Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U - u s ł u g i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u z a m i e s z c z o n e z o s t a ł o w B i u l e t y n i e Z a m ó w i e P u b l i c z n y c h w d n i u r p o d n u m e r e m Z a m i e s z c z a n i e o g ł o s z e n i ao b o w i» z k o w e O g ł o s z e n i e d o t y c z y z a m ó w i e n i a p u b l i c z n e g o S E K C J A I Z A M A W I A J C Y I 1 ) N A Z W A I A D R E SG d y s k i e C e n t r u m S p o r t u, u l O l i m p i j s k a 5k- 59 3, 8 8 G1 d y n i a, w o j p o m o r s k i e, t e l , f0 a5 k8 s A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j z a m a w i a j» c e gw o w w g d y n i a s p o r t p l I 2 ) R O D Z A J Z A M A W I A J C E G O A d m i n i s t r a c j a s a m o r z» d o w a S E K C J A I I P R Z E D M I O T Z A M Ó W I E N I A I I 1 ) O K R E L E N I E P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A I I 1 1 ) N a z w a n a d a n a z a m ó w i e n i u p r z e z z a m a w i a j» c e g Wo y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n- o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u I I 1 2 ) R o d z a j z a m ó w i e n ui sa ł u g i I I 1 4 ) O k r e l e n i e p r z e d m i o t u o r a z w i e l k o c i l u b z a k r e s u z a m ó1 w i ep nr iz a e d m i o t z a m ó w i e n i a z g o d n i e z C P V s ka ls y f i k o w a n y j e s t j a k o u s ł u g i u t r z y m a n i a t e r e n ó w s p o r t o w y c h, u s ł u g i w z a k r e s i e t r a w n i k ó w, n a s i o n a, w i r, n a w o z y, k o s i a r k i d o p i e l g n a c j i t r a w n i k ó w, z i e l e n i p a r k o w e j l u b t e r e n ó w sp o r t o w y c h, r ó n y s p r z t o g r o d n i c z y, p r o d u k t y z g u m y 2 P r z e d m i o t e m z a m ó w i e n i a j e s t w y k o n a n i e w r o k u p r a c p i e l g n a c y- jrn eo n o w a c y j n y c h n a t r z e c h b o i s k a c h t r a w i a s t y c h G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i 2 4o r0 a0 z 0 m 2 p r a c z w i» z a n y c h z k o s z e n i e m t r a w n i k a t e r e n u p ł a s k i e g o h a l i w i d o w i - s ks op wo o r t o w e j G d y n i a A r e n a w r a z z d o s t a w» n a s i o n t r a w y, n a w o z u, w i r u r ó w n i e d l a p o t r z e b i n n y c h o b i e k t ó w Z a m a w i a j» c e g o o r a z w y n a j e m m a s z y n 3 P r a c e p i e l g n a c y - j nro e n o w a c y j n e r e ail z o w a n e b d» d l a p o t r z e b n a s t p u j» c y c h o b i e k t ó w Z a m a w i a j» c e g o 1 ) b o i s k a S t a d i o n u M i e j s k i e g o z n a j d u j» c e g o s i p r z y u l O l i m p i j s k i e j 5 w G d y n i, 2 ) b o i s k a t r a w i a s t e g o b o c z n e g o z n a j d u j» c e g o s i p r z y u l O l i m p i j s k i e j 5 w G d y n i, 3 ) b o i s k a t r a w i a s t e g o g o z n sa i j d u j» w cged y n i O k s y w i e r e j o n R o n d a B i t w y p o d O l i w» i u l m i d o w i c z a, 4 ) t e r e n u h a l i w i d o- wsipsokrotwoo w e j G d y n i a A r e n a z n a j d u j» c e j s i p r z y u l K a z i m i e r z a G ó r s k i e g o 8 w G d y n i 4 D o s t a w y r e a l i z o w a n e b d» d l a p o t r z e b n a s t p u j» c y c h o b i e k t ó w Z a m a w i a j» c e g o 1 ) b o i s k a S t a d i o n u M i e j s k i e g o z n a j d u j» c e g o s i p r z y u l O l i m p i j s k i e j 5 w - G o d y np i o w i e r z c h n i m 2, 2 ) b o i s k a t r a w i a s t e g o b o c z n e g o z n a j d u j» c e g o s i p r z y u l O l i m p i j s k i e j 5 - w o G dp yo nw i e r z c h n i m 2, 3 ) b o i s k a t r a w i a s t e g o z n a j d u j» c e g o s i w G d yi n O k s y w i e r e j o n R o n d a B i t w y p o d O l i w» i u l m i d o - w i co z a p o w i e r z c h n i m 2, 4 ) p r z y s t a n i j a c h t- o wm ea j r i n y G d y n i a z n a j d u j» c e j s i p r z y A l e i J a n a

2 P a w ł a I I 1 3 A w G d y n i, 5 ) O r o d k a H i p o t e r a p i i z n a j d u j» c e g o s i p r z y u l S p ó ł d z i e l c z e j 4 w G d y n i, b o i s k a z e s z t u c z n» n a w i e r z c h n i» z n a j d u j» c e g o s i p r z y u l O l i m p i j s k i e j 5 - w o G d y n i p o w i e r z c h n i , 9 4 m 2, 7 ) b o i s k a z e s z t u c z n» t r a w» z n a j d u j» c e g o s i n a o b i e k c i e N a r o d o w e g o S t a d i o n u R u g b y p r z y u l K a z i m i e r z a G ó r s k i e g o 1 0 w G- d o y n i p o w i e r z c h n i m 2, h8 a) l i w i d o w i s k o w o - s p o r t o w e j G d y n i a A r e n a z n a j d u j» c e j s i p r z y u l K a z i m i e r z a G ó r s k i e g o 8 w G d y n i - t r a w n i k i p ł a s k i e o p o w i e r z c h n i m 2 5 Z a k r e s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a o b e j m u j e 1 ) d o s t a w w i r u o g r a m a t u r z e m a x 0, 2 c - m ł» c z n i e t o n, 2 ) d o s t a w a s i on n t r a w y d o r e g e n e r a c j i b o i s k s p o r t o w y c h ( o d m i a n y u y t e d o k o m p o z y c j i m u s z» b y r e k o m e n d o w a n e n a b o i s k a s p o r t o w e )- ł» c z n i e k g, 3 ) d o s t a w n a s i o n t r a w y d l a p o t r z e b r e g e n e r a c j i t r a w n i k a p r z y s t a n i j a c h t o w e j M a r i n a G d y n - i a ł» c z n i e 1 5 k g, 4 ) d o s t anw a s i o n t r a w y d l a p o t r z e b r e g e n e r a c j i w y b i e g u d l a k o n i o r o d k a h i p o t - e rł» a pciz i n i e 5 0 k g, 5 ) d o s t a w n a w o z u d l a p o t r z e b r e g e n e r a c j i b o i s k s p o r t o w y - c h ł» c z n i e k g, 6 ) d o s t a w n a w o z u d l a p o t r z e b r e g e n e r a c j i t r a w n i k a p r z y s t a n i j a c h t o w e j M a r i n a G d y n- i a ł» c z n i e k g, 7 ) d o s t a w p r e p a r a t u c h w a s t o b ó j c z e g o d o u s u w a n i a r o l i n m i d z y i n n y m i z p o m i d z y k o s t k i b r u- k o3 w el j, 8 ) u s ł u g w e r t y k u l a c j i i m a s z y n o w e g o w g ł b n e g o d w u k i e r u n k o w e g o p o d s i e w u n a s i o n t r a w, w t y m d o d a t k o w y p o d s i e w n a s i o n t r a w s i e w n i k i e m ko ow ły m i r c z n i e - ł» c z n i e 8 z a b i e g ó w n a t r z e c h o b i e k t a c h, 9 ) u s ł u g a e r a c j i p e r f o r a c y j n e j p- ik o nł ok wo ew je j - ł» c z n i e 8 z a b i e g ó w n a t r z e c h b o i s k a c h, 1 0 ) u s ł u g a e r a c j i p e r f o r a c y j n e j p-isoz ncoz we el ji n o w e j - ł» c z n i e 1 2 z a b i e g ó w n a S t a d i o n i e M i e j s k i m, 1 1 ) ug s ł up i a s k o w a n i a b o i s - k ł» c z n i e 6 z a b i e g ó w n a t r z e c h b o i s k a c h, 1 2 ) u s ł u g m i e j s c o w e j w y m i a n y t r a w y w r a z z d a r n i n» -( 24, 5 c m ) n a ł» c z n e j p o w i e r z c h n i o k o ł o m 2, w t y m S t a d i o n M i e j s k i m 2, 1 3 ) u s ł u g k o s z e n i a t r a w y n a t r a w n i k a c h p ł a s k i c h h a l i w i d o w i s k o w o - s p o r t o w e j G d y n i a A r e n a - r a z n a d w a t y g o d n i e w o k r e s i e o d m a j a d o k o c a p a d z i e r n i k a, 1 4 ) u s ł u g r e g e n e r a c j i t r a w n i k a h a l i w i d o w- i sskpoowro t o w e j G d y n i a A r e n a z n i s z c z o n e g o p r z e z d z i k- i n a ł» c z n e j p o w i e r z c h n i o k o ł o m 2, 1 5 ) u s ł u g t o p d r- e s i n g u ł» c z n i e 4 z a b i e g i n a t r z e c h o b i e k t a c h w t y m 2 u s ł u g i n a S t a d i o n i e M i e j s k i m, 1 u s ł u g a n a b o i s k u t r a w i a s t y m b o c z n y m i 1 u s ł u g a n a b o i s k u w G d y n i O k s y w i e, 1 6 ) u s ł u g o p r y s k u e k o u y n i a c z e m c z y l i p r e p a r a t e m b i o h u m u s o w y m - ł» c z n i e 8 z a b i e g ó w n a S t a d i o n i e M iiem j, s k 1 7 ) w y n a j e m c z y s z c z a r k i d o s z t u c z n e j n a w i e r z c h n i b e z o p e r- a 5 t o r a z y w r o k u n a 2 t y g o d n i e - c z a s p r a c y ł» c z n i e 7 0 g o d z i n w t y m 4 0 g o d z i n d l a o b i e k t u, o k t ó r y m m o w a w u s t 4 p k t 7, 3 0 g o d z i n d l a o b i e k t u, o k t ó r y m m o w a w u s t 4 p k t 6, 1 8 ) w y ns ai ja er m k i k or o t a c y j n e j ( t r a k t o r k a ) b e z o p e r a t o r a - n a c a ł y o k r e s o b o w i» z y w a n i a u m o w y - c z a s p r a c y 2 0 g o d z i n t y g o d n i o w o, 1 9 ) d o s t a w g r a n u l a t u E P D M g u m o w e g o z r e c y k l i n g u w k o l o r z e c z a r n y m l u b s z a r- y ł» m c z n i e 6 w o r k ó w p o k g w k a d y m w o r k u 6 D o s t a w y, o ó r yk ct h m o w a w u s t 5 p k t p r z e z n a c z o n e s» z a r ó w n o d l a p o t r z e b u s ł u g p i e l g n a c y- j rn eo n o w a c y j n y c h w y k o n y w a n y c h p r z e z W y k o n a w c j a k r ó w n i e d l a p o t r z e b p r a c p i e l g n a c- yrjen no o w a c y j n y c h w y k o n y w a n y c h s a m o d z i e l n i e p r z e z o s o b y Z a m a w i a j» c e g o W z w i» z k u c z y m Z a m a w i a j» c y w c e l u u n i k n i c i a s y t u a c j i s t o s o w a n i a n a o b i e k c i e s p o r t o w y m r ó n y c h r o d z a j ó w, g a t u n k ó w p r o d u k t ó w w n i n i e j s z y m p o s t p o w a n i u z l e c a W y k o n a w c y n i e z b d n» d o k o c a r o k u k o m p l e k s o w» d o s t a w p r o d u k t ó w z w i» z a n y c h z u t r z y m a n i e m p r z e d m i o t o w y c h bo i e k t ó w s p o r t o w y c h 7 W y m a g a n i a w z a k r e s i e d o s t a r c z o n y c h n a w o z ó w i o p r y s k ó w 1 ) w y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o s t a r c z y n a w o z y g r a n u l o w a n e i n a w o z y k r y s t a l i c z n e d o o p r y s k u o n a s t p u j» c y m s k ł a d z i e a ) t r a w n i k ( n a w ó z ) w c z e s n o w i o s e n n y o s k ł a d z i e N ( 1 4p ), ) P, ( K 5p( 8p ), M g O ( 2p ), F e ( 8p ), w i l o c i k g, b ) n a w o z y k r y s t a l i c z n e d o o p r y s k u o s k ł a d z i e N ( 2 0p ), P ( 2 0p ), K ( 2 0p ), w i l o c i 8 4 k n a w o z y k r y s t a l i c z n e d o o p r y s k u o s k ł a d z i e N ( 1 1p ), P ( 1 2p ), K ( 3 8p ), w i l o c i 3 6 k g, d ) n a m i k r o e l e m e n t o w y z a w i e r a j» c y m a g n e z w z b o g a c o n y w m i k r o e l e m e n t y M g O 1 6p, w i l o c i 3 0 k g, e ) n a w ó z m i k r o e l e m e n t o w y z a w i e r a j» c y e l a z o w f o r m i e c h e l a t o w e j F e ( 1 3p ) w i l o c i 1 2 k g, f ) p r e p a r a t d o l i s t n y z a w i e r a j» c y k r z e m a k t y w n y, w i l o c i 2 0 l i t r ó w, g ) p r e p a r a t d o l i s t n y w ł a c i w o c i ac h b i o s t y m u l u j» c y c h, w i l o c i 6 l i t r ó w, h ) t r a w n i k ( n a w ó z ) w i o s e n n y o s k ł a d z i e N ( 2 0p ), P ( 6p ), K ( 1 2p ), M g O ( 2p ), F e ( 1p ), w i l o c i k g, i ) t r a w n i k ( n a w ó z ) 1 4p l e) t, n i o s k ł a d z i P ( 6p ), K ( 1 7p ), M g O ( 2p ), F e ( 2p ), w i l o c i k g, j ó) z ) t rja ew snii ek n n( y n ao w s k ł a d z i e N ( 7p ), P ( 5p ), K ( 1 4p ), M g O ( 7p ), F e ( 6p ), w i l o c i k g, k ) n a w ó z o s k ł a d z i e N ( 1 6p ), c P i ( 5p ) K ( 5p ) k g 2 ) n a w o z y o r a z p r e p a r a t y d o l i s t n e s t o s o w a n e d o n a w o e n i a i d o l i s t n e g o d o k a r m i a n i a b o i s k m u s z» b y d o s t a r c z o n e w o r y g i n a l n y c h o p a k o w a n i a c h, z w i d o c z n a d a t» p r o d u k c j i i

