Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e c z n e P r o g r a m 3 O p e r a c y j n e g o I n n o w a c y j n a G o s p o d a r k a P l u s G S M d l a W i e l k o p o l s k i e j I z b y 4 R z e m i e ś l n i c z e j O p i n i e i s u g e s t i e 5 S u b s k r y p c j a 5 Szanowni Państwo! W os t a t n i m c z a s i e s y t u a c j a w S e j m i e j e s t b a r d z o g or ą c a. W c i e n i u t y c h w y d a r z e ń t oc z ą s i ę k on s u l t a c j e n a t e m a t z m i a n u s t a w y o r z e m i oś l e. W t r a k c i e s p ot k a ń w n a s z y m ś r od ow i s k u p oj a w i a j ą s i ę r ó ż n e op i n i e i p om y s ł y n a t e m a t z m i a n w ob e c n i e ob ow i ą z u j ą c e j u s t a w i e. P r op oz y c j e z m i a n p r z e s ł a l i ś m y d o or g a n i z a c j i c e c h ow y c h. K on s u l t a c j e n a j e s z c z e t r w a j ą, w z w i ą z k u z t y m p r os i m y P a ń s t w a o s u g e s t i e w t y m t e m a c i e. M a m y n a d z i e j ę, ż e z m i e n i on a u s t a w a o r z e m i oś l e p oz w ol i n a m w s p ó l n i e l e p i e j r e a l i z ow a ć p ot r z e b y i z a d a n i a ś r od ow i s k a r z e m i e ś l n i c z e g o. T om asz W ik a

