, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1"

Transkrypt

1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i IA S p r z» t a n i e p r z e d m e c z e mk i m p r e z» t r y b u n G O S i R, T o r y, G ó r k a, O l i m p i j s k a A i C 1 Z a k r e s s p r z» t a n i a o b e j m u j e 1 ) 4 tr y b u n y o ł» c z n e j p o w i e r z c h noik m, ) k r z e s e łk a w i l o c i1 3 6 s z t, 3 ) c i» gi k o m u n i k a c y j n e n a p o z i o m i e 0 i 1 o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i o k 178 0, 1 5 m (w t y m g a l e r i e i w o m i t o r i3a 1 1 9, 7 5 m k c h o d n i k i, p l a c e, p a r k i n g i, s c h o d y , 4 m ), 4 ) l e x a ny o p o w i e rz c h n i m, 5 ) 1 s a n i t a r i aó tw o ł» c z n e jp o w i e r z c h n i 8, 3 1 m, 6 ) 5 p o m i e s z c z e p o m o c y m e d y c z n e j o ł» c z n e j p o w i e r z c h 8n i5, 3 1 m, 7 ) 5 p o m i e s z c z e k a s o w o ł» c z n e jp o w i e r z c h n i 8 8, 8 m Z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a p r z e d m e c z e mk i m p r e z» 1 ) 4 tr y b u n y ( G O S i R, T o r y G, ó r k a, O l i m p i j s k a A ) i C a ) s p r z» t a n i e i m y c ik er z e s e ł e k o r a z t r y b u n w t y m r ó w n i e u s u w a n i e g u m d o u c i a, p a p i e r k ó w, b u t e l e k i i n n z a n i e c z y s z c z e, b ) u s u w a n i e w o d y, l o d uk n i e g u z k r z e s e ł e k i t r y b u n, c ) m y c i e p o w i e r z c h n i p ł y t p o l i w g l a n o w ( l e xdaz n i) e» l c s e kt o r y ) c i» g i k o m u n i k a c y j n e a ) m e c h a n i c z n e z a m i a t a n i a c i» g ó w k o m u n i k a c y j n w r a z uz s u n i c i e m z a n i e c z y s z c z e, w y m i a n» w o r k ó w n a m i e c i o r a z w y w o z e m o d p a d ó w, b ) m y c i e m a s z y n o w e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n ( p o z i o m 1 ), c ) u s u w a n i e l o d uk n i e g u z c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c, h d ) w r a zi e k o n i e c z n o c i p o s y p y w a n i e c i» g ó w k o m u n i k a cy j n r o d k i e m a n t y p o l i z g o w y m 3 ) s a n i t a r i a t y a ) m y c i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r, n b ) m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó, g c ) m y c i e p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t g l a, z u r» d ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w fwoyl cih o, e ) u z u p e ł n i a n i e p o d a j n i k ó wn a p a p i e r t o a l e t o w y, r c z n i k i p a p i e r o w e o r a z m y d ł o 4 ) p u n k t y m e d y c z n e a ) m y c i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r, n b ) m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó, g c ) m y c i e p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t g l a, z u r» d ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a kw óo w r f o l i o w, e ) u z u p e ł n i a n i e p o d a j n i k ó w n a p a p i e r t o a l e t o w y, r c z n i k i p a p i e r o w e o r a z m y d ł o 5 ) p u n k t y k a s o w e a ) m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó g i l a d k a s o w, b ) w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w n a m i e c i 6 ) w y w ó z o d p a d ó w p o s p r z» t a n i u S t r o n a 1 z 1 1

2 7 ) R o z p o c z c i e s p r z» t a n i a p r z e d m e c z k e mi m p r e z» m a n a s t» p i n i e w c z e n i e j n i n a 4 8 h p r z e d m e c z e mk i m p r e z» a j e g o z a k o c z e n i e n a 1 h p r z e d m e c z e mk i m p r e z» 8 ) Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n i e 0 u s ł u g s p r z» t a n i a p r z e d m e c z ekmi m p r e z» w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y I B S p r z» t a n i e p o m e c z uk i m p r e z ti re y b u n G O S i R, T o r y, G ó r k a, O l i m p i j s k a A, i C d o j c i e d l a k i b i c ó w g o c i 1 Z a k r e s s p r z» t a n i a o b e j m u j e 1 ) 4 t r y b u ny o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i ok m, ) k r z e s e ł ka w i l o c i s, z t 3 ) c i» gi k o m u n i k a c y j ne n a p o z i o m i e 0 i 1 ł» oc z n e j p o w i e r z c h n i o1k 3 8 0, 1 5 m (w t y m g a l e r i e i w o m i t o r i3a 1 1 9, 7 5 m k c h o d n i k i, p l a c e, p a r k i n g i, s c h o d y , 4 m ) 4 ) l e x a ny o p o w i e r z c h n i m, 5 ) 1 s a n i t a r i a t ó w o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i 8,, 3 1 m 6 ) 5 p o m i e s z c z e p o m o c y m e d y c z n e j o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i 8 5, 3, 1 m 7 ) 5 p o m i e s z c z e k a s o w o ł» c z n e j wpioe r z c h n i 8 8, 8 m, 8 ) k o r y t a r z e t e c h n i c z n e o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i 5, 7 4 m 9 ) p ł y t b o i s k a o p o w i e r z c h n 6i 0 09 m, 1 0 ) d o j c i e d l a k i b i c ó w g o c i o p o w i e r 1z 0 c h 1n 6i 0, 4 m Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a p o m ek c zi um p r e z i e 1 ) 4 t r y b u n y ( G O S i R, T o r y, G ó, r ko al i m p i j s k a A ) i C a ) s p r z» t a n i e i m y c ik er z e s e ł e k i t r y b, u n b ) u s u w a n i e w o d y, l o d uk n i e g u z k r z e s e ł e k i t r y, b u n y c ) u s u w a n i e g u m d o u c i a, p a p i e r k ó w, b u t e l e k i i n n z a n i e c z y, s z c z e ) c i» g i k o m u n i k a c y j n e a ) z b i e r a n i e m i e c wi y, m i a n a w o r k ó w n a m i e c i o r a zw y w ó z o d p a d ó w w ł» c z n i e z o d p a da m i g a s t r o n o m i i, b ) m y c i e m a s z y n o w e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n ( p o z i o m 1,) c ) m e c h a n i c z n e z a m i a t a n i a c i» g ó w k o m u n i k a c y j n y c, h d ) u s u w a n i e n i e g uk l o d u z c i» g ó w k o m u n i k a c y j n, e ) w r a z i e k o n i e c z n o cp i o s y p y w a n i e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n r o d k i e m a n t y p o l i z g o w y m 3 ) s a n i t a r i a t y a ) m y c i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n, b ) m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, c ) m y c i e p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t g l a z u r», d ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w, e ) u z u p e ł n i a n i e p o d a j n i k ó w n a p a p i e r t o a l e t o w y 4 ) p u n k t y m e d y c z n e a ) m y c i e i d e z y n f e k c j a z» u rd z e s a n i t a r n, b ) m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, c ) m y c i e p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t g l a z u r», d ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w, e ) u z u p e ł n i a n i e p o d a j n i k ó w n a p a p i e r t o a l e t o w y, r c z n i k i p a p i e r o w e o r a z m y d ł o 5 ) p u n k t y k a s o w e a ) m y c i e p o w i e r z c hn i p o d ł ó g i l a d k a s o w, S t r o n a z 1 1

