Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o w i e U n i i E o p e j s k i e j m a m y n i e p o w t a r l n ą o k a ę n a o t r m a n i e d y c h p i e n i ę d n a l e ż ą c y c h s i ę n o w y m c o n k o m U E A b y n i c h j e d n a k s k o r s t a ć m i m y s i ę o d p o w i e d n i o p r g o t o w a ć L a t a m o g ą i m b y ć l a t a m i r o o j d l a m a ł y c h i ś r e d n i c h f i r m w t y m r m i o s ł a a t a k ż e i n f r a s t r t y n a s o t a c j ą c e j M i m y t o o b i ć w s p o s ó b o d p o w i e d a l n y a b y n a s t ę p n e p o k o l e n i a n i e m i a ł y d o n a s p r e t e n s j i 2 0 l a t t e m H i s a n i a b y ł a k r a j e m b a r d p o d o b n y m d o P o l s k i c o d o p o o m r o o j g o s p o d a r c g o W t e j c h w i l i s t a w i a n a j e s t o b o k I r l a n d i i w r d o n a ś l a d o w a n i a d l a n o w y c h c o n k ó w U n i i M a m n a d e j ę ż e p o l a t a c h b ę d e m y d n i f a k t ż e w s p o s ó b p r m y ś l a n y w y k o r s t a l i ś m y m o ż l i w o ś c i j a k i e d a ł a n a m e d n o c n a E o p a S k m y s i ę n a p o t y w n y c h p r k ł a d a c h k r a j ó w w y ż e j w y m i e n i o n y c h a n i e G r e c j i g d e n i e d o k o ń c a w y k o r s t a n o s t w o r n e m o ż l i w o ś c i Nie przegapmy szansy!, ze za zi zł ur za zj zy uż zy zł z zy us zy -2 us zą zw u, ze, uk ur za us zr zi, u zp zo zi u zw u ze za zó zł zi, zi um z u, ze zy zj zo ur up zy zy,, zi zy zo T o m a s z W i k a