2 W Informacje podatkowe O b niż k a stawe k V A T d l a u sł u g p r ac oc h ł onny c h W D z i e n n i k u U s t a w N r 1 7 p. 1 z t a ł u b l i k a n e r p z ą d z e n i e M i n i s t r a F i n a n s ó w z d n i a w r z e ś n i a 0 6 r. z m i e n i a j ą c e r p z ą d z e n i e w s p r a w i e w y k a n i a n i e k t ó r y c h p r z e p i s ó w u s t a w y p a t k u t a r ó w i u s ł u g. J e s t t r e a l i z a c j a p r z e z P s k ę z a p i s ó w d y r e k t y w y R a d y E u r y z 1 l u t e g 0 6 r. / 0 6 / 1 8 / W E /, k t ó r a z m i e n i ł a d y c h c z a s e p r z e p i s y d y r e k t y w y 7 7 / 8 / E W G w c z ę ś c i d y c z ą c e j n i ż y c h s t a w e k V A T / z a ł ą c z n i k K u s ł u g i p r a c h ł n e /. W m y ś l c y t a n y c h p r z e p i s ó w u n i j n y c h z a i n t e r e s a n e p a ń s t w p i n n d m a r c a 0 6 r. w y s t ą p i ć d K i s j i E u r e j s k i e j z w n i k i e m z e z w e n i e n a z a s t a n i e n i ż y c h s t a w e k V A T d g r u d n i a 1 0 r. w r e ś l y c h d z i a ł a l n c i a c h. P s k i R z ą d p n a c i s k i e m m. i n. ś r i s k a r z e m i e ś l n i c z e g w y s t ą p i ł z t a k i m w n i k i e m w z a k r e s i e n a s t ę p u j ą c y c h u s ł u g : d r n e u s ł u g i n a p r a w c z e, r e m t y i n a p r a w y p r y w a t n y c h l a l i m i e s z k a l n y c h, m y c i e i e n i s p r z ą t a n i e, u s ł u g i z d z i e d z i n y p y w g p a r s t w a c h d y c h, f r y z j e r s t w W w y n i k u t y c h d z i a ł a ń i z g y K i s j i E u r e j s k i e j M i n i s t e r s t w F i n a n s ó w w y d a ł w s p n i a n e n a w s t ę p i e r p z ą d z e n i e. Z d n i e m 1 p a ź d z i e r n i k a 0 6 r. n i ż e n i u u l e g ł y s t a w k i V A T d w y s c i 7 % w n a s t ę p u j ą c y c h u s ł u g a c h : u s ł u g i w z a k r e s i e n a p r a w u w i a i i n n y c h a r t y k u ł ó w s k ó r z a n y c h / P K W i U /, u s ł u g i w z a k r e s i e n a p r a w z i e ż y i w y r ó w w ł ó k i e n n i c z y c h u ż y t k u d e g / P K W i U /, u s ł u g i w z a k r e s i e n a p r a w r e r ó w / P K W i U /, u s ł u g i f r y z j e r s k i e d l a k i e t i d z i e w c z ą t / P K W i U /, u s ł u g i f r y z j e r s k i e d l a m ę ż c z y z n i c h ł c ó w / P K W i U /. O b n i ż ą s t a w k ą V A T 7 % j ę t e t e ż s ą u s ł u g i r e m t e i n a p r a w y m i e s z k a ń, l e c z n a p s t a w i e i n n y c h p r z e p i s ó w / A r t. 1 u s t. 1 p k t. u s t a w y p a t k u t a r ó w i u s ł u g /. 2, oz 235 os o op ow oz or oz or on o od od ow o ol op 4 o ot ow 38 ot ob on oc on ow ow o ow o o o om op os o ol os ow ob on o ok on oś ol od od ow o os ob on ok ok om oc os od om ow o. od om op o o om oz or 20 ob o ok oś ob od ob om ow o ow ob op on ob on ow od 46 2 o od od ow L im ity p od atk owe na r. O p u b l i k ow a n e n a p r z e ł om i e w r z e ś n i a i p a ź d z i e r n i k a r. k u r s y ś r e d n i e N B P u m oż l i w i a j ą ob l i c z e n i e l i m i t ó w p od a t k ow y c h n a r ok w p od a t k u d oc h od ow y m, a t a k ż e p od a t k u od t ow a r ó w i u s ł u g. D l a p od a t n i k ó w z r y c z a ł t ow a n e g o p od a t k u d oc h od ow e g o l i m i t p r z y c h od u os i ą g n i ę t e g o w r. os ob i ś c i e l u b w f or m i e s p ó ł k i u m oż l i w i a j ą c y n a d a l k or z y s t a n i e z t e j f or m y op od a t k ow a n i a w r. w y n os i , 0 0 PL N / 250 t y s. E U R O x 3, P L N, t a b e l a k u r s ó w / A / N B P / /. N i e w y k l u c z on e j e d n a k, ż e w p r z y s z ł y m r ok u l i m i t t e n z os t a n i e ob n i ż on y. P r oj e k t, n a d k t ó r y m p r a c u j e a k t u a l n i e S e j m R P p r z e w i d u j e, ż e l i m i t u p ow a ż n i a j ą c y d o k or z y s t a n i a z r y c z a ł t u od 1 s t y c z n i a r. m i a ł b y w y n os i ć t y l k o 1 50 t y s. E U R O. N i e z m i e n i ł y b y s i ę n a t om i a s t z a s a d y j e g o p r z e l i c z a n i a n a z ł ot e. W p r z y p a d k u u c h w a l e n i a t e j z m i a n y w s p om n i a n y l i m i t p r z y c h od ó w w y n i ó s ł b y , 0 0 P L N. Z g od n i e z p r z e p i s a m i u s t a w y o r a c h u n k ow oś c i os ob y f i z y c z n e, s p ó ł k i c y w i l n e os ó b f i z y c z n y c h, s p ó ł k i j a w n e os ó b f i z y c z n y c h or a z s p ó ł k i p a r t n e r s k i e j e ż e l i os i ą g n ą w r ok u p op r z e d z a j ą c y m r ok p od a t k ow y p r z y c h od y n e t t o z e s p r z e d a ż y t ow a r ó w, p r od u k t ó w i op e r a c j i f i n a n s ow y c h w w y s ok oś c i c o n a j m n i e j t y s. E U R O z ob ow i ą z a n e s ą d o z a ł oż e n i a i p r ow a d z e n i a k s i ą g r a c h u n k ow y c h. L i m i t p r z y c h od ó w os i ą g n i ę t y c h w r. ob l i g u j ą c y d o z a ł oż e n i a k s i ą g r a c h u n k ow y c h od 1 s t y c z n i a r. w y n os i , 0 0 PL N / t y s. E U R O x 3, P L N t a b e l a / A / N B P / /. O d p od a t k u od t ow a r ó w i u s ł u g z w ol n i e n i s ą p od a t n i c y / k on t y n u u j ą c y d z i a ł a l n oś ć /, u k t ó r y c h w a r t oś ć s p r z e d a ż y op od a t k ow a n e j n i e p r z e k r oc z y ł a w r ok u p op r z e d z a j ą c y m r ok p od a t k ow y r ó w n ow a r t oś c i w y r a ż on e j w P L N k w ot y 1 0 t y s. E U R O. S t ą d t e ż l i m i t z w ol n i e n i a od V A T n a r. w y n os i , 0 0 PL N / 1 0 t y s. E U R O x 3, P L N t a b e l a k u r s ó w / A / N B P / /. ies ł aw R at aj cz ak Serw is I n f o rm a cy j n y W iel k o po l sk iej I z b y R z em ieśl n icz ej w P o z n a n iu S t r o n a 2

