d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y"

Transkrypt

1 Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e s p o l e S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a - s z k o ł y m ł o d z i e! o w e I. W E W N T R Z S Z K O L N Y S Y S T E M O C E N I A N I A M A N A C E L U : i o s i g n i c i a c h, t r u d n o c i a c h w n a u c e, z a c h o w a n i u o r a z s p e c j a l n y c h u z d o l n i e n i a c h u c z n i a p o i n f o r m o w a n i e u c z n i ó w o p o z i o m i e i c h o s i g n i e d un ky ac ch y ji p o s t p a c h w t y m z a k r e s i e, u d z i e l a n i e u c z n i o w i p o m o c y w s a m o d zl ni ey m p l a n o w a n i u s w o j e g o r o z w o j u, w d r a a n i e u c z n i ó w d o s a m o o c e n y, s y s t e m a t y c z n e j p r a c y, r o z w i j a n i a p o c z u c i a o s o b i s t o d p o w i e d z i a l n o c i z a p o s t p y w e d u k a c j i s z k o l n e j, p o b u d z a n i e r o z w o j u u m y s ł o w e g o u c z n i ó w, u m o l i w i e n i e n a u c z y c i e l o m d o s k o n a l e n i a o r g a n i z a c j i i m e t o d p r a c y d y d a- k t y c z n o w y c h o w a w c z e j, d o s t a r c z a n i e r o d z i c o m ( p r a w n y m o p i e k u n o m ) b i e c e j i n f o r m a c j i o p o s t p a c h e d u k a c y j n y c h I I. Z A S A D Y O C E N I A N I A. 1. O c e n i a n i u p o d l e g a j : o s i g n i c i a e d u k a c y j n e u c z n i a, z a c h o w a n i e u c z n i a. 2. O c e n i a n i e o s i g n i e d u k a c y j n y c h u c z n i a p o l e g a n a r o z p o z n a w a n i u p r z e z n a u c z y c i e l i p o z i o m u p o s t p ó w w o p a n o w a n i u p r z e z u c z n i a w i a d o m o ci i u m i e j t n o c i sw t o s u n k u d o w y m a g a Ø e d u k a c y j n y c h w y n i k a j c y c h z p o d s t a w y p r o g r a m o w e j i r e a l i z o w a n y c h w s z k o l e p r o g r a m ó w n a u c z a n i a, u w z g l d n i a j c y c h t p o d s t a w. 3. r ó d r o c z n e i r o c z n e o c e n y k l a s y f i k a c y j n e z o b o w i z k o w y c h z a j e d u k a c y j n y c h u s t a l n a u c z y c i e l e p r o w a d z c y o sp z c z e g ó l n e o b o w i z k o w e z a j c i a e d u k a c y j n e, a r ó d r o c z n i r o c z n o c e n k l a s y f i k a c y j n z a c h o w a - n wi ya c h o w a w c a k l a s y p o z a s i g n i c i u o p i n i i n a u c z y c i e l i, u c z n i ó w d a n e j k l a s y o r a z o c e n i a n e g o u c z n i a. 4. r ó d r o c z n e i r o c z n e o c e n y k l a s y f i k a c y j n e z d o d a t k oj w y c h e dzu ak a c y j n y c h u s t a l a j n a u c z y c i e l e p r o w a d z c y p o s z c z e g ó l n e d o d a t k o w e z a j c i a e d u k a c y j n e R. o c z n a o c e n a k l a s y f i k a c y j n a z d o d a t k o w y c h z a j e d u k a c y j n y c h n i e m a w p ł y w u n a p r o m o c j, a n i n a u k o Ø c z e n i e s z k o ł y. 5. R o c z n o c e n k l a s y f i k a c y j n z p r a k t y k z a w o d onw a y c ht e r e n i e z a k ł a d u p r a c y u s t a l a o p i e k u n p r a k t y k z a w o d o w y c h z r a m i e n i a s z k o ł y ( w i c e d y r e k t o r ), n a p o d s t a w i e d z i e n n i c z k ó w p r a k t O c e n a t a j e s t b r a n a p o d u w a g t y l k o w k l a s y f i k a c j i r o c z n e j. r o c z n y c h o c e n k l a s y f i k a c y j n y c h z o b o w i z k o w y c h i d o d a t k o w y c h z a j e d u k a c y j n y c h, 6. N a u c z y c i e l e n a p o c z t k u k a d e g o r o k u s z k o l n e g o i n f o r m u j u cozrnaiz ó w i c h r o d z i c ó w ( p r a w n y c h o p i e k u n ó w ) o : w y m a g a n i a c h e d u k a c y j n y c h n i e z b d n y c h d o u z y s k a n i a p o s z c z e g ó l n y c h r ó d r o c z n y c h i w y n i k a j c y c h z r e a l i z o w a n e g o p r z e z s i e b i e p r o g rua cm zu a n ia a ; s p o s o b a c h s p r a w d z a n i a o s i g n i e d u k a c y j n y c h u c z n i ó w ; w a r u n k a c h i t r y b iue z y s k a n i a w y s z e j n i p r z e w i d y w arnoac z n e j o c e n y k l a s y f i k a c y j n e j z o b o w i z k o w y c h i d o d a t k o w y c h z a j e d u k a c y j n y c h.

