Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e c z n e P r o g r a m 3 O p e r a c y j n e g o I n n o w a c y j n a G o s p o d a r k a P l u s G S M d l a W i e l k o p o l s k i e j I z b y 4 R z e m i e ś l n i c z e j O p i n i e i s u g e s t i e 5 S u b s k r y p c j a 5 Szanowni Państwo! W os t a t n i m c z a s i e s y t u a c j a w S e j m i e j e s t b a r d z o g or ą c a. W c i e n i u t y c h w y d a r z e ń t oc z ą s i ę k on s u l t a c j e n a t e m a t z m i a n u s t a w y o r z e m i oś l e. W t r a k c i e s p ot k a ń w n a s z y m ś r od ow i s k u p oj a w i a j ą s i ę r ó ż n e op i n i e i p om y s ł y n a t e m a t z m i a n w ob e c n i e ob ow i ą z u j ą c e j u s t a w i e. P r op oz y c j e z m i a n p r z e s ł a l i ś m y d o or g a n i z a c j i c e c h ow y c h. K on s u l t a c j e n a j e s z c z e t r w a j ą, w z w i ą z k u z t y m p r os i m y P a ń s t w a o s u g e s t i e w t y m t e m a c i e. M a m y n a d z i e j ę, ż e z m i e n i on a u s t a w a o r z e m i oś l e p oz w ol i n a m w s p ó l n i e l e p i e j r e a l i z ow a ć p ot r z e b y i z a d a n i a ś r od ow i s k a r z e m i e ś l n i c z e g o. T om asz W ik a