3 P os el s ki projekt nowel i z acji kodeks u pracy P os e l s k i p r oj e k t n ow e l i z a c j i k od e k s u p r a c y z a k ł a d a p od w y ż s z e n i e z 50 d o % d od a t k u z a p r a c ę w n a d g od z i n a c h w t r a k c i e t y g od n i a or a z ż e d od a t e k z a p r a c ę w g od z i n a c h n a d l i c z b ow y c h w n i e d z i e l e i ś w i ę t a p ow i n i e n w y n os i ć 1 50 % w y n a g r od z e n i a. J e d n oc z e ś n i e p r op on u j e s i ę b y w u k ł a d a c h z b i or c z y c h p r a c y, r e g u l a m i n a c h p r a c y i u m ow a c h o p r a c ę n i e w ol n o b y ł o u s t a l a ć w i ę k s z e g o n i ż 1 50 g od z i n r oc z n i e l i m i t u n a d g od z i n. I n n y p r oj e k t z m i a n w k od e k s i e p r a c y g w a r a n t u j e p r a c ow n i k om 52 d n i w ol n e od p r a c y w r ok u or a z z w a l n i a p r a c ow n i k ó w z ob ow i ą z k u od p r a c ow a n i a j e d n e g o z d n i ś w i ą t e c z n y c h, j e ż e l i w j e d n y m t y g od n i u w y p a d a j ą d w a ś w i ę t a w i n n e d n i n i ż n i e d z i e l a. K ol e j n e p r oj e k t y n ow e l i z a c j i k od e k s u p r a c y p r z e w i d u j ą, b y j e g o p r z e p i s a m i ob j ą ć os ob y p r a c u j ą c e n a p od s t a w i e u m ó w c y w i l n op r a w n y c h, k on t r a k t ó w m e n e d ż e r s k i c h i t e l e p r a c ow n i k ó w. R oz w a ż a s i ę r ó w n i e ż w p r ow a d z e n i e z a p i s ó w w g, k t ó r y c h p r a c od a w c y m i e l i b y p ł a c i ć p e n s j ę c h or e m u p r a c ow n i k ow i m a k s y m a l n i e p r z e z 1 4 d n i w c i ą g u r ok u k a l e n d a r z ow e g o a n i e j a k ob e c n i e z a 33 d n i c h or ob y. D ot y c z y ł ob y t o p r a c od a w c ó w z a t r u d n i a j ą c y c h p ow y ż e j 20 p r a c ow n i k ó w. W m n i e j s z y c h p r z e d s i ę b i or s t w a c h z a t r u d n i a j ą c y c h n i e w i ę c e j n i ż 20 p r a c ow n i k ó w p ł a c on o b y p e n s j ę p r a c ow n i k ow i z a c z a s c h or ob y t y l k o p r z e z 7 d n i w c i ą g u r ok u. K onrad W nu k K ons u l tacje s poł ecz ne P rog ramu O peracy jneg o Innowacy jna G os podarka N a s p ot k a n i u z a p r e z e n t ow a n o N a r od ow ą S t r a t e g i ę S p ó j n oś c i or a z P r og r a m O p e r a c y j n y I n n ow a c y j n a G os p od a r k a ( P O I G ). C e l e m g ł ó w n y m P O I G j e s t r oz w ó j p ol s k i e j g os p od a r k i w op a r c i u o i n n ow a c y j n e p r z e d s i ę b i or s t w a. C e l t e n z os t a n i e z r e a l i z ow a n y p op r z e z os i ą g n i ę c i e n a s t ę p u j ą c y c h c e l ó w s z c z e g ó ł ow y c h : z w i ę k s z e n i e i n n ow a c y j n oś c i p r z e d s i ę b i or s t w, w z r os t k on k u r e n c y j n oś c i p ol s k i e j n a u k i, z w i ę k s z e n i e u d z i a ł u i n n ow a c y j n y c h p r od u k t ó w p ol s k i e j g os p od a r k i w r y n k u m i ę d z y n a r od ow y m, t w or z e n i e t r w a ł y c h i l e p s z y c h m i e j s c p r a c y. W r a m a c h P O I G w s p i e r a n e b ę d ą p r oj e k t y, k t ó r e s ą i n n ow a c y j n e c o n a j m n i e j w s k a l i k r a j u l u b n a p oz i om i e m i ę d z y n a r od ow y m. N a t om i a s t p r oj e k t y, k t ó r e b ę d ą i n n ow a c y j n e w s k a l i r e g i on u, w s p i e r a n e b ę d ą w r a m a c h 1 6 R e g i on a l n y c h P r og r a m ó w O p e r a c y j n y c h ( R P O ). B e n e f i c j e n t a m i P O I G b ę d ą : s i e c i i n s t y t u c j i ot oc z e n i a b i z n e s u, w y s ok o s p e c j a l i s t y c z n e oś r od k i i n n ow a c y j n oś c i, j e d n os t k i n a u k ow ob a d a w c z e, j e d n os t k i a d m i n i s t r a c j i p u b l i c z n e j, p r z e d s i ę b i or s t w a, w t y m m a ł e i ś r e d n i e. C a ł oś ć k w ot y, j a k ą w s t ę p n i e p r z e w i d z i a n o n a r e a l i z a c j ę P O I G, w y n os i 8 m l d m l n e u r o. P r og r a m r e a l i z ow a n y b ę d z i e z e ś r od k ó w U n i i E u r op e j s k i e j ( 7 m l d 4 m l n 9 t y s. e u r o) or a z b u d ż e t u p a ń s t w a ( p oz os t a ł a k w ot a ). I n s t y t u c j ą Z a r z ą d z a j ą c ą P O I G j e s t M i n i s t e r s t w o R oz w oj u R e g i on a l n e g o. B og u m ił a F rą ck owiak Serw is I n f o rm a cy j n y W iel k o po l sk iej I z b y R z em ieśl n icz ej w P o z n a n iu S t r o n a 3