2 7. W y c h o w a w c a k l a s y n a p o c z t k u k a d e g o r o k u s z k o l n e g o miun jfe o r u c z n i ó w o r a z i c h r o d z i c ó w ( p r a w n y c h o p i e k u n ó w ) o w a r u n k a c h i s p o s o b i e o r a z k r y t e r i a c h o c e n i a n i a z a c h o w a n i a o r a z w a r u n k a c h i t r y b i ue z y s k a n i a w y s z e j n i p r z e w i d y w a nr ao c z n e j o c e n y k l a s y f i k a c y j n e j z a c h o w a n i a. 8. N a u c z y c i e l w y s t a w i a o c e n y w s p o s ó b jy a wzn a r ó w n o d l a u c z n i a, j a k i j e g o r o d z i c a. N a p r o b u c z n i a l u b j e g o r o d z i c ó w n a u c z y c i e l j e s t z o b o w i z a n y u z a s a d n i w y s t a w i a n o c e n. 9. N a w n i o s e k u c z n i a l u b j e g o r o d z i c ó w ( p r a w n y c h o p i e k u n ó w ), s p r a w d z o n e i o c e n i o n e p i s e m n e p r a c e k o n t r o l n e o r a z i n n a d o k u tm ae cn j a d o t y c z c a o c e n i a n i a u c z n i a j e s t p r z e c h o w y w a n a p r z e z n a u c z y c i e l i i u d o s t p n i a n a u c z n i o w i l u b j e g o r o d z i c o m ( p r a w n y m o p i e k u n o m ) n a t e r e n i e s z k o ł 1 0. N a u c z y c i e l j e s t o b o w i z a n y, n a p o d s t a w i e o p i n i i p u b l i c z n e j p o r a d n i p s y-c h o l o g i c z p e d a g o g i c z n e j, d o s t o s o w a w y m a g a n i a e d u k a c y j n e d o i n d y w i d u a l n y c h p o t r z e b p s y c h o f i z y c z n y c h i e d u k a c y j n y c h u c z n i a, u k t ó r e g o s t w i e r d z o n o z a b u r z e n i a i o d c h y l e r o z w o j o w e l u b s p e c y f i c z n e t r u d n o c i w u c z e n i u s i, u n i e m o l i w i a j c e s p r o s t a n i e w y m a g a n i o m. N a u c z y c i e l j e s t b o ow i z a n y r e s p e k t o w a t a k e o r z e c z e n i e o p o t r z e b i e k s z t a ł c e n i a s p e c j a l n e g o a l b o i n d y w i d u a l n e g o n a u c z a n i a P r z y u s t a l a n i u o c e n y z w y c h o w a n i a f i z y c z n e g o n a l e y w s z c z e g ó l n o c i b r a p o d u w a g w y s i w k ł a d a n y p r z e z u c z n i a w w y w i z y w a n i e s i z o b o w i z k ó w k awj y nciy c h z e s p e c y f i k i t y c h z a j D y r e k t o r s z k o ł y z w a l n i a u c z n i a z z a j z w y c h o w a n i a f i z y c z n e g o, i n f o r m a t y k i l u b t e c h n i n f o r m a c y j n e j n a p o d s t a w i e o p i n i i o o g r a n i c z o n y c h m o l i w o c i a c h u c z e s t n i c z e n i a u c z n i a w z a j c i a c h, w y d a n e j p r z e z l e k a r az z a, n a o c z a s o k r e l o n y w t e j o p i n i i ( w d o k u m e n t a c j i p r z e b i e n a u c z a n i a z a m i a s t o c e n y k l a s y f i k a c y j n e j w p i s u j e s i z w o l n i o n y ) D y r e k t o r s z k o ł y, n a w n i o s e k r o d z i c ó w ( p r a w n y c h o p i e k u n ó w ) o r a z n a p o d s t a w i e o p i n i i p u b l i c p o r a d n i p s y c h o l o g i c z n-p oe d a g o g i c z n e j, z w a l n i a u c z n i a z w a d s ł u c h u l u b z g ł b o k d y s l e k s j r o z w o j o w z n a u k i d r u g i e g o j z y k a o b c e g o. Z w o l n i e n i e m o e d o t y c z y c z c i l u b c a ł e g o o k r k s z t a ł c e n i a w d a n y m t y p i e s z k o ł y. Z w o l n i e n i e z n a u k i d r u g i e g o j z y k a o b c e g o m o e n a s t p i p o d s t a w i e o rz e c z e n i a o p o t r z e b i e k s z t a ł c e n i a s p e c j a l n e g o a l b o i n d y w i d u a l n e g o n a u c z a n i a d o k u m e n t a c j i p r z e b i e g u n a u c z a n i a z a m i a s t o c e n y k l a s y f i k a c y j n e j w p i s u j e s i z w o l n i o n y ) K l a s y f i k a c j r ó d r o c z n u c z n i ó w p r z e p r o w a d z a s i r a z w c i g u r o k u s z k o l n e g o, w t e r m o k r e l o n y m p r z e z d y r e k t o r a s z k o ł y w h a r m o n o g r a m i e r o k u s z k o l n e g o N a c z t e r y t y g o d n i e p r z e d z a k o Ø c z e n i e m z a j d y d a k t y c z n y c h w p i e r w s z y m s e m e s t r z e, a n a p i t y g o d n i p r z e d z a k o Ø c z e n i e m z a j d y d a k t y c z n y c h w d r u g i m s e m e s t r z e p o s z c z e g ó l n i n a u c z y c i e l s z o b ow i z a n i p o d a u c z n i o w i w s t p n i n f o r m a c j o p r z e w i d y w a n y c h d l a n i e g o o c e n a c h k l a s y f i k a c y j n y c h w c e l u s t w o r z e n i a u c z n i o w i m o l i w o c i p o p r a w y o c e n. Z a s a d y t e d o t y c z t p r z e w i d y w a n e j k l a s y f i k a c y j n e j o c e n y z z a c h o w a n i a N a c z t e r y t y g o d n i e p r z e d z a k o Ø ce zm e nzia j d y d a k t y c z n y c h w d r u g i m s e m e se t rwz y c h o w a w c a k l a s y p r z e k a z u jr e o d z i c o m u c z n i a ( p r a w n y m o p i e k u n o m ) i n f o r m a c j o p r z e w i d y w a n y c h o c e n a c h k l a s y f i k a c y j n y c h i o c e n i e z a c h o w a n i a w f o r m i e p i s e m n e j ( z a ł c z n i k I I ) n a z e b r a n i u r o d z i c, ó w z a p o r e d n i c t w e m u c z na i( z o b o w i z k i e m z w r o t u p o d p i s a n e j i n f o r m a c j i w c i g u t r z e c h d n i o d m o m e n t u o t r z y m a n i a ), w f o r m i e l i s t u p o l e c o n. e g o 1 7. W y c h o w a w c a z o b o w i z a n y j e s t z e b r a p o t w i e r d z e ( n pi oe d p i s ) z a p o z n a n i a s i r o d z i c ó w z i n f o r m a c j o p r z e w i d y w a n y c h o c e n a c h k l a s y f i k a c y jon cy ec nh i e i z a c h o w a n i a. S t r o n a 2 z 1 2

3 1 8. U w a g a! O c e n y, o k t ó r y c h m o w a w p u n k c i e 1 6 i 1 n7 i e s o s t a t e c z n e! U c z e Ø m o e u z y s k a o c e n w y s z, a t a k e o c e n n i s z, o d p r o p o n o w a n e j. P r z e w i d y w a n a o c e n m o e b y o b n i o n a n a p r z y k łw a d p r z y p a d k u, k i e d y u c z e Ø : o s i g a o c e n y b i e cn e i s z e o d d o t y c h c z a s o w y c h o p u s z c z a z a j c i a b e z u s p r a w i e d l i w i e n i a n i e w y w i z u j e s i z z a d a Ø p r z y d z i e l o n y c h p r z e z n a u c z y c i e l a i t p. I I I O. C E N I A N I E. O c e n y b i e c e i o c e n y k l a s y f i k a c y j n e r ó d r o c z n e i r o c z n e u s t a l a s i w e d ł u g s k a l i : c e l u j c y - 6 b a r d z o d o b r y - 5 d o b r y - 4 d o s t a t e c z n y - 3 d o p u s z c z a j c y - 2 n i e d o s t a t e c z n y - 1 W r ó d o c e n c z s t k o w y c h m o e p o j a w i s i o c e n a z e r o 0. O c e n z e r o o t r z y m u j e u c z e Ø, k t ói rł y n i e u d a d n e j o d p o w i e d z i n a z a d a n e p y t a n i e w f o r m i e p i s e m n e j l u b us ztyn se tj k. i e W o c e n y z p r z y j t e j s k a l i j a k o o c e n y b i e c e m o g p o s i a d a z n a - k i i +. D o p u s z c z a s i s t o s o w a n i e s k r ó t ó6 w,: bcde b l 5, d b 4, d s t 3, d o p 2, n d s t 1. I V. M E T O D Y B A D A N I A P O S T P Ó W E D U K A C Y J N Y C H. S p r a w d z a n i e w i e d z y p o w i n n o b y r y t m i c z n e, r o z p l a n o w a n e r ó w n o m i e r n i e w c a ł y m s e m e s t r z e r o k u W d z i e n n i k u l e k c y j n y m n a l e y w y r a n i e z a z n a c z y, z k t ó r e j f o r m y s p r a w d z a j c e j u c z e Ø o t r z y m a ł o c e s z k o l n y m. N a l e y w o c e n i e u c z n i a w y k o r z y s t a r ó n e f o r m y s p r a w d z e n i a s t o p n i a o p a n o w a n i w i a d o m o c i i u m i e j t n o c i j a k : - o d p o w i e d z i u s t n e, z a d a w a n i e p y t a Ø w c z a sk ic e j i l, e - k a r t k ó w k i, k r ó t k i e s p r a w d z i a n y o b e j m u j c e z a k r e s e m m a k s i m u m 3 l e k c j e, - d u e p r a c e k l a s o w e, s p r a w d z i a n y, - t e s t y o s i g n i s z k o l n y c h o r g a n i z o w a n e p r z e z d y r e k c j s z k o ł y, - o b s e r w a c j a u c z n i ó w w c z a s i e z a j d y d a k t y c z n y c h, - p r a c e d o m o w e, o c e n a n o t a t e k s p o rd z a n y c h w z e s z y t a c h, - o c e n a p r a c y w z e s p o ł a c h, - s a m o o c e n a u c z n i ó w n a p o d s t a w i e a n k i e t. D u e p r a c e k l a s o w e, s p r a w d z i a n y, t e s t y m o g b y pao np e r a w iw w y z n a c z o n y m t e r m i n i e, n i e p r z e k r a c z a j c y mj e d n a k d w ó c h t y g o d n i o d p r z e p r o w a d z e n i a s p r a w d z i a n u. O p u s z c z a nj i e zbae z u s p r a w i e d l i w i e n i a p o w o d u j e u t r a t p r a w a d o p o p r a w y o c e n y. W d u y c h p r a c a c h k l a s o w y c h, s p r a w d z i a n a c h n a l e y w y k o r z y s t a p e ł n s k a l o c e n, a o c e n i a n i e p o w i o d b y w a s i w e d ł u g u s t a l o n y c h p r o g ó w p r o c e n t o w y c h : % - n i e d o s t a t e c z n y 4 1 % % - d o p u s z c z a j c y 6 1 % % - d o s t a t e c z n y 8 1 % % - d o b r y 9 1 % % - b a r d z o d o b r y o c e n a b a r d z o d o b r y i z a d a n i e d o d a t k o w e- c e l u j c y S t r o n a 3 z 1 2