2 W Informacje podatkowe O b niż k a stawe k V A T d l a u sł u g p r ac oc h ł onny c h W D z i e n n i k u U s t a w N r 1 7 p. 1 z t a ł u b l i k a n e r p z ą d z e n i e M i n i s t r a F i n a n s ó w z d n i a w r z e ś n i a 0 6 r. z m i e n i a j ą c e r p z ą d z e n i e w s p r a w i e w y k a n i a n i e k t ó r y c h p r z e p i s ó w u s t a w y p a t k u t a r ó w i u s ł u g. J e s t t r e a l i z a c j a p r z e z P s k ę z a p i s ó w d y r e k t y w y R a d y E u r y z 1 l u t e g 0 6 r. / 0 6 / 1 8 / W E /, k t ó r a z m i e n i ł a d y c h c z a s e p r z e p i s y d y r e k t y w y 7 7 / 8 / E W G w c z ę ś c i d y c z ą c e j n i ż y c h s t a w e k V A T / z a ł ą c z n i k K u s ł u g i p r a c h ł n e /. W m y ś l c y t a n y c h p r z e p i s ó w u n i j n y c h z a i n t e r e s a n e p a ń s t w p i n n d m a r c a 0 6 r. w y s t ą p i ć d K i s j i E u r e j s k i e j z w n i k i e m z e z w e n i e n a z a s t a n i e n i ż y c h s t a w e k V A T d g r u d n i a 1 0 r. w r e ś l y c h d z i a ł a l n c i a c h. P s k i R z ą d p n a c i s k i e m m. i n. ś r i s k a r z e m i e ś l n i c z e g w y s t ą p i ł z t a k i m w n i k i e m w z a k r e s i e n a s t ę p u j ą c y c h u s ł u g : d r n e u s ł u g i n a p r a w c z e, r e m t y i n a p r a w y p r y w a t n y c h l a l i m i e s z k a l n y c h, m y c i e i e n i s p r z ą t a n i e, u s ł u g i z d z i e d z i n y p y w g p a r s t w a c h d y c h, f r y z j e r s t w W w y n i k u t y c h d z i a ł a ń i z g y K i s j i E u r e j s k i e j M i n i s t e r s t w F i n a n s ó w w y d a ł w s p n i a n e n a w s t ę p i e r p z ą d z e n i e. Z d n i e m 1 p a ź d z i e r n i k a 0 6 r. n i ż e n i u u l e g ł y s t a w k i V A T d w y s c i 7 % w n a s t ę p u j ą c y c h u s ł u g a c h : u s ł u g i w z a k r e s i e n a p r a w u w i a i i n n y c h a r t y k u ł ó w s k ó r z a n y c h / P K W i U /, u s ł u g i w z a k r e s i e n a p r a w z i e ż y i w y r ó w w ł ó k i e n n i c z y c h u ż y t k u d e g / P K W i U /, u s ł u g i w z a k r e s i e n a p r a w r e r ó w / P K W i U /, u s ł u g i f r y z j e r s k i e d l a k i e t i d z i e w c z ą t / P K W i U /, u s ł u g i f r y z j e r s k i e d l a m ę ż c z y z n i c h ł c ó w / P K W i U /. O b n i ż ą s t a w k ą V A T 7 % j ę t e t e ż s ą u s ł u g i r e m t e i n a p r a w y m i e s z k a ń, l e c z n a p s t a w i e i n n y c h p r z e p i s ó w / A r t. 1 u s t. 1 p k t. u s t a w y p a t k u t a r ó w i u s ł u g /. 2, oz 235 os o op ow oz or oz or on o od od ow o ol op 4 o ot ow 38 ot ob on oc on ow ow o ow o o o om op os o ol os ow ob on o ok on oś ol od od ow o os ob on ok ok om oc os od om ow o. od om op o o om oz or 20 ob o ok oś ob od ob om ow o ow ob op on ob on ow od 46 2 o od od ow L im ity p od atk owe na r. O p u b l i k ow a n e n a p r z e ł om i e w r z e ś n i a i p a ź d z i e r n i k a r. k u r s y ś r e d n i e N B P u m oż l i w i a j ą ob l i c z e n i e l i m i t ó w p od a t k ow y c h n a r ok w p od a t k u d oc h od ow y m, a t a k ż e p od a t k u od t ow a r ó w i u s ł u g. D l a p od a t n i k ó w z r y c z a ł t ow a n e g o p od a t k u d oc h od ow e g o l i m i t p r z y c h od u os i ą g n i ę t e g o w r. os ob i ś c i e l u b w f or m i e s p ó ł k i u m oż l i w i a j ą c y n a d a l k or z y s t a n i e z t e j f or m y op od a t k ow a n i a w r. w y n os i , 0 0 PL N / 250 t y s. E U R O x 3, P L N, t a b e l a k u r s ó w / A / N B P / /. N i e w y k l u c z on e j e d n a k, ż e w p r z y s z ł y m r ok u l i m i t t e n z os t a n i e ob n i ż on y. P r oj e k t, n a d k t ó r y m p r a c u j e a k t u a l n i e S e j m R P p r z e w i d u j e, ż e l i m i t u p ow a ż n i a j ą c y d o k or z y s t a n i a z r y c z a ł t u od 1 s t y c z n i a r. m i a ł b y w y n os i ć t y l k o 1 50 t y s. E U R O. N i e z m i e n i ł y b y s i ę n a t om i a s t z a s a d y j e g o p r z e l i c z a n i a n a z ł ot e. W p r z y p a d k u u c h w a l e n i a t e j z m i a n y w s p om n i a n y l i m i t p r z y c h od ó w w y n i ó s ł b y , 0 0 P L N. Z g od n i e z p r z e p i s a m i u s t a w y o r a c h u n k ow oś c i os ob y f i z y c z n e, s p ó ł k i c y w i l n e os ó b f i z y c z n y c h, s p ó ł k i j a w n e os ó b f i z y c z n y c h or a z s p ó ł k i p a r t n e r s k i e j e ż e l i os i ą g n ą w r ok u p op r z e d z a j ą c y m r ok p od a t k ow y p r z y c h od y n e t t o z e s p r z e d a ż y t ow a r ó w, p r od u k t ó w i op e r a c j i f i n a n s ow y c h w w y s ok oś c i c o n a j m n i e j t y s. E U R O z ob ow i ą z a n e s ą d o z a ł oż e n i a i p r ow a d z e n i a k s i ą g r a c h u n k ow y c h. L i m i t p r z y c h od ó w os i ą g n i ę t y c h w r. ob l i g u j ą c y d o z a ł oż e n i a k s i ą g r a c h u n k ow y c h od 1 s t y c z n i a r. w y n os i , 0 0 PL N / t y s. E U R O x 3, P L N t a b e l a / A / N B P / /. O d p od a t k u od t ow a r ó w i u s ł u g z w ol n i e n i s ą p od a t n i c y / k on t y n u u j ą c y d z i a ł a l n oś ć /, u k t ó r y c h w a r t oś ć s p r z e d a ż y op od a t k ow a n e j n i e p r z e k r oc z y ł a w r ok u p op r z e d z a j ą c y m r ok p od a t k ow y r ó w n ow a r t oś c i w y r a ż on e j w P L N k w ot y 1 0 t y s. E U R O. S t ą d t e ż l i m i t z w ol n i e n i a od V A T n a r. w y n os i , 0 0 PL N / 1 0 t y s. E U R O x 3, P L N t a b e l a k u r s ó w / A / N B P / /. ies ł aw R at aj cz ak Serw is I n f o rm a cy j n y W iel k o po l sk iej I z b y R z em ieśl n icz ej w P o z n a n iu S t r o n a 2

