Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci"

Transkrypt

1 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln ict wa zawodowe g o E g z a m i n p r z e p r o w a d z a n y j e s t w d w ó c h e t a p a c h : e t ap p r ak t y c zn y : p ole g a n a s am odzi e ln y m wy k on an i u p r ze z k an dy dat a zadań e g zam i n ac y j n y c h s p r awdzaj ą c y c h um i e j ę t n oś c i p r ak t y c zn e e t ap t e or e t y c zn y : odb y wa s i ę w dwó c h c zę ś c i ac h ; p i s e m n e j i us t n e j 1. c ś c i p i s e m n e j k e e n p y t i r e s t e m ó r h k ć e n t j c i g p c j r y s e k b e i e c ń s t i h i g i e n y p r y h r y p r c i j p t h r y ś r s k p t p r p i s y p r p r y p t p r m y k p r g p c g i i p r i ę b i s t m p t p s y c h i i i p e i k i m e t k n i w zę an dy dat udzi la odp owi dzi a an a z zak u at w: - ac un owoś zawodowa - dok um ac a dzi ał aln oś os odar ze - un zawodowy - zas ady zp ze wa ac or az oc on ze wp oż ar owe - ods awowe zas ady oc on odowi a - ods awowe ze awa ac - ods awowa ob le at a awa os odar ze o zar zą dzan a ze ds or we - ods awy olog dag og - ody a auc zan a 2. w c zę ś c i us t n e j k an dy dat odp owi ada n a p y t an i a z zak r e s u n as t ę p uj ą c y c h t e m at ó w: - t e c h n olog i a - m as zy n ozn aws t wo - m at e r i ał ozn aws t wo Z adan ia do e t ap u p r akt yczn e g o i p yt an ia do e t ap u t e or e t yczn e g o p r zyg ot owywan e są n a p odst awie st an dar du wym ag ań u st alon e g o p r ze z Z wią ze k R ze m iosł a P olskie g o ( U st awa o r ze m ioś le z dn ia 2 2 m ar ca , t e kst je dn olit y: D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz )

2 Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci w ł aś ciw ych dla k w alif ik acji w zaw odzie K a n d y d a t n a m i s t r z a p o w i n i e n u m i e ć : 1. O k r e ś l a ć i o m a w i a ć z e z r o z u m i e n i e m i n f o r m a c j e p r z e d s t a w i o n e w f o r m i e o p i s ó w, i n s t r u k c j i, r y s u n k ó w, s z k i c ó w, d o k u m e n t a c j i t e c h n i c z n y c h i t e c h n o l o g i c z n y c h, a w s z c z e g ó l n o ś c i : 1.1. c h a r a k t e r y z o wa ć o b ie k t y b u d o wl a n e, e l e m e n t y b u d y n k u i ic h f u n k c j e, m a t e r ia ł y b u d o wl a n e i ic h p o d s t a wo we c e c h y t e c h n ic z n e o r a z r o d z a j e in s t a l a c j i b u d o wl a n y c h ; 1.2. o k r e ś l a ć e l e m e n t y in s t a l a c j i, a r m a t u r y i u r z ą d z e ń s a n it a r n y c h ; 1.3. c h a r a k t e r y z o wa ć p r z e wo d y r u r o we o r a z t e c h n ik i ic h o b r ó b k i i m o n t a ż u ; 1.4. o k r e ś l a ć wy m a g a n ia d o t y c z ą c e wy k o n y wa n ia iz o l a c j i i in s t a l a c j i s a n it a r n y c h ; 1.5. c h a r a k t e r y z o wa ć u r z ą d z e n ia, e l e m e n t y i r o d z a j e in s t a l a c j i wo d n o -k a n a l iz a c y j n y c h ; 1.6. o k r e ś l a ć wy m a g a n ia d o t y c z ą c e m o n t a ż u, k o n s e r wa c j i, e k s p l o a t a c j i i d e m o n t a ż u in s t a l a c j i wo d n o -k a n a l iz a c y j n y c h ; 1.7. id e n t y f ik o wa ć u r z ą d z e n ia, e l e m e n t y i r o d z a j e in s t a l a c j i g r z e wc z y c h ; 1.8. o k r e ś l a ć r o d z a j e in s t a l a c j i we n t y l a c y j n y c h i k l im a t y z a c y j n y c h o r a z e l e m e n t y i u r z ą d z e n ia we n t y l a c y j n o -k l im a t y z a c y j n e ; 1.9. id e n t y f ik o wa ć u r z ą d z e n ia, e l e m e n t y i r o d z a j e in s t a l a c j i g r z e wc z y c h, o m a wia ć wy m a g a n ia d o t y c z ą c e m o n t a ż u, k o n s e r wa c j i, e k s p l o a t a c j i i d e m o n t a ż u in s t a l a c j i we n t y l a c j i i k l im a t y z a c j i. 2. P r z e t w a r z a ć d a n e l i c z b o w e i o p e r a c y j n e, a w s z c z e g ó l n o ś c i : 2.1. a n a l iz o wa ć in f o r m a c j e z a wa r t e w d o k u m e n t a c j i p r o j e k t o we j ; 2.2. a n a l iz o wa ć p a r a m e t r y in s t a l a c j i wo d n o -k a n a l iz a c y j n y c h, g r z e wc z y c h o r a z we n t y l a c y j n o -k l im a t y z a c y j n y c h ; 2.3. o m a wia ć z a s a d y d o b o r u e l e m e n t ó w in s t a l a c j i wo d n o -k a n a l iz a c y j n y c h, g r z e wc z y c h i we n t y l a c y j n o -k l im a t y z a c y j n y c h, a r m a t u r ę, m a t e r ia ł y p o m o c n ic z e, n a r z ę d z ia, s p r z ę t i u r z ą d z e n ia d o r o d z a j u in s t a l a c j i i p r a c m o n t e r s k ic h ; 2.4. o k r e ś l a ć b ł ę d y p o ws t a ł e p o d c z a s m o n t a ż u in s t a l a c j i g r z e wc z y c h i we n t y l a c y j n o - k l im a t y z a c y j n y c h o r a z ws k a z y wa ć s p o s o b y ic h u s u wa n ia. Z n a ć s p o s o b y b e z p i e c z n e g o w y k o n y w a n i a z a d a n i a z a w o d o w e g o z g o d n i e z p r z e p i s a m i b e z p i e c z e ń s t w a i h i g i e n y p r a c y, o c h r o n y p r z e c i w p o ż a r o w e j o r a z o c h r o n y ś r o d o w i s k a, a w s z c z e g ó l n o ś c i : 3 o m a ć p r z e p y b e z p c z e ń s t h n y p r a c y, o c h r o n y p r z e c o ż a r o j o r a z o c h r o n y ś r o d o k a o b o z u j ą c e p o d c z a s m o n t a ż u u r z ą d z e ń s t a l a c j d n o k a n a l a c y j n y c h, s t a l a c j g r z e z y c h o r a z s t a l a c j n t y l a c y j n o k l a t y z a c y j n y c h 3 o m a ć d o b ó r o d z ż y r o b o c z e j ś r o d k ó o c h r o n y d y u a l n e j d o r o d z a j u p r a c s t a l a c y j n y c h, k o n y n e j o b r ó b k m o n t a ż u p r z e d ó r u r o c h r o b ó t p o m o c n z y c h 3 o m a ć p r z y c z y n y a r s t a l a c j d n o a n a l a c y j n y c h, g r z e z y c h n t y l a c y j n o l a t y z a c y j n y c h o r a z s p o s o b y h u s u n wia is ie wa i ig ie iwp we wis wią i in i wo - iz in i wc in i we - im ;.2. wia ie i w in wid in wy wa i i wo w wy i ic ;.3. wia wa ii in i wo -k iz wc i we -k im ic wa ia ; Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci zw iązanych z zatrudnieniem i dział alnoś cią g osp odarczą K a n d y d a t n a m i s t r z a p o w i n i e n u m i e ć : 1. I n t e r p r e t o w a ć i n f o r m a c j e p r z e d s t a w i a n e w f o r m i e o p i s ó w, i n s t r u k c j i, t a b e l, r y s u n k ó w, w y k r e s ó w, a w s z c z e g ó l n o ś c i :

