o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8"

Transkrypt

1 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu A. U S Z K O D Z E N IA G Ł O W Y 1. U s z k o d z e n ie p o w ło k c z a s z k i (b e z u b y t k ó w k o s t n y c h w y m a g a ją c e s z y c ia ): a ) u s z k o d z e n ia p o w ło k c z a s z k i b liz n y p o w y ż e j 5 c m d ł. 2 b ) z n a c z n e u s z k o d z e n ie p o w ło k c z a sz k i, p o d p o sta c ią r o z le g ły c h ś c ią g a ją c y c h b liz n w z a le ż n o ś c i o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł. 3 c ) o s k a lp o w a n ie w z a le ż n o ś c i o d p o w ie rz c h n i c m śr e d n ic y 5 p o w y ż e j 1 0 c m ś re d n ic y U s z k o d z e n ie k o ś c i s k le p ie n ia i p o d s ta w y c z a sz k i z p r z e m ie s z c z e n ie m (w g łę b ie n ia, s z c z e lin y, fr a g m e n ta c ja ): U b y t e k w k o ś c ia c h c z a s z k i: a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 c ) o śr e d n ic y p o w y ż e j 1 0 c m 1 0 U w a g a : Je ż e li p rz y u s z k o d z e n ia c h i u b y tk a c h k o śc i c z a s z k i (p o z. 2 i 3 ) w y s tę p u ją je d n o c z e śn ie u s z k o d z e n ia p o w ło k c z a sz k i (p o z.1 ), n a le ż y o s o b n o o c e n ia ć s to p ie ń trw a łe g o u s z c z e r b k u z a u sz k o d z e n ia lu b u b y tk i k o ś c i w e d łu g p o z. 2 lu b 3 i o s o b n o z a u s z k o d z e n ia p o w ło k c z a sz k i w e d łu g p o z P o w ik ła n ia t o w a r z y s z ą c e u s z k o d z e n io m w y m ie n io n y m w p o z. 1, 2, 3 w p o s ta c i: n a w r a c a ją c e g o w y c ie k u p ły n u m ó z g o w o -rd z e n io w e g o, p r z e w le k łe g o z a p a le n ia k o śc i, ro p o w ic y, + 5 z a k r z e p ic y p o w ło k, p r z e p u k lin y m ó z g o w e j o c e n ia s ię d o d a tk o w o w z a le ż n o ś c i o d r o d z a ju i sto p n ia p o w ik ła ń, z w ię k s z a ją c sto p ie ń trw a łe g o u s z c z e r b k u n a z d ro w iu o : 5. P o r a ż e n ie i n ie d o w ła d y p o ło w ic z e : a ) p o r a ż e n ie p o ło w ic z e lu b p a ra p le g ie (p o r a ż e n ia k o ń c z y n d o ln y c h ) u n ie m o ż liw ia ją c e s a m o d z ie ln e s ta n ie i c h o d z e n ie 0 1 w g sk a li L o v e tte 'a b ) g łę b o k i n ie d o w ła d p o ło w ic z y lu b p a r a p a r e z a 2 w g s k a li L o v e tte 'a 7 0 c ) ś re d n ie g o s to p n ia n ie d o w ła d p o ło w ic z y lu b p a ra p a r e z a k o ń c z y n d o ln y c h 3 w g s k a li L o v e tte 'a 5 0 d ) n ie w ie lk i lu b d y s k re tn y n ie d o w ła d p o ło w ic z y lu b n ie d o w ła d k o ń c z y n d o ln y c h 4 w g S k a li L o v e tte 'a, d y sk r e tn y d e fic y t s iły p r z y o b e c n o ś c i z a b u r z e ń n a p ię c ia m ię ś n io w e g o, n ie d o s ta te c z n o śc i p r e c y z ji r u c h ó w itp. 2 0 e ) m o n o p a re z y p o c h o d z e n ia o ś r o d k o w e g o : k o ń c z y n a g ó r n a w g s k a li L o v e tt a 0 o o o o k o ń c z y n a d o ln a w g s k a li L o v e tt a 0 o o o o Z e s p o ły p o z a p ir a m id o w e : a ) u trw a lo n y z e sp ó ł p o z a p ira m id o w y z n a c z n ie u tru d n ia ją c y sp ra w n o ść u stro ju i w y m a g a ją c y sta łe j o p ie k i in n e j o so b y 8 0 b ) z e s p ó ł p o z a p ir a m id o w y u tr u d n ia ją c y s p r a w n o ś ć u s tr o ju z z a b u rz e n ia m i m o w y, n a p a d a m i o c z n y m i itp. 5 0 c ) z a z n a c z o n y z e sp ó ł p o z a p ir a m id o w y Z a b u r z e n ia r ó w n o w a g i p o c h o d z e n ia m ó ż d ż k o w e g o : a ) z a b u r z e n ia r ó w n o w a g i u n ie m o ż liw ia ją c e c h o d z e n ie i s a m o d z ie ln e fu n k c jo n o w a n ie 8 0 b ) u tr u d n ia ją c e c h o d z e n ie i s p ra w n o ść r u c h o w ą w sto p n iu z n a c z n y m 5 0 c ) u tr u d n ia ją c e c h o d z e n ie i o g r a n ic z a ją c e sp ra w n o ś ć r u c h o w ą 3 0 d ) d y s k re tn ie w p ły w a ją c e n a s p o s ó b c h o d u i n ie w ie lk ie u p o śle d z e n ie z b o r n o śc i i p r e c y z ji r u c h ó w 1 0 C o m p e n s a T o w a r z y s t w o U b e z p ie c z e ń S.A. V ie n n a In s u r a n c e G r o u p K R S , S ą d R e jo n o w y d la m.st. W a r sz a w y, X II W y d z ia G o sp o d a r c z y K R S, A l. Je r o z o lim sk ie 1 6 2, W a rs z a w a N IP , K a p ita z a k a d o w y : ,0 0 z o p a c o n y w c a o ś c i C o m p e n s a K o n t a k t : , /1 6

2 8. P a d a c z k a : P a d a c z k a ja k o iz o lo w a n e n a stę p stw o u sz k o d z e n ia m ó z g u : a ) p a d a c z k a z b a r d z o c z ę s ty m i n a p a d a m i 3 n a p a d y w ty g o d n iu i w ię c e j 4 0 b ) p a d a c z k a z n a p a d a m i p o w y ż e j 2 n a m ie sią c 2 5 c ) p a d a c z k a z n a p a d a m i 2 i m n ie j n a m ie sią c 1 5 d ) p a d a c z k a z n a p a d a m i o ro ż n e j m o rfo lo g ii - b e z u tr a t p r z y to m n o ś c i 8 U W A G A : P o d sta w ą r o z p o z n a n ia p a d a c z k i s ą : p o w ta rz a ją c e s ię n a p a d y p a d a c z k o w e, ty p o w e z m ia n y E E G, d o k u m e n ta c ja s z p ita ln a p o tw ie rd z a ją c e r o z p o z n a n ie, u sta lo n e r o z p o z n a n ie p r z e z le k a rz a s p e c ja lis tę (p o d e jr z e n ie p a d a c z k i n ie je s t w y sta rc z a ją c e d o u z n a n ia u sz c z e r- b k u z te g o ty tu łu ). W p rz y p a d k u w s p ó łis tn ie n ia p a d a c z k i z in n y m i o b ja w a m i o rg a n ic z n e g o u s z k o d z e n ia m ó z g u n a le ż y o c e n ia ć w g p u n k tu Z a b u r z e n ia n e u r o lo g ic z n e i p s y c h ic z n e u w a r u n k o w a n e o r g a n ic z n ie (e n c e fa lo p a t ie ): a ) o tę p ie n ie lu b c ię ż k ie z a b u rz e n ia p sy c h ic z n e i z a c h o w a n ia z d u ż y m d e fic y te m n e u ro lo g ic z n y m u n ie m o ż liw ia ją c e 8 0 s a m o d z ie ln ą e g z y s te n c ję b ) e n c e fa lo p a tie z e z m ia n a m i c h a ra k te r o lo g ic z n y m i i w y ra ź n y m d e fic y te m n e u ro lo g ic z n y m 5 0 c ) e n c e fa lo p a tie z u m ia rk o w a n y m i z a b u rz e n ia m i fu n k c jo n o w a n ia w ż y c iu c o d z ie n n y m z e z m ia n a m i 2 0 c h a r a k te r o lo g ic z n y m i i d e fic y te m n e u r o lo g ic z n y m U w a g a : Z a e n c e fa lo p a tią p o z a z e s p o łe m p sy c h o o r g a n ic z n y m p r z e m a w ia ją o d c h y le n ia p rz e d m io to w e w s ta n ie n e u r o lo g ic z n y m i p s y c h ic z n y m o r a z z m ia n y w o b r a z ie E E G, T K lu b M R I. Is tn ie n ie e n c e fa lo p a tii m u s i z n a jd o w a ć p o tw ie r d z e n ie w d o k u m e n ta c ji m e d y c z n e j (n e u r o lo g a, p s y c h o lo g a lu b p s y c h ia try ) 1 0. U t r w a lo n a n e r w ic a i z e s p o ły z w ią z a n e z u r a z e m c z a s z k o w o m ó z g o w y m, u s z k o d z e n ie m c ia ła, p o t w ie r d z o n e d o k u m e n t a c ją z le c z e n ia n e u r o lo g ic z n e g o, P Z P lu b p s y c h o lo g a : a ) d o le g liw o śc i su b ie k ty w n e b e z z m ia n w b a d a n ia c h o b ra z o w y c h p rz e b y te w strz ą śn ie n ie m ó z g u / z h o sp ita liz a c ją / 1 b ) u trw a lo n e sk a r g i su b ie k ty w n e z w ią z a n e z u ra z e m c z a sz k o w o -m ó z g o w y m /z e z m ia n a m i w b a d a n ia c h o b ra z o w y c h / T K, M R I / w z a le ż n o ś c i o d s to p n ia z a b u rz e ń (b o le g ło w y, z a w r o ty g ło w y, z a b u r z e n ia p a m ię c i i k o n c e n tra c ji, 5 z a b u r z e n ia sn u, d r a ż liw o ść, n a d p o b u d liw o ść - o b ja w y u trz y m u ją c e się p o w y ż e j 6 m ie s ię c y o d u r a z u m im o le c z e n ia n e u ro lo g ic z n e g o i/lu b p sy c h ia tr y c z n e g o ) 1 1. Z a b u r z e n ia m o w y : a ) a fa z ja c a łk o w ita (se n so r y c z n a lu b s e n so r y c z n o m o to ry c z n a ) z a g ra fią i a le k s ją 6 0 b ) a fa z ja c a łk o w ita m o to ry c z n a 4 0 c ) a fa z ja z n a c z n e g o s to p n ia u tru d n ia ją c a p o r o z u m ie w a n ie s ię 2 0 d ) a fa z ja n ie z n a c z n e g o s to p n ia Z e s p o ły p o d w z g ó r z o w e i in n e u t r w a lo n e z a b u r z e n ia w e w n ą t r z w y d z ie ln ic z e z p o t w ie r d z o n y m p o c h o d z e n ie m o ś r o d k o w y m (m o c z ó w k a p r o s t a, c u k r z y c a, n a d c z y n n o ś ć t a r c z y c y it p.) : a ) z n a c z n ie u p o ś le d z a ją c e c z y n n o ś ć u s tr o ju 3 0 b ) n ie z n a c z n ie u p o śle d z a ją c e c z y n n o ść u str o ju U s z k o d z e n ia n e r w ó w r u c h o w y c h g a łk i o c z n e j: a ) n e r w u o k o r u c h o w e g o : c z ę śc io w e 4 c a łk o w ite 8 b ) n e r w u b lo c z k o w e g o 2 c ) n e r w u o d w o d z ą c e g o c z ę śc io w e 2 c a łk o w ite U s z k o d z e n ie n e r w u t r ó jd z ie ln e g o : a ) c z ę ś c io w e 4 b ) c a łk o w ite U s z k o d z e n ie n e r w u t w a r z o w e g o : a ) c z ę ś c io w e 4 b ) c a łk o w ite 1 0 U w a g a : U sz k o d z e n ie n e rw u tw a r z o w e g o łą c z n ie z p ę k n ię c ie m k o śc i sk a lis te j n a le ż y o c e n ić w e d łu g p o z U s z k o d z e n ie c z ę ś c io w e lu b c a łk o w it e n e r w ó w ję z y k o w o -g a r d ło w y c h i b łę d n e g o w z a le ż n o ś c i o d s t o p n ia z a b u r z e ń m o w y, p o ły k a n ia, o d d e c h u, k r ą ż e n ia i p r z e w o d u p o k a r m o w e g o : a ) je d n o s tro n n e 5 b ) o b u s tr o n n e U s z k o d z e n ie n e r w u d o d a t k o w e g o : a ) c z ę ś c io w e 5 b ) c a łk o w ite /1 6