3 P os el s ki projekt nowel i z acji kodeks u pracy P os e l s k i p r oj e k t n ow e l i z a c j i k od e k s u p r a c y z a k ł a d a p od w y ż s z e n i e z 50 d o % d od a t k u z a p r a c ę w n a d g od z i n a c h w t r a k c i e t y g od n i a or a z ż e d od a t e k z a p r a c ę w g od z i n a c h n a d l i c z b ow y c h w n i e d z i e l e i ś w i ę t a p ow i n i e n w y n os i ć 1 50 % w y n a g r od z e n i a. J e d n oc z e ś n i e p r op on u j e s i ę b y w u k ł a d a c h z b i or c z y c h p r a c y, r e g u l a m i n a c h p r a c y i u m ow a c h o p r a c ę n i e w ol n o b y ł o u s t a l a ć w i ę k s z e g o n i ż 1 50 g od z i n r oc z n i e l i m i t u n a d g od z i n. I n n y p r oj e k t z m i a n w k od e k s i e p r a c y g w a r a n t u j e p r a c ow n i k om 52 d n i w ol n e od p r a c y w r ok u or a z z w a l n i a p r a c ow n i k ó w z ob ow i ą z k u od p r a c ow a n i a j e d n e g o z d n i ś w i ą t e c z n y c h, j e ż e l i w j e d n y m t y g od n i u w y p a d a j ą d w a ś w i ę t a w i n n e d n i n i ż n i e d z i e l a. K ol e j n e p r oj e k t y n ow e l i z a c j i k od e k s u p r a c y p r z e w i d u j ą, b y j e g o p r z e p i s a m i ob j ą ć os ob y p r a c u j ą c e n a p od s t a w i e u m ó w c y w i l n op r a w n y c h, k on t r a k t ó w m e n e d ż e r s k i c h i t e l e p r a c ow n i k ó w. R oz w a ż a s i ę r ó w n i e ż w p r ow a d z e n i e z a p i s ó w w g, k t ó r y c h p r a c od a w c y m i e l i b y p ł a c i ć p e n s j ę c h or e m u p r a c ow n i k ow i m a k s y m a l n i e p r z e z 1 4 d n i w c i ą g u r ok u k a l e n d a r z ow e g o a n i e j a k ob e c n i e z a 33 d n i c h or ob y. D ot y c z y ł ob y t o p r a c od a w c ó w z a t r u d n i a j ą c y c h p ow y ż e j 20 p r a c ow n i k ó w. W m n i e j s z y c h p r z e d s i ę b i or s t w a c h z a t r u d n i a j ą c y c h n i e w i ę c e j n i ż 20 p r a c ow n i k ó w p ł a c on o b y p e n s j ę p r a c ow n i k ow i z a c z a s c h or ob y t y l k o p r z e z 7 d n i w c i ą g u r ok u. K onrad W nu k K ons u l tacje s poł ecz ne P rog ramu O peracy jneg o Innowacy jna G os podarka N a s p ot k a n i u z a p r e z e n t ow a n o N a r od ow ą S t r a t e g i ę S p ó j n oś c i or a z P r og r a m O p e r a c y j n y I n n ow a c y j n a G os p od a r k a ( P O I G ). C e l e m g ł ó w n y m P O I G j e s t r oz w ó j p ol s k i e j g os p od a r k i w op a r c i u o i n n ow a c y j n e p r z e d s i ę b i or s t w a. C e l t e n z os t a n i e z r e a l i z ow a n y p op r z e z os i ą g n i ę c i e n a s t ę p u j ą c y c h c e l ó w s z c z e g ó ł ow y c h : z w i ę k s z e n i e i n n ow a c y j n oś c i p r z e d s i ę b i or s t w, w z r os t k on k u r e n c y j n oś c i p ol s k i e j n a u k i, z w i ę k s z e n i e u d z i a ł u i n n ow a c y j n y c h p r od u k t ó w p ol s k i e j g os p od a r k i w r y n k u m i ę d z y n a r od ow y m, t w or z e n i e t r w a ł y c h i l e p s z y c h m i e j s c p r a c y. W r a m a c h P O I G w s p i e r a n e b ę d ą p r oj e k t y, k t ó r e s ą i n n ow a c y j n e c o n a j m n i e j w s k a l i k r a j u l u b n a p oz i om i e m i ę d z y n a r od ow y m. N a t om i a s t p r oj e k t y, k t ó r e b ę d ą i n n ow a c y j n e w s k a l i r e g i on u, w s p i e r a n e b ę d ą w r a m a c h 1 6 R e g i on a l n y c h P r og r a m ó w O p e r a c y j n y c h ( R P O ). B e n e f i c j e n t a m i P O I G b ę d ą : s i e c i i n s t y t u c j i ot oc z e n i a b i z n e s u, w y s ok o s p e c j a l i s t y c z n e oś r od k i i n n ow a c y j n oś c i, j e d n os t k i n a u k ow ob a d a w c z e, j e d n os t k i a d m i n i s t r a c j i p u b l i c z n e j, p r z e d s i ę b i or s t w a, w t y m m a ł e i ś r e d n i e. C a ł oś ć k w ot y, j a k ą w s t ę p n i e p r z e w i d z i a n o n a r e a l i z a c j ę P O I G, w y n os i 8 m l d m l n e u r o. P r og r a m r e a l i z ow a n y b ę d z i e z e ś r od k ó w U n i i E u r op e j s k i e j ( 7 m l d 4 m l n 9 t y s. e u r o) or a z b u d ż e t u p a ń s t w a ( p oz os t a ł a k w ot a ). I n s t y t u c j ą Z a r z ą d z a j ą c ą P O I G j e s t M i n i s t e r s t w o R oz w oj u R e g i on a l n e g o. B og u m ił a F rą ck owiak Serw is I n f o rm a cy j n y W iel k o po l sk iej I z b y R z em ieśl n icz ej w P o z n a n iu S t r o n a 3

