń Ę ń ć ć ń Ę ź Ł ć źć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć Ż ń ń Ę Ż Ż ć Ę Ż ń ń Ę Ż ć Ł ź ć ŁŹ ć ć Ł ń ń Ł ń Ś Ż ć ć ć Ż ć ć Ż ć ź Ż ć ć ź ć Ś Ż ć ć ń ć ń ć ź ń ć ć ź ć Ś ń ć ń ń ć ć ć ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 29 RVK 100E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z

_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 29 RVK 100E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z 016-057_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 28 W e n ty la to r y d o k a n a ó w o p rze k ro ju k o o w y m RVK 100-125 O b u d o w a z tw o rz y w a s z tu c z n e g o R e g u lo w a n a p r d k o Ê ç

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу l a t o g ó l n o p o l s k i e g o k o n k u r s u f o t o g r a f i c z n e g o гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E 2 0 0 5-2 0 1 0 ' 2 0 0 5-2 0 1 0

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ś Ą Ń

Ł Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ś Ą Ń Ó Ą Ę ń Ł Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ś Ą Ń Ł Ł Ó ż Ę ć ż ń Ł ż Ó ć ń ń ń ń Ł Ą Ł Ą ż ż ń ń Ł Ą Ę Ł ż ż ĄĄ ń Ł Ź ń Ę ń ż ń Ń ć ć ż ć ż Ó ż ż Ą ż Ę ż Ó ń ż ż Ś Ę Ę ń ń ń Ł ź ż Ó ż ŚÓ ż ź ć ń Ą Ą Ą ż Ę Ł Ń ń Ą Ę Ę ź ż

Bardziej szczegółowo

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I 28 OGRÓDEK SZKOLNY WYCHOWANIU I NAUCZANIU B 1 B L J 0 T E K A N A U C Z Y C I E L A S Z K O Ł Y P O W S Z E C H N E J Jak realizować now e program y szkolne. P o

Bardziej szczegółowo

Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ł ł ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą

Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ł ł ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą Ń Ę ł ó ó ł ż ć ó ś ą ą ż ą ą ń ł ś ś ąż ą Ę łó Ą Ę Ą Ó ą ż ą ł ą ź ć Ę ą ś ą ą Ł Ł ł ą Ą Ę Ą Ł ą ąż ą ż ć ą Ż ć ą Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ł ł ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ó ó ż ą ą ż ś ż Ę ź Ą ł ł ł ą ó ń ń Ę ż ż ń

Bardziej szczegółowo

ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą

ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą ÓŚ ż Ć ą ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą ą Ę ŁĄ ż ą ą ą Ś ą Ś ą ą ą ż ć Ź ą ć Ó Ą Ę ą ś ą Ę ż ą ś Ź ą Ś ą Ą ŁĄ ś Ź Ś Ł Ź Ż ą Ć ś ś ć ś ą Ź ą ą ć Ź ś ą ą ą Ż Ó ś ś ś ś Ą Ś Ś ą Ź ą Ź ż ś ż Ę ć ś ą Ó ż ż Ą Ź Ż

Bardziej szczegółowo

ń ź ź ź ń ń ń ż ż ń ń ć Ę ń

ń ź ź ź ń ń ń ż ż ń ń ć Ę ń Ę Ł Łź Ł Ł Ł Ł Ń Ł Ę ń ż ń ź ź ź ź ń ź ź ź ń ń ń ż ż ń ń ć Ę ń ń ż Ń ż ż ż ć ż Ó ź ć ć ń Ó ć ń ń ż ż Ę Ź ż ć ż ń ż ż ż ń ż ń Ó ż ż ż ż ż Ń ż Ń ż ż ń ć Ęć ź ż ż ż ż ż ż Ź ż ń Ę ż ń ń ć Ą ń ń Ź Ę Ł Ą Ł Ł

Bardziej szczegółowo

ŁĄ Ę ę ę Ę ę ę ę ę ę ŁĄ ę Ą ę ę

ŁĄ Ę ę ę Ę ę ę ę ę ę ŁĄ ę Ą ę ę ŁĄ Ą ÓŁ Ą Ą ŁĘ ÓŁ ŁĄ Ę ę ę Ę ę ę ę ę ę ŁĄ ę Ą ę ę ć ę ę ę ę ę ę ę Ę ę ę ę ę ę ę ę ę ęć ę ęć ę ę ę ę ęć ę ę ę ę ć ę ę ć ć Ę ć Ę ę ć ę ę ę ę ę Ą ę ę ę Ę Ą ęć ę ęć ę Ę ęć ę ęć ę ę ę ęć ę ęć ę ę ę ęć ć Ę ę