3 1 8. U s z k o d z e n ie n e r w u p o d ję z y k o w e g o : a ) c z ę ś c io w e 5 b ) c a łk o w ite 1 5 B. U S Z K O D Z E N IA T W A R Z Y 1 9. U s z k o d z e n ia p o w ło k t w a r z y r a n y w y m a g a ją c e z a o p a t r z e n ia c h ir u r g ic z n e g o (b liz n y i u b y t k i, o s z p e c e n ia ): a ) o s z p e c e n ia w id o c z n e, sz p e c ą c e, r o z le g łe (p o w y ż e j 1 c m d łu g o śc i lu b p o w y ż e j 1 c m 2 p o w ie rz c h n i) 1 b ) o s z p e c e n ia w id o c z n e, sz p e c ą c e, r o z le g łe (p o w y ż e j 5 c m d łu g o śc i lu b p o w y ż e j 3 c m 2 p o w ie rz c h n i) 3 c ) o s z p e c e n ia z z a b u r z e n ia m i fu n k c ji w id o c z n e, s z p e c ą c e, r o z le g łe (p o w y ż e j 1 0 c m d łu g o śc i 5 lu b p o w y ż e j 5 c m 2 p o w ie rz c h n i d ) o s z p e c e n ia p o łą c z o n e z d u ż y m i z a b u r z e n ia m i fu n k c ji p r z y jm o w a n ia p o k a r m ó w, z a b u r z e ń o d d y c h a n ia, m o w y, z a b u r z e n ia fu n k c ji p o w ie k itp.) 1 0 e ) b liz n y p o o p a rz e n ia c h p o w y ż e j sto p n ia IIA z a 1 % T B S A (c a łk o w ite j p o w ie rz c h n i c ia ła ) U s z k o d z e n ia n o s a : a ) z ła m a n ie k o ś c i n o s a b e z z a b u rz e ń o d d y c h a n ia n ie w ie lk a d e fo r m a c ja m ie js c o w a 2 b ) z ła m a n ie k o ś c i n o s a z w y ra ź n ą d e fo r m a c ją z z a b u r z e n ia m i o d d y c h a n ia 5 c ) z ła m a n ie k o ś c i n o s a z w y r a ź n ą d e fo rm a c ją z z a b u r z e n ia m i o d d y c h a n ia i p o w o n ie n ia 1 0 d ) u tr a ta n o sa w c a ło ś c i (łą c z n ie z k o ś ć m i n o s a ) 2 0 e ) c a łk o w ita u tra ta p o w o n ie n ia w n a stę p stw ie u s z k o d z e n ia p r z e d n ie g o d o łu c z a s z k i C a łk o w it a u t r a t a z ę b a s t a łe g o : z a k a ż d y z ą b / sie k a c z e 2 p o z o s ta łe z ę b y Z ła m a n ia k o ś c i o c z o d o łu s z c z ę k i i/lu b ż u c h w y, z ła m a n ia k o ś c i ja r z m o w e j w y g o jo n e z p r z e m ie s z c z e n ie m o d ła m ó w : a ) b e z z a b u r z e ń c z y n n o ś c i s ta w u ż u c h w o w o -sk r o n io w e g o : le c z o n e z a c h o w a w c z o 2 le c z o n e o p e r a c y jn ie 5 b ) z z a b u rz e n ia m i c z y n n o ś c i sta w u ż u c h w o w o -s k r o n io w e g o : le c z o n e z a c h o w a w c z o 5 le c z o n e o p e r a c y jn ie U t r a t a c z ę ś c i s z c z ę k i lu b ż u c h w y (łą c z n ie z o s z p e c e n ie m i u t r a t ą z ę b ó w ) s t a w r z e k o m y z a le ż n ie o d r o z le g ło ś c i u b y t k ó w, s t a n u o d ż y w ia n ia i p o w ik ła ń : a ) c z ę ś c io w a /p o w y ż e j 3 0 % / 1 0 b ) c a łk o w ita U b y t e k p o d n ie b ie n ia : a ) z z a b u r z e n ia m i m o w y i p o ły k a n ia 1 0 b ) z d u ż y m i z a b u rz e n ia m i m o w y i p o ły k a n ia / o b ja w y n ie d o ż y w ie n ia / U b y t k i ję z y k a : a ) b e z z a b u r z e ń m o w y i p o ły k a n ia 2 b ) z z a b u r z e n ia m i m o w y i p o ły k a n ia - w z a le ż n o ś c i o d s to p n ia z a b u rz e ń 6 c ) z d u ż y m i z a b u r z e n ia m i m o w y i p o ły k a n ia / o b ja w y n ie d o ż y w ie n ia / 2 0 d ) c a łk o w ita u tra ta ję z y k a 4 0 3/16

4 C. U S Z K O D Z E N IA N A R Z Ą D U W Z R O K U 2 6. a ) p r z y o b n iż e n iu o s t r o ś c i w z r o k u lu b u t r a c ie w z r o k u je d n e g o lu b o b o jg a o c z u t r w a ły u s z c z e r b e k n a z d r o w iu o k r e ś la s ię w e d łu g n a s t ę p u ją c e j t a b e li: O s tr o ś ć w z r o k u : o k o p r a w e / 1,0 (0 /1 0 ) 0,9 (9 /1 0 ) 0,8 (8 /1 0 ) 0,7 (7 /1 0 ) 0,6 (6 /1 0 ) 0,5 (5 /1 0 ) 0,4 (4 /1 0 ) 0,3 (3 /1 0 ) 0,2 (2 /1 0 ) 0,1 (1 /1 0 ) 0 o k o le w e 1,0 (1 0 /1 0 ) 0 2,5 5 7, , ,9 (9 /1 0 ) 2,5 5 7, , ,8 (8 /1 0 ) 5 7, , ,7 (7 /1 0 ) 7, , ,6 (6 /1 0 ) , ,5 (5 /1 0 ) 1 2, ,4 (4 /1 0 ) ,3 (3 /1 0 ) ,2 (2 /1 0 ) ,1 (1 /1 0 ) U w a g a : O str o ś ć w z ro k u z a w sz e o k re ś la s ię p o k o r e k c ji s z k ła m i z a ró w n o p r z y z m ę tn ie n iu r o g ó w k i lu b s o c z e w k i, ja k i p rz y w s p ó łis tn ie n iu u sz k o d z e n ia s ia tk ó w k i lu b n e r w u w z r o k o w e g o b ) d w o je n ie o b r a z u b e z z a b u r z e ń o str o ś c i w z r o k u 1-8 c ) u tr a ta w z ro k u je d n e g o o k a z je d n o c z e s n y m w y łu s z c z e n ie m g a łk i o c z n e j P o r a ż e n ie n a s t a w n o ś c i (a k o m o d a c ji) p r z y z a s t o s o w a n iu s z k ie ł p o p r a w c z y c h : a ) je d n e g o o k a 1 5 b ) o b o jg a o c z u U s z k o d z e n ie g a łk i o c z n e j w s k u t e k u r a z ó w t ę p y c h : a ) ro z d a r c ie n a c z y n ió w k i je d n e g o o k a b ) z a p a le n ie n a c z y n ió w k i i s ia tk ó w k i je d n e g o o k a, p o w o d u ją c e z a b u r z e n ia w id z e n ia ś r o d k o w e g o lu b o b w o d o w e g o c ) p r z e d z iu ra w ie n ie p la m k i ż ó łte j je d n e g o o k a w g ta b e li z p o z. 2 6 a d ) z a n ik n e rw u w z r o k o w e g o 2 9. U s z k o d z e n ie g a łk i o c z n e j w s k u t e k u r a z ó w d r ą ż ą c y c h : a ) b liz n y r o g ó w k i lu b tw a r d ó w k i b ) z a ć m a u r a z o w a (u s z k o d z e n ie so c z e w k i) w g ta b e li z p o z. 2 6 a c ) c ia ło o b c e w e w n ą trz g a łk o w e, p o w o d u ją c e o b n iż e n ie o str o ś c i w z r o k u 3 0. U s z k o d z e n ie g a łk i o c z n e j w s k u t e k u r a z ó w c h e m ic z n y c h i t e r m ic z n y c h ( o p a r z e n ia it p.): w g ta b e li z p o z.2 6 a 3 1. K o n c e n t r y c z n e z w ę ż e n ie p o la w id z e n ia o c e n ia s ię w e d łu g p o n iż e j p o d a n e j t a b e li: Z w ę ż e n ie d o P r z y n ie n a r u s z o n y m d r u g im o k u W o b u o c z a c h P r z y ś le p o c ie d r u g ie g o o k a p o n iż e j P o ło w ic z e n ie d o w id z e n ia : a ) d w u sk r o n io w e 2 0 b ) d w u n o s o w e 2 0 c ) je d n o im ie n n e B e z s o c z e w k o w a t o ś ć p o u r a z o w a p o o p e r a c y jn y m u s u n ię c iu z a ć m y p o u r a z o w e j, p r z y b r a k u je d n o c z e s n e g o p o je d y n c z e g o w id z e n ia o b u o c z n e g o : a ) w je d n y m o k u 1 5 b ) w o b u o c z a c h P s e u d o s o c z e w k o w o ś ć p o u r a z o w a ( u s u n ię c ie s o c z e w k i w s k u t e k u r a z u z w s z c z e p ie n ie m s z t u c z n e j s o c z e w k i w e w n ą t r z g a łk o w e j) p r z y w s p ó łis t n ie n iu n ie p o d d a ją c y c h s ię k o r e k c ji z a b u r z e ń o s t r o ś c i w z r o k u : a ) w je d n y m o k u b ) w o b u o c z a c h w g ta b e li 2 6 a 4/16