3 1.1. r o z r ó ż n ia ć p o d s t a wo we p o j ę c ie i t e r m in y z o b s z a r u f u n k c j o n o wa n ia g o s p o d a r k i o r a z p r a wa p r a c y, p r a wa p o d a t k o we g o i p r z e p is ó w r e g u l u j ą c y c h p o d e j m o wa n ie i wy k o n y wa n ie d z ia ł a l n o ś c i g o s p o d a r c z e j ; 1.2. r o z r ó ż n ia ć d o k u m e n t y z wią z a n e z z a t r u d n ie n ie m o r a z p o d e j m o wa n ie m i wy k o n y wa n ie m d z ia ł a l n o ś c i g o s p o d a r c z e j ; 1.3. p o s ł u g iwa ć s ię d o k u m e n t a c j ą p r o j e k t o wą w z a k r e s ie r y s u n k ó w in s t a l a c y j n y c h, s c h e m a t y c z n y c h i z n a ć z a s a d y r y s u n k u t e c h n ic z n e g o ; 1.4. z n a ć p r z e p is y b e z p ie c z e ń s t wa i h ig ie n y p r a c y, o c h r o n y p r z e c iwp o ż a r o we j o r a z o c h r o n y ś r o d o wis k a o b o wią z u j ą c e p o d c z a s p r a c in s t a l a c y j n y c h i m o n t a ż o wy c h p r z y u r z ą d z e n ia c h wo d n o -k a n a l iz a c y j n y c h, in s t a l a c j a c h g r z e wc z y c h o r a z in s t a l a c j a c h we n t y l a c y j n o -k l im a t y z a c y j n y c h ; 1.5. id e n t y f ik o wa ć i a n a l iz o wa ć in f o r m a c j e d o t y c z ą c e wy m a g a ć i u p r a wn ie ń p r a c o wn ik a, p r a c o d a wc y, b e z r o b o t n e g o i k l ie n t a ; 1.6. p r o j e k t o wa ć in s t a l a c j e wo d n o -k a n a l iz a c y j n e, g r z e wc z e o r a z we n t y l a c y j n o - k l im a t y z a c y j n e ; 2. P r z e t w a r z a ć d a n e l i c z b o w e i o p e r a c y j n e, a w s z c z e g ó l n o ś c i : 2.1. a n a l iz o wa ć in f o r m a c j e z wią z a n e z p o d n o s z e n ie m k wa l if ik a c j i w p o s z u k iwa n iu p r a c y i z a t r u d n ie n ie m o r a z p o d e j m o wa n ie m i wy k o n y wa n ie m d z ia ł a l n o ś c i g o s p o d a r c z e j ; 2.2. s p o r z ą d z a ć d o k u m e n t y z wią z a n e z p o s z u k iwa n ie m p r a c y i z a t r u d n ie n ie m o r a z p o d e j m o wa n ie m i wy k o n y wa n ie m d z ia ł a l n o ś c i g o s p o d a r c z e j ; 2.3. ws k a z y wa ć z a g r o ż e n ia d l a ż y c ia i z d r o wia c z ł o wie k a o r a z ś r o d o wis k a n a t u r a l n e g o p o d c z a s p r a c z wią z a n y c h z m o n t a ż e m i e k s p l o a t a c j ą in s t a l a c j i wo d n o - k a n a l iz a c y j n y c h, g r z e wc z y c h o r a z we n t y l a c y j n o -k l im a t y z a c y j n y c h ; 2.4. s p o r z ą d z a ć n ie z b ę d n e o b l ic z e n ia, k a l k u l a c j e c e n o we i z n a ć z a g a d n ie n ia r a c h u n k o wo ś c i z a wo d o we j ; 2.5. r o z r ó ż n ia ć s k u t k i wy n ik a j ą c e z n a wią z a n ia i r o z wią z a n ia s t o s u n k u p r a c y ; 2.6. wy k o n y wa ć o b l ic z e n ia z wią z a n e z r o b o t a m i m o n t a ż o wy m i; 2.7. s p o r z ą d z a ć k a l k u l a c j e k o s z t ó w wy k o n a n ia o k r e ś l o n y c h p r a c p r z y in s t a l a c j a c h wo d n o -k a n a l iz a c y j n y c h, g r z e wc z y c h o r a z we n t y l a c y j n o -k l im a t y z a c y j n y c h ; P odstaw y p sycholog ii i p edag og ik i oraz metodyk a nauczania K a n d y d a t n a m i s t r z a p o w i n i e n p o s i a d a ć w i a d o m o ś c i i r o z u m i e ć p r o c e s y a w s z c z e g ó l n o ś c i : 1. W y j a ś n i a ć i o c e n i a ć s y t u a c j e s t o s u j ą c s i ę d o o p i s u z a g a d n i e ń i p r o b l e m ó w w o b s z a r z e : p s y c h o l o g o s o b o ś c r o z u m ć r o z j p s y c h z n y c z ł o k a c z y n n n a n g o ł y j ą c e o r a z c e c h y p s y c h z n e o s o b o ś c j e j s k ł a d n c h a r a k t e r j e g o c e c h y, z d o l n o ś c u z d o l n n z a t e r e s o n s k ł o n n o ś c t e m p e r a m e n t j e g o r o d z a j e z n a ć p o d e j ś c p s y c h o l o g z n e d o u c z e n s p r o c e s ó p o z n a z y c h : p r z e t r z a n f o r m a c j r o d z a j e p a m c c z y n n d y u a l n e ł y j ą c e n a m o t y c j ę n a u c z a n c z y n n z z a n e z o r g a n a c j ą n a u c z a n z n a ć s p o s o b y p o s t ę p o n r e a g o n s y t u a c j a c h t r u d n y c h : s t r e s f r u s t r a c j a t y p y s y t u a c j t r u d n y c h r e a k c j e n a s y t u a c j e t r u d n e p s y c h o l o g r o z j o j c h o z e j : p o s d a ć d z ę n t o k r e s ó r o z j o c h b r a ć p o d u g ę c z y n n r o z j o p s y c h o l o g p r a c y : o k r e ś l a ć a j e m n y ł y o d d z ł y n u k ł a d z c z ł o k p r a c a z n a ć e t a p y d o s t o s o n c z ł o k a d o p r a c y : r o d z e n d o p r a c y s z k o l e n z a d o d o s k o n a l e n ii wo i: ie wó ic wie i ik i ie wp wa ic wo i i ik i: - i i i ie ia ; - in wa ia i i; - i ie ic ia ię i w wc - wa ie in i ię i; - ik i in wid wp wa wa ia ; - ik i wią iz ia wa ia i wa ia w - i ; - i ; -. ii wo we i wy wa wc ia wie. w wo wy ; wa ik i wo we. ii wz wp w i ia wa ie w ie wie ; wa ia wie - wp wa ie ; - ie wo we i ie.