3 b ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w 6 ) k o r y t a r z t e c h n i c z n- y s p r z» t n i c i e i u s u n i c i e z a n i e c z y s z c z e o r a z z a m i e c e n i e 7 ) p ł y t a b o i s k a u s u n i c i e z a n i e c z y s z c z e z p ł y t y b o i s k a z e s z c z e g ó l n y m u w z g l d n i e n i e m s e r p en t y n, p a p i e r ó w i i n n p r z e d m i o t ó w z m u r a w y 8 ) d o j c i e d l a k i b i c ó w g o- cui s u n i c i e z a n i e c z y s z c z e dz r o g i i t r a w n i kz ae s z c z e g ó l n y m u w z g l d n i e n i e m s e r p e n t y n, p a p i e r ó w i i n n p r z e d m i o t ó w 9 ) w y w ó z o d p a d ó w p o s p r z» t a n i u 3 R o z p o c z c i e s p r z» t a n i a o pm e c z uk i m p r e z i e m a n a s t» p i n i e w c z e n i e j n4 i h p o m e c z uk i m p r e z i e a j e g o z a k o c z e n ide o 4 8 h p o m e c z uk i m p r e z i e 4 Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n ie 0 u s ł u g s p r z» t a n i a p o m e c k z ui m p r e z i e w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y I C S p r z» t a n i e p r z e d m e c z e mk i m p r e z» t r y b u n y O l i m p ij s k a B 1 Z a k r e s s p r z» t a n i a o b e j m u j e 1 ) tr y b u n o ł» c z n e j p o w i e r z c h on k i m, ) k r z e s e łk a w i l o c 1 i s z t, 3 ) f o y e r, s c h o d y, g a l ei r iw eo m i t o r i a o ł» c z n e j p o w i e r z co hk n i 5 6 7, 1 3 m, 4 ) 5 s a n i t a r i aó tw o ł» c z n e j p o w i e r z c h 1n i0 4, 5 6 m Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n pi ra z e d m e c z e m k i m p r e z» t r y b u n y O l i m p i j s k a 1 ) t r y b u n a O l i m p i j s k a a ) s p r z» t a n i e i m y c ik er z e s e ł e k i t r y b u n w t y m u s u w a n i e g u m d o u c i a, p a p i e r k ó w, b u t e l e k i i n n z a n i e c z y s z c z e, b ) u s u w a n i e w o d y, l o d uk n i e g u z k r z e s e ł e k i t r y b u n y, ) c i» g i k o m u n i k a c y j n e w e w n» t r z b uo dw l i ( f o y e r, s c h o d y, g a l e r i a i w o m i t o r i a ) a ) z b i e r a n i e m i e c i, w y m i a nw a o r k ó w n a m i e c i, b ) m y c i e m a s z y n o w e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n, c ) m e c h a n i c z n e z a m i a t a n i a c i» g ó w k o m u n i k a c y j n, 3 ) s a n i t a r i a t y a ) m y c i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n, b ) m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, c ) m y c i e p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t g l a z u r», d ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w, e ) m y c i e i p o l e r o w a n i e l u s t e r, f ) u z u p e ł n i a n i e p o d a j n i k ó w n a p a p i e r t o a l e t( obwiy a ł y, ) r c z n i k i p a p i e r o w e ( b i a ł e o) r a z m y d ł o 4 ) w y w ó z o d p a d ó w p o s p r z» t a n i u 3 R o z p o c z c i e s p r z» t a n i a p r z e d m e c zke mi m p r e z» t r y b u n y O l i m p i j s k a m a n a s t» p i n i e w c z e n i e j n i n4 a 8 h p r z e d m e c z e mk i m p r e z» a j e g o z a k o c z e n i e n1a h p r z e d m e c z e mk i m p r e z» 4 Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n i e 0 u s ł u g s p r z» t a n i a p r z e d m e c z ekmi m p r e z» t r y b u n y O l i m p ij s k a w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y I D S p r z» t a n i e p o m e c z uk i m p r e z i et r y b u n y O l i m p i j s k a B 1 Z a k r e s s p r z» t a n i a o b e j m u j e 1 ) t r y b u n o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i o k 5 8, 0 m ) k r z e s e ł k a w i l o c i s z t, 3 ) f o y e r, s c h o d y, g a l e r i e i w o m i t o r i a o ł» c z n e j p o w i e r5z6c7 h, n1i 3 omk, S t r o n a 3 z 1 1