5 3 5. Z a b u r z e n ia w d r o ż n o ś c i p r z e w o d ó w łz o w y c h (s t a łe łz a w ie n ie ): a ) w je d n y m o k u 4 b ) w o b u o c z a c h O d w a r s t w ie n ie s ia t k ó w k i je d n e g o o k a : w g ta b e li z p o z.2 6 a U w a g a : O d w a r s tw ie n ie s ia tk ó w k i je d n e g o o k a, ty lk o je śli w y s tę p u je p o u r a z ie o k a lu b g ło w y (o d e jm u ją c in w a lid z tw o is tn ie ją c e p r z e d u ra z e m ). O d w a r stw ie n ia s ia tk ó w k i b e z p o tw ie rd z o n e g o u r a z u o k a lu b g ło w y, p o w y s iłk u, d ź w ig n ię c iu, p o c h y le n iu, s k o k u itp. n ie s ą u z n a w a n e z a p o u r a z o w e 3 7. Ja s k r a o g ó ln y p r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu n ie m o ż e w y n o s ić w ię c e j n iż 3 5 % z a je d n o o k o i % z a o b o je o c z u : w g ta b e li z p o z.2 6 a 3 8. W y t r z e s z c z t ę t n ią c y w z a le ż n o ś c i o d s t o p n ia : a ) je d n o s tro n n y 3 0 b ) o b u s tr o n n y Z a ć m a u r a z o w a. U s u n ię c ie z a ć m y p o u r a z o w e j z e w s z c z e p ie n ie m s z t u c z n e j s o c z e w k i w e w n ą t r z g a łk o w e j: w g ta b e li z p o z.2 6 a 4 0. P r z e w le k łe z a p a le n ia s p o jó w e k z w ią z a n e z u r a z e m o k a : a ) z m ia n y n ie w ie lk ie 2 b ) d u ż e z m ia n y m ie js c o w e, b liz n y r o g ó w k i w g ta b e li z p o z.2 6 a D. U S Z K O D Z E N IA N A R Z Ą D U S Ł U C H U 4 1. P r z y u p o ś le d z e n iu o s t r o ś c i s łu c h u p r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu o k r e ś la s ię w e d łu g n iż e j p o d a n e j t a b e l (o b lic z a n ie p r o c e n t o w e g o t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu z t y t u łu u t r a t y s łu c h u w g R o s e n a w m o d.): U c h o p r a w e d B d B d B P o w.7 0 d B U c h o le w e P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu d B d B d B P o w. 7 0 d B U w a g a : o b lic z a się śr e d n ią d la u c h a p r a w e g o i le w e g o o d d z ie ln ie d la 5 0 0, i H z. N a p o d sta w ie a u d io g r a m u o b ie k ty w n e g o 4 2. U r a z y m a łż o w in y u s z n e j: a ) ra n y m a łż o w in y u sz n e j w y m a g a ją c e s z y c ia p o w. 2 c m 1 b ) u tr a ta c z ę ś c i m a łż o w in y lu b je j w y r a ź n e z n ie k sz ta łc e n ie (b liz n y, o p a rz e n ia i o d m r o ż e n ia ) 4 c ) u tr a ta c a łk o w ita je d n e j m a łż o w in y 1 5 d ) u tr a ta c a łk o w ita o b u m a łż o w in Z w ę ż e n ie lu b z a r o ś n ię c ie z e w n ę t r z n e g o p r z e w o d u s łu c h o w e g o : a ) je d n o s tro n n e z o s ła b ie n ie m lu b p rz y tę p ie n ie m słu c h u w g ta b e li z p o z.4 1 b ) o b u s tr o n n e z o sła b ie n ie m lu b p r z y tę p ie n ie m s łu c h u w g ta b e li z p o z P r z e w le k łe r o p n e z a p a le n ie u c h a ś r o d k o w e g o / t r w a ją c e p o w y ż e j 3 m ie s ię c y : a ) je d n o s tro n n e 5 b ) o b u s tr o n n e P r z e w le k łe r o p n e z a p a le n ie u c h a ś r o d k o w e g o p o w ik ła n e : p e r la k ie m, p r ó c h n ic ą k o ś c i lu b p o lip e m u c h a / t r w a ją c e p o w y ż e j 3 m ie s ię c y : a ) je d n o s tro n n e 5 b ) o b u s tr o n n e U s z k o d z e n ie u c h a ś r o d k o w e g o w n a s t ę p s t w ie z ła m a n ia k o ś c i s k r o n io w e j z u p o ś le d z e n ie m s łu c h u : w g ta b e li z p o z U s z k o d z e n ie u c h a w e w n ę t r z n e g o : a ) z u s z k o d z e n ie m c z ę ś c i słu c h o w e j w g ta b e li z p o z.4 1 b ) z u s z k o d z e n ie m c z ę śc i s ta ty c z n e j w z a le ż n o ś c i o d s to p n ia u s z k o d z e n ia 1 0 c ) z u s z k o d z e n ie m c z ę śc i s łu c h o w e j i sta ty c z n e j w z a le ż n o ś c i o d sto p n ia u sz k o d z e n ia U s z k o d z e n ie n e r w u t w a r z o w e g o łą c z n ie z p ę k n ię c ie m k o ś c i s k a lis t e j: a ) je d n o s tro n n e w z a le ż n o śc i o d s to p n ia u sz k o d z e n ia 1 2 b ) d w u s tr o n n e 2 5 E. U S Z K O D Z E N IA S Z Y I, K R T A N I, T C H A W IC Y I P R Z E Ł Y K U 4 9. U s z k o d z e n ie g a r d ła z u p o ś le d z e n ie m fu n k c ji a ) n ie w ie lk ie g o s to p n ia u p o śle d z e n ie p o ły k a n ia 5 b ) z n a c z n e u p o śle d z e n ie p o ły k a n ia lu b a rty k u la c ji U s z k o d z e n ie lu b z w ę ż e n ie k r t a n i p o z w a la ją c e n a o b c h o d z e n ie s ię b e z r u r k i d o t c h a w ic z e j w z a le ż n o ś c i o d s t o p n ia z w ę ż e n ia : U s z k o d z e n ie k r t a n i, p o w o d u ją c e k o n ie c z n o ś ć s t a łe g o n o s z e n ia r u r k i d o t c h a w ic z e j: a ) z z a b u r z e n ia m i g ło s u w z a le ż n o śc i o d s to p n ia 1 5 5/16

6 b ) z b e z g ło s e m U s z k o d z e n ie t c h a w ic y w z a le ż n o ś c i o d s t o p n ia je j z w ę ż e n ia : a ) b e z n ie w y d o ln o ś c i o d d e c h o w e j 5 b ) z n ie w y d o ln o ś c ią o d d e c h o w ą p o tw ie rd z o n ą b a d a n ia m i d o d a tk o w y m i (s p ir o m e tr ią ) U s z k o d z e n ie p r z e ły k u p o w o d u ją c e : a ) c z ę ś c io w e tru d n o ś c i w o d ż y w ia n iu z u p o śle d z e n ie m sta n u o d ż y w ia n ia 1 0 b ) o d ż y w ia n ie ty lk o p ły n a m i 3 0 c ) c a łk o w itą n ie d ro ż n o ś ć p r z e ły k u z e sta łą p rz e to k ą ż o łą d k o w ą U s z k o d z e n ie t k a n e k m ię k k ic h s z y i / r a n y w y m a g a ją c e s z y c ia : a ) o s z p e c e n ia w id o c z n e, sz p e c ą c e, r o z le g łe (p o w y ż e j 3 c m d łu g o ś c i lu b p o w y ż e j 3 c m 2 p o w ie rz c h n i) b e z o g r a n ic z e n ie r u c h o m o ś c i 1 b ) o s z p e c e n ia z z a b u rz e n ia m i fu n k c ji w id o c z n e, s z p e c ą c e, ro z le g łe (p o w y ż e j 1 0 c m d łu g o śc i lu b p o w y ż e j 5 c m 2 p o w ie r z c h n i / z o g r a n ic z e n ie m ru c h o m o śc i 3 c ) o s z p e c e n ia p o łą c z o n e z d u ż y m i z a b u r z e n ia m i fu n k c ji /p o w y ż e j 2 0 c m d łu g o ś c i lu b p o w y ż e j 1 0 c m 2 / z n ie s y m e tr y c z n y m u s ta w ie n ie m g ło w y 8 d ) b liz n y p o o p a rz e n ia c h p o w y ż e j sto p n ia IIA z a 1 % T B S A (c a łk o w ite j p o w ie r z c h n i c ia ła ) 1 U w a g a : U s z k o d z e n ie tk a n e k m ię k k ic h z je d n o c z e s n y m u s z k o d z e n ie m k r ę g o słu p a s z y jn e g o o c e n ia ć w e d łu g p u n k tu 8 6. F. U S Z K O D Z E N IA K L A T K I P IE R S IO W E J I IC H N A S T Ę P S T W A 5 5. U r a z y c z ę ś c i m ię k k ic h k la tk i p ie r sio w e j, g r z b ie tu w z a le ż n o ś c i o d s to p n ia z n ie k s z ta łc e n ia, r o z le g ło ś c i b liz n, u b y t k ó w m ię ś n i i s t o p n ia u p o ś le d z e n ia o d d y c h a n ia : a ) w id o c z n e z n ie k s z ta łc e n ia, u b y tk i i b liz n y s k ó r n e, r o z le g łe (p o w y ż e j 5 c m d łu g o ś c i), w id o c z n e, sz p e c ą c e, n ie o g r a n ic z a ją c e ru c h o m o śc i k la tk i p ie r sio w e j 1 b ) w id o c z n e z n ie k s z ta łc e n ia, u b y tk i i b liz n y s k ó r n e, r o z le g łe (p o w y ż e j 1 0 c m d łu g o ś c i) z e z m n ie jsz e n ie m p o je m n o śc i ż y c io w e j p łu c / p o tw ie r d z o n e b a d a n ie m sp iro m e tr y c z n y m 5 c ) z n a c z n e g o s to p n ia o g ra n ic z e n ie ru c h o m o śc i k la tk i p ie r sio w e j, ro z le g łe śc ią g a ją c e b liz n y, d u ż e u b y tk i m ię ś n io w e /p o w y ż e j 2 5 c m d łu g o ś c i lu b p o w y ż e j 1 5 c m 2 / z e z n a c z n y m z m n ie js z e n ie m p o je m n o ś c i ż y c io w e j p łu c / 1 0 p o tw ie rd z o n e b a d a n ie m s p ir o m e tr y c z n y m d ) b liz n y p o o p a r z e n ia c h p o w y ż e j sto p n ia IIA z a 3 % T B S A (c a łk o w ite j p o w ie rz c h n i c ia ła ) U t r a t a b r o d a w k i s u t k o w e j u k o b ie t : a ) c z ę ś c io w a 3 b ) c a łk o w ita U t r a t a g r u c z o łu p ie r s io w e g o k o b ie t : a ) c z ę ś c io w a / p o w y ż e j 3 0 % 8 b ) c a łk o w ita U s z k o d z e n ie ż e b e r (z ła m a n ie ) z o b e c n o ś c ią z n ie k s z t a łc e ń i z e z m n ie js z e n ie m p o je m n o ś c i ż y c io w e j p łu c w z a le ż n o ś c i o d s t o p n ia z m n ie js z e n ia p o je m n o ś c i ż y c io w e j w s p ir o m e t r ii: a ) z ła m a n ie je d n e g o ż e b ra z p r z e m ie sz c z e n ie m /d e fo rm a c ja 1 b ) z ła m a n ie d w ó c h ż e b e r z p r z e m ie s z c z e n ie m /d e fo r m a c ja 2 c ) lic z n e z ła m a n ie ż e b e r z n ie k sz ta łc e n ie z n a c z n e g o s to p n ia 5 d ) lic z n e z ła m a n ia z e z n ie k s z ta łc e n ie m i z m n ie js z e n ie m p o je m n o śc i ż y c io w e j p łu c Z ła m a n ie m o s t k a : a ) b e z p r z e m ie sz c z e n ia 2 b ) z p r z e m ie sz c z e n ie m / w y g o jo n e z d e fo r m a c ją / U s z k o d z e n ie p łu c i o p łu c n e j ( z m ia n y u t r w a lo n e -z r o s t y o p łu c n o w e, u s z k o d z e n ia t k a n k i p łu c n e j, u b y t k i t k a n k i p łu c n e j, c ia ła o b c e it p. p o t w ie r d z o n e w b a d a n ia c h o b r a z o w y c h ): a ) b e z c e c h n ie w y d o ln o ś c i o d d e c h o w e j 2 b ) z c e c h a m i n ie w y d o ln o ś c ią o d d e c h o w ą - w z a le ż n o ś c i o d je j s to p n ia w s p ir o m e trii i b a d a n iu g a z o m e tr y c z n y m U s z k o d z e n ie tk a n k i p łu c n e j p o w ik ła n e p r z e to k a m i o s k r z e lo w y m i, r o p n ie m p łu c p r z e to k i w z a le ż n o ś c i o d s t o p n ia n ie w y d o ln o ś c i o d d e c h o w e j w s p ir o m e t r ii i b a d a n iu g a z o m e t r y c z n y m : U s z k o d z e n ie s e r c a lu b o s ie r d z ia (u r a z y ): a ) z w y d o ln y m u k ła d e m k r ą ż e n ia 5 b ) z o b ja w a m i n ie w y d o ln o ś c i u k ła d u k r ą ż e n ia I sto p ie ń w g N Y H A 1 0 c ) z o b ja w a m i n ie w y d o ln o ś c i u k ła d u k r ą ż e n ia II sto p ie ń w g N Y H A 1 5 d ) z o b ja w a m i n ie w y d o ln o ś c i u k ła d u k r ą ż e n ia III sto p ie ń w g N Y H A 2 0 e ) z o b ja w a m i n ie w y d o ln o ś c i u k ła d u k r ą ż e n ia IV s to p ie ń w g N Y H A 3 0 6/16