4 m P l u s G S M dl a W i el kopol s ki ej Iz b y R z emi eś l ni cz ej Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Członków s t owarzys zonych w Wiel kopol s kiej I zb ie R zemieś l niczej, s ieć Pl u s przyg ot owała s pecj al nie dedykowaną of ert ą z kt órej s korzys t ać moż e każ dy kt o l eg it ymu j e s ię członkows t wem niezal eż nie czy pos iada j u ż akt ywacj e w s ieci Pl u s l u b u inneg o operat ora, czy t eż nie. K a ż d y k o r z y s t a j ą c y z O f e r t y m a d o w y b o r u j e d n a z t a r y f B J e s t t o r o z w i ą z a n i e t a r y f o w e o p a r t e j e s t n a f u n k c j o n a l n o ś c i U ż y t k o w n i k w y b i e r a 1 z 5 t a r y f w z a l e ż n o ś c i o d m i n i m a l n e j w y s o k o ś c i r a c h u n k u j a k i b ę d z i e o p ł a c a ł o d 3 d o 3 ł. K w o t a t a m o ż e b y ć w y k o r z y s t a n a n a w s z y s t k i e u s ł u g i d o s t ę p n e w s i e c i P l u s, ł u s g M M S. W z a l e ż n o ś c i o d w y b r a n e j t a r y f y ( z a k u p i o n e g o p a k i e t u k w o t o w e g o ) p o s z c z e g ó l n e u s ł u g i r o z l i c z a n e s ą w g o d p o w i e d n i c h s t a w e k. P o w y k o r z y s t a n i u p a k i e t u k w o t o w e g o d a l s z e k o r z y s t a n i e z u s ł u g o d b y w a s i ę p o t y c h s a m y c h s t a w k a c h c o w r a m a c h p a k i e t u. U s ł u g i d o s t ę p n e w r a m a c h p a k i e t u : p o ł ą c z e n i a k r a j o w e ; p o ł ą c z e n i a w r a m a c h u s ł u g d o d a t k o w y c h ( S y s t e m P l u s, S t r e f a B i u r o w a, K o n t a k t P l u s, Z n i ż k i n a p o ł ą c z e n i a ) ; S M S ; G P R S ; T r a n s m i s j a d a n y c h ; T r a n s m i s j a F a x ó w ; W A P ; M M S ; p o ł ą c z e n i a m i ę d z y n a r o d o w e i w r o a m i n g u ; p o ł ą c z e n i a z n u m e r a m i P r e m i u m R a t e. iznes kl as a. pakiet ów kwot owych. 0 00z ącznie z połączeniami mię dzynarodowymi, łu ami roaming owymi, Premiu m rat e i Pakiet kwot owy nie j es t wykorzys t ywany przez opłat y s t ałe, akt ywacyj ne, mies ię czne, związane z korzys t aniem z u s łu g dodat kowych. W o f e r c i e o b o w i ą z u j e p ł a s k a s t a w k a n a p o ł ą c z e n i a d o w s z y s t k i c h s i e c i k r a j o w y c h, b e z r o z r ó ż n i e n i a c e n w z g l ę d e m k i e r u n k u i p o r y d n i a 0, 5 0 g r ( n e t t o ). T a wys okoś ć s t awki pods t awowej za połączenia kraj owe j es t t aka s ama b ez wzg l ę du na wyb raną t aryf ę. D t B 5 0, B 1 0 0, B l u b B 3 0 0, o t r z y m u j e s p e c j a l n ą b o n i f i k a t ę ( B ) z w i ę k s z a j ą c ą o 2 w a r t o ś ć w y b r a n e g o P a k i e t u K w o t o w e g o. J t b R. odat kowo przy wyb orze aryf iznes kl as a iznes kl as a iznes kl as a iznes kl as a onif ikat a 0% es ona ezpłat na dl a członków WI B onif ikat a u d z i e l a n a b ę d z i e p r z e z 2 4 o k r e s y r o z l i c z e n i o w e z t y m, ż e p i e r w s z y o k r e s r o z l i c z e n i o w y b ę d z i e t r w a ł o d d n i a a k t y w a c j i k a r t y S I M d o k o ń c a p i e r w s z e g o pełneg o o k r e s u r o z l i c z e n i o w e g o ( okres f u nkcj onowania B onif ikat y ). B onif ikat a n i e w y k o r z y s t a n a w d a n y m o k r e s i e r o z l i c z e n i o w y m p r z e n o s z o n a j e s t n a 6 k o l e j n y c h o k r e s ó w r o z l i c z e n i o w y c h. N i e w y k o r z y s t a n a w c i ą g u 7 o k r e s ó w r o z l i c z e n i o w y c h B o n i f i k a t a p r z e p a d a. M i e s i ę c z n a w y s o k o ś ć B onif ikat y odpowiada 2 0 % wart oś ci Pakiet u K wot oweg o dos t ę pneg o w danej t aryf ie i k s z t a ł t u j e s i ę o d p o w i e d n i o : Miesięczna wartość P ak ietu K wotoweg o d o zap ł aty Miesięczna wartość P ak ietu K wotoweg o d o wy k orzy stania p o zastosowaniu B onif ik aty Ł ą czna wartość B onif ik aty d o wy k orzy stania B i z n k l a s a B i z n k l a s a B i z n k l a s a B i z n k l a s a ( 6 1, 0 0 ( 1 2 2, 0 0 ( 2 4 4, 0 0 ( 3 6 6, ( 7 3, 2 0 ( 1 4 6, 4 0 ( 2 9 2, 8 0 ( 4 3 9, 2 0 es es es es ,00 zł 00,00 zł 00,00 zł 00,00 zł zł z zł z zł z zł z 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł zł z zł z zł z zł z ( 2 9 2, 8 0 ( 5 8 5, 6 0 ( , 2 0 ( , zł 0 zł 0 zł 0 zł zł z zł z zł zł z z D o d a t k o w o w r a m a c h O f R s i e ć P l u s d o d a t k o w o u m o ż l i w i s k o r z y s t a n i e z p r o m o c y j n e j u s ł u g i R y c z a ł t o w y S y s t e m P l u s u m o ż l i w i a j ą c e j n i e o g r a n i c z o n e r o z m o w y p o m i ę d z y p o s i a d a c z a m i t e l e f o n ó w k o m ó r k o w y c h w d a n e j f i r m i e. O p ł a t y z a k o r z y s t a n i e z t e j u s ł u g i t o : a ) w y s o k o ś ć o p ł a t y m i e s i ę c z n e j z a k o r z y s t a n i e z U s ł u g i d l a K l i e n t a w y n o s i 1 0, 0 0 z ł n e t t o c o s t a n o w i o d 3 3 % 4 0 % o d w a r t o ś c i c e n n i k o w y c h ( 1 2, 2 2 z V A T ) d l a k a ż d e j k a r t y S I M d l a k t ó r e j u r u c h o m i o n a j e s t U s ł u g a m i e s i ę c z n i e b ) w r a m a c h o p ł a t y m i e s i ę c z n e j z a U s ł u g ę d l a k a ż d e j k a r t y S I M d l a k t ó r e j u r u c h o m i o n a j e s t U s ł u g a, K l i e n t o t r z y m u j e p a k i e t t ( t o j e s t p r a w i e 1 7 g o d z i n r o z m ó w m i e s i ę c z n i e z a n i e w y g ó r o w a n ą o p ł a t ę! ) p o ł ą c z e ń g ł o s o w y c h d o s i e c i P l u s G S M w r a m a c h u s ł u g i S y s t e m P l u s, z w y ł ą c z e n i e m p o ł ą c z e ń z n u m e r a m i s i e c i S a m i S w o i, P r e m i u m R a t e, p o ł ą c z e ń z D z i a ł e m O b s ł u g i K l i e n t a ( 2 6, 2 6 ), p o ł ą c z e ń w r a m a c h u s ł u g i d o s t ę p u d o s e r w i s ó w r o z r y w k o w y c h i i n f o r m a c y j n y c h o r a z p o ł ą c z e ń w y k o n y w a n y c h w r o a m i n g u m i ę d z y n a r o d o w y m, p o ł ą c z e ń w y k o n y w a n y c h w r a m a c h u s ł u g i p r z e k a z y w a n i e p o ł ą c z e ń, p o ł ą c z e ń m i ę d z y n a r o d o w y c h, p r z e s y ł a n i a f a k s ó w i p r z e s y ł a n i a d a n y c h j a k r ó w n i e ż p o ł ą c z e ń z s i e c i ą I n t e r n e t ( n u m e r y 1 2 3, 3 2 1, , ), c ) o p ł a t a z a m o d y f i k a c j ę w U s ł u d z e z a 1 u ż y t k o w n i k a K l i e n t a w U s ł u d z e w y n o s i 1, 0 0 n e t t o, c o s t a n o w i 9 8 % w s t o s u n k u d o o p ł a t c e n n i k o w y c h. d ) p o ł ą c z e n i a w r a m a c h U s ł u g i n i e p o m n i e j s z a j ą l i c z b y m i n u t z a w a r t y c h w P a k i e c i e K w o t o w y m a n i B o n i f i k a c i e. P o p r z e k r o c z e n i u i l o ś c i 5 s i m n a k o n c i e W i e l k o p o l s k i e j I z b y R z e m i e ś l n i c z e j w s i e c i P l u s G S M P o l k o m t e l u r u c h o m i u s ł u g ę o k t ó r e j o w a w 3 p k t 1 2 u s t a ) z o p ł a t ą 5, 0 0 t!! ( 6, 1 z ł z V A T ) d l a k a ż d e j k a r t y S I M, d l a k t ó r e j u r u c h o m i o n a j e s t u s ł u g a. j t ( s u s l u b s s t 1 N, s t 4 0 % s t u B ert y dl a Członków WI do zniż ki minu zł zniż ki 0 zł net o! 0 Promocyj na opłat a mies ię czna za zniż kę edneg o ypu na połączenia do ieci Pl do ieci acj onarnych) wynos i PL co anowi zniż ki w os nku do opłat z cennika iznes kl as a D o d a t k o w o o f e r u j e m y s z e r o k i w a c h l a r z n o w o c z e s n y c h m o d e l i a p a r a t ó w t e l e f o n i c z n y c h p o p r z y s t ę p n y c h c e n a c h. O s z c z e g ó ł y o f e r t y z a p y t a j n a s z e g o D o r a d c ę B i z n e s o w e g o. Serw is I n f o rm a cy j n y W iel k o po l sk iej I z b y R z em ieśl n icz ej w P o z n a n iu S t r o n a 4