3 w a n y m t e r m i n e m p r z y d a t n o c i p o t w i e r d z o n y m p r z e z p r o d u c e n t a n a w o z ó w 3 ) w p r z y p a d k u n a w o z ó w g r a n u l o w a n y c h d o g l e b o w y c h w y m a g a n a j e s t r e j e s t r a c j a p r o d u k t ó w d o n a w o e n i a t r a w n i k ó w 4 ) d o s t a r c z o n e n a w o z yp o w i n n y s p e ł n i a p o n i s z e w y m a g a n i a a ) n a w o z y d o g l e b o w e g r a n u l o w a n e m u s z» a 1 b y w i e l o s k ł a d n i k o w e w z b o g a c o n e w p e ł e n p a k i e t m i k r o e l e m e n t ó w o r a z p o d w y s z o n» w a r t o m a g n e z u i e l a z a, a 2 z a w i e r a d o d a t e k s u b s t a n c j i o r g a n i c z n y c h m a j» c y c h n a c e l u p o d n ieen si ie s p r a w n o c i k o m p l e k s u s o r p c y j n e g o g l e b y, a 3 w p r z y p a d k u p r o d u k t ó w s t o s o w a n y c h w p e ł n i o k r e s u w e g e t a c j i w y m a g a n e s» p r o d u k t y o k o n t r o l o w a n y m u w a l n i a n i u a z o t u ( i n h i b i t o r n i t r y f i k a c j i ), b ) n a w o z y o r a z p o z o s t a ł e p r o d u k t y d o l i s t n e b 1 n a w o z- y w i e l o s k ł a d ni k o w e o z b i l a n s o w a n y m s k ł a d z i e N P K, s y p k i e, r o z p u s z c z a l n e w w o d z i e, z a w i e r a j» c e w s w o i m s k ł a d z i e p a k i e t m i k r o e l e m e n t ó w o r a z s u b s t a n c j e s t y m u l u j» c e w z r o s t t r a w y ( a m i n o k w a s y, w i t a m i n y, t y t a n i t ), b 2 n a w ó z m a g n e z o w y z d o d a t k i e m m i k r o e l e m e n t ó w c a ł k o w i c i e r o z psuz c z a l n y w w o d z i e, b 3 c h e l a t e l a z a o r o z p u s z c z a l n y w w o d z i e o z a w a r t o c i m i n i m a l n e j F e 1 2p l u b w i c e j, c h e l a t o w a n y z u y c i e m ( E D T A, H E E D T A ), b 4 p r o d u k t y d o l i s t n e z a w i e r a j» c e k r z e m i t y t a n w f o r m i e a k t y w n e j c a ł k o w i c i e d o s t p n e j d l a r o l i n, p o w o d u j» c e p o d n i e s i e n i e o d p o r n o c i m u r a w y n a c z y n n i k i s t r e s o w e j a k n i s k i e t e m p e r a t u r y, z a s o l e n i e o r a z i n t e n s y f i k u j e p r o c e s y f o t o s y n t e z y w p r z y p a d k u n i e d o b o r u w i a t ł a 8 W y m a g a n i a w z a k r e s i e d o s t a r c z o n y c h n a s i o n t r a w 1 ) c e r t y f i k o w a n e n a s i o n a m i e s z a n e k t r a w g a z o n o w y c h ( y c i c a t r w a ł a, w i e c h l i n a ł» k o w a ), z p r z e z n a c z e n i e m n a o b i e k t y s p o r t o w e, 2 ) d o s t a r c z o n e w o r y g i n a l n y c h o p a k o w a n i a c h z a k t u a l n y m i w i a d e c t w a m i j a k o c i, w i a d c z» c y m i o s p e ł n i e n i u k r a j o w y c h w y m o g ó w o d n o n i e s i ł y k i e ł k o w a n i a, c z y s t o c i n a s i o n, z a c h w a s z ) c z e n i a, 3 o d m i a n y c h a r a k t e r y z u j» c e s i p o d w y s z o n» o d p o r n o c i» n a u d e p t y w a n i e m e c h a n i c z n e u s z k o d z e n i a o d y n a m i c z n e j c h a r a k t e r y s t y c e o d r o s t u o r a z p o z w a l a j» c a n a n i s k i e k o s z e n i e m u r a w y 4 ) o d m i a n y p r z e z n a c z o n e d o o s i» g n i c i a d u e j g s t o c i t r a w n i k a, o d p o r n e e n a c z s t k o s z e n i e, p o s i a d a j» c e j e d n o l i t y z i e l o n y k o l o r o r a z w o l n e o d c h w a s t ó w o r a z c h o r ó b, 5 ) d l a p o t r z e b s t a d i o n u m i e j s k i e g o k g n a s i o n t r a w y t y p u s u p e r s p o r t l u b r ó w n o w a n a, w k t ó r e j s k ł a d w c h o d z» 5 0p y c i c a t r w a ł a, 5 0p w i e c h l i n a ł» k o w a o r a z k g anway s itoyn p u t rs O S l u b r ó w n o w a n a, w k t ó r e j s k ł a d w c h o d z i y c i c a t r w a ł a 1 0 0p, 6 ) d l a p o t r z e b p r z y s t a n i - j a c h t o w e j M a r i n a G d y n i a d o s t a w 1 5 k g n a s i o n t r a w- y m i e s z a n k a s p o r t o w a ( n p s u p e r s p o r t l u b r ó w n o w a n a ) - w s k ł a d, k t ó r e j w c h o d z» y c i c a t r w a ł a 5 0p, i nw a i eł» c hkl o w a 5 0p, 7 ) d l a p o t r z e b w y b i e g ó w o r o d k a h i p o t e r a p i- i d o s t a w 5 0 k g n a s i o n t r a w y - t r a w a n a p a s t w i s k a d l a k o n i, n a d a j» c a s i n a w i k s z o t y p ó w g l e b, w y t r z y m a ł a n a m r o z y i d o b r z e z n o s z» c a u d e p t y w a n i e, z e w z g l d u n a s p e c y f i k u k ł a d u p o k a r m o w e g o k o n is k ł a d g a t u n k o w y p o w i n i e n z a w i e r a c o n a j m n i e j 2 5p y c i c y t r w a ł e j, 2 0p k o s t r z e w y t r z c i n o w e j, 2 0p k o s t r z e w y c z e r w o n e j, 1 0p t y m o t k i ł» k o w e j, 1 5p w i e c h l i n y ł» k o w e j, 5p k o n i c z y n y b i a ł e j, 5p k u p k ó w k i p o s p o l i t e j, 8 ) d l a p o t r z e p o z o s t a ł y c h o b i e k t ó w m i e s z a n k a g re en e r a c y j n a - p r z e z n a c z e n i e g ł ó w n a r e g e n e r a c j a b o i s k a w y k o n a n a w l e t n i e j p r z e r w i e m i e d z y r o z g r y w k a m i, z g o d n a z z a l e c e n i a m i n o r m y R S M 1 ( 5 0p w i e c h l i n a ł» k o w a 2 l u b 3 o d m i a n y o r a z 5 0p y c i c a t r w a ł a 2 l u b 3 - o dw m iialno y ) c i k g, 9 ) d l a p o t r z e b p o z o s tya cł h o b i e k t ó w m i e s z a n k a r e g e n e r a c y j- n a p r z e z n a c z e n i e b i e» c a n a p r a w a i d o s i e w k i b o i s k a, s k ł a d g a t u n k o w y z g o d n y z z a l e c e n i a m i n o r m y R S M 2 ( 1 5p w i e c h l i n a - ł» k o w a 1 l u b 2 o d m i a n y, 8 5p y c i c a t r w- a ł 2 a l u b 3 o d m i a n y ), w m i e s z a n c e d o p u s z c z a s i z a s t o s o w a n i e 1 o d m i a n y y c i c y w i e l o k w i a t o w e j w i l o c i d o - w 2 5p i l o c i k g 9 W y m a g a n i a w z a k r e s i e d o s t a r c z o n e g o w i r u 1 ) w i r b e z o s t r y c h k r a w d z i, p ł u k a n y, 2 ) p o d w z g l d e m c h e m i c z n y m w i r m u s i s p e ł n i a k r y t e r i a z a p e w n i a j» c e p r a w i d ł o w y w z r o s t t r a w y w z w i» z k u z c z y m z a s o l e n i e n i e m o e p r z e k r a c z a 1 gk l 1 0 W a r u n k i o r a z w y m a g a n i a d o t y c z» c e s p o s o b u w i a d c z e n i a d o s t a w 1 ) p r z e d m i o t z a m ó w i e n i a r e a l i z o w a n y b d z i e s u k c e s y w n i e, z g o d n i e z z a p o t r z e b o w a n i e m Z a m a w i a j» c e g o i n a k a d o r a z o w e j e g o w e z w a n i e a d o w y c z e r p a n i a z a m ó w i e n i a, 2 ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y b d z i e d o r e a l i z a c j i d o s t a w n a w ł a s n y k o s z t, p r z y u d z i a l e w ł a s n e g o r o d k a t r a n s p o r t u l u b m o e z l e c i d o s t a w i n n e m u p r z e w o n i k o w i, 3 ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t n a l e y c i e z a b e z p i e c z y t o w a r n a c z a s t r a n s p o r t u o r a z p o n o s i c a ł k o w i t» o d p o w i e d z i a l n o z a d o s t a w t o w a r u, 4 ) d o s t a w y p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a r e a l i z o w a n e b d» m a k s y m a l n i e w t e r m i n i e 2 d n i o d z ł o e n i a z a m ó w i e n i a k z g ł o s z e n i e f a k s e m l u b m a i l e mk i W y k o n a w c a d o s t a r c z y z a m ó w i e n i e b e z p o r e d n i o d o s i e d z i b y Z a m a w i a j» c e g o i u m o l i w i o d b i ó r z a m ó w i e n i a p r z e z o s o b u p o w a n i o n» p r z e z Z a m a w i a j» c e g o, w g o d z i n a c h