4 m P l u s G S M dl a W i el kopol s ki ej Iz b y R z emi eś l ni cz ej Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Członków s t owarzys zonych w Wiel kopol s kiej I zb ie R zemieś l niczej, s ieć Pl u s przyg ot owała s pecj al nie dedykowaną of ert ą z kt órej s korzys t ać moż e każ dy kt o l eg it ymu j e s ię członkows t wem niezal eż nie czy pos iada j u ż akt ywacj e w s ieci Pl u s l u b u inneg o operat ora, czy t eż nie. K a ż d y k o r z y s t a j ą c y z O f e r t y m a d o w y b o r u j e d n a z t a r y f B J e s t t o r o z w i ą z a n i e t a r y f o w e o p a r t e j e s t n a f u n k c j o n a l n o ś c i U ż y t k o w n i k w y b i e r a 1 z 5 t a r y f w z a l e ż n o ś c i o d m i n i m a l n e j w y s o k o ś c i r a c h u n k u j a k i b ę d z i e o p ł a c a ł o d 3 d o 3 ł. K w o t a t a m o ż e b y ć w y k o r z y s t a n a n a w s z y s t k i e u s ł u g i d o s t ę p n e w s i e c i P l u s, ł u s g M M S. W z a l e ż n o ś c i o d w y b r a n e j t a r y f y ( z a k u p i o n e g o p a k i e t u k w o t o w e g o ) p o s z c z e g ó l n e u s ł u g i r o z l i c z a n e s ą w g o d p o w i e d n i c h s t a w e k. P o w y k o r z y s t a n i u p a k i e t u k w o t o w e g o d a l s z e k o r z y s t a n i e z u s ł u g o d b y w a s i ę p o t y c h s a m y c h s t a w k a c h c o w r a m a c h p a k i e t u. U s ł u g i d o s t ę p n e w r a m a c h p a k i e t u : p o ł ą c z e n i a k r a j o w e ; p o ł ą c z e n i a w r a m a c h u s ł u g d o d a t k o w y c h ( S y s t e m P l u s, S t r e f a B i u r o w a, K o n t a k t P l u s, Z n i ż k i n a p o ł ą c z e n i a ) ; S M S ; G P R S ; T r a n s m i s j a d a n y c h ; T r a n s m i s j a F a x ó w ; W A P ; M M S ; p o ł ą c z e n i a m i ę d z y n a r o d o w e i w r o a m i n g u ; p o ł ą c z e n i a z n u m e r a m i P r e m i u m R a t e. iznes kl as a. pakiet ów kwot owych. 0 00z ącznie z połączeniami mię dzynarodowymi, łu ami roaming owymi, Premiu m rat e i Pakiet kwot owy nie j es t wykorzys t ywany przez opłat y s t ałe, akt ywacyj ne, mies ię czne, związane z korzys t aniem z u s łu g dodat kowych. W o f e r c i e o b o w i ą z u j e p ł a s k a s t a w k a n a p o ł ą c z e n i a d o w s z y s t k i c h s i e c i k r a j o w y c h, b e z r o z r ó ż n i e n i a c e n w z g l ę d e m k i e r u n k u i p o r y d n i a 0, 5 0 g r ( n e t t o ). T a wys okoś ć s t awki pods t awowej za połączenia kraj owe j es t t aka s ama b ez wzg l ę du na wyb raną t aryf ę. D t B 5 0, B 1 0 0, B l u b B 3 0 0, o t r z y m u j e s p e c j a l n ą b o n i f i k a t ę ( B ) z w i ę k s z a j ą c ą o 2 w a r t o ś ć w y b r a n e g o P a k i e t u K w o t o w e g o. J t b R. odat kowo przy wyb orze aryf iznes kl as a iznes kl as a iznes kl as a iznes kl as a onif ikat a 0% es ona ezpłat na dl a członków WI B onif ikat a u d z i e l a n a b ę d z i e p r z e z 2 4 o k r e s y r o z l i c z e n i o w e z t y m, ż e p i e r w s z y o k r e s r o z l i c z e n i o w y b ę d z i e t r w a ł o d d n i a a k t y w a c j i k a r t y S I M d o k o ń c a p i e r w s z e g o pełneg o o k r e s u r o z l i c z e n i o w e g o ( okres f u nkcj onowania B onif ikat y ). B onif ikat a n i e w y k o r z y s t a n a w d a n y m o k r e s i e r o z l i c z e n i o w y m p r z e n o s z o n a j e s t n a 6 k o l e j n y c h o k r e s ó w r o z l i c z e n i o w y c h. N i e w y k o r z y s t a n a w c i ą g u 7 o k r e s ó w r o z l i c z e n i o w y c h B o n i f i k a t a p r z e p a d a. M i e s i ę c z n a w y s o k o ś ć B onif ikat y odpowiada 2 0 % wart oś ci Pakiet u K wot oweg o dos t ę pneg o w danej t aryf ie i k s z t a ł t u j e s i ę o d p o w i e d n i o : Miesięczna wartość P ak ietu K wotoweg o d o zap ł aty Miesięczna wartość P ak ietu K wotoweg o d o wy k orzy stania p o zastosowaniu B onif ik aty Ł ą czna