4 V. K R Y T E R I A O C E N I A N I A. O k r e l a s i n a s t p u j c e o g ó l n e z a s a d y o c e n i a n i a w i e d z y i u m i e j t n o c i u c z n i ó w z p o s z c z e g ó l p r z e d m i o t ó w : O c e n a c e l u j c yo b e j m u j e t r e c i : - z n a c z n i e w y k r a c z a j c e p o z a p r o g r a m n a u c z a n i a, - s t a n o w i c e e f e k t s a m o d z i e l n e j i t w ó r c zc ey j u cpz rn ai a, - w y n i k a j c y z i n d y w i d u a l n y c h z a i n t e r e s o w a Ø u c z n i a. - l a u r e a c i i f i n a l i c i o l i m p i a d p r z e d m i o t o w y c h o t r dz ay nm yu cj h z a j e d u k a c y j n y cche l u j c r o c z n o c e n k l a s y f i k a c y j n. U c z e Ø, k t ó r y t y t u ł l a u r e a t a l u b f i n a l i s t y o l i m p i a d y p r z e d u z y s k a ł p o u s t a l e n i u a l b o u z y s k a n i u r o c z n e j o c e n y k l a s y fzi ak j a c y jen de uj k az c y j n y c, h o t r z y m u j e z t y c h z a j e d u k a c y j n y c h c e l u j c k o Ø c o w o c eyn f i k al ca ys j n. O c e n a b a r d z o d o b r y o b e j m u j e p e ł e n z a k r e s t r e c i o k r e l o n y c h p r o g r a m e m n a u c z a n i a, a t r e c i p o w i n b y : - z ł o o n e, t r u d n e, w a n e d o o p a n o w a n i a, - w y m a g a j c e k o r z y s t a n i a z r ó n y c h r ó d e ł, - u m o l i w i a j c e r o z w i z y w a n i e t r u d n y c h p r o b l e m ó w, - p o r e d n i o u yetc z n e w y c i u p o z a s z k o l n y m. O c e n a d o b r y o b e j m u j e t r e c i : - i s t o t n e w s t r u k t u r z e p r z e d m i o t u : - u y t e c z n e w s z k o l n e j i p o z a s z k o l n e j d z i a ł a l n o c i, - w z a k r e s i e p r z e k r a c z a j c y m w y m a g a n i a z a w a r t e w p o d s t a w a c h p r o g r a m o w y c h, - w y m a g a j c e u m i e j t n o c i s t o s o w a n i a w i a d o m o c i w s y t u a c j a c h t y p o w y c h w e d ł u g w z o r ó w ( p r z y k ł a d ó w ) z n a n y c h z l e k c j i, z p o d r c z n i k a. O c e n a d o s t a t e c z n y o b e j m u j e t r e c i p o d s t a w o w e : - n a j w a n i e j s z e w n a u c z a n i u d a n e g o p r z e d m i o t u, - ł a t w e d l a u c z n i a p r z e c i t n i e zg do o, l no e n i e w i e l k i m s t o p n i u z ł o o n o c i, - c z s t o p o w t a r z a j c e s i w p r o g r a m i e n a u c z a n i a, - d a j c e s i w y k o r z y s t a w s y t u a c j a c h s z k o l n y cph o zi a s z k o l n y c h, - o k r e l o n e p r o g r a m e m n a u c z a n i a n a p o z i o mniie e p r z e k r a c z a j c y mw y m a g a Ø z a w a r t y c h w p o d s t a w a c h p r o g r a m o w y c h, - g ł ó w n i e p r o s t e, u n i w e r s a l n e u m i e j t n o c i. O c e n a d o p u s z c z a j c y p o w i n n a o b e j m o w a e l e m e n t a r n e t r e nc ai u c z a n i a : - n i e z b d n e w n a u c z a n i u d a n e g po r z e d m i o t u, - o k r e l o n e j a k o t y p o w e w s f e r z e t e o r e t y c z n e j i p r a k t y c z n e j O c e n d o p u s z c z a j c o t r z y m u j e u c z e Ø, k t ó r y am ka i b w r z a k r e s i e w y m a g a Ø p o d s t a w o w y c h, a l e b r a k i t e n i e p r z e k r e l a j m o l i w o c i o p a n o w a n i a p r z e z u c z n i a p o d s t a w o w e j w i e d z y z d a n e g o p r z e d m i o t u w c i d a l s z e j n a u k i. V I. K R Y T E R I A O C E N Y Z Z A C H O W A N I A. 1. r ó d r o c z n i r o c z n o c e n k l a s y f i k a c y j n z a c h o w a n i a u s t a l a w y c h o w a w c a k l a s y p o z a s i g n i c i u o n a u c z y c i e l i, u c z n i ó w d a n e j k l a s y o r a z o c e n i a n e g o u c z n i a ( z a ł c z n i k I ). 2. O c e n i a n i e z a c h o w a n i a u c z n i a p o l e g a n a r o z p o z n a w a n i u p r z e z w y c h o w a w c k l a s y, en la i u c zo yr ca iz u c z n i ó w d a n e j k l a s y s t o p n i a r e s p e k t o w a n i a p r z e z u c z n i a z a s a d w s p ó ł y c i a s p o ł e c z n e g o i n e t y c z n y c h. 3. O c e n a k l a s y f i k a c y j n a z a c h o w a n i a n i e m a w p ł y w u n a : o c e n y k l a s y f i k a c y j n e z z a j e d u k a c y j n y c h ; p r o m o c j d o k l a s y p r o g r a m o w o w y s z e j l u b u k eo nø ic ze s z k o ł y. S t r o n a 4 z 1 2

5 4. R o c z n o c e n k l a s y f i k a c y j n z a c h o w a n i a u s t a l a s i w e d ł u g n a s t p u j c e j s k a l i : w z o r o w e ; b a r d z o d o b r e ; d o b r e ; p o p r a w n e ; n i e o d p o w i e d n i e ; n a g a n n e. 5. P o d s t a w o w e k r y t e r i a o c e n y z a c h o w a n i a u c z n i ó w : a k t y w n e u c z e s t n i c t w o w z a j c i a c h l e k c y pj rn zy ec wh i d z i a n y c h p l a n e m n a u c z a n i a s z k o ł y, d b a ł o o h o n o r s z k o ł y p o p r z e z : a ) d o b r e w y r a a n i e s i o s z k o l e, b ) s z a n o w a n i e n a u c z y c i e l i i p o z o s t a ł y c h p r a c o w n i k ó w s z k o ł y, c ) d b a n i e o m i e n i e s z k o ł y, s u m i e n n e w y p e ł n i a n i e o b o w i z k ó w s z k o l n y c h p o p r z e z : a ) o d r a b i a n i e p r adc o m o w y c h, b ) p r z y n o s z e n i e p r z y b o r ó w p o t r z e b n y c h d o z a j l e k c y j n y c h i i n n y cwh s k ra z ea cn zy yc h p r z e z n a u c z y c i e l i, c ) p u n k t u a l n e i s y s t e m a t y c z n e u c z e s t n i c t w o w z a j c i a c h l e k c y j n y c h i p o z a l e k c y j n y c h, d ) r e g u l a r n e i t e r m i n o w e u s p r a w i e d l i w i a n i e n i e o b e c n o c i n a h, z a j c i a c d b a ł o o s w o j i c u d z w ł a s n o p o p r z e z : a ) s z a n o w a n i e p o m o c y d y d a k t y c z n y c h i s p r z t u s z k o l n e g o, b ) d b a n i e o p o d r c z n i k i i k s i k i w y p o y c z o n e z b i b l i o t e k i, c ) s z a c u n e k d l a c u d z e j w ł a s n o c i u c z c i w o w c o d z i e n n y m p o s t p o w a n i u p o p r z e z : a ) m ó w i e n i e p r a w d y, b ) n i e f a ł s zw oa n i e p o d p i s ó w r o d z i c ó w l u b p r a w n y c h o p i e k u n ó w, o d p o w i e d n i e r e a g o w a n i e n a n i e w ł a c i w e p o s t a w y i n n y c h p o p r z e z i n t e r w e n c j i s z y b k p o m o c o s o b i e k r z y w d z o n e j, p o s z a n o w a n i e g o d n o c i w ł a s n e j i i n n y c h p o p r z e z : a ) y c z l i w e o d n o s z e n i e s i i p o m o c o s onbioem p e ł n o s p r a w n y m, b ) d b a n i e o k u l t u r s ł o w a i u m i e j t n o p r o w a d z e n i a r o z m ó w, c ) t a k t o w n e z a c h o w a n i e w c z a s i e z a j s z k o l n y c h i p o z a n i m i, d ) s t o s o w a n i e f o r m g r z e c z n o c i o w y c h i k u l t u r b y c i a, e ) o k a z y w a n i e s z a c u n k u i n n y m o s o b o m d b a ł o o z d r o w i e i n n y c h i spwoopjre z e z : a ) n e g a t y w n p o s t a w w o b e c u y w e k ( p a p i e r o s y, a l k o h o l, s u b s t a n c j e o d u r z a j c e ), b ) p r z e s t r z e g a n i e z a s a d p o r u s z a n i a s i w b u d y n k u s z k o l n y m, c ) p o z o s t a w i a n i e o b u w i a i o d z i e y w i e r z c h n i e j w s z a t n i, d ) w ł a c i w e z a c h o w a n i e s i p r z e d s z a t n i, d b a ł o o h i g i e n o s o b i s t i e s t e t y k w y g l d u, d b a ł o o ł a d i e s t e t y k o t o c z e n i a p o p r z e z : a ) u t r z y m a n i e p o r z d k u w s a l a c h l e k c y ji n ync akh o r y t a r z a c h b ) z a c h o w a n i e c z y s t o c i w ł a z i e n k a c h, p r z e s t r z e g a n i e z a r z d z e Ø i p o l e c e Ø D y r e k t o r a S z k o ł y, w y c h o w a w c y k l a s y, n a u c z y c i e l i n ny c h p r a c o w n i k ó w s z k o ł y, p r z e s t r z e g a n i e z a s a d b e z p i e c z e Ø s t w a, p r z e s t r z e g a n i e p o s t a n o w i e Ø S t a t u t u S z k o ł y, K o d e k s u P o s t p o w a n i a w z b o g a c a n i e t r a d y c j i s z k o ł y, p o m o c k o l e g o m m a j c y m t r u d n o c i w n a u c e, i n i c j o w a n i e i w y k o n y w a n i e p r a c s p o ł e c z n y c h n a r z e c z lsa zs ky o łl y u, b k r o d o w i s k a, S t r o n a 5 z 1 2