2 m Strona 2 Wielkopolska Sieć Innowacji W i e l k o p o l s k a I zb a Rze m i e ś l n i c za w P o zn a n i u o d r o k u j e s t c zł o n k i e m W i e l k o p o l s k i e j S i e c i I n n o w a c j i / W S I / M i s j ą W i e l k o p o l s k i e j S i e c i I n n o w a c j i j e s t p o d n o s n i e i n n o w a c y j n o ś c i r e g i o n p o p r s k o o r d y n o w a n i e d a ł a ń p e w n i e n i e w y s o k i e j j a k o ś c i ł o r a s t a ł e d o s k o n a l e n i e k a d r r e g i o n a l n y c h I n s t y t j i W s p a r c i a ( I W ) c o n k ó w S i e c i ze u ze z zi, za us ug z uc zł J a k r ó w n i e ż : w s p i e r a n i e p r o c e s t r a n s f e r t e c h n o l o g i i s f e r y b a d a w c o o j o w e j d o s f e r y m a ł y c h i ś r e d n i c h p r d s i ę b i o r s t w w w y m i a r r e g i o n a l n y m k r a j o w y m i e o p e j s k i m p r o m o c j a s r o k o r o i a n e j i n n o w a c y j n o ś c i p r a w n i e n i e p r p ł y w i n f o r m a c j i n a i d o g o s p o d a r k i u u ze zo -r zw ze ze, ur, ze zum, us ze u z uk W i e l k o p o l s k a S i e ć I n n o w a c j i j e s t p r o j e k t e m r e a l i zuj ą c y m c e l e Re g i o n a l n e j S t r a t e g i i I n n o w a c j i d l a W i e l k o p o l s k i I n n o w a c y j n o ś ć p r d s i ę b i o r s t w j e s t k l w y m c n n i k i e m d e c y d ą c y m o k o n k e n c y j n o ś c i r e g i o n a l n e j i k r a j o w e j g o s p o d a r k i W i e l k o p o l s k a m i m o w i e l m o c n y c h s t r o n : s t o s k o w o w y s o k i e j p r o d t y w n o ś c i w y s o k i e g o d o c h o d k r a j o w e g o b r t o i o l n o ś c i p r c i ą g a n i a i n w e s t y c j i g r a n i c y c h c h a r a k t e r y e s i ę n i s k i m w s k a ź n i k i e m i n n o w a c j i n i ż s m o d i t a k s ł a b e j ś r e d n i e j w P o l s c e O t a k i c h w y n i k a c h ś w i a d c m n n i s k a ś w i a d o m o ś ć p r o i n n o w a c y j n a o r a o g r a n i c n y d o s t ę p d o ł p r o w a d n y c h p r w i e l k o p o l s k i e I n s t y t j e W s p a r c i a ze uc zo zy uj ur u un uk, u ut zd zy za zn zuj, zy, zą i z zo us ug zo ze z uc G ł ó w n y m c e l e m W i e l k o p o l s k i e j S i e c i I n n o w a c j i j e s t w zm o c n i e n i e w s p ó ł p r a c y p o m i ę d zy i n s t y t uc j a m i w s p i e r a j ą c y m i r o zw ó j p r ze d s i ę b i o r s t w z W i e l k o p o l s k i C zł o n k o w i e S i e c i b ę d ą m i e l i o ż l i w o ś ć uc ze s t n i c ze n i a w e w s ze l k i c h d zi a ł a n i a c h, k t ó r e b ę d ą o r g a n i zo w a n e w r a m a c h p r o j e k t u S ą t o m i n : b e ł a t n e s o l e n i a d l a I W s t a ż e d l a p r a c o w n i k ó w I W w i n n y c h i n s t y t j a c h k t ó r e p o s i a d a j ą w i ę k s d o ś w i a d c n i e p r o m o c j a s w o j e j o f e r t y w B a e D a n y c h U s ł I W o r a w K a t a l o g U s ł I W zp zk uc, ze ze zi ug z u ug K a ż d a I n s t y t j a W s p a r c i a m a m o ż l i w o ś ć s t n i c n i a w b e ł a t n y c h s o l e n i a c h s p o t k a n i a c h i k o n f e r e n c j a c h k t ó r e o ż l i w i ą p o a n i e s i ę n o w o c s n y m i f o r m a m i p r o w a d n i a ł d l a p r d s i ę b i o r s t w W j e m n e p o a n i e s i ę w s s t k i c h c o n k ó w s i e c i o ż l i w i w y p r a c o w a n i e w y s o k i c h s t a n d a r d ó w ł d l a p r d s i ę b i o r s t w o r a m w s p ó l n e g o w i r k I n s t y t j i W s p a r c i a uc uc ze ze zp zk,, um za zn z ze ze us ug ze za zn zy zł um us ug ze z ze un u uc B a za d a n y c h d o s t ę p n a n a s t r o n i e i n t e r n e t o w e j zw i ę k s zy p r o m o c j ę um i e s zc zo n y c h w n i e j I n s t y t uc j i W s p a r c i a a r k i D o t y c h c za s d o W i e l k o p o l s k i e j S i e c i I n n o w a c j i p r zy s t ą p i ł o p o n a d 4 0 i n s t y t uc j i o k o ł o b i zn e s o w y c h z t e r e n u W i e l k o p o l s k i, w t y m W i e l k o p o l s k a I zb a Rze m i e ś l n i c za w P o zn a n i u B e zp o ś r e d n i e k o r zy ś c i d l a f i r m z t e g o p r o j e k t u t o : m o ż l i w o ś ć k o r zy s t a n i a z c o m i e s i ę c zn i e w y d a w a n e g o b i ul e t y n u e l e k t r o n i c zn e g o d l a p r ze d s i ę b i o r c ó w, m o ż l i w o ś ć k o r zy s t a n i a z w y d a w a n e g o k a t a l o g u us ł ug ś w i a d c zo n y c h p r ze z o r g a n i za c j e o k o ł o b i zn e s o w e d l a M Ś P, ud zi a ł w s zk o l e n i a c h o r g a n i zo w a n y c h w r a m a c h P r o j e k t u, m o ż l i w o ś ć p o zy s k a n i a w s p a r c i a n a d zi a ł a n i a i n n o w a c y j n e W i ę c e j d a n y c h o W i e l k o p o l s k i e j S i e c i I n n o w a c j i za w a r t y c h j e s t n a s t r o n i e i n t e r n e t o w e j : w w w i n n o w a c y j n a -w i e l k o p o l s k a p l W i e s ł aw R at aj c z ak