7 6 3. U s z k o d z e n ia p r z e p o n y r o z e r w a n ie p r z e p o n y, p r z e p u k lin y p r z e p o n o w e w z a le ż n o ś c i o d s t o p n ia z a b u r z e ń fu n k c ji p r z e w o d u p o k a r m o w e g o, o d d y c h a n ia i k r ą ż e n ia : a ) b e z z a b u r z e ń fu n k c ji p o le c z e n iu o p e r a c y jn y 4 b ) z a b u r z e n ia śr e d n ie g o s to p n ia 8 c ) z a b u r z e n ia d u ż e g o s to p n ia / z n ie w y d o ln o ś c ią o d d e c h o w ą p o tw ie r d z o n e b a d a n ie m s p ir o m e try c z n y m i g a z o m e tr y c z n y m 1 5 G. U S Z K O D Z E N IE B R Z U C H A I IC H N A S T Ę P S T W A 6 4. P o u r a z o w e u s z k o d z e n ia t k a n e k m ię k k ic h p o w ło k ja m y b r z u s z n e j (r a n y w y m a g a ją c e s z y c ia, o p a r z e n ia, p r z e p u k lin y u r a z o w e, p r z e t o k i it p.) p o w ło k ja m y b r z u s z n e j: a ) w id o c z n e z n ie k sz ta łc e n ia, u b y tk i i b liz n y s k ó r n e, r o z le g łe (p o w y ż e j 5 c m d łu g o śc i), 1 b ) u s z k o d z e n ia p o w ło k i u b y tk i m ię ś n io w e p o w y ż e j 1 0 c m d łu g o śc i p r z e p u k lin y p o u r a z o w e 3 c ) b liz n y p o o p a rz e n ia c h p o w y ż e j sto p n ia IIA z a 3 % T B S A (c a łk o w ite j p o w ie r z c h n i c ia ła ) 1 U w a g a : Z a p r z e p u k lin y u ra z o w e u w a ż a s ię p r z e p u k lin y s p o w o d o w a n e p o u r a z o w y m u sz k o d z e n ie m p o w ło k b rz u sz n y c h (n p. p o ro z e r w a n iu m ię ś n i p o w ło k b r z u s z n y c h ), d o k tó r y c h d o s z ło w w y n ik u n ie s z c z ę ś liw e g o w y p a d k u. P r z e p u k lin y p a c h w in o w e, p ę p k o w e itp., o ra z w s z y s tk ie k tó r e u ja w n iły s ię p o w y siłk u, d ź w ig n ię c iu n ie są u z n a w a n e ja k o p o u r a z o w e P o u r a z o w e u s z k o d z e n ie ż o łą d k a, je lit i s ie c i, p o w o d u ją c e z a b u r z e n ia fu n k c ji p r z e w o d u p o k a r m o w e g o : a p o le c z e n iu o p e ra c y jn y m, b e z z a b u r z e ń fu n k c ji p r z e w o d u p o k a r m o w e g o 3 b ) p o le c z e n iu o p e ra c y jn y m z n ie w ie lk ie g o sto p n ia z a b u r z e n ia m i fu n k c ji i d o s ta te c z n y m s ta n e m o d ż y w ie n ia 5 c ) z z a b u r z e n ia m i tr a w ie n ia i n ie d o s ta te c z n y m s ta n e m o d ż y w ie n ia z a b u rz e n ia s ta n u o d ż y w ie n ia 1 0 d ) z z a b u r z e n ia m i tr a w ie n ia i n ie d o s ta te c z n y m s ta n e m o d ż y w ie n ia o d ż y w ia n ie je d y n ie p o z a je lito w e P r z e t o k i p o u r a z o w e je lit o w e, k a ło w e i o d b y t s z t u c z n y - w z a le ż n o ś c i o d s t o p n ia z a n ie c z y s z c z a n ia s ię i z m ia n z a p a ln y c h t k a n e k o t a c z a ją c y c h p r z e t o k ę : a ) je lita c ie n k ie g o 4 0 b ) je lita g r u b e g o U s z k o d z e n ie d u ż y c h n a c z y ń k r w io n o ś n y c h ja m y b r z u s z n e j i m ie d n ic y n ie p o w o d u ją c e u p o ś le d z e n ia fu n k c ji in n y c h n a r z ą d ó w / le c z o n e o p e r a c y jn ie / w z a le ż n o ś c i o d r o z le g ło ś c i u s z k o d z e n ia n a c z y ń : U s z k o d z e n ia o d b y t n ic y : a ) p e łn o ś c ie n n e u s z k o d z e n ie le c z o n e o p e ra c y jn ie n ie w ie lk ie d o le g liw o śc i, b e z z a b u r z e ń fu n k c ji 5 b ) w y p a d a n ie o d b y tn ic y w z a le ż n o ś c i o d sto p n ia w y p a d a n ia, u tr z y m u ją c e s ię p o le c z e n iu o p e r a c y jn y m U s z k o d z e n ia z w ie r a c z a o d b y t u, p o w o d u ją c e s t a łe, c a łk o w it e n ie t r z y m a n ie k a łu i g a z ó w : U s z k o d z e n ie ś le d z io n y : a ) le c z o n e o p e r a c y jn ie z z a c h o w a n ie m n a rz ą d u 3 b ) u tr a ta u o s ó b p o w y ż e j 1 8 r o k u ż y c ia 1 0 c ) u tr a ta u o s ó b p o n iż e j 1 8 r o k u ż y c ia U s z k o d z e n ia w ą t r o b y, d r ó g ż ó łc io w y c h lu b t r z u s t k i: a ) le c z o n e o p e r a c y jn ie z z a c h o w a n ie m n a rz ą d u / b e z z a b u r z e ń fu n k c jo n a ln y c h u tra ta p ę c h e rz y k a ż ó łc io w e g o 4 b ) z a b u r z e n ia c z y n n o ś c i w ą tro b y w sto p n iu A w e d łu g C h ild a -P u g h a, z a b u r z e n ia c z y n n o ś c i z e w n ą trz w y d z ie ln ic z e j trz u s tk i n ie w ie lk ie g o sto p n ia lu b u tra ta c z ę ś c i n a r z ą d u 8 c ) z a b u r z e n ia c z y n n o ś c i w ą tro b y w sto p n iu B w e d łu g C h ild a -P u g h a, z a b u r z e n ia c z y n n o ś c i z e w n ą trz - i w e w n ą trz w y d z ie ln ic z e j tr z u s tk i śr e d n ie g o sto p n ia lu b u tr a ta z n a c z n e j c z ę ś c i n a r z ą d u 1 5 d ) z a b u r z e n ia c z y n n o ś c i w ą tro b y w sto p n iu C w e d łu g C h ild a -P u g h a, u tr a ta tr z u s tk i 2 0 H. U S Z K O D Z E N IA N A R Z Ą D Ó W M O C Z O W O P Ł C IO W Y C H 7 2. U s z k o d z e n ie n e r e k : a ) u s z k o d z e n ie n e r k i b e z z a b u r z e ń fu n k c ji (k r w ia k, p ę k n ię c ie n a r z ą d u le c z o n e o p e r a c y jn ie ) 4 b ) s z k o d z e n ie n e re k ( le c z o n e o p e r a c y jn ie ) p o w o d u ją c e u p o ś le d z e n ie ic h fu n k c ji : je d n e j n e rk i 1 0 o b u n e r e k U t r a t a je d n e j n e r k i p r z y d r u g ie j z d r o w e j i p r a w id ło w o d z ia ła ją c e j: U t r a t a je d n e j n e r k i p r z y w y r a ź n y m u p o ś le d z e n iu fu n k c jo n o w a n ia d r u g ie j n e r k i: U s z k o d z e n ie m o c z o w o d u p o w o d u ją c e z a w ę ż e n ie je g o ś w ia t ła : a ) b e z z a b u r z e ń fu n k c ji le c z o n e o p e r a c y jn ie 4 b ) z z a b u r z e n ia m i fu n k c ji /p o tw ie r d z o n e w b a d a n ia c h d o d a tk o w y c h i u r o d y n a m ic z n y c h U s z k o d z e n ie p ę c h e r z a w z a le ż n o ś c i o d s t o p n ia z m n ie js z e n ia je g o p o je m n o ś c i, z a b u r z e ń w o d d a w a n iu m o c z u, p r z e w le k ły c h s t a n ó w z a p a ln y c h : a ) b e z z a b u r z e ń fu n k c ji le c z o n e o p e r a c y jn ie 5 b ) z z a b u r z e n ia m i fu n k c ji /p o tw ie r d z o n e w b a d a n ia c h d o d a tk o w y c h i u r o d y n a m ic z n y c h P r z e t o k i d r ó g m o c z o w y c h i p ę c h e r z a m o c z o w e g o w z a le ż n o ś c i o d s t o p n ia s t a łe g o z a n ie c z y s z c z e n ia s ię m o c z e m (o c e n a p o m in. 6 m ie s ią c a c h ): /16