6 s u m i e n n e w y w i z y w a n i e s i z z a d a Ø p o w i e r z o n y c h p r z e z s z k o ł, k l a s o w y l u b s z k o l n z a r z d S a m o r z d u U c z n i o w s k i e g o, o r g a n i z a c j e u c z n i o w s k i e o r a z p r z e z o p i e k u n ó w k ó ł p r z e d m i o t o w y c h i z a i n t e r e s o w a Ø, o r g a n i z o w a n i e i a k t y w n y u d z i a ł a w k c j a c h z a i n i c j o w a n y c h n a t e r e n i e s z k o ł y i w r o d o w i s k u, u c z e s t n i c t w o i o s i g n i c i a w o l i m p i a d a c h i k o n k u r s a c h p r z e d m i o t o w y c h, r e p r e z e n t o w a n i e s z k o ł y w i m p r e z a c h a r t y s t y c z n y c h, s u k c e s y w z a w o d a c h s p o r t o w y c h i i n n y c h f o r m a c h r y w a l i z a c j i, o d d z i a ł y w a n i e d o byrm p r z y k ł a d e m n a i n n y c h u c z n i ó w, p o m o c k o l e g o m w p r z e z w y c i a n i u k ł o p o t ó w w y c h o w a w c z y c h, p r z e c i w s t a w i a n i e s i p r z e j a w o m w u l g a r n o c i i b r u t a l n o c i, i n n e d z i a ł a n i a, k t ó r e s p o t k a ł y s i z u z n a n i e m d y r e k c j i, w y c h o w a w c y, n a u c z y c i e l i i n n y c h p r a c o w n i k ó w s z k y o. ł 6. O b n i e n i e o c e n y z z a c h o w a n i a m o e b y s p o w o d o w a n e : o p u s z c z a n i e m l e k c j i b e z u s p r a w i e d l i w i e n i a p r z e s z k a d z a n i e m n a l e k c j a c h n i e w y k o n a n i e m p o l e c e Ø n a u c z y c i e l a a r o g a n c k i m o d z y w a n i e m s i d o n a u c z y c i e l a l u b i n n e g o p r a c o w n i k a s z k o ł y w u l g a r n y m s ł o w n i c t w e m b ó j k, z a c z e p i a n i e m s ł o w n y m l u b f i z y c z n y m z ł y m z a c h o w a n i e m n a w y c i e c z c e, n a i m p r e z a c h s z k o l n y c h i p o z a s z k o ł n i e w ł a c i w y m s t r o j e m n i s z c z e n i e m s p r z t u u, m e b l o w a n i a i b u d y n k u n i s z c z e n i e m r z e c z y i n n y c h o s ó b k r a d z i e z a m i e c a n i e m o t o c z e n i a p a l e n i e m p a p i e r o s ó w s p ó n i e n i a m i n a l e k c j n i e w y w i z y w a n i e m s i z z o b o w i z a Ø o p u s z c z a n i e m t e r e n u s z k o ł y w c z a s i e l e k c j i w y ł u d z a n i e m p i e n i d z y f a ł s z o w a n i e m p o d p i s ó w i d o k ue mn t ó w. r e z u l t a t y. U c z e Ø n i e p o w i n i e n p r z e k r o c z y p r o g u 6 0 g o d z i n n i e u s p r a w i e d l i w i o n y c h n i e o b e c n o c 7. S z c z e g ó ł o w e k r y t e r i a o c e n z z a c h o w a n i a. O c e n w z o r o w o t r z y m u j e u c z e Ø, k t ó r y s p e ł n i a b e z z a r z u t u w s z y s t k i e p o d s t a w o w e k r y t e r o c e n y z a c h o w a n i a, a p o n a d t o m a s t u p r o c e n t o w f r e k w e n c j ( n i e o p u s z c z a z a j b e z u s p r a w i e d l i w i e n i a ). O c e n b a r d z o d o b r o t r z y m u j e u c z e Ø, k t ó r y s p e ł n i a b e z z a r z u t u w i k s z o k r y t e r i o c e n y z a c h o w a n i a, a p o n a d t o m a p r a w i e s t u p r o c e n t o w f r e k w e n c j ( n i e o p u s z c z a z a j b e u s p r a w i e d l i w i e n i a ). O c e n d o b r o t r z y m u j e u c z e Ø, k t ó r y s p e ł n i a p r a w i e w s z y s t k i e k r y t e r i a o c e z a c h o w a n i a, a. z a s t o s o w a n e w o b e c n i e g o r o d k i z a r a d c z e o d n i o s ł y p o z y t y w n y n a t y c h m i a s t o w y s k u t e k U. c z e Ø n i e p o w i n i e n p r z e k r o c z y p r o g u 3 0 g o d z i n n i e u s p r a w i e d l i w i o n y c h n i e o b e c n o c i w r o k u s z k o l n y m. O c e n p o p r a w n o t r z y m u j e u c z e Ø, k t ó r y n i e s p e ł n iu a p ko id ls kt a w o w y c h k r y t e r i ó w o c e n y z a c h o w a n i a i z a s t o s o w a n e w o b e c n i e g o r o d k i z a r a d c z e n i e z a w s z e o d n o s i ł y o c z e k i w a n r o k u s z k o l n y m. S t r o n a 6 z 1 2