5 M W W Opinie i sugestie D r od zy Państwo. S e r w i s I n f or m a c y j n y W I R u k a z u j e s i ę j u ż od p ó ł r ok u. D ą ż y m y d o t e g o, a b y k a ż d y k ol e j n y n u m e r b y ł c i e k a w s z y i b a r d z i e j i n t e r e s u j ą c y. C h c i e l i b y ś m y z a p oz n a ć s i ę z P a ń s t w a op i n i ą n a t e m a t r oz w oj u n a s z e g o I n f or m a t or a i oc z e k i w a ń z w i ą z a n y c h z t e m a t y k ą, k t ó r ą z a m i e s z c z a m y n a j e g o ł a m a c h. P r os i m y o p r z e s y ł a n i e n a a d r e s : s e r w i i r p oz n a n. c om. p l op i n i i i s u g e s t i i. K a ż d a i n f or m a c j a b ę d z i e d l a n a s c e n n ą p om oc ą w d a l s z e j r e a l i z a c j i S e r w i s u. Redakcja S ub sk r y pc j a S er w isu S u b s k r y p c j ę S e r w i s u I n f or m a c y j n e g o W I R m oż n a z a m ó w i ć p od a d r e s e m e m a i l : s e r w i i r p oz n a n. c om. p l z d op i s k i e m w t y t u l e S u b s kr y p cja. K a ż d y k ol e j n y n u m e r z os t a n i e p r z e s ł a n y d o P a ń s t w a d r og ą e l e k t r on i c z n ą w d n i u u k a z a n i a S e r w i s u s i ę n a P or t a l u W I R. Kolegium redakcji Serwisu Informacyjnego a g d a l en a B i a ł a s M a ł g o r z a t a M a c i ej ew s k a H a n n a P i s k o r ek i es ł a w R a t a j c z a k T o m a s z W i k a K o n r a d W n u k Kont akt : R edakcja Serwisu Informacyjnego a l. N i ep o d l eg ł o ś c i P o z n a ń h t t p : / / i r p o z n a n. c o m. p l em a i l : s er w i i r p o z n a n. c o m. p l ydawca: W i el k o p o l s k a I z b a R z em i eś l n i c z a w P o z n a n i u Serw is I n f o rm a cy j n y W iel k o po l sk iej I z b y R z em ieśl n icz ej w P o z n a n iu S t r o n a 5