4 4 ) 5 s a n i t a r i a t ó w o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i 1 0 4, 5 6 m Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t apno i a m e c z uk i m p r e z i e t r y b u n y O l i m p i j s k a B 1 ) t r y b u n a O l i m p i j s k a B a ) s p r z» t a n i e i m y c i e k r z e s e ł e k i t r y b u n w t y m u s u w a n i e g u m d o u c i a, p a p i e r k ó w, b u t e l e k i i n n z a ny is ez c z e, b ) u s u w a n i e w o d y, l o d uk n i e g u z k r z e s e ł e k i t r y b u n y, ) c i» g i k o m u n i k a c y j n e w e w n» t r z b u d o w l i ( f o y e r, s c h o d y, g a l e r i a i w o m i t o r i a ) a ) z b i e r a n i e m i e c i, w y m i a n a w o r k ó w n a m i, e c i b ) m y c i e m a s z y n o w e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n, c ) m e c h a n i c z n e z a m i a t a n i a c i» g ó w k o m u n i k ac y j n, 3 ) s a n i t a r i a t y a ) m y c i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n, b ) m y c i e p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, c ) m y c i e p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t g l a z u r», d ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w, e ) m y c i e i p o l e r o w a n i e l u s t e r, f ) u z u p e ł n i a n i e p o d a j n i k ó w n a p a p iteor a l e t o w y b i a ł y,) r c z n i k i p a p i e r o w e ( b i a ł e o) r a z m y d ł o 4 ) w y w ó z o d p a d ó w p o s p r z» t a n i u 3 R o z p o c z c i e s p r z» t a n i a p o m e c z uk i m p r e z i e t r y b u n y O l i m p i j s k a B m a n a s t» p i n i e w c z e n i e j n i n a 4 h p o m e c z uk i m p r e z i e a j e g o z a k o c z e n i e 4 8 h p o m e c z uk i m p r e z i e 4 Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n i e 0 u s ł u g s p r z» t a n i a p o m e c z uk i m p r e z i e t r y b u n y O l i m p i j s k a B w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y I E S p r z» t a n i e d y u r n e 1 W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t z a p e w n i g o t o w o s e r w i s u s p r z» t a j» c e g o w t r a k c i e m e c zku i m p r e z y w i l o c i c o n a j m n i eoj s ó4 b W r a m a c h s p r z» t a n i a d y u r n e g o W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o 1 ) b i e» c e g o s p r z» t a n i a t r y b u n i c i» g ó w k o m u n i k a c y j, n ) w y m i a n y w o r k ó w n a m i e c i, 3 ) w y m i a n y w y p e ł n i e p o d a j n i k ó w w s a n i t a r i a t a c, h 4 ) i n t e r w e n c y j n e g o m y c i a p o w i e r z c h n i p o d ł ó g w s a n i t a r i a t a cnh k ti a cph u m e d y c z n 3 Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n ie 0 u s ł u g s p r z» t a n i a d y u r n e g o w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y Z a m a w i a j» c y k a d o r a z o w o z l e c i W y k o n a w c y w y k o n a n i e u s ł u g i I F O d n i e a n i e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n - w o k r e s i e z i m o w y m o r a z w p r z y p a d k u w y s t» p i e n i a o p a d ó w n i e g uk g o ł o l e d z i w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y 1 O d n i e a n ie o b e j m u j e c i» gi k o m u n i k a c y j n e o ł» c z n e j p o w i e r z c h no ik , 8 m (w t y m g a l e r i e i w o m i t o r 3 i a 1 1 9, 7 5 m k c h o d n i k i, p l a c e, p a r k i n g i, s c h 6o 6d 0 y, 4 9 m, t r y b u n a O l i m p i j s k a B m, 1 ) W r a m a c h o d n i e a n i a c i» g ó w k o m u n i k a c y j n W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o 1 ) o d n i e a n i e c i» g ó w k o m u n i k a c y j n, ) o d n i e a n i e g a l e r i i i w o m i t o r i a, S t r o n a 4 z 1 1

5 3 ) o d n i e a n i e c h o d n i k ó w, p l a c ó w, p a r k i n g ó w, s c h o d ó w, 4 ) p o s y p y w a n i a c i» g ó w k o m u n i k a c y j n r o d k i e m a n t y p o lg io wz y m, 5 ) o d n i e a n i a t r y b u n r z ek s e ł e k i p r z e j n a t r y b u n a c h 3 Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n i e p o 0 u s ł u g o d n i e a n i a w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y Z a m a w i a j» c y k a d o r a z o w o z l e c i W y k o n a w c y w y k o n a n i e u s ł u g i, w z a k r e s i e p r z e z n i e g o o k r e l o n y m I G M y c i e w y m a g a j» c e p o d n o n i k a, r u s z t o w a n i a l u b u d z i a ł u a l p i n i s t y 1 w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y, j e d e n r a z w m i e s i» c u 1 ) w i t r y n y s z k l a n e j z o b u s to r opn o w i e r z c h n i o k o ł o 4 0 0, m ) 7 s z t d a s z k ó w n a dk a s a m i i w e j c i a m i z o b u s t r o n, 3 ) p o m i e s z c z e s k y b o x n a t r y b u n i e V I P p oow i e r z c h n i o k o ł o m M y c i e, o k t ó r y m m o w a w u s t 1, n i e m o e p o z o s t a w i a s m u g a n i z a c i e k ó w n a m y t e j p o w i e r z c h n i I H I n f o r m a c j e u z u p e ł n i a j» c e 1 Z a m a w i a j» c y p o d a j e ro d z a j e p o d a j n i k ó w 1 ) p a p i e r t o a l e t o w yj O F E L A E , ) r c z n i k ip a p i e r o w e J O F E L A H , 3 ) m y d ł o J O F E L A C Z a m a w i a j» c y p o d a j e l i c z b p o d a j n i k ó w p r z e w i d z i a n d ow y p e ł n i e w t o a l e t a c h i p u n k t a c h m e d y c z n w y m i e n i o n w p k t I A 1 ) p a p i e r t o a l e t o w y s z t, ) r c z n i k i p a p i e r o w e 7 s z t, 3 ) m y d ł o s z t 3 Z a m a w i a j» c y p o d a j e l i c z b p o dn ai jk ó w p r z e w i d z i a n d o w y p e ł n i e w t o a l e t a c h i p u n k t a c h m e d y c z n w y m i e n i o n w p k t C I 1 ) p a p i e r t o a l e t o w y 1 5 s z t, ) r c z n i k i p a p i e r o w e 1 0 s z t, 3 ) m y d ł o s z t 4 Z a m a w i a j» c y p o d a j e l i c z b w o r k ó w w y m i e n i o n w p k t I A 1 ) w o r k i n a m i e c i o p o j e m n o c i 0 l s z t, ) w o r k i n a m i e c i o p o j e m n o6c0 i l 8 0 s z t 5 Z a m a w i a j» c y p o d a j e l i c z b w o r k ó w w y m i e n i o n w p k t C I 1 ) w o r k i n a m i e c i o p o j e m n o c i l s z t, ) w o r k i n a m i e c i o p o j e m n o c i 6 01 l s z t 6 W w y j» t k o w w y p a d k a c h, z p o w o d u n p n i e s p r z y j» a jc w a r u n k ó w a t m o s f e r y c z n, m a j» c n a u w a d z e t e r m i n o w e z a k o c z e n i e s p r z» t a n, i a Z a m a w i a j» c y z a s t r z e g a s o b i e m o l i w o z m i a n y t e r m irnou z p o c z c ia s p r z» t a n i a 7 Z a m a w i a j» c y p r z e k a e W y k o n a w c y o r i e n t a c y j n y g r a f i k m e c zkóiw m p r e z Z a m a w i a j» c y m a p r a w o p o w i a d o m i e n i a W y k o n a w c y o z m i a n i e t e r m i n u m e c z uk i m p r e z y l u b o d o d a t k o w y m m e c z uk i m p r e z i e n i w y n i k a j» c y z g r a f i k u, n a j p ó n i e j n a 4 d n i p r z e d j e g o t e r m i n e m I I B o s m a n a t p r z y s t a n i j a c h t o w e j M a r i n a G d y n i a 1 S p r z» t a n i e m b o s m a n a t u p r z y s t a n i j a c h t o w e j o b j t e s» S t r o n a 5 z 1 1