7 O c e n n i e o d p o w i e d n i o t r z y m uj e u c z e Ø, k t ó r y n i e s p e ł n i a w i k s z o c i p o d s t a w o w y c h k r y t e r i ó w o c e n y z a c h o w a n i a i z a s t o s o w a n e w o b e c n i e g o r o d k i z a r a d c z e n i e o d n o s i ł y o c z e k i w a n y c r e z u l t a t ó w. P o n a d t o o c e n n i e o d p o w i e d n i o t r z y m u j e u c z e Ø, k tnóireeugso p r a w i e d l i w i o n e n i e o b e c n o c i p r z e kcrza a j ł c z n i e l i c z b 6 0 g o d z i n w r o k u s z k o l n y m. O c e n n a g a n n o t r z y m u j e u c z e Ø, k t ó r y n i e s p e ł n i a p r a w i e a d n y c h p o d s t a w o w y c h k r y t e r i ó o c e n y z a c h o w a n i a,w s z e d ł w k o n f l i k t z p r a w e m k a r, nw y ms p o s ó b r a c y n a r u s z y ł o g ó l n i e p r z y j t e n o r m y e t y c z n e, a z a s t o s ow a n e w o b e c n i e g o r o d k i z a r a d c z e n i e o d n o s i ł y o c z e k i w a n y c h r e z u l t a t ó w. V I I. K L A S Y F I K A C J A. 1. K l a s y f i k a c j a r ó d r o c z n a i r o c z n a p o l e g a n a p o d s u m o w a n i u o s i g n i e d u k a c y j n y c h u c z n i a i u s t a o c e n k l a s y f i k a c y j n y c h o r a z o c e n y z z a c h o w a n i a. 2. K l a s y f i k a c j a r ó d r o c z n a o d b y w a s i s z k o ł y. j e d e n r a z w e d ł u g h a r m o n o g r a m u t a lu os n e g o p r z e z d y r e k t o r a 3. O c e n a r ó d r o c z n a i r o c z n a n i e p o w i n n a b y w y s t a w i o n a d r o g o b l i c z a n i a r e d n i e j a r y t m e t y c z n o c e n c z s t k o w y c h, a p o w i n n a u w z g l d n i a, z a c o w y s t a w i o n o t e o c e nk y i e j i kw o lj ea j n o Oc ci e. n a n i e p o w i n n a b y w y s t a w i o n a z j e d n e j o c e n y b i e c e j. 4. J e e l i w w y n i k u k l a s y f i k a c j i r ó d r o c z n e j o k a e s i, e p o z i o m w i e d z y u c z n i a n i e r o k u j e n u z y s k a n i e p r o m o c j i d o k l a s y p r o g r a m o w o w y s z e j, u c z e Ø m o e s i o z wproómco i c d o n a u c z y c i e l a p r z e d m i o t u, d y r e k c j i s z k o ł y o s t w o r z e n i e m u w m i a r m oslzikwoo ł y c i s z a n s y n a u z u p e ł n i e n i e b r a k ó w. 5. U c z e Ø j e s t k l a s y f i k o w a n y, j e e l i z o s t a ł o c e n i o n y z e w s z y s t k i c h p r z e d m i o t ó w i z a j o b o w i z k o w y j t k i e m t y c h p r z e d m i o t ó w, z k t ó r y c h a ł z ozswto l n i o n y. 6. U c z e Ø m o e n i e b y k l a s y f i k o w a n y z j e d n e g o, k i l k u l u b w sz za yj s t k ie cd h u k a c y j n y c jh e, e l i b r a k j e s t p o d s t a w d o us t a l e n i a o c e n y k l a s y f i k a c y j n e j z p o w o d u n i e o b e cu nc o z n ci i a n a z a j c i a c h e d u k a c y j n y c h p r zker a c z a j c e j p o ł o w c z a s u p r z e z n a c gz o n en a t e z a j c iw a s z k o l n y m p l a n i e n a u c z a n i a. 7. U c z e Ø n i e k l a s y f i k o w a n y z p o w o d u u s p r a w i e d l i w i o n e j n i e o b e c n o c i m o e z d a w a e g z a m i n k l a s y f i k a c y j n y. 8. N a w n i o s e k u c z n i a n i e k l a s y f i k o w a n e g o z p o w o d u n i e u s p r a w i e d l i w i o n e j n i e o b e c n o c i l u b n w n i o s e k j e g o r o d z i c ó w ( p r a w n y c h o p i e k u n ó w ) r a d a p e d a g o g i c z n a m o e w y r a z i z g o d n a e g z a m i n k l a s y f i k a c y j n y. 9. U c z e Ø o t r z y m u j e p r o m o c j d o k l ap sr y o g r a m o w o w y s z e j, j e ez le i w s z y s t k i c zh a j E d u k a c y j n y c h o k r e l o n y c h w s z k o l n y m p la n i e n a u c z a n i a u z y s k a ł o c e n y k l a s y f i k a c y j n e r o c z n e w y s z e o d s t o p n i n i e d o s t a t e c z n e g o. 9 a. U w z g l d n i a j c m o l i w o c i e d u k a c y j n e u c z n i a, r a d a p e d a g o g i c z n a m o e j e d e n r a z w c i g u d a n e g e t ap u e d u k a c y j n e g o p r o m o w a d o k l a s y p r o g r a m o w o w y s z e j u c z n i a, k t ó r y n i e z d a ł e g z a m i n u p o p r a w k o w e g o z j e d n y c h o b o w i z k o w y c h z a j e d u k a c y j n y c h, p o d w a r u n k i e m, e t e o b o w i z k o w e z a j c i a e d u k a c y j n e s, z g o d n i e z e s z k o l n y m p l a n e m n a, u c rz ea an li ia z o w a n e w k l a s i e p r o g r a m o w o w y s z e j U c z e Ø, k t ó r y w w y n i k u k l a s y f i k a c j i r o c z n e j u z y s k a ł o c e n n i e d o s t a t e c z n z j e d n y c h a l b o o b o w i z k o w y c h z a j e d u k a c y j n y c h, m o e z d a w a e g z a m i n p o p r a w k o w y z t y c h z a j. S t r o n a 7 z 1 2

8 1 1. U s t a l o n e p r z e z n a u c z y c i ecle i n y o s o s t a t e c z n e ( z z a s t r z e e n i e m r o z d z. i a ł u I X ) 1 2. U c z e Ø k o Ø c z y s z k o ł j e e l i w k l a s i e p r o g r a m o w o n a j w y us z ye sj k a w w y n i k u k l a s y f i k a c j i r o c z n e j o c e n y w y s z e o d s t o p n i a n i e d o s t a t e c z n. e g o 1 3. U c z e Ø o t r z y m u j e p r o m o c j d o k l a s y p r o g r a m o w o w y s z e j ( l u b k o Ø c zł y ) s z k ow y r ó n i e n i e m, j e e l i w w y n i k u k al s y f i k a c j i r o c z n e j ( k o Ø c ouwzeyj s) k, a ł z o b o w i z k o w y c h z a j e d u k a c y j n y c h r e d n i o c e n c o n a j m n i e j 4, 7 5 o r a z c o n a j m n i e j b a r d z o d o b r o c e n z a c h o w a n i a. V I I I. E G Z A M I N K L A S Y F I K A C Y J N Y. 1. U c z e Ø n i e k l a s y f i k o w a n y z p o w o d u s p r a w i e d l i w i o n e j n i e o b e c n o cm i o e z d a w a e g z a m i n k l a s y f i k a c y j n y. 2. N a p i s e m n p r o b u c z n i a n i e k l ak so yw fa in e g o z p o w o d u n i e o b e c n o c i n i e u s p r a w i e d l i w i o n e j l u b n a p r o b j e g o r o d z i c ó w ( p r a w n y c h o p i e k u n ó w ) r a d a p e d a g o g i c w z n a u z a s a d n i o n y c h p r z y p a d kcah m o e w y r a z i z g o d n a e g z a m i n k l a s y f i k a c y j n y. U c z e Ø m o e p r z y s t p i d o e g z a m i n u, g d n i e o b e c n o n i e u s p r a w i e d l i w i o n a b sy pł oa w o d o w a n a : z ł y m s t a n e m z d r o w i a u c z n i a n i e s p r z y j a j c u c z e n i u s i s y t u a c j r o d z i n n i n n s y t u a c j u c z n i a d z i a ł a j c d e s t r u k c y j n i e s nua c zperno ic a e s i. 3. E g z a m i n k l a s y f i k a c y j n y z d a j e r ó w n i e u c z e Ø r e a l i z u j c y n a p o d s t a w i e o d r b n y c h p r z e p i i n d y w i d u a l n y t o k l u b p r o g r a m n a u k i p o z a s z k o ł. 4. E g z a m i n k l a s y f i k a c y j n y z d a j e u c z e Ø, k t ó r y u b i e g a s i e o d o p r zk yl j a s cy i p r o g r a m o w o w y s z en j i w y n i k a t o z o s t a t n i e g o w i a d e c t w a s z k o l n e g o o r a z u c z e Ø, k t ó r y z m i e n i a t y p s z k o ł y l u b p r o f i l k 5. U c z e Ø l u b j e g o r o d z i c s k ł a d a d o d y r e k c j i s z k o ł y o p o dp ar nz ie e p r o w a d z e n i e e g z a m i n u l u b e g z a m i n ó w k l a s y f i k a c y j n y c h z p o d a n y c h z a j e d u k a c y. j n y c h 6. E g z a m i n y k l a s y f i k a c y j n e p r z e p r o w a d z a s i w f o r m i e p i s e m n e j i u s t n e j, z w y j t k i e m e g z a m i k l a s y f i k a c y j n y c h z i n f o r m a t y k i, t e c h n o l o g i i y ji n ef j o, r m a cw y c h o w a n i a f i z y c z n e g o, z a j p r a k t y c z n y c h i l a b o r a t o r y j n y c h, k t ó rfe o rm m a j z a d a Ø p r a k t y c z n y c h. 7. T e r m i n e g z a m i n u k l a s y f i k a c y j n e g o u z g a d n i a s i z u c z n i e m i d zjie cgao m i r o( p r a w n y m i o p i e k u n a m i ), a l e e g z a m i n n i e m o e b y p r z e p r o w a d z o n y p ó n i e j n i w o s t a t n i m t y g o d n i u s i e r p n i a. 8. E g z a m i n k l a s y f i k a c y j n y d l a u c z n i a, p r z e p r o w a d z a n a u c z y c i e l d a n y c h z a j e d u k a c y j n y c h o b e c n o c i, w s k a z a n e g o p r z e z d y r e k t o r a s z k o ł y, n a u c z y c i e l a t a k i c h s a m y c h l u b p o k r e w n y c h z e d u k a c y j n y c h. 9. W c z a s i e e g z a m i n u k l a s y f i k a c y j n e g o m o g b y o b e cw n i c h a r a k t e r z e o b s e r w a t o r ó w r o d z i c e ( p r a w n i o p i e k u n o w i e ) u c z n i a Z p r z e p r o w a d z o n e g o e g z a m i n u k l a sf yi k a c y j n e g o s p o r z d z a s i p r o t o k ó ł z a w i e r a j c y w s z c z e g ó l n o c i : i m i o n a i n a z w i s k a n a u c z y c i e l i, t e r m i n e g z a m i n u k l a s y f i k a c y j n e g o ; z a d a n i a ( w i c z e n i a ) e g z a m i n a c y j n e ; w y n i k i e g z a m i n u k l a s y f i k a c y j n e g o uo zr ya sz k a n e o c e n y. D o p r o t o k o ł u d o ł c z a s i p i s e m n e p ru ac cz en i a i z w i z ł i n f o r m a c j o u s t n y c h o d p o w i e d z i a c h u c z n i a. P r o t o k ó ł s t a n o w i z a ł c z n i k d o a r k u s z a o c e n u c z n i a. S t r o n a 8 z 1 2