4 u r z d o w a n i a t j p o m i d z y a , w r a z z r o z ł a d u n k i e m w p r z y p a d k u z g ł o s z e n i a z a p o t r z e b o w a n i a w p i» t e k d o s t a w a n a s t» p i w n a j b l i s z y p o n i e d z i a ł e k d o g o d z , 5 ) w p r z y p a d k u s t w i e r d z e n i a n i e z g o d n o c i i l o c i o w y c h, p o m y ł e k, u s z k o d z e n i a l u b u k r y t y c h w a d j a k o c i o w y c h w d o s t a w i e, Z a m a w i a j» c y p o s t a w i t o w a r d o d y s p o z y c j i W y k o n a w c y, o r a z n i e z w ł o c z n i ek z g ł o s z e n i e t e l e f o n i c z n e p o t w i e r d z o n e f a k s e m l u b m a i l e mk p o w i a d o m i W y k o n a w c o s t w i e r d z o n y c h b r a k a c h ik l u b w a d a c h w t o w a r z e, 6 ) W y k o n a w c a b d z i e z o b o w i» z a n y w t e r m i n i e m a k s y m a l n i e 2 4 g o d z i n o d w p ł y n i c i a r e k l a m a c j i d o s t a r c z y z a s t p c z»k b r a k u j» c» p a r t i t o w a r u w o l n» o d w a d b e z p o r e d n i o d o s i e d z i b y Z a m a w i a j» c e g o i u m o l i w i o d b i ó r z a m ó w i e ni a p r z e z o s o b u p o w a n i o n» p r z e z Z a m a w i a j» c e g o, w g o d z i n a c h u r z d o w a n i a t j p o m i d z y a , w r a z z r o z ł a d u n k i e m w p r z y p a d k u z g ł o s z e n i a r e k l a m a c j i w p i» t e k d o s t a w a n a s t» p i w n a j b l i s z y p o n i e d z i a ł e k d o g o d z O p i s z a b i e g u w e r t y k u l a c j i i mzaysn o w e g o w g ł b n e g o d w u k i e r u n k o w e g o p o d s i e w u n a s i o n t r a w W e r t y k u l a c j a p o l e g a n a p i o n o w y m n a c i n a n i u d a r n i o s t r y m i n o a m i, k t ó r e u s u w a j» z t r a w n i k a f i l c, c z y l i z b i t» w a r s t w m a r t w e j d a r n i P r z y k a d e j w e r t y k u l a c j i n a l e y w y b i e r a i n n y k i e r u n e k i a k» t p o d e j c i d o ł o d y e k N a j l e p i e j w e r t y k u l o w a t r a w w d w i e s t r o n y p r o s t o p a d l e d o s i e b i e Z a b i e g t e n n a l e y w y k o n a w k i e r u n k u z g o d n y m z d ł u g» o s i» b o i s k a i p o p r z e k» t n y c h R o z s t a w z a s i e w u 3, 5 c m 1 2 O p i s z a b i e g u a e r a c j i A e r a c j a p o l e g a n a n a p o w i e t r z e n i u ogmlo ec» b y mzaa s z py n s p u l c h n i a j» c y c h A e r a c j n i e n a l e y w y k o n y w a, g d y g l e b a j e s t z a w i l g o t n a W z a l e n o c i o d r o d z a j u a e r a t o r a, a e r a c j w y k o n u j e s i w j e d n y m k i e r u n k u l u b p o w t a r z a s i j» w p o p r z e k p o p r z e d n i e g o k i e r u n k u j a z d y A b y o s i» g n» p e ł n y e f e k t, l i co zr bó a w on ta w 1 mw p o w i n n a w y n o s i N a j o d p o w i e d n i e j s z y m o k r e s e m a e r a c j i j e s t l i p i e c o r a z w c z e s n a j e s i e 1 3 O p i s z a b i e g u p i a s k o w a n i a P i a s k o w a n i e t r a w n i k a t o p o s y p y w a n i e c i e n k» w a r s t w» p i a s k u p o w i e r z c h n i t r a w n i k a - o k o ł o 3-5 m m C e l e m p i a s k o w a n i a j e s t o lp e p s z e n i e w ł a c i w o c i f i z y- k o c h e m i c z n y c h g l e b y o r a z w y r ó w n y w a n i e d r o b n y c h n i e r ó w n o c i t r a w n i k a, w y p e ł n i a j» c w s z y s t k i e m a ł e z a g ł b i e n i a ( d o 1 5 m m ) K l u c z e m d o p o p r a w n e g o w y k o n a n i a t e g o z a b i e g u p i e l g n u j» c e g o t r a w n i k, j e s t p o s i a d a n i e o d p o w i e d n i e g o s p ruz m o t ul i w i a j» c e g o r ó w n o m i e r n e r o z p r o w a d z e n i e m i e s z a n k i 1 4 O p i s z a b i e g u m i e j s c o w e j w y m i a n y t r a w y w r a z z d a r n i n» W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o k o n a w i z j i l o k a l n e j t r a w y n a b o i s k u s t a d i o n u m i e j s k i e g o, o c e n i j e j k o l o r k o n d y c j, s k ł a d i i n n e w ł a c i w o czi b nd in e d o o c e n y W y k o n a w c a p r z e d p r z y s t» p i e n i e m d o z a b i e g u w y m i a n y d a r n i z o b o w i» z a n y j e s t d o s t a r c z y p r ó b k d a r n i w i e l k o c i 4 0 c m x 6 0 c m w c e l u o c e n y z g o d n o c i d a r n i z t r a w» z n a j d u j» c» s i n a m i e j s k i m s t a d i o n i e p i ł k a r s k i m D o s t a r c z o n a p r ó b k a m u s i b y z a ca ek p t o w a n a p r z e z Z a m a w i a j» c e g o D o s t a r c z o n a d a r n i e m o e r ó n i s i o d p r z e d s t a w i o n e j p r z e z W y k o n a w c p r ó b k i i m u s i s t a n o w i j e d n o l i t y s k ł a d i g a t u n e k D o s t a r c z o n a d a r p o w i n n a b y g s t a, n i e z a c h w a s z c z o n a i z d r o w a, m i e t s a m» g r u b o, b y l e k k o w i l g o ti n a n i e k r u s z y s i P a s r o z w i n i t e j d a r n i p o d n i e s i o n y o b u r» c z z a j e d n» k r a w d n i e m o e s i p r z e r y w a, a t y m b a r d z i e j r o z p a d a s i n a k a w a ł k i W s z y s t k i e o d s t p s t w a o d o k r e l o n y c h w a r u n k ó w b d» s k u t k o w a n i e p r z y j c i e m d a r n i i k o n i e c z n o c i» d o s t a r c z e n i a w ł ac i w e j D o s t a r c z o n a d a r m u s i b y p o ł o o n a n a M i e j s k i m S t a d i o n i e w c z a s i e n i e d ł u s z y m n i 8 g o d z i n o d m o m e n t u d o s t a w y n a o b i e k t i z a p e w n i a j e d n o l i t» p o w i e r z c h n i z d o t y c h c z a s o w y m t r a w n i k i e m Z a m a w i a j» c y z a s t r z e g a s o b i e p r a w o d o k o n t r o l o w a n i a w y k o n y w a n e g o z a b i e g u, a t a k e o c e n y e f e k t u k o c o w e g o Z a m a w i a j» c y p o w y k o n a n e j p r z e z W y k o n a w c p r a c y o c e n i z a b i e g w y k o n u j» c p o m i a r w y s o k o c i p r z y p o m o c y r o z ł o o n e g o, n a p i t e g o s z n u r k a i m i a r k i J e e l i r ó n i c a w y s o k o c i p o m i d z y r o z ł o o n» d a r n i», a p o z o s t a ł» w y n i e s i e w i c e j n i 1 0 m m Z a m a w i a j» c y b d z i e m i a ł p r a w o n i e p r z y j» w y k o n a n i a u s ł u g i i z a» d a w y k o n a n i a u s ł u g i w ł a c i w i e M i n i m a l n e z a m ó w i e n i e s k ł a d a n e p r z e z Z a m a w i a j» c e g o t o ( 4 0 m 2 ) l u b w i e l o k r o t n o t e j i l o c i D a r n i n a z a k ł a d a n a b d z i e w m i e j s c a c h o s z c z e g ó l n i e d u y c h u s z k o d z e n i a c h m u r a w y n a b o i s k u ( n p p o l e b r a m k o w e ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y b d z i e d o w y m i a n y d a r n i n y n a b i e» c o w e d ł u g p o t r z e b Z a m a w i a j» c e g o Z a m a w i a j» c y d o p u s z c z a p o b i e r a n i e d a r n i n y o ł» c z n e j p o w i e r z c h n i m 2 z i n n e g o m i e j s c a b o i s k a k a d o r a z o w o w s k a z a n e g o p r z e z Z a m a w i a j» c e g o ( n p z a p o l a m i b r a m k o w y m i ), p o z o s t a ł» c z d a r n i n y W y k o n a w c a d o s t a r c z y w e w ł a s n y m z a k r e s i e 1 5 O p i s z a b i e g u k o s z e n i a t r a w n i k ó w Z a b i e g p o l e g a n a s k o s z e n i u t r a w n i k ó w p ł a s k i c h h a l i w i d o w i s- k os wp o r t o w e j G d y n i a A r e n a, w r a z z e z gr a b i e n i e m i w y w i e z i e n i e m u r o b k u 1 6 O p i s z a b i e g u t o p d r e s i n g u Z a b i e g p o l e g a n a