wartość B onif ik aty d o wy k orzy stania B i z n k l a s a B i z n k l a s a B i z n k l a s a B i z n k l a s a ( 6 1, 0 0 ( 1 2 2, 0 0 ( 2 4 4, 0 0 ( 3 6 6, ( 7 3, 2 0 ( 1 4 6, 4 0 ( 2 9 2, 8 0 ( 4 3 9, 2 0 es es es es ,00 zł 00,00 zł 00,00 zł 00,00 zł zł z zł z zł z zł z 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł zł z zł z zł z zł z ( 2 9 2, 8 0 ( 5 8 5, 6 0 ( , 2 0 ( , zł 0 zł 0 zł 0 zł zł z zł z zł zł z z D o d a t k o w o w r a m a c h O f R s i e ć P l u s d o d a t k o w o u m o ż l i w i s k o r z y s t a n i e z p r o m o c y j n e j u s ł u g i R y c z a ł t o w y S y s t e m P l u s u m o ż l i w i a j ą c e j n i e o g r a n i c z o n e r o z m o w y p o m i ę d z y p o s i a d a c z a m i t e l e f o n ó w k o m ó r k o w y c h w d a n e j f i r m i e. O p ł a t y z a k o r z y s t a n i e z t e j u s ł u g i t o : a ) w y s o k o ś ć o p ł a t y m i e s i ę c z n e j z a k o r z y s t a n i e z U s ł u g i d l a K l i e n t a w y n o s i 1 0, 0 0 z ł n e t t o c o s t a n o w i o d 3 3 % 4 0 % o d w a r t o ś c i c e n n i k o w y c h ( 1 2, 2 2 z V A T ) d l a k a ż d e j k a r t y S I M d l a k t ó r e j u r u c h o m i o n a j e s t U s ł u g a m i e s i ę c z n i e b ) w r a m a c h o p ł a t y m i e s i ę c z n e j z a U s ł u g ę d l a k a ż d e j k a r t y S I M d l a k t ó r e j u r u c h o m i o n a j e s t U s ł u g a, K l i e n t o t r z y m u j e p a k i e t t ( t o j e s t p r a w i e 1 7 g o d z i n r o z m ó w m i e s i ę c z n i e z a n i e w y g ó r o w a n ą o p ł a t ę! ) p o ł ą c z e ń g ł o s o w y c h d o s i e c i P l u s G S M w r a m a c h u s ł u g i S y s t e m P l u s, z w y ł ą c z e n i e m p o ł ą c z e ń z n u m e r a m i s i e c i S a m i S w o i, P r e m i u m R a t e, p o ł ą c z e ń z D z i a ł e m O b s ł u g i K l i e n t a ( 2 6, 2 6 ), p o ł ą c z e ń w r a m a c h u s ł u g i d o s t ę p u d o s e r w i s ó w r o z r y w k o w y c h i i n f o r m a c y j n y c h o r a z p o ł ą c z e ń w y k o n y w a n y c h w r o a m i n g u m i ę d z y n a r o d o w y m, p o ł ą c z e ń w y k o n y w a n y c h w r a m a c h u s ł u g i p r z e k a z y w a n i e p o ł ą c z e ń, p o ł ą c z e ń m i ę d z y n a r o d o w y c h, p r z e s y ł a n i a f a k s ó w i p r z e s y ł a n i a d a n y c h j a k r ó w n i e ż p o ł ą c z e ń z s i e c i ą I n t e r n e t ( n u m e r y 1 2 3, 3 2 1, , ), c ) o p ł a t a z a m o d y f i k a c j ę w U s ł u d z e z a 1 u ż y t k o w n i k a K l i e n t a w U s ł u d z e w y n o s i 1, 0 0 n e t t o, c o s t a n o w i 9 8 % w s t o s u n k u d o o p ł a t c e n n i k o w y c h. d ) p o ł ą c z e n i a w r a m a c h U s ł u g i n i e p o m n i e j s z a j ą l i c z b y m i n u t z a w a r t y c h w P a k i e c i e K w o t o w y m a n i B o n i f i k a c i e. P o p r z e k r o c z e n i u i l o ś c i 5 s i m n a k o n c i e W i e l k o p o l s k i e j I z b y R z e m i e ś l n i c z e j w s i e c i P l u s G S M P o l k o m t e l u r u c h o m i u s ł u g ę o k t ó r e j o w a w 3 p k t 1 2 u s t a ) z o p ł a t ą 5, 0 0 t!! ( 6, 1 z ł z V A T ) d l a k a ż d e j k a r t y S I M, d l a k t ó r e j u r u c h o m i o n a j e s t u s ł u g a. j t ( s u s l u b s s t 1 N, s t 4 0 % s t u B ert y dl a Członków WI do zniż ki minu zł zniż ki 0 zł net o! 0 Promocyj na opłat a mies ię czna za zniż kę edneg o ypu na połączenia do ieci Pl do ieci acj onarnych) wynos i PL co anowi zniż ki w os nku do opłat z cennika iznes kl as a D o d a t k o w o o f e r u j e m y s z e r o k i w a c h l a r z n o w o c z e s n y c h m o d e l i a p a r a t ó w t e l e f o n i c z n y c h p o p r z y s t ę p n y c h c e n a c h. O s z c z e g ó ł y o f e r t y z a p y t a j n a s z e g o D o r a d c ę B i z n e s o w e g o. Serw is I n f o rm a cy j n y W iel k o po l sk iej I z b y R z em ieśl n icz ej w P o z n a n iu S t r o n a 4