Bardziej szczegółowo

Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć

Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć Ł Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć Ś ć ż ć Ś ć ż ż ć Ść ć ć ć ć Ś Ś ż Ę Ś Ń ć ć Ś ć ć Ż ż ź ź ć ć ź Ż Ą Ś ź ż ż Ż Ż ż Ż ż Ż Ż ć ż Ż Ż ż ć ć Ż ć ć Ż Ą ć ć ż ź Ł Ł Ś Ą Ń Ż Ż Ż ć ć ż Ż ć Ż Ę ć Ż Ż ć

Bardziej szczegółowo

Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard zadania Partnera

Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard zadania Partnera Dobra współpraca w powiecie oleckim to standard zadania Partnera opracowanie ankiety, przeprowadzenie ankietyzacji wśród ngo i jst w powiecie oleckim, opracowanie raportu z badania. opracowanie standardów

Bardziej szczegółowo

ó ń ó

ó ń ó Ł ź ó ń ó ó ń ó ó ń ż ó ó Ł ń ó ó ń Ą ó ń ó ó ź Ł ó ó ó Ż ż Ł ó Ż ó ó ż Ś ż ó Ś ż Ż Ą Ź Ę Ó ó ó ó ń Ć ó ó ż ż Ż ó ó ń ó ż ż ó Ł ó Ż ó ż ŚÓ ż Ś ń ń Ś ż Ż ó ó Ę ó Ł ó ó ó Ą ż Ż Ó ó Ł ó Ę Ż ó ó ń ó Ż Ż ń

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

ź ź ó ó ś ó ó ś ż ź ź ż ż ó ż ó ó ó ż ż

ź ź ó ó ś ó ó ś ż ź ź ż ż ó ż ó ó ó ż ż Ł Ł ż ó ż Ż ź Ę ż ś ś ś Ę ś Ź ź ź ó ó ś ó ó ś ż ź ź ż ż ó ż ó ó ó ż ż ł ż ó ŚĆ ż ż ź ż ż ż ź Ź ś ś ó ś ń ł ś ś ó ż ć ó ść ś ść ś Ę ś ś ć ś ś ł ś ś ó ś ś ś ż ć ż ó ść ć łó ść Ść Ź ó ł ś ś ć ó ł ń ń ć ł

Bardziej szczegółowo

Ś ń Ó Ł Ą Ę Ą Ń Ó Ś Ż Ę ń ń Ń Ł Ą ń

Ś ń Ó Ł Ą Ę Ą Ń Ó Ś Ż Ę ń ń Ń Ł Ą ń Ł Ł Ń Ń Ś ń Ó Ł Ą Ę Ą Ń Ó Ś Ż Ę ń ń Ń Ł Ą ń Ą Ł ń Ś Ś ć ń ć ć ń ć ć ć ŚĆ Ż ć ć ń ń ć ń Ż Ć ń ć ć ć ń ć ć ć ć ć ń ć ć Ż ć ń ć ć Ę ć ć ć ń ć ń Ą ć Ą Ó ć ć Ą ć ć ć ń Ł ć ć ń ć ć Ś Ć Ć Ć Ć Ć Ć ć Ć Ć Ć Ż ć

Bardziej szczegółowo

ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś

ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś ń ść ś Ź ć ź ś Ę ń ś Ę ś ń ś ś ź ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś ń ń ń ń ś ć ń ć Ą Ó Ó ń Ś ń ś Ę ć ś ś ć ś ć ń ń ś ś ń Ó ń ć ć ć Ź ś ć ć Ś ś ć ć ć ść ś ń ś ś ń ć ź ń ć Ó ś ś ś ś ń ś ść ść ć ś śó ść ć ń

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSK ZAOLZAŃSKI POWRÓCIŁ DO POLSKI ZAW. M A S Z Y N IS T» W KOLEJOW YCH

ŚLĄSK ZAOLZAŃSKI POWRÓCIŁ DO POLSKI ZAW. M A S Z Y N IS T» W KOLEJOW YCH Ma s z y n is t a O R C A N Z W IA Z K Y ZAW. M A S Z Y N IS T» W KOLEJOW YCH PISMO POŚW IĘCONE SPRAWOM MASZYNISTÓW I KOLEJNICTWU Wychodzi raz w miesiącu. Redakcja i Administracja: W arszawa, Chmielna