8 7 8. U s z k o d z e n ia c e w k i m o c z o w e j / le c z o n e o p e r a c y jn ie / p o t w ie r d z o n e w b a d a n ia c h o b r a z o w y c h i u r o d y n a m ic z n y c h : a ) p o w o d u ją c e tr u d n o ś c i w o d d a w a n iu m o c z u 8 b ) z n ie trz y m a n ie m lu b z a le g a n ie m m o c z u U t r a t a p r ą c ia : U s z k o d z e n ie lu b c z ę ś c io w a u t r a t a p r ą c ia w z a le ż n o ś c i o d s t o p n ia u s z k o d z e n ia i z a b u r z e n ia fu n k c ji: U t r a t a je d n e g o ją d r a, ja jn ik a o r a z p o z o s t a ły c h s t r u k t u r u k ła d u r o z r o d c z e g o (n ie u ję t y c h w p o z o s t a ły c h p u n k t a c h t a b e li) w z a le ż n o ś c i o d s t o p n ia u s z k o d z e n ia i u p o ś le d z e n ia fu n k c ji: a ) u tr a ta w w ie k u d o 5 0 r o k u ż y c ia 1 5 b ) u tr a ta w w ie k u p o 5 0 r o k u ż y c ia U t r a t a o b u ją d e r lu b ja jn ik ó w : a ) u tr a ta w w ie k u d o 5 0 r o k u ż y c ia 3 0 b ) u tr a ta w w ie k u p o 5 0 r o k u ż y c ia W o d n ia k p o u r a z o w y ją d r a : a ) w y le c z o n y o p e r a c y jn ie 2 b ) w z a le ż n o ś c i o d n a s ile n ia z m ia n u tr z y m u ją c y c h s ię p o le c z e n iu o p e r a c y jn y m U t r a t a m a c ic y : a ) w w ie k u d o 4 5 la t 3 5 b ) w w ie k u p o w y ż e j 4 5 la t U s z k o d z e n ie k r o c z a p o w o d u ją c e w y p a d n ię c ie n a r z ą d ó w r o d n y c h, w z a le ż n o ś c i o d s t o p n ia i p o w ik ła ń : a ) p o c h w y 5 b ) p o c h w y i m a c ic y 1 0 I. U S Z K O D Z E N IA K R Ę G O S Ł U P A, R D Z E N IA K R Ę G O W E G O I IC H N A S T Ę P S T W A 8 6. U s z k o d z e n ia k r ę g o s łu p a w o d c in k u s z y jn y m : a ) s k rę c e n ie, stłu c z e n ie w m e c h a n iz m ie z g ię c io w o -o d g ię c io w y m, z o g r a n ic z e n ie m r u c h o m o ś c i 1-2 b ) z o g r a n ic z e n ie m ru c h o m o śc i w z a k r e sie ro ta c ji lu b z g in a n ia p o w y ż e j 2 0 % z a k r e s u r u c h o m o ś c i, u sz k o d z e n ia p o tw ie r d z o n e w b a d a n ia c h o b r a z o w y c h / T K i M R I/ (p r z e m ie sz c z e n ia k r ę g ó w p o w y ż e j 4 m m, n ie s ta b iln o ś ć 5 k ą to w a p o w y ż e j 1 5 st., ) c ) z ła m a n ia z e z n ie k sz ta łc e n ie m w o b ra z ie rtg i T K / M R I i o g ra n ic z e n ie m ru c h o m o śc i p o w y ż e j 2 0 % z a k re su ru c h o m o śc i 8 d ) z ła m a n ia z e z n a c z n y m z n ie k sz ta łc e n ie m w o b ra z ie rtg i T K / M R I, c a łk o w ity m z e sz ty w n ie n ie m / u sz ty w n ie n ia o p e ra c y jn e U s z k o d z e n ia k r ę g o s łu p a w o d c in k u p ie r s io w y m : z z e s p o łe m b ó lo w y m : a ) b e z z n ie k sz ta łc e ń k r ę g ó w z n ie w ie lk im o g r a n ic z e n ie m r u c h o m o ś c i w z a k r e s ie r o ta c ji lu b z g in a n ia d o 2 0 % 1 b ) z e z n ie k sz ta łc e n ie m k rę g ó w z n ie w ie lk im o g ra n ic z e n ie m ru c h o m o ś c i w z a k re sie ro ta c ji lu b z g in a n ia p o w y ż e j 2 0 % 4 c ) z z ła m a n ia z e z n a c z n y m z n ie k sz ta łc e n ie m w o b ra z ie rtg i T K / M R I, c a łk o w ity m z e sz ty w n ie n ie m / u sz ty w n ie n ia o p e ra c y jn e / U s z k o d z e n ia k r ę g o s łu p a w o d c in k u lę d ź w io w y m : a ) s k r ę c e n ia,b e z z n ie k s z ta łc e ń i n ie w ie lk im o g ra n ic z e n ie m r u c h o m o ś c i d o 2 0 % /z a k r e s u r u c h o m o ś c i/ 1-2 b ) z o g r a n ic z e n ie m ru c h o m o śc i w z a k r e sie ro ta c ji i z g in a n ia p o w y ż e j 2 0 % (p rz e m ie s z c z e n ia k r ę g ó w p o w y ż e j 4 m m, n ie s ta b iln o ś ć k ą to w a p o w y ż e j 1 5 s t., ) / u sz k o d z e n ia p o tw ie rd z o n e w b a d a n ia c h o b r a z o w y c h 5 c ) z n ie w ie lk im z n ie k sz ta łc e n ie m k rę g ó w z o g ra n ic z e n ie m r u c h o m o ś c i w z a k re s ie r o ta c ji i z g in a n ia p o w y ż e j 2 0 % z a k re s u r u c h o m o ś c i 8 d ) z ła m a n ia z e z n a c z n y m z n ie k sz ta łc e n ie m w o b r a z ie r tg i T K / M R I, c a łk o w ity m z e s z ty w n ie n ie m / u s z ty w n ie n ia o p e ra c y jn e Iz o lo w a n e z ła m a n ie w y r o s t k ó w p o p r z e c z n y c h, w y r o s t k ó w o ś c is t y c h, k o ś c i g u z ic z n e j: a ) z ła m a n ie je d n e g o w y r o stk a, z ła m a n ie k o śc i g u z ic z n e j 2 b ) z ła m a n ia m n o g ie w y ro s tk ó w U s z k o d z e n ia k r ę g o s łu p a p o w ik ła n e z a p a le n ie m k r ę g ó w, o b e c n o ś c ią c ia ła o b c e g o it p. o c e n ia s ię w e d łu g p o z , z w ię k s z a ją c s t o p ie ń t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu U s z k o d z e n ia r d z e n ia k r ę g o w e g o : a ) p r z y o b ja w a c h p o p rz e c z n e g o p rz e c ię c ia rd z e n ia z c a łk o w ity m p o ra ż e n ie m lu b n ie d o w ła d e m d u ż e g o s to p n ia d w ó c h lu b c z te r e c h k o ń c z y n b ) n ie d o w ła d k o ń c z y n d o ln y c h b e z u sz k o d z e n ia g ó r n e j c z ę śc i r d z e n ia (k o ń c z y n g ó r n y c h ), u m o ż liw ia ją c y c h p o ru sz a n ie s ię z a p o m o c ą d w ó c h la s e k 7 0 c ) n ie d o w ła d k o ń c z y n d o ln y c h u m o ż liw ia ją c y c h p o ru s z a n ie się o je d n e j la s c e 2 5 d ) p o ra ż e n ie c a łk o w ite o b u k o ń c z y n g ó r n y c h z z a n ik a m i m ię śn io w y m i, z a b u rz e n ia m i c z u c ia i z m ia n a m i tro fic z n y m i b e z p o r a ż e n ia k o ń c z y n d o ln y c h (p o w y le w ie ś ró d rd z e n io w y m ) 8 0 e ) n ie d o w ła d z n a c z n e g o sto p n ia o b u k o ń c z y n g ó r n y c h z n a c z n ie u p o ś le d z a ją c y c z y n n o ś ć k o ń c z y n (p o w y le w ie ś ró d r d z e n io w y m ) 6 0 8/16

9 f) n ie d o w ła d n ie z n a c z n e g o s to p n ia o b u k o ń c z y n g ó r n y c h (p o w y le w ie ś ró d rd z e n io w y m ) 2 0 g ) z a b u r z e n ia z e str o n y z w ie r a c z y i n a r z ą d ó w p łc io w y c h b e z n ie d o w ła d ó w (z e s p ó ł s to ż k a k o ń c o w e g o ) 2 0 h ) z a b u r z e n ia c z u c ia, z e sp o ły b ó lo w e b e z n ie d o w ła d ó w w z a le ż n o śc i o d sto p n ia z a b u r z e ń i z m ia n u r a z o w y c h r d z e n ia p o tw ie r d z o n e w b a d a n ia c h o b ra z o w y c h /T K, M R I K. U S Z K O D Z E N IA M IE D N IC Y 9 2. U t r w a lo n e r o z e jś c ie s ię s p o je n ia ło n o w e g o lu b r o z e r w a n ia s t a w u k r z y ż o w o -b io d r o w e g o : a ) n ie w ie lk ie g o s to p n ia / le c z o n e z a c h o w a w c z o 5 b ) z n a c z n e g o sto p n ia / le c z o n e o p e r a c y jn ie Z ła m a n ie m ie d n ic y z p r z e r w a n ie m o b r ę c z y b io d r o w e j lu b w ie lo m ie js c o w e w z a le ż n o ś c i o d z n ie k s z t a łc e n ia i u p o ś le d z e n ia c h o d u : a ) w o d c in k u p r z e d n im (k o ść ło n o w a, k u ls z o w a ): le c z o n e z a c h o w a w c z o 5 le c z o n e o p e r a c y jn ie 1 0 b ) w o d c in k u p r z e d n im i ty ln y m (ty p M a lg a in g e 'a ): le c z o n e z a c h o w a w c z o 1 0 le c z o n e o p e r a c y jn ie Z ła m a n ie d n a p a n e w k i w z a le ż n o ś c i o d u p o ś le d z e n ia fu n k c ji s t a w u i z m ia n z n ie k s z t a łc a ją c y c h : a ) I s to p n ia 8 b ) II s to p n ia 1 2 c ) III s to p n ia 1 6 d ) IV s to p n ia Iz o lo w a n e z ła m a n ie m ie d n ic y (k o ś ć ło n o w a, k u ls z o w a, t a le r z b io d r o w y, k o lc e b io d r o w e, g u z k u ls z o w y ) w z a le ż n o ś c i o d z n ie k s z t a łc e n ia : b e z p rz e m ie s z c z e n ia 3 z p r z e m ie s z c z e n ie m 5 U w a g a : T o w a r z y s z ą c e u s z k o d z e n ia n a rz ą d ó w m ie d n ic y i o b ja w y n e u r o lo g ic z n e o c e n ia s ię d o d a tk o w o w e d łu g p o z y c ji d o ty c z ą c y c h o d p o w ie d n ic h u s z k o d z e ń n a rz ą d ó w m ie d n ic y lu b u s z k o d z e ń n e u r o lo g ic z n y c h I. U S Z K O D Z E N IA K O Ń C Z Y N Y G Ó R N E J U w a g a : P r z y u s z k o d z e n ia c h k o ń c z y n g ó r n y c h u m a ń k u tó w s to p ie ń trw a łe g o u s z c z e rb k u n a z d ro w iu u sta la s ię w e d łu g z a s a d p rz e w id z ia n y c h w ta b e li, p r z y jm u ją c d la u s z k o d z e ń rę k i p ra w e j p ro c e n ty u sta lo n e d la r ę k i le w e j, a d la u s z k o d z e ń r ę k i le w e j p ro c e n ty u s ta lo n e d la r ę k i p ra w e j. P r z y w s p ó łis tn ie ją c y c h p o w ik ła n ia c h n e u r o lo g ic z n y c h n a le ż y s to s o w a ć o c e n ę w e d łu g p o z y c ji d o ty c z ą c y c h u sz k o d z e ń o d p o w ie d n ic h o d c in k ó w k o ń c z y n y w z a le ż n o ś c i o d s to p n ia w y p a d n ię c ia fu n k c ji (c h y b a, ż e w ta b e li p o n iż e j z a z n a c z o n o in a c z e j) 9 6. Z ła m a n ie ło p a t k i: a ) w y g o jo n e z ła m a n ie ło p a tk i z z e s p o łe m b ó lo w y m b e z w ię k s z y c h z a b u r z e ń fu n k c ji k o ń c z y n y 2 1 b ) w y g o jo n e z ła m a n ie ło p a tk i z n ie z n a c z n y m p r z e m ie sz c z e n ie m i o g r a n ic z e n ie m fu n k c ji /o g r a n ic z e n ie ru c h o m o śc i p o w y ż e j 2 0 % 5 4 c ) w y g o jo n e z ła m a n ie ło p a tk i z e z n a c z n y m p r z e m ie sz c z e n ie m i o g r a n ic z e n ie m fu n k c ji /o g ra n ic z e n ie ru c h o m o śc i p o w y ż e j 5 0 % 8 7 d ) z ła m a n ie z d u ż y m p rz e m ie s z c z e n ie m i p rz y k u r c z a m z e ś la d o w y m r u c h e m w s ta w ie ra m ie n n o -ło p a tk o w y m W a d liw e w y g o jo n e z ła m a n ie o b o jc z y k a w z a le ż n o ś c i o d s t o p n ia z n ie k s z t a łc e n ia, b liz n, z a n ik ó w m ię ś n io w y c h i o g r a n ic z e n ia r u c h ó w : a ) z n ie w ie lk im z n ie k s z ta łc e n ie m k ą to w y m 3 2 b ) w y ra ź n e z n ie k sz ta łc e n ie z e sk r ó c e n ie m b e z is to tn y c h o g r a n ic z e ń r u c h u b a rk u 5 3 c ) d u ż e z n ie k s z ta łc e n ie z o g r a n ic z e n ie m ru c h ó w b a r k u p o w y ż e j 2 0 % 7 6 d ) d u ż e z n ie k s z ta łc e n ie, z a n ik i m ię ś n io w e z d u ż y m o g ra n ic z e n ie m r u c h ó w b a rk u p o w y ż e j 5 0 % S t a w r z e k o m y o b o jc z y k a o g r a n ic z a ją c y r u c h y k o ń c z y n y : Z w ic h n ię c ie s t a w u o b o jc z y k o w o -b a r k o w e g o lu b o b o jc z y k o w o -m o s t k o w e g o w z a le ż n o ś c i o d o g r a n ic z e n ia r u c h ó w, b liz n, s t o p n ia z n ie k s z t a łc e n ia : a ) z e sp ó l b ó lo w y, u s z k o d z e n ia Iº 2 1 b ) n ie w ie lk a d e fo r m a c ja, u s z k o d z e n ia IIº b e z o g r a n ic z e ń ru c h o m o śc i b a rk u 4 3 c ) w y ra ź n a d e fo rm a c ja, u sz k o d z e n ia IIIº (n ie le c z o n e o p e ra c y jn ie ), z u p o śle d z e n ie m ru c h o m o śc i k o ń c z y n y p o w y ż e j 2 0 % 8 6 d ) d u ż e z n ie k s z ta łc e n ie, z a n ik i m ię ś n io w e z d u ż y m o g ra n ic z e n ie m r u c h ó w b a rk u p o w y ż e j U s z k o d z e n ia s t a w u b a r k o w e g o u s z k o d z e n ie m ię ś n i r o t a t o r ó w, z w ic h n ię c ia, s k r ę c e n ia, z ła m a n ia b liż s z e g o k o ń c a k o ś c i r a m ie n n e j a ) sk r ę c e n ia 1 1 b ) z w ic h n ię c ia w y m a g a ją c e r e p o z y c ji p rz e z le k a r z a 3 2 c ) z ła m a n ia b e z p r z e m ie sz c z e n ia 5 4 9/16