5 M W W Opinie i sugestie D r od zy Państwo. S e r w i s I n f or m a c y j n y W I R u k a z u j e s i ę j u ż od p ó ł r ok u. D ą ż y m y d o t e g o, a b y k a ż d y k ol e j n y n u m e r b y ł c i e k a w s z y i b a r d z i e j i n t e r e s u j ą c y. C h c i e l i b y ś m y z a p oz n a ć s i ę z P a ń s t w a op i n i ą n a t e m a t r oz w oj u n a s z e g o I n f or m a t or a i oc z e k i w a ń z w i ą z a n y c h z t e m a t y k ą, k t ó r ą z a m i e s z c z a m y n a j e g o ł a m a c h. P r os i m y o p r z e s y ł a n i e n a a d r e s : s e r w i i r p oz n a n. c om. p l op i n i i i s u g e s t i i. K a ż d a i n f or m a c j a b ę d z i e d l a n a s c e n n ą p om oc ą w d a l s z e j r e a l i z a c j i S e r w i s u. Redakcja S ub sk r y pc j a S er w isu S u b s k r y p c j ę S e r w i s u I n f or m a c y j n e g o W I R m oż n a z a m ó w i ć p od a d r e s e m e m a i l : s e r w i i r p oz n a n. c om. p l z d op i s k i e m w t y t u l e S u b s kr y p cja. K a ż d y k ol e j n y n u m e r z os t a n i e p r z e s ł a n y d o P a ń s t w a d r og ą e l e k t r on i c z n ą w d n i u u k a z a n i a S e r w i s u s i ę n a P or t a l u W I R. Kolegium redakcji Serwisu Informacyjnego a g d a l en a B i a ł a s M a ł g o r z a t a M a c i ej ew s k a H a n n a P i s k o r ek i es ł a w R a t a j c z a k T o m a s z W i k a K o n r a d W n u k Kont akt : R edakcja Serwisu Informacyjnego a l. N i ep o d l eg ł o ś c i P o z n a ń h t t p : / / i r p o z n a n. c o m. p l em a i l : s er w i i r p o z n a n. c o m. p l ydawca: W i el k o p o l s k a I z b a R z em i eś l n i c z a w P o z n a n i u Serw is I n f o rm a cy j n y W iel k o po l sk iej I z b y R z em ieśl n icz ej w P o z n a n iu S t r o n a 5