3 Strona 3 IN F O R M A C J A Z P O SIE D Z E N IA R A D Y IZ B Y W d n i u 2 4 m a r c a r o d b y ł o s i ę p o s i e d ze n i e Ra d y W i e l k o p o l s k i e j I zb y Rze m i e ś l n i c ze j w P o zn a n i u, p o d c za s k t ó r e g o Ra d a : p r j ę ł a a g i i s p o s t r ż e n i a W i e l k o p o l s k i e j I y m i e ś l n i c j w P o a n i o d n o s c e s i ę d o p r o j e k t y n o w e l i c j i t a w y o r m i o ś l e p o d j ę ł a h w a ł ę w s p r a w i e o ł a n i a W a l n e g o Z g r o m a d n i a P r d s t a w i c i e l i W i e l k o p o l s k i e j I y m i e ś l n i c j w P o a n i n a d e ń 1 6 m a j a r p o d j ę ł a h w a ł ę w s p r a w i e t a l e n i a i p r j ę c i a p o r d k o b r a d W a l n e g o Z g r o m a d n i a P r d s t a w i c i e l i W i e l k o p o l s k i e j I y m i e ś l n i c j w P o a n i p o d j ę ł a h w a ł ę o ł a n i a w y b o r ó w w r e g i o n a c h d o o r g a n ó w s a m o r d o w y c h W i e l k o p o l s k i e j I y m i e ś l n i c j w P o a n i a k c e p t o w a ł a s p r a w o a n i e d a ł a l n o ś c i I y o k r e s s p r a w o a w c zy uw ze zb Rze ze zn u zą za us ze, uc zw ze ze zb Rze ze zn u zi, uc us zy zą u ze ze zb Rze ze zn u, uc zw zą zb Rze ze zn u, za zd z zi zb za zd zy, p o s t a n o w i ł a a b y r ó c i ć s i ę d o s n y c h o r g a n i c j i o n a d s y ł a n i e p r o p o c j i d o p r o g r a m d a ł a l n o ś c i I y n a l a t a P r o g r a m t e n s t a n i e p r j ę t y p r t e g o r o c e W a l n e Z g r o m a d n i e P r d s t a w i c i e l i I y i b ę d e o k r e ś l a ł k i e r k i d a ł a n i a I y o r a s n y c h o r g a n i c j i r m i e ś l n i c c h n a n a j b l i ż s l a t a p o d j ę ł a h w a ł ę o p r j ę c i w p o c t c o n k ó w I y C e c h B i o e n e r g o t e r a p e ó w d i e s t e t ó w i i n n y c h r m i o s ł p a r a m e d y c y c h w P o a n i p o a ł a s i ę i n s t y t j ą m e d i a c j i w r a m a c h k o d e k s p o s t ę p o w a n i a c y w i l n e g o p o d j ę ł a h w a ł ę w s p r a w i e e l e n i a d y r e k t o r o w i T W i k a o r a y d y r e k t o r a W t a j c k o w i o w a ż n i e n i a d o r e p r e n t o w a n i a I y p r r e a l i w a n i p r o j e k t ó w i j n y c h i w s p r a w a c h e c o n y c h p r P r e s a I y, zw zr ze zo za zy u zi zb -2 zo zy ze z zn ze ze zb zi un zi zb z zr ze zo za ze zy ze uc zy u ze zł zb u ut, Ra ze zn zn u, za zn uc u, uc ud zi z z-c Ra za up ze zb zy zo u un zl ze z ze zb Z a i n t e r e s o w a n y c h p o w y ż s zą t e m a t y k ą o d s y ł a m y d o b i ur a I zb y l ub d o r e p r e ze n t uj ą c y c h p o s zc ze g ó l n e r e g i o n y c zł o n k ó w Ra d y M ag d al e n a Z b ą s z y n i ak M sz a Ś wię t a w I r ocz nicę ś m ier ci P apież a J ana P awł a II Z i n i c j a t y w y W i e l k o p o l s k i e j I y m i e ś l n i c j w P o a n i 2 k w i e t n i a r w F a r p o a ń s k i e j o d p r a w i o n a s t a ł a M s Ś w i ę t a w I r o c i c ę ś m i e r c i P a p i e ż a J a n a P a w ł a I I W e M s Ś w s t n i c ł y r e p r e n t a c j e c e c h ó w n i e m a l c a ł e j W i e l k o p o l s k i W t r a k c i e M s Ś w k a p e l a n r m i o s ł a w i e l k o p o l s k i e g o k s i ą d W o j c i e c h W o l n i e w i c p o ś w i ę c i ł n o w e i n s y g n i a w ł a d c e c h o w e j zb Rze ze zn u ze zn zo za zn zy uc ze zy ze z zy ze z z zy N a za k o ń c ze n i e P r e ze s W i e l k o p o l s k i e j I zb y Rze m i e ś l n i c ze j w P o zn a n i u J e r zy B a r t n i k d zi ę k uj ą c k s i ę d zu k a p e l a n o w i za o d p r a w i e n i e M s zy Ś w i uc ze s t n i c zą c y m w n i e j r e p r e ze n t a c j o m c e c h ó w za p r o p o n o w a ł, a b y w n i e d zi e l ę p r zy p a d a j ą c ą m i ę d zy d n i e m ś m i e r c i P a p i e ż a a ś w i ę t e m r ze m i o s ł a p r zy p a d a j ą c y m n a d zi e ń 1 7 k w i e t n i a c o r o c zn i e o d p r a w i a n a b y ł a w F a r ze p o zn a ń s k i e j M ud zi a ł e m w i e l k o p o l s k i e g o r ze m i o s ł a T o m as z W i k a s za Ś w z