4 2. S t o s o w a ć s i ę d o z a s a d p e d a g o g i k i d y d a k t y k i i m e t o d y k i n a u c z a n i a : 2 o k r e ś l a ć c e l e n a u c z a n p r o c e s p r a k t y c z n e j n a u k z a d u 2 z n a ć k r y t e r d o b o r u m e t o d n a u c z a n 2 u m ć p o s ł u g ć s p r o g r a m e m n a u c z a n 2 z n a ć z a s a d y n a u c z a n o r a z k o n t r o l o c e n y p r a c y u c z n 2 s t o s o ć o d p o d n ś r o d k d y d a k t y c z n e p r o c e s k s z t a ł c e n 2 p l a n o ć n a u c z a n p o d s t a p r o g r a m o j k s z t a ł c e n z a d z 2 s t o s o ć s d o s t a n d a r d ó m a g a ń b ę d ą c y c h p o d s t a d o p r z e p r o d z a n e g z a m u p o t r d z a j ą c e g o k l a c j e z a d z 2 d o b r a ć o g n f o r m y o r g a n a c y j n e p r a c y d y d a k t y c z n o c h o z e j k s z t a ł c e n z a d o m 2 p r o d z d o k u m e n t a c j ę p e d a g o g z n ą z a k ł a d z s z k o l ą c y m u c z n.1. ia w ie i wo ;.2. ia ia ;.3. ie iwa ię ia ;.4. ia i i ia ;.5. wa wie ie i w ie ia ;.6. wa ie wg wy we ia w wo ie ;.7. wa ię w wy wą wa ia in wie wa if ik w wo ie ;.8. ie iwa i iz wy wa wc w iu wo wy ;.9. wa ić ic w ie ió w. II. Etap prak tyczny egzaminu obejmuje prak tyczne umiejętności z zak resu k w al if ik acji w zaw od zie, objęte tematami: 1. W y k o n i e p o j ś c i e g o i k i z y j n e g o k e g o p r z y b o r u s i t n e g o z p o ł ą c z e n i e m m u r y i m o n t e m t e g o p r z y b o r u o k r e ś l o n e j t e c h n o l o g i i 2. W y k o n i e f r m e n t u i n s t j i g r z e z e j z z o n t o i e m k e g o u r z ą e n i z g o i e z k u m e n t j ą 3. o n t o i e p r z e i u r z ą e ń k e g o r o u n t y l j i l u b k l i m y z j i z g o i e z k u m e n t j ą an de a wo dn an al ac ws az an an ar wr az ar at aż w : an ag al ac wc wr az am wan ws az an dz a dn do ac : Zam wan wo dów dz ws az an dz aj we ac at ac dn do ac : K andydat na mistrza p ow inien umieć : 1. P l a n o w a ć c z y n n o ś c i z w i ą z a n e z w y k o n a n i e m z a d a n i a : 1.1. s p o r z ą d z ić p l a n d z ia ł a n ia ; 1.2. s p o r z ą d z ić wy k a z n ie z b ę d n y c h s u r o wc ó w, m a t e r ia ł ó w, s p r z ę t u k o n t r o l n o - p o m ia r o we g o, n a r z ę d z i; 1.3. wy k o n a ć n ie z b ę d n e r y s u n k i l u b s z k ic e p o m o c n ic z e i o b l ic z e n ia ; 2. O r g a n i z o w a ć s t a n o w i s k o p r a c y : 2.1. z g r o m a d z ić i r o z m ie ś c ić n a s t a n o wis k u p r a c y m a t e r ia ł y, n a r z ę d z ia, u r z ą d z e n ia i s p r z ę t z g o d n ie z z a s a d a m i b e z p ie c z e ń s t wa i h ig ie n y p r a c y o r a z o c h r o n y p r z e c iwp o ż a r o we j ; 2.2. s p r a wd z ić s t a n t e c h n ic z n y m a s z y n, u r z ą d z e ń i s p r z ę t u ; 2.3. d o b r a ć o d z ie ż r o b o c z ą i ś r o d k i o c h r o n y in d y wid u a l n e j ; 3. W y k o n a ć z a d a n i e e g z a m i n a c y j n e z z a c h o w a n i e m p r z e p i s ó w b e z p i e c z e ń s t w a i h i g i e n y p r a c y, o c h r o n y p r z e c i w p o ż a r o w e j o r a z o c h r o n y ś r o d o w i s k a i w y k a z a ć s i ę u m i e j ę t n o ś c i a m i p r z y w y k o n y w a n i u z a d a n i a : 3 k o n a n p o d e j ś c d n e g o k a n a l a c y j n e g o k a z a n e g o p r z y b o r u s a n a r n e g o a z z p o ł ą c z e n m a r m a t u r y m o n t a ż e m t e g o p r z y b o r u o k r e ś l o n e j t e c h n o l o g 3 z n a c z y ć r o b o t y n a p o d s t a d o k u m e n t a c j 3 k o n a ć o b r ó b k ę p r z e d ó s t a l a c j d n e j k a n a l a c y j n e j 3 z a m o n t o ć o d p o d n k s z t a ł t k s t a l a c y j n e z a r y o d c a j ą c e 3 k o n a ć m o n t a ż s t a l a c j d n e j 3 k o n a ć m o n t a ż s t a l a c j k a n a l a c y j n e j 3 z a m o n t o ć k a z a n y p r z y b ó r s a n a r n y a z z a r m a t u r ą 3 p o d ł ą c z y ć z a m o n t o n y p r z y b ó r s a n a r n y d o k o n y n y c h s t a l a c j 3 p r z e p r o d z p r ó b y s z c z e l n o ś c d z ł a n.1. wy ie ia wo i iz ws it wr ie i w ii:.1.1. wy wie i;.1.2. wy wo w in i wo i iz ;.1.3. wa wie ie i in i wo in ;.1.4. wy in i wo ;.1.5. wy in i iz ;.1.6. wa ws it wr ;.1.7. wa it wy wa in i;.1.8. wa ić i i ia ia ;

5 p o p r a wn ie p o s ł u g iwa ć s ię n a r z ę d z ia m i, u r z ą d z e n ia m i i s p r z ę t e m o r a z n a r z ę d z ia m i p o m ia r o wy m i; k o n t r o l o wa ć n a b ie ż ą c o j a k o ś ć r o b ó t i u s u wa ć u s t e r k i; u t r z y m y wa ć ł a d i p o r z ą d e k n a s t a n o wis k u p r a c y ; wy k o n a ć z a d a n ie w p r z e wid z ia n y m c z a s ie ; u p o r z ą d k o wa ć s t a n o wis k o p r a c y, o c z y ś c ić n a r z ę d z ia i s p r z ę t, r o z l ic z y ć m a t e r ia ł y, z a g o s p o d a r o wa ć o d p a d y ; 3 k o n a n f r a g m e n t u s t a l a c j g r z e z e j a z z z a m o n t o n m k a z a n e g o u r z ą d z e n z g o d n z d o k u m e n t a c j ą : 3 z n a c z y ć r o b o t y n a p o d s t a d o k u m e n t a c j 3 k o n a ć o b r ó b k ę p r z e d ó s t a l a c j g r z e z e j 3 z a s t o s o ć o d p o d n k s z t a ł t k s t a l a c y j n e 3 z a m o n t o ć e l e m e n t y s t a l a c j g r z e z e j 3 z a m o n t o ć u r z ą d z e n g r z e z e 3 z a m o n t o ć z a r y g r z e j n o : z a s a j ą c y p o o t n y 3 k o n a ć u s z c z e l n n p o ł ą c z e ń 3 p r z e p r o d z p r ó b ę s z c z e l n o ś c d z ł a n 3 p o p r a p o s ł u g ć s n a r z ę d z m u r z ą d z e n m s p r z ę t e m 3 k o n t r o l o ć n a b ż ą c o j a k o ś ć r o b ó t u s u ć u s t e r k 3 u t r z y m y ć ł a d p o r z ą d e k n a s t a n o k u p r a c y 3 k o n a ć z a d a n p r z e z n y m c z a s 3 u p o r z ą d k o ć s t a n o k o p r a c y, o c z y ś c n a r z ę d z s p r z ę t, r o z l z y ć m a t e r ł y, z a g o s p o d a r o ć o d p a d y.2. wy ie in i wc wr wa ie ws ia ie.2.1. wy wie i;.2.2. wy wo w in i wc ;.2.3. wa wie ie i in ;.2.4. wa in i wc ;.2.5. wa ie wc ;.2.6. wa wo ik we il i wr ;.2.7. wy ie ie ;.2.8. wa ić i i ia ia ;.2.9. wn ie iwa ię ia i, ia i i ; wa ie i wa i; wa i wis ; wy ie w wid ia ie ; wa wis ić ia i ic ia wa ; 3.3. z a m o n t o wa n ie p r z e wo d ó w i u r z ą d z e ń ws k a z a n e g o r o d z a j u we n t y l a c j i l u b k l im a t y z a c j i z g o d n ie z d o k u m e n t a c j ą : wy z n a c z y ć r o b o t y n a p o d s t a wie d o k u m e n t a c j i; wy k o n a ć o b r ó b k ę p r z e wo d ó w in s t a l a c j i g r z e wc z e j ; wy k o n a ć m o n t a ż p r z e wo d ó w in s t a l a c j i; z a m o n t o wa ć ws k a z a n e u r z ą d z e n ie ; wy k o n a ć u s z c z e l n ie n ie p o ł ą c z e ń i k o ł n ie r z y ; s k o n t r o l o wa ć p o p r a wn o ś ć wy k o n y wa n y c h p o ł ą c z e ń ; p o p r a wn ie p o s ł u g iwa ć s ię n a r z ę d z ia m i, u r z ą d z e n ia m i i s p r z ę t e m ; k o n t r o l o wa ć n a b ie ż ą c o j a k o ś ć r o b ó t i u s u wa ć u s t e r k i; u t r z y m y wa ć ł a d i p o r z ą d e k n a s t a n o wis k u p r a c y ; wy k o n a ć z a d a n ie w p r z e wid z ia n y m c z a s ie ; u p o r z ą d k o wa ć s t a n o wis k o p r a c y, o c z y ś c ić n a r z ę d z ia i s p r z ę t, r o z l ic z y ć m a t e r ia ł y, z a g o s p o d a r o wa ć o d p a d y ; 4. P r e z e n t o w a ć e f e k t w y k o n a n e g o z a d a n i a : 4.1. u z a s a d n ić s p o s ó b wy k o n a n ia z a d a n ia ; 4.2. o c e n ić j a k o ś ć wy k o n a n e g o z a d a n ia ; 4.3. o p is a ć t r u d n o ś c i w wy k o n y wa n iu z a d a n ia i ws k a z a ć s p o s o b y p o k o n y wa n ia ic h ; N i e z b ę dn e wy p o s aż e n i e s t an o wi s k do wy k o n an i a z adań e g z am i n ac y j n y c h o b j ę t y c h t e m at am i : 1. W y k o n i e p o j ś c i e g o i k i z y j n e g o k e g o p r z y b o r u s i t n e g o z p o ł ą c z e n i e m m u r y i m o n t e m t e g o p r z y b o r u o k r e ś l o n e j t e c h n o l o g i i. an de a wo dn an al ac ws az an an ar wr az ar at aż w K a b in a s a n it a r n a o p o wie r z c h n i m in im u m 4 m e t r y k wa d r a t o we wy p o s a ż o n a w p io n y c ie p ł e j i z im n e j wo d y o r a z k a n a l iz a c y j n y. M a t e r ia ł y d o in s t a l a c j i wo d n o -k a n a l iz a c y j n e j : r u r y, k s z t a ł t k i in s t a l a c y j n e, s z c z e l iwo, p a s t a u s z c z e l n ia j ą c a l u b t a ś m a t e f l o n o wa, l u t, p a s t a d o l u t o wa n ia, k l e j d o r u r z t wo r z y w s z t u c z n y c h, a r m a t u r a z a m y k a j ą c a, u z b r o j e n ie in s t a l a c y j n e, u c h wy t y d o m o c o wa n ia. M a t e r ia ł y d o in s t a l a c j i k a n a l iz a c y j n e j : r u r y, p r o s t k i, k s z t a ł t k i in s t a l a c y j n e,