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Zagadki Agatki... INFORMACJE OPINIE. WYDARZENIA Gimnazjum nr 1 WYWIADY. Kompleksowe wsparcie 6 polityki społecznej... NR 4(193) Maj 2009

Zagadki Agatki... INFORMACJE OPINIE. WYDARZENIA Gimnazjum nr 1 WYWIADY. Kompleksowe wsparcie 6 polityki społecznej... NR 4(193) Maj 2009 NR 4(193) Maj 2009 WYDARZENIA Gimnazjum nr 1 OPINIE WYWIADY INFORMACJE 3 Nagrody w Ogólnopolskiej Akcji UNICEF Na ratunek dzieciom w Kongo zostały rozdane... fot. archiwum Zagadki Agatki... 4 Ósmego maja

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

4. J ak ie dział ania na f oru m cał ej s zk oł y p os tanowiliśmy p odj ą ć, aby u czynić p rak tyk ę oceniania bardziej zrozu miał ą dla u cznió w?

4. J ak ie dział ania na f oru m cał ej s zk oł y p os tanowiliśmy p odj ą ć, aby u czynić p rak tyk ę oceniania bardziej zrozu miał ą dla u cznió w? SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 w BEŁŻYCACH Zasada 2: SZKOŁA OCENIA SPRAWIEDLIWIE " S z k o ł a z k l a s ą s p r a w i e d l i w i e o c e n i a. U c z n i o w i e w i e d z ą, c z e g o m a j ą s i ę n a u c

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

2 x U S B 2. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 3. 0 ( t y ł ),

2 x U S B 2. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 3. 0 ( t y ł ), J e s t e m y f i r m s p e c j a l i z u j c s i w m i n i a t u r o w y c h k o m p u t e r a c h, z n a j d u j c y c h s z e r o k i e z a s t o s o w a n i e p r z y : w y w i e t l a nu i t r e c

Bardziej szczegółowo

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d z i e 2 0 1 5 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó 3 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu W U L K A N I Z A T O R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

U Strona 1/181 p Strona 2/181 rz Strona 3/181 ej Strona 4/181 m Strona 5/181 ie Strona 6/181 in Strona 7/181 fo Strona 8/181 r Strona 9/181 m Strona 10/181 uj Strona 11/181 e Strona 12/181 m Strona 13/181

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Hałas RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2002 ROKU 1 5 5 K r ak ó w 2 0 0 3 V I H A Ł A S Mirosław Dzierko, Dariusz Kapustka N a p r s t r n l a t r j g p a r c a j u n y j e s t r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Pr oj ekt. Śl ąs ki e. I nwe s t uj e my w t al e nt y I I e dyc j a

Pr oj ekt. Śl ąs ki e. I nwe s t uj e my w t al e nt y I I e dyc j a Pr oj ekt Śl ąs ki e. I nwe s t uj e my w t al e nt y I I e dyc j a r eal i zowany w r amach Regi onal nego Pr ogr amu Oper acyj nego Woj ewództ wa Śl ąski ego na l at a 2014-2020 Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

啇c go b kt ᆗ匷 y l y s l g y l. P ysł ᆗ匷 ᆗ匷 s ob kt b o l go ᆗ匷 l. P ysł ᆗ匷ᆗ匷.. ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 啇c go Pᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷 ᆗ匷 s 啇c go l. ᆗ匷. 呷b s ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷2-500 ᆗ匷 s o ot o co 啇c go ᆗ匷 P ó O g Z I s y TECHPLAN ᆗ匷 ᆗ匷

Bardziej szczegółowo

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a M G 4 1 0 v. 2 0 1 6 G R I L L K O C I O Ł E K P O D W Ó J N I E E M A L I O W A N Y Z P O P I E L N I K I E M 6 r e d n i c a 4 6 c m M G 4 1 0 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

BIULETYN POLSKIEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO - OKRĘG WIELKOPOLSKI

BIULETYN POLSKIEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO - OKRĘG WIELKOPOLSKI POLSKI KL NR 2(64) 2007 W numerze: Parlament Europejski w sprawie Rospudy K OL OG ICZNY W SK OPOL I LK IE O KR ĘG BIULETYN POLSKIEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO - OKRĘG WIELKOPOLSKI UB E ISSN 1231-2495 Fot. Monika

Bardziej szczegółowo

Ą ć ę ż ż Ż ć ć Ż ć ń ę ę Ż ń ż ęż ę ę Ę ż ż ĘŚ ę Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż ż ż ń ę ęż ęż Ó ęź Ą ń ę Ś Ż ć ę Ą ę ż ę ż ć ę ę Ż ę ż ż ę ń ń ę Ą ż ę Ł Ą ę ż ę Ą ę ę Ę Ą ę ę ęć ż Ę ęż ż ę Ą Ę ę ę Ą ę ę Ą Ą Ż ć ć Ń

Bardziej szczegółowo

Ż ć Ó Ś Ó ć Ę Ó Ś ź Ż Ż Ó Ż ź Ó ÓŚ Ć Ó ź Ó ź Ó Ź ć Ę Ó Ś Ż Ó Ó Ń Ą ź ź Ź Ś Ą Ą Ś Ą Ś ć ć ź ź Ó Ó Ę Ź Ą Ź Ę ĘŚ ć ź Ę Ę ź Ę ć Ś Ś Ę Ż Ż ć Ść ć ć Ń Ż Ś ć Ż Ż Ż Ż Ż Ó Ą Ę Ę Ę Ą Ż Ż Ż Ź Ż ć Ś Ż Ż Ż Ż Ż ć Ś