4 Strona 4 R eg ionalny P r og r am O per acy jny d la Wojewó d z t wa Wielkopolskieg o na lat a O d k i l k u m i e s i ę c y t r w a j ą p r a c e n a d Re g i o n a l n y m P r o g r a m e m O p e r a c y j n y m d l a W i e l k o p o l s k i n a l a t a , w s p ó ł f i n a n s o w a n y m ze ś r o d k ó w s t r uk t ur a l n y c h U n i i E ur o p e j s k i e j Re g i o n a l n y P r o g r a m O p e r a c y j n y j e s t d o k um e n t e m o p e r a c y j n y m, w r a m a c h k t ó r e g o w l a t a c h r e a l i zo w a n a b ę d zi e zd e c y d o w a n a w i ę k s zo ś ć za d a ń j e d n o s t e k s a m o r zą d u t e r y t o r i a l n e g o, o r g a n i za c j i p o za r zą d o w y c h, p r ze d s i ę b i o r s t w o r a z i n n y c h i n s t y t uc j i i o r g a n i za c j i p ub l i c zn y c h i p r y w a t n y c h Z g o d n i e z o b o w i ą zuj ą c y m us t a w o d a w s t w e m za p i s y w s t ę p n e g o p r o j e k t u " RP O W O " m a j ą b y ć k o n s ul t o w a n e z j e d n o s t k a m i s a m o r zą d u t e r y t o r i a l n e g o, p a r t n e r a m i s p o ł e c zn y m i, g o s p o d a r c zy m i o r a z i n n y m i g r up a m i za i n t e r e s o w a ń U r zą d M a r s za ł k o w s k i W o j e w ó d zt w a W i e l k o p o l s k i e g o w y s t o s o w a ł d o w s zy s t k i c h p a r t n e r ó w s p o ł e c zn y c h p r o p o zy c j ę ś l e d ze n i a p o s t ę p u p r a c o r a z ud zi a ł w d y s k us j i, t a k ż e za p o ś r e d n i c t w e m p o c zt y e l e k t r o n i c zn e j p o d a d r e s e m s t r a t e g i a um w w p l P l a n o w a n e s ą p o n a d t o s e r i e k o n f e r e n c j i k o n s ul t a c y j n y c h Ró w n o l e g l e z p r a c a m i n a d p r o g r a m e m p r o w a d zo n a b ę d zi e a n a l i za j e g o o d d zi a ł y w a n i a n a ś r o d o w i s k o, zg o d n i e w w y m o g a m i us t a w y P r a w o o c h r o n y ś r o d o w i s k a, e w a l ua c j a e x a n t e p r o g r a m u o r a z m o d e l o w a n i e m a k r o e k o n o m i c zn e K o l e j n e w e r s j e p r o g r a m u za m i e s zc za n e n a s t r o n a c h s e r w i s u b ę d ą us zc ze g ó ł o w i a n e w m i a r ę p o s t ę p u p r a c n a d o d p o w i e d n i m i d o k um e n t a m i w s p ó l n o t o w y m i i k r a j o w y m i, b o w i e m n a t y m e t a p i e d y s p o n uj e m y j e d y n i e i c h p r o j e k t a m i P r zy g o t o w a n i e t a k w a ż n e g o d o k um e n t u w y m a g a m i ę d zy i n n y m i s ze r o k i e g o d i a l o g u s p o ł e c zn e g o n a t e m a t j e g o za w a r t o ś c i W t y m c e l u p r zy g o t o w a n o s e r w i s i n t e r n e t o w y, n a k t ó r e g o s t r o n a c h za m i e s zc za n e b ę d ą k o l e j n e w e r s j e p r o j e k t u p r o