9 1 1. Z a d a n i a e g z a m i n a c y j n e p o w i n n y m i e c h a r a k t e r p o m i a r u w i e l o s t o p n i o w e gu o w z g i l d n i a s p r a w d z e n i e w i a d o m o c i z c a ł e g o r o k u D l a u c z n i a n i e k lfa is ky o w a n e g o z z a j p r a k t y c z n y c h z p o w o d u u s p r a w i e d l i w i o n e j n i e o b e c n o c i, s z k o ł a o r g a n i z u j e z a j c i a u m o l i w i a j c e u z u p e ł n i e n i e p r o g r a m u n a u c z a n i a ri o c uz sn te aj ol ce en ni y e k l a s y f i k a c y j n e j z z a j p r a k t y c z n y c h W p r z y p a d k u n i e k l a s y f i k o w a n i a u c z n i a z ezdauj k a c y j n y c h, w d o k u m e n t a c j i p r z e b i e g u n a u c z a n i a z a m i a s t o c e n y k l a s y f i k a c y j n e j w p i s u j e s i n i e k l a s y f i k o w a n y U s t a l o n a p r z e z n a u c z y c i e l a a l b o u z y s k a n a w w y n i k u e g z a m i n u k l a s y f i k a c y j n e g o r o c z n a o c e k l a s y f i k a c y j n a z a z j e d u k a c y j n y cjhe s t o s t a t e c z nz a z( a s t r z e e n i erm o z d z i a ł u I. X ) 1 5. U c z n i o w i, k t ó r y z p r z y c z y n l o s o, w y cu hs p r a w i eldi w i o n y c h, n i e p r z y s t p i ł e g dz o a m i n u w w y z n a c z o n y m t e r m i n i e p r z y s ł u g u te j e r m i n d o d a t k o w y w y z n a c z o n y p o n o w n i e p r z e z d y r e k t o r a, a l e n i e p ó n i e j n i d o 1 5 w r z e n i a. I X. W A R U N K I, F O R M A I T R Y B O D W O Ł A W C Z Y O D O C E N Y K L A S Y F I K A C Y J N E J. 1. U c z e Ø l u b j e g o r o d z i c e ( p r a w n i o p i e k u n o w i e ) m o g z g ł o s i z a s t r z e e n i a d o d y r e k t o r a s z k o ł y, u z n a j, e r o c z n a o c e n a k l a s y f i k a c yz j n a z a j e d u k a c y j n y c h l u b r o c z n a o c e n a k l a s y f i k a c y j n a z a c h o w a n i a z o s t a ł a u s t a l o n a n i e z g o d n i e z p r z e p i s a m i p r a w a d o t y c z c y m i t r y b u u s t a l a n i a t e j o Z a s t r z e e n i a m o g b y z g ł o s z o n e w t e r m i n i e d o 7 d n i p o z a k o Ø c z e n i u z a j d-y d a k t y c z n w y c h o w a w c z y c h i p o w i n n y z a w i e r a i n f o r m ao c j t y m, k t ó r e p r z e p i s y p r a ws a t azłoy n a r u s z o n e. 2. W p r z y p a d k u s t w i e r d z e n i a, e r o c z n a o c e n a k l a s y f i k a c y j n a z z a j e d u k a c y j n y c h l u b r o c z n a k l a s y f i k a c y j n a z a c h o w a n i a z o s t a ł a u s t a l o n a n i e z g o d n i e z p r z e p i s a m i p r a w a d o t y c z c y m i t u s t a l a n i a t e j o c e n y, d y r e k t o r s z k o ł y p o w o ł u j e, k ot mó ir sa j: w p r z y p a d k u r o c z n e j o c e n y k l a s y f i k a c y j n e j z z a j e d u k - a cpyrjzn eypc rh o w a d z a s p r a w d z i a n w i a d o m o c i i u m i e j t n o c i u c z n i a, w f o r m i e p i s e m n e j i u s t n e j, o r a z u s t a l a r o c z n k l a s y f i k a c y j n z d a n y c h z a j e d u k a c y j n y c h ; w p r z y p a d k u r o c z n e j o c y e n k l a s y f i k a c y j n e j z a c h o w a n iua s t a l a r o c z n o c e n k l a s y f i k a c y j n z a c h o w a n i a w d r o d z e g ł o s o w a n i a z w y k ł w i k s z o c i g ł o s ó w ; w p r z y p a d k u r ó w n e j l i c z b y g ł o s ó d e c y d u j e g ł o s p r z e w o d n i c z c e g o k o m i s j i. 3. T e r m i n s p r a w d z i a n u, u z g a d n i a s i z u c z ni i e jm e g o r o dc za im i ( p r a w n y m i o p i e k u n a m i ), j e d n a k s p r a w d z i a n n i e p o w i n i e n o d b y s i p ó n i e j n i w 1 0 d n i o d z a kzo aøj c z e n id ay d a k t y c z n- o w y c h o w a w c z y c h. 4. S p r a w d z i a n p r z e p r o w a d z a s i w f o r m i e p i s e m n e j i u s t n e j, z w y j t k i e m s p r a w d z i a n ó w z i n f o r m a t t e c h n o l o g i i i n f o r my aj cn e j, w y c h o w a n i a f i z y c z n e g o, z a j p r a k t y i c z nl ya cb h o r a t o r y j n y c h, k t ó r e m a j f o r m z a d a Ø p r a k t y c z n y c h. 5. Z e b r a n i e k o m i s j i u s t a l a j c e j o c e n k l a s y f i k a c y j n z a c h o w a n i a n i e p o w i n n o o d be y j n si i w p ó 1 0 n i d n i o d z a k o Ø c z e n iza a j d y d a k t y c z n-wo y c h o w a w c z y c h. W s k ł a d k o m i s j i w c h o d z : w p r z y p a d k u r o c z n eoj c e n y k l a s y f i k a c y j n e j z z a j e d u k a c y j n y c h : a ) d y r e k t o r s z k o ł y a l b o n a u c z y c i e l z a j m u j c y w t e j s z k o l e i n n e s t a n o w i s k o k i e r o w n i j a k o p r z e w o d n i c z c y k o m i s j i, b ) n a u c z y c i e l p r o w a d z c y d a n e z a j c i a e d u k a c y j n e, c ) d w ó c h n a u c z y c i e l i z d a n e j l u b i n n e j s z k o ł y t e g o s a m e g o t y p u, p r o w a d z c y t a k i e s z a j c i a e d u k a c y j n e ; S t r o n a 9 z 1 2