6 u z b r o j e n ie k a n a l iz a c y j n e, s z c z e l iwa, u c h wy t y d o m o c o wa ń, ws p o r n ik i d o p r z y b o r ó w s a n it a r n y c h. S p r z ę t i n a r z ę d z ia : p ił k a r ę c z n a d o m e t a l u, o b c in a r k a k r ą ż k o wa, p r z e c in a k, g r a t o wn ik, m ł o t e k, im a d ł o d o r u r t y p u P io n ie r, k l u c z e p o d s t a wo we, k l u c z e n a s t a wn e, wie r t a r k a, k o m p l e t wie r t e ł, wk r ę t a k, g win t o wn ic a, z g r z e wa r k i, c z y s z c z a r k i d o a k c e s o r ió w m ie d z ia n y c h, p a l n ik g a z o wy, b u t l a g a z o wa. P r z y b o r y p o m ia r o we : p r z y m ia r t a ś m o wy, p o z io m ic a. W a r u n k i t e c h n ic z n e wy k o n a n ia i o d b io r u r o b ó t. I n s t r u k c j e o b s ł u g i m a s z y n i u r z ą d z e ń. Ś r o d k i o c h r o n y in d y wid u a l n e j. A p t e c z k a. 2. W y k o n an i e f r ag m e n t u i n s t al ac j i g r z e wc z e j wr az z z am o n t o wan i e m ws k az an e g o u r z ą dz e n i a z g o dn i e z do k u m e n t ac j ą : P o m ie s z c z e n ie wy p o s a ż o n e w z a in s t a l o wa n e p io n y : z a s il a j ą c y i p o wr o t n y. M a t e r ia ł y d o wy k o n a n ia p o d ł ą c z e n ia g r z e j n ik a : g r z e j n ik d o wo l n e g o t y p u, r u r y, k s z t a ł t k i, s z c z e l iwo, p a s t a u s z c z e l n ia j ą c a, z a wó r g r z e j n ik o wy z a s il a j ą c y i p o wr o t n y, u c h wy t y d o m o c o wa n ia g r z e j n ik a, l u t, p a s t a d o l u t o wa n ia. S p r z ę t i n a r z ę d z ia : wie r t a r k a, wie r t ł a s t o s o wn e d o m o c o wa n ia g r z e j n ik ó w, m ł o t e k, k l u c z e p o d s t a wo we, ś r u b o k r ę t, im a d ł o d o r u r t y p u P io n ie r, g win t o wn ic a, o b c in a r k a k r ą ż k o wa, c z y s z c z a r k i d o a k c e s o r ió w m ie d z ia n y c h, p a l n ik g a z o wy, b u t l a g a z o wa. P r z y b o r y p o m ia r o we : p r z y m ia r t a ś m o wy, p o z io m ic a. W a r u n k i t e c h n ic z n e wy k o n a n ia i o d b io r u r o b ó t. I n s t r u k c j e o b s ł u g i m a s z y n i u r z ą d z e ń. Ś r o d k i o c h r o n y in d y wid u a l n e j. A p t e c z k a. 3. Zam o n t o wan i e p r z e wo dów i u r z ą dz e ń ws k az an e g o r o dz aj u we n t y l ac j i l u b k l i m at y z ac j i z g o dn i e z do k u m e n t ac j ą : P o m ie s z c z e n ie z o t wo r a m i we n t y l a c y j n y m i w ś c ia n ie, o p o wie r z c h n i s t o s o wn e j d o wy k o n a n ia z a d a n ia. M a t e r ia ł y d o m o n t a ż u we n t y l a c j i: p r z e wo d y z d o wo l n e g o m a t e r ia ł u, e l e m e n t y we n t y l a c y j n e, u s z c z e l n ie n ia k o ł n ie r z y, u c h wy t y d o m o c o wa n ia. S p r z ę t i n a r z ę d z ia : k l u c z e p o d s t a wo we, p r z e c in a k, m ł o t e k, ś r u b o k r ę t, wie r t a r k a, wie r t ł a, n o ż y c e d o c ię c ia b l a c h. P r z y b o r y p o m ia r o we : p r z y m ia r t a ś m o wy, p o z io m ic a. W a r u n k i t e c h n ic z n e wy k o n a n ia i o d b io r u r o b ó t. I n s t r u k c j e o b s ł u g i m a s z y n i u r z ą d z e ń. Ś r o d k i o c h r o n y in d y wid u a l n e j. A p t e c z k a.

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś 8 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu C I E Ś L A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó 3 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu W U L K A N I Z A T O R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ź Ś Ś

Ś Ó Ź Ś Ś Ą Ł Ś ĄŻ Ó Ó Ę Ś Ó Ź Ś Ś Ś ć Ó Ć ć Ó Ą ć ć ć ć ć ć Ż Ą Ó Ź ć Ó ć ć ź ć ć Ą Ż ć ć Ó ć Ó ć Ń ć Ż Ż Ż ć Ę ć ć ć ć Ż Ż Ó Ć Ś Ż ŻĄ Ź Ź Ż Ż Ź Ź ć Ź Ś Ć ć Ś Ż ć ć Ó ć Ó ć Ć Ć ć Ó ć ć Ó ć Ć Ź Ó Ó ć ć ć Ó Ź Ś Ź

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

Ł Ś ś

Ł Ś ś ż ź Ą ą ą ą ą Ł ś ż ś ś ą ż Ż ś ż ż ż ą ż Ł ą ą ą ń ą ś ś ą ą ą ż ś ą ą ż ą ą ą ą ż ń ą ść Ł Ś ś ś ś ą ś ś ą ń ż ą ś ź Ż ą ą ż ś ż ś ść Ź ż ż ś ą ń ą ś ż Ź Ź ż ż ż ą Ó Ż Ź ą Ś ż ść ż ą ź ż ą ą Ź ą Ś Ż

Bardziej szczegółowo

ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż

ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż Ż Ż ć ż ć ż Ż ć ż ć Ż ż ć ż ć Ż ć ć ć ć Ż źń ż ć ć Ż ż Ż Ę ć ź Ż Ż ż ń Ź ÓŻ ń ż ź Ą ń ż ć Ź ć ż ż ż ż ń ż ż ż ż ż Ż ż ń Ó ż ń ć ć ż Ć Ż ć ź Ż Ż ć Ż ż Ż Ę ż Ó Ć ć Ł Ę Ą Ł ĘŚ ż Ż Ż ć ć ć Ć Ą Ć ć ć ć ć ż

Bardziej szczegółowo

ź Ę ŚŚ Ś Ą Ę Ó Ó Ł Ą Ą ń ź Ń ź ń

ź Ę ŚŚ Ś Ą Ę Ó Ó Ł Ą Ą ń ź Ń ź ń Ą Ł Ę Ó ń Ó ć Ś ź Ę ŚŚ Ś Ą Ę Ó Ó Ł Ą Ą ń ź Ń ź ń ź ń Ń Ą Ó ĄŁ Ł Ś Ą Ś Ó Ń Ó Ś Ń ń ć ć Ó Ę Ó Ą Ą ź ź ń Ł Ś Ę ć ć ń ć ź ć ć ź ć ć Ó Ą Ń Ż ń ć ć ń Ń ć ć ź ć ć ć ć ć ń ń ć Ą Ń Ę ń ń Ń ź ź ń Ń ń Ń ć ń ń ć ć