g r a m u, s e r w i s i n f o r m a c y j n y o r a z t e k s t y d o k um e n t ó w k r a j o w y c h i w s p ó l n o t o w y c h, n a p o d s t a w i e k t ó r y c h d o k um e n t t e n b ę d zi e p r zy g o t o w y w a n y N a t y m e t a p i e p r e ze n t o w a n ą p i e r w s zą w e r s j ę p r o g r a m u n a l e ż y r o zum i e ć j a k o o p i s p r zy s zł e g o, p r a w d o p o d o b n e g o p o l a i n t e r w e n c j i, k t ó r y b ę d zi e s i ę zm i e n i a ć, t a k ż e w m i a r ę p o s t ę p u n e g o c j a c j i z K o m i s j ą E ur o p e j s k ą C o za w i e r a i d o c ze g o p o w i n i e n o d n o s i ć s i ę Re g i o n a l n y P r o g r a m O p e r a c y j n y : 1 A k t u al nej syt u ac j i w regio nie: o p i s s y t ua c j i s p o ł e c zn o -e k o n o m i c zn e j w r e g i o n i e w r a z z i s t o t n y m i i n f o r m a c j a m i s t r a t e g i c zn y m i o t y m r e g i o n i e 2 W yb ranyc h prio ryt et ó w d l a P ro gramu : w y k a za n i e s p ó j n o ś c i p r i o r y t e t ó w P r o g r a m u z p r i o r y t e t a m i C S F, z n a r o d o w ą s t r a t e g i ą d o t y c zą c ą r o zw o j u r e g i o n a l n e g o, za s o b ó w l ud zk i c h, r y b o ł ó w s t w a, r o zw o j u t r a n s p o r t u, r o zw o j u o b s za r ó w w i e j s k i c h i r o l n i c t w a, o c h r o n y ś r o d o w i s k a i zr ó w n o w a ż o n e g o r o zw o j u o k r e ś l e n i e i l o ś c i o w y c h e f e k t ó w w y k o n a n i a d l a k a ż d e g o c e l u w r a m a c h p r i o r y t e t u d l a c a ł e g o o k r e s u p r o g r a m o w a n i a o c e n ę e x -a n t e ( p r ze d r e a l i za c j ą ), k t ó r a p o zw a l a zw e r y f i k o w a ć w y b ó r p r i o r y t e t ó w, za k ł a d a n y c h c e l ó w i um o ż l i w i ć o k r e ś l e n i e o c ze k i w a n e g o o d d zi a ł y w a n i a p r o g r a m u p r ze z c a ł y o k r e s r e a l i za c j i 3 Z arysu d ział ań, na k t ó ry sk ł ad aj ą się : t y t uł i o p i s k a ż d e g o d zi a ł a n i a w o b r ę b i e k a ż d e g o p r i o r y t e t u c e l e o g ó l n e i c e l e d l a k a ż d e g o d zi a ł a n i a o k r e ś l e n i e p r ze w i d y w a n y c h b e n e f i c j e n t ó w d l a k a ż d e g o d zi a ł a n i a i n d y k a t y w n e w a g i f i n a n s o w e d l a k a ż d e g o d zi a ł a n i a w s k a za n i e i n s t y t uc j i w d r a ż a j ą c y c h d l a k a ż d e g o d zi a ł a n i a i n f o r m a c j e p o t r ze b n e d o s p r a w d ze n i a zg o d n o ś c i z p r ze p i s a m i o p o m o c y p a ń s t w a 4 P l anu f inanso w ego : w y p e ł n i o n e t a b e l e o ś c i ś l e o k r e ś l o n y m f o r m a c i e 5 P o st ano w ień w yk o naw c zyc h d l a P ro gramu O perac yj nego M ał g o r z at a M ac i e j e w s k a