Bardziej szczegółowo

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć ń Ż Ę Ń ń ń ć Ę ź ń ń ń ć Ż Ś Ż Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć Ż ć ń ń ń ć Ż ń ć ń ń Ó Ń ź ń ń Ś Ś Ż ć ć ć ć Ż ć ć ń ć ń Ż ć Ó Ż Ż Ż ć Ą ć Ó Ł Ą Ą Ó Ń ń ń ć ć ć ć ń ń ć Ń Ś ć Ś Ż ć ń Ż

Bardziej szczegółowo

Ó ń ń ń ń ń ź Ł ć ć ź ć ź ć ć ź ź ć Ó ń ć ń ć Ą ź ć ć ź ń ń ń Ę Ś Ł ć ń ń ń Ó Ó Ó Ó Ą Ó ź ć Ó ź ń ć ź ź Ę Ś ć Ę Ż Ś ź Ć ć ź ć ć ń ź ć Ł Ł Ó Ś ć ć ź ć Ś ń Ł Ó Ś ć Ś Ś ć Ó Ś ź ń ź ź ń Ę Ę ń Ó ń ń ź ź ń

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ó

Ą Ś Ó Ó ź ź Ó Ą ć Ą Ś Ó Ś Ę Ś Ł Ź ć Ś ć Ź Ę Ś Ą Ó Ó ź ć ć Ź Ź Ę ć ź ź Ń Ł Ź Ź ź Ń Ź ć Ś Ę Ą Ś Ź Ń Ń ć Ó Ś Ś ź Ź Ź Ą Ń Ą ź Ń Ł Ń Ń Ń ź Ń ć ć ć ź ć Ś Ń ć ć Ę ć Ę ć Ę Ź Ś Ó Ź Ę Ś Ę Ź Ó Ź Ę Ń ć ź Ź Ó Ę ć Ś Ź Ń ć

Bardziej szczegółowo

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ł Ą Ę ż ż ż ż Ó ż Ż Ż Ę Ż Ą Ż Ż ż Ś Ż Ś ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ę Ó Ł Ś ż ż Ę Ę ż Ó ż Ś Ę ń ń ń ż ń ń Ę Ę ń ż Ą ń Ś Ś Ę ń Ż Ę Ę ż ń ń ń ń ż Ę ń ń ń ń Ł Ę ń ń ń ń ż Ę ż ż ż Ź ż Ż ż Ż ż ż Ę ń Ę ż

Bardziej szczegółowo

Ą ź Ą ń ź Ł Ł ń Ł ń ń ź ń Ł Ś Ą Ń ń ŁĄ Ś ń ń ń ń ń ń Ł Ą ń ń ń ń Ą Ą Ś ń Ó Ł ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń ń Ł ń Ą ŁĄ Ś Ł Ś Ł ń ń ń ń Ń Ą ć ń ń Ł Ń ń Ł Ł ń Ł ń ń ń ń ń ń Ź Ł ń ń Ź Ł ń ń Ł

Bardziej szczegółowo

Ś ź Ś Ś

Ś ź Ś Ś Ś ź Ś Ś Ę Ż Ę ź Ł Ą ź ź Ę ź Ą Ą Ę Ó Ś Ś Ś Ę Ś ź Ś Ś ź ź ź ź Ę Ą Ż Ą ź ź ź Ę ź Ę Ś ź ź ŚĆ Ś Ś ź ź Ą Ą Ą Ą ź ź ź Ż Ś Ą Ś Ą Ś Ń Ś Ą Ż Ś Ń Ś Ą Ą Ę Ś Ą ź ź ź Ą ź ź ź Ą Ż Ą Ą Ę ź Ę Ź ź ź Ą Ś Ą ź ź Ę ź Ą ź Ć

Bardziej szczegółowo

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę ć ę ę Ł Ą Ś Ś ę Ś ę ę ć ć ę ę ę ę ć Ś ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę Ą ę Ą ę ć ę ć Ą ć ę ć ć ę Ę ę Ś Ą Ł Ó ę ć ę ę ę ę Ą ć ęć ę ć ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę Ą ę ę ę ę Ń ę Ó