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Zagadki Agatki... INFORMACJE OPINIE. WYDARZENIA Gimnazjum nr 1 WYWIADY. Kompleksowe wsparcie 6 polityki społecznej... NR 4(193) Maj 2009

Zagadki Agatki... INFORMACJE OPINIE. WYDARZENIA Gimnazjum nr 1 WYWIADY. Kompleksowe wsparcie 6 polityki społecznej... NR 4(193) Maj 2009 NR 4(193) Maj 2009 WYDARZENIA Gimnazjum nr 1 OPINIE WYWIADY INFORMACJE 3 Nagrody w Ogólnopolskiej Akcji UNICEF Na ratunek dzieciom w Kongo zostały rozdane... fot. archiwum Zagadki Agatki... 4 Ósmego maja

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

4. J ak ie dział ania na f oru m cał ej s zk oł y p os tanowiliśmy p odj ą ć, aby u czynić p rak tyk ę oceniania bardziej zrozu miał ą dla u cznió w?

4. J ak ie dział ania na f oru m cał ej s zk oł y p os tanowiliśmy p odj ą ć, aby u czynić p rak tyk ę oceniania bardziej zrozu miał ą dla u cznió w? SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 w BEŁŻYCACH Zasada 2: SZKOŁA OCENIA SPRAWIEDLIWIE " S z k o ł a z k l a s ą s p r a w i e d l i w i e o c e n i a. U c z n i o w i e w i e d z ą, c z e g o m a j ą s i ę n a u c

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

2 x U S B 2. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 3. 0 ( t y ł ),

2 x U S B 2. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 3. 0 ( t y ł ), J e s t e m y f i r m s p e c j a l i z u j c s i w m i n i a t u r o w y c h k o m p u t e r a c h, z n a j d u j c y c h s z e r o k i e z a s t o s o w a n i e p r z y : w y w i e t l a nu i t r e c

Bardziej szczegółowo

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó 3 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu W U L K A N I Z A T O R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Hałas RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2002 ROKU 1 5 5 K r ak ó w 2 0 0 3 V I H A Ł A S Mirosław Dzierko, Dariusz Kapustka N a p r s t r n l a t r j g p a r c a j u n y j e s t r

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Pr oj ekt. Śl ąs ki e. I nwe s t uj e my w t al e nt y I I e dyc j a

Pr oj ekt. Śl ąs ki e. I nwe s t uj e my w t al e nt y I I e dyc j a Pr oj ekt Śl ąs ki e. I nwe s t uj e my w t al e nt y I I e dyc j a r eal i zowany w r amach Regi onal nego Pr ogr amu Oper acyj nego Woj ewództ wa Śl ąski ego na l at a 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

啇c go b kt ᆗ匷 y l y s l g y l. P ysł ᆗ匷 ᆗ匷 s ob kt b o l go ᆗ匷 l. P ysł ᆗ匷ᆗ匷.. ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 啇c go Pᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷 ᆗ匷 s 啇c go l. ᆗ匷. 呷b s ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷2-500 ᆗ匷 s o ot o co 啇c go ᆗ匷 P ó O g Z I s y TECHPLAN ᆗ匷 ᆗ匷

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

BIULETYN POLSKIEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO - OKRĘG WIELKOPOLSKI

BIULETYN POLSKIEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO - OKRĘG WIELKOPOLSKI POLSKI KL NR 2(64) 2007 W numerze: Parlament Europejski w sprawie Rospudy K OL OG ICZNY W SK OPOL I LK IE O KR ĘG BIULETYN POLSKIEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO - OKRĘG WIELKOPOLSKI UB E ISSN 1231-2495 Fot. Monika