Bardziej szczegółowo

ż ć Ś Ń ż ż ż ć ę ę Ą ę ę Ł Ść ż ż ę ź ę ż

ż ć Ś Ń ż ż ż ć ę ę Ą ę ę Ł Ść ż ż ę ź ę ż Ł ę ź ę ż ę ć ęż ę ę Ł ć ę ę ż ć Ś Ń ż ż ż ć ę ę Ą ę ę Ł Ść ż ż ę ź ę ż ż ż ę ę ż ć ę ę Ń ę ę ż ę ę żę ż ć ę ć ę ę ć ę ć Ź ż ć ę ę ę Ą ę ę ę ź ę ż ę Ó ż ę ę ż ć ć ź ż ę ę ę ż ę ż ć ę ę ż ę ę ż ż ć ę ę

Bardziej szczegółowo

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć ń Ż Ę Ń ń ń ć Ę ź ń ń ń ć Ż Ś Ż Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć Ż ć ń ń ń ć Ż ń ć ń ń Ó Ń ź ń ń Ś Ś Ż ć ć ć ć Ż ć ć ń ć ń Ż ć Ó Ż Ż Ż ć Ą ć Ó Ł Ą Ą Ó Ń ń ń ć ć ć ć ń ń ć Ń Ś ć Ś Ż ć ń Ż

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ó

Ą Ś Ó Ó ź ź Ó Ą ć Ą Ś Ó Ś Ę Ś Ł Ź ć Ś ć Ź Ę Ś Ą Ó Ó ź ć ć Ź Ź Ę ć ź ź Ń Ł Ź Ź ź Ń Ź ć Ś Ę Ą Ś Ź Ń Ń ć Ó Ś Ś ź Ź Ź Ą Ń Ą ź Ń Ł Ń Ń Ń ź Ń ć ć ć ź ć Ś Ń ć ć Ę ć Ę ć Ę Ź Ś Ó Ź Ę Ś Ę Ź Ó Ź Ę Ń ć ź Ź Ó Ę ć Ś Ź Ń ć

Bardziej szczegółowo

Ó ń ń ń ń ń ź Ł ć ć ź ć ź ć ć ź ź ć Ó ń ć ń ć Ą ź ć ć ź ń ń ń Ę Ś Ł ć ń ń ń Ó Ó Ó Ó Ą Ó ź ć Ó ź ń ć ź ź Ę Ś ć Ę Ż Ś ź Ć ć ź ć ć ń ź ć Ł Ł Ó Ś ć ć ź ć Ś ń Ł Ó Ś ć Ś Ś ć Ó Ś ź ń ź ź ń Ę Ę ń Ó ń ń ź ź ń

Bardziej szczegółowo

Ś ź Ś Ś

Ś ź Ś Ś Ś ź Ś Ś Ę Ż Ę ź Ł Ą ź ź Ę ź Ą Ą Ę Ó Ś Ś Ś Ę Ś ź Ś Ś ź ź ź ź Ę Ą Ż Ą ź ź ź Ę ź Ę Ś ź ź ŚĆ Ś Ś ź ź Ą Ą Ą Ą ź ź ź Ż Ś Ą Ś Ą Ś Ń Ś Ą Ż Ś Ń Ś Ą Ą Ę Ś Ą ź ź ź Ą ź ź ź Ą Ż Ą Ą Ę ź Ę Ź ź ź Ą Ś Ą ź ź Ę ź Ą ź Ć

Bardziej szczegółowo

ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż

ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż Ń ć Ś ż ź ź ź ć ć Ę Ó Ś ż ż Ś ż ż ż Ęć ż ć ć ż ż Ę Ę ć ć ż Ł ż ź ż ż ż ć ż ż Ś ć ż ż ż Ś Ę ż Ó ć Ą ż ż ż ż ż ć ż ć ż ć Ą Ą ć Ę Ś Ś Ł ć ż ż ż Ł Ś Ś Ł ż Ę Ę ż ć Ę Ę ż ż ż Ł Ś ż ć ż ż ż ż Ś ż ż ć Ę ż ż ż

Bardziej szczegółowo

Ń Ł Ł

Ń Ł Ł Ń ź Ż Ń Ł Ł ĄŁ Ź ć ć Ó Ś ć Ź Ś Ż ć Ł ć ć ć Ą Ż ć Ż ć Ż Ą ć Ą Ś Ł Ł Ś Ń Ź ć Ó Ź ź ĄŁ Ą Ł Ą Ó Ś Ź Ż Ń ć Ą Ź ź Ź Ą Ź Ż Ź ź ć Ż Ż Ż Ś Ż ć ź Ć Ś Ź ć Ź ć Ż Ź Ó Ł ÓŁ Ł Ó Ł Ź Ś Ż Ź Ą ź Ę Ą Ś Ź Ź Ę Ś Ń Ż Ź Ł ź

Bardziej szczegółowo

ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść

ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść ć Ż ż Ę ż ć Ń Ł Ż Ść Ść ć Ż Ść Ż ć ć Ż ź Ś ć ć Ó ć ć Ść Ż Ść Ż ć Ż Ż Ż ż Ż ć Ł Ś Ż Ś ć Ż ć Ż ż ź Ż Ś ć ć ć ć Ó ć Ż Ść Ż ć ć Ż ż Ł Ż Ę ć ć ć Ż ć ć Ż ż ż ć Ż Ż ć Ł ć Ż Ć Ż Ż Ś Ż Ż Ż ć Ż ć ż ć Ż Ś Ż ć Ł ć

Bardziej szczegółowo

Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć

Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć ż Ś Ą ć ą ą ą ż ż ą ą ć ą ż Ę ą ć ż ć Ó ą ą ń ą ż ń ą Ń ą ą ą Ą ą ż ż Ą ż ą ź ą ą ż ż Ę ź ą ż ą ą ą ż Ź ą ń Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć ć ą ż ą ą ą ą ć ć ć ą ą

Bardziej szczegółowo

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ł Ą Ę ż ż ż ż Ó ż Ż Ż Ę Ż Ą Ż Ż ż Ś Ż Ś ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ę Ó Ł Ś ż ż Ę Ę ż Ó ż Ś Ę ń ń ń ż ń ń Ę Ę ń ż Ą ń Ś Ś Ę ń Ż Ę Ę ż ń ń ń ń ż Ę ń ń ń ń Ł Ę ń ń ń ń ż Ę ż ż ż Ź ż Ż ż Ż ż ż Ę ń Ę ż

Bardziej szczegółowo

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę ć ę ę Ł Ą Ś Ś ę Ś ę ę ć ć ę ę ę ę ć Ś ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę Ą ę Ą ę ć ę ć Ą ć ę ć ć ę Ę ę Ś Ą Ł Ó ę ć ę ę ę ę Ą ć ęć ę ć ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę Ą ę ę ę ę Ń ę Ó

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ę Ż ź

Ł Ł Ę Ż ź Ł Ł Ł Ę Ż ź Ż Ę Ź ć Ź ć ć ć ć ć Ż ć ź Ę Ź Ź Ę Ź Ą Ź Ą Ą Ż Ż Ę Ń Ź Ź ć Ę ć Ę Ę Ę Ę Ę Ą Ę ź ć Ą Ą Ę Ź Ł Ę Ż Ż Ą Ź Ą Ź Ź Ę Ń Ź Ś Ż Ą Ź ź ć ć Ą Ą Ł Ś Ź Ę Ę Ź Ę Ę Ą Ł Ę Ą Ę Ż Ą Ł Ł Ę Ę Ę Ę ź ź ć Ź ź Ś ć Ó

Bardziej szczegółowo

ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż

ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż Ł ż ż Ż ć Ź ź ż ń ń Ż ń ń ń ż ć Ł ż ż ń ż Ą ń Ż ż ń ń ż ć ć ń Ó ż Ł Ł ż ż Ł ć Ó ć ć ż ż ć ć ć ż ć ć Ó ż Ź Ż ć ź ż Ó ć ć ń Ł ń ń ń ć Ś ż Ź Ź Ł ż ż ć ź Ź ć ć Ż Ó ń ć ć ń Ż ż ż Ą Ż ż Ź Ż ć ż Ó Ź ź Ą Ż Ł ż