10 d ) z ła m a n ia w ie lo o d ła m o w e z p r z e m ie s z c z e n ie m 8 8 e ) z ła m a n ia le c z o n e p ie r w o tn ą p r o te z o p la sty k ą Z a st a r z a łe n ie o d p r o w a d z o n e z w ic h n ię c ie s ta w u b a r k o w e g o w z a le ż n o ś c i o d z a k r e s u r u c h ó w i u s ta w ie n ia k o ń c z y n y S t a w w is z ą c y w n a s t ę p s t w ie p o u r a z o w y c h u b y t k ó w k o ś c i w z a le ż n o ś c i o d z a b u r z e ń fu n k c ji U w a g a : S ta w w io tk i z p o w o d u p o r a ż e ń o c e n ia s ię w e d łu g n o rm n e u r o lo g ic z n y c h Z e s z t y w n ie n ie s t a w u b a r k o w e g o : a ) w u s ta w ie n iu c z ę ś c io w o k o rz y stn y m (w o d w ie d z e n iu o k o ło 7 0, a n te p o z y c ja 3 5 i ro ta c ja z e w n ę trz n a o k o ło 2 5 ) w z a le ż n o ś c i o d u s ta w ie n ia i fu n k c ji b ) w u s ta w ie n iu c z y n n o ś c io w o n ie k o r z y s tn y m U s z k o d z e n ie b a r k u p o w ik ła n e p r z e w le k ły m z a p a le n ie m k o ś c i, o b e c n o ś c ią c ia ł o b c y c h, p r z e t o k a m i i z m ia n a m i n e u r o lo g ic z n y m i, p r o t e z y s t a w u o c e n ia s ię w e d łu g p o z y c ji , z w ię k s z a ją c s t o p ie ń t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu w z a le ż n o ś c i o d s t o p n ia p o w ik ła ń i u p o ś le d z e n ia fu n k c ji U t r a t a k o ń c z y n y w b a r k u R A M IĘ U t r a t a k o ń c z y n y w r a z z ło p a t k ą : Z ła m a n ie t r z o n u k o ś c i r a m ie n n e j w z a le ż n o ś c i o d z m ia n w t ó r n y c h i u p o ś le d z e n ia fu n k c ji k o ń c z y n y : a ) b e z p r z e m ie s z c z e n ia, b e z d e fic y tó w r u c h o m o ś c i, z e s k a r g a m i s u b ie k ty w n y m i 3 2 b ) z n ie w ie lk im p rz e m ie sz c z e n ie m i z a b u rz e n ie m o si < 1 0 sto p n i, sk ró c e n ie m d o 3 c m, d e fic y te m ru c h o m o śc i d o 3 0 % 5 4 c ) z p r z e m ie s z c z e n ie m i z a b u r z e n ie m o s i < 2 0 s to p n i, s k ró c e n ie m > 3 c m, d e fic y te m ru c h o m o śc i p o w y ż e j 3 0 % d ) z ła m a n ia p o w ik ła n e p r z e w le k ły m z a p a le n ie m k o śc i, p r z e to k a m i, b r a k ie m z r o stu, s ta w e m r z e k o m y m, c ia ła m i o b c y m i i z m ia n a m i n e u r o lo g ic z n y m i U s z k o d z e n ia s k ó r y /r a n y w y m a g a ją c e s z y c ia /, m ię ś n i, ś c ię g ie n i ic h p r z y c z e p ó w w z a le ż n o ś c i o d z m ia n w t ó r n y c h i u p o ś le d z e n ia fu n k c ji: a ) ro z le g łe u s z k o d z e n ia (p o w y ż e j 5 c m d łu g o śc i lu b p o w y ż e j 3 c m 2 p o w ie r z c h n i u s z k o d z e n ia m ię śn i p o tw ie r d z o n e w b a d a n ia c h o b ra z o w y c h /b e z o g r a n ic z e n ie r u c h o m o ś c i 1 1 b ) z m ia n y z z a b u rz e n ia m i fu n k c ji r o z le g łe (p o w y ż e j 1 0 c m d łu g o ś c i lu b p o w y ż e j 5 c m 2 p o w ie r z c h n i u s z k o d z e n ia m ię śn i p o tw ie r d z o n e w b a d a n ia c h o b r a z o w y c h / z o g ra n ic z e n ie m r u c h o m o ś c i p o w y ż e j 3 0 % 3 3 c ) b liz n y p o o p a rz e n ia c h p o w y ż e j s to p n ia IIA z a 3 % T B S A (c a łk o w ite j p o w ie r z c h n i c ia ła U t r a t a k o ń c z y n y w o b r ę b ie r a m ie n ia : a ) z z a c h o w a n ie m ty lk o 1 /3 b liż sz e j k o ś c i ra m ie n n e j b ) p r z y d łu ż s z y c h k ik u ta c h Ł O K IE Ć U s z k o d z e n ia s t a w u ło k c io w e g o z ła m a n ie d a ls z e g o k o ń c a k o ś c i r a m ie n n e j, b liż s z e g o k o ń c a k o ś c i ło k c io w e j, g ło w y k o ś c i p r o m ie n io w e j, b liz n y : a ) s k r ę c e n ia z o g ra n ic z e n ie m r u c h o m o ś c i 1 1 b z w ic h n ię c ia w y m a g a ją c e r e p o z y c ji p r z e z le k a rz a 3 3 c ) z ła m a n ia b e z p rz e m ie s z c z e n ia 5 5 d ) z ła m a n ia w ie lo o d ła m o w e z p r z e m ie s z c z e n ie m 8 8 e ) z ła m a n ia le c z o n e p ie r w o tn ą p r o te z o p la sty k ą Z e s z t y w n ie n ie s t a w u ło k c io w e g o : a ) w z g ię c iu z b liż o n y m d o k ą ta p ro s te g o i z z a c h o w a n y m i ru c h a m i o b r o to w y m i p rz e d r a m ie n ia ( ) b ) z b a rk ie m r u c h ó w o b r o to w y c h c ) w u s ta w ie n iu w y p r o s to w a n y m lu b z b liż o n y m ( ) W is z ą c y s t a w ło k c io w y : U s z k o d z e n ie s t a w u ło k c io w e g o p o w ik ła n e p r z e w le k ły m s ta n e m z a p a ln y m, p r z e t o k a m i, c ia ła m i o b c y m i, s t a w e m r z e k o m y m o c e n ia s ię w e d łu g p o z y c ji , z w ię k s z a ją c s t o p ie ń t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu o : P R Z E D R A M IĘ Z ła m a n ia t r z o n ó w je d n e j lu b o b u k o ś c i p r z e d r a m ie n ia - w z a le ż n o ś c i o d p r z e m ie s z c z e ń, z n ie k s z t a łc e ń i z a b u r z e ń c z y n n o ś c io w y c h : a ) b e z p r z e m ie s z c z e n ia, b e z d e fic y tó w ru c h o m o ś c i, z e s k a r g a m i s u b ie k ty w n y m i 3 2 b ) z n ie w ie lk im p rz e m ie sz c z e n ie m i z a b u rz e n ie m o si < 1 0 sto p n i, sk ró c e n ie m d o 3 c m, d e fic y te m ru c h o m o śc i d o 3 0 % 5 4 c ) z p r z e m ie s z c z e n ie m i z a b u r z e n ie m o s i < 2 0 s to p n i, s k r ó c e n ie m > 3 c m, d e fic y te m ru c h o m o śc i p o w y ż e j 3 0 % 8 6 d ) z ła m a n ia p o w ik ła n e p r z e w le k ły m z a p a le n ie m k o śc i, p rz e to k a m i, b r a k ie m z r o s tu, s ta w e m r z e k o m y m, c ia ła m i o b c y m i i z m ia n a m i n e u r o lo g ic z n y m i /16

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł KOLEGIUM Redaktor Naczelny: S ek retarz Redakcji: Redaktorzy działow i: Członkowie : REDAKCYJNE mgr Roman Spraw ski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr Bolesław Drożak mgr inż. Andrzej W yrzykowski Jan G

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni ", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja]

Strzyżewska, Małgorzata Polski Związek Zachodni , Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni 1944-1950", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 571-576 1987 Recenzje i omówienia 571 d o b ry p a p ie r.

Bardziej szczegółowo

Jan Prokop "Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza ", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb.

Jan Prokop Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza , Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. Jan Prokop "Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza. 1916-1938", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. : [recenzja] Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 4, 229-241 2004 Annales Academiae Paedagogicae

Bardziej szczegółowo

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY.

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. R ED A K C JA I A D M IN IS T R A C JA. K R A K Ó W, Z I E L O N A 7. T E L.5 1 0. CENA 1 ZŁ TYGODNIK SPORTOWY ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. ROK IV. KRAKÓW, DNIA 10

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

50 łodzi z bolszewikami na dnie Newy B o m b y n a S e w a s t o p o l, J a ł t ę, K e r c z, G o r k i j, L e n i n g r a d i M o s k w ę

50 łodzi z bolszewikami na dnie Newy B o m b y n a S e w a s t o p o l, J a ł t ę, K e r c z, G o r k i j, L e n i n g r a d i M o s k w ę Cena num eru 20 g ro ^ y D Z E N N K D L A D Y S T R Y K T U G A L C Y J S K E G O Nr. 77 Czwartek, 6 listopada 1941 r. Rok N a K r y m i e N i e m c y d o t a r l i d o M o r z a C z a r n e g o 50 łodzi

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó

Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó Ś Ó Ą Ó Ó Ż ć Ó Ż Ó Ą Ź Ź Ó Ó Ó Ź Ó Ź Ó Ź Ż Ż Ć ć Ź Ź Ż Ó Ó Ź ć ć Ż Ź Ó Ą Ó ć ć Ż ć Ó ć ć Ź ć ć ć Ż Ś Ć Ę Ć ć Ę Ó ć Ż Ż Ę Ż Ę Ź ć Ó Ó Ś ć Ł Ś Ó ć Ż Ś Ó Ó Ś Ż ć ć Ó Ó ć Ś Ó Ś Ć ć Ó Ó Ó Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ą ź

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m 977023929440228 7 7 0 2 3 9 " 2 9 4 4 0 2 P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m ZYCIE BYTOMSKIE K ie d y d o M i e c h o w i e p o j e d z i e m y t r a m w a j e m Czytaj str. 3 Ukazuje

Bardziej szczegółowo

BILANS. Jerzy T. Skrzypek

BILANS. Jerzy T. Skrzypek BILANS Jerzy T. Skrzypek 1 Charakterystyka elementów balansu 2 Uwaga: wszystkie pozycje bilansu wyrażane są w ujęciu wartościowym a nie ilościowym. Zawartość prezentacji Aktywa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż

ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż Ą Ń Ę ś Ę Ą ś ś ż ż ś ś ś ś ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż ś ś ś ś ś Ś ś ś ś ś ś ż ś ś ż ś ś ż Ś ś Ź ś ś ś ść ś ś ż ż ś ś ś ś ś ś ś ż ż ś ż ś Ę ś ś ż ś ś ż ś ś ś ś ś ś ż ś ż ś ć ś ż ś ż ś ś ść ż

Bardziej szczegółowo

Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź

Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź Ó Ó Ż Ę ć Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź Ń Ą Ą Ź Ź Ń ć Ś Ł ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć Ź ź ć ć Ł ć Ź ć ć ź ć ć Ą ć ć ć ć ź ć Ą Ż Ż ć ć ć ć ć ć ć ć Ź Ź ć ć Ń ć ć ć ć Ą ć ć ć ć ć ć Ź ć ć ć Ć Ń Ż Ź ć ć Ń ć ć ć ć Ą Ń ć ć ć Ą ć

Bardziej szczegółowo

ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź

ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź Ż ź ź ź Ę Ą Ł ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź Ś Ź Ń Ź Ę Ę ź Ł ź Ż Ę ź Ż Ż Ż Ź Ź Ń ź Ź ź ć Ż Ę ć ć Ą ź ź Ź Ż Ś ź Ę Ę Ż Ż Ś Ę Ę ć Ż Ż Ń Ł Ń Ż Ż ź Ą Ą ź ź ź ć Ą ć ź Ż ć Ż Ę Ń Ę Ż Ż Ż Ó Ż Ż Ż Ż Ą Ł Ż Ł Ł Ł Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł

Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł ż Ó Ż Ż ż ź ż ż Ź Ż ż Ę Ą Ó Ż ż Ć ż ż ż Ó Ę Ę Ó Ó ż Ó Ł ż Ł Ń Ę ż ż Ź ż Ę Ż Ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż ż Ź ż ż ż Ź Ó Ś Ó ż Ś Ą Ą ż ż Ł Ą Ń Ą Ą Ł ż Ź ż ż ż ż ż ż ŁĄ Ł Ś ż Ż ż Ś ż ż ż Ż ż Ż Ż ż Ż Ż Ż ż ż Ń ź