6 a ) p o m i e s z c z e n i a b u d y n k u b i u r o w e g o o ł» c z n e j p o w i e r z c h 7n 5 i, 0 4 m, w s k ł a d k t ó r e g o w c h o d z» p o m i e s z c z e n i a b i u r o w e, t o a l e t, yp o m i e s z c z e n i e s o c j a l n e, k u b r y k o r a z p r a l n i a, b ) c h o d n i k p r z e d w e j c i e m d o b i u r a o p o w i e r z c h n i 9 0 m C z s t o t l i w o s p r z» t a n i a 1 ) o d n o n i e p u n k t ó w w y m i e n i o n w u s t 3 p k t 1-3 a ) o d s t y c z n i a d o k w i e t ni a o d l i s t o p a d a d o g r u d- n i3 a r a z y w t y g o d n i, u b ) o d m a j a d o p a d z i e r n i k a c o d z i e n n i e ) o d n o n i e p u n k t u w y m i e n i o n e g o w u s t 3 p k t 4 a ) o d 1 5 m a r c a d o 3 0 k w i e t n i a w i l i s t o p a d z i e- 3 r a z y w t y g o d n i u, b ) o d m a j a d o p a d z i e r n i k a c o d z i e n n i e 3 ) o d n o n i e p u n k t u w y m i e n i o n e g o w u s t 3 p k t 5 a ) o d m a j a d o l i s t o p a d a- c o d z i e n n i e, 3 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a b o s m a n a t u p r z y s t a n i j a c h t o w e j 1 ) p o m i e s z c z e n i a b i u r o w e o ł» c z n e j p o w i e r z c h 3n i, 5 m a ) z a m i a t a n i e i z m y w a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, b ) p r z e c i e r a n i e n a w i lt gn o p o z i o m p o w i e r z c h n i m e b l i,p a r a p e t ó w, k a l o r y f e r ó w, n ó g k r z e s e ł i s t o ł ó w, c ) c z y s z c z e n i e s p r z t ó w k o m p u t e r o w o r a z s y s t e m u m o n i t o r i n g, u d ) p r z e c i e r a n i e n a w i l ng o t l u b m y c i e d r z w i w e j c i o w y c wh e, w n t r z n i k l a m e k, e ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w w t y m o p r ó n i a n i e i m y c i e p o p i e l n i, c z e k f ) m y c i e o k i e n b e z k o n i e c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i a c h ) p o m i e s z c z e n i e s o c j a l n e, k u b, rpy rk a l n i ao ł» c z n e jp o w i e r z c h n i 3, 5 4m a ) z a m i a t a n i e i z m y w a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł ó, g b ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o l u b m y c i e d r z w i w e j c i o w, w e w n t r z n i k l a m e k, c ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w y cw h t y m o p r ó n i a n i e i m y c i e p o p i e l n i, c z e k d ) m y c i e o k i e n b ekzo n i e c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i, e ) m y c i e s pr z t ó w z e w n t r z n e i w e w n t r z n e l o d ó w k a, k u c h e n k a, k u c h e n k a m i k r o f a l o w a, o k a, p f ) m y c i e s z a f e k k u c h e n n z e w n t r z n e i w e w n t r z n e g ) m y c i e u m y w a l e k, b l a t ó w i s t o ł ó w 3 ) p o m i e s z c z e n i a s a n i t a r n e ( t o a l e, t a p) o w i e r z c h n i a m3 a ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» s ad nz ie t a r n, b ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i, p o d ł ó g c ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t y c, h g l a z u r» d ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w, e ) m y c i e i p o l e r o w a n i e l u, s t r a f ) u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n ni yc cz h ( p a p i e r u t o a l e t o w o e, g m y d ł a w p i a n i e, p a p i e r u d o r» k, r o d k ó w z a p a c h o w ), g ) m y c i e o k i e n b e z k o n i e c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i a c h 4 ) p o m i e s z c z e n i a s a n i t a r n e ( t o a l e t a d l a n i e p e ł n o s p r a w n, y c ph o) w i e r z c h n i a 7 m a ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e a sr an ny ic th, b ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, c ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t g l a z u r», S t r o n a 6 z 1 1

7 d ) m y c i e i p o l e r o w a n i e l u s t r a, e ) u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n i c z n ( p a p i e r u t o a l e t o w e g o, m y d ł a w p ł y n i e, p a p i e r u d o r» k, r o d k óz w a p a c h o w ), 5 ) p o m i e s z c z e n i a s a n i t a r n e d o s t p n e d lea g l a r z y, p o w i e r z c h n i a 7 5 m a ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n, b ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, c ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t yr» c h, g l a z u d ) m y c i e i p o l e r o w a n i e l u s t r a, e ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a n a t r y s k ó w f ) u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n i c z n ( p a p i e r u t o a l e t o w e g o, m y d ł a w p ł y n i e, p a p i e r u d o r» k, r o d k ó w z a p a c h o w ), 6 ) z a m i a t a n i e c h o d n i k a p r z e d w e j c i e m d o b i u r a o p o w i e r z c h n i 9 0 m I I IB u d y n e k d l a r a t o w n i k ó w 1 S p r z» t a n i e m b u d y n k u d l a r a t o w n i k ó w o b j t e s» p o m i e s z c z e n i a b u d y n k u o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i 4 5, 3 9 m, w s k ł a d k t ó r e g o w c h o d z» p o m i e s z c z e n i e r a t o w n i k ó w z p u n k t e m s o c j a l n y m i t o a l e t», s z a t n i a z n a t r y s k i e m i t o a l e t» o r a z p u n k t m e d y c z n y C z s t o t l i w o s p r z» t a n i a 1 6 o d c z e r w c a d o 3 1 s i e r p n i a c o d z i e n n i e 3 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a b u d y n k u d l a r a t o w n i k ó w 1 ) p o m i e s z c z e n i a r a t o w n i k ó w z p u n k t e m s o c j a l n y m i t o a l eo t» ł» c z n e j p o w i e r z c h n i 1 7, 8 8 m a ) z a m i a t a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł, ó g b ) z m y w a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł, ó g c ) p r z e c i e r a n i e n a w i lt gn o p o z i o m p o w i e r z c h n i m e b l i, d ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o s p r z t ó w k o m p u t e r o w, e ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o l u b m y c i e d r z w i w e j c i o w, w e w n t r z n i k l a m e k, f ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k fó ow l i o w, g ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o p a r a p e t ó w, k a l o r y f e r ó w, n ó g k r z e s e ł, i s t o ł ó w h ) m y c i e o k i e n z k o n i e c z n o c i» p r a c n a w y s o k o, c i a c h i ) m y c i e s p r z t ó wz e w n t r z n e i w e w n t r z n e l o d ó w k a, k u c h e n k a, k u c h e n k a m i k r o f a l o w a, o k a, p j ) m y c i e u m y w a l k i i b l a t, ó w k ) m y c i e, c z zy cs z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r, n l ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i, p o d ł ó g m ) m y c i e i p o l e r o w a n i e l u, s t r a n ) u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n i c z n ( p a p i e r u t o a l e t o w e g o, m y d ł a w p ł y n i e, p a p i e r u d o r a k, r o d k ó w z a p a c h o w ) ) s z a t n i a z n a t r y s k i ez m t o a l e t»o ł» c z n e j p o w i e r z c h 1n i5, 6 4 m a ) z a m i a t a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł, ó g b ) z m y w a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł ó, g c ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o p o z i o m p o w i e r z c h n i, m e b l i d ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o l u b m y c i e d r z w i w e j c i o w, w e w n t r z n i k l a m e k, e ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w, f ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o p a r a p e t ó w, k a l o r y, f e r ó w g ) m y c i e o k i e n z k o n i e c z n o c i» p r a c n a w y s o k o, c i a c h h ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t, a r n S t r o n a 7 z 1 1