5 w p r o w a d z e n i u d o p o d ł o a m i e s z a n k i p i a s k u p ł u k a n e g o i h u m u s u, 3 0 m 3 m i e s z a n k i t o p d r e s i n g o w e j w p o s t a c i p i a s k u p ł u k a n e g o i b i o h u m u s u p r o d u k t u a t e s t o w a n e g o i c e r t y f i k o w a n e g o p r z e z o d p o w i e d n i» j e d n o s t k c e r t y f i k u j» c» n a t e r e n i e P o l s k i w c e l u d o p u s z c z e n i a p r o d u k t u d o s t o s o w a n i a w u p r a w a c h e k o l o g i c z n y c h 1 7 O p i s z a b i e g u o p r y s k u m u r a w y e k o u y n i a c z e m c z y l i p r e p a r a t e m b i o h u m u s o w y m Z a b i e g p o l e g a n a o p r y s k u m u r a w y e k o u y n i a c z e m c z y l i r pe p a r a t e m b i o h u m u s o w y m b o g a t y m w d o b r o c z y n n» m i k r o f l o r g l e b o w» o r a z z w i» z k i h u m u s o w e O p r y s k w n a s t p u j» c y c h p r o p o r c j a c h 6 0 l p r e p a r a t u w l w o d y P r e p a r a t m u s i b y a t e s t o w a n y i c e r t y f i k o w a n y p r z e z o d p o w i e d n i a j e d n o s t k c e r t y f i k u j» c» n a t e r e n i e P o l s k w i c e l u d o p u s z c z e n i a p r o d u k t u d o s t o s o w a n i a w u p r a w a c h e k o l o g i c z n y c h ( b e z p i e c z n y d l a r o d o w i s k a ) 1 8 O p i s z a b i e g u r e g e n e r a c j i t r a w n i k a z n i s z c z o n e g o p r z e z d z i k i N a l e y z g r a b i i w s t p n e w y r ó w n a t e r e n p r z e z n a c z o n y p o d n a p r a w U s u n» w i d o c z n e c h w a s t y t r w a łe W z r u s z y p o w i e r z c h n i t r a w n i k a g l e b o g r y z a r k» Z g r a b i o b u m a r ł e c z c i r o l i n n e W y r ó w n a t e r e n p o d w y s i e w t r a w y D o s i a m i e s z a n k i t r a w, n a j l e p i e j m i e s z a n k a m i t y p u r e g e n e r a c j a T r a w n i k p r z y k r y - 1, 0 0, 5 c m w a r s t w» t o r f u o d k w a s z o n e g o z p i a s k i e m, z w a ł o w a i p o d l a 1 9 W a r u n k i o r a z w y m a g a n i a d o t y c z» c e s p o s o b u w i a d c z e n i a u s ł u g p i e l g n a c y j n o - r e n o w a c y j n y c h 1 ) p r z e d m i o t z a m ó w i e n i a r e a l i z o w a n y b d z i e s u k c e s y w n i e, z g o d n i e z z a p o t r z e b o w a n i e m Z a m a w i a j» c e g o i n a k a d o r a z o w e j e g o w e z w a n i e a d o w y c z e r p a n i a z a m ó w i e n i a, 2 ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t w y k o n y w a z a b i e g i p i e l g n a c- y j n o r e n o w a c y j n e z g o d n i e z i n s t r u k c j»k a m i p i e l g n a c j i n a w i e r z c h n i t r a w i a s t e j p ł y t y b o i s k a, 3 ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t p r z y s t» p i d o r e a l i z a c j i z g ł o s z o n y c h p r a c w c i» g u 2 d n i o d m o m e n t u z ł o e n i a z a p o t r z e b o w a n i a k p o t w i e r d z o n e g o f a k s e m l u b m a i l e mk, 4 ) w y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t w y k o n a p o s z c z e g ó l n e r o d z a j e p r a c w t e r m i n i e 1 2 g o d z i n o d p r z y s t» p i e n i a d o i c h w y k o n y w a n i a, 5 ) Z a m a w i a j» c y n i e p r z e w i d u j e w y k o n y w a n i a p r z e z W y k o n a w c j e d n e g o r o d z a j u u sułg ik p r a c w j e d n y m c z a s i e n a w i c e j n i n a j e d n y m o b i e k c i e s p o r t o w y m, 6 ) Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e n a t o m i a s t w y k o n y w a n i e r ó n y c hk o d m i e n n y c h r o d z a j ó w u s ł u g ik p r a c w j e d n y m c z a s i e n a w i c e j n i j e d n y m o b i e k c i e s p o r t o w y m, 7 ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t w y k o n y w a p r z e d m i o t z a m ó w i e n i a p r z y u y c i u s p e c j a l i s t y c z n e g o s p r z t u w s k a z a n e g o w w y k a z i e s p r z t u s t a n o w i» c y m z a ł» c z n i k n r 6 d o S I W Z, 8 ) W y k o n a w c a z a p e w n i o s o b o d p o w i e d z i a l n» z a w i a d c z e n i e w s z y s t k i c h u s ł u g, k o n t r o l j a k o c i w y k o n y w a n y c h u s ł u g p r z e z W y k o n a w c, o s o b a m u s i p o s i a d a w y k s z t a ł c e n i e w y s z e w z a k r e s i e r o l n i c t w a w s p e c j a l n o c i u p r a w y r o l i i o c h r o n y r o l i n o s o b a t a z o b o w i» z a n a b d z i e m i d z y i n n y m i d o k o o r d y n a c j i i k o n t r o l i p r a c y w y k o n y w a n e j p r z e z o s o b y, o k t ó r y c h m o w a w p k t 9, 9 ) W y k o n a w c a z a p e w n i s t a ł» e k i p w y k o n u j» c» p r a c e o b j t e n i n i e j s z y m z a m ó w i e n i e m, p o s i a d a j» c» o d p o w i e d n i e k w a l i f i k a c j e, u m i e j t n o c i i d o w i a d c z e n i e w w y k o n y w a n i u p o w i e r z o n y c h c z y n n o c i z z a k r e s u p i e l g n a c j i r e n o w a c j i s p o r t o w y c h o b i e k t ó w t r a w i a s t y c h, a j e l i z a j d z i e k o n i e c z n o z m i a n y o s o b y z a d b a o p r a w i d ł o w e p r z e s z k o l e n i e n o w e g o p r a c o w n i k a w z a k r e s i e z a d a i z n a j o m o c i k a d e g o b o i s k ak o b i e k t u, 1 0 ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o w p i s a n i a d o D z i e n n i k a w y k o n a n y c h p r a c p r z e z c a ł y o k r e s t r w a n i a u m o w y d l a k a d e g o b o i s k ak o b i e k t u w D z i e n n i k u W y k o n a w c a b d z i e o d n o t o w y w a ł n a b i e» c o ( t j w d n i u i c h w y k o n a n i a ) w s z e l k i e p r a c e w y k o n a n e w r a m a c h n i n i e j s z e j u m o w y P r a c e t e b d» p o t w i e r d z a n e w D z i e n n i k u p r z e z o s o b ( y ) u p o w a n i o n» ( e ) p r z e z Z a m a w i a j» c e g o, 1 1 ) p o k a d o r a z o w y m w y k o n a n i u u s ł u g i n a s t» p i p i s e m n e o d e b r a n i e p r a c o d W y k o n a w c y w p r z y p a d k u s t w i e r d z e n i a n i e p r a w i d ł o w o c i W y k o n a w c a z o b l i g o w a n y j e s t d o p o n o w n e g o w y k o n a n i a c z y n n o c i n i e p r a w i d ł o w o w y k o n a n e j l u bk i d o k o n a n i a c z y n n o c i z a n i e c h a n e j, 1 2 ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t w t e r m i n i e 2 4 g o d z i n o d w e z w a n i a g o d o p o n o w n e g o w y k o n a n i a c z y n n o c i n i e p r a w i d ł o w o w y k o n a n e j l u bk i d o k o n a n i a c z y n n o c i z a n i e c h a n e j, 1 3 ) p o k a d o r a z o w y m w y k o n a n i u p r a c o b j t y c h p r z e d m i o t e m z a m ó w i e n i a W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y b d z i e d o s p o r z» d z e n i a i d o s t a r c z e n i a n a j p ó n i e j w d n i u o d b i o r u pr a c i n s t r u k c j i s p o s o b u p i e l g n a c j i p ł y t y b o i s k a, 1 4 ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t p o w i a d o m i Z a m a w i a j» c e g o o k a d y m s t w i e r d z o n y m p r z y p a d k u u s z k o d z e n i a l u b z n i s z c z e n i a b o i s k a, 1 5 ) p r z e z c a ł y o k r e s o b o w i» z y w a n i a u m o w y Z a m a w i a j» c y u p r a w n i o n y j e s t d o k o n t r o l i w y k o n y w a n i a p r z e z W y k o n a w c u s ł u g o b j t y c h u m o w», 1 6 ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y b d z i e d o r e a l i z a c j i p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a n a w ł a s n y k o s z t, p r z y u d z i a l e w ł a s n e g o s p r z t u, t r a n s p o r t u 2 0 W y m a g a n i a d o t y c z» c e c z y s z c z a r k i d o s z t u c z n e j n a w i e r z c h n i 1 ) w y m a g a n e

6 p a r a m e t r y c z y s z c z a r k i a ) s z e r o k o r o b o c z a c m, b ) d w a k o s z e n a z a n i e c z y s z c z e n i a s t a ł e, c ) f i l t r y n a z a n i e c z y s z c z e n i a f r a k c j i l o t n y c h ( k u r z, p y ł y i t p ), d ) r e g u l a c j a g ł b -o k o c i p r a c y 7 c m, e ) k ó ł k o s t a b i l i z u j» c e k i e r u n e k, f ) w y m i e n n e f i l t r y, d łg u) n» t y lm ni a o t pł oa o r e g u l o w a n e j w y s o k o c i, h ) s z c z o t k a r o l k o w a o d d z i e l a j» c a w i k s z e z a n i e c z y s z c z e n i a 2 ) w y m a g a n i a d o t y c z» c e s p o s o b y w i a d c z e n i a p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a a ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o s t a r c z y c z y s z c z a r k n a w ł a s n y k o s z t p r z y u d z i a l e w ł a s rn oe dg ko a t r a n s p o r t u l u b m o e z l e c i d o s t a w i n n e m u p r z e w o n i k o w i w t e r m i n i e 3 d n i o d d n i a z ł o e n i a z a m ó w i e n i a k p o t w i e r d z o n e g o f a k s e m l u b m a i l e mk b e z p o r e d n i o d o s i e d z i b y Z a m a w i a j» c e g o, b ) o d b i ó r z a m ó w i e n i a n a s t» p i p r o t o k o l a r n i e p r z e z u p o w a n i o n» o s o b Z a m a j» w i ca e g o, w g o d z i n a c h u r z d o w a n i a t j p o m i d z y a , c ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o s t a r c z y s p r z t s p r a w n y t e c h n i c z n i e, w o l n y o d w a d z w s z e l k i m i a k t u a l n y m i p r z e g l» d a m i, w y m a g a n y m i u b e z p i e c z e n i a m i, d ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t p r z e s z k o l i o s o b y n a cw zy oz n e p r z e z Z a m a w i a j» c e g o w z a k r e s i e o b s ł u g i t e c h n i c z n e j d o s t a r c z o n e g o s p r z t u o r a z u d o s t p n i w s z e l k i e n i e z b d n e d o k u m e n t y s p r z t u w c e l u j e g o p r a w i d ł o w e g o u y t k o w a n i a, e ) z w r o t s p r z t u n a s t» p i p r o t o k o l a r n i e p r z e z u p o w a n i o n» o s o b Z a m a w i a j» c e g o, w i ngaoc dh z u r z d o w a n i a t j p o m i d z y a , f ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t o d e b r a c z y s z c z a r k z s i e d z i b y Z a m a w i a j» c e g o n a w ł a s n y k o s z t p r z y u d z i a l e w ł a s n e g o r o d k a t r a n s p o r t u l u b m o e z l e c i c z y n n o i n n e m u p r z e w o n i k o w i w t e r m i n i e 1 d n i a o d d n i a z łz o a wei na id ao m i e n i a o z a k o c z e n i u p r a c p r z y u d z i a l e s p r z t u W y k o n a w c y k p o t w i e r d z o n e g o f a k s e m l u b m a i l e mk, w p r z y p a d k u n i e o d e b r a n i a s p r z t u w p o w y s z y m t e r m i n i e z p r z y c z y n n i e l e» c y c h p o s t r o n i e Z a m a w i a j» c e g o, n i e w y d ł u a s i t e r m i n u k o r z y s t a n i a p r z e z Z a m» acw ei ga o j z e s p r z t u, g ) w p r z y p a d k u w y s t» p i e n i a w a d l u b a w a r i i s p r z t u Z a m a w i a j» c y p o s t a w i s p r z t d o d y s p o z y c j i W y k o n a w c y a W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y b d z i e w t e r m i n i e 3 d n i d o d o s t a r c z e n i a s p r z t u z a s t p c z e g o w o l n e g o o d w a d, w t a k i m p r z y p a d k u p o s t a n o w i e n i a d z» o t cy e c s p o s o b u w i a d c z e n i a p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a, o k t ó r y m m o w a p o w y e j s t o s u j e s i o d p o w i e d n i o, h ) w p r z y p a d k u, g d y a w a r i a, o k t ó r e j m o w a w l i t g ) n i e w y n i k a z n i e w ł a c i w e g o u y t k o w a n i a s p r z t u p r z e z Z a m a w i a j» c e g o, k o s z t y n a p r a w y p o k r y w a W y k o n a w c a, i ) W ny ak wo c a p o z w r o c i e s p r z t u n a w ł a s n y k o s z t d o k o n a n i e z b d n y c h n a p r a w e k s p l o a t a c y j n y c h i k o n s e r w a c j i p o w s t a ł y c h w z w i» z k u z e z w y k ł y m u y t k o w a n i e m s p r z t u p r z e z Z a m a w i a j» c e g o 2 1 W y m a g a n i a d o t y c z» c e k o s i a r k i r o t a c y j n e j ( t r a k t o r e k ) 1 ) w y m a g a n e p a r a m e t r iy c ztnee c h kn o s i a r k i a ) s i l n i k o m o c y m i n i m u m 1 8 K M, V - T w i n, z s y s t e m e m z a r z» d z a n i a m o c», a u t o m a t y c z n» p r z e k ł a d n i z d w o m a n o n y m i p e d a ł a m i s t e r o w a n i a i t e m p o m a t e m w s t a n d a r d z i e d l a j e s z c z e ł a t w i e j s z e j p r a c y, b ) z b i o r n i k p a l i w a o d u e j p o j e m n o c i o r a z d u y cz h m i a r oó w w l e w p a l i w a u ł a t w i a j» c y t a n k o w a n i e, c ) s p a w a n a, 3 m m s t a l o w a r a m a, r e g u l a c j w y s o k o c i k o s z e n i a z a p o m o c» p o k r t ł a - z a k r e s r e g u l a c j i w y s o k o c i k o s z e n i a o d 3 d o 1 0 c m z s t o p n i o w a n i e m c o 6 m m, d ) d o d a t k o w o p o s i a d a j» c a z n a c z n i k d o p o z i o m o w a n i a p o ł o n i ea a g r e g a t u, z n a j d u j» c y s i w c e n t r a l n e j c z c i p o k r t ł a r e g u l a c j i w y s o k o c i k o s z e n i a, e ) n o w o c z e s n e a g r e g a t y k o s z» c e z e z i n t e g r o w a n y m w e n t y l a t o r e m z a p e w n i a j» c e d o k ł a d n y z b i ó r i w y p e ł n i e n i e z b i o r n i k ó w n a t r a w n a w e t w n a j t r u d n i e j s z y c h w a r u n k a c h, f ) e yl ce zk nt e r w ł» c z e n i e W O M o r a z s y s t e m w y ł» c z e n i a a g r e g a t u p o d c z a s p e ł n e g o w y p e ł n i e n i a k o s z a z b i e r a j» c e g o, z a p o b i e g a z a p y c h a n i u s i r y n n y w y r z u t o w e j i z w i k s z a j a k o k o s z e n i a 2 ) w y m a g a n i a d o t y c z» c e s p o s o b u w i a d c z e n i a p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a a ) W y k o n a w c a z o b o w i»z a n y j e s t d o s t a r c z y k o s i a r k n a w ł a s n y k o s z t p r z y u d z i a l e w ł a s n e g o r o d k a t r a n s p o r t u l u b m o e z l e c i d o s t a w i n n e m u p r z e w o n i k o w i w t e r m i n i e 3 d n i o d d n i a z ł o e n i a z a m ó w i e n i a k p o t w i e r d z o n e g o f a k s e m l u b m a i l e mk b e z p o r e d n i o d o s i e d z i b y Z a m a w i a j» c e g o, b ) obdi ó r z a m ó w i e n i a n a s t» p i p r o t o k o l a r n i e p r z e z u p o w a n i o n» o s o b Z a m a w i a j» c e g o, w g o d z i n a c h u r z d o w a n i a t j p o m i d z y a , c ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o s t a r c z y s p r z t s p r a w n y t e c h n i c z n i e, w o l n y o d w a d z w s z e l k i m i a k t u a l n y m i p r z e g l» d a m i, w y m a g a n y m i u b e z p i e c z e n i a m i, d ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t p r z e s z k o l i o s o b y w y z n a c z o n e p r z e z Z a m a w i a j» c e g o w z a k r e s i e o b s ł u g i t e c h n i c z n e j d o s t a r c z o n e g o s p r z t u o r a z u d o s t p n i w s z e l k i e n i e z b d n e d o k u m e n t y s p r z t u w c e l u j e g o p r a w i d ł o w e g o u y t k o w a n i a, e ) z w r o t s p r z tu n a s t» p i p r o t o k o l a r n i e p r z e z u p o w a n i o n» o s o b Z a m a w i a j» c e g o, w g o d z i n a c h u r z d o w a n i a t j p o m i d z y a , f ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t o d e b r a k o s i a r k z s i e d z i b y Z a m a w i a j» c e g o n a w ł a s n y k o s z t p r z y u d z i a l e w ł a s n e g o r o d k a t r a n s p o r t u l u b m o e