5 Strona 5 C er t y f ikat J akoś ci r W c za s a c h, g d y n a r y n k u p r ze w a ż a j ą t a n i e w y r o b y w y t w a r za n e ze zn a c zn y m ud zi a ł e m za m i e n n i k ó w m i ę s a i d o d a t k i e m s ub s t a n c j i s m a k o w y c h,w ie lk o p o ls k i C e c h Rze ź n i k ó w W ę d l i n i a r zy - K uc h a r zy w P o zn a n i u, W i e l k o p o l s k a I zb a Rze m i e ś l n i c za w P o zn a n i u o r a z S t o w a r zy s ze n i e Rze ź n i k ó w i W ę d l i n i a r zy Rze c zy p o s p o l i t e j P o l s k i e j, p r zy w s p ó ł p r a c y z I n s t y t ut e m T e c h n o l o g i i M i ę s a A k a d e m i i Ro l n i c ze j w P o zn a n i u o r a z U r zę d e m M a r s za ł k o w s k i m W o j e w ó d zt w a W i e l k o p o l s k i e g o i U r zę d e m M i a s t a P o zn a n i a, p o d j ę ł y i n i c j a t y w ę uh o n o r o w a n i a p r o d uc e n t ó w w y r o b ó w m i ę s n y c h i n a d a n i a C ert yf ik at u J ak o ś c i ro k u ( I I e d y c j a ) n a t r a d y c y j n e w ie lk o p o ls k ie w y r o b y m ię s n e : - k i e ł b a s ę b i a ł ą p a r zo n ą w i e l k o p o l s k ą, - s zy n k ę r o l k ę w i e l k o p o l s k ą, - w ę d zo n k ę k r o t o s zy ń s k ą, - p o l s k ą w ę d zo n ą K a p i t uł a d o k o n a ł a o c e n y w y r o b ó w m i ę s n y c h w d n i u 2 3 m a r c a i 2 4 m a r c a r W k o m i s j i o c e n i a j ą c e j w zi ę ł o ud zi a ł 4 6 o s ó b m i n z I n s t y t ut u T e c h n o l o g i i M i ę s a A k a d e m i i Ro l n i c ze j, S t o w a r zy s ze n i a Rze ź n i k ó w i W ę d l i n i a r zy Rze c zy p o s p o l i t e j, W i e l k o p o l s k i e g o C e c h u Rze ź n i k ó w - W ę d l i n i a r zy - K uc h a r zy w P o zn a n i u, U r zę d u M i a s t a, W o j e w ó d zk i e j I n s p e k c j i W e t e r y n a r i i, I n s t y t ut u P r ze m y s ł u M i ę s n e g o i T ł us zc zo w e g o w P o zn a n i u, P o l i t e c h n i k i P o zn a ń s k i e j, W i e l k o p o l s k i e j I zb y G a s t r o n o m i i, M i ę d zy n a r o d o w y c h T a r g ó w P o zn a ń s k i c h, p r a s y i m e d i ó w w P o zn a n i u W k a ż d y m w y r o b i e o c e n i a n o w y g l ą d ze w n ę t r zn y, w y g l ą d n a p r ze k r o j u o r a z w y r ó ż n i k i s m a k o w i t o ś c i Ł ą c zn i e o c e n i o n o w y r o b ó w 6 8 p r o d uc e n t ó w P r zy zn a n o 5 3 c e r t y f i k a t y p r o d uc e n t o m w y r o b ó w A n n a J as z e w s k a K onku r s K osz y Wielkanocny ch W d n iu3 1 m a r c a r w W i e l k o p o l s k i e j I zb i e Rze m i e ś l n i c ze j w P o zn a n i u o d b y ł s i ę p i e r w s zy K o nk u rs K o szy W iel k ano c nyc h, zo r g a n i zo w a n y p r zy w s p ó ł ud zi a l e W i e l k o p o l s k i e j I zb y Rze m i e ś l n i c ze j w P o zn a n i u,w i e l k o p o l s k i e g o C e c h u Rze ź n i k ó w W ę d l i n i a r zy - K uc h a r zy, S t o w a r zy s ze n i a Rze ź n i k ó w i W ę d l i n i a r zy RP, I n s t y t ut ut u T e c h n o l o g i i M i ę s a A k a d e m i i Ro l n i c ze j w P o zn a n i u, U r zę d u M a r s za ł k o w s k i e g o W o j e w ó d zt w a W i e l k o p o l s k i e g o o r a z U r zę d u M i e j s k i e g o w P o zn a n i u K o s ze p r ze d s t a w i o n e b y ł y w t r ze c h k a t e g o r i a c h : Kosz marketingowy, Kosz j ako p rezent, Kosz wiel kanoc ny ( ś wię c onka) K o s ze p o d l e g a ł y n a s t ę p uj ą c y m k r y t e r i o m : p r a w i d ł o w e g o d o b o r u p r o d uk t ó w, zg o d n o ś c i k a t e g o r i i z w y m a g a n i a m i, w r a ż e ń e s t e t y c zn y c h W k a p i t ul e K o n k ur s u za s i e d l i m i n p r ze d s t a w i c i e l e I n s t y t ut u T e c h n o l o g i i M i ę s a A k a d e m i i Ro l n i c ze j, W i e l k o p o l s k i e g o C e c h u Rze ź n i k ó w W ę d l i n i a r zy K uc h a r zy w P o zn a n i u, S t o w a r zy s ze n i a Rze ź n i k ó w i W ę d l i n i a r zy RP, U r zę d u M a r s za ł k o w s k i e g o, A k a d e m i i Ro l n i c ze j w P o zn a n i u, M i ę d zy n a r o d o w y c h T a r g ó w P o zn a ń s k i c h, P o l s k i e j I zb y P r o d uk t ó w Re g i o n a l n y c h, I n s t y t ut u P r ze m y s ł u M i ę s n e g o i T ł us zc zo w e g o w P o zn a n i u, p r a s y i m e d i ó w w P o zn a n i u I miej sc a w K o nk u rsie zaj ę l i: K o sz mark et ingo w y - Z a k ł a d y M i ę s n e N o w a k z G d a ń s k a K o sz j ak o prezent - Z a k ł a d Rze ź n i c zo -W E r n e s t J a n e t a z L ub o m i a ę d lin ia r s k i K o sz w iel k ano c ny - Z a k ł a d y M i ę s n e S O B K O W I A K z S ie d le c A n n a J as z e w s k a