Bardziej szczegółowo

Ł Ą Ó Ł ć Ą ć ć

Ł Ą Ó Ł ć Ą ć ć Ą Ł Ż Ż Ą Ń Ą Ś ź Ść ć Ł Ą Ó Ł ć Ą ć ć Ó ć Ż ż ż ż ć ć ż ć ż Ść Ż ć Ó ź Ł ć Ą ż ż ć ć Ś Ą ż ć Ę Ś Ś Ł ć ć ż ć ź Ż Ę Ó Ś ć ć Ś ż ż ć ć Ż Ó Ń ć Ó Ż Ść Ś ć ć Ż ć Ę ć Ł Ź ŁĄ ż Ó ć ć Ę Ż Ę Ł Ś Ł Ł Ż Ż Ż Ż ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ń ś ń ć Ź ś ń

Ł Ń ś ń ć Ź ś ń Ł Ł Ł Ń ś ń ć Ź ś ń ŁĄ Ę Ą Ą Ź ć ś ś Ź ć ć ć ć Ą ń ść ść ń Ź ń ś ś ń ń ń ń ń ś ń ś ść ś Ą ź Ź ś ś ń ć ń ń Ą ń ś ś ś ś Ź ś Ź ś ś Ź ś Ł Ś Ó Ą Ź Ą Ą Ó Ó ń ś ć ć ś ń ń Ść ń Ź ść ść ść ś ś ń ść ś ść ć ś Ń ć

Bardziej szczegółowo

ń

ń Ą ń Ą ż ń Ł ć ń ć ż ć ż Ą ć ń ź ż Ę ż ż ć ń ć ż ć ż ć ż ń ż ć ż ń ń ń ż ń ń ż Ł ń ż ń ć ń ż Ń ć ż ń ń ń ń ń ż ż Ą ć ż ć ż ć ż ć Ń ć ć ń ć ć ń ć ć ż ń ń Ń ń ż ć ź ń ż ż ŁĄ ż ń ż ż ż Ą ż ć ń ż ć ż Ń ż Ń

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

Ń

Ń ź Ś ź ć Ń ŁĄ ĘŚ ć Ń Ś Ą ć ć ź ć Ń Ą ć ć ć Ń Ł Ą ć ć ć ć ć Ą Ń ć ź ć ź Ą ć Ł ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ń ć ć ć ć ź ć ć ć ŁĘ Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ń ć ć ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYKONALNOŚCI INW N E W S E T S Y T C Y JI J

ANALIZA WYKONALNOŚCI INW N E W S E T S Y T C Y JI J ANALIZA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI ANALIZA WYKONALNOŚCI INWESTYCJI Feasibility Study 1. ANALIZA TECHNICZNO-ORGANIZACYJNA * Program sprzedaży * Zdolność wytwórcza * Czynniki (technologia, materiały, ludzie)

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

Właściwa struktura biznesplanu

Właściwa struktura biznesplanu Plan finansowy prognozy Jerzy T. Skrzypek Właściwa struktura biznesplanu Plan strategiczny Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Plan finansowy Historyczne dane finansowe Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4,

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, Chałupczak, Henryk Pomoc rządu polskiego i województw przygranicznych na rzecz działalności oświatowo-szkolnej Polaków w Niemczech w okresie międzywojennym Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 431-465

Bardziej szczegółowo

ń Ę ń ć ć ń Ę ź Ł ć

ń Ę ń ć ć ń Ę ź Ł ć Ę ć ć ń Ł ń ń ń ć ć Ę Ę Ę ń Ę ń ć ć ń Ę ź Ł ć źć ć ć Ę ć ć ć ć ć ć Ż ń ń Ę Ż Ż ć Ę Ż ń ń Ę Ż ć Ł ź ć ŁŹ ć ć Ł ń ń Ł ń Ś Ż ć ć ć Ż ć ć Ż ć ź Ż ć ć ź ć Ś Ż ć ć ń ć ń ć ź ń ć ć ź ć Ś ń ć ń ń ć ć ć ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Radosław Gross Życie codzienne junaków w brygadach Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" na terenie województwa olsztyńskiego

Radosław Gross Życie codzienne junaków w brygadach Powszechnej Organizacji Służba Polsce na terenie województwa olsztyńskiego Radosław Gross Życie codzienne junaków w brygadach Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" na terenie województwa olsztyńskiego Echa Przeszłości 11, 249-268 2010 ECHA PRZESZŁOŚCI XI, 2010 ISSN 1509-9873

Bardziej szczegółowo

C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA

C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA X» N iech się w e se li p u sty n ia i sp ieczon a ziem ia; n ie ch się rozraduje i z a k

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ś Ą Ń

Ł Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ś Ą Ń Ó Ą Ę ń Ł Ł Ą Ą Ą Ą Ą Ą Ś Ą Ń Ł Ł Ó ż Ę ć ż ń Ł ż Ó ć ń ń ń ń Ł Ą Ł Ą ż ż ń ń Ł Ą Ę Ł ż ż ĄĄ ń Ł Ź ń Ę ń ż ń Ń ć ć ż ć ż Ó ż ż Ą ż Ę ż Ó ń ż ż Ś Ę Ę ń ń ń Ł ź ż Ó ż ŚÓ ż ź ć ń Ą Ą Ą ż Ę Ł Ń ń Ą Ę Ę ź ż

Bardziej szczegółowo

ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą

ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą ÓŚ ż Ć ą ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą ą Ę ŁĄ ż ą ą ą Ś ą Ś ą ą ą ż ć Ź ą ć Ó Ą Ę ą ś ą Ę ż ą ś Ź ą Ś ą Ą ŁĄ ś Ź Ś Ł Ź Ż ą Ć ś ś ć ś ą Ź ą ą ć Ź ś ą ą ą Ż Ó ś ś ś ś Ą Ś Ś ą Ź ą Ź ż ś ż Ę ć ś ą Ó ż ż Ą Ź Ż

Bardziej szczegółowo

Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ł ł ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą

Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ł ł ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą Ń Ę ł ó ó ł ż ć ó ś ą ą ż ą ą ń ł ś ś ąż ą Ę łó Ą Ę Ą Ó ą ż ą ł ą ź ć Ę ą ś ą ą Ł Ł ł ą Ą Ę Ą Ł ą ąż ą ż ć ą Ż ć ą Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ł ł ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ó ó ż ą ą ż ś ż Ę ź Ą ł ł ł ą ó ń ń Ę ż ż ń

Bardziej szczegółowo

ń ź ź ź ń ń ń ż ż ń ń ć Ę ń

ń ź ź ź ń ń ń ż ż ń ń ć Ę ń Ę Ł Łź Ł Ł Ł Ł Ń Ł Ę ń ż ń ź ź ź ź ń ź ź ź ń ń ń ż ż ń ń ć Ę ń ń ż Ń ż ż ż ć ż Ó ź ć ć ń Ó ć ń ń ż ż Ę Ź ż ć ż ń ż ż ż ń ż ń Ó ż ż ż ż ż Ń ż Ń ż ż ń ć Ęć ź ż ż ż ż ż ż Ź ż ń Ę ż ń ń ć Ą ń ń Ź Ę Ł Ą Ł Ł

Bardziej szczegółowo

_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 29 RVK 100E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z

_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 29 RVK 100E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z 016-057_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 28 W e n ty la to r y d o k a n a ó w o p rze k ro ju k o o w y m RVK 100-125 O b u d o w a z tw o rz y w a s z tu c z n e g o R e g u lo w a n a p r d k o Ê ç

Bardziej szczegółowo

ŁĄ Ę ę ę Ę ę ę ę ę ę ŁĄ ę Ą ę ę

ŁĄ Ę ę ę Ę ę ę ę ę ę ŁĄ ę Ą ę ę ŁĄ Ą ÓŁ Ą Ą ŁĘ ÓŁ ŁĄ Ę ę ę Ę ę ę ę ę ę ŁĄ ę Ą ę ę ć ę ę ę ę ę ę ę Ę ę ę ę ę ę ę ę ę ęć ę ęć ę ę ę ę ęć ę ę ę ę ć ę ę ć ć Ę ć Ę ę ć ę ę ę ę ę Ą ę ę ę Ę Ą ęć ę ęć ę Ę ęć ę ęć ę ę ę ęć ę ęć ę ę ę ęć ć Ę ę

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć

Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć Ł Ę Ć Ś Ż ź Ż ć ć ć ć Ś ć ć ż ż Ź ć Ż ć Ś ć ż ć Ś ć ż ż ć Ść ć ć ć ć Ś Ś ż Ę Ś Ń ć ć Ś ć ć Ż ż ź ź ć ć ź Ż Ą Ś ź ż ż Ż Ż ż Ż ż Ż Ż ć ż Ż Ż ż ć ć Ż ć ć Ż Ą ć ć ż ź Ł Ł Ś Ą Ń Ż Ż Ż ć ć ż Ż ć Ż Ę ć Ż Ż ć

Bardziej szczegółowo

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I 28 OGRÓDEK SZKOLNY WYCHOWANIU I NAUCZANIU B 1 B L J 0 T E K A N A U C Z Y C I E L A S Z K O Ł Y P O W S Z E C H N E J Jak realizować now e program y szkolne. P o

Bardziej szczegółowo

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу

гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу l a t o g ó l n o p o l s k i e g o k o n k u r s u f o t o g r a f i c z n e g o гадоў агульнапольскага фатаграфічнага конкурсу P O D L A S I E W O B I E K T Y W I E 2 0 0 5-2 0 1 0 ' 2 0 0 5-2 0 1 0

Bardziej szczegółowo

ó ń ó

ó ń ó Ł ź ó ń ó ó ń ó ó ń ż ó ó Ł ń ó ó ń Ą ó ń ó ó ź Ł ó ó ó Ż ż Ł ó Ż ó ó ż Ś ż ó Ś ż Ż Ą Ź Ę Ó ó ó ó ń Ć ó ó ż ż Ż ó ó ń ó ż ż ó Ł ó Ż ó ż ŚÓ ż Ś ń ń Ś ż Ż ó ó Ę ó Ł ó ó ó Ą ż Ż Ó ó Ł ó Ę Ż ó ó ń ó Ż Ż ń

Bardziej szczegółowo

MAREK SUTERSKE EDWARD PRZYMUSZAŁA R Z E Ź B IA R Z Z IE M I W O L S Z T Y H S K IE J

MAREK SUTERSKE EDWARD PRZYMUSZAŁA R Z E Ź B IA R Z Z IE M I W O L S Z T Y H S K IE J MAREK SUTERSKE EDWARD PRZYMUSZAŁA R Z E Ź B IA R Z Z IE M I W O L S Z T Y H S K IE J ^Zanieś 'Stalinie/ i tym ui&zystkim/, ktazyza izeźły/ a tłusty/ pa&ud/zily/ do/ zadumy/1 tejleksfa/. O p ra c o w a

Bardziej szczegółowo

Ś ń Ó Ł Ą Ę Ą Ń Ó Ś Ż Ę ń ń Ń Ł Ą ń

Ś ń Ó Ł Ą Ę Ą Ń Ó Ś Ż Ę ń ń Ń Ł Ą ń Ł Ł Ń Ń Ś ń Ó Ł Ą Ę Ą Ń Ó Ś Ż Ę ń ń Ń Ł Ą ń Ą Ł ń Ś Ś ć ń ć ć ń ć ć ć ŚĆ Ż ć ć ń ń ć ń Ż Ć ń ć ć ć ń ć ć ć ć ć ń ć ć Ż ć ń ć ć Ę ć ć ć ń ć ń Ą ć Ą Ó ć ć Ą ć ć ć ń Ł ć ć ń ć ć Ś Ć Ć Ć Ć Ć Ć ć Ć Ć Ć Ż ć