Bardziej szczegółowo

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a M G 4 1 0 v. 2 0 1 6 G R I L L K O C I O Ł E K P O D W Ó J N I E E M A L I O W A N Y Z P O P I E L N I K I E M 6 r e d n i c a 4 6 c m M G 4 1 0 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E

Bardziej szczegółowo

Ą ć ę ż ż Ż ć ć Ż ć ń ę ę Ż ń ż ęż ę ę Ę ż ż ĘŚ ę Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż ż ż ń ę ęż ęż Ó ęź Ą ń ę Ś Ż ć ę Ą ę ż ę ż ć ę ę Ż ę ż ż ę ń ń ę Ą ż ę Ł Ą ę ż ę Ą ę ę Ę Ą ę ę ęć ż Ę ęż ż ę Ą Ę ę ę Ą ę ę Ą Ą Ż ć ć Ń

Bardziej szczegółowo

Ż ć Ó Ś Ó ć Ę Ó Ś ź Ż Ż Ó Ż ź Ó ÓŚ Ć Ó ź Ó ź Ó Ź ć Ę Ó Ś Ż Ó Ó Ń Ą ź ź Ź Ś Ą Ą Ś Ą Ś ć ć ź ź Ó Ó Ę Ź Ą Ź Ę ĘŚ ć ź Ę Ę ź Ę ć Ś Ś Ę Ż Ż ć Ść ć ć Ń Ż Ś ć Ż Ż Ż Ż Ż Ó Ą Ę Ę Ę Ą Ż Ż Ż Ź Ż ć Ś Ż Ż Ż Ż Ż ć Ś

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0 M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 8 9 6-7 7 X E K S P L O A T A C Y J N E B A D A N I A E N E R G E T Y C Z N O a E M I S Y J N E W K A D U K O M I N K O W E G O Z P A S Z C

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D D R Ó G W O JEW Ó D Z KI CH W KRA KO W I E

Z A R Z Ą D D R Ó G W O JEW Ó D Z KI CH W KRA KO W I E D U - 4 Z A R Z Ą D D R Ó G W O JEW Ó D Z KI CH W KRA KO W I E W Y D Z IA Ł IN Ż Y N I ER II R U CH U I.T y t u ł p ro ce d u ry Z A T W I ER D Z A N I E P R O JEK T Ó W T Y M CZ A SO W EJ O R G A N I

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

7. OBLICZENIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ

7. OBLICZENIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ kosztów ealizacji po Róż nica k sztów (końc owy fekt Mg CO 620798,31 166123 141070 25053 30,13 lata 24,8 zł/mg CO 2 20604 Imie i nazwisko mgr inż. arzena ew andowska Nr uprawnień udowlanych lbo r pisu

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Miejscowość i data FUNDACJA INF ORMCYJNA Ul. Wyzwolenia 107 / 65 85-792 Bydgoszcz Formularz zgłoszeniowy DANE O SO BOW E OS OB Y PRO SZ ĄCEJ O P OMOC ( os ob a p eł noletnia) IMIĘ I NAZ WISKO PESEL DOWÓD

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

Ń Ł Ń Ó Ł Ę Ó Ó Ę ĘŚ Ó ÓŚ Ó Ę Ć Ó Ć Ę Ł Ó Ę Ć Ś Ż Ś Ś Ó Ó Ś Ń Ś Ó Ę Ę Ż Ć Ś Ó Ę Ó Ę Ę Ę Ę Ó Ś Ę Ę Ł Ć Ć Ś Ó Ę Ź Ę Ż Ź Ś Ź Ę Ę Ę Ó Ó Ó Ę Ę Ę Ę Ó Ę Ę Ć Ę Ć Ł Ź Ę Ę Ś Ń Ę Ć Ź Ó Ź Ó Ó Ę Ć Ć Ć Ź Ę Ę Ć Ę Ę

Bardziej szczegółowo

Cisco Graduate Recruitment - Central & E astern E urop e Program C i s c o S al e s A s s oc i at e Kogo poszukujemy i jak aplikować? Katarzyna N ał ę c z k nal e c z@ c i s c o. c o m R e g i o nal R

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś 8 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu C I E Ś L A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

ódź ᐗ匧 B W CH ó ód d ᆗ啷 IW U ąd ó ód ó ód AC WAN : J BUD W AN - AM NN J A CH N C N ᆗ啷 ᆗ啷 ᆗ啷 d W A CH N C N - N U C JN -ADA ACJA ᆗ啷 ᐗ匧 J W : W ᆗ啷၇嗷ᆗ啷Y ᆗ啷 d W J N U CJ ᆗ啷 ż ᐧ嘧 ń ᐗ勷 J W WĘ N J N A ACJ AN

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 343 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Administracja 62 osób Filozofia 31 osób Historia 6 osoby Politologia 8 osób Socjologia 36 osób Stosunki

Bardziej szczegółowo

str. 4 GL 040E str. 4 EK 200A EK 200A str. 7 ER 05TE str. 7 LHR 15 ES LH 22EN str. 5 KS 260EPNS str. 13 HE 501 str. 10 HTE 300 str. 10 HE 901 str.