Bardziej szczegółowo

Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń

Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń ć Ę ć Ę Ę Ż Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń ń Ż ż Ń ć ń Ó ć Ę Ż ć ć Ś Ż Ż ż Ż Ż Ż ń ż ż Ż Ż ż Ż Ż ć ć Ż ń ń ć ć ć ż Ś Ł ż Ę Ż ć ć ć ń Ż ń Ł ń ż ć ć Ż ż Ó ć ć ń ć Ż Ż ń ń ń ż Ż ć Ż ż Ż Ó ż Ż ć ż ż Ę Ż Ż

Bardziej szczegółowo

ć ć

ć ć Ł Ź Ź Ś ć ć ć Ś ź Ę Ł ć ć ź ć Ś Ź Ź ź ź Ź ź ź Ś ć ć ć ć ź ć Ę Ś Ą Ń Ś Ł ź Ś Ś Ź Ś ź Ł Ź Ź ź Ś ć Ń Ś Ł ć Ś Ł Ę Ś ź Ź Ś Ą Ę Ś Ę ć ć Ś Ź Ł Ź Ś Ć Ść ć Ś Ś ź Ź ć Ź ć Ł ź ć Ś Ą ć Ść ć ć Ś Ś Ś Ą Ś Ś ć Ś Ś ć ć

Bardziej szczegółowo

Ż Ż Ł

Ż Ż Ł Ż Ż Ł ć Ż Ł Ń Ń Ż Ś ć Ę ć ć ź ć ć Ź Ę ź Ń Ł ć ć Ę ć Ć Ę ć ć ć Ą Ń ć Ą Ą Ś Ę Ć Ę ć ź Ę Ł Ś ć Ą ź Ą Ń ć Ż Ę ć Ó ć ć ć Ę ć ć Ń ć ć ć ć ć Ę ć Ą ć Ę Ż Ć ć Ć ź Ą ź Ś Ę ź Ę Ą ć Ę Ę Ś Ń ź ć ć ć ź Ż ć ŚĆ Ę Ń Ń

Bardziej szczegółowo

ć Ś

ć Ś Ą Ą Ń Ą ć Ś Ą ć Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś ź Ś ć Ś Ś ć Ś Ś ź Ż ć ź Ż ć Ą Ś ź ź ć Ę ć Ś ć Ś Ś Ś ź Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ą ć ć ć ć Ę ć ć Ś Ś Ś ć ć ć Ś Ś Ś Ś ć Ą ć ź ć ć Ę Ą Ś Ę ć ć ź Ę ć ć Ś Ę ź ć ć Ą Ę Ę Ą Ś Ś ź ć ć

Bardziej szczegółowo

ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą

ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą ÓŚ ż Ć ą ą ą Ź Ą Ó Ó Ó ż ą Ź Ó Ę ą ą Ę ŁĄ ż ą ą ą Ś ą Ś ą ą ą ż ć Ź ą ć Ó Ą Ę ą ś ą Ę ż ą ś Ź ą Ś ą Ą ŁĄ ś Ź Ś Ł Ź Ż ą Ć ś ś ć ś ą Ź ą ą ć Ź ś ą ą ą Ż Ó ś ś ś ś Ą Ś Ś ą Ź ą Ź ż ś ż Ę ć ś ą Ó ż ż Ą Ź Ż

Bardziej szczegółowo

Ę ś Ł ń ś ś ć ć ś ś ś ń ń ń ść ń ść ś Ł ć ź ć Ę Ą ś ś ś ś ś ś ń ń źń ś ń ń ś ń ń ś ź ń Ę ń Ą Ę ś ś ć ń ś ń ń Ł ś ś ń ś ź ś ś ń ć ść ść ść ń ś ź ś ń ś ś ść ś ń ń ń ś Ę Ł ń Ą ś Ś Ę ń Ś Ę ść ś ś ń Ę ń ś ź

Bardziej szczegółowo

Ę ź Ż Ę ź ć ź ć Ą ć ć ć ć ć ż ź

Ę ź Ż Ę ź ć ź ć Ą ć ć ć ć ć ż ź ć ź ź ż ć ż ż ć ć ż ż ć ć ć Ź ż ć ż ź Ź Ź ć Ę ź Ż Ę ź ć ź ć Ą ć ć ć ć ć ż ź ź ż ć ć Ę ć Ą ć ż ć ż Ę Ź ż ź ż ć ź ż ć ź ż Ż ż Ź ć Ą Ś Ż Ń ż Ń ć Ń Ń ż Ą Ś Ł ć ż ż ż Ę ż Ń Ą ż ć Ł Ą ż ć ż Ą ż Ę Ę Ą ż ź Ą Ę

Bardziej szczegółowo

Ę Ę Ó ć ź Ż Ż Ą Ł Ę ć Ę Ą ź ć ź ć Ę

Ę Ę Ó ć ź Ż Ż Ą Ł Ę ć Ę Ą ź ć ź ć Ę Ę Ń Ł ź ź Ż Ą Ł ć Ę Ę Ó ć ź Ż Ż Ą Ł Ę ć Ę Ą ź ć ź ć Ę ć Ż ć Ą ź Ę Ż Ę Ż Ą Ń ć ź Ł ć Ń ć ź ć ć Ń ć Ż Ę Ę ć ć ć Ą Ę Ę ź ć ć Ż Ż Ę ĘĘ Ż ć Ą Ę ć ć ć Ę ć ź ć Ś ź Ę ć Ź ć Ę ć Ę ź ć Ż Ż Ż ć Ś Ę ć Ż Ż ź Ł Ę ć

Bardziej szczegółowo

ż ć ż ż Ż ą Ż ą ą ą ą ń ą Ż ą ą ń ą ą ą Ż ą ć ą Ś Ż ą Ę ą ń ż ż ń ą ą ą ą Ż

ż ć ż ż Ż ą Ż ą ą ą ą ń ą Ż ą ą ń ą ą ą Ż ą ć ą Ś Ż ą Ę ą ń ż ż ń ą ą ą ą Ż ń Ś Ę Ś Ś ń Ż ą ż Ż ą ą żą ąż ż Ż Ż Ż ą ą Ż ż ą Żą ą ą ą ż Ś ą ą Ż ż ą ą ą ą Ż Ż ć ż ć ż ż Ż ą Ż ą ą ą ą ń ą Ż ą ą ń ą ą ą Ż ą ć ą Ś Ż ą Ę ą ń ż ż ń ą ą ą ą Ż ą ą ą Ż ń ą ą ń ż ń Ż Ś ą ą ż ą ą Ś Ś ż Ś

Bardziej szczegółowo

6 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R Y M A R Z Kod z klasyfikacji zawod¾w i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawod¾w

Bardziej szczegółowo

ć Ó Ó Ż

ć Ó Ó Ż Ą Ą Ł Ą Ą ć Ó Ó Ż ć ć Ó ć Ó Ó Ó Ó Ó Ż Ą Ó Ż Ż Ż Ó Ó Ó Ó Ź Ó Ż Ó Ż Ą Ó Ó Ż ż Ż Ż Ż Ó Ó Ó Ó ÓĘ Ó Ż ż Ć Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ó Ó Ó Ż Ó Ó Ó Ó Ć Ó Ó Ż ć Ó Ó Ż ŻĄ Ż Ó Ó Ż Ż Ż ć Ą ż ż Ź Ż Ź Ź Ż Ż Ó Ź Ó Ą Ó Ó Ó Ż Ó Ż Ó

Bardziej szczegółowo

Ł ó ó Ż ż ó Ń Ń Ł ó ż Ę ż

Ł ó ó Ż ż ó Ń Ń Ł ó ż Ę ż Ł Ł Ń Ń Ł ó ó Ż ż ó Ń Ń Ł ó ż Ę ż Ł Ś Ł Ś Ś ó ż ć ó ó óż ó ć ó ć ż ć ż Ć ż ż ć ó ó ó ó Ś ó ż ż ŚĆ ż ż ż Ś ż ó ó ó ó Ą Ć ż ó ó ż ó Ę ż ó ó ó Ś ć ż ż ć ó Ę ć Ś ó ż ć ż ć ż ć ż Ę ó ż ż ź ó Ę Ę ó ó ż ó ó ć