10 w p r z y p a d k u r o c z n e j o c e n y k l a s y f i k a c y j n e j z a c h o w a n i a : a ) d y r e k t o r s z k o ł y a l b o n a u c z y c i e l z a j m u j c y w t e j s z k o l e i n n e s t a n o w i s k o k i e r o w n i c z e j a k o p r z e w o d n i c z c y k o m i s j i, b ) w y c h o w a w c a k l a s y, c ) w s k a z a n y p r z e z d y r e k t o r a s z k o ł y n a u c z y c i e l p r o w a d z c y z a j c i a e d u k a c y j n e w d a n k l a s i e, d ) p e d a g o g, e ) p s y c h o l o g, f ) p r z e d s t a w i c i e l s a m o r z d u u c z n i o w s k i e g o, g ) p r z e d s t a w i c i e l r a d y r o d z i c ó w. 6. N a u c z y c i e lp r z e d m i o t u m o e b y z w o l n i o n y z u d z iw a łpur a c y k o m i s j i n a w ł a s n p r o b l u b w i n n y c h, s z c z e g ó l n i e u z a s a d n i o n y c h p r z y p a d k a c h. W t a k i m p r z y p a d k u d y r e k t o r s z k o ł y p o w o ł u j e i n n e g n a u c z y c i e l a p r o w a d z c e g o t a k is ea m e z a j c i a e d u k a c y j n e, z ty e m, p o w o ł a n i e n acu z y c i e l a z a t r u d n i o n e g o w i n n e j s z k o l e n a s t p u j e w p o r o z u m i e n i u z d y r e k t o r e m t e j s z k o ł y. 7. U s t a l o n a p r z e z k o m i s j r o c z n a o c e n a k l a s y f i k a c y j n a z z a j e d u k a c y j n y c h o r a z r o c z n a k l a s y f i k a c y j n a z a c h o w a n i a n i e m o e b y n i s z a o d u ws ct za e l o n ie ej j o c e n y. 8. O c e n a u s t a l o n a p r z e z k o m i s j j e s t o s t a t ez c z nwa y, j t k i e m n i e d o s t a t e c z n e j r o c zonce ejn y k l a s y f i k a c y j n e j z z a j e d u k a c y j n y c h, k t ó r a m o e b y zw m wi ye n i ko nu a e g z a m i n u p o p r a w k o w e g o. 9. Z p r a c k o m i s j i s p o r z d z a s i p r o t o k ó ł z a w i e r a j c y w s z c z e g ó l n o c i : w p r zy p a d k u r o c z n e jo c e n y k l a s y f i k a c y j n e j z z a j e d u k a c y j n y c h : s k ł a d k o m i s j i, t e r m i n s p r a w d z i a n u, z a d a n i a ( p y t a n i a ) s p r a w d z a j c e, w y n i k s p r a w d z i a n u o r a z u s t a l o n o c e n ; w p r z y p a d k u r o c z n e j o c e n y k l a s y f i k a c y j n e j z a c h o w a n i a : s k ł a d k o m i s j i, t e r m i n p o s i e d z e n i a mkios j i, w y n i k g ł o s o w a n i a, u s t a l o n o c e n z a c h o w a n i a w r a z z u z a s a d n i e n i e m. P r o t o k ó ł s t a n o w i z a ł c z n i k d o a r k u s z a o c e n. Du o c z pn ri oa t o k o ł u d o ł c z a sp i s e m n e p r a c e u c z n ii a z w i z ł i n f o r m a c j o u s t n y c h o d p o w i e d z i a c h u c z n i a Z a d a n i a s p r a w d z a j c e p o w i n n y m i e c h a r a k t e r p o m i a r u w i e l o s t o p n i o w e g o i u w z g l d n i a s p r a w d z e n i e w i a d o m o c i z c a ł e g o r o k u U c z e Ø, k t ó r y z p r z y c z y n u s p r a w i e d l i w i o n y c h n i e p r z y s t p i ł d o s p r a w d z i a n u w w y z n a c z o n y m t e r m i m o e p r z y s t p i d o n i e g o w d o d a t k o w y m t e r m i n i e, w y z n a c z o n y m pdry zr ezk t o r a s z k o. ł y 1 2. P r z e p i s y t e s t o s u j e s i o d p o w i e d n i o w p r z y p a d k u or co ec nz y n e jk l a s y f i k a c y j n e j z ez da uj k a c y j n y c h u z y s k a n e j w w y n i k u e g z a m i n u p o p r a w k o w e g o, z t y m, e t e r m i n d o z g ł o s z e n i a z a s t r z e e Ø w y n o s i 5 o d d n i a p r z e p r o w a d z e n i a e g z a m i n u p o p r a ow wk e g o. Z a s t r z e e n i a p o w i n n y z a w i e r a i n f o r mo a c j t y m, k t ó r e p r z e p i s y p r a w a z o s t a ł y n a r u s z o n e. X. E G Z A M I N P O P R A W K O W Y. 1. U c z e Ø, k t ó r yn a k o n i e c r o k u o t r z y m a ł o c e n n i e d o s t a t e c z n z j e d n y c eh d uzkaaj c y j n y c h m o e z d a w a e g z a m i n p o p r a w k o w y. S t r o n a 1 0 z 1 2

11 2. W w y j t k o w y c h p r z y p a d k a c h R a d a P e d a g o g i c z n a m o e w y r a z i z g o d n a e g z a m i n p o p r a w k o w y z d w ó c h z a j e d u k a c y j n y c h. U c z e Ø m o e p r z y s t p i d o e g z a m i n u z o b u z a j, g d y n i s k i p o z i o s i g n i e d u k a c y j n y c h s p o w o d o w a n y b y ł : z ł y m s t a n e m z d r o w i a u c z n i a n i e s p r z y j a j c u c z e n i u s ys ti u a c j r o d z i n n i n n s y t u a c j u c z n i a d z i a ł a j c d e s t r u k c y j n i e n a p r o c e s u c z e n i a s i. 3. E g z a m i n y p o p r a w k o w e w s z k o l e s p r z e p r o w a d z o n e w o s t a t n i m t y g o d n i u s i e r p n i a. 4. D y r e k t o r s z k o łp yo w o ł u j e k o m i s j e g z a m i n a c y j. n W s k ł akd o m i s j i w c h o d z : a ) d y r e k t o r s z k o łl y u b i n n y n a u c z y c iz ea lj m u j c y s t a n o w i s k o k i e r o w n i c z e, pjr az ke ow o d n i c z c y, b ) n a u c z y c i e l p r o w a d z c y d a n e z a j c i a e d u k a c y j n e, j a k o e g z a m i n a t o r, c ) n a u c z y c i e l p r o w a d z c y t a k i e s a m e p lo uk br e w n e z a j c i a e d u k a c y j n e, j a k o c z ł o n e k k o m i s j i. 5. N a u c z y c i e l p r o w a d z c y j z ac i a e d u k a c y j njea k o e g z a m i n a t o r m o e b y z w o l n i o n y z u d z i a ł u w p r a c y k o m i s j i n a w ł a s n p r o lb u b w i n n y c h, s z c z e g ó l n i e u z a s a d n i o n y c h p r z y p aw d k ta yc m h. p r z y p a d k u d y r e k t o r s z k o ł y p o w o ł u j e j a k o o s o b e g z a m i n ui j n n c e g o n a u c z y c i e lpa r o w a d z c e g o t a k i e s ae m z a j c i a e d u k a c y j n e, z t y m, e p o w o ł a n i e n a u c z ay tc ri ue dl na i o n e g o w i n n e j s z k o l e n a s t p u j e w p o r o z u m i e n i u z d y r e k t o r e m t e j s z k o ł y. 6. E g z a m i n p o p r a w k o w y s k ł a d a s i z c z c i p i s e m n e j i z u s wt yn j e j t, k i e m e g z a m i n uz i n f o r m a t y k i, w y c h o w a n i a f i z y c z n e g o, z a j l a b o r a t o r y j n y c h, z k t ó r y c h e g z a m i n p o w imni ie e n f o r m w i c z e Ø p r a k t y c z n y c h l u b z a d a Ø p r a k t y c z n y c h. 7. Z p r z e p r o w a d z o n e g o e g z a m i n u p o p r a w k o w e g o s p o r z d z a s i p r o t o k ó ł z a w i e r a j c y w s z c z e g ó l n o c i : a ) s k ł a d k o m i s j i ; b ) t e r m i n e g z a m i n u p o p r a w k o w e g o ; c ) p y t a n i a e g z a m i na c y j n e ; d ) w y n i k e g z a m i n u p o p r a w k o w e g o o r a z u z y s k a n o c e n. D o p r o t o k o ł u z a ł c z a s i p i s ep mr na ec e u c z n i a i z w i z ł i n f o r m a c j o u s t n y c h o d p o w i e d z i a c h u c z n i a. 8. U c z e Ø, k t ó r y z d a ł e g z a m i n p o p r a w k o w y o t r z y m u j e p r o m do o c j k l a s yp r o g r a m o w o w y s z e j. 9. U c z e Ø, k t ó rny i e z d a ł e g z a m i n u p o p r a w k o w e g, o n i e o t r z y m u j e p r o m o c j i i p o w t a r z a k l a s U c z e Ø, k t ó r yz p r z y c z y n l o s o w y c hn i e p r z y s t p id ło e g z a m i n u p o p r a w k o w e g o w w y z n a c z o n y m t e r m i n i e, m o e p r z y s t p i n i de og o w t e r m i n i e d o d a t k o w y m w y z n a c z o n y m p r z e z d y r e k t o r a s z k o ł y, l e c z n i e p ó n i e j n i d o k o Ø c a w r z e n i a. X I. K O N T A K T Y Z R O D Z I C A M I. 1. N a u c z y c i e l, w y c h o w a w c a, p o w i n i epn r z e k a z a r o d z i c o m i n f o r m a c o j e f e k t a c he d u k a c y j n y c h i c h d z i e c ip o p r z e z : - k o n t a k t b e z p o r e d n i z r o d z i c a m i, - n a z e b r a n i a c h o g ó l n o s z k o l n y ck h l, a s o w y c h, - p o p r z e z i n d y w i d u a l n r o z m o w, - z a p o w i a d a n e w i z y t yw d o m u u c z n i a, - k o n t a k t p o r e d n i : r o z m o w t e l e f o n i c z n, k o r e s p o n d el ni cs j t o w n, a d n o t a c j w z e s z y c i e s z k o l n y m. 2. R o d z i c e p o w i n n i b y i n f o r m o w a n i n a z e b r a n i a c h k l a s o w y c h p r z e z w y c h o w a w c l u b d y r e k t o r a s z k o ł y o z a d a n i a c h i z a m i e r z e n i a c h d y d a k t y - c wz yn co h o w a w c z y c h w d a n e j k l a s i e i s z, k o l e S t r o n a 1 1 z 1 2