Bardziej szczegółowo

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0 M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 8 9 6-7 7 X E K S P L O A T A C Y J N E B A D A N I A E N E R G E T Y C Z N O a E M I S Y J N E W K A D U K O M I N K O W E G O Z P A S Z C

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D D R Ó G W O JEW Ó D Z KI CH W KRA KO W I E

Z A R Z Ą D D R Ó G W O JEW Ó D Z KI CH W KRA KO W I E D U - 4 Z A R Z Ą D D R Ó G W O JEW Ó D Z KI CH W KRA KO W I E W Y D Z IA Ł IN Ż Y N I ER II R U CH U I.T y t u ł p ro ce d u ry Z A T W I ER D Z A N I E P R O JEK T Ó W T Y M CZ A SO W EJ O R G A N I

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X W Y Z N A C Z A N I E O D K S Z T A C E T O W A R Z Y S Z Ą C Y C H H A R T O W A N I U P O W I E R Z C H N I O W Y M W I E

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś 8 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu C I E Ś L A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

7. OBLICZENIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ

7. OBLICZENIA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ kosztów ealizacji po Róż nica k sztów (końc owy fekt Mg CO 620798,31 166123 141070 25053 30,13 lata 24,8 zł/mg CO 2 20604 Imie i nazwisko mgr inż. arzena ew andowska Nr uprawnień udowlanych lbo r pisu

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE

NARZÊDZIA PNEUMATYCZNE K l uc z uda ro w y 6 1 0 N m 1 /2 3 68 2, 6 k od: MA 2 4 6 0 Z est a w - k l uc z uda ro w y 36 0 N m 1 /2 260 16 4, 3 K l uc z uda ro w y 1 2 8 0 N m 1 /2 k o mpo zyt K l uc z uda ro w y 1 350 N m 1/2

Bardziej szczegółowo

Ń Ł Ń Ó Ł Ę Ó Ó Ę ĘŚ Ó ÓŚ Ó Ę Ć Ó Ć Ę Ł Ó Ę Ć Ś Ż Ś Ś Ó Ó Ś Ń Ś Ó Ę Ę Ż Ć Ś Ó Ę Ó Ę Ę Ę Ę Ó Ś Ę Ę Ł Ć Ć Ś Ó Ę Ź Ę Ż Ź Ś Ź Ę Ę Ę Ó Ó Ó Ę Ę Ę Ę Ó Ę Ę Ć Ę Ć Ł Ź Ę Ę Ś Ń Ę Ć Ź Ó Ź Ó Ó Ę Ć Ć Ć Ź Ę Ę Ć Ę Ę

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

Cisco Graduate Recruitment - Central & E astern E urop e Program C i s c o S al e s A s s oc i at e Kogo poszukujemy i jak aplikować? Katarzyna N ał ę c z k nal e c z@ c i s c o. c o m R e g i o nal R

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

ódź ᐗ匧 B W CH ó ód d ᆗ啷 IW U ąd ó ód ó ód AC WAN : J BUD W AN - AM NN J A CH N C N ᆗ啷 ᆗ啷 ᆗ啷 d W A CH N C N - N U C JN -ADA ACJA ᆗ啷 ᐗ匧 J W : W ᆗ啷၇嗷ᆗ啷Y ᆗ啷 d W J N U CJ ᆗ啷 ż ᐧ嘧 ń ᐗ勷 J W WĘ N J N A ACJ AN

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Miejscowość i data FUNDACJA INF ORMCYJNA Ul. Wyzwolenia 107 / 65 85-792 Bydgoszcz Formularz zgłoszeniowy DANE O SO BOW E OS OB Y PRO SZ ĄCEJ O P OMOC ( os ob a p eł noletnia) IMIĘ I NAZ WISKO PESEL DOWÓD

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 343 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Administracja 62 osób Filozofia 31 osób Historia 6 osoby Politologia 8 osób Socjologia 36 osób Stosunki

Bardziej szczegółowo

str. 4 GL 040E str. 4 EK 200A EK 200A str. 7 ER 05TE str. 7 LHR 15 ES LH 22EN str. 5 KS 260EPNS str. 13 HE 501 str. 10 HTE 300 str. 10 HE 901 str.

str. 4 GL 040E str. 4 EK 200A EK 200A str. 7 ER 05TE str. 7 LHR 15 ES LH 22EN str. 5 KS 260EPNS str. 13 HE 501 str. 10 HTE 300 str. 10 HE 901 str. Zastosowanie maszyn Przygotowanie pod³o a Ciêcie metalu Szlifowanie metalu Szybkie usuwanie pow³ok Szlif wykoñczeniowy Szlif zgrubny Szlif drobny Szlif wykoñczeniowy Przygotowanie do polerowania Polerowanie

Bardziej szczegółowo

n a k r ę t e k Z, I I, I.

n a k r ę t e k Z, I I, I. H U T A W K A O G R O D O W A 2 - o s o b o w a t y p : J K S C 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z

Bardziej szczegółowo