6 W W Strona 6 P renu merat a S erw isu I nf o rmac yj nego W I R P r e n um e r a t ę S e r w i s u I n f o r m a c y j n e g o W I R m o ż n a za m ó w i ć p o d a d r e s e m e -m a i l : s e r w i i r p o zn a n c o m p l z d o p i s k i e m w t y t ul e Prenumerata K a ż d y k o l e j n y n um e r zo s t a n i e p r ze s ł a n y d o P a ń s t w a d r o g ą e l e k t r o n i c zn ą w d n i u uk a za n i a S e r w i s u s i ę n a P o r t a l u W I R Kolegium redakcji Serwisu Informacyjnego Małgorzata Maciejewska H an n a P iskorek iesław R atajczak T om asz W ika K on rad W n u k Magd al en a Z b ą szy n iak Kont akt : R edakcja Serwisu Informacyjnego al N iep od l egłoś ci P ozn ań www irp ozn an com p l irp ozn an com p l ydawca: W iel kop ol ska I zb a R zem ieś l n icza w P ozn an iu

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś 8 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu C I E Ś L A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

M Strona 2 INFORMACJA Z POSIEDZENIA RADY IZBY W d n i u 8 m a j a 2 0 0 6 r. o d by ł o s i ę p o s i ed z en i e R a d y W i el k o p o l s k i ej I

M Strona 2 INFORMACJA Z POSIEDZENIA RADY IZBY W d n i u 8 m a j a 2 0 0 6 r. o d by ł o s i ę p o s i ed z en i e R a d y W i el k o p o l s k i ej I Szanowni Państwo! Zbl i ż a s i ę k o n i ec r o k u s z k o l n eg o, r ó w n i eż d l a a bs o l w en t ó w g i m n a z j ó w. Mł o d z i l u d z i e w y bi er a j ą t er a z d a l s z ą d r o g ę ed

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE K l uc z uda ro w y 6 1 0 N m 1 /2 3 68 2, 6 k od: MA 2 4 6 0 Z est a w - k l uc z uda ro w y 36 0 N m 1 /2 260 16 4, 3 K l uc z uda ro w y 1 2 8 0 N m 1 /2 k o mpo zyt K l uc z uda ro w y 1 350 N m 1/2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2014 r. Poz. 629 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2014 r. Poz. 629 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 maja 2014 r. Poz. 629 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Ż Ż Ł Ż ń ń Ó ź ń Ś Ę ź ś ś Ź ś ś Ź ń ź Ż Ś źń Ż ń Ź ś Ą Ź ź ść ź ś Ź ń ś ś ść ś Ź ś ś ń ź Ę ń ź Ż ć ź ź ś ź Ź ź ń ń ś Ź ś ć ź ź ź Ą Ś ź Ż ź ź ź ś ć Ą Ę ś ś ź ń ń Ż ń ń ń ć ś Ź ź ń Ź Ń Ź ź ź ś ś ź Ź ść

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ę ń ń ń ź ź ż ń ć ż ń ć ć ń ń ń ż ć ż ć Ż ń ń ż ń ń ń ć ź ż ń ń ć ń ń źń ć ń ź ż ć ń ż ć ń Ó ć ć Ć ć ń ń ń ń ń ń ń ń ć ć Ą ń ć ń ń ż ń ż ń ń ć ń ń ń ć ć ż ż ż ń ń ć ć ń ń ż ć Ź ń ń ń ż ż ż ć ć Ź Ź