7 z l e c i c z y n n o i n n e m u p r z e w o n i k o w i w t e r m i n i e 1 d n i a o d d n i a z ł o e n i a z a w i a d o m i e n i a o z a k o c z e n i u p r a c p r z y u d z i a l e s p r z t u W y k o n a w c y k p o t w i e r d z o n e g o f a k s e m l u b m a i l e mk, w p r z y p a d k u n i e o d e b r a n i a s p r z t u w p o w y s z y m t e r m i n i e z p r z y c z y n n i e l e» c y c h p o s t r o n i e Z a m a w i a j» c e g o, n i e w y d ł u a s i t e r m i n u k o r z y s t a n i a p r z e z Z a m a w i a j» c e g o z e s p r z t u, g ) w p r z y p a d k u w y s t» p i e n i a w a d l u b a w a r i i s p r z t u Z a m a w i a j» c y p o s t a w i s p r z t d o d y s p o z y c j i W y k o n a w c y a W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y b d z i e w t e r m i n i e 2 d n i d o d o s t a r c z e n i a s p r z t u z a s t p c z e g o w o l n e g o o d w a d, w t a k i m p r z y p a d k u p o s t a n o w i e n i a d o t y c z» c e s p o s o b u w i a d c z e n i a p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a, o k t ó r y m m o w a p o w y e j s t o s u j e s i o d p o w i e d n i o, h ) w p r z y p a d k u, g d y a w a r i a, o k t ó r e j m o w a w l i t g ) n i e w y n i k a z n i e w ł a c i w e g o u y t k o wt au n i a s p r z p r z e z Z a m a w i a j» c e g o, k o s z t y n a p r a w y p o k r y w a W y k o n a w c a, i ) W y k o n a w c a w t r a k c i e u y t k o w a n i a s p r z t u p r z e z Z a m a w i a j» c e g o d o k o n y w a b d z i e n a w ł a s n y k o s z t n i e z b d n y c h p r z e g l» d ó w, n a p r a w e k s p l o a t a c y j n y c h ( w t y m o s t r z e n i e n o y ) i k o n s e r w a c j i p o w s t a ł y c h w z w i» z k u z e z w y k ł y m u y t k o w a n i e m s p r z t u p r z e z Z a m a w i a j» c e g o w z w i» z k u z p o w y s z y m W y k o n a w c a w r a z z d o s t a r c z e n i e m k o s i a r k i p r z e k a e Z a m a w i a j» c e m u h a r m o n o g r a m w y k o n y w a n i a n i e z b d n y c h n a p r a w e k s p l o a t a c y j n y c h i k o n s e r w a c y j n y c h, p r z e g l» d ó w o r a z o k r e l i s z a c u n k o w yc z a s i c h w y k o n y w a n i a W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o p o w i a d o m i e n i a k a d o r a z o w o Z a m a w i a j» c e g o z t y g o d n i o w y m w y p r z e d z e n i e m o z a i s t n i e n i u k o n i e c z n o c i w y k o n a n i a c z y n n o c i o p i s a n e j p o w y e j 2 2 W y m a g a n i a d o t y c z» c e g r a n u l a t u E P D M 1 ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t d o s t a r c z y w y s e l e k c j o n o w a n y g r a n u l a t E P D M g u m o w y z r e c y k l i n g u w k o l o r z e c z a r n y m l u b s z a r y m, o d u e j o d p o r n o c i n a d z i a ł a n i e w a r u n k ó w a t m o s f e r y c z n y c h, p r o m i e n i o w a n i a U V, d z i a ł a n i e t l e n u i o z o n u z p o w i e t r z a N i e p o w o d u j» c y t r w a ł e g o z a g s z c z e n i a, c o m o g ł o b y o p rd o w a d z i d o p o g o r s z e n i a w ł a s n o c i u y t k o w y c h n a w i e r z c h n i P o d c z a s n a s ł o n e c z n i e n i a n i e w y d z i e l a j» c y c h a r a k t e r y s t y c z n e g o d l a g u m y z a p a c h u g u m y O p a r t y n a k a u c z u k a c h E P D M o f r a k c j i 0, 5 g 2, 5 m m, o z a w a r t o c i p o p i o ł u m a k s y m a l n i e 5 0p P N k C , o c i za e r n a s y p o w y m o k o ł o gk d m s P N - I S O 6 0 A n a l i z a s i t o w a f r a k c j a w ł a c i w a m i n i m u m 9 0p P N k C ) w y m a g a n i a d o t y c z» c e s p o s o b u w i a d c z e n i a p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a a ) d o s t a w a p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a b d z i e r e a l i z o w a n a j e d n o r a z o w o, b ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a ny b d z i e d o r e a l i z a c j i d o s t a w y n a w ł a s n y k o s z t, p r z y u d z i a l e w ł a s n e g o r o d k a t r a n s p o r t u l u b m o e z l e c i d o s t a w i n n e m u p r z e w o n i k o w i, c ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t n a l e y c i e z a b e z p i e c z y t o w a r n a c z a s t r a n s p o r t u o r a z p o n o s i c a ł k o w i t» o d p o w i e d z i a l n o z a s dt oa w t o w a r u, d ) W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t z r e a l i z o w a d o s t a w p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a m a k s y m a l n i e w t e r m i n i e 2 d n i o d z ł o e n i a z a m ó w i e n i a k z g ł o s z e n i e f a k s e m l u b m a i l e mk i W y k o n a w c a d o s t a r c z y z a m ó w i e n i e b e z p o r e d n i o d o s i e d z i b y Z a m a w i a j» c e g o i u m o l i w i o d ób r i z a m ó w i e n i a p r z e z o s o b u p o w a n i o n» p r z e z Z a m a w i a j» c e g o, w g o d z i n a c h u r z d o w a n i a t j p o m i d z y a , w r a z z r o z ł a d u n k i e m, w p r z y p a d k u z g ł o s z e n i a z a p o t r z e b o w a n i a w p i» t e k d o s t a w a n a s t» p i w n a j b l i s z y p o n i e d z i a ł e k d o g o d z , e ) w p r z y p a d k u set rwdi z e n i a n i e z g o d n o c i i l o c i o w y c h, p o m y ł e k, u s z k o d z e n i a l u b u k r y t y c h w a d j a k o c i o w y c h w d o s t a w i e, Z a m a w i a j» c y p o s t a w i t o w a r d o d y s p o z y c j i W y k o n a w c y, o r a z n i e z w ł o c z n i ek z g ł o s z e n i e t e l e f o n i c z n e p o t w i e r d z o n e f a k s e m l u b m a i l e mk p o w i a d o m i W y k o n a w c o s t w i e r d z o n y c h b r a k a c h i w a d a c h w t o w a r z e, I I 1 5 ) p r z e w i d u j e s i u d z i e l e n i e z a m ó w i e u z u p e ł n i a j» c y c h O k r e l e n i e p r z e d m i o t u o r a z w i e l k o c i l u b z a k r e s u z a m ó w i e u z u p e ł n i a j» c y c h Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e m o l i w o z a m ó w i e u z u p e ł n i a j» c y c h s t a n o w i» c y c h n i e w i c e j n i 2 0 p w a r t o c i z a m ó w i e n i a p o d s t a w o w e g o Z a m ó w i e n i a u z u p e ł n i a j» c e m o g» d o t y c z y c a ł o c i p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a I I 1 6 ) W s p ó l n y S ł o w n i k Z a m ó w i e ( C P V ) , , , , , , , I I 1 7 ) C z y d o p u s z c z a s i z ł o e n i e o f e r t y c z n ic e i o w e j