str. 4 GL 040E str. 4 EK 200A EK 200A str. 7 ER 05TE str. 7 LHR 15 ES LH 22EN str. 5 KS 260EPNS str. 13 HE 501 str. 10 HTE 300 str. 10 HE 901 str. Zastosowanie maszyn Przygotowanie pod³o a Ciêcie metalu Szlifowanie metalu Szybkie usuwanie pow³ok Szlif wykoñczeniowy Szlif zgrubny Szlif drobny Szlif wykoñczeniowy Przygotowanie do polerowania Polerowanie

Bardziej szczegółowo

n a k r ę t e k Z, I I, I.

n a k r ę t e k Z, I I, I. H U T A W K A O G R O D O W A 2 - o s o b o w a t y p : J K S C 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z

Bardziej szczegółowo

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Warszawa, 10.02.2016 Piotr Truchan M: 609 244 093 piotr.truchan@trufinanse.pl WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Przyjęta wartość zabezpieczenia Kwota kredytu hipotecznego 540.000zł netto 540.000zł

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 72/133/2016 Zarządu Powiatu w Siedlcach Z dnia 18 kwietnia 2016 roku

Uchwała Nr 72/133/2016 Zarządu Powiatu w Siedlcach Z dnia 18 kwietnia 2016 roku Uchwała Nr 72/133/2016 W sprawie ustalenia zasad oceny formalnej i merytorycznej wniosków w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd realizowanego na podstawie porozumienia zawartego z Państwowym

Bardziej szczegółowo

Ł Ś Óń Ź ń Ń ż ż ć ż ć ć ż ż Ą ż ć Ó Ó ż ż ć ń ń ń Óń Ó ń ń Óć ć ć ń ń ń ń ń Ś ń ń ń ż ć ć Ś Ł ż ń ż ż Ś Ó Ó ń ń ń Ś Ś ć Ó ń Ś ż Ó Ó Ś Ó Ó ż ń Ś Ó Ę ń ń Ó Ó ń ń Ś ż ń Óń Ó Ś ń Ó Ś ń ż ń ż Ó ć ń ń ń ż Ó

Bardziej szczegółowo

Ć ę ą ą ę ó ó ó ó ą ęść ę ó ę ó ą ó ś ą ę ś ó ó ą Ć ą ą ę ó ą ą ę Ę ś ę ę ę ś ó ę ą ą ę ś ę ę ą ę ę ęś ą ę ó ń Ł ń ę ę ó ą ę ń ą ń ęś ą ą ę ó ś ę ó ęś ę ó ó ęś ść ć Ć ę ó ą Ę óż ą ć ą Ć ć ść ć ę ó ć ś

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CZYTELNI AKT SĄDU REJONOWEGO LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU

REGULAMIN CZYTELNI AKT SĄDU REJONOWEGO LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 29/2015 REGULAMIN CZYTELNI AKT SĄDU REJONOWEGO LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU l 1. Czytelnia akt, zwana dalej czytelnią", wchodzi w skład Oddziału Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Logotech-A A Instrukcja obsługi programu PIT (wersja 9.06.001) K A TO W I C E, G R U D Z I E Ń 20 0 6 S tr.2 P I T w er s j a 9.0 6.0 0 1 P I T w er s j a 9.0 6.0 0 1 S tr.3 SPIS TREŚCI 1. W STĘ P... 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r.

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Sprawozdanie z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja X. M A N A G E R q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja Schemat funkcjonalny modu³u MANAGER SPIS TREŒCI X.1. PRZEZNACZENIE MODU U...X-3 X.2. WYKAZ FUNKCJI...X-4 X.3. CODZIENNA

Bardziej szczegółowo

P o d s t a w o w e d e f i n i c j e I S y s t e m e l e k t r o e n e r g e t y c z n y - s i e c i e l e k t r o e n e r g e t y c z n e w r a z z

P o d s t a w o w e d e f i n i c j e I S y s t e m e l e k t r o e n e r g e t y c z n y - s i e c i e l e k t r o e n e r g e t y c z n e w r a z z N i e z a w o d n om e l e k t r o e n e r g e t y c z n y c h s y s t e m ó w s i e c i o w y c h W y k ł a d 5. P o d s t a w o w e d e f i n i c j e I S y s t e m e l e k t r o e n e r g e t y c z n

Bardziej szczegółowo

ŚĆ Ć ć ż ć ń Ę Ę ż ż Ą ń ż ć ż Ę ż Ę Ę Ć ż Ę ż Ś ż ż ż ż ż Ł ż ż Ę ż ĘŚ ż ć ć ŚĆ ć ń Ś ź ć ć ć ć ć ć ć ń ć Ę Ę ć ć ć Ł Ę Ą ź Ą Ę Ę Ł ć ć ż ć ż ż ć ż ż ż Ł ć ń ż Ł ż ń ń ż ż ć ż Ę ż Ę ć ż ż Ą ĘŚ ń ż ź Ę

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 NA MOMENT ODDANIA BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za świadczenie usługi Pocztex dla klienta indywidualnego

Cennik opłat za świadczenie usługi Pocztex dla klienta indywidualnego Załącznik nr 1 do Decyzji Nr /2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych z dnia czerwca 2013 r. Cennik opłat za świadczenie usługi Pocztex dla klienta indywidualnego Rodzaje przesyłek

Bardziej szczegółowo