Bardziej szczegółowo

ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł

ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł Ń Ń ś Ń ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł Ń ś ś Ą ś Ł ś Ń Ą ść ś ś ść ć ś ź ść ść Ą Ń ść ś ść Ń ś ś ć Ń ś ć ć ć Ń Ł Ń ć Ń Ł Ę ś Ł Ł ć ś ź ć ś ś ć ść ś Ł ś Ł Ł Ń Ń Ś ść ś ś ś ść ć Ń ść ść ś ś ść ś ś ś ś ć Ń ść Ł ś

Bardziej szczegółowo

Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę

Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę Ł Ł Ł Ń Ń Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę Ł ć ć ć ź ć ć ź ć ć ć ć Ś Ś Ł ć ć ć Ę Ą ć ć Ź ć ć Ó ć ć ź Ł Ń ć Ś ć ć ć ć ć ć ć Ń Ę ć ć ć Ś Ś ć Ę ź Ń Ę ć Ń ć ź ć Ń ć ć ć ć ć ć ć Ę ź ć ć ć ć ć ć ć ŚĆ ć ź ć ć Ł ć ź Ą ć ć Ą

Bardziej szczegółowo

Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć

Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć ż Ś Ą ć ą ą ą ż ż ą ą ć ą ż Ę ą ć ż ć Ó ą ą ń ą ż ń ą Ń ą ą ą Ą ą ż ż Ą ż ą ź ą ą ż ż Ę ź ą ż ą ą ą ż Ź ą ń Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć ć ą ż ą ą ą ą ć ć ć ą ą

Bardziej szczegółowo

Ł ć Ą ć ć ć ć ć Ł

Ł ć Ą ć ć ć ć ć Ł Ł Ś Ą Ś Ą Ł Ś Ś Ł Ł Ó Ą Ł ŚĆ Ń Ó Ł ć Ą ć ć ć ć ć Ł Ó Ł Ń Ś Ó ć Ś Ó Ń ŁĄ Ł Ó Ó Ł Ń Ś Ś Ó Ó Ó Ł Ń Ó Ł ć ć Ó Ó Ó Ł ć ż ż ć ć ż ż Ź ż ć ć ć Ó Ó Ó Ł Ń Ł Ó Ó Ó Ł ć ż ż ż ć ż ć ż Ł Ó Ó Ó Ł ż ż ć ć ć ć ć ć Ó Ż

Bardziej szczegółowo

Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń

Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń ć Ę ć Ę Ę Ż Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń ń Ż ż Ń ć ń Ó ć Ę Ż ć ć Ś Ż Ż ż Ż Ż Ż ń ż ż Ż Ż ż Ż Ż ć ć Ż ń ń ć ć ć ż Ś Ł ż Ę Ż ć ć ć ń Ż ń Ł ń ż ć ć Ż ż Ó ć ć ń ć Ż Ż ń ń ń ż Ż ć Ż ż Ż Ó ż Ż ć ż ż Ę Ż Ż

Bardziej szczegółowo

ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż

ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż Ń ć Ś ż ź ź ź ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż Ę Ę ć ć ż Ł ż ź ż ż ż ć ż ż Ś ć ż ż ż Ś Ę ż Ó ć Ą ż ż ż ż ż ć ż ć ż ć Ą Ą ć Ę Ś Ś Ł ć ż ż ż Ł Ś Ś Ł ż Ę Ę ż ć Ę Ę ż ż ż Ł Ś ż ć ż ż ż ż Ś ż ż ć Ę ż ż ż

Bardziej szczegółowo

ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść

ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść ć Ż ż Ę ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść Ż Ść Ż ć Ż Ż Ż ż Ż ć Ł Ś Ż Ś ć Ż ć Ż ż ź Ż Ś ć ć ć ć Ó ć Ż Ść Ż ć ć Ż ż Ł Ż Ę ć ć ć Ż ć ć Ż ż ż ć Ż Ż ć Ł ć Ż Ć Ż Ż Ś Ż Ż Ż ć Ż ć ż ć Ż Ś Ż ć Ł ć

Bardziej szczegółowo

ń ż ś

ń ż ś Ł ń ń ś ś ń ń ń ś ż Ń ż ż ć Ą ń ż ż ń ż ś ś Ł ń ń ść Ł ż Ł Ń ź ść ń ż ż ż ś ś ś ż ś ż ż ś ń ń ż ź ż ż ż ń ź ń ś ń ń Ą ć Ę Ł ń Ń ż ść Ń ż Ę ż ż ż ż ż ż ż ść ż ś ń ż ż ż ż ś ś ś ś ż ś ż ś ć ś ż ż ć ś ż ć

Bardziej szczegółowo