Bardziej szczegółowo

ż ż ż ż ż ż ż Ś ż ń ż ż Ę ż ż ż ż ń ż ż Ś ż ż ż ż ń Ł

ż ż ż ż ż ż ż Ś ż ń ż ż Ę ż ż ż ż ń ż ż Ś ż ż ż ż ń Ł Ś ż Ś Ą ż ż Ą ńż ń ż ż ż ż ż ż Ą ż żń ź Ś ż Ę ż ń ź ń ż Ę ź ń ż ż Ś ż ń ż ż ż ż ż ż ż Ś ż ń ż ż Ę ż ż ż ż ń ż ż Ś ż ż ż ż ń Ł Ś ż ż ż ż ż ż ż ń ń żń ż ż Ę ż Ś ż ż ż ż ć ń Ą ż ż ń ż ż ż ń ż ż ż ż ć Ł ż

Bardziej szczegółowo

ć ć Ę ż Ą ż ż Ź ć Ę Ą ż Ą ć ż ć ć ż ż ć Ę ż ż ć ż ć

ć ć Ę ż Ą ż ż Ź ć Ę Ą ż Ą ć ż ć ć ż ż ć Ę ż ż ć ż ć ć ć Ł ć ć ć Ę ż Ą ż ż Ź ć Ę Ą ż Ą ć ż ć ć ż ż ć Ę ż ż ć ż ć ż ćż Ń ż ż ż ż ż ż ż ż Ź ż ż ż ć ć ż Ę Ń ć ż Ą ż Ś ż ż ć ć Ź ć ć ż ż Ź ż ć Ę Ń Ź ż ć ć ż Ń Ł ć ć ć Ż ż ć ć ż Ź ż Ę Ą ż ż ćż ż ż ć ż ż ż ć ć ż

Bardziej szczegółowo

Ą Ł Ę Ń Ą Ó ŚĆ Ś ć Ó ń ć ŚĆ ć ć

Ą Ł Ę Ń Ą Ó ŚĆ Ś ć Ó ń ć ŚĆ ć ć ń Ą Ą Ł Ę Ń Ą Ó ŚĆ Ś ć Ó ń ć ŚĆ ć ć Ś Ó ć ć ć ć Ż Ę Ż Ś Ć ń ć ń ć ć ć Ż Ż Ć ć Ż ć ć ć ć ć Ż Ż Ś Ć ń Ć Ó ć Ś Ś Ź ć ć ń ć ć Ż ć ć Ć Ż ń ć ć Ś Ć ć ŚĆ ć ć Ś ć Ż ć ć Ż ŚĆ Ś ń Ś Ż Ś ń Ż ń Ś ŹĆ Ś Ś Ś ń Ś ć Ó

Bardziej szczegółowo

Ż Ź Ź ź Ż Ż Ź Ą Ą Ż ź Ś Ż Ż Ś Ź Ś Ą

Ż Ź Ź ź Ż Ż Ź Ą Ą Ż ź Ś Ż Ż Ś Ź Ś Ą Ś Ą Ó Ś Ś Ą Ś Ó Ż ć Ś Ż Ę ć Ż ź Ż Ź Ź ź Ż Ż Ź Ą Ą Ż ź Ś Ż Ż Ś Ź Ś Ą Ą Ż Ź Ś Ą Ń Ś Ą Ż ć Ż Ż Ż ć Ż Ż Ś Ź Ź Ż Ą Ń ź ź Ł Ę ć ć ć Ń ź ć Ż ź Ż źó ć Ż Ż Ó Ń Ż Ó Ź Ó Ż Ź Ż Ż Ż Ż Ę Ż Ż ć ć Ż ć Ó Ż Ż Ż Ą Ź Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Ż Ę ć Ć ć ć Ą

Ż Ę ć Ć ć ć Ą Ś Ł Ż Ą Ż Ę ć Ć ć ć Ą ŚĘ Ż ź Ś Ż Ś Ś Ń Ę Ą Ś Ł Ś Ł Ż Ż ź ż Ą Ś Ż Ż Ś Ł Ą Ą Ó Ż Ż ż ć Ż ż ć ż Ó Ż ż ć ż ć ż Ą Ę ż Ó Ó ż ż Ó ć Ż ć Ż ć ć ź Ę Ę Ę ć Ż Ź Ż ż ć ż Ź Ę Ż ż ć Ś ć Ż Ę ż Ę ż ż ż Ż ż ż ż ż ĘŁ ż ż

Bardziej szczegółowo

Ę Ł ź ź ć ź ć Ń ć ź ź Ł

Ę Ł ź ź ć ź ć Ń ć ź ź Ł Ł Ą Ą Ą ź Ł Ę Ń ź ć ć ź ź Ę Ę Ł ź ź ć ź ć Ń ć ź ź Ł ź ć Ń ź Ą Ó Ę Ę ź ć ź ć Ę ć Ż ć Ę Ę ć Ą ć Ą Ł ć Ą ć ć Ń Ń Ń ź ć Ń Ł Ń Ń ź ć ć ć Ę ć Ń ć Ł ć Ń ć ź ź Ę ć Ś ź ć Ą Ę ć Ą ć Ź Ń ź ć ź Ż ć Ł ć Ń ć ź Ą ź Ł

Bardziej szczegółowo

Ł Ń ś ń ć Ź ś ń

Ł Ń ś ń ć Ź ś ń Ł Ł Ł Ń ś ń ć Ź ś ń ŁĄ Ę Ą Ą Ź ć ś ś Ź ć ć ć ć Ą ń ść ść ń Ź ń ś ś ń ń ń ń ń ś ń ś ść ś Ą ź Ź ś ś ń ć ń ń Ą ń ś ś ś ś Ź ś Ź ś ś Ź ś Ł Ś Ó Ą Ź Ą Ą Ó Ó ń ś ć ć ś ń ń Ść ń Ź ść ść ść ś ś ń ść ś ść ć ś Ń ć

Bardziej szczegółowo

ń

ń Ą ń Ą ż ń Ł ć ń ć ż ć ż Ą ć ń ź ż Ę ż ż ć ń ć ż ć ż ć ż ń ż ć ż ń ń ń ż ń ń ż Ł ń ż ń ć ń ż Ń ć ż ń ń ń ń ń ż ż Ą ć ż ć ż ć ż ć Ń ć ć ń ć ć ń ć ć ż ń ń Ń ń ż ć ź ń ż ż ŁĄ ż ń ż ż ż Ą ż ć ń ż ć ż Ń ż Ń

Bardziej szczegółowo

Ę Ę Ę Ś Ł Ł Ł Ś

Ę Ę Ę Ś Ł Ł Ł Ś Ł Ł Ś Ś Ś Ę ĘĄ Ę Ę Ę Ś Ł Ł Ł Ś Ł Ł Ł Ś Ś Ł Ś Ę ź Ź Ż Ę Ś ć Ł Ę Ł Ś Ł Ł ź Ś Ś Ń Ł Ś Ą Ś Ł Ł Ż ć ć Ż Ś Ś Ł Ś Ś Ż Ż Ż Ż Ł Ż Ś ć ć Ż Ż Ż Ż ć Ś Ż ć Ż Ż Ł Ą Ł Ń ź Ń Ń Ę Ń Ą Ń Ż Ż Ó Ż Ż ź ź Ź Ż Ż Ż Ś Ś Ż Ż ź

Bardziej szczegółowo

Ó Ą Ł Ń ń ć ń ń ć Ń Ń ń Ń ń Ń ć ć ć Ń ź ź

Ó Ą Ł Ń ń ć ń ń ć Ń Ń ń Ń ń Ń ć ć ć Ń ź ź Ł Ą ń ń Ń ź Ą Ń Ń ź ń ń ń ń ź Ń ń Ń Ó Ą Ł Ń ń ć ń ń ć Ń Ń ń Ń ń Ń ć ć ć Ń ź ź ń ć ń Ń Ń ń ź ć ń Ń Ę ń Ń Ż Ń ń Ń ń Ń Ą Ń ć Ń Ń ź Ę ź ź ć ź ć ń ń ń ń ć ć ć Ń Ą ć Ą Ż Ó ć ń ć ń ć ć ź ź ć ć Ń Ń ć ń ń Ę ń ń

Bardziej szczegółowo

ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż

ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż Ą Ń Ę ś Ę Ą ś ś ż ż ś ś ś ś ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż ś ś ś ś ś Ś ś ś ś ś ś ż ś ś ż ś ś ż Ś ś Ź ś ś ś ść ś ś ż ż ś ś ś ś ś ś ś ż ż ś ż ś Ę ś ś ż ś ś ż ś ś ś ś ś ś ż ś ż ś ć ś ż ś ż ś ś ść ż