8 i ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e rp zo cd hł nó i g, j ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t y c, h g l a z u r» k ) m y c i e n a t r y s k, u l ) m y c i e i p o l e r o w a n i e l u, s t r a m ) u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n i c z n ( p a p i e r u t o a l e t o w e g o, m y d ł a w p ł y n i e, p a p i e r u d o r a k, r o d k ó w z a p a c h o w ) 3 ) p u n k t m e d y c z n y o p o w irez c h n i 1 1, 8 7 m a ) z a m i a t a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł, ó g b ) z m y w a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł ó, g c ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o p o z i o m p o w i e r z c h n i, m e b l i d ) m y c i e d r z w i w e j c i o w i k l a, m e k e ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w, f ) m y c i e, c z zy cs z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r, n g ) u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n i c z n 4 ) p o d e s t d r e w n i a n y p r z e d b u d y n k i e m o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i, 5 m a ) p o r a n n e z a m i a t a n i e c a ł e g o p o d e s t u d r e w n i a n e g o p r z e d w e j c i e m d o p o m i e s z c z e d o b u d y n k u r a t o w n i k ó w I V I n f o m a t 1 C z y s z c z e n i e i n f o m a t u o w y m i a r a c h 3 0 c m k 1 0 c m z n a j d u j» c e g o s i n a t e r e n i e p r z y s t a n i j a c h t o w e j M a r i n a G d y n i a C z s t o t l i w o s p r z» t a n i a r a z w t y g o d n i u w g o d z i n a c h r a n n 3 C z y s z c z e n i e e k r a n u d o t y k o w e g oo r a z o b u d o w y i n f o m a t u r o d k a m i s p e c j a l i s t y c z n y m i E k r acn D Ln a l e y c z y c i w i l g o t n a c i e r e c z k» U p o r c z y w e p l a m y r o z t w o r e m w o d y 5 0p i 5 0p a l k o h o l e m i z o p r o p y l o w y m ( a l k o h o l e m ) V S i ł o w n i a Z e w n t r z n a 1 S p r z» t a n i e m o b j t y j e s t t e r e n s i ł o w n i z e w n t o r z pn oe wj i e r z c h n i 1 6 m U s ł u g a w i a d c z o n a b d z i e c o d z i e n n i e ( s p r z» t a ne i w i n n o o d b y w a s i w g o d z i n a c h w c z e s n o r a n n t j d o g o d z ) 3 Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e, i u s ł u g a s p r z» t a n i a b d z i e r e a l i z o w a n a d o 1 7 m a j a r o k u W p r z y p a d k u k o n i e c z n o c i z m i a n y t e r m i n u z a k o c z e n i a u s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t u, Z a m a w i a j» c y p o w i a d o m i W y k o n a w c n a j p ó n i e j n a 7 d n i p r z e d p o w y e j p o d a n y m t e r m i n e m 4 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a 1 ) z a m i a t a n i e t e r e n u, ) z e b r a n i e w s z y s t k i c h z a n i e c z y s z c z e s t a ł, 3 ) w y w ó z o d p a d ó w i n i e c z y s t o c i z e b r a n w s k u t e k w y k o n a n i a p o w y e j w s k a z a n c z y n n o c i o r a z o p r ó n i e n ii w y w ó z o d p a d ó w z k o s z y n a m i e c i c e l e m i c h s k ł a d o w a n i a, u n i e s z k o d l i w i e n i a l u b u t y l i z a c j i z g o d n i e z o b o w i» z u j» c y m i p r z e p i s a m i V I N a r o d o w y S t a d i o n R u g b y 1. Z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a s t a d i o npu o o d b y c i u m e c z uk i m p r e z y 1 ) s p r z» t a n i e t r y b u n z c i» g a m i k o m u n i yk ja nc y m i, p o w i e r z c h n i a o k o ł o m, S t r o n a 8 z 1 1