8 I I 1 8 ) C z y d o p u s z c z a s i z ł o e n i e o f e r t y w a r i an ni te o w e j I I 2 ) C Z A S T R W A N I A Z A M Ó W I E N I A L U B T E R M I N W Y K O N A N I A Z a k o c z e n i e S E K C J A I I I I N F O R M A C J E O C H A R A K T E R Z E P R A W N Y M, T E C H N I C Z N Y M E K O N O M I C Z N Y M, F I N A N S O W Y M I I I I 1 ) W A D I U M I n f o r m a c j a n a t e m a t w a d i u mz a m a w i a j» c y n i e w y m a g a w n i e s i e n i a w a d i u m I I I 2 ) Z A L I C Z K I I I I 3 ) W A R U N K I U D Z I A Ł U W P O S T P O W A N I U O R A Z O P I S S P O S O B U D O K O N Y W A N I A O C E N Y S P E Ł N I A N I A T Y C H W A R U N K Ó W I I I 3 2 ) W i e d zda o i w i a d c z e n i e O p i s s p o s o b u d o k o n y w a n i a o c e n y s p e ł n i a n i a t e g o w a r u n k u o w c e l u w y k a z a n i a s i s p e ł n i e n i e m w a r u n k u p o s i a d a n i a n i e z b d n e j w i e d z y i d o w i a d c z e n i a, W y k o n a w c a m u s i w y k a z a s i n a l e y t y m w y k o n a n i e m l u b w y k o n y w a n i e m c o n a j m n i e j 2 u s ł u g p i e l g n a c y -j re n on o w a c y j n y c h p r z e z o k r e s c o n a j m n i e j 6 m i e s i c y o b i e k t u s p o r t o w e g o z n a w i e r z c h n i» t r a w i a s t» o p o w i e r z c h n i c o n a j m n i e j m 2 w p o s t a c i b o i s k a p i ł k a r s k i e g o p r z e z n a c z o n e g o w c z a s i e w y k o n y w a n i a u s ł u g i d l a r o z g r y w e k c o n a j m n i e j I L i g i i P i ł k i N o n e j w P o l s cl e u b p o l a g o l f o w e g o p o s i a d a j» c e g o 1 8 d o ł k ó w d o g r y, p o l e g a j» c y c h m i n i m u m n a n a l e y t y m w y k o n y w a n i u z a b i e g ó w w p o s t a c i w e r t y k u l a c j i, a e r a c j i, p i a s k o w a n i u, o c h a r a k t e r z e i z ł o o n o c i p o r ó w n y w a l n e j d o p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a, w y k o n a n y c h l u b w y k o n y w a n y c h w o k r e s i eo s t a t n i c h t r z e c h l a t p r z e d u p ł y w e m t e r m i n u s k ł a d a n i a o f e r t, a j e l i o k r e s d z i a ł a l n o c i j e s t k r ó t s z y - w t y m o k r e s i e, w c a ł o c i n a l e y c i e w y k o n a n y c h, I I I 3 3 ) P o t e n c j a ł t e c h n i c z n y O p i s s p o s o b u d o k o n y w a n i a o c e n y s p e ł n i a n i a t e g o w a r u n k u o w c e l u w y k a z a n i a s i s p e ł n i e n i e m w a r u n k u d y s p o n o w a n i a o d p o w i e d n i m p o t e n c j a ł e m t e c h n i c z n y m d o w y k o n a n i a z a m ó w i e n i a, W y k o n a w c a m u s i w y k a z a s i, e d y s p o n u j e ( j a k o w ł a c i c i e l l u b n a p o d s t a w i e i n n e g o t y t u ł u p r a w n e g o u p r a w n i a j» c e g o d o k o r z y s t a n i a z r z e c z y t a k i e g o j a k u m o w a lu e, a s i n g d z i e r a w y, n a j m u l u b i n n a u m o w a o p o d o b n y m c h a r a k t e r z e ) n i e z b d n y m s p r z t e m d o p r a w i d ł o w e j r e a l i z a c j i z a m ó w i e n i a w z a k r e s i e c o n a j m n i e j p o n i s z e g o s p r z t u a ) j e d n e j m a s z y n y d o j e d n o c z e s n e j w e r t y k u l a c j i b o i s k a i m a s z y n o w e g o w g ł b n e g o s i e w u n a s i o n, b ) dj ne e g o a e r a t o r a p e r f o r a c y j n e g o, k t ó r e g o n o e p r a c u j» p r o s t o p a d l e d o p ł y t y b o i s k a, o r a z k t ó r e g o g ł b o k o a e r a c j i w y n o s i o d 6 d o 1 2 c m, o r a z s k u t e c z n o c i o t w o r ó w n a 1 m 2, c ) z b i e r a c z w y k o r k ó w - p o j e m n o 0, 7 m 3 w y ł a d u n e k h y d r a u l i c z n y m o l i w o m o n t a a u z l u b o b o k m a s z y n y p r o w a d z» c e j h y d r a u l i c z n y n a p d s z c z o t e k z g a r n i a j» c y c h s z e r o k o r o b o c z a 1 2 1, 9 s y s t e m n a p d o w y n a o b a k o ł a z a p o b i e g a j» c y p o l i z g o m i z m i a n o m k i e r u n k u, d ) j e d n e j p i a s k a r k i d o b o i s k s p o r t o w y c h, d o

9 r ó w n o m i e r n e g o p i a s k o w a n i a b o i s k a, e ) njeej d m a s z y n y d o p o d c i c i a d a r n i b o i s k a u m o l i w i a j» c e j w y c i c i e p a s k ó w z i s t n i e j» c e j d a r n i b o i s k a, f ) j e d n e j k o s i a r k i r o t a c y j n e j d o k o s z e n i a t r a w n i k ó w p ł a s k i c h, I I I 3 4 ) O s o b y z d o l n e d o w y k o n a n i a z a m ó w i e n i a O p i s s p o s o b u d o k o n y w a n i a o c e n y s p e ł n i a n i a t e g o w an rk u o w c e l u w y k a z a n i a s i s p e ł n i e n i e m w a r u n k u d y s p o n o w a n i a o s o b a m i z d o l n y m i d o w y k o n a n i a z a m ó w i e n i a, W y k o n a w c a m u s i w y k a z a s i, e d y s p o n u j e p r z y n a j m n i e j a ) j e d n» o s o b» o d p o w i e d z i a l n» z a w i a d c z e n i e u s ł u g, k o n t r o l j a k o c i w y k o n y w a n y c h u s ł u g z w y k s z t a ł cie en m w y s z y m w z a k r e s i e r o l n i c t w a w s p e c j a l n o c i u p r a w a r o l i i o c h r o n a r o l i n z c o n a j m n i e j 3 l e t n i m d o w i a d c z e n i e m w w y k o n y w a n i u z a w o d u I I I 4 ) I N F O R M A C J A O O W I A D C Z E N I A C H L U B D O K U M E N T A C H, J A K I E M A J D O S T A R C Z Y~ W Y K O N A W C Y W C E L U P O T W I E R D Z E N I A S P E Ł N I A N I A W A R U N K Ó W U D Z I A Ł U W P O S T P O W A N I U O R A Z N I E P O D L E G A N I A W Y K L U C Z E N I U N A P O D S T A W I E A R T 2 4 U S T 1 U S T A W Y I I I 4 1 ) W z a k r e s i e w y k a z a n i a s p e ł n i a n i a p r z e z w y k o n a w c w a r u n k ó w, o k t ó r y c h m o w a w a r t 2 2 u s t 1 u s t a w y, o p r ó c z o w i a d c z e n i a o s p e ł n i a n i u w a r u n k ó w u d z ipaołsu t wp o w a n i u n a l e y p r z e d ł o y w y k a z w y k o n a n y c h, a w p r z y p a d k u w i a d c z e o k r e s o w y c h l u b c i» g ł y c h r ó w n i e w y k o n y w a n y c h, g ł ó w n y c h d o s t a w l u b u s ł u g, w o k r e s i e o s t a t n i c h t r z e c h l a t p r z e d u p ł y w e m t e r m i n u s k ł a d a n i a o f e r t a l b o w n i o s k ó w o d o p u s z c z e n i e d o u d zw i a ł u p o s t p o w a n i u, a j e e l i o k r e s p r o w a d z e n i a d z i a ł a l n o c i j e s t - kw r ót tysm z y o k r e s i e, w r a z z p o d a n i e m i c h w a r t o c i, p r z e d m i o t u, d a t w y k o n a n i a i p o d m i o t ó w, n a r z e c z k t ó r y c h d o s t a w y l u b u s ł u g i z o s t a ł y w y k o n a n e, o r a z z a ł» c z e n i e m d o w o d ó w, c z y z o s t a ł y w y k o n a n e l u b s» w y k o n y w a n e n a l e y c i e w y k a z n a r z d z i, w y p o s a e n i a z a k ł a d u i u r z» d z e t e c h n i c z n y c h d o s t p n y c h w y k o n a w c y u s ł u g l u b r o b ó t b u d o w l a n y c h w c e l u w y k o n a n i a z a m ó w i e n i a w r a z z i n f o r m a c j» o p o d s t a w i e d o d y s p o n o w a n i a t y m i z a s o b a m i w y k a z o s ó b, k t ó r e b d» u c ztensi c z y w w y k o n y w a n i u z a m ó w i e n i a, w s z c z e g ó l n o c i o d p o w i e d z i a l n y c h z a w i a d c z e n i e u s ł u g, k o n t r o l j a k o c i l u b k i e r o w a n i e r o b o t a m i b u d o w l a n y m i, w r a z z i n f o r m a c j a m i n a t e m a t i c h k w a l i f i k a c j i z a w o d o w y c h, d o w i a d c z e n i a i w y k s z t a ł c e n i a n i e z b d n y c h d o w y k o n a nz ia a m ó w i e n i a, a t a k e z a k r e s u w y k o n y w a n y c h p r z e z n i e c z y n n o c i, o r a z i n f o r m a c j» o p o d s t a w i e d o d y s p o n o w a n i a t y m i o s o b a m i o w i a d c z e n i e, e o s o b y, k t ó r e b d» u c z e s t n i c z y w w y k o n y w a n i u z a m ó w i e n i a, p o s i a d a j» w y m a g a n e u p r a w n i e n i a, j e e l i u s t a w y n a k ł a d a j» o bz oe wk i» p o s i a d a n i a t a k i c h u p r a w n i e I I I 4 2 ) W z a k r e s i e p o t w i e r d z e n i a n i e p o d l e g a n i a w y k l u c z e n i u n a p o d s t a w i e a r t 2 4 u s t 1 u s t a w y, n a l e y p r z e d ł o y o w i a d c z e n i e o b r a k u p o d s t a w d o w y k l u c z e n i a a k t u a l n y o d p i s z w ł a c i w e g o r e j e s t r u l u b z c e n t r a l n e j e w i d e n c j i i i n f o r m a c j i o d z i a ł a l n o c i g o s p o d a r c z e j, j e e l i o d r b n e p r z e p i s y w y m a g a j» w p i s u d o r e j e s t r u l u b e w i d e n c j i, w c e l u w y k a z a n i a b r a k u p o d s t a w d o w y k l u c z e n i a w o p a r c i u o a r t 2 4 u s t 1