Bardziej szczegółowo

ń ń ń

ń ń ń Ą ź ć ń ń Ą ń ń ń Ą Ó ń Ą ć Ą Ń Ą ć ć ć ń ń Ą ć Ą ć ć ń ń ń ń ź ć ź Ą ć ć ć Ę ń Ó ń ń Ę Ą ć ń ń Ń ń ń Ń ć ć ń ź Ę ń ź ń ź ć ć ź ć ń ń ć ć ć ń ć ć ć ć ć Ę ć ć ź ć ź ń ć ć ń Ą ń ć ź ć Ą ź ć ń ć ź Ó Ś ć ń

Bardziej szczegółowo

Ł Ę Ę ż ń ć ż ń ż ć Ą ć ń ż Ę ń ć ż ń ż ć ć ż ńć ż ć ć ć ń Ę Ł ż ż ń ż ż ć ż

Ł Ę Ę ż ń ć ż ń ż ć Ą ć ń ż Ę ń ć ż ń ż ć ć ż ńć ż ć ć ć ń Ę Ł ż ż ń ż ż ć ż Ł ż ć żń Ę ń żń Ę żń ż Ń Ą Ę ć ń ż Ł ń ć ź Ę ć ć ć ż ć ć ć Ę ń Ź ń Ę Ę Ę ń ń ż ż źń Ź ć Ł Ę Ę ż ń ć ż ń ż ć Ą ć ń ż Ę ń ć ż ń ż ć ć ż ńć ż ć ć ć ń Ę Ł ż ż ń ż ż ć ż Ł ń ć żń żń ń ń ń ż Ł ć Ą ć ń ż ń ć

Bardziej szczegółowo

ść ś ń ś ś ź ś ć Ą ś Ą ś ń ś ń ń ń ń Ń ć ź ń ś ń ń Ń ć ń ś ś

ść ś ń ś ś ź ś ć Ą ś Ą ś ń ś ń ń ń ń Ń ć ź ń ś ń ń Ń ć ń ś ś Ł Ś ś Ą ś ć Ń ść ź ń ś ś ń Ę ńź ź ś ść ś ń ś ś ź ś ć Ą ś Ą ś ń ś ń ń ń ń Ń ć ź ń ś ń ń Ń ć ń ś ś ś ń ś Ń ź ź ś ć ź Ę ś ść ś ść ś Ń ń ń ś ść ć ś ń Ę ś Ń ś ść ś ś ś ś ś ś ń ś ć ś ś Ń ń ś ń Ą ń ś ń Ń Ę ś

Bardziej szczegółowo

Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ł ł ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą

Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ł ł ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą Ń Ę ł ó ó ł ż ć ó ś ą ą ż ą ą ń ł ś ś ąż ą Ę łó Ą Ę Ą Ó ą ż ą ł ą ź ć Ę ą ś ą ą Ł Ł ł ą Ą Ę Ą Ł ą ąż ą ż ć ą Ż ć ą Ę Ę ĘŚ Ą Ł Ę ł ł ś ą ź ż ź ą ż ć ąż ą ś ą ó ó ż ą ą ż ś ż Ę ź Ą ł ł ł ą ó ń ń Ę ż ż ń

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ń Ś Ą Ś Ń

Ą Ś Ń Ś Ą Ś Ń ź Ż Ą Ę Ą Ś Ń Ś Ą Ś Ń Ą Ś Ś Ś Ś Ą Ś Ś ź Ś Ś ŚĆ Ń Ń Ń Ś Ń Ń Ń ć Ń Ń Ó Ą Ś Ą Ń Ń Ń ź ć Ń Ń Ń ć Ń Ę Ę Ś ć Ę Ń Ń ź Ą ć Ń Ą Ś Ń Ę Ń Ę Ę Ż Ś Ń Ń Ń ć Ę Ę Ę ć Ę Ą ć Ń Ą ć Ś Ń Ń Ń ć Ń Ę Ń Ń Ę ź Ń Ą Ę Ę Ę Ę Ę Ę

Bardziej szczegółowo

ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź

ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź Ó ć Ś ź ź ć ć ć ć ź ć ź ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź Ó ć ć ć ć ź ź ć Ę ć ć ć ź ć ć ź ć Ę ć ć ź ć ź ć Ó ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ż ć ć ć Ń ć Ą ź ź ć ć ź ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

Ł Ą ź ź Ż ź Ź Ó Ó ź Ł

Ł Ą ź ź Ż ź Ź Ó Ó ź Ł Ł Ń Ó Ł Ą ź ź Ż ź Ź Ó Ó ź Ł ź Ń Ł Ź Ś Ł ź Ś Ó Ć Ą Ń Ą ź ź ź Ż ź ź Ź Ć ź ź Ł ź Ó Ą Ą Ł Ą Ą Ś ŚĆ Ł ź ź ź ź Ł ź Ń ź ź ź ź ź ź ź ź Ż Ą Ą Ó Ą Ł Ś Ś ź Ł ź Ł ź ź ź Ź Ź Ś Ź Ź Ó ź ź Ś Ó Ł Ś ź Ł ź ź Ź ź ź ź ź Ś

Bardziej szczegółowo

Ó Ś

Ó Ś Ł ć ć Ż Ó Ś Ł Ż Ż ć Ż ć Ż Ż Ą Ż ć Ż ć ć Ż ć ć Ł Ź Ź ć Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ź Ł Ł Ż ć Ą ć ć Ź Ż Ź Ż Ś Ł Ą Ą Ą Ł Ą Ś ć Ł Ż Ż ć Ż ć Ń Ś Ż ć ź ć Ą Ł ź Ż ć ź Ł ć Ż ć ć ć Ą Ś Ł Ń Ć Ł ŚĆ Ś Ó Ż Ą ź Ą Ą Ą ź Ś Ś Ł Ź

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ł Ś

Ł Ł Ł Ś Ń Ó Ł ź Ł ŚĆ Ł Ą Ł Ł Ł Ś ŚĆ Ż Ź Ż Ż ń ń Ł Ł ź Ł ń Ó Ż Ł Ż ń Ą Ż Ś ń Ą Ź Ą Ś Ś ń Ż ź ń ń Ż ń Ś Ą ń Ż ź Ź Ż ź Ś Ż Ś Ź Ś ź Ż Ż ń Ś ź Ż Ą ź ń ń ź Ż Ą Ż Ś Ź ń Ż ń Ż Ż ń ń Ż ń Ż Ą Ó Ą Ż ń Ó ń ń Ź ź Ą ń Ż Ł

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ż ć Ż ć Ń Ą

Ą Ą Ż ć Ż ć Ń Ą Ą Ż Ż Ż Ż Ż Ą Ą Ż ć Ż ć Ń Ą Ż ć Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż ć Ż Ą Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ś ć Ą Ż Ż Ł Ł Ą Ą Ł Ż ć Ż Ż Ż Ż Ż ź ć Ż Ź Ą Ż Ż Ż ź Ą Ł Ż Ż ć Ź Ł Ń ź Ż Ż ź Ł Ż Ą Ń Ż Ż ć Ą Ż ć Ż Ą Ż Ż Ń Ą Ą ć Ą Ą ź Ż Ó Ó

Bardziej szczegółowo

Ż Ś

Ż Ś Ł Ą ć Ż Ś Ś ć ć Ł Ą ź ź ź ź Ń ź ć ć ć ź ź ć Ń ć Ł ć Ś ć Ś Ś Ą ć Ń ć Ą Ą ć ź ć Ł Ł ź Ą ź ź ź Ł Ł ć ź Ą Ą Ł Ł Ł Ł Ą Ą Ł Ą Ł Ą Ł Ł Ł Ł Ą ć Ł Ł ź Ń Ą ć ć ź Ń ć Ń ź Ł ć ć ć Ń ź ć ć Ń ć ć ć Ś Ć ć Ń ć ć Ł ć

Bardziej szczegółowo

Ś ż Ś ć Ś ż Ą ż Ś Ż ż Ż ć ż ż Ż Ż Ś Ś Ś Ś

Ś ż Ś ć Ś ż Ą ż Ś Ż ż Ż ć ż ż Ż Ż Ś Ś Ś Ś Ą ź Ż ż Ś Ś Ź Ź ć Ś Ż Ś ź Ż Ż Ł Ż Ż Ż Ł Ś Ś Ź ć Ś Ś ż Ś ć Ś ż Ą ż Ś Ż ż Ż ć ż ż Ż Ż Ś Ś Ś Ś ć ć Ś Ść Ż Ó ż Ż Ń Ó ć ż ć ć Ść Ś Ś Ś Ż ć ć ż Ż ż Ż ć Ą Ż Ś Ś ż Ż Ó Ś ż ż Ż ż Ó Ż ć ż ż Ż ż ż Ż ć Ź Ź Ś ż Ść

Bardziej szczegółowo