Bardziej szczegółowo

ź ź ó ó ś ó ó ś ż ź ź ż ż ó ż ó ó ó ż ż

ź ź ó ó ś ó ó ś ż ź ź ż ż ó ż ó ó ó ż ż Ł Ł ż ó ż Ż ź Ę ż ś ś ś Ę ś Ź ź ź ó ó ś ó ó ś ż ź ź ż ż ó ż ó ó ó ż ż ł ż ó ŚĆ ż ż ź ż ż ż ź Ź ś ś ó ś ń ł ś ś ó ż ć ó ść ś ść ś Ę ś ś ć ś ś ł ś ś ó ś ś ś ż ć ż ó ść ć łó ść Ść Ź ó ł ś ś ć ó ł ń ń ć ł

Bardziej szczegółowo

ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś

ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś ń ść ś Ź ć ź ś Ę ń ś Ę ś ń ś ś ź ś ć ś ś ś ć Ź ń ś ś ń ść ń ś ś ń ń ń ń ś ć ń ć Ą Ó Ó ń Ś ń ś Ę ć ś ś ć ś ć ń ń ś ś ń Ó ń ć ć ć Ź ś ć ć Ś ś ć ć ć ść ś ń ś ś ń ć ź ń ć Ó ś ś ś ś ń ś ść ść ć ś śó ść ć ń

Bardziej szczegółowo

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć ń Ż Ę Ń ń ń ć Ę ź ń ń ń ć Ż Ś Ż Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć Ż ć ń ń ń ć Ż ń ć ń ń Ó Ń ź ń ń Ś Ś Ż ć ć ć ć Ż ć ć ń ć ń Ż ć Ó Ż Ż Ż ć Ą ć Ó Ł Ą Ą Ó Ń ń ń ć ć ć ć ń ń ć Ń Ś ć Ś Ż ć ń Ż

Bardziej szczegółowo

Ó ń ń ń ń ń ź Ł ć ć ź ć ź ć ć ź ź ć Ó ń ć ń ć Ą ź ć ć ź ń ń ń Ę Ś Ł ć ń ń ń Ó Ó Ó Ó Ą Ó ź ć Ó ź ń ć ź ź Ę Ś ć Ę Ż Ś ź Ć ć ź ć ć ń ź ć Ł Ł Ó Ś ć ć ź ć Ś ń Ł Ó Ś ć Ś Ś ć Ó Ś ź ń ź ź ń Ę Ę ń Ó ń ń ź ź ń

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ó

Ą Ś Ó Ó ź ź Ó Ą ć Ą Ś Ó Ś Ę Ś Ł Ź ć Ś ć Ź Ę Ś Ą Ó Ó ź ć ć Ź Ź Ę ć ź ź Ń Ł Ź Ź ź Ń Ź ć Ś Ę Ą Ś Ź Ń Ń ć Ó Ś Ś ź Ź Ź Ą Ń Ą ź Ń Ł Ń Ń Ń ź Ń ć ć ć ź ć Ś Ń ć ć Ę ć Ę ć Ę Ź Ś Ó Ź Ę Ś Ę Ź Ó Ź Ę Ń ć ź Ź Ó Ę ć Ś Ź Ń ć

Bardziej szczegółowo

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ł Ą Ę ż ż ż ż Ó ż Ż Ż Ę Ż Ą Ż Ż ż Ś Ż Ś ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ę Ó Ł Ś ż ż Ę Ę ż Ó ż Ś Ę ń ń ń ż ń ń Ę Ę ń ż Ą ń Ś Ś Ę ń Ż Ę Ę ż ń ń ń ń ż Ę ń ń ń ń Ł Ę ń ń ń ń ż Ę ż ż ż Ź ż Ż ż Ż ż ż Ę ń Ę ż

Bardziej szczegółowo

Ś ź Ś Ś

Ś ź Ś Ś Ś ź Ś Ś Ę Ż Ę ź Ł Ą ź ź Ę ź Ą Ą Ę Ó Ś Ś Ś Ę Ś ź Ś Ś ź ź ź ź Ę Ą Ż Ą ź ź ź Ę ź Ę Ś ź ź ŚĆ Ś Ś ź ź Ą Ą Ą Ą ź ź ź Ż Ś Ą Ś Ą Ś Ń Ś Ą Ż Ś Ń Ś Ą Ą Ę Ś Ą ź ź ź Ą ź ź ź Ą Ż Ą Ą Ę ź Ę Ź ź ź Ą Ś Ą ź ź Ę ź Ą ź Ć

Bardziej szczegółowo

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę ć ę ę Ł Ą Ś Ś ę Ś ę ę ć ć ę ę ę ę ć Ś ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę Ą ę Ą ę ć ę ć Ą ć ę ć ć ę Ę ę Ś Ą Ł Ó ę ć ę ę ę ę Ą ć ęć ę ć ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę Ą ę ę ę ę Ń ę Ó

Bardziej szczegółowo

ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł

ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł Ń Ń ś Ń ś ś Ż ś Ń Ń Ę Ł ć ś Ł Ń ś ś Ą ś Ł ś Ń Ą ść ś ś ść ć ś ź ść ść Ą Ń ść ś ść Ń ś ś ć Ń ś ć ć ć Ń Ł Ń ć Ń Ł Ę ś Ł Ł ć ś ź ć ś ś ć ść ś Ł ś Ł Ł Ń Ń Ś ść ś ś ś ść ć Ń ść ść ś ś ść ś ś ś ś ć Ń ść Ł ś

Bardziej szczegółowo

Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę

Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę Ł Ł Ł Ń Ń Ł Ę Ż Ą Ęć Ń Ń Ł Ę Ł ć ć ć ź ć ć ź ć ć ć ć Ś Ś Ł ć ć ć Ę Ą ć ć Ź ć ć Ó ć ć ź Ł Ń ć Ś ć ć ć ć ć ć ć Ń Ę ć ć ć Ś Ś ć Ę ź Ń Ę ć Ń ć ź ć Ń ć ć ć ć ć ć ć Ę ź ć ć ć ć ć ć ć ŚĆ ć ź ć ć Ł ć ź Ą ć ć Ą

Bardziej szczegółowo

Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć

Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć ż Ś Ą ć ą ą ą ż ż ą ą ć ą ż Ę ą ć ż ć Ó ą ą ń ą ż ń ą Ń ą ą ą Ą ą ż ż Ą ż ą ź ą ą ż ż Ę ź ą ż ą ą ą ż Ź ą ń Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć ć ą ż ą ą ą ą ć ć ć ą ą

Bardziej szczegółowo

ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż

ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż Ń ć Ś ż ź ź ź ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż Ę Ę ć ć ż Ł ż ź ż ż ż ć ż ż Ś ć ż ż ż Ś Ę ż Ó ć Ą ż ż ż ż ż ć ż ć ż ć Ą Ą ć Ę Ś Ś Ł ć ż ż ż Ł Ś Ś Ł ż Ę Ę ż ć Ę Ę ż ż ż Ł Ś ż ć ż ż ż ż Ś ż ż ć Ę ż ż ż

Bardziej szczegółowo

ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść

ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść ć Ż ż Ę ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść Ż Ść Ż ć Ż Ż Ż ż Ż ć Ł Ś Ż Ś ć Ż ć Ż ż ź Ż Ś ć ć ć ć Ó ć Ż Ść Ż ć ć Ż ż Ł Ż Ę ć ć ć Ż ć ć Ż ż ż ć Ż Ż ć Ł ć Ż Ć Ż Ż Ś Ż Ż Ż ć Ż ć ż ć Ż Ś Ż ć Ł ć

Bardziej szczegółowo

Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń

Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń ć Ę ć Ę Ę Ż Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń ń Ż ż Ń ć ń Ó ć Ę Ż ć ć Ś Ż Ż ż Ż Ż Ż ń ż ż Ż Ż ż Ż Ż ć ć Ż ń ń ć ć ć ż Ś Ł ż Ę Ż ć ć ć ń Ż ń Ł ń ż ć ć Ż ż Ó ć ć ń ć Ż Ż ń ń ń ż Ż ć Ż ż Ż Ó ż Ż ć ż ż Ę Ż Ż

Bardziej szczegółowo

ń ż ś

ń ż ś Ł ń ń ś ś ń ń ń ś ż Ń ż ż ć Ą ń ż ż ń ż ś ś Ł ń ń ść Ł ż Ł Ń ź ść ń ż ż ż ś ś ś ż ś ż ż ś ń ń ż ź ż ż ż ń ź ń ś ń ń Ą ć Ę Ł ń Ń ż ść Ń ż Ę ż ż ż ż ż ż ż ść ż ś ń ż ż ż ż ś ś ś ś ż ś ż ś ć ś ż ż ć ś ż ć

Bardziej szczegółowo

Ż Ż Ł

Ż Ż Ł Ż Ż Ł ć Ż Ł Ń Ń Ż Ś ć Ę ć ć ź ć ć Ź Ę ź Ń Ł ć ć Ę ć Ć Ę ć ć ć Ą Ń ć Ą Ą Ś Ę Ć Ę ć ź Ę Ł Ś ć Ą ź Ą Ń ć Ż Ę ć Ó ć ć ć Ę ć ć Ń ć ć ć ć ć Ę ć Ą ć Ę Ż Ć ć Ć ź Ą ź Ś Ę ź Ę Ą ć Ę Ę Ś Ń ź ć ć ć ź Ż ć ŚĆ Ę Ń Ń

Bardziej szczegółowo

ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż

ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż Ł ż ż Ż ć Ź ź ż ń ń Ż ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż ń ń ż ć ć ń Ó ż Ł Ł ż ż Ł ć Ó ć ć ż ż ć ć ć ż ć ć Ó ż Ź Ż ć ź ż Ó ć ć ń Ł ń ń ń ć Ś ż Ź Ź Ł ż ż ć ź Ź ć ć Ż Ó ń ć ć ń Ż ż ż Ą Ż ż Ź Ż ć ż Ó Ź ź Ą Ż Ł ż

Bardziej szczegółowo

ć ć

ć ć Ł Ź Ź Ś ć ć ć Ś ź Ę Ł ć ć ź ć Ś Ź Ź ź ź Ź ź ź Ś ć ć ć ć ź ć Ę Ś Ą Ń Ś Ł ź Ś Ś Ź Ś ź Ł Ź Ź ź Ś ć Ń Ś Ł ć Ś Ł Ę Ś ź Ź Ś Ą Ę Ś Ę ć ć Ś Ź Ł Ź Ś Ć Ść ć Ś Ś ź Ź ć Ź ć Ł ź ć Ś Ą ć Ść ć ć Ś Ś Ś Ą Ś Ś ć Ś Ś ć ć

Bardziej szczegółowo

ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść

ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść Ż Ż ć Ę Ę Ę ż ć ż Ś Ż Ż Ś Ż Ó ź Ż Ż Ś ć ć Ł ż Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ł Ż Ż Ż ż ż ż ż ż ż Ż ć Ż Ś Ś Ń Ść Ś Ś Ż ż Ż Ż Ł Ż ć ż Ś Ś Ż Ż Ś Ś Ż Ż ż Ż Ż Ść Ż Ż ż Ż Ż Ś Ą ć Ż ż Ł Ą ż Ś ż ż Ę Ż Ż Ś Ż Ę ć ż ż Ę ć ż ż Ż Ś Ż

Bardziej szczegółowo

ć Ś

ć Ś Ą Ą Ń Ą ć Ś Ą ć Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś ź Ś ć Ś Ś ć Ś Ś ź Ż ć ź Ż ć Ą Ś ź ź ć Ę ć Ś ć Ś Ś Ś ź Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ą ć ć ć ć Ę ć ć Ś Ś Ś ć ć ć Ś Ś Ś Ś ć Ą ć ź ć ć Ę Ą Ś Ę ć ć ź Ę ć ć Ś Ę ź ć ć Ą Ę Ę Ą Ś Ś ź ć ć

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ę Ż ź

Ł Ł Ę Ż ź Ł Ł Ł Ę Ż ź Ż Ę Ź ć Ź ć ć ć ć ć Ż ć ź Ę Ź Ź Ę Ź Ą Ź Ą Ą Ż Ż Ę Ń Ź Ź ć Ę ć Ę Ę Ę Ę Ę Ą Ę ź ć Ą Ą Ę Ź Ł Ę Ż Ż Ą Ź Ą Ź Ź Ę Ń Ź Ś Ż Ą Ź ź ć ć Ą Ą Ł Ś Ź Ę Ę Ź Ę Ę Ą Ł Ę Ą Ę Ż Ą Ł Ł Ę Ę Ę Ę ź ź ć Ź ź Ś ć Ó

Bardziej szczegółowo