10 p k t 2 u s t a w y, w y s t a w i o n y n i e w c z e n i e j n i 6 m i e s i c y p r z e d u p ł y w e m u t e r m i n s k ł a d a n i a w n i o s k ó w o d o p u s z c z e n i e d o u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a a l b o s k ł a d a n i a o f e r t w y k o n a w c a p o w o ł u j» c y s i p r z y w y k a z y w a n i u s p e ł n i a n i a w a r u n k ó w u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u n a z a s o b y i n n y c h p o d m i o t ó w, k t ó r e b d» b r a ł y u d z i a ł w r ei a l i z a c j c z c i z a m ó w i e n i a, p r z e d k ł a d a t a k e d o k u m e n t y d o t y c z» c e t e g o p o d m i o t u w z a k r e s i e w y m a g a n y m d l a w y k o n a w c y, o k r e l o n y m w p k t I I I 4 2 I I I 4 3 ) D o k u m e n t y p o d m i o t ó w z a g r a n i c z n y c h J e e l i w y k o n a w c a m a s i e d z i b l u b m i e j s c e z a m i e s z k a n i a p o z a t e r y t o r i u m R z ep co zl yi pt oe sj P o l s k i e j, p r z e d k ł a d a I I I ) d o k u m e n t w y s t a w i o n y w k r a j u, w k t ó r y m m a s i e d z i b l u b m i e j s c e z a m i e s z k a n i a p o t w i e r d z a j» c y, e n i e o t w a r t o j e g o l i k w i d a c j i a n i n i e o g ł o s z o n o u p- a wd ył so t ac wi i o n y n i e w c z e n i e j n i 6 m i e s i c y p r z e d u p ł y w e m t e r m i ns u k ł a d a n i a w n i o s k ó w o d o p u s z c z e n i e d o u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a a l b o s k ł a d a n i a o f e r t I I I 4 4 ) D o k u m e n t y d o t y c z» c e p r z y n a l e n o c i d o t e j s a m e j g r u p y k a p i t a ł o w e j l i s t a p o d m i o t ó w n a l e» c y c h d o t e j s a m e j g r u p y k a p i t a ł o w e j w r o z u m i e nwiy u z u s t a d n i a 1 6 l u t e g o r o o c h r o n i e k o n k u r e n c j i i k o n s u m e n t ó w a l b o i n f o r m a c j i o t y m, e n i e n a l e y d o g r u p y k a p i t a ł o w e j I I I 6 ) I N N E D O K U M E N T Y I n n e d o k u m e n t y n i e w y m i e n i o n e w p k t I I I 4 ) a l b o w p k t I I I 5 ) P o n a d t o W y k o n a w c a z o b o w i» z a n y j e s t z a ł» c z y d o f e r t y s p o r z» d z o n e j n a f o r m u l a r z u o f e r t o w y m ( w e d ł u g w z o r u s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 1 d o S I W Z ) 1 ) p i s e m n e z o b o w i» z a n i e p o d m i o t ó w d o o d d a n i a W y k o n a w c y d o d y s p o z y c j i n i e z b d n y c h z a s o b ó w n a o k r e s k o r z y s t a n i a z n i c h p r z y w y k o n a n i u z a m ó w i e n i a, w p r z y p a d k u, t óo r yk m m o w a w R o z d z i a l e 5 u s t 4 S I W- Z w o r y g i n a l e a l b o w p o s t a c i u w i e r z y t e l n i o n e j n o t a r i a l n i e k o p i i 2 ) d o k u m e n t y d o t y c z» c e w s z c z e g ó l n o c i c h a r a k t e r u s t o s u n k u j a k i b d z i e ł» c z y ł W y k o n a w c z i n n y m p o d m i o t e m o r a z z a k r e s u i o k r e s u u d z i a ł u i n n e g o p o d m i o t zu y pwr y k o n y w a n i u z a m ó w i e n i a, w p r z y p a d k u, o k t ó r y m m o w a w R o z d z i a l e 5 u s t 4 S I W- Z w o r y g i n a l e l u b k o p i i p o w i a d c z o n e j z a z g o d n o z o r y g i n a ł e m p r z e z W y k o n a w c w p r z y p a d k u, g d y p o w y s z e i n f o r m a c j e z o s t a n» z a w a r t e w p i s e m n y m z o b o w i» z a n i u, o k t ó r y m m o w a w p kt 1, W y k o n a w c a n i e m u s i p r z e d k ł a d a p r z e d m i o t o w y c h d o k u m e n t ó w 3 ) d o k u m e n t y, n i e b d» c e d o k u m e n t a m i p o t w i e r d z a j» c y m i s p e ł n i e n i e w a r u n k ó w u d z i a ł u w p o s t p o w a n i u a ) p e ł n o m o c n i c t- w jo e e l i u m o c o w a n i e d o r e p r e z e n t o w a n i a i s k ł a d a n i a o w i a d c z e w o l i w i m i We yn ki ou n a w c y n i e w y n i k a z i n n y c h d o k u m e n t ó w z a ł» c z o n y c h d o o f e r t y - w o r y g i n a l e a l b o w p o s t a c i u w i e r z y t e l n i o n e j n o t a r i a l n i e k o p i i, b ) p e ł n o m o c n i c t w o l u b i n n y d o k u m e n t p o t w i e r d z a j» c y u m o c o w a n i e p e ł n o m o c n i k a d o r e p r e z e n t o w a n i a W y k o n a w c ó w w s p ó l n i e u b i e g a j» c y c h s i o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a, o k t ó r y m m o w a w R o z d z i a l e 7 u s t 2 p k t 2 S- Iw W Zo r y g i n a l e a l b o w p o s t a c i u w i e r z y t e l n i o n e j n o t a r i a l n i e k o p i i c ) f o r m u l a r z s p e c y f i k a c j i c e n o w e j ( w e d ł u g w z o r u s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 1-0 d o S I W Z ) p o d p i s a n y i z ł o o n y w o r y ag li e n S E K C J A I V P R O C E D U R A

11 I V 1 ) T R Y B U D Z I E L E N I A Z A M Ó W I E N I A I V 1 1 ) T r y b u d z i e l e n i a z a m ó w i e pn ri za e t a r g n i e o g r a n i c z o n y I V 2 ) K R Y T E R I A O C E N Y O F E R T I V 2 1 ) K r y t e r i a o c e n y o cf e nr a t o r a z i n n e k r y t e r i a z w i» z a n e z p r z e d m i o t e m z a m ó w i e n i a 1 - C e n a T e r m i n p ł a t n o c i w y n a g r o d z e n i a W y k o n a w c y - 1 I V 3 ) Z M I A N A U M O W Y p r z e w i d u j e s i i s t o t n e z m i a n y p o s t a n o w i e z a w a r t e j u m o w y w s t o s u n k u d o t r e c i o f e r t y, n a p o d s t a w i e k t ó r e j d o k o n a n o w y b o r u w y k o n a w c y D o p u s z c z a l n e z m i a n y p o s t a n o w i e u m o w y o r a z o k r e l e n i e w a nr ku ó w z m i a n Z a m a w i a j» c y p r z e w i d u j e, e w p r o w a d z e n i e z m i a n d o z a w a r t e j u m o w y m o l i w e b d z i e w s y t u a c j a c h, g d y Z a m a w i a j» c y u z n a, e z m i a n y t e s» n i e z b d n e c e l e m z a p e w n i e n i a p r a w i d ł o w e g o w y k o n a n i a u m o w y p r z e z s t r o n y, w s z c z e g ó l n o c i w n a s t p u j» c y c h p r z y p a d k a c h 1 ) o m y ł e k p i s a r s k i c h l u b b ł d ó w r a c h u n k o w y c h, 2 ) m a j» c y c h n a c e l u w y j a n i e n i e w» t p l i w o c i t r e c i u m o w y, j e l i b d z i e o n a b u d z i ł a w» t p l i w o c i i n t e r p r e t a c y j n e m i d z y s t r o n a m i, 3 ) k o n i e c z n o c i z m i a n y s p o s o b u w y k o n a n i a l u b z a k r e s u z a m ó w i e n i a z p r z y c z y n wn ci ze e j n i e p r z e w i d z i a n y c h, 4 ) k o n i e c z n o c i z m i a n y t e r m i n u w y k o n a n i a z a m ó w i e n i a z p r z y c z y n n i e z a w i n i o n y c h p r z e z W y k o n a w c, 5 ) j e e l i z m i a n y u m o w y, w t y m z m i a n y s p o s o b u p ł a t n o c i, w y m a g a b d z i e o c h r o n a i n t e r e s u Z a m a w i a j» c e g o, 6 ) r e z y g n a c j i p r z e z Z a m a w i a j» z c ue sg ło u g p i e l g n a c y j n o - r e n o w a c y j n y c h o b i e k t uk ó w w s z c z e g ó l n o c i w p r z y p a d k u j e g ok i c h w y d z i e r a w i e n i a, l u b u t r a t y t y t u ł u p r a w n e g o d o n i e r u c h o m o c i, 7 ) z m i a n y c e n b r u t t o w z w i» z k u z e z m i a n» o b o w i» z u j» c y c h s t a w e k p o d a t k u o d t o w a r ó w i u s ł u g, 8 ) z m i a n y e az ly bg o n a cr j i z p o d w y k o n a w c y z t y m z a s t r z e e n i e m, i j e e l i z m i a n a a l b o r e z y g n a c j a z p o d w y k o n a w c y d o t y c z y p o d m i o t u, n a k t ó r e g o z a s o b y W y k o n a w c a p o w o ł y w a ł s i, n a z a s a d a c h o k r e l o n y c h w a r t 2 6 u s t 2 b U s t a w y, w c e l u w y k a z a n i a s p e ł n i a n i a w a r u n k ó w u d z i a ł u w p op wo as nt i u, o k t ó r y c h m o w a w a r t 2 2 u s t 1 U s t a w y, p r z e d z m i a n» u m o w y W y k o n a w c a j e s t o b o w i» z a n y w y k a z a Z a m a w i a j» c e m u, i p r o p o n o w a n y i n n y p o d w y k o n a w c a l u b W y k o n a w c a s a m o d z i e l n i e s p e ł n i a w y m a g a n i a w s t o p n i u n i e m n i e j s z y m n i w y m a g a n y w t r a k c i e p o s t p o w a n o i a u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a, 9 ) i n n y c h z m i a n k o r z y s t n y c h d l a Z a m a w i a j» c e g o, c h o c i a b y w i» z a ł o s i t o z k o n i e c z n o c i» z m i a n y t e r m i n u l u b s p o s o b u w y k o n a n i a z a m ó w i e n i a I V 4 ) I N F O R M A C J E A D M I N I S T R A C Y J N E I V 4 1 )A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j j e s t d o s t e pc ny a f i ks ap c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a w w w g d y n i a s p o r t p l S p e c y f i k a c j i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a m o n a u z y s k a p o d a d r e s eg m d y s k i e C e n t r u m S p o r t u G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9, I V 4 4 ) T e r m i n s k ł a d a n i a w n i o s k ó w o d o p u s z c z e n i e d o u d z i a ł u t w p po ow sa n i u l u b o f e r t g o d z i n a , m i e j s c e G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r- 5t 3u 8 8 G1 d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9, S e k r e t a r i a t Z a m a w i a j» c e g o c z y n n y j e s t o d p o n i e d z i a ł k u d o p i» t k u w g - o d1 z I V 4 5 ) T e r m i n z w i» z a n i a o f eor kt» r e s w d n i a c h 3( 0 o d o s t a t e c z n e g o t e r m i n u s k ł a d a n i a o f e r t )

12 I V ) C z y p r z e w i d u j e s i u n i e w a n i e n i e p o s t p o w a n i a o u d z i e l e n i e z a m ó w i e n i a, w p r z y p a d k u n i e p r z y z n a n i a r o d k ó w p o c h o d z» c y c h z b u d e t u U n i i E u r o p e j s k i e j o r a z n i e p o d l e g a j» c y c h z w r o t o w i r o d k ó w z p o m o c y u d z i e l o n e jp r z e z p a s t w a c z ł o n k o w s k i e E u r o p e j s k i e g o P o r o z u m i e n i a o W o l n y m H a n d l u ( E F T A ), k t ó r e m i a ł y b y p r z e z n a c z o n e n a s f i n a n s o w a n i e c a ł o c i l u b c z c i z a m ó w i e n ni ia e

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą

przedsięwzięcia kształceniowe i związane z pracą z kadrą S P R A W O Z D A N I E Z R E A L I Z A C J I P L A N U P R A C Y C H O R Ą G W I D O L N O 5 L Ą 5 K I E J 2 0 1 4 W 2 0 1 4 r o k u z a p l a n o w a n e b y ł y n a s t ę p u j ą c e p r z e d s i ę

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y

d o b r y - 4 d s t 3, d o p 2, n d s t % % - d o b r y Z a ł c z n i k N1 r d o S t a t u t u Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a W e w n t r z s z k o l n y S y s t e m O c e n i a n i a w Z e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X W Y Z N A C Z A N I E O D K S Z T A C E T O W A R Z Y S Z Ą C Y C H H A R T O W A N I U P O W I E R Z C H N I O W Y M W I E

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH

GREENMILL AQUASYSTEM: SYSTEM ZRASZACZY WYNURZALNYCH G R E E N M I L L A Q U A S Y S T E M : S Y S T E M Z R A S Z A C Z Y W Y N U R Z A L N Y C H i M I K R O N A W A D N I A N I E. O G Ó L N A L I S T A A S O R T Y M E N T O W A S z c z e g ó ł o w e i