9 ) s p r z» t n i c i i e u m y c i e k r z e s e ł e k, 3 ) s p r z» t n i c i e c h o d n i k ó, wc i» g ó w p i e s z o r a z p a r k i n g ó w, p o w i e r z c h n i a o k o ł o m, 4 ) s p r z» t a n i e t r y b u n y g o c i w r a z 1 5 z 0 k r z e s e ł k a m i, p o w i e r z c h n ita r y b u n y o k o ł o m, 5 ) r c z n e s pr z» t n i c i e t e r e n u d o k o ł a b o i s k a, p o w i e r z c h n i a 4 0o 0 k o mł o, 6 ) o p r ó n i e n i e 6 s z t k o s z y o p o j e m n o c i l i 8 s z t k o s z y o p o j e m n o c i 4 0 l o r a z w y w i e z i e n i e m i e c i p o s p r z» t a n i u,. Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a p o m i e s z c z e s t a d i o n u 1 ) s p r z» t a n i e i c z y s z c z e n i e łw ay dk z i n, p o w i e r z c h n i a o k o ł o 1 7 0, m ) s p r z» t a n i e i m y c i e t e r a k o, t y z a k o n s e r w o w a n i e t e r a k o t y i f u g, p o w i e r z c h n i a o k o ł o 6 0 m, 3. R o z p o c z c i e s p r z» t a n i a p o m e c z uk i m p r e z i e m a n a s t» p i n i e w c z e n i e j n i 4 h p o m e c z uk i m p r e z i e a j e g o z a k o c z e n i e d o 4 8 h p o m e c z uk iemzpire 4. Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e u d z i e l e n i1e 6 u s ł u g s p r z» t a n i a S t a d i o n u N a r o d o w e g o R u g b y w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y V I I O r o d e k H i p o t e r a p i i 1 S p r z» t a n i e m o r o d k a h i p o t e r a p i i o b j t e s» 1 ) c i» g i k o m u n i k a c y j n e o p o w i e r z c h n i 4 9, 7 3 m, ) s e k r e t a r i a t z p o c z e k a l n i» wo i ep roz c h n i 4 9, 5 1 m, 3 ) s z a t n i a o p o w i e r z c h n i 3 8, 4 5 m, 4 ) b i u r o o p o w i e r z c h n i 1 9, 5 m, 5 ) b i u r o i n s t r u k t o r a o p o w i e r z c h n i 1 8, 6 0 m, 6 ) p o m i e s z c z e n i e s o c j a l n e o p o w i e r z c h n i 6, 4 9 m, 7 ) s z a t n i a o p o w i e r z c h n i 6, 4 9 m, 8 ) s a n i t a r i a t y o p o w i e r z c h n i 4 9, 6 m, 9 ) s a l a r e h a b i l i t a ca y jo n p o w i e r z c h n i 4 3, 5 4 m, 1 0 ) p u n k t m e d y c z n y o p o w i e r z c h n i 1 8, 6 9 m, 1 1 ) p o m i e s z c z e n i e p o m o c n i c z e 8, 9 5 m Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a c i» g ó w k o m u n i k a c y j n 1 ) p i r a z y w t y g o d n i u a ) z m y w a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, b ) z a m i a t a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, c ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o p o z i o m p o w i e r z c h n i m e b l i, d ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o l u b m y c i e d r z w i w e j c i o w i k l a m e k, e ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w, f ) o p r ó n i a n i e k o s z a n a m i e c i p r z y w e j c i u d o O r o d k a ) t r z y r a z y w t y g o d n i u p r z e c ni ie e r a n a w i l g o t n o s z k l a n p r z e s z k l e w e w n t r z n 3 ) t r z y r a z y w r o km uy c i e o k i e n b e z k o n i e c z n co i p r a c n a w y s ok oc i 3 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a p o m i e s z c z e, o k t ó r m o w a w u s t 1 p k t ) 5 r a z y w t y g o d n i u a ) z a m i a t a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, b ) z m y w a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, c ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o p o z i o m p o w i e r z c h n i m e b l i, S t r o n a 9 z 1 1

10 d ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o l u b m y c i e d r z w i w e j c i o w i k l a m e k, e ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w, f ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e sr an ny ic th a, g ) u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n i c z n ( m y d ł a w p ł y n i e, p a p i e r u d o r a k, r o d k ó w z a p a c h o w ), h ) w p o m i e s z c z e n i a c h z w y k ł a d z i n» z a m i a s t z a m i a t a n i a i z m y w a n i a p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, o d k u r z a n i e i c z y s z c z e n i e w y k ł a d z i n y ) t r z y r a z y w t y g o d n i u p r z e c i e r a n i e ng a o t wn io l s z k l a n p r z e s z k l e w e w n t r z n 3 ) r a z w t y g o d n i u p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o p a r a p e t ó w, k a l o r y f e r ó w, n ó g k r z e s e ł i s t o ł ó w 4 ) t r z y r a z y w r o k um y c i e o k i e n b e z k o n i e c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i a c h 4 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a s a n i t a r i a t ó w 1 ) p i r a z y w t y g o di nu a ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n, b ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, c ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w, d ) m y c i e i p o l e r o w a n i e l u s t e r, e ) u z u p e ł n i a n i e r o d k ó w h i g i e n i c z n ( p a p i e r u t o a l e t, o w me yg do ł a w p ł y n i e, p a p i e r u d o r a k, r o d k ó w z a p a c h o w ), ) r a z w t y g o d n i u m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a p o w i e r z c h n i c i a n p o k r y t g l a z u r» 3 ) t r z y r a z y w r o k u m y c i e o k i e n b e z k o n i e c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i a c h 5 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a s a l i r e h a b i nl ei j t a i c y pj o m i e s z c z e n i a p o m o c n i c z e g o 1 ) r a z w t y g o d n i u a ) z a m i a t a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, b ) z m y w a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, c ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o s p r z t ó w r e h a b i l i t a c y j n, d ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o m a t e r a c y d o w i c z e, e ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a meic i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w ) t r z y r a z y w r o k u m y c i e o k i e n b e z k o n i e c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i a c h 6 7 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a p u n k t u m e d y c z n e g o 1 ) p i r a z y w t y g o d n i u a ) z m y w a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, b ) z a m i a t a n i e t w a r d p o w i e r z c h n i p o d ł ó g, c ) p r z e c i er a n i e n a w i l g o t n o p o z i o m p o w i e r z c h n i m e b l i, d ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o l u b m y c i e d r z w i w e j c i o w i k l a m e k, e ) p r z e c i e r a n i e n a w i l g o t n o s z k l a n p r z e s z k l e w e w n t r z n, f ) o p r ó n i a n i e p o j e m n i k ó w n a m i e c i i w y m i a n a w o r k ó w f o l i o w, ) r a z w t y g o d n i u a ) u z u p e ł n i an i e r o d k ó w h i g i e n i c z n ( m y d ł a w p ł y n i e, p a p i e r u d o r a k ), b ) m y c i e, c z y s z c z e n i e i d e z y n f e k c j a u r z» d z e s a n i t a r n 3 ) t r z y r a z y w r o k u m y c i e o k i e n b e z k o n i e c z n o c i p r a c n a w y s o k o c i M y c i e w y m a g a j» c e p o d n o n i k a, r u s z t o w a n i a l u b u d z i a ł u a l p i n i s t y S t r o n a 1 0 z 1 1

11 1 ) j e d e n r a z w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y u m y c i e z o b u s t r o no k i e n o w y m i a r a c h x 0 0 c m a ) 9 s z t u k u s y t u ł o w a n w b u d y n k u b i u r o w y m, b ) 5 0 s z t u k u s y t u ł o w a n w h a l i u j e d e n i o w e j ) j e d e n r a z w o k r e s i e o b o w i» z y w a n i a u m o w y u m y c i e z o b u s tr 0 o n w i e t l i k ó w o w y m i a r a c h x c m u s y t u ł o w a n w s t a j n i V I I I T e r e n b o i s k a p r z y u l R a d o s n e j 1 S p r z» t a n i e m o b j t y j e s pt a s p o m i d z y o g r o d z e n i e m a l i n i» p o l a g r y o p o w i e r z c h n i m, n a t e r e n i e b o i s k a o s z t u c z n e j n a w i e r z c h n i C z s t o t l i w o s p r z» t a n i a 1 ) o d s t y c z n i a d o l u t e g o i w g r u d n i u - 1 r az w m i e s» i c u ) o d m a r c a d o k w i e t n i a i o d p a d z i e r n i k a d o l i s t- o p ar da az y w m i e s i» c u, 3 ) o d m a j a d o w r z e n i a - 4 r a z y w m i e s i» c u 3 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a 1 ) z e b r a n i e m i e c i, ) z a m i a t a n i e, 3 ) o p r ó n i e n i e 4 p o j e m n i k ó w n a m i e c i ( z n a j d u j» c s i n a t e r e n i e w b o i s k a, n a r o n i k a c h ) w r a z z w y w o z e m m i e c i S t r o n a 1 1 z 1 1

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org C h r i s t i a n n E i j k m a n : P r o s t o t a c e c h p r a w d y ( S i m p l e x n o n v e r i s i g i l l u m ) E p i z o d 1 : W iù c e j n i k a w a w C a f é B a u e r W s z y s t k o z a c

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

ó ś ś ń ó ń ść ż ć ń Ę Ę ć óń ś ó Ź ś Ń ŚĆ ś ń ó ś ś ó ń Ę ś ś ó ó ó ń ś ż ś ś Ś ó Ś ó ó ń ń ź ń ó ń ó ż ś Ó ó Ą ś Ę ń ś ś ó ó ń ó ś Ó ó ń ś Ę Ę ń Ę ń Ę ó ń ń ó ż ó Ę ó ń Ś ń ń ń ź ś Ę ó ó ó Ę ć Ą Ę ń

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

n a k r ę t e k Z, I I, I.

n a k r ę t e k Z, I I, I. H U T A W K A O G R O D O W A 2 - o s o b o w a t y p : J K S C 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH G R E E N M I L L A Q U A S Y S T E M : S Y S T E M Z R A S Z A C Z Y W Y N U R Z A L N Y C H i M I K R O N A W A D N I A N I E. O G Ó L N A L I S T A A S O R T Y M E N T O W A S z c z e g ó ł o w e i

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy znak sprawy:gcs.dzpi Strona 1 z 11

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy znak sprawy:gcs.dzpi Strona 1 z 11 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w e l e k t r y c z n y c h L p N A Z W A A R T Y K U Ł U O P I S I l o j e d n o s t k a m i a r y C e n

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a M G 4 1 0 v. 2 0 1 6 G R I L L K O C I O Ł E K P O D W Ó J N I E E M A L I O W A N Y Z P O P I E L N I K I E M 6 r e d n i c a 4 6 c m M G 4 1 0 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

J o a n n a F R U Y S K A a nd a r m e r i i w o j s k o w. e jj a k p o d k r e l a C z, u bsauj k c e s p o w i e c i ik-r y m n a l n e j j e s t w

J o a n n a F R U Y S K A a nd a r m e r i i w o j s k o w. e jj a k p o d k r e l a C z, u bsauj k c e s p o w i e c i ik-r y m n a l n e j j e s t w D o r ó d e ł. R O C Z N I K H U M A N I S T Y C Z N Y R o k X I V : 2 0 1 6, z e s z y t 1 2 / 1 4 J o a n n a F r u y s k a ( W y d z i a ł P o l o n i s t y k i, U n i w e r s y t e t W a r s z a w

Bardziej szczegółowo

6. K o ł a 7. M i s a

6. K o ł a 7. M i s a S U P 6 0 9 v. 2 0 16 G R I L L R U C H O M Y, P R O S T O K Ą T N Y, Z D O L N Ą I B O C Z N Ą P Ó Ł K Ą S U P 6 0 9 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż

ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó ż Ó ż ó ą ą Ą ś ą ż ó ó ż ę Ć ż ż ż Ó ó ó ó ę ż ę Ó ż ę ż Ó Ę Ó ó Óś Ś ść ę ć Ś ę ąć śó ą ę ęż ó ó ż Ś ż Ó śó ą ę Ę śćś ść ę ą ś ó ą ó Ł Ó ż Ś ą ś Ó ą ć ó ż ść śó ą Óść ó ż ż ą Ś Ś ż Ó ą Ó ą Ć Ś ż ó ż ę ąś ó ć Ś Ó ó ś ś ś ó Ó ś Ź ż ą ó ą żą śó Ś Ó Ś ó Ś Ś ąś Ó ó ę ą ż ż ś ść Ó Ś ż Ó Ś ę ą żć ó ż Ó ż Ó ó ó

Bardziej szczegółowo

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0 M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 8 9 6-7 7 X E K S P L O A T A C Y J N E B A D A N I A E N E R G E T Y C Z N O a E M I S Y J N E W K A D U K O M I N K O W E G O Z P A S Z C

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

2. WPŁYW LOKALNYCH WARUNKÓW WIATROWYCH NA DYSPERSJĘ ZANIECZYSZCZEŃ W OTOCZENIU WYSOKICH BUDYNKÓW

2. WPŁYW LOKALNYCH WARUNKÓW WIATROWYCH NA DYSPERSJĘ ZANIECZYSZCZEŃ W OTOCZENIU WYSOKICH BUDYNKÓW M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X M O D E L O W A N I E I A N A L I Z A W P Y W U L O K A L N Y C H W A R U N K W W I A T R O W Y C N A D Y S P E R S J Z A N

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

made in Germany Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller w klasie ekonomicznej

made in Germany Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller w klasie ekonomicznej niszczarki D O K U M E N T Ó W P Ł Y T C D / D V D K A R T K R E D Y T O W Y C H T WA R D Y C H D Y S KÓ W M I K R O F I L M Ó W Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ

Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ É ý đ Ł Ł Ł Ł Ł Ą Ó Ł Ł Ł Ś Ń Ą Ć Ł Ó Ł Ł Ą Ą Ł Ł ý Ď Ł ŕ Ł Ł Ł Ł Ó Ó Ł Ł Ł Ł Ć Ł Ń Ó Ż Ł Ł Ą Ł Ł Ą Ł Ą ŕ Ł Ż Ł Ż őź á í ň Ż ű ä Ľ ô ď ŕ ć ć ć éŕ Ż ŕ ć Ł Ż Đ ŕ Ü É í ć Ł ŕ ź Ł Ł Ł ć Ó ő á ť Ó ĐŃ Üŕ ŁÓ

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW

PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW JK-WZ-UW 33 I = ZYSK ŁĄCZNY Z PODSTAW OWEJ I POZOSTAŁ EJ DZIAŁALN OŚCI OPERACYJ NEJ A. PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW (w tym SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW) -B. KOSZTY SPRZEDANYCH TOWAR. I PRODUKT. I. WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ódź ᐗ匧 B W CH ó ód d ᆗ啷 IW U ąd ó ód ó ód AC WAN : J BUD W AN - AM NN J A CH N C N ᆗ啷 ᆗ啷 ᆗ啷 d W A CH N C N - N U C JN -ADA ACJA ᆗ啷 ᐗ匧 J W : W ᆗ啷၇嗷ᆗ啷Y ᆗ啷 d W J N U CJ ᆗ啷 ż ᐧ嘧 ń ᐗ勷 J W WĘ N J N A ACJ AN

Bardziej szczegółowo

T G Y ODNIK I PILSKI WTOREK PREZENTACJE 21 WTOREK PREZENTACJE 2 WAK W AC A J C E J Z REMON MO TE T M

T G Y ODNIK I PILSKI WTOREK PREZENTACJE 21 WTOREK PREZENTACJE 2 WAK W AC A J C E J Z REMON MO TE T M P R E Z E N T A C J E 1 9 2 0 P R E Z E N T A C J E T y g o d n i k r a d z i S p r a w d z o n y p r z e z d i a g n o s t ę s t a n s a m o c h o d u j e s t r ó w n i e w a n y, j a k d o b r a k o

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i

1.1. Układy do zamiany kodów (dekodery, kodery, enkodery) i Ukły yrow (loizn) 1.1. Ukły o zminy koów (kory, kory, nkory) i Są to ukły kominyjn, zminiją sposó koowni lu przstwini ny yrowy. 1.1.1. kory kory to ukły kominyjn, zminiją n yrow, zpisn w owolnym kozi innym

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wiedza i umiejętności wykazane poniżej są niezbędnym do nauczania biologii i będą kształtowane przez cały etap edukacyjny w gimnazjum.

Wiedza i umiejętności wykazane poniżej są niezbędnym do nauczania biologii i będą kształtowane przez cały etap edukacyjny w gimnazjum. K l a s a 1 B i o l o g i a j a k o n a u k a o ż yc i u. Z d r o w i e c z ł o w i e k a a ś r o d o w i s k o Wiedza i umiejętności wykazane poniżej są niezbędnym do nauczania biologii i będą kształtowane

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

Podstawa badania: VDE 0660 część 500/IEC 60 439 Przeprowadzone badanie: Znamionowa wytrzymałość na prąd udarowy I pk. Ip prąd zwarciowy udarowy [ka]

Podstawa badania: VDE 0660 część 500/IEC 60 439 Przeprowadzone badanie: Znamionowa wytrzymałość na prąd udarowy I pk. Ip prąd zwarciowy udarowy [ka] Rozził moy Wykrsy wytrzymłośi zwriowj wług EC Wykrsy wytrzymłośi zwriowj wług EN 439-1/EC 439-1 Bni typu zgoni z EN 439-1 W trki ni typu systmu przprowzn zostją nstępują ni systmów szyn ziorzyh Rittl jk

Bardziej szczegółowo

autorska pracownia architektury "STUDIO AB" mgr inż. arch. Bogusław Horak 43-300 Bielsko-Biała ul. Słowackiego 8/6, tel. 0 604 369 154, (033)8169782, studioab@o2.pl 5. Projekt budowlany Remont pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

ć Ę ó ó Ź ó ó ć ź ć ć Ś ć Ź ó Ó ó ó Ś ó ó ć ó ć Ź ź ć ó ź ć ó ź ó ó ó ó ć Ą ó ó ź ó ó ó ć ź ć ć ź ź Ś ó ó ó ć ó Ź ó ó ć ó ó ó ó Ę ó ó ź Ę ó ó ó ć ó ó ź Ć Ź ź ó ó ó ó ó ó ó óź ź ó ź ó ó ó ó ć ó ó ć ó ó

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BIURO PROJEKTOWE OPRACOWANIE 勷. K zysztof Now k DATA OPRACOWANIA Kw c ń 勷 勷 勷 勷. 1 SPIS TREŚCI I. WYMAGANIA OGÓLNE II. ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 2 I. WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ó Ą Ó Ó Ó Ó Ż Ą Ę Ś Ż Ś Ó Ó Ó Ż Ś Ó Ó Ć Ż Ę Óż ż Ę Ó Ę Ś Ó Ó Ą Ż Ś Ż Ż Ź Ż ź Ż Ż ż Ó Ę Ę Ż Ó Ó Ó Ó Ó Ż Ó Ó Ż Ó Ę ÓĘ Ó Ó ż Ó Ó Ż ź ź ź ź Ó ż Ę Ó Ś Ó ź ż ź ó Ó Ó Ó Ż Ó Ż ź Ś Ś Ś Ż ż Ż Ś Ż Ż Ż Ż Ż Ó Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje

Marii. Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja-warsztaty Lekcje Epyj-y Lj M.--.-v.f L M 2011 j- Epyj-y p L M NR (b M) p Mé, Uy P-D, Uy. P M j- Uy P 11 Oy. y yp M j- phą ąż Lj M j- Ib hv, yj p E EDP 2003. Zję M j- ą ć Mé. L M 386, v Dv L 92290 hây-mby - FRANJA (33)

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały

Dziennik Urzędowy. Województwa Białostockiego. Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8. Por ozumienie. Uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 20 maja 1994 r. Nr 8 T R E Ś Ć : P o z.: Uchwały 38 Nr XXX/264/94 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym

Bardziej szczegółowo

ń óź óź Ę ć Ą Ą ó Ę ć ć Ł Ś Ł Ą ź ó Ź ź ń ó ź ź ź ó ó ź ź ź ź ó ć ź ó ć ó Ź ź ń Ę ó Ź ź ź Ę ź ó Ź ź ź Ź ź ń Ą Ą Ę Ą Ę ć Ą Ą Ę Ą Ź Ą ź Ł Ę Ł ó ź ć ć Ę Źó ó ó ź Ś Ą ź ó ó ń ź Ę ó Ą Ś ź ó Ę ó ź ó ź ź ź ź

Bardziej szczegółowo