12 o o b o w i z u j c y c h p r z e p i s a c h d o t y c z c y c h o c e n i a n i a, k l a s y f i k o w a n i a i p r o m o w a n i a u c z n i ó w t r y b i e o d w o ł a n i a s i o d o c e n y r o, c z n e j o w y n i k a c h w n a u c e t i r u d n o c i a c h w u c z e n i u, s i o r e g u l a m i n i e e g z a m i n u m a t u r a l n e. g o 3. S z k o ł a o rag n i z u j e s p o t k a n i a, n a k t ó r y c h r o d z i c ( p r a w n y o p i e k u n ), m i ab ł d z mi o e l i w o b e z p o r e d n i e j r o z m o w y z n a u c z y c i e l e m p r z e d m i o t uo p o s t p a c h e d u k a c y j n y c h, t r u d n o c i a c h, z a c h o w a n i u s w o j e g o d z i e c k a. Z a t w i e r dz o n o n a R a d z i e P e d a g o g i c z n e j w d n i u 3 1 s i e r p n i a r. S t r o n a 1 2 z 1 2

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d z i e 2 0 1 5 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

6. K o ł a 7. M i s a

6. K o ł a 7. M i s a S U P 6 0 9 v. 2 0 16 G R I L L R U C H O M Y, P R O S T O K Ą T N Y, Z D O L N Ą I B O C Z N Ą P Ó Ł K Ą S U P 6 0 9 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X W Y Z N A C Z A N I E O D K S Z T A C E T O W A R Z Y S Z Ą C Y C H H A R T O W A N I U P O W I E R Z C H N I O W Y M W I E

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie

Niniejsza wersja jest wersją elektroniczną Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2017/ wydanie 1, wydanej w formie ń ń ż Ä Ä ż ń Ę Ę ľ Ä ŕ ż ń ř ő ő Ę ż ż ń Ę Ź ř ý ż É ż Ę ń ń ń Ę ľ ż Ż ń ż ż ż Ę ż ć ć ý ż Ę ż ż ý ć Ę ż ć ć ż Ę Ę Ę ż ż ć ź Ą Ł Ł Ł Ł ľ Ł Ł Ł ź ý ľ ż Ł ż Ł ń ý ż ż Ł Ł ý ľ Ł ż Ł Á Ż Ż Ł Ę Ź ż ż ż Á ż

Bardziej szczegółowo

J o a n n a F R U Y S K A a nd a r m e r i i w o j s k o w. e jj a k p o d k r e l a C z, u bsauj k c e s p o w i e c i ik-r y m n a l n e j j e s t w

J o a n n a F R U Y S K A a nd a r m e r i i w o j s k o w. e jj a k p o d k r e l a C z, u bsauj k c e s p o w i e c i ik-r y m n a l n e j j e s t w D o r ó d e ł. R O C Z N I K H U M A N I S T Y C Z N Y R o k X I V : 2 0 1 6, z e s z y t 1 2 / 1 4 J o a n n a F r u y s k a ( W y d z i a ł P o l o n i s t y k i, U n i w e r s y t e t W a r s z a w

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

2 x U S B 2. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 3. 0 ( t y ł ),

2 x U S B 2. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 3. 0 ( t y ł ), J e s t e m y f i r m s p e c j a l i z u j c s i w m i n i a t u r o w y c h k o m p u t e r a c h, z n a j d u j c y c h s z e r o k i e z a s t o s o w a n i e p r z y : w y w i e t l a nu i t r e c

Bardziej szczegółowo

U Strona 1/181 p Strona 2/181 rz Strona 3/181 ej Strona 4/181 m Strona 5/181 ie Strona 6/181 in Strona 7/181 fo Strona 8/181 r Strona 9/181 m Strona 10/181 uj Strona 11/181 e Strona 12/181 m Strona 13/181

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4

SF-AE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+bambus+lotka 2+2/3+2/4+2/5+2/6+2. SE-KWE Sp awik z doci eniem wst pnym Balsa+polycarbon 2+1/2+2/3+2/3+3/3+4 SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 SE-WE SF-AE SE-KWE SJ-WR SF-AD SF-AF SF-AG SE-KJG SE-KJH SE-WD SE-WJ SF-AB SJ-WY SJ-WX SJ-WS SM-76/77 Sp awik Middy Onions z Balsa+polycarbon 4+1/4+2/4+3/4+4

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a M G 4 1 0 v. 2 0 1 6 G R I L L K O C I O Ł E K P O D W Ó J N I E E M A L I O W A N Y Z P O P I E L N I K I E M 6 r e d n i c a 4 6 c m M G 4 1 0 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH G R E E N M I L L A Q U A S Y S T E M : S Y S T E M Z R A S Z A C Z Y W Y N U R Z A L N Y C H i M I K R O N A W A D N I A N I E. O G Ó L N A L I S T A A S O R T Y M E N T O W A S z c z e g ó ł o w e i

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

O X Y a 4 O X Y T Z l O X Y D Z. 4 E - Y Z W 7 - a l a I P P A B X P l a 7 f 4. a S a a S O X Y H 4 s 7 S. A. T Z. i. a z i ) 4 Y z 7 a P Z z Z. 7 a Y j a F i. 9. P 4 7 Z. Y j a j 9. k 4 8 9. ( i s 7 4

Bardziej szczegółowo

2. WPŁYW LOKALNYCH WARUNKÓW WIATROWYCH NA DYSPERSJĘ ZANIECZYSZCZEŃ W OTOCZENIU WYSOKICH BUDYNKÓW

2. WPŁYW LOKALNYCH WARUNKÓW WIATROWYCH NA DYSPERSJĘ ZANIECZYSZCZEŃ W OTOCZENIU WYSOKICH BUDYNKÓW M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X M O D E L O W A N I E I A N A L I Z A W P Y W U L O K A L N Y C H W A R U N K W W I A T R O W Y C N A D Y S P E R S J Z A N

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Í í Í Á ń ý ý Ż í í ď Í Ĺ ń Í ń Ę ń ý Ż Ż ź ń ń Ę ń ý ý í ŕ Ĺ Ĺ Í Á í Ż Í É Í Ü ö ä Ż Ż Ż Ę ń ć Ę Ż ń Ę Ż ć ń Ł Ą ń Ę í Ę Ż Ż ý Ż Ż Ą Í É đ í Ł Ę Ł ć ő ť Ę ń í ć Í Ę Ę Ł Ą Ł ć ď ć Ę Ę ń Ó Ü ü Ĺ ý Ę ä í

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

n a k r ę t e k Z, I I, I.

n a k r ę t e k Z, I I, I. H U T A W K A O G R O D O W A 2 - o s o b o w a t y p : J K S C 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

made in Germany Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller w klasie ekonomicznej

made in Germany Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller w klasie ekonomicznej niszczarki D O K U M E N T Ó W P Ł Y T C D / D V D K A R T K R E D Y T O W Y C H T WA R D Y C H D Y S KÓ W M I K R O F I L M Ó W Najlepsza marka na rynku FIRMA, w ktorej powstala pierwsza niszczarka bestseller

Bardziej szczegółowo