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0

C O 2 Z C O 2 % 5, 6 O 2 Z O 2 % 1 5, 4 C O Z C O % 0, 3 0 M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 8 9 6-7 7 X E K S P L O A T A C Y J N E B A D A N I A E N E R G E T Y C Z N O a E M I S Y J N E W K A D U K O M I N K O W E G O Z P A S Z C

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

Rada chorągwi Komisja Rewizyjna Sąd Harcerski

Rada chorągwi Komisja Rewizyjna Sąd Harcerski C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d n i a 2 0 1 4 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

Hufce 2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P W r o c ł a w, 3 1 g r u d z i e 2 0 1 5 r. Z w i ą z e k H a r c e r s t w a P o l s k i e g o K o m e n d a n t C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

Gmina Brzeg ul. Robotnicza Brzeg. Biuro Usług Projektowo - Budowlanych. Maciej Boberski ul. Rynek 10/ Brzeg

Gmina Brzeg ul. Robotnicza Brzeg. Biuro Usług Projektowo - Budowlanych. Maciej Boberski ul. Rynek 10/ Brzeg D: N : DPT/DG-II/POPT// P /MOF//: W f ół JST f S ó ąń f ółf śó E F POPT - Zą: G - W: Uł P - M / - N S: POJEKT WYKONAWCZY DOGI Z : P Wś ż: DOGOWA T : P ł Wś S Ię N ń P P ż A Kę OP//POOD/ Są ż J S OP//PWOD/

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19"

Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. 19 Zajęcia pozalekcyjne w ZSSiH rok szk. 2015/16 semestr 1 tzw. "19" lp. nazwisko nauczyciela kod rodzaj zajęćjęć "19 godz" nazwa zajęć miejsce dzień godzina 1 M.ADAMCZYK YY ćwiczenia Sienkiewicza poniedziałek

Bardziej szczegółowo

6. K o ł a 7. M i s a

6. K o ł a 7. M i s a S U P 6 0 9 v. 2 0 16 G R I L L R U C H O M Y, P R O S T O K Ą T N Y, Z D O L N Ą I B O C Z N Ą P Ó Ł K Ą S U P 6 0 9 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. "Poznaj swojego doradcę kariery"

Ogólnopolski Tydzien Kariery 19-23 października 2015r. Poznaj swojego doradcę kariery góllk 9-3 źk. " g ę k" G?/? 9 źk źk źk źk 3 źk U, l. D 3 Zół kół, bl G 3, l. k 4 Zół kół Mź, l. kl 4 l ó klkh ż k. l l g lh kó lkh. Gk g g hł, lk, gló g - lk. k g.: "U k" k ó kół. W g l I. "ęb bć!". k

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

ó ó ć Ż Ł Ą Ż ó ż ć Ż ó Ą ó ó Ą ć ó ó Ł Ł ó ć ó ż ć ż Śó ó ó ó ć ó ż ć Ą ż ĘĄ ó Ś Ż óź Ż ć ó Ż Ż Ż ć ń Ą ó Ą ż ó Ż ó Ł ó ó Ż ó ó ó ź Ś ó Ą ć Ś ó ó ż ó ż Ł ńę ó ń ó ń ż ć ó Ż Ż ż ć Ż ć ć ć ż ó ń óź ó ć

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

Ó Ą Ó Ó Ó Ó Ż Ą Ę Ś Ż Ś Ó Ó Ó Ż Ś Ó Ó Ć Ż Ę Óż ż Ę Ó Ę Ś Ó Ó Ą Ż Ś Ż Ż Ź Ż ź Ż Ż ż Ó Ę Ę Ż Ó Ó Ó Ó Ó Ż Ó Ó Ż Ó Ę ÓĘ Ó Ó ż Ó Ó Ż ź ź ź ź Ó ż Ę Ó Ś Ó ź ż ź ó Ó Ó Ó Ż Ó Ż ź Ś Ś Ś Ż ż Ż Ś Ż Ż Ż Ż Ż Ó Ż Ż

Bardziej szczegółowo

T G Y ODNIK I PILSKI WTOREK PREZENTACJE 21 WTOREK PREZENTACJE 2 WAK W AC A J C E J Z REMON MO TE T M

T G Y ODNIK I PILSKI WTOREK PREZENTACJE 21 WTOREK PREZENTACJE 2 WAK W AC A J C E J Z REMON MO TE T M P R E Z E N T A C J E 1 9 2 0 P R E Z E N T A C J E T y g o d n i k r a d z i S p r a w d z o n y p r z e z d i a g n o s t ę s t a n s a m o c h o d u j e s t r ó w n i e w a n y, j a k d o b r a k o

Bardziej szczegółowo

C H A R A K T E R Y S T Y K A E N E R G E T Y C Z N A dla budynku Pracownia ceramiczna B U D Y N K U Ważne do: 2019-08-23 Budynek oceniany: R dz b dyn Sz ᐧ勷 d s b dyn 76-200 Sᐧ勷 ps l. W s ls i g 0 C ᐧ勷

Bardziej szczegółowo

ć Ę ó ó Ź ó ó ć ź ć ć Ś ć Ź ó Ó ó ó Ś ó ó ć ó ć Ź ź ć ó ź ć ó ź ó ó ó ó ć Ą ó ó ź ó ó ó ć ź ć ć ź ź Ś ó ó ó ć ó Ź ó ó ć ó ó ó ó Ę ó ó ź Ę ó ó ó ć ó ó ź Ć Ź ź ó ó ó ó ó ó ó óź ź ó ź ó ó ó ó ć ó ó ć ó ó

Bardziej szczegółowo

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org

Opowiadanie: Christiann Eijkman: Prostota cechà prawdy 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org C h r i s t i a n n E i j k m a n : P r o s t o t a c e c h p r a w d y ( S i m p l e x n o n v e r i s i g i l l u m ) E p i z o d 1 : W iù c e j n i k a w a w C a f é B a u e r W s z y s t k o z a c

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

J o a n n a F R U Y S K A a nd a r m e r i i w o j s k o w. e jj a k p o d k r e l a C z, u bsauj k c e s p o w i e c i ik-r y m n a l n e j j e s t w

J o a n n a F R U Y S K A a nd a r m e r i i w o j s k o w. e jj a k p o d k r e l a C z, u bsauj k c e s p o w i e c i ik-r y m n a l n e j j e s t w D o r ó d e ł. R O C Z N I K H U M A N I S T Y C Z N Y R o k X I V : 2 0 1 6, z e s z y t 1 2 / 1 4 J o a n n a F r u y s k a ( W y d z i a ł P o l o n i s t y k i, U n i w e r s y t e t W a r s z a w

Bardziej szczegółowo

ź Ź Ź Ź ć Ł Ę Ź ć Ź ć Ń Ź Ź Ź Ź ć ć ć ź ć ź Ę ć Ź Ź Ł Ł Ł ć Ł Ą ć ć Ź Ś ć Ź ć Ę Ź ź ć Ź ć ź ć Ę ć Ą ć ć ć Ł ć ć ć ć Ą ć Ź ć ć Ź Ą Ź Ą ź Ń Ą ć Ą ć ć ć Ź ć ć ć ć ć Ą Ą Ą ć Ł Ń ć ć Ź Ł ć Ź Ź Ę Ź ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo,

Parametry fakturowania. Cennik (eksport) SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA KOLUSZKI. Szanowni Państwo, Użytk.-ID: 395 Data: 03-02-2015 Depot: 2900 Nr klienta: 29002476 SANDA SP. Z O.O. TRAUGUTTA 1 95-040 KOLUSZKI Szanowni Państwo, poniższy załącznik zawiera aktualne cenniki za usługi oraz dodatkowe serwisy

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

N a l e W y u n i k a ć d ł u g o t r w a ł e g o k o n t a k t u p o l a k i e r o w a n y c h p o w i e r z c h n i z w y s o k i m i t e m p e r a

N a l e W y u n i k a ć d ł u g o t r w a ł e g o k o n t a k t u p o l a k i e r o w a n y c h p o w i e r z c h n i z w y s o k i m i t e m p e r a J L G 3 6 6 P A W I L O N O G R O D O W Y J L G 3 6 6 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p a w i l o n u o g

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

Í í Í Á ń ý ý Ż í í ď Í Ĺ ń Í ń Ę ń ý Ż Ż ź ń ń Ę ń ý ý í ŕ Ĺ Ĺ Í Á í Ż Í É Í Ü ö ä Ż Ż Ż Ę ń ć Ę Ż ń Ę Ż ć ń Ł Ą ń Ę í Ę Ż Ż ý Ż Ż Ą Í É đ í Ł Ę Ł ć ő ť Ę ń í ć Í Ę Ę Ł Ą Ł ć ď ć Ę Ę ń Ó Ü ü Ĺ ý Ę ä í

Bardziej szczegółowo

ź Ł Ą Ę Ź Ę Ę Ą Ę Ę Ę Ę Ę Ź Ą Ę Ą Ź Ę Ź Ó ć Ź Ó Ę Ź Ź ć ć Ę ć Ó Ó Ę Ę Ę Ę Ó Ę Ę ć Ć Ł Ó Ź ć ć ć Ę ć Ę Ł Ź Ź Ł ć ź ź Ę ć Ś Ą ć ć Ą ć Ś Ę Ź Ę Ź Ę ć Ó Ń Ę Ś Ę ź Ź Ę Ę Ć Ę Ń Ę Ę ć Ą Ę ć Ę ć Ę Ź Ę Ć Ę ź ć

Bardziej szczegółowo

2 x U S B 2. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 3. 0 ( t y ł ),

2 x U S B 2. 0 ( t y ł ), 2 x U S B 3. 0 ( t y ł ), J e s t e m y f i r m s p e c j a l i z u j c s i w m i n i a t u r o w y c h k o m p u t e r a c h, z n a j d u j c y c h s z e r o k i e z a s t o s o w a n i e p r z y : w y w i e t l a nu i t r e c

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy znak sprawy:gcs.dzpi Strona 1 z 11

Załącznik nr 1 do Wzoru umowy znak sprawy:gcs.dzpi Strona 1 z 11 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w e l e k t r y c z n y c h L p N A Z W A A R T Y K U Ł U O P I S I l o j e d n o s t k a m i a r y C e n

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do

Wybrane referencje w cenach specjalnych dla Warsztatów Niezależnych. Oferta ważna od do Filtry cząstek stałych FAP - Motaquip 1 1611321080 EM;RURA FAP PSA 787,00 2 1611321180 EM;RURA FAP PSA 607 787,00 3 1611321280 EM;RURA FAP PSA 406 R 787,00 4 1611321380 EM;RURA FAP PSA 787,00 5 1611321480

Bardziej szczegółowo

啇c go b kt ᆗ匷 y l y s l g y l. P ysł ᆗ匷 ᆗ匷 s ob kt b o l go ᆗ匷 l. P ysł ᆗ匷ᆗ匷.. ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 啇c go Pᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷 ᆗ匷 s 啇c go l. ᆗ匷. 呷b s ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷2-500 ᆗ匷 s o ot o co 啇c go ᆗ匷 P ó O g Z I s y TECHPLAN ᆗ匷 ᆗ匷

Bardziej szczegółowo

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u

aangażowanie lokalnego biznesu w sponsoring i mecenat kultury jest niewielkie, czego przyczyną jest brak odpowiedniego kapitału kulturowego u g Z gż llg b g l l, g ą b g ł lg ó, ll g b, żść g l ó łg, ż l f, ż f łą g, ó. R l b ą, ż ó ó gh ą lę ę łś llh, ó ą b h ó łg. Sg l g h, ó f b g gh lh. Gl g: ęb l źl, h g l l l. Mą ą ę l, óó ąą l ęh gh l

Bardziej szczegółowo

ᐧ哧 b i l l. ij i j i -. / / CZĘĆ C Z C ᐗ咗 OG O O OW L O ᐗ咗 OM Y OWO- Y -698 OW m 5 B h M h b L M M h b m 9-5 6 h ó f x 6 5 Z B Ż M ᆇ嗗 W O U W O mg ż h 6 99 5 p L M p 嘧 y mg ż h M h b 9 9 5 Z C CZĘĆ b y

Bardziej szczegółowo