Bardziej szczegółowo

ć Ł Ń Ę Ć ń ń ń Ó ń ć ń ń ń ć ń ć ń ń ć ć ć ć ń ń ć ń Ń ń Ę ć ć ć ź ń Ą ń Ń ń ć ń ń ń ń ń ć ć ń Ę ć ć ć ć ć ć ć ć Ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ń Ż ć ć ń ć Ć ć Ć Ż ć ć Ć ć ć ć ć ć Ż Ć ć ć ć ń Ń Ż Ę ć Ę ń ń

Bardziej szczegółowo

źń ź ć ż Ś ń ż ż ć ż ć ż ń ń ź ż ź źń ń ć ć ż ź ż ń ń ź Ś ż ź ź ć ń ń ź ń ż ź ż Ą ń ż ż ż ć ż ń Ą ź Ę ź ń ń ń ż ż ź ź Ę ć ń ń ź ż ń ź źń Ę Ś ż ń ż ż Ć ż Ł ć Ó Ó ź ż ń ń źń ż ź ń Ś Ź ń ż ż ż ń ż ż ć ć ń

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Ł Ł ń Ż Ń ń ć Ż ć Ą ć ń Ż ć Ż ć ń Ż ń ć ć ń ń Ż ń ć Ź ć Ż ć ć ć Ł ź ć ń ń ć Ż ń ń ń ń Ą ń Ż ć ń Ą Ż ć ń ć Ą ć ń Ż ć Ż ń ń ń ć Ż ć ć ń Ż ń ń ń Ż ć ź ć ń ń ć ć ź ń ć Ż Ż ć Ż ń ć ń Ł ć ń Ż ź ć ć Ż ć ć Ż ź

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D D R Ó G W O JEW Ó D Z KI CH W KRA KO W I E

Z A R Z Ą D D R Ó G W O JEW Ó D Z KI CH W KRA KO W I E D U - 4 Z A R Z Ą D D R Ó G W O JEW Ó D Z KI CH W KRA KO W I E W Y D Z IA Ł IN Ż Y N I ER II R U CH U I.T y t u ł p ro ce d u ry Z A T W I ER D Z A N I E P R O JEK T Ó W T Y M CZ A SO W EJ O R G A N I

Bardziej szczegółowo

M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L A N I E S I M I N I O W Y C H P O D C Z A S C H O D U N A P O D S T A W I E S Y G N A W s E M G E u g e n u s z w

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

Ń Ź Ł Ó Ą Ś ć Ń Ż Ź Ż ć Ź ć Ź ć Ż ć ź Ż Ś Ż Ż Ż Ś ć Ł ć Ż Ę Ż Ż Ż ć ć Ż Ź Ś Ę Ż ć Ł Ą Ź Ż ź ć Ż ć Ż Ż Ę Ż Ż ŻĄ ć ć Ż ź Ż ć ć ź Ą Ż ŻĄ Ż Ż Ą Ą Ą Ę Ł Ś Ż ć Ż ć Ą Ż Ż Ś ć ć ć Ż ć ć ć Ż Ż ć ć ć ć Ś Ż Ą ć Ż

Bardziej szczegółowo

Ł ź ć Ó Ą Ą ź Ł Ą ć ć ć Ł ć Ż ć ć ć ź ź ź Ó Ł Ś Ó Ż ź Ą ć ć ć Ń Ś Ś ć ć Ś ć Ł ź Ś ź ź ć Ń Ś ć ć ć Ż Ń ć Ą ć Ą ć ć Ą ć ć ć Ś Ł ć Ń Ł ź ź ć Ń ć ć ć ć ć Ł Ł Ą Ź Ó Ą Ż ź Ś ź Ź ź Ś Ó Ą Ż ź Ż Ś ć Ą Ń ź ć Ó Ó

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

ódź ᐗ匧 B W CH ó ód d ᆗ啷 IW U ąd ó ód ó ód AC WAN : J BUD W AN - AM NN J A CH N C N ᆗ啷 ᆗ啷 ᆗ啷 d W A CH N C N - N U C JN -ADA ACJA ᆗ啷 ᐗ匧 J W : W ᆗ啷၇嗷ᆗ啷Y ᆗ啷 d W J N U CJ ᆗ啷 ż ᐧ嘧 ń ᐗ勷 J W WĘ N J N A ACJ AN

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó 3 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu W U L K A N I Z A T O R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo